• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
40
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

m n .

9

(4)

( u d s t i l l i n g

INDUSTRIFORENINGENS STORE UDSTILLINGSSAL

1924

(5)

D E P A A K U N S T N E R F O R E N IN G E N A F 18DE N O V E M B E R S E F T E R A A R S U D S T 1 L L I N G

T IL S A L G V Æ R E N D E A R B E JD E R (Fejl reserveres)

Nr. Kr. Nr. Kr. Nr. Kr. Nr. Kr.

3 2 0 0 25 350 60 125 74 1000

4 pr. Stk. 75 26 Br. 300 61 175 74a 60 0

6 Bronce 800 400 27 i Bronce 500 175 62 20 0 74b 2 0 0

7 Br. 275 28 1000 63 140 74c 200

8 Br. 425 2 9 Br. 600 64 125 74d 150

9 Br. 825 46 2000 65 125 74e 20 0

10 Br. 500 47 450 66 200 74 f 30

pr. Blad

11 Br. 325 48 200 67 100 75

13 Br. 600 49 350 68 500 78 500

14 Br. 6000 50 200 69 350 79 200

15 350 51 90 70 300 80 20 0

16 700 53 100 71 2 5 0 81 20 0

19 9000 54 100 72 200 82 175

21 500 55 75 72a 150 83 400

i Bronce

22 600 58 400 73 150 84 20 0

i Bronce

23 750 59 200

(6)

Nr. Kr. Nr. Kr. Nr. Kr. Nr. Kr.

86 2200 115 300 146 450 178 600

87 800 116 125 147 500 179 1500

88 800 117 125 148 300 180 150

89 80 0 118 1500 149 300 181 150

90 400 119 6 0 0 150 1200 182 300

91 400 120 450 152 350 183 1000

92 500 121 300 153 200 184 1000

93 350 122 450 154 200 185 2500

94 25 0 123 40 0 155 150 186 400

95 250 124 700 156 300 187 200

96 450 125 800 157 350 188 100

97 350 126 2500 158 350 189 100

98 350 127 450 159 90 0 190 200

99 20 0 128 500 160 450 191 400

100 450 129 4 5 0 161 900 192 175

101 400 130 100 162 1000 193 150

102 300 131 350 163 1800 194 125

103 300 132 100 164 400 195 125

104 300 134 600 165 500 196 90 0

105 175 135 400 166 400 197 1000

106 150 136 125 167 25 0 198 800

107 75 137 125 168 400 199 6 0 0

108 100 138 55 169 100 200 400

109 100 140 400 171 100 201 300

110 100 141 300 172 400 202 300

t i l 100 142 300 173 2 0 0 203 300

112 700 143 20 0 175 900 204 300

113 500 144 20 0 176 300 205 300

114 350 | 145 150 177 400 206 1000

(7)

211 200 257 150 292 600 324 150

217 600 258 125 293 400 325 150

2 1 8 350 25 9 2 0 0 2 9 4 375 326 450

2 1 9 350 26 0 100 295 350 327 350

22 0 150 261 300 29 6 150 328 150

221 85 262 150 297 150 329 150

222 85 2 6 4 1800 298 225 3 3 0 150

223 85 265 900 300 1200 331 150

224 85 266 800 301 700 332 150

226 350 267 350 302 500 333 150

227 350 268 450 303 250 334 2 0 0

228 350 271 100 304 200 335 200

22 9 350 272 100 305 100 336 20 0

231 350 27 3 85 306 150 337 150

232

p r . Stic.

150 274 500 307 500 338 300

233 125 275 2 5 0 308 300 339 150

234 100 276 350 309 250 340 300

235 500 278 100 310 300 341 300

236 300 2 7 9 100 311 100 342 300

23 8 400 281 2000 312 100 343 175

242 300 282 1200 313 4000 344 20 0

243 100 283 600 316 350 345 700

244 200 284 500 317 350 346 500

246 350 285 500 318 350 347 400

247 150 286 300 319 350 1 348

(8)

N r. K r . N r. K r . N r. K r . N r. K r .

349 400 375 250 404 600 432 200

350 300 376 150 405 600 433 100

351 300 377 400 406 600 434 125

352 100 378 400 407 100 435 300

353 30 379 500 408 150 436 300

p r.

Stic.

354 40 380 60 0 409 100 437 300

355 40 381 2000 410 100 438 300

356 60 382 375 411 6 0 0 439 250

357 40 383 300 412 700 440 25 0

358 40 384 175 413 400 441 25 0

359 8 0 0 385 150 414 500 4 4 2 . 25 0

360 600 386 150 415 200 443 175

361 500 387 20 0 416 100 450 1000

362 600 388 20 0 417 125 451 60 0

363 500 389 25 0 419 350 452 40 0

364 2 0 0 390 20 0 420 200 453 400

365 4 0 0 391 1000 421 200 454 500

366 4 0 0 392 450 422 150 455 65 0

367 4 0 0 393 200 423 100 456 300

368 1500 394 200 424 350 457 350

369 350 396 500 425 550 458 25 0

370 350 399 25 0 426 2 5 0 459 25 0

371 3 5 0 400 100 427 150 460 800

372 150 401 850 429 6 0 0

373 25 0 402 850 430 500

374 25 0 403 250 431 200

H ERT Z ’ S BOGTRYKKERI . KØBENHAVN

(9)
(10)

© e

m e d * b eteg n ed e A rb ejd e r er til S a lg .

P r is lis te og en F o r teg n els e over d e i U dstillin gen d elta g en d e K u n stn ere og d eres A d resser fin d e s bag i K a ta lo g e t.

U D V A L G E T f o r

K U N S T N E R F O R E N I N G E N

A F I8 D E N O V E M B E R S E F T E R A A R S U D S T I L L I N G

(11)

B I L L E D H U G G E R K U N S T

E L N A B O R C H

1 H y g æ a . R e l i e f . G i b s . 2 P o r t r æ t b u s t e . G i b s . 3 * S a a r e t . S t a t u e t t e . G i b s . 4 * 2 S i g n e t e r . B r o n c e .

H E L E N D O H L M A N N

5 V i b e k e . P o r t r æ t b u s t e .

6 * G a m m e l I t a l i e n e r . S t u d i e h o v e d . 7 * S t a t u e t t e .

8 * S v a n e s k a a l e n . 9 * P e r . S t a t u e t t e .

10 * Moderkærlighed.

1 1 * S t o r e o g l i l l e S ø s t e r . 1 2 * P o r t r æ t b u s t e .

1 3 * U d k a s t t i l e t M o n u m e n t f o r F r k . Z a h l e . 1 4 * F a l k e d r e n g .

T H O D E D E L M A N N

1 5 * V a a r e n . S t a t u e t t e i B r o n c e . 1 6 * U r k v i n d e . S t a t u e t t e i B r o n c e . 1 7 P o r t r æ t b u s t e i G i b s . N a t . S t ø r r e l s e .

(12)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

C A R L M O R T E N S E N

1 8 P o r t r æ t r e l i e f .

1 9 * U n g A t l e t , d e r b e t r a g t e r e n M a a l e r . B r o n c e .

J O H A N N E S M Ø L G A A R D

2 0 P o r t r æ t b u s t e i G i b s .

2 1 * B e t j e n t e n p a a R i s t e n . S t a t u e t t e i G i b s . 2 2 * K a r e n , P e r - R a s m u s . S t a t u e t t e i G i b s .

E L N A S T E E N - H E R T E L

2 3 * K a m m e r s a n g e r C o r n e l i u s s o m „ S i e g f r i e d “ . 2 4 B u s t e a f e n u n g P i g e .

2 5 * „ G a a s e u r t “ . S t a t u e t t e i B r o n c e . 2 6 * „ A v e M a r i a “ . G r u p p e i G i b s . 2 7 * „ L y k k e “ . G r u p p e i G i b s .

C . W E G E N E R

R. af D. , Dmd.

2 8 * „ ' 8 4 8 “ . D e n G a n g j e g d r o g a f s t e d , m i n P i g e v i l d e m e d . B r o n c e g r u p p e .

2 9 * A f s k e d f r a H j e m m e t . D y r e g r u p p e i G i b s . 3 0 P o r t r æ t r e l i e f .

T ilh. Kgl. Hofviolinistinde Fru Geheimeraadinde Thode.

R I C H A R D N I E L S E N

K U N S T - T I N - I N D U S T R I Østerbrogade

2 7

Telf. Øbro

2 2 2 6

Opgave e f t e r Te g ni n g e r udf øres til Værkst edspri ser

4

(13)

D E K O R A T I V K U N S T

B A N G - S Ø R E N S E N O G H J . B E R T H

3 4

3 5

3 6

3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5

M o d e l t i l S h a k e s p e a r e : „ T r o l d k a n t æ m m e s “ ( D a g m a r t e a t r e t ) .

M o d e l t i l B e r n h a r d S h a w : „ J e a n n e d ’ A r c “ ( D a g m a r t e a t r e t ) .

M o d e l t i l B e r n h a r d S h a w : „ J e a n n e d ’ A r c “ ( D a g m a r t e a t r e t ) .

O p e r a e n „ L o u i s e “ ( K g l . T e a t e r . 1 9 2 2 ) . R e v y e n ( S c a l a ) .

„ M a d a m e P o m p a d o u r “ ( S c a l a ) . R e v y e n „ R e g n b u e n “ ( S c a l a ) .

( D a g m a r t e a t r e t ) . ( D a g m a r t e a t r e t ) . ( D a g m a r t e a t r e t ) . ( D a g m a r t e a t r e t ) .

( D a g m a r t e a t r e t o g S c a l a ) . F o r s k e l l i g e S k i t s e r

M O R T E N J O H S . M O R T E N S E N

4 6 * S ø l v s k a a l m e d E l f e n b e n s f i g u r e r .

Sølvarbejdet udført af Sølvsmed Evald Nielsen.

P O R C E L A I N S M A L I N G

I. M Ø L G A A R D

Tlf. Vester

2 4 5 3X

Lykkesholms Allé

7

A Tlf. V ester

2 4 5 3X

Bestillinger modtages • Undervisning gives

(14)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

4 7 * F i s k e s k e o g G a f f e l . S ø l v o g E l f e n b e n .

Sølvarbejdet udført af Sølvsmed Evald Nielsen.

4 8 * S ø l v s k a a l .

Udført af Sølvsmed Evald Nielsen.

4 9 * K r u c i f i x . G I . E g e t r æ o g S ø l v .

(Figuren er afstøbt efter gammelt Krucifix).

5 0 * S i g n e t . B r o n c e o g E l f e n b e n . 5 1 * B o r d l a m p e m e d g r a a S i l k e s k æ r m .

5 2 D e l e a f K a f f e s t e l i P o r c e l l æ n , d e k o r e r e t m e d v i o l e t o g G u l d .

Tilh . Fru M. C . — Porcellænet er fra Den kongelige Porcellænsfabrik.

M A R X R E E S E

5 3 * M o d e l t i l „ S v a n h v i d e “ a f S t r i n d b e r g . 5 4 * M o d e l t i l „ S t o r m e n “ a f S h a k e s p e a r e . 5 5 * M o d e l t i l P r e c i e u s e s r e d i c u l e s .

5 6 S k i t s e r t i l O p . S a m s o n o g D a l i l a . J u d i t h . V a a r - d r ø m m e n . S t o r m e n . M a c b e t h . E l e c t r a . D a n i e l H j o b . D e n F r e m m e d e . S k æ r s o m m e r n a t s d r ø m . 5 7 F o r s k e l l i g e K o s t u m e t e g n i n g e r .

6

1

(15)

M A L E R K U N S T

E R I K A N D E R S E N 5 8 * F r a S ø n d e r m a r k e n .

5 9 * F r a S ø n d e r m a r k e n . 6 0 * F r a S ø n d e r m a r k e n . 6 1 * V e d S v i n e s t a l d e n . 6 2 * G 1 . G a a r d i V a l b y . 6 3 * G 1 . H u s g a v l i S o l . 6 4 * H ø s t e t K o r n . V i g e r s l e v . 6 5 * U d e n f o r K o l o n i h a v e r n e . 6 6 * G 1 . H u s i V a l b y . 6 7 * F y n s k B o n d e g a a r d .

F . G E O R G A N D E R S E N

6 8 * U d s i g t m o d H e l l i g d o m s k l i p p e r n e o g H a m m e r e n . 6 9 * U d s i g t o v e r G u d h j e m f r a D a l s k r æ n t e n .

7 0 * P a r t i f r a H o l k a d a l e n . G u d h j e m . 7 1 * F y r r e t r æ e r .

7 2 * K ø k k e n i n t e r i ø r . 7 2 a * M ø l l e n i G u d h j e m . 7 3 * E t H u s m a n d s h u s . 7 3 a * F y r r e t r æ e r .

C H R . A S M U S S E N 7 4 * A f t e n s t e m n i n g . E m d r u p S ø . 7 4 a * K r i s t i a n s b o r g .

7 4 b * R o s e n b o r g .

(16)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

7 4 c * F o r a a r i J æ g e r s b o r g M o s e . 7 4 d * V e d M a l t e g a a r d e n . 7 4 e * G e d i K l i t t e r n e . 7 4 f * U n g d o m .

O T T O B A C H E

Prof., Kmd. af D ., Dmd. p. p.

7 5 * U n g P i g e m e d B l o m s t e r .

C H R . B A N G 7 6 P o r t r æ t .

7 7 B a r n e p o r t r æ t .

7 8 * M o t i v f r a V e j r u m K i r k e .

M . B A N G - S Ø R E N S E N 7 9 * J u n i A f t e n . V e d b æ k .

8 0 * U r o l i g t V e j r . V e d b æ k . 8 1 * F r e d e r i k s h o l m . V e d b æ k . 8 2 * S o m m e r a f t e n . V e d b æ k .

B E R N H A R D - F R E D E R 1 K S E N 8 3 * V i n t e r l a n d s k a b .

8 4 * S i l d e b a a d e . H a s l e H a v n . 8 5 * B æ k i S n e . N o r g e .

A. S T E F A N I ’S E N K E S EFTF.

K U N S T G I P S E R I Store R egnegade Nr. 26

Gode Afstøbninger af ægyptisk, antik og klassisk Skulptur

8

(17)

C H . H E N R I C H S E N B R E M S E N f 8 8 * V i n d f æ l d e i D y r e h a v e n .

8 9 * V e d F o d e r h u s e t — D u c h b a d e n e . D y r e h a v e n .

A L F R E D B R O G E

9 0 * I n t e r i ø r .

9 1 * V i n d u e s p u d s n i n g . 9 2 * L æ s e n d e K v i n d e . 9 3 * E f t e r a a r s a f t e n . T i b i r k e .

9 4 * l n d k ø r s e l t i l L o d s o l d e r m a n d s g a a r d e n i R ø r v i g . 9 5 * T a a g e t E f t e r a a r s d a g . T i b i r k e .

9 6 * D e n g a m l e s K a m m e r . 9 7 * G æ s t e k a m m e r .

9 8 * U r o l i g t V e j r . R ø r v i g . 9 9 * H e d e . R ø r v i g . S k i t s e .

F R I D A B U G G E 1 0 0 * l n t e r i ø r m e d s y e n d e D a m e . 1 0 1 * A u d i e n s s a l e n . F r e d e r i k s b o r g . 1 0 2 * V i n d u e s n i s c h e . F r e d e r i k s b o r g . 1 0 3 * l n t e r i ø r . F r e d e r i k s b o r g . 1 0 4 * G æ s t e g a n g p a a T a n n i s h u s . 1 0 5 * ' V e d d e l e v .

E D I T H H A S S I N G

Telf. Nora 1290 Falkonérgaardsvej 2 Telf. Nora 1290 P O R C E L A I N S M A L I N G

U n d erv isn in g • Dag og Aftenhold • Bestillinger modtages

(18)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

1 0 6 * V e d B i r k e r ø d T e g l v æ r k e r . 1 0 7 * D e n l y s e r ø d e P o r t . 1 0 8 * R æ b i l d B a k k e r . 1 0 9 * B r e g n e r ø d .

I 1 0 * U d s i g t f r a B a l b e r g k a m p e n m o d M e s n a v a n d e n e . I I 1 * N æ r u m B a k k e r .

P . B U S C H

I 1 2 * H e d e p a r t i f r a V i r k l u n d . S o l n e d g a n g .

1 1 3 * U d s i g t f r a L y n g b a k k e r n e i V i r k l u n d m o d H i m ­ m e l b j e r g e t .

1 1 4 * O p t r æ k k e n d e B y g e v e j r . M o t i v f r a T h o r s ø . 1 1 5 * S o l b l i n k p a a V a n d e t . T h o r s ø v e d V i r k l u n d . 1 1 6 * G r a a v e j r . M o t i v f r a V i r k l u n d .

1 1 7 * U d s i g t f r a L y n g b a k k e r n e o v e r T h o r s ø v e d V i r k l u n d .

1 1 8 * E f t e r a a r . A a l ø b v e d S æ b y .

N I E L S C H R I S T I A N S E N 1 1 9 * K r e a t u r e r p a a S a l t h o l m e n . 1 2 0 * E f t e r m i d d a g v e d K ø g e .

1 2 1 * K a l v e i V æ n g e t . M o t i v S v o g e r s l e v . 1 2 2 * F r a H a m m e r s h u s .

1 2 3 * K l i p p e p a r t i v e d R ø . B o r n h o l m .

G O D F R E D C H R I S T E N S E N

Professor, R. af D.

1 2 4 * R u b j æ r g K n u d e v e d L ø n s t r u p . 1 2 5 * S æ b y A a .

1 2 5 a S t r a n d p a r t i .

Priv. Eje.

A U G . D E N C K E R

1 2 6 * O k t o b e r . i n d e n f o r H e g n e t v e d K o n g e k i l d e n . D y r e h a v e n .

10

(19)

1 2 9 * G a m I e A n e s H u s . 1 3 0 * K o n g e l y s p a a G æ r d e t . 1 3 1 * B e t t e , E d i t h o g W a l l e m a r . 1 3 2 * D e n g a m l e L a a g e .

1 3 3 D a m e p o r t r a e t .

G R E T H E F A B E R

1 3 4 * U n g P i g e m e d B i l l e d b o g . 1 3 5 * I n g e b o r g .

1 3 6 * H v i d e R o s e r . 1 3 7 * L y s e r ø d e R o s e r . 1 3 8 * G u l e B l o m s t e r .

C H A R L O T T E F R I M O D T

1 3 9 S o l s k i n i D a g l i g s t u e n .

Priv. E je.

1 4 0 * F r a A l t a n s t u e n . C h a r l o t t e n b o r g . 1 4 1 * D e h v i d e B y g n i n g e r . F r e d e n s b o r g . 1 4 2 * G a a r d i n t e r i ø r . S o r ø .

1 4 3 * G y d e i K a l u n d b o r g . 1 4 4 * E f t e r a a r s a n e m o n e r . 1 4 5 * G e o r g i n e r .

E J N A R G J E S S I N G 1 4 6 * G r a a v e j r i S e p t e m b e r . 1 4 7 * S o l n e d g a n g o v e r H a v e t . 1 4 8 * B r y g g e v e d T r o m s ø . 1 4 9 * S i l d e b o d e r . T r o m s ø .

A . G . G R A U L E F F 1 5 0 * F r a d e n K g l . g r ø n l a n d s k e H a n d e l .

Fra det Kristianshavn som forsvinder.

11

(20)

C

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

1 5 1 E t H j ø r n e a f d e n K g l . g r ø n l a n d s k e H a n d e l s p l a d s m e d d e n g a m l e K o n t o r b y g n i n g .

1 5 2 * V e d S o l f a l d s t i d e , E f t e r a a r . M o t i v f r a K ø g e - e g n e n .

1 5 3 * S o l i H a v e n .

1 5 4 * S o I i V i n d u e t . E f t e r a a r . 1 5 5 * B l o m s t r e n d e P e l a r g o n i e .

1 5 6 * N y f a l d e n S n e . M o t i v f r a V a l b y .

G . B . H A G E N 1 5 7 * F r a O s t e n o .

1 5 8 * F r a e n g a m m e l K ø b m a n d s s t a l d i H e l s i n g ø r . 1 5 9 * F o r s p a n d e t h v i l e r .

1 6 0 * L a r s N i e l s e n s G a a r d i B o s e r u p . S n e .

A D . H E 1 N R . - H A N S E N

1 6 1 * S t u e i e t g a m m e l t P a t r i c i e r h u s i A n t w e r p e n . 1 6 2 * K o r r e k t e u r e r n e s V æ r e l s e i M u s é e P l a n t i n ,

A n t w e r p e n .

1 6 3 * H a v e s a l e n p a a F r e d e n s b o r g S l o t . 1 6 4 * M ø n t p o r t e n . F r e d e r i k s b o r g S l o t . 1 6 5 * P o i n t e r e i S t a n d f o r F a s a n . 1 6 6 * S . B r o e n . F r e d e r i k s b o r g S l o t .

A N E M A R I E H A N S E N

1 6 7 * I n t e r i ø r m e d e n g a m m e l K i s t e . 1 6 8 * E n u n g P i g e .

1 6 9 * I n t e r i ø r m e d e n K a t o g e n H u n d .

H Ø V D I N G E N

B L A N D T B L Y A N T E R E R V I K I N G ' S

R O L L O

(21)

1 7 4 E n l i l l e P i g e . T e g n i n g .

H A N S H A N S E N

1 7 5 * K y s t p a r t i v e d R ø . 1 7 6 * H e l l i g d o m s k l i p p e n . 1 7 7 * V i a S a n C a t a l d o . 1 7 8 * D y r e h a v e n i S n e . 1 7 9 * K i l d e s ø e n . N o v e m b e r . 1 8 0 * R o s e r .

1 8 1 * S t i l l l e b e n .

1 8 2 * M i s m e d s i n e K i l l i n g e r .

V I G G O C H R . H A N S E N 1 8 3 * E t U h e l d u n d e r e n T y r e f æ g t n i n g . 1 8 4 * P a r t i f r a S e g o v i a ( S p a n i e n ) .

O S V A L D H A R T I G

1 8 5 * D e n h e l l i g e C æ c i l i e p r æ d i k e r .

Forarbejde til en Freske.

1 8 6 * P o r t r æ t .

1 8 7 * K o n e m e d T ø r k l æ d e . 1 8 8 * P o r t r æ t .

1 8 9 * B a d e n d e P i g e r . 1 9 0 * T i t u s B u e n . R o m .

Søg “Kvindernes Alkoholfri Restauranter”

“ Hallen”, Vesterbrogade 35 “ Sønderbro”, Amagerbrog. 7

“ T a a rn b o rg ”, Allégade 18 “ N ørre hal ”, Nørrebrog. 88

“ Ø b r o ”, Østerbrogade 39 “ Mejlhal”, Me.ilg. 47, Aarhus

Middag 1 Kr. 35 0 . God Mad! Ingen Drikkepenge!

(22)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18DE N O V E M B E R

F L O R A H E I L M A N N

1 9 1 * K r y s a n t h e m o m . 1 9 2 * P æ o n e r . 1 9 3 * S v a m p e . 1 9 4 * S v a m p e .

1 9 5 * V i l d e B l o m s t e r .

)

A k v a r e l .

G E R H A R D H E I L M A N N

1 9 6 * B r ø l e n d e K r o n h j o r t . 1 9 7 * H a v ø r n v e d S t r a n d e n . 1 9 8 * H a v l i t t e r .

1 9 9 * E f t e r a a r s s t o r m .

V I G G O H E L S T E D 2 0 0 * B y g e v e j r . V e s t e r h a v e t .

2 0 1 * S u n d e t m e l l e m H e l s i n g ø r o g H e l s i n g b o r g . B y g e v e j r .

2 0 2 * T o r d e n b y g e u d o v e r S u n d e t . I n d s e j l i n g t i l H e l s i n g ø r .

2 0 3 * S t i l l e S o m m e r d a g i S u n d e t . 2 0 4 * B a g d e n g a m l e H a v e . H e l s i n g ø r . 2 0 5 * M i d s o m m e r d a g v e d H e l s i n g ø r .

M A D S H E N R I K S E N

R. af D.

2 0 6 * D e t s t i l l e V a n d i D y r e h a v e n . E f t e r a a r . 2 0 7 * V e d D y r e h a v e b a k k e n . V i n t e r .

2 0 8 * P a r t i f r a L u n d t o f t e . S e p t e m b e r . 2 0 9 * K r o n b o r g s e t f r a n o r d r e S t r a n d . 2 1 0 * S v e n d b o r g s e t f r a T a a s i n g e . 2 1 1 * U r h ø n s .

14

(23)

2 1 3 P o r t r æ t . P a s t e l .

Tilh. Hr. V . Permin.

2 1 4 P o r t r æ t . P a s t e l .

T ilh. Hr. H. Mathiassen.

E L L E N H O F M A N N - B A N G

2 1 5 P o r t r æ t .

T ilh. Forpagter B . Lunn, Sofiendal.

2 1 6 P o r t r æ t .

T ilh. Forpagter B. Lunn, Sofiendal.

L U D V I G H O L M 2 1 7 * K i l d e h u s e t D y r e h a v e n . 2 1 8 * E f t e r a a r . B r e g e n t v e d . 2 1 9 * E f t e r a a r .

2 2 0 * G a m l e H u s e .

2 2 1 * F r a B r e g e n t v e d E g n e n . 2 2 2 * F r a B r e g e n t v e d E g n e n . 2 2 3 * F r a B r e g e n t v e d E g n e n . 2 2 4 * F r a B r e g e n t v e d E g n e n .

A U G U S T H Æ R N I N G

2 2 5 P o r t r æ t a f H r . M u r e r m e s t e r M . P . L a n g b e r g .

Tilh. Loge Nr. 3. 1. O . O . F.

2 2 6 * F r a A a l s g a a r d e S t r a n d . 2 2 7 * F r a A a l s g a a r d e .

2 2 8 * I n d g a n g t i l d e t k g l . B i b l i o t e k s H a v e . A k v a r e l . 2 2 9 * 1 B i b l i o t e k s h a v e n m e d S ø r e n K i e r k e g a a r d s S t a t u e .

A k v a r e l . 2 3 0 P o r t r æ t .

(24)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18 DE N O V E M B E R

C E C I L I E J A C O B Æ U S 2 3 1 * K a k t u s .

2 3 2 ^ R i d d e r s p o r e r . 2 3 3 * C h r y s a n t h e m e r . 2 3 4 * A u r i k l e r .

V I G G O J A S T R A U 2 3 5 * A u g u s t a f t e n . H a v n e g a d e . 2 3 6 * N o v e m b e r d a g i H a v n e n .

E R I K J E N S E N 2 3 7 V i n t e r b i l l e d e f r a T i v o l i .

Tilh . Hr. Chr. Petersen.

2 3 8 * T h o m a s H a n s e n i s i t A t e l i e r . 2 3 9 B ø r n e n e s t u d e r e r M u s i k .

Tilh . Frk. Christensen, Esbjerg.

2 4 0 B l o m s t e r b i l l e d e .

Tilh. Kunsthandler Nathan.

2 4 1 B l o m s t e r b i l l e d e .

T ilh . Overretssagfører Hertz, Kolding.

H . K O F O E D J E S P E R S E N 2 4 2 * M o d e r o g B a r n . P a s t e l . 2 4 3 * F r a O r d r u p M o s e . 2 4 4 * I n t e r i ø r m e d F i g u r e r .

(25)

S O P H U S J U R G E N S E N 2 4 9 H s . k g l . H ø j h e d P r i n s H a r a l d .

Tilh. H ds. kgl. Højhed Prinsesse Helene.

2 5 0 E l l e n .

Tilh. Ritmester, Kammerjunker Suhr-Hansen.

2 5 1 K i r s t e n .

Tilh. samme.

2 5 1 a M o d e l f i g u r . A k v a r e l .

M O U R I T Z V I G G O K L I I M 2 5 2 S t i l l l e b e n .

T ilh. Grosserer T h . Gravengaard.

2 5 3 * C h r y s a n t h e m u m .

2 5 4 * U d g a a e t E g . P a r t i f r a E g h o l m p r . S k e l s k ø r . 2 5 5 * S t o r m . L i m f j o r d e n .

2 5 6 * M o s e p a r t i f r a P e d e r s t r u p O v e r d r e v p r . B a l l e r u p . 2 5 7 * G r a a v e j r . R a a m o s e n . P e d e r s t r u p p r . B a l l e r u p . 2 5 8 * E b b e l y k k e B a k k e r . S j æ l l a n d s O d d e . S e p t b r . 2 5 9 * F r u g t e r p a a T i n f a d . P a s t e l .

2 6 0 * S t r a n d k a n t . L u n d e b o r g . 2 6 1 * P a r t i f r a L u n d e b o r g H a v n . 2 6 2 * M a r k b l o m s t e r .

2 6 3 P a r t i f r a O m ø .

T ilh. Fuldmægtig C . Christensen.

V A L D E M A R B R Ø N N U M

K O N D I T O R I

o g

K r t F É

Tordenskjoldsgade l. Hjørnet af Kongens Nytorv

Telefon: Central 365 og 9688

(26)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18 DE N O V E M B E R

P E T E R K L I T Z 2 6 4 * S o m m e r d a g i D y r e h a v e n .

2 6 5 " " S o m m e r d a g . E r e m i t a g e n ( S l o t s b a k k e n ) . 2 6 6 * E f t e r a a r s d a g . E r e m i t a g e n .

2 6 7 “ ' V i n t e r d a g . D y r e h a v e n . 2 6 8 * F o r a a r s d a g . D y r e h a v e n . 2 6 9 H ø n s .

S Y L V 1 U S K N U T Z E N 2 7 0 L u d v i g s b o r g . S k a a n e . 2 7 1 * F u g l e s a n g s s ø e n . F o r a a r . 2 7 2 * G e l s s k o v . H o l t e . 2 7 3 " " K o l d i n g . — O d i n s h ø j . 2 7 4 * R o t h e n b u r g o . T . 2 7 5 * H ø r l e . S m å l a n d . 2 7 6 * S . M a r c o i F l o r e n z . 2 7 7 P o m p e i . V i l l a A q u i l a . 2 2 8 “ ' N y b o r g S t r a n d .

2 7 9 * V a n d h u l v e d H o l t e K r o . 2 8 0 R o m — C a p r i — P o m p e i .

F R I T Z K R A U L 2 8 1 * N u k o m m e r h a n .

2 8 2 " " S t r a n d e n v e d R a a g e l e j e . 2 8 3 * I n t e r i ø r .

2 8 4 * R u i n e r . 2 8 5 " " G a a r d i n t e r i ø r .

2 8 6 * F i s k e r h u s e . R a a g e l e j e .

E M I L K R A U S E 2 8 7 " " G a m m e l n o r d s j æ l l a n d s k B o n d e . 2 8 8 " " I t a l i e n e r i n d e .

2 8 9 U n g P i g e . 2 9 0 * G a m l e J e n s . 2 9 1 * P o r t r æ t .

18

(27)

A L F . L A R S E N 2 9 3 * R e i m e r s G a a r d i F a a b o r g . 2 9 4 * H o l k e g a d e i F a a b o r g .

2 9 5 * S o n n e n b o r g s G a a r d i F a a b o r g . 2 9 6 * G a m m e l S m e d i e . M o t i v f r a F a a b o r g . 2 9 7 * P r i o r e n s g a d e i F a a b o r g .

2 9 8 * G a m l e A n e s H u s v e d S o m m e r t i d . M o t i v f r a K a r l s l u n d e .

H U G O L A R S E N

2 9 9 P o r t r æ t .

3 0 0 * O v e n o v e r F i s k e r l e j e t . 3 0 1 * B y g e v e j r .

3 0 2 * H e s s e l a g e r g a a r d .

C A R L M A T H O R N E

3 0 3 * S ø l v t o r v e t .

3 0 4 * S t o p p e s t e d . S t . H a n s T o r v . 3 0 5 * H a v e p a a M o l s .

3 0 6 * M o l s B j æ r g e .

H J A L M A R M A T T H I E S S E N

3 0 7 * I n t e r i ø r f r a K v æ s t h u s g a d e .

3 0 8 * I n d g a n g t i l R o s e n b o r g . K o n g e n s H a v e . 3 0 9 * F r a K o n g e n s H a v e .

3 1 0 * L ø v e g r u p p e n . K o n g e n s H a v e . 3 1 1 * K r i s t i a n s g a d e .

3 1 2 * I s l a n d s B r y g g e .

19

(28)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F I8DE N O V E M B E R

O S C A R M A T T H I E S E N

Professor.

3 1 3 * B u n d g a r n e n e g ø r e s k l a r .

3 1 4 P o r t r æ t a f P r o f e s s o r T h o r k i l d R o v s i n g . 3 1 5 P o r t r æ t a f D r . h o n . M a t h i l d e M a n n . 3 1 6 * E n T o r d e n b y g e .

3 1 7 * R ø n n e b æ r t r æ e r v e d S n e k k e r s t e n . 3 1 8 * S o l o v e r S ø e n . S n e k k e r s t e n . 3 1 9 * S t r a n d v e d S n e k k e r s t e n . 3 2 0 * B u n d g a r n v e d S n e k k e r s t e n .

J U U L M Ø L L E R

3 2 1 * R a m m e m e d 4 A k v a r e l l e r f r a L i s e l e j e S t r a n d . 3 2 2 * „ R o s e r “ . E l l e n P o v l s e n .

3 2 3 * E f t e r a a r . 3 2 4 * S o m m e r .

3 2 5 * C h r i s t i a n s k i r k e n i S t r a n d g a d e . A k v a r e l .

A R T H U R N I E L S E N

3 2 6 * E f t e r a a r . D y r e h a v e n . 3 2 7 * S o m m e r d a g . F y n . 3 2 8 * U d s i g t o v e r L u n d t o f t e . 3 2 9 * F r a F y n .

3 3 0 * R e d n i n g s v e j g e n n e m K l i t t e r n e . K a n d e s t e d e r n e . 3 3 1 * K l i t e n g . K a n d e s t e d e r n e .

3 3 2 * U r o l i g L u f t . K a n d e s t e d e r n e . 3 3 3 * K l i t g a a r d .

H E L G E N I E L S E N 3 3 4 * I n d g a n g t i l S k o v e n . 3 3 5 * l t a l i e n s k K a n d e . 3 3 6 * S k o v v e j .

3 3 7 * L a n d s k a b . J y l l a n d . 3 3 8 * R æ v e g r a v e n . 3 3 9 * L a n d s k a b . J y l l a n d .

20

(29)

3 4 2 * O k t o b e r d a g . D y r e h a v e n .

3 4 3 * D a a v i l d t i D y r e h a v e n . O k t o b e r . 3 4 4 * D a a h j o r t e . D y r e h a v e n .

L . S C H M I D T N I E L S E N 3 4 5 * A f t e n . H ø v r i n g e n . N o r g e . 3 4 6 * T o r v e t i A n t i c o l i .

3 4 7 * P o r t i A n t i c o l i . 3 4 8 * P o r t i A n t i c o l i . 3 4 9 * S a b i n e r b o n d e . 3 5 0 * S a b i n e r b o n d e .

C A J U S N O V I

Fr. O S. d’Academie.

3 5 1 * A k v a r e l k o p i e f t e r R o m n e y ’ s P o r t r æ t a f D r . R o s p i n i ( S t a t e n s M u s e u m ) .

3 5 2 * G a a r d i n t e r i ø r f r a S t . A n n a g a d e 2 1 . H e l s i n g ø r . 3 5 3 * R a m m e m e d 8 B i l l e d e r .

3 5 4 * F r a P e b l i n g e s ø e n . E f t e r a a r s m o r g e n . 3 5 5 * F r a S t r a n d e n u d f o r C h a r l o t t e n l u n d F o r t e t . 3 5 6 * „ I S k u m r i n g e n “ . S t r a n d e n N o r d f o r K r o n b o r g . 3 5 7 * T i d l i g F o r a a r s d a g v e d K o b b e r d a m m e n . H e l l e b æ k . 3 5 8 * R e g n v e j s d a g i T a a r b æ k H a v n .

O S C A R J U L P A U L S E N 3 5 9 * K a p t e j n e n .

3 6 0 * B ø r n . 3 6 1 * K ø k k e n . 3 6 2 * H o r n e K i r k e . 3 6 3 * H o r n e P r æ s t e g a a r d . 3 6 4 * U d s i g t m o d F a l s l e d .

21

(30)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18D E N O V E M B E R

A L B . P E T E R S E N 3 6 5 * F r a D r e s d e n e r H a i d e . 3 6 6 * E f t e r a a r .

3 6 7 * 1 H a v e n .

3 6 8 * G a m m e l K o n e . ( U d s t . S a l o n e n i P a r i s 1 9 2 2 . ) 3 6 9 * F i s k e r p i g e .

3 7 0 * S t i l l l e b e n m . D r u e r . ( U d s t . s a k s . K u n s t f o r e n . , D r e s d e n . )

3 7 1 * S t i l l l e b e n m . Æ b l e r . 3 7 2 * Ø s t r e A n l æ g .

E M I L P E T E R S E N 3 7 3 * P i b e M ø l l e .

3 7 4 * U d s i g t f r a e n h ø j B a k k e . 3 7 5 * F r a S k o l e g a d e i R i b e . 3 7 6 * G r i b S k o v .

H U G O V . P E D E R S E N

3 7 7 * S k i t s e . E n g e l b r e c k t s P l a d s . 3 7 8 * E b b a .

3 7 9 * A f r i k a n e r . 3 8 0 * D o l c e f a r n i e n t e .

3 8 1 * B a n g k o k . T e m p e l r u i n e r . 3 8 2 " " B y p o r t i M a a n e s k i n . I n d i e n .

S t o c k h o l m .

H A N S R A S M U S S E N

3 8 3 * V e t e r a n e n . P o r t r æ t s t u d i e i A k v a r e l . 3 8 4 * V e d S u n d m ø l l e n . G o u a c h e .

3 8 5 * V e d F a a b o r g K i r k e . A k v a r e l . 3 8 6 * K a p e l l a n s t r æ d e . F a a b o r g . A k v a r e l . 3 8 7 * A m a l i e n b o r g P l a d s . A k v a r e l .

22

(31)

3 9 0 * V i n t e r l a n d s k a b u d f o r T a m m e r f o r s .

E L I S A B E T H S C H I Ø T T

3 9 1 * L y n g b a k k e r n e v e d H o h ø j . M a r i a g e r e g n e n . 3 9 2 * 1 H o r n b æ k P l a n t a g e .

3 9 3 * H i m m e r i g s P o r t e n . B o r n h o l m s k K l i p p e p a r t i . 3 9 4 * B o r n h o l m s k e K l i p p e r .

I D A S C H 1 0 T T Z - J E N S E N 3 9 5 P o r t r æ t a f m i n M o d e r .

3 9 6 * F u r b o p i g e i N a t i o n a l d r a g t . 3 9 7 P o r t r æ t . G r e t h e . P a s t e l .

Tilh. Fuldmægtig Grumme.

3 9 8 P o r t r æ t . H a n s . P a s t e l .

T ilh. Overlæge A lf. Marner.

3 9 9 * K i l d e s k o v e n . N ø r h o l m v e d V a r d e . 4 0 0 * L a n d s k a b . N ø r h o l m v e d V a r d e .

N . F . S C H I Ø T T Z - j E N S E N 4 0 1 * L a n d s k a b f r a S a b i n e r b j æ r g e n e . 4 0 2 * L a n d s k a b f r a B o r n h o l m .

4 0 3 * P i g e v e d F o n t a i n e . S a b i n e r b j æ r g e n e .

S I G U R D S C H O U 4 0 4 * F o r b l æ s t e T j ø r n e . A s n æ s . 4 0 5 * B r a m s n æ s v i g .

4 0 6 * O p s t i l l i n g . 4 0 7 * I s s e f j o r d .

4 0 8 * F r a R y e g a a r d S k o v .

(32)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18DE N O V E M B E R

4 0 9 * B r a m s n æ s v i g . S k i t s e . 4 1 0 * F r a R y e g a a r d S k o v . S k i t s e .

O L G A S E E B E R G

4 1 1 * V e d F o l g e f o n n e n . 4 1 2 * B l o m s t e r .

4 1 3 * F I v i d e P æ o n e r .

4 1 4 * F r a M a r m o r h a v e n i F r e d e n s b o r g . 4 1 5 * H v i d e R o s e r .

4 1 6 * F r a F a x e . T e m p e r a . 4 1 7 * F r a R ø r v i g .

4 1 8 K u l t e g n i n g .

V I G G O S I M E S E N 4 1 9 " H a m m e r h a v n e n . S t o r m v e j r . 4 2 0 G a d e p a r t i i S a n d v i g . 4 2 1 x P i l e h u s e t i S a n d v i g . 4 2 2 * K y s t p a r t i v e d A l l i n g e . 4 2 3 * K l i p p e r v e d H a m m e r e n .

C . S T I L L I N G 4 2 4 * S ø s t e r H a n n e .

4 2 5 ^ D y r e h a v e n . M a r t s . 4 2 6 * S y k o n e n a r b e j d e r . 4 2 7 * A I p e v i o l .

4 2 7 a S e l v p o r t r æ t .

M . T H E R K I L D S E N

R. af D.

4 2 8 E t A r b e j d s k ø r e t ø j . 4 2 8 a V e d P o p p e l d a m m e n . 4 2 8 b E n F l o k K ø e r .

24

(33)

4 3 1 ^ P e l a r g o n i e r .

4 3 2 * S m e d e d a m m e n . G u n d e r s l e v h o l m . 4 3 3 " M e j e r i e t .

4 3 4 * C h r y s a n t h e m u m .

C H R I S T I A N T I L E M A N N - P E T E R S E N

4 3 5 * S a l p a a B e r n s t o r f f . 4 3 6 * H a v e s a l p a a S v a n h o l m . 4 3 7 * J a g t s t u e n p a a L e r c h e n b o r g . 4 3 8 ^ H a v e s a l p a a J u e l s b e r g .

E M I L T O R G N Y

4 3 9 * V e j m e d A s k e t r æ e r . S t . M a g l e b y . A p r i l . 4 4 0 * O k t o b e r s o l .

4 4 1 * S k o v i n t e r i ø r i J u l i .

E . C . U L N I T Z 4 4 2 ^ G e o r g i n e r o g C h r y s a n t h e m u m . 4 4 3 ^ G e o r g i n e r .

S . V E R M E H R E N 4 4 4 P o r t r æ t .

4 4 5 P o r t r æ t . 4 4 6 P o r t r æ t . 4 4 7 P o r t r æ t .

4 4 8 G a m m e l M a n d s o m s t o p p e r s i n P i b e .

(34)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18PF- N O V E M B E R

A L B E R T W A N G

Professor.

Membre de L ’Académie des Arcades a Rome.

4 5 0 * B y g e v e j r s o p t r æ k v e d S o l n e d g a n g . R a a g e l e j e . 4 5 1 * B r u n b j e r g b a k k e . R a a g e l e j e .

4 5 2 * S o l n e d g a n g o v e r H a n s t e d A a v e d H o r s e n s . 4 5 3 * A f t e n s t e m n i n g . M o t i v f r a J u e l s m i n d e S t r a n d . 4 5 4 * M a r k l a n d s k a b . R a a g e l e j e .

P E T E R H . W I L H A R D T

4 5 5 * J e r n b a n e s t i e n v e d T a a r b æ k . N o v e m b e r . 4 5 6 * F r a S t r a n d e n v e d H e l l e b æ k . M a j . 4 5 7 * I s e n b r y d e r o p . T a a r b æ k H a v n . 4 5 8 * F r i l u f t s t e a t r e t v e d S o l n e d g a n g .

4 5 9 * F r i l u f t s t e a t r e t . S c e n e f r a „ H a k o n J a r l “ , s e t f r a D j æ v l e b a k k e n .

4 6 0 * E n g a m m e l S k o v l ø b e r f r a D y r e h a v e n .

A /S S T E N H U G G E R I E T “N O R D E N ”

D irektør: Sten h u ggerm ester L. M W . K restensen

Omøgade 26. Telf. Strand 238 * Strandvej 159. Telf. Helr. 922y anbefaler sig med Levering af Stenhugger­

arbejde til Monumenter og Bygningsbrug, at udføre i alle Stenarter. Tilbud udføres gratis

26

(35)

MALERLÆRRED

købes bedst og billigst hos os

P røv eb øger sendes p aa Forlan gen d e

*

J. BADEN - PETERSEN

ØSTERBROGADE 33 • T E L F . ØBRO 1036

y

N A N N A GYLDENKROGK

UNDERVISNING

i al Slags Tegning og Maling

specieltPorcelainsmaling :: og Stofdecoration ::

U ddannet a f F r k . von R osen og Kunst Ind ustri Skolen

B EST ILLIN G ER MODTAGES

FREDERIKSGADE 19 • TELEFO N PALÆ 64

(36)

K U N S T N E R - A D R E S S E R

A n d ersen , E r ik .

Chr. Bergs A llé 1, Valby.

A n d ersen , F . G eorg.

Ny Vestergade 18. B. T lf. Byen 1 112x.

A sm u ssen , C hr.

Rolighedsvej 9. F .

B a c h e , O tto.

Prof., Kmd. af D ., Dmd. p. p. St. Kongensgade 72. K . T lf. Palæ 1461.

B a n g , C hr.

Falkonerallé 46. F . T lf. Nora 3 2 0 8 y.

B a n g -S ø re n s en , M .

Samfundsallé 27 3. F . T lf. Gothaab 3 8 4 9 x .

B ern h a rd -F re d e rik s en .

Rosengade 28, Aarhus.

B e r th , H ja lm a r,

Melchiorsplads 4. 0 .

B o r c h , E ln a .

Malmøgade 12. A telier: Vestervoldgade 86. T lf. Byen 2 3 0 3 y.

B r a n d t, I. H .

Lykkesholmsallé 16. V . T lf. V ester 1417 v.

B r e m se n , C h. H en rich sen .

A d r.: Enkefru C. Hinrichsen. Olufsvej 19. 0 .

B r o g e, A lfr e d .

Irisvej 10, Brønshøj. T lf. Bella 84.

B u g g e, F r id a .

Sdr. Boulevard 131^. V . T lf. V ester 6 2 3 7 x.

B u s c h , P .

Paludan Mullersvej 7 1. V .

C hristen sen , G o d fre d .

Prof., R . af D. Gothersgade 143. K . T lf. Byen 708u .

C h ristian sen , N ie ls .

Gladsaksevej 70. Søborg. T lf. Søborg 320.

D e n c k e r , A ug.

Dyrehavevej 2, Klampenborg. T lf. Ordrup 1 5 6 5 .

D eu rs, C aro lin e van.

Rosenvængets A llé 14. 0 . T lf. Øbro 1 7 6 3 x .

D o h lm a n n , H e len .

Paludan Miillersvej 7 4. V . T lf. V ester 11 9 0 x.

E d e lm a n n , T h o d .

Bredgade 65 A . K . T lf. Palæ 4 8 9 y.

F a b e r , G rete.

Vestervoldgade 9 0 4. B . T lf. Byen 5516 v.

F r im o d t, C h arlo tte.

Dosseringen 30. N. T lf. Nora 53 0 x.

G jessin g , E jn a r.

Gjessinggaard pr. Svendstrup ved Aalborg.

G ra u leff, A . G.

„Rolighed“, Valby vej. Valby.

H a g en , G . B .

Raadhusstræde 3 3. B . T lf. Byen 3 6 5 4 .

H a n s en , A d . H ein r.-

Sørup pr. Fredensborg. T lf. Fredensborg 216.

H a n s en , A n e M a r ie ,

Webersgade 24. 0 .

H a n s en , H a n s.

Frederikssundsvej 6 6 . L.

H a n s en , V iggo C hr.

Rosenvængets Hovedvej 1 8 A . T lf. Øbro 3 4 5 3 .

29

(37)

H o ffm a n -B a n g , E llen .

Asmussens A llé 12. V .

H o lm , L u dvig,

Emihevej 2 St. V . T lf. Nora 707 v.

H æ rn in g , A ugust.

Amagerbrogade 32. C. T lf. Amager I0 4 v .

Ja c o b æ u s , C ec ilie.

Østerbrogade 8 2 2. 0 . T lf. Øbro 704 y.

Ja s tra u , V iggo.

Cort Adelersgade 12. K . T lf. Byen 1812 v.

Je n s e n , E r ik .

Kongedybs A llé 12. S. T lf. Amager 1 3 5 3 x .

Je s p e r s e n , H . K o f o e d .

Vesterbrogade 5 7 3. B . T lf. V ester 2 v.

Ju rg e n s en , S o p h u s.

Mathildevej 8 1. F .

KlUrn, M ou ritz, V iggo.

Falkonerallé 67. F . T lf. Gothaab 15 65 y.

K litz , P e te r.

Sdr. Boulevard 544. B. T lf. V ester 5 9 5 4 x .

K n u tzen , S ylviu s.

Slagelsegade 183. 0 . T lf. Øbro 1095 y.

K ra u l, F ritz .

I. E . Ohlsensgade I I 2. 0 . T lf. Øbro 1 9 1 2 v.

JC rause, E m il.

Aaboulevard 11. V . T lf. Nora 21 35 y.

L a r se n , A d o lp h .

Tullinsgade 2 7. V .

L a r se n , A IJ.

Carit Etlarsvej 8. V . T lf. V ester 1 0 5 5 x.

L a r se n , H u g o .

Ny Vestergade 18. B . T lf. Byen 1 112 y.

M ath orn e, C arl.

Guldbergsgade 2 5. N. T lf. Nora 2 4 6 7 x.

M atth iessen , H ja lm a r .

Holbergsgade 19. K . T lf. Byen 83 4 v.

M atth iesen , O scar.

Professor. Overgaden n .V . 33. C . T lf. Amager 6 8 9 2 .

M orten sen , C arl.

Almevej 7. Hellerup. T lf. Helrup 787.

M orten sen , M orten J o h s .

Christiansmindevej 4. Str.

M ølg a a rd , Jo h a n n e s .

„Elm ely“. Valbyvej. Valby.

M ø ller , Ju u l.

Smallegade 5 4 2. F .

N ie ls en , A rthur.

Vinrankevej 4. Hellerup. T lf. Helrup 502.

N ie ls e n , H e lg e .

Joakim Larsensvej 64. F .

N ie ls en , R e in h o ld t.

Frederiksborgvej. Bagsværd.

N ie ls e n , L . S ch m id t.

Fredensvej. Strømmen. Randers.

N o v i, C a ju s.

Thorvaldsensvej 12. V . T lf. V ester 1 2 2 3 y .

P o u ls e n , O scar Ju l.

Herluf Trollesgade 1 8 5. K.

P e d e rs en , H u g o V .

V illa „Hegnstoft“. Holte. A telier: V . V oldgade903. B.

P ete rs e n , A lh .

Aabenraa 3 3 5. K . T lf. Byen 1 6 7 8 x .

P etersen , E m il.

Rosenborg Slot. K .

R a s m u s s en , H a n s .

Faaborg. T lf. 380.

(38)

R e e s e

,

M arx .

Kapel vej 55. N.

S c h iø tt, E lisa b e th .

Skjoldsgade 7 4. 0 . T lf. Øbro 1 6 0 3 y.

S c h iø ttz -Je n se n , Id a .

Wiedeveltsgade 54 St. 0 .

S c h iø ttz -Je n se n , N . F .

Frederiksberg A llé 1 3 A . V . T lf. V ester 5813

x.

S c h o u , Sigurd.

Bakkehuset, Lynæs. T lf. Hundested 53.

S e e b e r g , O lg a .

Parallelvej 15. Klampenborg.

S ie m e s e n , V iggo.

„Bella V ista“. Neder Hornbæk pr. Randers.

S tee n -H e r te l, E ln a ,

Toftegaards A llé 9, Valby, T lf. Valby 70 y.

S tillin g ,

C. Brenderupslund. Brenderup St.

T h e r k ild s e n , M .

R . af D . Gothersgade 143. K .

T ilem a n n -P e te rs e n , C hristian .

Overskousvej 8 2. Valby. T lf. Valby 1179y.

T h o rn a m , E m m y .

Blegdamsvej 78. 0 .

T o rg n y , E m il.

V . Voldgade 13. B .

U ln itz, E .

C. Griffenfeldtsgade 9 A * . N.

V erm ehren , S .

Mathildevej 8 2. F .

IV ang, A lbert.

Professor. Sømarksvej 17. Hellerup. T lf. Helrup 790.

W eg en er, C .

Østerbrogade 74. 0 . T lf. Øbro 3 2 6 7 .

W ilh a rd t, P e te r H .

Edelslundsvej 8. Taarbæk, Klampenb. T lf. Bellevue l 59.

31

(39)
(40)

E M I L R A N N O W ’s

t e g n e - o g m a l e r s k o l e

FOR DAMER

F o r b e r e d e l s e til Kunstakademiet og Porcelænsfabriken.

B l o m s t e r m a l i n g

(A kvarel og Oliet i?

H. C. Ø R S T E D S V E J 5 6

^ TELEFON NORA 1 6 9 9 v.

2. Sal

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk