• Ingen resultater fundet

PROBANDERNES TIP-13-OLDEFORÆLDRE SYTTENDE SLÆGTLED

Indhold: Anerne 65536 til 131071 (40 sider).

Note vedrørende anetavlenumrene 65536 til 75775: oplysninger mangler.

Henning von Arenstorff, levede 1410 Ane 75776

Søn: Friederich von Arenstorff, ane 37888.

Fader: Ludeke von Arenstorff, ane 151552. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75778 til 75907: oplysninger mangler.

Volf von Ahlefeldt til Nöer og Grönwold Anerne 75908 og 75909

Levnedsløb: Var 1396 til stede ved lenshandlingen i Assens, kvitterede 1398 dronning Margrethe med faderen og brødrene for pantesummen for Grimstrup slot. Medforseglede 1417 våbenstilstanden mellem kong Erik og greverne af Holsten. Bekræftede 1423 den af hertugerne af Holsten udstedte erklæring om at ville henstille afgørelsen af deres trætte med kong Erik til kejser Sigismunds voldgift. Afgav 1424 vidnesbyrd om hertugdømmet Slesvigs udstrækning og dets lensforhold til Danmark. Skænkede døbefonten i Gettorp kirke, hvor hans ligsten findes.

Ægtefælle: Hille von der Wisch, ane 75909.

Søn: Claus von Ahlefeldt, ane 37954.

Broder: Claus von Ahlefeldt, ane 151920.

Forældre: Benedict (III) von Ahlefeldt, ane 151816.

Ide Krummedige, ane 151817, Appendix nr. 1541.

Øvrige oplysninger mangler.

Lorentz Heesten Ane 75910, jfr. 151958

Levnedsløb: Nævnt 1386. Var formynder for hertug Gerts enke Elisabeth. Havde 1409 Nyhus slot i pant. Var 1411 Ridder, sammen med Hr. Bertram og Hr. Hartvig Heest blandt de holstenske forlovere ved forliget i Kolding. Gav 1432 gods til kapitlet i Slesvig, levede 1435.

Datter: Anna (?) Heesten, ane 37955. Vist søster til Dorothea Heest, ane 75979.

Fader: Tidike Heest, ane 151820, 303916. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenummer 75910, Lorentz Heesten: anføres under omtalen af Claus von Ahlefeldt, ane 37954 (Danmarks Adels Aarbog, 1929, afsnit II, side 105) som fader til Anna, men hun er ikke medtaget i afsnittet om Lorentz Heest eller Heesten (Danmarks Adels Aarbog, 1897, side 208)

Schack Sested til Bukhave Anerne 75912 og 75913

Levnedsløb: Nævnt 1409 og 1423 i de gensidige danske og holstenske klageskrifter.

Ægtefælle: Margrethe ... , ane 75913.

Søn: Reimer Sested til Bukhave, ane 37956.

Fader: Otto Sested, ane 151824. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75914 til 75919: oplysninger mangler, se anetalsregister.

Cai Rantzau Ane 75920

Levnedsløb: Ejede Krummendiek. Nævnt 1383, var 1404 medlover for Wolf Pogwisch. Levede endnu 1411.

Søn: Breide Rantzau til Krummendiek, ane 37960.

Fader: Cai (Gotskalk) af Rantzau, ane 151840. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75922 til 75927: oplysninger mangler, se anetalsregister.

Hr. Didrik (Blome) Ane 75928

Levnedsløb: Født 1395-1400. Bekræftede 1423 forliget mellem kong Erik og Gerhard VI´s sønner, grevrne Henrik, Adolf og Gerhard. Medbeseglede 1430 staden Flensborgs privilegier og 1432 våbenstilstanden mellem kong Erik og hertug Adolf. Bekræftede 1438 et forlig mellem klostret Reinfeld og Henning Meinstorf om retten til Stocksee, var da Ridder. Var 1440 til stede ved forhandlingerne i Kolding, kaldes da hertug Adolfs raad. Sidst nævnt 1447 som vidne ved et mellem grev Otto af Schauenburg og klostret i Uertsen sluttet forlig.

Søn: Didrik Blome, ane 37964.

Fader: Didrik Blome, ane 151856. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75930 og 75931: oplysninger mangler.

Benedict Ottosen Sested Ane 75932

Levnedsløb: Kaldes “Otto son tho Kohovede”, købte før 1462 Store og Lille Himmelmark (Risby H.) af Claus Svavsted.

Søn: Otto Benediktsen Sested (Sehestedt) til Kohøved, ane 37966.

Fader: Otto Sivertsen Sested (Sehestedt), ane 151864. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75934 og 75935: oplysninger mangler.

Hr. Schack Rantzau Ane 75936 Levnedsløb: Af Hr. Breides andet ægteskab. Nævnt 1387 som væbner hos greverne af Schaumburg ved deres arvedeling med greverne af Holsten. Fik 1404 af hertuginde Elisabeth, grev Gerhards enke, overdraget slottet Kiel efter grevinde Annas død. Deltog 1416 som hertug Henriks mand i erobringen af Femern. Fik 1439 af kong Sigismund Lindormens orden. Repræsenterede 1443 klostret Preetz, som han betænkte med sjælegaver. Vist død 1445.

Ægtefælle: Andet ægteskab, var gift to gange.

Sønner: Claus Rantzau, ane 151960.

Henrik Rantzau, ane 37968.

Fader: Hr. Volmer Rantzau kaldet Breide, 1360 - 98. Ane 151872. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75938 og 75939: oplysninger mangler.

Wulf Breide til Clausdorf (Elmschenhagen sogn) Ane 75940

Levnedsløb: Sluttede 1444 forlig med præsten i Elmschenhagen. Var 1469 nærværende ved adelsforbundet, 1470 ved Segeberg-konkordatet.

Søn: Markvard Breide, ane 37970.

Forældre: Markvard Breide, ane 151880.

Abel ... , ane 151881.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75942 og 75943: oplysninger mangler.

Detlev (Tilluf) Reventlow Anerne 75944 og 75945

Levnedsløb: Til Grata i Sønderjylland, nævnt 1440, beseglede 1443 til vitterlighed med Claus Podebusk (vel ane 40772, 40928, Appendix nr. 2594). Ridder 1450, beseglede 1470 konkordatet i Segeberg. Ejede 1472 Steensgaard i Fyn.

Ægtefælle: Sofie Jakobsdatter (Bjørn) til Steensgaard, ane 75945. Søster til Hr. Anders Jachimsen el. Jacobsen til Voergaard, nævnt 1449 til 1492. Ane 20402.

Søn: Joachim Reventlow til Gram og Rixdorf, ane 37972.

Forældre: Hartvig Reventlow, ane 151888.

Gese ... , ane 151889.

Jachim Bjørnsen, ane 40804, 151890.

Margrethe Andersdatter Hvide, ane 40805, 151891.

Note vedrørende anetavlenummer 75946, Detlev van Bokwolde: anesammenfald med 37986. Vedrørende anetavlenummer 75948 til 75955: oplysninger mangler.

Otto Stake Anerne 75956 og 75957

Levnedsløb: Nævnt 1426. Var 1430 forlover for Hans Karlows orfeide til Lybek. Skrev sig 1450 til Pølitz og beseglede til vitterlighed med Eler Mistorp.

Ægtefælle: N. N. Pogwisch, ane 75957.

Søn: Claus Stake til Øvelgønne, ane 37978.

Broder: Vivian Stake, ane 40812.

Forældre: Hr. Herding Stake, ane 151912.

Giske N. N., ane 151913.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75958 og 75959: oplysninger mangler.

Godske von Ahlefeldt til Bossee og Lindau Anerne 75960 og 75961

Levnedsløb: Født ca. 1400, nævnt 1418som den yngste af Hr. Claus´ fem sønner i skøde til klostret Itzehoe på Luessee.

Beseglede 1448 kong Christian I´s danske håndfæstning. Amtmand 1448 i Flensborg. Blev 1460 for sig og sine mandlige arvinger “for tro tjenesters skyld” af kongen forlenet med Gettorf kirke. Bekræftrede sammme år kong Christierns privilegier for lybekkerne og 1461 for hamborgerne. Var den fornemste blandt kautionisterne af ridderskabet for det lån på 32.000 Gylden, som kongen optog hos sin broder grev Moritz og fik for sin andel anvist Hagestedgaard, som 1468 blev ham tilskødet. Bekræftede forliget i Kolding, beseglede ridderskabets forbundsbrev og recessen i Segeberg. Vist død 1475.

Ægtefælle: Beke Stake af Nordsee, ane 75961.

Søn: Markvard von Ahlefeldt til Deutsch Nienhof og Saxtorp, ane 37980.

Forældre: Claus von Ahlefeldt, ane 151920.

Anna Pogwisch, ane 151921.

Markvard Stake til Gerwitz, ane 151922.

Øvrige oplysninger mangler.

Otte Rathlou til Lindau Anerne 75962 og 75963

Levnedsløb: Tjente 1521 som page ved det gottorpske hof. Nævnt 1523 blandt de fra hyldingen udeblevne. Var 1524 kongelig Raad, deltog i forhandlingrne om Københavns overgivelse. Beseglede 1533 forbundet i Rendsborg, var samme år høvedsmand ved Københavns belejring. Boede 1535 i Aabenraa, forlenet 1538 med Halsted kloster, 1549 med Sørup. Døde 1551.

Ægtefælle: Abel Henriksdatter Brockdorff, ane 75963.

Datter: Margrethe Rathlau, ane 37981.

Forældre: Claus Rathlou til Hohenfelde og Lindau (Gottorp amt), ane 151924.

Anne Pogwisch af Dobersdorf, ane 151925.

Henrik Brockdorff til Gaarz og Vindeby, ane 151926.

Magdalene Rantzau, ane 151927.

Hr. Otto Sested, Ridder, 1419-59 Anerne 75964 og 75965 Levnedsløb: Var 1412 væbner nævnt 1424 i kong Eriks klageskrift. Beseglede 1428 hertugerne Alf og Gerts skadeløshedsbrev til Benedict Ahlefeldt på Søgård. Var 1448 hertug Adolfs Raad, beseglede samme år kong Christiern I´s håndfæstning. Deltog 1459 i forhandlingerne om hertug Adolfs efterfølger.

Ægtefælle: Mette Rathlou, ane 75965.

Søn: Benedict Sehested til Kluvensiek, nævnt 1500. Ane 20392, 37982.

Broder: Hr. Sivert Ottesen Sested (Sehestedt), ane 81872.

Fader: (?) Hr. Otte Sested, ane 151928. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75966 og 75967: oplysninger mangler.

Markvard Brockdorff Ane 75968

Levnedsløb: Nævnt sammen med faderen 1391 og 1404, var medlover 1417 for våbenstilstanden i Slesvig. Nævnt 1421 og 1432 (?).

Søn: Henrik Brockdorff, ane 37984.

Forældre: Hr. Henrik Brockdorff, ane 151936.

N. N. Rantzau, ane 151937.

Øvrige oplysninger mangler.

Hr. Sivert (Sested) til Kohøved Ane 75970

Datter: Ida Sested, ane 37985. Øvrige oplysninger mangler.

“Olde” Detlev van Bokwolde Anerne 75972 og 75973

Levnedsløb: Til Sierhagen, Borstel og Neverstorf. Kaldes 1429 Hr. Detlevssøn, beseglede da til vitterlighed med Berthold Rønnow og Henneke Kreye Rønnow, udstedte 1444 sone i en drabssag. Beseglede 1450 med sine brødre til vitterlighed med Henning Pogwisch til Farve (ane 20404). Solgte 1460 gods til Cismar kloster.

Var 1461 amtmand på Segeberg, beseglede samme år stadfæstelsen på Hamburgs privilegier. Solgte 1463 med sine brødre en gård og byen Stolpe til en rådmand i Lybæk, stadfæstet af kong Christiern. Var 1464 vidne, da kongen gav samtykke til Lemeke van Bokwolde og Wolf Pogwisch´s mageskifte med Lybæk kapitel. Forseglede 1469 forbundet i Kiel og 1470 konkordatet i Segeberg. Omtalt talrige gange.

Var død 1488.

Ægtefælle: Magdalene Hartvigsdatter Hummersbüttel til Borstel, ane 75973.

Søn: Ditlev von Buchwald til Neverstorf, Borstel og Sierhagen, ane 37986.

Datter: Øllegaard Buchwald, ane 18981.

Forældre: Hr. Detlev van Bokwolde til Sierau og Hasselburg, ane 151944.

Hartvig Hummersbüttel, ane 151946.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75974 og 75975: oplysninger mangler.

Volf von der Wisch til Runtoft Anerne 75976 og 75977

Levnedsløb: Nævnt 1443, amtmand i Lille Tønder. Bekræftede 1445 som kong Christierns befuldmægtigede lybekkernes privilegier. Var 1460 nærværende ved forhandlingerne mellem kongen og greverne af Schauenburg i Oldesloe. Medbeseglede 1463 privilegierne for Trefoldighedsgildet i Slesvig. Overtog 1465 Runtoft for 700 rhinske gylden af Hr. Eggert Frille, ane 40902, og hans frue Anne Iversdatter Juel samt hendes søster Beate (ane 161765), Hr. Niels Manderups. Måtte 1468 atter med sine sønner afstå gården til grev Gerhard af Oldenborg for at få fred, fik det dog tilbage som pant. Død senest 1480.

Ægtefælle: Beke von Ahlefeldt, ane 75977. Død 1461.

Søn: Henneke von der Wisch, ane 37988.

Broder: Claus von der Wisch, ane 75984.

Søster: Cathrine Clausdatter von der Wisch, ane 303729.

Forældre: Claus von der Wisch til Gjelting, ane 151952.

Godske von Ahlefeldt til Lindau, ane 151954.

Beke Stake, ane 151955.

Øvrige oplysninger mangler.

Bendix von Ahlefeldt til Tørning Anerne 75978 og 75979

Ægtefælle: Dorothea Heest, ane 75979.

Datter: Salome von Ahlefeldt, ane 37989.

Fader: Lorentz Heest, ane 151958. Øvrige oplysninger mangler.

Joachim Rantzau til Ascheberg Anerne 75980 og 75981

Levnedsløb: Fjernet 1480 fra Plön, som han havde efter faderen, på grund af vold mod lübeckerkøbmændene. Havde med broderen pant i Flensborg, var amtmand i Aabenraa. Falden januar 1500 ved Hemmingstedt. Svoger til Sivert Rathlou (ane 75988 ?).

Ægtefælle: Anna Rathlou (?), ane 75981.

Søn: Claus Rantzau til Ascheberg, ane 37990.

Forældre: Claus Rantzau, ane 151960.

Abel Svave, ane 151961.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75982 til 75983: oplysninger mangler.

Claus von der Wisch til Gjelting Anerne 75984 og 75985

Levnedsløb: Indsat 1466 som høvedsmand over Rendsborg slot og by af hertug Adolfs enke Margrethe under hendes fraværelse i Thüringen. Det fratoges ham 1468 i erklæring udstedt af grev Gerhard af Oldenborg, som havde modtaget det i slotsloven og ville holde det til tro hånd tilligemed amtmanden. Var 1475 medlover sammen med Henning Pogwisch til Farve (ane 20404), Bertram Pogwisch til Doberstorf og en del

slægtninge for Ditlev Mistorp og frue Elisabeths gave på 2000 Mark til lønning af fire præster ved det af dem oprettede nye alter til Vor Frue kirke i Flensborg, hvis patronat efter fundatorernes død skulle udøves af de to hvertidige ældste af de Pogwisch´er og v. d. Wisch´er. Han boede fast i Rendsborg. Nævnt blandt de landsherrelige Råder 1490.

Ægtefælle: Berthe ... , ane 75985.

Søn: Sivert von der Wisch til Hütten, ane 37992.

Broder: Volf von der Wisch, ane 75976.

Søster: Cathrine Clausdatter von der Wisch, ane 303729.

Fader: Claus von der Wisch, ane 151952, 151968. Øvrige oplysninger mangler.

Benedict von Ahlefeldt til Lehmkulen Anerne 75986 og 75987

Ægtefælle: Drude Rantzau, ane 75987.

Datter: Anna von Ahlefeldt, ane 37993. Øvrige oplysninger mangler.

Sivert Rathlou til Lensahn ved Oldenborg Anerne 75988 og 75989

Levnedsløb: Tjente 1489 blandt hertug Frederiks Reissigerknægte. Trættede 1498 med Cismar kloster. Faldt 17. februar år 1500 ved Hemmingsted.

Ægtefælle: Ermegaard Detlevsdatter von Buchwald, ane 75989. Førte som enke trætte med sin søster Fru Anne von Buchwaldt, ane 18993, i Neustadt om Lensahn. Iøvrigt søster til Abel Buchwaldt (Markvardsdatter ?), ane 37973, og til Markvard van Bokwolde, ane 18988.

Søn: Wolf Rathlau til Lensahn, ane 37994.

Forældre: Wolf Rathlou, ane 151976.

Anne von Ahlefeldt, ane 151977.

Detlev von Bokwolde, ane 37976, 37986, 151978.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 75990 til 76007: oplysninger mangler, se anetalsregister.

Henneke Meinstorp Ottenson Ane 76008

Levnedsløb: Beseglede 1469 med sin broder adelsforbundet i Kiel og 1494 til vitterlighed, da Erik Christiernsen solgte Steensgaard på Als til Markvard Lund.

Søn: Hartvig Meinstorp, ane 38004.

Fader: Otto Meinstorp, ane 152016. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 76010 til 79879: oplysninger mangler, se anetalsregister.

Jørgen Lund til Lundsgaard, nævnt 1438 Anerne 79880 og 79881

Levnedsløb: Fik Lundsgard af hertug Adolf, til hvem hans hustrus fader havde forbrudt den, hvorimod han til hertugen solgte gods i Sønder Gos herrred, som han fik med sin hustru, hvis svoger Claus Wohnsfleth gjorde krav derpå.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Margrethe Eriksdatter Rosenkrantz til Immingstedt, ane 79881. Søster til Peder Eriksen, ane 160124.

Gift 2. gang med Dorte Wohnsfleth.

Søn: Markus Lund, ane 39940.

Fader: Erik Nielsen (Rosenkrantz), ane 159762. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 79882 til 79887: oplysninger mangler.

Jacob Henriksen Reventlow til Søbo og Krengerup, død før 1460. R. Anerne 79888 og 79889 Levnedsløb: Ridder 1451. Udstedte 1429 kvittering til Ratlof Friis (ane 118372) for gods, denne havde overdraget ham

på sine broderbørns vegne.

Ægtefælle: Alhed Moltke. (Han gift 2. gang med Cathrine Frille Hakonsdatter, enke efter Hr. Erik Krummedige, ane 79928).

Søn: Knud Reventlow, ane 39944.

Søster: Anne Henriksdatter Reventlow, ane 79897.

Broder: Tage Henriksen Reventlow, ane 236660.

Forældre: Henrik Jensen Reventlow, ane 159776, 159794.

Ingeborg ...., ane 159777, 159795.

Evert Moltke, ane 159778.

Bodil Truidsdatter(Troelsdatter) eller Merete, Aage Sandbergs søster. Ane 159779.

"Store" Hr. Jørgen Urne til Brolykke, død 1480 Anerne 79890, jfr. 40380, og 79891 Levnedsløb: Til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.). Trættede 1433 med bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han påstod at være sit fædrene gods.

Væbner 1438, Ridder 1458. Skal 1462 have været landstingshører i Fyn. Havde 1472 Kjerteminde by i pant. Var 1479 nærværende på Fynbo Landsthing. Død 1480, begravet i Sortebrødre Kloster, Odense.

Siges at have været en lærd mand.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Sidsel (el. Kirsten) Folmersdatter Knob el. Rigstrup fra Veilegaard, levede 1505 som enke. Ane 40381, 79891. (Se Danmarks Adels Aarbog 1924, XXI, side 467). Søster til Gisel Folmersdatter Knob, ane 40843.

Gift 2. gang med Margrethe Eriksdatter Bille, død 1518 i barselseng ved sønnen Lages fødsel. Ikke ane.

Gift 3. gang med Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard. Ane 40335.

Døtre: Margrethe Jørgensdatter Urne, ane 39945. Af 1. ægteskab.

Alhed Jørgensdatter Urne, ane 20167. Af 3. ægteskab.

Søn: Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.). Ane 20190. Af 1. ægteskab.

Søskende: Sylle, Jep, magister Hans Urne, Jørgen, Elne, Inger, Hr. Lage, Hr. Claus, Hr. Lage, Peder, Niels, Johan, Knud, Johanne, Jørgen.

Forældre: Hr. Lage Nielsen Urne til Hørby (Tudse H.), nævnt 1385 til 1412. Ane 159780.

Alhed Breide (el. Serlin), ane 159781.

Hr. Vollert van Knobe, ane 81686, 159782.

Gift 1. gang med Anne Pedersdatter (Oxe), gift 2. gang med Berete Bondesdatter (Thott), ane 159783.

(Hun gift 1. gang med Peder Brahe til Vidskøfle (levede 1441, ane 40096, 80096), gift 3. gang før 1456 med Hr. Johan Oxe til Torsø).

(Alternativt: Folmer Knob, ane 159782. Gift med Margrethe Reventlow (?), se note ad anetavlenummer 159783, kapitel XVIII).

Jacob (Joachim) Flemming til Knudstrup, var død 1458 Anerne 79892, jfr. 237124, og 79893 Levnedsløb. Var 1435 forlover for kongen ved forliget i Stockholm, opsagde 1439 Kong Erik huldskab og troskab.

Ridder 1440, senere lensmand på Kalundborg og Helsingborg. Rigsraad 1451, med kongen i Norge 1453.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Inger Andersdatter Hvide til Møllerup og Bjørnholm, ane 79893, 81535. Søster til Tove Andersdatter Hvide, ane 79905, og til Margrethe Andersdatter Hvide, ane 40805.

Gift 2. gang med Karen Eilersdatter Rantzau, ane 80861, 237125.

Datter: Birgitte (Berete) Joachimsdatter, ane 40767 (datter af 1. ægteskab).

Sønner: Anders Flemming, ane 39946 (søn af 1. ægteskab).

Herman Flemming til Knudstrup, ane 40430, 118562 (søn af 2. ægteskab).

Broder: Peder Flemming, ane 40068.

Forældre: Hermann Flemming til Knudstrup (Løve H.), nævnt 1387, død 1425. Ane 159784, 80136, 163068, 474248.

Inger Skarpenborg, ane 159785, 80137, 163069, 474249.

Anders Ovesen Hvide, ane 79906, 159786.

Else Holgersdatter Krognos, ane 79907, 159787.

Johan Rantzau til Hellerup (Vinding H.) Anerne 79894 og 79895

Levnedsløb: Var 1442 høvedsmand på Nyborg, beseglede 1447 sammen med Johan Brockenhuus på Fyenbo landsting.

Levede 1472, da hans stedsønner Bild Pedersen og Jens Bild havde Hellerup.

Ægtefælle: Cathrine Sehested. (Han skal dog ifølge Danmarks Adels Aarbog 1930, XLVII, side 174 (kilde nr. 10), have været gift med Thale ..., som 1. gang var gift med Peder Ottesen Bild, en bror til Jakob Ottesen Bild, ane 20360).

Datter: Sophie Johansdatter Rantzau, ane 39947.

Brødre: Eler Rantzau, ane 161722.

Claus Rantzau, ane 640458.

Fader: Otto Rantzau, ane 159788, 323444, 1280916. Øvrige oplysninger mangler.

Niels Thommesen (Lange) til Lydum, nævnt 1405 og 1416 Anerne 79896, jfr. 80160, og 79897 Levnedsløb: Var efter her nævnte ægteskab gift to gange, fik 24 børn. Var 1406 sammen med sin broder Esge

Thomesen nærværende på Kongens Retterting på Lundenæs.

Ægtefælle: Anne Henriksdatter Reventlow. Ane 79897, 80161. Søster til Jacob Reventlow, ane 79888, og til Hr. Tage Henriksen, ane 236660.

Sønner: Mogens Nielsen (Lange), ane 39948, 40024.

Gunde Nielsen Lange, ane 40080.

Brødre: Hr. Iver Thomesen til Krogsgaard, nævnt 1377 til 1406. Ane 163312.

Gunner Thomesen (Lange-Munk), nævnt 1392. Ane 160234.

Forældre: Thomes Iversen (Lange), nævnt 1371 til 1392. Ane 159792, 160320, 326624.

Hr. Henrik Jensen (Reventlow), nævnt 1358 til 1432. Ane 159776, 159794, 160322.

Ingeborg..., levede 1432. Ane 159777, 159795, 160323.

Øvrige oplysninger mangler.

Jep Juel, nævnes 1470 Anerne 79898 og 79899

Ægtefælle: ... Udsen.

Datter: Sidsel Jepsdatter Juel, ane 39949.

Brødre: Jens Juel, and 40868.

Erik Juel, ane 326760.

Forældre: Palle Juel, ane 159796.

.... Andersdatter Skeel, ane 159797.

Øvrige oplysninger mangler.

Mathias (Mattis) Saxstrup til Halmsted og Bulstofte (Luggude H.) Anerne 79900 og 79901 Levnedsløb: Nævnt 1443, leiede1454 med sin hustru en gård i Værmø (Rønnebjerg H.) af kirkeværgerne til St.

Laurentii kirke i Lund, beseglede da sammen med Erik Geed, sin svigerfader, og Knud Saxstrup, sin søn.

1456 landsdommer i Skaane, død 1459.

Ægtefælle: Mads (el. Mette) Eriksdatter Geed til Gedsholm, død 1499.

Søn: Knud Saxtrup, ane 39950.

Forældre: Peder Mathiesen til Halmstad, nævnt 1423. Ane 159800.

Benedicte ... , ane 159801.

Erik Ged, nævnt 1445.Ane 159802.

Mette Stigsdatter Thott, ane 159803.

Peder Lykke til Stadsgaard (Ormslev sogn), født ca. 1382 Anerne 79902, jfr. 80884, 81760, og 79903 Levnedsløb: Var 1417 forlover for Kongen ved forliget med Heretugdømmerne. Aflagde 1424 vidne i striden om Sønderjylland. Var 1433 til 1439 Landsdommer i Nørrejylland. Høvedsmand på Thorup. Deltog i indkaldelen af Kong Christoffer og opsigelsen til Kong Erik. Ridder og Rigsraad. Havde en tid byfogediet i Randers.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Kirsten Christensdatter Skram.

Gift 2. gang med Johanne Nielsdatter (Bild) til Skovsbo (Bjerre H.), enke 1461. Ane 79903, 80313, 80885, 81761. Søster til Karine (Karen) Nielsdatter (Bild), ane 79917, 160255.

Datter: Bigitte Pedersdatter Lykke, nævnt 1484. Ane 39951.

Sønner: Niels Lykke til Skovsbo, nævnt 1458, levede 1484. Ane 40880.

Christoffer Lykke til Stadsgaard, nævnt 1451, død 1480. Ane 40442.

Hans Lykke, ane 40156.

Forældre: Erik Jensen (Munk) til Stadsgaard (nu Constantinborg), Ridder, levede 1409. Ane 159804, 161768, 163520.

Birgitte Pedersdatter Lykke, ane 159805, 161769, 163521.

Niels Tuesen til Skovsbo (Bjerre H.), ane, 159834, 163522.

Tove Andersdatter (Hvide), ane 159835, 163523.

Niels Nielsen Krafse til Skovsbo (Bjerre H.), 1396 Anerne 79904 og 79905 Levnedsløb: Beseglede 1404 til vitterlighed. Var da Ridder.

Ægtefælle: Tove Andersdatter Hvide, enke 1412. Trættede da med Hr. Bild (Ulfeld) om hendes mands arvegods. (Hun gift 2. gang med Tue Gummesen, var enke 1449, gav gods til Graabrødrene og Sortebrødrene i Odense).

Søster til Inger Andersdatter Hvide, ane 79893, og til Margrethe Andersdatter Hvide, ane 40805.

Søn: Mogens Krafse, ane 39952.

Forældre: Anders Offesen (Hvide) til Bjørnsholm, ane 81610, 159786, 159810.

Else Holgersdatter Krognos, ane 40065, 81611, 159787, 159811.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrøende ane 79904, Niels Nielsen Krafse: Danmarks Adels Aarbog, 1899 (kilde nr. 10), anfører side 252 i tekst og note, at der er nogen tvivl om, hvorvidt Niels Nielsen tilhører slægten Krafse, eller om han er identisk med Hr. Niels Tuesen (Bild el. Present) til Skovsbo, ane 159834, 320510. Der angives iøvrigt stor lighed mellem de to slægters våbenskjold. Vedrørende anerne 79905 og 159786, Tove Andersdatter Hvide, bør det yderligere bemærkes, jfr. oversigtsstamtavle over aner af slægten Hvide, at der er to aner af dette navn, den ene omtalt under slægten Krafse som værende enke 1449 efter Tue Gummesen, den anden under slægten Hvide som enke ca. 1427 også efter Tue Gummesen. Omtalen af barnebarnet Christoffer Lykke, ane 40442, nævner ligeledes Tue Gummesen (Danmarks Adels Aarbog, 1903, side 264, kilde nr. 10). Der peges her nærmest mod slægten Bild (se anerne 80884 og 80885).

Note vedrøende anetavlenumrene 79906 og 79907: oplysninger mangler.

Ove Jacobsen (Jepsen) Lunge, DRR, til Nielstrup, 1387, død 1458 Anerne 79908, jfr. 79922, og 79909 Ægtefælle: Maren Tygesdatter Basse til Basnæs, Nielstrup og Gunderslevholm, var død 1458.

Søn: Tyge Lunge, ane 39954, 79962.

Døtre: Sidsel Ovesdatter Lunge, ane 39961.

Ellen Lunge Ovesdatter, ane 80375.

Brødre: Folmer Jacobsen Lunge, ane 81430.

Oluf Lunge, ane 948810, 5115660.

Forældre: Jacob Olufsen (Lunge), ane 159816, 159844.

Maren Myndal, ane 159817, 159845.

Tyge Basse, ane 159818, 159846.

Cecilie Jensdatter Grubbe, ane 159819, 159847.

Øvrige oplysninger: se mere udførligt under ane 79922.

Niels Lauridsen (Kabel) til Taastrup, 1421 Anerne 79910 og 79911

Levnedsløb: Gav gods til Maribo kloster. Beseglede 1439 opsigelsen af Kong Erik. Var død 1446.

Ægtefælle: Abel Henningsdatter Kabel, død 1462. Ane 79911. Hun gift 1. gang med Hr. Claus von Vitzen, 2. gang med Bjørn Olufsen (Bjørn) til Steensgaard (levede 1433), 3. gang med Gert Bryske (han gift 1. gang med N. N. Rønnow). Søster til Elsebe Henningsdatter Kabel til Nielstrup, ane 81609, og til Otte Kabel til Heirede (Musse H.), nævnt 1425, ane 321166.

Datter: Anne Nielsdatter Kabel, ane 39955.

Forældre: Laurids Nielsen til Krenkerup, ane 159820.

Henning Lydersen Kabel til Tostrup, ane 159822.

Helvig Neb, ane 159823.

Øvige oplysninger mangler.

Anders Hak til Hikkebjerg og Mogenstrup, 1421 Anerne 79912 og 79913

Levnedsløb: Rigsraad, Ridder. Beseglede 1439 i Lybæk opsigelsesbrevet til Kong Erik. Var 1450 med kongen på kroningsrejsen til Norge. Levede endnu 1460.

Ægtefælle: Gertrud Mogensdatter Munk, “den ildonde”. (Hun gift 1. gang med Claus Jonsen (Lange) til Nørholm).

Søster til Anne Mogensdatter Munk, ane 79925, og til Pernille Munk, ane 40909.

Søn: Mogens Hak til Hikkebjerg, ane 39956.

Døtre: Karen Hak, ane 39965.

Kirsten Andersdatter Hak, ane 40831.

Forældre: Anders Davidsen Hak, ane 159824, 159860.

Mogens Munk, ane 159826, 159850, 80134.

Kirsten Pedersdatter Thott, ane 159827, 159851, 80135.

Øvige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 79914 og 79915: anesamenfald med 80014, 159946, Eler Rønnow, gift med Berete Limbek.

Jens Pedersen (Present) til Vollerup, nævnt 1414 Anerne 79916, jfr. 160254, og 79917 Levnedsløb: Kvitterede 1414 sin fader for sin mødrene arv. Høvedsmand på Haraldsborg 1424. Pantsatte 1429 gods

i Tjæreby til sin broder Prior Bendt. Levede 1459.

Ægtefælle: Karine (Karen) Nielsdatter (Bild), ane 79917, 160255. Enke 1461, gav gods til Antvorskov kloster. Død 1470. Begravet i St. Laurentii kapel i Roskilde Domkirke, som hun selv havde funderet. Søster til Johanne Nielsdatter Bild, ane 79903, 80885, 81761.

Datter: Anna Jensdatter Present, 80127.

Søn: Niels Jensen til Vollerup. Ridder 1458, levede 1495. Ane 39958.

Halvsøster: Mette Pedersdatter (Present), død 1475. Ane 79957 (datter af 2. ægteskab).

Forældre: Peder Nielsen til Vollerup, død 1438. Ane 159832, 320508.

Marine N. N. eller Kirstine Jensdatter Krumpen, ane 159833, 320509.

Niels Tuesen til Skovsbo, ane 159834, 320510.

Tove Andersdatter Hvide, ane 159835, 320511.

Erik Bille til Solbjerg, nævnt 1434, død 1456 (Appendix nr. 2597) Anerne 79918 og 79919 Ægtefælle: Else Jensdatter Glob el. Due, ane 79919, Appendix nr. 2258. Søster til Kirsten Jensdatter Due, enke 1471,

ane 40017, 40945, Appendix nr. 2259.

Datter: Inger Eriskdatter Bille, ane 39959.

Broder: Torbern Bille, ane 39960, Appendix nr. 2598.

Forældre: Bent Jonsen Bille, nævnt 1392, død 1412. Ane 79920, 159836.

Inger Torbernsdatter (Galen), ane 79921, 159837, Appendix nr. 1871.

Jens (el. Niels) Truidsen, nævnt 1394, levede 1417. Ane 80034, 159838, Appendix nr. 1558.

Ingefred Pedersdatter (Urup ?), ane 80035, 159839.

Note vedrørende anetavlenumrene 79918 og 79919: videreførelse til Gorm den Gamle, se Appendix.

Bent Jensen Bille til Solbjerg og Allinge, nævnt 1392 Anerne 79920 og 79921 Livsstilling: Lensmand.

Ægtefælle: Inger Torbensdatter (Galen) af Lyngbygaard, død som enke før 1456, ane 79921, Appendix nr. 1871.

Søster til Gyde Torbernsdatter (Galen), død før 1434, ane 320493, Appendix nr. 1872.

Sønner: Torbern Bille, ane 20368, 39960, Appendix nr. 2598.

Erik Bille 79918, Appendix nr. 2597.

Halvbroder: Jacob Bille, ane 320492.

Forældre: Jon Nielsen (Bille), ane 159840.

N. N. Pedersdatter Lykke, ane 159841.

Torben Pedersen Galen, ane 159842, 640986.

Christine Eriksdatter (af Skarsholm-slægten), ane 159843, 640987, Appendix nr. 1240.

Note vedrørende anetavlenumrene 79920 og 79921: videreførelse til Gorm den Gamle, se Appendix.

Ove Jakobsen Lunge til Egede, Nielstrup (Musse Herred) Anerne 79922, jfr. 79908, og 79923 Levnedsløb: Var 1387 umyndig under Hr. Folmer Jakobsens værgemål, fik på skiftet efter forældrene kun udlagt bøndergårde, men fik året efter en hovedgård i Tjæreby i pant af Hr. Benedict Bing. Var 1438 med til at indkalde Hertug Christoffer, og til 1439 at opsige Kong Erik huldskab og troskab. Var 1449 Ridder. Lå 1450 på sin Sotteseng, hvorfor sønnen mødte for ham i en retssag mod Hr. Niels Knudsen (Panter) om Ordrup. Levede dog endnu 1451, var da Rigsraad. Var halvbroder til Hr. David Hak og Fru Ingeborg Hak, Arild Madsens (anerne 80138 og 80139). Begravet i Antvorskov. Der blev skiftet efter ham 1458.

Ægtefælle: Maren Tygesdatter Basse til Basnæs (V. Flakkebjerg H.).

Døtre: Sidsel Ovesdatter Lunge, ane 39961.

Ellen Lunge Ovesdatter, ane 80375.

Søn: Tyge Lunge, ane 39954, 79962.

Brødre: Folmer Jacobsen Lunge, ane 81430.

Oluf Lunge, ane 948810, 5115660.

Forældre: Jacob Olufsen (Lunge), ane 159816, 159844.

Maren Myndal til Nielstrup og Asserstrup (ane 159817, 159845), eller Elsebe Sandberg,

eller Mette (Margrethe) Arildsdatter ? (Limbek ?), enke efter Niels Hak, ane 160278, eller Sophie Folmersdatter Folmersen til Stadager (Falster).

Tyge Basse, ane 159818, 159846.

Cecilie Jensdatter Grubbe, ane 159819, 159847.

“Gamle” hr. Henrik Knudsen Gyldenstjerne til Ivernæs m. fl. Anerne 79924, jfr. 40066, 40896, og 79925 Levnedsløb: Gav 1397 med sin Frue gods til St. Knuds kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres lejested. Ridder 1409. Medlover 1417 for kong Erik ved fredsslutningen med hertug Henrik og grev Henrik. Lensmand i Thy 1419, siden amtmand i Flensborg. Ledsagede 1423 kong Erik på udenlandsrejse. Fik 1443 Horsens by i pant af kong Christoffer for 1000 rhinske gylden. Fik 1445 på pavelig befaling af abbeden i Øm kloster bekræftelse som patron til Sønderholm og Frejlev kirker. Modtog 1451 Bygholm i pant af kronen.

Dansk Rigsraad, død 1456. Storgodsejer, Ivernæs, Boller, Ristrup m. m.

Ægtefælle: Anne Mogensdatter Munk fra Boller (“den hofmodige”). Søster til Gertrud Mogensdatter Munk (“den ildonde”), ane 79913, og til Pernille Mogensdatter Munk (“den gode”), ane 40909, 160749.

Søn: Knud Henriksen Gyldenstjerne, ane 39962, 20448.