Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

Digitaliseret af / Digitised by

Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kb.dk

(4)

Min

Pariserrejse ander

Verdenskrigen

A f

L. Wesierby

1

%

° f

(5)

VERDENSKRIGEN 1914-18

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019379478

OO

(6)
(7)
(8)

Min Pariserrejse

u n d e r

Verdenskrigen.

(9)
(10)

L. WESTERBY

Min Pariserrejse

u n d e r

Verdenskrigen

%

K o b e n h a v n

T r y k t h o s N i e l s e n & L y d i c h e ( A x e l S i m m e l k i æ r )

1915

(11)
(12)

R O D S K r i g e n h a v d e j e g b e s t e m t m i g til a t r e j s e til P a r i s m e d i o F e b r u a r f o r a t g ø r e I n d k ø b af n y e F o r a a r s M o d e l l e r , m e n a l l e r e d e d e n 4 d e F e b r u a r m o d t o g j e g e t T e l e g r a m f r a B e r l i n o m h u r t i g s t a t k o m m e d e r t i l . J e g h a v d e b e s ø g t B e r l i n e t P a r U g e r f ø r o g d a t a l t m e d e t s t o r t F i r m a o m e n e v e n t u e l R e j s e til P a r i s f o r a t s k a f f e O p l y s n i n g e r o m d e n y e M o d e r , d a m a n i k k e f o r m a a e d e a t s k a f f e e n s p e c i e l t y s k M o d e , d e r k u n d e f a a I n t e r ­ e s s e f o r D a m e r , d e r ø n s k e d e e n fix P a a - k l a e d n i n g . I L ø b e t af D a g e n s k a f f e d e j e g m i g P a s m e d F o t o g r a f i o g fik d e t v i s e r e t af d e t t y s k e o g d e t f r a n s k e C o n s u l a t .

F r e d a g d e n 5te t o g j e g m e d E x p r e s - t o g e t t i l B e r l i n o g b l e v s æ r l i g g r u n d i g t v i s i t e r e t i W a r n e m u n d e , d a j e g ø n s k e d e a t r e j s e g e n n e m T y s k l a n d o g S c h w e i t z til F r a n k r i g . V e d M i d d a g e n i S p i s e v o g n e n t i l B e r l i n k o m j e g i S e l s k a b m e d e n s v e n s k I n g e n i ø r o g e n d a n s k - r u s s i s k K o r n ­ h a n d l e r , d e r b e g g e n æ r e d e s t o r e F o r h a a b - n i n g e r t i l S k a n d i n a v i e n s F r e m t i d m e d H e n s y n til e n u d s t r a k t F o r r e t n i n g s f o r ­ b i n d e l s e m e d R u s l a n d e f t e r K r i g e n , d a

3

(13)

m a n d e r s i k k e r t i k k e f o r l a n g T i d ø n s k e d e a t g ø r e F o r r e t n i n g m e d T y s k e r n e . S a m ­ m e n m e d d e t o H e r r e r b e s ø g t e j e g f o r ­ s k e l l i g e R e s t a u r a n t s o g k o m til S l u t i n d i e n N a t - C a f é , h v o r j e r n k o r s p r y d e d e u n g e O f f i c e r e r o g L e v e m æ n d h o l d t C h a m p a g n e ­ s o l d m e d d e n b e r l i n s k e D e m i m o n d e . J e g o p l e v e d e d e r a t h ø r e d e n d a n s k e N a t i o n a l ­ m e l o d i , d e r h j e m m e i k k e e r s p i l l e t s i d e n 1 s t e A u g u s t , m e n d e r b l e v d e n s p i l l e t v e d I n d t r æ d e l s e n af e n b e k e n d t k ø b e n ­ h a v n s k G r o s s e r e r , d e r f o r s y n e r B e r l i n m e d F e d t o g S t ø v l e r .

D e n n æ s t e D a g traf j e g A f t a l e m e d F i r m a e t o m R e j s e n o g s k a f f e d e m i g T u r - o g R e t u r b i l l e t til B e r n m e d S o v e k ø j e til S t u t t g a r t . I T o g e t traf j e g s a m m e n m e d e n t y s k I n g e n i ø r , s o m s k u l d e til M i l a n o H a n h a a b e d e , a t d e t m a a t t e l y k k e s T y ­ s k e r n e a t s l a a R u s s e r n e s a a g r u n d i g t i L ø b e t af f a a U g e r , a t m a n k u n d e s e n d e e n e x t r a M i l l i o n S o l d a t e r til V e s t f r o n t e n o g i L ø b e t af f a a M a a n e d e r t v i n g e F r a n k ­ r i g o g R u s l a n d til e n S e p a r a t f r e d , h v o r ­ v e d m a n k u n d e a f v æ r g e d e n t r u e n d e H u n g e r s n ø d i T y s k l a n d . T i d s p u n k t e t f o r e n F r e d m e d E n g l a n d l o d s i g i k k e ø j n e . S a a v e l h a n s o m a n d r e i n t e l l i g e n t e T y ­ s k e r e , j e g t a l t e m e d , b e u n d r e d e d e t e n g e l - s k e D i p l o m a t i o g H e r s k e r e v n e o g r e g n e r

4

(14)

m e d e n fleraarig K r i g m e d E n g l a n d , d a m a n i k k e k a n v e n t e s i g b e t y d e l i g H j æ l p af T y r k e r n e e l l e r f o r v e n t e O p s t a n d af M u h a m e d a n e r n e . F r a S t u t t g a r t v a r j e g i K u p é m e d e n H e r r e , d e r t i d l i g e r e v a r a n s a t v e d d e n t y s k e L e g a t i o n i L o n d o n , o g h v e m d e t v a r l y k k e d e s , t a k k e t v æ r e t s i t e n g e l s k e U d s e e n d e o g S p r o g t a l e n t , a t h o l d e s i g d e r i s e k s U g e r e f t e r K r i g e n s U d b r u d , i h v i l k e n T i d h a n h a v d e k u n n e t s k a f f e s i t L a n d m a n g e v æ r d i f u l d e O p ­ l y s n i n g e r . S i d e n t a l t e j e g m e d e n T y r k , d e r h a v d e e t V a r e h u s i B u k a r e s t . H a n v a r v e l t i l f r e d s m e d , a t h a n f o r 800 F r a n c s h a v d e friet s i n e t o S ø n n e r f o r M i l i t æ r ­ t j e n e s t e n i T y r k i e t , p a a h v i s m i l i t æ r e

E v n e r h a n i k k e h a v d e n o g e n T r o . H a n u d t a l t e , h v a d j e g h a r f a a e t b e k r æ f t e t v e d S a m t a l e m e d flere R u m æ n e r e , a t d e 5 6 M i l l . R u m æ n e r e , d e r b o i S i e b e n b i i r g e n , e r ø k o n o m i s k b e d r e s t i l l e d e e n d d e r e s B r ø d r e i R u m æ n i e n , o g d a Ø s t e r r i g - U n g a r n a l t i d h a r b e h a n d l e t d e m g o d t , h a r d e i n g e n I n t e r e s s e i n o g e n F o r a n ­ d r i n g .

V e d d e n s i d s t e S t a t i o n f ø r S c h w e i t z i G o t t m a d i n g e n v a r d e r P a s r e v i s i o n , o g d a j e g v i l d e r e j s e g e n n e m S c h w e i t z t i l F r a n k ­ r i g , b l e v j e g v i s t u d af T o g e t . E f t e r e n S t u n d s F o r l ø b b l e v j e g s a m m e n m e d

5

(15)

n o g l e a n d r e m i s t æ n k e l i g e P e r s o n e r l a a s e t i n d e i V e n t e s a l e n . E t P a r T i m e r e f t e r l y k k e d e s d e t m i g a t f a a T i l l a d e l s e til a t f o r s ø g e m i n L y k k e h o s O v e r k o m m a n d o e n i L o r r a c h , n o g l e f a a K i l o m e t e r N o r d f o r B a s e l , m e n a t k o m m e d e r t i l v a r m e g e t v a n s k e l i g t o g l o d s i g k u n g ø r e v e d a t s t i g e o m m e d 6 7 f o r s k e l l i g e S m a a b a n e r . D a j e g h a v d e p a s s e r e t d e n f ø r s t e S t r æ k ­ n i n g , l e j e d e j e g i S i n g e n e t A u t o m o b i l , d e r v i l d e b r i n g e m i g d e c . 100 K m o v e r S c h w a r t z w a l d s s y d l i g e U d l ø b .

D e t v a r e n h e r l i g T u r o p p e i d e s n e ­ d æ k k e d e H ø j d e r , m e n d e r b l e v s n a r t f o r m e g e n S n e , o g v i k ø r t e f ø r s t e G a n g f a s t i N æ r h e d e n af D o n a u e c h i n g e n c . 1000 M e t e r o v e r H a v f l a d e n . S t e d e t v a r h e r ­ l i g t o g U d s i g t e n til d e n n e d e n f o r l ø b e n d e D o n a u v i d u n d e r l i g . E f t e r t r e T i m e r s F o r ­ l ø b h a v d e v i k u n t i l b a g e l a g t 44 K m o g k ø r t e d a s a a f a s t i S n e e n v e d B l u m e n b e r g e , a t d e t v a r e d e e n h a l v T i m e a t k o m m e u d af D r i v e r n e . D a d e r v a r e n S t a t i o n i N æ r h e d e n , l o d j e g C h a u f f ø r e n k ø r e m i g d e r t i l . H a n v a r m e g e t g l a d f o r a t s l i p p e . D e t v a r e n l i l l e , s o r t s m u d s e t I t a l i e n e r , s o m v a r g a n s k e u k e n d t m e d E g n e n , s a a a t j e g v e d H j æ l p af e t K o r t m a a t t e v e j l e d e h a m , o g d a d e t v a r v e d a t b l i v e m ø r k t o g o v e r d e n T i d , d e r v a r

6

(16)

f a s t s a t til h e l e T u r e n , v i l d e j e g i k k e l æ n g e r k ø r e m e d h a m .

N o g l e B o n d e r a n t o g o s f o r S p i o n e r , m e n v e d S t a t i o n s f o r s t a n d e r e n s f o r n u f t i g e O p t r æ d e n l y k k e d e s d e t m i g a t v i n d e B ø n d e r n e s T i l l i d , s a a a t v i s n a p s e d e s a m m e n p a a K r o e n , h v o r d e f o r b a n d e d e K r i g e n o g P r ø j s e r n e .

F r a B l u m e n b e r g e g a a r B a n e n i R e t n i n g m o d R h i n e n , o g d e n n a a r d e r n e d i S n e g l e ­ g a n g g e n n e m e t b e d a a r e n d e L a n d s k a b . O m A f t e n e n Kl. 11 n a a e d e j e g e f t e r flere O m s t i g n i n g e r til S c h o p f h e i m , h v o r j e g m a a t t e o v e r n a t t e p a a e t l i l l e H o t e l . V æ r t ­ i n d e n i n v i t e r e d e m i g til e n l i l l e p r i v a t F e s t , m e n j e g v a r m e g e t t r æ t o g m a a t t e a f s l a a h e n d e s V e n l i g h e d , h v o r f o r h u n til G e n g æ l d i k k e v i l d e p a a t a g e s i g a t v æ k k e m i g d e n n æ s t e M o r g e n , s a a a t j e g s e l v m a a t t e finde u d o g til S t a t i o n e n v e d 5 - T i d e n . E n d e l i g n a a e d e j e g L o r r a c h , o g e f t e r n o g l e T i m e r s V e n t e t i d l y k k e d e s d e t m i g a t f a a d e n ø n s k e d e T i l l a d e l s e af d e n j o u r h a v e n d e K a p t a i n , d e r v a r m e g e t e l s k v æ r d i g o g y d e r l i g e r e f o r s y n e d e m i t P a s m e d e n P a a t e g n i n g , s a a a t j e g u h i n d r e t k u n d e f o r e t a g e T i l b a g e r e j s e n f r a B e r n v i a G o t t m a d i n g e n til B e r l i n d i r e k t e o g u d e n A f b r y d e l s e , n a a r j e g v e n d t e t i l b a g e f r a P a r i s .

7

(17)

I e n V o g n k ø r t e j e g til G r æ n s e n , s l a p l e t o v e r , t a k k e t v æ r e A d j u t a n t e n s g o d e P a a t e g n i n g e r , o g t o g m e d d e n e l e k t r i s k e B a n e til B a s e l , d e r d e l e s af R h i n e n , p a a h v i s h ø j r e B r e d d e n m æ g t i g e B a d i s c h e r B a h n h o f n u u n d e r K r i g e n l i g g e r t o m o g u b e n y t t e t h e n . V i d e r e k ø r t e j e g o v e r d e n s t o r e R h i n b r o o p til H o v e d b a n e g a a r d e n , m e n j e g m a a t t e v e n t e e t P a r T i m e r p a a T o g e t til B e r n . J e g b e n y t t e d e V e n t e t i d e n til e n F r o k o s t i G r a n d H o t e l V i c t o r i a , h v o r d e n s c h w e i t z i s k e O v e r k o m m a n d o v a r i n d k v a r t e r e t , o g h e r h a v d e j e g e n m e g e t i n t e r e s s a n t S a m t a l e m e d O v e r ­ k e l n e r e n , d e r h a v d e f r a n s k e S y m p a t h i e r , o g m e d L e d e r e n af d e t s t e d l i g e R e j s e ­ b u r e a u , d e r h a v d e d e m o d s a t t e A n ­ s k u e l s e r . S c h w e i t z e r u h e l d i g t s t i l l e t u n d e r K r i g e n . D e u t a l l i g e H o t e l l e r s t a a r t o m m e , d e t s T i l f ø r s l e r e r h æ m m e d e , o g L a n d e t h a r til S t a d i g h e d e n K v a r t M i l l i o n S o l d a t e r u n d e r V a a b e n , i s æ r f o r a t p a s s e p a a N e u t r a l i t e t e n v e d N o r d v e s t - G r æ n s e n . J e g h a r i d i s s e E g n e s e t e n o r m e T r o p p e ­ m a s s e r , v æ l d i g e K a n o n p a r k e r o g s e t e t af d e b e r ø m t e J æ g e r k o r p s p a a S k i . D e n s c h w e i t z i s k e S o l d a t l i g n e r e n s o l i d J y d e , o g h a n s U n i f o r m l i g n e r d e n d a n s k e . E n k e l t e O f f i c e r e r e r fixe s o m F r a n s k ­ m æ n d e n e e l l e r s c h n e i d i g e s o m T y s k e r n e ,

8

(18)

m e n d e fleste h a r s a m m e b o r g e r l i g e U d ­ s e e n d e s o m d e d a n s k e O f f i c e r e r . P a a m i n R e j s e f r a B a s e l til B e r n p a s s e r e d e j e g flere G a n g e A a r e f l o d e n , d e r , s æ r l i g s e t f r a J e r n b a n e b r o e n i B e r n , s e r h e n ­ r i v e n d e u d .

F r a B e r n t o g j e g T u r - R e t u r b i l l e t til P a r i s . T o g e n e i S c h w e i t z h o l d e r ofte o g j e g v a r 3 T i m e r o m o v e r N e u c h a t e l a t n a a d e n f r a n s k e G r æ n s e s t a t i o n P o n t - a r l i e r . A l l e m a a t t e u d o g v i s i t e r e s til­

l i g e m e d B a g a g e n . D a T r a f l k e n e r 5—

10 G a n g e s a a s t o r s o m v e d W a r n e m u n d e , v i l d e d e t v æ r e u m u l i g t a t g e n n e m r o d e a l t s a a g r u n d i g t s o m d e r . M e d e n s T y ­ s k e r n e s V i s i t a t i o n f o r e t o g e s af m i l i t æ r e o g e f t e r e n b e s t e m t R e c e p t , f o r e t o g e s d e n f r a n s k e V i s i t a t i o n af c i v i l t Politi f r a P a r i s , d e r f o r k l æ d t p a a a l l e m u l i g e M a a d e r s ø g e r a t f a n g e S p i o n e r n e , d e r a l t i d e r f o r s y n e d e m e d d e b e d s t e P a p i r e r . J e g v a r t r u f f e t s a m m e n m e d e t P a r P a r i s e r e o g n o g l e E n g l æ n d e r e , o g j e g fik m e g e t i n t e r e s s a n t e O p l y s n i n g e r o m S t e m n i n g e n i F r a n k r i g , O p l y s n i n g e r , d e r f a l d t g o d t i T r a a d m e d m i n e s e n e r e I a g t t a g e l s e r i P a r i s . D e t v a r e t m æ g t i g t T r æ n , d e r i L ø b e t af m i n d r e e n d 7 T i m e r v i a D i j o n b l e v f ø r t til P a r i s . S k ø n t d e r v a r 2 S o ­ v e v o g n e v a r d e t u m u l i g t a t f a a e n K ø j e ,

9

(19)

o g flere 1 s t e K l a s s e s P a s s a g e r e r m a a t t e t a g e t i l T a k k e m e d 3 d i e K l a s s e .

A n k o m m e n til P a r i s f o r b a u s e d e s j e g s t r a k s v e d d e n R i g e l i g h e d , d e r v a r af H e s t e d r o s k e r o g A u t o m o b i l e r i M o d s æ t ­ n i n g til B e r l i n , h v o r d e r e r m e g e t f a a K ø r e t ø j e r u n d e r K r i g e n . N a a r u n d t a g e s M o t o r o m n i b u s s e r n e , d e r a l l e e r v e d F r o n t e n , e r t i l s y n e l a d e n d e d e t n o r m a l e A n t a l K ø r e t ø j e r til S t e d e i P a r i s .

J e g h a v d e b e s t i l t V æ r e l s e i H o t e l C h a t h a m , R u e D o u n o u , t æ t v e d O p e r a e n . D a d e r i k k e e r d e n s æ d v a n l i g e T i l s t r ø m ­ n i n g af T u r i s t e r , e r P r i s e r n e p a a V æ r e l ­ s e r n e m e g e t b i l l i g . F o r 15 F r c s fik j e g e n h e l l i l l e L e j l i g h e d u d s t y r e t m e d a l t æ n k e l i g L u k s u s o g K o m f o r t . T i l H o ­ t e l l e t h ø r e r e n e l e g a n t R e s t a u r a n t »Vol- n a y « , s o m m i d l e r t i d i g t e r l u k k e t ; m e n p a a d e n a n d e n S i d e G a d e n l i g g e r e n e l e ­ g a n t m o n d æ n R e s t a u r a n t »Ciro«, d e r e r o v e r f y l d t o m E f t e r m i d d a g e n v e d 5 T h e C o n c e r t e n o g m e l l e m 7—10 o m A f t e n e n af e n g e l s k e O f f i c e r e r , a m e r i k a n s k e N y s ­ g e r r i g e o g P a r i s ' s e l e g a n t e D e m i m o n d e .

D e a l m i n d e l i g e C a f e e r o g R e s t a u r a n t s e r e g o d t b e s ø g t e o g M a d e n e r g o d o g r i g e l i g s o m s æ d v a n l i g . I H u s h o l d n i n g ­ e r n e m æ r k e s K r i g e n m i n d r e e n d i K ø ­ b e n h a v n , k u n S u k k e r o g K u l e r m e g e t

10

(20)

d y r e r e , d e r i m o d k o s t e r Æ g k u n d e t h a l v e af i K ø b e n h a v n . V e d 1 2 - T i d e n e r d e r e n o r m t L i v : G a d e r n e o g M e t r o e n e r a l l e o v e r f y l d t e , d a P e r s o n a l e r n e i l e r til M i d ­ d a g , f o r d i e n s t o r D e l F o r r e t n i n g e r o g B a n k e r e r l u k k e d e f r a 12—2.

G a d e s a n g e r n e g o r g o d e F o r r e t n i n g e r i d e s t o r e K o n f e k t i o n s g a a r d e , h v o r M i d i ­ n e t t e r n e h ø r e r til f r a V i n d u e r n e o g s y n ­ g e r m e d af f u l d H a l s . M e l l e m 3—5 e r T r a f i k k e n v e d O p e r a p l a d s e n e n o r m o g d e s t o r e V a r e h u s e e r f y l d t e m e d K u n d e r m e n K ø b e e v n e n e r n a t u r l i g v i s s t æ r k t f o r m i n d s k e t . E n af m i n e F o r r e t n i n g s - v e n n e r i P a r i s e r u n d e r K r i g e n C h a u f f ø r i K r i g s m i n i s t e r i e t , o g j e g h a v d e m e g e t i n t e r e s s a n t e S a m t a l e r m e d h a m o m S i ­ t u a t i o n e n . L i g e s o m i B e r l i n e r S t ø r s t e ­ d e l e n af D a m e - K o n f e k t i o n i s t e r n e b e s k æ f ­ t i g e d e m e d M i l i t æ r l e v e r a n c e r , m e n s k ø n t n o g l e af d e s t o r e M o d e h u s e e r l u k k e d e , e r d e r d o g a r b e j d e t p a a n y e M o d e r , d e r i n g e n s i n d e h a r v æ r e t s k ø n n e r e o g v e d s i n e n k l e r e F o r m e n d i d e s e n e r e A a r v i r k e r d e n m e r e t i l t a l e n d e f o r d e t n o r ­ d i s k e Ø j e . D e n k o r t e B o l e r o o g K l o k k e ­ n e d e r d e l e n v i l s i k k e r t i d e t t e F o r a a r f e j r e s t o r e T r i u m f e r . O g d e s m a a H a t t e , d e r i m a n g e T i l f æ l d e h a r e t d i s k r e t m i l i t æ r t P r æ g , e r s i m p e l t h e n b e d a a r e n d e .

11

(21)

G a d e b e l y s n i n g e n i P a r i s e r t r o d s a l l e f a n t a s t i s k e B e r e t n i n g e r b e d r e e n d i K ø ­ b e n h a v n , k u n o p l y s e s d e s t o r e o f f e n t l i g e B y g n i n g e r i k k e , V i n d u e r n e d æ k k e s d e l ­ v i s t til o g L y s r e k l a m e r e r f o r b u d t . T h e ­ a t r e o g B i o g r a f e r s p i l l e r s o m s æ d v a n ­ l i g t o g l u k k e s Kl. 11, h v o r i m o d a l l e Re­

s t a u r a n t s m a a l u k k e Kl. 10. A l l e N a t - C a f e e r o g D a n s e l o k a l e r p a a M o n t m a r t r e e r l u k k e d e , m e n p a a d e s t o r e B o u l e v a r d e r b ø l g e r L i v e t f r e m o g t i l b a g e til l a n g t u d p a a N a t t e n o g m e r e e l l e r m i n d r e p r i ­ v a t e S o i r é e r t r i v e s i u d s t r a k t M a a l e s t o k t i l U n d e r h o l d n i n g f o r f r e m m e d e .

M a n h a r A r b e j d e til e n h v e r , s o m k a n o g v i l a r b e j d e , s e l v til d e flygtede Bel­

g i e r e h a r m a n f u n d e t A r b e j d e . F o r O l ­ d i n g e , K v i n d e r o g B ø r n e r d e r i n d r e t t e t m æ g t i g e B e s p i s n i n g e r . J e g h a r o v e r ­ v æ r e t e n s a a d a n B e s p i s n i n g f o r d e flyg­

t e d e B e l g i e r e . S u p p e a d l i b i t u m , e n s o ­ l i d K ø d r e t o g 2 K i l o af d e t d e j l i g s t e F r a n s k ­ b r ø d , i S a n d h e d e t M a a l t i d , d e r v i l d e f a a e n T y s k e r t i l a t r e v n e af M i s u n d e l s e . S e l v f ø l g e l i g t j e n e r n æ s t e n e t h v e r t A r b e j d e m i l i t æ r e F o r m a a l . Alt g a a r f o r f u l d K r a f t o g m a n e r f u l d t u d e n i g o m , a t i n t e t O f f e r e r f o r s t o r t f o r a t h o l d e T i d e n u d . D e r e r i n g e n , d e r æ n g s t e s f o r a t T y s k e r n e s k a l k u n n e g e n n e m b r y d e F æ s t n i n g s -

12

(22)

r i n g e n , o g m a n s t o l e r p a a , a t m e g e t f a a M a a n e d e r e r i S t a n d til a t b r i n g e d e t s a a v i d t , a t T y s k l a n d s m o r a l s k e o g ø k o ­ n o m i s k e M a g t e r b r u d t . J e g f o r b a u s e d e s o v e r d e n M æ n g d e m i l i t æ r e A u t o m o b i l e r , d e r p a s s e r e r P a r i s . J e g h a r s e t u e n d e ­ l i g e A n t a l af P a n s e r b i l e r , T r a n s p o r t b i l e r o g B i l e r m e d m æ g t i g e L y s k a s t e r e . S a a - r e d e S o l d a t e r s e r m a n n æ s t e n i k k e f æ r ­ d e s i G a d e r n e , d e r i m o d m a n g e O f f i c e r e r o g S o l d a t e r m e d O r l o v . J e g v e n t e d e a t finde K i r k e r n e f u l d e af b e d e n d e K v i n d e r m e n d e t t e v a r i k k e T i l f æ l d e t . P a r i s e r n e d e m o n s t r e r e r i k k e o g s k r i g e r i k k e o p s o m s æ d v a n l i g t , d e r a r b e j d e s u s t a n d s e ­ l i g t i t a v s S o r g o g S m e r t e o v e r d e s t o r e O f r e , d e r s k a l o g m a a b r i n g e s .

K a m p e n o m S t i l l i n g e n p a a V e r d e n s ­ m a r k e d e t d r i v e s m e d s t o r E n e r g i af F r a n s k m æ n d e n e , m e n i s æ r af E n g l æ n ­ d e r n e . J e g traf e n N o r d m a n d , d e r i e n l æ n g e r e A a r r æ k k e h a v d e o p h o l d t s i g i S y d - A m e r i k a , o g s o m n u af e n af d e s t o r e P a r i s e r - B a n k e r a t t e r u d s e n d t e s d e r ­ t i l f o r a t d r a g e H a n d e l e n f r a T y s k l a n d .

E n h v e r R e j s e n d e , d e r p a s s e r e r d e t y s k e G r æ n s e r , m a a a f l e v e r e a l l e G u l d m ø n t e r l i g e g y l d i g t f r a h v i l k e t L a n d d i s s e h i d ­ r ø r e r . I F r a n k r i g e r G u l d ø j e n s y n l i g til­

s t e d e i r i g e l i g M æ n g d e . V e d m i n Af­

13

(23)

r e j s e f r a P a r i s ø n s k e d e j e g t y s k e P e n g e i B a n k e n , h v o r m a n h a v d e O v e r f l o d af t y s k G u l d , o g v e d m i n A n k o m s t til T y s k ­ l a n d v a k t e d e t e n o r m O p s i g t , a t j e g k u n d e a f l e v e r e flere H u n d r e d e t y s k e G u l d m a r k h e n t e d e i P a r i s .

E n D e l af m i n e I n d k ø b l o d j e g s e n d e h j e m v i a E n g l a n d , m e n j e g s a m l e d e 4 3 M o d e l l e r p a a H o t e l l e t , p i l l e d e a l l e f r a n s k e M æ r k e r af, p a k k e d e d e m i e n m æ g t i g K u f f e r t o g t o g d e m m e d til B e r n , h v o r j e g l o d d e m o m e k s p e d e r e til B e r ­ l i n . U m i d d e l b a r t f ø r G r æ n s e n m e l l e m S c h w e i t z o g T y s k l a n d p a s s e r e d e j e g R h i ­ n e n v e d d e t b e r ø m t e R h i n f a l d o g o v e r G r æ n s e n d e n i k k e m i n d r e b e r ø m t e K l i p ­ p e b o r g » H o e n t w i e l « , d e r f o r e k o m m e r i V i c t o r S c h e f f e l s D i g t n i n g .

I B e r l i n d e p o n e r e d e j e g T o l d e n f o r M o d e l l e r n e , s o m b l e v p l o m b e r e d e , f o r a t j e g a t t e r k a n f a a T o l d e n g o d t g j o r t v e d V i d e r e f o r s e n d e l s e n til K ø b e n h a v n . I B e r ­ l i n f o r e v i s t e j e g M o d e l l e r n e f o r e t s t o r t C o n f e k t i o n s f i r m a , s o m v a r f o r b a u s e t o v e r P a r i s e r n e s E v n e til a t s k a b e n y e M o d e r t r o d s K r i g e n . M a n v a r m e g e t t i l f r e d s m e d m i t u d f ø r t e H v e r v o g b e ­ t a l t e m i g m e d G l æ d e m i t H o n o r a r , d e r i h e l d i g s t e T i l f æ l d e v a r f a s t s a t til 1000 R e i c h s m a r k f o r u d e n D æ k n i n g af E k s t r a ­

14

(24)

u d g i f t e r . D a g e n e f t e r A n k o m s t e n t i l B e r ­ l i n t o g j e g h j e m v i a W a r n e m i i n d e , o g h e r v a r j e g G e n s t a n d f o r e n e n e s t a a e n d e g r u n d i g U n d e r s ø g e l s e , d a m a n m e n t e a t m i t P a s v a r f a l s k t . T i l S l u t b l e v j e g f ø r t h e n i e n n æ r l i g g e n d e B y g n i n g o g b l e v k l æ d t af til S k i n d e t , m e n s e l v f ø l g e l i g u d e n R e s u l t a t . J e g v a r i m i d l e r t i d b l e v e t l u k k e t s a a g o d t i n d e , a t d e t v a r u m u l i g t a t f a a D ø r e n o p i g e n , M a n o p f o r d r e d e m i g til a t s p r i n g e u d a d V i n d u e t , m e n j e g f o r l a n g t e , a t e n S o l d a t s k u l d e s p r i n g e først, j e g v i l d e i k k e r i s i k e r e e n K u g l e af e n af d e p o s t e r e d e S k i l d v a g t e r . J e g s k a l i k k e n æ g t e , a t j e g f ø l t e m i g b e t y d e ­ l i g lettet, d a j e g v a r k o m m e t o m B o r d i d e n d a n s k e F æ r g e » P r i n s e s s e A l e x a n ­ d r i n e « .

F r a G e d s e r v a r j e g i K u p é m e d e n j æ v n a l d r e n d e M a n d , d e r v a r k l æ d t p a a æ g t e g e r m a n s k V i s m e d F j e r i H a t t e n o g m e d K e j s e r e n s B i l l e d e s o m B r y s t - n a a l . F ø r v i n a a e d e K ø b e n h a v n v i s t e h a n m i g , a t h a n u n d e r K l æ d n i n g e n b a r f r a n s k H u s a r - U n i f o r m o g D a g e n e f t e r k o m L ø j t n a n t G e o r g e s C . k l æ d t s o m e l e ­ g a n t G e n t l e m a n i n d h o s m i g o g f o r t a l t e m i g sit Æ v e n t y r .

D a K r i g e n b r ø d u d v a r h a n s a m m e n m e d B r ø d r e n e B u x t o n p a a B a l k a n s o m

15

(25)

p o l i t i s k A g e n t o g J o u r n a l i s t o g m e l d t e s i g h u r t i g s t m u l i g t v e d s i t R e g i m e n t i P a r i s , h v o r h a n v a r R e s e r v e l ø j t n a n t . D e n 28. A u g u s t b l e v h a n h a a r d t s a a r e t v e d l e C a t e a u , l a a 18 T i m e r p a a V a l p l a d s e n , o g v a r s e n e r e 2 M a a n e d e r p a a e t t y s k H o s p i t a l . E f t e r H e l b r e d e l s e n b l e v h a n f ø r t til F a n g e l e j r e n v e d T o r g a u , h v o r f r a h a n v e d H j æ l p af s i n e K a m m e r a t e r o g e f t e r e n n ø j e o v e r l a g t P l a n u n d v e g M a n d a g d e n 15. F e b r u a r 1915. F o r k l æ d t s o m A r b e j d e r g i k h a n l a n g s E l b e n t i l W i t t e n b e r g o g t o g d e r f r a m e d T o g e t til B e r l i n , h v o r e n f r a n s k D a m e s k a f f e d e h a m K l æ d e r o g e t f a l s k t P a s , s o m h a n y d e r l i g e r e f o r s y n e d e m e d s i t F o t o g r a f i o g f a l s k e S t e m p l e r . D e t v a r e t V i d u n d e r , a t h a n s l a p i g e n n e m v e d W a r n e m i i n d e . P a a m i t S p ø r g s m a a l , h v o r f o r h a n t u r d e u d s æ t t e s i g f o r s a a a b s o l u t e n L i v s f a r e , s v a r e d e h a n , " j e g h a r k u n k æ m p e t f o r m i t F æ d r e l a n d i e n M a a n e d , o g d e t e r f o r lidt.«

N u e r h a n p a a V e j til F r a n k r i g o g s t o l e r s o m a l l e d e a n d r e p a a d e n e n d e ­ l i g e S e j r .

E f t e r d e n n e R e j s e o g e f t e r a t h a v e t a l t m e d e n M æ n g d e M e n n e s k e r af a l l e A n ­ s k u e l s e r o g N a t i o n a l i t e t e r h a r j e g d e t I n d t r y k , a t d e n æ r m e s t e M a a n e d e r s

16

(26)

K a m p e v i l b l i v e f r y g t e l i g e r e e n d n o g e n S i n d e , m e n s a m t i d i g t n æ r e r j e g i k k e T v i v l o m , a t A f g ø r e l s e n v i l finde S t e d i L ø b e t af t o til t r e M a a n e d e r .

E n a n s e t T y s k e r h a r s a g t til m i g , n a a r A f g ø r e l s e n f a l d e r , v i l S e j r h e r r e n s t a a i L a s e r , o g d e n b e s e j r e d e v æ r e b l o t t e t f o r a l t . M a n m a a i k k e h a a b e , a t d e t m a a g a a s a a v i d t .

K ø b e n h a v n , d . 2 2 . F e b r u a r 1915.

L. Westerby.

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Figure

Updating...

References

Related subjects :