• Ingen resultater fundet

THE DET

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "THE DET"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

•IH mmm iHHDH

(4)

VERDENSKRIGEN 1914-18 i

7

'

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130019372465

oX%

(5)

JOHANNES ANDERSEN

PROFETIER

OM

VERDENSKRIGEN

OG DEN NYE TID

SKIVE

LAURITZ PEDERSENS BOGTRYKKERI 1917

(6)
(7)

PROFETIER

OM

VERDENSKRIGEN

OG DEN NYE TID

VED

JOHANNES ANDERSEN

L Æ R E R

MATT. 11,25.

1. COR. 1,27-31.

AAB. 10,8-11.

PS. 28,7.

SKIVE

LAURITZ PEDERSENS BOGTRYKKERI 1917

(8)

S a a s i g e r H e r r e n , Israels K o n g e , o g h a n s G e n l ø s e r , d e n H e r r e Z e b a o t h : J e g e r d e n f ø r s t e , o g jeg e r d e n s i d s t e , o g d e r e r i n g e n G u d u d e n jeg.

O g h v o e r s o m jeg, a t h a n k a n k a l d e n o g e t f r e m , a t h a n k a n k u n d g ø r e o g o r d e n t l i g e n b e s k i k k e d e t f o r m i g , s o m jeg h a r g j o r t , lige s i d e n jeg lod e t evigt F o l k f r e m s t a a ? O g k u n n e d e f o r k y n d e d e m d e t i l k o m m e n d e T i n g o g d e t , s o m s k a l k o m m e ? ( E s . 4 4 , 6 — 7 ) .

D e n H e r r e , H e r r e g ø r i k k e n o g e t , u d e n a t h a n h a r a a b e n b a r t s i n H e m m e l i g h e d f o r s i n e T j e n e r e , P r o f e t e r n e . ( A m o s 3,7).

é( i)

(9)

I n d l e d n i n g .

D a D i s c i p l e n e s p u r g t e J e s u s o m , hvilke T e g n d e r s k u l d e v æ r e p a a h a n s T i l k o m m e l s e , a d v a r e d e h a n d e m f ø r s t m o d d e m a n g e , s o m s k u l d e k o m m e o g p a a s t a a :

„ J e g e r K r i s t u s " . J e g t æ n k e r h a n d e r m e d vil a d v a r e d e forskellellige T r o s s a m f u n d m o d a t m e n e , a t d e , h v e r t f o r sig, h a r d e n f u l d e S a n d h e d o m G u d . D e t e r d e s ­ v æ r r e e n Advarsel, s o m hidtil i k k e h a r f r u g t e t m e g e t . Vi ved jo, hvilke frygtelige Religionskrige, d e r h a r r a s e t i V e r d e n , o g h v o r d e l e s d e n religiøse S t r i d f r e m d e l e s e r s t a a e n d e ; m e n jeg t r o r , a t d e r s n a r t vil s k e F o r a n d r i n g . D e r n æ s t s i g e r J e s u s , a t vi i k k e s k a l v æ r e b a n g e , n a a r T e g n e n e p a a h a n s G e n k o m s t b e g y n d e r a t i n d ­ f i n d e s i g ; thi d e t m a a a l t s a m m e n s k e , h v o r frygteligt d e t e n d e r . ( M a t t . 2 4 , 3 — 8 ) .

D e t s k a l s e u d , s o m o m b a a d e d e t h i m m e l s k e L y s ( S o l e n ) o g d e n m e n n e s k e l i g e F o r n u f t ( M a a n e n ) e r f o r ­ m ø r k e d e , o g F o l k e n e p a a J o r d e n s k a l æ n g s t e s i g i Fortvivlelse, n a a r d e h ø r e r H a v e t ( F o l k e h a v e t ) o g Bøl­

g e r n e b r u s e . ( M a t t . 2 4 , 2 9 ; L u k . 2 1 , 2 5 — 2 6 ) ; m e n G u d g l e m m e r i k k e s i n e .

N a a r N ø d e n e r s t ø r s t , e r H j æ l p e n n æ r m e s t . Fik d e t m e n n e s k e l i g e V a n v i d L o v til a t r a s e u d , ja, s a a vilde d e t s e g a l t u d f o r o s , d a vilde vi a l l e g a a til G r u n d e . ( M a t t . 2 4 , 2 2 ) .

M e n G u d h a r F o l k e t s S k æ b n e i s i n s t æ r k e H a a n d , o g h a n s Villie vil d e k o m m e til a t b ø j e s i g f o r o g s i g e T a k til.

S o m h a n s p a r e d e Ninive, vil h a n o g s a a s p a r e E u r o p a f o r vide B l o d s u g y d e l s e , d e r s o m d e t vil g a a i s i g selv o g o m v e n d e s i g s o m Ninive.

(10)

Aab. 11.

J e g vil n u b e d e L æ s e r e n t a g e Bibelen o g s l a a o p i J o h a n n e s A a b e n b a r i n g 1 1 . Kapitel.

V e r s . 1 . J o h a n n e s a n m o d e s o m a t m a a l e G u d s T e m p e l , d . e . . G u d s M e n i g h e d , m e n i k k e F o r g a a r d e n , d . e . d e m , d e r i k k e i A a n d o g S a n d h e d h ø r e r til M e ­ n i g h e d e n , m e n ø v e r G e r n i n g e r , s o m h ø r e r H e d e n s k a b e t til (V. 2).

V . 3 . D e t v e n d e V i h n e r e r d e t g a m l e o g d e t n y e T e s t a m e n t e , d e r s k a l v æ r e s ø r g e k l æ d t e (iførte S æ k k e ) i d e n T i d , d e n hellige S t a d n e d t r æ d e s , i 4 2 M a a n e d e r eller 1 2 6 0 D a g e .

D e n hellige S t a d e r G u d s M e n i g h e d ; m i d t i K r i s t e n ­ h e d e n r a s e r V e r d e n s k r i g e n n u p a a 4 . A a r . D e t v e n d e V i d n e r h a r G r u n d til a t g a a i S ø r g e k l æ d e r , t h i d e e r g i v e t o s ( V . 4 ) til a a n d e l i g N æ r i n g o g O p l y s n i n g , o g d o g r a s e r V e r d e n s k r i g e n , d e n s t ø r s t e F o r b r y d e l s e , V e r ­ d e n n o g e n S i n d e h a r s e t . — M e n G u d l a d e r s i g i k k e s p o t t e (V. 5 . ) ; h v a d M e n n e s k e t s a a r , s k a l d e h ø s t e ; e n b l o d i g S æ d g i v e r e n b l o d i g H ø s t (V. 6).

V . 7 . D y r e t d . e . d e n v æ b n e d e S t a t s m a g t s k a l h a n d l e , s o m o m Bibelen i k k e e k s i s t e r e d e (V. 9). — D e t v e n d e V i d n e r s k a l l i g g e s o m d ø d e „ p a a d e n s t o r e S t a d s G a d e r , hvilken i a a n d e l i g F o r s t a n d k a l d e s S o d o m a

° S Æ g y p t e n " . S o d o m a e r Billedet p a a d e n tøjlesløse S y n d , Æ g y p t e n Billedet p a a K r i g s m a g t e n , s o m o g s a a i s i n T i d , ved d e t r ø d e H a v s B r e d , t r u e d e H e r r e n s F o l k . V . 9 . — M e n d e t e r d o g i k k e alle, d e r vil r æ k k e H a a n d til a t s l a a Bibelen ihjel o g skjule d e n s o m e t L i g i G r a v e n , selv o m d e r n o k e r m a n g e (V. 1 0 ) , d e r f ø r s t d a vil føle s i g s o m Fisk i d e r e s r e t t e E l e m e n t o g g l æ d e s i g m e d h v e r a n d r e .

O g F o l k e s l a g e n e i V. 9 vil f a a d e r e s L ø n , fordi d e t r o d s a l t vil b e v a r e Bibelen s o m R e t t e s n o r f o r d e r e s L i v ; t h i (V 1 1 ) e f t e r 3V2 A a r s F o r l ø b vil d e r k o m m e

(11)

5

Livs A a n d e f r a G u d i d e t v e n d e V i d n e r , o g d e vil s t i g e o p til H i m m e l e n (V. 1 2 ) , d . v. s . , d e t vil n u g a a o p f o r b a a d e V e n n e r o g M o d s t a n d e r e , a t vi i Bibelen h a r e t V i d n e s b y r d f r a G u d .

V . 1 3 . I d e t s a m m e s k e r e t s t o r t J o r d s k æ l v , h v o r ­ ved T i e n d e d e l e n af S t a t e n f a l d e r . M e d d e t t e J o r d s k æ l v e r d e r s i k k e r t m e n t R e v o l u t i o n e n i R u s l a n d , s o m n e t o p k r æ v e d e 7 0 0 0 O f r e (iflg. O p l y s n i n g e r d e r h a r s t a a e t i B l a d e n e ) . A t T i e n d e d e l e n af S t a d e n f a l d e r b e t y d e r , a t n u h a r Krigen ( S t a d e n e r n e m l i g B a b y l o n eller S k ø g e n , K r i g e n s S y m b o l ) f a a e t sit f ø r s t e K n æ k . F r a R e v o l u t i o n e n til D a t o (2 8/ s — 1 7 ) h a r d e r d a o g s a a v æ r e t stille p a a d e n F r o n t .

V. 1 4 . H v i s R e v o l u t i o n e n i R u s l a n d e r d e t a n d e t Ve, s t a a r d e t t r e d i e V e f o r D ø r e n , o g d e t k o m m e r s n a r t . Vi a n e r alle, h v a d d e t i n d h o l d e r , o g n a a r d e t e r f u l d ­ b y r d e t , e r Krigen s l u t t e t . D e r f o r h ø r e s d e r s t æ r k e R ø ­ s t e r i H i m m e l e n s a m t i d i g m e d d e n s y v e n d e B a s u n e (V. 1 5 ) ; t h i n a a r d e n lyder, s l u t t e r K r i g e n , o g s a a vil M e n n e s k e n e leve e t b e d r e o g lykkeligere Liv e n d n u o g b e k e n d e K r i s t u s s o m d e r e s K o n g e . D e t vil d e r blive s a g t G u d T a k f o r b a a d e i H i m m e l e n o g p a a J o r ­ d e n (V. 1 6 — 1 9 ) .

Aab. 12.

V. 1.

D e n n e K v i n d e e r F r e d e n s s k ø n n e S i n d s - billede, s v ø b t i h i m m e l s k L y s o g m e d S t j e r n e d i a d e m p a a s i t H o v e d .

V . 2 . F ø r V e r d e n s k r i g e n v a r d e r g j o r t F o r s ø g p a a a t s i k r e e n v a r i g F r e d ; m e n R e s u l t a t e t blev k u n k u m ­ m e r l i g t ; d e r v a r s t æ r k e K r æ f t e r i B e v æ g e l s e f o r a t h i n d r e F r e d e n , s a a l e d e s s o m V . 3 — 4 o p l y s e r . D a g e n vil blive o m t a l t n æ r m e r e u n d e r 1 3 K a p .

V. 5 . D e t lille D r e n g e b a r n e r S y m b o l e t p a a F r e d s - villien, s o m D r a g e n f o r g æ v e s s ø g e r a t s l u g e , t h i d e n e r af G u d . — H v o r m æ g t i g t e r Fredsvillien i k k e v o k ­ s e t i d i s s e 31/2 A a r ! S n a r t s k a l d e n s e j r e o g r e g e r e m e d e t J e r n s p i r .

V . 6 . M e n F r e d e n e r l a n d f l y g t i g p a a J o r d e n , N u b o r d e n h o s d e n e u t r a l e , m e n selv d i s s e L a n d e e r e n Ø r k e n f o r F r e d e n ; t h i d e r a m m e s i n d i r e k t e af K r i g e n s

(12)

6

F o r b a n d e l s e r . 1 2 6 0 D a g e s k a l h e n d e s L a n d f l y g t i g h e d v a r e , a l t s a a 3Va A a r ; m e n G u d vil f o r k o r t e d e n n e T r æ n g s e l s t i d . ( M a t t . 2 4 2 2 ) .

V . 7 — 9 . D e n n e K a m p h a r i n t e t M e n n e s k e s e t . d e n e r f o r e g a a e t p a a e n V a l p l a d s , s o m k u n G u d o g h a n s E n g l e k e n d e r .

V . 1 0 — 1 1 . H e r t o n e r G l æ d e n o v e r D j æ v e l e n s F a l d o s i M ø d e ; h a n e r o v e r v u n d e t ved L a m m e t s B l o d oi?

G u d s O r d . 6

V . 1 2 . D e r f o r k a n H i m l e n e f r y d e s i g ; m e n v e d e m p a a J o r d e n ! J a , S a t a n e r n e d s t y r t e t til J o r d e n , O n d ­ s k a b e n h a r n a a e t e n H ø j d e , s o m m a n i k k e vilde h a v e t r o e t m u l i g t f o r b l o t 4 A a r s i d e n . J e g t æ n k e r i k k e b l o t p a a d e R æ d s l e r , d e r ø v e s i K r i g e n , m e n o g s a a p a a d e n v a n v i t t i g e P e n g e g r i s k h e d , s o m vi h a r v æ r e t V i d n e r til o g lidt u n d e r ( 2 T i m . 3 , 1 — 5 ) .

V. 1 3 1 4 . D e n o n d e f o r s ø g e r a t g ø r e d e t a l d e l e s af m e d F r e d e n , m e n d e t l y k k e s a l t s a a i k k e .

V . 1 5 . D j æ v e l e n s k y d e r s o m e n S t r ø m e f t e r Kvin- g e n . d . v. s . , d e n e u t r a l e vil blive l o k k e t til a t d e l t a g e i d e t b l o d i g e O p g ø r , m e n Folkevillien s k a l d o g i s a m m e L a n d e v æ r e f a s t o g s t æ r k n o k til a t s i a a i m o d (V. 16), o g D j æ v e l e n vil f o r s ø g e a n d r e S t e d e r (V. 1 7 ) N u ved alle, h v e m d e ø v r i g e af h e n d e s S æ d e r , s o m b e v a r e r G u d s B e f a l i n g e r o g h o l d e r f a s t ved J e s u Kristi V i d n e s ­ b y r d ; d e t e r A r m e n i e r n e . D e r h a r D r a g e n h a f t H e l d m e d s i g ; h a l v a n d e n Million A r m e n i e r e h a r m a a t t e t l a d e d e r e s Liv, o f t e u n d e r f r y g t e l i g e P i n s l e r .

Aab. 13.

A p o s t e l e n J o h a n n e s s t o d p a a H a v e t s S a n d . H a v e t b e t y d e r F o l k e h a v e t . I A a n d e n s t o d h a n ved B r e d d e n o g s k u e d e u d o v e r d e t m æ g t i g e F o l k e h a v .

V. 1 . D a s a a h a n d e t t e frygtelige D y r d u k k e o p af B ø l g e r n e . D e t h a v d e 7 H o v e d e r , 10" H o r n m e d K r o n e r p a a o g B e s p o t t e l s e n s N a v n p a a s i n e H o v e d e r .

V* ? ' D e t e r e t R o vd y r , d e r i s i g f o r e n e r P a n t e r e n s List, B j ø r n e n s P l u m p h e d o g L ø v e n s S t y r k e .

V . 3 . E e t af D y r e t s H o v e d e r v a r s o m s a a r e t til D ø d e n , m e n blev lægt, o g al J o r d e n f o r u n d r e d e s i g o e f u l g t e e f t e r D y r e t .

(13)

7

D e t t e D y r e r S y m b o l e t p a a d e n v æ b n e d e S t a t s m a g t .

S a m m e D y r o m t a l e s i A a b e n b a r i n g e n s 1 7 . K a p . , h v o r d e r i V . 8 s i g e s , a t d e t h a r v æ r e t o g e r i k k e o g s k a l o p s t i g e af A f g r u n d e n o g f a r e b o r t til F o r d æ r v e l s e , o g d e F o l k p a a J o r d e n , d e r k u n e r k r i s t n e af N a v n , m e n i k k e af G a v n , s k a l f o r u n d r e sig, n a a r d e s e r D y ­ ret, s o m var o g e r i k k e , e n d d o g d e t e r .

I d e n n e F o r k l a r i n g af D y r e t ligger, a t d e t i k k e e r e n P e r s o n , m e n e n Ide, e n M a g t , s o m vi alle l y s t r e r o g b ø j e r o s f o r , n e m l i g S t a t s m a g t e n .

M e n n a a r S t a t s m a g t e n af S t a t e n s U n d e r s a a t t e r f o r ­ l a n g e r , a t d e skal v æ r e villige til a t l a d e s i g o p l æ r e i d e n K u n s t a t s l a a F o l k ihjel o g u d ø v e d e n n a a r o g h v o r o g i h v i l k e n s o m h e l s t H e n s i g t , d a s æ t ­ t e r d e n s i g o p m o d G u d o g bliver e t V r æ n g b i l l e d e af d e t , d e n s k u l d e v æ r e .

S e , h e r m a a vi K r i s t n e n o k m e d S k a m b e k e n d e , a t vi h a r v æ r e t a l t f o r villige til a t l y d e D y r e t , i h v e r t F a l d h a r vi i k k e n æ g t e t d e t L y d i g h e d , s a a l e d e s s o m vi b u r d e , n a a r d e t af o s f o r l a n g e r n o g e t , d e r e r s a a a b ­ s o l u t s t r i d e n d e m o d G u d s B u d s o m d e t a t s l a a F o l k ihjel. T v e r t i m o d h a r vi o f t e v æ r e t f u l d e af B e u n d r i n g o v e r , h v a d d e t k u n d e u d r e t t e . — H e r e r d e h e l l i g e s T a a l m o d i h e d o g T r o blevet s a t p a a P r ø v e , m e n h a r i k k e b e s t a a e t (V. 1 0 ) .

D y r e t h a r 7 H o v e d e r , o g v e d d i s s e s k a l i F ø l g e A a b . 1 7 , 9 f o r s t a a e s 7 Bjerge, d . v. s . 7 V e r d e n s r i g e r , h v o r D y r e t s M a g t s æ r l i g h a r u d f o l d e t s i g . D i s s e R i g e r m a a a n t a g e s a t v æ r e : A s s y r i e n , B a b y l o n , P e r s i e n G r æ ­ k e n l a n d , R o m , F r a n k r i g o g T y s k l a n d .

D e t H o v e d , d e r e r s o m s a a r e t til D ø d e n , t r o r jeg, e r F r a n k r i g , s o m b a a d e i 1 8 1 4 o g 1 8 7 1 v a r s o m d ø d e ­ ligt s a a r e t ; m e n d e t lever e n d n u , s t æ r k t s o m a l d r i g før, h v a d h e l e V e r d e n d a o g s a a e r f o r u n d r e t o v e r , s a a ­ l e d e s s o m V . 3 s i g e r . D e t e r just efter, a t d e t s S a a r e r l æ g t e , a t d e r r i g t i g e r k o m m e n G a n g i R u s t n i n g e r n e , og at den almindelige Værnepligt er indført (V. 4).

V . 5 . D e n n e M u n d h a r D a n i e l o g s a a s e t ( D a n . 7,8).

H a n s a a i e t S y n 4 D y r s t i g e o p af H a v e t ; d e t f j e r d e ( R o m ) v a r d e t frygteligste, o g d e t h a v d e 1 0 H o r n . H a n a g t e d e n ø j e p a a H o r n e n e , o g d e t vil jeg o g s a a b e d e

(14)

8

L æ s e r e n o m a t g ø r e ; t h i jeg a n s e r d e t f o r g a n s k e g i ­ vet, a t D a n i e l h e r s e r , h v a d d e r e r s k e t i d e n n e T i d .

„ E t a n d e t lille H o r n , s k ø d o p m e l l e m d e m , o g t r e af d e f o r r i g e H o r n b l e v o p r y k t e f o r d e t . O g s e , d e r v a r Ø j n e s o m M e n n e s k e ø j n e p a a d e t t e H o r n o g e n M u n d , s o m t a l t e s t o r e T i n g " .

D e t t e H o r n , s o m v o k s e r s i g s t o r t p a a t r e a n d r e s B e k o s t n i n g , e r u t v i v l s o m t T y s k l a n d . A t H o r n e t h a r Ø j n e t e t y d e r vel, a t d e t e r a g t p a a g i v e n d e o g f o r u d ­ s e e n d e , m a a s k e o g s a a , a t d e t s p e j d e r e f t e r n y t L a n d , s o m A l t y s k e r n e s F ø r e r e a a b e n t h a r i n d r ø m m e t d e t . " — H v o r l e d e s d e t vil g a a d e t t e H o r n , f o r t æ l l e s o s i D a n . 7 , 2 4 — 2 6 . Vi h a r s e t , h v o r l e d e s T y s k l a n d h a r k u n n e t b e s e j r e s i n e M o d s t a n d e r e ; 3 R i g e r e r f a l d n e f o r d e t , m e n n a a r 3V2 A a r e r g a a e t , vil „ R e t t e n blive s a t " . H v a d G u d m e n e r m e d d i s s e O r d , vil vi s n a r t f a a a t s e ; V . 2 6 e r o s f o r e l ø b i g O p l y s n i n g n o k .

M e d A m e r i k a s I n d t r æ d e n i K r i g e n e r 1 0 - T a l l e t f u l d t . R e g n e r vi J a p a n m e d , e r d e r 1 1 ; m e n D a n i e l t a l e r k u n o m 1 0 Riger, o m hvilke m a n k a n sige, a t d e h a r rejst s i g p a a R o m e r r i g e t s R u i n e r ( D a n 7 , 2 3 — 2 4 ) .

J a p a n k a n m a n a l t s a a i k k e r e g n e m e d til d i s s e R i g e r .

D i s s e 1 0 R i g e r h a r G u d g i v e t i H j e r t e t a t g ø r e ef­

t e r h a n s S i n d o g a t h a v e e e t S i n d o g a t g i v e D y r e t d e r e s Rige, i n d t i l G u d s O r d bliver f u l d b y r d e t ( A a b 1 7 , 1 6 — 1 7 ) .

D i s s e 1 0 R i g e r vil h o l d e u d , til S k ø g e n e r „ ø d e o g n ø g e n " , o g d e r e f t e r vil d e „ æ d e h e n d e s K ø d o g o p ­ b r æ n d e h e n d e m e d I l d " . N u e r d e t vist s n a r t klart f o r alle, a t S k ø g e n ( K r i g e n ) e j e r i n t e t s o m h e l s t tillok­

k e n d e , h u n e r ø d e o g n ø g e n , o g h e n d e s f u l d s t æ n d i g e Tilintetgørelse e r n æ r .

I V. 1 1 s e r J o h a n n e s e t a n d e t D y r s t i g e o p af J o r ­ d e n . D e t e r L a m m e t s M o d b i l l e d e o g S y m b o l e t p a a V i d e n s k a b e n , s o m D y r e t jo i h ø j e s t e G r a d h a r t a g e t i s i n T j e n e s t e . M e n n e s k e a a n d e n s K l ø g t o g S n i l l e h a r i d e t s i d s t e A a r h u n d r e d e fejret s t o r e T r i u m f e r o g b o g ­ s t a v e l i g t g j o r t s t o r e T e g n . A t f a a Ild til a t f a l d e n e d f r a H i m l e n e r f o r d e n e n r i n g e K u n s t . V e d d e O p d a ­ g e l s e r o g O p f i n d e l s e r , s o m n u e r g j o r t p a a F y s i k k e n s o g K e m i e n s O m r a a d e , e r d e t blevet m u l i g t a t k o n ­ s t r u e r e V a a b e n , s o m i e t N u k a n s e n d e H u n d r e d e r af

(15)

9

M e n n e s k e r i D ø d e n . O g selvfølgelig h a r D y r e t t a g e t d e m i s i n T j e n e s t e ; d e t g ø r s i g i n g e n S k r u p i e n ; d e t h a r i k k e f o r i n t e t f a a e t D y r e n a v n .

M e n V i d e n s k a b e n h a r i k k e a l e n e s k a f f e t D y r e t fryg­

telige V a a b e n ; d e t h a r o g s a a f o r h e r l i g e t d e t ved a t g ø r e e t Billede f o r d e t , d . v. s . D y r e t h a r f a a e t s i n e Filosoffer, s o m i T a l e o g S k r i f t fremstiller f o r o s D y ­ r e t s V æ s e n , d e t s M a a l o g M i d l e r . H e r s k a l n æ v n e s Machiavelli, d ø d 1 5 2 7 , o g P r o f e s s o r ved U n i v e r s i t e t e t i Berlin H e i n r i c h v o n T r e i t s c h k e , d ø d 1 8 9 6 . D e n f ø r ­ s t e e r b e r y g t e t , d e n s i d s t e vil blive d e t . T h i i d e n L æ r e , T r e i t s c h k e h a r d o c e r e t i s i n e F o r e l æ s n i n g e r o m S t a t e n ( s a m l e d e i h a n s B o g „ P o l i t i k " , u d g i v e t i Leipzig) h a r A n t i k r i s t ( 2 T h e s s . 2 , 3 — 1 2 ) f a a e t f a s t F o r m o g Skikkelse, a t h a n i k k e e r til a t t a g e fejl a f .

S k u l d e d e n L æ r e i k k e v æ r e A n t i k r i s t , d e r t ø r h æ v d e : a t S t a t e n s t a a r o v e r M o r a l e n , a t d e n s e n e s t e P l i g t e r a t v æ r e s t æ r k o g h o v m o d i g , a t K r i g e n e r h e l l i g , o g a t e n v a r i g F r e d e r e t u m o r a l s k I d e a l o g e n F o r b a n d e l s e .

J o , A n t i k r i s t e r k o m m e t , s o m P a u l u s v a r s l e d e d e t , m e n vi k a n o g s a a t r y g t s t o l e p a a , a t d e t vil g a a h a m efter P a u l i O r d : a t H e r r e n vil f o r t æ r e h a m m e d s i n M u n d s A a n d e o g t i l i n t e t g ø r e h a m ved s i n T i l k o m m e l - s e s h e r l i g e A a b e n b a r e l s e .

I A a b . 1 3 , 1 6 — 1 7 f o r t æ l l e s o s d e r n æ s t , h v o r n ø j e alle e r u n d e r g i v e t D y r e t s ( S t a t e n s ) K o n t r o l . S t a t e n s U n d e r s a a t t e r f a a r b o g s t a v e l i g t a l t T a l i P a n d e n i d e r e s S o l d a t e r t i d , o g a t i n g e n k a n k ø b e eller s æ l g e u d e n D y r e t s Tilladelse, e r jo d a o g s a a b o g s t a v e l i g g a a e t i O p f y l d e l s e ( B r ø d k o r t , S u k k e r k o r t o . s . v.). E n d e l i g g i ­ ver K a p i t l e n s s i d s t e V e r s o s D y r e t s N a v n . „ H e r e r V i s d o m . H v o s o m h a r F o r s t a n d b e r e g n e D y r e t s T a l .

D e n n e G a a d e h a r K i r k e f a d e r e n I r e n æ u s l ø s t f o r o s , idet h a n m e n e r , d e t s k a l l æ s e s s o m T i t a n eller L a t i n e ­ r e n . N a a r D y r e t s k u l d e h a v e N a v n , v a r d e t r i m e l i g t a t g i v e d e t e t , d e r p a s s e d e p a a d e n S t a t , h v o r D y r e t s M a g t e r n a a e t f r e m til s i n h ø j e s t e Udfoldelse, n e m l i g v o r e D a g e s T y s k l a n d . D e t e r i S a n d h e d T i t a n e n , d e r h a r t u r d e t b y d e hele V e r d e n T r o d s .

(16)

10

Aab. 14.

V. 1

— 5 s k i l d r e r d e n h i m m e l s k e M e n i g h e d s Lov­

s a n g o v e r , a t S k ø g e n s F a l d s t a a r f o r D ø r e n ; d e , d e r i k k e h a r b e s m i t t e t s i g m e d K v i n d e n , e r m a a s k e B ø r n e n e , o m h v e m J e s u s h a r s a g t , a t G u d s Rige h ø r e r s a a d a n n e til ( M a r c . 1 0 , 1 4 ) , eller o g s a a m e n e s d e r s a a d a n n e K r i s t n e , s o m h a r b e v a r e t d e r e s B a r n e t r o .

V . 6 — 7 . E n g e l e n f o r k y n d e r d e m , s o m b o r p a a J o r d e n e t evigt E v a n g e l i u m o g t i l s k y n d e r o s til a t f r y g t e G u d o g g i v e h a m Æ r e n . M a a t t e d e t t e s k e !

V . 8 . B a b y l o n s F a l d f o r k y n d e s ; B a b y l o n o g S k ø ­ g e n e r d e n s a m m e .

V . 9 — 1 2 . H e r f o r k y n d e s o s af d e n t r e d i e E n g e l , hvilken S t r a f M e n n e s k e r k a n v e n t e s i g , h v i s d e e f t e r S k ø g e n s F a l d f r e m d e l e s vil t j e n e D y r e t ; m e n d e n n e G a n g vil M e n i g h e d e n i k k e s v i g t e .

V. 1 3 . N a a r o g s a a D y r e t e r til i n t e t g j o r t , vil D ø ­ d e n h a v e m i s t e t s i n B r o d ( 1 C o r . 1 5 , 5 5 ) .

V . 1 4 — 2 0 . G u d s S e g l g a a r u n d e r V e r d e n s k r i g e n o v e r J o r d e n , o g D r u e r n e a f s k æ r e s o g t r æ d e s i G u d s V r e d e s s t o r e P e r s e k a r , s a a a t B l o d e t g a a r u d af P e r s e ­ k a r r e t indtil H e s t e n e s Bidsler.

Aab. 15.

I d e t t e Kapitel f o r t æ l l e r J o h a n n e s o s , a t s y v E n g l e , s o m h a r d e s y v s i d s t e P l a g e r , e r r e d e til a t g a a u d af T e m p l e t m e d G u d s V r e d e s s k a a l e r .

E n d v i d e r e s e r h a n d e m , d e r h a r v u n d e t S e j r o v e r D y r e t ; d e p r i s e r G u d m e d H a r p e s p i l o g m e d e n m æ g ­ t i g L o v s a n g .

D e t t e l i g g e r f o r o s e n d n u i F r e m t i d e n , m e n e r i k k e l a n g t b o r t e . F ø r s t s k a l S k ø g e n falde, o g n a a r d e t e r s k e t , „ h v o s k u l d e d a i k k e f r y g t e d i g , H e r r e , o g prise d i t N a v n ? T h i d u e r a l e n e hellig, o g alle F o l k e s l a g s k a l k o m m e o g t i l b e d e f o r d i t A a s y n , f o r d i d i n e D o m m e e r a a b e n b a r e d e " .

(17)

11

Aab. 16.

V. 1

—2. V r e d e s k a a l e r n e e r Billeder p a a d e Lidel­

s e r , d e r f ø l g e r m e d a t t j e n e D y r e t . D e n f ø r s t e S k a a l b r i n g e r B y l d e n , s o m e r T e g n p a a , a t d e r e r n o g e t u s u n d t i O r g a n i s m e n . M i l i t æ r t j e n e s t e n b r i n g e r vist s j æ l d e n t n o g e t g o d t m e d sig, d e n e r f o r d e fleste e n P i n e , o g n a t u r l i g v i s s æ r l i g f o r d e m , s o m i d i s s e D a g e t v i n g e s til a t d r æ b e a n d r e .

V . 3 . F o l k e h a v e t e r visselig b l o d i g t i d e n n e T i d . V . 4 . F l o d e r o g V a n d k i l d e r e r S y m b o l e r p a a T i n g , d e r s k u l d e v æ r e u d e l u k k e n d e til V e l s i g n e l s e f o r o s , n e m l i g d e m a n g e O p d a g e l s e r o g O p f i n d e l s e r , s o m e r g j o r t g e n n e m T i d e r n e . M e n e n s t o r S t j e r n e ( A a b . 8 , 1 0 — 1 1 ) , d e r k a l d e s M a l u r t , h a r g j o r t V a n d e n e b e s k e , o g n u e r d e blevet til Blod ; i d e t D y r e t h a r t a g e t O p ­ f i n d e l s e r n e i s i n T j e n e s t e , h v o r v e d K r i g e n s R æ d s l e r e r blevet m a n g e f o l d ø g e t .

V. 5 — 7 . M e d E n g e l e n m a a vi i n d r ø m m e , a t d e t e r e n r e t f æ r d i g D o m , d e r r a m m e r o s .

V . 8 — 9 . N u b r æ n d e r G u d s O r d o s i v o r S a m v i t ­ t i g h e d ; m e n M e n n e s k e n e h a r i k k e e n d n u o m v e n d t s i g o g g i v e t G u d Æ r e .

V . 1 0 — 1 1 . D e n f e m t e S k a a l r a m m e r D y r e t s T r o n e , s o m e r a t s ø g e m i d t i E u r o p a ; d e r t y g g e r d e d e r e s T u n g e r af P i n e .

V . 1 2 . D e n sjette S k a a l b a n e r Vej f o r Ø s t e n s K o n g e r . Ø s t e n s F o l k e s l a g d e l t a g e r o g s a a n e t o p i d e t t e frygtelige O p g ø r ; m e n d e r m e n e s rimeligvis tillige, a t Ø s t e n s F o l k n u e r v a a g n e , o g a t d e vil l a d e s i g o m ­ v e n d e , n a a r V e r d e n s k r i g e n e r f o r b i .

V . 1 3 . P a d d e r n e , d e r u d g a a r af D r a g e n s ( S a t a n s ) , D y r e t s o g d e n falske P r o f e t s M u n d (jvf. A a b . 1 3 , 1 1 — 1 5 ) , e r d i s s e M a g t e r s v æ m m e l i g e V i d n e s b y r d , s o m m e d Rette k a l d e s u r e n e A a n d e r . — H e r t æ n k e r jeg i k k e blot p a a A n t i k r i s t e n s P r o f e t e r (Machiavelli, T r e i t s c h k e o g d i s s e s Disciple), m e n o g s a a p a a d e v a n t r o T æ n k e r e o g F o r f a t t e r e , s o m h a r f o r s ø g t a t b i l d e V e r d e n i n d , a t G u d k u n e r e t F o s t e r af f o r s k r æ m t e o g f o r s t y r r e d e M e n n e s k e r s F a n t a s i . D e r h a r n a t u r l i g v i s o g s a a v æ r e t k l o g e H o v e d e r , s o m h a r villet r e d u c e r e J o h a n n e s ' A a b e n - b a r i n g til e t s y g t M e n n e s k e s vilde F a n t a s i e r .

N u h a r d i s s e V i d n e s b y r d b a a r e t d e frygtelige F r u g ­ ter, s o m V e r d e n s k r i g e n viser o s .

(18)

12

V e r d e n s k r i g e n k o m o v e r o s s o m e n T y v . Lykkelig d e n , s o m h a r b e v a r e t s i n T r o g e n n e m d e n s T r æ n g s l e r ! (V. 1 5 ) .

V 1 6 . N u e r J o r d e r i g e s K o n g e r s a m l e d e p a a d e t S t e d , s o m k a l d e s H a r m a g e d d o n d . e . V e r d e n s k r i g e n s V a l l a d s e r i E u r o p a . D e r s k u m m e r n u F o l k e h a v e t s Bøl­

g e r vildt m o d h i n a n d e n , o g h e l e V e r d e n v e n t e r i A n g s t o g S p æ n d i n g p a a K a m p e n s U d f a l d .

V . 1 7 — 2 1 . Ved d e n s y v e n d e S k a a l s U d g y d e l s e bliver vi V i d n e r til V e r d e n s k r i g e n s R æ d s l e r . Byer e r s u n k e t i G r u s o g L a n d e e r o b r e d e . D e t J o r d s k æ l v , d e r n æ v n e s i V . 1 8 , o g s o m s i k k e r t e r d e t t r e d i e Ve ( A a b . 1 1 , 1 4 ) , s t a a r f o r D ø r e n , m e n n a a r d e t e r o v r e , vil Kri­

g e n o p h ø r e . A t Ø e r flyer, o g B j e r g e n e f o r s v i n d e r , t y d e r p a a s t o r e O m v æ l t n i n g e r i d e n n u v æ r e n d e S a m f u n d s ­ o r d e n , d e r h a r d ø d s d ø m t s i g selv ; d i s s e O m v æ l t n i n g e r vil f o r e g a a b a a d e i d e s m a a ( Ø e r ) o g i d e s t o r e L a n d e , (Bjerge) o g n a a r V e r d e n s k r i g e n s f r y g t e l i g e Uvejr e r f o r b i (V. 21), vil V e r d e n v æ r e s o m g e n f ø d t .

S e H a g g a i 2 , 6 — 9 ; 2 , 2 1 — 2 2 . S a c h a r i a s 1 4 . M a l a c h i a s 4 , 1 — 3 . Z e p h a n i a s 1 , 1 7 ; 3 , 8 — 9 .

M i c h a 4 , 1 — 4 . J o e l 3 , 1 8 — 2 6 .

E s a i a s 2 , 1 — 4 ; 1 1 , 4 — 9 ; 2 4 , 2 0 — 2 1 ; 2 6 , 2 0 — 2 1 ; 2 7 , 1 ; 2 8 , 1 1 — 2 2 ; 3 4 , 1 — 5 ; 3 5 , 1 — 1 0 ; 5 1 , 5 — 1 1 ; 6 0 , 1 — 3 ; 6 2 , 1 — 1 2 ; 6 5 , 1 7 — 2 5 ; 6 6 , 1 0 — 2 4 .

A t d i s s e P r o f e t i e r s O p f y l d e l s e e r n æ r , s k ø n n e r jeg af A a b . 1 0 , 7 .

F o r u d e n d i s s e s k a l jeg e n d n u a n f ø r e :

E s . 3 , 1 3 — 2 6 ; 1 1 , 1 0 - 1 2 ; 1 4 , 1 — 3 2 ; 1 8 , 1 — 7 ; 1 9 , 1

— 2 5 ; 2 7 , 2 - 6 ; 2 9 , 1 7 — 2 4 ; 3 0 , 1 — 3 3 ; 3 2 , 1 — 2 0 ; 3 3 , 1 5

— 1 7 ; 4 0 , 1 — 3 1 ; 4 1 , 2 5 ; 4 3 , 1 — 9 ; 4 4 , 2 1 — 2 2 ; 4 9 , 1 3 — 1 5 ; 4 9 , 2 2 ; 5 4 , 1 — 1 7 ; 5 5 , 1 — 1 3 ; 5 9 , 1 2 — 2 1 ; 6 3 , 1 - 4 .

J e r e m i a s 9 , 2 1 — 2 6 ; 3 0 , 2 3 — 2 4 ; 3 1 , 1 — 4 0 . H o s e a s 1 , 7 — 1 1 ; 2 , 1 8 — 2 3 ; 1 4 , 6 — 1 0 . J o e l , alle 3 Kapitler.

O b a d i a s .

M i c h a 7 , 1 5 — 2 0 . N a h u m 3 , 1 — 5 .

H a b a k u k 1 , 6 — 1 1 ; 2 , 1 — 1 4 . S a c h a r i a s 4 , 6 — 9 ; 8 , 2 2 — 2 3 ; 9 , 1 0 .

P s . 4 6 , 7 — 1 2 ; 4 8 , 5 — 7 ; 8 2 , 3 — 8 ; 9 6 , 1 0 — 1 3 ; 9 8 , 4

— 9 ; 1 0 2 , 1 4 — 2 3 ; 1 1 0 , 5 — 6 ; 1 4 9 , 5 — 9 .

(19)

13

Aab. 17.

I d e t t e Kapitel fremstilles d e n s t o r e S k ø g e f o r o s . H u n e r K r i g e n s S i n d s b i l l e d e . J o r d e n s K o n g e r h a r b o ­ let m e d h e n d e . S o m S k ø g e n u d m a r v e r d e n , d e r b o l e r m e d h e n d e , s a a l e d e s e r S t a t e r n e o g F o l k e n e blevet u d ­ m a r v e t af K r i g e n e , o g s a a d a n vil i s æ r d e n n e K r i g u d m a r v e d e k r i g s f ø r e n d e L a n d e .

S o m S k ø g e n s i d d e r p a a D y r e t , s a a l e d e s f o r h o l d e r o g s a a Krigen s i g til S t a t s m a g t e n , S k ø g e n e r k o s t e l i g k l æ d t i P u r p u r o g S k a r l a g e n o g s m y k k e t m e d G u l d , Æ d e l s t e n e o g P e r l e r . S a a l e d e s h a r jo d e s v æ r r e K r i g e n f o r m a n g e s t a a e t s o m n o g e t s t o r t o g herligt ( T r e i t s c h k e ) . D i g t e r n e h a r b e s u n g e t d e n , o g d e s t o r e F e l t h e r r e r s N a v n e r b e v a r e t i H i s t o r i e n . Alligevel e r Krigen e n M o d e r til al V e d e r s t y g g e l i g h e d v a a J o r d e n , d e n n e K r i g m e r e e n d n o g e n a n d e n ; m e n n u e r M a a l e t o g s a a f u l d t , n u vil S k ø g e n blive s t y r t e t . A t h u n s i d d e r p a a 7 B j e r g e (V. 9), b e t y d e r , a t Krigen vil v æ r e s æ r l i g k n y t t e t til 7 V e r d e n s r i g e r , s o m alle h a r f ø r t E r o b r i n g s k r i g e o g u n ­ d e r t v u n g e t a n d r e F o l k e s l a g .

J o h a n n e s s e r i A a n d e n d e 5 f ø r s t e s o m a l l e r e d e faldne, a l t s a a o g s a a R o m e r r i g e t , F r a n k r i g s o m v æ r e n d e o g T y s k l a n d s o m k o m m e n d e . A t D y r e t i V . 1 1 n æ v ­ n e s s o m d e n o t t e n d e b e t y d e r , a t i d e t s y v e n d e H o v e d s T i d vil d e r s k e s o m e n P o t e n s e r i n g , e n u h y r e A n ­ s p æ n d e l s e af D y r e t s Kraft, s a a l e d e s s o m vi h a r s e t d e t m e d d e v æ l d i g e A n s t r e n g e l s e r , T y s k l a n d h a r g j o r t s i g bl. a . ved a t i n d f ø r e d e n civile V æ r n e p l i g t , o g s o m d e t s M o d s t a n d e r e o g s a a h a r følt s i g t v u n g n e til a t efterligne.

V . 1 2 o g 1 3 e r a l l e r e d e o m t a l t . V . 1 4 i n d e h o l d e r s i k k e r t e n A d v a r s e l til d e 1 0 K o n g e r . D i s s e vil i m i d ­ lertid f a a B u g t m e d S k ø g e n ; d e t M a a l h a r d e s a t s i g o g vil n a a d e t , f o r d i d e t e r G u d s Villie. N a a r d e 3x/2 e r g a a e t vil T y s k l a n d s M o d s t a n d v æ r e b r u d t , p a a hvil­

ken M a a d e s i g e s i k k e h e r , m e n d e t e r a l l e r e d e a n t y d e t ( S e F o r k l a r i n g e n til A a b . 1 1 , 1 4 ) .

D e t e r i k k e sikkert, d e r m e n e s f u l d e 3x/2 A a r , r e g ­ n e t f r a K r i g e n s U d b r u d eller r e t t e r e f r a K r i g e n s A n ­ l e d n i n g , M o r d e t p a a d e t ø s t e r r i g s k e T r o n f ø l g e r p a r , h v o r ­ e f t e r Krigen s k u l d e s l u t t e o m k r i n g ved J u l e t i d i A a r 1 9 1 7 . D e t e r m u l i g t A f g ø r e l s e n vil f a l d e i F o r a a r e t eller i F o r s o m m e r e n .

D e n bibelske T i d s b e t r a g t n i n g e r n e m l i g s a a l e d e s ,

(20)

14

a t e n Del af e n D a g r e g n e s f o r e n hel D a g , s a a l e d e s s o m vi s e r d e t i M a t t . 1 2 , 4 0 . J e s u s l a a i k k e f u l d e 3 D ø g n i G r a v e n , m e n blev b e g r a v e t F r e d a g E f t e r m i d d a g o g s t o d o p S ø n d a g M o r g e n . E f t e r v o r B e t r a g t n i n g s - m a a d e l a a h a n a l t s a a i k k e f u l d e 2 D ø g n i G r a v e n . D e r f o r k a n A a b e n b a r i n g e n s o g D a n i e l s t r e T i d e r o g e n h a l v T i d v æ r e a t f o r s t a a s o m : 1 9 1 4 = 1 A a r , 1 9 1 5 o g 1 9 1 6 = 2 A a r , 1 9 1 7 = 7 2 A a r .

A f g ø r e l s e n k a n a l t s a a u d e n a t k o m m e i S t r i d m e d B i b e l e n s O r d f a l d e i d e t t e f ø r s t e H a l v a a r 1 9 1 7 ; m e n d e t e r i k k e a b s o l u t g i v e t . D e r i m o d e r d e t givet, a t d e n i k k e vil f a l d e s e n e r e e n d o m k r i n g ved J u l e t i d i A a r . Vi h a a b e r til G u d , a t d e n f ø r s t e A n t a g e l s e m a a v æ r e d e n r e t t e ( M a t t . 24,22). Alt t y d e r p a a , a t d e t b æ r e r m o d S l u t n i n g e n .

A t T i d s r u m m e t 3 7 2 A a r i k k e e r a t f o r s t a a s y m ­ bolsk, s l u t t e r 'jeg af, a t s a m m e T i d s r u m g e n t a g e s p a a forskellige M a a d e r , i A a b . 1 1 , 2 s o m 4 2 M a a n e d e r o g i 1 2 , 6 s o m 1 2 6 0 D a g e .

T i d e n e r a l t s a a n æ r . S a c h a r i a s 1 4 , 1 6 — 2 1 t y d e r p a a , a t F r e d e n vil blive fejret s o m e n H ø s t f e s t , a l t s a a i S e p t e m b e r eller O k t o b e r M a a n e d . K u n G u d ved hvilke R æ d s l e r vi s k a l o p l e v e f o r i n d e n .

Aab. 18.

M e n F r e d e n k o m m e r , h e r l i g s o m F o r a a e t m e d n y e K r æ f t e r o g n y t o g s k ø n n e r e Livssyn. D e t s k ø n n e r vi af d e t h e r l i g e Billede af E n g e l e n , h v i s G l a n s o p f y l d e r J o r d e n . H v o r vil vi i k k e juble m e d E n g l e n e , d e r r a a - b e r d e t u d f o r al V e r d e n ! ( V . 1 — 2 ) .

D o g nej, i k k e alle. „ J o r d e n s K o n g e r " vil b e g r æ d e S k ø g e n , o g J o r d e n s K ø b m æ n d s ø r g e o v e r h e n d e . N u e r d e t S l u t m e d A a g e r f o r t j e n e s t e n (V 9 — 1 6 ) . O g alle S t y r m æ n d o g d e n hele H o b p a a S k i b e n e o g S ø f o l k e n e o . s . v. (V. 1 7 — 1 9 ) vil b e g r æ d e h e n d e . N u e r d e t S l u t m e d d e n u h y r e F o r t j e n e s t e ved S k i b s f a r t e n . Ve, ve !

M e n vi a n d r e vil frydes, n a a r Krigen f o r s t e d s e e r f o r b i o g s o m e n M ø l l e s t e n bliver k a s t e t i H a v e t . Vi vil i k k e o f t e r e l a d e o s d a a r e af K r i g e n s f a l s k e G l i m ­ m e r p r a g t o g s y n g e S a n g e til d e n s Æ r e . Nej, d e r vil blive stille o m d e n s t o r e S k ø g e o g i d e n s t o r e S t a d

(21)

15

(V. 2 0 — 2 4 ) . M a a t t e d a d e s e j r e n d e vise B a r m h j e r t i g ­ h e d m o d d e o v e r v u n d n e o g h u s k e , a t d i s s e e r blevet vildledt af D y r e t o g A n t i k r i s t o g b l æ n d e t af S k ø g e n !

M a a t t e H a d e t , s o m K r i g e n h a r s k a b t , s m e l t e s o m S n e f o r F o r a a r s s o l e n , o g E u r o p a s F o l k r æ k k e h i n a n d e n B r o d e r h a a n d o g give h i n a n d e n H a a n d s l a g p a a , a t d e n n e K r i g s k a l v æ r e E u r o p a s s i d s t e !

Aab. 19.

N l e n J o r d e n s F o l k e r i k k e d e e n e s t e , d e r vil g l æ d e s i g o v e r S k ø g e n s F a l d ; o g s a a i H i m m e l e n vil d e r l y d e e n m æ g t i g L o v s a n g til G u d s Æ r e , fordi h a n h a r f u l d ­ b y r d e t D o m m e n o v e r h e n d e . (V. 1 — 5 ) . — G u d s M e ­ n i g h e d , b a a d e d e n i H i m m e l e n o g d e n p a a J o r d e u , vil g l æ d e s i g ; t h i n u e r L a m m e t s B r y l l u p n æ r , o g B r u d e n vil s m y k k e s i g f o r a t m o d t a g e B r u d g o m m e n . D e t vil blive g i v e t h e n d e a t iføre s i g r e n t s k i n n e n d e L i n k l æ d e , S y m b o l e t p a a d e h e l l i g e s D y d e r . (V. 7 — 8 ) .

D i s s e O r d e r o s e n B o r g e n for, a t d e r vil k o m m e e n V æ k s t o g Alvor i M e n i g h e d s l i v e t s o m a l d r i g f ø r ; t h i n u k a n vi v e n t e H e r r e n . „ S a l i g e e r e d e , s o m e r k a l d e t til L a m m e t s B r y l l u p s N a d v e r e ; d i s s e e r d e s a n d e G u d s O r d . "

J a , d e t vil k r i s t n e M e n n e s k e r k o m m e til a t e r f a r e (V. 8 — 1 1 ) . N u f a a r vi d e n O p g a v e a t s t y r t e D y r e t s o m S k ø g e n e r blevet d e t . D e t vil k o s t e K a m p , m e n d e n n e G a n g vil M e n i g h e d e n i k k e svigte. K r i s t u s s t r i ­ d e r m e d o s , o g h a n s O r d s K r a f t vil o v e r v i n d e al M o d ­ s t a n d . A f v æ b n i n g e n vil f i n d e S t e d , o g K a n o n e r o g a n d r e M o r d v a a b e n vil k u n blive o p b e v a r e t p a a M u s e e r s o m V i d n e s b y r d o m f o r r i g e T i d e r s B a r b a r i o g Vild­

farelser, o g k r i s t n e M e n n e s k e r vil m e d Blusel t æ n k e p a a d e T i d e r , d a D y r e t f o r f ø r t e o g t v a n g d e m til a t m y r d e d e r e s B r ø d r e (V. 1 1 — 2 1 ) .

H v o r n a a r vil vi v æ r e n a a e t s a a v i d t ?

J a , h v o r h u r t i g t d e n U d v i k l i n g vil f o r e g a a , d e t vil a f h æ n g e af d e n Kraft, G u d s M e n i g h e d vil l æ g g e i A r ­ b e j d e t p a a a t afskaffe al M i l i t æ r m a g t ; d e t vil m a a s k e t a g e k o r t e r e T i d e n d n o g e n a n e r , m a a s k e m a n g e A a r , m e n d e t e r givet, a t M e n i g h e d e n vil sejre. D y r e t vil blive g r e b e t , o g d e t s T a l s m æ n d vil t a l e f o r d ø v e Ø r e n .

(22)

16

M e n n e s k e t vil vide a t b r u g e d e r e s E v n e r o g K r æ f t e r til n y t t i g e r e T i n g e n d F r e m s t i l l i n g af M o r d v a a b e n .

Aab. 20.

D a e r S a t a n s M a g t b r u d t p a a J o r d , o g h a n vil blive l æ n k e t i 1 0 0 0 A a r (V. 1 — 3 ) . D a vil M e n i g h e d s ­ livet n a a s i n h ø j e s t e B l o m s t n i n g . D a vil d e r blive a r ­ b e j d e t s o m a l d r i g f ø r p a a M i s s i o n s r n a r k e r n e , o g d a vil J ø d e r n e i n d g a a i G u d s M e n i g h e d ( S a c h a r i a s 1 2 , 1 0 ; R o m 1 1 , 2 5 — 2 7 ) D a t æ n k e r jeg, K r i s t u s vil v æ r e k o m ­ m e n , s y n l i g i h v e r t F a l d for alle k r i s t n e , s a a l e d e s s o m h a n selv h a r s a g t d e t ( M a t t . 2 4 , 2 7 ) .

M e n n e s k e r , d e r h a r n o k i d e n n e V e r d e n s t i m e l i g e G l æ d e r , vil d e t vel g a a , s o m d e t g i k d e m i J e r u s a l e m ( J o h . 1 2 , 2 8 — 2 9 , A o o s t . G e r n . 2 , 1 3 ) ; d e vil i n t e t f a t t e . D a vil d e t v æ r e h e r l i g t a t leve, o g d e o p s t a n d n e s k a l v æ r e o s d e t s a l i g e P a n t p a a , a t d e r e r Liv e f t e r d e t t e .

M e n n a a r T u s i n d a a r s r i g e t s T i d e r o m m e , d a vil Kristi F j e n d e r p r ø v e e n s i d s t K a m p m o d M e n i g h e d e n , m e n i k k e f a a M a g t til a t s k a d e d e n . G u d vil b r a t b r y d e al M o d s t a n d , o g D j æ v e l e n vil blive s t y r t e t n e d til s i n e B ø r n , D y r e t , d e n falske P r o f e t o g S k ø g e n . O g s a a k o m m e r d e n e n d e l i g e D o m o g V e r d e n s y d e r s t e D a g .

Halleluja ! S a l i g g ø r e l s e o g Æ r e o g P r i s o g M a g t v æ r e H e r r e n v o r G u d !

A m e n !

(23)

;

(24)
(25)

-

*

J

I

m

(26)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... Undertegnede

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... EN SØNDERJYDSK SOLDATS

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk.. Digitaliseret af /

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... Det belgiske

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... Digitaliseret af /

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... (Den Danske

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... EN LILLE FORTÆLLING FRA

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk... Digitaliseret af /