Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

EN SØNDERJYDSK SOLDATS OPLEVELSER

UNDER

VERDENSKRIGEN

(4)

VERDENSKRIGEN 1914-18

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019373828

(5)
(6)
(7)

EN SØNDERJYDSK SOLDATS OPLEVELSER

UNDER

VERDENSKRIGEN

\

A N D E T O P L A G — S 0 0 0 E K S E M P L A R E R

(8)
(9)

Hermed havde jeg tænki at lade mine Oplevel­

ser fra Verdenskrigen trykke, for at mine danske Landsmænd kan faa et lille Indblik i, hvad vi søn­

derjyske Soldater, tvungen dertil, har maattet gen*

nemgaa, uden at vi havde mindste Ideal at kæmpe for. Fortællingen skal ikke optages som nogen Roman, da jeg ikke er kompetent til at skrive en saadan; men det hele er taget efter den triste Sandhed. Det blev os ganske vist forbudt at føre Dagbog; alligevel foretog jeg i Smug mine Opteg­

nelser, saa jeg nu er i Stand til at fortælle det nøjagtig som det er foregaaet.

Politik vil fuldstændig blive holdt ude, og saa vil jeg saa let som mulig gaa over M.arschture.

Hvilekvarter og Rejser, for ikke at kede Læserne.

Jeg har ialt kørt fra Front til Front i 94 Døgn, saa det vil jeg saa vidt muligt udelade, men lade Begivenhederne følge lige efter hinanden. Jeg ha-i været med i over tredive Stormløb, saa jeg ser paa det som et helt Vidunder, at jeg endnu er i Live,

Alen

det har jo nu været Skæbnens Vilje.

Kolding, den 11. Februar 1921.

K. TASTESEN

Harte Mark pr. holding•

(10)
(11)

f t e r a t K r i g e n v a r u d b r u d t i 1 9 1 4 , f i k j e g m i n I n d k a l d e l s e s o r d r e d e n 3 . O k t o b e r o g s k u l d e m ø d e i F l e n s b o r g d e n 6 . s a m m e M a a n e d v e d F y s e l é r - R e g i m e n t e t , K ö n i k e n 8 6 . K l . 1 r e j s t e j e g s a m ­ m e n m e d m a n g e a n d r e K a m m e r a t e r f r a H a d e r s l e v , o g K l . c a . 2 a n k o m v i t i l F l e n s b o r g . V i s k u l d e m ø d e p a a K a ­ s e r n e n m e d d e t s a m m e , h v o r v i s k u l d e s t i l l e o p i t o R æ k k e r , o g s a a b l e v v o r e N a v n e r a a b t e o p o g i n d s k r e v n e . D e r e f t e r b l e v v i i n d d e l t i G r u p p e r p a a 8 M a n d , o g s a a k o m I n d d e l i n g e n t i l K o m p a g n i e t . J e g k o m t i l 1 . K o r p s , s o m b e s t o d a f 3 0 0 M e n i g e , 1 4 U n d e r o f f i c e r e r , 4 F e l t - w e b l e r , 3 L ø j t n a n t e r o g R i t m e s t e r e n . — R i t m e s t e r e n v a r o v e r s a t f r a K a v a l l e r i e t o g d e r f o r k a l d t e v i h a m R i t m e ­ s t e r i S t e d e t f o r K a p t a j n . — D e r e f t e r f i k v i S t u e r n e a n ­ v i s t e p a a K a s e r n e n . D a d e t t e v a r s k e t , f i k v i v o r e f u l d e A d r e s s e r a t v i d e . D e n v a r f o r m i t V e d k o m m e n d e : F y s e - l é r K r i s t i a n T a s t e s e n , 9 . K o r p o r a l s k a b , 1 . K o m p . , F y s e - l é r r e g i m e n t e t , K ö n i k e n 8 6 , F l e n s b o r g , 1 . B t l . — K l . 6 s p i s t e v i f ø r s t e G a n g u n d e r M i l i t æ r e t . M a d e n b e s t o d a f

l

ls

k g . R r ø d , e t S t y k k e P ø l s e o g K a f f e . D e r e f t e r m a a t t e v i i k k e f o r l a d e S t u e n , o g K l . 9 s k u l d e v i i S e n g . M o r g e n e n e f t e r b l e v d e r g i v e t S i g n a l t i l a t s t a a o p K l . 5 , o g e f t e r a t v i h a v d e d r u k k e t M o r g e n k a f f e , f i k v i u d l e v e r e t M i ­ l i t æ r t ø j e t . D e t b e s t o d a f B e n k l æ d e r , F r a k k e o g e t P a r S t ø v l e r o g e n F e l t h u e . I d e t f ø r s t e P a r B e n k l æ d e r , j e g f i k , m a n g l e d e k u n B a g d e l e n o g e n h a l v A l e n i L æ n g d e n .

(12)

F r a k k e n v a r l a s e t , o g d e r v a r k u n 2 K n a p p e r t i l b a g e . S t ø v l e r n e v a r e f t e r t y s k N r . 3 0 , k u n 3 N u m r e f o r s t o r e . J e g k l a g e d e o v e r T ø j e t , m e n f i k d e t S v a r , a t d e t p a s s e d e m i g m e g e t g o d t , o g d e s u d e n v a r m i n e K a m m e r a t e r s T ø j o m t r e n t l i g e s a a d a a r l i g t s o m m i t . — S a a m a a t t e v i s t i l l e o p i K a s e r n e g a a r d e n , h v o r n o g l e O f f i c e r e r e f t e r s a a , o m T ø j e t p a s s e d e . E n a f d e m s p u r g t e m i g o m m i t N a v n o g b a d m i g t r æ d e f r e m , d a h a n s y n t e s , j e g h a v d e d e n p æ n e ­ s t e U n i f o r m . H a n b e t r a g t e d e m i g m e d e t l u m s k S m i l o g g a v d e r e f t e r O r d r e t i l a t g i v e m i g n o g e t b e d r e T ø j , h v i l k e t n o g l e a f d e a n d r e o g s a a f i k . V i g i k m e d d e t s a m m e o p p a a T ø j k a m m e r e t o g f i k n o g e t a n d e t u d l e v e r e t . D e t p a s s e d e b e d r e i S t ø r r e l s e n , m e n v a r o m t r e n t l i g e s a a l a s e t s o m d e t s i d s t e . M i n F r a k k e v a r l a p p e t s a m m e n a f f o r s k e l l i g f a r v e t S t o f . D e n s k u l d e e l l e r s h a v e v æ r e t b l a a . J e g k l a g e d e a t t e r , m e n f i k d e t S v a r , a t j e g s e l v k u n d e s y o g r e p a r e r e d e t . „ D e m a a j o v æ r e s t o l t a f s e l v a t f a a L o v t i l a t s y p a a e n M i l i t æ r f r a k k e " . D e r ­ e f t e r f i k v i 2 T i m e r t i l a t r e p a r e r e v o r t T ø j i , m e n b l e v s e l v f ø l g e l i g k u n h a l v t f æ r d i g e . D a v i k o m u d , h a v d e j e g e t l i l l e H u l o p p e v e d S k u l d e r e n p a a m i n F r a k k e . S a a k o m v o r K o i p o r a l o g s p u r g t e , h v o r f o r d e t i k k e s k u l d e s y e s . D e r p a a t o g h a n f a t i F r a k k e n o g r e v H u l l e t m i n d s t 5 G a n g e s a a l a n g t , s o m d e t v a r i F o r v e j e n , o g r e v t i l l i g e e n K n a p a f . S a a k u n d e j e g . g a a o p o g b e g y n d e f o r f r a i g e n . I d e f ø l g e n d e D a g e b e g y n d t e v i s a a m e d E k s c e r - s i t s , h v i l k e t i B e g y n d e l s e n f a l d t o s m e g e t s v æ » t , m e n d a v i h a v d e v æ r e t d e r i d e f ø r s t e t r e U g e r , v a r v i a l l e r e d e h e l t f o r t r o l i g e m e d d e t . O g s a a b e g y n d t e v i a t m a a t t e k o m m e u d e n f o r K a s e r n e n o g l a d e o s b e u n d r e i v o r e e l e ­ g a n t e U n i f o r m e r . E n d e l i g f i k j e g L o v t i l a t k ø b e m i g e n E j e n d o m s u n i f o r m , h v i l k e t o g s a a v a r m e g e t n ø d v e n d i g t . I m i d l e r t i d v a r j e g k o m m e n l i d t p a a K a n t m e d e n U n d e r ­ o f f i c e r , s o m j e g h a v d e „ g l e m t a t h i l s e p a a . H a n f o i -

(13)

l a n g t e , a t j e g s k u l d e g a a o g p u d s e o g g ø r e r e n t f o r h a m , s a a s n a r t h a n k u n d e f a a L e j l i g h e d t i l d e t , o g d e t h a v d e j e g s e l v f ø l g e l i g i k k e r e t m e g e n L y s t t i l . N a a r h a n g a v m i g n o g l e B e f a l i n g e r , g j o r d e j e g k u n d e t s i d s t e a f d e t . N a a r j e g f ø r s t s k u l d e g ø r e S t u e n r e n o g b a g e f t e r h e n t e K a f f e , h e n t e d e j e g K a f f e n f ø r s t . J e g b l e v s e l v f ø l g e l i g s k æ l d t u d o g b a n d e t m e g e t l æ n g e r e n e d e n d i H e l v e d e , o g k u n d e s a a t r a s k e t i l b a g e m e d K a f f e n i g e n . O g f ø r j e g b l e v f æ r d i g m e d a t g ø r e r e n t , v a r d e t s n a r t A f t e n , o g s a a h a v d e m i n e K a m m e r a t e r h a f t f r i h e l e E f t e r m i d ­ d a g e n . D e t v a r j e g l i d t æ r g e r l i g o v e r , o g j e g „ g l e m t e "

a t u d f ø r e e n O r d r e , s o m e n U n d e r k o r p o r a l g a v m i g . D a h a n k o m i g e n , s a t t e j e g h a m u d e n f o r D ø r e n . D e t t o g h a n i m i d l e r t i d m e g e t i l d e o p o g g i k h e n o g m e l d t e m i g . J e g b l e v d ø m t t i l 3 D a g e s A r r e s t p a a V a n d o g B r ø d . D a j e g h a v d e a f s o n e t m i n B r ø d e , f i k v i a t v i d e , a t v i s k u l d e a f r e j s e t i l F r o n t e n d e n 1 5 . D e c e m b e r

D a d e a l l e f i k 2 D a g e s O r l o v , f ø r v i s k u l d e t i l F r o n t e n , v i l d e j e g o g s a a p r ø v e d e t , s k ø n t j e g t r o e d e , d e t v i l d e b l i v e m i g n æ g t e t p a a G r u n d a f m i n F o r b r y d e l s e . D e t l y k k e d e s a l l i g e v e l , s a a j e g f i k 2 D a g e f r i , l i g e f ø r v i s k u l d e a f r e j s e . D e n 1 5 . D e c e m b e r 1 9 1 4 o m M o r g e n e n K l . 6 s t o d v i p a a B a n e g a a r d e n i F l e n s b o r g , p a r a t t i l a t r e j s e t i l F r o n t e n . E n M æ n g d e M e n n e s k e r v a r f u l g t m e d p a a B a n e g a a r d e n . D e r b l e v t a g e t A f s k e d m e l l e m F o r æ l ­ d r e o g S ø n n e r , M a n d o g H u s t r u , V e n n e r o g B e k e n d t e . T a a r e r f l ø d , t h i i n g e n v i d s t e , o m d e s k u l d e s e h i n a n d e n m e r e . M e n a l l e v a r d e i k k e n e d b ø j e d e v e d A f s k e d e n . N o g l e h o l d t H u m ø r e t o p p e v e d N y d e l s e n a f S p i r i t u s , o g d e n g l a d e S t e m n i n g , d e s a a k o m i , l e t t e d e o s a n d r e S i n ­ d e t v e d d e t s i d s t e F a r v e l , s o m d e t j o b l e v f o r m a n g e .

E t „ L e v v e l o g p a a G e n s y n " b l e v d e r r a a b t a f T u s i n d e r a f S t e m m e r , d a T o g e t s a t t e s i g i B e v æ g e l s e , o g a l l e s Ø j n e f u l g t e o s , t i l v i f o r s v a n d t i M ø r k e t d e n k o l d e V i n t e r m o r g e n .

(14)

O g s a a v a r v i p a a V e j t i l S l a g m a r k e n , s o m v i g j o r d e o s m a n g e F o r e s t i l l i n g e r o m ; m e n m e s t s p æ n d t v a r v i p a a , h v o r v i s k u l d e h e n , t i l Ø s t e l l e r V e s t f r o n t e n . — E f t e r e n T i m e s K ø r s e l n a a e d e v i N e u m ü n s t e r , h v o r v i m a a t t e k o m m e u d o g d r i k k e K a f f e . M e n B a n e g a a r d e n v a r s a a o v e r f y l d t a f M e n n e s k e r , a t d e t n æ s t e n v a r u m u l i g t a t k o m m e u d a f T o g e t . M e n n e s k e m æ n g d e n h i l s t e o s m e d J u b e l , o g L u f t e n g e n l ø d a f H u r r a e r o g L y k ø n s k n i n g e r t i l , a t v i m a a t t e k o m m e g o d t h j e m i g e n . D e a n e d e i k k e , h v i l k e F a r e r o g P i n s l e r v i , d e r k o m t i t b a g e , o g d e t v a r k u n f a a , m a a t t e g e n n e m g a a f ø r s t . E n d e l i g h a v d e v i f a a e t o s m a s e t i g e n n e m o g d r u k k e t K a f f e , o g e h e r c a . 2 0 M i ­

n u t t e r s O p h o l d k ø r t e v i v i d e r e . D e t v a r e n d n u m ø r k t , d a v i k ø r t e f r a N e u m ü n s t e r , o g M æ n g d e n t o g A f s k e d m e d e t d u n d r e n d e H u r r a , s o m i k k e d ø d e h e n , f ø r v i i k k e k u n d e h ø r e d e t f o r A f s t a n d e n s S k y l d . N u b l e v S t e m ­ n i n g e n l i d t m e r e t r y k k e t v e d B e v i d s t h e d e n o m , a t v i n æ r m e d e o s F r o n t e n o g d e r m e d f ø l g e n d e F a r e r o g U l y k ­ k e r . K l . c a . 9 p a s s e r e d e v i H a m b u r g , h v o r v i i m i d ­ l e r t i d i k k e h o l d t . D e r e f t e r p a s s e r e d e v i K a s s e l , o g n a a e d e e n d e l i g H a n n o v e r , h v e r v i h o l d t e n T i m e s T i d o g f i k M i d d a g s m a d , s o m b e s t o d a f Æ r t e r , F l æ s k , G u l e r ø d d e r o g K a r t o f l e r , d e t h e l e b l a n d e t s a m m e n o g k o g t , s o m d e n t y s k e M i l i t æ r k o s t a l t i d e r . D e r e f t e r f i k v i a f p r i v a t e F o l k u d d e l t h v e r 4 C i g a r e r , 4 C i g a r e t t e r o g e n F l a s k e 0 1 s a m t a n d r e G e n s t a n d e , s a a s o m S t r ø m p e r , U n d e r t ø j , C h o ­ k o l a d e o g K o n f e k t . K l . 1 b l e v d e r g i v e t S i g n a l t i l a t s a m l e s ; m e n d e t t o g n o g e n T i d , d a f l e r e v a r g a a e t u d i B y e n , a n d r e f o r d r e v T i d e n m e d a t s p i l l e o g d r i k k e S p i r i ­ t u s , h v i l k e t b e v i r k e d e , a t d e r b l e v e n t e m m e l i g l ø f t e t S t e m n i n g . D e , d e r e n d n u h a v d e S a n s f o r a t t æ n k e a l ­ v o r l i g t , t æ n k t e v e l m e s t p a a H j e m m e t , d e f o r l o d , o g p a a S k æ b n e n , d e g i k i M ø d e . E n d n u k u n d e v i k o m m e m e d H o v e d b a n e n f r a F r a n k f u r t t i l B e r l i n ; m e n s t ø r s t S a n d ­

(15)

s y n l i g h e d v a r d e r f o r , a t v i s k u l d e f o r t s æ t t e e f t e r V e s t ­ f r o n t e n . — V i m ø d t e e n M æ n g d e M i l i t æ r t o g , s o m k o m f r a F r o n t e n o g r i m e l i g v i s s k u l d e h e n t e K r i g s m a t e r i e l i d e n o r d t y s k e B y e r . E n d e l i g n a a e d e v i F r a n k f u r t . D e r b l e v v i k o m m a n d e r e t u d a f T o g e t o g b l e v t a l t o p . H e l e T r a n s p o r t e n b e s t o d a f 2 T o g m e d 1 2 0 0 M a n d . E f t e r a t v i v a r t a l t o p , k o m v i i T o g e t i g e n , o g v i t r o e d e , v i s k u l d e k ø r e v i d e r e m e d d e t s a m m e . M e n l i d t e f t e r k o m e n O r d o n n a n s o g g a v B e f a l i n g t i l , a t v i s k u l d e b l i v e d e r o m N a t t e n , s a a v i k u n d e l æ g g e o s t i l R o i T o g e t , e f t e t a t v i h a v d e f a a e t n o g e t a t s p i s e . P a a L i n j e n m o d V e s t ­ f r o n t e n v a r d e r m e g e t s t æ r k T r a f i k a f M i l i t æ r t o g , s o m , n a a r d e k o m t i l b a g e , m e d f ø r t e S a a r e d e , h v o r a f d e f l e s t e v a r h a a r d t m e d t a g n e . D e t f o r b e d r e d e i k k e S t e m n i n g e n a t s e R æ d s l e r n e p a a s a a n æ r t H o l d . K l . 1 0 b l e v d e r s a t V a g t v e d T o g e t , j e g h a v d e V a g t f r a 1 0 t i l 1 2 . K l . 8 n æ ­ s t e M o r g e n b l e v v i k o m m a n d e r e t o p i g e n o g t r a k t e r e t m e d K a f f e , B r ø d o g S m ø r . S a a b l e v d e r a t t e r a f P r i v a t e o m d e l t C i g a r e r , C i g a r e t t e r , C h o k o l a d e , A p p e l s i n e r o g a n d e n F r u g t . E f t e r a t h a v e v æ r e t s t i l l e t o p o g t a l t , k o m ^ v i i T o g e t i g e n , o g f ø r s t d a f i k v i a t v i d e , a t v i s k u l d e t i l V e s t ­ f r o n t e n . K l . 9 k ø r t e v i v i d e r e t i l K ø l n , h v o r v i h o l d t

1 / 2 T i m e s T i d . S a a f o r t s a t t e v i e f t e r A a k e n , h v o r t i l v i a n k o m K l . c a . 4 . D e r b l e v v i k o m m a n d e r e t u d , m e d e n s v o r O p p a k n i n g b l e v i T o g e t , h v o r d e r b l e v s a t V a g t . R e s t e n a f T r a n s p o r t e n m a r s c h e r e d e g e n n e m B y e n t i l e n K a s e r n e , h v o r v i i g e n b l e v s t i l l e t o p o g i n s t r u e r e t o m , h v o r d a n v i s k u l d e f o r h o l d e o s , n a a r v i n u k o m t i l F r o n ­ t e n . F o r d e t f ø r s t e s k u l d e v i , n a a r v i k o m i T o g e t i g e n , p a k k e v o r O p p a k n i n g s a m m e n , s a a v i v a r k l a r t i l a t s t i g e t > d a f T o g e t , d a d e i k k e v i d s t e , h v o r l a n g t d e k u n d e k ø r e m e d o s . D e r n æ s t m a a t t e v i i k k e r a a b e e l l e r l a v e a n d e n S t ø j , l i g e s o m v i h e l l e r i k k e m a a t t e r y g e , s a a n o ­ g e n k u n d e s e G n i s t e r n e . K l . 5 k ø r t e v i v i d e r e o g p a s ­ 9

(16)

s e r e d e G r æ n s e b y e n H e r b e r s t h a l m e l l e m T y s k l a n d o g B e l ­ g i e n , h v o r v i h o l d t e t K v a r t e r s T i d ; m e n i n g e n m a a t t e s t i g e u d a f T o g e t . D e r b l e v v i a l l e r e d e p r æ s e n t e r e t f o r B e l g i e r n e s T y s k e r - H a d , i d e t d e t r u e d e a d o s m e d H æ n ­ d e r n e o g s k æ l d t e o s u d p a a F r a n s k , s o m d e r j o i k k e v a r r e t m a n g e , d e r f o r s t o d , o g d a v i k ø r t e v i d e r e , b l e v d e r a f f y r e t S k u d m o d d e n b a g e r s t e V o g n , d o g u d e n a t g ø r e n o g e n S k a d e . S a a n a a e d e v i L ü t t i c h . D e r v a r d e f r a n ­ s k e F l y v e r e o v e r B y e n , o g d e t b r æ n d t e f o r s k e l l i g e S t e ­ d e r . V i s a d i S p æ n d i n g i T o g e t , h v o r L y s e n e v a r s l u k ­ k e t , o g v i m a a t t e i k k e g a a u d , d a v i s k u l d e k ø r e v i d e r e s a a s n a r t B a n e n v a r k l a r . I L ø b e t a f k o r t T i d f o r s v a n d t F l y v e r n e , o g s a a k ø r t e v i v i d e r e o g n a a e d e h e n p a a N a t ­ t e n t i l e n l i l l e B y , V i s s e l . D e r k u n d e v i b e g y n d e a t h ø r e K a n o n t o r d e n e n f r a F r o n t e n . D a v i k o m e t S t y k k e u d e n f o r B y e n , h o l d t v i u d e p a a L i n j e n , h v o r v i f i k O r ­ d r e t i l a t h o l d e O p p a k n i n g e n k l a r o g l a d e v o r e G e v æ r e r m e d 5 S k u d . S a a k ø r t e v i g a n s k e l a n g s o m t , t i l v i n a a e d e e n s t ø r r e B y , s o m h e d d e r N O U O H. D e r f i k v i O r d r e t i l a t s t i g e u d h u r t i g s t m u l i g t , v i v a r d a s a a t æ t v e d F r o n ­ t e n , a t F j e n d e n s K u g l e r k u n d e n a a i n d p a a B a n e g a a r d e n . D a v i v a r k o m m e n u d , k u n d e v i s e L y s g l i m t e n e f r a S k y t t e ­ g r a v e n e . V i m a r s c h e r e d e d e r p a a g e n n e m B y e n , o g d a v i v a r k o m m e n c a . 1 0 M i n u t t e r s M a r s c h f r a B a n e g a a r d e n , h ø r t e v i f ø r s t e G a n g K u g l e r n e , i d e t 5 ä 6 G r a n a t e r f l ø j ­ t e d e o v e r H o v e d e t p a a o s . E n d e l i g n a a e d e v i e n K a ­ s e r n e , h v o r v i b l e v R e s t e n a f N a t t e n . K a s e r n e n v a r n æ ­ s t e n k u n R u i n , i d e t d e t m e s t e a f T a g e t v a r s k u d t b o r t .

V i n d u e r n e v a r s l a a e t i n d , o g f l e r e S t e d e r v a r d e r s t o r e H u l l e r g e n n e m M u r e n . F r a K a s e r n e n k u n d e v i s e e n l a n g , l y s e n d e S t r i b e , d e t v a r S k y t t e g r a v e n e , h v o r d e r s t a ­ d i g b l e v s k u d t . N u b e g y n d t e v i a t f ø l e K r i g e n s U b e ­ h a g e l i g h e d e r , i d e t d e r h v e r k e n v a r S e n g e e l l e r H a l m a t l i g g e i , k u n d e r u B r æ d d e r o g m a n g e S t e d e r i n g e n T a g

(17)

o v e r H o v e d e t . S e l v o m d e r h a v d e v æ r e t S e n g e , k u n d e v i v e l i k k e h a v e s o v e t , d a K a n o n t o r d e n s n b u l d r e d e h e l e T i d e n , o g o f t e k o m G r a n a t e r n e i n d o v e r B y e n o g e k s ­ p l o d e r e d e i N æ r h e d e n a f K a s e r n e n . K l . 8 b l e v v i k a l d t s a m m e n , m e n u d e n T r o m p e t s t ø d , s o m e l l e r s v a r T i l f æ l d e t . E f t e r a t v i h a v d e d r u k k e t K a f f e , f i k v i u d l e v e r e t 2 k g B r ø d o g i / s k g F l æ s k . F l æ s k e t v a r t i l e n D a g , m e n B r ø d e t t i l t o . B r ø d e t b l e v f o r E f t e r t i d e n d e t s a m m e ; m e n F l æ s k e t b l e v s k i f t e v i s F l æ s k , P ø l s e , K o n s e r v e s e l l e r K ø d . D e t v a r n u v o r a l m i n d e l i g e K o s t t i l l æ n g e r e h e n i T i d e n , d a H u n g e r e n b e g y n d t e a t b l i v e t r y k k e n d e . D a v i h a v d e f a a e t n o g l e I n s t r u k t i o n e r o m S k y t t e g r a v e n e s a m t f i k a t v i d e , a t v i i k k e b e h ø v e d e a t p u d s e S t ø v l e r e l l e r V a a b e n m e r e , d a v i j o n u v a r i F e l t e n , m e n a t d e t j o v a r i e n h v e r s I n t e r e s s e a t h o l d e s i g s a a r e n s o m m u l i g , h a v d e v i f r i t i l K l . 1 . I d e n T i d m a a t t e v i g a a u d i B y e n , d a d e r i k k e b l e v s k u d t d e r i n d o m D a g e n . D e c i ­ v i l e v a r m e g e t f l i n k e , o g d e r v a r f l e r e S t e d e r i F o r r e t ­ n i n g e r , h v o r v i b l e v f o r æ r e t e n F l a s k e V i n e l l e r l i g n e n d e . D e r i B y e n s a a v i d e f ø r s t e R æ d s l e r f r a K r i g e n . E n K i r k e v a r s k u d t f u l d s t æ n d i g s a m m e n . F l e i e F a b r i k s s k o r ­ s t e n e v a r v æ l t e d e , o g m a n g e H u s e s k u d t n e d , s a a f l e r e

F a m i l i e r v a r f l y t t e t s a m m e n i e n L e j l i g h e d . D a j e g k o m h j e m t i l K a s e r n e n , s k u l d e v i s t i l l e o p t i l P r æ s e n t a t i o n f o r v o r C h e f , O b e r s t l ø j t n a n t v . G r a i g . K a p t e j n e n m e d ­ d e l t e o s f ø r s t , a t h a n n u o v e r g a v o s t i l v o r t R e g i m e n t , o g a t h a n s k u l d e t i l b a g e t i l G a r n i s o n e n o g u d d a n n e R e k r u t t e r . D e r f o r b ø d h a n o s F a r v e l o g ø n s k e d e o s H e l d o g L y k k e , a t h a n m a a t t e f a a o s a t s e i G a r n i s o n e n i g e n . V e d 3 - T i d a n a n k o m O b e r s t l ø j t n a n t e n . H a n h i l s t e o g b ø d o s v e l k o m m e n . D e r p a a k u n d e v i t r æ d e a f o g g a a i n d . L i d t e f t e r a n k o m e n L ø j t n a n t , s o m s k u l d e o v e r - t a g e T r a n s p e r t e n , o g s o m v i p a a n y b l e v i n s t r u e i e t a f . V i m a a t t e i k k e g a a u d , d a v i s k u l d e f o r f l y t t e s s a m m t 1 1

(18)

A f t e n , o g v i s k u l d e b l i v e v e d s a m m e R e g i m e n t , s o m v i v a r u d d a n n e t v e d , d a d e t v a r H a a r d t m e d t a g e t i S k y t t e ­ g r a v e n e . O m N a t t e n K l . 1 2 b l e v v i v æ k k e t o g k a l d t u d m e d f u l d O p p a k n i n g o g l a d t e G e v æ r e r . E f t e r e n T i m e s M a r s c h i g e n n e m B y e n o g u d a d e n L a n d e v e j , s o m v a r f u l d a f G r a n a t h u l l e r , h v o r v i a f o g t i l f a l d t i i M ø r ­ k e t , n a a e d e v i e n L a n d s b y , s o m h e d d e r C h i r y . D e r b l e v v i i n d k v a r t e r e t . J e g k o m i n d e t S t e d , h v o r d e r v i s t n o k h a v d e v æ r e t K o s t a l d , d e r v a r i h v e r t T i l f æ l d e n o g e t H a l m , h v o r j e g s o v u d m æ r k e t t i l o m M o r g e n e n I C h i r y l a a i F o r v e j e n T r o p p e r a f d e t g a m l e R e g i m e n t , s o m v a r o m t r e n t o p r e v e t . R e g i m e n t e t h a v d e b e s t a a e t a f c a . 3 0 0 0 M a n d , n u v a r d e r k u n 3 7 0 M a n d t i l b a g e . R e ­ s t e n v a r f a l d e n e l l e r s a a r e t . D e , d e r v a r t i l b a g e , s a a

g a n s k e y n k e l i g e u d , p j a l t e d e e l l e r s n a v s e d e , d e f l e s t e v a r i k k e b a r b e r e t i l æ n g e r e T i d , s a a d e l i g n e d e g a m l e M æ n d , s k ø n t d e k u n v a r 2 2 e l l e r 2 3 A a r . V i v a r i m i d ­ l e r t i d g l a d e v e d a t t r æ f f e d e m , d a d e j o v a r k e n d t m e d L i v e t i S k y t t e g r a v e n e , o g v i k u n d e f a a m a n g e g o d e R a a d o g V i n k h o s d e m . D a g e n e f t e r v o r A n k o m s t b l e v v i d e l t m e l l e m d e g a m l e F o l k o g o p f y l d t e s a a v i d t m u l i g d e t o m m e P l a d s e r . D e r v a r e n D e l V r ø v l , d a m a n g e B e k e n d t e o g K a m m e r a t e r g e r n e v i l d e b l i v e s a m m e n ; m e n d e t b l e v d e r i n g e n H e n s y n t a g e t t i l . E n h v e r m a a t t e f i n d e s i g i s i n S k æ b n e . O m E f t e r m i d d a g e n f i k v i 1 8 0 P a t r o n e r u d l e v e r e t , s a a v i h a v d e i a l t 3 0 0 a t m e d f ø r e . S a a b l e v v i i n d d e l t i n y e K o m p a g n i e r . J e g k o m t i l 8 . K o m p . , 2 . B t l . M e d d e t s a m m e f i k v i v o r F e l t a d r e s s e a t v i d e . D e n v a i : F y s e l é r K . T a s t e s e n , F y s e l é r r e g i m e n t e t 8 8 , 2 . B t l . , 8 . K o m p . , 3 A r m é . V o r K a p t e j n h e d H a r t h a , o g A r m é e n s t o d u n d e r G e n e r a l v o n K o t h . D a g e n e f t e r , d e n 1 9 . D e c e m b e r , v a r v i t i l Ø v e l s e s a m m e n m e d d e t g a m l e M a n d s k a b , h v i l k e t p l u d s e l i g h o l d t o p , d a d e f r a n s k e F l y ­ v e r e k o m o v e r B y e n . D e n 2 0 . o m M o r g e n e n K l . 5 a f -

(19)

m a r s c h e r e d e v i , f o r a t k o m m e t i l S l a g m a r k e n , l æ n g e r e m o d V e s t . V e d M i d d a g s t i d h o l d t v i H v i l i e n S k o v , s o m l i g g e r l i g e f ø r v i k o m t i l D r e s l i n c o u r . A l l e d e B y e r , v i p a s s e r e d e , v a r f u l d s t æ n d i g s k u d t s a m m e n , o g d e r v a r h e l e T i d e n F l y v e r e i L u f t e n , d o g u d e n a t g ø r e n o g e n F o r t r æ d . E f t e r e n T i m e s H v i l m a r s c h e r e d e v i v i d e r e o g k o m i g e n n e m Y t r e s t i l B l e r a n c o u r . Y t r e s v a r f u l d s t æ n ­ d i g i R u i n e r , d e r i m o d v a r B l e r a n c o u r i k k e s a a s l e m t m e d t a g e t . D e r b l e v v i o m N a t t e n . J e g v a r s a m m e n m e d c a . 1 0 0 a n d r e i n d k v a r t e r e t i K i r k e n . R e s t e n v a r o m k r i n g i S k o l e r o g a n d r e o f f e n t l i g e B y g n i n g e r . D a g e n e f t e r m a r s c h e r e d e v i t i d l i g o m M o r g e n e n v i d e r e o g n a a e d e v e d 8 - T i d e n o m A f t e n e n , e f t e r 5 2 K i l o m e t e r s M a r s c h , N a m c e l l , 0 k m . f r a I l d l i n j e n , h v o r v i b l e v i n d k v a r t e r e t i e n s t o r S t e n h u l e , h v o r d e r k u n d e v æ r e c a . 1 2 , 0 0 0 M a n d . H u l e n v a r s a a n o g e n l u n d e s k u d s i k k e r , s a a d e r k u n d e v i h v i l e u d o m N a t t e n e f t e r d e n h a a r d e M a r s c h t u r . O m D a g e n m a a t t e i n g e n k o m m e u d e n f o r H u l e n , d a d e n l a a p a a S k r æ n t e n a f e n h ø j B a k k e , s o m k u n d e s e s h a d e f r a n s k e L i n j e r o g t i l T i d e r b l e v b o m b a r d e r e t . D e n 2 3 . o m A f t e n e n s k u l d e v i f ø r s t e G a n g i S k y t t e g r a v e n e , m e n d e t b l e v e n h a a r d T u r a t k o m m e d e r u d . I k k e e t T r æ s t o d d e r v e d V e j e n , G r a n a t e r n e h a v d e f e j e t d e t h e l e b o r t . V e j e n v a r h u l l e t o g p l ø j e t o p a f G r a n a t e r n e , o g o v e r d e t h e l e l a a e t L a g M u d d e r p a a 8 a 1 0 T o m m e r , s o m v a r k ø r t o p a f B i l e r o g A r t i l l e r i . H v e r t Ø j e b l i k f a l d t m a n i e t H u l , s o m m a n i k k e k u n d e s e i M ø r k e t , o g b l e v f u l d s t æ n d i g t i l s ø l e t . E f t e r e n T i m e s A n s t r e n g e l s e n a a e d e v i e n L ø b e g r a v , s o m g i k i Z i g - Z a g u d t i l s e l v e S k y t t e ­ g r a v e n , o g n u k u n d e v i h ø r e G e v æ i k u g l e r n e f l ø j t e o v e r

H o v e d e r n e a f o s . D a v i n a a e d e S k y t t e g r a v e n , s t o d d e , d e r s k u l d e a f i ø s e s , p a r a t t i l a t m a r s c h e r e u d . V i m a a t t e i m i d l e r t i d i k k e t a l e m e d d e m , d a F r a n s k m æ n d e n e k u n l a a 7 0 a 8 0 M e t e r b o r t e . J e g k o m s t r a k s p a a V a g t p a a 13

(20)

e n l i l l e F o r h ø j n i n g , h v o r j e g l i g e k u n d e s t a a m e d H o ­ v e d e t o v e n f o r G r a v e n . J e g v i l d e s e l v f ø l g e l i g h e l s t s t a a m e d H o v e d e t u n d e r J o r d o v e r f l a d e n , m e n O f f i c e r e r n e g i k h e l e T i d e n o g s a a e f t e r , o m v i v a r p a a v o r P o s t . H v e r G a n g d e r s a a f l ø j t e d e e n K u g l e o v e r H o v e d e t a f m i g , b u k k e d e j e g m i g u v i l k a a r l i g n e d , s k ø n t j e g g o d t v i d s t e , a t h v i s d e n v i l d e r a m m e , v a r d e t f o r s e n t . D e n V a g t b e h o l d t j e g t i l K l . 1 2 . S a a b l e v j e g a f l ø s t o g k u n d e g a a i n d i e n H u l e b a g i G r a v e n , a l m i n d e l i g k a l d e t U n d e i s t a n d e r e . D e n v a r m e g e t l a v , s a a j e g m a a t t e k r a v l e p a a a l l e f i r e . D e r v a r n o g e t H a l m d e r i n d e , m e n a l t v a r g e n n e m b l ø d t a f L e r o g V a n d . D e r v a r m a n d a i S i k k e r h e d m o d G e ­ v æ r k u g l e r n e , k u n m o d G r a n a t e r n e v a r d e u s i k r e . D e r f a l d t j o e n k e l t e G r a n a t e r h e l e T i d e n ; m e n i n g e n r a m t e h o s o s . J e g l e d m e g e t a f T ø r s t ö f t e r d e n h a a r d e M a r s c h t u r ; m e n d e r v a r i n t e t r e n t V a n d i N æ r h e d e n , o g e n d e l i g f a l d t j e g i S ø v n o g g l e m t e b a a d e T ø r s t e n o g d e t v a a d e L e j e , j e g l a a p a a .

K l . 4 s k u l d e j e g i g e n p a a V a g t . J e g v a r d a g e n n e m ­ b l ø d t d e l s a f L e j e t o g d e l s a f V a n d e t , s o m d r y p p e d e n e d f r a T a g e t i H u l e n , o g j e g f r ø s g a r . s k e f o r f æ r d e l i g t ; m e n p a a V a g t s k u l d e j e g . D a j e g k o m o p , f o r t a l t e h a m , j e g s k u l d e a f l ø s e , a t d e r v a r s k u d t g a n s k e f o r f æ r d e l i g t , o g a t e n a f v o r e K a m m e r a t e r v a r s a a r e t a f e n K u g l e i H o ­ v e d e t . J e g t o g s a a V a g t e n f r a 4 t i l 6 , h v o r d e r i k k e v a r s æ r l i g s l e m t m e d S k y d n i n g e n , k u n e n e n k e l t K u g l e f l ø j t e d e e n G a n g i m e l l e m D a j e g v a r f æ r d i g k o m d e r é n m e d M o r g e n k a f f e . H a n l i g n e d e n æ r m e r e e n K l u m p L e r e n d e t M e n n e s k e , h a n h a v d e n e m l i g h ø r t K u g l e r n e o g k a s t e t s i g n e d i M u d d e r e t . S a g e n v a r , a t K ø k k e n e t l a a c a . 3 k m . b a g v e d S k y t t e g r a v e n e i e n D a l . D e r s k u l d e M a d e n h e n t e s ; m e n l i g e b a g v e d I l d l i n j e n v a r d e r e t S t e d , h v o r d e i k k e h a r k u n n e t f a a L ø b e g r a v e n i g e n n e m p a a G r u n d a f , a t J o r d b u n d e n b e s t a a r a t e n

(21)

S l a g s S a n d s t e n , s o m e n d n u i k k e v a r s p r æ n g t b o r t . D e r s k u l d e m a n o v e r f o t a t k o m m e n e d t i l K ø k k e n e t , d e t h a v d e F r a n s k m æ n d e n e o p d a g e t o g h o l d t s t a d i g S t e d e t u n d e r I l d . S a a d e r f a l d t n æ s t e n n o g e n d e r h v e r D a g . D a h a n k o m m e d K a f f e n , h a v d e h a n t a b t H a l v p a r t e n a f d e n , o g d a v i s k u l d e d r i k k e R e s t e n , d r y p p e d e d e t s n a v ­ s e d e V a n d f r a T a g e t i H u l e n n e d i K a f f e n , s a a d e n v a r i k k e s æ r l i g g o d ; m e n d e t k u n d e j o i k k e h j æ l p e a t v æ r e K o s t f o r a g t e r . D a v i h a v d e d e t o v e r s t a a e t , f i k 6 a f v o r G r u p p e , d e r i k k e h a v d e V a g t , O r d r e t i l a t k r a v l e o p b a g G r a v e n o g f j e r n e n o g e t J o r d , s o m e l l e r s v i l d e g l i d e u d i G r a v e n . D e t v a r g a n s k e v i s t m ø r k t e n d n u , s a a F r a n s k ­ m æ n d e n e ;k k e k u n d e s e o s , m e n v i v a r j o o g s a a f u l d ­ s t æ n d i g b l o t t e d e f o r d e r e s K u g l e r . D e t g i k i m i d l e r t i d g o d t , o g v e d 9 - T i d e n m a a t t e a t t e r v i 6 , d e r i k k e h a v d e V a g t , i n d t i l e n l i l l e B y , d e r h e d d e r M o u l i n o g l i g g e r 1 k m f r a S k y t t e g r a v e n e , o g h e n t e n o g l e B r æ d d e r t i l a t s æ t t e n e d i S k y t t e g r a v e n e . B y e n v a r h e l t i R u i n e r , u n d t a g e n e t l i l l e H u s , d e r l a a m e l l e m t r e K l i p p e r . D e r b o e d e e n g a m m e l K o n e p a a o v e r 7 0 A a r , s o m i k k e v i l d e f l v t t e . S e n e r e b l e v d e t o p d a g e t , a t h u n h o l d t F o r b i n d e l s e m e d F r a n s k m æ n d e n e o g g a v d e m U n d e r r e t n i n g o m a l t , h v a d T y s k e r n e f o r e t o g s i g . V i s k u l d e h a v e v æ r e t t i l ­ b a g e t i l M i d d a g ; m e n v i k o m i k k e f a r K l . 4 , d a F j e n d e n s t a d i g h o l d t T i l b a g e v e j e n u n d e r I l d . D a v i k o m t i l b a g e , s k u l d e j e g o g e n a f m i n e K a m m e r a t e r h e n t e J u l e a . t e n s -

N a d v e r v e d K ø k k e n e t . V i h a v d e h v e r 6 B l i k k e d l e r t i l M a d e n o g 2 , s o m v i s k u l d e h a v e P u n s c h i i A n l e d n i n g a f J u l e a f t e n . M a d e n b e s t o d a f R i s s u p p e , b l a n d e t m e d K a r t o f l e r o g a l t a n d e t , h v a d d e r t i l h ø r e r . K l . 6 s p i s t e v i J u l e a f t e n s - N a d v e r , d e r j o v a r n o g e t p r i m i t i v . M i n e T a n ­

k e r v a r m e s t d e r h j e m m e i S ø n d e r j y l l a n d , h v o r d a n d e n u h a v d e d e t , o g h v o r d a n v i p l e j e d e a t f e j r e J u l e a f t e n d e r ­ h j e m m e . D a v i v a r f æ r d i g e , k o m F e l t p r æ s t e n o g h o l d t

15

(22)

e n k o r t T a l e s a m t b a d e n B ø n . P o s t e n k o m K l . 9 ; m e n d e r v a r j o i n g e n a f v i n y e , d e r k u n d e v e n t e n o g e n J u l e ­ h i l s e n e n d n u . E l l e r s k o m P o s t e n r e g e l m æ s s i g h v e r a n d e n D a g . K l . 1 0 k o m j e g p a a V a g t s o m L y t t e p o s t . D e t v a r e n V a g t h e l t u d e n f o r v o r e g e n P i g t r a a d s s p æ r r i n g . D e r g i k e n l i l l e G a n g d e r u d g e n n e m S p æ r r i n g e n , h v o r v i k u n d e k o m m e i g e n n e m o g l i g g e i e t l i l l e H u l m e d P l a d s t i l 2 M a n d . D e r s k u l d e v i l y t t e e f t e r a l t , h v a d F j e n d e n f o r e t o g s i g . D a v i h a v d e s i d d e t d e r e n T i m e s T i d , k o m L ø j t n a n t e n o g i n s p i c e r e d e .

D e r h a v d e v æ r e t f u l d s t æ n d i g r o l i g t , i k k e e t S k u d v a r d e r h ø r t h e l e A f t e n e n . L i d t e f t e r h ø r t e j e g n o g e t p u s l e e t S t y k k e b o r t e . J e g f i k m i n K a m m e r a t , d e r v a r v e d a t s o v e , v æ k k e t o g a f s k ø d e n L y s k u g l e i R e t n i n g a f L y d e n . D e r s a a v i t r e F r a n s k m æ n d , s o m s t r a k s k a s t e d e s i g n e d p a a J o r d e n . V i a f f y r e d e a l l e f e m S k u d m o d d e m i M ø r k e t o g t r a k o s s a m t i d i g t i l b a g e . M i n K a m m e r a t v a r f o r a n , o g d a j e g s k u l d e b a g e f t e r , f o r v i l d e d e j e g m i g i n d i P i g t r a a d s s p æ r - r i n g e n o g k u n d e i k k e f i n d e u d i g e n . N u b e g y n d t e v o r e S o l d a t e r a t s k y d e ; d e a n e d e j o i k k e , a t j e g v a r d e r i n d e . R a a b e k u n d e j e g h e l l e r i k k e , f o r s a a k u n d e F r a n s k m æ n d e n e h ø r e , h v o r j e g v a r , o g r a a b t e j e g v o r t P a s o r d — h v i l k e t j e g s k u l d e , h v i s d e t s k u l d e h j æ l p e — f o r r a a d t e j e g j o d e t t e t i l F r a n s k m æ n d e n e . K u g l e r n e f o r g e n n e m P i g t r a a d o g P æ l e , s a a G n i s t e r n e r ø g t i l a l l e S i d e r . J e g m a s e d e f o r a t k o m m e g e n n e m S p æ r r i n g e n , m e n k u n d e i k k e . S a a r n a a t t e j e g p a a l a n g s a d d e n n e . E n K u g l e r e v P i g g e n a f m i n H j æ l m , o g j e g t r o e d e a l d r i g j e g v a r k o m m e n u d m e r e . E n d e l i g v a r j e g n a a e t s a a n æ r , a t j e g k u n d e r a a b e P a s o r d e t t i l d e m , o g d a d e o p d a g e d e , a t d e t v a r e n a f d e r e s e g n e S o l d a t e r , h o l d t d e s t r a k s i n d e m e d S k y d n i n g e n . J e g k o m s a a n e d i S k y t t e g r a v e n i g e n , m e n h a v d e f a a e t m i t T ø j f l æ n g e t s l e m t . N u v a r d e r r o l i g t e n T i m e s T i d , s a a b e g y n d t e d e t f r a n s k e A r t i l l e r i p l u d s e l i g a t t o r d n e , m e n

(23)

d e t h a r r i m e l i g v i s i k k e v æ r e t r i g t i g t i n d s k u d t , d a k u n f a a G r a n a t e r r a m t e i S k y t t e g r a v e n e ; m e n h v o r d e e n d e l i g r a m t e , b l e v d e r e t H u l s a a s t o r t , a t 2 0 M a n d l e t k u n d e s k j u l e s i g i d e t . D e t v a r e d e e t K v a r t e r s T i d . S a a s t o r ­ m e d e F r a n s k m æ n d e n e p l u d s e l i g f r e m a f d e r e s S k y t t e g r a v e o g m e d S k r i g o g R a a b e n f r e m m o d o s ; m e n d e b l e v m o d t a g e t m e d M a s k i n g e v æ r i l d , o g d a d e f o r s t n a a e d e v o r t P i g t r a a d , b l e v d e f u l d s t æ n d i g s l a a e t t i l b a g e , o g d e , d e r e n d n u k u n d e , l o b t i l b a g e t i l d e m s e l v . D a d e t t e v a r s k e t , b l e v d e r R o i g e n , o g v i m æ r k e d e i k k e t i l n o g e t s æ r l i g t , f ø r d e t b l e v l y s t . D a l a a d e r o p m o d e t h a l v t - h u n d r e d e F r a n s k m æ n d p a a J o r d e n m e l l e m S k y t t e g r a v e n e . K u n t o v a r n a a e t o v e r t i l v o r t P i g t r a a d , h v o r d e h a n g o g v a r d ø d e . V i h a v d e m i s t e t 6 M a n d o g n o g l e S a a r e d e v e d v o r t K o m p a g n i . N u s k e t e d e r i k k e n o g e t s æ r l i g t f ø r v o r A f l ø s n i n g , k u n e n k e l t e P a t r u l j e k a m p e , o g e n G a n g i m e l l e m s e n d t e A r t i l l e r i e t e n G r a n a t o v e r t i l o s . D e n 1 5 . J a n u a r b l e v v i a f l ø s t o g k o m i H v i l e k v a r t e r i e n l i l l e L a n d s b y , B l e r a n c o u r d e l l , 1 4 k m b a g v e d F r o n t e n . D e t v a r k l a r t F r o s t v e j r , o g n u h a v d e v i t r a v l t m e d a t f a a T ø j e t r e n s e t , d a d e t j o v a r e e n L e r k l u m p d e t h e l e . D e r h v i l e d e v i r i g t i g u d . V i h a v d e k u n t o T i m e r s Ø v e l s e o m D a g e n o g v a r i n d k v a r t e r e t h o s C i v i l e , 7 — 8 M a n d h v e r t S t e d .

D e C i v i l e v a r m e g e t f l i n k e , o g d e k o g t e o f t e M a d t i l o s , s a a v i b e f a n d t o s r i g t i g g o d t . D e n 1 . F e b r u a r k o m v i i g e n i S k y t t e g r a v e n e , m e n p a a e t a n d e t S t e d , n e m l i g m e l l e m L u n e s n i e l l o g O d i n j e c o u r . D e r v a r k u n 3 5 a 4 0 M e t e r m e l l e m S k y t t e g r a v e n e , s a a v i f i k m e r e V a g t , n e m l i g t o T i m e r s H v i l o g 2 T i m e r s V a g t . H e r h a v d e v i d e S o r t e i m o d o s , o g d e v a r i k k e m o r s o m m e a t n a p p e s m e d . B e d s t s o m V a g t e n s t o d t S k y t t e g r a v e n v i d s t e m a n a l d r i g , n a a r d e r v a r e n , d e r s t a k h a m n e d m e d K n i v e l l e r B a j o n e t , u d e n a t n o g e n k u n d e h ø r e d e t . D e k u n d e s n i g e s i g g e n n e m P i g t r a a d s s p æ r r i n g e n o g a l t m u l i g t u d e n d e n m i n d s t e

1 7

(24)

L y d . E n N a t , j e g s t o d p a a V a g t b a g v e d e n S k y d e p l a d e ( e n S t a a l p l a d e , v i h a v d e f a a e t u d l e v e r e t s o m S k æ r m m o d K u g l e r n e , o g h v o r i v a r e t H u l , s o m B ø s s e l ø b e t l i g e k u n d e g a a i g e n n e m ) , m æ r k e d e j e g n o g e t r ø r e v e d G e v æ r e t . J e g v a r s t r a k s k l a r o v e r , a t d e t v a r e n a f d e s o r t e , d e r v a r p a a S p i l , o g v i l d e t r æ k k e G e v æ r e t t i l m i g . D e t k u n d e j e g i m i d l e r t i d i k k e , o g h v e r t Ø j e b l i k k u n d e j e g v e n t e e n K n i v o v e r P l a d e n , s a a d e r v a r i k k e a n d e t a t g ø r e e n d a t s p r i n g e n e d ; H a a n d g r a n a t e r k u n d e j e g j o i k k e b r u g e p a a s a a k o r t A f s t a n d . I d e t s a m m e k o m e n U n d e r o f f i c e r t i l , o g j e g f o r k l a r e d e h a m S i t u a t i o n e n . D a r e j s t e e n S k i k ­ k e l s e s i g o g v i l d e t a g e m i t G e v æ r u d a f P l a d e n , o g U n ­ d e r o f f i c e r e n s k ø d h a m n e d m e d d e t s a m m e .

V i b l e v s t æ r k t b e s k u d t a f H a a n d g r a n a t e r , l e t A r t i l l e r i , M i n e k a s t e r e o g M a s k i n g e v æ r e r , o g v i b e s v a r e d e m e d s a m m e S l a g s .

D e n 7 . F e b r u a r o m M o r g e n e n s k u l d e v i s t o r m e e n f r a n s k F e l t v a g t f o r a t t a g e n o g l e F a n g e r o g m u l i g v i s f a a n o g e t a t v i d e h o s d e m . F e l t v a g t e n l a a k u n 2 0 M e t e r f r a c s o g v a r a l l e r e d e b l e v e n b e s k u d t a f A r t i l l e r i e t , V i v a r m e g e t b e t æ n k e l i g e , d a v i j o a l d r i g h a v d e p r ø v e t a t g a a p a a m e d B a j o n e t t e n f ø r . D o g , d e t b l e v i k k e s a a s l e m t , f o r d a v i n a a e d e d e r u d , v a r d e r k u n t o M a n d t i l ­ b a g e , o g d e v a r s a a r e d e . R e s t e n v a r d ø d e e l l e r f l y g t e d e t i l b a g e t i i S k y t t e g r a v e n e . V i t o g s a a d e t o S a a r e d e m e d o s t i l b a g e . S e l v h a v d e v i m i s t e t 4 M a n d , d e r b l e v s k u d t a f F r a n s k m æ n d e n e , d e r l a a l æ n g e r e b o r t e . E n D a g , j e g s t o d p a a V a g t i e n S a b b a , e n l i l l e L ø b e g r a v , s o m g a a r n o g e t l æ n g e r e f r e m , d a v i i n g e n L y t t e p o s t k u n d e f a a u d f o r d e s o r t e , h ø r t e j e g n o g e t a r b e j d e n e d e i J o r d e n . J e g m e l d t e d e t t i l e n a f O f f i c e r e r n e . D e t b l e v u n d e r s ø g t , m e n d e k u n d e i k k e o p d a g e n o g e t . S e n e r e , d a v i v a r k o m m e n i R e s e r v e , h ø r t e v i , a t d e r p a a d e t S t e d v a r s k e t e n S p r æ n g n i n g , s o m h a v d e k o s t e t 6 0 M a n d L i v e t . 18

(25)

E n D a g — d e n 1 1 . F e b r u a r — , d a j e g k o m f r a V a g t o g v i l d e g a a i n d i e n U n d e r s t a n d e r o g s æ t t e m i t G e v æ r , b r a s e d e e n G r a n a t n e d g e n n e m T a g e t a f H u l e n o g s p r æ n g t e T a g e t v æ k , s a a G r a n a t s t u m p e r , J o r d o g T r æ s t u m p e r r ø g o m k r i n g . J e g b l e v k a s t e t e t S t y k k e b o r t , o g d a j e g f a n d t m i g s e l v l a a j e g b e g r a v e t u n d e r J o r d e n , m e n h a v d e d o g d e t m e s t e a f H o v e d e t o v e n f o r . J e g k u n d e i k k e k o m m e u d o g n æ s t e n i k k e t r æ k k e V e j r e t , s a a j e g k u n d e i k k e r a a b e . E n d e l i g b l e v j e g t u n d e n o g g r a v e t u d , m e n j e g k u n d e i k k e g ø r e T j e n e s t e , d a j e g v a r s l e m t f o r s l a a e t . K l . 7 o m A f t e n e n k o m S y g e b æ r e r n e o g b a r m i g n e d t i l e n D a l , h v o r A m b u l a n c e n h o l d t . S a a b l e v j e g k ø r t o p t i l e n S t e n h u l e v e d M o u l i n . D e , d e r v a r h a a r d e r e s a a - r e t , b l e v d e r f r a t r a n s p o r t e r e t v i d e r e t i l L a z a r e t t e r n e . J e g b l e v d e r i m i d l e r t i d , d a d e r i k k e v a r s k e t n o g e t s t ø r r e B r u d i n d v e n d i g . E f t e r o t t e D a g e s F o r l ø b v a r j e g s a a r a s k , a t j e g k u n d e g a a o p p e . S a a g i k j e g o m k r i n g o g s a a S t e n h u l e n e f t e r . D e t v a r e n m e g e t s t o r H u l e , h v o r d e r k u n d e l i g g e c a . 5 0 0 0 S a a r e d e ; d e s u d e n v a r d e r O p ­ l a g a f P r o v i a n t , o g a l t a n d e t , h v a d d e r h ø r e r t i l F o r ­ p l e j n i n g e n .

D e n 2 3 . s a m m e M a a n e d v a r j e g s a a r a s k , a t j e g k u n d e k o m m e t i l b a g e t i l S k y t t e g r a v e n e i g e n . V i b l e v d o g a l ­ l e r e d e a f l ø s t D a g e n e f t e r , o g j e g h a v d e k u n e e n V a g t p a a f i r e T i m e r . S a a k o m v i i R e s e r v e i S t e n h u l e n v e d N a m c e l l , h v o r v i h a v d e v a r e t e n G a n g f ø r , u n d e r T r a n s ­ p o r t e n t i l F r o n t e n . N u b l e v v i t a l t o p , o g d e t v i s t e s i g , a t v o r t K o m p a g n i h a v d e m i s t e t 8 0 M a n d , d ø d e o g S a a ­ r e d e . N u k o m v i t i l a t l i g g e 4 5 M a n d p a a L o f t e t i e n s t o r L a d e b a g v e d H u l e n . D a v i h a v d e v æ r e t d e r n o g l e D a g e , s k e t e d e r e n s t o r U l y k k e . D e t v a r o m M o r g e n e n , v i v a r l i g e v e d a t s t a a o p . D e f l e s t e h a v d e s a m l e t s i g i d e n e n e E n d e a f L a d e n o g s k u l d e t i l a t d r i k k e K a f f e . J e g l a a e n d n u o g k u n d e i k k e b l i v e f æ r d i g t i l a t s t a a o p , id

(26)

d a d e r p l u d s e l i g l ø d e t B r a g , H u s e t r y s t e d e , s o m v i l d e d e t s t y r t e s a m m e n , o g v i k u n d e i n t e t s e f o r T r æ s t u m p e r , R ø g o g D e l e a f M e n n e s k e r , s o m f l ø j o m k r i n g . D e t v a r e n G r a n a t , s o m v a r e k s p l o d e r e t i d e n e n e E n d e a f L a d e n , s o m s t y r t e d e s a m m e n . D e r b l e v d r æ b t 3 6 M a n d , h v o r a f d e f l e s t e v a r r e v e n f u l d s t æ n d i g f r a h i n a n d e n , s a a d e t v a r k u n f a a , m a n k u n d e k e n d e i g e n . V i , d e r b l e v t i l ­ b ø g e , t r a k o s s t r a k s n e d i S t e n h u l e n , d a d e r v e d b l e v a t f a l d e G r a n a t e r , d o g m e s t p a a S t e n h u l e n , h v o r d e i n g e n S k a d e g j o r d e . E n f a l d t d o g i G a a r d e n o g s a a r e d e e n a f K ø k k e n f o l k e n e . A l l e d e d ø d e b l e v s e n e r e b e g r a v e d e i e n s t o r F æ l l e s g r a v . D e t v a r e t f r y g t e l i g t A r b e j d e a t s a m l e a l l e d e l ø s e M e n n e s k e l e m m e r o g I n d v o l d e s a m m e n .

— N a t t e n t i l d e n 1 2 . M a r t s k o m v i i g e n i v o r e g a m l e S t i l l i n g e r i S k y t t e g r a v e n e , e f t e r a t v i h a v d * f a a e t F o r ­ s t æ r k n i n g t i l K o m p a g n i e t . D e n 1 5 . M a r t s s k u l d e d e r u d ­ t a g e s 3 0 M a n d a f h v e r t K o m p a g n i , s o m s k u l d e u d g ø r e F o r s t æ r k n i n g v e d S o i s s o n s , h v o r d e r s k u l d e f o r e t a g e s e t s t o r t A n g r e b . F ø r s t k u n d e v i m e l d e o s f r i v i l l i g , m e n d a i n g e n m e l d t e s i g , b l e v h e l e 2 . D e l i n g , h v o r t i l j e g h ø r t e , u d t a g e t . V i b l e v h e n t e t i L a s t b i l e r o g k ø r t l i g e t i l S o i s ­ s o n s , h v o r d e r s k u l d e a n g r i b e s D a g e n e f t e r . V i t r o e d e a l l e , d e t b l e v v o r s i d s t e T u r , s æ r l i g d a H a l v p a r t e n a f o s v a r S ø n d e r j y d e r , o g v i v i d s t e , v i n o k s k u l d e k o m m e i I l d e n . V i k o m t i l a t l i g g e i e n S k y t t e g r a v 2 0 0 M e t e r b a g d e n f o r r e s t e I l d l i n j e . K l . 4 b e g y n d t e d e t t y s k e A r ­ t i l l e r i a t s k y d e . H v o r m a n g e K a n o n e r v e d j e g i k k e b e ­ s t e m t , m e n e f t e r m i n M e n i n g v a r d e r o p i m o d e t P a r T u s i n d e , i h v e r t F a l d k u n d e v i i k k e h ø r e S k u d d e n e h v e r f o r s i g , k u n e n l a n g , m æ g t i g T o r d e n h e l e T i d e n . C a . 2 0 , 0 0 0 M a n d s t o d p a a e n g a n s k e k o r t F r o n t p a r a t t i l a t a n g r i b e , s a a s n a r t A r t i l l e r i e t h a v d e g j o r t F o r b e r e d e l s e r n e . D e n f ø r s t e T i m e b e s v a r e d e F r a n s k m æ n d e n e k u n m e d e n ­ k e l t e S k u d , m e n v e d 5 - T i d e n g i k d e t l ø s . D e r v å r e n

(27)

T o r d e n , s a a m a n i k k e k u n d e h ø r e , h v a d m a n s e l v s a g d e . G r a n a t e r s p r a n g r u n d t o m o s o g i L u f t e n , o g d e t t e s a m ­ m e n m e d d e S a a r e d e s S k r i g o g J a m r e n g j o r d e S t e d e t t i l e t r e n t H e l v e d e , s o m s l e t i k k e l a d e r s i g b e s k r i v e . D e t v a r e d e i t r e T i m e r , s a a G r a v e n v a r s n a r t j æ v n e t , o g m a n g e v a r f a l d n e . K l . 8 b e g y n d t e v i S t o r m l ø b e t m o d d e f r a n s k e L i n j e r o v e r e n f l a d M a r k p a a 6 0 0 M e t e r . M a n g e f a l d t , s a a s n a r t d e k o m o v e n f o r G r a v e n , m e n a n ­ d r e r y k k e d e f r e m o v e r d ø d e o g d ø e n d e K a m m e r a t e r . D a b r u g t e F r a n s k m æ n d e n e f ø r s t e G a n g G a s , o g v i h a v d e j o i n g e n G a s m a s k e r . M a n g e b l e v b e d ø v e d e a f G a s s e n , m e n d e t v a r i k k e s a a f a r l i g t e n d d a , d a d e t m e s t e h l e v l i g g e n d e n e d e v e d J o r d e n , o g s a a l æ n g e m a n v a r o p r e j s t m æ r k e d e m a n i k k e m e g e t , k u n Ø j n e n e b l e v d a a r l i g e n o g l e D a g e e f t e r . M a n g e f a l d t f o r M a s k i n g e v æ r e r n e , s a a v i , d e r k o m b a g e f t e r , m a a t t e l ø b e o v e r D ø d e o g S a a r e d e e l l e r v a d e i B l o d . D a v i n a a e d e d e f r a n s k e S k y t t e g r a v e , v a r d i s s e f u l d s t æ n d i g j æ v n e d e , o g d e S o l d a t e r , d e r v a r t i l b a g e , r a k t e H æ n d e r n e i V e j r e t o g l o d s i g t a g e t i l F a n g e . 8 5 . R e g i m e n t , h v o r j e g v a r i Ø j e b l i k k e t , t o g a l e n e 8 0 0 F a n ­ g e r s a m t n o g e t a f a l l e S l a g s V a a b e n . D a v i v a r f æ r d i g e K l . 1 0 o m F o r m i d d a g e n , b l e v v i , d e r v a r t i l b a g e a f m i n D e l i n g , i a l t 1 7 M a n d — v i h a v d e m i s t e t 1 9 — k ø r t t i l ­ b a g e t i l v o r t g a m l e R e g i m e n t . O f f i c e r e r n e t a k k e d e o s , f o r d i v i h a v d e k l a r e t o s s a a g o d t , m e n d e r u d o v e r i n t e t . I k k e e n G a n g e n B e k l a g e l s e a f , a t d e r v a r f a l d e n s a a m a n g e .

N u g i k a l t s a a n o g e n l u n d e r o l i g t i n d t i l d e n 4 . A p r i l o m A f t e n e n K l . 6 , d a j e g s t o d p a a V a g t . P l u d s e l i g h ø r t e j e g e t B r a g , j o r d o g S t e n f l ø j o m k r i n g m i g , j e g m æ r k e d e e t S t ø d , s a a d e t s o r t n e d e f o r m i n e Ø j n e , h e l e J o r d e n , s y n t e s j e g , v æ l t e d e , o g s a a h u s k e r j e g i k k e m e r e . H v o r l æ n g e j e g l a a d e r , v e d j e g i k k e , m e n d a j e g v a a g n e d e , l a a j e g i d e n a n d e n S i d e a f G r a v e n . D e t s m e r t e d e m e g e t 21

(28)

i R y g g e n s a a j e g k u n d e n æ s t e n I k k e t r æ k k e V e j r e t 0 2 i k k e r ø r e m i g . E n d e l i g f a n d t m i n e K a m m e r a t e r m i g o g b a r m i g i n d i e n a f U n d e r s t a n d e r n e . D e r l a a j e g t i l K l . 1 0 . D a b l e v d e r s a a r o l i g t , a t j e g k u n d e b l i v e b a a r e n b o r t , n e d t i l A m b u l a n c e n , s o m s a a k ø r t e m i g v i d e r e t i l S t e n h u l e n v e d M o u l i n . D e r b l e v j e g u n d e r s ø g t o g h e n p a a N a t t e n k ø r t v i d e r e t i l e t F e l t l a z a r e t i B l e r a n c o u r . O m M o r g e n e n k o m j e g p a a O p e r a t i o n s b o r d e t o g b l e v u n ­ d e r s ø g t . J e g h a v d e f a a e t n o g l e R i b b e n k n æ k k e t o g N y ­ r e r n e b e s k a d i g e t . S a a h l e v j e g l a g t i S e n g o g f i k i k k e a n d e n B e h a n d l i n g e n d h v e r D a g g n e d e t i n d m e d n o g e t S a l v e , o g e l l e r s l i g g e g a n s k e r o l i g . J e g f i k k u n l i d t a t s p i s e o g k u n d e i k k e r ø r e m i g i S e n g e n . S a a d a n l a a j e g n u i f j o r t e n D a g e , s a a k u n d e j e g b e g y n d e a t s p i s e l i d t m e r e , o g e f t e r i a l t 4 U g e r s F o r l ø b v a r j e g s a a r a s k , a t j e g k u n d e f l y t t e s t i l e t K r i g s l a z a r e t i S c h o n i e I d e f i r e U g e r h a v d e j e g t a b t 1 5 k g i V æ g t . D a j e g h a v d e v æ r e t d e r i t r e U g e r , b l e v j e g s e n d t t i l A n s b a c h 1 B a y e r n m e d L a z a r e t t o g , h v o r v i l a a i S e n g e n h e l e V e j e n . R e j s e n t o g t o D a g e . D e n 2 1 . J u n i v a r j e g s a a r a s k , a t j e g k u n d e g a a o p p e o g b l e v s a a s e n d t t i l G a r n i s o n e n i F l e n s b o r g . D e r g i k j e g p a a R e k r e a t i o n i t r e U g e r i g e n . S a a f i k j e g 1 4 D a g e s O r l o v o g k u n d e r e j s e h j e m o g s e t i l m i n Y a - m i l i e i S ø n d e r j y l l a n d . J e g s ø g t e o m a t f a a m i n O r l o v f o r l æ n g e t , m e n s a m m e D a g , j e g i n d g a v A n s ø g n i n g e n , k o m d e r T e l e g r a m o m a t m ø d e u o p h o l d e l i g i F l e n s b o r g . D e n 1 2 . A u g u s t k o m j e g m e d e n T r a n s p o r t , s o m s k u l d e a f - g a a t i l F r o n t e n , m e n d e n n e G a n g b l e v d e t Ø s t f r o n t e n .

A f s k e d e n o g F o l k e j u b l e n v a r e n d n u d e n s a m m e s o m f ø r ­ s t e G a n g , j e g b l e v s e n d t t i l F r o n t e n . T r e D a g e e t t e r - v o r A f r e j s e f r a F l e n s b o r g v a r v i i M e m e l i Ø s t p r e u s s e n , h v o r f r a v i s k u l d e h a v e s e j l e t o v e r t i l L i b a u . M e n d a v i k o m t i l M e m e l , v a r d e r i F o r v e j e n o v e r 2 0 0 , 0 0 0 S o l d a t e r , s o m s k u l d e s æ t t e s o v e r , o g d e r m a n g l e d e S k i b e . D e s ­

(29)

u d e n v a r S ø e n f u l d a f e n g e l s k e o g r u s s i s k e U n d e r v a n d s - b a a d e . I t o D a g e l a a v i n u i T e l t e . O v e r a l t m y l d r e d e d e t m e d S o l d a t e r , s a a d e r v a r i n g e n T a l e o m a t k o m m e i a n d e t K v a r t e r . D a v i h a v d e v æ r e t d e r d e t o D a g e , k o m v o r T r a n s p o r t m e d T o g e t o m M o r g e n e n o g n a a e d e K l . 5 G r æ n s e b y e n B a j u r e n m e l l e m T y s k l a n d o g R u s l a n d . D e r e f t e r m a r s c h e r e d e v i v i d e r e i n d i R u s l a n d . K l . 1 1 s l o g v i L e j r f o r N a t t e n . V i f i k P r o v i a n t u d l e v e r e t , o g

D a g e n e f t e r s l a g t e d e v i K r e a t u r e r , s o m v i s e l v f ø r t e m e d o s . O m M i d d a g e n m a r s c h e r e d e v i v i d e r e , o g s a a d a n g i k d e t d e f ø r s t e f j o r t e n D a g e . V i m a r s c h e r e d e m e l l e m 4 0 o g 5 0 k m o m D a g e n , o g h v i s d e t v a r f o r v a r m l , m a r ­ s c h e r e d e v i o m N a t t e n o g h o l d t H v i l o m D a g e n . N a v ­ n e n e p a a d e B y e r , v i k o m i g e n n e m , f i k v i i k k e a t v i d e , m e n e n d e l i g n a a e d e v i e n l i l l e B y , d e r h e d d e r P o s w o l , o g v i d e r e t i l M i t a u . D e r k u n d e v i b e g y n d e a t h ø r e K a ­ n o n t o r d e n e n . V i m a r s c h e r e d e s a a e n h a l v D a g s T i d , m e n m a a v æ r e k o m m e n f o r k e r t V e j o g n æ r m e r e R u s s e r n e e n d v i s k u l d e , f o r p l u d s e l i g b l e v v i a n g r e b e t a f r u s s i s k e T r o p p e r v e d e n l i l l e L a n d s b y , s o m h e d D o v t s e w a s . V i h a v d e i k k e r e t m a n g e P a t r o n e r , d a v i j o e n d n u v a r u n ­ d e r T r a n s p o r t e n , o g v i v a r j o i k k e k l a r t i l a t t a g e i m o d n o g e n . V i k l a r e d e o s u d a f d e t v e d a t t r æ k k e o s t i l b a g e , m e n v i h a v d e d o g m i s t e t n o g l e D ø d e o g S a a r e d e . M a n d ­ s k a b e t v a r b l e v e t n o g e t s p r e d t , m e n s a m l e d e s e f t e r h a a n - d e n i g e n , o g s a a m a r s c h e r e d e v i e t P a r T i m e r t i l b a g e o g h o l d t H v i l i e n S k o v v e d e n l i l l e B y W a l h o f , h v o r R e ­ g i m e n t e t , v i s k u l d e t i l , a l l e r e d e l a a . D e t v a r V e s t p r e u s ­ s i s k I n f a n t e r i r e g i m e n t 1 4 8 . D e t g i k m e g e t h u r t i g t m e d I n d d e l i n g e n , d a F j e n d e n s G r a n a t e r k u n d e n a a S k o v e n , s a a v i v i d s t e n æ s t e n i n t e t , f ø r d e t v a r o v e r s t a a e t . J e g k o m t i l 1 1 . K m p . , 5 . G r u p p e . D e r v a r k u n 2 0 M a n d a f d e t g a m l e K o m p a g n i . N u k o m d e r 5 0 t i l , s a a K o m p a g ­ n i e t b e s t o d a f k u n 7 0 M a n d . O m A f t e n e n m a r s c h e r e d e

23

(30)

v i g e n n e m S k o v e n . D e t v a r s a a m ø r k t , a t v i i k k e k u n d e s e h i n a n d e n , o g v i s n u b l e d e a f o g t i l o v e r T r æ s t u b b e , o g d a v i e n d e l i g e f t e r t o T i m e r s M a r s c h n a a e d e g e n n e m S k o v e n , v a r v i s l e m t f o r k o m n e . D e r n a a e d e v i e n f o r ­ l a d t S k y t t e g r a v , h v o r v i b l e v o m N a t t e n . F ø r s t h a v d e v i f a a e t a t v i d e , a t v i D a g e n e f t e r , d e n 3 . S e p t e m b e r , s k u l d e s t o r m e F r e i d r i c h s t a d t , s o m l i g g e r v e d D y n a F l o d e n l i g e f o r a n o s . V i h a v d e i n g e n r i g t i g e S t i l l i n g e r , d a h e l e d e n t y s k e H æ r u n d e r G e n e r a l H i n d e n b u r g v a r u n d e r F r e m m a r s c h , o g n u s k u l d e F r e i d r i c h s t a d t t a g e s , f o r a t T y ­ s k e r n e k u n d e b e h e r s k e D y n a F l o d e n , a d h v i l k e n R u s ­ s e r n e f i k d e r e s K r i g s m a t e r i e l o g F ø d e v a r e r t r a n s p o r t e r e t .

K l . 7 o m M o r g e n e n h e g y n d t e R u s s e r n e a t b o m b a r d e r e o s . D e r f a l d t m a n g e , d a v i n æ s t e n i n g e n D æ k n i n g h a v d e . G r a n a t e r n e s p r a n g r u n d t o m o s , b a a d e i S k o v e n , s o m v i v a r k o m m e n u d a f , o g f o r a n o s , s a a v i k u n d e i n g e n S t e ­ d e r k o m m e . G r a n a t s t u m p e r , J o r d o g T r æ s t u m p e r o g u n ­ d e r t i d e n o g s a a D e l e a f M e n n e s k e r r ø g o m k r i n g o s . E n G r a n a t s t u m p r e v m i t T o r n y s t e r i S t y k k e r , s a a a l t m i t T ø j f a l d t u d . S a a t o g j e g T o r n y s t r e t f r a e n a f m i n e d ø d e K a m m e r a t e r f o r a t f a a P a t r o n e r o g m i t T ø j m e d m i g . K l . 1 0 f i k v i O r d r e t i l a t s t o r m e . F r e i d r i c h s t a d t l a a c a . 2 K i l o m e t e r f o r a n o s . D a v i v a r k o m m e n e t P a r H u n - M e t e r f r e m , k a s t e d e v i o s n e d , h v o r d e r v a r e n S m u l e D æ k n i n g , s a a k r a v l e d e v i e t S t y k k e . V o r K a p t e j n v a r s t a d i g i S p i d s e n . V i k o m h e n u n d e r e n l i l l e B a k k e , h v o r v i l a a s t i l l e l i d t . D a r b l e v s p u r g t , o m t r e M a n d v i l d e m e l d e s i g f r i v i l l i g t i l e n P a t r o u i l l e , s o m s k u l d e g a a f o r u d . J e g k o m t i l a t s i g e , a t j e g i k k e s k u l d e h a v e m e l d t n o g e t f r i v i l l i g t i d e t H e l v e d e . D e t h ø r t e e n L ø j t ­ n a n t , s o m l a a v e d S i d e n a f , o g s o m j e g i k k e h a v d e s e t . H a n t r a k m i g h e n t i l s i g o g s a g d e , a t n a a r j e g i k k e v i l d e f r i v i l l i g , k o m m a n d e r e d e h a n m i g t i l d e t . S a a m a a t t e j e g a f S t e d s a m m e n m e d t o , d e r h a v d e m e l d t s i g . D a v i

Figure

Updating...

References

Related subjects :