• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
42
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

STAMTAVLE

TIL

VEJLEDNING FOR FAMILIEN

NYHOLMS HJÆLPELEGATS BESTYRELSE

UDARBEJDET AF

CARL C. NYHOLM

KØBENHAVN 1914

(4)

strup, Toxværd Sogn, ejede senere en Gaard i Nødholm, Glumsø Sogn, senere Forpagter af Bavelse og fra 1714 af Gisegaard; døde i Frederiksborg. Hans første Hustrus Navn kendes ikke. Han blev gift 2. Gang 1709 med Dorothea Augustine (Charlotte)

Flesborg,

døbt 25/2 1690, død 31/i2 1751. Af hans 9 Børn kendes kun Navnene paa 6, der alle kaldte sig Nyholm.

Af 1. Ægteskab.

1. Holger Nyholm, f. ’/3 1703 i Ravnstrup, d. 17/7 1749, cand. theol., Magister, fra 1737 Rektor i Slagelse, ugift.

Af 2. Ægteskab.

II. Christian Frederik Nyholm, f. 10/2 1710 paa Bavelse, d. n/6 1739, cand. theol., Magister, 1738 Sognepræst i Faxe, g. 3/6 1739 m. Dorothea Johanne Vitusdatter

Bering,

f. c. 1722, d. 1794. — uden Børn.

III. Christopher Nyholm, f. 29/7 1712 paa Bavelse, d. 14/6 1768, Hører ved Frederiksborg Latinskole 1736, cand. theol. 1743, Sognepræst til Slaglille og Bjernede 1746, afskediget 22/4 1 768. — g. 26/4 1746 m. Else Birgitte

Schrø­

der,

f, 2% 1727, d. 7/2 1794. — 13 Børn (+ 1 d. 2°/9 1748 dødfødt Datter).

1. Johannes Schrøder Nyholm, f. 24/2 1 747, d. I2/s 1819, Student, Pagehof­

mester, Toldkasserer i Kjøge, g. 23/s 1788 m. Anna Marie

Wegge,

f. 31/i 1759, d. 5/4 1824. — 2 Børn.

a. Birgitte Sophie Frederikke Nyholm, f. 13/7 1791, d. 5/i2 1834, g. 26/s 1816 m. Carsten Nicolai

Meldahl,

f. 6/8 1767, d. 8/s 1833, Sogne­ præst til Kallehave. — 6 Børn.

1) . AmbrosiusJohannes Meldahl, f. 27/i 1817, Sognepræst til Taars.

2) . Marie Nicoline Frederikke Meldahl, f. 22/i2 1818.

3) . Emma Augusta Charlotte Meldahl, f. 10/i2 1820.

(5)

4) . Frederik Christian Meldahl, f. 17/3 1823, d. 4/4 1858, Byfoged­ fuldmægtig i Bogense.

5) . Carsten Nicolai Meldahl, f. H/2 1825, d. 30/6 1 876, cand. pharm.

Købmand i Svendborg.

6) . Julius Sophus Meldahl, f. ,9/7 1827, d. 9/3 1901, Viceadmiral, b. Charlotte Cathrine Elisabeth Nyholm, f. 13/7 1791, d. 25/io 1855.

2. Jochum Nyholm, f. 25/io 1749, d. 26/4 1765.

3. Christopher Nyholm, f. 2/i2 1750, d. 14/n 1826, Sognepræst i Nyborg, g.

14/7 1779 m. Beathe Jacobine

Wiirnfeldt,

f. 1759, d. fi/6 1821. — 12 Børn.

a. Frederik Wiirnfeldt Nyholm, f. 18/3 1780, d. Marts 1809 som Over­

styrmand i Asiatisk Kompagnis Tjeneste.

b. Christoffer Nyholm, f. 10/4 1781, d. 20/i 1859, Sognepræst i Nyborg, g. 25/8 1819 m. Jacobine Christiane

Højberg,

f. ’/6 1798, d. 21/2 1851. — 10 Børn.

1) . Frederik Wiirnfeldt Nyholm, f. 21/6 1820, d. 25/s 1828.

2) . Sophie Beate Jacobine Nyholm, f. 7/s 1822, d. 19/3 1893, g. ,0/4 1848 m. Carl Vilhelm Hunderup, f. 4/4 1807, d. >>/7 1888, Sognepræst til Rønninge-Rolfsted.

3). Rasmus Højberg Nyholm, f. 18/s 1823, d. 27/5 1 824.

4). Marie Kirstine Nyholm, f. 23/4 1825.

5) . Ida Malvine Nyholm, f. 4/s 1826, d. 20/i2 1913, Konventual- inde i Slagelse Kloster.

6) . Rasmus Højberg Nyholm, f. 5/4 1828, d. 26/6 1828.

7) . Carthon Kristoffer Valdemar Nyholm, f. 30/6 1829, d. 16/5 1912, Justitiarius i Højesteret, Medstifter af det Nyholmske Legat, g. 1. O. Vs 1857 m. Rosaline

Schrøder,

f. 1834, d. i2/s 1865. — g. 2. G. 12/7 1867 m. Jenny Augusta

Risting,

f. 28/s 1844. — 5 Børn. (3 af 1., 2 af 2. Ægteskab).

a) Louise Jacobine Christiane Nyholm, f. ,9/s 1858, Kloster­

frøken i Vemmetofte.

b). Holger Kristoffer Konrad Karl Hunderup Nyholm, f. I5/s 1860, cand. jur. Oberstlieutenant ved Dragonerne, Aar­ hus, g. 6/s 1892 m. Hedevig Agathe

Bruns,

f. 7/io 1872.

— 1 Barn.

a. Elisabeth Louise Nyholm, f. 24/s 1893.

c). Rosaline Marie Schrøder Nyholm, f. 17/7 1865, d. 29/i 1867.

d). Gustava Nyholm, f. 28/4 1868, g. 1. G. 2/7 1895 m. Gros­ serer Albert Berendsen, f. 25/3 1 860, d. 15/s 1897.—g.

(6)

2. O. Vio 1901 m. Christian Gulmann, f. u/3 1869, Redaktør af Berl. Tidende. — 3 Børn og 1 Adoptivdatter.

[«. Edith Berendsen Gulmann, f. 10fe 1897, adopteret.]

p. Carthon Gulmann, f. 19/7 1902.

Torben Albert Gulmann, f. 27/9 1 903.

o. Christian Gulmann, f. 2]/io 1907.

e). Ellen Sofie Caroline Nyholm, f. 10/3 1872, g. 25/io 1899 m. Hans v. Biilow Treschow, f. 13/j 1873, Redaktør.

— 4 Børn.

a. Petitechen Ulrikke Eleonora Christine v. Biilow Treschow, f. 14/9 1900.

P. Cecil Carthon Christopher Valdemar Nyholm Tres­

chow, f. 8/7 1902.

Y. Jenny Augusta Risting Treschow, f. 24/4 1906.

5. Frarily Treschow, f 24/4 1906, d. 28/9 1906.

8) . Erasmine Frederikke Nyholm, f. 12/9 1830, g. 13/9 1866 m. Da­

niel Oottschel Asser, f. 2% 1830, Købmand i London. — 5 Børn.

a) . William John Asser, f. 3’/i2 1866.

b). Henriette Louise Asser, f. 21/i 1868.

c). Richard Asser, f. 1869.

d). Hilda Constance Asser f. 19/6 1871.

e) . Mina Nyholm Asser, f. 20/3 1873.

9) . Axel Nyholm, f. 20/5 1 834, d. ,9/i2 1913, cand. polit. Toldforv.

10). Laura Jacobine Nyholm, f. 23/i2 1836, d. 26/3 1837.

c. Caroline Birgitte Nyholm, f. 9/9 1782, d. 1/3 1849, g. 9/i i 1809 m.

Andreas Engberg, f. Vs 1777,d. 25/io 1820, Sognepræst. — 4Børn.

1). Beate Jacobine Nicoline Engberg, f. >0/4 1810, d. 16/9 1826.

2) . ChristianeFrederikkeVilhelmineEngberg.f.7/i21813,d.lo/io 1817.

3). Petrea Sophie Henriette Engberg, f. 12/s 1816, d. l6/s 1889.

4) . Lars Christian Frederik Christopher Engberg, f. 26/7 1818, d.

7/2 1821.

d. Johannes Schrøder Nyholm, f. 10/7 1783, d. 16/2 1868, Forvalter.

e. Jochum Severin Nyholm, f. 3O/io 1785, d. 3/n 1834, praktiserende Læge i Nykjøbing, Mors, g. 22/3 1816 m. Dorothea Margrethe

Vand ­ borg,

f. 26/s 1792, d. 16/8 1855. — 5 Børn.

1) Christoffer Nyholm, f. 9/2 1817, d. 1875, cand. pharm.

2) Ane Dorothea Nyholm, f. 21/i 1819, forhv. Skolebestyrerinde i Nykjøbing, Mors.

(7)

3). Valdemar Nyholm, f. 2/3 1821, d. 29/s 1 869, Købmand i Ny- kjøbing, Mors, g. 19/i 1 1844 m. Dorothea Kirstine

Steenberg,

f. % 1821, d. h/h 1893. — 8 Børn.

a) . Jochum Johan Busk Severin Nyholm, f. ,9/4 1847, d. 9/s 1847.

b). Ellen Margrethe Nyholm, f. 25/7 1850, Lærerinde, g. 12/s 1894 m. Diderik Galtrup Gjedde, f. 16/2 1865, cand.

phil., Tandlæge.

c) . Jochum Johan Busk Severin Nyholm, f, 23/s 1852, d.

2]/i 1 1891. Dampskibsfører, g. I9/s 1882 m. Anna Johanne

Dolleriis,

f. is/i 1860, d. 43/4 1900. — 5 Børn.

a. Emilie Nyholm, f. 9/3 1883, Lærerinde v. Kjøben­

havns Kommuneskoler.

Valdemar Dolleriis Nyholm, f. % 1884, d. ,3/7 1888.

Y- Axel Theodor Nyholm, f. 4/4 1886, d. l6/7 1888.

3. Axel Valdemar Adrian Nyholm, f. 2/io 1888, Skibs­ handler, g. 29/io 1910 m. Ara Margrethe Hansine

Sveinsson,

f. 4/s 1889. — 2 Børn.

a). Svend Oscar Nyholm, f. 3]/3 1911.

p). Axel Frederik Nyholm, f. 18/s 1912.

s. Oscar Theodor Nyholm, f. 9/5 1890, Skibshandler.

d). Johan Busk Nyholm, f. ,7/4 1854, Pakhusforvalter i Kjø- benhavn, g. 31/s 1884 m. Gyrithe Pauline

Gundel,

f. 27/7 1862. — 6 Børn.

a. EllenJohanne Kirstine Nyholm, f.27/4 1 885, d. 28/u 1887.

;3. Aage Valdemar Nyholm, f. lo/io 1886, d. 4/i2 1887.

Y. Ellen Johanne Kirstine Nyholm, f. 25/s 1888, g. 21/6 1907 m. Fuldmægtig William Einer Thomsen, f. 10/11 1885. — 1 Barn.

a). Else Thomsen, f. 22/i2 1908.

o. Astrid Nyholm, f. 18/i2 1894, exam. Lærerinde i Gymnastik og Dans.

£. Kai Nyholm, f. ,7/s 1901.

7j. Aage Nyholm, f. 13/6 1904.

e) . Laurits Christian Nyholm, f. 9/s 1856, d. 13/i2 1891, Damp­

skibsfører, g. 0/10 1886 m. Olivia

Faurschou,

f. 3'/7 1853. — 1 Barn.

a. Claudine Kirstine Faurschou Nyholm, f. 17/7 1889, Lærerinde.

(8)

f). Theodor Nyholm, f. 17/s 1861, d. 27/i 1891 i Congo, Lieutenant, Maskinist.

g). Dorothea Claudine Frederikke Heninga Nyholm, f. 22/9 1863, d. 20/2 1914, g. 24/7 1 898 m. Christen Nielsen Dorothæus Vollesen, f. 18/7 1869, Dyrlæge. — 1 Barn.

a. Marie Kirstine Vollesen, f. 22/ii 1899.

h) . Johannes Nicolai Andreas Vilhelm Nyholm, f. 4/s 1866, Repræsentant, g. 5/5 1896 m. Octavia Laura

Jensen,

f. l6/ii 1870. — 1 Barn.

a. Erik Nyholm, f. n/2 1897, Volontør.

4). Laurits Christian Nyholm, f. 27/s 1823, d. 7lt> 1882, Hofjægermester, Kaptain i Ingeniørerne, Folkethingsmand, Ejer af Bangsbo, g. 22/9 1857 m. Maren

Gjedde,

f. 1'M 1838, d. 5/3 1884. — 14 Børn.

a) . Diderik Oaltrup Gjedde Nyholm, f. 21/6 1858, Overdommer i Ægyp­

ten, Etatsraad.

b) . Dorothea Margrethe Vandborg Nyholm, f. ’/i 1860, Klosterfrøken i Vemmetofte.

c). Anders Gjedde Nyholm, f. 2/7 1861, Oberstlieutenant, Medlem af Best. f. d. Nyholmske Legat, g. 6/4 1888 m. Mary Eva Carla

Fog,

f. V12 1867. — 2 Børn.

a. Karen Margrethe Nyholm, f. 25/n 1888, g. °/s 1913 m. Hans Anker Heegaard, f. 8/i2 1882, Insp. v. d. Anker Hee- gaardske Fabrikker.

[L Magna Dorothea Nyholm, f. 14/i2 1911.

d). HolgerJoachim Nyholm, f. 2/io 1862, Fuldmægtig i Overformynderiet.

e). Gertron Louis Nyholm, f. 18/n 1863, d. 5/4 1864.

f) . Gertron Louis Theodor Nyholm, f. 6/7 1865, d. 5/i2 1869.

g). Fernanda Lesseps Nyholm, f. 26/io 1866, Klosterfrøken i Vemmetofte.

h). Johannes Nicolai Nyholm, f. 20/i2 1867, Kaptain g. 12/io 1895 m. Clara Emilie Marie

Dyrlund,

f. 13/s 1875, d. 28/2 1 904.

i) . Gertrude Kirstine Nyholm, f. 19/6 1869 d. 22/s 1894, Klosterfrøken i Vemmetofte.

j) . Anna Byrgesen Nyholm, f. 25/2 1871, g. 16/ii 1905 m. Premierlieutenant Magnus Julius Henry Davidsen, f. n/n 1877. — 2 Børn.

a. Frantz Heinerich Traugott Reitzenstein Davidsen, f. 3/io 1907.

i?. Else Gertrude Maren Gjedde Davidsen, f. 21/io 1909.

k). Christian Valdemar Nyholm, f. 30/6 1872, Kaptain.

l) . Jens Alfred Vandborg Nyholm, f. 31/s 1873, cand. phil, ansat ved The Leopoldine Railway Komp., Ltd. Brasilien.

(9)

m). Christoffer Wihnfeldt Nyholm, f. 8/i 1876, Assistent i Finanshovedkassen.

n). Carl Frederik Vandborg Stjernhjelm Nyholm, f. 13/9 1878, Fuldmægtig i Skattedepartementet.

5). Beate Jacobine Nyholm, f. 3/7 1825, d. ’tyio 1825.

f. Dorothea Charlotte Elisabeth Nyholm, f. 1785, d. Mai 1868, g. 1813 m. Johan Georg Müller, f. i Østrig c. 1790, d. 23/7 1875, Sadel­

mager. — 2 Børn.

1) . Johan Christoffer Nicolai Müller, f. I8/i2 1813, d. 20/2 1840, Skibsfører i Bjørneborg, Finland.

2) . Jacobine Margrethe Müller, f. ,8/4 1815, d. 22/7 1 896.

g. Nicolai Nyholm, f. 14/s 1788, d. 21/io 1874, Godsejer, kgl. Agent, Medstifter af det Nyholmske Legat, g. 1.0. m. Charlotte

Sidelmann,

2. G. 2]/i2 1832 m. Mathilde Cathrine Erasmine

Ammitzbøll,

f. 25/io 1808, d. 15/8 1884. — 6 Børn af 2. Ægteskab.

1). Hans Marcussen Nyholm, f. 2O/io 1833, d. 1838.

2) . Mathilde Nicoline Nyholm, f. 23/3 1 836, d. 1894, g. 24/s 1855 m. Carl Valdemar Rigsgreve Sponneck, f. 7/io 1821,

d. 1900. — 3 Børn.

a). Nicolai Rigsgreve Sponneck, f. 27/io 1856, d. 15/i 1864.

b). Theodor Rigsgreve Sponneck, f. 5/7 1866, d. 12/io 1889, Postfuldmægtig.

c) . Carl Valdemar Rigsgreve Sponneck, f. 19/io 1870.

3). Anton Jacob Coucheron Nyholm, f. 3O/io 1837, d. 20/3 1896, Ejer af Tammestrup, g. 30/9 1 862 m. Marie

Schibsbye,

f. 28/s 1833, d. 20/8 1 890. — 3 Børn.

a) . Lars Nicolai Christian Nyholm, f. 28/i 1864, Ejer af Tegl- gaard,g. 24/s 1895 m. KirstineVilhelmine Pouline

Paasch,

f. 6/11 1874, (skilt 1905) — 1 Barn.

a. Else Marie Nyholm, f. 26M 1896.

b). Marie Louise Nyholm, f. 8/io 1866, d. 28/io 1866.

c). Holger Johannes Nyholm, f. 15/6 1871, d. 24/4 1 908, Ejer af Thestrup.

4) . Hans Christoffer Nyholm, f. 22/i2 1838, d. 5/7 1905, Godsejer.

Grosserer, Skibsreder, Direktør, Consul, Medlem af Bestyrelsen fordet Nyholmske Familielegat, g. 28/s 1863 m. Emilie Henriette

Risting,

f. 28/8 1841. — 5 Børn.

a). Ivar AndreasNicolai Nyholm, f. 2/6 1864, Lieutenant, Kon­ torchef i Livsforsikringsselskabet Hafnia, Medlem af Komi­

(10)

teen for Danmarks Deltagelse i de olympiske Lege, Medlem af Bestyrelsen fordet Nyholmske Familielegat, g. 29/io 1891 m. Ingeborg

Jørgensen,

f. 21/s 1871. — 3 Børn.

a. Eva Harriet Elisabeth Nyholm, f. 21/n 1892, d. 18/7 1893.

O. Peter Andreas Nyholm, f. 20/i i 1894, Student, Søkadet.

Y. Hans Alfred Nyholm, f. 15/s 1898, Gymnasiast.

b). Mathilde Gustava Nyholm, f. ]/7 1866, d. 19/4 1872.

c). Anna Louise Nyholm, f. 3O/io 1867, g. 18/io 1890 m. Carl Vilhelm Billy Thalbitzer, f. 26/s 1864, Kontorchef i Forsikringsselskabet »La Moscowite«, Moskva. — 2 Børn.

a. Carl Vilhelm Billy Nyholm Thalbitzer, f. 2/s 1891, Overinspektør i Livsforsikringsselskabet »Danne- broge«, g. 6/i 1913 m. Agnes Andersen, f. 2Vi 1881.

Mogens Johan Georg Spencer Thalbitzer, f. 2/s 1894, Assistent i Landmandsbanken.

d). Harriet EmilieNyholm, f. 15/6 1869, g. 23/s 1891 m. Kaptajn af Reserven,Carljohan Galstep, f. 31/io 1863. — 2 Børn.

a. Carl Galster, f. 26/7 1892, Kornet.

P. Alice Galster, f. 2O/io 1902.

e) . Viggo Johannes Nyholm, f. 30/s 1873, Murermester, g. 25/4 1900 m. Johanne

Tang,

f. H/s 1880. — 2 Børn.

a. Ella Tang Nyholm, f. 19/2 1901.

(3. Erik Leonhard Ahlefeldt Tang Nyholm, f. Vs 1905.

5) . Nicolai Nyholm, f. 2O/io 1840, d. 13/i 1843.

6). Nicolai Nyholm, f. V3 (29/2) 1840, cand. phil, Ejer af Nebbe- gaard, g. 4/7 1873 m. Olivia Wulff, f. 8/i2 1849, d. 16/2 1877.

— 2 Børn.

a) . Ellen Nyholm, f. 25/6 1874, g. 7/6 1900 m. Skibsreder, Grosserer, Direktør Axel Oluf Andersen, f. 8/2 1874.

— 3 Børn.

a. Harald Nicolai Nyholm Andersen, f. 10/4 1901.

0. Sigurd Nyholm Andersen, f. 15/io 1902.

Y. Hertha Lillu Nyholm Andersen, f. 23/i2 1907.

b). Ove Nicolai Nyholm, f. n/3 1876.

h. Andreas Christian Nyholm, f. 26/s 1790, d. ,8/4 1881, Forpagter af Bjørns­ holm, Maanedlieutenant fra 1807, g. 10/4 1823 m. Frederikke Christi­

ane

Grandjean,

f. 9/s 1799, d. 19/io 1864. — 12 Børn.

1). Jacobine Cathrine Nyholm, f. 7/6 1823, d. 26/4 1 860.

2) . Christophine Nicoline Nyholm, f. 7/i2 1824, d. 14/i 1902.

(11)

3) . Frederikke Christiane Nyholm, f. 9/i 1826, d. 28/6 1903, g. 3/s 1851 m. Skolebestyrer Emil Hans Harald Krogsgaard, f.

13/2 1820, d. 8/9 1872. — 1 Adoptivdatter.

(a) . Marie Augusta Krogsgaard, f. I2/io 1860 adopteret.]

4). Carl Laurentius Wiirnfeldt Nyholm, f. 9/n 1827, d. 13/i2 1876, Ejer af Hyllestedgaard.

5). Andrea Adelaide Nyholm, f. 28/s 1829, d. Sept. 1829.

6) . Andrea Adelaide Eleonora Nyholm, f. 15/9 1830, d. 6/3 1902, Ejer af Hyllestedgaard.

7) . Josephine Vilhelmine Birgitte Nyholm, f. 15/i 1832, d. 15/3 1911, g. 22/4 1852 m. Johan Ludvig Daniel Strarup, f. 24/i2 1825, d. 19/i 1889, cand. phil., Lærer v. Kjøbenhavns Kommunesko­ ler. — 7 Børn.

a) . Richard Theodor Strarup, f. 4/6 1853, d. 28/n 1906, Hotel­ ejer i Cansas City, Nordamerika.

b). Hertha Fanny Strarup, f. 2/i 1855, d. ’/3 1901, Lærerinde ved Kjøbenhavns Kommuneskoler.

c) . Emma Frederikke Strarup, f. 21/7 1856, d. 4/i 1865.

d). Josephine Vilhelmine Strarup, f. 26/4 1858, Lærerinde ved Kjøbenhavns Kommuneskoler.

e) . Andreas Christian Nyholm Strarup, f. ,7/4 1860, d. sli 1878.

f). Johanne Louise Strarup, f. 28/9 1 862, g. 30/n 1888 m.

Viceskoleinspektør v. Kjøbenhavns Kommuneskoler, Otto Emil Claudi Magnussen, f. 20/i 1861.

g). Carl Eduard Strarup, f. 12/6 1864, d. 16/s 1870.

8) . Alvilda Emilie Juliane Nyholm, f. 25/2 1834, d. 25/i2 1885, g.

9/s 1857 m. Frederik Ludvig Bruun, f. 23/9 1823, d. 19/4 1901, Apotheker. — 5 Børn og 1 Adoptivsøn.

a). Andreas Christian Nyholm Bruun, f. 27/io 1858, d. 5/3 1860.

[b) . Andreas Carl Frederik Bruun, f. 21/i2 1861, adopteret.]

c). Louise Frederikke Bruun, f. 12/7 1864, Missionær og For­ standerindefor Redningshjemmet for drikfældige Kvinder.

d). Frederik Ludvig Bruun, f. 29/9 1867, Handelscommis.

e). Emma Emilie Cathrine Bruun, f. 25/i 1869, d. 4/2 1869.

f). Emma Emilie Adelaide Cathrine Bruun, f. 15/io 1874, autoriseret Taxatrice, g. 25/3 1910 m. Heinerich Theodor Jacobsen, f. 14/4 1858, Fabrikant.

9). Emma Elisabeth Henriette Nyholm, f. 31/s 1835, d. 9/io 1855.

10). Johannes Eduard August Nyholm, f. 17/s 1837, d. 2/6 1902,

(12)

Forpagter af Odden, g. n/4 1866 m. sin Kusine Birgitte Vil- helmine Charlotte Nyholm, f. 22/6 1836. — 7 Børn.

a) . Georgine Holga Nyholm, f. 9/4 1867, Viceskoleinspektrice ved Kjøbenhavns Kommuneskoler.

b). Vilhelmine Andrea Christiane Nyholm, f. 29/s 1868, g.

24/n 1888 m. Jens Peter Jeppe-Jensen, f. 24/i 1863, Sognepræst til Harridslev og Albæk. — 6 Børn.

a. Johannes Edvard Nyholm Jeppe-Jensen, f. 15/i2 1889, d. i3/i 1890.

p. Johannes Nyholm Jeppe-Jensen, f. 13/io 1890, stud, med. & chir.

y. Holger Vilhelm Nyholm Jeppe-Jensen, f. 13/io 1890, d. 13/7 1893.

8. Karen Charlotte Nyholm Jeppe-Jensen, f. i/io 1898.

e. Gudrun Nyholm Jeppe-Jensen, f. 7/9 1900.

v). Holger Nyholm Jeppe-Jensen, f. 1/7 1907.

c). Andreas Vilhelm Nyholm, f. 2/12 1969, d. 13/5 1871.

d). Carl Cilius Nyholm, f. 6/i2 1871, Lærer ved Kjøbenhavns Kommuneskoler, g. 7/i 1 1902 m. Elisabeth

Rasmussen,

f. 27/n 1876. — 2 Børn.

a. Edvard Wiirnfeldt Nyholm, f. 19/s 1903.

p. Vilhelm Wiirnfeldt Nyholm, f. 28/s 1905.

e) . Andreas Vilhelm Nyholm, f. 22/i2 1872, Plantagebestyrer, Frenchmans Bay, St. Thomas, g. 13/2 1914 m. Nanny Kardi

Pauli,

f. 7/4 1880.

f) . Holga Andrea Nyholm, f. 5/i 1876, d. 18/s 1877.

g). Thora Birgitte Nyholm, f. 7/i 1877, d. 26/2 1913, Forstan­ derinde for Thora Nyholms Husholdningsskole og Lærer­ inde ved N. Zahles Skole.

11). Christian Vilhelm Grandjean Nyholm, f. 28/3 1 839, d. n/6 1840.

12). Vilhelm Christian Grandjean Nyholm, f. 13/2 1842, d. 5/3 1910, Kancelliraad, Herredsfuldmægtig i Kolding, g. 7/s 1869 m. Jessine Petrine

Petersen,

f. 7/i 1 1843. — 3 Børn.

a) . Emma Andrea Frederikke Nyholm, f. 19/i 1870, Lærerinde ved Kommuneskolen i Kolding.

b) . Anna Vilhelmine Nyholm, f. 29/3 1872, g. 7/s 1896 m.

Jens Christian Frederik Hansen, f. 23/2 1864, Post­

mester i Nørre Snede. — 3 Børn.

a. Børge Frederik Vilhelm Nyholm Hansen, f. 29/i 1902,

(13)

d. 26/3 1910.

p. Else Nyholm Hansen, f. 3ih 1905.

Y. Bodil Nyholm Hansen, f. 16/i2 1911.

c). Holger Valdemar Orandjean Nyholm, f. 6/n 1873, prak­

tiserende Læge i Søndersø, g. 7/e 1902 m. Johanne Mar- grete

Magnussen,

f. ]8/s 1880. — 2 Børn.

a. Inger Margrete Nyholm, f. ’/s 1903.

p. Mogens Nyholm, f. 24/2 1908.

i. Holger Vilhelm Nyholm, f. 18/n 1792, d. 28/9 1 881, Sognepræst til Højelse og Lellinge, g. 28/s 1819 m. sin Kusine Georgine Nyholm, f. 3/4 1795, d. is/io 1872. — 11 Børn.

1) . Lars Christian Nyholm, f. 23/3 1820, d. 22/io 1821.

2). Lars Christian Christoffer Nyholm, f. 26/io 1821, d. 23/n 1901, Sognepræst til Frørup, g. Vs 1857 m. Anna Nicolette Brodera

Wibroe,

f. 25/i 1837. — 8 Børn.

a) . Jane Georgine Nyholm, f. 27/7 1858, Lærerinde.

b). Anna Nyholm, f. 14/n 1859, d. 20/9 1892, Sygeplejerske v. d. røde Kors.

c) . Helene Nyholm, f. 18/i2 1860, d. 17/a 1903, Sygeplejerske v. Professor Rovsings Klinik.

d). Holger Vilhelm Nyholm, f. 29/2 1862, Professor v. Land­ bohøjskolen, g. 1. G. 18/s 1895 m. Thora Laura Vilhel- mine

Strandgaard,

f. 5/i 1868, d. 28/n 1902, g. 2. G.

24/9 1905 m. Emmy Julie

Valentiner,

f. 24/9 1 879. —- 4 Børn af 1. Ægteskab.

a. Christian Nyholm, f. 24/2 1896.

P. Knud Nyholm, f. 23/3 1897.

Y. Henriette Nyholm, f. 13/io 1899, d. 16/7 1900.

5. Asger Nyholm, f. 3/s 1901.

e) . Johannes Peter Nyholm, f. 31/i2 1863, Missionspræst i Kjøbenhavn, Redaktør af Dansk Missions Blad, g. 14/io 1892 m. Ellen Marie

Bartsch,

f. 24/s 1865. — 6 Børn.

a. Marie Nyholm, f. 25/n 1893.

P. Poul Christian Edvard Nyholm, f. 27/9 1 895, Gymnasiast.

Y. Johannes Nyholm, f. 7/i 1897, Gymnasiast.

8. Anna Nyholm, f. 6/i2 1898.

e. Jens Peter Nyholm, f. 24/7 1 900.

t;. Axel Jacob Nyholm, f. ,7/3 1903.

(14)

f). Søren Winkel Nyholm, f. 20/9 1866, Provst for Hjerm- Ginding, Sognepræst til Holstebro-Maabjerg, g. 10/i2 1897 m.Ane Kirstine

Rasmussen,

f. 24/2 1871. — 5 Børn.

a. Christian Nyholm, f. 7/i2 1898.

P. Anna Nyholm, f 15/s 1900.

y. Agnete Nyholm, f. 31/i2 1901.

3. Marie Helene Nyholm, f. 8/s 1903.

e. Gudrun Nyholm, f. 28fe 1905.

g). Valdemar Nyholm, f. 5/s 1868, cand. pharm. Kemiker v.

d. d. Sukkerfabrikker, g. 3’/io 1903 m. Ellen

Wesche,

f. ”/9 1875. — 3 Børn.

a. Achsa Elisabeth Nicolette Nyholm, f. 15/4 1905.

p. Erik Vilhelm Christian Nyholm, f. 24/6 1907.

y. Søren Benjamin Nyholm, f. ”/12 1910.

h) . Holga Georgine Nyholm, f. ”/5 1871, g. 9/s 1900 m.

Poul Christian Gam, f. I9/4 1868, Sognepræst til Thor­

sted. — 6 Børn.

a. Poul Christian Georg Gam, f. 20/3 1901.

p. Karen Beraka Gam, f. 5/6 1902.

y. Guttorm Erhard Gam, f. 23/7 1 904.

8. Johannes Oam, f. 20/i 1 1905.

£. Poul Otto Norbert Oam, f. I6/3 1907.

yj. Anna Nicolette Oørril Oam, f. 15/2 1911.

3) . Anna Jacobine Nyholm, f. 26/6 1 823, d. 10/s 1895, g. 29/6 1852 m. Johan Ludvig Mathiesen Sørensen, Skolelærer i Vig, f. 6/7 1816, d. 28/12 1902. — 6 Børn.

a) . Vilhelmine Georgine Sørensen, f. 5/n 1853, d. 17/2 1894.

b). Hans Sophus Sørensen, f. 3/i 1856, Biskop over Aar­

hus Stift.

c) . Georg Vilhelm Sørensen, f. 7/2 1858, Skolelærer i Nakke.

d). Holger Vilhelm Nyholm Sørensen, f. ’5/3 1860, For­

pagter af Oregaard.

e) . Hans Søren Sørensen, f. 24/4 1 862, Skolelærer i Vig.

f). Carl Christian Sørensen, f. 3’/3 1864, Sognepræst til Oadstrup og Syv.

4). Marius Vilhelm Nyholm, f. 13/i 1825, d. 30/n 1898, Ejer af Hellumlund, g. 12/2 1867 m. Ane

Jensen,

f. 5/i 1843, d. 22/7 1877. — 6 Børn.

(15)

a) . Georg Christian Nyholm, f. 23/i2 1867, Ejer af Helium­ lund, Sogneraadsformand, g. 28/ii 1901 m. Andrea Bir­ gitte

Hartmann,

f. 8/2 1878. — 2 Børn.

a. Vilhelm Hartmann Nyholm, f. 28/n 1902.

P. Carl Hartmann Nyholm, f. 31/7 1905.

b). Jens Holger Nyholm, f. ,9/3 1869, Mølleejer.

c) . Vilhelmine Nyholm, f. 21/9 1870, g. 4/6 1901 m. August Theodor Callisen, f. 23/9 1873, Ejer af St. Løjtved.

— 7 Børn.

a. Anna Emilie Callisen, f. 10/5 1902.

p. Karen Charlotte Callisen, f. 10/7 1903.

Y. Augusta Vilhelmine Callisen, f. 31/4 1905, d. % 1906.

5. Kirsten Johanne Callisen, f. 4/4 1907.

e. Knud Nyholm Callisen, f. 16/s 1908.

7]. Poul Christian Nyholm Callisen, f. 30/4 1910.

th Jørgen Frederik Callisen, f. 21/4 1912.

d). Carl Julius Nyholm, f. 24/s 1872, d. 20/6 1874.

e) . Marie Nyholm, f. 20/4 1 874, g. 27/i 1906 m. Oscar Du­

jardin, f. 16/9 1867, Direktør for Exporthandelen ved

»The Cudahy Pkg. Co.« Chicago. — 3 Børn.

a. Georg Vilhelm Dujardin, f. 29/i2 1906.

p. Helen Dujardin, f. 17/io 1908 Y. Ruth Marie Dujardin, f. 6/io 1912.

f) . Elna Nyholm, f. 16/2 1876, g. 1. G. l5/s 1902 m. Andreas Nielsen, f. 23/7 1856, d. 6/4 1906, Ejer af Frausing- gaard, g. 2. G. 7/i 1908 m. Niels Christian Pedersen Bruun, f. 8/s 1868, Ejer af Overby Nedergaard. — 2 Børn i første og 2 Børn i andet Ægteskab.

a. Hertha Margrete Nielsen, f. 23/6 1903.

P. Astrid Nyholm Nielsen, f. 21/7 1906.

Y- Edith Nyholm Bruun, f. 18/6 1909.

8. Rigmor Nyholm Bruun, f. 2/n 1911.

5) . Birgitte Vilhelme Charlotte Nyholm, f. Vs 1826, d. 9/i2 1834.

6) . Georg Vilhelm Nyholm, f. 13/6 1828, d. 6/s 1902, cand. theol.

Skoleinspektør ved Kjøbenhavns Kommuneskoler, Justitsraad, g. 17/5 1860 m. Christine Adolphine

Wibroe,

f. 17/i 1842.

— 7 Børn.

a). Georg Holger Nyholm, f. 24/6 1 861, d. 19/i2 1869.

b.) Jane Johanne Nyholm, f. 8/5 1863, Lærerinde ved Kjøben­ havns Kommuneskoler.

(16)

c) . Georgine Vilhelmine Christine Nyholm, f. 15/s 1865, g.

3/i2 1892 m. Alexander Carl Einer Poulsen, Gros­

serer i Kjøbenhavn, f. 2/2 1858. — 4 Børn.

a. Georg Vilhelm Nyholm Poulsen, f. 14/io 1894, Søkadet.

p. Agnete Nyholm Poulsen, f. 1897.

Y. Karen Nyholm Poulsen, f. 21/io 1899.

5. Henning Nyholm Poulsen, f. 9/io 1904.

d). Ivar Christian Wibroe Nyholm, f. 5/i 1867, cand. theol.

Skoleinspektør ved Kjøbenhavns Kommuneskoler, g. 25/3 1893 m. Rigmor

Kjær,

f. 2% 1869. — 2 Børn.

a. Inger Nyholm, f. 9/i 1894, Student.

p. Tage Nyholm, f. 3/6 1895, Snedkersvend.

e) . Jacob Johan Georg Vilhelm Nyholm, f. 2O/io 1868, d.

i6/i 1870.

f) . Holger Nyholm, f. 22/3 1871, cand. phil., ansat i »Société Franco Neerlandaise«, Bandoeng, Java.

g.) Marie Nicolette Vilhelmine Nyholm, f. 4/9 1874, d. 9/n 1885.

7) . Carl Cilius Nyholm, f. 30/6 1830, d. 20/7 1908, Apotheker i Skanderborg, g. 12/s 1877 m. Andrea Marie

Schelde,

f. 6/i2 1850. — 1 Adoptivdatter.

[a). Margrete Frederikke Vilhelmine Nyholm, f. 22/6 1 882.]

8) . Jacob Wiirnfeldt Nyholm, f. 29/4 1 832, d. 27/i 1912, Ejer af Bjørnkjær, g. 17/7 1859 m. Barbara Christine Marie

Rømer,

f. 28/1 1830, d. 20/7 1898. — 5 Børri.

a) . Holger Vilhelm Nyholm, f. 27/4 1 860, d. 25/i 1881, stud.

theol.

b). Marie Margrethe Nyholm, f. 19/9 1861, Lærerinde ved Kjøbenhavns Kommuneskoler, g. 19/4 1905 med sin neden­ nævnte afd. Søsters Mand, Jochum Uldall, f. 24/7

1860, Inspektør ved Tuborg Fabrikker. — 1 Barn.

a. Christian Uldall, f. 19/3 1908.

c). Cathinca Georgine Nyholm, f. 23/2 1863, Lærerinde paa Bornholm.

d) . Andrea Christine Nyholm, f. 23/3 1865, d. 24/i2 1898, g. 21/7 1892 m. ovennævnte Jochum Uldall, f. 24/7

1860. — 3 Børn.

a. Jacob Vilhelm Uldall, f. 21/i2 1894, stud med.

p. Alfred Uldall, f. 24/o 1896, d. 7/i 1898.

Y. Peder Christian Uldall, f. 9/9 1897. d. 19/n 1897.

(17)

e). Barbara Juline Nyholm, f. 5/s 1866, d. ,3/s 1870.

9). Juline Adelaide Nyholm, f. 1/4 1834.

10). Birgitte Vilhelmine Charlotte Nyholm, f. 22/6 1836, g. n/4 1866 m. sin foran anførte Fætter Johannes Edvard August Nyholm, f. 17/s 1837, d. 2/6 1902. — 7 Børn: se Side 11.

11). Holger Hother Nyholm, f. Vi 1838, d. 14/3 1838.

j. Petrea Cathrine Florenza Nyholm, f. 26/9 1798, d. 10/8 1866, g. 23/s 1818 m. Christopher Aaris, f. ,2/i 1796. d. 6/i 1867, Kammerraad, Toldkontrollør i Kjøbenhavn. — 5 Børn.

1) . Emma Josephine Aaris, f. 9/s 1819, d. 30/i 1885.

2). Theodor Johannes Christopher Aaris, f. 22/i 1 1820, d. 7/7 1881, Skolelærer i Haarlev.

3). Beate Jacobine Margrethe Aaris, f. 17/2 1822, d. 31/s 1858.

4) . Christophine Frederikke Aaris, f. 8/3 1823, d. 27/4 1 861.

5) . Niels Jacob Carl Vilhelm Aaris, f. 15/io 1831, d. 10/4 1865, Manufakturhandler i Aalborg.

k. Carl Peter Nyholm, f. 19/s 1801, d. 4/io 1809.

l. Jacobine Nyholm, f. 9/i 1 1802, d. 23/3 1832, g. 1829 m. sin nedenfor nævnte Fætter Adam Vilhelm Nyholm, f. 21/6 1800, d. 10/9 1867, For­ pagter paa Thurebyholm. — *) 1 Barn:

4. Christian Frederik Nyholm, f. 23/i2 1751, d. 23/i 1813, Inspektør paa Holstenshus, Landinspektør, g. 9/i 1 1781 m. Anna Margrete Grand"

jean, f. >7/4 1761, d. 3/i2 1809. — 2 Børn.

a. Else Birgitte Nyholm, f. 47/6 1782, d. 28/i 1818, g. 11/2 1802 m.

Rudolph Frederik Piil, f. 7/3 1773, d. 17/i 1826, Forvalter paa Krænkerup. — 9 Børn:

1) Christian Aktonius Piil, f. 20/i 804, d. 2/io 1884, Guldsmed, Opfinder af Chemitypien.

2) Mariane Elisabeth Margrethe Piil, f. 23/9 1 805, d. 7/9 1874.

3) Frederik Christian Riisbrich Piil, f. % 1807, d. 28/9 1 871, Ejer af Gammel Mølle ved Aalborg.

4) Henriette Piil, f. 27/3 1 809, d. 27/i 1838, g. 24/i 1835 m. Johan Heinrich Dør, f. 27/s 1808, d. 20/4 1 868, Skovfoged, Jægerspris.

5) Sophie Actonia Piil, f. ,0/4 1811, d. 6/io 1846.

6) Frederikke Birgitte Piil, f. ,0/4 1811, g. 1. G. m. Jørgen Johan Larsen, f. 3,s 1809, d. 16/s 1845, Gaardejer i Attrup, g. 2. G.

3/2 1847 m. Daniel Olsen Larsen, f. 6/4 1818, d. 16/i2 1885, Forpagter i Ebeltoft.

') 1 Barn: se nedenfor under Forpagter A. V. Nyholm.

(18)

7) Jørgine Cathrine Piil, f. 25/3 1813, d. 12/i2 1886, g. 13/s 1838 m.

sin afd. Søsters Mand J. H. Dør.

8) Ida Vilhelmine Piil, f. 6/6 1815, g. 26/s 1848 m. Niels Peter Johnsen, f. 14/9 1813, d. 25/s 1892, Tømrermester.

9) Rudolph Piil, f. i9/io 1817, d. 2/3 1823.

b. Christian Frederik Nyholm, f. 31fe 1800, d. 6/6 1867, Bankassistent i Aarhus. — 1 Adoptivsøn.

[>) Christian Frederik Nyholm, f. 14/i2 1845, d. iOh 1865. — Adop­

teret.]

5. Ounnild Dorothea Nyholm, f. 8/3 1754, d. 23/s 1836, g. 1776 m. Carl Christian Bendtzen, Sognepræst, f. 27/i 1745, d. 31/5 1809.

6. Lars Christian Nyholm, f. 4/7 1755, d. 28/s 1758.

7. Charlotte Sophie Nyholm, f. 44/s 1757, d. 28/s 1825, g. 1777 m.

Sognepræst Frederik Holmsted Palludan, f. 12/i2 1744, d. 3O/io 1827.

8. Lars Christian Nyholm, f. 1/12 1758, d. 29/7 1 824, Justitsraad, Land­ inspektør, Landvæsens- og Tiendecommissær i Præstø Amt, Gods­

inspektør for Bregentved, boede paa Thurebyholm, g. 1. G. 1791 m.

Anna

Brandt,

døbt 8/i2 1771, d. lo/io 1805, g. 2. G. 2/3 1806 m. sin Søsterdatter Armgard Marie

Hammershaimb,

f. 18/i 1784, d. 19/s 1859.

— 16 Børn, (8 i hvert Ægteskab).:

a. Jens Brandt Nyholm, f. 28/s 1792, d. 20/7 1850, Kammerraad, For­

pagter af Corselitze og Carlsfeldt, g. 22/9 1813 m. Juline Nicoline

Brandt,

f. 14/2 1792, d. 22/s 1853. — 2 Børn.

1) Jens Laurits Christian Nyholm, f. 6/i2 1814, d. 28/i2 1884, cand.

theol., Ejer af Liselund paa Falster, Justitsraad, g. 1.

G.

19/7 1844 m. Kathinka

Maag,

f. 18/9 1816, d. 24/s 1851, g. 2.

G.

23/i2 1854 m. Mariane

Bøgvad,

f. 27/io 1815, d. 13/i2 1895. — 5 Børn. (3 i 1. og 2 i 2. Ægteskab).

a) Jens Brandt Nyholm, f. 5/4 1845, d. 16/4 1913, Inspektør ved de Tornérhjelmske Godser i Skaane, g. 29/7 1 870 m.

Mette Cathrine Elisabeth

Maag,

f. 2/3 1845. — 3 Børn.

a. Jens Christian Laurits Nyholm, f. 5/io 1871, d. 18/s 1872.

P. Julie Sophie Nyholm, f. 27/s 1874.

Y. Anton Kai Nyholm, f. 1 Vi 1 1878, d. 7/io 1898.

b) Mette Maria Nyholm, f. 28/s 1847, g. 6/n 1874 m. Julianus Hastrup, f. 4/4 1848, Inspektør paa Oringe Sindssyge­ anstalt. — 4 Børn.

a. Kathinca Antonia Marie Hastrup, f. 27/i 1876.

(19)

P. Jørgine Antonia Hastrup, f. 12/i2 1878, d. >/i 1879.

Y. Ellen Jørgine Hastrup, f. 21/6 1880, Lærerinde ved de Kellerske Aandssvageanstalter, Vejle.

5. Laura Elisabeth Nyholm Hastrup, f. 28/i i 1883, g. m.

Sognepræst, Oodsejer Henry Wulff.

c) . Julius Nicolai Nyholm, f. 29/9 1848, Ejer af Liselund ved Stubbekjøbing og Forpagter af Carlsfeldt, Medbestyrer af Sparekassen i Stubbekjøbing, Medlem af Oversundheds­ kommissionen, g. >9/5 1876 m. Kirstine Catherine Vilhel- mine

Hastrup,

f. 16/io 1853. — 8 Børn.

a. Johanne Kathinka Nyholm, f. Vil 1877, g. 16/io 1902 m.

Peter Ernst

Thomsen,

f. ’/s 1877, Landbrugskandidat, Forpagter af Bisgaard, Samsø, Landvæsenskommissær.

— 6 Børn.

a) Ernst Julius Johannes Thomsen, f. 25/7 1903.

P) Aage August Vilhelm Thomsen, f. 4/7 1905.

Y) Ellen Thomsen, f. 7/9 1906.

8) Ingeborg Thomsen, f. 26h 1909.

e) Else Thomsen, f. 12/s 1910.

tj) Vibeke Thomsen, f. 28/3 1913.

p. Anton Jørgen Laurits Nyholm, f. 6/i 1879, Inspektør paa Carlsfeldt, g. 26/4 1913 m. Ellen Elisabeth

Levring,

f. 24/9 1888. — 1 Barn.

a) Gustav Julius Nyholm, f. n/4 1914.

Y. Marie Elisabeth Nyholm, f. 5/i 1881, g. 19/5 1909 m.

Johannes Jens Niels Thorsen, f. 21/io 1881, For­

pagter paa Dalbygaard ved Stubbekjøbing. — 3 Børn.

a) Else Margrethe Thorsen, f. 18/io 1910, d. 3/6 1911.

P) Frits Carl Julius Thorsen, f. 14/2 1912.

Y) Knud Erik Thorsen, f. 9/9 1913.

6. Olga Margrethe Nyholm, f. 3/2 1882, g. 27/i2 1911 m.

Peter Vilhelm Wulff, f. 31/i 1882, cand. polyt., In­

geniør. — 1 Barn.

«) Peter Vilhelm Wulff, f. 1/3 1913.

£. Ingeborg Nyholm, f. 12/3 1883.

f]. Julie Vilhelmine Nyholm, f. 7/3 1885.

Anton Nyholm, f. 3/io 1886, Ingeniør.

c. Jens Christian Nyholm, 23/9 1 887, Landvæsenselev.

d) Anna Nyholm, f. 5/6 1855, g. 5/s 1879 m. August Henrik

(20)

Otto Frederik Hostrup-Schultz, f. 18/3 1855, d. 4/i2 1893, Proprietær. — 10 Børn.

a. Mariane Hostrup-Schultz, f. 12/s 1881.

O. Inger Hostrup-Schultz, f. 9/i 1883.

Y. Axel Hostrup-Schultz, f. 10/9 1884.

8. Margrethe Hostrup-Schultz, f. 8/4 1886.

e. Harriet Hostrup-Schultz, f. 2O/io 1887.

Ebba Hostrup-Schultz, f.V7 1889, d. 7/s 1890. ) ft. Mary Hostrup-Schultz, f. V7 1889, d. 19/3 1891.]

c. Ellen Hostrup-Schultz, f.2/2 1891, d. 9/2 1891.

x. Gudrun Hostrup-Schullz, f. 25/4 1892. i X. Astrid Hostrup-Schultz, f. 25/4 1 892. )

e) Margrethe Nyholm, f. 13/7 1858, g. 14/3 1896 m. Peter Theodor Madsen, f. 25/n 1848, Borgmester og By­ foged i Vejle.

2) Anton Martin Julius Nyholm, f. Vs 1816, d. 13/7 1904, Ejer af Frederiksdal ved Nakskov, g. 5/io 1847 m. Maria Theresia

Maag,

f. 25/9 1822, d. 9/s 1903. — 4 Børn.

a) Jens Laurits Nyholm, f. 7/5 1855, d. 24/5 1855.

b) Julius Marius Nyholm, f. 27/n 1856, d. 14/3 1862.

c) Kathinka Ludovica Jensine Nyholm, f. 17/n 1858, g. % 1887 m. sin Faders Fættersøn, Lars Christoffer Nyholm, f. 21/e 1855, Proprietær.

d) Armgard Marie Christine Nyholm, f. 5/3 1860, d. 2o/6 1891, g. 7/io 1879 m. Johan Nicolai Ingomar Theodor Ammitz­

bøll, f. 2o/io 1845, d. 16/i i 1886, Lieutenant, Ejer af Marien- borg ved Nakskov. — 2 Børn.

a. Armgard Josepha Ammitzbøll, f. 15/n 1880.

P. Olga Marie Henriette Ammitzbøll, f. 28/2 1883.

b. Else Birgitte Nyholm, f. 4/n 1793, d. 2o/s 1867, g. 2°/s 1825 m. Peder Abraham Kruse, f. 17/i 1790, d. 5/3 1869, Læge paa Bregentved. — 3 Børn.

1) Adam Vilhelm Kruse, f. 4/i 1829, d. 27/9 1854, cand. theol. ) 2) Ludvig Frederik Kruse, f. 4/i 1829, d. 7/6 1886, Birkedommer. J 3) Mandrup Peder Kruse, f. 25/i 1832, d. 20/3 1893, Landinspektør,

Proprietær.

c. Georgine Nyholm, f. 3/4 1795, d. 18/io 1872, g. 28/5 1819 med sin Fætter Holger Vilhelm Nyholm, f. 18/n 1792, d. 28/9 1881, Sogne­

præst til Højelse og Lellinge. — 11 Børn, se Side 12.

(21)

d. Catrine Sophie Vilhelmine Nyholm, f. 24/7 1796, d. 30/i2 1878, g.

1818 m. Hans Ivar Kruse, f. 20/7 1 792, d. 2% 1857, Forpagter paa Ny Lellingegaard. — 7 Børn.

1) Inger Christiane Petrea Marie Kruse, f. 24/4 1819, d. 3°/i2 1889 2) Mandrup Christian Frederik Kruse, f. Wio 1820, d. 26/s 1863

Gaardejer i Vestersaabye.

3) Anna Margrethe Johanne Georgine Kruse, f. 14/7 1827, d. Jan.

1913.

4) Hans Ivar Sophus Vilhelm Kruse, f. 31/s 1829, d. Marts 1896, Forpagter i Braabye.

5) Gustav Adolph Peter Agerbech Kruse, f. i®/2 1832, d. 28/s 1902 Grosserer, Glashandler i Kjøbenhavn.

6) Armgard Theodora Elisa HenrietteKruse, f. 1836,d. 26/io 1894.

7) Ida Jensine Joachimine Adamine Christophine Kruse, f. 22/3 1840.

e. Charlotte Cecilie Nyholm, f. 3/io 1797, d. 25/io 1829, g. 1819 m.

Eilert Christian Mapchep, f. 4/2 1794, d. 22/n 1871, Forpagter af Trudsholm og Søgaard. — 5 Børn.

1) Marie Anna Margrethe Hedvig Marcher, f. 24/9 1819, d. 4/io 1884.

2) Laura Frederikke Marcher, f. 23/2 1 821, d. 5/6 1884.

3) Emilie Francisca Marcher, f. 6'6 1822, d. 13/i2 1879.

4) Niels Joachim Christian Marcher, f. 17/io 1824, Chef for Grænse­ gendarmeriet.

5) Carl Valdemar Marcher, f. 12hi 1827, Borgmester og Byfoged i Maribo, Cancelliraad, død.

f. Joachim Gotsche Nyholm, f. 21/3 1799, d. 12/5 1876, kgl. Skovrider paa Valdemarslund, Forstraad, g. 2/6 1841 m. Henriette

Møller,

f. 20/7 1 822, d. 2i/i 1885. — 7 Børn.

1) Christian Andreas Nyholm, f. 14/6 1842, cand. phil., Stations­ forstander i Faaborg, g. 18/6 1876 med Emma Dorothea Geor­

gine

Houmann,

f. 18/4 1847. — 5 Børn.

a) Johan Peter Nyholm, f. 22/i 1878, d. 10/s 1902, Bank­ assistent.

b) Christiane Emilie Nyholm, f. 27/io 1880.

c) Henriette Louise Nyholm, f. 5/s 1882.

d) Carl Christoffer Nyholm, f. 28/io 1883, Grosserer i Aar­ hus, g. 8/s 1912 m. Kathie

Sørensen,

f. 8/7 1890.

e) Jens Joachim Nyholm, f. 24/8 1887, d. 7/ii 1910, stud. jur.

2) Marie Kirstine Nyholm, f 27/3 1844, d. 9/s 1863.

3) Laura Nyholm, f. 20/3 1 846.

(22)

4) Manfred Henrik Joachim Nyholm, f. 27/3 1847, d. 3/4 1905, Skov­ rider paa Voergaard og for det danske Hedeselskab i Hjørring Amt, g. 20/7 1878 m. sin Kusine (Farbroders Adoptivdatter) Chri­ stiane Ferdinandine Georgine Nyholm, f. 20h 1855. — 13 Børn’

a) Henriette Ludovica Nyholm, f. 22/7 1 879, g. ,5/4 1902 m.

Adolph Hillerup, f. 13/4 1879, Landmand. — 2 Børn- a. Hildegaard Ellen Hillerup, f. 2,/2 1904.

P. Dagny Birgit Hillerup, f. 20/6 1905.

b) Joachim Nyholm, f. 18/7 1880, Landmand, g. m. Friedeborg

Perfect,

f. 1888. — 3 Børn.

a. Leo Nyholm, f. 9/n 1908.

P. Elva Nyholm, f- 14fe 1910.

y. Olaf Manfred Joachim Nyholm, f. 21/s 1912.

c) Ludvig Nyholm, f. 30/n 1881, Snedker i New York, g. 29/i2 1906 m. Katrine

Hansen,

f. 16/s 1882. — 1 Barn.

a. Gerda Nyholm, f. ’/3 1908.

d) Jens Laurits Nyholm, f. 9/2 1883, Manufaktuhandler, g. m.

Mary Charlotte

Jørgensen,

f. 24/7 1892. — 2 Børn.

a. Elna Elisabeth Nyholm, f. n/4 1911.

P. Ingrid Henriette Nyholm, f. 6/io 1912.

e) Christian Nyholm, f. 20/5 1884, d. 29/s 1884.

f) Adam Nyholm, f. % 1885, ansat ved Fabriksvirksomhed i Los Angelos.

g) CarlNyholm, f. 29/6 1886, ansat vedCementfabrikken i Aalborg, g. m. Marie

Andersen. —

1 Barn.

a. Betty Nyholm, f. 17/s 1912.

h) Valdemar Nyholm, f- i/s 1887, Landmand.

i) Christopher Nyholm, f. 31/7 1888, Gartneriejer paa Sylt, g.

m. Christine Marie

Wendt,

f. 20/n 1888. — 1 Barn.

«. Gertrud Ellen Nyholm, f. 3/s 1912.

j) Lars Christian Nyholm, f. 6/9 1889, Gaardejer, g. m. Kir­ stine

Larsen,

f. 1885. — 2 Børn.

a. Valborg Nyholm, f. Sept. 1908.

p. Kamma Marie Christiane Nyholm, f. 2/s 1910.

k) Ellen Christiane Nyholm, f. 8/n 1890, Fotograf.

l) Karen Marie Nyholm, f. 29/s 1894, g. m. Axel Dendler, Maler, f. 24/i 1894. — 1 Barn.

a. Yrsa Karen Dendler. f. 23/4 1912.

m) Johannes Nyholm, f. 28/s 1899.

(23)

5) Valdemar Nyholm, f. 16/s 1854, d. 2/i 1855.

6) Anna Henriette Nyholm, f. 18/i 1856, Sang- og Musiklærerinde, Helsingør.

7) Johannes Nyholm, f. 27/4 1 858, Kommandør i Flaaden, Medlem i Bestyrelsen for det Nyholmske Familielegat, g. 22/i 1884 m. sin Fætterdatter, Dagmar Nyholm, f. 4/7 1859. — 2 Børn.

a) Svend Halvor Nyholm, f. 31/s 1886, cand. polyt., Ingeniør b) Helge Nyholm, f. 6/i2 1892, Bankassistent.

g. Adam Vilhelm Nyholm, f. 21/6 1800, d. ,0/9 1867, Forpagter paa Thu- rebyholm, g. 1. O. 1829 m. sin Kusine Jacobine Nyholm, f. 9/n 1802, d. 23/3 1832, g, 2. G. 20fe 1839 m. Christiane Marie

Bechmann,

f.

16/6 1801, d. 10/7 1885. — 2 Børn. (1 i hvert Ægteskab).

1) Harald Nyholm, f. 20/2 1 830, d. 20/3 1830.

2) Christian Jacob Nyholm, f. 4/6 1841, d. 3/4 1842.

h. Johannes Christopher Nyholm, f. 24/n 1804, d. 28/i 1867, Ejer af Baggesvogn, Stænderdeputeret,Rigsdagsmand,Etatsraad, g. ,0/8 1827 m. Adelaide Margrethe

Bang,

f. 23/9 1806, d. 17/6 1861. — 4 Børn.

1) Charlotte Amalie Louise Nyholm, f. 22/6 1829, d. 15/3 1896, g.

1. O. 16/9 1853 m. Frederik Rottbøll, f. 29/9 1828, Godsejer, d. ift/6 1871, separeret, g. 2. G. ,2/9 1862 m. Jacob Christian Jacobsen, f. 8/6 1811, d. 13/3 1863, Sognepræst, g. 3. G. 19/9 1868 m. Carl Gustav Reischel, f. 7/4 1836, d. i/i 1876, Køb­ mand i Berlin.

2) Hans Christian Nyholm, f. 29/4 1 832, fhv. Ejer af Baggesvogn, Kreditforeningsdirektør, Folketingsmand, Medstifter af og Med­

lem i Bestyrelsen for det Nyholmske Legat, g. 2,/7 1854 m. Christi­

ane Laurette

Schibsbye,

f. 20/6 1829, d. 26/e 1913. — 9 Børn.

a) Lars Christoffer Nyholm, f. 2,/6 1855, Proprietær, g. 9/o 1887 m. sin Faders Fætterdatter, Kathinka Ludovica Jensine Nyholm, f. 17/n 1858.

b) Adelaide Marie Nyholm, f. 24/5 1857, d. 10/2 1861.

c) Dagmar Nyholm f. 4/7 1859, g. 22/i 1884 m. sin Faders Fætter Johannes Nyholm, f. 27/4 1858, Kommandør i Flaa­

den. — 2 Børn, se ovenfor.

d) Adelaide Marie Nyholm, f. 8/4 1861, d. 2/s 1861.

e) Marie Nyholm, f. 27/6 1863, d. 28/6 1866.

f) Hertha Nyholm, f. 15/4 1865.

g) Johan Christian Nyholm, f. 5/9 1866, Postkontrolør, g. 4/s 1897 m. Mariane Petrea

Skovsted,

f. I8/s 1873. — 3 Børn.

(24)

a. Else Nyholm f. n/2 1898.

P. Ivar Christian Nyholm, f. 9/9 1900.

y. Erik Halfdan Nyholm, f. 1 Vio 1903.

h) Carl Nyholm, f. 8/4 1868, Musiklærer i Aarhus.

i) Marie Nyholm, f. 25/io 1875, Assistent i Ministeriet.

3) Thecla Adelaide Christopha Nyholm, f. 3/o 1835, d. 31/3 1867, g. 27/4 1853 m. sin Farbroder, Georg Ludvig Nyholm, f. 7/6 1817, d. i°/i 1891, Proprietær til Kjølskegaard. — 2 Børn og en Adoptivdatter, se Side 25.

4) Oscar Nyholm f. 15/s 1844, d. 2/2 1902, Ejer af Christianshede, g. 20/3 1 868 m. Caroline Mathilde Johanne Dorthea

Coops,

f. 24/8 1844. — 5 Børn.

a) Thecla Helene Nyholm, f. 24/i2 1868, d. 29/i 1880.

b) Johannes Christoffer Nyholm, f. Vs 1870, cand. polyt., Ingeniør i Hamborg, g. 24/9 1906 m. Frieda Elisabeth

Køppe,

f. 29/s 1882. — 2 Børn.

a. Axel Christoffer Nyholm, f. 15/7 1907.

P. Astrid Felicita Nyholm, f. 8/s 1910.

c) Adelaide Mathilde Nyholm, f. 10/i 1872, Assistent i Fi­ nansministeriet.

d) Charlotte Amalie Nyholm, f. 27/i2 1877, Lærerinde.

e) Carl Christian Nyholm, f. 27/i2 1877, d. n/9 1878.

i. Samuel Frederik Nyholm, f. 7/n 1806, d. 15/s 1807.

j. Anna Marie Pauline Nyholm, f. 14/9 1808, d. ie/3 1877, g. 13/io 1832 m. Laurentius Peter Larsen, f. 18/n 1802, d. 7/i2 1875, Konfe- rentsraad, Departementsdirektør i Indenrigsministeriet. — 3 Børn.

1) Andreas Christian Larsen, f. 7/i2 1833, cand. phil., fhv. Drift­

bestyrer ved de Lolland-Falsterske Jernbaner.

2) Armgard Louise Larsen, f. 19/io 1836, d. 22/n 1906.

3) Anna Hedvig Larsen, f. 25/3 1841, g. 8|4 1879 m. Erdmann Peter Bonnesen, f. 29/io 1846, Professor ved polyteknisk Læreanstalt.

k. Samuel Frederik Carl Nyholm, f. 27/4 1810, d. 24/6 1869, Etatsraad, Overretsprocurator, Direktør i Nationalbanken,Stifter af og Formand i Bestyrelsen for det Nyholmske Familielegat, g. 13/n 1836 m. Elisa­

beth Christine Birgitte

Balvig,

f. 12/4 1813, d. 30/6 1885. — 9 Børn.

1) Vilfred Nyholm, f. 25/i 1838, d. 8/3 1890, exam. juris., Assistent.

g. 1.

G.

15/io 1872 m. Caroline Nathalie Jacobine

Bruun,

f.

1850,d.Vn 1875, g. 2. G. 16/ii 1876 m'Marie Vilhelmine

Varberg,

(25)

f. 24/s 1 851, d. 19/2 1881. — 2 Børn og 1 Adoptivdatter.

a) Gerda Nyholm, f. 22/7 1873 d. s. Aar.

b) Holger Nyholm, f. 8/i2 1874, Grosserer i Malmø, g. 14/6 1908 m. Alma Marie

Karlson,

f. 29/i 1891. — 1 Barn.

a. Minie Evelyn Nyholm, f. 1/4 1909.

[c) Agnes Laura Nyholm, adopteret, f. 3/4 1873, g. 12/9 1890 m. Victor Christian Berg, f. 17/6 1866, Postexpedient

— 2 Børn.

a. Eigil Berg, f. 15/2 1897.

p. Otto Jens Vilfred Berg, f. 17/s 1899.]

2) Arthur Nyholm, f. 5/i 1840, Lieutenant, Proprietær, g. 16/6 1865 m. Johanne Vilhelmine Mariane

Leth,

f. 13/9 1846, d. 22/s 1895.

— 2 Børn.

a) Axel Leth Nyholm, f. n/4 1866, cand, pharm., Grosserer, Direktør, g. 10/s 1893 m. Dagmar Elise

Madsen,

f. 14/2 1869, d. 2/4 1910. — 2 Børn.

a. Karen Inger Nyholm, f. 24/7 1894, Assistent, p. Georg Arthur Leth Nyholm, f. 12/3 1899.

b) Elna Nyholm, f. 18/6 1870, g. 1. O. m. Johan Frederik Nors, Købmand i Horsens, g. 2. G. m. Kapelmester Joseph Brozek.

3) Thorkild Nyholm, f. 3/i 1842, Etatsraad, Sagfører, Godsforvalter paa Ledreborg, g. 4/n 1868 m. Christiane Olivia

Kretz,

f. 18/s

1847.

4) Elisabeth Nyholm, f. 24/u 1843, Klosterfrøken i Vemmetofte.

5) Armgard Nyholm, f. 19/2 1846, g. 16/s 1873 m. William Richard Leopold Hoffmann, f. 20/2 1 848, d. 8/9 1898, Kaptain i Flaa- den. — 5 Børn.

a) Kai Anton Carl Nyholm Hoffmann, f. 31/s 1874, cand. jur., Forfatter, Assistent i Finansministeriet samt i Kriminal- og Politiretten.

b) Maximilian Richard Arthur Helgesen Hoffmann, f. 7/io 1876, Assistent i et Entreprenørfirma.

c) Eva Vilhelmine Armgard Hoffmann,f. 19/3 1878,d. 3/i i 1878.

d) Carl Frederik Samuel Hoffmann, f. 25/s 1879, Assistent i Generaldirektionen for Statsbanerne.

e) Birgitte Hoffmann, f. 2/i2 1880.

6) Edgar Nyholm, f. 7/i 1848, Justitsraad, Overretsagfører, Formand i Bestyrelsen for Familien Nyholms Legat, g. 5/s 1876 m. Engel

(26)

Margrethe

Berg,

f. 28/n 1855. — 2 Børn.

a) Knud Nyholm, f. 13/6 1877, Overretssagfører, g. 28/3 1903 m. Else

Muus,

f. 14/n 1877. — 4 Børn.

a. Inger Nyholm, f. 22/i 1904.

p. Armgard Elisabeth Nyholm, f. 25/i 1906.

Y. Else Birgitte Nyholm, f. 9/9 1909.

S. Kirsten Nyholm, f. 12/i 1912.

b) Johanne Birgitte Nyholm, f. 21/6 1879, g. 2/7 1901 m. Chri­ stian Hans Engberg, f. 4/i2 1874, Kaptain i Hæren. — 4 Børn.

a. Karen Engberg, f. 10/4 1902.

p. Engel Margrete Engberg, f. 30/s 1903.

Y. Rigmor Engberg, f. 26/o 1905.

S. Ditten Engberg, f. 24/3 1 908.

7) Christian Balvig Nyholm, f. 16/6 1850, Grosserer.

8) Francisca Charlotte Nyholm, f. 4/i2 1851, g. 12/6 1874 m. Fre­ derik (Fritz) Herschend, f. 8/3 1848, d. 13/9 1901, Læge. —

1 Barn og 1 Adoptivsøn.

a) Villy Herschend, f. 16/3 1876, Tandlæge.

[b) Harry Robert Mogens Herschend, f. 7/3 1890, adopteret, Søn af Landskabsmaler Herschend.]

9) Gunhilda Carola Nyholm, f. 24/io 1852, g. 7/3 1891 m. Axel Christian Frederik Philip Thaarup, f. 9/s 1852, Grosserer, Forlagsboghandler.

l. Gunhilda Elisabeth Nyholm, f. 27/i2 1812, d. 27/3 1860.

m. Frederikke Nicoline Nyholm, f. 6/4 1815, d. 23/3 1889, g. 25/7 1834 m. Viggo Joachim Bacher, f. n/9 1808, d. 6/3 1870, Fuldmægtig paa Sjælland Stifts Bispekontor. — 4 Børn.

1) Lars Christian Bøcher, f. 21/2 1836, d. 22h 1897, Overretspro- curator, Formand i Bestyrelsen for det Nyholmske Familielegat.

2) Anna Marie Vigonne Bøcher, f. 4/s 1838, d. 2/io 1889.

3) Thora Birgitte Bøcher, f. 16/9 1841, d. is/s 1877.

4) Armgard Elisa Bøcher, f. 25/i2 1843.

n. Georg Ludvig Nyholm, f.7/6 1817, d. ,0/i 1891, Ejer af Kjølskegaard, g.

l.G.20/4 1 853 m. sin BroderdatterTheclaAdelaideChristophaNyholm, f.3/9 1835, d. 31/3 1867, g. 2. G. 19/s 1870 m. Laura Abeline Vilhelmine

Satterup,

f. 23/3 1852, d. 14/i2 1913 (hun blev senere gift med Kap­

tain C. J. V. Rimestad). — 2 Børn i første og 4 Børn i andet Æg­

teskab samt 1 Adoptivdatter.

(27)

[1) ChristianeFerdinandine GeorgineNyholm,adopteret, f. 20/61 855, g. 20/7 1 878 m. sin Fætter Manfred Henrik Joachim Nyholm, f. 27/3 1847, d. 3/4 1905, Skovrider. — 13 Børn, se Side 21.]

2) Johanne Marie Elisabeth Nyholm, f. 23/6 1860, g. 15/3 1879 m.

Proprietær Frederik Vilhelm Bertelsen, f. 18/7 1853, d. 20/n 1907. — 1 Barn.

a) Jutta Margrete Bertelsen, f. 2% 1889.

3) Thecla Ludovica Nyholm, f. 30/3 1 867, d. 2/4 1898, g. ’/3 1889 m. Jacob Enemark, f. 24/i 1862, Plantageejer i Mendoza, Argentina. — 4 Børn.

a) Ellen Enemark, f. 6/6 1890.

b) Marie Enemark, f. n/i2 1891.

c) Elsira Hertha Enemark, f. 18/i2 1893.

d) Thecla Louise Enemark, f. 3/9 1895.

4) Jane Marie Elisabeth Nyholm, f. 28/2 1 875, Lærerinde ved Ringsted Kostskole.

5) Armgard Johanne Louise Nyholm, f. 28/n 1876, Bogholder.

6) Laura Georgia Nyholm, f. 30/s 1878, d. 6/s 1895.

7) Georg Ludvig Nyholm, f. 2/io 1879, d. 24/6 1910, Assistent ved Statsbanerne.

o. Axel Valdemar Nyholm, f. 14/3 1820, d. 18A> 1846, Landmand paa Færøerne, g. 30/4 1846 m. Marie Mathilde

Larsen,

f. 3°/n 1815, d.

22/2 1 855. — 1 Barn.

1) Axel Valdemar Nyholm, f. 17/3 1847, Stationsforstander, Post­ mester, kgl. Vejer, Arden St., g. 20/5 1873 m. Cathinka Frede- ricka Mathilde

Mahrt,

f. 24/io 1843, d. 3/io 1906. — 3 Børn.

a) Axel Valdemar Nyholm, f. 24/4 1874, d. 29/i 1898, Lieute- nant, Trafikassistent.

b) Henriette Christiane Nyholm, f. 2,/g 1875, g. 2O/io 1908 m.

Laurits Alfred Jørgensen, Kaptain i Hæren, f. n/n 1863.

c) Vilhelmine Marie Mathilde Nyholm, f. 5/io 1877.

p. Lars Christian Nyholm, f. 18/s 1824, d. n/5 1882, Kancelliraad, Vice­

direktør forGrønlandske Handel, Formand i Bestyrelsen for Familien Nyholms Legat, g. 27/io 1854 m. Ida Marie

Smith,

f. ,2/io 1821, d.

7/i 1893. — 4 Børn.

1) Armgard Christiane Birgitte Nyholm, f. 24/o 1856, g. 27/4 1899 m. Johan Henrik Viggo Neergaard, f.29/s 1851, Afdelings­ chef i Magasin du Nord.

2) Carl Nyholm, f. 2/i 1858, d. 1860.

(28)

3) Jens Laurits Nyholm, f. 2,/i2 1859, d. 6/n 1861.

4) Lars Christian Nyholm, f. 3/4 1867, d. 5/4 1886.

9. Ane Elisabeth Nyholm, *) f. 17/s 1760, d. 28/i2 1853, g. m. Samuel Ham«

mershaimb, Handelsforvalter paa Færøerne, f. 6/9 1747, d. 7/s 1828.

— 5 Børn.

a. Anna Sophie Hammershaimb, f. 15/9 1782, d. 23/i2 1865, g. m. Peter Hansen, Kromand i Sonnerup, f. 23/4 1778, d. 23/4 1849.

b. Armgard Marie Hammershaimb, f. 18/i 1784, d. 19/5 1859, g. 2/3 1806 m. sin Morbroder, Lars Christian Nyholm, Justitsraad, f. 1/12 1758, d. 29/7 1824. —8Børn, seSide23, (hansBørn af1. Ægteskab, seSide 17).

c. Else Birgitte Hammershaimb, f. 13/i 1786, d. 8/2 1851, g. 19/4 1803 m. Hans Debess, f. 1768, d. 6/i 1840, Student, exam. juris., Thorshavn.

d. Jørgen Frands Hammershaimb, f. 23M 1789, d. 16/s 1861, Kaptain ved ved 1. jydske Infanteriregiment, g. 4/s 1823 m. sin Kusine, Elisabeth Christine Meldal, f. 28/n 1790, d. 8/i 1 1836.

e. Christiane Elisabeth Hammershaimb, f. 30/3 1 795, d. 27/3 1 868.

10. Bolette Frederikke Nyholm, f. 6/i2 1761, d. 15fe 1813, g. '/2 1787 m. Jørgen Jensen, f. 1758, d. 18/i 1813, Skovrider paa Vallø. — 7 Børn.

a. Louise Augusta Jensen, f. 5/2 1788, d. 4/2 1863.

b. Elise Birgitte Mariane Jensen, f. ]4/s 1790, d. 27/4 1 875.

c. Dorothea Charlotte Elisabeth Jensen, f. 17/3 1792, d. 2/n 1860.

d. Carl Christian Bendtsen Jenssen (Jensen), f. 5/6 1795, d. 2/s 1856, Handelsgartner i Christiania.

e. Ane Sophie Jensen, f. 28/s 1797, d. 29/9 1885.

f. Nicoline Frederikke Jensen, f. 26/4 1799, d. Mai 1810.

g. Ane Lauretze Christiane Jensen, f. s/2 1802, død.

11. Nicolette OligeraNyholm, f. 4/s 1763, d. 25/i 1837,g. 23/s 1788, m. Augustinus Meldal, f. 6/2 1755, d. 24/s 1828, Sognepræst til Lysabild, Als. — 7 Børn.

a. Lovise Ulrikke Maria Amalia Meldal, f. 21/3 1789, d. 21/2 1833.

b. Elisabeth Christiane Birgitte Meldal, f. 28/n 1790, d. 8/i 1 1836.

c. Dorothea Sophie Meldal, f. 3/i2 1791, d. 21/s 1793.

d. Martin Renberg Meldal, f. 26/2 1793, d. 18/n 1833, Sognepræst til Lysabild.

e. Georg Christopher Meldal f. '/3 1796, d. 26/io 1858, Gartner og Musikant i Vejle.

f. Dorothea Sophie Meldal, f. ,8/9 1798, d. 24/i 1868.

g. Augustinus Nicolai Meldal, f. 30/3 1801, d. 19/s 1802.

*) Efterkommere er legatberettigede til Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse (ifølge den Ny­

holmske Legatstamtavle af 1893, Side 50).

(29)

12. Else Birgitte Nyholm, f. 26/3 1765, d. 29/4 1767.

13. Regitze Frederikke Nyholm, f. 30/s 1766, d. Aug. 1831, g. m. en Sømand Rønne, ingen Børn.

IV. Anna Dorthea Nyholm, f. 1715, d. ,0/2 1786, g. 1743 m. Cai Antonius Topp, f. 14/7 1721, d. 24lt> 1779. Student, Degn i Karlebo. — 3 Børn.

1. Peder Topp, f. 4h 1746, d. Marts 1776.

2. Jochum Topp, f. 2/n 1748, d. 26/i2 1827, Oarvermester i Kjøbenhavn.

3. Holger Topp, f. 2h 1753, d. 2,/3 1815, Oarvermester i Kjøbenhavn.

V. Nicolai Nyholm, f. 1716, d. Dec. 1792, Student, Degn i Karlebo, g. 1764 m.

Frederikke

Sandholt,

f, 25/n 1741, d. 28/i i 1823. — 8 Børn.

1. Inger Dorothea Nyholm, f. 10/3 1765, d. 20/i 1828, g. 2/io 1796 m. sin Fætter Holger Topp, f. 2h 1753, d. 2|/3 1815, Oarvermester i Kjøben­

havn. — 5 Børn.

a. Dorothea Magdalene Topp, f. 17/7 1797, d. 25/io 1864.

b. Anna Nicoline Topp, f. n/8 1799, d. 2/io 1878.

c. Joachim Topp, f. I9/6 1801, d. 12/5 1848, Grosserer.

d. NicolaiFrederikTopp,f.23/7 1803; d. 29/io1870, Rodemester i Kjøbenhavn.

e. Frederikke Caroline Topp, f. 13/i 1805, død.

2. Jochum Nyholm, f. 29/7 1 767, d. 1796, Oarversvend i Kjøbenhavn.

3. Nicolai Povel Nyholm, f. 3/io 1769, d. 25/n 1839, Kobbersmedemester i Kjøbenhavn, g. 1798 m. Marie Christiane

Jørgensen,

f. 1777,d. 23/i i 1823.

4. Frederikke Sophie Nyholm, f. 1771, d. 1772.

5. Christian Frederik Nyholm, f. 27/2 1773, d. 17/9 1841, Garvermester i Kjøbenhavn, g. 27/7 1803 m. Petronelle

Grubb,

f. ’/3 1785, d. 4h 1861. — 12 Børn.

a. Andreas Nicolai Nyholm, f. 8/s 1804, d. 19/i2 1860, Oarvermester i Kjøbenhavn.

b. Jochum Nyholm, f. 19/9 1806, d. 27/io 1842, Bagermester i Rochin- husen, Rhinbayern, g. 24/6 1 836 m. Catharina

Wagner,

f. 7/i 1808, d. 24/n 1879. — 3 Børn.

1) Emilie Louise Nyholm, f, 2/i 1837, d. 21/s 1837.

2) Carl Julius Nyholm, f. 1838,Købmand i Philadelphia. g. 8/i 1861 m. Emilie

Guthmann,

f. n/7 1838. — 2 Børn.

a) Carl Nyholm, f. 16/s 1862, d. 24ls 1865.

b) Theodor Nyholm, f. 19/9 1866, d. 24/i2 1869.

3) Elena Johanna Dorothea Nyholm, f. 28/io 1840, d. 4/2 1842.

c. Dorothea Christine Nyholm, f. 26/6 1 808, d. 2/9 1871, g. 21/9 1832 m. Christian Mortensen, f. 7/4 1785, d. 30/n 1841, Rodemester i Kjøbenhavn. — 2 Børn.

(30)

1) Johan Laurits Mortensen, f. 2l/9 1835, d. 24/5 1890, Oversergent i Artilleriet.

2) Laura Margrete Mortensen, f. n/5 1837, d. 1887.

d. Carl Henrik Nyholm, f. 2/3 1810, d. 9/i2 1887, Grosserer, Silke- og Klædekræmmer i Kjøbenhavn, Medstifteraf det Nyholmske Familielegat.

e. Frederikke Louise Nyholm, f. 19/3 1812, d. 15M 1877.

f. Marie Cathrine Nyholm, f. 19/3 1812, d. 18/n 1869, g. 26/s 1841 m.

Martin Frederik Ellermann, f. 25/7 1812, d. 24/7 1 874, Købmand i Slagelse. — 4 Børn.

1) Adamine Frederikke Ellermann, f. 12/4 1842, d. 14/3 1908.

2) Carl Emil Ferdinand Ellermann, f. n/8 1845, d. 23/3 1 847.

3) Julius Frederik Ellermann, f. 18/3 1848, Landmand i Amerika.

4) Christian Laurits Bent Ellermann, f. 15/2 1854, Grosserer og Speditør i Korsør.

g. Anton Michael Nyholm, f. 26/3 1814, d. 17/i 1870, Grosserer (Nyholm og Frederiksen) i Kjøbenhavn, g. 19/9 1846 m. Marie Magdalene

Mortensen,

f. 31/i 1827, d. 25/7 1884. — 5 Børn.

1) Anna Marie Margrete Nyholm, f. 6/io 1847, d. 23/i i 1913, g. 5/ii 1870 m. Erhardt Frederik Winkel-Horn, dr. phil., f. igh 1845, skilt 24/ii 1886. — 3 Børn.

a) Margrete Winkel-Horn, f. >>/9 1871, cand. phil., (gift m.

Bering Liisberg).

b) Carl Fredmann Winkel-Horn, f. 20/7 1873, d. 22/9 1884.

c) Ellen Winkel-Horn, f. n/s 1875.

2) Ingeborg Christiane Nyholm, f. is/e 1850, d. 10/n 1887, g. ,5/6 1873 m. Friederich Balthazar Nicolaus Andreas Baron w.

Eggers, Dyrlæge, f. s/9 1848, d. "/3 1887. — 4 Børn.

a) Otto Frederik Baron v. Eggers,f. 22M 1874, Kaptain i Hæren.

b) Carl Henrik Baron v. Eggers, f. gh 1876.

c) Christian Ulrich Detlev Baronv. Eggers,f. 14/i2 1878, cand. jur.

d) Anton MichaelNyholm Baron v. Eggers, f. 29/s 1881,24/71881.

3) Jørgen Peter Bech Nyholm, f. 18/s 1854, d. 17/io 1856.

4) Christian Frederik Nyholm, f. 18/s 1854, fhv. Postbud i Kjøbenhavn, g.4/7 1884 m.Clara Antoinette

Michaelsen,

f.3/io 1860.— 1 Barn.

a) Anton Michael Nyholm, f. 9/4 1884, Expedient, g. 2% 1910 m. Malfrede

Küns-Nielsen,

f. 28/6 1885. — 2 Børn.

a. Christian Frederik Nyholm, f. 20/s 1911, d. 24/i 1913.

ß. Ingrid Malfrede Nyholm, f. "/12 1913.

5) Laurids Johan Nyholm, f. 18/4 1862, d. 5/s 1882, Urmagersvend.

(31)

h. Emilie Mettine Nyholm, f. 26/3 1814, d. 28/4 1882, g. 8/2 1861 m. Hans Magnus Stabeil, f. 21/o 1819, d. 18/4 1882, cand. phil., Lærer.

i. Eline Cathrine Nyholm, f. n/io 1816, d. 7/é 1892, g. 7/s 1844 m.Johan Albert Jensen, f. 22/i2 1816, d.22/4 1 893, Købmandi Slagelse. -7 Børn.

1) Agnes Albertine Jensen, f. 26/s 1845.

2) Johan Peter Christian Vilhelm Jensen, f. 27/7 1 846, Købmand i Slagelse.

3) Anton Nicolai Jensen, f. 15/s 1850, Handelsmand i Amerika.

4) Axel Nyholm Jensen, f. 18/n 1852, d. 16/i2 1878 paa Sumatra.

5) Johanne Eline Jensen, f. 15/s 1854, d. n/io 1854.

6) Johan Albert Jensen, f. 22/i2 1856, d. 23/4 1882, Maskintegner.

7) Carl Conrad Jensen, f. 22/i2 1856, d. >/9 1857.

j. Nicolai Povel Nyholm, f. 24M 1818, d. 6/4 1899, Urtekr. i Kjøbenhavn.

k. Holger Christian Nyholm, f. 17/7 1822, d. 18/3 1823.

l. Julie Christiane Nyholm, f. 22/i2 1826, d. 27/4 1 890, Musiklærinde.

6. Carl Christopher Nyholm, f. 17/7 1775, d. 14/s 1856, Juveler i St. Peters­

borg, gift 2 Gange, ingen Børn.

7. Else Catharina Nyholm, f. 18/4 1779, d. 23/4 1851, g. 2/7 1811 m. Peder Pederstamme>Petersen, f. 13/n 1755, d. 14/io 1848, Retsaktuar.

— 3 Børn.

a. Christiane Louise Pederstamme-Petersen, f. 1812, d. 1814.

b. Christiane Louise Pederstamme-Petersen, f. 5/io 1814, død.

c. Sophie Charlotte Sigismunda Pederstamme-Petersen, f. 15/i2 1816, d. 24/io 1845.

8. Anna Cathrine ElisabethNyholm,f. 9/2 1782,d. 49/i2 1846, g. 3/s 1818 m. Johan Frederik Christian Dehn, død 13/s 1861, Bager i Helsingør. — 3 Børn.

a. FrederikTheodor Dehn, f. 22/io 1820,d. 10/91846,Handelscommisilllinois.

b. Nicoline Louise Caroline Christiane Dehn, f. 7/i 1823.

c. Johanne Georgine Augustine Dehn, f. 7/s 1826, d. 13/s 1853.

VI. Frederikke Sophie Nyholm f. 1718, d. Marts 1761, g. 21/1 1746 m. Ingvard Petri, f. 1709, d. Januar 1763, Silke- og Klædekræmmer, senere Bogholder i Kjøbenhavn. — 6 Børn.

1. Diderich Petri, f. 15/7 1746, formodes atværeflyttettil Bordeaux og død der.

2. Jochum Petri, døbt 14/6 1748, Dødsdag ukendt.

3. Dorothea Charlotte Petri, døbt 30/9 1 752, begr. 8/i 1753.

4. Johannes Petri, f. 23/2 1755, d. 23/4 1799, Inspektør ved Søkvæsthuset.

5. Christian Frederik Petri, døbt 10/i2 1756, d. 15/s 1804, Procurator i Vest­ indien, Brygger i Kjøbenhavn.

6. Christopher Petri, døbt 25/11 1758, død som Barn.

(32)

INDHOLDSFORTEGNELSE

OG

OVERSIGT

(33)

Jochum Nielsen,

antagelig født c. 1675, d. 26/2 1729, g. (2. O.) 1709 m. Dorothea Augustine Charlotte

Flesborg,

døbt 25/2 1690, d. 31/i2 1751. — 9 Børn, dog haves kun Oplysninger om de 6.

I. (Side 3) Holger Nyholm, f. 1/3 1703, d. 17/7

1749, Magister, Rektor i Slagelse.

— ugift.

II. (Side 3) Christian Frede­ rik Nyholm, f. l°/2 1710,d. n/6 1739, Magister, Sogne­ præst til Faxe, g. % 1739 m.

Dorothea Johan­ ne Vitusdatter

Bering,f.c.l722

d. 1794, Ægte­ skabet barnløst;

hun senere gift is/i 1741 m. da­ værende Sogne­ præst paa Kron­

borg, Christo­

pher Bluhme.

III. (Side 3) Christopher Ny­ holm, f.29/7 1712, d. 14/6 1768,Sog­

nepræst til Slag­ lilleog Bjernede, g. 26/4 1746 m.

Else Birgitte

Schrøder,

Rek­

tordatter fra Fre­ deriksborg,f. 29/8 1727, d. % 1794.

— 14 Børn.

IV. (Side 28) Anna Dorthea Nyholm, f. 1715,

d. 10/2 1786, g.

1743 m. Cai An­

tonius Topp, f. 14/7 1721, d. 24/6

1779, Degn i Kar­ lebo. — 3 Børn.

V. (Side 28) Nicolai Nyholm,

f. 1716, d. Dec.

1792, Degni Kar­ lebo, g. 1764 m.

Frederikke

Sandholt,

f.

25/11 1741, d.28/n 1823. — 8 Børn.

VI. (Side 30) Frederikke Sophie Nyholm, f. 1718, d. Marts 1761, g. 21/1 1746 m. Ingvard Pe-

tri, f. 1709, d.

Jan. 1763, Silke- og Klædekræm­ mer i Kjøben-

havn, senere Bogholder. — 6

Børn.

(34)

Jochum Nielsens Børn: side III. Christopher Nyholm og

E. B. Schrøders

Børn... 3 o. fl.

IV. Anna Dorthea Nyholm og

C. A. Topps

Børn... 28 o. fl.

V. Nicolai Nyholm og

F. Sandholts

Børn... 28 o. fl.

VI. Frederikke Sophie Nyholm og

I. Petris

Børn... 30

2. Slægtled.

III. Christopher Nyholms Børn: Sjde

1. Johannes Schrøder Nyholm og

A. M. Wegges

Børn.... 3 3. Christopher Nyholm og

B. J. Wiirnfeldts

Børn... 4 o. fl 4. Christian Frederik Nyholm og

A. M. Grandjeans

Børn.. 16 8. Lars Christian Nyholm og

A. Brandts

Børn... 17 o.fl.

8. Lars Christian Nyholm og

A. M. Hammershaimbs

Børn 23 o. fl.

9. Ane Elisabeth Nyholm og

S. Hammershaimbs

Børn.. 27 10. Bolette Frederikke Nyholm og

J. Jensens

Børn... 27 11. Nicolette Oligera Nyholm og

A. Meldals

Børn... 27 V. Degn i Karlebo, Nicolai Nyholms Børn:

1. Inger Dorothea Nyholm og

H. Topps

Børn... 28 5. Christian Frederik Nyholm og

P. Grubbs

Børn... 28 o. fl.

7. Else Cathrine Nyholm og

P. Pederstamme-Petersens

Børn 30 8. Anna Cathrine Nyholm og

I. F. C. Dehns

Børn... 30

3. Slægtled.

III, 1. Toldkasserer Johannes Schrøder Nyholms Børn: g.de a. Birgitte Sophie Frederikke Nyholm og

C. N. Meldahls

Børn 3 o. fl.

(35)

III, 3. Sognepræst Christopher Nyholm (d. ældres) Børn: Side b. Christopher Nyholm og

I. C. Højbergs

Børn... 4 o.fl.

c. Caroline Birgitte Nyholm og

A. Engbergs

Børn ... 5 é. Jochum Severin Nyholm og

D. M. Vandborgs

Børn ... 5 o.fl.

f. Dorothea Charlotte Elisabeth Nyholm og

I. G. Müllers

Børn 8 g. Nicolai Nyholm og

M. C. E. Ammitzbølls

Børn... 8 o. fl.

h. Andreas Christian Nyholm og

F. C. Grandjeans

Børn . 9 o.fl.

i. Holger Vilhelm Nyholm og

Nyholms

Børn... 12 o.fl.

j. Petrea Cathrine Nyholm og

C. Aaris’

Børn... 16 l. Jacobine Nyholm og

A. V. Nyholms

Barn... 22 III, 4. Inspektør paa Holstenshus, Chr. Frederik Nyholms Børn:

a. Else Birgitte Nyholm og

R. F. Piils

Børn... 16 o.fl.

b. Christian Frederik Nyholms Adoptivsøn ... 17 III, 8. Justitsraad Lars Christian Nyholms Børn:

a. Jens Brandt Nyholm og

I. N. Brandts

Børn... 17 o.fl.

b. Else Birgitte Nyholm og

P. A. Kruses

Børn... 19 c. Georgine Nyholm og

H. V. Nyholms

Børn... 12 o. fl.

d. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og

H. I. Kruses

Børn 20 e. Charlotte Cecilie Nyholm og

E. C. Marchers

Børn... 20 f. Joachim Gotsche Nyholm og

H. Møllers

Børn... 20 o.fl.

g. Adam Vilhelm Nyholm og

I. Nyholms

Barn... 22 g. Adam Vilhelm Nyholm og

C. M. Bechmanns

Barn .... 22 h. Johannes Christoffer Nyholm og

A. M. Bangs

Børn .... 22 o. fl.

j. Anna Marie Pouline Nyholm og

L. P. Larsens

Børn ... 23 k. Samuel Frederik Carl Nyholm og

E. C. B. Balvigs

Børn 23 o. fl.

m. Frederikke Nicoline Nyholm og

V. I. Bøchers

Børn .... 25 n. Georg Ludvig Nyholm og

T. A. C. Nyholms

Børn... 25 o. fl.

n. Georg Ludvig Nyholm og

L. A. V. Satterups

Børn .... 26 o. Axel Valdemar Nyholm og

M. M. Larsens

Børn... 26 p. Lars Ghristian Nyholm og

I. M. Smiths

Børn... 26 o.fl.

V, 5. Garvermester Christian Frederik Nyholms Børn:

b. Jochum Nyholm og

C. Wagners

Børn... 28 c. Dorothea Christine Nyholm og

C. Mortensens

Børn ... 28 o. fl.

f. Marie Cathrine Nyholm og

M- F. Ellermanns

Børn.... 29 g. Anton Michael Nyholm og

M. M. Mortensens

Børn.... 29 i. Eline Cathrine Nyholm og

A. Jensens

Børn... 30

(36)

4. Slægtled. Side

III, 3, b. Sognepræst Christoffer Nyholm (d. yngres) Børn:

7) CarthonChrist.Vald. Nyholm og

Rosaline Schrøders

Børn 4 7) Carthon Christ. Vald. Nyholm og

Jenny Ristings

Børn . 4 o. fl.

8) Erasmine Frederikke Nyholm og

D. G. Assers

Børn.... 5 III, 3, e. Læge Jochum Severin Nyholms Børn:

3) Valdemar Nyholm og

D. M. Steenbergs

Børn... 6 o. fl.

4) Laurits Christian Nyholm og

M. Gjeddes

Børn... 7 o. fl.

III, 3, g. Agent Nicolai Nyholms Børn:

2) Mathilde NicolineNyholm og

C. V. Grev Sponnecks

Børn 8 3) Anton Jacob Coucheron Nyholm og

M. Schibsbyes

Børn 8 4) Hans Christoffer Nyholm og

E. H. Ristings

Børn... 8 o. fl.

5) Nicolai Nyholm og

O. Wulffs

Børn... 9 III, 3, h. ForpagterafBjørnsholm,AndreasChristianNyholmsBørn:

3) Frederikke Christiane Nyholm og

E. H. H. Krogsgaards

Adoptivbarn... 10 7) JosephineVilhelmine Birgitte Nyholm og

I. L. D. Strarups

Børn ... 10 8) Alvilda Emilie Juliane Nyholm og

F. L. Bruuns

Børn... 10 10) Johs. Edvard August Nyholm og

B. V. C. Nyholms

Børn 10 o. fl.

12) Vihelm Christian Orandjean Nyholm og

I P. Petersens

Børn 11 o. fl.

III, 3, i. Sognepræst til Højelse, Holger Vilhelm Nyholms Børn:

2) LarsChristian Christoffer Nyholm og

A. N. Wibroes

Børn 12 o. fl.

3) Anna Jacobine Nyholm og

I. L. M. Sørensens

Børn... 13

4) Marius Vilhelm Nyholm og

A. Jensens

Børn... 13 o. fl.

6) Georg Vilhelm Nyholm og

C. A Wibroes

Børn... 14 o. fl- 7) Carl Cilius Nyholm og

A. Scheldes

Adoptivbarn... 15 8) Jacob Wiirnfeldt Nyholm og

B. C. M. Rømers

Børn... 15 o. fl.

10) Charlotte Birgitte Vilhelmine Nyholm og

I. E. A. Nyholms

Børn... 10 o. fl.

III, 8, a. Kammerraad, Forpagter af Corselitze og Carlsfeldt, Jens Brandt Nyholms Børn:

1) Jens Laurits Christian Nyholm og

K. Maags

Børn... 17 o. fl.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

Manfred Henrik Joakim Nyholms og Kristjane F. Joakim Nyholm, født 18. Ludvig Nyholm, født 30. Jens Laurids Nyholm, født 9. Kristjan Nyholm, født 20. Karl Nyholm, født 29..

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik