• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
33
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danmarks Kunstbibliotek

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København/ Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

ILLUSTRERET KATALOG

over

UDSTILLING

«/

© a m l e f ofe& erftif

N ovem ber 1926

2

L

2 0

i n M

$ c

^ a g n u é f e n é $ u n j R ) a n b d HØJBROPLADS 7 * KØBENHAVN K.

$

(4)

ILLUSTRERET KATALOG

OVER

© a m l e s o H t e r f t t f

L I N I E S T I K

E N G E L SK E SO R T K U N ST B L A D E P U N K T E R S T IK

F A R V E S T I K

*

P O R T R Æ T T E R L A N D S K A B E R

H O L L A N D S K E , F R A N S K E OG E N G E L SK E G E N R E B IL L E D E R

S

5

* S B in f e i

6c

^ a g n u ø f e n ø ^ u n ft ^ a n b e l

HØJBROPLADS 7 * KØBENHAVN K.

(5)

Smil........."i"..................................................................................................................................................i............iiiii................................................................................................................................................................nr;

3

}. (

2

Binfd & $}agnu$fené £un|tyani>d * #idbrop(at>g

7

.

V i indbyder D em herved til at se en U dstilling a f gam le K obberstik, der i denne M aaned vil være ophæ ngte i vore U dstillings­

lokaler p a a 1. Sal.

De udstillede B lade stam m er alle f r a vore sidste In d k ø b og indeholder en M æ ngde sm ukke og sjæ ldne B la d e, d e r a f m ange i f o r ­ trinlige fø rste T ryk.

E n Del a f B ladene er indram m ede i originale gam le R am m er.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiimnr;

(6)
(7)

Se Nr. 9 i Kataloget.

Se Nr. 12 i Kataloget.

«

(8)

QQ. < 2Binfel & 5Qia,^ntiéfcné ^unftyanbel * >£)i>jbt:op(at>é 7.

De anførte Priser er fø r B ladene uden R am m e.

M aalene er i C entim eter, H øjden fø rst.

F Ø R S T E A F D E L I N G

PORTRÆTTER

1. Le Duc d’Arenberg.

S ortkunstblad af R. Earlom . v. Dyck pinx. Stort, sm ukt R yt­

terb illed e i Landskab. F orm at 6 4 x 4 6 ... 200 K r.

L. D. d’Attichy.

N anteuil sculp. B rystbillede i oval Indram ning, sm ukt Tryk.

. F orm at 3 4 x 2 7 ... ... 100 K r.

3. Ephraim Bonus.

Lievens fecit. M edicus hebræ us. F o rtrin lig t Tryk. F orm at 35X27 ... 125 K r.

4. Jean de Boullongne.

W ille sculp. B rystbillede. Meget sm ukt T ryk m ed bred Rand.

F orm at 4 6 x 3 4 ... 75 K r.

5. Mrs. Bouverie and Mrs. Crew.

S o rtkunstblad af M archi J. Reynolds pinx. Halv Figur, sid­

dende i en Park. Meget sm ukt Tryk. F orm at 44 X 51, 200 K r.

6. Carl I af England.

v. Dyck pinx. R. Strange sculp. H el Figur, staaende ved sin Hest. Stort sm ukt Blad. F orm at 6 2 x 4 7 ... 150 K r.

7. Henrietta Maria.

v. Dyck pinx. R. Strange sculp. K arl I af Englands Dronning.

H el Figur, siddende m ed to af sine Børn. Stort sm ukt Blad.

F orm at 6 2 x 4 7 ... 150 K r.

f r Z o .

W . / o

f t 3 i'

— 3 —

(9)

<2B in fc( & $? ag n u $ fen é Ä unftyanbel * £ ø jb ro p (a b $ 7 .

3 8 t£ r ii^ F o u c q u e t de Belle-isle.

£ *- \

X - ^ B igaud 'pinx. W ille sculp. K næ stykke, stauende i R ustning.

$ A '' Sm ukt T ryk m ed bred R and. F o rm at 4 9 x 3 4 ... 100 K r.

9. Harduin ^3e Perefix. Lo 1

N anteuil ad vivum sculp. Stort, sm ukt P o rtræ t i oval In d ram ­ ning. F orm at 5 0 x 4 0 ... 200 ]£r

Se Illu stra tio n en.

/ Z fC r

.

10. Lady Catharine Howard.

P ain ted & engraved by C. W ilkin. S m ukt D am eportræ t, halv Figur, siddende i Landskab. B ru n t Tryk. F orm at25 X 20. 125 K r.

11. Marguerite de Largilliere.

I. G. W ille sculp. S m ukt D am eportræ t i oval Indram ning.

F orm at 3 4 x 2 5 ...„ ... 65 K r.

12. Maria Countess of Waidegrave and her Daughter.

S ortkunst af R. H ouston, m eget sm ukt B lad i fo rtrin lig t Tryk.

F orm at 4 9 x 3 7 ... ... 200 K r.

13. Marie Princesse de Pologne, Reine de France.

tX> I IT ( N attier pinx. T ardieu sculp. Meget sm ukt deko rativ t P ortræ t m e3 bred R and. F orm at 4 9 x 3 4 .. ... 75 K r.

< r r

/\\P P

)c 14. Marquis de Marigny.

Tocqué pinx. I. G. W ille sculp. Staaende, halv F igur i rig Rococcodragt, m eget sm ukt T ryk. F orm at 5 0 x 3 5 . . . 100 K r.

15. Jean Baptiste Massé.

I. G. W ille sculp. H alv Figur, staaende. M eget sm ukt Tryk.

F orm at 4 9 x 3 4 ... 75 K r.

16.

17.

ft

3 0

Phillippe de France, Duc d’Orleans.

Sim on sculp. B rystbillede i n aturlig Størrelse, oval Indram ning.

Meget sm ukt og d ekorativt Blad. P røvetryk. Form . 59 X 49 250 K r.

Pierre Mignard.

R igaud pinx. G. F. Schm idt sculp. Ludvig X IV ’s H ofm aler.

S m ukt og d ekorativt H e rrep o rtræ t m ed bred R and. F orm at 52X38 ... 175 K r.

— 4 —

(10)

Se Nr. 47 i Kataloget.

Se Nr. 48 i Kataloget.

(11)

44i Kataloget.

(12)

<2Binfd & SOiagnuéfentf &unfif)cmi)el * ^)ø;'brop(ai)é 7.

18. Count Wallenstein.

S ortkunstblad a f I. R. Sm ith. G. Dou pinx. M eget sm ukt T ryk 11a / a f d ette sjældne Blad. F orm at

50

X

35

... 250 K r.

Se Illustrationen.

19. Lady Gertrude Villiers.

P ain ted & engraved by C. W ilkin. S m ukt D am eportræ t, halv / / £ /ts r 9 Figur, siddende i Landskab. B runt T ryk. F orm at 24 X 19 125 K r.

20. Herreportræt, Silhouet.

Paa blaa B aggrund m ed B lom sterbuket. F orm at 17 X H 35 K r.

21. Dameportræt, Silhouet.

P end an t til Nr. 2 0 ... 35 K r. ji /

— 5 —

(13)

35- OCBtnfd & SÜZagnuéfené 5^unfH>anbcí * h ø jb r o píabé 7 .

A N D E N A F D E L I N G

LANDSKABER

+ 3 5\&*>

(íb^*

f 3V ^ 0

22. First Premium Landscape.

W. W oollett sculp. Sm ukt Landskab i fortrin lig t T ryk. F o r­

m at 4 9 x 6 1 ... 150 K r.

23. Second Premium Landscape.

W. W oollett sculp. S m ukt Landskab i fortrin lig t T ryk. F o r­

m at 4 9 x 6 1 ... 150 K r.

24. Evening.

C. L orrain pinx. Mason sculp. Landskab i oval Indram ning.

Meget sm ukt T ryk før S kriften. F orm at 3 8 x 4 8 ... 70 Kr.

^ 25. The Land Storm.

M orland pinx. I. R. Sm ith sculp. U vejrslandskab m ed R ejsende.

Meget sjæ ldent Farvestik. F orm at 4 9 x 6 0 ...350 Kr.

/ 26. Jupiter and Europa.

C. L orrain pinx. Vivares sculp. S m ukt K ystlandskab m ed F igurer. F orm at 5 0 x 6 1 ... ... 100 Kr.

27. A Moderate Gale.

B akhuizen pinx. Canot sculp. Meget sm ukt T ryk før Skriften.

F orm at 43 X 54 ... 100 K r.

28. A View on the Maese.

A. Cuyp pinx. E llio t sculp. Sm ukt F lodlandskab m ed Kvæg og H y rd er i F orgrunden. F o rtrin lig t T ryk før Skriften. F orm at 4 1 X 6 0 ... 85 K r.

6

(14)

Se Nr. 45 i Kataloget.

Se Nr. 45 i Kataloget.

(15)

18i Kataloget. Se Nr. 100i Kataloget.

(16)

Q5. OCBinfci & Søiagnuéfentf ^unftf>anbcf * ^ o jb r o p la b é 7 .

29. An Italian Seaport.

C. L orrain pinx. Vivares sculp. K ystlandskab m ed Staffage.

F o rtrin lig t T ryk før S kriften. F orm at 5 0 x 6 2 ... 150 K r.

30. A Storm.

L outherbourg pinx. Sm ith sculp. K ystlandskab m ed S kibbrud.

F o rtrin lig t T ryk. F orm at 4 6 x 5 7 ... 125 K r.

31. The Waggoner.

J. Browne sculp. B jergrigt Landskab i M aaneskin. F orm at 4 8 X 6 0 ... 100 K r.

32. The Watering Place.

J. Browne sculp. S m ukt Skovlandskab m ed Kvæg. Meget sm ukt Tryk. P endant til Nr. 31. F o rm at 4 8 x 6 0 ... 115 Kr.

33. Aurora.

G oudt sculp. S m ukt gam m elt T ryk. F orm at 1 5 x 1 7 . . 35 K r.

Se Illustrationen.

34. Vue du Canal d’Ypres.

le Veau sculp, v. d. N eer pinx. F lodlandskab i M aaneskin.

F orm at 2 0 x 2 8 ... 20 K r.

35. Mercury and Battus.

C. L orrain pinx. J. P eak sculp. K lassisk Landskab m ed R uiner.

Meget sm ukt Tryk. F orm at 4 7 x 5 9 ... 115 K r.

36. Apollo and the Sibyl.

Salvator Rosa pinx. J. Browne sculp. Stort, sm ukt F lodlandskab m ed F igurer. F o rtrin lig t T ryk. P en d an t til Nr. 37. F orm at 5 5 x 7 8 ... 185 K r.

37. Going to Market.

R ubens pinx. J. Browne sculp. F igurrigt Landskab m ed vid Udsigt. Sjæ ldent og sm ukt F prstetryk. F orm at 5 5 x 7 8 . 225 K r.

38. Macbeth.

Zuccarelli pinx. W oollett sculp. Skovrigt B jerglandskab i U vejr.

Meget sm ukt T ryk. F orm at 44 X 56 ... 90 K r.

x

3 0 / ^

$

3 ,o

— 7 —

(17)

3 } . <333infci & $0?a.gnutffen$ ^unfH>an&ci * $øjbropiai>é 7.

Cicero at his Villa.

R. W ilson pinx. W oollett sculp. Sm ukt, d ekorativt Landskab.

T idligt T ryk. F orm at 4 4 x 5 6 ... 135 K r.

The Morning.

C. L orrain pinx. P eak sculp. S m ukt Skovlandskab m ed H yrder og Geder. Meget sjæ ld en tT ry k før Skriften. F orm .48 X 60.150 K r.

Dido and Æneas.

Jones pinx. W oollett sculp. Skovrigt Landskab i Uvejr. Meget sm ukt Tryk. F orm at 45 X 5 6 ... 100 K r.

A View on the River Po.

C. L orrain pinx. J. Mason sculp. S m ukt Flodlandskab.

F o rm at 47 X 59 ... 95 K r.

Chasse Royale.

A. v. d. Velde pinx. le Bas sculp. Landskab m ed Jæ gere og H unde. F orm at 5 8 x 4 7 ... 100 K r.

Jacob and Laban.

Claude L orrain pinx. W oollett sculp. Stort, sm ukt F lodland­

skab m ed F igurer. Meget sjæ ldent T ryk før Skriften. F orm at 55 X 78 ... 200 K r.

Se Illustrationen.

The Vicar of Wakefield I II.

W oollett sculp. Sm ukke L andskaber i oval Indram ning m ed F igurer. F orm at 3 4 x 3 5 ... å 125 K r.

Se Illustraiionen.

Joseph Andrews I II.

W. Byrne sculp. M eget sm ukke L andskaber m ed Staffage i oval Indram ning. F orm at 3 3 x 3 5 ... å 125 K r.

Meleager and Atalanta.

R. W ilson pinx. W. W oollett sculp. K lippefuldt Landskab m ed F igurer. T ryk før S kriften m ed b red R a n d ... 150 K r.

Se Illustrationen.

8

(18)

9$ . <2 B in fd

&

Diagnuéfené ^ u n ftø a n b d ■X" *£)øjbropicib$ 7»i

48. Phaeton.

R. W ilson pinx. W. W oollett sculp. Opgaaende Sol over sm ukt klassisk Landskab m ed T em pler og R uiner. Meget sm ukt Tryk.

F orm at 4 8 x 6 1 ... 125 K r.

\ Se Illustrationen.

1 49. Vue de l’Elbe.

v. d. N eer pinx. Barnes sculp. S m ukt Flodland i M aaneskin.

B red Rand. F orm at 2 6 x 3 3... 35 Kr.

50. De tre Køer.

O riginalradering af N. B erchen. S m ukt T ryk. F orm at 1 8 x 2 4 ... 35 K r.

Se Nr. 33 i Kataloget.

i 0

^ ^ 9 Æ c .

,

(19)

QOBtnEci & ?agn u £fen é ^unflf>anbci * ^)ojbropiat)é 7 . $

51.

/ t ik .

53.

2,

<i A V .

T

54.

¿

5

’A V . y 55.

56.

*30

/t^r, ,/

57.

T R E D I E A F D E L I N G

GENREBILLEDER

F. Bartolozzi.

Swinging. W. H am ilton del. Legende B ørn i Landskab. B runt T ryk i Oval. F orm at 1 9 x 2 4 ... 85 K r.

F. Bartolozzi.

T he fair M oralist and h er Pupil. Cosway del. E legant klæ dt ung Dame, d er underviser et Barn. Crayon-M aner i b ru n t Tryk.

F orm at 3 3 x 2 4 ... 90 K r.

Le Bas.

3me F éte Flam ande. Teniers pinx. Landsbyfest m ed dansende Børn. Stort, sm ukt Blad. F orm at 5 9 x 7 7 ... 150 K r.

Se Illu stra tio n en.

Le Bas.

4<me F éte Flam ande. T eniers pinx. Landsbyfest. P en d an t til Nr. 53. F orm at 5 9 x 7 7 ... 150 K r.

F. Boucher.

L ’am our vendangeur. Fessard sculp. Legende A m oriner i Skov­

landskab. F orm at 32 X 25 ... 30 K r.

Baudouin.

Le C hem in de la F ortune. Voyez sculp. Elegant Louis seize ln te rie u r m ed Dansende. Meget sm ukt T ryk. F orm at 46 X 34 ... 225 K r.

W. Byrne.

T he C hildren in th e Wood. Sovende B ørn i Skovlandskab.

S m ukt T ryk i Oval. F orm at 2 7 x 3 0 ... 65 K r.

10

(20)
(21)

Se Nr. 53 i Kataloget.

(22)

03. ‘SBinfd & $iagnuéfené ^unftyanfcd * $ø)bropiai)é 7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

6 6. 0 0

67.

I. B. Chardin.

La Pourvoieuse. Sim eon sculp. In te rie u r m ed F igurer. F o rm at 3 9 X 2 8 ... 100 K r.

Chevillet.

Melle sa Soeur. H eillm ann pinx. Ung, spindende Dame. S m ukt

d ekorativt Blad. F orm at 4 5 x 3 2 ... 85 K r. 3 0 l't r,

Chevillet.

Le Bon Exem ple. C hevillet pinx. Ung, sm uk Dame ved sit Sytøj. P en d an t til Nr. 59 ... 85 K r.

L. A. Claessens.

A spettare. Elegant, ung Dame i D øraabning. Sm ukt og sjæ ldent Blad. P u n k terstik . F orm at 3 6 x 2 0... 125 K r.

Demarteau.

H vilende Jæ ger i Landskab. K obberstik i Crayon-M aner e fte r H uet. Meget sm ukt T ryk i rødt. F orm at 2 5 x 3 6 . . . . 350 K r.

I. D. Dugoure.

Le Lever de la M ariée. T riere sculp. E legant Louis seize In te ­ rie u r m ed m ange F igurer. F orm at 4 7 x 3 4 ...275 K r.

Dusart.

H eelm eester. O perationsscene hos en K vaksalver. O riginal­

radering. F orm at 2 6 x 1 8 ... 65 K r.

Rich. Earlom.

A Game M arket. S ortkunst efter Snydens. In te rie u r m ed for­

skelligt Fuglevildt. F orm at 4 4 x 6 1 ... 150 K r. ^

Rich. Earlom.

A Flow er Piece. A F ru it Piece. S ortkunstblade efter v. Huy- soms berøm te B lom sterbilleder. Meget sm ukke T ryk m ed b red R and. F orm at 5 6 x 4 2... å 300 K r.

Se Illustrationen.

Freudeberg.

L’H eureuse U nion. Bosse sculp. E legant In te rie u r m ed elskende P ar. F o rtrin lig t T ry k a f dette sm ukke Blad. F orm at 4 3 X 3 1 ... 350 K r.

11

(23)

05. < 2Btnfd & SOîagmrôfetrê £un|îl)ant>d * «£)øfbroplat>$ 7.

V 68.

69.

70.

k 71.

^ 72.

> 73.

>74.

75.

76.

W

A r

77.

Val. Green.

Y outh. S ortkunst efter T. K ettle. Legende Dreng m ed H und i et Landskab. Sm ukt, d ekorativt Blad. Form . 5 5 x 3 5 . 150 K r.

I. B. Greuze.

La V oluptueuse. G aillard sculp. Sm ukt D am eportræ t i oval Indram ning m ed R osenguirlander. F orm at 4 2 x 3 1 . . . 125 K r.

I. B. Greuze.

Le T endre Desir. S m ukt D am eportræ t i oval Indram ning m ed R osenguirlander. P en d an t til Nr. 69. F orm at 4 2 x 3 1 . 125 K r.

I. B. Greuze.

Le p e tit chien. M aleuvre se. R ococcointerieur m ed Figurer.

Meget sm ukt Tryk. F orm at 4 8 x 3 5 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

La bonne m ère. Cars sculp. R ococcointerieur m ed F igurer.

P en d an t til Nr. 71. F o rm at 4 8 x 3 5 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

H uslig Scene. Danzel sculp. Sm ukt, d ekorativt Rococcoblad.

F o rtrin lig t T ryk. F o rm at 4 5 x 3 4 ... 150 K r.

I. B. Greuze.

Le D onneur de Serenade. P. E. M oitte sculp. In té rie u r m ed Z itar-spillende Mand. F orm at 4 0 x 2 8 ... 100 K r.

Se Illustrationen.

I. B. Greuze.

La Paresseuse. P. E. M oitte sculp. P en d an t til Nr. 74. F orm at 4 0 X 2 8 ... 100 K r.

Se Illustrationen.

I. B. Greuze.

La C ruche cassée. I M assard sculp. Meget sm ukt T ryk efter Greuzes b ekendte B illede. F orm at 5 1 x 3 7... 200 K r.

I. B. Greuze.

La L aitière, le Vasseur sculp. M eget sm ukt T ryk efter Greuzes bek en d te M aleri. P en d an t til Nr. 76. F orm at 5 1 x 3 7 . 200 K r.

12

(24)

Se Nr.

(25)
(26)

'S . QCBinfcl & îO îaqnuéfené ^unfll)ani)c( * #øj'broplat>$ 7 „

78. Angelica Kauifmann.

The H andkerchief. D elattre sculp. Landskab m ed F igurer. R ød­

tryk i rund Indram ning. F orm at 3 6 x 3 0 ... 85 K r.

79. N. Låneret.

Nicaise. Larm essin sculp. Rococcoklædt H erre og Dame i en P ark. S m ukt Tryk. F orm at 3 3 x 3 8 ... 100 K r.

80. De Launay.

Le B onheur du Menage. le P rince pinx. S m ukt In té rie u r m ed M oder m ed diende Barn. F orm at 2 8 x 3 1 ... 125 K r.

81. De Launay.

L’E m plette Inutile. B lom sterm arked m ed G artnerske. F orm at 4 3 X 3 4 ... 75 K r.

82. De Launay.

A ngélique et M édor. Raoux pinx. S m ukt Landskab m ed elskende P ar. Meget sm ukt Tryk. F orm at 54 X 38 ... 85 K r.

83. Louise Vigée Lebrun.

La Tendresse m aternelle. A vril sculp. P o rtræ t af Mme L ebrun m ed sin D atter paa Skødet. F orm at 50 X 3 6 ... 85 K r.

84. Lépiciée.

La Relevée. Jeau rat pinx. Sm ukt In té rie u r m ed Dame ved sit Sybord. F orm at 3 8 x 2 7 ... 75 K r.

85. Milford del.

Jagtfalk. Stort, sm ukt Farvestik. F orm at 54 X 42 ... 40 K r.

86. Morelli.

The Young Gipsy. R avenet sculp. Sm ukt Tryk. F o rm at 4 0 X 2 9 ... 35 K r.

87. C. Netscher.

Le Jeu de P iquet. Lepicié sculp. K ortspillende H erre og D am er i hollandsk In térieu r. F orm at 3 8 x 2 7 ... 65 K r.

Se Illustrationen.

— 13 —

>

V ô / 'i r

J S '/ t r .

(27)

38. 325infd & $îagnu$fetrô £unjîl>ant>c( * $øjbrop(at>£ 7.

88.

89.

s 90.

91.

92.

'- '/PC?*) j 93.

94.

95.

98.

Nutter.

T he M iniature P icture. Landskab m ed Figurer. R undt Farve- stik. F orm at 2 7 x 2 4 ... 85 K r.

A. Ostade.

Peasants drinking. Suyderhoef sculp. D rikkende B ønder foran et Værtshus. F o rtrin lig t T ryk. F orm at 4 1 x 3 6 ... 75 Kr.

A. Ostade.

Læsende M and. P. v. Am stel sculp. Holl. In te rie u r m ed F i­

gurer. Meget sm ukt T ryk i F arver. F orm at 2 4 x 2 0 . . . . 60 K r.

W. Pether.

Felicity. S m ukt S ortkunstblad. F orm at 3 5 x 2 5 ... 90 K r.

Se Illu stra tio n en p a a O m slaget.

W. Pether.

P hilosopher giving a L ecture on th e O rrery. Stort, sm ukt S ortkunstblad m ed mange F igurer. T ryk før S kriften. F orm at 50 X 60 ... 250 K r.

Se Illustrationen.

Le Prince.

Le R eveil des Enfants. Landlig Fam iliescene. F orm at 5 0 x 3 8 ... 135 K r.

Le Prince.

La R écréation C ham pêtre. H yrdeidyl. M eget sm ukt Stik.

F orm at 49 X 35 • ... 135 K r.

Rembrandt.

Skibsbygm esteren. S ortkunstblad af Hodges. Sm ukt og sjæ ldent Blad. F orm at 4 4 x 5 7 ...!... 250 K r.

Se Illu stra tio n en.

Rembrandt.

La sainte Fam ille. M artini sculp. In te rie u r m ed den hellige Fam ilie. M eget sm ukt Stik. F orm at 2 6 x 2 3 ... 25 Kr.

Rembrandt.

C hristus h e lb re d er Ja iri D atter. G. F. Schm idt fecit. S m ukt Tryk. F orm at 2 3 x 2 7 ... 35 K r.

Rembrandt.

D am en m ed Viften. G. F. Schm idt fecit. F o rtrin lig t T ryk m ed bred R and. F orm at 2 0 x 1 6 ... 35 Kr.

— 14 —

(28)

k J

-.108 i Kataloget. Se Nr. 109i Kataloget.

(29)

d

Se Nr. 118i Kataloget. Se Nr. 119i Kataloget.

(30)

3 5 . O B infel & SDîagnuéfetrô Ä unftf)anbd * $øjbroplat>3 7 .

99. Rembrandt.

P o rtræ t af en gam m el M and. S ortkunst a f R. H ouston. Sm ukt r ¿j l- T ryk m ed bred Rand. F orm at 3 9 x 2 8 ... 90 K r.

100. J. Reynolds.

T he Student. S ortkunstblad af I. R. Sm ith. Meget sm ukt F ørstetryk. F orm at 40 X 29 ... 265 K r.

Se Illustrationen.

101. M. A. Scott.

A uld R obin Gray. Siddende ung Dame i Landskab. R ødtryk i Oval. F orm at 23 X 2 7 ... 65 K r. *

102. Selby del.

Fasaner. Stort, sm ukt F arvetryk. F orm at 41 X 53 ... 50 K r. A” ,

103. Selby del..

Duehøg. Stort, sm ukt, engelsk F arvestik. Form . 5 4 x 4 2 . 40 K r.

104. Sintzenich.

M usik. Ung Skønhed spillende paa T am burin. F arvestik i oval Indram ning. F orm at 2 9 x 2 2 ... 150 K r.

105. G. Smith.

E n R ingdue. F arv etry k t K obberstik. F orm at 3 1 x 4 3 . 45 K r. ^

106. G. Smith.

Blisand. F arv etry k t K obberstik. F orm at 3 2 x 4 4 ... 45 K r.

1 0 7 .1. R. Smith.

T he Astrologer. Elegant klæ dte D am er besøger en Lærd. Sm ukt ovalt F arvestik af Simon. F orm at 36 X 31 ... 250 Kr.

108. Terborch.

La Santé portée. C hevillet sculp. Meget sm ukt T ryk. F orm at * 4 3 X 3 1 ... ... 125 K r.

Se Illustrationen.

109. Terborch.

La Santée rendue. C hevillet sculp. P en d an t til Nr. 108. For- m at 4 3 x 3 1 ... 125 K r.

Se Illu stra tio n en .

110. Tomkins.

Rozina. U ngt P ar i H østlandskab. R undt Farvestik. F orm at 3 7 X 3 5 ... 350 K r.

/

— 15 —

/

(31)

Qß. 'Sßinfd & $?agmréfené Äunftyanbd * .Ç>i>ibropÎabé 7.

111. Carlo Vanloo.

L’éléve D essinateur. Meget sm ukt Tryk. Form . 2 7 X 2 0 . 25 K r.

112. le Vasseur.

Le T ransport des Filles de joye à l’hospital. Jea u rat pinx.

P arisisk G adebillede m ed mange Figurer. F o rm .44X 52. 125 K r.

y 113. James Watson.

V ertum us og Pom ona. H ertuginden af M azarin. S ortkunstblad efter C. N etscher. Sm ukt, d ekorativt F igurbillede. Meget sm ukt T ryk før Skriften. F orm at 5 3 X 3 7 ... 225 K r.

* 114.1. G. Wille.

Le C oncert de Fam ille. Schalcken pinx. Holl. In te rie u r m ed Syngende og Spillende. F orm at 4 8 X 3 8 ... 125 K r.

115.1. G. Wille.

In stru ctio n paternelle. T erborch pinx. Sm ukt, holl. In térie u r m ed H erre og to Damer. F o rtrin lig t T ry k m ed bred R and af dette sm ukke Blad. F orm at 43 X 34 ... 150 K r.

1 1 6 .1. G. Wille.

L’O bservateur d istrait. F. M ieris pinx. Lille Dreng, der blæ ser Sæ bebobler. Meget sm ukt T ryk m ed bred Rand. F orm at 2 8 X 2 2 ... 60 K r.

Se Illustrationen.

V

1 1 7 .1. G. Wille.

Bons Amis. Ostade pinx. In terie u r m ed Tobaksrygere. Meget sm ukt T ryk. F orm at 2 8 X 2 2 ... 50 K r.

'3 3 ksr

W. Woollett.

T he Jocund Peasants. Meget sm ukt Tryk. Form . 50 X 37. 125 K r.

Se Illustrationen.

o / ^.119. W. W oollett.

^ * T he Cottagers. D usart pinx. P en d an t til Nr. 118. F orm at 5 0 X 3 7 ... 125 K r.

Se Illustrationen.

(32)

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii iu ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii ii i ii i ii i ii i ii i ii i ii i im ii ^

I vore K obberstikm apper h ar vi til enhver T id et stort L a g er a f sm u kke, g am le K obberstik i de

| fo rskellig e Genre.

I *

1

V i er a ltid K øbere til gode, ga m le K obberstik, baade enkelte B lade og hele Sam linger.

I * I

Udvalgssendinger p a a F orlangende.

5 iiiiiim im iiiiiiiim iiiiiiiim iiim m iiiiim iim iiiiim m m iim iitiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiim iiiim iiiiiiiir=

(33)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk