• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

Johan Frederik Schroeters

(f. 1715

t

1784)

samlede Descendens.

Udarbeidet som Manuskript for Familien

al'

H. R. Hiort-Lorenzen

---

1878.

Haderslev.

Oannevu Ofïicin (N. Grünwald).

(3)
(4)

Byskriver i Riulkjøbing

Johan Frederik Schroeter’s

(f. 1715 f 17*4)

samlede Desccndens.

Udarbeidet som Manuskript for Familien af

II. II. Ilioi'l-l.orciiZ’iti.

1878.

Haderslev.

Dann?vhke.\ Ollicln (X. Gruiiwobi).

(5)

Johan Frederik Schroeter

f. 2. Spt. 1715 i Hnllo. f 7. Jnn. 1784 i Rudkjøbing (Son nf Advokat Andreas Frederik Sehroeter og Hustru Marie Sofie Hinschc i Hnllc), studerede Jurisprudens i Hnlle, 1734: Hovmester hos Grov Ahlefcldt-Lnurvig pna Trnnekjær, 1758: By- og Raadstueskriver i Rudkjobing, ægtede. |° 21. Sand. c. T. 1758 i Trnnekjær:

Rlrie Tranekjmr t 29. ’Bmi 1773 i Ritdkjobing, Dnttor nf Degn Hnns 'rrnnekjær i Tranekjær; 2n 1774: Kirstine Dorthea llensrhel, t 15, Mni 1832 i Dnlutn Malle.

Barn, fadto i Riidkjøblng:

n) nf 1n Ægteskab :

A. Frederikke Ellsnbrfh Christiane Sehroeter, døbt 1G. Spt. 1759 I. Februar 1773.

B. Andreas Frederik Sehroeter, f. 4. Febr. 17GI t 1*. Juli 1832 i Sandeherred, 1783: c.and. philos. og Huslærer pna Fanrcvciloganrd, 1785: cnnd. thcol., 1787: Sognepræst til Hodrnin i Norge, 1799: Sognepræst til Sandeberred i Norge, ægtede 14. Juli 1789 i Rudkjobing: .llargrete Marie Gron, f. 1G. Juli 17G0 pna Vardøhus f 2G. Jnn. 1813 i Horten, Datter nf Sognepræst. Jens Grøn pnn Vnrdohns. sonore i Hndkjobing.

Born, fødte 1—5 i Hedrum, (» — 9 i Snndeho.rrcd:

1. Birthe Kristine Sehroeter, f. 12. Dop. 1790 f 31. Okt. 1837 i Sandefjord, ægtede 17. April 1817: Anton Gron, f. 29. Nov. 1792 t 8. Mni 1840 i

Snndcfjord, Kpdnnnnd i Snndoljord, Barn, fodlo i Snudofjord:

a. Andreas Frederik Sehroeter Gron, f. 13. April 1819, 1844: cnnd. med., 1850: Militærlæge i Danmark under Felttoget, 1851—54: Reservelæge pnn Rigshospitalet, nu praktiserende Læge i Kristianin, 1877: dekoreret med den danske. KrindringsmedniHo.. ægtede. 9. Spt. 1852 i Kristinnia:

Maren Birgitte. B-rg Sehrootor. f. 5. Dco. 1827 i Oslo Præstcgnnrd (se B. 2. e.).

Børn, fødte i Kristianin:

(1.) Ragnhild Gron, f. 31. Deo. 1852 f 31. Marts 1853.

(2.) Kristian Frederik Gron. f. 23. Okt. 1855, Student 1872.

(6)

(3.) Dorothea Margrete Gron, f. 13. April 1857.

(4.) Julius Severin Gron, f. 7. Okt, 1H58, Student 1875.

(5.) Aimee Sofie Gron, f, I. Jan. 1863.

(6.) James Immanuel Gron, f. 12, April 1868.

(7.) Andreas Frederik Gron, f. 15. Mai 1871.

b. Margrete Marie Gron, f. 26. Juli 1820, tvgtcde 11. Januar 1842 paa Horten: Kristian Severin Balle Rnyem, f. 2l. Febr. 1813 I Frederiks«

hnld f 6. Februar 1873 i Kristiania, 1829: Kadet, J832: Sek.-Lt. i den akerhusiske Brigade, 1837: forsat ti! Ingeniorhrigaden , 1842: l*r.*Lt., 1850: Kaptain, 185G: Major, 1847 — 62: Kanaldireklor, 1860: Ridder

nf St, Olafsordcncn.

Born, fodtc i Kristiania:

(I.) Mnrie Louise Royem, I'. 13. Jan. 1813, tvgtcde 2. Nov. 1872 i Kristiania:. Hans Emil Hsrher, f. 1812. 1865: Lieutenant.

Born, fodte i Kristiania:

(n.) Astrid Fischer, f, 18. August 1873.

0).) Angot Fischer, f. 29. Spt. 1875.

(2.) Sofie Henriette Kirstinc Royem, f. 13. Okt. 1844.

(3.) Kristian Severin Balle Royem, f. 16. Spt. 1846, Skibskaptain.

(4.) Andreas Frederik Gron Royem, 1*. 28. Mai 1848 f 11. Marts 1865.

,(5.) .Inga Antonie Royem, f. 16. Juli 1850.

(6.) Hilda Margrete Royem f. og t 1852.

(7.) Georg Ulrik Nikolai Royem, f. 3. Juli 1857.

(8.) Margrete Maric Royem, f. 27. Okt. 1859.

(9.). Hildur Katrine Royem, f. 20. Mai 1864.

c. Erik Ingvald Gron, f. 15. Dee. 1825, 1849: Assistent red Skibsbyg«

geriet I Trondhjem, 1850: Skibsbygmester i Tromso, 1862: Kryds- toldbctjcnt i Tromso, 1868: Undcrloldbetjent i Throndhjem, tcglcdc IG. Juni 1855 i Tromso: Kristine Amalie Niess, f. 16. Nov. 1833 f 8.

Febr. 1876 i Throndhjem, Datier af Kristian Niess.

Born:

(1.) Kristian Sofus Schroeter Gron, f, 17. Ang. 1857 i Tromso.

(2.) Erik Ingvald Gron. f. 2. Marts f 6. Juni 1859.

(3.) Anne Kristine Gron, f. I. Mai 1860 f 7. Spt. 1865 i Tromso.

(4.) Georgia Gron, f. 7. Nov. 1867 f 7. Nov. 1868 i Tromso.

(5.) Amy Gron, f. 19. Ang. 1869 i Throndhjem.

2. Jens Frederik Schrncler, f. 3. Spt. 1792 f 26. Mai H29 i Oslo, 1818: cand.

thco),, s. A. residerende Kapellan paa Tholen, 1823: residerende Kapellan til Aker og Oslo, tvgtcde 1818: llornllica .Ilari« Berg, f. 3. Fehr. 1796 f 27.

Okt. 1868 i Kristinina, Datier nf Kjobmand Frederik Vilhelm Berg i Kristiania.

(7)

Born:

a. Andreas Frederik Yilhclni Schroeter, f. 20. «Juli 1819 pmi Tholen t 15.

Ang. 1851 i Kristiania. 1845: cand. mod., 184G: Læge pna Oster Tho- tcn, 1^47: i Kristiania, 1849: Militærlæge i Danmark under Felttoget.

b. Frederik Julius Boch .Schmeier, f. 16. April 1822 i Kristiania. Skibs- kaptain i Drammen, ægtede 18. Spt. 1855: Julie Bente Frederikke Schroeter, f. 13. Spt. 1854 pan Rommen Knpellnngnnrd paa Næs i Romerike f 14. April 1368 i Drammen. Datter nf Pastor Vilhelm Hvidt Schroeter (sc B. 7. a.),

Born:

(I.) Jens Frederik Vilhelm Schroeter, f. 21. Mni 1857 i Kristiania, Stu­

dent 1876.

(2.) Dorothea Marie.Schroeter, f. 17. April 1859 i Kristiania.

(3.1 Frederikke Sofie Schroeter, f. 15. Spt. 1861 i Drammen.

(4.) Jonny Therese Schroeter, f. 10. Ang. 1863 i Drammen.

(5.) Vilhelm Schroeter, f. 3. t 0. April 1866 1 Dnunmcn.

(6.) Vilhelm Schroeter, f. 25. Okt. 1867 f 23. April 1868 i Dnunmcn.

c. James Immanuel Schroeter, f. 5. Juni 1824 i Oslo Pnvstegnard. !84<»:

ennd. jur., 1856: Kopist, 1856: Fuldmægtig og loiO: Bureauehel’i det norske Marine- og Post-Departement.

d. Alfred Nathannel Schroeter, f. 10. Mnrt» 1826 i Oslo Pnvstegnard, Stu­

dent 1846.

c. Maren Birgitte Berg Schroeter, f. 5. Dec. 1827 I Oslo Pnvstegnard, æg­

tede 9. Spt. 1852 i Kristiania: praktiserende Læge Andreas Frederik Schroeter Gron (sc B. 1. n.).

3. Hanne Franclska Schroeter, f. 4. Nov. 1794 24. Mni 1795 i Hedrutn.

4. Ilans Normann Schroeter, f. 19. Jimi 1796 f 27. Okt. 1846 i Bergen. 1830:

Undcrtoldbctjcnt i Kristinnin, 1834: i Stavanger, 1843: i Borgen, ægtede 5. Fcbr. 1832 pnn Kongsberg: Ahelone Bronn, f. 26. Spt. 1800. Dnttcr af Ole Bronn.

Born:

a. Andrea Olava Margrete Boleite Schroeter, f. 14. Dee. 1832 i Drobak, æg­

tede 16. Spt. 1866: Julius Antonius Vsicr, Mnntsmcd pna Kongsberg.

Born, fødte paa Kongsberg t (1.) Julie Uster, f. 18. Juni 1867.

(2.) Kristian Uslcr, f. I. Juli 1868.

(3.) Lydia Uslcr, f. 8, August 1870.

(4.) Normann Uslcr, f. 21. Nov. 1875.

b. lens Frederik Bronn Schroeter, f. 20. Mni 1834 i Drobak, Somand, bor i Chikago.

c. Birgitte Augusta Bolette Schroeter, f. 23. Jan. 1837 i Stavanger.

(8)

d. Anna Boleite Schroeter, f. •». Juni 1840 i Stavanger.

5. Kristian Bashallo Schroeter, f. 28. April 1708, 1821: Kopist ved Frit zu Jernværk, 1830: Marketender ved Karl Johan’s Værft pnn Horten, 1840—ß » : Ockonom ved summe Værfts Sygehus, 1840—70 Bogholder og Kasserer ved Horten Sparebank, ægtede 10. Juli 1820: Susanne Pohlmann, f. <8. Au­

gust 1793 i Hvide«! Prrestegjrold i Telemarken f II. August 1875 pan Horten, Datter af Kaptain i Hæren Frederik Pohlmann.

0. Andreas Sehe Iven Schroeter, f. I. Juni 1799, 1818: Sck-Lt.. 1825: Exnin.

jur., Kaptain 1 2. akerhusisko Infnntcribrigndc, afskediget 1871, Ridder af den svenske Sværd orden, ægtede 20. Okt. 1820: Edel Elisabeth Werner, f. 3. April 1804 i‘Kristiania, Datter nf Snedker Peter Jcnscnius Werner.

Born, fødte i Kristinnin:

a. Anne Julie Margrete Schroeter) f. 10. Juli 1827, ægtede 10. Mnrts 1856:

lens Péler Blankenborg Bloch, f. 8. Ang. 1817, 1837: Officer, nu Knp- tain i Valders Bataillon.

Born:

(1.) Hans Glad Bloch, f. 14. Dcc. 1850 i Kristiania, Student 1874.

(2.) Edel Elisabeth Bloch, f. 3. Juli 1858 i Kristinnin.

(3.) Andreas Schclvcn Schroeter Bloch, f. 29. Juli 1800 pnn Hellevad i Skcdsmo.

(4.) Peter Prydtz Bloch, I? 15. Juli 1803 pnn Kongsberg.

(5.) lens Frederik Kristian Stnib Bloch, f. 27. Januar 1800 pnn Kongs­

berg.

b. Andreas Frederik Peter Schroeter, f. 10. Juli 1832, 1871: Tclcgrafinspcktur i Mosjøcn Vefscn, ægtede 20. Mnrts 1872 i Trondhjem: .Harte Frede­

rikke Meydell, f. G. Aug. 1840 i Trondhjem, Dnjtcr nf Lieutenant i norske Infanteri Frantz Henrik Mcydell.

Børn:

(1.) .Harle Franziska' Schroeter, f. 17. Okt, 1873 i Bodu.

(2.) Pelrca Elisabeth Schroeter, f. 7, Aug. 1875 i Trondhjem.

c. Banne Petrea Werner Schroeter, f 2. Febr. 1841 t 12. Aug. 1805 paa Horten,■ ægtede 18. Spt. 18G2 paa Horten: Kristian Frederik Slalb Stil­

lesen, f. 2. Juni 1835 i Drammen, 1802: rand. med.. Læge i Indre Fosen (Rissen).

Datter: Petrea Stillosen, f. og f 1804.

7. Vilhelm Hvidt Schroeter, f. 10. Mnrts 1801 f 28. Mnrts 1803 i Drnmmcn, 1825: cnnd. theoh, s. A, Sognepræst til Bindalcn i Nordlund, 1828: resi­

derende. Knpellnn til Næs pnn Romcrike, 1841: residerende Kapellan til Brngernæs og Strømso, 1845: Sognepræst til Stromsø og Tangen, ægtede 15. Juli 1825: Frederikke Sofie Hagemann, f. 20. Mai 1803 i SandeQord, Datter nf Skibsfører, senere Kjobmnnd Baltzer Kristian Hageinnnn.

(9)

7

Born:

a. Julie Beale Frederikke Schroeter, f. 13. Spt, 1834 f 14. April 1868 paa Rommen Knpcllnnganrd paa Næs, ægtede 13. Spt. 1855: Skibsforer Frederik Julius Bech Schroeter (sc B. 2. b.)

b. Vilhelm Frederik Sofus Schroeter, f. 20. Juli 1836 paa Rommen Kapcl- Inngnard f 7. Okt. 1858 pan et. Dampskib mellem Marseille og Nizza, Stud. 1853

c. Johan Vilhelm Konstantin Schroeter, f. 10. Febr. 1841 paa Rommen Ka- pcllangnard, Skibsmægler i Cardiff, ægtede 19. Juli 1871: ülnud Morell, f. 4. Nov. .1838 i Little Baddow, Essex, Datter af Pastor Thomas

Morell i Little Baddow.

Born, fødte i Cardiff:

(1.) Karoline Margaret. Schroeter, f.,9. Marts f 10. April 1872.

(2.) Harold Mcwellyn Schroeter, f. 2. Juni 1873.

(3.) Frank Julius Schroeter, f. 22. Okt. 1874.

(4.) Arnold William Schroeter, f. 25. Mni 1876.

d. Karoline Margrete Marie Schroeter, f. 4. Dee. 1842 f 21. Nov. 1867 i Drammen, ægtede 25. April 1865: lens Klaus Nickelson, f. 9. Spt. 1829

t 26. Jan. 1873, Skibsrbcdcr I Drammen.

Datter; Jenny Therese Nickelsen, f. 13. Aug. 1866 i Drammen.

e. Jenny Therese Schroeter, f. 25. Marts 1845 f 10. Okt. 1863 i Drammen.

f. Sofie Kristine Schroeter, f. 6. Spt. 1847 f 21. April .1873 i Drammen, ægtede 10. Mai 1871: lens Klaus Nickelsen, f. 9. Spt. 1829 f 26. Jan.

1873, Skibsrhcdcr i Drammen (sc ovenfor).

Son: Vilhelm Nickelsen, f. 10. Juli 1872 f 22. Febr. 1873 i Drammen.

8. Katrine Marie Jlolck Schroeter, f. 11. Mai 1802 f 21. April 1805 i Sande«

flord Præstcganrd.

9. Sofie Schroeter, f. II. Mni 1802 f 5. August 1811 i Snndcljord Præstcganrd.

C. Hans Schroeter, dobt 30. Juli 1762 f (?) > Newcastle, Skibsknptnin, ægtede 14.

Marts .1800: Johanne Florentine Zimmermann pan Nybo (efter at dc vare sepa­

rerede, ægtede hun 24. Nov. 1813 Ellas Nielsen Sknnrcn).

Søn: Jakob Frederik Schroeter, f. 10. Dcc. 1801 f i cn Alder nf 10-^12 Aar.

D. Marie Elisabeth Schroeter, fodt i Spt. 1764 f 14. Spt. 1830 i Kjobcnhavn, gift med: Ditlev Karl August Brahde, f 16. Juli 1816 som Gjæstgivcr i Svendborg.

Børn:

1. Frederikke Charlotte Luise Brnbdc f. 27. Okt. 1795 pan Trnnekjær f 18.

Aug. 1854 i Odense, gift med: Johan Adolf Petersen, f. 29. Nov. 1791 f 7. Mni 1848 i Odense. Skomagermester og Lieutenant ved Odense Bor­

gervæbning, senere Politibetjent.

Børn, fødte i Odense:

n. Augustine Petrine Petersen, f. 17. Dec. 1820, ægtede 15. Mni 1852 i

(10)

Odense: Jens Kristian Davidsen, f. 4. Jan. 1821 i Kristiania f 15. Juli 1868 pau Søreiscn fra Odense til Tvedestrand, Skomagcnncstcr.

Born:

(1.) Anna Luisc Henriette Davidsen, f. 21. Jan. 1853 i Odense, æg- tedc 19. Nov. 1877 i Tvedestrand: Niels Olsen, f. 14. Okt. 1850 paa Gaarden Hamthoc ved Tvedestrand, Styrmnnd.

(2.) Josephinc Frederikko Davidsen, f. 14. Spt. 1855 f 5. Jan. 1857.

(8.) Karoline Amalie Davidsen, f. 14. Spt. 1855 f 28. Jan. 1857.

(4.) Karl Kristian Davidsen, f. 8. Spt. 1858 i Kjobenhavn, Styrmnnd.

b. Karoline Adolfinc Elisabeth Petersen, f. 4. Okt. 1823 f 15. Spt. 1854.

c. Hans Peter Petersen, f. 10. Spt. 1825, Skomngermester i Odense, æg- tede 7. Dcc. 1856 i Odense: Charlotte Vilhelmine Jørgensen, f. 3. Spt.

1827 i Odense, Datter af Murmester Edvard Jørgensen i Odense.

Born, fødte i Odense:

(1.) Marius Briihde Petersen, f. 23. Spt. 1856, Mursvend.

(2.) Luiso Karoline Brahdc Petersen, f. 2. Mai 185'.', Dameskræderinde i Odense.

d. Marie Kristine Petersen, f. 1. Febr. 1835 f 1861.

c. Luisc Henriette Petersen, f. 8. November 1839, Dameskræderinde i Odense.

2. Henriette Jochuminc Lnge Brahdc, f. 6. Juli 1791 paa Thorseng f 24.

Febr. 1862 i Tvedestrand, ægtede 2. Juli 1820 paa Ostrupgnnrd paa Fyn:

Mads Henrik Tybring Smith, f. 7. Febr. 1796 f 22. Marts 1869 i Tvede­

strand, Skibsrhcdcr og Trælasthandlcr i Tvedestrand.

Born, lødte i Tvedestrand:

a. Jørgen Smith, f. 21. April 1821, Skibsrhcdcr i Porsgrund, ægtede 22.

Okt 1856 i Porsgrund: Anne Katrine Paus, f. 15. Mai 1827 paa K.jolnæs, Datter af Proprietær Kristian Paus pna Kjølnæs.

Born, fødte i Porsgrund:

(1.) Else Marie Smith, f.. II. Nov. 1857.

(2.) Kristianc Smith, f. 26. Juli 1861.

(3.) Mads Henrik Smith, f. 17. Juli 1867.

b. Karl August Smith, f. 19. Marts 1823, Skibsrhedcr og Trælasthandlcr i Tvedestrand.

c. Julius Marius Smith, f. 22. Aug. 1825, Skibsrhcdcr og Trælasthandlcr i Arendal, ægtede 15. Juni 1853 i Arendal: Alice Thommesen, f. 23.

Jnn. .1833 f 19. Juni 1868 i Arendal, Dntter af Skibsrhcdcr Thor Thoin- mesen i Arendal.

Born, fødte i Arendal:

. (1.) Hanne Marin Dorthea Smith, f. 22. Juni 1854, ægtede 16. Okt.

(11)

1874 i Arendal: Laurids Kristian Stophansen, f. 22. Aug. 1849 i Arendal, Skibsrheder i Arendal.

Datter: Alice Stcphanscn, f. 20. April 1877 i Arendal.

(2.) Thora Smith, f. 13. Nov. 1855, rcgtedc 14. Sept. 1875 i Arendal:

Oskar Hcrlofson, f. 16; April 1844 i Arendal, Skibsrheder i Arendal.

Sønner, fødte i Arendal:

(a.) Nikolai Benjamin • Hcrlofson, f. 5. Aug. 1876.

(b.) Julius Smith Hcrlofson, f. 10. Jan. 1878.

(3.) Mathilde Smith, f. og f 22. Mai 1857.

(4.) Marie Mathilde Smith, f. 30. Nov. 1858 f 26. April 1865.

(ö.*! Mads Henrik Ty bring Smith, f. 27. Febr.' 1860.

(6.) Henriette Smith, f. 26. Juli 1861 f 1862.

(7.) Henriette Smith, f. 11. Okt. 1862.

(8.) Julie. Alice Smith, f. 8. Dec. 1864.

(9.) Augusta Smith, f. 15. Mai 1866 f 1867.

(100 Thor Smith; f. 1867 f 1868.

(11.) Alice Smith, f. 13. Juni f i Juli 1868.

d. Johan Frederik Smith, f. 2. Juni 1828, Skibsrheder i Tvedestrand, 1866: storbritannisk Konsul, regtede 20. Spt. 1853 i Drammen: Eleo­

nora Elisabeth Bech, f. 1. Avg. 1827 i Fosnæs, Datter af Pastor Alex­

ander Nicolai Bech paa Modum (sc D. 5. a.).

Bern, fødte i Tvedestrand:

(10 Mathilde Smith, f. 19. Nov. 1854 f 2 Spt. 1863.

(2.) Margrete Elisabeth Smith, f. 18. Spt. 1856.

(3.) Alexandra Nikolinc Smith, f. 6. Aug. 1858.

(4.) Alexander Nikolai Smith, f. og f i April 1860.

(5.) Mads Henrik Smith, f. 22. Aug. 1861.

(6.) Mathilde Smith, f. 1). Febr. 1865 f 6. Matts 1870.

(7.) August Smith, f. 6. Okt. 1867.

(8.) Jørgen Smith, f. 15. Spt. 1869.

e. Marie Elisabeth Smith, f. 26. Juli 1831.

f. Mathias Ty bring Smith, f. 28. Febr. 1834 f 28. Febr. 1854 i Mar­

seille, Sømand.

g. Johan Andreas Demant Smith, f. 28. Mai 1836, Skibsrheder i Tvede­

strand, rogtede 4. Febr. 1867 i Kristiansand: Johanne Dorothea Hen­

riette Wiese, f. 14. Mai 1846, Datter af Tugthusinspektor Wiese i Kristiansand.

Børn, fødte i Tvedestrand :

(1.) Mathias Tybring Smith, f. 20. Dec. 1867.

(2.) Marius Smith, f. 19. Deo. 1868 f 26. Juli 1869.

(3.) Henrik Cccil Heiberg Smith, f. 5. Marts 1870.

9

(12)

(4.) Henriette Brnhde Smith, f. 7. Dee. 1871.

(5.) Dngfin Smith, f. 26. Okt. 1873.

(6.) Erna Smith, f. 7. Spt. 1875.

3. Johan Frederik Brahde, f. 30. April 17D9 t 17. Juli 1846 i Kjobenhavn, 1827: exnm. jur., 1830: kgl. Fuldmægtig pan St. Croix, 1837: kst. Land­

foged paa St. Jnn, ægtede 9. Okt. 1830 i Kjobenhavn: Oline Laurine Frandsen, f. 13. Aug. 1804 i Kjobenhavn, Datter af Traktor Lars Frandsen pnn Lille Ravnsborg.

Born:

a. Tycho Frederik Frithjof Brahde, f. 20. Jan. 1832 paa St. Croix, 1851:

ennd. phil., Fuldmægtig i Ritzaus Telegen fburenu i Kjobenhavn.

b. Nanna Laurine Marie Brahde, f. 17. Dee. 183 • i Kjobenhavn, f 23.

Okt. 1876 paa St. Hnns Hospital.

c. Karl Valdemar Johnson Brahde, f. 13. Mni !833 i Kjobenhavn, 1865:

ennd. mcd. & chir., praktiserende Læge. 1866 i Nexo, 1871 paa Hors­

holm, 1873 i Kjobenhavn, ægtede 24. August 1867 paa Dæmpegaard:

Jutta Elisabeth Mcehtcla Landsperg, f. II. Februar 1812 pan Frede­

riksværk, Datter af Forstrand, Skovrider Haus Vilhelm Lnndsperg paa Dæmpegnnrd.

Born:

(1.) Axel Vilhelm Oluf Brahde, f. 9. Mai 1868 f 7. Marts 1869 i Nexo.

(2.) Ingeborg Gunhild Mathilde Brahde, f. 2. Aug. 1809 i Nexo.

(3.) Frits Johannes Thorvald Brnhde, f. 7. Nov. 1870 i Nexo.

(4.) Jutta Karoline Elisabeth Brnhde, f. 16. Juni 1872 i Hørsholm.

(5.) Alfred Viggo Valdemar Brahde, f. 12. Okt. 1873 i Kjobenhavn.

(6.) Hugo Adam Lnndsperg Brahde, f. 31. Juli 1876 f 30. Januar 1877 i Kjobenhavn.

d. Hertha Adeline Eleonore. Brnhde, f. 17. Mni 1838 piui St. Jan. ægtede 15. April 1868: pnn Dæmpegnnrd: Kristoffer Joachim Valdemar Landsperg, f. 26. Nov. 1836 pnn Frederiksværk f 1?. Mai 18G8 paa Dæmpegnard, Forstkandidat og Assistent hos Faderen, Forstrnnd. Skovrider Hnns Vil­

helm Lnndsperg pnn Dæmpegnnrd, 2" 25. April 1873! Kjohenhnvn : Johan Frederik Harald Knlllng, f. 29. April 1835 i Kjobenhavn, Skuespiller ved Folketheatret i Kjobenhavn.

c. Thora Henriette Mathilde B-nhde, f. 22. Juni 1840 pan St. Jan f 9.

April 1848 i Kjobenhavn.

f, Axel Hjalmar Bue Brnhde, f. 14. Februar H42 pnn St. Jnn f 19.

Jnnunr 1865 pan St. Croix, Fnrmnceut.

4. Bertha Solle Mario Brnhde, f. 26. Juli 1801 pan Bolettesminde ved Sla­

gelse f 1. Juli 1856 i Veile, ægtede 19. Febr. 1832 i Kjobenhavn: Johan-

(13)

11

r:cs August UeUlass. f. 13. Juni 1788 i Reichen (Böhmen) f 25. Beehr.

1862 i Veile, Overlærer ved den katolske Skole i Kjøbcnhavn.

Datter: Josepha Maria Hcitlass, f. 7. Dec. 1832 i Kjøbcnhavn, Broderihandlerindc i Svendborg.

5. Margrete Elisabeth Brahdc, f. 5. Dec. 1803 paa Tranekjær f 8.' Januar 1864 i Drammen, ægtede 1827: Alexander Nikolai Bech. f. 14. April 1804 i Valders f 24. April 1842 i Kristiania, 1824: cand. thcol., 1827:

Sognepræst til Fosnæs i Norland, 1834: residerende Kapellan paa Modum.

Born, fødte 1 — 4 i Fosnæs, 5—7 i Modum:

a. Eleonora Elisabeth Bech, f. 1. Aug. 1827, ægtede 20. Scpt. 1853 i Drammen: Johan Frederik Smllh, f. 2. Juni 1828, Skibsrhcdcr i Tvc- dcstrand (sc D. 2. d.).

b. Marie Josine Bcch, f. 20. Juni 1830, regtcdc 1° 10. Marts 1850 i Drammen: Årer Karl Andreas 11 o I til, f. I, Aug. 1823 i Tvedestrand f 19. Okt. 1866 i Drammen, Kjobmand i Drammen, 2° 28. Januar 1868 i Drammen: Bernhard Aabye Broch, f. 29. Febr. 1894 i Drammen,

Bankchef i Drammen, Storthingsmand Born. fødte i Drammen:

a) af første Ægteskab:

(1.) Alexia Margrete Ilolm. f. 7. Aug. 1851, ægtede 8. Mai 1875 i Drammen: Karl Oskar Werring f. G. Okt. 1845 i Sondmøre, 186G:

eand. pharm., 1874: Eicr af Bragcrnæs Apothek i Drammen.

Døtre, fødte i Drammen:

(a.) Marie Elisabeth Werring, f. 17. Marts 1876.

(b.) Edle Margrete Werring, f. 2. Mai 1877.

(2.) Edle Kristiane Holm, f. 28. Marts 1853, regtcdc 28. Dcc. 1872 i Drammen: Frederik Kristian Torp Sehonherg, f. G. Aug. 1844 i Bergen, Grosserer i Bergen.

Sønner, fodte i Bergen:

(a.) Eyvinn Schonherg, f. 22. Jan. 1874.

(b.) Birger Cotta Schonberg, f. 11. Jan. 1875.

(3.) Elna Johanne Rebekka Holm, f. 16. Juni 1857, regtcdc 4. Nov.

1876 i Drammen: Poul Lassen Schwarlz, f. 21. Jan. 1853 i Dram­

men, Grosserer i Drammen.

(4.) Eleonore Josine Holm, f. 6. Marts 1859.

(5.) Alexander Kristian Holm, f. 23. Dcc. 1861 f 7. Jan. 1863.

(6.) Rebekka Holm, f. 24. Dcc. 1864.

b) af andet Ægteskab.

(7.) Johan Jørgen Broch, f. 28. Juli 1871.

c. Frederikke Margrete Bcch, f. 3. Jnn. 1833 f 21. Juni 1864 i Modum.

d. Karl Adam Bcch, f. 26. April 1834, Skibsrheder i Tvedestand, ægtede

(14)

1. Juli 1867: Amborg Olsen, f. 21. Dcc. 1845, Datter af Kj ob mand Salve Olsen i Tvedestrand.

Born, fødte i Tvedestrand:

(1.) Inger Bcch, f. 17. Sept. 1868.

(2.) Margrete Bcch, f. 14. Sept. 1869.

(3.) Alexander Nikolai Bcch, f. 4. Juni 1872.

(4.) Salve Olsen Bcch, f. 26. Okt. f 5. Nov. 1873.

(6.) Kristian Bcch, f. 28. Mai 1875.

(6.) Olga Bech, f. 5. April 1877.

c. Alexia Margrete Bcch, f. 8. Febr. 1836, ægtede 26. Miti 1859 i Dram­

men: Ole Samuel IfarenUen, f. 18. Nov. 1821 i Kristianssand f 15.

Sept. 1872 i Tvedestrand, 1855: cxam. jur., 1856: Underretssagforer, 1853—60: konst. Sorenskriver i Øvrctclcmarkcn, 1861: Overretssag­

fører i Tvedestrand.

Børn, fødte i Tvedestrand:

(I.) Alexander Nikolai Bærentzen, f. 17. Nov. 1860.

(2.) Ole Samuel Bærentzen, f. 2. Juni 1863.

(3.) Frederikke Margrete Bærentzen, f. 4. Juni 1865.

(4.) Ingeborg Gunhilda Bærentzen, f. 6. Sept. 1868 f 26. Sept. 1870.

f. Johanne Henriette Bcch, f. 18. Sept. t • Okt. 1837.

g. Axel Bcch, f. II. Dcc. 1838, 1862: cand. jur., 1862—66: Fuldmægtig hos Sorenskriveren i Solør. 1866—68: konst. Sorenskriver i Solør, 1868: Overretssagfører i Frcdcrikstad, ægtede 28. Dcc. 1872 i Risør:

Olga Finne, f. 15. April 1847, Datter af Konsul Finne i Risor:

Born, fødte i Frcdcrikstad:

(1.) Alexander Vilhelm Bcch, f. og f i Der. 187-<.

(2.) Stian Herlufson Finne Bcch, f. <30. Nov. 1874.

(3.) Henriette Kristiane Bcch, f. 28. Sept. 1876.

B. Johan Frederik Schroeter, f. 5. Mai 1766 f 16. August 1841 i Haderslev, Gjæstgiver i Haderslev og Kirkeforstander for Frue Kirke, ægtede 27. Oktbr.

1797 i Haderslev; Ingeborg Geldes, f. 9.April 1776 t 10« Mni 1840 i Haderslev, Datter af Raadmand Bertel Ludvig Gerdes i Haderslev.

Born, fødte i Haderslev:

1. Bartollne Frederikke Schroeter, f. 8. April 1798 f 25. August 1871 i Ha­

derslev, ægtede 1816 i Haderslev: Johan Kristian Holm, f. 25. Febr. 1788 f 12. Marts 1861 i Haderslev, Kjobmand og Raadmand i Haderslev.

Børn, fodic i Haderslev:

a. Kristine Katrine Holm, f. 25. Febr. 1817, ægtede 31. Marts 1846 i Haderslev: Karl Eduard Jltlller, f. 29. Mai 1812 i Haderslev, 1835:

cand. thcol., 1840: Kateket i Præsto, 1845 : Sognepræst i Hammclcv, 1851: Sognepræst i Gorschcndorf i Meklcnborg*Schwcrin, 1853: Sog-

(15)

13

ncpræst og Provst i Dobbertin, 1864: Hovedpræst ved Haderslev Frue Kirke, 1869: Provst i Haderslev Provsti, 1873: Ridder af den preus­

siske rode Ørns 4. Klasse.

Sønner, fødte i Præsto:

(I.) Kristian Albert Frederik Müller, f. 20. Marts 1841, 1863: eand, thcol., 1866: Andenpræst i Sonderborg, 1871: Sognepræst i Ads- bol og Gransten, ægtede 18. Mai 1870 i Dobbertin: Ida Johanne Kristine Willcbrand, f. 1. Dce. 1841 i Parkentin, Datter nf Super­

intendent Adolf Friedrich 'Willebrand i Dobbcran.

(2.) Johan Kristian Theodor Müller, f. 26. Juni 1844, 1869: cand. og Dr. med. & chir., s. A. praktiserende Læge i Ahrensbocck, ægtede 1. Dcc. 1874 i Haderslev (borgerligt Ægteskab 29. Nov. s. A. i Hamburg): Emmy Sington, f. 16. Juli 1855 i Hamborg, Datter af f Kjobmand Cæsar Sington i Hamborg.

Burn, fodte i Ahrensbocck:

(a.) Annie Kristine Theodore Müller, f. 20. Aug. 1875.

(b.) Karl Cæsar Müller, f. 31. Juli 1876.

b. Johan Frederik Hulin, f. 13. Aug. 1818 f 10. April 1877 i 2kltona, Arkitekt, 1848 — 51: Lieutenant i den slesvigsk-holstenske Hær, 1864:

Bygningsinspektør i Flensborg, 1870 forflyttet til Altona, gift med Luise Johanne Frederikke Buchholtz, f 5. Nov. 1838 i Schwerin, Datter af Skrædcrmoster Frits Buchholtz i Schwerin,

Burn:

(I.) Herman Holm, f. 20. Juni 1859 i Schwerin.

(2.) Albert Holm, f. 26. Marts 1861 i Rendsborg.

(3.) Einmy Holm, f. 18. Februar |8(>6 i Flensborg.

c. Kristian Peter Holm. f. 15. Marts 1820, Kjobmand og 1864 —76 Raad- mand i Haderslev, 1873: Ridder af den preussiske Kroneordens 4.

Klasse, ægtede 28. Mnrts 1862 i Haderslev: Charlotte Vilhelmine An­

dersen, f. 8. Marts 1826 i Haderslev, Datter af Guldsmed Hans An­

dersen i Haderslev.

Børn, fodte i Haderslev:

(I.) Johan Kristian Holm, f. 20. Okt. 1862.

(2.) Anna Frederikke Holm, f. 23. Aug. 1864.

(3.) Helene Kristine Holm, f. 27. April 1866.

d. August Bartolin Holm, f. 26. August 1821, Klædefabrikant i Aarhus, 1849 Lieutenant i og 1854—57 Chef for Aarhus Brandkurps, 1864:

Medlem af Byraadet, ægtede 10. Okt. 1846: Eline Marie Jahnsen, f.

1. Juni 1829 f 3. Mai 1875 i Aarhus, Datter af Farver Anders Ras­

mus Jahnsen i Aarhus.

(16)

Born, fødte i Aarhus:

(1.) Johan Kristian Holm, f. 10. Aug. 1847, Klædefabrikant i Aarhus, ægtede 9. Juni 1873 i Kjobcnhnvn: Ane Mette Jensen, f. 8. Dec.

1847 i Aarhus, Datter nf Værkmester Jens Jensen i Aarhus.

Børn, fødte i Kjøbenhavn:

(a.) Johanne Kristine Margrete Holm, f. 23. Juni 1874.

(b.) August Bartolin Holm, f. 22. Mai f 5 Nov. 1877.

(2.) Anna Elise Holm, f. 28. Marts 1849 f 19. Okt. 1872.

(3.) Anders Rasmus Holm, f. 5. Okt. 1851.

(4.) Karl August Holm, f. 14. Mai 1853.

(5.) Bartoline Frederikke Holm, f. 27. Dec. 1854, ægtede 3. Oktbr.

1876 i Aarhus: Kristian Nissen, f. 13. Marts 1849 i Kjobcnhnvn, Optikus og Instrumentmager i Kjobcnhnvn.

Datter: Julie Nissen, f. 13. Juli 1877 i Kjobcnhnvn.

(6.) Margrete Katrine Holm, f. 2. Sept. 1860 t 7. Juni 1866.

(7.) Frits Julius Holm, f. 4. Sept. 1861 f 5. Dec. 1868.

(8.) Mngda Luise Holm, f. 19. Okt. 1865 f 28. Juli 1867.

(9.) Valdemar Holm, f. 4. Okt. 1868 f 8. Mnrts 1871.

e. Margrete Holm, f. 9. Marts 1823, ægtede 1845 i Haderslev: Eduard Nissen, f. 23. Febr. 1810 i Haderslev f 24. Juli 1867 i Rendsborg, 1836: cand. jur., 1839: Auditor, 1841: Advokat, 1846: Notarius pu­

blicus i Haderslev, 1854—64: Herredsfoged i Hohn Herred, 1860:

Knnccllirnad.

Born, fødte 1—4 i Haderslev, 5—8 i Hohn:

(I.) Kristine Mathilde Frederikke Nissen, f. 5. Sept. 1845, ægtede 3.

Sept. 1871: Ernst Grahner, f. 3. Sept. 1840 f 10. Jan. i875 i Zella, Musikdirektør i St. Gallen.

Datter: Olga Grahner, f. 3. Juli 1873,i St. Gnllcn.

(2.) Johan Karl Edvard Nissen, f. 23. Okt. 1848 f 18. Mai 1851.

(3.) Adolf Herman Nissen, 1. 20. Dec. 1849, Kjobmand i Filadelfia, ægtede 3. Juli 1873: Julie Wundcrly, f. 27. Juli 1852 i Filadelfia,

Datter nf Partikulier Wunderiy i Filadelfia.

Søn: Eduard Nissen, f. 27. Juli 1874 i Filadelfia.

(4.) Margrete Katrine Helene Nissen, f. 9. Dec. 1851 f 29. Mai 1870 i Altona.

(5.) Bartoline Sofie Nissen, f 5. Jan. 1855, ægtede 6. Febr. 1877 i Altonn: John Herned, f. 29. Mai 1840 i Hamborg, Proviantmester.

(6.) Johan Karl Edvard Nissen, f. 21. Sept. 1856 t 26. Jan. 1868 i Altonn.

(7.) Anna Kristine Nissen, f. 13. Febr. 1858.

(8.) Knrl Georg Nissen, f. 25. Juli 1861.

(17)

f. Edvard Gotlib Holm, f. 5. Jan. 1825 f 11. Nov. 1826.

g. Edvard Gotlib Holm. f. 15. Okt. 1826 t 19. Aug. 1844 i Haderslev, Farmaceut.

h. Sofie Helene Holm, f. 7. Aug. 18'28 f 17. Nov. 1852 i Haderslev.

i. Karl Ferdinand Holm, f. 2. Dec. 18 H f 4. Juni 1836.

k. Bartolino Frederikke Holm, f. 23. Mai 1833 f 28. April 1835.

1. Julius Albrecht Holm, f. 29. Nov. 1834 t Marts 1837.

in. Karl Julius Holm, f. 29. August 1837, 1860—76: Eicr af Stillingganrd ved Skanderborg, 1876: Grosserer i Aarhus, ægtede 24. Sept. 1862 : Elise Marie Kali, f. 3'*. Juni 1837, Datter af f Proprietær Jakob Pe­

tersen Kali i Eisbel.

n. Frits Albrecht Holm, f. 4. Okt. 1839, Kjøbmand i Hamborg, ægtede 6. Juli 1871 i Hamborg: Johanne Krilmnicr.

2. Sofie Jlrh'iie Scliroeler, f. 12. Aug. 1799 f 1855, ægtede i Juli 1836 Moller Ivei Erichscn i Løgumkloster f 1866.

Børn:

a Johan Frederik Erichscn, Gaardcicr i Løgumkloster, f. 1837 f 1871, var gift.

Søn: Iver Erichscn, f. 1861.

b. August Julius Erichscn, Hotclcicr i Løgumkloster, f. 1839 f 1. Dec.

1873, ægtede 1865 Luise Christiansen, f. 1840 i Heide.

c. Bartolino Frederikke Erichscn, f. 1810 f 1866, Tar gift med Proprietær Thomas Nissen pna Lydersholm og efte lod 2 Dotre og l Søn.

d. Iver Erichscn, f. 842, Krenturkommissionær i Altona, er gift og har flere Børn.

e. Kristian Erichscn, f. 844 t 1877, Brændevinsbrænder i Løgumkloster, var 2 Gange gift pg efterlod 3 Born nf andet Ægteskab.

3. Laudlnt* budovlka Scliroeler, f. 10. ilarts 1801, ægtede 18. Nov. 1828 i Haderslev: Møller og Orgelbygger Peler Ulrik Frederik Dentalt! i Dalum, f.

7. Juni 1802 i Dalum Mølle f 14. April 1868 i Odense (se K. 1.) 4. Vllhclinlnc Karoline Scliroeler, f. 18. Okt. 1802 t 22. Mai 1804.

5. Karl Andreas Frederik Sdiroeler, f. 16. Marts 1805 f 25. Marts 1808.

6. Krlsllane Augiislc Scliroeler, f. 29. Okt. 1806, ægtede 13. Aug. 1836 i Ha­

derslev: Kristian Jnhl, f. 28. Mai 1803 f 28. Dec. 1848 i Haderslev, Tøm­

merhandler og deputeret Borger i Haderslev.

Børn, fødte i Haderslev;

a. Andreas Frederik Juhl, f. 4. Nov. 1837, Tømmerhandler i Haderslev, 1876: Kirkekasserer for Haderslev Provstis fælles Kirkekasse og Kas­

serer for Kristinc-Frcdcrikkc-Stiftclscn i Haderslev, ægtede 15. Aug.

1868 i Hamborg: Louise Henriette Sofie Giortz, f. 22. Aug. 1847 i Hamborg, Datter af f Kjøbmnnd Thomas Kristian Giortz i Hamborg.

(18)

Born, fodtc i Haderslev:

(1.) Son, f. 2. f 7. Juli 1869.

(2.) Andreas Kristian Juhl, f. 19. Mai 1870.

(3.) Ludvig Juhl, f. 8. f 28. Aug. 1871.

(4.) Sofie Juhl, f. 25. Sept. 1872., (5.) Alfred Juhl, f. 3. Jan. 1874.

(6.) Rudolf Juhl, f. 14. Okt. 1876.

b. Magdalene Ingcrlinc Juhl, f. 31. Jan. 1839. ægtede 8. Sept. 1866 i Haderslev: Julius Karl August Bahr, f. 19. April 1832 i Oldesloe, Agent for Jernværket, i Bergedorf.

Datter: Charlotte Bahr, f. 24. Juli 1SG7 paa Slibemidlen ved Gjenner Bugt.

c. Augusta Sofie Juhl, f. 4. Dee. 1840 f 10. Febr. 1866 i Haderslev, ægtede 14. Okt. 1863 i Haderslev: Vilhelm Andersen, f. 9. Marts 1841 i Sonderborg, Manufakturhandler i Haderslev, bor nu i Boston i Nord­

amerika.

d. Kristiane Juhl, f. 26. Okt. 1842, ægtede 3. Juli 1863 i Haderslev:

Frands Trolle Kristian Giortz, f. 6. Febr. 1835 i Haderslev, Manufak­

turhandler, 1877: Bogholder i Haderslev Bys Sparekasse.

Born. fodtc i Haderslev:

(1.) Louise Angustc Giortz, f. 28. Sept. I MiJ.

(2.) Peter Giortz, f. 15 f 22. Juni 1866.

(3.) Kristian Giortz, f. 15. Juni 1867.

(4.) Kristiane Helene Giortz, f. 12. Aug. 1868.

(5.) Frands Giortz, f. 28. Jan. 1872.

(6.) Kristiane Augusto Giortz f. 31. Jan. f 13. Febr. 1875.

(7.) Oskar Giortz, f. 7. Mai 1876.

(8.) Lucio Vilhelmino Giortz, f. 26. Nov. 1877.

7. Helene Dorothea Schroeter, f. 5. Mai 1808 f 13. Sept. 1853 i Haderslev, . gtede 16. Dcc. 1826 i Haderslev; Peter Hlort Lorenzen, f. 24. Jan. 1791 t 17. Marts 1845 i Haderslev, Kjobmand og deputeret Borger i Haderslev, 1836—44: Medlem af den slesvigske Stænderforsamling.

n. Datter, f. 11. Dec. 1827 f s. D.

b. Anna Sofie Katrine Lorenzen, f. 3. Dcc. 1828.

c. Johan Frederik Lorenzen. f. 25. Febr. 1831, 1850: Sek.-Lt., 1857:

Pr.-Lt. i Ingeniorkorpset, 1862: Knptnin i Generalstaben, 1863: tjenst- gjørende i Krigsministeriet, 1867: Knptnin i Fodfolket og Kompagnichef ved 16. Bataillon (Odense), 1870: Stabschef ved 2. jydske Brigade (Viborg), 1871 : Knptnin i Generalstaben og tjenstgiørende i Krigsministeriet, 1876:

Oberst i Generalstaben og Chef for Generalstabens topografiske Afde­

ling, 1864: Ridder nf Dannebrogs og nf den nederlandske Løveorden;

(19)

17

ægtede 25. Septbr. 1858: Kristinne Antonio Marie Reinhokline Bruun Muus, f. 19. Juni 1835 i Kjerteminde, Datter af Konsul og Grosserer

Elias Bendz Muus i Kjøbenhavn.

Born, fødte i Kjøbenhavn:

(1.) Peter Hiort Lorenzen, f. 31. Marts 1860, Student 1878.

(2.) Elna Hiort Lorenzen, f. 20. Sept. 1863, indskreven i Vemmetofte Frokcnkloster.

d. Hans Rudolf Hiort-Lorenzen, f. 16. Aug. 1832, 1856: cand. jur., s. A.

Anitssekretær i Flensborg og Haderslev, 1857: Protokolforcr ved Stæn­

derforsamlingen i Flensborg, 1859: Borgmester, Politimester og Byfoged i Ekernfordo, 1860—64: Herredsfoged i Satrup og Mnarkjær Herreder, 1868: Udgiver af „Dannevirke“ og 1874: nf „Freja“, 1878: Re­

daktør af „Nationaltidende“ og „Dagstclcgrafcn“, ægtede 1° 28. Dcc.

1859 i Kjøbenhavn: Oline Johanne Dorothen Brnun Muus, f. 27. Sept.

1836 f 26. Mai 1864 i Kjøbenhavn, 2° 1. Sept. 1868 i Kjøbenhavn:

Betzy Magdnkno Frederikke Bruun Muus, f. 7. Marts 1843 i Odense, Døtre nf Konsul og Grosserer Elias Bendz Muus i Kjøbenhavn.

Børn: a) nf første Ægteskab:

(I.) Frederik Peter Hiort-Lorenzen, f. 17. Okt. 186U i Slesvig, Student 187#.

(2.) Mario Elise Hiort-Lorenzen, f. 28. Okt. 1861 i Slesvig.

(•’<.) Helene Hiort-Lorenzen. f. 17. Nov. 1862 i Slesvig.

(4.) Sofie Mathilde Hiort-Lorenzen, f. 1. April 1864 i Kjøbenhavn.

b) af andet Ægteskab, fodtc i Haderslev:

(5.) Oline Emilie Hiort-Lorenzen, f. 23. Nov. 1869.

(6.) Emil Ruge Peter Hiort-Lorenzen, f. 30. Okt. 1870.

(7.) Hans Rudolf Peter Hiort-Lorenzen, f. :4. Mai 1872.

(8.) Son, f. 19. Okt. 1873 f s- D.

(9.) Ove Laurids Peter Hiort-Lorenzen, f. 16. Okt. 1874 t 19. April 1877 i Hnderslev.

c. Mathilde Augusta Lorenzen, f. 22. Dcc. 1836, ægtede 1. Aug. 1869 i Hnderslev: Bertel Bruun, 1. 28. Febr. 1828 paa Asmildklostcr, 1851:

cand. jur., 1852: Auditur, 1856: Fuldmægtig i Justitsministeriet, 1859:

Assessor i Viborg Landsoverret, 1866: Eicr nf Rindsholtn.

8. Karl Andreas Frederik Schroefer, f. 21. Febr. 1810 f 31. Okt. 1862 i Odense. Farver, Klædefabrikunt og Brandmajor i Odense, ægtede 29. Marts 1835 i Dalnm: Elisabeth Yllholinlnc Lund, f. 16. Febr. 1810 i Rudkjobing t 31. Aug. 1870 i Odense, Datter nf Jakob Johnn Lund, Birkedommeri Strynø Birk, By- og Herredsskriver pna Langeland.

9. Otto Herman Schroeter, f. 21. Sept. 1812 f 13. Juli 1813.

10. Otto Herman Schroeter, f. 19. Mni 1814 f 11. Juni '864 i Hnderslev, 1840:

Gjæstgiver i Haderslev, 1849: Hotclcicr i Ribe, 1851: Forpagter og 1851:

(20)

Eier nf Haderslev Slotsvnndmollc, 1864: Dannebrogsmand, ægtede 16.

A^ril 1840 i Hnderskv: Margrde Totider, f. 4. Okt. 1814 i Ribe, Datter nf Gjrcstgivcr Soren Vodder i Kibe.

Born, fødte i Haderslev:

n. Søn,1 f. ll. f 16. Jan. 1841.

b. Anna Marie Ingeborg Sebroeler, f. 14. Juli 1842, ægtede 26. Okt. 1 o66 i Haderslev; jHathlas Alnssntannn, f. 1. Nov. 1812 f 5. Sept. 1871 i Eisbol, Gnnrdder i Eisbed, Oflicersnspirant i Rytteriet.

Born, fodtc i Eisbol:

\J.) Vilhclininc Mussmann, f. 25. Marts 1868.

(2.) Peter Mussmann, f. 19. Juni 1869.

(3.) Margrete Mussmann, f. 21. Dee. 1870.

(»■Andrea Karoline Schroder, f. 18. Jnn. 1815 t 31. Aug. 1846.

d. Johan Frederik Schroder, f. II. Okt 1847, 1877: Eier nf Haderslev Slots- vimdmøllc. ægtede 2U. Mai 1873 i Skjelskor: Mdllnc Louise Jacobsen, f. 20. April 1848 i Skjelskor, Datter af Farver og Borgerrepræsentant Soren Jacobsen i Skjelskor.

Sønner, fødte i Haderslev;

(1.) Otlo Hermann Schroder, f. 21. Dec. 1874.

(2.) Johan Frederik Schroder, f. 4. Mai 1876.

c. Andren Karoline Frederikke Sebroeler, f. 8. Febr. t 2. Aug. 1853.

f. Marie Schroder, f.. II. Okt. 1854 f 6. Mai 1855.

II. Elisabeth Vllhelmlne Karoline Schroder, f. G. Juni 1816 f 10. Okt. 1823.

F. Kristine Sofie Schroder, døbt 4. Sept. 1767 f 11). Marts 1815 i Snndchcrrcds Præs tegnard.

G. Marie Sofie Schroeter, (lobt 26. Jnn. f i Febr. 1770.

H. Kristian Schroder, f. 1771 t 4. Febr. 1826 i Odense, Told- og Konsumtions- betjent i Odense, (var gift; men havde ingen Børn).

b) af andet Ægteskab:

J. Kristoffer Sebroeler, døbt 26. Nov. 1775, Skibskaptnin i Lnurvig, forlod Norge i Begyndelsen nf dette Anrhundretk, t (?), gift med Maren Bugge, f. 1776 f 9. Nov. 18.43 i Lnurvig (hun ægtede anden Gang 22. Juni 1804: Klokker Peder Toberup i Lnurvig, f. 1765 f 3. April 1817).

Søn: Johan Frederik Schroeter, f. 6. Nov. 1797 f 30. Marts 1876 i Lnurvig, Skibskaptnin, ægtede 5. Dec. 1826 i Hedruin: Helene Cscllle Hansen, døbt 19. Aug. 1798 i Hedrum f 25. Dec. 1869 i Lnurvig, Datter nf Lensmand Hnnson pnn Broen i Hedrum Sogn.

Søn; Kristian Frederik Schroder, 4. 5, Okt. 1828 i Lnurvig, Skibsknptnin, æg­

tede 24. Marts 1862 i Bergen: Juliane Marie Perregaard,- f. 22. Nov.

1842 i Bergen, Ddtter nf Seilmngcr Andreas Westbye Perregaard i Bergen;

(21)

19

K. Birthe Sofie Schroeter, f. 20. Scpt. 1777 f 14. Aug. 1852 i Odense, ægtede 1°

24. April 1801 paa Tyrsbæk: Johan Andreas Demant, f. 19. Dcc. 1756 paa Bubelgaard i Indslcv Sogn paa Fyn f 5. Dcc. 1825 i Dalum Mollc ved Odense, 2° i April 1828 i Odense: Anton Henrik Jcnsm, f. 1702 pnn Fredensborg f 20.

Aug. 1839 i Odense, 1822: Kordegn ved St, Knuds Kirke i Odense;

Børn af første Ægteskab, fødte i Dalum Mølle:

1. Peter Ulrik Frederik Demant, f. 7. Juni 1802 f 14. April 1868 i Odense, Orgelbygger, 1828- 54: Dier af Dalum Mølle, 1854: Dannebrogsmand, ægtede 18. Nov. 1828 i Haderslev: Laudinc Ludovica Schroeter, f. 10.

Marts 1801 i Haderslev, Datter nf Gjæstgivcr og Kirkeforstander Johan Frederik Schroeter i Haderslev (sc E. 3.).

Børn, fødte i Dalum Mølle:

a. Ingeborg Kris.inc Sofie Demant, f. 29. Fcbr. 1828, ægtede 26. Fcbr.

1851 i Dalum: Andreas Werner Westergaard, L 5. Marts 1823 i Kjo- benhavn, Marts 1849: Rcgntkabsforcr ved 1. Kavallcridivision, Dcc.

1849: ved 5. Forst.-Bataillon 1853: vod 4. Jægerkorps (Flensborg), 1862: Intendant ved 21. Bataillon Flensborg), 1866: ved 10. Bataillon (Fredericia).

Børn:

(1.) Frederik Ludvig Demant Westergaard, f. 17. April 1852 i Dalum Mollc, Maskinist.

(2 ) Thorvald Hugo Kristian Westergaard, f., 28. Fcbr. 1854 f 24. Mai 1862 i Flensborg.

(3.) Vilhelm Westergaard, f. 16. Nov. 1855 i Flensborg, Telegrafist.

(4.) Albert Werner Westergaard, f. 23. Okt. 1857 i Flensborg.

(5 ) Svend Volmer Westergaard, f. 2. Spt. 1859 i Flensborg.

(6.) Rolf Wcstcrgnard,f..22. Dcc. 1860 i Flensborg.

(7.) Thuride Kristine Westergaard, f. 2. Fcbr, 1863 i Flensborg.

(8.) Niels Westergaard, f. 5. Mai 1865 i Odense.

(9.) Otto Achton Westergaard, f. 25. Juli 1867 1 Fredericia.

(10.) Ingeborg Westergaard, f. 9. Jni. 1870 i Fredericia.

(11.) Margrete Westergaard, f. 13. Juni 872 f 4. Scpt. 1875 i IVcdcricia.

b. Johan Andreas Demant, f. 9. Scpt. 1830 t 3. Juni 1878 i Aarhus, Or­

gelbygger i Aarhus, ægtede 1. Nov. 1861 i Skjclskor: Juliane Louise Hornung, f. 18. Mai 1831 i Kjobcnhavn, Datter af Hof-Pianofortcfabri- kant, Agent Konrad Kristian Hornung i Kjøbcnhavn.

Børn:

(1.) Thorvald Konrad Frederik Demant, f. 11. Nov. 1863 i Odense.

(2.) Emma Karoline Demant, f. 22. Okt. 1866 i Aarhus.

(3.) Lisette Emilie Demant, f. 20. Juni 1868 i Aarhus.

(4.) Anna Ludovika Demant, f. 21. Nov, 1871 i Aarhus.

(22)

c. Kristian Otto Frederik Demant, f. 9. Nov. 1832 f 20. Juni 1846 i Dalum.

d. Bartolinp Juliane Vilhelminc Demant, f. 10. April 1831.

c. Anton Henrik Demant, f, 7. Nov. 1835, Møllebygger i Aarhus, ægtede 26. Okt. 1873 i Skjclskør: Elise Christensen, f. 24. Mai 1844, Datter af Husmand Kristen Christoffersen vod Slagelse.

f. Juliane Vilhelminc Nielsine Christencc Demant, f. 16. Juni 1837.

g. Frederik Martin Ludvig Dement, f. 27. Jan, 1839, Kjobmand i Odense, ægtede 14. Marts 1877 i Dalum: Karen Larsen, f. 23. Mai 1849 i Turup ved Assens.

h. Elise Augustc Helene Demant., f. 19. Nov. 1840, ægtede 29. Okt. 1861:

Otto Markus AeMon, f. 25. Juli 1834 paa Lykkesholm ved Grenaa, Eier af Lykkesholm.

i. Otto Herman Demant, f. 23. Nov. 1843, Skibstømrer, faldt over Bord i den engelske Kanal 23. Aug. 1863.

2. Juliane Frederikke Vilhelminc Demant, f. 12. Aug. 1809 f 9. Marts 1867 i Odense, ægtede 7. Juni 1832: Andreas Hansen Hartvig, f. I. Mai 1808 i Odense, Bager i Odense.

Sønner, fødte i Odense:

a. Johan Andreas Julius Hartvig, f. 25. Marts 1833, Forretningsforer i Kjøbenhavn.

b. Anton Frederik Fremming Hartvig, f. 24. Marts 1836, Kontorist paa Odense Herredskontor, ægtede 25. Okt. 1867: Klara Ulrikke Hallc, f.

3. April 1840 i Odense, Datter af Billedskærer Kato Frederik Sofus Halle i Odense.

Børn, fodto i Odense:

(1.) Johanne Hartvig, f, 18. Aug. 1868.

(2.) Thorvald Hartvig, f. 11. Aug. 1870.

(3.) Frederik Hartvig, f. 9. Mai 1872.

3. Johan Georg Kristian Demant, f. 18. Juni 1811 f 22. Jan. 1821 i Dalum Mølle.

4. Andreas Martin Kristoffer Demant, f. 20. Okt. 1817 f 1825 i Odense.

(23)

21

Slægtsbogen genoptrykt og opfotograferetforanledning af Bodil Jernholm født 20.5.1937. Bopæl 1988: Frankrig.

Nyere litteratur om familien Schroeter.

1) "Slægtstavler for familierne CEDERSTED, JERNHOLM og SCHROETER- JERNHOLM samt personregister og supplement til: Johan Frederik Schroeter's samlede descendens (Haderslev 1878) Udarbejdet af Kaj Cedersted 1972 1.udgave"

2) "Ane- og efterslægtstavle for Johan Frederik Shroeter Jernholm (1876 - 1947) af Kaj Cedersted. Kalundborg 1980"

Nyere litteratur om familien Jernholm.

3) "Ane- og Slægtstavle for Kaj Cedersted 1987"

De tre nævnte litteraturkilder er afleveret til :"Frederiksberg Kommunes biblioteker, Solbjergvej 21-25" og til :" Det Kongelige Bibliotek, Christians Brygge 8, København" samt til familiemedlem­ mer .

(24)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og