• Ingen resultater fundet

PROBANDERNES TIP-11-OLDEFORÆLDRE FEMTENDE SLÆGTLED

Indhold: Anerne 16384 til 32767 (26 sider).

Note vedrørende anetavlenumrene 16384 til 18943: oplysninger mangler.

Christoph von Arenstorff til Künckendorff og Wilsikow i Uckermark Anerne 18944 og 18945 Ægtefælle: Catharina von Bergh af Werbelow.

Søn: Otto von Arenstorff, ane 9472.

Fader: Frederich von Arenstorff, ane 37888. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 18946 til 18975: oplysninger mangler.

Schack Rumohr til Roest Anerne 18976 og 18977

Levnedsløb: Købte Roest 1498 af Sivert Spliid. Gik 1497 i borgen med fire andre væbnere for en gæld til Ditlev von der Wisch. Falden 17. februar år 1500 ved Hemmingstedt.

Ægtefælle: Anna von Ahlefeldt, ane 18977. Hun gift 2. gang med Wulf van der Wisch, der efter år 1500 skrives til Roest.

Søn: Henneke Rumohr, ane 9488.

Forældre: Henneke Rumohr, ane 37952.

Claus von Ahlefeldt (eller Schack von Ahlefeldt til Nøer og Grönvold), ane 37954.

Anna Heesten (eller Anna van der Wisch), ane 37955.

Øvrige oplysninger mangler.

Benedict Reimersen Sested til Runtoft (Esgrus S.) Anerne 18978 og 18979

Levnedsløb: Var 1488 i København, studerede 1490 i Rostock, tjente 1497 på Gottorp. Nævnt 1523 ved hyldingen, beseglede 1537 med sin broder Sivert.

Ægtefælle: Hese (Gese) Sivertsdatter Brockdorff, ane 18979. Søster til Henrik Brockdorff (ane 151926) og til Ditlev Brockdorff til Vindeby, Gaarz, Benz, Bürau og Rosenhof (ane 9496).

Datter: Eibe Sested (Sehestedt), ane 9489.

Forældre: Reimer Sested til Bukhave, ane 37956.

Mette ... , ane 37957.

Sivert Brockdorff, ane 18992, 37958.

Anna von Buchwald, ane 18993, 37959.

Henrik Rantzau til Hanrau Anerne 18980 og 18981

Levnedsløb: Var 1476 medvidne ved Hr. Hans von Ahlefeldts ægtepagt. Fik 1479 af kongen en årlig rente i pant af Haderslev amt. Var 1480 Råd i Slesvig og Holsten. Død 1497.

Ægtefælle: Øllegaard Buchwald, ane 18981. Født 1458, død 1538. (Søster til Ditlev von Buchwald til Neverstorf, Borstel og Sierhagen, ane 37986).

Søn: Cai Rantzau til Kletkamp, ane 9490.

Forældre: Breide Rantzau, ane 37960.

Drude Rathlau, ane 37961.

“Olde” Ditlev von Bokwolde, ane 37962, 75972.

Magdalene Hartvigsdatter Hummersbüttel, ane 37963, 75973.

Hans Blome til Hornstorf og Seedorf Anerne 18982 og 18983

Levnedsløb: Født o. 1465, falden år 1500 ved Hemmingsted.

Ægtefælle: Abel Sested (Sehestedt), ane 18983.

Datter: Ida Blome, ane 9491.

Forældre: Didrik Blome, ane 37964.

Abel von Brockdorff, ane 37965.

Otto Benediktsen Sested (Sehestedt) til Kohøved, ane 37966.

Mette Walstorp (Reventlow ?), ane 37967.

Otto Rantzau til Bülk og Knoop Anerne 18984 og 18985

Levnedsløb: Nævnes 1486 i moderens sjælegavebrev. Ridder 1487. Amtmand i Flensborg 1489, medlem af hertugdømmernes råd. Hertug Frederiks marskal 1495, deltog i forhandlingerne i Kalundborg, underhandlede 1500 med ditmarskerne, siden amtmand i Kiel og Gottorp. Død 1511.

Ægtefælle: Anna Breide, ane 18985. Levede endnu 1557.

Søn: Henrik Rantzau af Bülk, til Borghorst. Ane 9492.

Forældre: Henrik Rantzau, ane 37968.

Markvard Breide, ane 37970.

Cathrine Pogwisch eller Margrethe Heesten.

Øvrige oplysninger mangler.

Johan Reventlow til Gram og Tovskov Anerne 18986 og 18987

Levnedsløb: Nævnt 1521, beseglede 1533 forbundet mellem Danmark og fyrstendømmerne. Blev 1534 fangen ved Nyborg af grev Christoffer, men udvexlet med Caspar Gebwitz. Trættede 1549 tilligemed sine svigersønner med brødrene Hr. Iven og Sivert Reventlow om Gram og Tovskov, trættede 1563 med kapitlet i Ribe, død 1563.

Ægtefælle: Birgitte Hansdatter (Lindenov), ane 18987. Søster til Hans Johansen Lindenow, ane 9996.

Datter: Magdalene Reventlow, ane 9493.

Forældre: Joachim Reventlow til Gram og Rixdorf, ane 37972.

Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?) til Borstel, ane 37973.

Hans Johansen Lindenov til Fovslet, ane 19992, 37974.

Berete Eriksdatter (Rosenkrantz), død 1537. Ane 19993, 37975.

Markvard van Bokwolde Anerne 18988 og 18989

Levnedsløb: Til Øvelgønne, Sierhagen, Neverstorf, Borstel. Nævnt 1507, skrives 1514 til “Szyrauen vnde Neuerstorpe”.

Skulle møde med 12 heste til hyldingen 1523, men udeblev. Havde 1527 gods i forlening af St.

Johannesklostret i Slesvig, taxeres 1530 til 6 heste. Beseglede 1533 forbundet i Rendsborg. Førte 1538 med sin søn proces med Hinrik Rantzau i Oldenburg. Mødte 1540 på landdagen i Rendsborg og sluttede sig til det katolske parti. Død 1545.

Ægtefælle: Margrethe Clausdatter Stake af Ritzerow, ane 18989. Død 1550 i Lybæk.

Søn: Detlev van Bokwolde til Sierhagen, Neverstorf og Øvelgønne. Ane 9494.

Søstre: Anna von Buchwald, ane 18993.

Ermegaard Detlevsdatter von Buchwald, ane 75989.

Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?), ane 37973.

Forældre: Detlev van Bokwolde til Neverstorf, Borstel og Sierhagen, ane 37976, 37986, 151978.

Claus Stake til Øvelgønne, ane 37978.

Anna Poulsdatter Ritzerow eller N. N. Benedict Ahlefeldts Datter.

Øvrige oplysninger mangler.

Godske von Ahlefeldt til Saxtorp og Stubbe Anerne 18990 og 18991

Levnedsløb: Født ca. 1480, gik i klosterskolen i Preetz. Var 1497 page, senere hofsinde hos hertug Frederik. Foged i Slesvig stift, amtmand i Plöen, siden Steinburg, fra 1520 hertugens Råd. Opsagde 1523 kong Christiern II troskab. Beskikket 1532 selv fjerde under Otto Krumpen til at føre den fangne konge fra København til Sønderborg. Medforseglede 1533 Unionen. Havde 1539 med Johan Rantzau statholderskabet i hertugdømmerne. Udstedte 1544 revers til kong Christian III om at ville holde Sønderborg slot til tro hånd.

Ægtefælle: Margrethe Sested (Sehestedt), ane 18991. Søster til Cai Sested (Sehestedt), ane 10196.

Datter: Elisabeth Godskesdatter Ahlefeldt af Saxtorf, ane 9495. Levede 1583, var død 1590.

Forældre: Markvard von Ahlefeldt til Deutsch Nienhof og Saxtorp, ane 37980.

Margrethe Rathlau, ane 37981.

Benedict Sehestedt (Sested) til Kluvensiek, ane 20392, 37982.

Anna Rantzau, ane 20393, 37983.

Sivert Brockdorff til Vindeby og Gaarz Anerne 18992 og 18993

Levnedsløb: Nævnt 1460. Lånte 1465 kong Christiern I 1300 Mk. lybsk, for hvis sikkerhed Ekernförde skulle gives ham i pant, hvilket skete. Medbeseglede 1469 adelens forbundsbrev og Segeberg-recessen af 1470. Ydede 1474 med andre adelsmænd rejselån til kongen på 16.500 Mk. Var 1480 af dronning Dorothea sendt til kongen i tronfølgerspørgsmålet. Fik 1483 slottet Tilen i pant for 4500 Mk.. Falden 17. februar år 1500 ved Hemmingstedt.

Ægtefælle: Anna von Buchwald (ane 18993), overlevede ægtefællen. Søster til Ermegaard Detlevsdatter von Buchwald, ane 75989, til Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?), ane 37973, og til Markvard van Bokwolde, ane 18988.

Sønner: Ditlev Brockdorff til Vindeby, Gaarz, Benz, Bürau og Rosenhof. Ane 9496.

Henrik Brockdorff, ane 151926.

Datter: Hese (Gese) Sivertsdatter Brockdorff, ane 18979.

Forældre: Henrik Brockdorff, ane 37984.

Ida Sested, ane 37985.

Ditlev van Bokwolde til Neverstorf, Borstel og Sierhagen, ane 37976, 37986.

Øvrige oplysninger mangler.

Jørgen von der Wisch til Dänisch Nienhof Anerne 18994 og 18995

Levnedsløb: Var 1513-23 amtmand på Segeberg slot. Udeblev ved hyldingen 1523. Medtaget i rusttjenestelisten 1530.

Medbeseglede 1533 Unionen. Død 1572.

Ægtefælle: Margrethe Rantzau, ane 18995. Død på sit livgeding Kaltenhofen.

Datter: Magdalene von der Wisch, ane 9497.

Forældre: Henneke von der Wisch, ane 37988.

Salome von Ahlefeldt, ane 37989.

Claus Rantzau til Ascheberg, ane 37990.

Cathrine Buchwald, ane 37991.

Hans von der Wisch til Binebek og Glasau Anerne 18996 og 18997

Levnedsløb: Hyldede ikke 1523. Udskrevet 1535 til rustningen. Var 1546 landsknægtshøvedsmand i kejserlig tjeneste under hertug Erik af Brunsvig. Død 1557.

Ægtefælle: Margrethe Rathlau, ane 18997.

Søn: Wulf van der Wisch til Glasau, ane 9498.

Forældre: Sivert von der Wisch til Hütten, ane 37992.

Anna von Ahlefeldt, ane 37993.

Volf Rathlau til Lensahn, ane 37994.

Helvig N. N., ane 37995.

Wulf von Ahlefeldt Ane 18998

Datter: Dorothea von Ahlefeldt, ane 9499. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 19000, Hans Blome, og 19001, Abel Sehested: anesammenfald med 18982 og 18983.

Ewald Meinstorp til Oppendorf og Schönhorst Anerne 19002 og 19003 Levnedsløb: Nævnt ved hyldingen 1523. Forskrev 1526 sin hustru 5000 Mrk. efter sin død. Nævnt 1547 som svoger til Christoffer Lüneburg. Levede 1550, var død 1557. Ægtefælle:Lucie Rantzow til Quarnbeck, ane 19003.

Datter: Margrethe Meinstorp, ane 9501.

Fader: Hartvig Meinstorp, ane 38004. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 19004 til 19967: oplysninger mangler, se dog anetalsregister.

Godske Holck til Rønhave, nævnt 1506 til 1535 Anerne 19968, jfr. 80880,

og 19969 Livsstilling: Til Rønhave.

Ægtefælle: Anna Henriksdatter (el. Cathrine ?) Pogwisch (fra Holbæk ved Graasten), ane 19969.

Søn: Bertel Holck til Rønhave, ane 9984.

Forældre: Ditlev Holck, ane 39936.

Margrethe Pogwisch, ane 39937.

Henning von Pogwisch, ane 39938.

Anna Wensin, ane 39939.

Kilde: Trap Danmark, bind 26, side 1233 (kilde nr. 35).

Henrik Lund til Lundsgaard Anerne 19970 og 19971

Ægtefælle: Magdalene Hansdatter Schrandi, ane 19971.

Datter: Cathrine (Karen) Lund, ane 9985. Hofjomfru hos Dronning Dorothea.

Forældre: Marcus Lund, ane 39940.

Elisabeth Hake, ane 39941.

Øvrige oplysninger mangler.

Jacob Knudsen Reventlow til Søbo og Brolykke, levede 1503 Anerne 19972 og 19973 Levnedsløb: Hofsinde 1486 til 1501.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anna Flemming Andersdatter, ane 19973.

Gift 2. gang med Elsebe Ulfeld.

Søn: Anders Jacobsen Reventlow, ane 9986.

Søster: Anne Knudsdatter Reventlow. Ane 59309.

Forældre: Knud Joachimsen Reventlow, ane 39944.

Margrethe Jørgensdatter Urne, ane 39945.

Anders Flemming til Møllerup, ane 39946.

Sophie Rantzau, ane 39947.

Niels Mogensen Lange til Knudsbøl Anerne 19974, jfr. 20012,

og 19975 Levnedsløb: Købte 1503 Knudsbøl af kongen. Vist høvedsmand på Næsbygaard 1480. Havde 1484 Hennegaard i forlening. Var 1486 nærværende, da biskop Hartvig (Juel) i Ribe afsagde en dom angående Darum enge.

Antagelig falden i Ditmarsken.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Ane Knudsdatter Saxstrup, levede 1503. Ane 19975, 20013, 20429.

Gift 2. gang med Margrethe Henriksdatter Friis af Hesselager (ane 39989, hun gift 1. gang med Morten Skinkel (Tinhus) til Rolfsted, ane 39988).

Datter: Sidsel Lange, ane 9987. Søster til Erik Lange Nielsen, falden i Sverig 1519. Ane 10006.

Forældre: Mogens Nielsen (Lange) til Hennegaard, nævnt 1454, død 1486. Ane 39948, 40024.

Sidsel Jepsdatter Juel, ane 39949, 40025.

Knud Saxstrup, ane 39950, 40026.

Birgitte Pedersdatter Lykke, ane 39951, 40027.

Jesper Krafse, nævnt 1471 Anerne 19976 og 19977

Levnedsløb: Var 1472 høvedsmand på Aalevad, 1482 på Københavns slot. Levede endnu 1504.

Ægtefælle: Karen Thygesdatter Lunge til Basnæs, ane 19977. Søster til Maren, ane 20049, 40049, til Lisbeth (Elsebe) Lunge, ane 20065 39981, 40129, 40155, og til Kirsten Lunge Tygesdatter, ane 118549.

Søn: Hans Jespersen Krafse, ane 9988.

Forældre: Mogens Krafse, ane 39952.

Tyge Lunge, ane 39954, 79962.

Anne Kabel, ane 39955, 79963 Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Danmarks Adels Aarbog, 1899, XVI, p. 252 (kilde 10).

Eiler Hak til Egholm, død 1501 Anerne 19978 og 19979

Levnedsløb: Født 1467. Hofsinde 1491. Begravet i Roskilde Domkirke.

Ægtefælle: Anne Nielsdatter Present, levede 1534. Ane 19979. Skiftede 1520 med sit søskendebarn Fru Birgitte Olufsdatter (Thott), ane 40063, på Vallø efter deres fætter, Biskop Niels Clausen (Kraus).

Datter: Lene Eilersdatter Hak, ane 9989.

Forældre: Mogens Hak, ane 39956.

Lene Eilersdatter Rønnow, ane 39957.

Niels Jensen til Vollerup, ane 39958.

Inger Eriksdatter Bille, ane 39959.

Peder Bille til Svanholm og Kjærsgaard, død 1508 Ane 19980, jfr. 10184,

og 19981 Levnedsløb: Skrev sig 1469 til Svanholm. Tilbyttede sig gradvis sine søskendes og sin moders andel i gården. Mødte 1492 på skifte efter sin fader, 1507 på skifte efter sin moder. Fik 1499 Kjærsgaard ved mageskifte med sin svoger, Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstjerne), ane 10224.

Ægtefælle: Anne Knudsdatter Gyldenstjerne, død 1531. Ane 19981, 10185, 20409, 39991. Søster til Henrik Knudsen Gyldenstjerne, ane 10224.

Børn: Tretten børn, deriblandt:

Ove Bille, biskop. Død 1555.

Knud Bille, ane 5092, gift med Berete Rønnow, ane 5093.

Eske Bille, gift med Sofie Krummedige. Se ane 9990, 10204, 20026, 20090.

Mogens Bille, gift med Sofie Gøye. Død 1538. Ikke aner.

Sidsel, gift med Jørgen Parsberg. Ikke aner.

Karen Pedersdatter Bille, levede 1511. Ane 118603, gift med Laurids Mogensen (Løvenbalk).

Maren Pedersdatter Bille, død 1528. Ane 20441, gift med Jacob el. Jakim Lykke til Østrup, Rigsraad, nævnt 1481, død 1541, ane 20440.

Hilleborg, ane 19995. Gift med Laurids Skinkel (Tinhus), ane 19994.

Søskende: Bent Bille (ane 20450), Steen Bille Basse (ane 19984), Inger (gift med Hr. Johan Oxe til Torsø, ikke ane), Maren (ikke ane, gift med Hr. Iver Axelsen Thott til Lillø, ane 79950), Else Bille (ane 20009, 20473, gift med Gregers Ulfstand, ane 20008, 20472), Regitze Bille (ane 20397, gift med Peder Nielsen Gyldenstjerne, ane 20396), Lisbeth (kaldet “Danmarks Blomster”, ikke ane).

Forældre: Torbern Bille, ane 20368, 39960, 39968, 40018, 40900, Appendix nr. 2598.

Sidsel Ovesdatter Lunge, ane 20369, 39961, 39969, 40019, 40901.

Knud Gyldenstjerne, ane 20448, 39962.

Hilleborg Skinkel, ane 20449, 39963.

Henrik Krummedige, N. R. R., til Valden, Ellinge, væbner 1484, død 1530 Anerne 19982 og 19983 Levnedsløb: Til Brunlag, Mogenstrup (Oxie H.) og Assendrup. Mistede 7 år gammel sin far. Høvedsmand på Akershus, siden på Elfsborg, Holbæk slot, Laholm. Var 1510 øverste kaptajn til søs mod lybækkerne, som han slog ved Nakskov. Sluttede sig 1523 til Frederik I., faldt herved i unåde hos det norske Rigsraad. Var Arkelimester i krigen mod Søren Norby.

Ægtefælle: Anna Jørgensdatter Rud, ane 19983. Død 1533. Søster til Sophie Rud, ane 10025, 20217.

Datter: Sophie Krummedige, ane 9991.

Forældre: Hartvig Krummedige, ane 39964.

Karen Hak, ane 39965.

Jørgen Rud, ane 20050, 39966.

Kirsten Eriksdatter (Rosenkrantz). Ane 20051, 39967.

Steen Bille (Basse), til Allinde, ca. 1446 til 1519 Anerne 19984 og 19985 Levnedsløb: Til Søholm, Allinde og Lyngsgaard. Ridder og Rigsraad.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Ellen Stigsdatter Krogenos til Krapperup.

Gift 2. gang før 1490 med Margrethe Clausdatter Rønnow. Ane 19985, 20005. Søster til Marquard Rønnow, ane 19988, 20460.

Børn: Ialt tretten, kun fire voksne:

Torbern, biskop. Død 1552.

Claus, ane 9992, 10002, 10026, 10218.

Berthe (Birgitte).

Elline, ane 20477.

Søskende: Se under ane 19980.

Forældre: Torbern Bille, ane 20368, 39968, 39960, 40018, 40400, Appendix nr. 2598.

Sidsel Ovesdatter Lunge, ane 20369, 39969, 39961, 40019, 40401.

Claus Rønnow, ane 39970.

Birgitta Vasa, ane 39971.

Note vedrørende ane 19984: Steen Bille fik sit navn: Basse efter sin moder Sidsels morbroder, Steen Basse. Han mistede sin søn ugift og barnløs, og for at bevare navnet, overdrog han forskelligt gods (Søeholm og 12 Læster korn) til sin nieces mand, Torben Bille. Men det var på betingelse af, at dennes yngste søn skulle føre navnet Basse. Steen Basse Bille benyttede begge navne, men navnet Bille vandt efterhånden overhånd, og den gamle onkels ønske om navnets fortsættelse gik ikke i opfyldelse.

Jens Ulfstand Holgersen til Glimminge, D. R. R., død 6/2 1523 Anerne 19986, jfr. 20398, og 19987 Levnedsløb: Admiral. Befalingsmand på Gulland. Byggede Glimmingehus 1499. Lensmand på Gladsaxe, senere Gulland. Var Rigsraad 1505, førte sammen med Anders Bille den danske flåde. Var 1511 anfører for den flåde, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderlig mod den lybske flåde ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af kongen og af sin samtid høstede stor ros. Lensmand på Sølvitsborg 1517, var 1518 Ridder.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Holmgerd Axelsdatter Brahe, død 1495. Ej ane.

Gift 2. gang 1498 med Margrethe Trolle, 1475-1522. Ane 19987, 20399. Død 1502, begravet i Glimmingehus kirke.

Døtre: Lisbeth Ulfstand, død 1540. Ane 9993, 10003, 10027, 10219, 20219, 59287.

Sidsel Ulfstand til Ljungby og Bønned, død 1575. Ane 10199.

Beate Jensdatter Ulfstand, ane 59327.

Øvrige børn: Christence, Holger, Arvid Jensen, Børge Jensen, Gert Jensen, Gregers Jensen, Beate (død 1523 i barselseng, ikke ane, gift med Aage Brahe til Tostrup, ane 59326).

Forældre: Holger Henriksen Ulfstand, ane 39972, 40796.

Birgitte Jensdatter Rosenspar, ane 39973 40797.

Arvid Trolle til Birkevad (Bergqvara), nævnt 1463, død 1505. Ane 39974, 40798.

Beate Iversdatter Thott til Lillø og Knabstrup, død 1487. Ane 39975, 40799.

Marqvard Rønnow til Hvidkilde, Ridder 1490, død 1506 Anerne 19988 og 19989 Levnedsløb: Rigsråd 1497. Skænkede gods til Helligaandshuset i Faaborg. Skal have ført hovedbanneret på Sverigstoget. Fik livsbrev på sine fynske herreder. Blev såret 17. februar 1500 ved Hemmingsted. Deltog 1504 med nogle sønderjydske og holstenske adelsmænd i belejring af biskop Jens Andersen Beldenak på hans borg Ørkil i anledning af en bitter feide mellem dem om arven efter biskop Karl Rønnow, hans broder, under hvilken biskop Jens havde lyst ham i Ban.

Ægtefælle: Mette Joachimsdatter Hardenberg til Løgismose, levede 1528. Ane 19989, 20461, 160029. Søster til Erik Hardenberg, ane 20456.

Søn: Eiler Rønnow, ane 9994, 10230.

Døtre: Berete (Birte, Birgitte) Rønnow Markvardsdatter, død 1527. Ane 5093.

Anne Marqvardsdatter Rønnow til Løgismose, ane 20191. Var død 1572. Ane 20191.

Søster: Margrethe Rønnow, ane 19985, 20005.

Forældre: Claus Rønnow, ane 39970, 39976, 40010, 40920.

Formentlig Birgitta Vasa, ane 39971, 39977, 40011, 40921.

Joachim Hardenberg til Kjeldkjær, død ca. 1500. Ane 39978, 40912.

Mette Bertelsdatter Tinhuus (Skinkel), ane 39979, 40913.

Tyge Krabbe, 1474 til 1541, Rigsmarsk Anerne 19990, jfr. 10032,

og 19991 Levnedsløb: Til Bustrup og Vegholm, Södra Åsbo H.. Født på Bustrup, var 12 år gammel smådreng hos Kong Hans og deltog i dennes togt til Gulland mod Iver Axelsen Thott (ane 79950), fik senere kongens hunde at passe, fulgte kongen til Rigsmødet i Kalmar, deltog 1497 i slaget ved Rødebro. Lensmand på Københavns slot, senere Helsingborg slot. Samlede 1510 den skaanske adel mod Åke Hansson Thotts svenske rytterstyrke, tilføjede ham ved Fantehullet et nederlag. Deltog i krigen mod Sverige, som brød ud 1518, betroet med hærens proviantering. Var siden en af hovedmændene i rejsningen mod Christian II. Ved Frederik I´s kroning Rigsmarsk. Kæmpede 1526 sejrrigt mod Søren Norbys folk. Deltog 1531 i forhandlingerne om den fangne kong Christians skæbne, hvor kong Frederik forpligtede sig til at holde ham fangen på livstid.

Var under Christian III statholder i Skaane.

Ægtefælle: Anne Rosenkrantz, ane 19991, 10033. Død 1550 ?, 1564 ?. Søster til Mette Rosenkrantz, ane 20031, og til Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø, ca. 1498 til 1545, ane 10206.

Døtre: Anne Krabbe, ane 9995, 10231.

Elsebeth Krabbe,ane 29655.

Søn: Mogens Krabbe, ane 5016.

Øvrige børn: Mogens (død spæd), Erik (død spæd), Hr. Erik (g. m. Karen Lykke), Margrethe (g. m. Børge Jensen Ulfstand), Knud, Olive, Gertrud, Vibeke (g. m. Claus Clausen Thott), Niels (g. m. Anne Urup), Morten (g. m. Mette Viffert).

Søskende: Morten, Niels, Ove, Mogens, Margrethe, Hedvig, Dorthe (ane 10209, 20077. Gift med Mogens Juel), Karen (gift med Jens Krafse), Anne.

Forældre: Mogens Krabbe, ane 39980, 20064, 40128, 40154.

Elsebeth (el. Lisbeth) Tygesdatter Lunge, ane 39981, 20065, 40129, 40155.

Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnsholm, ane 39982, 20066, 20412, 40062 m. fl..

Beate (Birgitte) Olufsdatter Thott, ane 39983, 20067, 20413, 40063 m. fl..

Hans Johansen Lindenow til Fobislet, hofsinde 1486, død 1536 Anerne 19992 og 19993 Levnedsløb: Var 1486 Hofsinde, 1493 amtmand i Flensborg, siden Sønderborg, 1519 lensmand på Hundsbæk.

Ægtefælle: Birgitte (Berete) Eriksdatter Rosenkrantz, død 1537. Ane 19993. Søster til Karen Rosenkrantz, ane 10229.

Søn: Hans Johansen Lindenow, ane 9996.

Datter: Birgitte Hansdatter (Lindenov), ane 18987.

Forældre: Johan Johansen (Lindenow) til Fobislet, ane 39984.

Margrethe Emmiksdatter (Emmiksen), enke 1477. Ane 39985.

Erik Styggesen Rosenkrantz, ane 20458, 39986.

Kirsten Nielsdatter Skram til Matrup, ane 20459, 39987.

Hr. Laurids Tegenhus (Tinhuus) Skinkel til Juelskov og Egeskov Anerne 19994 og 19995 Levnedsløb: Var 1502 høvedsmand på Krogen, senere lensmand på Helsingborg og på Visborg. Fik brev på Ranes gods i Bygholm len efter sin svoger Ebbe Munk og “Sidsel” Skinkelsdatter. Fik 1517 Lyø og Bjørnø i pant. Var 1518 skibschef, købte samme år Egeskov gård og mølle og fem gårdsæder med skov og enemærke af Povl Skinkel. Rigsraad 1524. Død 1533.

Ægtefælle: Hilleborg Bille, død 1535. Søster til Knud Bille, ane 5092, til Esge Bille, ane 9990, 10204, til Karen Bille, ane 118603, og til Maren Bille, ane 20441. Fætter: Claus Bille, ane 9992.

Datter: Riborre Tegenhus til Julskov, død 1572. Ane 9997.

Halvbroder: Hans Tinhus (Skinkel) til Rolfsted, ane 10178 (søn af 1. ægteskab).

Forældre: Morten Skinkel til Rolsted, ane 39988.

Margrethe Henriksdatter Friis (af Hesselager),var enke 1461. Ane 39989.

Peder Bille, ane 19980, 39990.

Anne Knudsdatter Gyldenstjerne, ane 19981, 39991.

Note vedrørende ane 19996: identisk med ane 5008, se denne. Anesammenfaldet beror på, at nr. 2504, Jørgen Rosenkrantz og nr. 9998, Otto Rosenkrantz er brødre, sønner af Otto Rosenkrantz, der kan anføres både under 5008 og 19996. Vedrørende ane 19997, Margrethe Gans, se ane 5008. Der er tale om det samme anesammenfald. Til belysning af anesammenfaldet en kortfattet stamtavle:

10016. Holger Rosenkrantz, død 1405. Gift Flemming.

5008.Otto Rosenkrantz, død 1525. Holger, Mogens, Sophie, Else g. Glob.

Gift Gans

Holger, Margrethe, Erik, Anne, Jørgen, nr. 2504, Otto, nr. 9998.

Holger Rosenkrantz, den lærde, nr. 1252. Margrethe Rosenkrantz, nr. 4999 - gift med Lindenow, nr. 4998.

Mogens Gøye til Krenkerup, Avnsbjerg og Skjærsø, død 1544 Anerne 19998, jfr. 10028, 20092, og 19999 Levnedsløb: Var 1492 Hofsinde, Ridder 1501, Rigsraad 1403. Lensmand på Aalborghus. Af Frederik I udnævnt til Rigshofmester, fik livsbrev til Gavnø kloster. Gik over til Lutheranismen. Spillede en fremragende rolle under Grevens Feide og ved Hertug Christians kongevalg. Fra 1534 Statholder, først i Jylland, siden på Sjælland. Begravet i Voldum kirke.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Mette Bydelsbæk Albrechtsdatter til Torbenfeld, død 1513. Ane 20093.

Gift 2. gang med Margrethe Clausdatter Sture, død 1528. Ane 10029, 19999, 20087.

Sønner: Albert Gøye, ane 10046 (af 1. ægteskab).

Falk Gøye, ane 5014 (af 2. ægteskab).

Døtre: Ide Gøye, ane 9999 (af 2. ægteskab).

Helveg Gøye, ane 10043 (af 2. ægteskab).

Øvrige søskende: Af 1. ægteskab: Ide og Lisbet, døde som spæde, Axel, Eskild, Pernille, Sophie og Mette.

Af 2. ægteskab: Christoffer, Erik (død ung), Mette, Ide, Pernille, Anne, Margrethe og Lisbet.

Forældre: Eskild Gøye, ane 20056, 39996.

Mette Timmesdatter Rosenkrantz (gik i Kloster). Ane 20057, 39997.

Claus Sture, ane 20058, 39998.

Sophie Holck, ane 20059, 39999.

Eskild Nielsen Høg til Lyngholm og Vibthorp (Mors), Ridder, død ca. 1494 Anerne 20000, jfr. 473182, og 20001 Ægtefælle: Ellen (Eline) Nielsdatter (Banner).

Søn: Jacob Høg, ane 10000.

Datter: Johanne Eskildsdatter (Høeg), ane 236591.

Broder: Peder Høg til Eskær, ane 40126, 40894, 118554.

Forældre: Niels Eriksen til Vibthorp (Vittrup), nævnt 1435 til 1557, Ridder. Ane 40000, 80252, 81788.

Sophie Pedersdatter Høg (af”de gamle Høg´er”), ane 40001, 80253, 81789.

Niels Eriksen Banner, ane 40002, 160240.

Johanne Sophie Andersdatter (“Sappi” el. Panter), ane 40003, 160241.

Jørgen Krumpen til Trudsholm og Skjellerup (Skjøtterup ?) Anerne 20002 og 20003 Levnedsløb: Solgte 1464 gods til Iver Andersen (Skjernov), ane 118546. Solgte 1470 sin hustru Elnes arvegods i Skaane til Hr. Johan Oxe. Købte 1475 gods af sin svoger Axel Jepsen (Thott), ane 323562. Indværgede 1481 Trudsholm med lovhævd. Var 1487 vist foged i Mariager kloster, gav 1497 gods til klostret.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Elne Jepsdatter Thott.

Gift 2. gang med Anna Styggesdatter Rosenkrantz, født ca. 1460, var død 18/12 1521. Ane 20003. Søster til Erik Styggesen Rosenkrantz, ane 20458, 39986.

Datter: Johanne Krumpen, ane 10001.

Forældre: Peder Krumpen, ane 40004.

N. N. Sestrup (?), ane 40005.

Anders Nielsen, ane 40006, 79972.

Berethe Rønnow Eilersdatter, ane 40007, 79973.

Note vedrørende anerne 20004 og 20005: identiske med 19984 og 19985, Steen Bille (Basse), gift med Margrethe Rønnow.

Vedrørende anerne 20006 og 20007: identiske med 19986 og 19987, Jens Ulfstand Holgersen, gift med Margrethe Trolle.

Gregers Jepsen (Ibsøn) Ulfstand til Torup og Toftholm, nævnt 1484 til 1506 Anerne 20008, jfr. 20472, og 20009 Levnedsløb: Beseglede 1484 til vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand (ane 39972). Beseglede hyldingen 1487 i Lund. Tilskødede 1492 Peder Bille (ane 19980) den sin hustru tilfaldne part i Svanholm. Lensmand på Annæs 1506. Levede 1510, begravet i domkirken i Lund.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Else Bille Torbernsdatter, ane 20009, 20061, 20425, 20473. Søster til Regitze (ane 20397), til Steen Basse Bille (ane 19984), til Bent Bille (ane 20450) og til Peder Bille (ane 10184, 19980).

Gift 2. gang med Johanne Brahe Pedersdatter, enke 1506 (?). (Datter af Peder Brahe og Berete Bondesdatter (Thott), anerne 40096 og 40097).

Sønner: Holger Gregersen Ulfstand, ane 10004, 10212.

Truid Gregersen Ulfstand til Torup, født 1487. Ane 10030, 10236.

Forældre: “Store” Jep Henriksen (Ulfstand) til Skabersø, nævnt 1445. Ane 40016, 40120, 40944.

Kirsten Jensdatter Due (Glob), enke 1471. Ane 40017, 40121, 40945, Appendix nr. 2259.

Torben Bille, ane 20368, 39960, 40018, 40946, Appendix nr. 2598.

Sidsel Lunge, ane 20369, 39961, 40019, 40947.

Predbjørn Podebusk Anerne 20010, jfr. 20386, 10226,

og 20011 Ægtefæller: Gift 1. gang med Vibeke Rosenkrantz, ane 20011, 20387, 20465.

Gift 2. gang med Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne, ane 10227, 20467.

Datter: Anne Podebusk, ane 10005. Vedrørende søskende, se ane 20386.

Forældre: Claus Podebusk, ane 40020, 40772, 40928, Appendix nr. 2594.

Jytte Moltke, ane 40021, 40773, 40929.

Erik Ottesen Rosenkrantz, ane 20032, 40022, 40774 m. fl.

Sophie Henriksdatter Gyldenstjerne, ane 20033, 40023, 40775 m. fl.

Øvrige oplysninger: se mere udførligt under ane 20386.

Niels Mogensen (Lange) til Knudsbøl (Anst H.), nævnt 1503 Anerne 20012, jfr. 19974, og 20013 Levnedsløb: Købte 1503 Knudsbøl af kongen. Vist høvedsmand på Næsbygaard 1480. Havde 1484 Hennegaard i forlening. Var 1486 nærværende, da biskop Hartvig (Juel) i Ribe afsagde en dom angående Darum enge.

Antagelig falden i Ditmarsken.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Knudsdatter Saxstrup, ane 19975, 20013, 20429.

Gift 2. gang med Margrethe Henriksdatter Friis af Hesselager.

Søn: Erik Lange Nielsen, falden i Sverig 1519. Ane 10006, 10214.

Datter: Sidsel Lange, ane 9987.

Forældre: Mogens Nielsen (Lange) til Hennegaard, nævnt 1454, død 1486. Ane 39948, 40024, 40856.

Sidsel Jepsdatter Juel, ane 39949, 40025, 40857.

Knud Saxstrup, ane 39950, 40026.

Birgitte Pedersdatter Lykke, ane 39951, 40027.

Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm, 1430 til 1524 Anerne 20014 og 20015 Levnedsløb: Hofsinde. Fik 1465 brev på alle sine 40-markssager på sit gods og af sine vornede. Holdt 1511 skifte med

sin Fru Margrethe med dennes døtre af 1. ægteskab, Fru Anne Lykke og Jomfru Johanne Lykke.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Helvig Eskildsdatter Banner.

Gift 2. gang med Margrethe Boesdatter Høg, ane 20015, 40443. (Hun gift 1. gang med Hr. Christoffer Lykke til Stadsgaard, ane 40442). Søster til Kirsten Boesdatter Høg til Tanderup og Hasselholt (Ginding H.), ane 20443.

Døtre: Begge Rosenkrantz, ane 10007.

Karen Eriksdatter Rosenkrantz, ane 59191, se 59274.

Søstre: Anne Timmesdatter (Rosenkrantz), ane 118567.

Mette Timmesdatter (Rosenkrantz), var død 1485. Ane 59309, 118559.

Forældre: Timme Nielsen, ane 40028.

Birgitte Pedersdatter, ane 40029.

Boe Høg til Torp, ane 40030, 40886, 80886.

Begge Eriksdatter af Kogsbøl, ane 40031, 40887, 80887.

Note vedrørende anetavlenumrene 20016 til 20023: anesammenfald, se anerne 10008 til 10011.

Axel Brahe til Krogholm, død 1551 Anerne 20024 og 20025

Levnedsløb: Købte 1499 sammen med sin broder Tyge (ane 10024) part i Vidskøfle. Ridder og hofsinde 1504. Sluttede sig 1523 til Kong Frederik I. Købte efter 1526 den af kongen beslaglagte del af Vidskøfle. Var en af anførerne i krigen mod Søren Norby. Ritmester for adelens rustning i Skaane, senere statholder i Skaane.

Bar 1537 sceptret ved Kong Christian III´s kroning.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Brok Lavesdatter til Hammer, død 1524. Ane 20025, 20089. (Hun gift 1. gang med Hr. Ludvig Marsk (Munk) til Østrup).

Gift 2. gang med Sophia (Rosenkrantz Holgersdatter) Brahe, “den kloge” (ikke ane, d. a. Holger Eriksen Rosenkrantz, ane 10016, og Margrethe Boesdatter Flemming, ane 10017).

Søn: Jens Brahe, ane 10012, 10044.

Brødre: Tyge Axelsen Brahe, ane 10024, 20216.

Aage Brahe, ane 59326.

Forældre: Axel Brahe, ane 40048, 20048.

Maren Lunge, ane 40049, 20049.

Lage (Laurits) Esgesen Brok, ane 20062, 40050, 40178.

Else Laxmand Pedersdatter (?), levede 1466. Ane 20063, 40051, 40179.

Note vedrørende anetavlenumrene 20026 og 20027: identiske med 9990 og 9991 samt med 10204 og 10205, Eske Bille og Sophie Krummedige.

Glob Krabbe til Nissum (Østergaard) Anerne 20028 og 20029

Levnedsløb: Mødte 1481 på skifte efter Morten Mortensen Due. Nedbrød 1516 Nissum og opførte en ny gård sydøst derfor, kaldet Østergaard. Nærværende 1523 ved Frederik I´s kroning. Nævnes endnu 1535.

Ægtefælle: Ingeborg (el. Inger) Skram (el. Fasti), ane 20029. Halvsøster til Peder Skram (Fasti), ane 118600.

Søn: Iver Krabbe, ane 10014.

Brødre: Mogens Krabbe, ane 39980.

Niels Krabbe, ane 20442.

Forældre: Morten Krabbe, ane 40056, 79960.

Karen Mogensdatter Glob, ane 40057, 79961.

Erik Christiernsen (Skram) til Voldbjerg. Ane 40058, 237200.

Else (Ellen) Skram, ane 40059.

Erik Eriksen Banner til Asdal, Kokkedal og Høiriis, ca. 1484 til 1554 Anerne 20030 og 20031 Livstilling: Rigsraad. Lensmand på Kallø, hvor Gustav Vasa sad fangen 1518-19. Hans undvigelse kostede Erik Eriksen 1600 Gylden, desuagtet holdt han længe ved Kong Christiern II. Var 1523 en af anførerne ved Kjøbenhavns belejring. Var 1533 sammen med Mogens Gøye (ane 10028, 19998, 20092) anfører for det Hertug Christian (III.) og den protestantiske lære hengivne parti. Var anfører i slaget ved Svendstrup og ved Aalborgs indtagelse. Marsk 1541.