PROBANDERNES TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE SJETTE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 34-42)

Indhold: Anerne 32 til 63 (8 sider).

Nr. Navne: Forældre til ane:

32-33 Frants Hvass, Ellen Cecilie Færch 16

34-35 Christian August Schmidt, Kirsten Christoffersdatter 17 36-37 Geert de Lichtenberg, Marie Sophie von Arenstorff 18 38-39 Thøger v. Arenstorff, Sophie Dorothea baronesse Holck 19

40-41 Mads Nielsen Winge, Maren Nielsen 20

42-43 Thomas Hvass, Marie Kirstine Møller 21

44-45 Carl Frederik Vilhelm Lewerkhuusen, Mette Pauline Boserup 22

46-47 Niels Jensen, Abelone Michelsdatter 23

48-49 Rasmus Cortsen, Christiane Hansen 24

50-51 Andreas Nicolai Flensborg, Cecilie Marie Bay 25

52-53 Identiske med anerne 48-49 26

54-55 Johan Schultz, Cathrine Keller 27

56-57 Ole Peter Momme, Eva Helene Georgine Müllersen 28 58-59 Peter Sørensen Asminderød, Inger Marie Hansen 29 60-61 Hans Heinrich Simonsen, Anna Cecilie Kubel 30

62-63 Hans Hansen, Johanne Rasmussen 31

Frants Hvass, 1736 - 1806 Anerne 32 og 33

Levnedsløb: Født 20/12 1736. Cand. theol., godsejer, Randrup. Død 2/10 1806, begravet på Skibsted kirkegård (registreret gravsted).

Ægtefælle: Ellen Cecilie Færch, ane 33. Født 6/6 1772, død 17/3 1832 på Randrup. Gift 2. gang med Thyge Thygesen, 1767-1842.

Børn: 1. Erik Christian Andreas Hvass. Gift med Johanne Margrethe Neergaard.

2. Maren Laurence Hvass, gift Rosenbeck.

3. Anna Marie, 1795-1801.

4. Anders Nicolai Hvass, ane 16.

5. Marcus Pauli Hvass (Legationssekretær).

6. Marie Francisca Thygesen.

Se note ad ane 16.

Søskende (ane 32): 1. Christian Hee Hvass (Paris).

2. Anna Elisabeth Hvass. (Gift Hopp).

3. Karen Hvass.

4. Anders Hvass, se Supplement (I), afsnit I.

5. Hedevig Sabine Hvass. (Gift med Hans Adolf Brorson, brodersøn af salmedigteren).

6. Frants Hvass, her.

7. Thomas Hvass, ane 42.

Søskende (ane 33): 8 børn, hvoraf 5 døde som små.

Niels Andersen Færch, 1787-1825.

Ellen Cecilie, her.

Maren Cathrine, 1783-1856.

Forældre: Erik Christian Grave Hvass, ane 64.

Anna Mariche Hee, ane 65.

Anders Nielsen Færch, ane 66.

Maren Lauritzen eller Larsen, ane 67.

Kilder: Fam. Hvas I, side 32 og 39, V, side 129 (kilde nr. 22).

Silhuetklip forefindes af Ellen Cecilie og Thygesen.

Registrerede gravsten, Skibsted kirkegård.

Note: se stamtavlen i note ad ane 42.

Christian August Schmidt, 1748 til 1807 Anerne 34 og 35

Levnedsløb: Født 1/9 1748. Skolelærer i Grønderup. Død 26/7 1807, begravet (29/7 1807) på Brahetrolleborg kirkegård (fredet gravsted).

Ægtefæller: Gift 1. gang: oplysninger mangler, udviklede sindssygdom.

Gift 2. gang med Sophie Elisabeth Limkilde, født ? -/- 1768, død 29/7 1796.

Gift 3. gang 5/5 1797 Brahetrolleborg med Kirsten Christoffersdatter, ane 35 (se note), født 9/5 1770, død 23/4 1858. En søster, Birthe Marie Christoffersdatter, var gift med justitsråd, godsforvalter Ehrenreich på Hardenberg.

Børn: Af 1. ægteskab: Datter, gift Jeanthy, 2 børn.

Af 2. ægteskab: Anne Cathrine, født 16/7 1796, død ugift.

Af 2. ægteskab: Christiane Laurine. Gift med N. E. Fich, Odense.

Af 3. ægteskab:

1. Sophie Elise Augusta. Gift med J. G. G. Fich (se note).

2. Kirstine Dorothea, ane 17.

3. Christian August Schmidt, 1801-1834. Hans datter Emilie var skolebestyrerinde i Gothersgade, Kbh..

4. Johan Friderich Christopher, født 8/12 180 ?, død 23/1 1811.

5. Conradine Frederikke Schmidt, gift Schiellerup.

Søskende: Se ane 68.

Forældre: Fader: Christen Smid af Sarup, ane 68.

Moder: oplysninger mangler.

Fader: Christoffer Larsen, ane 70.

Moder: Dorthe Augusta Larsdatter, ane 71.

Kilde: Fam. Hvas. I, side 54, 123 (kilde nr. 22).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

Tip 2 oldefar på fædrene side:

34. Christian August Schmidt.

16. Kirstine Dorothea Hvass.

8. Frants Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende anerne 34 og 35, Christian August Schmidt og Kirsten Christoffersdatter: ved brylluppet 1797 med var grev Reventlow brudefører. Vedrørende lærergerningen i Grønderup: Kronprinsen (senere Frederik den 6.) overværede in cognito undervisningen (se også Svendborg Amts Aarsskrift 1933, bd. 26, siderne 60, 79, 81, 141, 143).

Note vedrørende ane 35, Kirsten Christoffersdatter, om Fars undersøgelse på Landsarkivet i Odense (folketællingslister, skifteprotokoller, samt korrespondance med arkivar Seesten og landsarkivar Wad, Odense. Udateret, men formodentlig fra Fars tid i Faaborg, 1911-1919): Pigen Anna Jørgensdatter, tjenestepige, fik et barn udenfor ægteskab, døbt Laurits (Lars) Christophersen. Han menes at være født længe før 1728 og har formentlig været gift i 1737. Barnefaderen incertus. Anna Jørgensdatter gifter sig (ca. 1728) med: Johan Christensen. Han var da skovrider. Han havde været gift før, nemlig med: Anna Jensdatter. Hun døde, og der blev skiftet efter hende den 1. december 1728. Ægteskabet med Anna Jørgensdatter "må altså være sket kort efter" (Fars bemærkning). Johan Christensen havde af sit første ægteskab tvillingerne: Jens Chr. Johansen og Johanne Hedevig Johansdatter, født ca. 1728. Johan Christensen, skovrideren, bliver birkedommer (under skiftet kaldes han birkeskriver, men det er vist en fejlskrift). Han dør ca. 1750, og der skiftes fra 1752 til 1753. Sønnen Jens er i smedelære i Haagerup, men kommer af lære 1752 og bor hos sin stedmoder, Anna Jørgensdatter. Men han fremturede i "Liderlighed og Fylderi". Han fæster vistnok sin faders sted i Spangen, men gjorde sig "usigtelig", idet han rejser til Ærø og derfra til Kiel, hvor han lader sig hverve til Livdragonregimentet i Holsten. Datteren Hedevig var svagelig. Jens bliver eftersøgt som bortrømt fra sit fæste. Det er hans stedmoder, Anna, og hans søster Hedevig, der begiver sig på rejse til Holsten. Anna låner en rigsdaler af nabokonen, - men: på sejlads på Eckernførde fjord kuldsejler båden og begge drukner. Derefter må der skiftes efter Anna. Hendes eneste arving er hendes søn fra før ægteskabet med Johan: Lauritz Christophersen. Han får udleveret sin moders efterladenskaber (godt 79 Rigsdaler). Der registreres også efter Hedevig (godt 25 Rdl.). En auktion indbringer næsten det dobbelte (godt 45 Rdl.). Et proklama udstedes, og så melder Jens sig som arving! Han klager over, at Lars Christophersen har arvet nu, da han tidligere har fået en arv udbetalt af Birkedommeren. Men Jens kan ikke gøre rede for sin sag, og skifteforvalteren erklærer Lauritz som eneste arving efter sin moder. (Fars bemærkning: Birkedommerens Boeslod af fællesboet er vel det, der registreres efter datteren Hedevig ?).

Under dette skifte dør Jens! (Jens Christian Dragon). Der indkaldes påny arvinger, og her melder birkedommerens søskende sig.

Der er fire, fra Brahesholms gods, og boet deles mellem disse søskende. Efter Anna Jørgensen melder der sig ingen. (Far anstiller nogle betragtninger over behandlingen af birkedommerens bo, som han ikke har klarhed over. "Dette må gennemgaaes noget nærmere."). Lauritz Christophersen skal efter overleveringen have været skytte. Nu videre til sønnesønnen af Anna Jørgensensdatter, sønnen af Laurits Christoffersen: Christopher Larsen, ane 70. Da han døde 19/12 1821, var han 84 år gammel, og må altså være født i 1737. Han ses i folketællingen for 1787, 51 år, inderste, der går i dagleje. Efter dette skulle han være født i 1736. Han blev formentlig gift med Dorthe Laursdatter. Hun omtales i skiftet efter husmand Laur Jørgensen af Gærup, vel hendes fader. (Far: Oplysningerne er fra faderens skifte 1744, fra mandtalslisten 1787 og fra dødsfaldet). Far: "Mon ikke disse tre Opgivelser ved nærmere Undersøgelse skulde kunde rimes sammen."

Fra Christian August Schmidts datter Sophie Elise Augusta, gift Fich, nedstammer blandt andre: dommer Erik Bonnevie (Korrespondance i april 1975 fra adresse: Lauggaards Allé 61, 2860 Søborg.) Dommer i Rudkøbing, senere i Aarhus. Se Juridisk Stat.

Geert de Lichtenberg, 1771 til 1842 Anerne 36 og 37

Levnedsløb: Født 5/11 1771. Til stamhuset Bidstrup og Løistrup (Galten H.). Kaptajn 1801, kompagnichef ved 1.

østjydske Landeværns-Regiment, siden andre regimenter, afsked 1809. Død 29/8 1842.

Ægtefælle: Marie Sophie von Arenstorff, 1772 til 1861, begravet i Granslev. Ane 37. Hendes søskende var Andreas v. Arenstorff, Drebkau og Tycho v. Arenstorff, Trudsholm, Dronningborg, ane 38.

Børn: 1. Hans Henrik de Lichtenberg, ane 18.

2. Frederikke, død som barn.

3. Frederik de Lichtenberg, til Løystrup.

4. Carl Gerhard de Lichtenberg, til Hessel.

5. Vilhelm, død som barn.

6. Karen Hedevig de Lichtenberg, gift Rosenkrantz.

7. Abel Elisabeth de Lichtenberg, gift Crone.

8. Sophie Dorothea de Lichtenberg, født 1815.

9. Vilhelmine, død som spæd.

Søskende: Fire, døde som spæde.

Forældre: Hans Henrik Lichtenberg, ane 72.

Karen Rosenkrantz Irminger, ane 73.

Frederik v. Arenstorff, Visborggaard, ane 74, 76.

Hedevig Lassen, ane 75, 77.

Kilder: Fam. Hvas I, side 130 (kilde nr. 22).

Stamtavlen, Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (kilde nr. 20).

Note vedrørende forholdet til probanderne, ane 36:

144. Geert Hansen de Lichtenberg.

72. Hans Henrik de Lichtenberg.

36. Geert de Lichtenberg, her.

18. Hans Henrik de Lichtenberg.

9. Tychine Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende forholdet til probanderne, ane 37:

592. Frederik v. Arenstorff.

296. Andreas v. Arenstorff.

148. Andreas v. Arenstorff.

74. Frederik v. Arenstorff.

37. Marie Sophie von Arenstorff, her.

18, 9, 4, 2, 1: se ane 36.

Thøger (Tycho) von Arenstorff, 1770 til 1844 Anerne 38 og 39

Levnedsløb: Født 17/5 1770. Til Trudsholm, senere Dronningborg. Officer i den sachsiske Garde til hest, tog sin afsked som Ritmester, kom 1796 til Danmark. Major 1801, senere oberstløjtnant, oberst. Gift 1792. Død 1/2 1844, begravet i Gimming.

Ægtefælle: Sofie Dorothea baronesse Holck, født 1769, død 1808. Ane 39.

Børn: 1. Hedevig Margrethe, 1793-1823. Ugift.

2. Adam Frederik Schiebell von Arenstorff, Drebkau.

3. Juliane Marie von Arenstorff, gift Honnens.

4. Sofie Tychine Dorothea von Arenstorff, gift Fønss.

5. Regitze Sofie, 1801-1883. Ugift.

6. Frederikke, 1805-1806.

7. Frederikke von Arenstorff, 1806-1887. Ugift.

8. Andrea von Arenstorff, 1807-1890, ane 19.

Søskende: Andreas von Arenstorff, 1768-1843. Drebkau.

Marie Sofie von Arenstorff, gift med Geert Lichtenberg, ane 36.

Forældre: Frederik von Arenstorff, ane 74, 76.

Hedevig Lassen, ane 75, 77.

Erik Rosenkrantz Holck, ane 78.

Hedvig Margrethe von Raben, ane 79.

Kilder: Fam. Hvas I. Side 133 (kilde nr. 22).

Stamtavle, Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (kilde nr. 20).

Adelsårbogen 1886 (kilde nr. 10).

Note vedrørende forholdet til probanderne, ane 38:

Tip-tip-oldefader.

38. Tycho von Arenstorff, her.

19. Andreas von Arenstorff. Gift Lichtenberg.

9. Tychine. Gift Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende probandernes forhold til slægten Holck, ane 39:

Generations- Anetavle-betegnelse: nummer:

1 Probanderne.

2 Frants Jørgen Hvass.

4 Hans Henrik Hvass.

Oldemoder 9 Tychine de Lichtenberg.

Tip oldemoder 19 Andrea von Arenstorff.

Tip 2 oldemoder 39 Sophie Dorothea Holck.

Tip 3 oldefader 78 Erik Rosenkrantz Holck.

" 4 " 156 Eiler Holck.

" 5 " 312 Frederik Christian friherre Holck.

" 6 " 624 Eiler baron Holck til Holckenhavn, 1627-1696.

" 7 " 1248 Eiler Holck til Gelskov.

" 8 " 2496 Christian Holck.

" 9 " 4992 Henrik Holck til Rønhave, ? -1579.

" 10 " 9984 Berthil Holck til Rønhave.

" 11 " 19968 Godske Holck.

" 12 " 39936 Ditlev Holck.

Mads (Mathias) Nielsen Winge, 1719 til 1794 Anerne 40 og 41

Livsstilling: Guldsmed, gæstgiver, stempelpapirforvalter.

Ægtefæller: 1. Catrine Brosbøll, begravet 31/12 1773.

2. Maren Nielsen, 1748 til 1808. Ane 41. Det anføres hos Anders Winge, at hun hørte til i Strib Færgegaard.

Børn: 1. Niels Winge. Død spæd, 1773.

2. Niels Winge, født 1777, ane 20.

3. Christoffer Winge, født 1778.

4. Jørgen Winge, født 1779.

5. Cathrine Margrethe Winge, født 1781.

6. og 7. To sønner Peder, døde spæde.

Forældre: Niels Pedersen Winge, ane 80.

Birgitte Charlotte Lind, ane 81.

Christopher Nielsen, ane 82.

Anne Margrethe Madsdatter, ane 83.

Kilde: Per Winge: Mathias Winge, Guldsmed i Vejle 1764 - 94. Forlaget Forum, 1980 (kilde nr. 39).

A. H. Winge: Stamtavle (kilde nr. 38).

Note vedrørende forholdet til probanderne, ane 40:

80. Niels Pedersen Winge.

40. Mads Nielsen Winge, her.

20. Niels Winge.

10. Jørgen Winge.

5. Margrethe Winge.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Thomas Hvass, 1741 til 1816 Anerne 42 og 43

Levnedsløb: Født 12/3 1741. Sognepræst, Vildsted og Vindblæs. Død 26/12 1816.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Ida Amalie Barfod.

Gift 2. gang med Anne Mette Lassen (en søn kaldet "Bette Hvass", se Fam. Hvas I, side 68).

Gift 3. gang med Marie Kirstine Møller, ane 43. Født 1766, død 1789. Ingen kendte søskende.

Børn: Af ægteskab nr. 1: ingen børn.

Af ægteskab nr. 2: Erik Christian Severin Hvass, ugift.

Af ægteskab nr. 3: Ane Kathrine Sabine Amalie Hvass, gift Winge, ane 21.

Søskende: 1. Christian Hee Hvass.

(ane 42) 2. Anna Elisabeth Hvass, gift Hopp.

3. Karen Hvass, gift 1. gang med Peder Borup, 2. gang Ploug.

4. Anders Hvass, gift 1. gang Hopp, 2. gang Dyssel.

5. Hedvig Sabine Hvass, gift med H. A. Brorson (brorsøn af salmedigteren).

6. Frants Hvass, ane 32. Gift med Ellen Cecilie Færch.

7. Thomas Hvass, her.

Forældre: Erik Christian Grave Hvass, ane 64.

Anna Mariche Hee, ane 65.

Palle Møller, købmand i Løgstør, ane 86.

Gjertrud Jensen, ane 87.

Kilde: Fam. Hvas I, side 67 ff. samt V, side 161 (kilde nr. 22).

Note vedrørende forholdet til probanderne, stamtavle:

64. Erik Christian Grave Hvass.

42. Thomas Hvass. 32. Frants Hvass.

31. Amalie Hvass. 16. Anders Nicolai Hvass.

10. Jørgen Winge. 8. Frants Hvass.

5. Margrethe Winge - - gift med - - - 4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Carl Frederik Wilhelm Lewerkhuusen, 1747 til 1841 Anerne 44 og 45

Levnedsløb: Født i Kongsvinger 4/12 1747 (eller 1749 ?). Officer 1767, Bornholms geworbne infanteriregiment, der fra 1785 kaldes Aarhusiske infanteriregiment og fra 1790 1. ste jyske regiment. Secundleutnant 1772, kaptajn 1795. Kompagnichef 14/1 1900. Afsked som major 1806. Oberstleutnants karakter 1816. Død i Aarhus 24/2 1841, 93 år gammel.

Ægtefælle: Mette Pauline Boserup, 1768-1843, ane 45. Født på Helgenæs 25/9 1768, død i Aarhus 14/6 1843.

Vedrørende søskende: se den Seidelinske Slægtsbog.

Børn: 1. Ane Krestine Hedevig Lewerkhuusen, 1794-1841. Ugift.

2. Vilhelm Jacob Adolf Lewerkhuusen, 1/7 1796 til 13/2 1879. Amtsstuefuldmægtig, lotterikollektør, Aarhus. Ugift. Kaldet "Onkel OK" (udtales åk!).

3. Christian Redlich Boserup Lewerkhuusen, 17/10 1797 til 10/12 1868. Procurator i Randers. Gift 29/1 1837 med Anna Larsine Schiødt fra Island.

4. Carl Frederik Lewerkhuusen, ane 22.

5. Mette Pauline Lewerkhuusen, 1802-1866. Ugift.

Søskende: Christine Margarete Lewerkhuusen.

Johan Georg Bernhoft Lewerkhuusen.

A. B. Lewerkhuusen.

Forældre: Wilhelm Jacob Adolph Lewerkhuusen, ane 88.

Anna Kirstine Bernhoft, ane 89.

Christian Redlich Thomsen Boserup, ane 90.

Hedevig Sommerfeldt, ane 91.

Kilder: A. H. Winge: Stamtavle (kilde nr. 38).

Fam. Hvas V, side 161 (kilde nr. 22).

Familien Seidelin 1877, side 85 (kilde nr. 31).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

44. Carl Frederik Wilhelm Lewerkhuusen.

22. Carl Frederik Wilhelm Lewerkhuusen.

11. Caroline Frederikke Lewerkhuusen.

5. Martgrethe Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Niels Jensen, 1761 til 1838 Anerne 46 og 47

Levnedsløb: Født i Middelfart 17/3 1761, død 4/1 1838. Kleinsmedemester i Aarhus.

Ægtefælle: Abelone Michelsdatter, ane 47. Født 5/11 1773 i Aarhus, død 2/10 1831.

Datter: Ane Cathrine Jensen, ane 23.

Søskende: Oplysninger mangler.

Forældre: Jens Hansen, 1707-1769, ane 92.

Ane Cathrine Rasmussen, 1736-1779, ane 93.

Michel ... , se ane 94.

Kilde: Dødsannonce, Aarhus Stifttidende, genoptrykt 2. januar 1938.

Note vedrørende forholdet til probanderne:

186. Niels Rasmussen.

93. Ane Cathrine Rasmussen.

46. Niels Jensen.

23. Ane Cathrine Lewerkhuusen.

11. Caroline Winge.

5. Margrethe Winge.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Rasmus Cortsen, 1775 til 1843 Anerne 48, jfr. 52,

og 49 Levnedsløb: Født 30/1 1775. Købmand i Randers. Gift 28/9 1804. Død 15/8 1843.

Ægtefælle: Christiane Hansen, ane 49. Født 22/10 1774, død 1/6 1841.

Børn: 1. Ane Kierstine Cortsen.

2. Johan Cortsen.

3. Mogens Borup Cortsen, ane 24.

4. Gjertrud Cortsen.

5. Cordt Cortsen.

6. Johan Cortsen, ane 26.

7. Jesper Cortsen.

8. Ontze Cortsen.

Søskende (ane 48): For Rasmus Cortsen: ialt 17, se note.

Søskende (ane 49): Hans Peter Hansen, feldbereder, Randers. Gift med Ellen Marie Rydiger.

Ontze, gift med krigsraad Aastrup i Randers.

Ane Marie, gift med vinhandler Daniel Schmidt, Randers.

Karen Margrethe, gift med købmand P. Agerup, Aarhus.

Marie, gift med købmand Hans Jørgen Schmidt, Randers.

Christiane, her.

Forældre: Cort Mortensen, 1712-1776, ane 96.

Ane Kierstine Jespersdatter, ane 97.

Johan Hansen, ane 98.

Gjertrud Christensen, ane 99.

Note vedrørende forholdet til probanderne:

96. Cort Mortensen.

48. Rasmus Cortsen, her.

24. Mogens Borup Cortsen.

12. Rasmus Cortsen.

6. Hjalmar Mogens Cortsen.

3. Ingrid Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende nr. 48, Rasmus Cortsen:

Rasmus Cortsen har ført en slægtsoversigt i en lille bog (10 cm x 15,7 cm x 1,4 cm) i elegant indbinding: læder med guldtryk, R. C. S. på forsiden, 1801 på bagsiden. Den har en del oplysninger, der ikke er medtaget i den foran og nedenfor meddelte oversigt (f. eks. fadderne til hans søskende). De to søskende, nr. 16 og 17 blev født efter faderens død i 1776, da moderen sad tilbage med 9 levende børn og frugtsommelig. Børnene kom ud til fremmede, Rasmus Cortsen således til købmand Mogens Borup, "der har vist sig som en fader og fulgt mig frem". Broderen, nr. 4, Jesper Cortsen døde i slaget på Københavns Rhed, 2. april 1801. Han var månedsløjtnant på Blokskibet "Indfødsretten". En søn blev født efter hans død. Søskenderækken for de 17 søskende:

1. Kierstine, født 1/11 1763. Gift Bay.

2. Morten, født 13/10 1764. Gift med Cathrine Marie Weck.

3. Jesper, født 29/10 1765. Død spæd.

4. Jesper, født 19/10 1766. Gift Kierstine Bloch Bay. Han døde i slaget på Rheden.

5. Karen Marie, født 28/9 1767. Gift Meilandt.

6. Niels, født 28/9 1767. Død spæd.

7. Marie, født 3/12 1768. Død spæd.

8. Marie, født 13/12 1769. Død spæd.

9. Niels, født 11/12 1770. Gift Tørsleff. Død 1853.

10. Marie Chatrine, født 5/2 1772. Gift Mammen.

11. Gjertrud, født 5/1 1773. Gift 1. gang Thorup, 2. gang Jensen.

12. Ane Elisabeth, født 12/2 1774. Død spæd.

13. Rasmus Cortsen, her. Født 30/1 1775.

14. Ane Elisabeth, tvilling med 13, død spæd.

15. Johanne, født 21/3 1776, død 7/5 1839.

16. Ane Elisabeth. Født 21/5 1777, død 16/9 1783.

17. Dødfødt søn, død 21/5 1777.

Kilder: Hj. Cortsens familiebøger, 1902 og 1903 (kilde nr. 7 og 8).

Note vedrørende Hans Peder Hansen (broder til ane 49), gift med Ellen Marie Rydiger: de oprettede et legat på 10.000 kr., og deres søn, feldbereder Johan Hansen, gift med Marie Frederikke Nicoline Lemme, et på 50.000 kr. til støtte for håndværkere og slægt. Kilder: Familiebøger og slægtsoplysninger, kilde nr. 7, 8, og 9.

Note vedrørende anerne 48, 52 og 49, 53, stamtavle. Da anerne 24 og 26 er brødre, forekommer anesammenfald.

48, 52. Rasmus Cortsen - - - - -gift - - - -49, 53. Christiane Hansen.

24. Mogens Borup Cortsen, 26. Johan Cortsen, gift med Charlotte Amalie Kirstine Flensborg. gift Schultz.

12. Rasmus Christian Cortsen. - - - - -gift- - - 13. Jacobine Augusta Cortsen.

6. Hjalmar Cortsen.

3. Ingrid Hvass (født Cortsen).

1. Probanderne.

Andreas Nicolai Flensborg, 1782 til 1848 Anerne 50 og 51

Levnedsløb: Født 12/1 1782 i Harlev. Gift 27/9 1805 i Randers. Død 1/11 1848 i Vellev, begravet på Skivholme kirkegård. Præst, Skivholme og Skovby.

Ægtefælle: Cecilie Marie Bay, ane 51. Født 8/7 1778 i Randers, død 23/8 1840 i Skivholme. Kaldtes "Zelle Bay"

eller "Sille Bay". Havde ni søskende. Øvrige oplysninger mangler.

Børn: 1. Ole Flensborg, født 28/7 1806 i Borum. Præst, død i Vellev 22/7 1868.

2. Johan Ahrent Flensborg, født 18/12 1807 i Borum, død 20/7 1880 i Hvorslev. Præst på Gjøl og i Hvorslev/ Gjerning. Gift 7/9 1835 med Mette Schalstrup, født 22/9 1805, datter af ejer af Taastrup eller Tovstrup Mølle, Vilhelm Schalstrup, og Cathrine Sophie Petersen (Wiberg I, side 720).

3. Charlotte Amalie Kirstine, født 28/10 1808 (10 ?) i Borum, ane 25.

4. Helene, født 30/3 1813 i Borum, død 24/1 1882 i Værum.

5. Ane Elisabeth, født 22/3 1817 i Borum, død 11/3 1877 i Grundfør.

6. Thøger Lassen Althalt Flensborg, født 15/8 1820 i Borum. Død 2/11 1869 i Niær Præstegård (Haurum sogn).

Søskende: Ingen kendte.

Forældre: Ole Flensborg, ane 100.

Charlotte Amalie Thygesen, ane 101.

Jens Rudolfsen Bay, døbt 1/8 1736, død 7/11 1799. Ane 102.

Inger Kirstine Ebbesen (eller Gimling ?), ca. 1751-1808. Ane 103.

Kilder: Cortsen, Familiebog, 1903, side 38 (kilde nr. 7).

Wibergs præstehistorie (kilde nr. 37).

Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens. Ringsted 1942 (kilde nr. 25).

Hans Bay, kilde nr. 4.

Note vedrørende forholdet til probanderne:

200. Andreas Nicolaj Flensborg.

100. Ole Flensborg.

50. Andreas Nicolai Flensborg, her.

25. Charlotte Amalie Flensborg, gift Cortsen.

12. Rasmus Cortsen.

6. Hjalmar Mogens Cortsen.

3. Ingrid Hvass.

1. Probanderne.

Rasmus Cortsen, ane 52 og Christiane Hansen, ane 53 er anført som anerne 48 og 49, idet sønnerne ane 24, Mogens Borup Cortsen og ane 26, Johan Cortsen var brødre (jfr. "slægten Cortsen", foran efter ane 15).

Johan Schultz, ca. 1782 til 1841 Anerne 54 og 55 Levnedsløb: Skræddermester.

Ægtefælle: Cathrine Keller, 1787-1867. Død 80 år gammel i København (Dødsannonce indrykket af svigersøn: J. G.

Køhler, Berl. Tid. nr. 304).

Barn: Johanne Frederikke Schultz, ane 27.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende ane 54, Johan Schultz: I "Vejviser for København for 1831" er opført to skræddermester Joh. Schultz, en i L.

Brøndstræde 110, en på Ulfelts plads 105. Hvem af dem, der er faderen til Johanne Frederikke, ane 27, er ikke oplyst.

Kilder: Dansk biografisk Leksikon (3. udgave) (kilde nr. 11). Richter: "100 års dødsfald" (kilde nr. 29). Vejviser, København 1831 (kilde nr. 36).

Ole Peter Momme, 1791 til 1852 Anerne 56 og 57

Levnedsløb: Sognepræst i Stouby. Født 24. maj 1791 i Stouby, død 16. marts 1852. Student 1808, Horsens. Cand.

theol. 1817 (Egregie). Kapellan 1818. Sognepræst i Stouby (efter faderen, se ane 112) i 1825. Gift 14. maj 1818 i Holstebro. (Præstegården i Gammelby. O. a. Elna Cortsen (ane 7): "Det var ham, der nævnte kortene fra prædikestolen: Hjerter, ruder o.s.v.").

Ægtefælle: Eva Helene Georgine Müllersen, døbt 8/10 1785, død 9/12 1856. Ane 57.

Børn: 1. Eleonora Hedvig Momme, gift Ritto.

2. Laurits Momme, ane 28.

3. Anton Christian Momme, 1821-1861. Residerende kapellan i Byrum og Vesterø, Læsø, 1859.

4. Ottine Momme.

Halv- og helsøskende (jfr. ane 112):

1. Ole Peter Momme, her. Født 24/5 1791.

2. Hans Bagger Momme, født 10/5 1792.

3. Juliane Diderikke Momme, 3/8 1793 til 27/3 1798.

4. Jacobæa Momme, død spæd 1795.

5. Laurits Jacob Momme, 22/10 1796 til 23/11 1874. Snedker, boelsmand.

6. Julius Didrik Momme, 6/6 1798 til 12/9 1856. Læge.

7. Hans Brøchner Momme, 16/11 1799 til 29/9 1847.

8. Eleonore Hedvig Momme, 12/5 1801 til 9/7 1878. Gift 24/10 1823 med Søren Wedege Bruun, præst.

9. Mette Marie Momme, 24/1 1803 til 12/9 1854. Gift med Bertel Bruun, præst.

10. Jørgen Henning Momme, 24/5 1805 til 30/1 1884. Guldsmed.

11. Johannes Ivar Momme, 26/5 1819 til 24/7 1902. Præst.

Forældre: Laurits Momme, ane 112.

Eleonora Hedvig Bagger, 1770-1798, ane 113.

Carl Johan Friedrich Müllersen, ane 114.

Ottine Sophie Dorothea Adeler, ane 115.

Kilder: Wiberg (kilde nr. 37).

Laur. Momme (kilde nr. 33).

Peter Sørensen Asminderød, levede 1825 Anerne 58 og 59

Livsstilling: Fourer, toldbetjent.

Ægtefælle: Inger Marie Hansen, ane 59.

Datter: Elsine Sørensen, gift Momme, ane 29.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Laur. Momme (kilde nr. 33).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

58. Peter Sørensen Asminderød.

28. Elsine Momme.

14. Ole Peter Momme.

7. Elna Momme.

3. Ingrid Hvass.

1. Probanderne.

Hans Heinrich Simonsen, død ca. 1820/22 Anerne 60 og 61

Livsstilling: Underofficer, Rendsborg.

Ægtefælle: Anna Cecilie Kubel (evt. Keibel, læseproblem). Ane 61.

Børn: 1-3: tre drenge født i Rendsborg, 1814, 1816 og 1819.

4: Viethen Heinrich Ditlef Christian, født 4/3 1821, ane 30.

Forældre: Oplysninger mangler, dog at det fra oplysninger i Christians plejehus i Eckernförde om børnene vides, at forældrene var fra Rendsborg.

Kilder: Se under ane 30 og 31.

Note: vedrørende anerne 60 og 61: min svoger, Helge Richter-Friis, anfører i brev af 27/9 1990: "Noget tyder på, at Anna Cecilie har været uden ægtefælle i 1822. De to ældste drenge (nr. 1159 og 1160 i stambog nr. 61 fra 1822) er optaget i plejehuset dette år, og i indførslerne oplyses:"Var før hos moderen" og "Hos moder". Det sandsynliggør, at Hans Heinrich døde 1822 eller før (men er jo ikke bevist), og da Viethen (nr. 1209 i bog nr. 62) er født 4/3 1821, tør man måske konkludere, at Hans Heinrich Simonsen døde 1820/ 22.

Hans Hansen, 1794 til 1849 Anerne 62 og 63 Livsstilling: Skomager, Faaborg (Familiebiblen stammer herfra).

Ægtefælle: Gift 1. gang med Johanne Rasmusdatter, ane 63. Født 1786/90 i Faaborg. Tjente på Rønninge Søgaard før sit giftermål. Gift 25/7 1818 i Faaborg med skomager Hans Hansen. Hun døde 23/9 1834 i Faaborg. Hun havde en broder, Anders Rasmussen.

Gift 2. gang 11/7 1835 med Karen Rasmusdatter.

Børn: 1. Rasmus Hansen. Født 6/3 1819. Dåb 25/5 1819.

2. Annine Hansine Hansen, født 30/9 1820. Døbt 22/10 1820. Gift m. spejlfabrikant Rasmus Pedersen.

3. Ane Kirstine Hansen, ane 31. Gift Simonsen.

4. Marie Magdalene Hansen, født 12/3 1825. Sypige i Faaborg, gift med skomager Knudsen.

5. Hans Hansen, skomager i Faaborg, efter faderen, ved Østerport i Faaborg. Født 22/1 1827, begravet 30/7 1880.

6. Marcus Hansen, født 3/11 1830.

7. . . . Hansen.

En søn, enten nr. 1 eller nr. 7 blev postmester i Skanderborg.

Søskende: Anne Elisabet, født 1/11 1789.

Maren, født 17/8 1791.

Hans, født 19/5 1794, her.

Peder, født 11/9 1796.

Johanne, født 20/9 1798.

Forældre: Fader: Hans Jacob Hansen, ane 124.

Moder: Anna Pedersdatter (Schmidt ?), ane 125.

Fader: Rasmus ...

Kilde: Peder Fischer-Nielsens slægtsarkiv (kilde nr. 13).

Note vedrørende ane 62, Hans Hansen: Han boede i et hus i Faaborg, hvor dommerkontoret er nu. Elna Cortsen (ane 7) fortæller 19/11 1939: Min mormor (Thora Simonsen, ane 31) boede hos dem. Under pesten i Faaborg gik Hans Hansen ud og skrev et kors på dørene - for at pesten skulle gå forbi ! Født i Vester Aaby 1794. Gift i Faaborg kirke 25/7 1818 (v. f.). Død 6/3 1849 i Faaborg.

KAPITEL VII

PROBANDERNES TIP-3 OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 34-42)

Related documents