• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danmarks Kunstbibliotek

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København/ Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

UDSTILLING

AF

DANSKE KOBBERSTIK

m. m.

HOS

V. W I N K E L & M A G N U S S E N

H Ø J B R O P L A D S 7

(4)

UDSTILLING

AF

DANSKE KOBBERSTIK

m. m.

DERIBLANDT

KONGELIGE PORTRÆTTER DANSKE PORTRÆTTER

HISTORISKE BLADE TOPOGRAFI

SAMT RADERINGER AF JOH. TH. LUNDBYE

V. WINKEL & MAGNUSSEN

HØJBROPLADS 7

JA N U A R 1932

(5)

TO ADMIRAL SIR IIVDK l'AKKKK.k! C OM MAX ?>FJl IN C'IIIKK

/ ' / / / . / / n / / t v li / ' / . A* A* T

»Å :v(f/c,vE .v, xxe-ttuen » / a-nu. /,♦/>/. _

145. Slaget paa Rheden. P. W. Tomkins efter J. T. Serres. I Farver.

(6)

Cmmrim® c w m , M . 3 p ^ A « l4 M s s m w i .

T i —.¿t r ju ttiti OUUSTJAXVS Q y'J NTVS b its tus: *li*us S ik o a ® .r w A-tihie ■*

Jfjfctmut m U \ _ tanjouHus ■it&uU. So ju tu j undaerreht rÅennl ‘Jiuk junf .i!?) Alt '/'•nru font d iu r jfj viiiiiirxj J t l nsrjctn Jmmurtfø *DureK Qvtte.tfustkt.OtQfelJ.,unÅ Ju>,&

(Uitvrj fwxcrunt % liv et alma. Tkimu. føft*bruvi (fiiKuid Ju k JeÅen 4{immeiw£:i

*•/— V*»*•*■ «•«••y-*•'•>*• s i' .'.yi 18. Christian V. Alb. Haelweg sculp.

KONGELIGE PORTRÆTTER

1. C hristian III 1503—59. J. Binch sculp. Str. 107.

N yere Tryk. Kr. 10.

2. F re d e rik II 1534—88. H. Goltzius sculp. Str. 171.

B artsch 165. II. Kr. 25.

3. H. Goltzius sculp. B rystbillede. Str. 180. B artsch

166. Kr. 25.

4. — K obberstik efter Goltzius. Str. 173. Kr. 30.

5. C hristian IV 1577—1648. C. de P asse sculp.

Str. 220. Kr. 25.

6. — Str. 240. Kr. 15.

7. — Til Hest. Str. 245. Kr. 45.

— 3 —

(7)

8. C hristian IV 1577—1648. J. M üller efter P. Isachs.

Str. 253. I R am m e. Kr. 150.

9. — S. de Pas sculp. Str. 264. Kr. 50 10. Alb. H aelw eg efter K. v. M ander. Str. 307.

I gam m el R am m e. Kr. 250.

11. — Axel K ittendorff efter J. A. K ittendorff. T ræ ­ snit. Str. 332. I gam m el R am m e. Kr. 40.

12. og den udvalgte P rins. R. D u n k arto n sculp.

S ortkunst. Str. 250. Kr. 40.

13. — p aa T refoldigheden. N. T ruslev fee.. A kvatinta.

K oloreret. I gam m el R am m e. Kr. 75.

14. F re d e rik III 1609—70. Alb. H aelw eg efter C. v.

M ander. Str. 393. P en d an t til Nr. 16. Kr. 65.

15. — Til Hest. C. de Jonghe excudit. Kr. 100.

16. Sophie A m alie 1628—85. F r. I l l ’s D ronning. Alb.

H aelw eg efter Abr. W uchters. Str. 425. Kr. 20.

17. Georg. 1653—1708. Søn af F r. III. R. W h ite sculp.

Ikke hos S trunk. Kr. 35.

18. C hristian V 1646—99. Alb. H aelw eg sculp. Str. 499.

Kr. 125.

Afbildet Side 3.

18a. — Ph. R auttats sculp. Str. 514. Kr. 40.

19. — P. a. G unst sculp. Str. 521. Kr. 35.

20. — Str. 523. Kr. 35.

21. F re d e rik IV 1671—1730. J. K enkel sculp. S ortkunst.

Str. 608. Kr. 20.

22. C h ristian VI 1699—1746. R. P ica rt sculp. Str. 642.

Kr. 10.

23. — J. M. P reisler efter J. S. W ahl. Str. 652. I

R am m e Kr. 125.

24. F re d e rik V 1723—66. T. B u rford efter I. A rbien.

S ortkunst. Str. 681. Kr. 65.

25. R ytterstatu en. J. M. P reisler efter J. Saly.

Str. 717. I R am m e. Kr. 300.

26. — R ytterstatu én. A. H echel sculp. Str. 718. Kr. 30.

27. F re d e rik 1753—1805. A rveprins. Søn af F r. V. P.

H aas sculp. Str. 750b. Kr. 30.

28. — J. F. Clem ens efter H øyer. Str. 750a. Sw. 68.

Kr. 75.

— 4 -

(8)

34. Christian VIL T. Kleve efter J. Juel.

29. Sophie F red erik k e 1758—94. A rveprinsesse. J. F.

Clem ens efter Høyer. Str. 756. Sw. 69. Kr. 80.

30. C hristian VII 1749—1808. I. S. Negges efter A.

K aufm ann. S ortkunst. Str. 783. Kr. 50.

31. — E. F ish er efter Dance. S ortkunst. Str. 802.

Kr. 175.

32. — J. F. Clem ens efter H øyer. Str. 811. Sw. 66. II.

Kr. 75.

33. — J. M. P reisler efter C. G. Pilo. Str. 778. I

R am m e. Kr. 100.

34. — T. Kleve efter J. Juel. Str. 810. I R am m e. Kr. 85.

Afbildet paa denne Side.

35. C aroline M athilde 1751—75. Chr. V II’s D ronning.

R roochaw efte r Cotes. Str. 823. S ortkunst.

Kr. 85.

36. F re d e rik VI 1768—1839. M. H aas efter C. H øyer.

Str. 856. Ivr. 75.

— 5 -

(9)

93. C. G. Kratzenstein. P. Haas efter P. Ipsen.

37. F re d e rik VI 1768—1839. Som K ronprins. J. F.

Clem ens efter J. Juel. R ødtryk Str. 858. Sw. 193.

Kr. 40.

38. — T ro tte r efter J. Juel. Str. 860 Kr. 75.

39. — J. Senn sculp. K oloreret. Str. 879. Kr. 100.

40. F. W. B ollinger efter F. Sachse. Str. 881. Kr. 20.

41. — J. F. Clem ens efter Pløtz. Str. 885a. Sw. 328.

Kr. 25.

42. — K obberstukken Silhouet. Kr. 10.

43. M arie Sofie F re d e rik k e 1767—1852. F r. VI’s D ro n ­ ning. A. W . Bøhm efter I. C. Grøger. Str. 921.

Kr. 50.

44. K obberstukken Silhouet. Kr. 20.

- 6 -

(10)

62. Otto Blome. J. F. Clemens efter A. Roslin.

45. — J. F. Clem ens efte r J. Juel. Str. 913. Sw. 310.

I R am m e. Kr. 175.

46. W ilhelm ine M arie f. 1808. D atter af F r. VI.

S epiategning af E rling Eckersberg. Kr. 50.

47. Louise A ugusta 1771—1846. D atter af Chr. VII.

J. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 844. Sw. 202.

I R am m e. Kr. 175.

48. C hristian VIII 1786—1848. C. T u rn e r sculp. S ort­

kunst. Str. 951. Kr. 100.

49. — Sam m e. F ø r S krift. Kr. 125.

50. — J. F. Clem ens efte r H ornem an. Str. 948b.

Sw. 333. II. Kr. 20.

51. C aroline A m alia. 1796—1881. .1. F. Clem ens efter I. C. Grøger. Str. 994. Sw. 354. II. Kr. 45.

(11)

100. S. Th. de Meza. F. Schuerer efter C. A. Lorentzen.

52. F re d e rik VII 1808—63. L ith ografi I. W . Tegner efter V. G ertner. Med A utograf. (F ra din tro B roder og Ven F re d e rik ). I gam m el D am borg

Ram m e. Kr. 85.

53. F re d e rik III 1597—1659. H ertug af H olsten G ottorp.

J. F alck sculp. Str. 1268. Kr. 20.

54. F re d e rik C hristian 1765—1814. H ertug af Slesvig og H olsten. Gift m ed F r. V I’s Søster, Louise A ugusta. G. L. L ahde efter A. G raff. Str. 1187.

Kr. 50.

55. P o rtræ tte r af danske Konger, stu k ne af J. M. P reis­

ler og O. H. de Lode. C hristian IV, F re d e rik III, C hristian V, F re d e rik IV, C hristian VI, F re ­ derik V, C h ristian VII. pr. Stk. Kr. 10.

8

(12)

DANSKE PORTRÆTTER

56. Cort A deler. 1622—1675. G eneral-A dm iral. J. G.

W ille sculp. Str. 29. Kr. 15.

57. Jacob A renfeldt. 1756— 1820. C ontreadm iral. J.

R ieter sculp. Str. 93. Kr. 25.

58. J. I. Baggesen. 1764— 1826. D igter. H. Lips efter

H ornem an. Str. 127. Kr. 5.

59. A. P. Bernstorff. 1735—1797. I. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 216. Sw. 272. Kr. 100.

60. Silhouet. G. L. L ahd e sculp. Str. 222. Kr. 20.

61. J. H. E. B ernstorff. 1712—72. U denrigsm inister.

I. C. S chlotterbech sculp. Str. 226. Kr. 20.

9 -

(13)

83. Anton Gtinther. J. Sandrart efter W. Heimbach.

62. Otto Blome. 1735—1803. D ansk G esandt i P aris.

J. F. Clem ens efter A. Roslin. Str. 288. Sw.

61. II. Kr. 150.

Afbildet Side. 7.

63. Jo h an n es B raem . 1596—1646. K øbm and. Sim on de

P as sculp. Str. 350. Kr. 6.

64. Jørgen B rahe, 1585—1661, til H vedholm . Alb.

H aelw eg sculp. Str. 351. Kr. 125.

65. M anderup B rahe, 1628—66, til T orben feld og Sæ- bygaard. Abr. W u ch ters pinx. Str. 354. Kr. 75.

66. F. A. B raun. 1757—1813. C o m m an d ø rk ap tejn i M arinen. J. R ieter sculp. Str. 394. Kr. 25.

10

(14)

70.

71.

72.

P eter Bulche. 1605—71. KgL Livm edicus. All). Hael- weg efter C. van M ander. Str. 485. Kr. 90.

A nna M argrethe Biilow. J. T. Clem ens efter J.

Juel. Str. 497. Sw. 323. III. Kr. 20.

H. Callisen. 1740—1824. P rofessor i K irurgi. J. F.

Clem ens sculp. N yere Tryk. Str. 521. Sw. 73.

Kr. 20.

Chr. C olbjørnsen 1749—1814. J. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 596. Sw. 352. Kr. 50.

F red eric de Connick. 1740—1811. J. F. Clem ens sculp. Str. 618. Sw. 314. II. Kr. 30.

Jo h an n e Sophie de Connick. 1770—1805. J. F. Cle­

m ens og Senn efter H ornem an. Str. 620. Sw.

324. III. Kr. 30.

68. 69.

113. Hannibal Sehestedt. Alb. Haelweg efter C. v. Mander.

67.

11

(15)

73. M arie de Conniek. 1747—1821. J. F. Clem ens e tte r H ornem an. Str. 619. Sw. 315. Kr. 30.

74. C arlo Dalgas. 1821—50. M aler. A utografi af P. C.

S kovgaard. Str. 646. Kr. 4.

75. C. T. Egede. 1761 1804. K ap tajn i Søetaten. J.

R ieter sculp. Kr. 25.

76. J. v. E w ald. 1744—1813. G eneral. J. F. Clemens efter I. L. H ansen. Str. 762b. Sw. 330. II. Kr. 20.

77. G. F. van F ra n k e n a u . 1644—1704. Kgl. dan sk Liv­

læge. P. K ilian efter .1. G. W ag n er. Ikke hos

S trunk. Kr. 25.

78. H enrik G erner. 1742—87. K om m andør. J. G. P reis­

ler e fte r J. Juel. Str. 871. Kr. 50.

79. Joach im G ersdorff, 1611—61, til Tyngbyholm . Alb.

H aelw eg e fte r Abr. W uchters. Str. 875. Kr. 25.

80. Svend G rundtvig. A utografi af P. C. Skovgaard.

Kr. 4.

81. Ove Høegh G uldberg. 1731—1808. J. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 944. Sw. 191. Kr. 60.

Afbildet Side 9.

82. C h ristian G yldenløve. 1674— 1703. Greve til Samsø.

P. D revet efter H. Rigaud. Str. 953. Kr. 75.

83. A nton G iinther. 1583—1667. Greve af O ldenborg.

J. S a n d ra rt efte r W . H eim bach. Str. 1360.

Kr. 65.

Afbildet Side 10.

84. .1. Y. H ahn, 1632—80, til Jæ gerspris, H jo rtesp rin g etc. L. Salm efter Abr. W u chters. Str. 977a.

Kr. 60.

85. H. H ielm stierne. 1715—80. Ju stitia riu s i H øjesteret.

J. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 1154. Sw. 194.

T idligere i Lorenz Spenglers Sam ling. Kr. 25.

86. Ludvig H olberg. 1684— 1754. E. C. W . E ckersberg efte r A. Roslin. Str. 1199a. Kr. 10.

87. Ludvig H olbergs Sarkofag. J. F. Clem ens sculp.

Str. 1210. Sw. 198. III. Kr. 25.

88. E lisabeth Høeg. 1633—72. Abr. W u ch ters pinx.

Str. 1285. Kr. 65.

12

(16)

125. Arvehyldningen 1660. J. M. Preisler efter W. Heimbach.

89. Jens Juel. 1745—1801. M aler. J. F. Clem ens efter J. Juel. Str. 1388. Sw. 313. III. Kr. 85.

90. A drian Junius. 1512—75. F r. IPs Livlæge. H. Al- la rd t excudit. I gi. u d sk a a re t Ram m e. Kr. 325.

91. H. C. K nudsen. 1763—1816. Kgl. S kuespiller. M.

H aas efter J. Juel. Str. 1482. Kr. 35.

92. P eter K rabbe. 1759—1807. K o m m an d ø rk ap tajn i M arinen. J. R ieter sculp. Str. 1514. Kr. 25.

93. C. G. K ratzenstein. 1723—95. P rofessor i Medicin.

P. H aas efte r P. Ipsen. Str. 1529. Kr. 60.

Afbildet Side 6.

94. F ried erich K uhlau. 1787—1832. K om ponist. Litho- grafi af C. H ornem an. Kr. 10.

95. J. C. v. K ørbitz, 1612—82, til H ellerup. R igsm arsk.

Alb. H aelw eg efter H. D itlm iarsen. Str. 1578.

Kr. 50.

96. L. F. Lassen. 1756—1837. A dm iral. J. R ieter sculp.

Str. 1615. Kr. 15.

97. M argrethe Jø rg en sd atte r Lunge. 1617—56, g. m.

C hristen Skeel til Vallø. Alb. H aelw eg sculp.

Str. 1710. Kr. 85.

13 -

(17)

132. Hofballet i Christiansborg Slots Riddersal. J. G. Bradt efter Jardin.

98. W ald em a r Løvendal. 1700—55. M arskalk af F ra n k ­ rig. De L arm essin efter B oucher. Str. 1742.

Kr. 50.

99. Ove Malling. 1747 1829. F o rfa tte r. J. F. Clem ens efter C. Stub. Str. 1782. Sw. 331. III. Kr. 50.

100. S. Th. de Meza. 1727—1800. Dr. m ed. Læge i Kø­

benhavn. F. S chuerer efte r C. A. Lorentzen.

Str. 1853. Kr. 125.

A fbildet Side 8.

101. J. G. Moltke. 1746—1818. Greve til Bregentved.

J. F. Clem ens efte r J. Juel. Str. 1877. Sw. 351.

I R am m e. Kr. 125.

102. F. A. M üller. Sam ler. 1725—95. J. F. Clem ens efter J. W iedew elt. Str. 1914. Sw. 271. Kr.15.

103. O. H. M ynster. 1772—1818. P rofesso r i Medicin.

J. F. Clem ens efter H ornem an. Str. 1952. Sw.

355. II. Kr. 30.

104. M. U. P uthus, 1699—1769, til E insiedelsborg. C.

F ritzsch efte r L. P aschen. Str. 2212. Kr. 65.

105. C hristian R antzau. 1614—63. Greve. Alb. H aelw eg efte r Abr. W u chters. Str. 2241. Kr. 65.

106. H enrik R antzau. 1526—99. H. Goltzius sculp. Str.

2256. Kr. 30.

— 14 —

(18)

137. Branden i København d. 5. Juni 1795. G. L. Lahde sculp.

107. P eter H ansen Resen. 1625—88. P rofesso r juris.

P ræ sid en t i K øbenhavn. Str. 2352. Kr. 80.

108. P eter H ansen Resen. 1625—88. Hub. S chaten efter A. v. Steenw inckel. Str. 2355. Kr. 35.

109. M. G. R osencrone. Greve. 1738—1811. J. F. Cle- m ens efter J. Juel. Str. 2431. Sw. 334. K r.30.

110. Niels R osenkrantz. 1627—76. G eneralløjtnant.

Hub. S chaten sculp. Str. 2423. Kr. 165.

111. C ornelia R ekkers Rothe, 1702—27, født M oldrup.

J. H aas efter N. Løv. Str. 2448. Kr. 10.

112. H enrik Ruse. 1624—79. B aron til Riisensteen. Alb.

H aelw eg efter van M ander. Str. 2477. Kr. 40.

113 H an n ib al Sehestedt. 1609—66. Greve. R igsraad.

S tath o ld er i Norge. Alb. H aelw eg efter C. van

M ander. Str. 2660. Kr. 150.

Afbildet Side 11.

114. Ove Skade. 1609—64. R igsraad. A. H aelw eg sculp.

Str. 2533. Ivr. 100.

- 15 —

(19)

115. C hristen Skeel, 1603—59, til Vallø. Alb. H aelw eg

sculp. Str. 2703. Kr. 75.

116. U. F. Suhm . 1761—78. G. H aas sculp. Str. 2838b.

Kr. 60.

117. P eter F re d e rik Suhm. 1728—1798. H istoriker. Sølv- stifttegning. Oval. I gi. Ram m e. Kr. 50.

118. B ertel T horvaldsen. 1770—1844. J. F. Clem ens efter C. W . E ckersberg. Str. 2929. Sw. 356. Kr. 60.

119. B irgitte Thott. 1610—62. Alb. H aelw eg efter Abr.

W u chters. Str. 2999. Kr. 25.

120. E lisabeth Thott. 1636—56. Str. 3001. Kr. 15.

121. J. B. W insløv. 1669—1760. P rofessor anatom iæ . A.

R om anet efter C. N. Cochin fils. Str. 3284 a.

Kr. 15.

HISTORISKE BLADE

122. Rolf K rake. M. H aas efter E. P auelsen. Kr. 25.

123. Slaget i S undet den 30. O ktober 1658. H ollandsk L ith og rafi i F a rv e r af P. J. Schotei. Kr. 125.

124. F re d e rik IIFs H yldning den 18. O ktober 1660.

T ræ snit. Kr. 25.

125. A rvehyldningen 1660. J. M. P reisler efte r W.

H eim bach. N yere Tryk. Kr. 75.

Afbildet Side 13.

126. D en danske og ho llan dsk e F laa d e i K am p m ed den svenske, den 1. Ju n i 1676. H ollandsk Li­

th o g rafi i F a rv e r af P. J. Schotel. Kr. 125.

127. K ronborg indtages af Svenskerne. 1686. S am tidig

A kvarel. I R am m e. Kr. 50.

128. Illum inatio n s D ekoration ved F r. V’s Ligproces­

sion 1766. J. G. R rad t efter J. W iedew elt.

Kr. 100.

129. C atafalk i C h ristiansborg S lotskirke ved F r. V’s Død den 26. F ebr. 1766. J. G. R rad t efter Jar-

din. Kr. 60.

16 -

(20)

130. F re d e rik V’s G ravm æ le. J. F. Clem ens efte r J.

W iedew elt. Sw. 196. I gi. Ram m e. Kr. 100.

131. Æ re sp o rt ved C aroline M athildes Indtog, den 8.

Novr. 1766. J. G. B rad t efter W iedew elt. Kr. 50.

132. H ofballet i C hristiansborg Slots R id d ersal 1768.

J. G. B rad t efter Jard in . I Ram m e. Kr. 150.

Afbildet Side 14.

133. S truense føres som A rrestan t i en Vogn til Ka­

stellet. 1772. 1 Kr. 20.

134. C hristiansborgs Ødelæggelse, den 26. F eb r. 1794.

Set fra M arm orbroen. G. L. L ahde sculp. Kolo­

reret. I R am m e. Kr. 100.

135. L ahde sculp. K oloreret. I R am m e. Kr. 100.

136. — L ahde sculp. Kr. 40.

137. B ran den i K øbenhavn, den 5. Ju n i 1795. Ved H ol­

m ens Rro. K oloreret. L ahde sculp. I R am m e.

Kr. 100.

Afbildet Side 15.

137a. — A m agertorv. L ahde sculp. Kr. 30.

138. — Den 6. Ju n i 1795. N ytorv. L ahd e sculp. K olore­

ret. I Ram m e. Kr. 100.

— 17 -

(21)

139. B randen i K øbenhavn. Set fra N ybrogade. L ahde

sculp. K oloreret. Kr. 75.

140. — Den 7. Ju n i 1795. Set fra N ørrevold. L ahde sculp. K oloreret. I Ram m e. Kr. 100.

141. F re d e rik VI m ed sin Stab ved L ivgardens M anøv­

r e r i Om egnen af F red erik sb erg Slot. G. H aas efter C. A. Lorentzen. I Ram m e. Kr. 250.

142. F reg atten F rey as K am p i K analen, den 25. Ju li 1800. A k vatinta af C. Kuntz efte r Lønning.

Kr. 125.

143. Briggen Lougen angribes ved St. Thom as af to engelske F reg atter, den 3. M arts 1801, sam t Briggen Lougen a fsla a r A ngrebet. 2. Blade. I gam le R am m er. Pr. Stk. Kr. 75.

144. Den engelske F laa d e p asserer K ronborg, den 30.

M arts 1801. A k v atinta i F a rv e r af R. Dodd.

Kr. 650.

145. Slaget paa R heden, den 2. A pril 1801. A kvatinta i F a rv e r af P. W . T om kins efter J. T. Serres.

To Blade. Kr. 850

Afbildet Side 2.

146. Baily og T. S u th erlan d efter T. W hitcom be. Ak­

v atin ta i F arv er. To Blade. Kr. 125.

147. — „Attack on the D anes". A kv atin ta i F a rv e r af

R. Dodd. Kr. 550.

148. A k vatin ta i F a rv e r af R. Dodd. Kr. 400.

149. — J. F. Clem ens efter C. A. L orentzen. Sw. 318.

IV. I gam m el Ram m e. Kr. 250.

150. J. F ittle r efter N. Pocock. I Ram m e. Kr. 45.

151. — A kv atinta i F a rv e r af J. C. S tadier efter Poc-

cock. I gi. R am m e. Kr. 300.

152. A k vatinta af P. P o llard efter N. Pocock. Kr. 150.

153. — Set fra F relserens K irkes T aarn . A kvarel af C.

Batty. I gi. R am m e. Kr. 200.

154. A kvatinta i F a rv e r af R. P o lla rd efter N.

Pocock. Kr. 200.

155. P. W . T om kins efter J. T. Serres. Kr. 250.

Afbildet Side 17.

156. A kv atinta i F a rv e r af T. S u th erlan d efter W h it­

combe. Kr. 75.

18 -

(22)

' ^y'y^J't///v/r / f'/y-i -¿syt/' / ‘t t ‘ , ////"/■,////Y//.V/ r Æ/(?6’7.

158. Bergskotterne i deres Lejr ved København 1807. Wensler sculp.

157. — H æ dersm inde fo r de fald n e i Slaget p aa R he­

den. G. L. L ahde efter W iedew elt. K oloreret. I

gi. R am m e. Kr. 100.

158. R ergskotterne i deres L ejr ved K øbenhavn 1807.

W en sler inv & sculp. K oloreret. I gi. Ram m e.

Kr. 150.

Afbildet paa denne Side.

159. K øbenhavn N atten m ellem 4. og 5. S eptem ber 1807 set fra C hristianshavn. G. L. L ahde efter C. W . E ckersberg. A kvatinta. K oloreret. I R am m e.

Kr. 250.

160. Den ræ dsom ste N at i K øbenhavn im ellem 4. og 5.

Septbr. 1807. J. F. Clem ens efter C. A. L o ren t­

zen. A k vatinta i F arv er. I R am m e. Kr. 250.

161. K øbenhavns B elejring den 7. Septbr. 1807. F em A kvatinta i F a rv e r af P. P o llard, J. C. S tadier og J. Hiil efter K aptajn C ockburn. Kr. 1600.

— 19 -

(23)

162. K øbenhavns B om b ardem en t 1807. I. B lunck efter A. B achm eister. A kvatinta i F arv er. Kr. 300.

Afbildet Side 21.

163. Vor F ru e T aarn s B rand. G. L. L ahde efter C. W.

E ckersberg. I F arv er. I gi. Ram m e. Kr. 175.

164. Den engelske N ations Skiensel udøvet p a a N yholm den 17. O ctober 1807. H aas sculp. A kvatinta.

Kr. 75.

165. E nglæ ndernes sidste D aad i K øbenhavn 1807. J. F.

Clem ens sculp. I R am m e. Sw. 326. Kr. 125.

166. Briggen Lougen i K am p m ed en engelsk Brig den 14. M arts 1808. N. T ruslev fee. A kvatinta. I

R am m e. Kr. 150.

167. Den engelske K u tterbrig Seagull buxeres ind i Fax- holm Bugten ved C h ristian sand efter 2 T im ers K am p den 19. Ju n i 1808 m ed Orlogs Briggen Lougen. N. T ruslev sculp. A kvatinta. K oloreret.

I gi. R am m e. Kr. 125.

168. K oleralejren. K oloreret R adering af J. Holm. I

Ram m e. Kr. 100.

169. C hristiansborg Slots B rand 1884. R adering af H ans N icolai H ansen. I R am m e. Kr. 75.

170. L ykkens Tem pel. J. F. Clem ens efter A bildgaard.

Sw. 285. Kr. 100.

171. P høenix. W . H euer efter T. L. Lønning. I Ram m e.

Kr. 50.

172. Sokrates. J. F. Clem ens efter N. A bildgaard. Sw.

223. I gi. R am m e. Kr. 150.

TOPOGRAFI

173. K øbenhavn. K obberstik udgivet af Jollain . P aris.

Kr. 125.

174. K øbenhavn set fra R heden. S. H. P etersen sculp.

A kvatinta. Kr. 25.

- 20

(24)

162. Københavns Bombardement 1807. J. Blunck efter A. Bachmeister.

175. Udsigt over K øbenhavn fø r V oldenes Sløjfning.

L ithografi. Kr. 15.

176. Udsigt fra B astionen p a a V olden ved N ø rrep o rt 1846. A kvarel. I gi. R am m e. Kr. 50.

177. K øbenhavn set fra F rederik sberg . S. H. P etersen sculp. K oloreret. I R am m e. Kr. 125.

178. J. Holm efter H. G. F. Holm. K oloreret. I

Ram m e. Kr. 20.

179. Udsigt fra F red erik sb erg B akke m od K øbenhavn.

R adering m ed Sepia. Kr. 50.

180. K øbenhavn set fra A m ager. Ca. 1600. K oloreret.

Kr. 15.

181. C hristiansh av n set fra O rlogsvæ rftet. Tuschtegning af E. N orm ann. sign. E. N. Ju li 1840. Kr. 100.

182. C hristianshavn set fra H avnen. A kvarel af E. N or­

m ann. Kr. 100.

183. F red erik sh o lm s K anal m ed B ryghuset. A kvarel. I

R am m e. Kr. 25.

21

(25)

184. T horvaldsens M useum. Tusch tegning af F. L arsen

1883. sign. I Ram m e. Kr. 90.

185. Børsen. S epiategning af F. L arsen. 1882. Kr. 50.

186. Børsen. J. Holm efter H. G. F. Holm. K oloreret. I

gi. R am m e. Kr. 150.

187. Børsen. A kvarel. Kr. 40.

188. H olm ens K irke set fra B ørsram pen. A kvarel af C.

V. Nielsen, sign. C. N. I Ram m e. Kr. 150.

189. K anekørsel over H olm ens Bro. E fter J. Juel. Olie.

I gi. R am m e. Kr. 65.

190. C hristiansborg Slot. J. H. Thiele sculp. Kr. 20.

191. C hristiansborg Slot. J. Fosie sculp. 1743. I Ram m e.

Kr. 40 192. C hristiansborg Slot. J. Fosie sculp. I gi. Ram m e.

Kr. 25.

193. C hristiansborg Slot. F ra V itruvius. K oloreret. I

R am m e. Kr. 45.

194. H øjbro. T uschtegning af F. L arsen 1882 efter H einr. H ansen, sign. I gi. Ram m e. Kr. 150.

195. R osenborg. A kvarel af H anau. I gi. Ram m e.

Kr. 100.

196. H erkules Logen i R osenborg Have. G. L. L ahde efter C. W . E ckersberg. A kvatinta. N yere Tryk.

I Ram m e. Kr. 100.

197. P ro m en ad en i F red erik sb erg Have. G. C. Schule pinx et sculp. I gi. Ram m e. Kr. 300.

198. P ro m en ad en i R osenborg Have. G. C. Schule pinx et sculp. I gi. Ram m e. Kr. 300.

199. A m alienborg set gennem S øjlerne p aa F red erik s- k irk en s Ruin. Tuschtegning. Kr. 20.

200. C ollonaderne ved A m alienborg. J. H olm efter H.

G. F. Holm. A kvatinta. I Ram m e. Kr. 30.

201. A m alienborg set fra A m aliegade. A kvarel af H. G.

F. Holm. I gi. R am m e. Kr. 150.

202. Kongens N ytorv m ed det gam le Kgl. T eater. T usch­

tegning. Kr. 40.

203. Kongens N ytorv ved H jø rn et af G othersgade og St.

K ongensgade. Tuschtegning af J. L. R idter.

1901. sign. Kr. 20.

- 22

(26)

219. Prospect af København, taget i Dyrehaven ved Fortunen.

F. L. Bradt efter J. Juel.

204. Kongens Nytorv. J. J. B ruun pinx. I Ram m e. Kr. 20.

205. H jø rn et af G othersgade og R egnegade. A kvarel af ' J. L. R idter. 1901. sign. Kr. 10.

206. N ørre P ort. Sepiategning af J. de la Bella. Kr. 100.

207. P ro sp ek t af den ny anlagte Vey uden for Stadens N ørre P ort. F. L. B radt sculp. Kr. 250.

208. U niversitetet. Sepiategning af H. G. F. Holm.

Kr. 50.

209. F rihedsstøtten. S. H. P etersen fec. A kvatinta. I

R am m e. Kr- 20.

210. F rih ed sstø tten . Tusch tegning af F ried rich . I gi.

R am m e. Kr. 100.

211. D et gam le N ational og Indgangen til Tivoli. T usch­

tegning af F. L arsen 1883. I Ram m e. Kr. 75.

212. E sp lan ad en ved Ø ster Port. A kvarel. I Ram m e.

Kr. 100.

213. P a rti af S ortedam sdosseringen. T uschtegning af S.

L. Lange. Kr. 100.

214. P rospect af G raab rø dretorv. F ra V itruvius. Kr. 25.

215. P rospect af Nytorv. F ra V itruvius. Kr. 25.

(27)

216. G æstgiveriet „Tre K roner", og dets G aard. T idli­

gere T ornebuskegade 4. Nu nedrevet. 2 T egnin­

ger. Bly. pr. Stk. Kr. 20.

217. U dkørselen fra C harlo tten lu n d til D yrehaven. J.

Holm efter H. G. F. Holm. K oloreret. Kr. 15.

218. C hristiansholm ved K lam penborg. J. Holm efter H.

G. F. Holm. K oloreret. I Ram m e. Kr. 25.

219. P rospect af K øbenhavn, taget i D yrehaven ved F o rtu n en . F. L. B rad t efter J. Juel. I Ram m e.

Kr. 165.

Afbildet Side 23.

219a. „D yrehauge Lyst-, Reise" og „D yrehauge F o rly stel­

ser". F ried rich sculp. To Blade. I R am m er.

P r. Stk. Kr. 45.

220. Em ilies Kilde. H. A. Grosch efter J. Juel. I Ram m e.

Kr. 250.

Afbildet Side 25.

221. Lyngby. L ithog rafi af J. F. F ritz. K oloreret. I

R am m e. Kr. 40.

222. P a rti fra Lyngby. Olie. I gi. R am m e. Kr. 65.

223. H irschholm Slot. Tuschtegning. I Ram m e. Kr. 35.

224. H irschholm Slot. F ra V itruvius. Kr. 15.

225. S orgenfri Slot. T uschtegning. Kr. 35.

226. P a rti af R id d ersalen p a a F red erik sb o rg Slot.

L ithografi i F a rv e r af A. N ay efter H einrich

H ansen. Kr. 25.

227. F red erik sb o rg Slot L ith ografi i F a rv e r af H. Jen ­

sen efter Købke. Kr. 20.

228. P lan over Indløbet til Sundet, m ed H elsingør og K ronborg. F ra B rau n og H ogenberg. Kr. 25.

229. K ronborg. S. H. P etersen sculp. A kvatinta. I gi.

R am m e. Kr. 75.

230. M arienlyst ved H elsingør. Tuschtegning. Kr. 35.

231. M arienlyst ved H elsingør. Tuschtegning af E. L a r­

sen. sign. 1882. Kr. 25.

232. A rresødal. H erreg aard ved F red erik sv æ rk . A kva­

rel. ' Kr. 10.

233. P ro sp ek t taget fra K lasens B akke ved F re d e rik s­

væ rk. Tuschtegning. Kr. 35.

24

(28)

220. Emilies Kilde. H. A. Grosch efter J. Juel.

234. D ragsholm Slot. A kvarel. Kr. 10.

235. Slangerup. H. Quist efter J. B ruun. Kr. 5.

236. V em m etofte Kloster. F ra V itruvius. Kr. 15.

237. Gisselfeldt. Tegnet og stu k k et af S. L. Lauge 1821.

K oloreret. Kr. 50.

238. G isselfeldt. A kvarel. Kr. 8.

239. Store Hedinge. H. Quist efter J. B ruun. Kr. 5.

240. V ordingborg Slot. F ra V itruvius. Kr. 15.

241. V ordingborg. H. Quist efter J. B ruun. Kr. 5.

242. K apel ved K oskilde D om kirke. A kvarel af H. G. F.

Holm. sign. Kr. 25.

243. Ringsted. H. Quist efter J. B ruun. Kr. 5.

244. Sorø. E fter J. B ruun. Kr. 5.

— 25 —

(29)

245. Skielskør. H. Q uist efter J. B ruun. Kr. 5.

246. Slottet i N ykøbing p aa F alster. A kvarel. I Ram m e.

Kr. 85 247. H erreg aard en H olkenhavn ved Nyborg. A kvarel.

Kr. 15.

248. H erreg aard en G yldensten ved Bogense. A kvarel.

Kr. 10.

249. H erreg aard en Ø rbæ klunde p aa Fyn. A kvarel.

Kr. 10.

250. Odense. K oloreret Byplan. Kr. 20.

251. Slottet i Odense. H. Quist efte r J. J. B ruun. Kr. 10.

252. Slottet i Odense. F ra V itruvius. Kr. 15.

253. Svendborg. K oloreret K obberstik af S. L. Lange.

Kr. 50.

254. S an d eru m g aard s Have. 11 V ignetter. Sw ane Nr.

361, 262, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372.

Pr. Stk. Kr. 5.

255. H vedholm p a a Fyn. H erreg aard . K oloreret Kobber-

stik af S. L. Lange. Kr. 50.

256. B orreby H erreg aard . A kvarel. Kr. 10.

257. Kolding. K oloreret. Kr. 15.

258. K oldinghus. T uschtegning af W . H affner. sign.

Kr. 35.

259. Ribe. Ca. 1590. F ra B raun og H ogenberg. Kr. 10.

260. G raasten Slot. Tegnet og stu k k et af S. L. Lange.

K oloreret. Kr. 50.

261. Hobro. H. A. Grosch efter C. H. W an d all. A k v atin ta Kr. 5.

262. „N uvæ rende L evninger af Niels E bbesens Borg N ø rreriis m ellem R an ders og A arhus". H. A.

Grosch efter E. Storch. A kvatinta. Kr. 10.

263. T orvet i A arhus. L ithografi. K oloreret. Kr. 25.

264. K rabbesholm ved Skive. A kvarel. Kr. 10.

265. C hristiansø set fra G ræ sholm en. A kvarel. Kr. 50.

266. K ort over D an m ark. Ca. 1600. K oloreret. Kr. 25.

26

(30)

RADERINGER M. M. AF JOHAN TH. LUNDBYE

267. E t Æ sel plaget af F luer. K arl M adsen. Nr. 1. Kr. 25.

268. Sam m e. P aa kinesisk P ap ir. K. M. 1. Kr. 20.

269. F a a r ved en G ravhøj. K. M. 2. Kr. 50.

270. Sam m e. P aa kinesisk P ap ir. K. M. 2. Kr. 35.

271. Lille Regine i V allekilde. K. M. 3. Kr. 15.

272. A ntilopehoved. P a a kinesisk P apir. K. M. 5. Kr. 10.

273. Sydsiden af Refsnæs. P aa kinesisk P ap ir. K. M. 6.

Kr. 30.

274. Ved H im lingøje. K. M. 9. Kr. 25.

275. En B ondekone fra C ivitella som fø rer sit lille R arn i L edebaand. P aa kinesisk P ap ir. K. M. 10.

Kr. 25.

276. J u stitsra a d E m an uel Bonnevie. P aa kinesisk P ap ir.

K. M. 11. Kr. 40.

277. Nisse, d er sk æ rer en Pen. F rølich pinx. P aa kin e­

sisk P ap ir. K. M. 12. Kr. 10.

278. Snip. Jydsk R æ vem ynde. G alvanografi. P aa k in e­

sisk P apir. K. M. 13. Kr. 12.

279. T erry. G alvanografi. P aa kinesisk P ap ir. K. M. 14.

Kr. 10.

RADERINGER AF CARL BLOCH

280. H oved af en ung M and. T hiele 3. Kun 15—20 Af­

tryk. Kr. 75.

281. H oved m ed M unkehæ tte. Th. 4. Kun 12—15 Af­

tryk. Kr. 60.

282. Ansigt og H aand. Th. 78. P aa Jap an . Kun 15 Af­

tryk. Kr. 50.

F o ru d en ovennæ vnte m eget sjæ ldne Blade haves altid et sto rt Udvalg af C arl Blochs an d re B aderinger.

LITHOGRAFIER

P ro sp e k ter af danske Provinsbyer.

D anske H erregaard e.

27

Pr. Blad Kr. 4.

Pr. Blad Kr. 1.

(31)

V. W IN K EL & M AGNUSSEN

HØJBROPLADS 7

TELEFONER: 9601 OG 9602

KUNSTHANDEL • KUNST AUKTIONER

MALERIER OG ANTIKVITETER MODTAGES TIL BORTSALG VED AUKTION

VURDERINGER AF MALERIER

OG ANTIKVITETER FORETAGES OVERALT I LANDET

SEPARATUDSTILLINGER AF DANSKE KUNSTNERES ARBEJDER

UDVALGSENDINGER AF GAMLE KOBBERSTIK PAA FORLANGENDE

MALERIER OG KOBBERSTIK RENSES OG RESTAURERES

MALERIER, KOBBERSTIK M. M. KØBES TIL HØJESTE PRIS

EGMONTHPETERSEN

(32)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk