PROBANDERNES TIP-8-OLDEFORÆLDRE TOLVTE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 72-79)

KAPITEL XII

PROBANDERNES TIP-8-OLDEFORÆLDRE

Note vedrørende anetavlenumrene 2370 og 2371: oplysninger mangler.

Cai Rumohr til Roest Anerne 2372 og 2373

Levnedsløb: Født 1566. Immatrikuleret 1581 i Heidelberg med hertugerne Frederik og Philip af Slesvig-Holsten.

Bivånede kong Christan IV ´s kroning. Ihjelstak 1617 Christian Frederik Blome, “en galning”, med en kniv fordi denne havde givet ham et ørefigen, var i et år landflygtig. Kong Christian IV udstedte 1623 befaling til samtlige medlemmer af slægten Blome om at lade sagen mod Rumohr komme til forlig, så meget mere som den undlivede selv havde yppet trætten. Førte 1624 proces mod sin svigerinde Anna Rantzau om landsbyen Wittkiel. Død 1625.

Ægtefælle: Elisabeth Rantzau, ane 2373.

Søn: Henrik Rumohr, ane 1186.

Forældre: Asmus Rumohr, ane 4744.

Margrethe Rantzau, ane 4745.

Otto Rantzau til Schinkel, ane 4746.

Dorothea von Buchwald, ane 4747.

Ditlev Brockdorff til Vindeby, født 1559, død 1628 Anerne 2374 og 2375

Levnedsløb: Landraad og Amtmand i Maarkjær og Trittau. Til Vindeby, Altenhof, Kletkamp, Himmelmark og Hornstorf. Hofjunker 1576-84. Hyldede 1580 i Odense, hertugelig gottorpsk råd 1592. Hyldede 1616.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Salome van der Wisch. Ikke ane.

Gift 2. gang med Ida Rantzau til Kletkamp og Gereby. Ikke ane.

Gift 3. gang med Margrethe Blome, ane 2375.

Datter: Ida Brockdorff, ane 1187.

Forældre: Henrik Brockdorff, ane 4748.

Magdalene van der Wisch, ane 4749.

Didrik Blome, ane 4750.

Elisabeth Rantzau, ane 4751.

Note vedrørende anetavlenumrene 2376 til 2381: oplysninger mangler.

Albert Baltser (Balthasar) Berns til Wandsbek, Lund og Bustrup Anerne 2382 og 2383 Levnedsløb: Født i København 1602. Leverede skyts og ammunition til hæren, havde 1627 skibe på Arkhangel.

Kornleverandør til hæren i kompagniskab med sin svoger Gabriel Marselis (Marcellus) den yngre.

Beskikket 1631 som kongelig faktor i Hamborg. Senere hertugelig og kongelig holsten-gottorpsk kommisær. Oprettede et handelshus sammen med sin anden svoger Leonhard Marselis. Døde 1652.

Ægtefælle: Elisabeth Marselis, ane 2383.

Datter: Anna Bernt, ane 1191.

Forældre: Baltzer Berns “aus den Gröninger Ommelanden” (Amerland), ane 4764.

Nille Johansdatter, ane 4765.

Gabriel Marselis den ældre, ane 4766.

Anne L´Hermite, ane 4767.

Note vedrørende anetavlenumrene 2384 til 2405: oplysninger mangler.

Peder Mortensen Hegelund, 1527 til 1584 Anerne 2406 og 2407

Levnedsløb: Født 18/1 1527 i Aalborg. Borgmester i Ribe, død 3/5 1584.

Ægtefælle: Marine Langesdatter, død 9/2 1600.

Datter: Else Pedersdatter Hegelund, ane 1203.

Forældre: Morten Mortensen Hegelund, ane 4812.

Marine ... , ane 4813.

Lange Steffensen, ane 4814.

Mette Christiansdatter Vande (?), ane 4815.

Note vedrørende anetavlenumrene 2408 til 2495: oplysninger mangler.

Christian Holck, født 1558, død 1641 Anerne 2496 og 2497

Livsstilling: Til Haastrup, Rønhave, Ballegaard, Højgaard, Bustrup (Rødding H.). Sekretær i Danske Kancelli. Fik 1592 et Kannikedom i Roskilde. Lensmand på Svenstrup, siden Tryggevælde og Hald. Rigsraad, ledsagede hertug Hans på rejse til Rusland. Medlem af regeringen under kongens fraværelse i flere perioder.

Ægtefælle: Karen (Karine) Krafse, ane 2497. Født 26/11 1561, død 26/6 1602. Blev opdraget hos Fru Hilleborg, Claus Daas, til dennes død. (Han gift 2. gang med Marie Below til Hastrup).

Søn: Eiler Holck, ane 1248.

Forældre: Henrik Holck, ane 4992.

Magdalene Reventlow, ane 4993.

Eiler Krafse til Egholm, 1524-99. Ane 4994.

Hilleborg Bille, død 1602. Ane 4995.

Steen Bille til Billesholm, 1565 til 1629 Anerne 2498 og 2499

Livsstilling: Studerede i Basel, Genf og Padua, besøgte Det Hellige Land. Sekretær i Kancelliet. Lensmand i Trondhjem, Herjedalen, Jemteland og Romsdalen, men mistede sine len for sit uheldige forhold under Kalmarkrigen, måtte betale en stor bøde. Var iøvrigt psalmedigter og meget lærd, ejede en stor bogsamling.

Ægtefælle: Riborre (Rigborg) Lindenow Hansdatter, 1577-1633, ane 2499. Søster til Otte Lindenow (ane 2502) og til Birgitte Hansdatter Lindenov, født 1581, død 1648 (ane 7411).

Datter: Riborre Bille, ane 1249.

Forældre: Jens Bille, ane 4996.

Karen Rønnow, ane 4997.

Hans Johansen Lindenow, ane 4998, 5004, 14822.

Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz, ane 4999, 5005, 14823.

Stygge Høegh til Vang og Kjærgaardsholm, død ca. 1630, Anerne 2500 og 2501 Levnedsløb: Arvede Steensgaard efter sin svoger Melchior Ulfstand.

Ægtefælle: Anna Ulfstand til Kjærgaardsholm, død 1627. Søster til Margrethe Ulfstand, ane 2553.

Søn: Mogens Høegh til Kjærgaardsholm, ane 1250.

Forældre: Just Høegh, ane 5000.

Sidsel Clausdatter Bille, ane 5001.

Gregers Holgersen Ulfstand, ane 5002, 5106.

Ane Lange, ane 5003, 5107.

Otte Lindenow til Borreby, Hammer (Villands H.), født 1575, død 1619 Anerne 2502 og 2503 Levnedsløb: Mageskiftede 1614 til Kongen Hammer mod Øveds Kloster (Fers H.). Gik i skole på Hindsgavl, opdraget sammen med prins Christian, studerede i Rostock, Strasborg, Heidelberg og Padua. Hofjunker 1596.

Rejsemarskal 1597 på Ar. Huitfeldts og Chr. Barnekows sendelse til England. Lensmand på Sølvitsborg, senere Elleholm.

Ægtefælle: Anne Tygesdatter Brahe til Hammer og Østergaard, 1577-1636.

Datter: Helveg Lindenow, ane 1251.

Søstre: Riborre (Rigborg) Lindenow Hansdatter, ane 2499.

Birgitte Hansdatter Lindenov, født 1581, død 1648. Ane 7411.

Forældre: Hans Johansen Lindenow, ane 4998, 5004, 14822.

Margrethe Rosenkrantz, ane 4999, 5005, 14823.

Tyge Brahe, ane 5006.

Helvig Krabbe Iversdatter, ane 5007.

Jørgen Rosenkrantz Ottosøn, 1523 til 1596 Anerne 2504 og 2505

Levnedsløb: Til Rosenholm (Ø. Lisbjerg H.), opført 1563, og Skaføgaard (Sønderhald H.), oprettet 1551. Blev opdraget hos sin morfar i Brandenborg og hos sin faster Fru Sophie på Børringe kloster, gik i skole i Malmø, studerede i København og Wittenberg. Tjente hos kurfyrst Moritz af Sachsen. Hofsinde 1552, siden lensmand på Koldinghus, Høneborg, Dronningborg og sidst på Kalø. Rigsraad og Regeringsråd i Chr. IV´s mindreårighed.

Ægtefælle: Dorthe Lange Gundesdatter, ane 2505. Født 1541 på Tryggevælde, død 9/3 1613 på Skaføgaard. Kom 7 år gammel i Dronning Dorotheas jomfrukammer, blev kammerjomfru. Død 9/3 1613.

Børn: Otto, 1561-1582.

Margrethe, død 1615. Gift med Oluf Bille.

Holger, den lærde. Ane 1252.

Søskende: Holger, 1517-1575.

Margrethe.

Erik den Rige, 1519-1575.

Anna, 1522 - 1589, ane 10047.

Jørgen, her.

Otto Rosenkrantz, ane 9998.

Forældre: Otto Rosenkrantz, ane 5008, 20094, 19996.

Margrethe Gans, ane 5009, 20095, 19997.

Gunde Lange, ane 5010.

Catherine Breide, ane 5011.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon, bind XIV, side 251-256 (kilde nr. 6).

Axel Brahe til Elved, Orebygaard og Eskebjerg, født 1550, død 1616 Anerne 2506 og 2507 Levnedsløb: Gik i Aalborg skole. I tjeneste hos Peder Bille (vel ane 5102) og hos greven af Schwarzburg, der gjorde ham væragtig (våbenfør). Fra 1574 Hofsinde og siden lensmand, Rigsraad 1596. Rejste med hertug Hans i Rusland. Krigskommisær og Statholder i Skaane, Halland og Bleking.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Mette Falksdatter Gøye, død 1584. Ane 2507.

Gift 2. gang med Kirsten Hardenberg Eriksdatter til Mattrup (Tyrsting H.) og Vedtofte (Baag H.), ikke ane.

Datter: Sophie Brahe, ane 1253.

Søskende: Tyge Brahe, astronomen.

Steen Brahe, ane 5054.

Margrethe Brahe, 1551-1614. Ane 14821.

Forældre: Otto Brahe, ane 5012, 10108.

Beate Bille, ane 5013, 10109.

Falk Gøye, ane 5014.

Ide Ulfstand, ane 5015.

Note vedrørende ane 2506:Axel broder til Tycho Brahe, astronomen. Se oversigt over anerækker.

Tage Krabbe til Rössjöholm (Norra Åsbo H.) og Jordberga, 1553 til 1612 Anerne 2508 og 2509 Levnedsløb: Født på Vegholm, kammerjunker 1577 hos kurfyrst August af Sachsen, siden hofmarskal. Forlenet 1588-97 med Himlinge len og 1594 med Øvidskloster. Ritmester 1609 ved den lollandske fane i Kalmarkrigen.

Gravsat i Lunds domkirke, siden flyttet til Munkaljungby kirke.

Ægtefælle: Sophie Friis (med skaktavl), født 1576, død 1611, begravet i Skillinge. Giftermålet fandt sted 1596 på Koldinghus.

Sønner: Iver Krabbe, ane 1254.

Niels Krabbe, ikke ane.

Forældre: Mogens Krabbe, ane 5016.

Karen Geed, ane 5017.

Jørgen Friis til Krastrup, ane 5018.

Anne Juel Pallesdatter, ane 5019.

Otte Marsvin til Dragsholm m. fl., 1573 til 1647 Anerne 2510 og 2511

Levnedsløb: Til Dybæk og Bursø, som han kaldte Marsvinsholm, Krogholm (Herrestad H.), Sandby og Sinclairsholm (V. Gynge H.) og Bonderup (Merløse H.). Gik i Sorø skole. Var lensmand i Christiansstad, på Aalborghus og på Dronningborg. Begravet i Voldum.

Ægtefælle: Mette Pedersdatter Brahe til Clausholm, født 1579, død 1641.

Datter: Karen Marsvin, ane 1255.

Søster: Ellen Marsvin, ikke ane.

Forældre: Jørgen Marsvin, ane 5020.

Karen Gyldenstjerne, ane 5021.

Peder Brahe, ane 5022.

Margrethe Gøye, ane 5023.

Note vedrørende anetavlenumrene 2512 til 2519: oplysninger mangler.

Hans Steensen til Steensgaard (Langeland) Anerne 2520 og 2521

Levnedsløb: Født 1559, immatrikuleret 1580 i Padua, skrev sig 1583 til Krogager, død 1594 i Nakskov.

Ægtefælle: Margrethe Eriksdatter Basse, født 1552, død 1611. Ane 2521.

Søn: Christoffer Steensen, ane 1260.

Forældre: Knud Steensen, ane 5040.

Ane Lunge, ane 5041.

Erik Basse til Sørup, nævnt 1547. Ane 5042.

Anne Størle Pedersdatter, ane 5043.

Erik Mogensen (Mormand) til Bramslykke, nævnt 1589, var død 1603 Anerne 2522 og 2523 Levnedsløb: Landsdommer i Laaland og Falster 1589. Forlenet med Hovgaard, siden Onsø len i Norge.

Ægtefælle: Anne Mortensdatter Brok af Barløse (var enke 1603). Ane 2523. Taxeredes 1625 til 816 Td. Hk. Købte Krogsgaard (Ulvborg H.) og Tvis (Hammerum H.) af Jakob Ulfeld.

Datter: Berete (Birgitte) Mormand, ane 1261.

Forældre: Mogens Eriksen til Bramslykke, nævnt 1553, var død 1586. Ane 5044.

Margrethe Ottesdatter Huitfeldt, ane 5045.

Morten Brok til Barløsegaard, ane 5046.

Anne Skovgaard Jørgensdatter til Hasmark, ane 5047.

Johan Rothkirck til Jegendorff (Jäschkendorff), kejserlig General Anerne 2524 og 2525 Ægtefælle: Catharina Berntsdatter Falkenhahn.

Søn: Wentzel Rothkirck, ane 1262.

Forældre: Heinrich Rothkirck, ane 5048.

Margrethe Axleben, ane 5049.

Bernth Falkenhahn, ane 5050.

Else Zetlitz, ane 5051.

Frederik Reedtz til Tygestrup, født 1586, død 1659 Anerne 2526 og 2527

Levnedsløb: Til Tygestrup, Hørbygaard, Løistrup (Galten H.), Fæveile (Sønder Dyrs H.). Født på Antvorskov, kongen var hans fadder. Studerede i Genf. Fænrik under den sjællandske fane. Lensmand på Svendstrup. Taxeres 1638 til 1514 tdr. Hartkorn. Ridder, Rigsraad. 1653 Generalkommisær i Laaland og Falster.

Ægtefælle: Britta (Birgitte el. Berete) Brahe til Barritskov, født 1591, død 1627. (Han gift 2. gang med Sophie Høeg, død 1653).

Datter: Kirsten Reedtz, ane 1263.

Forældre: Peder Reedtz, ane 5052.

Karen Rostrup, ane 5053.

Steen Brahe, ane 5054.

Kirsten Holck Hansdatter, ane 5055.

Christopher von Raben til Stück und Steinfeld Anerne 2528 og 2529

Ægtefælle: Catharina v. Halberstadt.

Søn: Heinrich v. Raben, ane 1264.

Forældre: Henneke Raben til Stück und Steinfeld ved Ribnitz, levede 1523. Ane 5056.

Catharina von Plessen, ane 5057. Øvrige oplysninger mangler.

Johan van der Lühe Anerne 2530 og 2531

Ægtefælle: Ilsabe v. Hahn.

Datter: Gødel von der Lühe Johansdatter af Buschmühlen, ane 1265. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 2532 til 2543: oplysninger mangler.

Hans Skinkel (af Lillie-Skinckel´erne) til Gjerskov Anerne 2544 og 2545

Levnedsløb: Var 1535 sammen med sin broder fangen af de grevelige, hyldede samme år kong Christian III. Taxeredes 1539 til at stille 1 glavind og 1 skytte. Levede 1554.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Mikkelsdatter (Akeleye).

Gift 2. gang med Helvig Andersdatter Ulfeld, hvis moder var en Tinhuus.

Gift 3. gang med Ane Nielsdatter Bild, født 1528. Ane 2545.

Søn: Niels Skinkel, ane 1272.

Forældre: Poul Jensen Skinkel, ane 5088.

Ane Hansdatter Tinhus, ane 5089.

Niels Bild til Ravnholt, nævnt 1503, død 1540. Ane 5090.

Beate Eggertsdatter (Ulfeld), ane 5091.

Steen Bille til Kjersgaard Anene 2546, jfr. 29632,

og 2547 Levnedsløb: Født 12/3 1522 på Gladsaxe, død 21/10 1590. Begge begravet i Brenderup kirke.

Ægtefælle: Helvig Ulfeldt Hartvigsdatter til Højbygaard, 1531-1601.

Datter: Mette Bille, ane 1273.

Søn: Knud Bille, ane 14816. (Kjærsgaard-linien).

Forældre: Knud Bille, ane 5092.

Berete (Birte) Rønnow Markvardsdatter, ane 5093.

Hartvig Ulfeld, ane 5094.

Margrethe Lange, ane 5095.

Niels Parsberg til Harrested og Sandbygaard Anerne 2548 og 2549

Levnedsløb: Født 1545 på Sølvitsborg. Hofjunker 1570, siden Kammerjunker, fra 1572 kongens kæmmerer, fik som sådan Vernø kloster, Ingedal og Rygge Skibreder i len. Senere lensmand på Bækkeskov kloster og Roskildegaard. Død 1592.

Ægtefælle: Lisbeth Mikkelsdatter Sested (Sehestedt), dronningens jomfru. Født på Gaunø, levede 1614.

Søn: Werner Parsberg, ane 1274.

Brødre: Valdemar Parsberg, ane 14830.

Mandrup Parsberg, ikke ane.

Forældre: Werner Parsberg, ane 5096.

Anne Manderupsdatter Holck, ane 5097.

Mikkel Sested (Sehestedt), ane 5098.

Regitze Gyldenstjerne, ane 5099.

Note vedrørende ane 2548, Niels Parsberg: var broder til den unge Mandrup Parsberg (1546-1625), der under et klammeri med den jævnaldrende Tycho Brahe - der var heftigt anlagt - huggede et stykke af hans næse, "hvorved hans ydre vanheldedes". De blev senere gode venner. Niels Parsberg blev "en formående stormand".

Jacob Seefeld Anerne 2550 og 2551

Levnedsløb: Til Visborg og Sostrup (senere Benzon, Nørre H. Dyrs, købt 1586 af Jens Hvas (landsdommer i Nørrejylland, henrettet sammen med skipper Clement, se note ad ane 160610) og hans søskende).

Endvidere til Dalsgaard og Mølgaard (Aars H.). Født 1545 på Visborg. Gik fire år i skole hos sin moster, Abedissen i Itzehoe. Ridder, Rigsraad, hofmester hos dronning Anne Cathrine, lensmand på Aarhusgaard og Mariager kloster. Deltog 1567-68 i vinterfelttoget til Vestergötland. Død 1599.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Sophie Ottesdatter Rosenkrzantz, død 1571.

Gift 2. gang med Sophie Pedersdatter Bille, 1549-1608. Ane 2551.

Datter: Agathe Seefeld, ane 1275.

Forældre: Enevold Jensen Seefeld til Visborg, ane 5100.

Agathe Pogwisch til Randrup og Visborg, død 1568. Ane 5101.

Peder Bille, ane 5102.

Birgitte Rosenkrantz, ane 5103.

Peder Juel til Alsted, død 1604 (1612 ?) Anerne 2552 og 2553

Levnedsløb: Deltog 1580 i hyldingen. Forlenet med Skive. Tilstede 1588 ved kongens ligfærd i Roskilde og 1596 ved kroningen. Fik 1593 stadfæstelsesbrev på livstid på kronens part i Brørup sogn, Malt herred. Trættede sammen med Fru Margrethe Brahe med Christopher Rosenkrantz, der havde undsagt ham, hvorfor kongen år 1600 nedsatte en kommission af adelsmænd til at dømme dem imellem.

Ægtefælle: Margrethe Ulfstand, død 1612. Søster til Anna Ulfstand til Kjærgaardsholm, ane 2501.

Søn: Erik Juel til Hundsbæk, ane 1276.

Forældre: Jens Juel til Alsted, ane 5104.

Anne Skram, ane 5105.

Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg, ane 5002, 5106.

Anne Lange Eriksdatter, død 1612. Ane 5003, 5107.

Claus Maltesen Sehested til Høiris, 1558 til 1612 Anerne 2554 og 2555

Levnedsløb: Statholder på Øsel 1595 til 1612. Købte 1604 Nøragergaard (Gislum H.) af Niels Stygge.

Ægtefælle: Anne Nielsdatter Lykke til Rydhave og Rørbæk, 1568-93.

Datter: Sophie Sehested, ane 1277.

Forældre: Malthe Sehested Jensen, ane 5108.

Sophie Bille, ane 5109.

Niels Lykke til Torp og Tanderup, ane 5110

Karen Mogensdatter Gyldenstjerne, 1568-1645. Ane 5111.

Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg, Vraae og Totterupholm m. m. Anerne 2556 og 2557 Levnedsløb: Født 1548 på Gl. Estrup. Hofjunker 1570. Forlenet med Vestervig, Aastrup, Skarpenberg gods, Bøvling, Malmø. Sendtes 1595 til mødet i Lapland med de russiske afsendinge om Norges grænser. Rigsraad 1596.

Var 1602 i Sachsen i anledning af prinsesse Hedvigs bryllup. Ejede 1607 et hus i Endeløs- og Antoniestræde i København. Død 1616 på Vosborg.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Birgitte Steensdatter Rosensparre, død 1583.

Gift 2. gang 1589 med Mette Eriksdatter Hardenberg til Skovsbo, 1569-1629. Ane 2557.

Søn: Henrik Gyldenstjerne, ane 1278.

Forældre: Knud Henriksen Gyldenstjerne, ane 5112.

Jytte Podebusk, ane 5113.

Erik Hardenberg, ane 5114.

Anne Eilersdatter Rønnow, ane 5115.

Claus Podebusk til Kjørup, Krapperup, Korsholm m. m. Anerne 2558 og 2559 Ægtefælle: Sophie Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, gift 1590, død 1625. Ane 2559.

Datter: Lisbeth Clausdatter Podebusk, ane 1279.

Forældre: Morits Podebusk, ane 5116.

Magdalene Sehested, ane 5117.

Niels Truidsen Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, død 1575. Ane 5118.

Margrethe Skave Herlufsdatter, ane 5119.

Note vedrørende anetavlenumrene 2560 til 2923: oplysninger mangler.

Niels Krogh Anerne 2924 og 2925

Livsstilling: Provst.

Ægtefælle: Anna Olufsdatter.

Søn: Niels Nielsen Krogh, ane 1462. Øvrige oplysninger mangler.

Peder Christensen Blichfeldt Ane 2926

Livsstilling: 1617 sognepræst i Værum-Ørum. Provst 1646. Død 5/4 1649.

Ægtefælle: Oplysninger mangler.

Datter: Cecilie Pedersdatter Blichfeldt, ane 1463.

Forældre: Christen Ottesen Blichfeldt, ane 5852.

Cecilie Lauritsdatter Fogh, ane 5853. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 2928 til 2935: oplysninger mangler.

Hans Jørgensen, død 1669 Anerne 2936 og 2937

Livsstilling: Handelsmand i Helsingør. Begravet 7/7 1669.

Ægtefælle: Lisbeth Michelsdatter, ane 2937.

Søn: Jørgen Hansen Seidelin, ane 1468. Se note ad ane 1468.

Forældre: Hans Jørgensens forældre kendes ikke.

Michel Seidel, ane 5874.

Margrethe Baltzersdatter, ane 5875.

Nikkel (Nicol) Helmer Kock, død 1645 Anerne 2938 og 2939

Levnedsløb: Ridder. Polsk gesandt i Rusland. Toldvisitator (Generaltoldinspektør) i Danzig.

Ægtefælle: Else Jensdatter, ane 2939.

Datter: Ide Nikkelsdatter Kock, ane 1469. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Note vedrørende anetavlenumrene 2940 til 3267: oplysninger mangler.

Søren Andersen Bay, død 1633 Anerne 3268 og 3269

Levnedsløb: Rådmand i Randers 1611-30, overformynder 1624-25. Begravet 10/3 1633.

Ægtefælle: Maren Thomasdatter, død 1633. Ane 3269.

Søn: Anders Sørensen Bay, ane 1634.

Forældre: Anders Bay, ane 6536.

Maren Madsdatter, ane 6537.

Thomas Ibsen, borger i Randers, ane 6538.

Margrethe Mogensdatter, ane 6539.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Note vedrørende anetavlene 3270 til 3695: oplysninger mangler.

Oluf Krabbe til Damsgaard og Herpinggaard, død 1633 Anerne 3696 og 3697

Levnedsløb: Var 1608 i Rigsadmiral Claus Daa´s tjeneste, da denne beskikkedes til værge for ham. Nævnes 1627 i kornskattelisten. Pantsatte 1630 halvparten af Herpinggaard til broderen Jacob.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Ide Christhensdatter Lange.

Gift 2. gang med Birgitte Henriksdatter Krag, ane 3697.

Søn: Af 2. ægteskab (fire børn i alt): Henrik Krabbe, ane 1848.

Broder: Jacob Krabbe til Damsgaard, nævnes 1609. Død 1652. (Ikke ane).

Forældre: Godske Krabbe til Damsgard og Ferringgård, ane 7392.

Edele Eriksdatter Vognsen (også kaldet Edele Vognsdatter). Ane 7393.

Henrik Krag, ane 7394.

Kirsten Nielsdatter Munk, ane 7395.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon (kilde nr. 11).

Trap Danmark, ad Damsgaard (kilde nr. 35).

Note vedrørende ane 3696: ifgl. kilde nr. 35 var Oluf (død 1633) og Jacob (død 1652) brødre, d.v.s. Godske Krabbes sønner.

De to brødre nævnes som ejere af Damsgård i 1609. Damsgård ligger i Ferring sogn, Ringkøbing amt.

Hans Wulf Unger til Vilstrup, født 24/6 1596, død 24/8 1665 Anerne 3698 og 3699 Levnedsløb: Indvandrede 1619 til Danmark, hvor han erhvervede Villerup i Vennebjerg herred og andet gods. Skal i anledning af, at man her i Danmark drog hans adelige byrd i tvivl være rejst til Steiermark for at skaffe bevis herfor. Fik 1634 kongeligt bevilling på at nyde adelige danske privilegier. Hans efterslægt ejede i det 17. århundrede ret stort jordegods, således alene i Vendsyssel 13 herregårde og selvstændige bøndergårde samt gårde på Mors og i Midtjylland. Var 1657 opsynsmand ved opførelsen af en skanse ved Hals. Slægten uddøde i mandsstammen.

Ægtefælle: Berit (Berte el. Berete) Clausdatter Kaas.

Datter: Eva Hansdatter Unger, ane 1849.

Forældre: Wulf von Unger til Weissensee i Steiermark og Opthoy. Ane 7396.

Eva Kapler eller Kayser, ane 7397.

Claus Kaas til Sø, nævnt 1615, død før 1652. Ane 7398.

Margrethe Prip Christensdatter, ane 7399.

Note vedrørende anetavlenumrene 3698 og 3699, Hans Wulf Unger og Berete Kaas: I Skallerup kirke, Vennebjerg herred, findes en stentavle med 64 malede våben over forfædrene samt følgende indskrift (citeret fra Danmarks Adels Årbog):

En Steyermarcker af Gebort, En Unger af Familli´.

I Steyermarck min Tid var kort, Til Danmarck stod min Villi.

En Kaasis Rod jeg planted der, Sex grene deraf komme;

De fem voxte til Vaaben at bær, Den sjette en jomfru unge.

Note vedrørende anetavlenumrene 3700 til 3703: oplysninger mangler.

“Sorte” Steen Bille til Billeskov, død 1660 Anerne 3704 og 3705

Levnedsløb: Kom 1621 i Sorø skole. Hofjunker 1631, lensmand på Seilstrup. Fra 1643 Kornet, siden Ritmester ved et jydsk Rostjenestekompagni.

Ægtefælle: Karen Skeel Ottesdatter til Burholt, Langholt og Bangsbo, ane 3705. Begravet 1651 i Budolfi kirke, Aalborg.

Søn: Holger Bille, ane 1852.

Forældre: Holger Bille, født 1586, død 1638. Ane 7408.

Anne Juul Ovesdatter til Meilgaard og Palstrup. Ane 7409.

Otte Skeel til Hammelmose, Markie m. fl.. Ane 7410.

Birgitte Hansdatter Lindenov, ane 7411.

Henrik Below til Spøttrup og Hvilstedgaard (Børglum H.), død 1674 Anerne 3706 og 3707 Levnedsløb: Hofjunker 1635. Kammerjunker hos greve Valdemar Christian, lensmand på Lykaa, Pandum, Aastrup,

Stavanger. Forseglede 1661 suverænitetsakten for Norge.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Perrnille Qvitzov Frederiksdatter, død 1645.

Gift 2. gang med Johanne Lykke Iversdatter til Hvilstedgaard, som hun købte af Iver Dyre. Død 1676.

Ane 3707.

Datter: Cathrine Sophie Below Henriksdatter, ane 1853. Død 16/9 1676 (?) i barselseng.

Forældre: Claus Below til Spøttrup, 1585-1620. Ane 7412.

Karen Lange Hansdatter, død 1644. Ane 7413.

Iver Lykke til Eskjær, Havnø og Møllerup. Ane 7414.

Sophie Valdemarsdatter Parsberg, ane 7415.

Adam Heinrich von Pentz til Warlitz, Götzlow og Setzin Anerne 3708 og 3709 Levnedsløb: Født 1597, studerede i Rostock. Havde 1619 Grapen-Stieten-Grevesmühlen i pant. Var 1630 svensk kommisær på øen Usedom. Svensk oberstløjtnant og hofmarskal 1632 hos dronning Marie Eleonore, fik samme år af kong Gustav Adolf godset Herrmannshagen, som ombyttedes med Warlitz. Tjenstgørende 1639 i tyske kancelli i København. Fik danske adelige privilegier 1649. Dansk hofmarskal 1646 til 55.

Død 1657.

Ægtefælle: Eva von Bülow til Einhusen, ane 3709.

Søn: Joakim Frederik von Pentz til Warlitz og Setzin, ane 1854.

Forældre: Levin von Bülow til Einhusen, ane 7418.

Agnete von Vieregg, ane 7419.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 3710 til 4097: oplysninger mangler.

KAPITEL XIII

PROBANDERNES TIP-9-OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 72-79)

Related documents