• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
45
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966

MEDDELT AF

NIELS FRIIS

TILLÆG TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

87.-88. AARGANG (15. RÆKKE 2. BIND)

1967-68

TØNDER

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI 1968

(3)

MEDDELT AF NIELS FRIIS

De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dødsfald i Danmark i Aaret 1966 anvendte Forkortelserer følgende:

B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. = Fader, g. m. = gift med, H. = Hustru, M. = Moder, S. = Søn, Sst. = Søster; bgr. = begravet, o. = offentliggjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsentationen (i Provinsen: By- raadet, MF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Medlem af Sø- og Handelsretten, 1)8- = tjenstgørende, * = forhenværende, afskediget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Københavns Skifteret, Ge.S. = Gentofte Skifteret osv. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet, er detteStorkøbenhavn (Køben­ havn, Frederiksberg og Gentofte Kommuner).

løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i Aaret 1944, PersHist T 66. Aargang, 11. Række,6. Bind, Tillæg.

Hendes Højhed

Prinsesse Viggo,

Grevinde

af

Rosenborg, født Eleanor Margaret Green,

3.7.

Aabech, Edith, f. Henckel, KS. 13.5.

Aabel, Chr. Teilmann, 27.2.

Aaberg, August, 23.12.

- Ingeborg, Frederikssund, 29.10.

Aaby, Gunnar, Civilingeniør, 23.8.

Aaes, Erik, Teatermaler, o. 20.3.

Aagaard, Aage, 25.5.

- Ane K., 13.9.

- Anna M., 29.5.

- Arne, o. 14.10.

- Elisabeth, 13.9.

- Hansine, KS. 27.12.

Akerberg, Sigfr., Skomagerm.*, 26.10.

Aakjær, Ax. Rich., Baneform.*, Rø. S.

29.4.

Aalborg, Edle, 16.11.

Aarø-Hansen,V., Sparekassedir., Sønder­ borg, o. 22.2.

Aas, Emil, godsejer, Aastrup, 23.11.

Aasgaard,E. A., Krim.ass., 17.1.

Abel, Ella Helene, KS. 2.3.

Abildgaard Nielsen, Caroline, f. Pors, 20.2.

Abildtrup, Kai,26.12.

Abrahams, C. A., Kontorchef*, 18.9.

Achton, Johanne, f. Mønster, Højbjerg, 17.2.

Ackermann, K. E. Kommandør,3.4.

Adhemar, Marie M. C., f. Prat de Bastede, FS. 27.6.

Adolph, Aage, Toldforvalter* i Skagen, 25.5.

Adrian, Valt. Leopold, Chauff., Rø. S.

14.6.

Agerbeck, Chr.E., 27.7.

Agerskov, Magda, 30.1.

Agger, Inger Elisab., 30.9.

Aggerholm, Anne K., f. Thøgersen,22.6.

- Frede J., Mejeriarb., KS. 11.1.

- HildurLyngby, 11.4.

Ahlstrand, Karen, 11.1.

Ahrens, G. K. T., Telegrafkontr.*, 5.5.

- Otto, Ing., 6.10.

Albeck, Carl, 27.12.

- Knud, 24.7.

Albrehtsen, Karl, cand, pharm., 24.5.

Aller, Nina, 14.2.

- Ragna, 21.11.

Allerup, Edm. M. P., 9.2.

- Erna, f. Øberg, Nakskov, 17.3.

Allin, Ida Merete, 22.8.

- Karla, 18.7.

Alm, Martha, 22.10.

Als, Chr. J., Viceskoleinsp.*, 31.3.

Alster, Rosa, 12.12.

Alstrup, H. A., Gross., Glostrup, o. 27.4.

Althoff, Geoffrey A., Ing., 21.2.

Ambeck, W., Forst.*, Aakirkeby, o. 17.11.

(4)

DØDSFALD 1 DANMARK I AARET 1966

Amberg, Vitus, Civiling., Northampton, 2.12.

Amdrup, Olga, f. Pedersen, 28.3.

Ammentorp, Helga S., KS. 7.5.

Ammentorp Schmidt,Th.S., Dir., KS. 2.12.

Amtrup, Kirsten, 21.8.

Amtsbiller, Claus G., Bogholder, KS.

13.9.

Ancher, Carla, 22.7.

Andersen, Arthur,Justitssekr.*, 3.5.

- Axel Lundqvist, Dir., cand. jur., 16.1.

- Christen, Skoleinsp.,4.4.

- E. Verner, Læge, 25.2.

- Einar, Miss.* i Indien, 13.7.

- ElseMarie Ortved, Læge, 26.6.

- Emst,Kontorchef*, 14.11.

- Harald, Autoforhandler, o. 3.1.

- Harald, Rejsebureauforstander*, 2.1.

- N. P. J. C. Dihnsen, Kapl. (S), o. 30.8.

- Ole Carl, Overlærer,Nyhuse, 24.3.

- Poul, Direktør* i Privatbanken, 11.1.

- S. A., Civiling., 10.6.

- Sicka M., E. e. byfoged, 30.6.

- Sv. Brøgger, Boghandl., Hørsholm, o. 11.11.

- Th.Kriminalass.,7.2.

- Ths. A., Kapelm.* (Tom Andy), 29.12.

- Vald., Dyrlæge, Ballerup, 21.2.

- Volmer, Bogtr.*, Helsingør, 13.11.

- Age, Læge, Gørding, 13.4.

Andreasen, Hellen, f. Lassen, 16.11.

Andresen, Laur., Afdelingsleder*, Højbjerg, 20.3.

Angelo, Aage R., Dir.*, Civiling., 31.12.

Anthon, Aase, f. Harbou,19.10.

- Karen E., 10.12.

Anthony, Sv. Aa., Frugthandler, KS.

21.2.

Antons, Kai, Overlæge*, 23.8.

Antvorskov, Thora, Oversygepl.*, 17.2.

Apel, Christiane, 27.3.

Arctander, Paul Gerh., Dir., 23.11.

Arends, Bertha, f. Due, 24.2.

Arentoft, Marius, Sagfører, 16.1.

- Paula Viet., KS. 5.9.

- S., Propr., Kysinggaard, o. 23.11.

Armington, Karen I.,KS. 30.6.

Amth-Jensen, N., Indenrigsmin.*, 26.2.

Arkil, Karen M., 7.5.

Amdt, Ella Margr., 4.7.

Ambak, M., Kunsthandl., 11.12.

Arnfred, Karen H., Askov, 2.10.

Amkiel, Sigrid Ingeb., 12.5.

Arpe, Chr., Jembanedir., Randers, o. 10.8.

Arthury, Elof Wied, Klaverstemmer, FS.

27.5.

Aschengreen, Joh., Bagerm., 18.12.

Askgaard, Eva, Viceinsp.*, 4.10.

Asmild, Inga, 3.11.

Asmussen, Ingeborg, Oberstinde, 1.4.

Asp, Ove, Vejle, 11.10.

Assens, Helen Margr., ex. pharm., 19.11.

Astrup, J. J., Fabr., Kerteminde, o. 24.2.

August,Margr., 28.5.

Ausun, Chr., Gdr., Hjerm, 28.10.

Axelsen, Angelica, Bibi., Dr., 6.6.

Axen, Theodor, Vognm., 22.2.

Baath, John Martin, Arbm.*, KS. 9.9.

Bach, Aase, f. Mehbus Jørgensen, 20.6.

- Agnes S. P., 8.2.

- Anna, 16.8.

- Caroline D., f. Kristensen, Hv. S.

3.11.

- Franz, Skibsinsp., 11.11.

V. Bach, Leo, 2.1.

Bach, Margarete, f. Nissen, FS. 17.8.

- Olaf M. S., KS.

- S. M., Postkuntr., o. 13.2.

- Søren Chr., 22.12.

Bache, Anna O., 13.2.

- Inger, f. Budde-Lund, 22.10.

- Jørgen, Rest., 7.9.

Bacher, Anna H., Rygaard, 1.9.

- Ole, Handelsgartn.*, KS. 8.10.

- P. O., Stationsforst.*, 31.10.

Bachmann, P. A., Kemigraf*, KS. 31.12.

Backhausen, Aage, 8.4.

Baden, Holger J., Bogbinderm., 31.1.

Bager, Martha, Naadlerske*, o. 5.11.

- Rigmor, M.: L. J. B., 27.3.

Bagge, Agathe, Kæmner, 5. 10.

- Petra H., 18.10.

- Sv. Høgsbro, 6.4.

Bagge-Petersen, Ellen B., f. Petersen, Ka. S. 30.4.

Bagger, Andrea, KS. 1.12.

- Christiane C., f. Becher, 22.6.

- Erik Vilh., Maskinarb., 12.8.

- Helene, Politiass., 29.8.

- Poul, Gross., 24.2.

Baggesen, Sven, Ing., 12.7.

Bahnson, Sofie Margr., f. Vauvert, Ge. S. 14.11.

Bak, Aage, 27.3.

- Chr.Møller Jensen, 23.3.

- Søren, 13.1.

Bakke, Gerda, 21.8.

Bald, Margrethe, 22.3.

Balle, Karen Agnete,9.2.

- Marie, E., 31.5.

- Ole H., Overass., 21.8.

- Peter M., Maskinm., 4.6. i Buenos Aires

Ballentin, Karla, 18.2.

(5)

Balling, H. L. L., Borgm., Bankdir., Hobro, 19.1.

- Ingrid M. F.,f. Jensen, FS. 20.6.

Balslev, L. L., Tandlæge, 26.9.

- Th., Læge, Silkeborg, 14.3.

- V. B., Sognepræst*, Bagsværd, 28.3.

Balsløv, Anna, 7.5.

Baly, Martha, f. Døring, 15.12.

Balzer, Janne Eugenie, 19.2.

Banche, Laur., Overpakm., 27.11.

Bang, Aase M., f. Bendtsen, 10.8.

- Andr.Marius, Overpostbud, KS.

13.12.

- Bertha, E., KS. 10.10.

- Edith, f. Bang, 11.12.

- Louise, f. Mynster, 31.3.

- Martha E., f. Enghoff, 11.4.

- Mary, f. Lieberkind, 27.12.

- Rigmor, f. Sørensen, 1.3.

Bank, Ulla Vibeke, f. Müncke, KS. 18.3.

Banke, Karen Margr., f. Olsen, 29.3.

Bannis, Georg, Overtoldkontr., Odense, 9.2.

Barchager, Anna Margr., f. Waldmann, 13.12.

Barfod, Harald Læssøe, Kapt., 26.3.

Bardrum, Marie, 20.3.

- Ida, 13.3.

- Ole, Tandlægestuderende,KS. 16.4.

Bargholz, Chr. Alex, 30.4.

Barmann, Th. Heinr., Insp.*, KS. 5.10.

Barth, Carlo V., Forrf., Viceborgm.*, Nykøbing F., 9.6.

Barthels, Joh., 21.6.

Bartroff, Helene, 8.2.

Basse, Sofus P., Dameskr., 29.4.

Bastholm-Andersen, Ein., Boghold., Søl­

lerød, S. 27.6.

Bastian, WillyH., Varmem., 12.11.

Bastlund,Aage, 11.11.

Bastrup, ElseA., KS. 26.11.

Bauch, Alfred H., 3.2.

Bauer, Eva, Godsejer, Gyllingnæs, 8.11.

- Walter, Redaktør, Ge. S. 21.11.

- Villy Jul., Arbm., KS. 4.4.

Baues, Joseph, 1.10.

Baunsgaard, St. M.,Tømrerm.,Ba. S.

24.11.

Baunø, B. O., ass. Overlæge, o. 16.11.

Bautler, Karen A. A., FS. 31.1.

Bavngaard, Aa., Skovrider, Troense, 28.5.

Bay, Carl, Domprovst, Aalborg, 15.10.

- Gudrun J., f. Gredsted, 4.5.

- Helen Kyhn, f. Svendsen, KS. 3.3.

- Marie, Fuldm.*, 23.10.

Bayer-Christensen, V. T., Pastor emer., 23.6.

Bech, Carla Juliane, f. Hansen, 9.11.

- Carsten, Hareskov, 3.5.

- Christen, Dir.*, o. 2.12.

- Eleonore, 15.3.

- Ellen, f. Klinge, 25.6.

- H. Dons, Malerm., 26.2.

- Knud FL, 27.11.

- Louise, f. Ehlem, 17.5.

- Marie, f. Petersen, 20.6.

- Martha,23.4.

Becher, Fanny, 15.7.

Bechmann, Aage H., Maskinm.*, KS. 3.1.

Beck, Ivan, Blomsterhandl., KS. 13.9.

- Maja, f. Christensen, 17.2.

- Martha Aurelie, KS. 30.6.

- Sv. Børge, Kontorbetj., KS. 12.12.

Beck-Rasmussen, Gunnar, 19.4.

Becker, Georg, Depotejer, 18.2.

- Paula, f. Jensen, 9.3.

Beckmann, A., Postkontr.*, 28.11.

- Anna, f. Nyeng, 24.12.

- Anna M., f. Russow, KS. 21.1.

- Inger, 21.10.

Beckwith, Karen U. M., f. Holten, 30.4.

Beenfeldt, Magda, f. Madsen, 6.6.

Beermann, Philip, 1.7.

Begtrup-Hansen, Th., Overlæge, Dr.

med., Silkeborg, 4.9.

v. Behr, Georg Joh., Maj oratsbesidder* i Kurland, Sorø, 17.6.

Behrendt, Jenny, 27.2.

Behrens, Vilhelmine Marie f. Nielsen, KS. 5.2.

Beierholm, Mogens R., Saltoft, 30.11.

Bejlegaard, Børge W., 31.8.

Bencke, Amanda, f. Fisch, 12.8.

Bendix, Martin Chr., Murer, Rø. S., 15.2.

Bendixen, Emmy, f. Elliot, 23.5.

- Asbjørn Ravn, Red., Herning, 22.8.

Bendz, Frida, f. Wellendorph Olsen, 12.7.

Bengaard,KarenM.,9.3.

Bennekou,Alice, 3.11.

Bennick, C. A. U. P., Stationsforst.*, 3.10.

Bentin, Margr., 19.1.

Bentzon, Ernstla Cour, Gross., KS. 10.3.

v. Benzon, Paula, E. e. Apoteker, 11.4.

- Vilh., Skovrider, Them, 19.2.

Beresowsky, N., Konfekturehandler, o. 21.12.

Berg, Aage, Kunsthandler, 26.5.

- C. F. Juels,Kontorchef, 11.8.

- Ella Elise, 15.10.

- Engelke, f. Tang-Hanssen, 14.4.

- EmilieE., f. Jørgensen, KS.22.1.

- Ingrid, Malerinde, KS. 12.3.

- Karen M., f.Petersen, 9.12.

- Martha, f. Nielsen, 16.7.

- MarthaJ., f. Nødgaard, KS. 21.9.

(6)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966 5 - Mathildez f. Pedersen, E. e. Manufak­

turhandl.,3.5.

- OrlaViggo, KS. 11.8.

- Paul, Red, Afdelingschef, 23.7.

Berg-Sonne, Minna, f. Wolff, 9.11.

Bergemann, Ingeborg, 6.6.

Berger, Elsa, Sekretær, 21.11.

Bergmann, Edv. C., Brandfoged, 17.1.

- Elvy Karen, f. Danielsen, KS. 19.4.

- Lorenz, Professor, 20.3.

- Marie, 20.10.

Bergqvist, Kaja, 21.6.

Bergstrøm, Vilh., Forf., Joum., 5.4.

Bering, Hans, 17.8.

Bemandt, Walter, 4.1.

Bernitt, Sigfr., 5.12.

Bernøe, Julie, f. Kjølsen, 6.1.

Berth, Jeanne, 18.2.

Berthelsen, André, Direktør, 9.12.

- Poul, Civiling., 18.12.

Bertram,Bertram Alexine, 5.2.

- Else, f. Bertram, 5.5.

Bertramsen, Aage, Fuldm.*, i DSB, 30.1.

Beugger, AgnesE., f. Yde-Poulsen, 31.5.

Beyer, Gunnar, Havnearb., KS. 2.5.

- Robert E., 13.5.

Bidsted, Ane Virginia, KS. 22.8.

Bidstrup, Karl B., Dir., Rønne, 17.11.

Biel, Concordia, 20.4.

Bielefeldt, Erik, 7.9.

Bielke, Niels, Gross., 9.3.

Bierlich, HeleneE., f. Thaulow, KS. 7.1.

Bigler,Helga Sylfrida, FS. 20.6.

Bigum, Kirsten Wedege, 1.2.

Biinfeldt, Allan, Kredslæge, Skive, 26.8.

Bildsøe, H. G., Kommandør, Kammer­

herre, 28.5.

Bille, Kay Torben Steen, Arkitekt, Taa. S.18.6.

- Marie Margr., 3.6., M.: Kay - Niels Jørgen, Kontorchef, 23.1.

Billetoft, Adele, 7.11.

Billing, Mette Katr., 6. 11.

Biltzing, Tove, f. Malling Nielsen, Gl. S. 19.2.

Bindslev, Greta, 27.4.

- Hans, Læge, Fjelrad, o. 25.5.

- Knud, Bankbest.*, Revisor, 4.11.

Bing, Gerda S.J., f. Hirsch, FS. 28.9.

- H. I., Prof., Dr. med., 15.9.

Binzer, Emilie,6.3.

- Otto, Papirhandel, 29.12.

Birch, Dagmar, f. Petersen, KS. 30.12.

- Rhitra V. A., f. Schmidt, 15.6.

- Vilh., Prok.,2.1.

Birck, Frederike H., KS. 31.10.

Birkefeldt, S. V., Sølvsmed, KS. 19.10.

Birkegaard, Per, Malmø, 31.5.

Bim, Helga, 10.2.

Bisgaard, Harry, 6.8.

Bisserup, Anna, f. Olsen, Silkeborg, 25.1.

Bitsch, Anna, f. Saxild, 27.2.

Bjarnhjedinsson, Gerdur, Læge, Reykja- vik, 28.8.

Bjarnø, Olaf, 19.11.

- Valborg, 11.10.

Bjellqvist, Helga, 18.9.

Bjerre, Dagny, f. Brix, KS. 13.5.

- Oscar, Bogholder*, 11.1.

- Vilh., Fabriksbest., Nykøbing F., o. 2.12.

Bjerregaard, Anna K., f. Odgaard, 6.6.

- Erland, 28.11.

- Niels, Fiskeauktionsm., Frederikshavn, 24.8.

- Valborg H., Ge. S. 12.4.

- Will. Mik., Købmand*, 25.2.

Bjerrehuus, J. P., 5.8.

Bjerring, Marie Louise,17.11.

Bjørk, Anton, Skrædder*, KS. 22.6.

Bjerring, Ingolf, 22.7.

Bjørk, V. E., Sagfører, 6.9.

Bjørkholm, Karen, 16.5.

Bjørklund, Axel, Sølvsmed*, 6.4.

- Axel Hugo, 9.12.

Bjørn, Else, 6.5.

Bjømeboe, Otto, Undervisningsinsp.*, 10.9.

- Sv. F., Kommuneing.*, 13.12.

Bjørnkjær, Kathr., Vicebibl., Flensborg, 2.8.

Bjømsten, Ax. V., Afd.leder, 29.1.

Bjømvig, Th., Fabriksinsp.*, Holbæk, 30.6.

Blaakilde, Margr., f. Hansen-Ruth, 29.3.

Blachmann, Anna, f. Katzak, 20.5.

Blad, E. W., Tandlæge, 6.8.

- Jens, 11.5.

- Sv. Aa., 3.1.

Blangsted,Maria H., o. 21.1

Blauenfeldt, Fernanda K. J. O., f. Mis- feldt, FS. 6.6.

Blech, Anna Ulrikka, f.Wilhelmsen, S.

22.2.

Blegvad, Reinholdt, Dir., 25.11.

Blenecker, Johanna, Sygepl., 1.3.

Blessing, Paul Otto, 17.6.

Blichert, Astrid K. Heiberg, f. Bestie, 21.7.

Blichfeldt, Edgar, 16.2.

- Karen, 26.1.

Blichmann, Agnes, 8.9.

Blixen-Finecke, Gustaf, Baron, Stats­

konsulent, Landbrugskand., Caracas, 30.4.

Blixenkrone-Møller, L. F., Kaptajn, 8.9.

Bloch,Ellen, 10.7.

- Rs. Carl, Chauffør, KS. 27.7.

(7)

- Thyra, 14.2.

Bloch-Jørgensen,Joh., f. Tønnesen, 11.10.

Blom,Carl, Skibsf., 3.1.

- Carl A., 4.8.

- Erik T.,Gross.,3.3.

- Tove A., KS. 22.8.

Blomberg, Poul I., 31.3.

Blomquist, NielsA., 4.9.

Biomsterberg, Dagmar, f. Nielsen, KS. 1.11.

Bluhme, Hulda, f. Hoffmeyer, 18.1.

Blume, Ingeborg, f. Matthiesen, 31.7.

- Rinda, 18.10.

Blücher, Philippa, 10.1.

- Signe Emmedy, Eksp.*, KS. 12.8.

Blytmann, Marie, 27.9.

Blædel, Henriette Dons, Lærerinde*, 7.3.

Bo, Alf,Lektor, cand, thcol, Lyngby, 6.4.

Bocher, Ellen, 7.6.

- Poul Vald., Konditor, 8.11.

Bockhoff, Gotfred, Rcpr., 15.12.

Bodelsen, Johanne H., f. Lisberg, Ge. S.

1.8.

Bodenhoff, Astrid, f. Thomsen, 24.6.

Bodenhagen, Louise, 20.9.

Bodholt, R. H., Postmester, Nr. Aaby, 6.7.

Bodin, Ferd. Will., Matros*, KS. 5.10.

Bodum,PeterJeppesen, Gross.,9.6.

Boelsmand, Peder, Frederiksværk, 6.10.

Boesen, Ingeborg, 16.6.

Boesgaard, E., Generalkonsul, Genua, o. 20.9.

Bohn, Emilie, 11.2.

- Otto C., Barberm.,26.6.

Bohne, Karen, 20.9.

Boje, Andreas, Sekr., cand, theol., 27.1.

- Ellen, f. Faxøe, 7.8.

Boldreel,Jensine,13.5.

Boldt, Valborg, Lærerinde*, 25.3.

Bolgann, Karen J., Aarhus, 5.11.

Bollerup, Anna, 15.8.

Bolt, Ellen E. K., f. Pedersen, KS. 28.4.

Bonavent, Johanne, f. Hansen, 16.5.

Bonde, Alice Louise, f. Blake, 24.9.

- Chr. M., 17.1.

- Christiane, f. Blechingberg, 27.8.

- Mathilde, f. Bøgballe, 21.11.

- Metha Chart, KS. 22.11.

Bonde-Nielsen, Erik. 1.10.

Bonderup, N. Hansen, Tømrerm., 20.7.

Bondo, Fanny, Roskilde

Bonheim, Carl S., Tjener, KS. 29.10.

Bonné, Erik, Modecreateur, 23.3.

- Karen M., f. Nielsen, KS. 24.3.

Bonne, Martha, f. Johansen, 24.8.

Bonnesen, Augusta Ottilie, 10.1.

Bonnevic, Helga M., KS. 14.11.

Bonnis, Inger, f. Lorentzen, 4.4.

Borch, Ejner, Rørlægger, 4.5.

- Gerda, f. Bay, 30.8.

- Johs., Skibsf., Ge. S. 12.4.

Borchgrevingk, Otto, Kapt.,Cape Town, 25.6.

Borchorst, Marie, 25.11.

Borchsenius, Valborg,24.8.

Bording, Helga, Tårnby, o. 11.1., M.:

Minister*

Borella, Maria, f. West, KS. 25.6.

Borenhoff, Israel, 27.2.

Borg, Carl Henrik, Malersv.*, KS. 8.7.

Borgelin, R. G., estnisk Oberst*,Vor­

dingborg, o. 11.12.

Borglind, Hertha, 10.3.

Borgqvist, Bente, 2.8.

Borking, P., Skoleleder, Grindsted, o. 17.10.

Bornholm, Sv. Aa., 24.10.

Borre, Eva Ellen, f. Larsen, KS. 11.1.

- Inger M., f. Suhr, Værløse, o. 22.11.

Borring, Børge B., Typograf*, 14.11.

Borum, Betty, f. Olesen, KS. 25.5.

Borup,Edith, 28.8.

- Hans, Højskoleforst., 27.6.

Boserup, C. J., Konsul, Købm., Fakse, 7.1.

- Chr., Forpagter, 3.1.

- Else, 7.3., Br.: Ax.

Bouet, Frithjof, 15.10.

Boutard, Hj., Ing., Odense, 18.12.

Bovbjerg, Kr., MF*, Gdr., Flade, 28.7.

Boye, Frank Secher, Cigarhandl., 8.1.

Boye-Hansen, Kai, 3.2.

Boye-Jacobsen, Jac.,28.2.

Boye-Petersen,Carla, 3.11.

Braamunk, Gudrun, f. Knudsen, o.

17.9.

Braaten, Aksel, Typograf, 27.12.

Brabrand, MarieLouise, 4.3.

Brammer,Max, Læge, Aarhus, 14.1.

- Anna, 26.1.

- H. T., Gross., 12.10.

Bramming, Kirsten f. Jørgensen, KS.

20.6.

Bramsen, Rigmor, 26.5.

Bramsholm, Hjalmar, 31.3.

Brandi, Anna, f. Bojsen, 21.10.

Brandrup, Johs. Emil, Toldpakhusfmd., 11.4.

Brandsholt,Soph.,Komp., 3.11.

Brandt, Bente A., 16.10.

- Dagmar, f. Lemke, 25.1.

- Ernst Chr., Repr., KS. 12.7.

- Georg, Oversætter, 23.9.

- H. N. H.,Fabriksinsp.,cand. polyt.

3.4.

- Ingeborg, 5.7.

(8)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966

7

- Julie, f. Ørsted, 20.1.

- Kai Lindholm, NewYork, o. 25.2.

- Leo Nic., Sølvsmed, KS. 25.6.

- N. J., Handelsgartner, 2.1.

- Margr., Tlgr.ass.*, 28.5.

- Ole Olesen, Overpostbud*, 9.11.

-Otto, Tømrcrm.*, 17.11.

Brandt-Clausen, Ellen M., KS. 19.9.

Brandt-Nielsen, Leonora, Provisor, 24.7.

Brandt-Olsen, Henning, Købmand, 20.10.

Branner, H. C., Forfatter, 23.4.

Branth, Rigmor, E. e. Forp., 28.2.

Brasch, Allan, Rø.S. 30.9.

Brasch-Mogensen, J. C., o. 22.8.

Brasen, Hansine, 5.2.

Brass, Carla, 30.7.

Bratvold, Gunnar, Red., Bladforl., Snekkersten, 9.11.

Braun, Ejn. B., S med esv., KS. 15.12.

Braune, Anna Math., f. Waldt, KS. 5.11.

Braunstein, Gcrly, 1.1.

Bravi-Bertini, Ettore A.F.S.P., Købm.*, Hv.S. 3.11.

Bredahl, J., Postmester*, FS. 2.12.

Bredo, Johs., Frisørm.*, 30.5.

Bredmose, Georg V., Overlæge, Anders- vænge, 18.4.

Bregendahl, A., Dyrlæge, Ringsted, 7.6.

Bregenfeldt, Kaj, Overtrafikassistent, 16.4.

Bregnbak, I. K. J., Overtoldinspektør*, 12.1.

Bregnhof, Henry, 14.4.

Breining, Gertrude, 28.10.

Brenøe, Marie, 13.1.

Bresemann, Ingeborg, Kass.*, KS. 20.6.

Brctz, Gudrun, 13.8.

Breuning, H.Chr.,Murersv., KS. 4.8.

- Ulr. Karl, Forgylder, KS. 30.9.

Breuning-Storm, Gunna, Hof-Violinist­ inde, 24.4.

Brimberg, Ellen, f. Frederiksen, KS.

28.10.

Brinck, Poul, Snedker*, KS. 11.6.

Brinckmann, Fanny, f.Bruun, 6.2.

Brink, Dorthea, f. Haargaard, 22.8.

- Jes, Købmand, Barsmark, o. 28.7.

- Rud., Entreprenør, Aabenraa,o. 18.3.

Brix, Helmuth Ellerhuse, cand. pharm., 25.6.

- Herluf, Overkontrollør, 29.6.

- Ingrid, 14.9.

Bro, Vagn, Politimester* i Køge, MF*, 22.12.

Brock, Knud R., Gaardejer, KS. 24.10.

v. Brockdorff, Karen Schack, 14.5.

Brockhuus, Anna Chr., f. Madsen, Rø.S.

25.3.

Brodersen, Aage, Forf., 19.1.

Broe, Knud., o. 16.1.

Brofeldt, A. G., Apoteker*, Glostrup, 27.11.

Broge, Paula, f. Giersing, 24.4.

- Yrsa, f. Sølver Schou, Helsingør, 25.2.

Broholm, H. C., Museumsinsp.*, dr.

phil., 16.6.

Broksø, Erik, Portvagtm., 12.3.

Broman, Rs., Murerm., Aarhus, o.

25.3.

Bronee, Kurt T., 13.7.

Bruhn, Agnes, f. Funch, 29.12.

- Andreas, Fabr., Hvidovre, 28.10.

- C. Vilh., Manuf.handl., 27.1.

- Doris Edele, E. e. Købmand, 13.8.

- Ellen Rigmor, f. Jensen, 13.6.

- Else Bech, f. Bech, 24.1.

- Ester, 26.6.

- Fritz, Bogholder, 23.6.

- Mads N., Landbr.kons., Sten toft, 17.5.

Brummerstedt, Astrid, f. Trock Madsen, 16.9.

Brun, Wilh., f. Mikkelsen, FS. 6.7.

Brunbæk, Poul, Kontorchef, 29.10.

Brundin, Marie, 4.10.

Brundt, Olga, f. Frost, 5.3.

Brunov, Karl Joh., Kunsthandl., 29.1.

Brunsø, Alfrida, 4.11, M. Kontorch., Bruselius, Anna Th., KS. 8.6.

Bruun, Alfrida Vilh., o. 16.3.

- Carl Vilh., 30.12.

- Chr., Politiass., Toftlund, 16.4.

- Fritz, Murerm., 7.10.

- Doris,f. Erickson,7.4.

- Edel Fenger, f. Ehrenreich, Provstinde, 6.10.

- Edith, 2.10.

- Emil Henrik, KS. 6.11.

- Erik, 19.2.

- H. P., Bagerm., Faaborg, o. 4.8.

- Maren Kirstine, f. Nielsen, 26.7.

- Osvald, Kemigraf, 3.2.

- Otto F., Bogbinder, 5.9.

- Peter, 24.1.

Bruun-Wulff, Helga, 21.6.

Bruuse, Cathr., 25.3.

Bruusgaard, Agnes M., 15.1.

- Marie, 24.9.

Briichmann, Laur., 13.6.

Bnigmann, Aks. R., 25.5.

Bryld, Chr., 12.10.

Brylle, Viggo C., Forretningsf., 27.9.

Briinnich, Rich., KS. 2.5.

Bråuner, Kay, 15.1.

Brochner, Godtfr., Guldsm., Silkeborg, o. 12.7.

Brøchner, S., Dir., Vejle, o. 3.11.

Brøckner-Niclscn, Chr., Ebeltoft, 2.5.

Brøgger, Henry, Tlgr.*, o. 15.11.

(9)

Brøndsted, Fritz B.z o. 10.5.

- Georg K.z Lektor*, Lyngby, o. 28.12.

- Gerh., Kontorchef* i Danm. Radio, 8.2.

- Jørgen, 1.3.

- Knud, Billedhugger, o. 1.12.

Brøndum, Magda, 11.10.

Brønlund, Mithi, Jakobshavn, 12.5.

Brønniche, Cathr., 15.8.

Brønnum, Niels Høegh, Lægemiss.*, o. 30.10.

Brøns, J., Øjenlæge, Dr. med., 19.5.

Buch, Aks. H., Arkitekt., NSB. 3.1.

- Hans Jul., KS. 1.11.

- P. V., Repræsentant, o. 5.2.

- Petra, 13.8.

- Torkil Larsen, 25.9.

Buchardt,Petrea, KS. 30.9.

Buchleitner, Ernst, Maskinarb., 22.10.

Buchner, Anna, E. e. Karetmager, 12.12.

Buchtrup, Axel, Dir., KS. 22.11.

Buchwald, Arth. Edm., 29.7.

- Tekla Carmen, Klosterfrøken, Vem­ metofte, 11.8.

Budde-Lund, Holger, Forlagssekr.*, 26.4.

Buhl, Anna F. G., 17.4.

- Karen, f. Weinschenck, 11.12.

- Mart. Eggert,Arbejdsm.*, KS. 23.4.

Buhlgaarde, Eckardt, 24.8.

Bunch-Christensen, Ruma S., 20.9.

Bunde, Henning, Fahr., 12.1.

Bundgaard, Henning, Srfm., Homstrup, o. 11.11.

Bundsen, Karen, f. Alberts, 4.5.

Burgdorff, H. L., Styrm., Ge.S. 25.4.

Burhenne, August, 28.12.

Burmeister, Marie N., KS. 11.8.

Bursche, Holger E., Fabr., Ge.S. 7.11.

Burstein, Klara H., 26.7.

Busch, HarryK., 27.4.

- H., Stationsforst.*, 10.3.

- P., Propr.*, 17.2.

- Petra Bertha, f.Olsen, KS. 15.8.

Busch-Steenberg, Thv., Maine, USA, o. 29.7.

Buschardt, Leo, Førstebibl., mag. art., 11.3.

Busekist,F. W., Dir., Odense, o. 7.9.

Buss, Julius, 4.11.

V. d. Bussche-Streithorst, Jenny, Frih., f. Lassen, 7.10.

Buttrup, Poul, Købmand, 28.10.

Buus, Agnete, f. Prip, 15.2.

- Niels Peter, Dir., 1.8.

V. Bülow, Anne M. J., 16.5.

- Marie, 29.10.

- Othilia, 13.1.

Bülow, Peter Jobs., Ass., KS. 28.11.

- Vera, f. Randløv, 9.4.

- Vilh., Civiling., 11.6.

Byrdal, V., Overretssagf., 21.3.

Byriel, Anna Cathr., f. Brandenborg, KS. 17.3.

Byrval,Hans, Prmlt., og H.: Birgit, 1.10.

Bæhr, Christian T. J., 27.12.

Bæk, Herluf, Fuldm., 13.6.

Bækgaard, Jobs, Vicebrandchef, 4.1.

Bæksted, Johs. A., Skoleinspektør, KS.

25.4.

Bærendt, Rud. H., 21.7.

Bärenholdt, Knud V., Møbelhdl., KS.

17.1.

Bærentzen, Axel, 1.5., Hornbæk Bøgedal, Alfr., Slagterm., o. 27.6.

Bøggild, Elsebet, Museumsmedhj.,3.3.

- Johs., Købm., Holstebro, 16.6.

Bøgh, Bent, Civilingeniør, 7.7.

Bøhm, Poul J., Maskinarb., KS. 20.6.

Bønnelund, Holger D. B., Skibsf.*, KS. 21.1.

Børner, Aug., Boghandl., Biografdir., Næstved, 4.12.

Böse, Inger, f. Aarfeldt,24.6.

Bøtker, Thora, 9.6.

Bøtteher, Anna, KS. 18.8.

- Astrid, 18.1.

Bøttger, Catrine, 6.5.

Calow, Poul, Civiling., o. 26.8.

Cantor, Edith, f. Garlin, 2.6.

Carlander, Anna f. Andersen, Ly.S. 27.9 Carlsen, A. Høilund, ass. Overlæge,

14.10.

- C. Weber, Bankdir., Risskov, 16.6.

- Emil, Direktør, Humlebæk, 27.9.

- Peter, Kunstmaler, Uggerløse, 23.12.

Carstensen, Henry, Konsul, Roskilde, 11.3.

- Peter, Overbetjent, Vissenbjerg, o. 29.12.

Carter, Ingrid, f. Beck, 30.5.

- Nellie, 10.11.

Caspersen, J. H. T., Civiling., 19.9.

Cassias, N. H., Postm.*, Hørsholm, o. 19.7.

Castenschiold, SophieL., 20.10.

Castenskjold, Chr. Grevenkop, 26.3.

Cato, Marie, 20.4.

Cederberg, Ellen, 27.7.

Cederholm, Ernst Aug., Boghandl., KS.

11.11.

Cederhorn, Ellen, 6.9.

Celano, Sture Allan,5.9.

Celnik, Josef, o. 5.10.

Chabert, Marinus, 15.4.

Chemnitz, Jens L. A., Pastor, Lichtenau, Grønland, 17.12.

Christensen, Chr., Rektor, cand, theol., 23.8.

(10)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966 9

- Chr. R., Læge, Galten, o. 19.7.

- Else, f. Fonnesbech, 23.6.

- Georg, Seminarieforst.*, 22.4.

- H. A., Trafikkontrollør, 24.4.

- Hans Chr., Skibsf.*, »Dana«, 19.11.

- Henry, Major, Roskilde, 13.12.

- J. P. A., Pastor emer., o. 30.8.

- Johs., Hotelejer*, Viborg, o. 17.4.

- Sophus, Læge, Vejle, o. 15.3.

- Viggo-August, Strandfoged, Rubjerg, o. 30.8.

Christiansen, Hjalm. O. K., Skoleinsp.*, 21.7.

Christoffersen, Alma, f. Abrahamsen, 15.1.

Clante, Henry, Maler, 16.5.

Claus,Aug., Værkfører*, 2.3.

Clausager, A. J., Sognefoged, Sædding, 12.1.

Clausen, Amalie, E.e. Rektori Horsens, 13.6.

- H. A.,Stationsforst.*, Faarup, 26.9.

- Henning, Prøveinsp., 2.10.

- M. O., Maskinm.*, 3.2.

- Mads, Fabrikant, Danfoss, Nordborg, 27.8.

Clausen Kaas, Friedr. Wilh., Kapti., Bankprok., 1.6.

Claussen, Mogens, Protokolsekr. i Højesteret, 1.9.

Clemmensen, Carl, Overlæge, Dr. med., 2.9.

Cock-Clausen, Ingeborg, 2.10.

Cohen, Edith M., FS.15.4.

Cohn, Emil, Rcpr.*, KS. 26.5.

Cohrt, Jessie, 18.9.

Cold, Valgerda, E. e. Overlæge, Esbjerg, 26.6.

Colding,Alma Holck, f. Trolle, 26.12.

- Anna, 24.8.

Collin, Aa. Henr., 5.7.

- Ellen, f. Roose, 25.10.

- Frederikke, 21.3.

Conne, Robert, 1.6.

Cordsen, Thor, Kapt., Kmjkr., Motor- sagk., Frederikssund

Cortsen-Møller, Hother, Overing., 7.7.

- Kirsten, 18.7.

Cortzen, Henry, 28.11.

la Cour, Helga, 13.3.

- Inger H., f Biilmann, 12.7.

- Laur. Ulr. Domonville, Styrm., 9.6.

Cridland, Agnes,f. Wittenkamp, o.

15.4.

Cuhfuss, Dirk H., KS. 30.11.

Dacke, Selma, 20.10.

Dahl, Carl E. E., Underdir., 12.3.

- Chr., Arkitekt, Aalestrup, 27.7.

- Chr. J., Landsretssagf., 25.2.

- Christine, o. 5.2.

- Ella Sofie, f. Andersen, 16.3.

- Jørgen, Repræs., 11.2.

- Marie K., 29.11.

- Otto Hansen, Købm.*, Ge. S. 12.9.

- Sofie, f. Grønbech, 28.1.

- Svend O. E., Overass., 17.12.

- Vera Nikolajewna, f. Cawrilow, 3.2.

Dahlberg, Inge K., f. Boysen, KS. 24.11.

Dahlin, Emilie Johanne, 20.1.

- Mary, 30.12.

Dahlmann, Nanna Augusta, 16.10.

Dahlstrøm, Eia E., f. Schütt, KS. 19.11.

- Emma, 6.2.

Dalager, Søren, 26.8.

Dalberg, Mathilde, f. Frisenette, Hel­

singør, 27.3.

Dalborg, J. P., Biografdir., Odense, 3.4.

Dalby, Ejnar, MA.*, Tjæreby, o. 24.6.

Dalgaard, Aage, Dir., Civiling., 13.10.

- Ema J., 30.8.

- Pauline, 1.6.

Dalhoff, Astrid, 21.1.

Dalsgård, Anders D., Pastor emer., Aabyhøj, o. 14.2.

Dam, Ejn., Dyrlæge, Frederikssund, 22.1.

- Hans J. K., Sognef., Staksrode, o. 15.1.

Dambæk, Gustav, Boghandler, 27.12.

Dam-Larsen, Holger, Forpagter*, 18.10.

Damm, Sv. Aa., 9.12., H.: Grethe - Will., Dir.*, 21.4.

Dammann, Grethe Fischer, 24.6.

Danckwardt, Carl, Underdir.*, 27.9.

Danholt, Aks., Materielm., Næstved, 29.11.

Danielsen, Chr., Bankdir.*, Aabenraa, o.

23.6.

Danina, Fanny, 17.7.

Danneskiold-Samsøe,Sophus,Lensgreve, Gisselfeld, 9.4.

Dansten, Helge, Underdir., 8.1.

Danstrup, Rigmor, 13.5., S.: John Dantzer-Sørensen, Else H., 13.1.

- Helga, 27.4.

Danvig, Alfr. M., Kontorchef, Red., 20.3.

Darr,I. W., Fabr., Silkeborg, 20.8.

Darre, Bjørn, Biblioteksbetj.,4.3.

Daugaard, Carl, Stabsintendant, 13.12.

- Johanne, Overlærer, 31.1.

David, A. A. H., Taxavognm., Hv. S.

26.2.

Dehnhardt, Gerda M., f. Helbig, KS.

11.11.

Deichmann, Thv. E., KS. 2.11.

Dein, Niels Givskov, Sognefoged, Skalle- søgaard, 16.6.

(11)

Dela, Hans, Landsretssagf., Bogense, o. 16.10.

Deleuran-Jensen, Sara, f. Nyegaard, Rø. S. 14.6.

De'mory, Mathilde, Kass., 4.3.

Dencke,Erik, Komp., 11.12.

Dencker, Viggo Chr., Ge. S. 12.4.

Desler, Agnes H., 6.6.

v. Deurs, Ax. Andr., 24.4.

- Sylvia, FS. 2.5.

Devantier, Mar. Herm., Tapetsererm., 19.6.

Dewulff, Holger, 18.9.

Dichmann, Mary, f.Rasmussen,24.4.

Diemar, Astrid Herskind, Forf., 1.3.

Dige, Jens, Maskinchef*, 18.3.

Digmann, Karen Jutte, 6.1.

Dilworth, Mary, 21.2.

Dinesen, Anna Johanne, f. Frandsen, 7.2.

- Augusta, 23.3.

Diracn, Knud K. Sncdkerm., Hørsholm, 22.6.

Dithmar, Jenny, 19.10.

Dittmann, Laura M., Distr.jordem., Ballerup, 28.5.

Ditz, Kay, 3.7.

Djelbo, Jens, Kunstmaler, Odense, o. 8.12.

Doberck, Ivan,Gross., 28.2.

Djurhuus, Knud, Chauffør, Skovlunde, 4.9.

Dohn, Dagmar, 11.6.

- Thora Petrea, f. Jørgensen, 20.2.

Dohse, Jan Cay, Lagerarb., KS. 24.8.

Dollerup, Marie, 2.9.

Dolling, Ronald R.,8.2.

Dolmer, Magda, 22.11.

Donde, Berel, 14.1.

Dolpher, Anna, 30.3.

Dombrowsky, Alb.,30.7.

Dorph-Petersen, Else, 25.5.

- Sophie M., f. Michael, Rø. S. 14.6.

Drachmann, Esther f. Vanggaard, 28.4., M.: Jørgen

Dragheim, Jørgen, 7.1.

Draiby, F. M. R., Stadsark.* i Arhus, 16.4.

- Ingeborg, 28.11.

Drejer, Asta, Lær., f. Damsholt, 6.10.

- Ejn. Axelsen, Boghandl.*, 26.9.

Drejø, Ein. Holst, 17.11.

Drensholt, Henry, Kontorchef, 2.12.

Dresling, Otto, Kontorchef, 26.4.

Drewes, Holger, 2.10.

Dreyer, Carl Dines,Direktør, 3.1.

- Ingrid, f. Woel,10.1.

- Sophie, 5.10.

- Th. D., 20.3.

Duch, Fr. W., Espergærde, 4.2.

Due, Karen S., f. Wollers, 20.9.

- Maria,Overlærer,2.5.

- Rudolph, 24.12.

Duelund, Fanny, f. Dam, 14.1.

-Gunna Asta, f. Agerlin, 7.2.

- Petra B., 8.1.

- Svend, Fabrikant, 10.1.

Dujardin, Anna, f. Nielsen, 1.11.

Dupont, Edith, f. Bergstrøm, KS. 18.17.

- Vald. G., Overlærer*, Hareskovby, 5.9.

Duus, Carl, Gross., 19.4.

Duzaine-Hansen, Anna f. Nordstrom, 6.12.

- C., Gross., cand. polyt., 18.12.

Dyander, Evald H., stud, techn., KS.

15.7.

Dybeck, Ingeborg, 10.12.

Dührkop, Jens, 20.3.

Dünweber, Bertha, Syerske, KS. 28.2.

Dyrlund, Ingeborg, 19.1.

Dyssel, Karen, f. Buli, 14.1.

Dännamark, Gudrun, 11.4.

Dørffer, Anna M., Højby S., 25.11.

Dørge, Gunhild K., E., KS. 13.10.

Eberlein, Karin J., 27.8.

Ebert, Caroline, f. Kohlenberg, KS. 2.3.

Ebsen, Alfred, Borgmester*, Maribo, o. 3.4.

Ebstrup, Karl C.,Sølvsmed, FS. 18.3 Eckardt, Dorthea, f. Kjær, Ge. S. 28.2.

Eckardt-Møller, Gudrun, Konv., 13.11.

Edelmann, Betty, f. Ramlund,Linz, 30.5.

Efsen, Jens Anton, 14.8.

Egeblad, Bodil, f. Møller Rasmussen, 19.5.

Egede, Gregor J., 6.10.

Egede-Lassen, Hilde, f. Larsen, KS. 21.3.

Egedorf, H. M., Amtm.*, Kammerherre, 10.9.

Egeriis, Ellen, Frøken, 12.1.

Egetoft, Hans Peder, Overstyrm., 20.1., Las Palmas.

Eggers-Krag,Tekla, 22.9.

Ehlers, Agnes, f. Rechendorff, 9.2.

- Anna, 3.10.

- H. L. V., Stationsforstander*, 11.7.

- Maren N., f. Madsen, Ge. S. 19.12.

Ehrenberg, Gudrun, 16.9.

Ehrenreich, Niels B., Provst, Vording­

borg, 12.2.

Ehrhom, Thv. C., 26.4.

Ehrich,Johs. Chr., Stenhugger, 22.5.

Eich, Preben Linnemann,29.9.

Eidesgaard, H. M., Forf., Thorshavn, 26.3.

Eie, Ingeborg, f.Gahm, 1.3.

Eifer, Aage, Skolebest., Kapt., Aarhus, 6.4.

(12)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966 11 - Louis, stud, mag.,KS. 11.10.

Einarsson, Hermann, Dr. phil., 25.12.

Eisemann, Anna, 17.12.

Eisenhardt, Anna E., Aalborg, 21.11.

Eisensøe, Karen, f.Nygaard, 20.11.

Eithz, L. C., Kontorchef*, 16.6.

Eisenhardt, Ove, 25.4.

Ejlersen, J., stautsaut. Rev., Dir., 4.7.

Ekberg, Osvald, 8.5.

Elbaum, Hanna,f. Torem,21.10.

Eldon, Ingeborg, f. Harboe, 19.5.

Elimar, Jens, Sparekassedir., LRS., Fre­ derikshavn, 17.12.

Ellehammer,Signe V., Sygepl.*, o. 15.9.

Ellekilde, Hans, Arkivar, 1.3.

Elling, Martin, Prok., 2.8.

Elmer, Anton, Korpsoff., 26.4.

Elming, Agnes, 28.2.

Elmquist, Andrea, f. Gæseken, 6.11.

- Hjalm., Dir., 16.10.

Elsborg, Jobs. Kørselsmester*, 25.7.

Elsmark,Georg, Gross., 22.9.

Elsnab, Andreas,Redaktør, Viby, 26.2.

Eltong, Anna Marie, 18.12.

Elving, Ingeborg, 21.12.

Elvstrøm, Annelise, Aarhus, M.: Niels, 15.9.

Emilius, Poul W., 10.5.

Emmering, Martine, Miss., Odense, o. 18.3.

Engbjerg,Preben, Fotograf, 2.1.

- Vald., Bogtr., 24.3.

Engel,Dagmar, 28.3.

- Elfriede, f. Riemann, 30.1.

- Emil, Dir.*, Aakirkeby, o. 17.11.

- Fr. G., Toldbodarb., Gl. S. 15.9.

- Inger K., 7.10.

Engelberg, Caroline, 17.4.

Engelbredt, Emilie, Fabr., 6.5.

Engelhardt, Eina, 14.12.

Engeli, Chr., Købm., Horsens, 25.12.

Engelstoft-Schmidt, Marie, 8.5.

Enggaard, Poul, 24.2.

Enggård, Ein., Apoteker, o. 18.7.

Engholm, Jobs., Gross., Roskilde, 4.4.

Enhard, Rud., Gross., 30.5.

Engkebølle, Carl Chr. T., Frisør*, Ge. S. 12.12.

Erbou, Anna, 14.9.

Erhoff, Anna, 28.12.

Erichsen, Alfred, Red.*, Civiling., 14.12.

- Wolja, Universitetslektor, Dr. phil., 25.4.

Eriksen, Dorothea, Enkepast., Aabenraa, o. 21.1.

- Jobs., Købmand, Sdr.Bjært, o. 2.10.

- Vilh. J. J., Blikkenslagerm.,Odense, 21.3.

Erlind, Gerda Emilie, 14.1.

Erlitz, Karen, f. Schierbeck,24.2.

Ernst, Frederik W. G., 6.6.

- Knud, Resturatør, 28.5.

Ertner, Max, 3.1.

Erwolter, Aage F., 22.9.

Esbjerg, Ellen, Blangstedgaard, 16.10.

Eskelund, Karl I., Ambassadør*, 25.8.

Eskesen, Aage, Politiass.*, Hørsholm, 30.4.

- Eske, Fabr., Esbjerg, o.1.6.

Esmark, Erik Civiling., 26.3.

Espenbach,Elisabeth, 17.9.

Espensen, IngerLeth,Ba. S. 22.2.

Essom, Peter, 16.12.

Ewald, Anna, f. Andersen, 4.6.

- KarlHeinz, 28.8.

Evers, Alvi, 3.10.

- C. V., Kommandør, 1.6.

- Ulla, 16.12.

Ewertz, Herdis, 30.10.

Faaborg, Knud, Specialarbejder, 2.7.

Faber, Laurids, Kobbersmed, 4.1.

- Valborg, 20.3.

Fabricius, Astrid, f. Erlandsen, Bogense, 29.3.

- Chr. Dons, 16.6.

- Jens Hakon, Hillerød, 21.1.

Fagerberg, Edvard, 19.3.

Fahlgren, Chr. Lifland,Banearb.*, KS.

20.6.

Fahnøe, Adolf, Handelsmand, 20.3.

Fakstorp, Th.,Direktør, 13.8.

Falch, Edv., G ros s., Vedbæk, 17.7.

Falck, Will., Dir.,5.12.

Falck-Petersen, C. Th., 11.9.

Falcke, Clara J., f. Grundtvig, 18.1.

Falcon, Fritzia, 24.10.

Falk, Anna Marie, f. Vedel, 10.3.

Falk-Jensen, Jørgen, Kunsthandler, cand. mag., 9.12.

Falk-Persson, Holger, 24.4.

Falkesgaard, J., Sparekassedir., cand.

jur., 5.11.

Falster,Otto, Kontorchef*, 17.5.

Fangel, Herluf, Overtelegrafbud, KS.4.4.

- IngerH., 7.9.

Fassan, Lea M., Ka. S. 2.7.

Fauerschou, Mathilde,KS. 27.6.

Favrholdt, Bernt, Overbibl.*, Slagelse, 15.10.

Feffer, Sara, f. Psiettitski, KS. 6.4.

Feigelsohn,Norsa, Kasketmager*, KS.

25.4.

Feilberg, Sven, 10.9.

Feinberg, Rebekka, 8.2.

Felbo, Immanuel, Hovedkasserer*, 25.9.

Felgenhauser, Ernst, 20.8.

Felsted, HarryG.,Bogtr., 30.11.

Fenger, Asta Hauch, 12.2.

(13)

- Bengt R. S., 5.12.

Ferrohl, Fr.z 22.5.

Ferslev, Thyra Camilla, 8.2.

le Fevre,JohnGericke, Red.,Gc. S. 11.7.

Fich, Edvard, 13.2.

Fick, And. Chr., Lagereksp., Søllerød, S. 26.7.

- Kristian, 17.7.

Filtenborg, Chr., Kapelm.,Aarhus, o.

11.3.

- Eufro, f. Gøtzsche, 31.1.

Finsen, Hannes Chr. St., Læge, 30.10.

Fischer, Anna, 12.5.

- Bjarne, 7.11.

- Carl Otto, Specialarbejder, 16.9.

- Ellen, Malerinde, f. Kragh, 27.3.

- Erna Augusta, f. Wolff, 1.6.

- Henry, 11.2.

- Ludvig, Vognm.*, Herstedøster, 25.6.

- MarthaVilh., f. Jensen, Ge. S. 25.6.

- Peter Edv., 21.6.

- Sv.Aa., Maskinchef*, 9.6.

Fischer-Rasmussen, Ths., 21.8.

Fischer-Simonsen, Marie C., f. Jensen, Rø. S. 12.8.

Fischermann, David B., 22.9.

Fischmann, Olfert E., 24.9.

Fisker, Johan Olfert,3.9.

- Karin, 27.7.

- Kristen Johs., Forstander, Hv. S. 2.5.

Fjelsted, V., Bankdir.*, Kerteminde, 29.11.

Fjerdingstad, Albertine, 11.5.

Flagstad, Henriette Goos, 24.7.

- Mogens Goos, Eksp.sekr., 20.11.

Flamand, Svend,Direktør, Ringsted, 17.5.

Flauenskjold, Dagny, f. Hansen, 21.2.

Fleckenstein, Dagmar, 11.4.

Fleischer, E. Seckmann, Kontorchef*, 16.6.

Flensborg, C. E., Dir.* f. Hedeselskabet, 3.9.

- Søren J., 17.2.

Fleron, Ludv. Georg, 24.4.

Fleuron, Svend, Forf., Kapt.*, 5.4.

Fliedner, Karl V. Th., Tømrerm., Ge.S.

21.6.

Flindt, E. G., 21.12.

- Heinrich, 6.2.

- Ida Ingeborg, 26.9.

- Irma Bertha, f. Jensen, KS. 19.2.

- Wille, 24.5.

Flink, Else Margr., 14.5.

Flint, Incz, 11.4.

Florin, Ingrid Jenny, 8.11.

Flygaard, M.T. P., Stationsforst., Vedbæk, o. 7.9.

Flygenring, Anna Math., KS. 19.10.

- Edith, 29.10.

- Lilly Thora, KS. 25.8.

Fobian, Lucinda, 1.3.

Foersom, Louis, Apoteker, 15.5.

Fog, Johanne, f. Wolff,26.12.

- Søren, 18.12., F.: Mogens

Fog-Petersen, Johannes, Stiftsprovst* j Odense, 2.12.

- Sv., Politimester*, Nibe, 4.10.

Fogde, Kara, f. Skavn, 3.” Fogelberg, Karla, 26.3.

Fogelstrøm, Alice, 9.5.

Fogh, Conrad L., Giarm.*, KS. 16.5.

Foght,Thv. Koch, Snedker, 20.9.

Foldan, B., Organist, Saxkøbing, o.12.1.

Foli-Andersen,Jens, Typ.,KS.14.11.

Folmann, Ernst, Forf., Herning, 29.10.

Folting, S. Müller, Statsskovf.*, Stenderup, o. 18.8.

Foltmann, Mabel, f. Leach, 25.1.

Formann, Vollquartz V., Kunstm., Hald Ege, o. 28.6.

Forsdal, Arvid, 1.3.

Forup, Anne, Søkortmal., f. Hattens, KS.

2.11.

Fosmark, Nicoline, 7.4., M.: Johs., Skoleinspektør

Foss, Albert, 2.7.

- Remona, 7.10.

Fournaise,Anna A., f. Linde, Ge.S., 12.9.

Franck, Emma, 23.4.

- Jenny, 25.12.

Frank, Jens Skovby, 15.12.

Frankel, Elna M., f. Jessen, KS. 13.9.

Frantzen, Minna, Sekr., o. 9.9.

Frantz, Vilhelm,31.10.

Frederiksen, A. J., Dir., Ringsted, 27.5.

- H., Sagfører, Dronninglund, o. 5.7.

- Henning, Læge, Ly.-T. S. 22.2.

- J. M., Fabr., Herning, o. 15.3.

- Ove, O verretssagf., 24.5.

Fredsted, Thorkild, 24.11.

Freitag, Anita, f. Reumert, 26.3.

Frellesvig, Gerda,Bømebibl., 12.10.

Freuchen, Polly, Nykøbing F., 21.5.

Frey, Benny Edm., 21.7.

Friborg, Jonanne, f. Madsen, 11.4.

Friderichsen, Tom, Læge, Risskov, o. 17.7.

Friedrich, Peter Hans, Fot., KS.5.5.

Friese,Frida Augusta, f.Drumm,4.6.

- Otto H., Fabr., o. 6.5.

- Sigfred Joh., 8.2.

Frigast, H., Dir., Ing., 3.8.

- Peter A., 16.3.

Friis, Asta, f. Christensen, Musikpæd., 5.5.

- Astrid, Professor, Dr. phil.,31.7.

- Bertha H. M., f. Frederiksen,FS. 18.3.

- Caroline, 15.6.

(14)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966

13

- Juliane, Ge.S., 6.6.

- Katharine Louise, Ge.S., 7.2.

- Kirsten, Legetøjsforhandl., KS. 18.6.

- Laur. C., Tjener*,KS. 30.9.

- Marie Achton, 28.2.

- Viggo Frode, Tagdækker*, FS. 12.10.

Friis-Larsen, Robert, 10.2.

Friis-Møller, M., Red., 10.6.

Frimann, Poul, Tjener, 5.3.

Frimodt,Inga M., 27.4.

Frimodt-Møller, Ragnhild, f. Høgsbro, 14.5.

Frisch, Josefa S., KS. 16.5.

Frische,Holger, E. T., KS. 20.5.

Frisenette, Anna L., 13.4.

Fristrup, Helga M. C., 19.3.

Frithioff,Anny, 25.7.

Fritz, Elisabeth, 12.11.

Fritze, Anna, 19.4.

- Laura E. H., 3.11.

Fritzner, Ellen, f. Jacobsen, KS. 25.3.

From, Rosa, 17.2.

Frost, FavinViggo Sanne, 24.4.

- Karen M., f. Schnell, KS. 9.11.

Frostholm, Jens, Købmand, Thisted, 5.4.

Frousing, L. P., Skoleinsp.*, 4.2.

Fryd, Anna, 13.7.

- Ella Sofie, f. Rasmussen, 18.2.

Fræmohs, Charlotte, f. Galster, 18.9.

Frølich, Vilh., Dekoratør, 21.11.

Frørup, Eva, f. Svendsen, 8.6.

- Ingemann, Dir., Le Perreux, o. 20.12.

Fugl-Olsen, K., Gross., 21.9.

Fugtede, Albert, Bankbest., 2.12.

Funder, Ingeborg, KS. 2.12.

- Ketty E. P., 28.5.

Fussing, Marie, 23.9.

- Tage, 14.4.

Fiissel, Alma E., 5.1.

Færgemann, Frode, Forst., Aarhus, 0.28.7.

Fæster, Knud, Civiling., o. 5.2.

Fønss, Ax. Th. M., 5.1.

Førster, Alfred, Murerm., 23.3.

Gaaei, Addy, 20.9.

- Niels E., Korpsoff.*, 20.6.

Gaarde, Andr., Sognef., Rurup. 22.3.

- Eckardt, 24.8.

Gaam, Valdemar, 17.11.

Gaarsdal, C. C., Sognefoged, Finderup, 31.7.

Gabel-Jørgensen, C. C. A., Oberst, Slots- forv., Helsingør, 11.12.

Gad, Aage Johs., Bibi.*, 20.5.

- Erling, Direktør, 14.5.

- Malvina, f. Jessen, Viborg, 4.4.

Gadegaard, Poul, Prok., 4.1.

- P. B., Provst, pastor emer., Tarm, 28.9.

Gall, Carl Otto, Repr.*, 14.9.

- Emmy, o. 18.4.

Gallaus, S. E., Insp. i KTAS, o. 8.11.

Gam, Antonie, 25.12.

Gammelgaard, Hans B.,Tandlæge, Ring­

købing, 6.7.

Gamrath, Georg, N. P., 14.2.

Gandrup, Victor, kgl. Kapelmus.*, o. 10.8., og H.:

- Martha, 15.12.

Garde, Agnes, Overmeteorl.ass., 2.4.

Gardum, C. W., Materielforvalter, 19.3.

Gamæs-Hansen,Gudrun, 3.1.

Garrigues,Henri, Arkitekt, 3.7.

Garver, Knud, Skoleinsp., 10.1.

Gatzwiller, Elith B., 30.12

- Elly Viola, f. Strømstad, KS.15.4.

Gauguin, Clara Sophie, f. Feddersen, 24.3.

Geddey, Eiler, Post- og Telegrafkass.*, 8.4.

- Juliane,f. Deleuran, 24.2.

Geertsen, G. K., Overkonst., 26.4.

Geertz-Hansen, Elisabeth, f. Castella, o. 24.9.

Gehrs, Th., Stabsoff.,7.1.

Geishirt, Kjeld H., Flyvemek., 9.6.

Geisler, J., Pianist, Pianostemmer, 8.6.

- Rantzau, Maskinm.*,Nykøbing F., 30.3.

Gensmann, Marie,8.8.

Gerald, Vald. Aug., 15.10.

Gerdes, F. V., Lektor, Aabenraa, 21.9.

Gerhard, Fr. E., Stationsforst., 14.5.

Gericke, E. O., Forvalter*, KS. 10.9.

Gerschwald, Samuel,o. 30.8.

Gessner, Jens, Rep., Ing., 29.10.

Gettrup, A. C., Sognepræst, Steenstrup, 17.2.

Gevecke, Ax., Faktor, 13.3.

Gickling, Hans E., Jord- og Betonarb., KS. 9.8.

Giersing, Edna, 6.1.

Giese, Karen,7.10.

Gieseler, Helene M., Ly. S., 14.11.

Giesmann, L. W., Skibsf.*, 10.12.

Ginsberg, Rosa, 31.1.

Gjedde, Ellen Ida J. B., Ballerup, 15.4.

- Ths. Aa., Købmand, o. 7.7.

Gjefsen, Sverre, Dyrlæge, 18.12.

Gjemsøe,Sara, f. Hacke, 2.1.

Gjerløv, J. P. Wittenkamp, Skom.*, KS. 27.6.

Gjermansen, Georg, Overtrafikkontr., KS. 28.4.

Gjerløv, Rik., 24.7.

Gjersing, Edna, 6.1., M.: Peder Gjødvad, Aagot, Randers, 13.10.

Glad, Meta Petrine,f. Strømberg, 11.2.

- Rasmus, 22.8.

(15)

Glahn, AstridM. Thygesen, 7.4.

- Gunnar, Arkitekt, 29.5.

Gleerup, G., Bankbest.*, 23.12.

Glimsholt, Ruth Munch, Ta as trup, 30.3.

Gluck, Gusta, 14.3.

Gluud, Rich W. Z., FS.10.8.

Gnatt, Kai, Kontorass., FS. 7.10.

Godsk, L. A., Forst., 11.7.

Goldschmidt, Ebba, 20.1.

- Nathalie, f. Packeiser, 4.3.

Goil, Arne Hemmer, 22.2.

- Ingrid, f. Sandorff, 31.5.

Gometz, Bogholder, 2.2.

Gossmann, Mar. V., Ly. S. 10.8.

Goth, Jul. Emil, Skibsf.*, KS. 13.4.

- Knud V., Skibsf.*, 29.12.

Gotsch, Ingeborg, f. Holmquist, 21.9.

Gottlieb, Sv. M., 11.5.

Gottschalk, Johs.Ludv., Isenkr., 20.3.

Graae, Ella, 1.9.

Grabowski, Aron A., KS. 19.7.

Graeffe, Paula, 12.12.

Graff, Carsten, Prok., 21.1.

- H. P. V. M., Toldbetj., KS. 23.9.

- Meta K., f. Nielsen, KS. 20.6.

Grage, Rob. Ove, Typ., KS., 25.7.

Grahn, Erik, 6.9.

Gram, Herm. H. J., Rø. S. 14.10.

- Joseph. Math., 18.4.

- Sigrid M., KS. 14.12.

Grandjean, Adelheid, f. Junge, 10.6.

Gråne, Jens, 8.3.

Granø, Ingeborg Vang, f. Meldahl, o. 15.6.

Grau, Peter, Sparekassedir., Haderslev, 28.10.

Gredsted, Aa. Jens G., Faktor*, KS. 13.9.

Green, Emette, 24.4.

- Gerda, f. Jensen,2.5.

- Hulda, 7.1.

- Mogens, Afdelingsleder, cand. psych., 13.6.

Gregersen, Gert, Overkonstr., 26.4.

- L. Hjort, Landinsp., Grindsted, 17.2.

Greibe, Olga, 20.6.

Greis, Agnes, 12.12.

Greisen, Holger, Kontorchef, Dragør, 20.8.

- Rs. D., Gdr., Grønbjerg, 10.1.

Grenov, Asger Henry, Præst*, KS. 16.3.

Grested, Anna Zezilia, f. Jørgensen, KS. 13.9.

Greve, Chr., Off. i Frelsens Hær, 3.6.

- Georg, Revisor, 7.2.

- Nielsine, Lærerinde*, 1.3.

Grevenkop-Castenskiold, H.,Plantage­ ejer, 16.2.

- C. E. C. M. V.,Museumsinsp.,26.3.

Grimm, BjarneH., 3.9.

- Zenia K., 3.2.

Groes-Petersen, Gross., Aarhus, o. 14.7.

Gronemann, Martha E.z 12.3.

Groos, Sten, Læge, 21.11.

Groot, Kai Stockfleth, Fabr., 19.4.

Grosche, Edle M., f. Falck, 5.9.

Grosmann, Balduin Aa., Komm.arb., 17.5.

- Sv. Emst,24.4.

- Vilh., 25.3.

Gross, Rob., Fabr., Assens, o. 2.1.

Grossbauch, Simon, Repr., KS. 16.11.

Grosz, Maria, f. Schwartz, FS.5.8.

Groth., Erik A. Handelsrejs., 5.7.

- Mogens Steen, 26.6.

- Ragnhild, Overlærer* i Vejle, 22.12.

- T. C. V., Pensionatsejer, 20.11.

Grouleff, Helene, f. Christiansen, 23.5.

Grubb, Karl,23.4.

Gruelund, P. A.,Statslods,Aarhus, 27.4.

Grum, Hans Jac., 7.10.

Grumstrup, Kaj, Typograf*, 1.6.

Grundtvig, Clara, f. Karstens, 8.6.

Grunnet, Inga, 23.11.

- Vald., Urin., Sølvsmed, Vejen, o. 22.6.

Grunth, Ellen, f. Pedersen, 7.8.

Grüner, Franciska, Konv., Vemmetofte, 22.3.

Grünwald, Ingeborg, 31.8.

- Holger L., Mek., KS. 29.11.

- Karen MarieBertelette, Skuesp.*,9.7.

Græsbøll, F. M., Civiling., 4.9.

Græsted, Anna Cecilie, f. Jørgensen, 29.8.

Grønberg, Martha,17.12.

Grøndahl, Werner, Kørelærer, 28.2.

Grønlund, Elisa, f. Pakarinen, KS. 4.5.

Grønnebæk, Charl., Telegrafass.*, Aal­

borg, 12.11.

Grønning, C. A., Oberst, 30.12.

- Mary K., KS. 18.11.

Gude, Ove Egeberg, Kapti.*, i Livg., Kr.sand., 14.10.

Gudme, V. W., Oberstløjtn., Kammer- jkr., 1.12.

Gudmundsen-Holmgreen, Jørgen, Billed­ hugger, 14.2.

Guetgebner,Suzanne, 18.7.

Guldbeck, Antonie S., f. Rosenlund, 1.8.

Guldberg, Edvin C. H., Maskinarb., KS. 20.5.

Guldbrandsen, Peter, Red., San Francis­ co, o. 1.10.

Guldhøj, A. J., Lærer*,Nr. Alslev, o. 12.7.

Guldmann, Poul, Arkitekt, 1.3.

- Sine, 24.12.

Guldsteen, Chr., Direktør, KS. 9.8.

Gulev, Anders, 1.5.

Gulmann, Carla, 21.1.

Gulstad, Therese, Postkontr.*,18.8.

(16)

DØDSFALD I DANMARK I AARET 1966 15 Gundel, Leif B.z Redaktør, 25.1.

Gundelach, Kay, 14.5.

- Poula, f. Nielsen,KS. 20.6.

Gunst, Sievert,Forf.,8.6.

Gylding, Ellen, 10.4.

Gyllich, Gert, 6.7.

- Poul G., Kr. Sonnerup, 5.6.

Gylling, Kr., Dir.,KS. 21.12.

Gyrstinger, Johs. K., Førstebetjent*, 22.6.

Gøtz, Hans L. Ant.boghandl., o. 26.4.

- Ludvig, Slagtermester, 7.11.

Gøtze, Grethe, 13.5.

Gøtzsche, Olaf, Propr., Red., 16.4.

Haagensen, S., Købmand, Svendborg, 2.1.

Haahr, Fritz, Forvalter, KS. 6.4.

Haar, Gerda, f. Traustedt, 15.8.

Haarløv, Harriet, f. Lind, 24.1.

Haasz, Adam, 21.IL Hafstrøm,Ove, 15.1Ö.

-Per B.,26.5.

Hagelberg, Karin, 12.10.

Hagemann, Karen, f. Teilmann Jørgen*

sen, 11.11.

- Sigurd, Bogtrykker, 22.9.

Hagen, Alfrida, 24.3.

- Aage Knud, 20.8.

-Hans Chr. L, 25.10.

Hagested,Aage, Ors., 9.8.

Hahn,John*Børge, Konsulent, Silkeborg, o. 10.11.

Halberg, Alexandra, 24.10.

- Marie Augusta, f. Halberg, 13.1.

- Severine, f. Brønnum, 16.5.

Halek, JørgenWill, Arkitekt, 19.8.

Hald, Anton,21.12.

- Ingeborg, 21.7.

Halgreen, Emmy, 15.4.

- N. P., Blikkenslagerne, 24.9.

Halkier, Gerda, f. Mygind, 24.12.

Hall, Georg Nie., Guldsmed, FS. 4.2.

Hallander, Esther M., 3.3.

Hallas, Chr. M., Arbejdsmand, KS.

23.11.

Hallbäek-Andersen, Birte, f. Cantor, 1.3.

Hallgreen, Aase M., KS. 31.3.

Halling, Else, 11.11.

- John, Juv., 27.3.

Hallstrøm, Poul R., Vicevært, KS. 11.3.

Halouska, Vacslav, KS. 14.5.

Halske, Jens Vilh.,Ing., 18.5.

Hamann, Elise, o.4.11.

- Hans, Dir., o. 26.11.

Hamburger, C., Bogtr., 18.4.

Hame, Niels E., Kredslæge, Rudkøbing, o. 11.10.

Hammel, Marie, Forst., 13.8.

Hammer, Andreas, Landmand,KS.9.6.

- Maria, Vaag, 2.6.

Hammerbak, Laur. Th., 22.9.

Hammerstrøm, Carl, 5.2.

Hammerfeldt, Chr. Ditlev, 8.10.

Hannibal, Sofus, 9.5.

Hansen, A. J., Kaptajn, o. 15.10.

- Adolp, Generalsekr.*, 21.12.

- Axel, Assurandør, 15.11.

- Chr., Gross., Aalborg,o. 22.9.

- Ebba, f. Scheel, Frbg., 19.10.

- Edith Viola, f. Hedin, 23.4., - Ejn. E. A., Kaptajn (S.), 2.3.

- FrandsP., Korpsoff., 11.1.

- G., Driftsdirektør*, Randers, o. 4.6.

- Georg, Speditør, Odense, 15.7.

- Gerner Hemmer, Gross., Fabr., o. 29.12.

- Gotfred, Apoteker,Søndersø, 24.8.

-Gudrun Theilade, 15.11.

- H. A., Skoledir.*,Kolding, o. 3.5.

- H. F. C., Af delingsin g.*, 13.10.

- H. G., Flyverløjtn. (S.), 19.5.

- H. Monrad, Red., Holbæk, 2.9.

- Hans, Landskonsulent, Hjallese, 11.7.

11.7.

- Hans Ein., Sangpædagog, KS., 13.4.

- Hother C., Apoteker*, 23.4.

- IngeborgP. N., f.Leth, Professorinde, 23.1.

- J. J., Dir., Civiling., 15.7.

- Karen, Rest., 3.7.

- O. C. Brangstrup, Toldforv., 19.2.

- Louise, E. e. Finansmin., 6.1.

- Margrethe Joh., Generalkonsulinde, 30.6.

- Marinus, Direktør, 4.5.

- Mich. P., Materielm.*, 27.7.

- Niels,Tandlæge, Dr., Tønder, o. 13.12.

- Otto E., Bankdir., Aarhus, o. 25.4.

- Peter, Læge, V. Sottrup, 19.12.

- Poul, Finansminister*, 13.8.

- Poul, Oldermand, Skomagerm., 25.1.

- Robert, Direktør, Risskov, 3.1.

- Severin, Skuespiller*, KS. 21.1.

- Sigfred, Kontorchef., Fredericia, o. 13.11.

- Søren L., Korpsoff., 4.9.

- Thorv. Char., Vicedir., cand. jur., KS.

14.12.

Hanson, S. K. V., Maskinarb.* ved Flå­

dest., 10.2.

Harboe, Ebba, 8.8.

- Fr. G., Brygger, Skælskør, 23.7.

- Louise, 16.9.

Harder, Kamma, 3.12.

- Minna, o. 13.10.

Harding, Poul, Civiling., Aarhus, 16.12.

Harhoff, C. J. C., Skibsreder, Gross., 14.12.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til