Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

33  11  Download (0)

Full text

(1)

Danmarks Kunstbibliotek

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København/ Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

ILLUSTRERET KATALOG

over

UDSTILLING

«/

© a m l e f ofe& erftif

N ovem ber 1926

2

L

2 0

i n M

$ c

^ a g n u é f e n é $ u n j R ) a n b d HØJBROPLADS 7 * KØBENHAVN K.

$

(4)

ILLUSTRERET KATALOG

OVER

© a m l e s o H t e r f t t f

L I N I E S T I K

E N G E L SK E SO R T K U N ST B L A D E P U N K T E R S T IK

F A R V E S T I K

*

P O R T R Æ T T E R L A N D S K A B E R

H O L L A N D S K E , F R A N S K E OG E N G E L SK E G E N R E B IL L E D E R

S

5

* S B in f e i

6c

^ a g n u ø f e n ø ^ u n ft ^ a n b e l

HØJBROPLADS 7 * KØBENHAVN K.

(5)

Smil........."i"..................................................................................................................................................i............iiiii................................................................................................................................................................nr;

3

}. (

2

Binfd & $}agnu$fené £un|tyani>d * #idbrop(at>g

7

.

V i indbyder D em herved til at se en U dstilling a f gam le K obberstik, der i denne M aaned vil være ophæ ngte i vore U dstillings­

lokaler p a a 1. Sal.

De udstillede B lade stam m er alle f r a vore sidste In d k ø b og indeholder en M æ ngde sm ukke og sjæ ldne B la d e, d e r a f m ange i f o r ­ trinlige fø rste T ryk.

E n Del a f B ladene er indram m ede i originale gam le R am m er.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiimnr;

(6)
(7)

Se Nr. 9 i Kataloget.

Se Nr. 12 i Kataloget.

«

(8)

QQ. < 2Binfel & 5Qia,^ntiéfcné ^unftyanbel * >£)i>jbt:op(at>é 7.

De anførte Priser er fø r B ladene uden R am m e.

M aalene er i C entim eter, H øjden fø rst.

F Ø R S T E A F D E L I N G

PORTRÆTTER

1. Le Duc d’Arenberg.

S ortkunstblad af R. Earlom . v. Dyck pinx. Stort, sm ukt R yt­

terb illed e i Landskab. F orm at 6 4 x 4 6 ... 200 K r.

L. D. d’Attichy.

N anteuil sculp. B rystbillede i oval Indram ning, sm ukt Tryk.

. F orm at 3 4 x 2 7 ... ... 100 K r.

3. Ephraim Bonus.

Lievens fecit. M edicus hebræ us. F o rtrin lig t Tryk. F orm at 35X27 ... 125 K r.

4. Jean de Boullongne.

W ille sculp. B rystbillede. Meget sm ukt T ryk m ed bred Rand.

F orm at 4 6 x 3 4 ... 75 K r.

5. Mrs. Bouverie and Mrs. Crew.

S o rtkunstblad af M archi J. Reynolds pinx. Halv Figur, sid­

dende i en Park. Meget sm ukt Tryk. F orm at 44 X 51, 200 K r.

6. Carl I af England.

v. Dyck pinx. R. Strange sculp. H el Figur, staaende ved sin Hest. Stort sm ukt Blad. F orm at 6 2 x 4 7 ... 150 K r.

7. Henrietta Maria.

v. Dyck pinx. R. Strange sculp. K arl I af Englands Dronning.

H el Figur, siddende m ed to af sine Børn. Stort sm ukt Blad.

F orm at 6 2 x 4 7 ... 150 K r.

f r Z o .

W . / o

f t 3 i'

— 3 —

(9)

<2B in fc( & $? ag n u $ fen é Ä unftyanbel * £ ø jb ro p (a b $ 7 .

3 8 t£ r ii^ F o u c q u e t de Belle-isle.

£ *- \

X - ^ B igaud 'pinx. W ille sculp. K næ stykke, stauende i R ustning.

$ A '' Sm ukt T ryk m ed bred R and. F o rm at 4 9 x 3 4 ... 100 K r.

9. Harduin ^3e Perefix. Lo 1

N anteuil ad vivum sculp. Stort, sm ukt P o rtræ t i oval In d ram ­ ning. F orm at 5 0 x 4 0 ... 200 ]£r

Se Illu stra tio n en.

/ Z fC r

.

10. Lady Catharine Howard.

P ain ted & engraved by C. W ilkin. S m ukt D am eportræ t, halv Figur, siddende i Landskab. B ru n t Tryk. F orm at25 X 20. 125 K r.

11. Marguerite de Largilliere.

I. G. W ille sculp. S m ukt D am eportræ t i oval Indram ning.

F orm at 3 4 x 2 5 ...„ ... 65 K r.

12. Maria Countess of Waidegrave and her Daughter.

S ortkunst af R. H ouston, m eget sm ukt B lad i fo rtrin lig t Tryk.

F orm at 4 9 x 3 7 ... ... 200 K r.

13. Marie Princesse de Pologne, Reine de France.

tX> I IT ( N attier pinx. T ardieu sculp. Meget sm ukt deko rativ t P ortræ t m e3 bred R and. F orm at 4 9 x 3 4 .. ... 75 K r.

< r r

/\\P P

)c 14. Marquis de Marigny.

Tocqué pinx. I. G. W ille sculp. Staaende, halv F igur i rig Rococcodragt, m eget sm ukt T ryk. F orm at 5 0 x 3 5 . . . 100 K r.

15. Jean Baptiste Massé.

I. G. W ille sculp. H alv Figur, staaende. M eget sm ukt Tryk.

F orm at 4 9 x 3 4 ... 75 K r.

16.

17.

ft

3 0

Phillippe de France, Duc d’Orleans.

Sim on sculp. B rystbillede i n aturlig Størrelse, oval Indram ning.

Meget sm ukt og d ekorativt Blad. P røvetryk. Form . 59 X 49 250 K r.

Pierre Mignard.

R igaud pinx. G. F. Schm idt sculp. Ludvig X IV ’s H ofm aler.

S m ukt og d ekorativt H e rrep o rtræ t m ed bred R and. F orm at 52X38 ... 175 K r.

— 4 —

(10)

Se Nr. 47 i Kataloget.

Se Nr. 48 i Kataloget.

(11)

44i Kataloget.

(12)

<2Binfd & SOiagnuéfentf &unfif)cmi)el * ^)ø;'brop(ai)é 7.

18. Count Wallenstein.

S ortkunstblad a f I. R. Sm ith. G. Dou pinx. M eget sm ukt T ryk 11a / a f d ette sjældne Blad. F orm at

50

X

35

... 250 K r.

Se Illustrationen.

19. Lady Gertrude Villiers.

P ain ted & engraved by C. W ilkin. S m ukt D am eportræ t, halv / / £ /ts r 9 Figur, siddende i Landskab. B runt T ryk. F orm at 24 X 19 125 K r.

20. Herreportræt, Silhouet.

Paa blaa B aggrund m ed B lom sterbuket. F orm at 17 X H 35 K r.

21. Dameportræt, Silhouet.

P end an t til Nr. 2 0 ... 35 K r. ji /

— 5 —

(13)

35- OCBtnfd & SÜZagnuéfené 5^unfH>anbcí * h ø jb r o píabé 7 .

A N D E N A F D E L I N G

LANDSKABER

+ 3 5\&*>

(íb^*

f 3V ^ 0

22. First Premium Landscape.

W. W oollett sculp. Sm ukt Landskab i fortrin lig t T ryk. F o r­

m at 4 9 x 6 1 ... 150 K r.

23. Second Premium Landscape.

W. W oollett sculp. S m ukt Landskab i fortrin lig t T ryk. F o r­

m at 4 9 x 6 1 ... 150 K r.

24. Evening.

C. L orrain pinx. Mason sculp. Landskab i oval Indram ning.

Meget sm ukt T ryk før S kriften. F orm at 3 8 x 4 8 ... 70 Kr.

^ 25. The Land Storm.

M orland pinx. I. R. Sm ith sculp. U vejrslandskab m ed R ejsende.

Meget sjæ ldent Farvestik. F orm at 4 9 x 6 0 ...350 Kr.

/ 26. Jupiter and Europa.

C. L orrain pinx. Vivares sculp. S m ukt K ystlandskab m ed F igurer. F orm at 5 0 x 6 1 ... ... 100 Kr.

27. A Moderate Gale.

B akhuizen pinx. Canot sculp. Meget sm ukt T ryk før Skriften.

F orm at 43 X 54 ... 100 K r.

28. A View on the Maese.

A. Cuyp pinx. E llio t sculp. Sm ukt F lodlandskab m ed Kvæg og H y rd er i F orgrunden. F o rtrin lig t T ryk før Skriften. F orm at 4 1 X 6 0 ... 85 K r.

6

(14)

Se Nr. 45 i Kataloget.

Se Nr. 45 i Kataloget.

(15)

18i Kataloget. Se Nr. 100i Kataloget.

(16)

Q5. OCBinfci & Søiagnuéfentf ^unftf>anbcf * ^ o jb r o p la b é 7 .

29. An Italian Seaport.

C. L orrain pinx. Vivares sculp. K ystlandskab m ed Staffage.

F o rtrin lig t T ryk før S kriften. F orm at 5 0 x 6 2 ... 150 K r.

30. A Storm.

L outherbourg pinx. Sm ith sculp. K ystlandskab m ed S kibbrud.

F o rtrin lig t T ryk. F orm at 4 6 x 5 7 ... 125 K r.

31. The Waggoner.

J. Browne sculp. B jergrigt Landskab i M aaneskin. F orm at 4 8 X 6 0 ... 100 K r.

32. The Watering Place.

J. Browne sculp. S m ukt Skovlandskab m ed Kvæg. Meget sm ukt Tryk. P endant til Nr. 31. F o rm at 4 8 x 6 0 ... 115 Kr.

33. Aurora.

G oudt sculp. S m ukt gam m elt T ryk. F orm at 1 5 x 1 7 . . 35 K r.

Se Illustrationen.

34. Vue du Canal d’Ypres.

le Veau sculp, v. d. N eer pinx. F lodlandskab i M aaneskin.

F orm at 2 0 x 2 8 ... 20 K r.

35. Mercury and Battus.

C. L orrain pinx. J. P eak sculp. K lassisk Landskab m ed R uiner.

Meget sm ukt Tryk. F orm at 4 7 x 5 9 ... 115 K r.

36. Apollo and the Sibyl.

Salvator Rosa pinx. J. Browne sculp. Stort, sm ukt F lodlandskab m ed F igurer. F o rtrin lig t T ryk. P en d an t til Nr. 37. F orm at 5 5 x 7 8 ... 185 K r.

37. Going to Market.

R ubens pinx. J. Browne sculp. F igurrigt Landskab m ed vid Udsigt. Sjæ ldent og sm ukt F prstetryk. F orm at 5 5 x 7 8 . 225 K r.

38. Macbeth.

Zuccarelli pinx. W oollett sculp. Skovrigt B jerglandskab i U vejr.

Meget sm ukt T ryk. F orm at 44 X 56 ... 90 K r.

x

3 0 / ^

$

3 ,o

— 7 —

(17)

3 } . <333infci & $0?a.gnutffen$ ^unfH>an&ci * $øjbropiai>é 7.

Cicero at his Villa.

R. W ilson pinx. W oollett sculp. Sm ukt, d ekorativt Landskab.

T idligt T ryk. F orm at 4 4 x 5 6 ... 135 K r.

The Morning.

C. L orrain pinx. P eak sculp. S m ukt Skovlandskab m ed H yrder og Geder. Meget sjæ ld en tT ry k før Skriften. F orm .48 X 60.150 K r.

Dido and Æneas.

Jones pinx. W oollett sculp. Skovrigt Landskab i Uvejr. Meget sm ukt Tryk. F orm at 45 X 5 6 ... 100 K r.

A View on the River Po.

C. L orrain pinx. J. Mason sculp. S m ukt Flodlandskab.

F o rm at 47 X 59 ... 95 K r.

Chasse Royale.

A. v. d. Velde pinx. le Bas sculp. Landskab m ed Jæ gere og H unde. F orm at 5 8 x 4 7 ... 100 K r.

Jacob and Laban.

Claude L orrain pinx. W oollett sculp. Stort, sm ukt F lodland­

skab m ed F igurer. Meget sjæ ldent T ryk før Skriften. F orm at 55 X 78 ... 200 K r.

Se Illustrationen.

The Vicar of Wakefield I II.

W oollett sculp. Sm ukke L andskaber i oval Indram ning m ed F igurer. F orm at 3 4 x 3 5 ... å 125 K r.

Se Illustraiionen.

Joseph Andrews I II.

W. Byrne sculp. M eget sm ukke L andskaber m ed Staffage i oval Indram ning. F orm at 3 3 x 3 5 ... å 125 K r.

Meleager and Atalanta.

R. W ilson pinx. W. W oollett sculp. K lippefuldt Landskab m ed F igurer. T ryk før S kriften m ed b red R a n d ... 150 K r.

Se Illustrationen.

8

(18)

9$ . <2 B in fd

&

Diagnuéfené ^ u n ftø a n b d ■X" *£)øjbropicib$ 7»i

48. Phaeton.

R. W ilson pinx. W. W oollett sculp. Opgaaende Sol over sm ukt klassisk Landskab m ed T em pler og R uiner. Meget sm ukt Tryk.

F orm at 4 8 x 6 1 ... 125 K r.

\ Se Illustrationen.

1 49. Vue de l’Elbe.

v. d. N eer pinx. Barnes sculp. S m ukt Flodland i M aaneskin.

B red Rand. F orm at 2 6 x 3 3... 35 Kr.

50. De tre Køer.

O riginalradering af N. B erchen. S m ukt T ryk. F orm at 1 8 x 2 4 ... 35 K r.

Se Nr. 33 i Kataloget.

i 0

^ ^ 9 Æ c .

,

(19)

QOBtnEci & ?agn u £fen é ^unflf>anbci * ^)ojbropiat)é 7 . $

51.

/ t ik .

53.

2,

<i A V .

T

54.

¿

5

’A V . y 55.

56.

*30

/t^r, ,/

57.

T R E D I E A F D E L I N G

GENREBILLEDER

F. Bartolozzi.

Swinging. W. H am ilton del. Legende B ørn i Landskab. B runt T ryk i Oval. F orm at 1 9 x 2 4 ... 85 K r.

F. Bartolozzi.

T he fair M oralist and h er Pupil. Cosway del. E legant klæ dt ung Dame, d er underviser et Barn. Crayon-M aner i b ru n t Tryk.

F orm at 3 3 x 2 4 ... 90 K r.

Le Bas.

3me F éte Flam ande. Teniers pinx. Landsbyfest m ed dansende Børn. Stort, sm ukt Blad. F orm at 5 9 x 7 7 ... 150 K r.

Se Illu stra tio n en.

Le Bas.

4<me F éte Flam ande. T eniers pinx. Landsbyfest. P en d an t til Nr. 53. F orm at 5 9 x 7 7 ... 150 K r.

F. Boucher.

L ’am our vendangeur. Fessard sculp. Legende A m oriner i Skov­

landskab. F orm at 32 X 25 ... 30 K r.

Baudouin.

Le C hem in de la F ortune. Voyez sculp. Elegant Louis seize ln te rie u r m ed Dansende. Meget sm ukt T ryk. F orm at 46 X 34 ... 225 K r.

W. Byrne.

T he C hildren in th e Wood. Sovende B ørn i Skovlandskab.

S m ukt T ryk i Oval. F orm at 2 7 x 3 0 ... 65 K r.

10

(20)
(21)

Se Nr. 53 i Kataloget.

(22)

03. ‘SBinfd & $iagnuéfené ^unftyanfcd * $ø)bropiai)é 7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

6 6. 0 0

67.

I. B. Chardin.

La Pourvoieuse. Sim eon sculp. In te rie u r m ed F igurer. F o rm at 3 9 X 2 8 ... 100 K r.

Chevillet.

Melle sa Soeur. H eillm ann pinx. Ung, spindende Dame. S m ukt

d ekorativt Blad. F orm at 4 5 x 3 2 ... 85 K r. 3 0 l't r,

Chevillet.

Le Bon Exem ple. C hevillet pinx. Ung, sm uk Dame ved sit Sytøj. P en d an t til Nr. 59 ... 85 K r.

L. A. Claessens.

A spettare. Elegant, ung Dame i D øraabning. Sm ukt og sjæ ldent Blad. P u n k terstik . F orm at 3 6 x 2 0... 125 K r.

Demarteau.

H vilende Jæ ger i Landskab. K obberstik i Crayon-M aner e fte r H uet. Meget sm ukt T ryk i rødt. F orm at 2 5 x 3 6 . . . . 350 K r.

I. D. Dugoure.

Le Lever de la M ariée. T riere sculp. E legant Louis seize In te ­ rie u r m ed m ange F igurer. F orm at 4 7 x 3 4 ...275 K r.

Dusart.

H eelm eester. O perationsscene hos en K vaksalver. O riginal­

radering. F orm at 2 6 x 1 8 ... 65 K r.

Rich. Earlom.

A Game M arket. S ortkunst efter Snydens. In te rie u r m ed for­

skelligt Fuglevildt. F orm at 4 4 x 6 1 ... 150 K r. ^

Rich. Earlom.

A Flow er Piece. A F ru it Piece. S ortkunstblade efter v. Huy- soms berøm te B lom sterbilleder. Meget sm ukke T ryk m ed b red R and. F orm at 5 6 x 4 2... å 300 K r.

Se Illustrationen.

Freudeberg.

L’H eureuse U nion. Bosse sculp. E legant In te rie u r m ed elskende P ar. F o rtrin lig t T ry k a f dette sm ukke Blad. F orm at 4 3 X 3 1 ... 350 K r.

11

(23)

05. < 2Btnfd & SOîagmrôfetrê £un|îl)ant>d * «£)øfbroplat>$ 7.

V 68.

69.

70.

k 71.

^ 72.

> 73.

>74.

75.

76.

W

A r

77.

Val. Green.

Y outh. S ortkunst efter T. K ettle. Legende Dreng m ed H und i et Landskab. Sm ukt, d ekorativt Blad. Form . 5 5 x 3 5 . 150 K r.

I. B. Greuze.

La V oluptueuse. G aillard sculp. Sm ukt D am eportræ t i oval Indram ning m ed R osenguirlander. F orm at 4 2 x 3 1 . . . 125 K r.

I. B. Greuze.

Le T endre Desir. S m ukt D am eportræ t i oval Indram ning m ed R osenguirlander. P en d an t til Nr. 69. F orm at 4 2 x 3 1 . 125 K r.

I. B. Greuze.

Le p e tit chien. M aleuvre se. R ococcointerieur m ed Figurer.

Meget sm ukt Tryk. F orm at 4 8 x 3 5 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

La bonne m ère. Cars sculp. R ococcointerieur m ed F igurer.

P en d an t til Nr. 71. F o rm at 4 8 x 3 5 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

H uslig Scene. Danzel sculp. Sm ukt, d ekorativt Rococcoblad.

F o rtrin lig t T ryk. F o rm at 4 5 x 3 4 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

Le D onneur de Serenade. P. E. M oitte sculp. In té rie u r m ed Z itar-spillende Mand. F orm at 4 0 x 2 8 ... 100 K r.

Se Illustrationen.

I. B. Greuze.

La Paresseuse. P. E. M oitte sculp. P en d an t til Nr. 74. F orm at 4 0 X 2 8 ... 100 K r.

Se Illustrationen.

I. B. Greuze.

La C ruche cassée. I M assard sculp. Meget sm ukt T ryk efter Greuzes b ekendte B illede. F orm at 5 1 x 3 7... 200 K r.

I. B. Greuze.

La L aitière, le Vasseur sculp. M eget sm ukt T ryk efter Greuzes bek en d te M aleri. P en d an t til Nr. 76. F orm at 5 1 x 3 7 . 200 K r.

12

(24)

Se Nr.

(25)
(26)

'S . QCBinfcl & îO îaqnuéfené ^unfll)ani)c( * #øj'broplat>$ 7 „

78. Angelica Kauifmann.

The H andkerchief. D elattre sculp. Landskab m ed F igurer. R ød­

tryk i rund Indram ning. F orm at 3 6 x 3 0 ... 85 K r.

79. N. Låneret.

Nicaise. Larm essin sculp. Rococcoklædt H erre og Dame i en P ark. S m ukt Tryk. F orm at 3 3 x 3 8 ... 100 K r.

80. De Launay.

Le B onheur du Menage. le P rince pinx. S m ukt In té rie u r m ed M oder m ed diende Barn. F orm at 2 8 x 3 1 ... 125 K r.

81. De Launay.

L’E m plette Inutile. B lom sterm arked m ed G artnerske. F orm at 4 3 X 3 4 ... 75 K r.

82. De Launay.

A ngélique et M édor. Raoux pinx. S m ukt Landskab m ed elskende P ar. Meget sm ukt Tryk. F orm at 54 X 38 ... 85 K r.

83. Louise Vigée Lebrun.

La Tendresse m aternelle. A vril sculp. P o rtræ t af Mme L ebrun m ed sin D atter paa Skødet. F orm at 50 X 3 6 ... 85 K r.

84. Lépiciée.

La Relevée. Jeau rat pinx. Sm ukt In té rie u r m ed Dame ved sit Sybord. F orm at 3 8 x 2 7 ... 75 K r.

85. Milford del.

Jagtfalk. Stort, sm ukt Farvestik. F orm at 54 X 42 ... 40 K r.

86. Morelli.

The Young Gipsy. R avenet sculp. Sm ukt Tryk. F o rm at 4 0 X 2 9 ... 35 K r.

87. C. Netscher.

Le Jeu de P iquet. Lepicié sculp. K ortspillende H erre og D am er i hollandsk In térieu r. F orm at 3 8 x 2 7 ... 65 K r.

Se Illustrationen.

— 13 —

>

V ô / 'i r

J S '/ t r .

(27)

38. 325infd & $îagnu$fetrô £unjîl>ant>c( * $øjbrop(at>£ 7.

88.

89.

s 90.

91.

92.

'- '/PC?*) j 93.

94.

95.

98.

Nutter.

T he M iniature P icture. Landskab m ed Figurer. R undt Farve- stik. F orm at 2 7 x 2 4 ... 85 K r.

A. Ostade.

Peasants drinking. Suyderhoef sculp. D rikkende B ønder foran et Værtshus. F o rtrin lig t T ryk. F orm at 4 1 x 3 6 ... 75 Kr.

A. Ostade.

Læsende M and. P. v. Am stel sculp. Holl. In te rie u r m ed F i­

gurer. Meget sm ukt T ryk i F arver. F orm at 2 4 x 2 0 . . . . 60 K r.

W. Pether.

Felicity. S m ukt S ortkunstblad. F orm at 3 5 x 2 5 ... 90 K r.

Se Illu stra tio n en p a a O m slaget.

W. Pether.

P hilosopher giving a L ecture on th e O rrery. Stort, sm ukt S ortkunstblad m ed mange F igurer. T ryk før S kriften. F orm at 50 X 60 ... 250 K r.

Se Illustrationen.

Le Prince.

Le R eveil des Enfants. Landlig Fam iliescene. F orm at 5 0 x 3 8 ... 135 K r.

Le Prince.

La R écréation C ham pêtre. H yrdeidyl. M eget sm ukt Stik.

F orm at 49 X 35 • ... 135 K r.

Rembrandt.

Skibsbygm esteren. S ortkunstblad af Hodges. Sm ukt og sjæ ldent Blad. F orm at 4 4 x 5 7 ...!... 250 K r.

Se Illu stra tio n en.

Rembrandt.

La sainte Fam ille. M artini sculp. In te rie u r m ed den hellige Fam ilie. M eget sm ukt Stik. F orm at 2 6 x 2 3 ... 25 Kr.

Rembrandt.

C hristus h e lb re d er Ja iri D atter. G. F. Schm idt fecit. S m ukt Tryk. F orm at 2 3 x 2 7 ... 35 K r.

Rembrandt.

D am en m ed Viften. G. F. Schm idt fecit. F o rtrin lig t T ryk m ed bred R and. F orm at 2 0 x 1 6 ... 35 Kr.

— 14 —

(28)

k J

-.108 i Kataloget. Se Nr. 109i Kataloget.

(29)

d

Se Nr. 118i Kataloget. Se Nr. 119i Kataloget.

(30)

3 5 . O B infel & SDîagnuéfetrô Ä unftf)anbd * $øjbroplat>3 7 .

99. Rembrandt.

P o rtræ t af en gam m el M and. S ortkunst a f R. H ouston. Sm ukt r ¿j l- T ryk m ed bred Rand. F orm at 3 9 x 2 8 ... 90 K r.

100. J. Reynolds.

T he Student. S ortkunstblad af I. R. Sm ith. Meget sm ukt F ørstetryk. F orm at 40 X 29 ... 265 K r.

Se Illustrationen.

101. M. A. Scott.

A uld R obin Gray. Siddende ung Dame i Landskab. R ødtryk i Oval. F orm at 23 X 2 7 ... 65 K r. *

102. Selby del.

Fasaner. Stort, sm ukt F arvetryk. F orm at 41 X 53 ... 50 K r. A” ,

103. Selby del..

Duehøg. Stort, sm ukt, engelsk F arvestik. Form . 5 4 x 4 2 . 40 K r.

104. Sintzenich.

M usik. Ung Skønhed spillende paa T am burin. F arvestik i oval Indram ning. F orm at 2 9 x 2 2 ... 150 K r.

105. G. Smith.

E n R ingdue. F arv etry k t K obberstik. F orm at 3 1 x 4 3 . 45 K r. ^

106. G. Smith.

Blisand. F arv etry k t K obberstik. F orm at 3 2 x 4 4 ... 45 K r.

1 0 7 .1. R. Smith.

T he Astrologer. Elegant klæ dte D am er besøger en Lærd. Sm ukt ovalt F arvestik af Simon. F orm at 36 X 31 ... 250 Kr.

108. Terborch.

La Santé portée. C hevillet sculp. Meget sm ukt T ryk. F orm at * 4 3 X 3 1 ... ... 125 K r.

Se Illustrationen.

109. Terborch.

La Santée rendue. C hevillet sculp. P en d an t til Nr. 108. For- m at 4 3 x 3 1 ... 125 K r.

Se Illu stra tio n en .

110. Tomkins.

Rozina. U ngt P ar i H østlandskab. R undt Farvestik. F orm at 3 7 X 3 5 ... 350 K r.

/

— 15 —

/

(31)

Qß. 'Sßinfd & $?agmréfené Äunftyanbd * .Ç>i>ibropÎabé 7.

111. Carlo Vanloo.

L’éléve D essinateur. Meget sm ukt Tryk. Form . 2 7 X 2 0 . 25 K r.

112. le Vasseur.

Le T ransport des Filles de joye à l’hospital. Jea u rat pinx.

P arisisk G adebillede m ed mange Figurer. F o rm .44X 52. 125 K r.

y 113. James Watson.

V ertum us og Pom ona. H ertuginden af M azarin. S ortkunstblad efter C. N etscher. Sm ukt, d ekorativt F igurbillede. Meget sm ukt T ryk før Skriften. F orm at 5 3 X 3 7 ... 225 K r.

* 114.1. G. Wille.

Le C oncert de Fam ille. Schalcken pinx. Holl. In te rie u r m ed Syngende og Spillende. F orm at 4 8 X 3 8 ... 125 K r.

115.1. G. Wille.

In stru ctio n paternelle. T erborch pinx. Sm ukt, holl. In térie u r m ed H erre og to Damer. F o rtrin lig t T ry k m ed bred R and af dette sm ukke Blad. F orm at 43 X 34 ... 150 K r.

1 1 6 .1. G. Wille.

L’O bservateur d istrait. F. M ieris pinx. Lille Dreng, der blæ ser Sæ bebobler. Meget sm ukt T ryk m ed bred Rand. F orm at 2 8 X 2 2 ... 60 K r.

Se Illustrationen.

V

1 1 7 .1. G. Wille.

Bons Amis. Ostade pinx. In terie u r m ed Tobaksrygere. Meget sm ukt T ryk. F orm at 2 8 X 2 2 ... 50 K r.

'3 3 ksr

W. Woollett.

T he Jocund Peasants. Meget sm ukt Tryk. Form . 50 X 37. 125 K r.

Se Illustrationen.

o / ^.119. W. W oollett.

^ * T he Cottagers. D usart pinx. P en d an t til Nr. 118. F orm at 5 0 X 3 7 ... 125 K r.

Se Illustrationen.

(32)

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii iu ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i im ii ^

I vore K obberstikm apper h ar vi til enhver T id et stort L a g er a f sm u kke, g am le K obberstik i de

| fo rskellig e Genre.

I *

1

V i er a ltid K øbere til gode, ga m le K obberstik, baade enkelte B lade og hele Sam linger.

I * I

Udvalgssendinger p a a F orlangende.

5 iiiiiim im iiiiiiiim iiiiiiiim iiim m iiiiim iim iiiiim m m iim iitiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiim iiiim iiiiiiiir=

(33)

Figure

Updating...

References

Related subjects :