• Ingen resultater fundet

PROBANDERNES TIP-9-OLDEFORÆLDRE TRETTENDE SLÆGTLED

KAPITEL XIII

PROBANDERNES TIP-9-OLDEFORÆLDRE

Didrik Blome til Hornstorf Anerne 4750 og 4751 Levnedsløb: Født ved Mikkelsdags tid 1542. Amtmand i Oldenburg 1581, medlem af holstensk-gottorpsk råd. Stod 1586 ved hertug Adolphs dødsleje, blev betroet omsorgen for dennes umyndige børn. Provst i Preetz 1586-90, havde 1592 Femern i pant, 1593 Løgumkloster. Amtmand 1595 over Tønder amt. Til stede 1596 ved kroningen i København. Død 1611.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Elisabeth Rantzau, født 1550, død 1575. Ane 4751.

Gift 2. gang med Margrethe Clare, levede 1618.

Datter: Margrethe Blome, ane 2375.

Forældre: Didrik Blome, ane 9500.

Margrethe Meinstorf, ane 9501.

Otto Rantzau til Salzau og Wittenberg, ane 9502.

Sophie Reventlow, ane 9503.

Note vedrørende anetavlenumrene 4752 til 4763: oplysninger mangler.

Baltzer Berns “aus den Gröninger Ommelanden” (Amerland) Anerne 4764 og 4765 Levnedsløb: Familien udvandret fra Holland under krigsurolighederne henimod slutningen af det 16. århundrede.

Arbejdede sig op til velstand og anseelse i det Københavnske borgerskab. Optoges 1596 i det danske kompagnis broderskab. Ejede en gård i Højbrostræde. Havde flere skibe i søen, besejlede Vespenø. Død 1605, begravet i Nikolai kirke.

Ægtefælle: Nille Johansdatter, ane 4765. (Indgik som enke ægteskab med Boldewin Blankefort (Baudouin Blanquefort), emigrant fra religionsforfølgelserne i Frankrig). Hun døde 1633, begravet i Nikolai kirke.

Søn: Albert Baltser (Balthasar) Berns, 1602 til 1652. Ane 2382. Øvrige oplysninger mangler.

Gabriel Marselis den ældre, død 1643 Anerne 4766 og 4767

Levnedsløb: Handlede i over 30 år på Rusland, boede en længere årrække i Moskwa. Vandt Czaren Michail Feodorowitsch´s yndest ved at hjælpe til hans faders (Philaret Nikititisch) frigivelse af fangenskab. Var 1634 faktor i Amsterdam og Rotterdam, senere i Hamborg.

Ægtefælle: Anne L´Hermite.

Datter: Anna Margrethe (el. Elisabeth) Marselis, født o. 1615. Ane 2383.

Forældre: Jan (Johan) van Marselis, ane 9532.

Diana van Duffle d´Elszwond, ane 9533.

Peter L´Hermite, ane 9534.

Elisabeth Haunders fra Münster, ane 9535.

Note vedrørende anetavlenumrene 4768 til 4811: oplysninger mangler.

Morten Mortensen Hegelund Anerne 4812 og 4813

Livsstilling: Præst i Aalborg.

Ægtefælle: Marine ...

Søn: Peder Mortensen Hegelund, ane 2406.

Fader: Morten Hegelund, ane 9624. Øvrige oplysninger mangler.

Lauge Steffensen, død 1554 Anerne 4814 og 4815

Livsstilling: Rådmand i Ribe.

Ægtefælle: Mette Christiernsdatter Vande (?).

Datter: Marine Laugesdatter, ane 2407. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlerne 4816 til 4991: oplysninger mangler.

Henrik Holck, nævnt 1515, død 1579 Anerne 4992 og 4993

Livsstilling: Til Rønhave, Ballegaard, Højgaard i Nørvang H.. Studerede 1528 i Wittenberg. Sekretær i Frederik I´s og Christian III´s kancelli til 1546. Forlenet med Helligtrekongers kapel i Roskilde og degnedømmet i Bergen.

Skænkede prædikestolen i Ulkebøl kirke. Begravet i Jordløse kirke.

Ægtefælle: Magdalene Reventlow til Søbo, levede 1602. Ane 4993.

Søn: Christan Holck, ane 2496.

Broder: Ditlev Holck, ikke ane.

Forældre: Bertel Holck, ane 9984.

Cathrine Lundt, ane 9985.

Anders Jakobsen Reventlow, ane 9986.

Sidsel Nielsdatter Lange, ane 9987.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Eiler Hansen Krafse til Egholm og Assendrup, død 1599 Anerne 4994 og 4995 Levnedsløb: Deltog i Syvaarskrigen, fangen ved Svarteraa, udløst 1568. Fra 1584 lensmand på Korsør. Dræbte 1581

af våde sin Frues søstersøn, Tyge Brahe (ane 5006), og måtte derfor rømme landet.

Ægtefælle: Hilleborg Esgesdatter Bille, død 1602. Søster til Peder Bille, død 1580 (ane 5102) og til Anne Bille Esgesdatter (ane 10013).

Datter: Karen Krafse, ane 2497.

Søskende: Hans, Esge, Christoffer, Henrik, Karen, Ove, Karen, Hilleborg, Anne, Hartvig, Sofie.

Forældre: Hans Jespersen Krafse, ane 9988.

Lene Eilersdatter Hak, ane 9989.

Eske Bille, ane 9990, 10204, 20026.

Sophie Krummedige, ane 9991, 10205, 20027.

Jens Bille til Lyngsgaard, Billesholm og Vrejlev kloster, 1531 til 1575, Anerne 4996 og 4997 Levnedsløb: Hofsinde 1555 til 1559. Deltog i Ditmarskertoget, senere lensmand på Gulland. Død på Billesholm,

begravet i Vram kirke.

Ægtefælle: Karen Eilersdatter Rønnow til Hvidkilde, gift 1559 på Nyborg slot, død 1592 på Nakkebølle, begravet i Egense kirke. Søster til Anne Eilersdatter, gift Hardenberg, ane 5115.

Børn: Ti børn, deriblandt Sten Bille, ane 2498.

Søskende: Beate Bille, ane 5013.

Sidsel Bille, ane 5001.

Sophie Bille, ane 5109.

Jens Bille, her.

Maren Bille Clausdatter, ane 29651.

Forældre: Claus Bille, ane 9992, 10002, 10026, 10218.

Lisbeth Ulfstand, ane 9993, 10003, 10027, 10219.

Eiler Rønnow, ane 9994, 10230, 80014.

Anna Krabbe, ane 9995, 10231, 80015.

Hans Johansen Lindenow til Fobislet, født 1542, død 1596 Anerne 4998 og 4999 Levnedsløb: Solgte 1584 Fovslet til kongen. Tilbyttede sig 1580 Hundslund kloster (Dronninglund H.) af Kongen for Ormstrup, som han året tidligere havde tilbyttet sig af Kronen. Erhvervede Østergaard (Hovlbjerg H.), Gaunø (Hammer H.) og Borreby (Torne H.). Hofsinde 1560. Såret 1565 ved Svarteraa. Lensmand på Silkeborg, senere Hindsgavl. Ledsagede kongen til hertug Hans´s begravelse.

Ægtefælle: Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz, 1552-1635.

Børn: Otte Lindenow, ane 2502.

Riborre (Rigborg) Lindenow Hansdatter, ane 2499.

Birgitte Hansdatter Lindenov, født 1581, død 1648. Ane 7411.

Forældre: Hans Johansen Lindenow til Fovslet, ane 9996.

Riborre (Rigborg) Lauridsdatter Tegenhuus til Julskov (Vinding H.), ane 9997.

Otto Rosenkrantz, ane 9998.

Ide Gøye, ane 9999.

Just Høg (Banner) til Vang og Leergrav, død 1557 Anerne 5000 og 5001

Levnedsløb: Fik 1553 brev på Kjølskegaard.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1544 med Mette Gøye Mogensdatter, født 1529, død 1547.

Gift 2. gang med Sidsel Clausdatter Bille, født 1528, død 1580, ane 5001. Søster til Beate Bille, ane 5013, til Sophie Bille, ane 5109, til Jens Bille, ane 4996, og til Maren Bille Clausdatter, ane 29651.

Søn: Stygge Høeg, ane 2500.

Forældre: Jacob Høeg, ane 10000.

Johanne Krumpen (søster til Otto Krumpen). Ane 10001.

Claus Bille, ane 9992, 10002, 10026, 10218.

Lisbeth Ulfstand, ane 9993, 10003, 10027, 10219.

Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg Anerne 5002, jfr. 5106,

og 5003 Levnedsløb: Hofsinde 1546. Tjente 1566 i krigen til skibs. Fra 1572 lensmand på Skivehus, på hvilken han fik livsbrev.

Ægtefælle: Anne Lange Eriksdatter, død 1559. Ane 5003, 5107.

Datter: Anna Ulfstand, død 1627. Søster til Margrethe Ulfstand, ane 2553.

Forældre: Holger Ulfstand Gregersen til Skabersjø, død 1542. Ane 10004, 10212.

Anne Podebusk Predbjørnsdatter,død 1521. Ane 10005, 10213.

Erik Lange Nielsen, ane 10006, 10214.

Begge Eriksdatter (Rosenkrantz), ane 10007, 10215.

Note vedrørende anerne 5004 og 5005: identiske med anerne 4998, Hans Johansen Lindenow og 4999,Margrethe Rosenkrantz, idet Riborre Lindenow, ane 2499 og Otte Lindenow, ane 2502, er søskende, børn af Hans Johansen Lindenow, ane 4998, og Margrethe Rosenkrantz, ane 4999.

Tyge Brahe til Tostrup til Tostrup og Hammer, død 1581 Anerne 5006 og 5007 Levnedsløb: Dræbt ved Vaade 6. august 1581 af sin mosters mand, Eiler Krafse (ane 4994). Begravet i Helligaands

Kirken i København. Broder til Peder Brahe, ane 5022.

Ægtefælle: Helvig Krabbe Iversdatter, død 1578. Søster til Dorte Iversdatter Krabbe til Store Rugtved og Krabbesholm, ane 14829.

Datter: Anne Brahe, ane 2503.

Broder: Peder Brahe, ane 5022.

Forældre: Jens Brahe, ane 10012, 10044.

Anne Bille Eskesdatter, ane 10013, 10045.

Iver Krabbe, ane 10014.

Magdalene Banner, ane 10015.

Otto Holgersen Rosenkrantz, død 6/10 1525 Anerne 5008, jfr. 20094,

og 5009 Levnedsløb: Til Boller og Næsbyholm (Tybjerg H.). Havde store godser i Norge, som han arvede efter sin mormoder (Sigrid Erlendsdatter, ane 20035) og hendes søster. Var 1508 med kong Christiern II i Norge. Hofsinde 1513. Siden Høvedsmand på Akershus, på Tørning, på Aalholm. Rigsraad, 1524 Ridder. Deltog 1525 i kampen mod Hr. Søren Norby. Havde Gisselfeld i pant. Død 1525 i Lybæk af pest. Se iøvrigt Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Ægtefælle: Margrethe Jespersdatter Gans von Pulitz, død 1525 (pest). Ane 5009, 20095, 19997.

Børn: Holger, 1517-1575. Rigsråd, gift med Karen Gyldenstjerne.

Margrethe, gift med Didrik Qvitzov.

Erik den Rige, 1519-1575.

Anna, 1522-1589, gift med Albert Gjøe. Anerne 10046 og 10047.

Jørgen, ane 2504.

Otto, død 1557, gift med Ide Gjøe. Anerne 9998 og 9999.

Søskende: Otto, her.

Holger Holgersen Rosenkrantz, gift med Kirstine Jepsdatter Friis. Ikke aner.

Mogens.

Sophie den Kloge, 1493-1563, ane 20025. Gift med Axel Brahe, ane 20024, søn af Axel Brahe, ane 20048, 40048, og Marie Thygesdatter Lunge, ane 20049, 40049.

Else, ane 20075, gift 1. gang med Albert Glob, ane 20074, 2. gang med Kresten Friis, ej ane.

Forældre: Holger Rosenkrantz Eriksøn, ane 10016, 40150.

Margrethe Flemming Boesdatter, ane 10017.

Jesper Gans von Pulitz, ane 10018.

Anne Maltzahn, ane 10019.

Gunde Lange til Breininge, død 1564 Anerne 5010 og 5011

Levnedsløb: Var 1536 lensmand på Tryggevælde. Skrev sig 1554 til Kjeldet (Haderslev H.). Begge begravet i Hornslet kirke.

Ægtefælle: Cathrine (Karen) Breide, død 1550. Tjente 1533 og 1540 hos dronning Dorothea. Blev 1439 forlenet med Svendstrup.

Datter: Dorthe Lange, ane 2505.

Forældre: Hans Nielsen Lange, ane 10020.

Maren Christensdatter Spend, ane 10021.

Hans Breide, ane 10022.

Thale Emmiksen, ane 10023.

Otto Brahe, 1517 til 1571, til Knudstrup og Elved Anerne 5012, jfr. 10108, og 5013 Levnedsløb: Rigsraad og Proviantmester. Førte tilsyn i Jylland i kongens fravær. Lensmand på Helsingborg. Kom 1529 i huset hos Erik Banner (vel ane 20030), nævnt 1536 i Recessen, hofsinde 1537. Lensmand på Gladsaxe, Aalborg, Helsingborg. Fik 1559 brev på Han herred, senere forlenet med Rødinge len, 1569 med Froste herred og Vissenbjerg birk. Begravet i Kaagerød kirke.

Ægtefælle: Beate Bille Clausdatter, 1526-1605. Var Hofmesterinde hos Dronning Sophie. Søster til Sidsel Bille (ane 5001), til Sophie Bille (ane 5109), til Jens Bille (ane 4996) og til Maren Bille Clausdatter (ane 29651).

Børn: Tyge Brahe, astronomen.

Steen Brahe, ane 5054.

Axel Brahe, ane 2506.

Margrethe Brahe, 1551-1614. Ane 14821.

Søster: Anne Tygesdatter Brahe, død 1590. Ane 10239.

Forældre: Tyge Brahe, ane10024, 20216.

Sophie Rud, ane 10025, 20217.

Claus Bille, ane 9992, identisk med 10026, 10002, 10218.

Lisbeth Jensdatter Ulfstand, ane 9993, identisk med 10027, 10003, 10219.

Falk Gøye til Skjersøe, død 1554 Anerne 5014 og 5015

Ægtefælle: Ide Truidsdatter Ulfstand til Trudsholm. Levede 1598, var død 1604. Gift 1551. Søster til Niels Truidsen Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, død 1575 (ane 5118).

Datter: Mette Gøye, ane 2507.

Søskende: Albert (Albrecht) Gøye, ane 10046, halvbroder (søn af 1. ægteskab), Ide Gøye, ane 9999, Helveg Gøye (død 1597), ane 10043.

Forældre: Mogens Gøye, ane 10028, 19998, 20092.

Margrethe Sture, ane 10029, 19999.

Truid Ulfstand, ane 10030, 10236.

Ide Brok, ane 10031, 10237.

Mogens Krabbe til Vegholm Anerne 5016 og 5017

Levnedsløb: Faldt i Sverige 28. juli 1564. Andetsteds anføres, at han druknede ved Tofteholm. Begravet i Strøvelstrup kirke.

Ægtefælle: Karen Geed, død 1587.

Søn: Tage Krabbe, ane 2508.

Søstre: Anna Krabbe, ane 9995, 10231.

Elsebeth Krabbe, ane 29655.

Forældre: Tyge Krabbe, ane 10032, 19990.

Anna Rosenkrantz, ane 10033, 19991.

Jacob Geed til Jordberga og Røssjøholm, ane 10034.

Bodil (Boel) Tagesdatter Hollinger (Hollunger), død 1587. Ane 10035.

Jørgen Friis til Krastrup, Halkjær (Aars H.) og Ørbækgaard (Nørre Dyrs H.) Anerne 5018 og 5019 Levnedsløb: Var 1576 med kongen i Meklenborg. Hofjunker 1578. Forseglede 1580 hyldingen. Lensmand på Sebber Kloster, på Vinderslevgård, på Vestervig Kloster og siden på Skivehus. Landsdommer i Nørrejylland 1596.

Rigsraad. Fra 1601 lensmand på Akershus og Statholder i Norge. Død 1616.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Juel Pallesdatter, død 1576. Ane 5019. (Anført som ane under slægten Friis, Danmarks Adels Aarbog, 1886, side 134, kilde nr. 10).

Gift 2. gang med Else Bjørnsdatter Bjørn til Vaar (Slet H.), død 1594. (Anført som ane under slægten Krabbe, Danmarks Adels Aarbog XLV, 1929, afsnit II, side 18. Kilde nr. 10).

Gift 3. gang med Lisbet Galde Christoffersdatter til Nygaard, død 1616.

Datter: Sophie Friis, ane 2509.

Forældre: Iver Friis, ane 10036.

Sophie Glob, ane 10037.

Palle Juel, ane 10038.

Anne Lykke, ane 10039.

Jørgen Marsvin, D. R. R., død 1581 Anerne 5020 og 5021

Levnedsløb: Til Dybæk og Hollufgaard. Var 1548 Hofsinde og deltog i det store brudetog i Meissen. Skulle 1552 opvarte den på Kalundborg fangne kong Christiern II. Var 1556 Skjænk. Lensmand på Tranekær 1560, senere Bursø, Helsingborg, Landskrone, Lundegaard, Odensegaard og Sølvitsborg. Ritmester over den jydske fane 1564. Feltøverste 1568, gjorde et mislykket togt ind i Sverig. Beskyldtes af sin slægt for at have misbrugt sin stilling som værge for sin faster, Jomfru Ane Marsvin. Synes at have været sjælen i forsøgene på at kuldkaste den af hans hustrus moster Fru Birgitte Gøye oprettede skole på Herlufsholm.

Ægtefælle: Karen Ottesdatter Gyldenstjerne til Aunsbjerg, død 1581.

Søn: Otte Marsvin, ane 2510. Bror til Ellen Marsvin, ej ane.

Forældre: Peder Marsvin, ane 10040.

Helle Tagesdatter Hollinger, ane 10041.

Otto Gyldenstjerne til Ivernæs, ane 10042.

Helveg Gøye, død 1597. Ane 10043.

Peder Jensen Brahe til Krogholm, død 1610 Anerne 5022 og 5023

Levnedsløb: Immatrikuleret 1561 ved universitetet i Rostock. Senere lensmand på Sølvitsborg.

Ægtefælle: Margrethe Albretsdatter Gøye til Krenkerup, Torbenfeld og Clausholm. Død 1594.

Datter: Mette Brahe, ane 2511.

Broder: Tyge Jensen Brahe, ane 5006.

Forældre: Jens Brahe, ane 10044, 10012.

Anne Bille, ane 10045, 10013.

Albert Gøye, ane 10046.

Anne Rosenkrantz Ottesdatter, ane 10047.

Note vedrørende anetavlenumrene 5024 til 5039: oplysninger mangler.

Knud Steensen til Lundby Anerne 5040 og 5041

Levnedsløb: Til Valdbygaard og Krogagergaard. Var 1554 høvedsmand på Island, fik 1560 bestalling som skibshøvedsmand, deltog ved Nordlandenes erobring, var nærværende ved flådens forlis ved Gulland, men bjergede livet. Forlenet med Romsdalen. Var juni 1574 nærværende på Kongens retterting i København.

Død december 1575, begravet i St. Peders kirke i Næstved.

Ægtefælle: Ane Nielsdatter Lunge (Dyre) til Grimstedgaard (Laaland, Nørre H.). Hun mageskiftede 1577 Lundbygaard til Kronen for Krogagergaard. Skødet på handelen har en flænge, som påkom 1658, da de svenske plyndrede Steensgaard. Død 1602.

Søn: Hans Steensen, ane 2520.

Forældre: Sten Pedersen, ane 10080.

Maren Skinkel, ane 10081.

Niels Vincentsen Lunge (Dyre) til Asserstrup, ane 10082.

Karen Rosengaard Tetzdatter, død 1555. Ane 10083.

Erik Basse (af “de nye Basse´r) til Sørup, nævnt 1547 Anerne 5042 og 5043 Levnedsløb: Lensmand 1547 på Dalby kloster i Skaane, siden Aahus, Bekkeskov. Skibshøvedsmand 1560. Forseglede

hyldingen 1580, levede endnu 1582.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Størle Pedersdatter, ane 5043.

Gift 2. gang med Kirsten Gyldenstjerne Ludvigsdatter.

Datter: Margrethe Basse, født 1552, død 1611. Ane 2521.

Forældre: Basse Christoffersen til Sørup, ane 10084.

Margrethe Clausdatter Neb, ane 10085.

Peder Størle til Gaasevad, nævnt 1513, levede 1557. Ane 10086.

Helle Jensdatter Brostrup eller Anne Bjørnsdatter Skjalder.

Kilde: Danmarks Adels Aarbog, XXXVIII, 1921, p. 557 (kilde nr. 10).

Mogens Eriksen (Mormand) til Bramslykke og Løvested, nævnt 1553, var død 1586 Anerne 5044 og 5045 Levnedsløb: Til 1565 dronning Sophies høvedsmand på Aalholm. Tilbyttede sig 1564 Ørridslevgaard (Lunde H.) af

kronen. Indkaldtes 1567 at møde med sine svende på et krigstog mod Sverig.

Ægtefælle: Margrethe Ottesdatter Huitfeldt, ane 5045. Havde 1595 ophold i Maribo kloster. Begravet i Døllefjelde kirke.

Søn: Erik Mogensen til Bramslykke, nævnt 1589, var død 1603. Ane 2522.

Forældre: Erik Mogensen i Hundslev, ane 10088.

Marianne Clausdatter Reberg til Bramslykke og Tybjerg, ane 10089.

Otte Clausen, nævnt 1495, var død 1529. Ane 10090.

Barbara Eriksdatter Blaa til Orebygaard og Berritsgaard, ane 10091.

Morten Brok til Barløsegaard, død 1591 Anerne 5046 og 5047

Levnedsløb: Landsdommer 1571. Slægtens sidste mand.

Ægtefælle: Anne Skovgaard Jørgensdatter til Hasmark, levede 1607. Ane 5047.

Datter: Anne Mortensdatter Brok af Barløse, ane 2523.

Forældre: Peder Brok til Barløsegaard, nævnt 1528, død 1551. Ane 10092.

Birgitte Glob(to haner i våbnet) Henriksdatter, ane 10093.

Jørgen Skovgaard til Skovgaard, nævnt 1511, død 1557. Ane 10094.

Anne Johansdatter Urne til Engestofte, levede 1560. Ane 10095.

Heinrich Rothkirck til Jäschkendorff, sachsisk Oberst Anerne 5048 og 5049 Ægtefælle: Margrethe Friedrichsdatter Axleben af Kaltenwasser i Liegnitz.

Søn: Johan Rottkirch, ane 2524.

Forældre: Christian Rothkirck, ane 10096.

Barbara Støfflin, ane 10097.

Fridrich Axleben, ane 10098.

Ursula Bram, ane 10099.

Bernth Falkenhahn Anerne 5050 og 5051

Ægtefælle: Elsa Zetlitz.

Datter: Catharina Falkenhahn, ane 2525.

Forældre: Albert Falkenhahn, ane 10100.

Sibylla Dannenberg, ane 10101.

Johan Georg Zetlitz, ane 10102.

Sophie Haugwitz, ane 10103.

Peder Reedtz til Tygestrup (Merløse H.), død 1607 Anerne 5052 og 5053

Levnedsløb: Født 1531 i Mark Brandenburg, tjente i Krigen i Tyskland, Frankrig og Lifland, deltog under Daniel Rantzau i krigen mod Sverig. Kom 1572 med prinsesse Sophie til Danmark. Var lensmand på Antvorskov, senere Saltø, sidst Korsør. Begge begravet i Hørby kirke.

Ægtefælle: Karen Jørgensdatter Rostrup, død 1636. Ane 5053. Gift 25/2 1582 på Københavns slot.

Søn: Frederik Reedtz, ane 2526.

Forældre: Mikkel Reedtz til Schultendorp. Ane 10104.

Sophie Bornstedt Lambertsdatter af Lofstedt. Ane 10105.

Jørgen Rostrup til Sjelleskovgaard, nævnt 1525, død 1563. Ane 10106.

Margrethe Andersdatter Skeel, levede 1568. Ane 10107.

Steen Brahe Anerne 5054 og 5055

Levnedsløb: Født 1547 på Gladsaxe. Til Knudstrup, Bregentved, Tersløse, Næsbyholm, Hvedholm, Engelsholm, Barritskov og Bratskov. Tjente som ung udenlands hos grev Günther af Schwarzburg, prins Vilhelm af Oranien, kurfyrst August af Sachsen. Hofsinde, senere hofskænk, fra 1578 Rigsraad, senere medlem af regeringsrådet. Lensmand, sidst på Kalundborg, hvor han døde på slottet 1620.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1575 med Birgitte Rosenkrantz Ottesdatter, død 1588.

Gift 2. gang med Kirsten Hansdatter Holck til Barritskov, 1558-1599. Ane 5055. (Hun gift 1. gang med Hans Krafse til Basnæs, død 1585. Bror til Karen Krafse, ane 2497).

Gift 3. gang med Sophie Rostrup Jørgensdatter, død 1632. (Hun gift 1. gang med Mads Sandberg til Løjstrup, død 1597).

Datter: Britta (el. Birgitte) Brahe, ane 2527.

Brødre: Tyge Brahe, astronomen.

Axel Brahe, ane 2506.

Søster: Margrethe Ottesdatter, ane 14821.

Forældre: Otte Brahe, 1518-71. Ane 5012, 10108.

Beate Bille, 1526-1605. Ane 5013, 10109.

Hans Holck, død 1565. Ane 10110.

Margrethe Rotfeld, død 1575. Ane 10111.

Henneke Raben til Stück und Steinfeld ved Ribnitz, levede 1523 Anerne 5056 og 5057 Ægtefælle: Catharina von Plessen, ane 5057.

Søn: Christopher von Raben til Stück und Steinfeld. Ane 2528.

Forældre: Johan von Plessen, ane 10114.

Anna von Blücher, ane 10115.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 5058 til 5087: oplysninger mangler.

Poul Jensen (Skinkel) af Gjerskov Anerne 5088 og 5089

Levnedsløb: Berseglede 1505 til vitterlighed med Tønne Bryske.

Ægtefælle: Anne Hansdatter Skinkel (Tinhus), enke 1528.

Søn: Hans Skinkel, ane 2544.

Forældre: Hans Jensen i Gjerskov, ane 10176.

En datter f Johan Skinkel (Søblad) til Egeskov.

Hans Tinhus, ane 10178.

....Baden (?).

Øvrige oplysninger mangler.

Niels Bild til Ravnholt, nævnt 1503, død 1540 Anerne 5090 og 5091

Ægtefælle: Beate (Berte) Eggertsdatter (Ulfeld). Hofmesterinde hos dronning Dorothea, død 1555. Ane 5091. Søster til Claus Eggertsen Ulfeldt til Elmelunde, nævnt 1527, død 1566. Ane 29594.

Datter: Ane Bild, født 1528. Ane 2545.

Forældre: Evert Bild til Ravnholt, ane 10180.

Kirsten Johansdatter Skinckel (af Søblade-våben), ane 10181.

Eggert Andersen til Kragerup, Elmelunde m f.l.. Ane 10182, 59188.

Karine Pedersdatter (Væbner), ane 10183, 59189.

Hr. Knud Bille til Kjærsgaard (Vends herred), død 1555, D. R. R. Anerne 5092 og 5093 Levnedsløb: Befalingsmand på Gladsaxe.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Dorte Daa Olufsdatter, død 1512.

Gift 2. gang 1516 med Berete (Birte, Birgitte) Rønnow Markvardsdatter, død 1527. Ane 5093. Søster til Eiler Rønnow (ane 9994, 10230) og til Anne Marqvardsdatter Rønnow (ane 20191).

Søn: Steen Bille, ane 2546.

Søskende: Esge Bille (ane 9990, 10204), Karen Bille (ane 118603), Maren Pedersdatter Bille (ane 20441), Hilleborg Bille (ane 19995).

Fætter: Claus Bille, ane 9992.

Forældre: Peder Bille, ane 10184, 19980, 39990.

Ane Knudsdatter Gyldenstjerne, ane 10185, 19981, 39991.

Markvard Rønnow, ane 10186, 19988, 20460.

Mette Joachimsdatter Hardenberg, ane 10187, 19989, 20461.

Hartvig Andersen Ulfeldt til Tuelstrup, Vargaard og Oregaard Anerne 5094 og 5095 Levnedsløb: Nævnt 1527 til 1534. Var kongens fodermarsk. Fik 1532 livsbrev på Falsterbo og fik Trelleborg by i

forlening. Faldt i Grevens Fejde. Begravet i Gaverslund kirke.

Ægtefælle: Margrethe Lange til Alnerup og Løitved, død 1554. (Hun gift 2. gang med Anders Hansen (Lindenov) til Fovslet og Sellerup, død 1562).

Datter: Helvig Ulfeldt, ane 2547.

Forældre: Anders Ebbesen, nævnt 1486 til 1507. Ane 10188.

Helvig Smalsted eller Ellen Tinhuus.

Rigsraad Thomas Nielsen til Lydum, ane 10190.

Else Pedersdatter Thott til Alnerup og Løjtved, død 1554. Ane 10191.

Verner Parsberg til Harrested, død 1567 Anerne 5096 og 5097

Levnedsløb: Til Harrested og Sandbygaard (Tybjerg H.). Blev 1528 immatrikuleret ved universitetet i Rostock. Var 1536 Hofsinde. Forlenet med Øvids kloster, fik brev på Ellinge len. Lensmand på Sølvitsborg, Kannik i Roskilde, Rigsraad, Ridder, proviantmester i Bleking, feltkommisær.

Ægtefælle: Anne Mandrupsdatter Holck til Stadsgaard (nu Constantinsborg, Ning H.), forlenet med Hørby len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.), død 1591. Søster til Hans Holck, ane 10110.

Sønner: Niels Parsberg, ane 2548.

Mandrup Parsberg, ikke ane.

Valdemar Parsberg, ane 14830.

Søster: Anne Parsberg, død 1587. Ane 29635.

Forældre: Tønne Parsberg, ane 10192.

Ingeborg Podebusk, ane 10193.

Manderup Holck, nævnt 1502 til 1537. Ane 10194, 20220.

Anne Lykke, ane 10195, 20221.

Mikkel Sested (Sehestedt) til Gross Nordsee Anerne 5098 og 5099

Levnedsløb: Hofjunker 1545, havde begået et drab i Lybæk. Kongens kammertjener 1548. Forlenet 1550 med Svendstrup med forpligtelse til at ægte en dansk adelsjomfru. Forlenet 1552 med Gaunø. Skibschef 1566 i den flåde, som forgik under Gulland, men bjergede sit skib. Tilsagt 1567 til Engelholm til at deltage i et togt ind i Sverig, atter tilsagt 1568 til at følge kongen i Sverig. Nærværende 1580 ved hyldingen i Odense.

Død 1583.

Ægtefælle: Regitze Knudsdatter Gyldenstjerne, død 1576.

Datter: Lisbeth Sested (Sehestedt), ane 2549.

Forældre: Cai Sested (Sehestedt), ane 10196.

Begge von Ahlefeldt, ane 10197.

Knud Pedersen (Gyldenstjerne), ane 10198.

Sidsel Ulfstand, ane 10199.

Enevold Jensen Seefeld til Visborg, lensmand på Sejlstrup, død 1557 Anerne 5100 og 5101 Levnedsløb: Tjente 1527 Electus i Lund Hr. Aage Jepsen Sparre, siden Hofsinde. Nævnt 1536 i den store Reces. Lå 1539 med fire heste i borgeleie i Em kloster, senere på Kalø. Fik 1542 tilbagegivet Vinbjerggaard, som hans forfædre havde givet til Helligaandshuset i Randers (se ane 20400). Forlenede 1543 på sin moders vegne Mogens Pedersen (Galt) med et Vikarie i Aarhus domkirke. Trættede 1550 med Mikkel Nielsen (Tornekrands), der på sin moders vegne krævede arv i Visborg. Lå 1551 på sin sotteseng, hvorfor hans fætter Peder Kruse blev hans hustrus værge.

Ægtefælle: Agathe Johansdatter Pogwisch til Randrup og Visborg, død 1568.

Søn: Jacob Seefeld, død 1602. Ane 2550.

Forældre: Jens Thygesen Seefeld tilVisborg, ane 10200.

Inger Bjørn, ane 10201.

Hans Pogwisch til Fresenburg, ane 10202.

Anne von Stalen (Anna Stake eller Anna Stoecken), ane 10203.

Peder Eskesen Bille til Svanholm, født 1514, død 1580 D. R. R. Anerne 5102 og 5103 Levnedsløb: Opdraget i Ring Kloster, senere hos Hr. Oluf Nielsen Rosenkrantz (ane 10206 ?) og hos Hr. Mogens Gyldenstjerne (ane 10222 ?). Tjente hos Landgreven af Hessens hof, senere lensmand. Fra 1556 Rigsraad og fra 1559 Arkelimester. Deltog 1562 i de svenske forhandlinger og som krigskommisarius i den påfølgende krig. Fra 1572 Hofmester hos dronning Sophie.

Ægtefælle: Birgitte Olufsdatter Rosenkrantz til Øster Vallø, 1530-1592.

Datter: Sophie Pedersdatter Bille, ane 2551. (Søster til Oluf Bille til Øster Vallø, gift med Margrethe Rosenkrantz, til Esge Bille, død 1608, gift med Elsebeth Pedersdatter Skram og til Birgitte Bille, gift med Ove Lunge til Tirsbæk, død 1540. Ikke aner.).

Søskende: Hilleborg Bille, ane 4995.

Anne Bille Esgesdatter, ane 10013.

Forældre: Esge Bille, ane 9990, 10204, 20026.

Sophie Krummedige, ane 9991, 10205, 20027.

Oluf Rosenkrantz, ane 10206.

Ide Mogensdatter Munk (Lange), ane 10207.

Jens Juel til Alsted, død 1581 Anerne 5104 og 5105

Levnedsløb: Lensmand 1554 på Aarhusgaard, senere på Kalø. Mødte 1559 med seks heste ved Kong Christian III´s begravelse i Odense. Var 1563 Proviantmester og Skibschef i flåden under Hr. Peder Skram (ane 29654).

Død 15. september s. a. under Carlsø ombord på skibet “Fortuna”, begravet i Aarhus Domkirke.

Ægtefælle: Anne Pedersdatter Skram.

Søn: Peder Jensen Juel, ane 2552.

Broder: Palle Juel, ane 10038.

Forældre: Mogens Juel til Uldstrup, ane 10208, 20076.

Dorthe Krabbe, 10209, 20077.

Peder Skram til Alsted, ane 10210.

Kirsten Enevoldsdatter Rafvad, ane 10211.

Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.), død 1583 Anerne 5106, jfr. 5002, og 5107 Levnedsløb: Hofsinde 1546. Tjente 1566 i krigen til skibs. Fra 1572 lensmand på Skivehus, på hvilken han fik livsbrev.

Ægtefælle: Anne Lange Eriksdatter, død 1559. Ane 5003, 5107. (Hun gift 1. gang med Melchior Glob el. Due, død 1545).

Datter: Margrethe Ulfstand, ane 2553. Søster til Anna Ulfstand, død 1627.

Forældre: Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, død 1542. Ane 10212, 10004.

Anne Podebusk Predbjørnsdatter, død 1521. Ane 10213, 10005.

Erik Nielsen Lange, ane 10214, 10006.

Bege Eriksdatter (Rosenkrantz) til Engelsholm, ane 10215, 10007.

Malthe Sehested Jensen til Holmgaard, Boller og Høiriis, 1529 til 1587 Anerne 5108 og 5109 Levnedsløb: Var 1548 Hofsinde, deltog da med fem heste i brudetoget til Sachsen. Var 1563 skibschef under Jakob Brockenhuus og blev med denne fangen i slaget ved Rønne. Landsdommer i Nørrejylland og lensmand på Ørslev kloster 1575, siden Gudum kloster.

Ægtefælle: Sophie Clausdatter Bille, 1529-1587. Søster til Sidsel Clausdatter Bille (ane 5001), til Beate Bille (ane 5013), til Jens Bille (ane 4996) og til Maren Bille Clausdatter (ane 29651).

Søn: Claus Sehested, ane 2554.

Forældre: Jens Thomsen Sehested, ane 10216.

Anne Juul, ane 10217.

Hr. Claus Bille, ane 9992, 10002, 10026, 10218, 20218.

Lisbeth Jensdatter Ulfstand, ane 9993, 10003, 10027, 10219, 20219.

Niels Lykke til Torp og Tanderup, død 1575 Anerne 5110 og 5111

Levnedsløb: Tjente i Syvårskrigen.

Ægtefælle: Karen Mogensdatter Gyldenstjerne, født ca. 1545, levede 1625. Ane 5111. (Hendes dattersøn var søhelten Niels Juel, ikke ane).

Datter: Anne Nielsdatter Lykke, ane 2555.

Forældre: Eiler Lykke til Torp, ane 10220.

Karen Nielsdatter Krabbe, til Tanderup. Ane 10221.

Mogens Gyldenstjerne, ane 10222.

Anna Sparre, ane 10223.

Knud Henriksen Gyldenstjerne til Aagaard, Estrup, Vosborg, m.m., død 1568 Anerne 5112 og 5113 Levnedsløb: Holdt 1517 med sine søskende skifte efter faderen. Tog magistergraden, blev sekretær i Christiern II´s kancelli. Provst ved Viborg domkirke 1520. Optaget i Rigsrådet 1523. Fik 1529 af Bisp Jens opladt Odense bispestol for 1000 Gylden og 500 Gylden årligt samt Kjærstrup på Taasinge. Var 1530 kongens skriver. Blev 1531 under krigsuroligheder ansat til et godt bemandet skib, anfører på det norske tog. Lod 1532 oversætte Luthers lille Katekismus til dansk, uddelte den til stiftets præster ledsaget af et hyrdebrev.

Var 1533 på Herredagen i anledning af kongens død, var 1534 på forsamlingen i Hjallese, der valgte hertug Christian til konge. Fængslet 1536 i Odense af lensmanden Claus Daa, siden transporteret til Vordingborg, hans ejendomme blev konfiskeret. Løsladt 1537 mod troskabsløfte til kongen. Siden forlenet med Økloster, Vorgaard, Allingaabro, Ørum, Vestervig. Til stede ved Christiern III´s begravelse og Frederik II´s kroning. Begravet i Aarhus domkirke.

Ægtefælle: Jytte Podebusk til Vosborg, død 1573. Ane 5113. (Hun gift 1. gang med Rigsraad Niels Brok til Estrup, død 1534. Han faldt i slaget ved Svendstrup mod skipper Clement). Halvsøster til Ingeborg Podebusk, ane 10193, til Claus Podebusk, ane 10232, og til Anne Podebusk, ane 10005.

Søn: Predbjørn Gyldenstjerne, ane 2556.

Brødre: Mogens Gyldenstjerne, ane 10222.

Otto Gyldenstjerne, ane 10042.

Christoffer Gyldenstjerne, født 1548, gift 1575. Ane 29634.

Forældre: “Gamle” Hr. Henrik Gyldenstjerne, ane 10224, 20084, 20444.

Karen Bille, ane 10225.

Predbjørn Podebusk, ane 10226, 20464, 20386, 20010.

Anne Gyldenstjerne til Aagaard, ane 10227.

Note vedrørende Jytte Podebusk, ane 5113: Det kan se påfaldende ud, at Jytte Podebusk har fået det i forhold til faderen lave nummer: 5113, sammennholdt med faderens nr. 20464. Det må ses i sammenhæng med, at faderen, Predbjørn Podebusk, og hans hustru nr. 2, Anne Gyldenstjerne (Jyttes moder) blev gift ca. 1512, da Predbjørn var ca. 52 år gammel. Hans andre børn, nr.

10232, Claus Podebusk og nr. 10005, Anne, er født tidligere.

Erik Hardenberg til Vedtofte, Mattrup og Skovbo ca. 1534 til 1604 Anerne 5114 og 5115 Livsstilling: Født på Dragsholm. Gik i Skole i Vejle, Malmø og på Gulland. Opdroges i Danzig, studerede i Welmingen, København, Wittenberg, Strasbourg og Paris. Var 1559 med på Ditmarskertoget. Siden Hofjunker. Deltog i syvårskrigen. 1581 Rigsråd. Forlenet med Tranholm, Rynkeby, Hagenskov og Eskebjerg. Er den sidste mandlige descendent af den danske linie.

Ægtefælle: Anne Eilersdatter Rønnow til Hvidkilde og Faareveile, 1541-1609. Gift 1561.

Søster til Karen Rønnow, ane 4997.

Datter: Mette Eriksdatter Hardenberg, ane 2557.

Forældre: Eiler Hardenberg, ane 10228.

Karen Rosenkrantz, ane 10229.

Eiler Rønnow, ane 9994, 10230.

Anne Krabbe, ane 9995, 10231.

Morits (el. Mourids) Podebusk, hofsinde 1550, død 1593 Anerne 5116 og 5117 Levnedsløb: Til Kjørup og Lerbæk (Horns H.). Var 1564 Ritmester for den fynske fane. Deltog 1565 i slaget ved Svarteraa, blev såret. Siden lensmand på Tranekjær, 1589 Jungshoved; “hvor han færdedes, fulgte klager og processer i hans spor”.

Ægtefælle: Magdalene Clausdatter Sested (Sehestedt). Boede som enke på Korsbrødregården i Ribe, død 1611.

Søn: Claus Podebusk, ane 2558.

Forældre: Claus Podebusk, ane 10232.

Anne Krognos, ane 10233.

Claus Sested (Sehestedt), ane 10234.

Lisbeth Juel, ane 10235.

Niels Truidsen Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, født 1526, død 1575 Anerne 5118 og 5119 Levnedsløb: Var 1549 hofsinde, 1557 kongens skænk. Lensmand på Stege 1557. Deltog 1559 i toget til Ditmarsken, blev hårdt såret. Beskikkedes 1564 til Tøjmester. Fik 1571 den bestilling at være øverste falkemester.

Ægtefælle: Margrethe Skave Herlufsdatter, ane 5119. Død 1575, begge begravet i Vor Frue Kirke, København.

Datter: Sophie Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, gift 1590, død 1625. Ane 2559.

Søster: Ide Ulfstand, ane 5015.

Forældre: Truid Gregersen Ulfstand til Torup, født 1487. Ane 10030, 10236.

Ide Lagesdatter (Brok til Estrup) til Barsebek (Harager herred, Norge). Ane 10031, 10237.

Herluf Skave til Eskildstrup, nævnt 1553, død 1583. Ane 10238.

Anne Tygesdatter Brahe, død 1590. Ane 10239.

Note vedrørende anetavlenumrene 5120 til 5851: oplysninger mangler.

Christen Ottesen Blichfeldt, 1540 til 1596 Anerne 5852 og 5853

Levnedsløb: Født 1540 (?). Magister, 1550 sognepræst ved Christansborg Slot. Fra 1/7 1566 sognepræst ved Frue Kirke i Aarhus. Død 23/4 1596.

Ægtefælle: Cecilie Lauritzdatter Fogh, datter af borgmesteren i Aarhus, Lauritz Fogh. Hun var gift 2. gang med Hans Hansen Zeuthen, kapellan ved Frue Kirke i Aarhus.

Søn: Peder Christensen Blichfeldt, ane 2926.

Fader: Lauritz Fogh, ane 11706. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 5854 til 5873: oplysninger mangler.

Michel Seidel Anerne 5874 og 5875

Levnedsløb: Født ca. midten af 1500-tallet i købstaden Werder i Pommern eller Østpreussen. Byfoged m. v. i Helsingør.

Død 1616.

Ægtefæller: Gift 1. gang ca. 1590 med Margrethe Baltzersdatter, død 1611. Ane 5875.

Gift 2. gang med Trine (Karen) Reinholdtsdatter (Gerdsdatter). Datter af Gerd (eller Gerlich) Reinholdt i Helsingør. Hun var enke efter: Claus Ruhofdt.

Børn: Af 1. ægteskab var der otte børn, se Seidelin I, side 35 ff. og navnlig stamtavlen bagest i bind I: Anne, Maren, Lisbeth Michelsdatter (her ane 2937), Jacob, Karine, Margrethe, Dorete og Else.

Forældre: Michel Seidels forældre kendes ikke.

Baltzer Bartskærer, bosat 1578 i Helsingør, 1581 i Marstrand. Ane 11750.

Marine Pedersdatter (død ca. 1578), ane 11751. Søster til Rådmand i Helsingør Oluf Pedersen.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende Hans Jørgensen og Lisbeth Michelsdatter, anerne 2936 og 2937: Lisbeth Michelsdatter, født midt i 1590´erne, var datter af byfoged Michel Seidel (ane 5872), og fra hende og hendes mand, Hans Jørgensen (de blev gift mellem 1616 og 1619), nedstammer slægten Seidelin, idet to af hendes sønner - Hans og Jørgen - antog deres morfaders navn og ændrede det til : Seidelin. Lisbeth Michelsdatter var gift 2. gang med Christopher Holstein. Hans Jørgensen var handelsmand i Helsingør, døde 1669. Blev begravet 7/7 1669. Hvad der iøvrigt vides om ham er anført hos: Seidelin bind I, side 45 ff. Søn: Jørgen Hansen Seidelin, Skanderborg, ane 1468. Se mere udførlig note i kapitel XI.