PROBANDERNES TIP-10-OLDEFORÆLDRE FJORTENDE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 90-108)

Indhold: Anerne 8192 til 16383 (18 sider).

Note vedrørende anerne 8192 til 9471: oplysninger mangler.

Otto von Arenstorff til Künckendorf Ane 9472

Ægtefælle: Gift 1. gang med N. N. von Berg.

Gift 2. gang med Catharina von Eickstedt af Rothen Klimpenow.

Søn: Joachim von Arenstorff, ane 4736.

Forældre: Christoph von Arenstorff, ane 18944.

Catharina von Bergh, ane 18945.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 9474 til 9487: oplysninger mangler.

Henneke Rumohr til Roest og Dyttebøl Anerne 9488 og 9489

Levnedsløb: Nævnt 1512. Afstod Roest til sønnen Asmus. Hyldede 1523 hertug Frederik, medbeseglede 1533 forbundet mellem Danmark og hertugdømmerne. Var 1540 på landdagen i Rendsborg blandt dem, der bekendte sig til den gamle lære. Der blev i Slesvig 1551 brændt to hekser, fordi de bl. a. havde forvoldt ham en skade ved skulderen, så at han måtte holde sig et år til sengs, ligeså samme år kantorens kone og fire andre hekser i Kappel, fordi de havde forhekset ham og hans hustru, så at de havde måttet holde sengen et år, og man ikke kunne få hverken mælk eller smør på gården. Overlod 1557 med sin hustrus indvilligelse (søster til Jesper Sehested til Runtoft) al den arvedel, der måtte tilkomme ham på hustruens vegne i Runtofts tilliggende. Død “en Paaskedag” i året 1569.

Ægtefælle: Eibe Sested (Sehestedt), ane 9489.

Søn: Asmus Rumohr, ane 4744.

Forældre: Schack Rumohr til Roest, ane 18976.

Anna von Ahlefeldt, ane 18977.

Benedict Reimersen Sested til Runtoft (Esgrus S.), ane 18978.

Hese (Gese) Sivertsdatter Brockdorff, ane 18979.

Cai Rantzau til Kletkamp Anerne 9490 og 9491

Levnedsløb: Købte Kletkamp 1533 af Schack Rantzau, Gereby 1539 af Slesvig bispestol og Hanerau 1547, arvet af en søn. Født ca. 1488, var 1512 hofjunker på Gottorp, siden amtmand i Oldenburg Plön, Rendsborg, Eutin, Oldesloe med tolden og Reinbek kloster. Såret 1534 ved Lübeck. Forlenet med Koldinghus len. Erklærede sig 1540 på landdagen i Rendsborg som tilhænger af den gamle lære. Medlem af statholderskabet 1560, død samme år i krig, 72 år gammel.

Ægtefælle: Ida Blome, ane 9491. Søster til Didrik Blome, ane 9500.

Døtre: Margrethe Rantzau, født 1526, død 1600. Ane 4745.

Magdalene Rantzau, ane 151927.

Forældre: Henrik Rantzau, ane 18980.

Øllegaard Buchwald, ane 18981.

Hans Blome, ane 18982, 19000.

Abel Sehested, ane 18983, 19001.

Henrik Rantzau af Bülk, til Borghorst Anerne 9492 og 9493

Levnedsløb: Fangen august 1534 i Nyborg. I hertug Christians hoftjeneste, hofsinde. Amtmand 1542 i Haderslev (Tørning), siden i hertug Hans´ tjeneste. Død ca. 1560 eller 2. dec. 1582 (?).

Ægtefælle: Magdalene (Margrethe) Reventlow, ane 9493. (Han gift 2. gang med Helvig Blome).

Søn: Otto Rantzau til Schinkel, ane 4746.

Forældre: Otto Rantzau til Bülk og Knoop, ane 18984.

Anna Breide, ane 18985.

Johan Reventlow til Gram og Tovskov, ane 18986.

Birgitte Hansdatter (Lindenov), ane 18987.

Note vedrørende ane 9493, Magdalene Reventlow: i Danmarks Adels Aarbog, 1930, afsnit II, side 165 (kilde nr. 10) om slægten Rantzau anføres hun at være datter af Joh. Reventlow til Tostrup og Gram og Birgitte Lindenov.

Detlev van Bokwolde til Sierhagen, Neverstorf og Øvelgønne Anerne 9494 og 9495 Levnedsløb: Nævnt 1538, førte 1545 proces med sin moder og sine brødre, fik samme år forbud mod at jage på kongens grund i det Segebergske, blev samme år med sine brødre anklaget af deres faster for at have forholdt hende arv. Lå i proces mod Wismar-borgere, hvis gods han beslaglagde, fik kongelig befaling på at frigive det.

Talrige konflikter frem til 1583, var død 1590.

Ægtefælle: Elisabeth Godskesdatter Ahlefeldt af Saxtorf, ane 9495. Levede 1583, var død 1590.

Datter: Dorothea von Buchwald, ane 4747.

Forældre: Markvard van Bokwolde, ane 18988.

Margrethe Clausdatter Stake af Ritzerow, ane 18989.

Godske von Ahlefeldt til Saxtorp og Stubbe, ane 18990.

Margrethe Sehested, ane 18991.

Ditlev Brockdorff til Vindeby, Gaarz, Benz, Bürau og Rosenhof Anerne 9496 og 9497 Levnedsløb: Var 1519-23 amtmand på Flensborghus for kong Christiern II, overgav slottet efter tappert forsvar til hertug Frederik. Fra 1526 til sin død 1538 lensmand på Sønderborg og som sådan fra 1532 kong Christiern II´s fangevogter. Medbeseglede unionen 1533, var 1535 en af hovedmændene i slaget ved Øksnebjerg og under Københavns belejring.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1527 med Margrethe Rantzau, ikke ane.

Gift 2. gang 1532 med Magdalene von der Wisch, ane 9497. Købte Manhagen 1546, levede som enke i 50 år, var død 1590.

Søn: Henrik Brockdorff til Vindeby og Altenhof. Ane 4748.

Søskende: Henrik Brockdorff, ane 151926.

Hese (Gese) Sivertsdatter Brockdorff, ane 18979.

Forældre: Sivert Brockdorff til Vindeby og Gaarz, ane 18992.

Anna von Buchwald, ane 18993.

Jørgen von der Wisch til Dänisch Nienhof, ane 18994.

Margrethe Rantzau, ane 18995.

Wulf van der Wisch til Glasau Anerne 9498 og 9499

Ægtefælle: Dorothea von Ahlefeldt, ane 9499.

Datter: Magdalene von der Wisch, ane 4749.

Forældre: Hans von der Wisch, ane 18996.

Margrethe Rathlau, ane 18997.

Wulf von Ahlefeldt, ane 18998.

Øvrige oplysninger mangler.

Didrik Blome til Hornstorf og Seedorf Anerne 9500 og 9501

Levnedsløb: Født 1480-85. Svarede 1507 landskat. Nævnt 1517 blandt dem, der ville berøve Salome von der Wisch og hendes døtre deres ejendom. Medbeseglede 1522 overenskomsten mellem Lübeck og hertugdømmerne.

Nævnt 1530 i rusttjenestelisten. Medbeseglede 1533 unionen mellem Danmark og hertugdømmerne.

Bekendte sig 1540 til den katolske lære. Amtmand 1542 i Steinburg. Var 1545 efterstræbt af Martin Waldenfels. Svarede 1548 skat, død 1549.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Abel Pogwisch, død o. 1535. Ikke ane. (Hun gift 1. gang med Henrik Brockdorff til Vindeby).

Gift 2. gang med Margrethe Meinstorp, ane 9501.

Søn: Didrik Blome, ane 4750.

Søster: Ida Blome, ane 9491.

Forældre: Hans Blome, ane 18982, 19000.

Abel Sehested, ane 18983, 19001.

Ewald Meinstorf til Oppendorf og Schönhorst, ane 19002.

Lucie Rantzow til Quarnbeck, ane 19003.

Otto Rantzau til Salzau og Wittenberg Anerne 9502 og 9503

Ægtefælle: Sophie Reventlow, ane 9503.

Datter: Elisabeth Rantzau, født 1550, død 1575. Ane 4751. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 9504 til 9531: oplysninger mangler.

Jan (Johan) van Marselis (Marselius) Anerne 9532 og 9533

Ægtefælle: Diana van Duffle d´Elszwond, ane 9533.

Søn: Gabriel Marselis den ældre, ane 4766. Øvrige oplysninger mangler.

Peter L´ Hermite Anerne 9534 og 9535

Ægtefælle: Elisabeth Haunders fra Münster, ane 9535.

Datter: Anne L´ Hermite, ane 4767. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 9536 til 9623: oplysninger mangler.

Morten Hegelund Ane 9624

Levnedsløb: Borgmester i Viborg 1526.

Søn: Morten Mortensen Hegelund, ane 4812. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 9626 til 9983: oplysninger mangler, se dog anetalsregister.

Bertel Holck til Rønhave, død 1535 Anerne 9984 og 9985

Levnedsløb: Nævnt 1507. Hyldede 1523 kong Frederik. Opført 1534 i skatteregistret med 10 plove.

Ægtefælle: Cathrine (Karen) Lund, ane 9985. Hofjomfru i dronning Dorotheas jomfrukammer.

Søn: Henrik Holck, ane 4992.

Forældre: Ditlev Holck, ane 19968, 80880.

Anna Henriksdatter (el. Cathrine ?) von Pogwisch, ane 19969, 80881.

Henrik Lund, ane 19970.

Magdalene Hansdatter Schrandi, ane 19971

Anders Jacobsen Reventlow til Søbo, nævnt 1518 Anerne 9986 og 9987

Levnedsløb: Bispelig Lensmand på Dragsholm 1527. Gjorde 1524 lovhævd på Søbo. Faldt 1535 for Assens, begravet i Jordløse kirke.

Ægtefælle: Sidsel Nielsdatter Lange, ane 9987. Død 1553, gravsten i Jordløse kirke. (Søster til Erik Lange Nielsen, falden i Sverig 1519. Ane 10006).

Datter: Magdalene Reventlow, ane 4993.

Forældre: Jacob Knudsen Reventlow, ane 19972.

Anna Flemming, ane 19973.

Niels Lange, ane 19974, 20012.

Ane Knudsdatter Saxtrup, ane 19975, 20013.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Trap Danmark, bind 13, side 796 (kilde nr. 35).

Hans Jespersen Krafse til Basnæs og Utterslev Anerne 9988 og 9989

Levnedsløb: Født 1487. Lensmand på Aalholm, senere Kalundborg og Korsør. Fik 1523 med Hr. Henrik Gøye af Kong Christiern betroet Sjællands forsvar, men sluttede sig snart til Frederik I. Ridder, Rigsraad. Død 1530.

Ægtefælle: Lene Eilersdatter Hak, til Egholm. Død 1564.

Søn: Eiler Krafse, ane 4994.

Forældre: Jesper Krafse, ane 19976.

Karen Lunge, ane 19977.

Eiler Hak, ane 19978.

Ane Nielsdatter Present, ane 19979.

Eske Bille til Svanholm, D. R. R. ca. 1480, død 1552 Ane 9990, jfr. 10204, og 9991 Levnedsløb: Lensmand på Københavns Slot, senere på Hagenskov og på Bergenhus. Fangen 1534 af Lybækkerne. Fra 1547 Rigshovmester, 1549 statholder i Sjælland. Højt anset i sin samtid, spillede navnlig en betydelig rolle under Grevefejden.

Ægtefælle: Sophie Henriksdatter Krummedige til Brunlag, Valden, Ellinge, Mogenstrup og Assendrup. Gift 1512. Død 1558. Ane 9991, jfr. 10205 og 20027.

Børn: Tretten børn, deriblandt:

Hilleborg Bille, ane 4995.

Peder Bille, død 1580. Ane 5102.

Anne Bille Esgesdatter, ane 10013.

Søskende: Knud Bille (ane 5092), Karen Bille (ane 118603), Maren Pedersdatter Bille (ane 20441), Hilleborg Bille (ane 19995). Endvidere Mogens, Ove (Biskop i Aarhus), Sophie, Margrethe, Karen, Hartvig, Sidsel.

Fætter: Claus Bille, ane 9992.

Forældre: Peder Torbernsen Bille, ane 19980, 10184, 39990.

Anne Knudsdatter Gyldenstjerne, død 1521. Ane 19981, 10185, 39991.

Henrik Krummedige, ane 19982.

Anne Rud, ane 19983.

Claus Bille til Allinde og Lyngsgaard, D. R. R., nævnt 1490, død 1558 Anerne 9992, jfr. 20218, og 9993 Levnedsløb: Deltog 1520 i Toget til Sverig og i Upsalaforliget. Sendtes 1535 til Norge til forhandling med Erkebispen i Trondhjem, men blev fanget under det påfølgende oprør. Var på grund af sin dygtighed og rigdom en af sin tids indflydelsesrigeste mænd i Danmark og Norge. Hofmester, medlem af Rigsraadene i Danmark og Norge. (Efter hans død arvede hver af døtrene 6 svenske Læster korn i jordegods og 6000 Rdlr. i penge, sønnerne det dobbelte, i alt 66 Læster korn og 66.000 Rdlr. Fra stamtavle over slægten Bille i tillægsbind til Tycho de Hofman: Efterretninger om Danske Adelsmænd, Kjøbenhavn 1777).

Ægtefælle: Lisbeth Ulfstand Jensdatter, gift 1524, død 5/4 1540. Søster til Sidsel Ulfstand til Ljungby og Bønned, død 1575, ane 10199, og til Beate Jensdatter Ulfstand, ane 59327.

Børn: Elleve børn, deriblandt:

Beate Bille, ane 5013, 10109.

Sidsel Bille, ane 5001.

Sophie Bille, ane 5109.

Jens Bille, ane 4996.

Maren, ane 29651.

Søster: Elline Steensdatter Bille, død 1559. Ane 20477.

Forældre: Steen Basse Bille, ane 19984.

Margrethe Rønnow, Hvidkilde, ane 19985.

Jens Ulfstand Holgersen, ane 19986, 20398.

Margrethe Trolle, ane 19987, 20399.

Eiler Rønnow til Hvidkilde og Faareveile, død 1565 Ane 9994, jfr. 10230, og 9995 Levnedsløb: Skal 1519 have tjent kongen af Frankrig, som sendte ham til Danmark til hjælp for Kong Christiern mod de Svenske. Han fortsatte forældrenes trætte mod biskop Jens Andersen Beldenak, hvem han 1530 fik dømt til at være en løgner og æreskænder. Havde 1533 Skjenkelsø i forlening af Ærkebispen. Samme år Rigsraad, menes trods sine katolske slægtskabsforbindelser at have støttet reformationen. Deltog 1534 i kongevalget i Hjallese kirke, blev fangen af de grevelige og ført til Neustadt slot i Mecklenborg, kom hjem samme år, men mistede sin plads i Rigens råd og måtte forpligte sig til at være Kong Christiern III huld og tro og ikke praktisere for bisperegimets genindførelse. Fra 1551 Hofmester hos den senere kong Frederik II.

Ægtefælle: Anna Tygesdatter Krabbe, ane 9995, 10231. Født 1509, død 1543. Søster til Mogens Krabbe, ane 5016, og til Elsebeth Tygesdatter Krabbe, ane 29655.

Døtre: Anne Eilersdatter, gift Hardenberg, ane 5115.

Karen Rønnow, ane 4997.

Broder: Joachim Rønnow, biskop.

Søstre: Berete (Birte, Birgitte) Rønnow Markvardsdatter, død 1527. Ane 5093.

Anne Marqvardsdatter Rønnow til Løgismose, ane 20191. Var død 1572.

Forældre: Marqvard Rønnow, ane 10186, 19988, 20460.

Mette Joachimsdatter Hardenberg (Rønnow), ane 10187, 19989, 20461.

(Marske) Tyge Krabbe, ane 10032, 19990, 20462, 160030.

Anne Rosenkrantz, ane 10033, 19991, 20463, 160031.

Hans Johansen Lindenow til Fovslet, nævnt 1564 til 1588 (1568 ?) Anerne 9996 og 9997 Levnedsløb: Deltog 1534 i hyldingen i Hjallese kirke. Fangen af Grev Christoffer ved Nyborgs indtagelse. Lensmand 1540 på Kjærstrup, senere Hindsgavl, Silkeborg. Afslog 1559 at modtage den ham af Kongen tilbudte ridderværdighed.

Ægtefælle: Riborre (Riborg) Lauridsdatter Tegenhus (eller Tinhuus) til Julskov (Vinding H.), død 1572.

Søn: Hans Johansen Lindenow, ane 4998.

Søster: Birgitte Hansdatter (Lindenov), ane 18987.

Forældre: Hans Johansen Lindenow, ane 19992.

Birgitte (Berete) Eriksdatter Rosenkrantz, død før 1537. Ane 19993.

Laurids Tegenhus, ane 19994.

Hilleborg Bille, ane 19995.

Otto Rosenkrantz til Næsbyholm (Næsbygaard), død 27/9 1557 Anerne 9998 og 9999 Levnedsløb: Var 1548 Hofsinde, deltog i brudetoget til Sachsen.

Ægtefælle: Ide Mogensdatter Gøye til Skjærvad, død 1563. Halvsøster til Albert Gøye, ane 10046, helsøster til Falk Gøye, ane 5014, og til Helveg Gøye, ane 10043.

Datter: Margrethe Rosenkrantz, ane 4999.

Søskende: Jørgen Rosenkrantz, ane 2504, og Anne Rosenkrantz, ane 10047.

Forældre: Otto Rosenkrantz, ane 5008, 19996, se 2504.

Margrethe Gans, ane 5009, 19997.

Mogens Gøye, ane 10028, 19998, 20092.

Margrethe Sture, ane 10029, 19999.

Jacob Eskildsen (Høg) til Lergrav, Eskjær ogVang, levede 1528 Anerne 10000 og 10001 Levnedsløb: Havde 1524 Kjølskegaard i forlening af sin svoger, biskop Stygge Krumpen i Børglum.

Ægtefælle: Johanne Krumpen (søster til Otto Krumpen), død ca. 1553.

Søn: Jacob Høg, ane 5000.

Forældre: Eskild Nielsen Høg, ane 20000, 473182.

Ellen Nielsdatter Banner, ane 20001, 473183.

Jørgen Krumpen, ane 20002.

Anna Styggesdatter Rosenkrantz, ane 20003.

Note vedrørende 10002 og 10003: identiske med 9992 og 9993, Claus Bille og hustru, se endvidere anetavlenumrene 10026 og 10218.

Holger Ulfstand Gregersen til Skabersjø, DRR, død 12/12 1542 Anerne 10004, jfr. 10212, og 10005 Levnedsløb: Var 1516 Hofsinde. Gjorde sammen med Hr. Johan Oxe 1518 en rejse til det hellige land. Høvedsmand på Varberg 1518, senere Laholm. Svor 1523 påny Kong Christiern II troskab, men sluttede sig snart til Kong Frederik. Ridder og Rigsraad 1523. Deltog 1525 i toget til Gulland. Landsdommer i Skaane 1536.

Måtte 1534 sværge grev Christoffer troskab, men forlod snarest atter dennes sag og var året efter en af anførerne for den skånske adel ved Helsingborgs undsætning og Landskrones belejring. Var 1542 en af anførerne for det krigsfolk, som sendtes til Bleking i anledning af Dackefejden. Begravet i Lund Domkirke.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anne Predbjørnsdatter Podebusk, død 1521. Ane 10005, 10213. Søster til Ingeborg Podebusk, ane 10193, til Claus Podebusk, ane 10232, til Anne Podebusk, ane 10005, og halvsøster til Jytte Podebusk, ane 5113.

Gift 2. gang med Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg, død 1550.

Søn: Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg, ane 5002, 5106.

Broder: Truid Gregersen Ulfstand til Torup, født 1487. Ane 10030, 10236.

Forældre: Gregers Jepsen (Ibsøn) Ulfstand, ane 20008, 20472, 20060.

Else Bille Torbernsdatter, ane 20009, 20473, 20061.

Predbjørn Podebusk, ane 20010, 20464, 20386, 10226.

Vibeke Rosenkrantz, ane 20011, 20387, 20465.

Erik Lange Nielsen, falden i Sverig 1519 Anerne 10006 og 10007

Ægtefælle: Begge Eriksdatter Rosenkrantz til Engelsholm (Tørrild H.), død 1562. (Hun gift 2. gang med Anders Skeel til Hegnet, ane 59280). Søster til Karen Eriksdatter Rosenkrantz, ane 59191, se anetavlenummer 59275.

Datter: Ane Lange, ane 5003.

Søster: Sidsel Lange, ane 9987.

Forældre: Niels Mogensen til Knudsbøl, nævnt 1503. Ane 19974, 20012.

Anne Knudsdatter Saxtrup (eller Margrethe Henriksdatter Friis af Hesselager).

Erik Timmesen Rosenkrantz, ane 20014.

Margrethe Høg, ane 20015, 40443.

Note vedrørende anerne 10008 og 10009: anesammenfald med nr. 9996 og 9997, Hans Johansen Lindenow og Riborre Tegenhus. Vedrørende anerne 10010 og 10011: anesammenfald med nr. 9998 og 9999, Otto Rosenkrantz og Ide Gøye.

Jens Brahe til Vidskøfle, død 1560 Anerne 10012 og 10013

Levnedsløb: Opbyggede Vidsköfle. Hofsinde 1532. Forlenet med Bækkeskov kloster. Deltog 1548 i prinsesse Anna´s brudefølge til Sachsen.

Ægtefælle: Anne Bille Eskesdatter. Søster til Hilleborg Bille, ane 4995 og til Peder Bille, ane 5102.

Sønner: Tyge Brahe, ane 5006.

Peder Brahe, ane 5022.

Forældre: Axel Brahe, ane 20024, 20088.

Anne Brok, ane 20025, 20089.

Eske Bille, ane 9990, 10204, 20026.

Sophie Krummedige, ane 9991, 10205, 20027.

Iver Krabbe til Krogholm, Østergaard, død 1561 Anerne 10014 og 10015

Levnedsløb: Nævnt 1532. Blev 1540 fanget i slaget ved Svendstrup, atter frigivet ved indtagelsen af Aalborg. Forlenet med Københavns slot 1536, siden Borreby, Krogen, Koldinghus. Rigsraad.

Ægtefælle: Magdalene Eriksdatter Banner til Basnæs og Skovshoved (Krabbesholm). Død 1597.

Døtre: Helvig Krabbe Iversdatter, død 1578. Ane 5007.

Dorte Iversdatter Krabbe til Store Rugtved og Krabbesholm, ane 14829.

Forældre: Glob Krabbe, ane 20028.

Ingeborg Skram, ane 20029.

Erik Eriksen Banner til Asdal, ane 20030.

Mette Nielsdatter Rosenkrantz, ane 20031. Død 1597.

Holger Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm og Boller, død 1496 Anerne 10016, jfr. 40150, og 10017 Levnedsløb: Nævnt 1485. Beseglede 1487 hyldingen i Lund. Høvedsmand på Skanderborg. 1492 Rigsråd. Sendt til

Gulland 1495, død 1496 på tilbagevejen herfra på Krogholm. Se iøvrigt Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Ægtefæller: Gift 1. gang med Margrethe Boesdatter Flemming, ane 10017.

Gift 2. gang ca. 1491 med Anne Henriksdatter Meinstrup, ane 40151.

Børn: Otto, ane 5008 (søn af 1. ægteskab). Arvede stor rigdom efter sin mor.

Holger, født 1496. Faldt 16/10 1534 mod bønderne ved Svendstrup.

Mogens. Ugift.

Sophie “den Kloge”, 1493-1563. Gift med Axel Brahe til Krogholm. (Han gift 1. gang med Anne Brok, ane 20025).

Else (datter af 2. ægteskab), gift med Albert Glob, anerne 20074 og 20075.

Søskende: Otte Eriksen, var død 1491.

Mogens Eriksen, dr. theol., munk i Maribo, erkedegn i Viborg, siden Aarhus.

Henrik Eriksen, død lille.

Knud Eriksen, død i Italien før 1492 Niels Eriksen, 1450-1516. Ane 40062.

Jørgen Eriksen, død kort efter 1496.

Henrik Eriksen til Bistrup, faldt 17. februar år 1500 ved Hemmingstedt i Ditmarsken.

Holger Eriksen, her.

Tønne Eriksen, var død 1492.

Anne, nonne i Mariager.

Karen, abedisse i Mariager.

Elsebeth, gift med Hans von Ahlefeldt til Tørning, død 17. februar år 1500 ved Hemmingstedt.

Vibeke, gift med Predbjørn Podebusk, ane 20010, 20386, 10226, 20464.

Mette, gift med Eskild Gjøe. Anetavlenumrene 20056, 39996 og 20057, 39997.

Dorthe, død spæd.

Else, død spæd.

Kirsten, gift med Jørgen Rud, anerne 20050, 39966 og 20051, 39967.

Forældre: Erik Ottesøn, ane 20032, 40022, 40102, 79994, 80124.

Sophie Gyldenstjerne Henriksdatter. Ane 20033.

Boe Flemming, nævnt 1456. Ane 20034.

Sigrid Erlendsdatter, ane 20035.

Jesper Gans til Pullitz Anerne 10018 og 10019

Ægtefælle: Anne Maltzahn.

Datter: Margrethe Jespersdatter Gans, ane 5009. Øvrige oplysninger mangler.

Hans Nielsen Lange til Lydum og Kjærgaard Anerne 10020 og 10021

Levnedsløb: Var 1504 og 1518 af sin frænde Bisp Iver Munk forlenet med Trøjborg. Død 1535.

Ægtefælle: Maren Christensdatter Spend, boede på Partbo ved Varde. Var død 1565.

Søn: Gunde Lange, ane 5010.

Broder: Rigsraad Thomas Nielsen til Lydum, ane 10190.

Forældre: Niels Gundesen Lange, ane 20040.

Anne Nielsdatter Rosenkrantz, ane 20041.

Christen Spend til Mindstrup, nævnt 1475. Ane 20042.

Edel Lagesdatter (Saltensee af Linde), nævnt 1536. Ane 20043.

Hans Breide til (Heils) Vorgaard (Nr. Thyrstrup H.) Anerne 10022 og 10023 Levnedsløb: Tjente 1481 Detlev von der Wisch og 1489 på Gottorp, betalte 1507 12 Mrk. Landbede, havde 1511 biskoptienden af Thyrstrup herred. Fik 1517 ventebrev på Skodborg og Hundsbæk len, døde snart efter.

Ægtefælle: Thale Emmiksen.

Datter: Cathrine Breide, ane 5011.

Forældre: Hartvig Breide, ane 20044.

Abel Skinkel Schacksdatter, ane 20045.

Emmike Emmiksen, ane 20046.

Karen Stangenberg, ane 20047.

Tyge Brahe til Tostrup, D.R.R., død 1523 Anerne 10024, jfr. 20216, og 10025 Levnedsløb: Købte 1499 sammen med sin broder Axel (ane 20024) part i Vidsköfle. Fra 1514 Ridder. Sluttede sig 1523

til Kong Frederik I, blev Rigsraad, men faldt samme år “for” Malmö.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Magdalene Olufsdatter Krognos, død 1510.

Gift 2. gang med Sophie Jørgensdatter Rud til Elved, død 1555 på Thureby, begravet i Tersløse kirke. Ane 10025, 20217. (Hun gift 2. gang med Rigsraad Erik Madsen Bølle til Tersløse og Orebygaard). Søster til Anna Rud, ane 19983.

Søn: Otto Brahe, ane 5012.

Datter: Anne Tygesdatter Brahe, død 1590. Ane 10239.

Brødre: Axel Brahe, ane 20024.

Aage Brahe, ane 59326.

Forældre: Axel Brahe, ane 20048, 40048.

Maren Lunge, ane 20049, 40049.

Jørgen Rud, ane 20050, 39966.

Kirsten Eriksdatter Rosenkrantz, ane 20051, 39967.

Note vedrørende ane 10024, Tyge Brahe: farfar til astronomen. Vedrørende anerne 10026 og 10027: identiske med 9992, Claus Bille og 9993, Lisbeth Ulfstand.

Mogens Gøye til Krenkerup og Skjersø, død 1544 Anerne 10028, jfr. 19998, 20092, og 10029 Levnedsløb: Var 1492 Hofsinde, Ridder 1501, Rigsraad 1503. Lensmand på Aalborghus. Af Frederik I udnævnt til Rigshofmester, fik livsbrev til Gavnø kloster. Gik over til Lutheranismen. Spillede en fremragende rolle under Grevens Feide og ved Hertug Christians kongevalg. Fra 1534 Statholder, først i Jylland, siden på Sjælland. Begravet i Voldum kirke.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Mette Bydelsbæk Albrechtsdatter til Torbenfeld, død 1513 (1531 ?). Ane 20093.

Gift 2. gang med Margrethe Clausdatter Sture, ane 10029, 19999, 20087.

Sønner: Falk Gøye, ane 5014. Halvbroder til Albert (Albrecht) Gøye, ane 10046 (søn af 1. ægteskab).

Døtre: Ide Gøye, ane 9999.

Helveg Gøye, død 1597. Ane 10043.

Forældre: Eskild Gøye, ane 20056, 39996.

Mette Timmesdatter Rosenkrantz (gik i Kloster). Ane 20057, 39997.

Claus Sture, ane 20058, 39998.

Sophie Holck, ane 20059, 39999.

Truid Gregersen Ulfstand til Torup, født 1487, død 1545 Anerne 10030, jfr. 10236, og 10031 Levnedsløb: Mødte 1507 på skifte efter Fru Sidsel Lunge (ane 20369, 39961). Var 1510 kongens småsinde.

Høvedsmand på Varberg 1522. Svor 1523 atter Kong Christiern II troskab, men sluttede sig snart til Kong Frederik, blev optaget i Rigsraadet. Ridder 1524. Holdt 1529 skifte med sin svoger Niels Brok, fik Barsebek og part i Estrup og Vemmetofte. Holdtes 1534 en tid fangen i Malmø og måtte slutte sig til grev Christoffer. Mistede 1535 Varberg, som Markus Meier ved list overrumplede og fangede hans hustru og børn, hvorimod han selv undslap. Tog året efter Varberg tilbage og beholdt det til sin død. Medanfører 1537 for en flåde til Norge. Forfattede en reces af de norske love. Død på Torup, “valde misere quantumvis ditissimus auro fuit”, begravet i Lund Domkirke.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Ide Lagesdatter Brok til Barsebek og Estrup, død ca. 1531. Ane 10031, 10237.

Gift 2. gang med Gørvel Faddersdatter (af de svenske Sparre´r) til Giske (Norge), født 1517, død 1605 på Børringe kloster. (Hun gift 1. gang med Peder Nielsen Grip, 3. gang med Lage Brahe).

Datter: Ide Ulfstand, ane 5015.

Søn: Niels Truidsen Ulfstand til Barsebek og Vemmetofte, død 1575. Ane 5118.

Broder: Holger Gregersen Ulfstand, ane 10004, 10212.

Forældre: Gregers Jepsen (Ibsøn) Ulfstand, ane 20008, 20060.

Else Bille, ane 20009, 20061.

Lage Eskesen Brok, ane 20062, 20474, 40050.

Kirsten Pedersdatter Høg, ane 20063, 20475.

Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm, 1474 til 1541 Anerne10032, jfr. 19990, og 10033 Ægtefælle: Anne Rosenkrantz, død 1564. Ane 10033, 19991. Søster til Mette Rosenkrantz, ane 20031, og til Oluf

Nielsen Rosenkrantz til Vallø, ca. 1498 til 1545, ane 10206.

Søn: Mogens Krabbe, ane 5016.

Døtre: Anna Krabbe, ane 9995, 10231.

Elsebeth Krabbe,ane 29655.

Øvrige børn: Erik, Margrethe, Knud, Olive, Gertrud, Vibeke, Niels, Morten.

Søster: Dorthe Krabbe, ane 10209, 20077.

Forældre: Mogens Krabbe, ane 39980, 20064.

Lisbeth Lunge, ane 39981, 20065.

Niels Eriksen Rosenkrantz, ane 39982, 20066, 20412, 40062.

Berete (Birgitte) Olufsdatter Thott, ane 39983, 20067, 20413, 40063.

Øvrige oplysninger: se mere udførligt under ane 19990.

Jacob Geed til Rønsjøholm (el Røsøholm) og Jordbjerg (Vemmenhøg H.) Anerne 10034 og 10035 Levnedsløb: Formodentlig slægtens sidste mand. Nævnt 1501 og i den store Reces 1536, var død 1546.

Ægtefælle: Bodil (Boel) Tagesdatter Hollunger, ane 10035. Var død 1528.

Søster til Helle Tagesdatter Hollunger, ane 10041.

Datter: Karen Geed, ane 5017.

Forældre: Oluf Geed, ane 20068.

Else Dotting, ane 20069.

Tage Henriksen, ane 20070, 20082.

Karen Christiansdatter Tornekrantz, ane 20071, 20083.

Iver Friis til Haraldskjær, død 1557 Anerne 10036 og 10037

Levnedsløb: Rigsråd. Lensmand på Næs. Forseglede recessen 1536, var samme år nærværende ved kroningen. Broder til biskop i Viborg Jørgen Friis.

Ægtefælle: Sophie Glob Albertsdatter, levede endnu 1574. Hun var ægtemandens broders steddatter. Hun ledsagede sammen med sin søster deres mormoder, Fru Anne Meinstrup, ane 40151, til Sjællands Landsting, og de ville ligesom denne være blevet dræbt, om ikke nogle af grev Christoffers hoffolk havde frelst dem.

Søn: Jørgen Friis, ane 5018.

Forældre: Anders Friis, ane 20072.

Bodil Steenfeld, ane 20073.

Albert Glob, ane 20074.

Else Rosenkrantz, ane 20075.

Palle Juel til Pallisbjerg og Udstrup, nævnt 1548, død 1585 Anerne 10038 og 10039 Levnedsløb: Proviantmester 1563, forlenet med Holstebrogaard, senere med Sandfærgaard. Tilstede ved hyldingen

1580. Landsdommer i Jylland.

Ægtefælle: Anne Lykke, ane 10039. Indværgede 1541 Havnø med lovhævd.. Søster til Hans Lykke, ane 29656.

Datter: Anne Juel, ane 5019

Broder: Jens Juel til Alsted, død 1581. Ane 5104.

Forældre: Mogens Juel, ane 10208, 20076.

Dorthe Krabbe, ane 10209, 20077.

Erik Lykke til Skovgaard, ane 20078.

Anne Bertelsdatter Kaas (Sparre), død 1585. Ane 20079.

Peder Marsvin til Lundende og Hollufgaard, nævnt 1503, død 1526 Anene 10040 og 10041 Levnedsløb: Tjente 1503 Dronning Christine for smådreng, nævnes 1524 i forbundet mod Lutheranismen. Tilbyttede

sig 1526 af St. Hans kloster et par gårde i Neder- og Over-Holluf.

Ægtefælle: Helle Tagesdatter Hollunger til Dybæk, død 1556. Begravet i Lund domkirke. Søster til Bodil (Boel) Tagesdatter Hollunger, ane 10035.

Søn: Jørgen Marsvin, ane 5020.

Forældre: Jørgen Marsvin, ane 20080.

Anna Andersdatter Passow, ane 20081.

Tage Henriksen, ane 20082, 20070.

Karen Christiansdatter Tornekrantz, ane 20083, 20071.

Otto Gyldenstjerne til Ivernæs Anerne 10042 og 10043

Levnedsløb: Beskyldtes 1514 for at have bemægtiget sig Dalum klosters gods. Var 1527 på Akershus hos broderen.

Sad 1550 på Bygholm, død her 1551. Begravet i Graabrødrekloster i Horsens.

Ægtefælle: Helveg Gøye, død 1597. Ane 10043. (Hun gift 2. gang med Mogens Gøye til Bremervold). Søster til Falk Gøye, ane 5014, og til Ide Gøye, ane 9999. Halvsøster til Albert (Albrecht) Gøye, ane 10046 (søn af 1.

ægteskab).

Datter: Karen Ottesdatter Gyldenstjerne til Aunsbjerg, død 1581. Ane 5021.

Brødre: Knud Henriksen Gyldenstjerne, ane 5112.

Mogens Gyldenstjerne, ane 10222.

Christoffer Gyldenstjerne, født 1548, gift 1575. Ane 29634.

Forældre: Henrik Knudsen Gyldenstjerne, ane 10224, 20084.

Karen Bille, ane 10225, 20085.

Hr. Mogerns Gøye til Krenkerup, ane 20086, 10028, 19998, 20092.

Margrethe Clausdatter Sture, ane 20087, 10029, 19999.

Note vedrørende ane 10043: se Danmarks Adels Aarbog, 1896, XIII, side 155 og 1926, XLIII, afsn. II, side 20 og 25 (kilde nr.

10). Vedrørende anerne 10044 og 10045: identiske med 10012, Jens Brahe og 10013, Anne Bille, idet 5006, Tyge Brahe, og 5022, Peder Brahe, er brødre.

Albert (Albrecht) Gøye til Krenkerup, Gunderslevholm m. v., død 1558 Anerne 10046 og 10047 Levnedsløb: Hofsinde 1531. Blev såret og fanget ved Svendstrup, men slap løs ved Aalborgs indtagelse. Var 1535

Fodermarsk, siden lensmand på Stege, Dragsholm, Torup, Gjerlev, Skanderborg.

Ægtefælle: Anne Rosenkrantz Ottesdatter, 1522-1589. ("En af de dådkraftige kvinder i 16. århundrede". Dsk. Biogr.

Lex., kilde nr. 6). Søster til Jørgen Rosenkrantz Ottosøn, ane 2504, og til Otto Rosenkrantz, død 1557, gift med Ide Gjøe, anerne 9998 og 9999.

Datter: Margrethe Gøye, ane 5023.

Halvsøskende: Falk Gøye, ane 5014.

Ide Gøye, ane 9999.

Helveg Gøye, død 1597. Ane 10043.

Forældre: Mogens Gøye, ane 10028, 19998, 20092.

Mette Bydelsbak, ane 20093.

Otto Holgersen Rosenkrantz, ane 5008, 20094.

Margrethe Gans, ane 5009, 20095.

Note vedrørende anerne 10048 til 10079: oplysninger mangler.

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 90-108)

Related documents