PROBANDERNES TIP-6-OLDEFORÆLDRE TIENDE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 60-66)

KAPITEL X

PROBANDERNES TIP-6-OLDEFORÆLDRE

Note vedrørende anerne 580 og 581: oplysninger mangler.

Jørgen Hansen Høxbro Ane 582

Livsstilling: Borgmester i Horsens.

Datter: Bodil Høxbro, gift Hofgaard, ane 291. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 583 til 587: oplysninger mangler.

Daniel Friedenreich, død juli 1706 Anerne 588 og 589

Levnedsløb: Apoteker i Viborg, ejer af Palstrup (Lysgaard herred, Højbjærg sogn).

Ægtefælle: Mette Jensdatter, ane 589. (Hun gift 1. gang med Niels N. N.).

Søn: Janus Friedenreich, ane 294.

Forældre: Daniel Friedenreich, død 1645. Ane 1176.

Margrethe Bentzen, ane 1177.

Øvrige oplysninger mangler.

Christen Linde til Volstrup Anerne 590 og 591

Ægtefælle: Dorthe Nielsdatter, ane 591.

Datter: Anne Margrethe Linde, 1677-1759. Ane 295. Øvrige oplysninger mangler.

Frederik von Arenstorff Anerne 592 og 593

Levnedsløb: Født 24/6 1626 på Rosenow, Mecklenburg. Ved Torstensons indfald var han musketer i dansk tjeneste, men gik over til den overmægtige fjende, fulgte general Wrangel over Lillebælt, var adjudant hos Kong Karl X Gustav under Københavns belejring. Den påfølgende fred var uheldig, hvorfor han trådte i dansk tjeneste. Blev 1661 Chef for Garden, fra 1670 General, chef for 1. sjællandske rytterregiment. Samme år naturaliseret som dansk adel. Hørte til Griffenfeldts bitreste fjender, var meget virksom ved hans afsættelse, fængslede ham og førte ham til Kastellet, satte sit navn under dødsdommen. Var 1676 kommanderende general for hæren i Skaane. Blev 1678 Vicepræsident i Krigskollegiet. Dømtes fra ære, liv og gods 1679 (se også ane 624) på grund af uheldige dispositioner under slaget ved Lund. Kom senere til nåde og blev 1686 Geheimeraad, Guvernør i Slesvig og Holsten. Til Rosenow, Svanholm (Sjælland), Harridslevgaard (købt 1664), Overgaard, Skjern og Karmark (Jylland). Død 15/5 1689, begravet i Udbyneder kirke.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1661 med Christence Lykke, søster til Cai Lykke. Født 1636, død 1667.

Gift 2. gang 1669 med Augusta Elisabeth Henrichsdatter Rumohr, ane 593.

Søn: Frederik von Arenstorff, ane 296.

Forældre: Friederich v. Arenstorff, ane 1184.

Cathrine v. Jasmund af Spycker, ane 1185.

Henrik Rumohr, ane 1186.

Ida Brockdorff, ane 1187.

Note vedrørende ane 592, Frederik von Arenstorff: sammen med broderen Carl v. Arenstorff var han leder af felttoget i Skåne i 1676, herunder slaget ved Lund. Se Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6, 11) og: C. J. von Arenstorff: Generalerne Friedrich og Carl von Arenstorff. Bogen er skrevet af Frants Hvass, C. J. v. Arenstorff´s svigerfader. Se Fam. Hvas V, side 402 (kilde nr.

22). Se Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon (1893) (kilde nr. 30).

Andreas Pauli (Paulsen) Rigsfriherre von Liliencron Anerne 594 og 595

Levnedsløb: Adlet 2/5 1654 af Keiser Ferdinand under navnet von Liliencron, naturaliseret som dansk adel 4/12 1665, optaget i den rigsfriherrelige stand 5/6 1673. Jurist og statsmand. Dansk resident i Wien, senere kansler i Hertugdømmerne m. m., sluttelig medlem af Conseillet. Godser i Holsten og Norge, samt Mariager kloster.

Ægtefælle: Elisabeth van der Wiele, 1658 til 1728. Ane 595.

Datter: Marie Antoinette baronesse v. Liliencrone, se ane 297. Gift med Frederik von Arenstorff.

Forældre: Poul Martens, ane 1188.

Marie Breckling, ane 1189.

Frants Ludvig van der Wiele, ane 1190.

Anna von Berns, ane 1191.

Kilde: H. H. Hvass: Om Andreas v. Arenstorff, side 2 (kilde nr. 24).

Johannes (eller Hannes) Schübel (eller Schiebel) Ane 596

Levnedsløb: Borger i Bayreuth, født 1649, bager.

Søn: Johan Adam v. Schübel, ane 298.

Fader: Hanns Schübel, ane 1192. Øvrige oplysninger mangler.

Gottlieb Lauerer Anerne 598 og 599

Livsstilling: Borgmester og Hospitalsforstander i Bayreuth.

Ægtefælle: Gift 1704 i Bayreuth med Veronica Maria ....?

Datter: Margaretha Catharina Laurerer, ane 299. Øvrige oplysninger mangler.

Hans Sørensen Anerne 600 og 601

Levnedsløb: Borgmester i Aalborg. Født 1656 i Kolding.

Ægtefælle: Elsebe Lauritsdatter (Skriver), født 1614, død 1667.

Søn: Laurits Hansen Taucher, ane 300.

Forældre: Laurids Hansen Skriver, ane 1202.

Else Pedersdatter Hegelund, ane 1203.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 602 til 607: oplysninger mangler, for anesammenfald se dog anetalsregister. Vedrørende anetavlenumrene 608 til 623: se anetalsregister vedrørende anesammenfald.

Eiler baron Holck, 4/6 1627 til 28/6 1696 Anerne 624 og 625 Levnedsløb: Friherre af Holckenhavn og Sønder Elkær (Kær H.). Gik i Sorø skole, akademiet, rejste udenlands, fændrik i Skaanske fodregiment, hofjunker, oberstvagtmester. Stod februar 1657 ved Anders Billes kompagni, erobrede 4. juli Leher skanse i Bremen, førte dragonerne ved belejringen af Bremervörde, fanget 24.

oktober 1657. Taget til fange under Københavns belejring 1659, siden guvernør på Kronborg. Dræbte 1662 i duel i Hamborg oberst Capellen. Generalmajor og asessor i Krigskollegiet. Assesor i Højesteret 1675, dommer 1677 i Griffenfeldts sag og 1678 i sagen mod general Arenstorff (ane 592). Geheimeraad, Stiftamtmand i Fyn.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Lisbeth Magdalene Høegh til Kærgaardsholm, 27/12 1633 til 27/11 1672. Ane 625.

Gift 2. gang med Ingeborg Dorothea Vind.

Søn: Frederik Christian friherre Holck, ane 312.

Forældre: Eiler Holck, ane 1248.

Riborre Bille, ane 1249.

Mogens Høegh, 1593-1661. Ane 1250.

Helvig Lindenow, 1604-34. Ane 1251.

Forholdet til probanderne: se note ad ane 38 og kapitlet: Oversigt over anerækker.

Erik Holgersen Rosenkrantz, 1612 til 1681 Anerne 626 og 627

Levnedsløb: Geheimeråd. Til Rosenholm.

Ægtefæller: Gift 1. gang 1644 med Margrethe Skeel, 1626-47. Datter af Albret Skeel (1572-1639) og Birte Friis (1583-1652).

Gift 2. gang 1649 med Mette Rosenkrantz. Død 1665. Datter af Palle Rosenkrantz.

Gift 3. gang 1666 med Margrethe Krabbe, død 1710. (Hun gift 1. gang med Bjørn Ulfeldt). Ane 627.

Datter: Mette Margrethe Rosenkrantz, født 1670. Ane 313.

Søskende: Mette, Jørgen, Otto, Ide, Gunde (gift med Pernille Rosenkrantz), Jørgen, Beate, Otto, Erik (her), Dorthe, Sophie, Margrethe, Ide Margrethe. (Se også ane 1252).

Forældre: Holger Rosenkrantz, den lærde, ane 1252.

Sophie Brahe, ane 1253.

Iver Krabbe, ane 1254.

Karen Marsvin, ane 1255.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon, XIV, side 198 (kilde nr. 6).

Helmuth Otto von Winterfeld til Wintersborg Anerne 628 og 629

Levnedsløb: Tilbragte sin ungdom ved Kong Christian IV´s hof, var derefter i tjeneste hos ærkebispen af Bremen, deltog i den tyske krig. Blev dansk overskænk og overstaldmester, amtmand i Frederiksborg amt, geheimeråd, baron, overhofmarskalk. Ophøjet i friherrestanden.

Ægtefælle: Helene Juliane friherreinde Ulfsparre, 1638 til 1683. Ane 629.

Søn: Frederik friherre af Winterfeld, ane 314.

Forældre: Kaspar v. Winterfeld, ane 1256.

Sophie v. Leisten, ane 1257.

Erik Hans friherre Ulfsparre, ane 1258.

Sophie von Budde, ane 1259.

Erik Steensen Anerne 630 og 631

Livsstilling: Etatsråd. Til Skargaard (Skovgaarde, Baag herred) og Holsegaard. Født 1638, page hos de kongelige prinsesser 1663, siden Hofjunker. Fra 1677 Amtmand over Assens og Hindsgavl amter. Kancelliraad, død 1701.

Ægtefælle: Christine Rothkirck, ane 631. Født 1647, død 1706. (Hun gift 1. gang med Jørgen Hartvigsen til Skovgaarde). Ane 631.

Datter: Sophie Steensen, ane 315.

Forældre: Christoffer Steensen, ane 1260.

Berete Normand, ane 1261.

Wenzel Rothkirck, ane 1262.

Kirsten Reedtz, ane 1263.

Christopher von Raben til Steinfeld Anerne 632 og 633

Ægtefælle: Magdalene von Lützow Magnusdatter af Backendorff, ane 633.

Søn: Heinrich Magnus v. Raben, ane 316.

Forældre: Heinrich v. Raben, ane 1264.

Gødel v. d. Lühe, ane 1265.

Magnus v. Lützow, ane1266.

Juliane v. Bahr, ane 1267.

Ulrich von Pentz Anerne 634 og 635

Ægtefælle: Ottilia von Lützow, ane 635.

Datter: Magdalene v. Pentz, ane 317.

Øvrige oplysninger mangler.

Laurids Skinkel til Gjerskov og Søholm, død 1670 Anerne 636 og 637

Levnedsløb: Skrives 1624 til Gjerskov, taxeredes 1625 til 129 Tdr. Hk. Var 1628 kancellisekretær. Fik ventebrev på et kannikedømme i Ribe. Korporal 1643 ved Steen Bildes kompagni af Rostjenesten. Skulle 1648 opvarte hertugen af Slesvig og Holsten ved kroningen. Havde 1649 et præbende i Ribe domkapitel. Skulle 1658 selv fjerde have indseende med de svenske i Odense og Hindsgavls len. Underskrev 1661 suverænitetsakten.

Ægtefælle: Sophie Vernersdatter Parsberg (født 1611, levede 1674), ane 637. (Han gift 1. gang med Helle Lauridsdatter Grubbe).

Søn: Johan Schinkel, ane 318.

Forældre: Niels Skinkel, ane 1272.

Mette Bille, ane 1273.

Werner Parsberg, ane 1274.

Agathe Seefeld, ane 1275.

Claus Juel til Sønder Vosborg Anerne 638 og 639

Levnedsløb: Født 16. marts 1621 på Hundsbæk. Kom 1629 i Thisted skole, 1635 på Sorø. Rejste 1640 med sin broder Peder til Amsterdam, tog afsked med broderen og gik i fremmed krigstjeneste. Immatrikuleret 1643 i Orleans. Blev 1649 Major til hest under oberst Henrik Bielke, siden oberstvagtmester for sognerytterne for Vordingborg, Tryggevælde og Møens len. Blev 1658 i Ringsted taget til fange af kong Karl Gustafs fortrop. Underskrv 1661 suverænitetsakten og fik som ækvivalent for tilgodehavende løn (3673 Rdlr.) anvist jordegods i Skivehus len. Død 15. november 1673.

Ægtefælle: Sophie Gyldensjerne, ane 639. Gift 8. august 1652 i Odense på Salen.

Datter: Elisabeth Sophie Juel, ane 319.

Forældre: Erik Juel, ane 1276.

Sophie Sehested, ane 1277.

Henrik Gyldenstjerne, ane 1278.

Lisbeth Clausdatter Podebusk, ane 1279.

Note vedrørende ane 638: Claus Juel var broder til Niels Juel, søhelten. Vedrørende anetavlenumrene 640 til 647: oplysninger mangler.

Mads Pedersen Anerne 648 og 649

Ægtefælle: Momme ...

Søn: Niels Madsen (Lind), ane 324. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 650 til 725: oplysninger mangler.

Knud Hansen Utrecht Anerne 726 og 727

Livsstilling: Magister, sognepræst i Ebeltoft.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Inger Sørensdatter Tybring.

Gift 2. gang med Elisabeth Christiansdatter Borchgrewink, født 1647, død 1/1 1734. Ane 727.

Datter: Elisabeth Magdalene Utrecht, ane 363.

Forældre: Hans Utrecht, ane 1452.

Moder: oplysninger mangler.

Christian Melchiorsen Borchgrewinch, ane 1454.

Ane Henriksdatter Zanders, ane 1455.

Villads Olufsen, død 1629 Anerne 728 og 729

Livsstilling: Sognepræst til Grundfør og Spørring.

Ægtefælle: Gift 1. gang med en datter af Villads Olufsens formand, Laurits Jørgensen Sommerfeldt.

Gift 2. gang med Maren Rasmusdatter Lassen. Ane 729. Født 1648, død 30/9 1710.

Søn: Ole Villadsen, ane 364.

Øvrige oplysninger mangler.

Melchior Jørgensen Sommerfeldt, ca. 1640 til 1717 Anerne 730 og 731

Livsstilling: Residerende kapellan ved Domkirken i Aarhus. (Se Seidelin II, side 533, kilde nr. 31).

Ægtefælle: Anna Margrethe Nielsdatter Krogh. Født i Aarhus, død 6/8 1717. Begravet i Grundfør.

Datter: Helvig Melchiorsdatter Sommerfeldt, ane 365.

Forældre: Jørgen Sommerfeldt, ane 1460.

Moder: oplysninger mangler.

Niels Nielsen Krogh, ane 1462.

Cecilie Frederikke Blichfeldt, ane 1463.

Note vedrørende anerne 732 og 733: oplysninger mangler.

Nichol Seidelin, 1666 til 1737 Anerne 734 og 735

Levnedsløb: Født 1666 i Sjelle. Student 1680. Cand. theol. 1685. Kapellan i Skanderborg 1687 (hos faderen).

Skibspræst m. v. 1688. Sognepræst - efter faderen - i Skanderborg, samt embeder i Lundum og Hansted.

Magister 1690. Provst 1702. Afslog 1735 tilbud om bispeembedet i Viborg. Død 12/7 1737.

Ægtefælle: Cathrine Hansdatter Luxdorph. Født 1662, død 5/11 1757, begravet 11/11 1757. Ane 735.

Døtre: Ide Seidelin, gift med Palle Møller. Ikke aner.

Kistine Seidelin, gift med provst Christopher Bøgh. Ikke aner.

Witta Seidelin, gift Langballe, ane 367.

Forældre: Jørgen Hansen Seidelin, ane 1468.

Ide Mikkelsdatter Kock, ane 1469.

Hans Olufsen Bollers. Fuldmægtig i Viborg. Død 1676, ane 1470.

Else Bollersdatter, 1623-1712, ane 1471.

Kilder: Seidelin I, side131 og 138 (kilde nr. 31).

Note vedrørende anetavlenumrene 736 til 799: oplysninger mangler.

Andreas Hansen Flensburg, ca. 1656 til 1708 Anerne 800 og 801

Levnedsløb: Født ca. 1656. Byskriver i Horsens og herredsskriver i Hatting Herred 1686-1708. Gift 15/6 1687.

Død 14/3 1708.

Ægtefælle: Anne Thomasdatter, ca. 1653, død 7/3 1711.

Børn: 5, heriblandt Niels Andreasen Flensburg, ane 400.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Herluf Urbansen Anerne 802 og 803

Livsstilling: Købmand.

Ægtefælle: Dorthe Christensdatter Kiergaard, ane 803.

Datter: Kirstine Herlufsdatter, ane 401.

Forældre: Urban Jacobsen, ane 1604. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Note vedrørende anetavlenumrene 804 til 811: oplysninger mangler.

Henrik Nielsen, død 1720 Anerne 812 og 813

Levnedsløb: Købte i 1670 en selvejerbondegård i Lille Velling, Smidstrup sogn ved Fredericia. Ejede desuden Vellinggård og en ryttergård.

Ægtefælle: Kjerstin Lauridsdatter.

Børn: Med sikkerhed 5 sønner, måske 6, heriblandt Laurids Henriksen Ammitzböll, ane 406.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Meddelelser om familien Ammitzböll (kilde nr. 1).

Note vedrørende anetavlenumrene 814 og 815: oplysninger mangler.

Maren Andersdatter Bay Anerne 816 og 817

Ægtefælle: Niels Nielsen, borger i Randers, ane 816.

Søn: Niels Nielsen Bay, ane 408. Fik navnet Bay fra moderen.

Forældre: Anders Sørensen Bay, ane 1634.

Maren Jensdatter, ane 1635.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Jens Pedersen Spliid, død 1658 Anerne 818 og 819

Ægtefælle: Karen .... , død 1680, ane 819.

Datter: Kirsten Jensdatter Spliid, ane 409. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 820 til 829: oplysninger mangler.

Søren Madsen Lyngaae, præst i Lyngaa, død 1707 Ane 830

Datter: Inger Madsdatter Lyngaae, ane 415. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 832 til 903: oplysninger mangler.

Jens Bagger Ane 904

Ingen yderligere oplysninger foreligger.

Note vedrørende anerne 905 til 907: oplysninger mangler.

Søren Lauritsen Rømer, død 1709 Anerne 908 og 909

Livsstilling: Præst i Vitten, Haldum og Hadsteen.

Ægtefælle: Gift 20/6 1693 i Grundfør med Anna Voldborg Nielsdatter. Ane 909.

Søn: Niels Sørensen Rømer, ane 454. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Wibergs præstehistorie (kilde nr. 37).

Note vedrørende anetavlenumrene 910 til 923: oplysninger mangler.

Ole Krabbe til Bjerre (Vrads H.), 1656 til 1728 Anerne 924 og 925

Levnedsløb: Født 14/11 1656, død 17/6 1728. Gift 1. gang 4/8 1686. Gift 2.gang 5/11 1697.

Officer. Ritmester. Godsejer. Justitsraad 1703, Etatsraad 1714.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Margrethe Henriksdatter Svichtenberg, død ca. 1695, ane 925.

Gift 2. gang (5/11 1691) med Ide Sophie Gjedde, 9/2 1675 til 10/4 1756. (Forældre: Knud Gjedde til Hastrup og Lene Cathrine Kaas. Danmarks Adels Aarbog 1928, side 31, kilde nr.10).

Søn: Ole Rudolf von Krabbe, ane 462.

Forældre: Henrik Krabbe, ane 1848.

Eva Unger, gift 2. gang med Gjord Galt, Viumgaard. Ane 1849.

Henrik Jørgensen Svichtenberg, til Visborggaard, ane 1850.

Mette Olufsdatter, ane 1851.

Kilder: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6 og11).

Optegnelser om ... den på Damsgård hjemmehørende adelsslægt Krabbe (kilde nr. 34).

Justitsraad Henrik Bille til Mejlgaard, død 1708 Anerne 926 og 927

Ægtefælle: Ingeborg Christine Pentz Joachimsdatter til Meilgaard, Bangsbo og Sødal, død 1719. Ane 927. Hun gift 2. gang 1711 med Kjeld Krag Sehested, død 1727. (Han gift 1. gang med Elisabeth Henrikke Pax, gift 3.

gang med Tale Dorothea Unger).

Datter: Frederikke Louise Bille, ane 463.

Forældre: Holger Bille til Bangsbo, født 1643, død 1676. Ane 1852.

Cathrine Sophie Below Henriksdatter, ane 1853.

Joakim Frederik von Pentz til Warlitz og Setzin, ane 1854.

Anna Margrethe von Küssow eller Kirsten Normann til Palsgaard og Selsø.

Note vedrørende anetavlenumrene 926 til 1023: oplysninger mangler.

KAPITEL XI

PROBANDERNES TIP-7-OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 60-66)

Related documents