• Ingen resultater fundet

PROBANDERNES TIP-7-OLDEFORÆLDRE ELVTE SLÆGTLED

KAPITEL XI

PROBANDERNES TIP-7-OLDEFORÆLDRE

Friederich von Arenstorff Anerne 1184 og 1185 Livsstilling: Til Rosenow og Wustrow. Grevelig schauenborgsk Geheimeraad.

Ægtefælle: Cathrine von Jasmund af Spycker, ane 1185.

Søn: Frederik von Arenstorff, ane 592.

Forældre: Joachim von Arenstorff, ane 2368.

Amalie von Rammin, ane 2369.

Øvrige oplysninger mangler.

Henrik Rumohr til Roest Anerne 1186 og 1187

Levnedsløb: Til Roest, Tøstrup, og Hohenlieth med landsbyen Holtsee, Ekernførde herred, Sehested sogn. Født 1600.

Var 1622 til stede ved hertug Hans den yngres begravelse. Immatrikuleret 1624 i Leyden. Fik 1629 en påmindelse om ikke at øve vold mod borgerne i Kappel, med hvilke han forligte sig 1631. Arvede 1638 sin bedstemor Dorothea Rantzau. Hyldede 1648 i Flensborg kong Frederik III. Var 1650 tilsagt til at møde ved prinsesse Margrethe Elisabeth af Holsten-Gottorps bryllup, men var da syg, død 1653.

Ægtefælle: Ida Brockdorff, ane 1187.

Datter: Augusta Elisabeth Henrichsdatter Rumohr, ane 593.

Forældre: Cai Rumohr, ane 2372.

Elisabeth Rantzau, ane 2373.

Ditlev Brockdorff til Vindeby, ane 2374.

Margrethe Blome, ane 2375.

Poul Martens Anerne 1188 og 1189

Livsstilling: Købmand i Bredsted.

Ægtefælle: Margrethe Breckling, ane 1189.

Søn: Andreas Paulli, ane 594. Øvrige oplysninger mangler.

Frants Ludvig (Francois Louis) van der Wiele, født 1619 i Hamborg, død 1660 Anerne 1190 og 1191 Livsstilling: Kongelig resident og kommisarius i Hamborg.

Ægtefælle: Anna von Berns til Wandsbek og Mariager kloster. Fik 13. februar 1680 adelsbrev med navnet von Berns, død 18. november samme år. Ane 1191.

Datter: Elisabeth van der Wiele, ane 595.

Forældre: Albert Baltser Berns, ane 2382.

Elisabeth Marselis, ane 2383.

Øvrige oplysninger mangler.

Hanns Schübel Ane 1192

Livsstilling: Sliber og spillemand i Bayreuth.

Ægtefælle: Gift 1647 i Bayreuth, oplysninger mangler.

Søn: Johannes Schübel, ane 596. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 1194 til 1201: oplysninger mangler.

Laurits Hansen Skriver Anerne 1202 og 1203

Ægtefælle: Else Pedersdatter Hegelund.

Datter: Elsebe Lauritsdatter (Skriver), ane 601.

Forældre: For Else Hegelund: Peder Mortensen Hegelund, ane 2406.

Marine Laugesdatter, ane 2407.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 1204 til 1215: oplysninger mangler. Vedrørende anetavlenumrene 1216 til 1231: se anetalsregister til belysning af anesammenfald og se anerne 152 og 153. Vedrørende anerne 1232 til 1247: oplysninger mangler.

Eiler Holck, ca. 1597 til 1648 Anerne 1248 og 1249

Livsstilling: Til Gjelskov, Gedsholm (Luggude H.).

Ægtefælle: Riborre (Rigborg) Bille, ane 1249.

Søn: Eiler baron Holck til Holckenhavn, ane 624.

Forældre: Christian Holck, ane 2496.

Karen Krafse, ane 2497.

Steen Bille, 1565 til 1629. Ane 2498.

Riborre Lindenow Hansdatter, 1577-1633. Ane 2499.

Mogens Høg (Banner) til Kjærgaardsholm og Hostrup (Salling), 1593 til 1661 Anerne 1250 og 1251 Levnedsløb: Studerede 1617 i Leyden, 1621 sekretær i Kancelliet, senere kammerjunker hos hertug Frederik og hos

hertug Ulrik. Fra 1640 Landsdommer i Nørrejylland, 1649 rigsraad.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Helvig Ottosdatter Lindenow, 1604 - 1634. Ane 1251.

Gift 2. gang 1636 med Christence Rosenkrantz til Arreskov, født 1609, død 1679.

Datter: Lisbeth Magdalene Høg, ane 625.

Forældre: Stygge Høg, ane 2500.

Anne Ulfstand, ane 2501.

Otto Lindenow, ane 2502.

Anna Brahe, ane 2503.

Holger Rosenkrantz (den lærde), 1574 til 1642 Anerne 1252 og 1253 Levnedsløb: Til Rosenholm og Øster Vallø. Elev i Aarhus Latinskole 1586, studerede i Rostock og Wittenberg.

Sekretær i Kacelliet 1597. Kannik i Aarhus 1614. Rigsraad 1616. Forlenet med Dalum, senere med Skinnerup og med St. Hans kloster i Odense. Var 1622 øverste tilsynsmand med Sorø Akademi. Forlod 1628 sine embeder og drog til Skaane, vendte efter krigen tilbage. Lærd teolog, var dog sluttelig i unåde hos kongen. Begravet i Hornslet kirke.

Ægtefælle: Sophie Axelsdatter Brahe, ane 1253. Født på Elvedgaard 11/5 1578, død 21/12 1646 i København. Kom efter sin moders død i huset hos sin mormoder, Ide Ulfstand (ane 5015). Gift 1598. Begravet i Hornslet kirke.

Børn: Mette, 1600-1644. Gift Sehested.

Jørgen, 1601-1605.

Otto, 1603-1606.

Ide, 1606-1609.

Gunde, 1604-75. Til Skaføgaard, Vindinge m. m.. Rigsråd. Gift med Pernille Rosenkrantz, datter af Jacob Rosenkrantz til Arreskov og Pernille Henriksdatter Gyldenstjerne. Ikke aner.

Jørgen, 1607-1675. Hofmester.

Beate, 1608-1647. Gift Thott.

Erik Rosenkrantz, ane 626.

Dorthe, død 1681 ?.

Sophie, født 1616.

Ide Margrethe, 1617-1724 ?.

Søskende: Otto, 1561-1582. Studerede i Rostock.

Margrethe Jørgensdatter, død 1615. Gift med Oluf Bille, til Øster Vallø. Død 1602, søn af Peder Bille, se ane 5102.

Forældre: Jørgen Rosenkrantz Ottosøn, 1523-1596. Se ane 2504.

Dorthe Lange Gundesdatter, ane 2505.

Axel Brahe, ane 2506.

Mette Falksdatter Gøye, ane 2507.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon, bind XIV, side 223 (kilde nr. 6).

J. Oscar Andersen: Holger den Lærde (kilde nr. 2).

Note vedrørende forholdet til probanderne: se kapitlet Samling af oversigter over anerækker samt oversigtsstamtavle.

Iver Krabbe til Jordbjerg, 1602 til 1666 Anerne 1254 og 1255

Livsstilling: Statholder i Norge.

Ægtefælle: Karen Ottesdatter Marsvin til Dybæk, ane 1255. Født 1610, død 1680.

Datter: Margrethe Krabbe, ane 627.

Forældre: Tage Krabbe, ane 2508.

Sophie Friis, ane 2509.

Otto Marsvin, ane 2510.

Mette Brahe, ane 2511.

Kilde: Dansk Biografisk Lexicon (kilde nr. 6).

Caspar von Winterfeld til Wardow og Cobrow, død 1632 Anerne 1256 og 1257 Ægtefælle: Sophie von Leisten, ane 1257.

Søn: Helmuth O. v. Winterfeld, ane 628. Øvrige oplysninger mangler.

Erik friherre Ulfsparre Anerne 1258 og 1259

Livsstilling: Svensk Guvernør.

Ægtefælle: Sophie von Budde, ane 1259.

Datter: Helene Juliane, ane 629. Øvrige oplysninger mangler.

Christoffer Steensen til Grimsted, nævnt 1593 til 1657 Anerne 1260 og 1261 Levnedsløb: Gik fra 1605 i Sorø skole, fra 1623 løjtnant under den fynske fane, studerede 1616 i Blois, fra 1627 krigskommisær, oberst, chef for sjællandske regiment, landfolket. Fik 1653 bestalling som landkommisær, død 1657.

Ægtefælle: Berete (Birgitte) Mormand til Bontofte (Albo H.). Ane 1261.

Søn: Erik Steensen, ane 630.

Forældre: Hans Steensen, ane 2520.

Margrethe Basse, ane 2521.

Erik Mogensen til Bramslykke, nævnt 1589, var død 1603. Ane 2522.

Anne Mortensdatter Brok af Barløse, ane 2523.

Hr. Wenzel Rothkirck til Krogsgaard og Sneumgaard (Skads H.), død 1655 Anerne 1262 og 1263 Levnedsløb: Født 1597 på Jäschkendorff, kom 1609 til Danmark til sin broder, fik tjeneste hos hofmarskal Ditlev Rantzau, udannedes i Danmark samt England, Frankrig, Italien, især i ridekunst. Fra 1619 kongelig berider og lærer for den udvalgte prins, siden hofjunker og staldmester. Ledsagede under felttoget i Tyskland kong Christian IV, reddede dennes liv i slaget ved Lutter am Barenberg, idet han overlod kongen sin hest, da dennes var skudt. Ritmester 1627 ved hoffanen, siden hofmarskal, generalmarskal ved tronfølgerens bryllup, overskjænk. Død 1655 på Antvorskov.

Ægtefælle: Kirsten Reedtz, ane 1263. Født 1610 på Tygestrup. Var i huset hos sin moster, Fru Helvig, Falk Gøyes.

Død 1646 på Antvorskov. (Han gift 2. gang med Dorte Eggertsdatter Abildgaard).

Datter: Christine Rothkirk, ane 631.

Forældre: Johan Rothkirck, ane 2524.

Catharina Falkenhahn, ane 2525.

Frederik Reedtz, ane 2526.

Britta Brahe, ane 2527.

Heinrich von Raben til Stück og Steinfeld Anerne 1264 og 1265 Ægtefælle: Gødel v. d. Lühe Johansdatter af Buschmöhlen, ane 1265.

Søn: Christopher v. Raben, ane 632.

Forældre: Christopher v. Raben, ane 2528.

Catharina v. Halberstadt, ane 2529.

Johan v. d. Lühe, ane 2530.

Ilsabe v. Hahn, ane 2531.

Øvrige oplysninger mangler.

Mogens von Lützow til Brockendorff Anerne 1266 og 1267

Ægtefælle: Juliane von Bahr, ane 1267.

Datter: Magdalene von Lützow, se ane 633. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 1268 til 1271: oplysninger mangler.

Niels Skinkel til Gjerskov og Søholm Anerne 1272 og 1273

Levnedsløb: Var Edelknabe hos Kongen, siden hofjunker. Fik 1583 bestalling som skibschef, blev forlenet med Færøerne. Var 1590 med flåden til Skotland. Fik af biskop Jakob Madsen sammen med sin hustru og døtre skudsmålet: fromt folk. Var død 1617.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Margrethe Friis, død 1580.

Gift 2. gang med Mette Steensdatter Bille til Lammehave, ane 1273. (Kom i stor vidtløftighed for sin søn Peder Straales forløfter, var død 1636. Gift 1. gang med Laurids Straale til Torpegaard, død 1596). Søster til Knud Bille, ane 14816. (Kjærsgaard-linien).

Søn: Laurits Skinkel, ane 636.

Forældre: Hans Skinkel, ane 2544.

Ane Bild, ane 2545.

Steen Bille, ane 2546, 29632.

Helvig Ulfeldt, ane 2547, 29633.

Werner Parsberg til Lynderup (Rinds H.) og Eskjær, død 1643 Anerne 1274 og 1275 Levnedsløb: Født 1580 på Bækkeskov, sat i Sorø skole 1587, blev 1590 opdraget sammen med prinsen. Flere

udlandsrejser af længere varighed. Taxeres 1625 til 984 Td. Hk., død 1643.

Ægtefælle: Agathe Jakobsdatter Seefeld, ane 1275. (Hun gift 1. gang med Niels Skram til Lynderup, 1555- 1601, som var gift 1. gang med Kirsten Rosenkrantz).

Datter: Sophie Parsberg, ane 637.

Forældre: Niels Parsberg, ane 2548.

Lisbeth Sehested, ane 2549.

Jacob Seefeld, ane 2550.

Sophie Bille, ane 2551.

Erik Juel til Alsted og Hundsbæk, D. R. R., 1591 til 1657 Anerne 1276 og 1277 Levnedsløb: En del godsbesiddelser. Født på Alsted, 1610 sekretær i Danske Kancelli. Deltog 1611-13 i krigen som hofjunker hos kongen. Fik 1612 kronens part af korntienden i Ølgod sogn, købte 1614 ved skifte efter Bege Clausdatter Emmiksen hovedgården Hundsbæk, fik samme år brev på et kannikedømme i Ribe domkirke, hvor han skulle bo “naar han ikke længere er udi Kongens daglige tjeneste”. Boede en årrække på Nørtorp, fik 1623 bestalling som landsdommer i Nørrejylland og brev som lensmand på Gudum kloster.

Fik 1637 kgl. bevilling på at mageskifte sin gård i Viborg Sct. Ibsgade ved søen med tilliggende imod “en Kapitelresidens Sønden paa Domkirkegaarden, som øverste sekretær Iver Vind til Nørholm til hans prælater er berettiget”. Valgt som Rigsraad 1651. Død 1657 i Viborg, efterladende en betydelig gæld, der stammede fra ulykker i krigsårene og de høje skatter.

Ægtefælle: Sophie Sehested, 1594-1658. Ane 1277.

Søn: Claus Juel til Vosborg, ane 638.

Forældre: Peder Jensen Juel til Alsted, ane 2552.

Margrethe Gregersdatter Ulfstand, ane 2553.

Claus Maltesen Sehested, ane 2554.

Anne Nielsdatter Lykke, ane 2555.

Henrik Gyldenstjerne Anerne 1278 og 1279

Levnedsløb: Født 1594. Til Vosborg, Skovsbo, Elved, Brolykke, Svaneholm, Karsholm, Krageholm og Valden i Halland. Studerede i Tübingen, Strassburg og Padua. Hofjunker 1616. Løjtnant 1620. Landsdommer i Skaane 1625. Købte 1641 Skovkloster. Landkommisær i Fyn 1649. Var 1660 en af ordførerne for adelen ved det store stændermøde. Død 1669.

Ægtefælle: Lisbeth Clausdatter Podebusk til Karsholm, 1597 til 1680. Ane 1279.

Datter: Sophie Gyldenstjerne, ane 639.

Forældre: Predbjørn Gyldenstjerne, ane 2556.

Mette Hardenberg, ane 2557.

Claus Podebusk, ane 2558.

Sophie (el. Sidsel ?) Ulfstand, ane 2559. Se Danmarks Adels Aarbog, 1926, XLIII (kilde nr. 10).

Note vedrørende anetavlerne 1280 til 1451: oplysninger mangler.

Hans Utrecht Ane 1452

Livsstilling: Rektor i Nyborg (ifgl. Wiberg, kilde nr. 37).

Ægtefælle: Oplysning mangler.

Søn: Knud Hansen Utrecht, ane 726. Øvrige oplysninger mangler.

Christian Melchiorsen Anerne 1454 og 1455 Ægtefælle: Ane Henrichsdatter Zanders.

Datter: Elisabeth Christiansdatter Borchgreving, ane 727. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 1456 til 1459: oplysninger mangler.

Jørgen Sommerfeldt Ane 1460

Livsstilling: Borgmester i Aarhus.

Ægtefælle: Oplysninger mangler.

Søn: Melchior Jørgensen Sommerfeldt, ane 730. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Seidelin (kilde nr. 31).

Niels Nielsen Krogh Anerne 1462 og 1463

Levnedsløb: Født i Svinesund, Ndr. Borgesyssel 31/11 1615. Hører i Aarhus 1639. Rektor 1647. Sognepræst i Vejlby 1/5 1658. Død 12/8 1685. Meget lærd, magister. Regnede sin herkomst fra Torstig Jarls søn, Ketil Krok.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Cecilie Frederikke Pedersdatter Blichfeldt af Ørum-Værum, død 1661.

Ane 1463.

Gift 2. gang med Gertrud ... , enke efter borgmester Jensen, Aarhus.

Datter: Anna Margrethe Krog, ane 731 (af 1. ægteskab).

Forældre: Provst Niels Krog, ane 2924.

Anne Olufsdatter, ane 2925.

Peder Christensen Blichfeld, ane 2926.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 1464 til 1467: oplysninger mangler.

Jørgen Hansen Seidelin, ca. 1633 til ca. 1688 Anerne 1468 og 1469

Levnedsløb: Student 1653 i Helsingør. Deltog i forsvaret mod svenskerne, se Seidelin, side 70. Fra 1662 til 1670 præst i Laasby, Sjelle m. fl. sogne. 1676 Provst i Framlev herred. Fra 1679 til 1688 slots- og sognepræst i Skanderborg. 1680 magister.

Ægtefælle: Ide Nikkelsdatter Kock, født ca. 1638-39. Datter af generaltoldvisitør Nikkel Helmer (Holmer) Kock, død 1645 og Else Jensdatter.

Søn: Nickel Seidelin, 1666-1737. Ane 734.

Øvrige børn: Dorethe, Lisbeth, Else, Mette, Hans.

Forældre: Hans Jørgensen, ane 2936.

Lisbeth Michelsdatter, ane 2937.

Nikkel Helmer (Holmer) Kock, død 1645. Ane 2938.

Else Jensdatter, ane 2939.

Broder: Hans Seidelin, 1632-1688.

Kilde: Seidelin (kilde nr. 31).

Note vedrørende Hans Jørgensen og Lisbeth Michelsdatter, anerne 2936 og 2937:

Lisbeth Michelsdatter, født midt i 1590´erne, var datter af byfoged Michel Seidel (ane 5874), og fra hende og hendes mand, Hans Jørgensen (de blev gift mellem 1616 og 1619), nedstammer slægten Seidelin, idet to af hendes sønner - Hans og Jørgen - antog deres morfaders navn og ændrede det til: Seidelin. Lisbeth Michelsdatter var gift 2. gang med Christopher Holstein. Hans Jørgensen var handelsmand i Helsingør, døde 1669. Blev begravet 7/7 1669. Hvad der iøvrigt vides om ham er anført hos:

Seidelin I, side 45 ff. Deres søn: Jørgen Hansen Seidelin, Skanderborg, ane 1468. Ifølge samme kilde (Mogens Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbog, bind I, side X, København MCMXLIII) forkastes en traditionel opfattelse af slægtsskabsforholdene, stammende fra "Seidelinernes Slægtsregister" i Giessings "Jubel-Lærere", som meddeler, at Jørgen Hansen Seidelin, ane 1468, var søn af: borgmester i København og translatør ved Øresundstoldkammeret Hans Hansen Seidelin, født 15/8 1602 i Nykøbing F., død 1654. Gift med Else Hansdatter Lundt, datter af Hans Mickelsen Lundt, der 8/9 1633 blev gift med Anna....(tidligere gift med Hermand Lagnfeldt og herefter med Rådmand Peter Carlsen). Forholdet er det, at der aldrig har været en borgmester i København af det navn, men at Jørgen Hansen Seidelin havde en broder, Hans Hansen Seidelin, 1632-68, Provst ved Holmen, gift med Sophia Davidsdatter. Deres slægtskabsforhold er udførligt omhandlet i Mogens Seidelins værk.

Hans Olufsen Bollers og Else Bollersdatter Anerne 1470 og 1471

Se anerne 734 og 735.

Note vedrørende anetavlenumrene 1472 til 1603: oplysniger mangler.

Urban Jacobsen Ane 1604

Livsstilling: Rådmand i Horsens.

Søn: Herluf Urbansen, ane 802. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Note vedrørende anetavlenumrene 1606 til 1633: oplysninger mangler.

Anders Sørensen Bay, ca. 1609 til 1643 Anerne 1634 og 1635

Levnedsløb: Født ca. 1609, borger i Randers. Rodemester 1637, død Sct. Pedersnat 1643.

Ægtefælle: Maren Jensdatter, død ca. 1660, ane 1635.

Børn: Ialt 2 sønner og 2 døtre, heriblandt Maren Andersdatter Bay, ane 817.

Forældre: Søren Andersen Bay, ane 3268.

Maren Thomasdatter, ane 3269.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Note vedrørende anetavlenumrene 1636 til 1847: oplysninger mangler.

Henrik Krabbe til Damsgaard, nævnt 1647 Anerne 1848 og 1849

Levnedsløb: Tilskødede 1653 Fru Dorte Kruse, salig Terkel Krabbes enke, en part i Vaslund (Give sogn). Nærværende 1655 ved Hyldingen.

Ægtefælle: Eva Hansdatter Unger til Herpinggaard (Trans S) og hælvten af Kajholm, 1626-1694. Hun gift 2. gang med Gjord Galt til Viumgaard (Han var gift 1. gang med Barbara Lange (én Rose), 2. gang med Maren Mormand).

Søn: Ole Krabbe, ane 924.

Forældre: Oluf Krabbe, ane 3696.

Birgitte Henriksdatter Krag, ane 3697.

Hans Wulf Unger til Vilstrup, ane 3698.

Berit Clausdatter Kaas, ane 3699.

Kilde: Optegnelser om ... den på Damsgård hjemmehørende adelsslægt Krabbe (kilde nr. 34).

Dansk Biografisk Leksikon (kilde nr. 11).

Henrik Jørgensen Svichtenberg til Visborggård, ca. 1617 til 1686 Anerne 1850 og 1851 Livsstilling: Rådmand i Viborg, assessor i Kommercekollegiet.

Ægtefælle: Mette Olufsdatter, død 1703, ane 1851.

Datter: Margrethe Henriksdatter Svichtenberg, ane 925.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon (kilde nr. 11).

Trap Danmark, ad Visborggård (kilde nr. 35).

Holger Bille til Bangsbo, født 30/3 1643 Anerne 1852 og 1853

Ægtefælle: Cathrine Sophie Below Henriksdatter, ane 1853. Død 16/9 1676 i barselseng.

Søn: Henrik Bille, ane 926.

Forældre: “Sorte” Steen Bille til Billeskov, død 1660. Ane 3704.

Karen Skeel Ottesdatter til Burholt, ane 3705.

Henrik Below til Spøttrup og Hvilstedgaard (Børglum H.), ane 3706.

Johanne Lykke Iversdatter, ane 3707.

Joakim Frederik von Pentz til Warlitz og Setzin Anerne 1854 og 1855

Levnedsløb: Til Aastrup (Vennebjerg H.), Mindstrup (Nørvang H.) og Lønsgaard (Vrads H.). Kom 1635 på Sorø, hofjunker 1642, adelsprivilegium 1656. Død 1682, bisat i Budolfi kirke, Aalborg.

Ægtefælle: Gift 1. gang med Anna Margrethe von Küssow.

Gift 2. gang med Kirsten Normann til Palsgaard og Selsø.

Datter: Ingeborg Christine Pentz Joachimsdatter til Meilgaard, Bangsbo og Sødal, død 1719. Ane 927.

Forældre: Adam Heinrich von Pentz til Warlitz, Götzlow og Setzin, ane 3708.

Eva von Bülow til Einhusen, ane 3709.

Fyrstelig pommersk kansler Erasmus von Küssow til Quentin og Anna von Blücher, eller Ernst Normann til Tribbewitz og Selsø og Ingeborg Arenfeldt.

Note vedrørende anetavlenumrene 1856 til 2047: oplysninger mangler.

KAPITEL XII

PROBANDERNES TIP-8-OLDEFORÆLDRE