Full text

(1)

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(3)

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(4)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(5)

OPTEGNELSER FRA VERDENSKRIGEN

m %f # # $ # %? ^ ^ ^ ^ %r#

Holms Bogtrykkeri, Grenaa.

(6)

[VERDENSKRISEN 1914-18

T i

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019375227

#

(7)
(8)
(9)

N O G E T AF, H V A D J E G SOM TYSK SOLDAT OPLEVEDE

U N D E R

VERDENSKRIGEN

GRENAA HOLMS BOGTRYKKERI

1921

(10)
(11)

A a r g a m m e l , (jeg e r n e m l i g f ø d t d e n 8 . M a j 1 8 9 9 ) k o m jeg h j e m f r a M a r k e n o g s a a , a t m i n H u s b o n d k o m m i g i M ø d e m e d e t B r e v i H a a n d e n . P a a U d t r y k k e t i h a n s A n s i g t k u n d e jeg s e , a t d e r v a r n o g e t i V e j e n m e d h a m . D a h a n v i s t e m i g B r e v e t , s a a jeg, a t d e t b a r M æ r k e t » H e r r e d s s a g « , o g s a a v i d s t e jeg B e ­ s k e d . D e t v a r e n I n d k a l d e l s e s o r d r e , s o m b ø d m i g a t m ø d e i F l e n s b o r g d e n 1 1 . J a n u a r 1 9 1 8 , Kl. 8 F o r m i d d a g . J e g v a r i k k e v i d e r e k e d af d e n n e I n d k a l d e l s e s o r d r e , m e n h a v d e n o k L y s t til a t s e , h v o r d a n d e t g i k til v e d F r o n t e n . D e n s a m m e Aften m ø d t e s jeg m e d f l e r e af B y e n s K a r l e p a a m i n A l d e r , s o m a l l e h a v d e m o d t a g e t l i g n e n d e O r d r e s o m jeg. — N o g l e af d i s s e s t a k af til D a n m a r k . — D e n f ø l g e n d e D a g r e j s t e j e g til A a b e n r a a , h v o r jeg f o r s y n e d e m i g m e d e n Rejsekuffert o g f o r s k e l l i g e T i n g , s o m j e g m e n t e a t h a v e B r u g f o r . D a jeg r e j s t e t i l b a g e

(12)

f r a B o v r u p , s o m o g s a a t i l d e f o r s ø g e a t k o m m e o v e r G r æ n s e n til D a n m a r k . H a n fris t ede m i g s t æ r k t til a t g ø r e h a m F ø l g e s k a b , m e n jeg a f ­ s l o g d e t . 8 D a g e s e n e r e fik jeg a t vide, a t S n e d k e r s v e n d e n v a r b l e v e n f a n g e t v e d G r æ n s e n o g v a r b l e v e n i d ø m t 5 A a r s F æ s t n i n g s a r r e s t .

D e 4 U g e r f o r l ø b h u r t i g t , o g jeg m a a t t e t a g e Afsked m e d V e n n e r o g B e k e n d t e . D e n 9 . J a n u a r p a k k e d e jeg m i n Kuffert o g r e j s t e D a g e n e f t e r m e d T o g e t til F l e n s b o r g o g b l e v o m N a t t e n h o s e n G a r t n e r , s o m jeg t i d l i g e r e h a v d e tjent s o m D r e n g , o g m e l d t e m i g s a a D a g e n e f t e r p a a K a s e r n e n Kl. 8 o m F o r m i d - m i d d a g e n , h v o r jeg traf s a m m e n m e d 4 — 5 0 0 m e s t u n g e L a n d m æ n d , d e r a l l e v a r f o r s y n e t m e d s t o r e M a d p o s e r .

Vi blev s t r a k s s e n d t til f o r s k e l l i g e Afdelin­

g e r , h v o r vi m a a t t e a f l e v e r e v o r e I n d k a l d e l s e s ­ o r d r e r . D e r g i k l a n g T i d h e n , Kl. b l e v 1 1 , d e n b l e v 1 2 , o g vi s t o d i K a s e r n e g a a r d e n o g f r ø s s o m S k r æ d d e r e indtil Kl. 2, d a fik h v e r af o s u d l e v e r e t e t B r e v , s o m i n d e h o l d t O p l y s ­ n i n g o m , h v o r vi s k u l d e r e j s e h e n . J e g s k u l d e til e n S t a t i o n , s o m h e d d e r N e i i b r e i s a c h . Ikke l a n g t f r a m i g s t o d e n æ l d r e M a n d o g s a a p a a

(13)

s i t B r e v . H a n v a r a a b e n b a r t i k k e k l a r o v e r , h v o r h a n s k u l d e h e n . P a a m i n F o r e s p ø r g s e l m e d d e l t e h a n m i g , a t h a n o g s a a s k u l d e til N e i i b r e i s a c h , m e n i n g e n af o s v i d s t e , h v o r d e n S t a t i o n l a a . Vi g i k b e g g e h e n p a a B a n e g a a r - d e n , h v o r vi f r e m v i s t e v o r e B r e v e o g f o r l a n g t e Billet til N e i i b r e i s a c h . F o r u d e n Billet fik m i n K a m m e r a t e t hvidt B a a n d p a a t r y k t O r d e t T r a n s ­ p o r t f ø r e r , h v i l k e t h a n s k u l d e b i n d e o m A r m e n . S a m t i d i g fik vi a t vide, a t N e i i b r e i s a c h l a a i E l s a s s - L o t h r i n g e n , o g a t d e r v e n t e d e o s e n l æ n g e r e K ø r e t u r .

Kl. 4 g i k T o g e t til H a m b o r g , h v o r vi m a a t t e bli\ e N a t t e n o v e r . N æ s t e D a g r e j s t e vi v i d e r e o v e r U i s e n , S t e i n t h a i , M a g d e b u r g o g K o t h e n til H a l l e . H e r m a a t t e vi s k i f t e T o g , o g D a g e n e f t e r g i k R e j s e n v i d e r e o v e r W e i m a r , G o t h a , S c h w e i n f u r t , H e i l b r o n n , K a r l s r u h e , B a d e n o g S t r a s b u r g til N e i i b r e i s a c h , h v o r vi a n k o m d e n 1 3 . J a n u a r , Kl. 1 2 o m N a t t e n .

V e d n o g l e S o l d a t e r s H j æ l p f a n d t vi h e n a d Kl. 1 til K a s e r n e n , m e n d e t v a r i k k e h e r , vi s k u l d e v æ r e , m e n fik d o g L o v til a t o v e r n a t t e d e r . D a g e n e f t e r v a n d r e d e vi til F o d s til F e l t ­ a r t i l l e r i r e g i m e n t e t , s o m h a v d e K v a r t e r e n M i l s V e j b o r t e , o g m e l d t e o s .

(14)

J e g b l e v a n b r a g t v e d f ø r s t e B a t t e r i . D e t v a r p a a h ø j e T i d , t h i jeg h a v d e i k k e m e r e a t s p i s e , o g S a a l e r n e b e g y n d t e a t g a a af m i n e S t ø v l e r , J e g blev s t r a k s i k l æ d t n o g e t g a m m e l t T ø j , m e n S t ø v l e r n e v a r n y , f o r d i jeg, d e r h a r s t o r e F ø d d e r , i k k e k u n d e p a s s e n o g l e af d e g a m l e . Tillige fik vi u d l e v e r e t 3 t y n d e D æ k k e ­

n e r til B r u g o m N a t t e n .

Kl. 5 o m E f t e r m i d d a g e n fik vi Kaffe; f r a 6

— 7 s k u l d e vi g ø r e v o r t T ø j i S t a n d , o g Kl.

9 s k u l d e vi v æ r e i S e n g . D a g e n v a r g a a e t t e m m e l i g r a s k , m e n d e r p a a f u l g t e e n g r u e l i g l a n g N a t . J e g s v ø b t e m i g ind i m i n e D æ k k e ­ n e r s a a g o d t , s o m jeg k u n d e , m e n jeg f r ø s i d e n Q r a d , a t d e t v a r u m u l i g t a t f a l d e i S ø v n . J e g m æ r k e d e f o r A l v o r F o r s k e l l e n p a a a t v æ r e p r ø j s i s k S o l d a t o g a t l i g g e h j e m m e i d e n v a r m e S e n g , m e n d i s s e T a n k e r , s o m jog g e n n e m mit S i n d , b r a g t e i n g e n V a r m e . H v e r h a l v e T i m e s a a jeg p a a K l o k k e n , m e n T i d e n s n e g l e d e s i g k u n l a n g s o m t af S t e d . J e g h a v d e s t ø r s t L y s t til a t l ø b e f r a d e t h e l e , m e n d e t v a r l e t t e r e t æ n k t e n d g j o r t , o g jeg m a a t t e jo t a g e i m o d , h v a d d e r vilde k o m m e .

M e d s a a d a n n e o g l i g n e n d e T a n k e r g i k d e n f ø r s t e N a t . Kl. 6 o m M o r g e n e n k o m e n S e r -

(15)

g e n t o g b r ø l e d e : » A u f s t e h n ! « . S o m a f s k u d t e P i l e f o r vi u d af S e n g e n . T o M i n u t t e r e f t e r k o m S e r g e n t e n i g e n m e d e n B o g i H a a n d e n , h v o r i h a n o p n o t e r e d e d e m , d e r v a r s y g e . D e r ­ e f t e r fik vi Kaffe. F r a Kl. 6 — 7 h a v d e vi L æ s ­ n i n g , f r a 7 — 7 7 2 l a v e d e vi o s f æ r d i g e til T j e ­ n e s t e n . F r a Kl. 71/2— 1 1 h a v d e vi s a a E k s e r - s i t s o g Ø v e l s e m e d g a m l e B r o n z e k a n o n e r f r a 1 8 8 0 . F r a Kl- 1 1 — 1 h o l d t vi M i d d a g , f r a 1

— 5 T j e n e s t e , f r a 5 — 6 d r a k vi Kaffe, f r a 6 — 7 v a r d e t P u d s e - o g S y t i m e , Kl. 9 m a a t t e vi a t t e r i d e n k o l d e S e n g . S a a l e d e s g i k h v e r D a g d e f ø r s t e 1 4 D a g e .

D e n 2 8 . J a n u a r 1 9 1 8 b l e v jeg f o r s a t til 8 . B a t t e r i ; d e r fik jeg d e t s t r a k s b e d r e , k o m t i d t til a t s t a a V a g t o g b l e v o f t e u d k o m m a n d e r e t s a a til e t o g s a a til e t a n d e t . J e g v a r i F ø r s t ­ n i n g e n r e t h u r t i g til a t m e l d e m i g frivillig, n a a r e t o g a n d e t s k u l d e u d f ø r e s — o g T i d e n g i k r e t h u r t i g f o r m i g . E n D a g b l e v jeg s a m m e n m e d f l e r e stillet p a a V a g t o m k r i n g e n S k a r p s k y d n i n g s p l a d s . P l a d s e n v a r c a . 1 5 K m . l a n g o g 2 K m . b r e d . M e d 1 0 0 m . A f s t a n d s t o d vi s a a f r a Kl. 8 o m F o r m i d d a g e n o g m a a t t e i n g e n l a d e g a a i n d p a a P l a d s e n . H v e m d e r n u , s o m jeg, h a v d e s p i s t a l t s i t B r ø d o m N a t t e n ,

(16)

"kunde s a a n ø j e s m e d a t kigge i M a d p o s e n o m M o r g e n e n .

Vi fik u d l e v e r e t 7 0 g r . B r ø d d a g l i g . D e t v a r f o r lidt, o g jeg k u n d e i k k e h o l d e o p , f ø r d e t h e l e v a r f o r t æ r e t . D e n D a g , jeg s t o d p a a V a g t , h a v d e jeg i n t e t s p i s t o m M o r g e n e n , h v o r ­ f o r jeg h e n v e d Kl. 2 v a r s k r u p s u l t e n . V e d d e n T i d k o m e n B o n d e k ø r e n d e h e n til m i g o g s p u r g t e , o m h a n k u n d e f a a L o v a t pløje lige i n d e n f o r d e n a f s p æ r r e d e O m k r e d s . D e t k u n d e jeg s e lv fø lg el ig i k k e tillade h a m ; h a n g i k s a a h e n til s i n V o g n o g t r a k e n K u r v f r e m , h v o r a f h a n u d t o g 8 S t k . v e l b e l a g t S m ø r r e b r ø d , s o m h a n tilbød m i g , h v i s jeg vilde t i l l a d e h a m a t k o m m e i n d p a a h a n s M a r k . S u l t e n s o m jeg v a r , b e t æ n k t e jeg m i g i k k e r e t l æ n g e ; jeg t o g i m o d S m ø r r e b r ø d e t , o g M a n d e n k o m i n d p a a s i n M a r k . J e g g a v m i g s t r a k s i L a g m e d M a d e n , m e n d a jeg h a v d e s p i s t 5 S t y k k e r , k o m d e r e n Underofficer r i d e n d e i fuld Q a l o p h e n i m o d m i g , o g s a a s n a r t h a n k u n d e r a a b e til m i g , b r ø l e d e h a n s o m e t vildt M e n n e s k e . J e g h a v d e s a t m i g n e d , m e n fik t r a v l t m e d a t k o m m e p a a B e n e n e o g f a a f a t p a a K a r a b i n e r e n . J e g m e d d e l t e h a m , a t jeg h a v d e l a d e t B o n d e n k o m m e i n d f o r 8 S t k . B r ø d , fordi jeg i k k e

(17)

h a v d e f a a e t M a d h e l e D a g e n . S a a r e d h a n h e n til B o n d e n o g f o r l a n g t e , a t d e n n e s t r a k s s k u l d e f o r l a d e M a r k e n . B o n d e n v i d s t e n o k , h v o r d a n d e n S l a g s F o l k s k u l d e b e h a n d l e s . S a a vidt jeg k u n d e s e , fik U n d e r o f f i c e r e n n o g l e Æ g , h v o r e f t e r h a n r e d v i d e r e . Kl. 6 k o m vi t i l b a g e til K a s e r n e n , h v o r vi fik M a d . T o D a g e e f t e r s k u l d e 3 0 M a n d f r a v o r t B a t t e r i u d a t j æ v n e G r a n a t h u l l e r p a a S k a r p s k y d n i n g s p l a d s e n . J e g m e l d t e m i g s t r a k s frivillig i d e n T a n k e , a t jeg m a a s k e a t t e r k u n d e v æ r e s a a h e l d i g a t t r æ f f e d e n g o d e B o n d e o g m a a s k e a t t e r h e n t e m i g e t P a r S t y k k e r M a d . D e n n e Q a n g b l e v jeg s k u f ­ f e t .

D a g e n efter, Kl. 5 o m M o r g e n e n , s k u l d e vi af S t e d m e d S p a d e r o g S k o v l e p a a N a k k e n til S k y d n i n g s p l a d s e n , s o m vi f ø r s t n a a e d e Kl. 9 . H e r s a a vi V i r k n i n g e r n e af G r a n a t e r n e i J o r d s ­ m o n n e t , s o m v a r o v e r s a a e t m e d G r a n a t s t u m p e r . V i fik O r d r e til a t j æ v n e a l l e H u l l e r n e , o g vi m a a t t e i k k e f o r l a d e P l a d s e n , f ø r a l t v a r j æ v n e t . D e r gik vi s a a til Kl. 5 o m E f t e r m i d d a g e n u d e n a t f a a M a d . Vi f a n d t n o g l e R u n k e l r o e r s o m v a r f r o s n e , m e n s o m vi n ø d m e d g o d A p p e t i t . D a vi s t o d s a m l e t f o r a t g a a h j e m , k o m d e r e n K a p t a j n r i d e n d e o v e r M a r k e n . H a n g a v v o r

(18)

A n f ø r e r e n o r d e n t l i g O v e r h a l i n g , f o r d i vi i k k e h a v d e j æ v n e t a l l e H u l l e r n e , o g E n d e n blev, a t vi m a a t t e g ø r e d e t h e l e o m i g e n . Kl. 6Y2 v a r vi f æ r d i g e , o g g i k t i l b a g e til K a s e r n e n , s o m vi f ø r s t n a a e d e Kl. 1 1 . Vi l ø b s t r a k s til K ø k k e ­ n e t f o r a t f a a n o g e t a t s p i s e , m e n d e r v a r l u k ­ k e t ; d e t h j a l p ikke, vi g j o r d e A l l a r m , d e r v a r o g b l e v l u k k e t . N æ s t e D a g Kl. 1 2 blev vi f o r ­ s y n e d e m e d M a d . D e t v a r s i d s t e G a n g , jeg m e l d t e m i g frivillig til a t j æ v n e G r a n a t h u l l e r .

N a t t e n m e l l e m d e n 2 8 . o g 2 9 . F e b r u a r viste d e r s i g e n D e l fjendtlige F l y v e r e o v e r B y e n . F l y v e r a f v æ r g e b a t t e r i e t b e s k ø d d e m af y d e r s t e E v n e . G r a n a t e r n e s p r a n g i e n H ø j d e af 2 — 3 0 0 m . o v e r o s . Vi k u n d e h ø r e , h v o r G r a n a t ­ s t u m p e r n e s u s e d e g e n n e m L u f t e n , m e n i n g e n F l y v e r blev r a m t . D e t t e v a r e n lille F o r s m a g , jeg d e r fik af V e r d e n s k r i g e n . D a g e n e f t e r fik vi a t vide, a t d e r v a r b l e v e n n e d s k u d t 3 B o m ­ b e r tilligemed 4 B r a n d b o m b e r . O m S ø n d a g e n g i k jeg o g m i n S i d e k a m m e r a t h e n f o r a t s e , h v o r B o m b e r n e v a r faldet. E t H u s v a r f u l d ­ s t æ n d i g ø d e l a g t af d e n e n e B o m b e ; d e a n d r e v a r g a a e t n e d l i g e v e d B a n e g a a r d e n u d e n a t a n r e t t e n o g e n S k a d e . B r a n d b o m b e r n e h a v d e h e l l e r i k k e a n r e t t e t n o g e n S k a d e af B e t y d n i n g .

(19)

D e n 5 . M a r t s s t i l l e d e vi til A p p e l m e d v o r e K a r a b i n e r ; d e r v a r 8 M a n d , d e r i k k e h a v d e d e r e s K a r a b i n e r i O r d e n , d i s s e 8 M a n d m a a t t e d e r f o r til F e l t t j e n e s t e , m e d e n s vi a n d r e h o l d t M i d d a g . B l a n d t d e 8 M a n d v a r d e r e n æ l d r e S ø n d e r j y d e , d e r e f t e r e n T i m e s Ø v e l s e t o g s i n K a r a b i n o g m e d e n d a n s k E d k a s t e d e h a n d e n n e d i S n a v s e t . F e l t v e b l e n , d e r f ø r t e d e 8 M a n d , b l e v g a n s k e hvid i A n s i g t e t . E t s a a d a n t T i l ­ f æ l d e h a v d e h a n a l d r i g o p l e v e t f ø r . — S ø n d e r ­ jyden b l e v s t r a k s a r r e s t e r e t , m e n b l e v l ø s l a d t 3 D a g e e f t e r , d a d e t v i s t e s i g , a t h a n s N e r v e ­ s y s t e m v a r i U o r d e n .

D e n 1 0 . M a r t s b l e v d e r u d t a g e t 1 0 M a n d , s o m s k u l d e u d d a n n e R e k r u t t e r , d e r i b l a n d t v a r jeg. F ø r s t s k u l d e vi s e l v e k s t r a u d d a n n e s . V i fik v e d B e g y n d e l s e n af d e n n e M e d d e l e l s e o m , a t h v e m d e r i S k o l e t i d e n m e l d t e s i g s y g , vilde blive s a t t i l b a g e i g e n . E f t e r 3 U g e r s F o r ­ l ø b k u n d e vi s a a blive K o r p o r a l s k a b s f ø r e r e . I d e f ø r s t e D a g e l æ r t e vi n ø j a g t i g a t k e n d e K a ­ n o n e r n e , o g d e r e f t e r fik vi K o m m a n d o ø v e l s e . D e n 1 0 . D a g b l e v vi S k y t s f ø r e r e o g s k u l d e s a a k o m m a n d e r e v o r e K a m m e r a t e r , s o m n a t u r l i g v i s l o af o s , n a a r d e r v a r n o g e t i V e j e n m e d S k y t s b e t j e n i n g e n ; h v a d s e l v f ø l g e l i g S k y t s f ø r e r e n

(20)

fik S k y l d f o r . Vi v a r 2 S ø n d e r j y d e r o g e n P o ­ l a k , s o m b l e v k e d af d e t h e l e o g m e l d t e o s s y g e . D e t t e L i v f r i s t e d e o s ikke. Vi fik d a f ø r s t e n o r d e n t l i g O v e r h a l i n g o g b l e v d e r e f t e r s a t t i l b a g e til v o r t K o r p o r a l s k a b .

D e n 2 4 . M a r t s b l e v jeg f o r s a t til 2 . B a t t e r i , s o m h e r l a a f æ r d i g til a t m a r c h e r e til F r o n t e n . D e n 2 . April fik vi f o r f ø r s t e G a n g Ø v e l s e i a t k a s t e m e d s k a r p e H a a n d g r a n a t e r . O m E f t e r ­ m i d d a g e n Kl. 2 blev vi f ø r t u d i e n n æ r l i g g e n d e S k y t t e g r a v ; h e r fik vi h v e r 2 H a a n d g r a n a t e r , s o m vi f ø r s t m a a t t e k a s t e , n a a r vi fik O r d r e dertil. M e d S t a a l h j e l m e n s a a l a n g t n e d o m Ø r e n e s o m muligt s t o d vi o g v e n t e d e . E n f o r e n s k u l d e vi k a s t e . D a e n H a a n d g r a n a t b r æ n ­ d e r 5 S e k u n d e r e f t e r a t d e n e r b l e v e n k a s t e t , m a a d e n i k k e k a s t e s f o r tidlig, thi s a a k a n F j e n d e n m a a s k e f a a Tid til a t k a s t e d e n t i l b a g e i n d e n d e n s p r i n g e r . F ø r d e n k a s t e s m a a v e d ­ k o m m e n d e K a s t e r t æ l l e til m e l l e m 2 2 o g 2 5 o g d e r e f t e r k a s t e m e d e t r o l i g t o g kraftigt K a s t . D e fleste af o s k a s t e d e a l t f o r tidligt o g f o r d e flestes V e d k o m m e n d e s t r a k s efter, a t S t a a l t r a a - d e n v a r t r u k k e t u d af d e n . D e t h e l e s a a s a a l e t u d , jeg t æ n k t e d e r f o r v e d m i g s e l v , a t n a a r d e t b l e v min T u r , s k u l d e jeg n o k k a s t e l a n g ­

(21)

s o m t o g g o d t ; m e n d a T u r e n k o m til m i g , o g jeg h a v d e t r u k k e t S t a a l t r a a d e n u d af G r a n a t e n , m æ r k e d e jeg, a t d e t s n u r r e d e i H a a n d e n , h v o r ­ f o r jeg t r o e d e , a t G r a n a t e n v i l d e s p r i n g e , o g v e d e t a l t for h u r t i g t K a s t s k i l t e jeg m i g v e d d e n , m e n d e n s p r a n g f ø r s t 3 — 4 S e k u n d e r ef­

t e r , a t jeg h a v d e k a s t e t d e n . D e n n æ s t e H a a n d - g r a n a t k a s t e d e jeg g o d t .

Kl. 4 v a r vi f æ r d i g e o g d r o g h j e m til K a ­ s e r n e n .

D e n 8 . A p r i l v a r d e r s t o r U r o b l a n d t M a n d ­ s k a b e t v e d v o r t B a t t e r i ; d e r s k u l d e n e m l i g 1 6 0 M a n d f o r s æ t t e s til f o r s k e l l i g e B a t t e r i e r v e d F r o n t e n . V i v a r k u n 1 4 0 M a n d v e d v o r t B a t ­ t e r i , d e r f o r v i d s t e vi, a t vi a l l e s k u l d e af S t e d . 3 0 M a n d b l e v u d t a g e t til F o d a r t i l l e r i b a t a i l l o n N r . 7 4 , d e r i b l a n d t v a r jeg. N æ s t e D a g fik vi u d l e v e r e t s p l i n t e r n y t T ø j . O m E f t e r m i d d a g e n g i k vi p a a V a a b e n k a m m e r e t , h v o r vi fik K a r a ­ b i n e r m e d 3 0 s k a r p e S k u d u d l e v e r e t tillige m e d e n B a j o n e t o g e n G a s m a s k e , n ø j a g t i g t i l p a s s e t . D e n 1 0 . A p r i l s k u l d e M a s k e n p r ø v e s f o r a t s e , o m d e n v a r l u f t t æ t . V i b l e v f ø r t i n d i e t R u m , s o m v a r fyldt m e d G a s ; d e r s k u l d e vi s a a o p h o l d e o s i 1 0 M i n u t t e r ; h v i s d e r s a a i n t e t v a r i V e j e n , b l e v G a s m a s k e n g o d k e n d t .

(22)

I d e n æ s t e 4 D a g e h a v d e vi s a a g o d t s o m i n ­ g e n T j e n e s t e .

D e n 1 3 . April fik vi F o r p l e j n i n g til 4 D a g e , v o r t M i l i t æ r p a s o g 2 , 5 0 M a r k u d l e v e r e t , o g s a a v a r vi r e j s e f æ r d i g e .

O m E f t e r m i d d a g e n s k r e v jeg til m i n e S ø ­ s k e n d e , a t jeg n u r e j s t e til F r o n t e n . Kl. 8 g i k jeg til S e n g s f o r a t f a a g o d t u d s o v e t til n æ s t e M o r g e n , m e n jeg s o v i k k e g o d t d e n N a t .

D e n 1 4 . A p r i l , Kl. 5 o m M o r g e n e n , b l e v d e r k a l d t p a a o s . D e n M o r g e n b l e v vi h u r t i g f æ r d i g e m e d Kaffen, h v o r e f t e r vi p a k k e d e v o r e T o r n y s t r e o g m ø d t e s a a m e d fuld O p p a k n i n g p a a K a s e r n e p l a d s e n Kl. 5 ^ 2 . S a a g i k d e t m e d fuld M u s i k til B a n e g a a r d e n . Kl. 6 a f g i k T o g e t , o g vi p a s s e r e d e S t r a s s b u r g , S a a r b r ü g g e n o g L u n e v i l l e o g s t a n s e d e f ø r s t i M e t z , h v o r vi s k u l d e t r æ f f e s a m m e n m e d v o r t B a t t e r i i N æ r ­ h e d e n af V e r d u n . D e t blev o s d e r m e d d e l t , a t B a t t e r i e t v a r r e j s t l æ n g e r e m o d V e s t . S a a f o r t s a t t e vi Rejsen f r a Metz o v e r B i n g e n , K o h ­ l e n s o g B o n n til K ø l n ; h e r s k u l d e vi o v e r n a t t e i e n V e n t e s a l , h v o r vi l a a s a m m e n p a k k e d e s o m S i l d i e n T ø n d e . D a g e n e f t e r g i k d e t v i d e r e o v e r A c h e n til Lüttich i B e l g i e n ; d e r m a a t t e vi o v e r n a t t e i e n R u i n , h v o r f r a vi o m M o r g e ­

(23)

n e n k ø r t e o v e r B r ü s s e l til Lille i F r a n k r i g . H e r s a a vi F ø l g e r n e af K r i g e n , m a n g e H u s e v a r n e d s k u d t , o g l a n g t b o r t e h ø r t e vi K a n o n ­ t o r d e n , m e n vi s k u l d e s n a r t k o m m e n æ r m e r e til F r o n t e n .

1 2 D a g e h a v d e vi i k k e f a a e t M a d . V i h a v d e n o k f a a e t F o r p l e j n i n g til 4 D a g e n , m e n vi h a v d e v æ r e t 6 D a g e p a a R e j s e n . V o r A n ­ f ø r e r l o v e d e o s , a t h a n n o k s k u l d e s k a f f e o s

n o g e t a t s p i s e o m e t P a r T i m e r , m e n vi fik i n t e t . O m E f t e r m i d d a g e n k ø r t e vi s a a m e d d e n e l e k t r i s k e B a n e til G e n u a r e l l e r K v e s n e i i , s o m F r a n s k m æ n d e n e k a l d e r B y e n . N u e r f a r e d e vi f ø r s t K r i g e n s R æ d s l e r . E g n e n f u l d s t æ n d i g s ø n ­ d e r k n u s t , o g vi m a a t t e f o r t s æ t t e R e j s e n til F o d s .

E f t e r e n h a l v T i m e s T i d n a a e d e vi e t P r o ­ v i a n t a m t , h v o r vi fik n o g e t a t s p i s e . S a a g i k d e t v i d e r e g e n n e m o p k ø r t e Q a d e r o g ø d e l a g t e B y e r . F ø r s t Kl. 5 n a a e d e vi v o r t B e s t e m m e l ­ s e s s t e d . B a t a i l l o n 7 4 b e s t o d af 3 B a t t e r i e r ,

° g jeg k o m til 1. B a t t e r i s a m m e A f t e n . O m N a t t e n s o v v i i e t h a l v t n e d s k u d t H u s p a a 1 . S a l , h v o r t i l vi m a a t t e k l a t r e o p , d a T r a p p e n v a r s k u d t i S t y k k e r , m e n vi k o m d e r o p . T a ­ g e t v a r g e n n e m h u l l e t af Q r a n a t s t u m p e r . D e t

(24)

v a r m ø r k t , o g vi m a a t t e føle o s tilrette. E f t e r d e n n e a n s t r æ n g e n d e D a g faldt vi s n a r t i S ø v n . Kl. 1 v a a g n e d e vi a l l e s a m m e n v e d e t v æ l ­ digt B r a g . Vi h ø r t e G r a n a t s t u m p e r n e s u s e g e n n e m L u f t e n , o g h e l e H u s e t r y s t e d e u n d e r o s . Vi h ø r t e f l e r e F l y v e m a s k i n e r b r u m m e o v e r o s o g m e d r y s t e n d e L e m m e r v e n t e d e vi p a a , h v a d d e r vilde s k e . N o g l e m e n t e , a t d e r e s s i d s t e T i m e v a r s l a a e t , m e n d e t v a r d o g i k k e s a a g a l t ; t h i a l t b l e v stille, o g vi h ø r t e i k k e m e r e d e n N a t . V e d S i d e n af m i g l a a e n K a m m e r a t , s o m h a v d e v æ r e t v e d F r o n t e n i l æ n g e r e T i d , h a n s o v s o m e n S t e n o g s n o r k e d e d y g t i g t . J e g k u n d e d e n Q a n g ikke f o r s t a a , a t h a n k u n d e s o v e , n a a r d e t g i k s a a d a n til, m e n jeg k o m s e n e r e til a t f o r s t a a d e t , ja n o g e t , d e r v a r m e g e t v æ r r e .

Kl. 6 k o m d e r B u d , a t d e t M a n d s k a b , der- v a r k o m m e n D a g e n f ø r , s k u l d e l a v e s i g f æ r ­ d i g til a t g a a i Ildstilling. D e t æ l d r e M a n d ­ s k a b s a g d e , a t vi s k u l d e i l d d ø b e s , hvilket just i k k e v a r o p m u n t r e n d e . S a a g i k vi til K ø k k e n e t f o r a t f a a M a d f o r d e n n e D a g . Vi fik u d l e v e ­ r e t 7 0 g r . B r ø d , e n S p i s e s k e f u l d S m ø r , 2 C i ­ g a r e r , 4 C i g a r e t t e r o g e n L i t e r R o m . D a

jeg h v e r k e n r y g e r e l l e r d r i k k e r , s o l g t e jeg m i n e

(25)

R y g e v a r e r o g R o m m e n f o r e t S t y k k e B r ø d . D e f l e s t e d r a k d e r e s R o m m e d d e t s a m m e f o r a t blive m e r e m o d i g e . V i v a r 1 6 M a n d , d e r s k u l d e i Udstilling. V o r e T o r n y s t r e o g K a r a ­ b i n e r b l e v l æ s s e t p a a e n V o g n , s o m 1 0 M a n d k u n d e k ø r e m e d , R e s t e n s k u l d e g a a b a g e f t e r . J e g f o r e t r a k a t g a a b a g e f t e r f o r a t v æ r e m e r e frit s t i l l e t , h v i s e n G r a n a t s k u l d e f a l d e i N æ r ­ h e d e n af o s . Vi p a s s e r e d e t v æ r s o v e r M a r k e r , s o m v a r o v e r s a a e t m e d G r a n a t h u l l e r . E f t e r 2 T i m e r s M a r s c h k o m vi i g e n n e m e n f u l d s t æ n d i g ø d e l a g t B y , W a r n e t o n , m e n k o m o g s a a n æ r ­ m e r e o g n æ r m e r e til Ildlinien, e n k e l t e G r a n a t e r s l o g n e d i J o r d e n m e d e t v æ l d i g t B r a g , m e n f o r d e t m e s t e 4 — 5 0 0 M e t e r f r a o s . M a n d ­ s k a b e t p a a V o g n e n b e g y n d t e n u a t k r a v l e n e d , d a d e s a a , a t G r a n a t e r n e e f t e r h a a n d e n b l e v m e r e n æ r g a a e n d e . J e g v a r n u t r æ t o g m a a t t e s e a t k o m m e o p i V o g n e n . Vi n a a e d e a l l e ­ s a m m e n h e n til P l ø k s t e d e r - S k o v . D e r f r a s k u l d e vi g a a til F o d s f o r a t s k a a n e H e s t e n e s a a m e ­ g e t s o m m u l i g t .

D a vi h a v d e f a a e t f a t p a a v o r e T o r n y s t r e o g K a r a b i n e r , k o m d e r e n f r a n s k F l y v e m a s k i n e o v e r o s . D e r b l e v b e f a l e t , a t vi s k u l d e s t a a stille, f o r a t F l y v e r e n i k k e s a a l e t k u n d e o p ­ d a g e o s . P l u d s e l i g b l e v d e r a a b n e t e n f r y g t e -

2

(26)

l i g Ild m o d F l y v e r e n ; d e r f a l d t o v e r 1 0 0 0 S k u d f r a A f v æ r g e k a n o n e r n e o g M a s k i n g e v æ r e r n e , s a a m a n g e S k u d h a v d e vi i k k e t i d l i g e r e h ø r t p a a e n G a n g , o g vi v i d s t e h e l l e r ikke, o m d e t v a r F r a n s k m æ n d e l l e r T y s k e r e d e r s k ø d ; d e t k n i t r e d e o g b r a g e d e til a l l e S i d e r , m e n vi k u n d e h v e r k e n s e K a n o n e r e l l e r M a s k i n g e v æ r e r . Alt v a r t i l d æ k k e t , f o r a t F l y v e r e n intet s k u l d e s e . D e t e r jo let f o r s t a a e l i g t , h v o r d a n vi 1 8 - a a r i g e S o l d a t e r , s o m i k k e h a v d e v æ r e t m e d f ø r , v a r t i l m o d e , o g jeg t ø r p a a s t a a , a t B u k s e r n e r y ­ s t e d e p a a o s a l l e s a m m e n , m e n vi blev e l l e r s s e n e r e v a n t til e t s a a d a n t Liv.

D a vi h a v d e f a a e t T o r n y s t r e t p a a N a k k e n , g i k vi v i d e r e , o g e f t e r e n h a l v T i m e s M a r s c h n a a e d e vi til e n B a k k e , s o m T y s k e r n e k a l d t e N a c h t i g a l H ø h e ; h e r s t o d v o r t B a t t e r i . K a n o ­ n e r n e s t o d n e d e n f o r B a k k e n , s o m vi s k ø d o v e r e f t e r F r a n s k m æ n d e n e . H e r v a r d e t l e t a t s e , a t d e t v a r g a a e t h a a r d t til. F o r 8 D a g e s i d e n h a v d e E g n e n v æ r e t b e s a t af E n g l æ n d e r n e . J o r ­ d e n v a r g e n n e m r o d e t a t G r a n a t e r ; d e r l a a m a n g e d ø d e M e n n e s k e r o g H e s t e . Vi v a r i n d e r l i g b e d r ø v e d e o g m e g e t b e v æ g e d e ved a t s e p a a d e d ø d e s g r u e l i g e S a a r ; vi vidste jo ikke, h v o r l æ n g e d e t vilde v a r e , f ø r vi l a a l i g e ­ l e d e s m e d s ø n d e r r e v n e L e m m e r .

(27)

S a a d a n n e T a n k e r fik vi i k k e l a n g T i d til a t b e s k æ f t i g e o s m e d , t h i n u v a r vi n a a e t h e l t h e n til B a t t e r i e t , h v o r vi b l e v m o d t a g e t m e d g l a d e U d r a a b af K a m m e r a t e r n e , s o m vi s k u l d e a f l ø s e . D e f o r t a l t e , a t F l y v e r e n , vi h a v d e s e t , h a v d e k a s t e t 2 B o m b e r n e d til d e m , d e r f o r v i d s t e d e , a t S t i l l i n g e n v a r o p d a g e t , o g a t vi k u n d e v e n t e s t æ r k B e s k y d n i n g s a m m e D a g . V i b l e v s t r a k s f o r d e l t til K a n o n e r n e . J e g k o m til 2 . S k y t s . V o r e T o r n y s t r e p a k k e d e vi n e d i e t H u l , d e r v a r g r a v e t i n d i B a k k e n ; d e r s k u l d e v i o g s a a s o v e , m e n vi m a a t t e s t r a k s h a v e f a t p a a K a n o n e r n e . V i h a v d e a l d r i g f ø r s e t d e n S l a g s K a n o n e r , s o m vi n u s k u l d e s k y d e m e d , h v o r f o r vi f ø r s t fik e n F o r k l a r i n g o m , h v o r l e d e s vi s k u l d e l a d e d e m . S a a b e g y n d t e vi a t s l æ b e G r a n a t e r h e n ; d e t v a r i n t e t l e t A r b e j d e , t h i h v e r G r a n a t v e j e d e 2 6 0 P d . , d e l a a i s m a a D y n g e r , 4 — 5 0 M e t e r f r a K a n o n e r n e . Vi v a r 1 0 M a n d v e d h v e r K a n o n , e n s k u l d e r e t t e K a n o n e n i n d , e n s k u l d e p a k k e G r a n a t e r u d , 4 s k u l d e s l æ b e d i s s e h e n til K a n o n e n , e n M a n d s k u l d e s l æ b e K r u d t , e n s k y d e K a n o n e n a f , o g e n M a n d s t o d s o m R e s e r v e . Vi k u n d e s k y d e 1 2 0 S k u d i T i m e n .

Kl. 1 k o m K ø k k e n v o g n e n m e d M a d til o s , s o m vi s p i s t e m e d g o d A p p e t i t . D a K l o k k e n

2*

(28)

b l e v 2 b e g y n d t e vi a t g r a v e o s e n D æ k n i n g t æ t v e d K a n o n e n . M a t e r i a l e t h e r t i l h e n t e d e vi i e n lille S k o v , s o m v a r b a g v o r t B a t t e r i . I d e n n e S k o v , l a a e t B a t t e r i , s o m E n g l æ n d e r n e i k k e h a v d e f a a e t m e d s i g , s a a d e t v a r tydeligt, a t E n g l æ n d e r n e h a v d e h o l d t u d til d e t s i d s t e Ø j e b l i k . V e d e n af K a n o n e r n e l a a d e r 5 d ø d e E n g l æ n d e r e , 2 l a a m e d h v e r s i n Q r a n a t i A r ­ m e n , o g e n m e d A f t r æ k k e r s n o r e n i H a a n d e n . V e d e n a n d e n K a n o n l a a d e r 2 d ø d e , d e n e n e s a d o p r e j s t m e d s i n e S t r ø m p e r i H a a n d e n , d e n a n d e n l a a f o r a n h a m m e d F o r b i n d s s a g e r i H a a n d e n o g h a r vel s a g t e n s v æ r e t i F æ r d m e d a t f o r b i n d e s i n s a a r e d e K a m m e r a t . K a n o n e r n e h a v d e d e ø d e l a g t , f ø r d e o v e r l o d d e m til T y ­ s k e r n e . B a g d e t t e B a t t e r i f a n d t e s e n e n g e l s k S k y t t e g r a v , o g s a a d e r l a a m a n g e d ø d e , n o g l e af d e m l a a e n d n u m e d G e v æ r e t i S k y d e s t i l l i n g , 1 d i s s e S k y t t e g r a v e f a n d t vi m e g e t K ø d , K o n ­ s e r v e s , Kiks o g O s t , s a a vi f o r s t o d , a t d e h a v d e h a f t Overflod af S p i s e v a r e r . Vi r a g e d e i t i m e ­ v i s i d i s s e S k y t t e g r a v e f o r a t finde n o g e t s p i s e ­ ligt. D e r f a n d t e s m a n g e h a l v f o r d æ v e d e K ø d ­ k o n s e r v e s , s o m d o g b l e v s p i s t m e d g o d A p p e ­ tit, m e n f o r a n l e d i g e d e m a n g e d a a r l i g e M a v e r . S a a l e d e s gik d e n f ø r s t e D a g v e d F r o n t e n .

Kl. 5 h a v d e e n l a v e t Kaffe, s o m v i s a a g a v

(29)

o s i L a g m e d . D a vi i k k e h a v d e f a a e t S ø v n i d e s i d s t e D a g e , v a r vi n u s a a s ø v n i g e , a t v i n æ s t e n i k k e k u n d e s e . Kl. 6 k r a v l e d e vi s o m K æ v e i n d i v o r e H u l e r o g d æ k k e d e o s til m e d n o g l e T æ p p e r . D a d e t v a r m e g e t r o l i g t d e n n e Aften, f a l d t vi s n a r t i S ø v n . E f t e r 1 0 M i n u t ­ t e r s F o r l ø b v a a g n e d e jeg i g e n , f o r d i d e r v a r n o g e t , s o m k r a v l e d e o v e r m i t A n s i g t . F ø r s t t r o e d e jeg, a t d e t v a r e n af m i n e K a m m e r a t e r , d e r f æ g t e d e m e d s i n e A r m e ; m e n s a a l ø b d e r n o g e t o v e r m i n e B e n o g s k r e g af fuld H a l s . J e g t o g m i n L o m m e l a m p e o g l y s t e r u n d t o m - k r i n g o g o p d a g e d e , a t 3 s t o r e R o t t e r s l o g e s o m mit s i d s t e S t y k k e B r ø d . P s s t ! s a g d e jeg, m e n d e t r ø r t e d e m i k k e , d e s a d o g a a d n o k s a a r o l i g v i d e r e , s a a s p a r k e d e jeg e f t e r d e m m e d B e n e n e ; d e 2 af d e m l ø b s a a h e n i K r o ­ g e n , m e n d e n t r e d j e o g s t ø r s t e t o g d e n s i d s t e M u n d f u l d B r ø d i F l a b e n o g t r a v e d e h e l t g e m y t ­ l i g u d af H u l l e t . J e g v a r k l a r o v e r , a t jeg d e n n æ s t e M o r g e n i k k e h a v d e n o g e n F r o k o s t , o g a t jeg v a r b l e v e n o v e r f y l d t m e d L u s ; d e k r a v ­ l e d e o v e r h e l e K r o p p e n , m e n e f t e r a t jeg h a v d e u d d e l t e t P a r S t ø d til d e m , f a l d t jeg i S ø v n .

Kl. 11 fik jeg e t S p a r k i S i d e n . »Til K a ­ n o n e r n e « ! b l e v d e r r a a b t . J e g h a v d e l i g e d r ø m t , a t jeg v a r h j e m m e , d e r f o r k u n d e jeg

(30)

i k k e f o r s t a a , h v a d d e t h e l e h a v d e a t b e t y d e , m e n i n æ s t e Øjeblik v i d s t e jeg, h v o r jeg v a r . H e l e J o r d e n r y s t e d e , s o m o m d e r v a r J o r d ­ s k æ l v . J e g fik f a t i m i n G a s m a s k e o g s t o r ­ m e d e u d til K a n o n e n . I e n h a l v T i m e b l e v d e r s k u d t m e d fuld Kraft, o g i d e n n e h a l v e T i m e h a v d e F r a n s k m æ n d e n e s e n d t o s c a . 4 0 0 S k u d , m e n heldigvis s k ø d d e f o r højt, s a a G r a n a t e r n e g i k c a . 1 0 0 M e t e r f o r l a n g t . Vi h a v d e 1 d ø d o g 3 s a a r e d e . D a d e t v a r b l e v e n n o g e n l u n d e r o l i g t i g e n , k r a v l e d e vi atter i S e n g , m e n Kl. IV2 m a a t t e a l l e M a n d u d ; e f t e r a t vi h a v d e s k u d t 1 5 S k u d , k u n d e vi a t t e r l æ g g e o s lidt, m e n Kl- 5 b e g y n d t e F r a n s k m æ n d e n e i g e n a t s e n d e o s d e r e s H i l s e n , o g s a a m a a t t e vi t a g e f a t p a a n y . Vi s k ø d til Kl. 1 1 , s a a b l e v d e r lidt r o l i g t i g e n p a a b e g g e S i d e r . Vi v a r a l l e s a a t r æ t t e , a t vi, d a vi k o m h e n til v o r t H v i l e s t e d , s a n k n e d p a a v o r e T æ p p e r o g s o v m e d d e t s a m m e .

Kl. 1 blev d e r r u s k e t i o s i g e n o g vi m e n t e , a t d e r s k u l d e s k y d e s i g e n , m e n d e n n e G a n g v a r d e t K ø k k e n v o g n e n ( G u l l a s c h k a n o n e n ) , d e r k o m m e d M a d til o s .

Kl. 2 s k u l d e e t P a r af o s t i l b a g e til d e t S t e d , h v o r vi v a r b l e v e n a f l æ s s e t D a g e n i F o r ­ v e j e n . J e g o g e n K a m m e r a t fik O r d r e til a t

(31)

h e n t e e n C y l i n d e r til K a n o n e n , d e n s V æ g t v a r 1 5 0 P d . Vi k o m o g s a a d e r h e n . D a S t e d e t v a r i N æ r h e d e n af e n K o r s v e j , o p h o l d t vi o s i k k e l æ n g e d e r , f o r d i e n K o r s v e j a l t i d b l i v e r s t æ r k t b e s k u d t . D e r k o m e n k e l t e G r a n a t e r p i ­ b e n d e g e n n e m L u f t e n , m e n d e m r e g n e d e vi i k k e f o r n o g e t . Vi m a a t t e h æ n g e i f o r a t k o m m e til v o r t B a t t e r i i g e n . D e t v a r just i k k e s a a let, f o r d i V e j e n v a r m e g e t o p k ø r t . D a v i v a r n a a e t lidt o v e r H a l v v e j e n f a l d t d e r e n G r a n a t 5 — 6 M e t e r til v e n s t r e f o r o s . J o r d ­ m a s s e r o g G r a n a t s t u m p e r p e b o m Ø r e n e p a a o s o g vi v æ l t e d e s o m n o g l e T i n s o l d a t e r , m e n heldigvis b l e v i n g é n af o s r a m t , m e n C y l i n d e ­ r e n fik e n B u l e . T i l s ø l e t f r a T o p til T a a o g d ø d t r æ t t e n a a e d e vi f ø r s t t i l b a g e til v o r t B a t t e r i Kl. 4 . I S t e d e t f o r a t l a d e o s h v i l e lidt e f t e r d e n n e T u r , b l e v vi s a t til a t g r a v e H u l l e r til A m m u n i t i o n , o g e n d e l i g b l e v d e t Aft en i g e n .

D e n N a t fik vi h e l l e r i k k e m e g e n S ø v n , f o r d i vi fik u d l e v e r e t A m m u n i t i o n , vi s k u l d e l æ s s e af o g b æ r e h e n til H u l l e r n e , vi n y l i g h a v d e g r a v e t . D e t h e l e s k u l d e b e s ø r g e s i M ø r k e , d a d e r b e s t a n d i g v a r fjendtlige F l y v e r e i L u f t e n ; h v e r M a n d m a a t t e t a g e e n G r a n a t p a a 2 6 0 P d . p a a N a k k e n . F o r d e m , d e r i k k e v a r v a n t til d i s s e h a a r d e K a m m e r a t e r , v a r d e t

(32)

i k k e g a n s k e l e t . I B e g y n d e l s e n faldt vi o f t e m e d d e m , m e n m a n k a n jo blive v a n t til m e g e t , o g s i d e n g i k d e t let n o k .

D e n 2 4 . A p r i l b l e v d e t m e d d e l t o s , a t vi s k u l d e blive afløst d e n 2 8 . , o g vi k u n d e o g s a a n o k t r æ n g e til lidt R o , o g s a a fik vi vel T i d til a t v a s k e o s i g e n e n G a n g i m e l l e m . 1 d e s i d s t e 1 4 D a g e h a v d e vi n e m l i g i k k e h a f t T i d til a t v a s k e o s , l i g e s a a lidt s o m vi i d e n n e T i d h a v d e v æ r e t a f k l æ d t . Imidlertid v a r d e r indtruffet n o g e t , s o m g j o r d e , a t vi i k k e k u n d e blive afløst, n æ r m e s t fordi e n Flyver h a v d e k a ­ s t e t 2 B o m b e r n e d i L e j r e n , s o m d e r v e d h a v d e lidt e t betydeligt T a b af M a n d s k a b ; tillige g i k m a n o g m u m l e d e n o g e t o m , a t T y s k e r n e vilde a n g r i b e F r a n s k m æ n d e n e s S t i l l i n g d e n 2 9 . April, m e n d e r v a r i n g e n , d e r v i s t e r i g t i g B e s k e d , i h v e r t F a l d i k k e b e s t e m t .

Vi k u n d e n o k m æ r k e , a t d e r v a r n o g e t p a a F æ r d e ; t h i o m N a t t e n k o m d e r Infanteri m e d M a s k i n g e v æ r e r f o r b i o s ; u e n d e l i g e l a n g e R æ k ­ k e r af Artilleri o g A m m u n i t i o n s v o g n e k ø r t e f o r b i . D e t v a r a l t s a a d e n f ø r s t e e g e n t l i g e K r i g s d a n s , vi s k u l d e t r æ d e .

D e n 2 8 . April o m E f t e r m i d d a g e n k o m d e r e n af v o r e O f f i c e r e r o g s p u r g t e o s , h v e m d e r frivilligt vilde v æ r e m e d til a t u d l æ g g e T e l e f o n -

(33)

t r a a d e b a g e f t e r I n f a n t e r i e t , n a a r A f d e l i n g e n g i k f r e m a d . D e r v a r i n g e n , d e r m e l d t e s i g , m e n O f f i c e r e n s a g d e , a t h a n s k u l d e b r u g e 3 M a n d . o g h v i s i n g e n m e l d t e s i g frivillig, b l e v d e r n o g l e u d k o m m a n d e r e t til a t g a a m e d . D a jeg v a r e n af d e s t ø r s t e v e d A f d e l i n g e n , m e l d t e j e g m i g frivillig, o g lidt e f t e r m e l d t e d e r s i g 2 til.

V i 3 M a n d m a a t t e s a a v æ r e fri f o r T j e n e s t e n R e s t e n af D a g e n , o g d a vi v a r m e g e t t r æ t t e , l a g d e vi o s til a t s o v e .

Kl. 1 o m N a t t e n b l e v vi p u r r e t u d , o g v i fik h v e r 1 K i l o m e t e r T e l e g r a f t r a a d p a a N a k k e n . Vi v a r i a l t 5 M a n d o g 1 Officer, vi s k u l d e u d i d e n 3 . S k y t t e g r a v , o g d e r s k u l d e vi v e n t e , indtil I n f a n t e r i e t g i k f r e m a d . D a vi v a r n a a e t h a l v v e j s , fik jeg s a a s t o r e S m e r t e r i Agaven, a t jeg n æ s t e n i k k e k u n d e g a a ; h v e r 1 0 M i n u t t e r m a a t t e jeg t r æ d e u d , o g jeg b l e v d e r f o r l a n g t t i l b a g e f r a d e a n d r e , s a a a t jeg m a a t t e l ø b e f o r a t i n d h e n t e d e m .

Kl. 4 n a a e d e vi S k y t t e g r a v e n , h v o r vi s k u l d e v e n t e . D a jeg v a r b l e v e n n o g e t t i l b a g e , k u n d e jeg i k k e s t r a k s finde m i n e K a m m e r a t e r . D e r e s T e l e f o n t r a a d f a n d t jeg i e t Q r a n a t h u l , h v o r jeg o g s a a k a s t e d e m i n R u l l e . D a d e t v a r m e g e t k o l d t d e n n e N a t , b e g y n d t e jeg s n a r t a t f r y s e o g s ø g t e d e r f o r e f t e r e t S t e d , h v o r d e r v a r

(34)

lidt l u n t , jeg a n e d e i k k e , h v o r l æ n g e vi e n d n u s k u l d e v é n t e . J e g k r a v l e d e e t S t y k k e h e n i S k y t t e g r a v e n o g f a n d t 3 S o l d a t e r , d e r i e n H u l e v a r m e d e s i g v e d e t lille B a a l ; o g jeg fik s t r a k s L o v til a t v æ r e h o s d e m . P a a e n fri P l a d s i e n K r o g s a t t e jeg m i g o g f a l d t i S ø v n .

Kl. 6 blev jeg a t t e r v æ k k e t v e d e n frygtelig A l i a r m ; h e l e J o r d e n r y s t e d e , o g n u v i d s t e jeg.

H i l d u r s L e g v a r i fuld G a n g ; 5 M i n u t t e r efter h ø r t e s d e t u h y g g e l i g e R a a b » G a a a a a s « , i e n P a r t fik vi a l l e G a s m a s k e r n e f o r A n s i g t e t . Kl.

7 f a n d t jeg m i n e K a m m e r a t e r , s o m s ø g t e e f t e r m i g ; e f t e r a t vi h a v d e f a a e t T r a a d r u l l e r n e s a m ­ l e t o p , g i k vi i g e n n e m e n frygtelig " G r a n a t r e g n . G r a n a t s t u m p e r n e p e b o s o m Ø r e n e o g vi m æ r ­ k e d e L u f t t r y k k e t , d e f r e m k a l d t e . Ingen af o s t r o e d e , a t vi s k u l d e k o m m e g o d t f r a d e n n e f o r ­ f æ r d e l i g e G r a n a t r e g n .

D e af o s , s o m i k k e h a v d e s e t L i g i M æ n g d e , fik d e n D a g n o k a t s e . D e r k o m m a n g e s a a - r e d e o s i M ø d e ; d e ilede t i l b a g e f o r a t k o m m e u d af d e n n e f r y g t e l i g e Ild. 2 0 0 — 3 0 0 t y s k e o g f r a n s k e F l y v e m a s k i n e r b r u m m e d e o v e r o s .

E f t e r e n T i m e s T i d k o m vi til e n Ruin a f s t o r G a a r d , s o m k a l d t e s D u b o r g e r Hoff. H e r ­ f r a s k u l d e vi b e g y n d e m e d U d l æ g n i n g e n af T e l e f o n t r a a d e n , m e n d a F r a n s k m æ n d e n e s k ø d

(35)

s o m r a s e n d e , v e n t e d e vi e n d n u e n h a l v T i m e b a g R u i n e n . Vi g i k d e r e f t e r v i d e r e l a n g s m e d e n J æ r n b a n e s k i n n e , m e d e n s d e n f ø r s t e l o d s i n T r a a d l ø b e af R u l l e n . E f t e r e t K v a r t e r s T i d b ø j e d e vi af til h ø j r e o g k o m u d i e n L a v n i n g , h v o r d e r s t o d e n h a l v A l e n V a n d , m e n vi m a a t t e o v e r o g k o m s a a til e n b r e d K a n a l . Vi k a s t e d e f ø r s t T r a a d r u l l e n o v e r ; d a jeg k a ­ s t e d e m i n R u l l e , k o m d e n g o d t o v e r p a a d e n m o d s a t t e B r e d af K a n a l e n , m e n d e n t r i l l e d e t i l ­ b a g e o g f a l d t i V a n d e t . N u h a a b e d e jeg a t s l i p p e fri f o r a t s l æ b e p a a den* m e n T a k S k æ b n e ; Officeren f i s k e d e d e n o p i g e n , o g n u v a r d e n b l e v e n e t P a r P u n d t u n g e r e . K a n a l e n v a r 3 M e t e r b r e d o g vi k u n d e i k k e s p r i n g e o v e r d e n ; o g vi m a a t t e d e r f o r v a d e i g e n n e m o g b l e v s e l v f ø l g e l i g d r i v v a a d e .

1 r a s k T e m p o g i k d e t n u v i d e r e o g e f t e r e n h a l v T i m e s F o r l ø b m ø d t e s vi m e d e n D e l f r a n s k e o g e n g e l s k e S o l d a t e r , d e r v a r f a l d e n i t y s k F a n g e n s k a b o g m a n g e af d e m h a v d e d e r e s s a a r e d e K a m m e r a t e r m e d . J o l æ n g e r e vi k o m f r e m , d e s t o g r u e l i g e r e b l e v d e t S y n , d e r m ø d t e o s ; t y s k e , f r a n s k e o g e n g e l s k e L i g l a a s t r ø e t r u n d t i 1 e r r æ n n e t . D e t s a a s ø r g e l i g t u d , m e n v æ r r e v a r d e t d o g a t h ø r e p a a d e r e s J a m m e r o g S k r i g . M a n g e l a a o g r a a b t e N a v n e n e p a a

(36)

d e r e s k æ r e d e r h j e m m e , a n d r e v æ l t e d e s i g o m i d e r e s B l o d o g j a m r e d e s a g t e , a t t e r a n d r e l a a stille h e n m e d f o l d e d e H æ n d e r o g s e n d t e d e r e s s i d s t e B ø n til Q u d . Vi k o m o g s a a u v i l k a a r l i g

til a t t æ n k e p a a v o r s i d s t e T i m e .

3 K i l o m e t e r f o r a n o s l a a K e m m e l b a k k e n o g o til H ø j r e f o r d e n n e K e m m e l B y . J o n æ r m e r e vi k o m til B a k k e n d e s s t æ r k e r e b l e v Ilden, o g vi s a a , h v o r l e d e s m a n g e S o l d a t e r blev f u l d ­ s t æ n d i g r e v e n i S t u m p e r o g S t y k k e r af G r a n a ­ t e r n e . D a vi k o m t æ t h e n til B a k k e n s F o d , k o m d e r t o S o l d a t e r , h v e r m e d e n s t o r H v e d e ­ k a g e i H a a n d e n o g h u g g e d e i s i g af d e n s o m s u l t n e Ulve. Vi ø n s k e d e a t vide, h v o r d e h a v d e f a a e t K a g e r n e f r a , o g d a d e f o r t a l t e o s , a t d e h a v d e f u n d e t d e m i e n f r a n s k S k y t t e g r a v d e r i N æ r h e d e n , o g a t d e r v a r flere af d e n S l a g s , v a r d e t s el vfø l g e l i g » H a b s « f o r o s .

H v e r af o s vilde v æ r e d e n f ø r s t e , o g d e t h j a l p ikke, a t Officeren r a a b t e , a t vi s k u l d e s t a n s e ; vi l o d , s o m vi i k k e h ø r t e d e t , vi h a v d e k u n T a n k e r f o r K a g e r n e . J e g v a r d e n f ø r s t e , d e r k o m til S k y t t e g r a v e n , h v o r jeg fik f a t p a a e n 4 P d . t u n g K a g e ; d e n s m a g t e g o d t , m a a s k e n o k lidt af G a s , m e n d e n blev f o r t æ r e t m e d d e t s a m m e .

D a vi k o m t i l b a g e til Officeren, s k æ l d t e

(37)

h a n o s d y g t i g u d , m e n vi l o d d e v r e d e O r d g a a i n d af d e t e n e Ø r e o g u d af d e t a n d e t ; . H o v e d s a g e n v a r , a t vi h a v d e f a a e t f a t p a a K a g e n , s o m s t o p p e d e g o d t i v o r e t o m m e M a ­ v e r , lidt e f t e r v a r vi g o d t t i l p a s i g e n .

Vi k o m s a a til e n a n d e n S k y t t e g r a v , h v o r d e r l a a 3 g a s f o r g i f t e d e f r a n s k e S o l d a t e r , d e r e s K a p p e r t o g vi f o r a t d æ k k e o s til m e d o m N a t t e n . — D e f r a n s k e S o l d a t e r k u n d e vi af o g til j a g e u d af S k y t t e g r a v e n e , m e n d e r e s L u s k u n d e vi i k k e f a a B u g t m e d , d e g i k a l d r i g e t S k r i d t t i l b a g e .

N u s a d vi i S k y t t e g r a v e n , m e d e n s G r a n a ­ t e r n e s u s e d e o g b r a g e d e til h ø j r e o g v e n s t r e f o r o s , o g vi r i s i k e r e d e h v e r t Ø j e b l i k a t blive k a s t e t e t S t y k k e o p i L u f t e n ; m e n v i v a r s o m s æ d v a n l i g h e l d i g e .

F o r h v e r T i m e g e n n e m s n i t l i g v a r T e l e f o n - t r a a d e n s k u d t i t u , o g s a a m a a t t e 2 M a n d l a n g s m e d L e d n i n g e n f o r a t s æ t t e d e n s a m m e n i g e n . H e n a d Kl- 3 s p u r g t e O f f i c e r e n o s , o m n o ­ g e n vilde g a a frivillig m e d h a m o p p a a K e m - m e l b a k k e n . D e r v a r i n g e n , d e r s v a r e d e h a m s t r a k s . J e g , s o m h v e r k e n h a v d e F a d e r e l l e r M o d e r , r e g n e d e m a a s k e m i t Liv f o r m i n d s t v æ r d o g tilbød a t g a a frivillig m e d . V i g j o r d e o s s t r a k s f æ r d i g e til A f m a r s c h ; m e d G a s m a s k e n

(38)

h æ n g e n d e v e d d e n v e n s t r e S i d e , g i k vi i r a s k T e m p o o p a d B a k k e n .

B a k k e n h a v d e v æ r e t b e v o k s e t m e d T r æ e r , s o m n u a l l e s a m m e n v a r k n æ k k e d e . H e r s a a d e t s ø r g e l i g t , ja r æ d s o m t u d ; h e r l a a L i g v e d L i g , h e r h ø r t e s J a m r e n o g R a a b , R a a b o m H j æ l p af d e m , d e r v a r b l e v e n f a s t k l e m t m e l l e m d e s t y r t e d e T r æ s t a m m e r . D e a r m e M e n n e s k e r m a a t t e u d h o l d e d e f r y g t e l i g s t e P i n s l e r , indtil D ø d e n t o g d e m i F a v n , o g d e r v a r a l t f o r m a n g e til, a t vi k u n d e y d e d e m H j æ l p a l l e s a m ­ m e n . S o l e n s k i n n e d e o g v a r m e d e s t æ r k t d e n

^a£ > ° g b l e v b a d e t i S v e d v e d a t h o p p e o v e r T r æ s t a m m e r o g Lig.

D a vi v a r n a a e t h a l v v e j s o p a d B a k k e n , g a v Officeren m i g s i n K o b b e l m e d F e l t f l a s k e n , s o m jeg s k u l d e b æ r e , o g s a a s t y r t e d e h a n af S t e d i g e n ; jeg m a a t t e a n s t r æ n g e m i g f o r a t f ø l g e m e d . E f t e r a t vi h a v d e n a a e t B a k k e n s T o p , g a v Officeren s i g i S a m t a l e m e d d e d e r ­ v æ r e n d e Officerer, m e d e n s jeg s t o d b a g v e d h a m o g v e n t e d e . J e g v a r m e g e t t ø r s t i g , o g d e t b e g y n d t e a t k ø r e r u n d t i H o v e d e t p a a m i g ; jeg g i k d e r f o r b o r t f o r a t s ø g e e f t e r V a n d , m e n f a n d t i n t e t .

J e g k r a v l e d e s a a n e d i e n f r a n s k S k y t t e ­ g r a v f o r o m muligt a t finde n o g e t s p i s e l i g t ,

(39)

m e n o g s a a h e r b l e v jeg skuffet. V e d h v e r t S k r i d t jeg t o g , k l u k k e d e O f f i c e r e n s F e l t f l a s k e , s o m vilde d e n o p f o r d r e m i g til a t s m a g e p a a d e n . 1 l a n g T i d h ø r t e jeg p a a d e n s K l u k k e n u d e n a t l a d e m i g f r i s t e af d e n , m e n T ø r s t e n b l e v m i g s a a u u d h o l d e l i g , a t jeg t o g P r o p p e n af M a s k e n o g f ø r t e d e n til M u n d e n , m e n føj, d e t v a r B r æ n d e v i n , o g d e n k u n d e jeg i k k e s y n k e e n D r a a b e a f . J e g s a t t e P r o p p e n i F l a s k e n o g g i k f o r a t finde O f f i c e r e n ; m e n h a m f a n d t jeg i k k e .

E f t e r e n h a l v T i m e s S ø g e n s a n k jeg d ø d ­ t r æ t n e d p a a e n T r æ s t a m m e , o g v a r d a i e n s a a d a n T i l s t a n d , a t jeg v a r l i g e g l a d , h v a d d e r e n d m a a t t e s k e . D a jeg h a v d e hvilet m i g i 2 0 M i n u t t e r h ø r t e jeg S t e m m e r b a g m i g , o g i d e t jeg v e n d t e m i g o m , s a a jeg, d e t v a r O f f i c e r e n , d e r k o m . H a n b e g y n d t e s t r a k s a t s k æ l d e u d , fordi jeg v a r g a a e t f r a h a m . H a n v a r o g s a a b l e v e n t ø r s t i g o g r a k t e e f t e r s i n F l a s k e , s o m h a n t ø m t e i e t D r a g , o g jeg v a r n u g l a d v e d , a t d e t v a r B r æ n d e v i n o g i k k e V a n d , t h i s a a h a v d e d e n v æ r e t t o m .

N u v a r d e t h e n v e d 7 - T i d e n o m A f t e n e n , o g d a d e t v a r b l e v e n m e r e k ø l i g t , g i k vi n e d til m i n e K a m m e r a t e r . J e g l a g d e m i g s t r a k s til a t s o v e . N æ s t e D a g v a a g n e d e jeg f ø r s t Kl.

(40)

9 , o g d a jeg i k k e h a v d e n o g e t a t b e s t i l l e g i k jeg u d f o r a t s ø g e e f t e r V a n d , s o m jeg o g s a a f a n d t i N æ r h e d e n af e n R u i n . J e g s l u k k e d e f ø r s t m i n T ø r s t , fyldte d e r e f t e r min K o g e s p a n d m e d V a n d , s o m jeg b r a g t e m i n e K a m m e r a t e r . D a jeg k o m i n d i H u l e n , s p u r g t e d e m i g s t r a k s e f t e r , h v o r jeg h a v d e f u n d e t V a n d , d a d e D a ­ g e n i F o r v e j e n h a v d e l e d t o g intet f u n d e t . J e g m e d d e l t e d e m , h v o r V a n d e t v a r a t finde, m e n d a d e t r o e d e , d e i k k e k u n d e f i n d e d e t , m a a t t e jeg s a m m e n m e d 2 a n d r e af S t e d i g e n . D e t v a r i k k e n o g e n F o r n ø j e l s e s t u r ; thi d e r blev s t a d i g s k u d t , o g m a n g e G r a n a t e r faldt i N æ r ­

h e d e n af o s .

V o r O p g a v e v a r a t u d l æ g g e T e l e f o n t r a a d til e n H u l e o p p e p a a B a k k e n , e t S t e d , h v o r f r a vi k u n d e h o l d e Ø j e m e d F j e n d e n , m e n d a B a k k e n b l e v s t æ r t b e s k u d t , v a r d e t u m u l i g t a t h o l d e T e l e f o n e n i O r d e n . O m E f t e r m i d d a g e n s k u l d e vi s a a d a n n e e n L ø b e r p o s t . E n K a m m e ­ r a t f r a H a m b u r g o g jeg b l e v a n v i s t e n L a v ­ n i n g b a g B a k k e n ; d e r s k u l d e vi r e j s e e n S t a n g o p m e d e n D a a s e p a a T o p p e n til T e g n p a a , a t h e r v a r L ø b e r p o s t e n . Vi fik s t r a k s t r a v l t m e d a t g r a v e e t H u l i J o r d e n , h v o r vi k u n d e d æ k k e o s f o r G r a n a t e r n e , s o m h e r faldt i s t o r M æ n g d e . E n L a v n i n g i T e r r æ n e t bliver altid

(41)
(42)

s t æ r k t b e s k u d t , f o r d i F j e n d e n i k k e k a n s e , h v a d d e r f o r e g a a r i d e n .

H e n a d K l . 4 k o m d e t f ø r s t e T e l e g r a m f r a B a k k e n ; d e t s k u l d e s a a b r i n g e s v i d e r e s a a h u r t i g t s o m m u l i g t . J e g t o g d e n f ø r s t e T u r . D e r v a r 2 0 M i n u t t e r s L ø b til d e n n æ s t e P o s t . D a jeg k o m t i l b a g e s a d m i n K a m m e r a t i H u l ­ l e t m e d e t T e l e g r a m i H a a n d e n o g v e n t e d e p a a m i g . H a n s a g d e , a t h a n v a r b l e v e n s y g , d e r f o r k u n d e h a n i k k e l ø b e m e d T e l e g r a m m e t . J e g m a a t t e s a a af S t e d i g e n .

D a jeg a t t e r v a r p a a T i l b a g e v e j e n b l e v L a v ­ n i n g e n b e s k u d t m e d G r a n a t e r ; d a 2 af d i s s e f a l d t i N æ r h e d e n af m i g , fik jeg s n a r t f a t i G a s m a s k e n , o g s a a l ø b jeg, a l t h v a d jeg k u n d e , f o r i k k e a t k o m m e i f o r t æ t t e G a s s k y e r . J e g k o m o g s a a g o d t t i l b a g e til m i n K a m m e r a t . V i s ø g t e n u e f t e r n o g l e T æ p p e r o g K a p p e r , h v o r m e d vi k u n d e d æ k k e o s f o r N a t t e n . Kl.

7 k o m d e r a t t e r e t T e l e g r a m , o g P o s t e n , s o m b r a g t e d e t , s p u r g t e , o m vi h a v d e f a a e t n o g e t a t s p i s e . V i m e d d e l t e h a m d a , a t vi i k k e h a v d e f a a e t M a d i 2 D a g e . H a n f o r t a l t e o s e n d v i d e r e , a t O f f i c e r e n h a v d e l o v e t o s J æ r n k o r s e t , s a a - f r e m t vi h o l d t u d e n D a g til.

D a P o s t e n v a r g a a e t , vilde m i n K a m m e r a t l i s t e m i g af S t e d i g e n , m e n d e t s k u l d e jeg n u

(43)

i k k e h a v e m e r e a f , h a n m a a t t e s e l v s e a t k o m m e af S t e d , o g h a n m a a t t e s k y n d e s i g , d a d e t e l l e r s vilde blive m ø r k t i n d e n h a n k o m t i l ­

b a g e ,

Kl. 7 y 2 l ø b h a n , o g i m e n s l a g d e jeg n o g l e B r æ d d e r o g e n D e l J o r d o v e r H u l l e t , s o m vi h a v d e g r a v e t , o g n u v e n t e d e jeg e f t e r , a t h a n s k u l d e k o m m e i g e n .

T i d e n b l e v i m i d l e rt i d l a n g . V e d O t t e t i d e n k u n d e h a n v æ r e n a a e t t i l b a g e , m e n d a Kl. v a r 9 , v a r h a n h v e r k e n til a t h ø r e e l l e r s e , h v o r ­ f o r jeg b e g y n d t e a t b l i v e u r o l i g f o r h a m . J e g k r a v l e d e u d af H u l l e t f o r a t s e e f t e r h a m , m e n d a h a n e n d n u i k k e v a r til a t ø j n e , m e n t e jeg, a t h a n h a v d e f o r v i l d e t s i g e l l e r v a r k o m m e n til S k a d e . J e g l a g d e m i g til a t s o v e , m e n jeg k u n d e i k k e f a l d e i S ø v n .

Kl. 11 h ø r t e jeg e n r a a b e > A r r a s « ! D e t v a r i k k e mit N a v n , m e n S t e m m e n l ø d m i g b e ­ k e n d t . J e g k r a v l e d e d a a t t e r u d af H u l l e t o g g i k i d e n R e t n i n g , h v o r f r a R a a b e t k o m , o g e f ­ t e r 1 0 M i n u t t e r s F o r l ø b o p d a g e d e jeg d e n r a a - b e n d e M a n d , s o m jeg p a a G r u n d af M ø r k e t i k k e k u n d e k e n d e ; m e n d e t v i s t e s i g a t v æ r e m i n K a m m e r a t . V e d m i n T i l s y n e k o m s t b l e v h a n i d e n G r a d g l a d , a t h a n t e e d e s i g s o m e t B a r n , o g jeg b e g y n d t e a t tvivle o m h a n s F o r -

3*

(44)

s t a n d , t h i h a n v a r i d e n Q r a d m e d t a g e t , a t jeg m a a t t e s t ø t t e h a m h e n til H u l l e t , h v o r h a n s t r a k s f a l d t i S ø v n .

Kl. 1 o m M i d d a g e n b l e v vi v æ k k e t i g e n a f P o s t e n , s o m d a k o m m e d e t n y t T e l e g r a m ; m e d d e t t e T e l e g r a m h a v d e h a n l ø b e t o m k r i n g h e l e N a t t e n , f o r d i h a n v a r g a a e t vild i M ø r k e t , h a n f o r s i k r e d e o s , a t d e t v a r s i d s t e G a n g , h a n l ø b m e d T e l e g r a m o m N a t t e n .

O m E f t e r m i d d a g e n Kl. 2 k o m d e r V æ l l i n g til o s f r a B a t t e r i e t , m e n d e r v a r k u n e n h a l v L i t e r til h v e r ; d e t v a r s a a lidt, a t vi, d a vi h a v d e f o r t æ r e t d e n , v a r m e r e s u l t n e , e n d d a vi b e g y n d t e .

Kl. 4 fik vi O r d r e til a t p a k k e s a m m e n , f o r d i vi s k u l d e a f l ø s e s . D e n n e O r d r e h a v d e vi l æ n g e v e n t e t e f t e r , o g d a vi i k k e h a v d e m e g e t a t p a k k e s a m m e n , v a r vi h u r t i g f æ r d i g e til A f m a r s c h . Vi g i k s a a til d e n n æ s t e P o s t ; v i d e r e k u n d e vi i k k e k o m m e , fordi vi s k u l d e i g e n n e m e n L a v n i n g , d e r d e n D a g b l e v s a a h æ f t i g b e s k u d t m e d G r a n a t e r , a t d e t v a r u m u ­ ligt a t k o m m e i g e n n e m , h v o r f o r vi m a a t t e v e n t e til n æ s t e D a g s M o r g e n Kl. 3 . Vi k o m u s k a d t g e n n e m L a v n i n g e n o g n a a e d e h e n til v o r t B a t ­ t e r i . Officeren g i k til F e l t v e b l e n o g m e l d t e o s t i l b a g e . Vi g i k d e r i m o d til K ø k k e n e t f o r a t f a a

Figure

Updating...

References

Related subjects :