Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

82  10  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)
(4)

/ G A V E \

* FRA «

MARIO KROHN

_____________________ ___

(5)

1 1 0 3

DEN DANSKE KUNSTNER-STAT.

UDGIVEN I ANLEDNING AF

a k a d e m i e t s i i u n d r e d e a a r s f e s t

,

De n 31. Ma r t s 1 8 5 4 ,

AKADEMIETS SECRETAIR.

K I Ø B E N H A V N .

T H X E I . E S B O G T R Y K K E R I .

1854.

I

(6)
(7)

¡i ' Å lr P H : • / / # Î J * ¿ . / $ $ / .

j ' -StiljpajtrÚ. '/Zcffr. /

. 3 r ¿ y t ,. % % t. A / n M L ./ . / m a . / 8 H -

. éY- Hi-r Ä / . f * f . / . J l D f a r r / < m \

I ' J

vü ó á

. f .

a

,. ¿ fa w .jr ./g ü iju n i

'J^SÓ'e¿ ¿i .j!./gZO,

J ira /}/. d ./f$ 9 .

I .

T^air. /eucM:

/

/S0gd.

/ / ^ .

• ^ArtÁ Û/L Z2Ztori4 M ctiiiZa f d. /¡¡Í'iú/Uthiu I • / t å 2ur¿tY. A,cJcs-id ( s / t a / ¡ p . / f ' á Ü

» J ¿ d t-tL * , ¿a<_j ^ ¡ . /fr fr ß

J & 7 & Í . J f t å i A ./ /fp $ . Xfat*,:

i ^A

útcm

-

^- 2¡a-r/ JfiÁ iízd . Zkftrwt.- - JS/8-

* U e f a n ^ _ _ ---

_

- / * 2 f

S J / f /< ? * #

~ /< ? 2 3

~ A X ¿ / / ¿ ¿ t å

1

MÅ V fa ./tit

(8)

I 1 7 3 8 oprettede K ong C hristian den S iette ”E t M a l e r - og S k il d r e r - A c a d e m ie”, forst under H ofm aler K r o c k s, siden under Oberst N ic o la i E ig t v e d s, D irection. Professorerne vare: M aleren M a n f, B iiledh. L o u i s A u g . le C le r c, Biiledh. J o h . C h r. P e t z o l d og M a r c u s T u s c h e r, som øvede forskiellige Kunster. D ette A kadem ie havde L ocale ”f d e t g a m le P o s t- h u u s ” bag B ø rsen , form odentlig den saakaldte L erckes Gaard.

I 1 7 5 4 lod K on g F rederik den F em te disse K unstskoler flytte til C harlottenborg S lo t, stillede dem under G rev A d a m G o ttlo b M o ltk e s P ræ sid io, og g av dem under 3 1 te Marts 1 7 5 4 en Fundation og N a v n et:

L e t K o n g l. S k i l d r e- , B ille d h u g g e r - og B y g n in g s - A k a d e m i e .” Oberst E i g t v e d var paa den T id Directeur. P rofessorerne v a re, foruden de nævnte, le C lerc og P e t z o l d, H ofm aler C a r l G u s ta v P i l o, Kobberstikkeren J o h . M a r tin P r e is le r og B illedhuggeren S im o n C a r l S ta n l e y , Secretairen C h r.

Æ m i l i u s B ie h l. D agen for A kadem iets Stiftelse indsattes ”D en K ongl.

Franske H ofbilledhugger J a c q u e s F r a n q o is J o s e p h S a l y ” , ikke blot som lr o f e s s o r , men som designeret D irecteur. H ans første V irksom hed i A kadem iet skyldes det G rundlag, hvorpaa de sen ere, under A arenes L o b , udarbeidede o g fastsatte R eglem enter for B estyrelse o g indre Orden ere byggede.

A kadem iet havde oprindeligt intet Fond, men til dets F orn ød en ­ heder, deriblandt U dredelsen af aarlige R eisestipendier, havde Fundator bestem t en aarlig Sum af 2 4 0 0 Rdl. D e ansatte P rofessorer tiente A kadem iet ”par honneur” , da der ved deres Indkaldelses - Contracter var tilsikkret dem aarlige Indtægter. K un Secretairens L øn var ansat til 3 0 0 Rdl.

A llerede i 1 7 5 8 indgav D irecteur S a l y F o rsla g til F o r b e d r in g og T illæ g til F u n d a tio n e n af 1 7 5 4 , hvilket sam m e A a r , under 3 1 te M arts m odtog A llerh øieste Stadfæstelse.

(9)

I V

U nder 25de Septem ber 1 7 6 7 g av K ong C hristian den Syvende allernaadigst Confirmation paa A kadem iets Statuter. D er tillagd es nu Stiftelsen en aarlig Indtæ gt af 5 0 0 0 R d l., m en foruden denne Sum skienkede han endvidere, ved sam m e allerhøieste R escrip t, A kadem iet en aarlig Sum åf 6 0 0 0 R dl. til Forbedring af Professorernes G ager (der var nem lig nu ogsaa indtraadt danske K unstnere i A kadem iet), endvidere til M edlem m erne og til Enker efter fortiente K unstnere.

D is s e 6 0 0 0 Rdl. skulde nem lig fordeles i følgende 15 ”P e n s io n e r S e x P en sion er a 6 0 0 R dl. aarligt til 6 P rofessorer, sex P en sion er å 3 0 0 aarligt til 6 M edlem m er, og tre P en sion er å 2 0 0 R dl. til Enker efter fortiente K unstnere.

D ette C asse-R eglem ent kom aldrig til U dførelsen, m en b lev paa P apiret. U nder 16de Februar 1 7 7 0 nedsatte det K ongl. D an sk e C ancellie en C om m ission, som uden D eelta g else fra A kadem iets Side, skulde udarbeide et nyt R eglem ent. I A kadem iets øvrige Organisation skete i det V æ sen tlige ingen F orandring, m en af det aarlige T ilskud til S tiftelsens F ornødenheder afkortedes 1 0 0 0 R d l., o g B estem m elsen angaaende ”d e 15 P e n s io n e r ” b lev strøget, da Saadant for Frem tiden kunde skee ved K o n gelig N aade.

U nder 14de Februar 17 8 1 udkom atter et n yt R eglem en t til en bedre Indretning af A k ad em iet, som væ sen ligst kun optog det allerede tidligere V ed ta g n e, m en ved sam me L eiligh ed fik A kadem iet nu et C asse»R eglem ent, som bestem te:

T il 6 P rofessorer i M odel- og G ipsstuen for hver M aaned, de stille M od el, 25 R d l... 3 0 0 R dl.

F o r Lectionen i A r c h it e c t u r ... 5 0 —

i P e r s p e c tiv ... 5 0 —

i A n a t o m i e ... 2 0 0 —

i M ythol. o g F l i s t o r i e ... 2 0 0 — S e c r e ta ir e n ... 3 0 0 — T il Lærernes L ø n n in g , F orvalter, Præ m ier, Brænde

og B e ly sn in g , B ø g er og K unstsager etc... 3 9 0 0 — 5 0 0 0 Rdl.

D iss e Indtæ gter bleve im idlertid atter bragte tilbage til det tidligere B e lø b , da under 5te Februar 1 7 9 1 en A fkortning af 5 pCt. paalagdes.

V ed P la ca t af 12 te M arts 1 8 0 9 begunstigedes A kadem iet m ed en In d tæ gt, som skulde erlæ gges ved v isse B ygn in gstegn in gers Approbation.

(10)

y

Under 28d e J u li 1 8 1 4 hæ vedes A kadem iet ved N a v n et D e t K o n g l. A k a d e m ie f o r d e s k im m e K u n s te r o g m odtog, ved en dertil ned­

sat Com m issions A rb eid e, den F u n d a t s og det R e g le m e n t for den indre Orden, som endnu indtil den nærværende T id er giæ ldende, o g som i alt V æ sen tligt har væ ret giæ ldende siden S a ly ’s Tid.

U nder sam m e D ato emanerede et n yt C asse-R eglem ent, hvilket d o g , paa Grund af T id og O m stæ ndigheder, ikke endnu kunde in d ­ føres, men k u n , under gunstigere V ilk a a r , tilnæ rm elsesviis skulde soges indført.

A kadem iet havde hidtil ikke noget særegent Fond. U nder 10de Juni 1 8 1 2 oprettede M alerm ester J e n s N e u h a u s e n ved T estam ent et L eg a t, til B eløb 1 6 ,0 0 0 Rdl. i O bligationer, for at R enten af disse aarligt skulde anvendes til Præm ier i K unstens forskiellige F a g . D e t N euhausenske L eg a t confirmeredes den 23de Januar 1 8 1 6 .

I 1 8 1 8 skienkede G eheim estatsm inister, Overkam merherre, G rev J o a c h im G o d s k e M oltlce A kadem iet et L egat af 1 0 ,0 0 0 Rdl. i K ongl.

Obligationer.

U nder 20d e D ecem ber 1 8 2 2 confirmeredes et L egat, paa 1 0 ,0 0 0 Rdl. F inantskasse O bligationer, som Hofraad S . A . M e y e r havde skienket denne Stiftelse.

Foruden disse F orøgelser i A kadem iets aarlige Indtæ gt, var der ved Fundationen a f 1 8 1 4 aabnet en m eget moderat Indtæ gt for A d ­ gan g til Skolerne (§ 1 0 1 ) , men en betydeligere ved Indtæ gten af de aarlige U d stillin ger (§ 1 0 4 ), hvoraf tilfalde A kadem iets H ovedkasse, m edens tilfalder den under A k ad em iet, ifø lg e allerhøieste R escript af 14de A u g u st 1 8 2 1 , oprettede U nderstøttelses-K asse.

A kadem iets C asse-R eglem ent er for nærværende T id , hvad G age- ringer og L ønninger angaaer, som følger:

Fem P rofessorer ved M odelskolen å 3 0 0 R d l... 1 5 0 0 Rdl.

Sam m e, for at stille M odellen i 9 M aaneder, å 50 Rdl.

pr. M aaned ... 4 5 0 — T o P rofessorer i A rchitecturen å 3 0 0 R d l... 6 0 0 — D en ene tillig e Prof, i P e r sp e c tiv e n ... 1 0 0 — T re P rofessorer i V idenskaber å 3 0 0 R dl... 9 0 0 R dl.

Secretairen... 4 0 0 Bibliothekaren... 100 — Kassereren... 100 — A kadem ie- og S lo tsfo rv a lteren ... 6 0 0 T i L æ r e r e ... 2 0 0 0

(11)

V I

E n A ssisten t i G i p s k l a s s e n ...

F ire O pvartere å 1 2 0 R d l...

E n P ortn er og en V æ gter å 1 2 0 R dl... ...

D en regierende K onge var altid A kadem iets P r o te c to r . Indtil 1 7 7 1 var G rev A . G . M o ltk e A kadem iets Præ ses.

F ra 1 7 7 3 til 1 8 0 4 A r v e p r i n d s F r e d e r ik . F ra 1 8 0 8 til 1 8 3 9 R r i n d s C h r is tia n F r e d e r ik .

F ra 1 8 3 9 til 1 8 4 8 K r o n p r i n d s F r e d e r i k C a r l C h ris tia n . U nder 25d e Ju n i 1 8 4 9 henlagdes A kadem iet under for K irke- o g U nderviisningsvæ senet.

100 —

4 8 0 2 4 0

M inisteriet

(12)
(13)

Fortegnelse

/ paa

Medlemmerne af Akademiet fra dets Stiftelse og indtil nu.

Oberst N ic o la i E i g t v e d, H ofbygm ester. D ir. 1 7 5 4 . B illedhugger L o u i s A u g . le C lerc. Prof. 1 7 5 4 — 71.

-ffistertem aler J o h . M a r tin P r e is le r . Prof. 1 7 5 4 — d lj B illedhugger J o h . C h r is to p h P e tz o ld . Prof. 1 7 5 4 — 64.

H istoriem aler C a r l G u s ta v P ilo . Prof. 1 7 5 4 . D ir. 1 7 7 1 — 7 2 . f 1 7 9 4 . B illed h u gger S im o n C a r l S ta n le y . Prof. 1 7 5 4 — 60. * U .

B illed h u gger J a c q u e s J o s e p h F r a n ç o is S a l y . D ir. 1 7 5 4 — 70.

C h r is tia n Æ m i l i u s B i e h l, A kadem iets Secretair. 1 7 5 4 — 70.

A rchitect N ic o la s J J e n r y J a r d in . Prof. 1 7 5 5 — 7 1 . f 1 7 9 9 i P aris.

A rch itect L o u i s H e n r y J a r d i n . P rof. 1 7 5 5 — 59.

D r. med. J o h . C h r is tia n B e r g e r, P rof. A nat. 1 7 5 8 — 7 0.

Portraitm aler L o u i s T o c q u é, A kadem iraad. 1 7 5 9 — 72.

Prof. E l i a s S d lo m . F r a n ç o is R e v e r d i t, Prof. Math. 1 7 5 9 — 70.

M edailleur M a g n u s G u s ta v A r b ie n . 1 7 5 9 .

B illed h u gger J o h a n n e s W ie d e w e lt. Prof. 1 7 5 9 . D ir. 1 7 7 3 — 7 7 . 1 7 8 0

— 8 9 . 1 7 9 3 — 95. 1 8 0 1 — 02.

B ataillem aler J o h a n M a n d e lb e r g . 1 7 5 9 . Prof. 1 7 6 4 — 86.

M aler J e a n M a r c N a ttie r . 1 7 6 0 — 67.

H istoriem aler P e te r A l s . 1 7 6 5 . P rof. 1 7 6 6 — 75.

A rchitect C a s p a r F r e d r . H a r s d o r ff. 1 7 6 5 . P rof. 1 7 6 6 . D ir. 1 7 7 8 — 8 0 . f 17$»w 99-

Prof. J o h . H e in r . S c h le g e l, Prof. Math. 1 7 7 0 — 79.

M edailleur J o h . H e in r . W o lff. 1 7 6 5 — 87.

Landskabsm aler J e n s P e te r s e n L u n d . 1 7 6 9 — 93.

(14)

8

B illed h u gger A n d r e a s W e id e n h a u p t. 1 7 7 0 . D ir. 1 7 9 1 — 9 3. f 1805.

M iniaturm aler C o rn e liu s H ø y e r . 1 7 7 0 . Secretair 1 7 7 7 — 1 8 0 3 . G a s p a r o G a g lia r d i. Membr. extr. 1 7 7 2 .

M iniaturm aler W i lh . A n d r . M u lle r . 1 7 7 3 — 1 8 1 4 .

M edailleur G u s ta v L iu n g b e r g e r . Membr. extr. 1 7 7 3 — 85.

H istoriem aler P e te r B r ü n n ic k e . 1 7 7 6 — 1 8 1 5 .

K obberstikker J a c o b S c h m u tz e r . Membr. extr. 1 7 7 7 — 1 8 0 7 . B illedhugger C a rl F r e d . S ta n le y . 1 7 7 6 . Prof. 1 7 7 7 — 1 8 0 9 . H istoriem aler N ic o l a i A . A b ild g a a r d . 1 7 7 8 . D ir. 1 7 8 9 — 92. 1 8 0 2 — 09.

T heaterm aler P e te r C ra m e r. 1 7 7 8 — 82.

H istoriem aler A n to n C h r is to p h e r R ü d e . 1 7 7 8 — 1 8 1 5 .

Kobberstikker N ic o la s D e la u n a y, Membr. extr. 1 7 8 0 — 92.

B lom sterm alerinde F ru M a g d a l. M a r g . B æ r e n s . 1 7 8 0 — 1 8 0 7 . Prof. A b r a h . K a l i, Prof. i M ythol. og H ist. 17 8 1 — 1 8 0 7 .

Portraitm aler J e n s J u e l. 1 7 8 2 . Prof. 1 7 8 3 . D ir. 1 7 9 5 — 98. 1 8 0 0 — 01.

A rchitect P e te r M e y n . Prof. 1 7 8 3 . D ir. 1 7 9 8 — 99. 1 8 0 7 . A rch itect J o h . B o y e M a g e n s . 1 7 8 3 . Prof. 1 7 9 9 — 1 8 1 5 . K obberstikker J o h . J a c . G e o rg H a a s . 1 7 8 3 . Prof. 1 8 1 0 — 13.

B illed h u gger N ic o la i D a jo n . 1 7 8 3 . Prof. 1 8 0 3 . D ir. 1 8 1 8 — 21. f 1 8 2 3 . Brodeur N ic o l. G e n e lli. Membr. extr. 1 7 8 4 — 92.

Kobberstikker C h . C le m e n t B e r v ic . Membr. extr. 1 7 8 4 . f 1 8 2 2 . H istoriem aler C hr. A u g . L o r e n tz e n . 1 7 8 4 . Prof. 1 8 0 3 . (D ir. 1 8 1 0 ). •¡•1828.

H istoriem aler E r i k P a u ls e n . 1 7 8 4 . f 1 7 9 0 .

K ohberstikker J o h . F r e d . C letn en s. 1 7 8 6 . ‘Prof. 1 8 4 8 . ‘ f 1 8 3 1 . Kobberstikker F r e d . L u d o . B r a d t . 1 7 8 6 .

P rof. J e n s B a n g . Prof. A nat. (Æ resm edlem ) 1 8 0 5 — 07.

K obberstikker J g n a tz S e b . K la u b e r . Membr. extr. 1 7 8 8 . f 1 8 2 0 . A rchitect C h ris tia n F r e d . H a n s e n . 1 7 8 8 . Prof. 1 8 0 8 . D ir. 1811 —

1 8 1 8 , 1 8 2 2 — 2 7 , 1 8 3 0 — 38. f 1 8 4 6 . & * u u v l£

Kobberstikker J o h . G e o rg P r e is le r . 1 7 8 8 — 1 8 3 1 . M edailleur J e s p e r J o h a n s e n H o lm . 1 7 9 0 — 1 8 1 7 .

B illed h u gger G o ttfr . S c h a d o w . Membr. extr. 1 7 9 2 — 1 8 4 9 . B illed h u gger J o h . T o b ia s S e r g e li. Membr. extr. 1 7 9 4 — 1 8 1 3 . G raveur M a r c h a n d . Membr. extr. 1 7 9 8 — 1 8 0 0 .

Brodeur C a th a rin a M a r ia M ü lle r . 1 7 9 8 — 1 8 1 0 . G raveur S a lo m o n A r o n J a c o b s e n . 1 7 9 8 — 1 8 3 0 . M edailleur P e te r G ia n e lli. 1 7 9 8 — 1 8 0 6 .

A rchitect J ø r g e n H e n d r . R a w e r t. Prof. M ath. 1 8 0 0 — 22.

Landskabsm aler E l i a s M e y e r . 1 8 0 3 — 09.

(15)

--- ■ 1

I / / / # ' .

J 7 t ø % //.? /

(16)

I

'

I

I

I / Ÿ //YO-tlTrJmd

' /m -

/ ó M / m

U Ifúry¿* -/■ /få i.

f j f Å f l /S i'J I I f a gM *

_ .

Ú ¿ d a ¿ ¿ ¿ y / : / 7 7 7 ? . / t / s y .

W a & U , * W -

4 d * rd * rt

Jr f/croM T M ).

/ m *' J***

'Jtifu r’r r l & Jr Å d /SVÿ-

+ H a * iy Iar-¿¿7-eypt/ró ~f¿u4¿w¿¿t»d£/tíl.

Jd/r¿ f/J Ûcùir-r /¡Ï57-

fÿôÿrtHUUT I I f: /{oc - 7ÍÍD.

'f ÿ jr H ÿ / ? Å Å //? fi.

J/fi/8fàlrftdldHf/M6 7 *~£/ /tyó.

_____

(17)

9

Prof. T o r k i l d B a d e n (Æ resm ed lem ), Secretair. 1 8 0 4 — 2 3. f 1848.

B illedhugger B e r te l T h o r v a ld s e n . Prof. 1 8 0 5 . D ir. 1 8 3 3 — 44 f.

M iniaturm aler C h r is tia n H o r n e m a n n . 1 8 0 6 — 43.

B lom sterm aler D itle v F r i d s c h . 1 8 0 6 — 43.

Prof. W ilh e lm K lin g b e r g . Prof. A nat.. 1 8 0 8 — 34.

A rchitect C h r is tia n B e r n h . H o r n b e c h . 1 8 0 7 . Portraitm aler H a n s H a n s e n . 1 8 1 0 — 27.

• H istoriem aler C h r is tia n F æ d d e r H ø y e r . 1 8 1 3 . Portraitm aler C h rist. B ø h n d e l. 1 8 1 3 .

H istoriem aler J o h a n L u d v i g L u n d . 1 8 1 3 . Prof. 1 8 1 8 . L an dskabsm aler J e n s P e te r M o lle r . 1 8 1 3 .

H istoriem aler K r a tz e n s te in S tu b . 1 8 1 3 — 15.

D yrm aler C h ris tia n D a v i d G e b a u e r. 1 8 1 4 — 31.

T heaterm aler A r n o l d W a llic h . 1 8 1 4 — 45.

Justitsraad N ie l s Iv e r s e n S c h o u w . Prof. i M yth. o g H ist. 1 8 1 5 . Secretair 1 8 2 3 — 25. f 1 8 2 9 .

Kobberstikker J o h . A d o lp li D a r n s t å d t. Membr. extr. 1 8 1 5 .

H istoriem aler C h ris to p h e r W illi. E c k e r s b e r g . 1 8 1 7 . Prof. 1 8 1 8 . D ir.

1 8 2 7 — 30. f 1 8 5 3 .

G raveur A l b e r t J a c o b se n . 1 8 1 7 — 36.

A rchitect P e te r M a llin g . 1 8 1 8 .

A rchitect G u s ta v F r e d . H e tsc h . Prof. 1 8 2 2 . Blom sterm aler J o h . L u d v i g C a m r a d t. 1 8 2 3 — 49.

Portraitm aler C h ris tia n A lb r . J e n s e n . 1 8 2 4 .

B ibliothekssecretair J u s t M a th ia s T h ie l e, A kadem iets Secretair. 1 8 2 5 . B lom sterm aler J . L a u r . J e n s e n . 1 8 2 5 .

D r. G e o rg F r e d . U r s i n, Prof. M ath. 1 8 2 6 — 49.

Landskabsm aler, Prof. J o h a n C h r. D a h l. 1 8 2 6 . M yntgraveur C. F . B r a n d t . Membr. extr. 1 8 2 6 .

Cand. philos. N ie l s I l e y e n , Prof. i M yth. og H ist. 1 8 2 8 . + / S J 0 . Landskabsm aler F a b r it iu s d e T e n g n a g e l. 1 8 2 8 — 49.

Billedhugger H e r m a n E r n s t F r e u n d . P rof. 1 8 2 8 — 40.

Landskabsm aler H a n s H a r d e r . 1 8 2 8 .

Hofbygmester J o r g e n H a n s e n K o c h . 1 8 3 0 . Prof. 1 8 3 2 . D ir. 1 8 4 4 — 50.

Architect F r e d . F e r d . F r i i s . 1 8 3 2 .

Billedhugger H e r m a n W i lh . B is s e n . 1 8 3 4 . Prof. 1 8 4 0 . D ir. 1 8 5 0 — 53.

Theatermaler T r o e ls L u n d . 1 8 3 5 .

Dr. med. S o p h u s W i lh . A u g . S t e i n, Prof. A nat. 1 8 3 5 . Medailleur C h riste n C h riste n se n . 1 8 3 8 . P rof. 1 8 4 4 — 45.

(18)

10

M aler M a r tin u s R ø r b y . 1 8 3 8 . Prof. 1 8 4 4 —^48.

L andskabsm aler L o u i s G v ilitt. 1 8 4 0 .

M arinem aler T h e o d o r K lo s s . 1 8 4 0 .

T heaterm aler C h r. F r e d . C h ris te n se n . 1 8 4 1 .

M aler W ilh e lm N ic o l. M a r s tr a n d . 1 8 4 3 . Prof. 1 8 4 8 . D ir. 1 * ^ 5 3 .////^

t M aler E r n s t M e y e r . 1 8 4 3 . * • / $ i f

M aler J ø r g e n R o e d . 1 8 4 4 .

M iniaturm aler J o h a n n e s M ø lle r . 1 8 4 4 .

» Landskabsm aler F r e d . C h r. K iæ r s c h o u . 1 8 4 4 .

> M aler J ø r g e n V a le n tin S o n n e . 1 8 4 5 .

A rch itect G o ttlie b B in d e s b o ll. 1 8 4 7 . i / m

• .

Ilistoriem aler N ie l s S im o n s e n . 1 8 4 7 .

P ortraitm aler D a v i d M o n n ie s . 1 8 4 7 .

B illed h u gger J e n s A d o lp h Ie r ic h a u . P rof. 1 8 4 9 . f Landskabsm aler H e in r ic h B u n tz e n . 1 8 4 9 . t Portraitm aler W ilh e lm G e rtn e r. 1 8 5 0 .

7f

M edailleur H a r a l d C o n ra d se n . 1 8 5 0 .

M aler C h r is tia n A . S c h le is sn e r . 1 8 5 2 .

(19)

'fa ayy-ésyt'-u^l

■ ^ u ^ ^ y /^ y +- /fofo* /S ß ).

¿ M fu J o / / / / . 7?

u

.¿/

ms

J

j

û r/A /fo fo}¿rrÁ (/¿fo

ty X,JXW) Ht

(20)

'/? ÿ /? 4 //y r.

\

/# /$ . C £ /¿ 4 O JM ïA' '/ /tfa T ø fC ij / 3 fa ff- J ï y /¿5z4

¿y? ffr-éJ/t/fø j/Jfi7û$u/f ¿y %&*eÀs/?

/$ /¥ -Û / r a / f & W i ; ffiz fjty - ¿y S ¿kø*/?- 2>7&f>-

yg/ç.

y &z j . \fíz./¿ d sa u ts tfif-j

s

^

j

/

m

db>-/¿

(21)

Fortegnelse

paa

Æresmedlemmer af Akademiet.

Geh. Conf. F r e d . C a r l v . G r a m . 1 7 5 4 — 81.

Kammer!). F r e d . C h r is tia n v . P ie s s e n . 1 7 5 4 — 82.

Kammerh. C h ris tia n v . S to c h e n . 1 7 5 4 — 62.

Justitsraad J o a k im W a s s e r s c h ie b e . 1 7 5 4 — 86.

P rofessor B e r u h . M ø lh n a n n . 1 7 5 4 — 77.

G rev W a l d e m a r v . S c h m e tta u . 1 7 5 7 — 84.

G rev C h r is tia n F r e d e r i k v . M o ltk e . 1 7 5 8 — 89.

G rev J o h . F r e d . B a c h h o f f v . E c h t. 1 7 7 0 — 80.

M arkgrevinde C a ro lin e L o u is e af B aden. 1 7 6 5 — 82.

W ilh e lm H e n r i k, H ertug af G loucester. 1 7 6 9 — 1805.

G u s ta v I I I, K o n g e a f S v e r r ig . 1 7 7 0 — 91.

A rveprinds F r e d e r i k A d o l f af Sverrig. 1 7 7 0 — 1 8 0 5 . R igsraad, G rev C a r l F r e d . v . S c h e ffe r . 1 7 7 0 — 85.

H of-Intendant W illi. T h e o d . v . W e g e n e r . 1 7 7 0 — 90.

Justitsraad H e lfr ie d P e te r S t u r z . 1 7 7 0 — 78.

K am m erh. G e o r g, G r e v e a f S c h e e l. 1 7 7 2 — 85.

Conferentsraad A n d r e a s S c h u m a c h e r . 1 7 7 2 — 89.

E tatsraad O v e H ø e g G id d b e r g . 1 7 7 3 — 1 8 0 7 .

Geh. C onf., G rev J o a c h . G o tisc h e v . M o ltk e . 1 7 7 7 - 1 8 1 7 . G eh. Conf. B e l l i W i ll u m L ü x d o r f f . 1 7 7 7 — 8 7.

G eh. Conf. H e n r ic h v . H ie lm s tie m e . 1 7 7 7 — 79.

H ertug F e r d in a n d af B runsw ig-L üneburg. 1 7 7 8 — 91.

B orger C h a rle s B o n n e t d e L a r i v e . 1 7 7 8 — 90.

Kam merh. C a rl v . R a b e n . 1778-—83.

(22)

12

P e te r F r ie d r ic h L u d w i g, P rin d s af H olsteen Gottorp. 1 7 7 8 — 1 8 2 9 . Kam merh. E n g e l C a r l E r n s t v . S c h a c k . 1 7 8 1 — 1 8 1 1 .

G eh. Conf. C h ristia n F r e d . N u m s e n . 1 7 8 1 . Kammerh. P e te r F r e d . v . S u h m . 17 8 1 — 97.

Kammerh. A d a m G o ttlo b v . L o w z o w . 1 7 8 1 — 1 8 1 6 . Conferentsraad Theodorus Holmsläold. 1 7 8 1 — 91.

C a r l E u g e n, H ertug af W ürtem berg. 1 7 8 4 — 92.

Kam m erh. J o h a n v . P u lo w . 1 7 8 4 — 1 8 2 7 . Conferentsraad C a rste n A n c k e r . 1 7 8 4 — 1 8 2 3 .

Kam merh. G re g e rs C h r is tia n v . H a x th a u s e n . 1 7 8 6 — 1 8 0 2 . L andgreve C a r l af H essen. 1 7 8 8 — 1 8 3 6 .

D r. med. J e n s B a n g . 1 7 8 8 .— 1 8 0 7 .

Dr. tlie o l., Prof. F r ie d r ic h M u n te r . 1 7 9 0 — 1 8 3 0 . A g en t G e o rg Z o é g a i Rom. 1 7 9 0 — 1 8 0 6 .

A ppellationsraad F r . W ilh . B a s i l i u s v . B a m d o h r . 1 7 9 0 — 1 8 2 1 . Cardinal S te p h a n B o r g ia . 1 7 9 3 — 1803.

P rofessor N ie l s Iv e i's e n S c h o u w . 1 7 9 3 — 1 8 2 9 . Kam merh. E n g e llc e H e n r ik v . B ü lo w . 1 7 9 6 . Kammerh. F r e d e r i k v . B lü c h e r . 1 7 9 6 — 1 8 0 5 . P rofessor T o r k i l d B a d e n . 1 7 9 6 — 1 8 4 8 . Kam merh. E d m u n d v . B o u r k e . 1 7 9 8 — 1 8 2 0 . Kam m erh. B e v e n d t A n c k e r . 1 8 0 0 — 04.

G rev E m s t H e in r . a f S c h im m e lm a n n . 1 8 0 0 — 30.

G rev B i t l e w C h r. F r e d , a f B e v e n tlo w . 1 8 0 0 — 29.

W ilh e lm F r e d e r i k, P rin d s af Gloucester. 1 8 0 2 — C h r is tia n F r e d e r i k, P rin d s af Danm ark. 1 8 0 3 — 08.

K am m erh., O verhofm arskal A d a m W i l h v . H a u c h . 1 8 0 3 — 37.

G eh. Conf. C h ris to p h e r W i lh . v . D r e y e r . 1 8 0 6 — 10.

B illed h u gger A n to n io C a n o v a . 1 8 0 6 — 22.

F ru v . H e lw e g h f. Im h o ff. 1 8 0 8 .

Geh. Conf. F r e d . J u li u s v . K a a s . 1 8 0 9 — 26.

G rev C le m e n s W e n z e l v . M e tte r n ic h . 1 8 1 3 . Geh. Conf. J o h . S ig is m . v . M o s tin g . 1 8 1 4 — 43.

G eh. C onf., Baron v . S c h u b a r t. 1 8 1 4 — 31.

G eh. Conf. O ve M a ilin g . 1 8 1 4 — 29.

Kam merh. A d a m W ilh e lm, G reve af M oltke. 1 8 2 1 . C avallr. M ic h e l A r d it ti . 1 8 2 3 .

Kam merh. G io v a n n i d e g li A le s s a n d r i. 1 8 2 3 . G rev L e o p o ld o C ic o g n a ra . 1 8 2 3 .

(23)

i A t a / / , 2 / / ¿ J e r r .

M l $-$cu ' Z /uj^ T û U u , / A

ajs

/ * / ÀéJL*»^r ¿ ¿ ¿ tf" ¿ /s u « , / <r//r/ßri,j Tø 6- Z Z

a

p . /Û - Jf ÎA/

tj

-

X M l y_ S /c e tj a-A / ' A tu f.fi/,./ / tip ¿ 31 ;

X / S Z / _ / ¿ ¿ ¿ S J / f f / û r e J ^ { f i / f v . / f r # / / ' / $ f & p . jL V - 3 ff_ / j

X /S i; ! .

/ S d h . / / / ¿ j /¿ ¿ iz / < / S f /f p 7 /u s • fik A /u //u u r / / ¿ a/ . $ ¿ f //w u t; % /rpu /i+ i> /fieltA

/ / $ y /a ¿ ¿ 4 tÁ a a ; ¿u/<7 /¿ ¿ c /; /'f'T K 'u ' /■ (« ' ‘J i s //r Z Aus, ú f//f/j;¿ ¿ 4 ////v /o r A j /)//û s • f i / w t f

/ S37. / / /r./A 1 j / t ? u /ítu 2 /¿ f A ï u / prc/s/A % A ar/> sf uA ?.

/ f i a / / / * . . .- i • /. / ¿ - "j / * <//

/ S 3 7 / ¿ / ¿ / / / ¿ s

fas'**

/ S / ! . r

7

/usss/cf ( j u r t f fc//s 0!> / /f f U s r y

/ S / d . S f/M t J J f i ¿MA.

/ S / 5 . 7 ¿r/fíjr. s W f / r u / r p A u J 7 /c tA t ¿ u /J o - ttf/u o T ø /-f i a, . S i3

#

/ S / 7. 7 /

A S //.

/S A /

/ / / Z it/A Z /: J7r¿Z¿¿ //fs S /t/s b r //s/sik^ss

ø s u a

/j/ty /s u / / / //¿/¿¿/Á.

/ S 5 i .

/ W . /S Ó 7 .

fira -/& f Út/¿J*¿ZjrzecA a/Z ftfir /u Z u v / /

u

/J

tæu

. %r /}¿¿¿4-_

/ S H

y * /ù s /e /f i / f / í fijs tZ ZZ/tUtd *tf /f7mccsA - / s ’ fs //< * j/.

(24)

f f î f

M i 4 -

(¿ f¿f- & cj¿/ít. ú¿r¿A 7

„ //dr¿2^A&¿0 r*^ ÿy A Si flc££¿J ¿TL^f ?f¿f{g¿e<-rr' if¿&44JS M í , /¿ ¿ ¿ //-i/ /** $s4'/'¿ — /P yp/StsM s , ¿ fitfvfc'jfia r-ju td

f

/s í /A/yVy

y M ÅJ

s-^lj

/yrtHtJr/M */ '

á

;y/tJ¿

m'*, .

f ’/ø-6*4i*ut y&t. < %itu

(25)

13

G rev L u i g i S o m m a r iv a . 1 8 2 3 — 25.

G rev L u i g i C a stig lio n e . 1 8 2 3 .

H istorism aler V in c e n z o C a m u c c in i. 1 8 2 3 . H istoriem aler P ie tr o B e n v e n u ti. 1 8 2 3 . H istoriem aler, Baron d e G e r a r d . 1 8 2 3 — 36.

P ortraitm aler J e a n B a p t . J s a b e y . 1 8 2 3 .

P ortraitm aler Sir T h o m a s L a w r e n c e . 1 8 2 3 — 29.

Kobberstikker R a p h a e l M o r g h e n . 1 8 2 3 . K obberstikker G iu s e p p e L o n g h i. 1 8 2 3 . A rchitect C h a rle s P e r c ie r . 1 8 2 3 — 54.

A rchitect P ie r r e F r a n q o is L o u i s F o n ta in e . 1 8 2 4 . G raveur S a n ta r e lli. 1 8 2 4 .

• A rchitect C a r l F r i e d . S c h in c k e l. 1 8 2 4 . B illed h u gger C h ris tia n R a u c h . 1 8 2 4 .

A rchitect H e in r . C h ris to p h J u s s o w . 1 8 2 4 — 25.

B illed h u gger H e in r . v . D a n n e c k e r . 1 8 2 4 . K obberstikker J o h a n G o tth a r t v . M ü lle r . 1 8 2 4 . Geh. Conf. P o u l C h ris t, v . S te e m a n . 1 8 2 6 . Friherre C a r l F r e d . v . R u m o h r . 1 8 2 6 — 43.

P rofessor P e te r O le B r ø n d s t e d . 1 8 2 6 — 42.

F r e d e r i k C a rl C h r is tia n, Prinds af Danm ark. 1 8 2 8 .

Geh. Conl. C o n r a d P e t e r, G reve af R antzau Breitenburg. 1 8 2 8 — 45.

H istoriem aler P e te r v . C o rn e liu s. 1 8 2 8 . Geh. Ober-Baurath L e o v . K le n z e . 1 8 2 8 . A rch itect, Prof. F r i e d . G a e rtn e r . 1 8 2 8 — 47.

H istoriem aler F r i e d . M a tth æ i. 1 8 2 8 .

H istoriem aler C a rl V o g e l v . V o g elstein . 1 8 2 8 . L andskabsm aler, Prof. F a h lc r a n tz . 1 8 2 9 . Geh. O ber-R egierungsrath v . B e u th . 1 8 3 1 . A rch itect, Prof. P ie tr o N o b ile . 18 3 1 . K obberstikker P a u lo T o sc h i. 1 8 3 1 . Graveur B e n e d . P is tr u c c i. 1 8 3 2 . D irecteu r, Cav. M o n ta lv i. 1 8 3 2 .

T heaterm aler P ie r r e L u c . C h a rle s C iceri. 1 8 3 2 .

C e sa ro w is c h A le x a n d e r N ic o la je w is c h, Storfyrst af Rusland. 1 8 3 8 . H istoriem aler W illi. S c h a d o n v . G o th e n h a u s . 1 8 3 9 .

H istoriem aler P e te r K r a ft . 1 8 3 9 . D r ., D irecteur W a a g e n . 1 8 3 9 . B illed h u gger P ie tr o T e n e r a n i. 1 8 3 9 .

(26)

14

M edailleur C a r l V oigt. 1 8 3 9 . H ofbaurath G e o rg M o lle r . 1 8 3 9 . H istoriem aler P e te r H e s s . 1 8 3 9 .

G eh. Conf. O tto J o a c h im, G reve af M oltke. 1 8 4 2 — 52.

G eh. Conf. K r a b b e C a r is iu s . 1 8 4 2 .

K am m erh., O verhofm arskal, G rev H a x th a u s e n . 1 8 4 2 . G eh. Conf. J o n a s C o llin . 1 8 4 2 . # G eh. E tatsraad G rin d e r L . A d le r . 1 8 4 2 — 52.

F ru A d e lg u n d e E m i l i e V o ig t f. H e r b s t. 1 8 4 3 . A rch itect, Cav. L i u g i C a n in a . 1 8 4 3 . G eheim eraad, Cav. P ie tr o C a m p a n a . 1 8 4 3 . Etatsraad A d a m O eh len sch la eg er. 1 8 4 4 — 50.

K am m erh., Overhofmarskal J o a c h . G o d s k e v . L e v e tz a u . F r ie d e r ik W ilh e lm 7 F , K on ge af P reu ssen . 1 8 4 6 .

O s c a r / , K on ge af S verrig og N orge. 1 8 4 7 . M aler A d o l p h T id e m a n d . 1 8 5 2 .

M aler C a r l W a h lb o m . 1 8 5 2 .

1 8 4 5 ...

(27)

I

f f S f

(28)

Fortegnelse

paa

de Kunstnere, som i Akademiet have vundet d e n s t o r e G u l d m e d a i l l e .

1755.

Peder A ls. Maler.

Joh. Lor. W ilh. Rentz. Billedh.

1756.

Jens Pedersen Lund. Maler.

Caspar Fred. Harsdorff. Archit.

1757.

Johan W im m er. Archit.

1758.

Carl Frederik Stanley. Billedh.

G abriel R ichter. Archit.

1759.

G eorg W ilh . Baurenfeind. Kobberst.

Joh. Bernh. Schillinger. Archit.

1760.

A ndreas W eidenhaupt. Billedh.

Joh. D an iel H ansen. Archit.

1761.

G eorg Erdm an R osenberg. Archit.

1762.

Joseph Zuber. Archit.

1763.

H ans N æ ss. Archit.

1764.

P eter Brünnicke. Maler.

D om inique Raehette. Billedh.

Joh. G ottfried Bradt. Archit.

1765.

T hom as Brun. Maler.

Hartm ann Beeken. Billedh.

Jen s B ang. Archit. 2 t m å f . Joh. Sam uel Lühinan. Kobberst.

1766.

Joh. Christ. A lm er. Maler.

N ico la i Dajon. Billedh.

Joh. Gottf. Bradt. (2den Gang.)

1767.

N ico la i Abrab. A bilgaard. Maler.

Frederik. Christ. W illerup. Billedh.

1768.

A nton Christopher R üde. Maler.

A lexander T rippei. Billedh.

P eter M eyn. Archit.

(29)

16

1769.

Joh. B ø y e M agens. Archit.

1771.

Jens Ju el. Maler.

1773.

A ndreas Kirkerup. Archit.

1775.

Jesp er Johansen H olm . Billedh.

E ngelbreeht H ansen M ørch. Archit.

1776.

Joh. G eorg H aas. -Kobberet.

1777.

E rik P au lsen . Maler.

1779.

M ich. Christ. W ohlert. Billedh.

Chr. Frederik H ansen. Archit.

Josep h Christ. L illie. Archit.

1780.

Johan D w » e l P reisler. Kobberet.

K 1781.

L udovico ^¡rossi. Billedh.

Joh. Chrisfir^al. Løffler. Archit.

1783.

Johan A u gu st A hrends. Archit.

1785.

N ico la i W olff. Maler.

A nton Christian W ilckens. Archit.

1789.

P eter F riis. Archit.

1793.

B ertel Thorvaldsen. Billedh.■ %

1794.

A ndreas Flindt. K obberst.

1795.

Carl D a v id Probsthayn. Maler.

Carl Fr. Ferd. Stanley. Archit.

Lor. C hristian Kreiser. Archit.

1797.

N iels D am . Archit.

1799.

D om enico G ianelli. Billedh.

Johannes G eorg Karleby. Archit.

Chr. Bernh. Hornbech. Archit.

1803.

Johan G. W ahl. Maler.

Chr. Fædder H øyer. Maler.

1809.

Chr. W . Eckersberg. Maler.

S 1815.

W ilhelm H euer. Kobberst.

1816.

Jørgen H ansen K ock. Archit.

1817.

H erm an E rnst Freund. Billedh.

H an s P eter T ruelsen. Archit.

G. W . Tim m erm an. Archit.

1819.

Sim on Chr. Pontoppidan. Archit.

1823.

Herm an W ilh . B issen . Billedh.

1825.

G eorg N ielsen H ollgren. Archit.

Fred. Ferdinand F riis. Archit.

1827.

D itle f Blunck. Maler.

C hristen C hristensen. Billedh.

(30)

f a f t f a / A . «*M. Zütí*u¿cU ¿ f a t + t o r f M * . / i . <ß h m i - M I - ítt

U f . A . é a n m , L

¿ ¿ S è /J j/r a jïï. 3 ^ ^ rß /X Wy/VHXM-

f____ i ______# . â M . f r e f W J m

/y / - ,jm ráS/fcc«J /» 09 , Af¿X¿Zs%p¿C - J.fíwM.

fa ø w . Jtx\/<>4-/ 'feM /M û à /YH MiM M-

al*H¿*:f.í£»ñ mi~mi

7?HM. Jr/fr-fH.

Y / f r f r f r ’ £ f t / f £ ¿ o . t^ L M . / / / / V / / - { Y ■ (> '-rj fø u tfø r iL ! Yu f j

t â trJ rsrïJ H c ; * â S 00-f/S fídfS W , /¿ f a / t tf r c - f a ß a » i$ t- Y /Y Y /S tW ! 3oåu/~,f û i ï r t H ? t f . ffiM ‘S f/M q h f- ¿ / j / ø g a A

. X

ft/rY/Y,

¿¿rfil/sU , ' ‘¿tir. / / /Z tü m o u H - Y /flu ^

M .

f a r / f / A / m , V ¿r

# # ./ /8/Y*C /SJ/5J& fc.

¿7f t # * /ts7 _ cß

X *

& ftft 7Z ft/fÅ //¿ n ry Xhryaft- -

£-M. / / M ø v 9 fa J r .M £ ¿ /ø o r fa ø u c s . ¿ 0- O- %.HL

a ¿ , / s / t f . Z Q . f a / / Y t r .

/ijM e fs T s J e Á e r -

fa /f¿ 2 /* /¿faccy'

¿ ¿ rrf/jr^tcs fa r. Ç- Y J7£ß Í£s i ^ fa&vr, J r I J 8 ß tflt, f fa ß '

y MU / s 7 /.

(31)

D * / 7 5 b t7 sfle ta d . T

j

.U /.B M .

, ~ ÿ 7 /7 7 5 /U i7 ¿ S U y fu 7 . ifreM- IH .

0 ¿ ¿ ¿ Á . T .m J M - M . 77f ) m M M J M t

jfft/'sfo . V- v . __ V </?

( ¿ ¿ M L * * ) | Ä ^ /

m

f$ ¿ 1 /c Á f û / â f f a affiøHf .JJ/qo. /f¿$_

7 5 Tc . 7 . '/* & & * / f t / - /w . B fl r. f t b 'v L tfû s f/./iïW

/ $ /â w 7 7 .

m

/^ //ffiffic T S fi' . fø - f/fjíM.

$ ¿ / i d - 7 7 /tf a

:

7 . Û . '-ff*. V- M û t- y

'7 5 ¿ /7 ß T . f l / , M. /Ü «'¿tx**á w )

75T d d 3

m

/

t

/ / m . d / m w 75 a d u o ¿& /W s¿M . / / S / l . d J S Í Í .

75r /u iT r T f/ 7]* ¿il-

fhw ûH ducfa fa/uT T u TM.

75 cijytJitJhauj (Jüùffabf- Híf/jv t/pfd

75b û f a .f f u f M M -

7 7 > P t¿ r a ¿ ¿ s 7 7 5 . t.m. ø m t.

TÔ raTT/T. 7 7 Ç M .'âd.y.

jtyf/Z fcT r. 7fr

7 5 f l / 7 7 f U Í U J ■ ~77tfïuM . Prcuiui Fr y.

T T / f f i t y d t r f f v . H-fl. Jrjp.

. ____ J

: 7 :

LM. r,.t

______T m a s m

/ j / / 7 f f t u d e -. TL RM.

2

. /y¿ y.

_______ ______- 7 m u «jnaj-n. t ) . m \ 7 5 flfff l- 7/- Ü-M.

5

/ pLOïfu //flil.

'# /

7 5 f i f h . 7 rJ 7 fIt4 c ./$Û J/. //u o jtu * /# $

6. fl. Maiï.

f/mt, Qfl l/enmtu //fund J7jl-

,. 7 5 s 4 f/C û U

ûdf.

7 5 û //a .J M < ,.//m

it fl 75/iff4- fa

b

.

h

.

7 /0 7 7 / 7- Mùdit.M.

75ffi/J lC - ‘'fa-UÎP/f/Iioi 7 ]ftdr./<7%.

/ W OM.&J,!*.. -//m.tjsu

T ifu s- 7

7 / u n 7 , T â . / t

/5 7/flÂf/ffl. T/sMiy/cefu fla d L f l f / f a / s r f d . / m .

7 5 f i r m s 7 / /if ff. fa a rf f/BMJfSjf 7$ti. JjfOt.

T i u r lid 7 5 a 7 * r X & z w M U - m u s ilffy .

/ j d / a o T f a f . J .fl/ flS J f/. fflu * : fr .HL. T ^ M f m + i m .

75/77/*!-. Bàkiïfa. Tir/TaT

/5 f l/f 7 fRff/-Tf-//.]). M. ØaacfaÅ.Uy.

7 i S r (VS,*/ f/M Ti ør(fÅ, 75*4/ fø- f7fCfJ¡5y5ff7ed'. M -

7 7 ,7 7 /: % m /r d L M

757p /7 fl//. ddfaffuM. fafav. ¡>./¿y*f.

7 5 T ifd - J : 7

mm

. i r y.

7 5

û

//? *

k

< . 7 2/ . jr /y .

(32)

17

1828.

Ole Schmidt. A rc h it.

1829.

A lbert K üchler. Maler.

Christian H ansen. Archit.

1833.

E rlin g E ckersberg. K obberst.

G ottlieb B in d esb ell. A rc h it.

1835.

Fr. C. Krohn. Medailleur.

1837.

Math. H einr. E lias Eddelien. Maler.

A dam A u gu st M üller. Maler.

N ie ls Siegfried N ebelong. Archit.

1839.

Carl A u gu st M øller. Archit.

1843.

Andr. Johnsen K ollberg. Billedh.

1845.

Lauritz A lb ert W instrup. .Archit H arald Conradsen. Medailleur.

1847.

H arald Conrad S tilling. Archit.

1853.

Ferdinand M eldahl. Archit.

2

(33)

Fortegnelse

paa

de Kunstnere, som i Akademiet have vundet d e n m i n d r e G u l d m e d a i l le.

1758.

Johan Gerb. W ilh . T hielo. Maler.

Johan D a n iel H ansen. Archit.

1759.

Job. Gerh. W ilh. T hielo. (2den Gang.) A ndreas W eidenhaupt. Billedh.

Johan Ephraim B auert. Billedh.

1760.

V itu s Monrad. Billedh.

G eorg Erdman E osenberg. Archit.

H an s Noess. Archit.

1761.

L eonhart ©hrenbeck. Maler.

Josep h Zuber. Archit.

Johannes Gottfr. Bradt. Archit.

1762.

T hom as Brun. Maler.

H ans Nmss. (2den Gang.)

1763.

P eter Brünnicke. Maler.

D om inique Rachette. Billedh.

I 1764.

Joh. Christian A lm er. Maler.

Hartm an B eeken. Billedh.

Jen s B ang. Archit.

1765.

N ie. A hraham Abildgaacrd. Maler.

Fred. Chr. W illerup. Billedh.

1766.

A nton C hristopher Rüde. Maler.

N ie. Abrah. A bildgaard. (2. Gang.) L o u is G ouchy. Billedh.

Fred. Christ. W illerup. (2. Gang.) G eorg Erdm. R osenberg. (2. Gang.)

1767.

Jen s Juel. Maler.

Sim on M alcho. Maler.

A lexander T rippei. Billedh.

P e te r M eyn. Archit.

Joh. B e y e M agens. Archit.

1768.

P . E . Sacco. Billedh.

E ngelbr. H ansen M orch. Archit.

(34)

ttú k tt / [ ¿ f i à ô f f l t / j fta * a ir < » ï - ' / r

yÙa^ü/Jaj ,1 /ya.*/ f i ¿M b â .D .f /7f0d. /ft U- W‘ \

f a t f c u o / ¿ M n . a 7? . * - *

m m

ii

fi/j-txk % M d, rtu r m * yy&'y/f fß.

f i f t M / d f . f

'Är

ytí

- ■ * ^ 7 ^ u U ^ r y u . ¿m .

. f i ^ u i * /

'/’ÀatctnonA\U*y.

i—

T i/'/f/’sf// - /? * /

/ i û e l i. / 7 K . * fà t O 'j -i ¿ ¿ K / S i f t

ftdf/e-L t /V

75o. }r a /f /f. J f./8 ù ty .

ïïc tfd s jfa // Au¿///7*/ Off///A fîr o / / ïSqrâ./SM J. W fc fj/S fù .

,____ ; t . ç . ¿ /y tiM im . f iâ t * .? . / M â j ft t.

/¡O /ow Jtr(t AK, Vù* - / / / / / S¿8. fa n iy : f/a là u T .

ft/Laqû<-

flrtsrü rA ft ■ /6 /A rg # s. ‘ft- fa illir ■

f i r a J f . T t m t

À ¿isuftftU,. ftêJf.AAA /% l~ /8 lt

"f. ^.% ùl f t ‘ f i a f / d i / j y f ) . l(J.

f)tfy?,?/J tf. fffrïHvt frr/- /Xfifiihn fy** 'j A 5 j /¿ s? /fa . j£/iff//L

f ia <

/ i / y / / y d f, f . f>_ , ?

t

K 80.

fÍv> T jf. 3 "r./K

f i ù f t A u j A f MLrfKÎiJIl.

7i %au^ ■'¿A//■ f/'fh'i'1 - 8fi.

(35)

f ø g / / # - Z ) / / / ¿ M ¿ e v r / y

£ 7 /. //7Ä L & » Z a sZ d Z c £ /A $ o — îV.

■a t, er ... Ä . Y . f ^ - Ä / M

'f j / j r j t _ £ _ f l , A .P r o t.fic Û /Î M — m i . M Z /? P /e r œ J f . f . -fr* . PM.

t ________.

^ tø./«* ■

pm

./, /y tt.

tfa ø r fa tj d r J . /iM ./v s '/t/y w

f ø / r s s r ¿ e u A f.í/f- d -/$0$

&/L* £ .ÿ . /■ /£5ô-/ïûO ^

m ¿

■eu

fsuuP-M -

ÿiOU

9 ./Ù & . t .

K %M

Z û è/^rr d m ïrm h j/y iy . [fà /e / Hs lf . P/¿//P. /■ /¿ 09 )

____ 7 f-LM.

0 /¿ sa *?•

l^¿>r>/¿/ee

"eee ST tee

C' vertt rYebfYeeu

. /ÍC X ~ / t 3 J?

ûeerf.-

f /M t J}-tuiut*a*h . */$8û -*?/

-€ (,//-

, * _ - „ / etri

Z fi/Y * '. û

<

â n u x * r Y?an. /m~J78%- Y Z roiy £ / a- PP, dr.y/

tfa /a u , - d .

pp

.

Z /PP/f¿eeJ £/■ / PPI, ,/áj//m:w[

{d/P/7/f-/uy. X Y 7. MPI.

fop/t/PPM ur £ 7b. oie Pù<M,

Z A p ssïïc y . y / y m . fy 'M sr- t f û - /y y ~ jY M -

IV.

•/

a

f /¿¿ZZ

ps

/Z

i á á w

Ld //.eu u u ( £ d m o y m îv .

___.™ ___ . ---fu . P y / J f Trevire/et* J755J79I.

'/ . m y a Y m ï J Z f e '/s w . £ a . % / r

/ * u , - ~ ~ fÂ/fJr

ÿfi/re***/ Zeèèh’êf 7Yf.

/ 4A<&*../£ /YYÛ 2 /y S,A //

'¿VM H lrf. / ?

/

f ' /7P//¿¿P¿ec/¿P. £ ,££■/.,

L,H . r ik e w /> rk iw « ' / í í 'f . '

'Abrrduct/M ; /

PM

ijûfeyy. A

LM. . .

^ürw iffl/en £

a

6. /uA r/t/Y / / / / ----MYq.

d û - < ÇJPfemitf-- f/f/hart} JSlh / / f f p)yp/A /ep/y

oâ’PÇiiP /./SYO. ---

¿Ou

C £eru¿//z£}¿eu foifareeeest JY iïï. p /fî5 ù . d a r A Û '/.m u .m . Z/TW’YpM ïê/.'r £■ Z//TT}. /ù{qrtnr.

Y Y f.W jZ / S fj 'fc r Y u Y % í/ r / fle e e i¿ e u .

■/. /8 fa»- /M ■ d- 2/0^ ■ /W$.

(36)

19

1769.

; Kraft. Archit.

1771.

Andreas Kirkerup. Archit.

1773.

Jørgen D in es. Maler.

Jesper Johansen H olm . Billedh.

Johannes D a n iel M oser. Archit.

. * ... *1*775.

Erik P au lsen . Maler.

1777.

M ichael Christ. W ohlert. Billedh.

Fred. C hristian N ie lse n . Billedh.

Joseph C hristian L illie. Archit.

’ Johan A dam N eitze. Archit.

1779.

H ans Christian Lind. Archit.

Joh. Christian V al. Løffler. Archit.

1781.

Joh. H erm an Cabott. Maler.

N ico la i W olff. Maler.

Johan Jorgen Busch. Billedh.

Johan M artin Quist. Archit.

Johan A u gu st Ahrends. Archit.

Johan Christ. M üller. Archit.

1783.

Frederik Christ. Tønder. Billedh.

A nton Christ. W ilckens. Archit.

1785.

N ie ls Lund. Maler.

P eter F riis. Archit.

1786.

H enrik F alck. (Guldsmed, extraord.

for et i Sølv drevet Portrait.)

1789.

Johan H enrik Sundström. Archit.

1791.

B ertel T horvaldsen. Billedh.

N ie ls D am . Archit.

1792.

A ndreas F lin d t. Kobberst.

G erhardt L u d vig Lahde.

1793.

Carl Fred. Ferd. Stanley. Archit.

Lauritz Christ. Kreiser. Archit.

1795.

L evin D avid Ham . Maler.

Christ. Bernh. H ornbech. Archit.

Johannes G eorg Karleby. Archit.

1797.

D om . G ianelli. Billedh.

Joh. Chr. M ahler. Archit.

G ottl. Mohrhauer. Archit.

1799.

C hristian Fædder H øyer. Maler.

P ed er Jen s B loch. Maler.

H an s Christan Katje. Billedh.

Christian Colas. Archit.

D obert K alleberg. Archit.

1801.

Johan G. W ahl. Maler.

Joh. D idrik Stegem ester. Archit.

P eter M ailing. Archit.

1803.

Christian M eyn. Archit.

H enrik T hyberg. Archit.

1805.

Christoph. W illi. Eckersberg. Maler.

Johan Gerhard L øser. Archit.

1807.

Joachim G ottsche Schom v. Maler.

G ottlieb N ico la i Sibbern. Archit.

2

(37)

20

1809.

N ico la i H agelberg. Maler.

Jacob E . P olzien . Archit.

H ans P eter T ruelsen. Archit.

1810.

W ilhelm H euer. Kobberst.

1811.

Jorgen H ansen K och. Archit.

1813.

Herm an ' E rnst Freund. Billedh.

P eter. K. Jessen. Archit.

1816.

F . Flachner. Maler.

G-. W . Tim m erm ann. Archit.

Sim on Christ. Pontoppidan. Archit.

1817.

P e te r E rnst Kornerup. Archit.

1821.

Herm an W ilhem B issen . Billedh.

F rederik F erdinand F riis. Archit, G eorg N ielsen H ollgreen. Archit.

1823

O le Schm idt, Archit.

1825.

D itlef Blunck. Maler.

C. L. H . G oos. Maler.

A lb ert Kiichler. Maler.

Christen C hristensen. Billedh.

1827.

C. Thielem ann. Archit.

Christian H ansen. Archit.

C. F . Thorin. Archit.

1829.

M artinus B orby. Maler.

N ie ls Sim onsen. Billedh.

G ottlieb B indesbøll. Archit.

H ans Jensen. Archit.

1833.

Math. H einr. E lias Eddelin. Maler.

N ie ls Siegfred N ebelong. Archit.

1835.

A dam A u g u st M üller. Maler..

T heophilus Ed. H ansen. Archit.

1837. -• ....

Fred. Bernh. W estphael. Maler.

G otthilf Borup. Billedh.

Carl A u gu st M øller. Archit.

Andr. Johnsen K ollberg. Billedh.

1841.

Lauritz A lb ert W instrup. Archit.

D a v id Jensen. Billedh.

1843.

H arald Conradsen. Medailleur.

H arald Conrad Stilling. Archit.

1845.

Theodor G ustav W egener. Maler.

G eorg C hristian Freund. Billedh.

1849.

P eter Støhrm an D aniel. Billedh.

Johan D an iel Herholdt, Archit.

1851.

F erdinand M eldahl. Archit.

Steph. P eter H io rth U ssin g . Billedh. : - i J. C. H. T heobald Stein. Billedh.

Fred. G ottlob Hertzog. Billedh.

Otto F red. T heob. Ew ens. Billedh.

1853.

Severin T h. E m il Sørensen. Archit.

(38)

í

j

D . / p œ d r .

' / û ,. IP/XuM.

Mrtf&'iu* PM

k A * /. 4*rr . m s- ;, 3

m

¿U /8ÏÏ- ./ ; £ ¿ ¿ p y/yi/y. t./g/ct,.

^ t'U sIff./y. jty P.M / û//nUA, /¿ g i'- / / P I ■

^f^ra p p u j d .Pß«M. üpr vn, > t

/d¿¿Jtpyl ßA* ' y ¿ 4 a j ßp-M. /u<. w.

/JÄ/ppfO 'f} .'-% £& //- 7f3ni.'C¿rg.

//'O PU agO ßttiuM . //»M.

^ /¿ 'W e y tp Z d . HM. / ¿ ‘iu /tj . S jiiç f .

fy#ydrpef.

«

Ÿp.M. Sp

}f%&*<'■ ~T. ?- £. /lfH.//?nJ7n.

d fd '/u ip ^ / ß

p p

'fø g /d tJ A /y tø /'r

ß a ß u Au rfa i. P rtf/ /77g- / m . W.

j

: ß ß ^ t ß i J f ß

, J / p / f a I / / /

Jd/s¿r<> /£■ Vi, JU ■ ;/-

W.

f j j . p . p .M M Æ /T tim r.

^P fS'V yjtj. P P ! d rsu zt Z ß A .

n l*M. / / t / l - d . / / « . V'/tJif. pa-rf /foiAar/uM T/twä/-

,* //. ¿g. m .P a ø ,i//g £ ?

¿ W f ÛJ d

\y ct/g ya & rd h

d p . / à â fJ r M ./g /n .

d rp fp . /b ñ t¡n » //8 H Q á fí-

P äPy a g /'a r d .

m / j - J S f f .

m q P / 9 d P P M à \

p f/U .

ß g ß d ß k . P yt -//7YS-

ß / r / i m / t m ^ d l ■ &• 7 ß te d /iA tu o . 3t.

j ¿¿red-

tø.

■ ß /z /d /fa ß A /M ' ß r / f / u f . / ¿

ß z a d /J t/ß d

/ m ~ m i

Cirra. /7 i0

ß

Figure

Updating...

References

Related subjects :