PROBANDERNES TIP-3 OLDEFORÆLDRE SYVENDE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 42-49)

KAPITEL VII

PROBANDERNES TIP-3 OLDEFORÆLDRE

Note vedrørende Niels Nielsen Færch, 1743-1785 (ikke ane): havde en søn, Karsten Andreas Færch, der ejede Hals Ladegaard og var gift Neergaard, med en søster til den Hanne Hvass, der stiftede det Neergaard-Hvassiske Familielegat. Det var Hannes søn, Frants Hvass, der 14 år gammel døde under besøg på Hals Ladegaard.

Christen Smid, levede 1753 Ane 68

Livsstilling: Smed (hvilket sluttes af tilnavnet) i Sarup, Lysabild sogn, Als.

Ægtefælle: Oplysninger mangler.

Børn: 1. Daniel, døbt 3/11 1735 i Lysabild kirke.

2. Anne Dorthe, døbt Dom. 22, 1737 i Lysabild kirke.

3. Jørgen, døbt 1742 i Lysabild kirke.

4. Fridrich, døbt Dom. 22, 1743 i Lysabild kirke.

5. Anne Cathrine, døbt Dom. 11, 1746 i Lysabild kirke.

6. Christian August, døbt Dom. 13, 1748, her ane 34. Fremstillet af hr. Schichtmester Schmidt fra Kongsberg. Faddere til barnet: Jørgen Christensen af Mommark, Jørgen Andersen af Viby, Ane Marie Jenses, Ane Cathrine Pedersdatter af Ertebjerg.

7. Christen, døbt i do. D.7/ ... 1753.

("Dom"=søndag efter Trinitatis).

Søskende: Oplysninger mangler.

Forældre: Oplysninger mangler.

Note: Det foranstående er oplyst i et udtog fra Lysabild kirkebog, bog nr. 2, påbegyndt 1735 fra sognepræsten, dateret Lysabild præstegaard den 24. august 1922, stilet til min far, H. H. Hvass.

En schichtmester skal være en bjergværksembedsmand - fra Kongsberg. Fars broder, Anders Hvass, har refereret en udtalelse i et brev fra "tante Conradine" (Fam. Hvas I, side 124, kilde nr. 22), at hertug Christian skulle have været fadder, men herom ses intet. En brodersøn - ifgl. samme kilde - hed Henrik Berle Schmidt og var købmand og skibsreder i Bergen. Det står hen, om der skulle være spor af slægten at følge i Norge.

Christopher Larsen, ca. 1737 til 1821 Anerne 70 og 71

Levnedsløb: Daglejer, almisselem, indsidder. Født ca. 1737, død 19/12 1821. Bopæl: Nybygtgaarde, Nyløkke, Brahetrolleborg. Gift 2 gange ?.

Ægtefælle: Dorthe Augusta Larsdatter. Født ca. 1737, død 5/4 1797, 60 1/4 år gammel. Ane 71.

2. ægteskab ?

Døtre: Kirsten Christoffersdatter, ane 35.

Birthe Marie Christoffersdater, gift med justitsråd, godsforvalter Ehrenreich på Hardenberg.

Forældre: Laurits Christophersen, ane 140.

Moderen ikke kendt.

Lars Jørgensen, ane 142.

Kirsten Rasmusdatter, ane 143.

Note vedrørende forholdet til probanderne:

70. Christopher Larsen.

35. Kirsten Christoffersdatter.

17. Kirstine Dorothea Schmidt.

8. Frants Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Hans Henrik de Lichtenberg, 1737 til 1777 Anerne 72 og 73

Levnedsløb: Etatsråd, assessor i Højesteret.Til stamhuset Bidstrup og Lynderup (Rinds H.), død 18/4 1757.

Ægtefælle: Karen Rosenkrantz Irminger, 1739-1807, gift 15/10 1765, ane 73.

Børn: Fem børn, af hvilke fire døde som små.

Gert Lichtenberg, ane 36.

Søskende: 1. Geske Lichtenberg, gift med Christen de Linde.

2. Bodil Lichtenberg, gift 1. gang Lichtenhjelm, 2. gang med C. C. von Gersdorff.

3. Hans Henrik, her.

4. Abel Marie Lichtenberg, gift Thygeson til Bygholm.

5. Elisabeth Cathrine Lichtenberg, gift Beenfeldt.

Forældre: Gerhard de Lichtenberg, ane 144.

Bodil Hofgaard, ane 145.

Generalleutnant Carl Gotthilf Irminger, ane 146.

Mette Dorothea Friedenreich, ane 147.

Kilder: Fam. Hvas I, side 129, 130 (kilde nr. 22).

Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (af F. J. Hvass, kilde nr. 20).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

144. Geert de Lichtenberg Hansen.

72. Hans Henrik de Lichtenberg.

36. Geert de Lichtenberg.

18. Hans Henrik de Lichtenberg.

9. Tychine de Lichtenberg, gift Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Frederik von Arenstorff, 1745 til 1829 Anerne 74, jfr. 76, og 75 Levnedsløb: Kapitain i Søetaten. Kammerherre, til Visborggaard. Født 10/10 1745, død 23/4 1829.

Ægtefælle: Hedevig Lassen, født 1740, død 17/10 1812. Ane 75, 77.

Børn: 1. Andreas Arenstorff (på Drebkau).

2. Tycho Arenstorff til Visborggaard, ane 38.

3. Marie Sophie von Arenstorff, gift Lichtenberg. Ane 37.

Søskende: Søsteren Marie Elisabeth von Arenstorff, gift med Christian Frederik baron Juel til Rysensteen, Lundbæk og Pandum, 1716 til 1782 (Fam. Hvass V, side 132).

Forældre: Andreas von Arenstorff, Visborggaard, ane 148.

Maria Sophia von Schiebell, ane 149.

Thøger Lassen, ane 150.

Karen Wraae, ane 151.

Kilder: Den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse (kilde nr. 20).

Fam. Hvas I, side 132 (kilde nr. 22).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

74. Tip-3. Frederik v. Arenstorff.

37. Marie Sophie v. Arenstorff.

18. Hans Henrik de Lichtenberg.

9. Tychine Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende ane 74, jfr. 76, Frederik von Arenstorff: får beggeanetavlenumre fordi han er far både til ane 38, Tycho von Arenstorff og til ane 37, Marie Sophie von Arenstorff, gift med Geert de Lichtenberg, ane 36.

Erik Rosenkrantz friherre Holck til Holckenhavn, herre til Trudsholm, 1730 til 1777 Anerne 78 og 79 Levnedsløb: Fændrik 1747 i grenaderkorpset, siden Ritmester. Kammerherre 1768.

Ægtefælle: Helvig (Hedevig) Margrethe von Raben, ane 79. Levede 1723 til 1791. Indskrevet i Roskolde Kloster 1729. Boede 1748 på Trudsholm.

Datter: Sophie Dorothea baronesse Holck, ane 39.

Forældre: Eiler Holck, ane 156.

Juliane Christine baronesse Winterfeld, ane 157.

Hugo Friedrich von Raben, ane 158.

Sophie Dorothea von Schinkel, ane 159.

Note vedrørende forholdet til probanderne: se oversigt ad anerne 38 og 39 og kapitlet: Oversigt over anerækker, samt oversigtsstamtavle over aner af slægten Rosenkratz.

Niels Pedersen Winge, 1697 til 1749 Anerne 80 og 81

Levnedsløb: Gift 22/5 1726. Hans tilværelse er ret udførligt beskrevet af A. H. Winge. Det menes, at han må være født i Ålborg, men i 1723 blev han Krambodsvend hos den store købmand Peder Pedersen i Holbæk, hvis forretning han overtog sammen med en anden efter købmandens død. Han blev gift 22. maj 1726 med borgmesterdatteren Birgitte Lind. Den 19/6 samme år købte han borgmester Grubbes store gård på Algade.

Han var kirkeværge - men en formodning om, at han var rådmand er ikke bestyrket. I 1732 begyndte det at gå tilbage for ham. Han sagsøgtes af kreditorer, der holdtes auktion over ejendom og løsøre, og han flyttede til København, mens forretningen i Holbæk overtoges af kompagnonen. I København boede han i Farvergade og levede i de sidste år i stor armod. Han døde 52 år gammel i 1749 og blev begravet 17/3 i "Linden", Fiolstræde i København. Sagfører Sigfred Winge, Aarhus, ejede et maleri af ham og forærede mig (F. J. Hvass) et fotografi deraf til min konfirmation.

Ægtefælle: Birgitte Charlotte Lind, 1707-1770, ane 81. Født 8/7 1708. Gift 22/5 1726. Der blev skrevet et hyldestdigt (se Personalhistorisk tidsskrift 7. række B, side 155). Hun døde 1770.

Børn: 1. Peder Nielsen Winge, født 1727. Gift med Charlotte Amalie.

2. Jens Nicolai Winge, 1728-1734.

3. Frochen Catrine Winge, født 1730. Død spæd.

4. Mads Nielsen Winge, født 1732. Ane 40.

5. Frochen Catrine Winge, født 1734.

6. Maren Winge og 7. Marthe Winge, tvillinger, født 1737.

8. Søren Nielsen Winge, født 1739. Død spæd.

9. Søren (Severin) Nielsen Winge, født 1742.

10. Christen Christensen Winge, født 1745.

11. Maren Winge, født 1747.

Forældre: Oplysninger mangler for Niels Pedersen Winge.

Amtsforvalter og borgmester Matz Nielsen Lind, ane 162.

Frochen Jensdatter Vivild, ane 163.

Kilde: A.H.Winge (kilde nr. 38).

Christopher Nielsen, levede 1748 Anerne 82 og 83

Livsstilling: Strib færgemand.

Ægtefælle: Anne Margrethe Madsdatter, ane 83.

Datter: Maren Nielsen, ane 41. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anetavlenumrene 84 og 85: anesammenfald (se anetalsregister), idet forældrene til ane 42, Thomas Hvass, er identiske med forældrene til ane 32, Frants Hvass. Anerne 32 og 42 var brødre, se stamtavle i note ad ane 20 eller 42.

Palle Møller, levede 1766 Anerne 86 og 87 Livsstilling: Købmand i Løgstør.

Ægtefælle: Gjertrud Jensen, ane 87.

Datter: Marie Kristine Møller, ane 43. Øvrige oplysninger mangler.

Wilhelm Jacob Adolph Lewerkhuusen, 1720 til ? Ane 88 og 89

Levnedsløb: Født 11/1 1720 i Rendsborg. Lieutenant i Norge og på Bornholm i Bornholms gew. Inf. Reg.. Afsked 19/10 1767.

Ægtefælle: Gift 1. gang 21/5 1745 med Margrethe Scavenius, født i Grue.

Gift 2. gang 1746 med Anna Kirstine Bernhoft, 1728-1803. Ane 89. Født 1728 i Næs, død 1803 i Laacke.

Søn: Carl Frederik Vilhelm Lewerkhuusen, ane 44.

Forældre: Georg Frederik Lewerkhuusen, ane 176.

Underofficer i Reichans Regiment, Hans Steensen Bernhoft, ane 178.

Birgitte Hedemark, ane 179.

Kilder: A. H. Winge (kilde nr. 38).

Mit arkiv, afd VIII, C. 2, om slægten Lewerkhuusen (kilde nr. 21).

Christian Redlich Thomsen Boserup, 1739 til 1786 Anerne 90 og 91

Levnedsløb: Født 2/12 1739 i Ebeltoft. Død 24/5 1786. Sognepræst, Helgenæs, 1764-1786.

Ægtefælle: Gift 30/10 1764 med Hedevig (Helvig) Sommerfeldt, født 4/11 1744, død 25/5 1812 i Ebeltoft. Ane 91.

Datter: Mette Pauline Boserup, ane 45.

Forældre: Thomas Jacobsen Boserup, ane 180.

Elise Cathrine Redlich, ane 181.

Melchior Olsen Sommerfeldt, provst, ane 182.

Mette Pauline Langballe, ane 183.

Kilder: A. H. Winge (kilde nr. 38).

Seidelin II, siderne 532, 536, 754 (kilde nr. 31).

Wiberg I, side 572 (kilde nr. 37).

Note vedrørende slægten Sommerfeldt, forholdet til probanderne, summarisk stamtavle:

2920. Oplysninger mangler.

1460. Jørgen Sommerfeldt.

730. Melchior Jørgen Sommerfeldt, g. m. 731. Anna Krogh.

365. Helvig Melchiorsdatter Sommerfeldt, g. m. 364. Ole Villadsen.

182. Melchior Olsen Sommerfeldt, g. m. 183. Mette Pauline Langballe.

91. Hedvig Sommerfeldt, g. m. 90. Christian Redlich Thomsen Boserup.

45. Mette Pouline Boserup, g. m. 44. Carl Frederik Wilhelm Lewerkhuusen.

22. Carl Frederik Lewerkhuusen, g. m. 23. Cathrine Jensen.

11. Caroline Frederikke Pauline Lewerkhuusen, g. m. 10. Jørgen Winge.

5. Margrethe Winge, g. m. 4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass, g. m. 3. Ingrid Cortsen.

1. Probanderne.

Jens Hansen, 1707 til 1769 Ane 92 og 93

Levnedsløb: Født 17/3 1707, begravet 26/4 1769. Grovsmedemester i Middelfart. Borgerskab 17/12 1756. Gift 18/11 1753 (14/1 1750 ?). Han ejede to markjorder på byens marsk og en gård, 3 fag gadehus i to etager og 5 fag sidehus i 1 etage, muligvis efter brandtaxation 1761 nr. 84 i Storegade.

Ægtefælle: Ane Cathrine Rasmussen, ane 93. Født 13/1 1736, død 22/2 1779. Begravet med manden på kirkegården i Aarhus. En stor sandsten dækker graven, men den blev hensat til en gravlund - fra graven "lige under muren mod Frederiks allé". Beskrevet af A. H. Winge, side 17. Hun blev gift 2. gang 10/8 1769 med grovsmed Hans Andersen, født ca. 1747. Han giftede sig 2. gang med Birthe Abrahamsdatter og han døde (blev begravet) 19/8 1791.

Børn: Else Cathrine, født 1757.

Anna Marie, født 1768.

Niels, født 1761, ane 46.

Hans, født 1763.

Christen, født 1766.

Søskende: Oplysninger mangler.

Forældre: Oplysninger mangler for Jens Hansen, ane 92.

Niels Rasmussen, ane 186.

Karen Poulsdatter, ane 187.

Kilde: A. H. Winge, side 17 (kilde nr. 38).

Note vedrørende anerne 94 og 95, Michel ... og ægtefælle: Alle Oplysninger mangler. Datter: Abelone ... , ane 47.

Cort Mortensen, 1712 til 1776 Anerne 96 og 97

Levnedsløb: Født i København 1712, død 16/12 1776 (kl. 16) i Randers (begravet 23/12). Gift 16/2 1763. Havde en kønrøgfabrik i Vestergrave (matr. nr. 335), Randers.

Ægtefælle: Ane Kierstine Jespersdatter, ane 97. Født i Hjermind 1740, død 5/12 1779. Gift 1. gang 16/2 1763 med Cort Mortensen, ane 96. Gift 2. gang 21/1 1778 med Anders Jensen Mammen, født 30/12 1744, død 18/8 1787. Et barn af 2. ægteskab: sønnen Cort Mortensen, født 21/9 1778, død straks efter fødslen.

Børn: Se ane 48, Rasmus Cortsen, hvor børnene, 17 ialt, er opregnet.

Søskende: Broder: Rasmus Mortensen, født 1712, i Island fra 1727.

Forældre: Morten Cortsen, ane 192.

Marie Rasmusdatter, ane 193.

Jesper, ane 194. Andre oplysninger mangler, herunder om moderen.

Kilder: Rasmus Cortsens Familiebog 1801 (kilde nr.8).

Familiebøger 1902 og 1903 (kilde nr. 7).

Cortsen, slægtsoplysninger og anetavler (kilde nr. 9).

Note vedrørende forholdet til probanderne: se opstilling ad ane 48. Vedrørende ane 96: ifølge kilde nr. 9 var Cort Mortensen først gift med Kirsten Andersdatter Mammen.

Johan Hansen, 1735 til ? Anerne 98 og 99

Livsstilling: Feldbereder i Randers (garvning af skind).

Ægtefælle: Gjertrud Christensen, født 1740. Ane 99.

Børn: Christiane Hansen, gift med købmand Rasmus Cortsen, se ane 49 og 48. I alt 6 børn.

Forældre: Oplysninger mangler.

Kilde: Familiebøger 1902 og 1903 (kilde nr. 7 og 8, se i øvrigt kilde nr. 9).

Ole Flensborg, 1753 til 1805 Anerne 100 og 101

Levnedsløb: Født i Horsens 30/1 1753. Død i Harlev 10/7 1805. Gift 3/8 1780 i Mattrup. Provst i Harlev, Framlev.

Ægtefælle: Charlotte Amalie Thygesen, ane 101. Født 19/12 1747 i Mattrup. Død 21/7 1832 i Skivholme.

Søn: Andreas Nicolai, ane 50.

Søskende: Thomas Flensborg, 1750-1830. Præst i Eltang og Vilstrup.

Stephan Flensborg. Præst i Aarby, Holbæk amt.

Søster, gift med Niels Friborg, præst i Nørre Snede.

Søster, gift med landmand Barfod.

I alt 14 søskende.

Forældre: Andreas (Nicolai ?) Flensborg, ane 200.

Ane Cathrine Steffensdatter, ane 201.

Niels Thygesen, ane 202.

Helle Ammitzböll, ane 203.

Kilder: Stamtavle over familien Flensborg (kilde nr. 25).

Wibergs præstehistorie (kilde nr. 37).

Familiebøger Cortsen, (kilde nr. 7).

Meddelelser om familien Ammitzböll (kilde nr. 1).

Note vedrørende forholdet til probanderne:

800. Andreas Hansen Flensborg.

400. Niels Andreasen Flensborg.

200. Andreas (Nicolai ?) Flensborg.

100. Ole Flensborg.

50. Andreas Nicolai Flensborg.

25. Charlotte Amalie og Mogens Borup Cortsen.

12. Rasmus Christian Cortsen.

6. Hjalmar Cortsen.

3. Ingrid Cortsen.

1. Probanderne.

Note vedrørende slægten Flensborg, stamtavle:

800. Andreas Hansen Flensborg

400. Niels Andreasen Flensborg, 1688-1745

200. Andreas (døbt Anders) Flensborg, 1716-1790. Cancelliråd, byfoged, borgmester i Horsens. Gift med Ane Cathrine Steffensdatter, 1721-1802. 14 børn, heriblandt:

Kirstine, gift med Sidsel, gift med

Niels Friborg, præst i Nr. Snede landmand Barfod

100. Ole Flensborg, 1753-1805. Provst, Thomas Flensborg, Stephan Flensborg, præst i Aarby, gift med Charlotte Amalie Præst i Eltang Vilstrup, gift med Sara Kierstine

Thygesen fra Mattrup, 1747-1832 gift med Karen Thygesen Frimodt af Horsens 50. Andreas Nicolaj a. Ane Cathrine, Datter, gift Selmer,

Flensborg, 1782-1848. gift Thomsen forpagter, Aunsøgård

Præst, Skivholme, gift b. Andreas Nicolaj

med Cecilie Marie Flensborg

Bay, 1778-1840 c. Niels Thygesen

Flensborg

Ole Flensborg, Johan Ahrent 25. Charlotte Helene Thøger Ane Elisabeth 1806-1868, præst, Flensborg, 1807-80 Amalie Flensborg Flensborg, Flensborg, Flensborg, Vellev, gift med Præst, Gjøl og 1808-1875, gift Lund gift Saabye gift Thomsen Johanne Marie Hvorslev, gift gift med Mogens

Bache med Mette Borup Cortsen (ane 24)

Schalstrup

12. Rasmus Christian Cortsen, gift med Jacobine Cortsen (ane 13) 6. Hjalmar M. Cortsen

3. Ingrid Hvass 1. Probanderne

Kilde: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Jens Rudolfsen Bay, 1736 til 1799 Anerne 102 og 103

Levnedsløb: Døbt 1/8 1736. Borgerskab 4/4 1764. Drev handel på Norge med korn og brændevin. I 1787 var han markinspektør og boede Vestergrave 90 i Randers. Død 7/11 1799.

Ægtefælle: Inger Kirstine Gimling, ca. 1751-1808 (begravet 31/12). Ane 103.

Datter: Cecilia Marie (“Zelle”) Bay, ane 51. Havde ni søskende.

Forældre: Rudolf Nielsen Bay, ane 204.

Sille Marie Andersdatter, ane 205.

Peder Ebbesen Gimling, ane 206. (Han var gift med sin formands datter i Lyngå præsteembede, d. v. s. Jørgen Nielsen Hjersings datter).

Moder: oplysning mangler.

Kilder: Familiebøger, slægten Cortsen (kilde nr. 7, 8 og 9).

Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Note vedrørende anetavlenumrene 104 og 105: der henvises til anesammenfald mellem ane 48 og ane 52, se også anetalsregister. Anetavlenumrene 106 og107: der henvises til anesamenfald mellem ane 49 og ane 53. Anetavlenumrene 108, 109, 110 og 111 bortfalder på grund af manglende oplysninger om forældre til ane 54 og ane 55. Som følge heraf bortfalder også anetavlenumrene 210 til og med 223. Se anetalsregister.

Laurits Momme, 1764 til 1824 Anerne 112 og 113

Levnedsløb: Født 23/1 1764 i Kristianssand. Død 13/11 1824 i Stouby. Student 1781 i Kristianssand. Cand. theol.

1789. Sognepræst i Stouby fra 1790 til sin død.

Ægtefæller: Gift 1. gang 6/8 1790 med Eleonora Hedvig Bagger, født 13/3 1770 på Brahesholm, død 17/5 1798 i Stouby. Ane 113.

Gift 2. gang 13/2 1799 med Johanne Margrethe Brøchner, født 25/5 1769 i Spentrup, død 1/8 (muligvis 11/8) 1817. Datter af Hans Brøchner, præst i Spentrup, og Mette Marie Wedege.

Gift 3. gang 10/5 1818 med Else Frederikke Charlotte Jørgensen, født 3/10 1790 i København, død 30/5 1864. Datter af Iver Jørgensen, vejinspektør, og Kirstine Jørgensdatter.

Børn: 1. ægteskab:

Ole Peter Momme, ane 56. Præst i Stouby.

Hans Bagger Momme, 10/5 1792 til 5/11 1827. Brygger, København.

Juliane Diderikke Momme, 3/8 1793 til 27/3 1798.

Jacobæa Momme,16/1 1795 til 16/12 1795.

Laurits Jacob Momme, 22/10 1796 til 23/11 1874. Snedker, boelsmand.

Julius Didrik Momme, 6/6 1798 til 12/9 1856. Læge i København, Batalionskirurg.

2. ægteskab:

Hans Brøchner Momme, 16/11 1799 til 29/9 1847. Købmand i Horsens.

Eleonore Hedvig Momme, 12/5 1801 til 9/7 1878. Gift 24/10 1823 med Søren Wedege Bruun, præst i Kousted og Bjerregrav.

Mette Marie Momme, 24/1 1803 til 12/9 1854. (Gift 7/8 1829 med Bertel Bruun, 29/12 1801 til 5/2 1846, broder til Søren W. Bruun. Præst i S. og N. Onsild. Bjerregrav).

Jørgen Henning Momme, 24/5 1805 til 30/1 1884. Guldsmed i Randers.

3. ægteskab:

Johannes Ivar Momme, 26/5 1819 til 24/7 1902. Præst i bl.a. Hjortkær 1861. Afskediget af tyskerne.

Søskende: Karen, født 19/1 1762, død 9/3 1762.

Karen Christiane, født 29/11 1762, død 29/12 1762.

Laurits Momme, her.

Jørgen Henning Momme, født 4/9 1765.

Karen, født 10/9 1766, død 21/1 1821.

Jacob Momme, født 15/1 1768.

Hans Hagerup Momme, født 6/8 1769.

Sophie Magdalene, født 17/8 1770, død 18/8 1770.

Kirstine Henricka Dorothea, født 23/5 1773, død 2/7 1773.

Drengebarn, død 17/1 1770.

Forældre: Lars Momme, ane 224.

Jacobea Jørgensdatter Henning, ane 225.

Hans Bagger, foged i Baag og Vends herreder, ane 226.

Eleonore Hedvig Rømer, præstedatter af Stouby, ane 227.

Kilder: Laurits Mommes stamtavle (kilde nr. 33). Wiberg (kilde nr. 37).

Carl Johan Friedrich Müllersen, 1737 til 1800 Anerne 114 og 115

Levnedsløb: Døbt i Malchin 14/10 1737, gift i Holstebro 19/8 1784, død 17/4 1800. Major (eller Kaptajn) i Slesvigske Infanteri Regiment.

Ægtefælle: Ottine Sophie Dorothea Adeler, ane 115. Født 1757, døbt i Holstebro 11/7 1757. Gift i Holstebro 19/8 1784, død 18/3 1829.

Døtre: Eva Helene Georgine Müllersen, ane 57.

Johanne Nicolette Joachime Müllersen, døbt 2/5 1798 i Holstebro, død 5/1 1875 i Horsens. Gift med Børge Sehested, procurator.

Forældre: Amtmand Müllersen (?), ane 228.

Johan Nicolaj Adeler, ane 230.

Helene Cathrine v. Krabbe, ane 231.

Kilde: Danske Prokuratorer m. Kgl. Bevilling 1660-1869, side 302 (kilde nr. 14).

Endvidere kilderne nr. 12 og 33.

Note vedrørende anetavlenumrene 116 til 123: udgår, idet forældrene til anerne 58 til 61 ikke kendes. Se anetalsregister.

Hans Jacob Hansen, ca. 1756 til 1829 Anerne 124 og 125

Livsstilling: Tømmermand i Faaborg. Død 23/4 1829, begravet 27/4 i Faaborg.

Ægtefælle: Anne Pedersdatter (Smidt ?), ane 125. Født ca. 1756. Boede 1834 som 78-årig enke hos sønnen Hans Hansen, ane 62. Ifølge inskriptionen på Bibelens titelblad var det hende, der ejede den. Død 17/10 1839 i Faaborg.

Børn: Anne Elisabet, født 1/11 1789.

Maren, født 17/8 1791.

Hans (Hansen, skomager), født 19/5 1794, ane 62.

Peder, født 11/9 1796.

Johanne, født 20/9 1798.

Søskende: Oplysninger mangler.

Forældre: Oplysninger mangler.

Kilde: Familiebiblen samt kilde nr. 13.

Note vedrørende anetavlenumrene 126 og 127: oplysninger mangler.

KAPITEL VIII

PROBANDERNES TIP-4-OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 42-49)

Related documents