PROBANDERNES TIP-4-OLDEFORÆLDRE OTTENDE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 49-55)

KAPITEL VIII

PROBANDERNES TIP-4-OLDEFORÆLDRE

Note vedrørende forholdet til probanderne:

140. Laurits Christophersen.

70. Christopher Larsen.

35. Kirsten Christophersdatter.

17. Kirstine Dorothea Hvass.

8. Frants Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende ane 140: Han menes (fars undersøgelse fra landsarkivet i Odense, se note ad ane 34) at være født udenfor ægteskab af Anna Jørgensdatter. Hun blev gift med birkedommer, skovrider (?) Johan Christensen. Vedrørende anetavlenummer 141: Oplysninger mangler.

Lars Jørgensen, død 1744 Anerne 142 og 143

Livsstilling: Husmand, Gærup.

Ægtefælle: Kirsten Rasmusdatter, ane 143. Gift igen med Niels Mortensen.

Børn: Dorthea Augusta Larsdatter, ane 71.

Conrad, født ca. 1741.

Birthe Marie, født ca. 1743. Øvrige oplysninger mangler.

Geert Hansen de Lichtenberg, 1697 til 1764 Anerne 144 og 145

Livsstilling: Købmand og godsejer. Kammerraad 1729, siden Kancelliraad, Justitsraad og 1749 Etatsraad.

Ægtefælle: Bodil Stefansdatter Hofgaard, ane 145.

Børn: Geske Lichtenberg.

Bodil Lichtenberg.

Hans Henrik de Lichtenberg, ane 72.

Abel Marie de Lichtenberg.

Elisabeth Cathrine Lichtenberg.

Forældre: Hans Christensen, ane 288.

Gesche Lichtenberg, ane 289.

Stefan Rasmussen Hofgaard, ane 290.

Bodil Høxbro, ane 291.

Kilder: Fam. Hvas I, side 127 ff. (kilde nr. 22).

Den Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (Af F. J. Hvass, kilde nr. 20).

Note vedrørende ane 144, Gerhard Hansen, født 2/4 1697, død 19/7 1764: stor-købmand, ejede en lang række herregårde, bl.

a. Bidstrup, Engelsholm og Serridslevgaard. Han blev opdraget hos sin onkel (morbroder) Henrik, hvis navn, Lichtenberg, han antog. Han byggede meget, bl. a. "den Lichtenbergske gård" i Horsens og blev adlet af Frederik V. den 15. maj 1739. Han gjorde Bidstrup til et såkaldt Stamhus. Han er begravet i Horsens, i Klosterkirken er der et stort epitafium over ham. Se Fam. Hvas I, side 25 ff (kilde nr. 22), Danmarks Adels Årbog (kilde nr. 10) og Dansk biografisk Leksikon (kilde nr. 6, 11).

Carl Gotthilf Irminger, 1686 til 1764 Anerne 146 og 147

Levnedsløb: Født 1686 i Dresden. I dansk tjeneste under den spanske arvefølgekrig. Kornet 1710, Leutnant 1712, Major 1728, Oberst 1737, Generalmajor 1752, Generalleutnant 1758. Ejer af Vindum Overgaard, Lysgaard herred. Gift 1723.

Ægtefælle: Mette Dorothea Friedenreich til Vindum Overgaard og Palstrup, 1703 til 1780. Ane 147.

Datter: Karen Rosenkrantz Irminger, ane 73.

Søskende: En broder: Christian Gottlob Irminger (Fam. Hvas V, side 240).

Forældre: Johan Jacob Irminger, guldsmed. Ane 292.

Moder: oplysninger mangler.

Janus Friedenreich, ane 294.

Anne Margrethe Linde, ane 295.

Kilder: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6) og Fam. Hvas (kilde nr. 22).

Andreas von Arenstorff, 1709 til 1764 Anerne 148, jfr. 152,

og 149 Livsstilling: Oberst. Til Visborggaard og Havnø (se note).

Ægtefælle: Maria Sophia von Schiebell, ane 149. Født 10/9 1711, død 10/8 1761. (Han gift 2. gang 26/2 1762 i Øster Hornum kirke med Johanne Augusta Dietrich, 1733-1796).

Søn: Frederik von Arenstorff, ane 74, 76.

Datter: Marie Elisabeth, gift Juul Rysensteen.

Søskende (ane 149): Adam Burchardt Christoph von Schiebell, bror til Maria, efterlod ved testamente af 29. juli 1793 den største del af sin formue, godserne Drebkau og Kausche i Tyskland, til et fideikommis for de tre børnebørn af Maria Sophia von Schiebell, nemlig Frederik von Arenstorff (ane 74, 76)´s børn: Andreas, Thyco (el.

Thøger), ane 38, og Marie Sophie, ane 37.

Forældre: Frederik von Arenstorff til Overgaard og Visborggaard, ane 296.

Marie Antoinette baronesse Lilliencrone, ane 297.

Johan Adam von Schiebell, født 1679 i det Beyreuthske. Ane 298.

Margrethe Lauerer, se note. Ane 299.

Kilder: H. H. Hvass: Om Oberst Andreas von Arenstorff. Aalborg Amts historiske Samfunds Aarbog 1931 (kilde nr. 24).

Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (kilde nr. 20).

Note vedrørende anetavlenummer 148, Andreas von Arenstorff: født den 16. august 1709, antagelig på Overgaard. Han studerede, sammen med to brødre, jura ved universitetet i Halle fra 1728 til 32. Uden afsluttende eksamen blev han Cadet 1734 og leutnant 1735 ved et dansk regiment under den polske arvefølgekrig. Regimentet lå i Sachsen, og her forlovede han sig med Maria Sophia von Schiebell. Om hendes slægtsforhold: se ane 149. I året 1739 døde faderen, Frederik von Arenstorff, men boets økonomi var dårlig. 1740 blev Andreas dansk officer, men var alligevel med i den schlesiske krig. 1741 var han premierleutnant og kom i krigsfangenskab i nogle måneder. 1742 sluttedes skiftet efter faderen. Broderen Frederik fik Overgaard og Andreas Visborggaard. Afsked fra hæren 1743. I 1741 blev han gift, og ca. 1750 flyttede de ind på Visborggaard, som blev restaureret.

Maria blev nervøs og ville helst rejse hjem til Sachsen. Mamselle Blambois flyttede ind på Visborggaard som husbestyrerinde (m. m. ?) og Maria blev - som sindssyg - spærret inde i tårnværelset. Hun døde 1751, og Andreas giftede sig med: Johanne Augusta Dietrich, der var generalsdatter. Blambois blev gift med Castonier. "Major" Poppendich - m. fl. - flyttede ind på Gården.

(Det er ham, der sparker kistelåget af sig i Visborg kirkes krypt.) Andreas døde 24/1 1764, og sønnen Frederik overtog Visborggaard. Mamsellen siges at spøge. Troværdige personer har set hende, skønt hun blev manet i jorden. Andreas von Arenstorff døde 24. januar 1764.

(Resumé fra Fars skrift, 29/7 1991.)

Note vedrørende anetavlenummer 149, Maria Sophia von Schiebell: Gerhard Honnens de Lichtenberg har i et skrift fra 1943 anført, at Maria v. Schiebell og minister v. Schiebells fader formentlig har været: major Adam v. Schiebell, født 1678 i Bayreuth.

Han var gift 1. gang i 1704 med Margaretha Catharine von Stuttenheim. Johan Adams fader var: borger i Bayreuth, bager Johannes (eller Hannes) Schübel (eller Schiebell), født i Bayreuth 1649. Dennes fader var: Hanns Schübel, sliber og spillemand i Heunersreuth, Bayreuth sogn, der blev viet i 1647. Et adeligt våben, anbragt på Sophie v. Schiebells kiste i Visborg kirke, mener onkel Gerhard er anbragt af Andreas ved forveksling af Marias virkelige moder med hendes stedmoder, Christiana v.

Stutterheim. Nærmere dokumentation foreligger ikke trykt.

Se skriftet: "Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse" af Frants Jørgen Hvass, 1992 (kilde nr. 20).

Tøger Lassen (Thøger Lauritsen Lassen), død 1746 Anerne 150, jfr. 154,

og 151 Livsstilling: Ejer af Høstemark, Mou sogn, Fleskum herred.

Ægtefælle: Karen Wraae, ane 151.

Datter: Hedevig Lassen, ane 75, 77.

Forældre: Laurits Hansen Tauche, ane 300.

Karen Nielsdatter, ane 301.

Kilder: Trap, bind 16, side 1027 (kilde nr. 35).

Fars anetavle nr. VII, 86 (kilde nr. 23).

Note vedrørende ane 152: identisk med ane 148, Andreas von Arenstorff. Vedrørende ane 153: identisk med ane 149, Maria Sophia v. Schiebell. Vedrørende ane 154: identisk med ane 150, Tøger Lassen. Vedrørende ane 155: identisk med ane 151, Karen Wraae.

Eiler Holck til baronniet Holckenhavn, 1695 til 1740 Anerne 156 og 157 Levnedsløb: Hvid Ridder 1730, friherre, 1. Stiftamtmand over Aarhus stift, amtmand over Havreballegaard og

Stjernholm amter. Broderen Iver fragik arv og gæld, som var betydelig.

Ægtefælle: Juliane Christine baronesse Winterfeld (1695 til 1734), ane 157. (Han gift 2. gang med Dorte Cathrine Reedtz).

Søn: Erik Rosenkrantz Holck, ane 78.

Forældre: Frederik Christian friherre Holck, ane 312.

Mette Margrethe Rosenkrantz, ane 313.

Frederik friherre af Winterfeld, ane 314.

Sophie Steensen, ane 315.

Forholdet til probanderne: se kapitlet Oversigt over anerækker og oversigtsstamtavle.

Hugo Friedrich v. Raben til Stück Anerne 158 og 159

Levnedsløb: Var 1695 Fænrik ved fodgarden, 1698 ved Sjællandske Infanteriregiment, siden ved hjælpetropperne i Sachsen og Polen. Kaptajn 1701 ved viborgske nat. Inf.-Reg. Avancerede til Oberstløjtnant 1718. Slettet af Etaten 23/12 1726. Vist begravet 12/9 1736 fra Garnisonskirken i København

Ægtefælle: Sophie Dorothea v. Schinkel Johansdatter, født 27/9 1691. Ane 159. Indskrevet 1699 i Roskilde kloster.

Gift 6/3 1715 i Holmens kirke i København. Var død 1729.

Datter: Helvig Margrethe v. Raben, ane 79.

Forældre: Heinrich Mogens von Raben, ane 316.

Magdalene von Pentz, ane 317.

Johan Schinkel, ane 318.

Elisabeth Sophie Juel, ane 319.

Note vedrørende anetavlenumrene 160 og 161, forældrene til N. P. Winge: oplysninger mangler.

Matz Nielsen Lind, død 1730 Anerne 162 og 163

Levnedsløb: Han blev 31/8 1705 amtsforvalter over Holbæk amt og 19/11 1725 blev han tillige borgmester i Holbæk.

Han blev begravet 22/8 1730.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Maren Kirstine Bek, begravet 3/7 1716.

Gift 2. gang med Frochen Catrine Jensdatter Vivild, ane 163. Hun døde sent i 1714 eller tidligt i 1715, idet der blev holdt skifte 4. februar 1715. (Kilde: A. H. Winge).

Gift 3. gang med en datter af rådmand Christen Christensen, Cathrine Margrethe Christensen. Død 28/11 1784.

Datter: Birgitte Charlotte Lind, ane 81.

Søskende: Halvbroder i faderens sidste ægteskab fik faderens navn. Er født efter faderens død: 16/1 1731.

Forældre: Niels Madsen, ane 324.

Sidsel Olufsdatter, ane 325.

Jens Rasmussen Vivild, ane 326.

Frochen Sørensdatter, ane 327.

Note vedrørende ane 162: Ved skiftet 4/2 1715 fik deres eneste barn, Birgitte Charlotte, beskikket organist i Holbæk, Rasmus Pedersen Vivild, som værge. Han var fætter til hendes mor. Hendes arv var 2000 Rdl.. Albert Thomsen: Om "Den store og u-lyckelige ILDSVAADE som saa u-formodentlig Amtsskriver LINDS iboende Gaard i Holbeck paakom" den 28 te Decbr. 1717.

Særtryk af Holbæk Amtstidende 1921.

Note vedrørende anerne 164 og 165: oplysninger mangler om forældrene til ane 82, Christopher Nielsen. Vedrørende anerne 166 og 167: oplysninger mangler om forældrene til ane 83, Anna Margrethe Madsdatter. Vedrørende anerne 168 og 169: der henvises til anesammenfald mellem anerne 32 og 42. Vedrørende anerne 170 og 171: der henvises til anesammenfald mellem anerne 85 og 65. Vedrørende anerne 172 og 173: oplysninger mangler om forældrene til ane 86. Vedrørende anerne 174 og 175:

oplysninger mangler om forældrene til ane 87. Se anetalsregister.

Georg Frederik Lewerkhuusen, levede 1720 Ane 176

Livsstilling: Premierleutnant i den Meiningske Batallion (Callenberg) 6/6 1711.

Søn: Wilhelm Jacob Adolph Lewerkhuusen, ane 88. Alle øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende ane 177: udgår, idet oplysninger mangler.

Hans Steensen Bernhoft, 1678 til 1737 Anerne 178 og 179

Levnedsløb: Født 1678 i Hittern. Underofficer i Reichans Regiment.

Ægtefælle: Birgitte Hedmark, ane 179. Om hende mangler alle oplysninger.

Datter: Anna Kirstine Bernhoft, ane 89. Alle øvrige oplysninger mangler.

Kilde: A. H. Winge (kilde nr. 38).

Thomas Jacobsen Boserup, 1702 til 1771 Anerne 180 og 181

Livsstilling: Byfoged i Ebeltoft. Exam. jur..

Ægtefælle: Elise (Elisabeth ?) Cathrine Redlich, død 8/3 1753. Ane 181.

Søn: Christian Redlich Thomsen Boserup, ane 90.

Forældre: Oplysninger mangler for Thomas Jacobsen Boserup.

Christian Rudolf Redlich, ane 362.

Elisabeth Magdalene Utrecht, ane 363.

Kilde: Seidelin (kilde nr. 31).

Melchior Olsen Sommerfeldt, 1715 til 1763 Anerne 182 og 183

Livsstilling: Sognepræst på Helgenæs, Provst, Consistorialråd.

Ægtefælle: Mette Pauline Langballe, født 1722, begravet 17/7 1773 i Skanderborg. Ane 183.

Datter: Hedvig Sommerfeldt, ane 91.

Forældre: Ole Villadsen, ane 364.

Helvig Melchiorsdatter Sommerfeldt, ane 365.

Niels Langballe, ane 366.

Witta Nicolsdatter Seidelin, ane 367.

Kilde: Seidelin II, side 531 ff. (kilde nr. 31).

Note vedrørende anerne 184 og 185: oplysninger mangler (se ane 92).

Note vedrørende probandernes forhold til en del af slægten Seidelin, summarisk stamtavle:

5874. Michel Seidelin, død 1616.

2937. Lisbeth Michelsdatter, død 1639. G. m. 2936. Hans Jørgensen.

1468. Jørgen Hansen Seidelin, Skanderborg.

(Hans Hansen Seidelin, 1632-88)

734. Nichel Seidelin, 1666-1737, Skanderborg.

367. Witta Seidelin, 1695-1734. G. m 366. Niels Langballe.

183. Mette Pouline Boserup. G. m. 182 Melchior Sommerfeldt.

91. Hedevig Sommerfeldt. G. m. 90. Christian Redlich Thomsen Boserup.

45. Mette Pouline Boserup. G. m. 44. Carl Frederik Vilhelm Lewerkhuusen.

22. Carl Frederik Lewerkhuusen.

11. Caroline Lewerkhuusen. G. m. 10. Jørgen Winge.

5. Margrethe Winge. G. m. 4. H. H. Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass. G. m. 3. Ingrid Cortsen.

1. Probanderne, Erik og Svend Hvass, samt Hans Hvass, Nanna Hvass.

Niels Rasmussen Anerne 186 og 187

Levnedsløb: Gift 11/1 1732. Øvrige oplysninger mangler.

Ægtefælle: Karen Paulsdatter.

Datter: Ane Cathrine Rasmussen, ane 93.

Øvrige olysninger mangler.

Kilde: A. H. Winge (kilde nr. 38).

Note vedrørende anerne 188 til 191: oplysninger mangler.

Morten Cortsen, død 1728 Anerne 192 og 193

Levnedsløb: Borgerskab som færgemand 1712. Ejede huset Mikkel Vibesgade, matr. nr. 88, Klædebo Kvarter, København. Omkom sandsynligvis under storbranden i København 1728.

Ægtefælle: Marie Rasmusdatter, ane 193. Var jordemoder.

Børn: Cort Mortensen, født 1712. Ane 96.

Rasmus Mortensen, født 1712 (?).

Forældre: Cort ... , ane 384. Øvrige oplysninger mangler.

Kilder: Cortsen, slægtsoplysninger og anetavler (kilde nr. 9).

Københavns ejendomme 1377-1728, bd. 6 (kilde nr. 28).

Borgerskabsprotokol 1699-1723, bd. 2 (kilde nr. 5).

Skifte-brev efter Morten Cortsen (kilde nr. 32).

Note vedrørende anerne 194 og 195: om forældrene til ane 97, Ane Kirstine Jespersdatter, mangler alle oplysninger. Faderens navn er Jesper. Vedrørende anerne 196 og 197: om forældrene til ane 98 (bedsteforældrene til ane 49, Christiane Hansen) mangler alle oplysninger. Vedrørende anerne 198 og 199: om forældrene til ane 99 (bedsteforældrene til ane 49) mangler alle oplysninger.

Andreas (Nicolai ?) Flensborg, 1716 til 1790 (døbt Anders) Anerne 200 og 201 Levnedsløb: Født 21/5 1716 i Horsens. Fra 1751 Rådmand i Horsens, 1758 byfoged. Senere Herredsfoged i Voer og Nim herreder. Fra 1769 Borgmester i Horsens. Fra 1777 Cancelliråd. Beskrives som driftig og foretagsom.

Død 26/10 1790 i Horsens.

Ægtefælle: Ane Cathrine Steffensdatter (eller Stephansdatter), ane 201. Født 16/5 1721 i Horsens, gift 22/9 1741.

Begravet 12/1 1802.

Børn: Der var 14 børn, otte sønner, seks døtre, otte børn døde unge. Begravelse i Horsens.

Ole Flensborg, ane 100.

Thomas Flensborg. Præst i Eltang og Vilstrup, gift med Karen Thygesen.

Stephan Flensborg, præst i Aarby.

Datter, gift Friborg, præst i Nr. Snede.

Datter, gift Barfod, landmand.

Forældre: Niels Andreasen Flensborg, ane 400.

Kirstine Herlufsdatter, ane 401.

Stephan Jacobsen, borger i Horsens, ane 402.

Bodil Olufsdatter, ane 403.

Kilder: Familiebog Cortsen (kilde nr. 7).

Wiberg (kilde nr. 37).

Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Note vedrørende ane 200, Andreas Flensborg:

Med henvisning til: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens, side 1 ff. (kilde nr. 25), kan det fastslås, at faderen til Andreas Flensborg er Niels Andreasen Flensborg, ane 400, se stamtavle i kapitel IV og VII.

I Familiebogen af Hjalmar M. Cortsen, 1903 (kilde nr. 7), side36, er som fader imidlertid anført:

Peder Jørgensen Flensborg, 1649-1714.

Forfatterens kommentar: Han skulle være død den 27. juni 1714 - overskrevet i Familiebogen med: 1740. Det ses ikke, hvad der er det rigtige. Han skulle være 65 år gammel, da han døde. Hvis han er død i 1714, skulle han være født i 1649. Hvis han er død i 1740, må han være født i 1675. Efter Hjalmar Cortsens Familiebog skal han være blevet gift 1. gang i 1678, så han må være død i 1714. Andreas Nicolai er født i 1716 og kan således ikke være søn af Peder.

Peder Jørgensen Flensborg var handelsmand og kirkeværge i Horsens. Han havde 11 børn i to ægteskaber: gift 1. gang 1678 med Barbara Nielsdatter Høg, født 1644, død 2/10 1694 i sit 51. år (gift i 16 år, tre sønner, een datter), gift 2. gang 1707 med Gertrud Nielsdatter Munk (gift i 17 år, fem sønner, to døtre, alle døde før faderen med undtagelse af een). Kun 4 børn har overlevet faderen, som formentlig er taget med i Hjalmar Cortsens Familiebog på grund af navnet eller måske på grundlag af kendskab til forekomsten i Klosterkirken i Horsens af en ligsten over Peder Jørgensen Flensborg. (se Trap, bind 20, side 418, kilde nr. 35). Han havde en søster, Stinke (Stinche ?) Jørgensdatter Flensborg, født ca. 1660, død 16/1 1736 i sit 77. år. Hun var gift med rådmand i Horsens Thomas Punck.

Niels Thygesen, 1700 til 1752 Anerne 202 og203

Levnedsløb: Til Mattrup. Født 1/11 1700. Købte Mattrup af medarvinger (skøde 22/8 1726). Gift 1732. Cancelliråd 1744. Død 23/10 1752 på Mattrup.

Ægtefælle: Helle Ammitzböll, ane 203. Døbt 18/2 1713 (Fredericia), gift 1732, død 10/3 1755 (Mattrup).

Børn: 3 sønner og 9 døtre, herunder:

Charlotte Amalie Thygesen, ane 101.

Broder: Regimentskvartermester, justitsråd og amtsforvalter Emanuel Thygesen.

Forældre: Thyge Jespersen, ane 404.

Anne Mikkelsdatter, ane 405.

Laurids Henriksen Ammitzböll, ane 406.

Cathrine Iversen Erridsøe, ane 407.

Kilder: Wiberg (kilde nr. 37).

Trap Danmark, ad Mattrup (kilde nr. 35).

Meddelelser om familien Ammitzböll (kilde nr. 1).

Rudolf Nielsen Bay, 1689 til 1740 Anerne 204 og 205

Levnedsløb: Døbt 27/10 1689. Købmand i Randers. Død 1740, begravet 4/11.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1716 med Kirsten Jensdatter (død 1724).

Gift 2. gang 28/9 1724 med Sille Marie Andersdatter, ane 205. (Hun gift 2. gang 1741 med Hans Winther Budtz (1706-1755, købmand i Randers). Død 23/7 1768.

Børn: 14, heriblandt Jens Rudolfsen Bay, ane 102.

Forældre: Niels Nielsen Bay, ane 408.

Kirsten Jensdatter Spliid, ane 409.

(Plejefar) Christian Frederik Eggers, ane 410.

(Plejemor) Maren Bay, ane 411.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Peder Ebbesen Gimling, 1701 til 1775 Anerne 206 og 207

Levnedsløb: Præst i Lyngå, Aarhus stift. Født 10/1 1701. Død 5/10 1775.

Ægtefælle: Gift med formandens datter i præsteembedet, d. v. s. Jørgen Nielsen Hjersings datter.

Børn: Ialt 4 børn, herunder Inger Kirstine Gimling, ane 103.

Forældre: Ebbe Pedersen Gimling, ane 412.

Kirsten Nielsdatter, ane 413.

Jørgen Nielsen Hjersing, ane 414.

Inger Madsdatter Lyngaae, død 26/1 1759 i Viborg. Ane 415.

Kilder: Cortsen, slægtsoplysninger og anetavler (kilde nr. 9).

Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Wibergs præstehistorie (kilde nr. 37).

Note vedrørende anerne 208 til 223: bortfalder, jfr. note ad ane 103.

Lars Momme, ca. 1734 til 1788 Anerne 224 og 225

Levnedsløb: Gift 21/6 1761 i Kristianssand. Havneskriver, Kristianssand, Norge. Død 25/12 1788.

Ægtefælle: Jacobea Jørgensdatter Henning. Hun blev - ifølge kirkebogen for Kristianssand i Norge - gift i huset med havneskriver Monsieur Lars Momme.

Børn: Karen, født 19/1 1762, død 9/3 1762.

Karen Christiane, født 29/11 1762, død 29/12 1762.

Laurits Momme, født 1764, ane 112.

Jørgen Henning Momme, født 4/9 1765.

Karen, født 10/9 1766, død 21/1 1821.

Jacob Momme, født 15/1 1768.

Hans Hagerup Momme, født 6/8 1769.

Sophie Magdalene, født 17/8 1770, død 18/8 1770.

Kirstine Henricka Dorothea, født 23/5 1773, død 2/7 1773.

Drengebarn, død 17/1 1770.

Søskende: Antagelig: Jens Larsen Momme, snedkermester i Kristianssand. Gift 23/3 1763 med Birthe Andersdatter Kamphus. Død 49 år gammel, 11/8 1785.

Povel Momme, 1801 ophold i Stouby. Enkemand.

Forældre: Oplysninger mangler.

Kilde: Sognepræst Laurits Mommes stamtavle (kilde nr. 33).

Hans Bagger, 1734 til 1797 Anerne 226 og 227

Levnedsløb: Født 14/5 1734 (Madum Kiergaard). Herredsfoged i Baag og Vends herred 1783, kammerråd 1789. Død 22/11 1797 (Brahesholm).

Ægtefælle: Gift 5/6 1767 med Eleonore Hedvig Rømer, ane 227. Præstedatter, født 13/8 1738 i Gammelby præstegård, Stouby, død 6/11 1777.

Datter: Eleonore Hedvig Bagger, gift Momme, ane 113. I alt 7 børn.

Forældre: Christian Jensön Bagger, ane 452.

Maren Bagger, ane 453.

Niels Sørensen Rømer, ane 454.

Abelone Kröyer, ane 455.

Kilder: Wiberg, ad Stouby (kilde nr. 37).

Sognepræst Laurits Mommes stamtavle (kilde nr. 33).

I øvrigt kilde nr. 27.

Müllersen (amtmand), levede 1737 Ane 228

Søn: C. J. F. Müllersen, ane 114. Øvrige oplysninger mangler.

Johan Nicolai Adeler, kaptajn, 1700 til 1774 Anerne 230 og 231

Levnedsløb: Kaptajn i Nordenjydske nationale Regiment, død 16/9 1774.

Ægtefælle: Helene Cathrine v. Krabbe, ane 231. Født ca. 1724 på Mindstrup, gift på Lundbæk 24/8 1754, død 20/3 1789 i Holstebro.

Datter: Ottine Sophie Dorothea Adeler, ane 115.

Forældre: Ole Rudolf von Krabbe, ane 462.

Frederikke Louise Bille, ane 463.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilder: Nr. 12, 29, 34.

Note vedrørende anetavlenumrene 232 til 255: alle oplysninger mangler.

KAPITEL IX

PROBANDERNES TIP-5-OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 49-55)

Related documents