• Ingen resultater fundet

PROBANDENES TIP-12-OLDEFORÆLDRE SEKSTENDE SLÆGTLED

Indhold: Anerne 32768 til 65535 (35 sider).

Note vedrørende Kapitel XVI: I den herefter følgende del af mit arbejde vil der mangle oplysninger om en hel del af de numre, som jeg ikke har fået behandlet. For en del af dem er det på forhånd givet, at alle oplysninger mangler. Men for en anden del beror manglen på omtale i teksten på et sammenfald af omstændigheder: dels har jeg måske ikke kunnet overkomme at udføre det arbejde, der næsten for hvert enkelt nummer vil være nødvendigt for at få den fornødne klarhed, dels har det voldt vanskeligheder at tyde den skrift, der er anvendt i det kildeskrift, som jeg har omtalt i indledningen. Den er mange steder noget gnidret og skrevet på en måde, der gør tydningen af den vanskelig. Men det kan blive en opgave for en kommende tid, hvis en slægtning skulle vise den fornødne interesse. Frants Jørgen Hvass.

Note vedrørende anetavlenumrene 32768 til 37887: oplysninger mangler.

Friederich von Arenstorff, nævnt 1449 Ane 37888

Levnedsløb: Til Kückendorff, Güstrow og klein Ziethen i Mittelmark.

Søn: Christoph von Arenstorff, ane 18944.

Fader: Henning von Arenstorff, ane 75776. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37890 til 39951: oplysninger mangler.

Henneke Rumohr Ane 37952

Levnedsløb: Nævnt 1449, var medlover for en af Hans Breide udstedt forpligt til Lübeck domkapitel. Bosiddende i Gottorp amt, betalte landskat af syv Lanster.

Søn: Schack Rumohr til Roest, ane 18976. Øvrige oplysninger maner.

Claus von Ahlefeldt Anerne 37954 og 37955

Levnedsløb: Nævnt 1456 som medlover sammen med tre brødre af den af Hr. Johan von Ahlefeldt udstedte fundats for marianerne ved Mariekirken i Haderslev. Medforseglede 1470 konkordaterne i Segeberg.

Ægtefælle: Anna (?) Heesten, ane 37955. Vist søster til Dorothea Heest, ane 75979.

Datter: Anna von Ahlefeldt, ane 18977.

Forældre: Volf von Ahlefeldt til Nöer og Grönwold, ane 75908.

Hille von der Wisch, ane 75909.

Lorentz Heesten, ane 75910.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37954 og 37955: angivelserne er ikke éntydige. Anna von Ahlefeldt kan måske være datter af Schack von Ahlefeldt til Nøer og Grönvold og Anna van der Wisch.

Reimer Sested (Sehestedt) til Bukhave Anerne 37956 og 37957

Levnedsløb: Svær at holde ude fra samtidige af samme navn. Beseglede til vitterlighed 1467. Havde vist 1483 to sønner og en datter i klosterskolen i Preetz

Ægtefælle: Mette ... , ane 37957. Udgav gældsbrev til Bordesholm kloster.

Søn: Benedict Reimersen Sested til Runtoft (Esgrus S.), ane 18978.

Forældre: Schack Sested til Bukhave, ane 75912.

Margrethe ... , ane 75913.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37958, Sivert Brockdorff, og 37959, Anna von Buchwald: anesammenfald med 18992 og 18993.

Breide Rantzau til Krummendiek Anerne 37960 og 37961

Levnedsløb: Bekræftede 1428 hetugerne Adolf og Gerts pantebrev til Henrik von Ahlefeldt på Tørning, 1430 hertugernes privilegier for Flensborg og 1432 hertug Gerhards morgengavebrev til markgrevinde Agnes.

Beseglede 1443 hertug Adolfs livgedingbrev til markgrevinde Margrethe af Hohenstein. Indstiftede 1456 med sin familie et alter i St. Laurentii kirke i Itzehoe. Beskikket 1456 til amtmand på Femern. Død omkring 1460.

Ægtefælle: Drude Rathlau, ane 37961. Søster til Wolf Rathlou, ane 151976.

Søn: Henrik Rantzau, ane 18980.

Forældre: Cai Rantzau, ane 75920.

Emeke Rathlau til Futterkamp, ane 75922, 303952.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37962, “Olde” Ditlev von Bokwolde, og 39963, Magdalene Hartvigsdatter Hummersbüttel:

anesammenfald med 75972 og 75973.

Didrik Blome til Hornstorf og Seedorf Anerne 37964 og 37965

Levnedsløb: Født o. 1425, var død 1496. Erhvervede Hornstorf 1464, købte Seedorf 1480 formentlig af Henrik Buchwald. Fik 1451 sammen med broderen Henrik (“Dyderik Blome u. Henrik Blome brodere, heren Dyderik Blomen sone”) slottet Hartzburg i pant af grev Otto af Schauenburg. Var 1464 amtmand i Trittau, da han til Helligaandshuset i Kiel solgte en rente af Hornstorf, medlover var “Henricus Blome to Bornstede, Ditericus broder”. Beseglede 1469 adelsforbundet i Kiel og kong Christiern I´s panteforskrivning til byen Kiel, beseglede 1470 konkordaterne i Segeberg. Var 1488 staden Lübecks amtmand i Kiel, levede 1490.

Ægtefælle: Abel von Brockdorff, ane 37965.

Søn: Hans Blome, ane 18982.

Fader: Hr. Didrik Blome, ane 75928. Øvrige oplysninger mangler.

Otto Benedikstsen Sested (Sehestedt) til Kohøved Anerne 37966 og 37967

Levnedsløb: Nævnt 1469 i privatforbundet i Kiel, 1470 i Segeberg-recessen. Fik 1473 kongeligt skadesløsbrev for et forløfte for 2400 Mrk. lybsk for grev Gerhard. Forlover 1480 for kongen til Slesvig domkapitel., fik s. a.

hos dronning Dorothea udbetalt et tilgodehavende hos kong Christiern I.

Ægtefælle: Mette Walstorp (Reventlow ?), ane 37967. Kvitterede 1481 for 300 Mrk. på Hartwich Schinkels vegne, betalt af provsten Ewald Sested, 1490 blandt kongens kreditorer, levede 1495.

Datter: Abel Sested (Sehestedt), ane 18983.

Fader: Benedict Ottosen Sested, ane 75932. Øvrige oplysninger mangler.

Henrik Rantzau Anerne 37968 og 37969

Levnedsløb: Skrives 1459 til Dame (Giekau sogn), grev Gerhards amtmand på Gottorp slot 1465. Nævnt 1466 ved recessen mellem kongeriget og hertugdømmerne. Fik 1470 Aabenraa (Brunlund) i pant. Var 1473 kgl.

Raad. Fik 1479 pant i Haderslev. Var død 1487.

Ægtefælle: Cathrine Pogwisch eller Margrethe Heesten.

Søn: Otto Rantzau til Bülk og Knoop, ane 18984.

Broder: Claus Rantzau, ane 151960.

Fader: Hr. Schack Rantzau, ane 75936. Øvrige oplysninger mangler.

Markvard Breide Anerne 37970 og 37971

Levnedsløb: Var 1469 nærværende ved adelsforbundet. Skrev sig 1479 til Clausdorf. Nærværende 1495 på Riseby herredsting. Siges at være falden i Ditmarsken, men levede endnu 1506, da han udvirkede en ny fundats for det af farfaderen stiftede vikarie.

Datter: Anna Breide, ane 18985. Levede endnu 1557.

Fader: Wulf Breide til Clausdorf, ane 75940. Øvrige oplysninger mangler.

Joachim Reventlow til Gram og Rixdorf Anerne 37972 og 37973

Levnedsløb: Beseglede 1467 til vitterlighed med Reimar Ottesen Sehestedt. Trættede meget med sin søster om Tovskov og andet arvegods efter deres fader og broder. Amtmand 1482 i Flensborg. Fik 1494 Runtoft i pant af hertug Frederik for 1000 Mrk., ledsagede 1502 hertug Frederik til Stendal. Forskrev 1511 Rixdorf til hustruen. Død 1519.

Ægtefælle: Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?) af Borstel, ane 37973. Søster til Anna von Buchwald, ane 18993, til Ermegaard Detlevsdatter von Buchwald, ane 75989, og til Markvard van Bokwolde, ane 18988.

Søn: Johan Reventlow, ane 18986.

Forældre: Detlev (Tilluf) Reventlow, ane 75944.

Sofie Jakobsdatter (Bjørn) til Steensgaard, ane 75945.

Detlev van Bokwolde, ane 37986, 75946.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37974 og 37975: anesammenfald med Hans Johansen Lindenov til Fovslet, ane 19992, og Berete Eriksdatter (Rosen krantz), ane 19993. Vedrørende anetavlenummer 37976, Detlev van Bokwolde: anesammenfald med 37986, 151978.

Claus Stake til Øvelgønne, var død 1468 Anerne 37978 og 37979

Ægtefælle: Anna Poulsdatter Ritzerow eller N. N. Benedict Ahlefeldts Datter.

Datter: Margrethe Clausdatter Stake af Ritzerow, ane 18989.

Forældre: Otto Stake, ane 75956.

N. N. Pogwisch, ane 75957.

Øvrige oplysninger mangler.

Markvard von Ahlefeldt til Deutsch Nienhof og Saxtorp Anerne 37980 og 37981 Levnedsløb: Nævnt 1456. Medbeseglede 1469 ridderskabets forbundsbrev og 1470 konkordaterne i Segeberg. Fik 1475 den sydlige del af Westensee sogn. Foged på Segeberg, siden dronning Dorotheas amtmand over Rendsborg. Medforseglede 1490 delingsbrevet mellem kong Christian og hertug Frederik. Amtmand på Glambæk og over Femern. Fulgte 1494 hertug Frederik til Danmark. AfhændedeNienhof til Henrik Blome.

Død 17. februar år 1500 ved Hemmingstedt.

Ægtefælle: Margrethe Rathlau, ane 37981.

Søn: Godske von Ahlefeldt til Saxtorp og Stubbe, ane 18990.

Forældre: Godske von Ahlefeldt til Bossee og Lindau, ane 75960.

Beke Clausdatter Stake af Nordsee, ane 75961.

Otte Rathlou til Lindau, ane 75962.

Abel Henriksdatter Brockdorff, ane 75963.

Benedict Sested (Sehestedt) til Kluvensiek Anerne 37982, jfr. 20392,

og 37983 Levnedsløb: Nævnt 1469 med sine brødre ved privatforbundet i Kiel, 1470 i konkordatet i Segeberg. Solgte 1482 gods i Seedorf, Schlamersdorf og Bentheim til Lybæk hospital. Faldt 17. februar år 1500 ved Hemmingsted.

Ægtefælle: Anna Caisdatter Rantzau, ane 20393, 37983.

Datter: Margrethe Sehestedt (Sested), ane 18991.

Søn: Cai Sehestedt, ane 10196.

Forældre: Hr. Otto Sested, ane 40784, 75964.

Mette Rathlou, ane 40785, 75965.

Øvrige oplysninger mangler.

Henrik Brockdorff Anerne 37984 og 37985 Levnedsløb: Nævnt 1404 sammen med faderen. Kaldes 1417 kansler. Foged på Segeberg 1418. Marskal og secretarius hos greve Henrik af Holsten. Blev 1439 af kong Albrecht benådet med Lindormens orden. Forlenet af biskop Sachow med det slægten i århundreder tillagte len Hostholte (Ostholte) i Röbel sogn.

Ægtefælle: Ida Sested, ane 37985.

Søn: Sivert Brockdorff til Vindeby og Gaarz, ane 18992.

Forældre: Markvard Brockdorff, ane 75968.

(Hr. Sivert (Sested) til Kohøved, ane 75970. Usikker identifikation).

Øvrige oplysninger mangler.

Ditlev von Buchwald (van Bokwolde Detleuesson) Ane 37986

Levnedsløb: Til Neverstorf, Borstel og Sierhagen. Beseglede 1469 privatforbundet i Kiel. Beseglede stadfæstelsen af ditmarskernes privilegier og en del andre dokumenter. Faldt 17. februar 1500 i Ditmarsken.

Døtre: Anna von Buchwald, ane 18993.

Ermegaard Detlevsdatter von Buchwald, ane 75989.

Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?), ane 37973.

Søn: Markvard van Bokwolde, ane 18988.

Forældre: “Olde” Detlev van Bokwolde, ane 75972.

Magdalene Markvardsdatter Hummersbüttel til Borstel, ane 75973.

Øvrige oplysninger mangler.

Henneke von der Wisch til Ejsbøl ved Haderslev, Rost og Dänisch Nienhof Anerne 37988 og 37989 Levnedsløb: Til vitterlighed 1476 for svogeren Hr. Hans v. Ahlefeldts ægtepagt. Udstedte 1490 et løftebrev til Volf Pogwisch Hennings søn. Udskrev 1500 Marianerne i Flensborg en årlig rente af 500 Mark, som stod i landsbyen under Ejsbøl. Falden år 1500 ved Hemmingstedt.

Ægtefælle: Salome von Ahlefeldt, ane 37989.

Søn: Jørgen von der Wisch til Dänisch Nienhof, ane 18994.

Forældre: Volf von der Wisch, ane 75976.

Beke von Ahlefeldt, ane 75977.

Bendix von Ahlefeldt til Tørning, ane 75978.

Dorothea Heest, ane 75979.

Claus Rantzau til Ascheberg Anerne 37990 og 37991

Levnesløb: “Nicolaus morans in curia Asschenberg”. Nævnt 1502. Var 1522 medlover for forliget med Lübeck og hertugdømmerne. Hyldede ikke 1523. Forekommer 1530 ved rustningen.

Ægtefælle: Cathrine Buchwald, ane 37991.

Datter: Margrethe Rantzau, ane 18995.

Forældre: Joachim Rantzau, ane 75980.

Anna Rathlou ?, ane 75981.

Øvrige oplysninger mangler.

Sivert von der Wisch Anerne 37992 og 37993

Levnedsløb: Til Hütten (Hernhütten ved Ekernförde), som 1528 blev mageskitet til kong Frederik I mod Grønholt (Sterup S.) med Damp og Nordby. Endvidere til Hesel, som afhændedes til Slesvig domkapitel. Var 1501 ved hertug Frederiks hof på Gottorp, amtmand 1511 i Kiel, 1521 i Rendsborg, mødte ikke 1523 ved hyldingen. Havde 1525 Hundsbæk og Skodborg amt i pant. Medforseglede 1533 Unionen. Fik 1534 betalt et tilgodehavende på 13.000 Mark fra kong Christiern II´s tid. Død 1540 under landdagen i Rendsborg.

Ægtefælle: Anna von Ahlefeldt, ane 37993.

Søn: Hans von der Wisch, ane 18996.

Forældre: Claus von der Wisch, ane 75984.

Benedict von Ahlefeldt til Lehmkulen, ane 75986.

Drude Rantzau, ane 75987.

Øvrige oplysninger mangler.

Wolf Rathlau til Lensahn og Futterkamp Anerne 37994 og 37995

Levnedsløb: Nævnt 1506, beseglede 1522 forliget mellem hertug Frederik og Lybæk. Nævnt 1523 ved hyldingen.

Forskrev 1526 sin husfrue Margrethe 8000 Mrk. i Futterkamp, hvorimod hans broder Mathias nedlagde protest. Sluttede 1548 forlig med Hr. Wolf Pogwisch om drabet på hans broder Detlev Rathlou. Søgte kongen om at erholde forlening på Futterkamp, som han købte af sin fætter Emekes enke, lå endnu 1364 i trætte om denne handel. Fik 1565 en drøi irettesættelse, fordi han var udebleven fra mønstring. Nævnt 1566.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Margrethe Bendixdatter von Ahlefeldt af Søgaard.

Gift 2. gang før 1528 med Helvig N. N., ane 37995.

Datter: Margrethe Rathlau, ane 18997.

Fader: Sivert Rathlou, ane 75988. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 37996 til 38003: oplysninger mangler, se dog anetalsregister.

Hartvig Meinstorp (?) Ane 38004

Søn: Ewald Meinstorf til Oppendorf og Schönhorst, ane 19002.

Fader: Henneke Meinstorp Ottenson, ane 76008. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 38006 til 39935: oplysninger mangler, se dog anetalsregister.

Ditlev Holck Anerne 39936 og 39937 Livsstilling: Til Rønhave.

Ægtefælle: Margrethe Pogwisch, ane 39937. (Hun kendes ikke fra aktstykker).

Søn: Godske Holck til Rønhave, ane 19968. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Trap Danmark, bind 26, side 1188 og 1223 (kilde nr. 35).

Henning (el. Henrik ?) von Pogwisch Anerne 39938 og 39939

Ægtefælle: Anna Wensin.

Datter: Cathrine von Pogwisch, ane 19969,

eller Anna Henriksdatter(?) Pogwisch (fra Holbæk ved Graasten), ane 19969.

Øvrige oplysninger mangler.

Marcus Lund til Lundsgaard Anerne 39940 og 39941

Ægtefælle: Elisabeth Hake.

Søn: Henrik Lund til Lundsgaard, ane 19970.

Forældre: Jørgen Lund til Lundsgaard, ane 79880 Margrethe Eriksdatter Rosenkrantz, ane 79881.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 39942 og 39943: oplysninger mangler.

Knud Joachimsøn Reventlow til Søbo, død 1460 Anerne 39944, (jfr. 319566), og 39945 Livsstilling: Landsdommer i Fyen 1459.

Ægtefælle: Margrethe Jørgensdatter Urne, ane 39945, (319567). Søster til Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.) (ane 20190 søn af 1. ægteskab). Halvsøster til Alhed Jørgensdatter Urne (ane 20167, datter af 3. ægteskab).

Søn: Jacob Knudsen Reventlow til Søbo og Brolykke, ane 19972.

Døtre: Margrethe Knudsdatter Reventlow, ane (159783).

Anne Knudsdatter Reventlow. Ane 59309.

Forældre: Jacob Henriksen Reventlow, ane 79888, (639132).

Alhed Moltke, ane 79889, (639133).

Jørgen Urne til Brolykke, ane 79890, (639134).

Sidsel (Kirsten ?) Folmersdatter Knob, levede 1505 som enke. Ane 79891, (639135).

Note vedrørende anerne 39944 og 39945, Knud Joachimsøn Reventlow og Margrethe Jørgensdatter Urne: om anetallene, der er sat i parentes, se diskussion kapitel XVIII i forbindelse med ane 159782.

Anders Flemming til Gjelskov, levede endnu 1481 Anerne 39946 og 39947

Livsstilling: Til Gjelskov og Møllerup.

Ægtefælle: Sophie (Anne?) Johansdatter Rantzau, ane 39947. Nævnt 1458-61.

Datter: Anna Flemming, ane 19973.

Søskende: Birgitte (Berete) Joachimsdatter, ane 40767 (datter af 1. ægteskab).

Herman Flemming til Knudstrup, ane 40430, 118562 (søn af 2. ægteskab, halvbroder).

Forældre: Jacob (Joachim) Flemming til Knudstrup, ane 79892.

Inger Andersdatter Hvide, ane 79893.

Johan Rantzau, ane 79894.

Cathrine Sehested, ane 79895.

Mogens Nielsen (Lange) til Hennegaard, nævnt 1454, død 1486 Anerne 39948, jfr. 40024, og 39949 Levnedsløb: Havde Hennegaard i forlening af bispen. Beseglede 1454 til vitterlighed med biskop Jens Iversen Lange og 1462 sammen med Lage Olufsen og Gunde Nielsen til vitterlighed med Erik Christiernsen (Fasti). Var død februar 1486.

Ægtefælle: Sidsel Jepsdatter Juel, ane 39949, 40025.

Søn: Niels Mogensen Lange til Knudsbøl, nævnt 1503. Ane 19974, 20012.

Broder: Gunde Nielsen Lange, ane 40080.

Forældre: Niels Thommesen Lange, ane 79896, 80160.

Anne Henriksdatter Reventlow, ane 79897, 80161.

Jep Juel, ane 79898, 80050.

... Udsen, ane 79899, 80051.

Knud Saxstrup til Halmstad og Gjedsholm Anerne 39950, jfr. 40026,

og 39951 Levnedsløb: Hofsinde 1447, kaldes i Christoffer Parsbergs kammerregnskab for “Hr. Knud Sagsdorf”. Gav 1499

Værmø gård til Bosø kloster. Død 8. september 1499.

Ægtefælle: Bigitte Pedersdatter Lykke (nævnt 1484), ane 39951, 40027. Gav 1484 en gård i Tistrup til Mariager kloster. Søster til Christoffer Lykke til Stadsgaard, nævnt 1451, død 1480, ane 40442, til Niels Lykke til Skovsbo, nævnt 1458, levede 1484, ane 40880, og til Hans Lykke, ane 40156.

Datter: Anne Knudsdatter Saxtrup, ane 19975, 20013, 20429.

Forældre: Mathias (Mattis) Saxstrup til Halmstad og Bulstofte, død 1459. Ane 79900, 80052.

Mette Eriksdatter Geed, ane 79901, 80053.

Peder Lykke til Stadsgaard, født ca. 1382, nævnt 1439. Ane 79902, 80054.

Kirsten Christensdatter Skram eller Johanne Nielsdatter (Bild).

Mogens Krafse Ane 39952 Søn: Jesper Krafse, ane 19976.

Forældre: Niels Nielsen Krafse, ane79904.

Tove Andersdatter Hvide, ane 79905. Øvrige oplysninger mangler.

Tyge Lunge til Basnæs, død 1460, (1486 ?) Anerne 39954, jfr. 79962,

og 39955 Levnedsløb: Ridder 1446. Trættede 1458 med Hr. Torbern Bille (ane 39960, Appendix nr. 2598) om gods i

Gunderslevlille, Skafterup m. m.

Ægtefælle: Anne Nielsdatter Kabel til Tostrup, levede 1469, 1480 ?. Ane 39955, 79963, 40099.

Døtre: Maren, ane 20049, 40049.

Lisbeth (Elsebe) Lunge, ane 20065 39981, 40129, 40155.

Karen Tygesdatter Lunge, ane 19977.

Kirsten Lunge Tygesdatter, levede endnu 1529. Ane 118549.

Søstre: Sidsel Ovesdatter Lunge, ane 39961.

Ellen Lunge Ovesdatter, ane 80375.

Forældre: Ove Jacobsen Lunge, ane 79908, 79922.

Maren Tygesdatter Basse til Basnæs. Ane 79909, 79923.

Niels Lauriden til Taastrup, ane 79910.

Abel Henningsdatter Kabel, ane 79911.

Mogens Hak til Hikkebjerg Anerne 39956 og 39957

Levnedsløb: Kom 1456 løs af svensk fangenskab. Rigsraad, høvedsmand på Falsterbo. Deltog i fredsforhandlingerne i Kalmar 1474. Levede endnu 1486.

Ægtefælle: Lene Eilersdatter Rønnow, ane 39957. Søster til Karen, ane 237119, se 40028, og til Berete, ane 40007, 79973.

Søn: Eiler Hak, ane 19978.

Søstre: Karen Hak, ane 39965.

Kirsten Andersdatter Hak, ane 40831.

Forældre: Anders Hak, ane 79912, 79930.

Gertrud Mogensdatter, ane 79913, 79931.

Eler Rønnow, ane 79914, 80014, 159946.

Berete (Birgitte) Limbek, ane 79915, 80015, 159947.

Niels Jensen Present til Vollerup, Ridder 1458 Anerne 39958 og 39959

Levnedsløb: Kaldes 1470 Niels Valdrop, nærværende i Lund at tildømme Kongen Hr. Oluf Geds gods. Gav gods til den Helligaands Hus i Malmø. Begravet i Roskilde Domkirke.

Ægtefælle: Inger Eriksdatter Bille, ane 39959. Var enke 1486, levede 1495.

Datter: Anne Nielsdatter Present, levede 1534. Ane 19979.

Søster: Anna Jensdatter Present, 80127.

Forældre: Jens Pedersen til Vollerup, nævnt 1414, død 1470. Ane 79916, 160254.

Karine Nielsdatter (Bild). Ane 79917, 160255.

Erik Bille til Solbjerg, nævnt 1434, død 1456. Ane 79918, Appendix nr. 2597.

Else Jensdatter Glob, ane 79919, Appendix nr. 2258.

Torbern Bille til Allindemagle, Svanholm m. fl. (Appendix nr. 2598) Ane 39960, jfr. 20368, og 39961 Levnedsløb: Rigsraad. Nævnt 1434, død 25/11 1465. Fik 1446 af sin frues morbroder, Hr. Steen Basse, skøde på alt hans Kjøbe- og Pantegods i Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm (Stevns H.) og Skullerupholm (Voldborg H.), hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter Hr. Steen (se note ad ane 19984).

Begravet i Antvorskov kloster.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Beate Axelsdatter Thott. Hun og tvillinger døde i første barselseng.

Gift 2. gang med Sidsel Ovesdatter Lunge til Nielstrup og Egede, død 1503. Ane 39961. Søster til Ellen Lunge Ovesdatter, ane 80375, og til Tyge Lunge, ane 39954, 79962.

Børn: Bent Bille, ane 20450.

Maren, ikke ane. Gift med Iver Axelsen Thott, ane 79950. (Han var gift 3 gange).

Else Bille, ane 20009.

Regitze Bille, ane 20397. Gift med Peder Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim, død 1492.

Peder Bille, ane 10184, 19980.

Lisbeth, "Danmarks Blomster". Ej ane.

Steen Bille Basse, ane 19984.

Forældre: Bent Jonsen Bille, ane 79920.

Inger Torbensdatter (Galen), ane 79921, Appendix nr. 1871.

Ove Lunge til Egede, ane 79908, 79922.

Maren Basse, ane 79909, 79923.

Knud Henriksen Gyldenstjerne til Ivernæs, D. R. R., død 1467 Ane 39962, jfr. 20448, og 39963 Levnedsløb: Slået til Ridder 1443 ved kong Christopher af Bayern´s kroning. Fra 1452 medlem af Rigsraadet, medbeseglede kong Christierns stadfæstelse af hertug Adolfs lensbrev på Slesvig. Beseglede 1460 hertugdømmernes privilegier, var 1462 blandt dem, der sendte borger og råd i Bremen et undsigelsesbrev.

Fik 1463 af kong Christiern pantebrev på Bygholm slot og Horsens by. Medlover 1465 for kongens forlig med ærkebiskop Jens af Uppsala. Var død 1467.

Ægtefælle: Hilleborg Skinkel, ane 39963, 20371, 20449. Begge begravet i St. Hans kirke i Odense.

Datter: Anne Knudsdatter Gyldenstjerne, ane 19981. Gift med Peder Bille, ane 19980.

Søn: Henrik Knudsen Gyldenstjerne, ane 10224.

Forældre: Henrik Gyldenstjerne, ane, 40066, 40896, 79924.

Anne Munk, ane 40067, 40897, 79925.

Hr. Otte Skinkel, ane 40898, 79926.

Cecilie Ludvigsdatter Barsebek, ane 40899, 79927.

Hartvig Krummedige til Brunlag, nævnt 1430, død 1476 Anerne 39964 og 39965 Levnedsløb: Norsk og Dansk Rigsraad. Lensmand på Akershus og over Lister len, som han styrede så godt, at almuen

1443 bad om at få ham tilbage.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Cathrine Marqvardsdatter (Buk) (eller Sigrid Jakobsdatter Buk) til Brunlag, var død 1458.

Gift 2. gang med Karen Andersdatter Hak til Assendrup, ane 39965. Søster til Mogens Hak til Hikkebjerg, ane 39956, og til Kirsten Andersdatter Hak, ane 40831.

Gift 3. gang med Anne Henriksdatter.

Søn: Henrik Krummedige, ane 19982.

Søstre: Lisbet (Elisabeth) Eriksdatter Krummedige, ane 159903.

Margareta Eriksdatter (Krummedige), død 1451. Ane 79955, 81821.

Forældre: Erik Krummedige, ane 79928, 319806.

Beate von Thienen, ane 79929, 319807.

Anders Hak, ane 79912, 79930.

Gertrud Munk, ane 79913, 79931.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Jørgen Rud til Vedby Anerne 39966, jfr. 20050,

og 39967 Levnedsløb: Immatrikuleret 1458 ved universitetet i Greifswalde, senere i Erfurt og i Rostock. Fik 1474 ventebrev på Venslev len af bispen i Roskilde efter sin mormoders død. Fik 1476 indførsel i Gaasetoftegard, trættede 1478 med Hr. Erik Eriksen (Løvenbalk) om Hr. Ove Hases (ane 319730) tilgodehavende hos Hr. Fin Aagesen (Ulfeld). Forlenet med Rønnebæksholm, senere Holbæk. Rigsraad. Skal 1497 have ført skyttebanneret på toget mod Sverig, havde 1502 Stegehus i pant, havde en tid befalingen på Bergenhus for sin svigersøn Hr. Henrik Krummedige (ane 19982). Død ca. 1505, begravet i Antvorskov.

Ægtefælle: Kirsten Eriksdatter (Rosenkrantz) til Elvedgaard (Skovby H.) og Møgelkjær (Bjerge H.). Mistede 1505 Stegehus, men fik med en af sine sønner livsbrev på Ranes gods i Kalø len (se ane 1285036 ?) efter sin far, gjorde testamente 1509, døde samme år. Hendes søskende er Niels Eriksen, ane 40062, 20066, 39982, Holger, ane 10016, 40150, Vibeke, ane 20011, 20387, 20464, Mette, ane 20057, 39997.

Døtre: Anna Rud, ane 19983.

Sophie Rud, ane 10025, 20217.

Forældre: Mikkel Rud til Vedby, ane 40100, 79932.

Elsebe Ottesdatter (Markmand af Falster),40101, 79933.

Erik Ottesen Rosenkrantz, ane 40102, 40022, 20032, 79934, 80124.

Sophie Gyldenstjerne, ane 40103, 40023, 20033, 79935, 80125.

Note vedrørende anerne 39968 og 39969: identiske med 39960, Torbern Bille, og 39961, Sidsel Lunge, jfr. ane 40018.

Claus Rønnow til Hvidkilde (Sunds H.), død 1486 Anerne 39970 og 39971

Levnedsløb: Nævnt 1435, beseglede fredsslutningen i Vordingborg og 1439 opsigelsen til Kong Erik af Pommern.

Ridder 1442, var 1445 skjænk ved Kong Christoffers bryllup, 1449 Rigsmarsk. Lensmand på Jungshoved og på Nyborg. Hofmester hos dronning Dorothea. Deltog 1452 i krigen mod Sverig og de efterfølgende våbenstilstandsforhandlinger. Høvedsmand på Stockholm 1464. Blev 1471 fangen i slaget på Brunkebjerg, slap løs januar 1472. Ledsagede 1474 kongen, Christiern I, på rejse til Rom, opnåede pavelige begunstigelser.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Kirstine Henriksdatter Gyldenstjerne.

Gift 2. gang ca. 1454 med Birgitta Christiansdatter Vasa (el. Stormvasa). Ane 39971, 39977, 40011. (Hun gift 1. gang med Hr. Erik Turesson Bielke til Kraakerum, ikke ane).

Gift 3. gang med Mette Bertelsdatter Bydelsbak (efter nogle angivelser, ifgl. Adelsårbogen).

Datter: Margrethe Rønnow, ane 19985, 20005.

Søn: Marquard Rønnow, ane 19988, 20460.

Forældre: Marquard Rønnow, født 1409-13, død før 1421. Ane 79952, 80020.

Mette Pogwisch, ane 79953, 80021. Enke 1421.

Drosten, Hr. Christiern Nielsen (Vasa) til Bjørnø, ane 79942, 79954.

Margareta Eriksdatter (Krummedige), ane 79943, 79955.

Holger Hendriksen Ulfstand til Glimminge, nævnt 1435, død 1485 Anerne 39972 og 39973 Levnedsløb: Betænkt 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstjernes (ane 40908) testamente. Var 1470 Rigsraad, 1473 høvedsmand på Varberg. Mageskiftede 1484 til Hr. Johan Oxe sin husfrues arvepart i Bjergbygaard efter Erik Bille. Gav 1485 sjælegave til Tommerup kloster.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Sidsel Flemming Pedersdatter, ej ane.

Gift 2. gang med Ellen Saxtrup Axelsdatter, ej ane.

Gift 3. gang med Birgitte Jensdatter (Rosensparre), ane 39973. Halvsøster til Jep Jensen (Rosensparre) i Skarholt, nævnt 1381 til 1427, ane 161778.

Søn: Jens Ulfstand Holgeren, ane 19986.

Halvbroder: Jep Henriksen Ulfstand, ane 40016.

Søster: Christence Henriksdatter (Ulfstand), ane 81785 (datter af 2. ægteskab).

Forældre: Henrik Geertsen Ulfstand, ane 79944, 80032, 80240, 81888, 163570.

Kirsten Due el Glob til Skabersjø, ane 79945, 163571. (Hans 2. ægteskab).

Jens el. Niels Jepsen i Skarholt, ane 79946, 323556.

Mæritslef Jacobsdatter (Bille), ane 79947, Appendix nr. 2603. (Hans 2. ægteskab).

Hr. Arvid Trolle til Birkevad (Bergqvara), nævnt 1463, død 1505 Anerne 39974 og 39975 Levnedsløb: Svensk Rigsraad, høvedsmand på Nykøping, senere Stærkeborg og Borgholm. Ridder 1497. Var en af Unionens virksomste tilhængere i Sverig og deltog på svensk side i så godt som alle de møder, der afholdtes mellem udsendinge fra de tre rigers råd. Lagman i Östergötland. Leder ved oprøret mod Sten Sture. Død 1505 på Lillø, begravet i Lunds domkirke.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Christine Johansdatter Gädda (el. Geed) til Fånö, død senest 1465 (d. a. Johan Gädda og Karen Bengtsdatter Kønigsmarck).

Gift 2. gang 1466 med Beate Iversdatter Thott til Lilø og Knabstrup, død 1487. Ane 39975. (Hun gift 1.

gang med Hr. Truid Pedersen (Galen) til Alverslev, levede 1458). Død 1487 af pest, begravet i Lund Domkirke.

Gift 3. gang med Birgitte Turesdatter (datter af Ture Turesen Bjelke og Ingrid Kørning).

Datter: Margrethe Trolle, ane 19987.

Forældre: Birger (Børge) Trolle, ane 79948.

Ingeborg Bentsdatter Bonde, ane 79949.

Ivar Axelsen Thott, ane 79950.

Margrethe Laxmand, ane 79951.

Note vedrørende anerne 39976 og 39977: identiske med 39970, 40010, 320056, Claus Rønnow, og 39971, 40011, 320057, Birgitta Vasa.

Joachim Hardenberg til Hvedholm, Kjeldkær (Tørrild H.) og Løgismose Anerne 39978, jfr. 40912, og 39979 Levnedsløb: Hofsinde 1487. Ridder 1459, havde 1468 en gård i Espe i pant af sin (halv) broder Albrecht

Engelbrechtsen (Bydelsbak) (ane 40186). Var død 1475.

Ægtefælle: Formentlig Mette Bertelsdatter Tinhuus (Skinkel), ane 40913. Levede År 1500. Fik på skiftet 1475 efter sin svigermoder Mette Pedersdatter (Present) på sine børns vegne udlagt Hvedholm, Skjoldemose og Løgismose.

Datter: Mette Joachimsdatter Hardenberg, gift Rønnow, til Løgismose, ane 19989, 20461, 160029.

Søn: Erik Hardenberg, ane 20456.

Forældre: Eler (Eiler) Hardenberg, nævnt 1417 til 1425. Ane 79956.

Mette Pedersdatter (Present), ane 79957, 80373. (Gift 1. gang med Laurids Jensen (Panter) til Aagaard.

Gift 3. gang med Hr. Engelbrecht Albrechtsen til Torbenfeld, ane 80372).

Bertel Tegnhuse, nævnt 1463 til 1485. Ane 79958, 81826.

Tale Nielsdatter Rosenkrantz, ane 79959, 81827.

Mogens Krabbe til Bustrup og Nissum Ane 39980, jfr. 40154,

og 39981 Levnedsløb: Nævnt 1472, var 1478 til vitterlighed med Mourids Nielsen Gyldenstjerne (ane 20545). Var 1481 med sin

hustru på skifte efter Mogens Mogensen Due. Død 5/10 1505 i Holstebro.

Ægtefælle: Elsebe (Lisbeth) Tygesdatter Lunge, ane 39981, 40155. Fik som enke pavens tilladelse at vælge sin egen skriftefader. Søster til Maren, ane 20049, 40049, til Karen Tygesdatter Lunge, ane 19977, og til Kirsten Lunge Tygesdatter, ane 118549.

Søn: Tyge Krabbe, ane 10032, 19990.

Datter: Dorthe Krabbe, ane 10209, 20077.

Brødre: Niels Krabbe, ane 20442.

Glob Krabbe, ane 20028.

Forældre: Morten Krabbe, ane 79960, 80308.

Karen Glob, ane 79961, 80309.

Tyge Lunge, ane 39954, 79962, 40048, 80310.

Anne Kabel, ane 39955, 79963, 40049, 80311.

Note vedrørende ane 39982: identisk med 20066, 40062, Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm. Vedrørende ane 39983:

identisk med 20067, 40063, Berete Thott.

Johan Johansen (Lindenow) til Fobislet (Fovslet) Anerne 39984 og 39985

Levnedsløb: Oplod 1460 Hr. Tilluf Reventlow (ane 75944) alt det gods i Malt mark, som hans far havde i pant af Knud Lagesen.

Ægtefælle: Margrethe (Mette ?) Emmiksdatter (Emmiksen), enke 1477. Søster til Emmike Emmiksen til Refsø, ane 20046.

Søn: Hans Johansen Lindenow, ane 19992. Død ca. 1536.

Forældre: Hans Johansen Lindenov, ane 79968.

Dorothea Rantzau, ane 79969.

Emmike Esbernsen, ane 40092, 79970.

Dorte Pogwisch, 40093, 79971.

Erik Styggesen Rosenkrantz til Mattrup (Tyrsting H.) og Frøslevgaard Anerne 39986, jfr. 20458, og 39987 Levnedsløb: Nævnt 1482 i forbindelse med gavebrev til Dueholm kloster. Hofsinde. Forlenet med Tranholm 1490 til 1535. Beseglede 1522 opsigelsesbrevet til Kong Christiern II og 1523 som den ældste af væbnerne Kong Frederik I´s håndfæstning. Død 1535.

Ægtefælle: Kirsten Nielsdatter Skram. Ane 20459, 39987.

Døtre: Birgitte (Berete) Eriksdatter Rosenkrantz, ane 19993. Død ca. 1537.

Karen Rosenkrantz, ane 10229.

Søster: Anna Styggesdatter Rosenkrantz, ane 20003.

Forældre: Anders Nielsen Stygge til Hevringholm, nævnt 1431, levede 1478. Ane 40006, 40916, 79972.

Berete Eilersdatter Rønnow, ane 40007, 40917, 79973.

Niels Skram, død ca. 1470. Ane 40918, 79974. Bror til Peder Skram, som var bedstefader til søhelten Peder Skram (“den 6. Peder Skram i Danmark”), ane 29654.

Cecilie Jensdatter Frost (Bild), ane 40919, 79975.