• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
88
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

Regnskaber

1559-1660

(3)

OVER

t

CIVILE REGNSKABER, I

II

I

t

i iI I I

DER ER .ÆLDRE END 1660»

Bo

Efter 1559.

I

i I

i

Er en afskrift af mldre registratur, udført 1959.

(4)

I N DHOLDSFORTEGNELSE

Pag.

Hofmans t c rskri vcrcns i'egnskaber ni« ni« ••••••••«•••««•••«••••••• 1*

Subsidieregnskaber ... 1.

Omslagsregnskaber ... 2.

Stempelpapirsregnskaber ... 2.

Kgl. personers, fremmede gesandters og andres rejse- og fortæringsregnskaber ... 2.

Regnskaber over udgifter ved kongelige personers udstyr ... 5.

Regnskaber over udgifter ved kgl. personers bryllupper og begravelser o« a« 1« ••••••••«••«••••••••••••••••• 5. S^lvkammerregnskab ... 6.

Køkkenskriverregnskaber ... 6.

Vinkælderregnskaber ... 7.

Bryghusregnskaber og bilag ... 8.

Hofapotekerens regnskaber ... 9.

Regnskaber over konfecturer, sukker m. m... 10»

'Dronning Sofies regnskaber ...'...' 11»

Regnskaber vedkommende Frederik II»s son Ulrik ... 15..

Regnskaber vedkommende prins Christian den V.tes hofholdning... 16»

Christian IV. s søn Ulrik ... 18.,

Bygningsregnskaber ... 18. ,

Klædekammerregnskaber ... » 21.

Farvekammerregnskaber ... 21. .

Møntmesterregnskaber ... 21. •

Slotskirkens blokregnskaber ... 22. '■

. Helliggejates hospitals (Vartovs) regnskaber ... 22. .

Regnskabei' for leje af kgl. Majestæts ejendomme i København ... 25.;,.

Nibe sildesalteriregnskaber ... 25.

Potaskeværket i Bleking ... 25, ■

Studiegårdens, Kommunitetets og Regensens regnskaber ... 25»

Regnskab af Sjællands stift på kgl« Majestæts anpart af tienderne ... 26»‘

Regnskab for tavlepenge til de sårede soldater. (Almissepenge) . ... 26.

Regnskatser over provsters og præsters ekstraskatter... 26.

Regnskaber over domkapitlernes ekstraskatter ... 30.

(5)

pag.

Regnskaber over købstædernes ekstraskatter ...».••••••.. 32.

Skånske og hallandske byer ... ... 32.

Sjællandske byer med Stege ... 33.

Smålandenes byer ... 37«

Fynske byer ... 38«

Jydske byer ... *... 40.

Byfogedregnskaber ... 42.

Båhus len ... 42.

Halland ... 44»

Skåne ... • 46.

Bleking med Gulland ... 49«

Bornholm ... 51«

Sjælland og Møn ... 52.

Smålandene ... 61.

i

)

. (■

Fyn og Langeland ... .. ..., Jylland ... .. ...

Kæmnerregnskaber ... ..

Regnskaber for Visby Helligge j s thue ...

Havneregnskaber ... .. ... . Toldregnskaber ...

Båhus len ... .. ...

Halland ... ’... . Skåne ... ... ..

Bleking med Gulland ... .. ... . Bornholm ...'...

Sjælland med Møn ... ..

Smålandene ... .. ...

Fyn og Langeland ... .. ... ..

Jylland ... .. ... ..

Pommern ... ..

Diverse toldregnskaber uden stedbestemmelse

Regnskaber for kontribution og lastepenge i ! . , Danmark og Norge ... ;...♦.

Fortegnelse på de fra Assens udførte.Øxne 1...'<

Kirkeregnskaber for Båhus len, Vigen, Landskrone len , ; og Gulland ... .. ...’..., Forpagtningsregnskaber for Færøerne ... ... ... ..

Islandske Kompagnis regnskaber ... .. ... ...

(6)

1

1. 1621 1/5-29/7. Hofmønsterskriver Reinhold Hansens regnskaber for indtægt og udgift under hof­

fanens ophold i Holsten ... • •... .1 pk»

2» 1631-55 Diverse bilag til forskellige hofhold­

ningsregnskaber ... 1 pk.

-3. Subsidie-regnskaber ... ..1 pk»

Poul Klingenbergö regnskab for indtægt og udgift af den 1. termin hollandske subsidiepenge 1653.

Kvitt. 1655 25. aug. (før Afregn. P. 62)

Poul Klingenbergs og Selio Marselis’s regnskab for indtægt og udgift af den termin hollandske subsidie­

penge 1653. Kvitt. 1653 25. aug. (Før: Afregn. P. 62).

Poul Klingenberge og Selio Marselisfs regnskab for indtægt og udgift af den 3. termin hollandske sudsidie- penge 1653. Kvitt. 1654 22. febr. (Før: Afregn. G. 21m) Gabriel Marselis.'s regnskab for indtægt og udgift af den 4. termin hollandske subsidiepenge, forfaldne til 1654 1. april. Kvitt. 20. septbr. (Før: Afregn. G. 21 r.) Gabriel Marselis.'s regnskab 1658-60 for indtægt og udgift af hollandske subsidiepenge, som stod til rest siden 1654.

Kvitt. 1660 29. septbr. (Før: Afregn. G 22 i.) , Poul Klingenbergs regnskab, dateret 1666 27. novbr.for , hollandske subsidiepenge for år 1654. (Udgifterne er fra

tiden 1665-66.)

Peder Charisius, resident i Holland: Afregning for ud­

gifter (Vedrørende hans embede som resident, til køb og bemanding af 1 galiot, køb af krudt m. m. ), som er be­

talt ham af subsidiepenge. 1651 11. maj - 1656 2. april.

Kvitt. 1656 21. apr. (Før: Afregn. P 55,6).

Peder Charisius.’s regnskab for oppebørsel og udgift af de hos Generalstaterne for År 1654 resterende subsidiepenge. 1657-61. Kvitt. 1661 29. septbr.

(Før: Afregn. P 55»5 a.)

(7)

(3)

4.

5.

6 a-d.

Henrik Willumsen Rosenvinges regnskab for sub- sidiepenge, som residenten Charisius har modta­

get af Nederlandene efetr traktat af 13/0 febr.

1653 og leveret til H. W. R. 1657 12. jan. - 1659 8. apr. (Af afregn. H 126).

1655 8/1-10/2. Toldskriver i '”resund Johan Thomsens regnskab for skattepenge, som han har oppebåret

og udgivet til kongens omslagsforretning... 1 pk.

Stempelpapi rs-regnskaber. ... 1 pk.

1657 3/8 - 1650 31/12. Thomis Thomissone stempelpapirs­

regnskab med antegnelser.

1659. Sammes regnskab med bilag.

1660 1/1-1/11. Sammes regnskab.

1660 28/9-31/12. Christen Pedersens stempelpapire- regnskab med antegnelser.

KC-L. PERSONERS, FREMMEDE GESANDTERS OG ANDRES

REJSE- OG FORTgRINGSREGNSKABER, ... 4 pk.

Nemlig

a. 1... 1 pk.

Indhold:

1569. Regnskab for fremmede gesandters fortæring ved m-"det i Odense.

1577. Regnskab for hertug Ulrik af Meklenborgs, hertug Hans af Holstens og nogle danske adels­

mands og folks fortæring i Kobenhavn ved kon­

gens barsel den 2. juni 1577.

1507. Hans Biomes fortæringsregnskab på rejser, (reg. 02 app.)

1586-07, 1595-97. Regnskaber over dr. Veit Wins- heims fortæring på rejser.

1599. Regnskab for kurfyrstinden af Brandenborgs ophold på Nykøbing slot (Falster) fra d. 21.

aug. - 19. oktober 1599.

1602. Henrik Wullfs regnskab på den rejse til stor­

fyrsten af Rusland, som kongens broder, sal. af- gangne hertug Hans den yngre til Slesvig og Hol­

sten, foretog sig.(Med bilag)

1603. Renteskriver Jorgen Busks regnskab for det

(8)

3

(1)

(6 a-d) (1603) mode, 3om akulde holdes med de svenske på grænsen ved Flakeberg. 1603 2. febr. - 23 apr.

1614-20. Regnskaber for fremmede gesandtera og an- drea fortæring i København 1614-20.

1617. Jens Juels regnskab på rejsen til Bremen roed hertug Frederick. (Med bilag).

1619. Regnskab over den svenske konges følges fortæring i Halmstad 1619.

1620 1/10 - 1621 1/4. Jens Dinessøn Jersins regnskab vedrerende Christian Ulrik og Hans Ulrik (Gyldenleve) (i kongens nye gård i

b. 1 pk.

1623. Regnskab på kong Chr. IV.a rejse til Bergendorff for at besøge Hertugen af Braunschweig, d. 6.7.6. juli 1623.

1627. Jørgen Schuldts regnskab på hertug Ulrichs rejse i Frankrig fra 2o. april 1627.

1629. Pros Knudsens regnskab på hertug Ulrichs rejee til Slesvig-Holsten. (Med bilag).

1630 Hertug Ulriche fortæringsregnskab på rej­

sen til Tyskland, m. antegn., samt Moritz Herman v. Øynbauaena afregning på samme rej­

se samt rejser til Hamborg og Stade på kon­

gens vegne fra 31. marts - 20. maj 1630.

1631-32 Fortæringsregnskab (for "der hoffmeister") for rejse til Hamburg, Leipzig, Prag, Wien m. m.

1633. Johannes Boysens regnskab på 2 rejser med kongen til Glückstadt.

1634 Hertug Frederiks fortæringsregister på en rejse fra København til Bremen.

(9)

(2}

1647 Malte Juels regnskab på ambassaden til Dresden.

Med prins Christian til Danmark og gemalinde samt hertug Frederik af Danmark med hofstat ialt 284 personer og 211 heste. 30. juli - 29. sept. 1647.

1647 Bilag til Malte Juels regnskab nr. 1-7.

1647-48 Ove Juels regnskab på de unge hertuger af Meklenborg, Frans Philip og Kristian, deres trak­

tement og anden betjening 26. april 1647- 7. juni 1648.

1652 Morten Mikkelsen spenditeurs regnskab (med bilag) på en rejse med rigens råd til den norske herredag i Bergen. ..

1655-58 Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgård, hovmester på Sorø akademi, hans regnskab for hertug Kristian Av­

gust af Nnrborg hans traktements og exercitier under hane ophold på akademiet 1655 23. deo. - 1658 1. jan.

o 5. ... ... 1 pk.

1647 Kammerskriver Søren Jensens regnskab for prins' i I.

Christian af Danmarks rejse til Eger 8. maj til 30.

september 1647 (med bilag nr. 1-240 og antegnelser) og køkkenskriver Henrik Johansens rgsk. - for udgif­

ter på hjemrejsen.

d 1. pk.

Regnskaber for Kristian IV.s børns ophold på Sorø og deres rejser.

Indhold :

1630-35 Wichmann Hasebart, grev Valdemar Kristians preceptors regnskaber anlangende dennejog feiges op­

hold på apr.

apr.

apr.

maj 1632--

maj 1633 - 1. maj 1634 maj 1634 - 31. maj 1635

Sorø 1630 1630 1631

for årene;

- 1. oktbr. 1630 - 1. apr. 1631 - 1. maj 1632

1. maj 1633 I 6 regnskaber.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2 kvitteringer(af 1635 29/3 og 18^6) til Wichmann Hasebart,.t som grev Valdemar Christians tugtemester.

(Af Klevenfeldt8 samling, kongehuset vedk. dokum.)

(10)

5

(6 a-d) (4)

1626 Niels Mortensen Skeiderup, preceptor for Christian Ulrich og Hans Ulrich Gyldenlave, hans regnskab for diese og deres folks spis­

ning på Sora.

1624-26 Jens Dinesen, preceptor for Christian Ulrich og Hans Ulrich Gyldenlave, hans regn­

skab på disses og deres folks spisning på Sora. . 1624 l*;-.april - 1626 1. april.

1627-29 Niels Mortensen Skelderup, præceptor for Hans Ulrich Gyldenlave, hans regnskab for den­

nes og hans herremænds og tjeneres ophold på Sora fra 1. jan. 1627-1. maj 1629, i 3 regn­

skab er.

1636 Caspar Brandts regnskab på hertug Hans's og grev Valdemar Kristians husholdnings fornadenhe- der ved Sora. 1. maj 1636 - 11. decbr. 1636.

1629 Wichmand Hasebarts regnskab over de kongelige barns fortæring til Læweden, der de derfra for­

rejste, samt regnskab på de totusinde species daler, han annammede på veksel til Amsterdam den 4. jun. 1629.

i

7. Regnskaber over udgifter ved kongelige personers udstyr.

1561 Regnskab for Christian 111.s datter Dorotheas!

udstyr ... 1 pk.

GI. Sign: Danske kongers historie 36 g (tidligere:

Ny kgl. saml. fol. 605 c).

Regnskaber over udgifter ved kgl, personers bryllupper og begravelser o. a, 1.

6. 1. 1 pk.

1634. Regnskab over forskellige udgifter i anledning af prins Christian 5tes bilager.

9. 2... 1 pk.

1647. Regnskaber over forskellige udgifter i anledning af prins Christian den 5tes dad og begravelse.

(11)

10. Sølvkaramerregnskab.... ... .. 1 pk.

25/10 1622 - 20/11-28. Regnskab over sølvkamrets beholdning.

20/13 1628. Regnskab over indtægt og udgift.

20/11 1628-35. Regnskab over indtægt og udgift.

Køkkenskriverregnskaber. ...12 pk.

1618-1661 Køkkenskriverregnskaber (Udg. Conto G. a.) (Bilag til renteraesterregnsk.)

11. 1621-22 og 1660-63. Hofspisningeregnskaber udskilte

af Kronborg lens regnskaber... 1 pk;

12. 1625-26. Peder Reders k^kkenregnskab under kongens

ophold i Tyskland 1625 17. maj r 1626 27. febr... 1 pk.

13. 1625-27. Hertugerne Frederik og Ulriks køkken­

regnskab i deres gård ved Sorø kloster... ...1 pk.

14. 1626-28. Køkkenregnskaher for hans F.,- N. prinsens og

fru Kirstine Munks hofholdning... 1 pk.

Indhold :

1. Regnskab for prinsens og fru Kirstine Munks hofholdning 1626 12 febr. - 1627 Phil. Jac. - 1628 Phil. Jao.

2. Regnskab for prinsens hofholdning 1627 Phil. Jao.

1628 Phil. Jac.

15. 1636-41. Regnskab over udspisning på Rosenborg og Frederiksborg, på prinsens rejse til Holsten med dronningen af Sverrige og under hans ophold

på Antvorskovs ... 1 pk.

1636- 37. Regnskab over udspisning på Rosenborg 1636 28 maj til 1637 24. april.

1637- 38. do. 1637 12. maj - 1638'25. marts.

1638. do. 1638 6. sept - 11. sept.

1639-40 do. 1639 2. jun. - 1640 29. marts.

(12)

7

(15.) 1640. Regnskab over udspisning på Rosenborg 1640 1. maj til 27. juni.

1641-42 do. 1641 15. juli til 1642 29. maj Hertil køkken-ugesedler nr. 2-4 underskrevne af prins Kristian V.

1641. Køkkenregister på viktualia, som ere forr spiste på Frederiksborg til dronningen af Sver- rigs, to unge fyrster nf Holstens, to frøkners og medhavende opvarteres fornødenhed. 1641 17»

juni - 20 juli.

1640-41. Ugesedler, underskrevne af prins Kristi­

an V, på hvad der forspist på prinsen og prinsessens rejse fra København til Holsten med dronningen af Sverige 14. nov. - 19.decbr. 1640, og under prin­

sens ophold på Antvorskov 1641 5. jan. - 2. marts.

(Nr. 1-5 og 59-66).

1636,1640,1645. Antegnelser i Jens Anderssøns regn­

skab for prinsens og enkedronningen af Sveriges rejse til Gottorp-1640, hans regnskab for dronnin­

gen af Sveriges rejse til Pillau 1645 og i hans regnskab for oksne indkøbte for kongen i Skåne 1656.

16 a-f. Vink»p.lderreenskaber. ... 6 pk.

1595-1604, 1605-7, 1616-24. Vinkælderregnskaber, samlede for Københavns, Frederiksborg og Kron­

borg slotte.

1595-99.

1599 50.sept.-1604 50 sept.

1605 50. marts-1607 27. sept.

1616 1. oktbr.-1624 29. sept.

17 a. 1627-28, 1650-36. Vi nkwld err egnskab’ for Københavns... 1 pk.

slot 1627 Michaelis - 1628 Michaelis; 1630 - 1636 Michaelis.

17 b-c. 1639-60. Vinkwlderregnskab for Københavns slot .... 2 pk.

1639 18. marts - 1660 31. oktobr.

Hoslagt :

Antegnelser 1650-58.

Ekstrakt af Henrik Winterbergs regnskab,

Regnskab over adskillige slags drikke, som ere ud- spisede ti] kongens hofholdning 1656-58.

1648-60. Kongelige ordrer til vinskænken

(13)

1 . ib5'?-59. Vi nk-'lderregnskab tor Frederiksborg slot .. 1 pk.

Hoslagt:

Enkelte bilag.

Antegnelser 1632-58, 1659-43.

Regnskab 1647-49 over vine 3om er medgået til fyld­

ning på adskillige siage vin.

i‘K 1629-35, 1643-6'5. Vink^lderregnskab for Glückstadt

slot (Glücksburg) og adskillige steder og rejser...! pk.

1629 Michaelis - 1633 Michaelis (med kort ekstrakt) 1643 19. juni - 1653.

1653 Michaelis ~ 1656 Michaelis(med bil. og antegn.) 1656 Michaelis-1663 1. jan.(med ekstrakt og bilag).

J. 1633-44, 1652-56. Vinkælder (rcjsevinskænkens) regn- skab på adskillige steder og rejser. --- 1 pk.

1633 29. sept. - 1635 17. august.

1635 17. august - 1636 12. decbr.

1636 11. decbr. - 1633 19. maj 1638 2. april - 1639 Phil. Jac.

1639 Phil. Jac. - 164Û Phil. Jac.

1640 1. maj - IM 4 1 maj.

1652 29. apr. - 1656 1. maj..

Hoslagt: _

Antegnelser 1652-56.

1653-61. Spisek®lderregnskab for Københavns Blot

1653*61. rrrrrrrrr--- —--- - --- - --- 1 pk.

Hoslagt:

Regnskab ovei1 rostokkerøl, vinkvlderel, kinderbier, og spisek®lderøl, som er udspist til kongens hof­

holdning 1656-58.

Spisekmlderregnskaber for Flensborg slot 1654-55.

" " " " 1649 28.

oktober - 4. novbr.

Vinskenk Klavs Orms regnskab på adskillige slags.

vin, vineddike og cis Indtogt 1647 6. oktbr. -

1653 11. oktbr. Udgift 1648 6. avg. - 1653 15. juli.

Forskellige af kongen underskrevne.bilag til kassere­

de vinkvlder-regnskabcr 1623, 1634, 1635, 1640, 1644-47.

• 1604-1506. Benteskriver Jørgen Busks regnskab for

. y vin, som han har indkøbt til kongens behov ved Rinstrommen. ---

1620-22. Bryghus regnskabs bilag --- 1 pk.

(14)

9

4 t-b. Hofapotekerens regnskaber. ... 8 pk.

1625-27. Bilag til regnskabet. --- 1 pk.

Ö/3 1627-22/9-30. Ekstrakt over Claus Ihnsens regnskab.

Regnskab over indtogt og udgift.

15/11 1628. Et apothekerregnskabsbil ag.

' 5/12 1630-24/4-34. Apoteker P. Gagelmands indtfpgta-

regnskabet*. --- - --- - --- - ---1 pk.

Bilag til regnskabet.

Apoteker- P. G agel mand s udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet.

Antegnelser til regnskabet.

Kvi tance på regnskabet.

1533. Enkelte bilag til et apotekerregnskab.

V10 1633 - 1/5-57. Apoteker Esaias Fleischers regnskab.

Bilag til regnskabet. --- - --- - 1 pk.

7/9 1634-20/3-38. Apoteker E. Fleischers medikament­

regnskab.

8/1 3 635-11/5-38. " ’• " "

3/5 1636-21/2-43. " " " regnskab på adskilligt konfekt og specerier.

1637-40. Ekstrakter ved regnskaberne. —- --- - 1 pk.

1/5 1637-14/5-39. Apoteker Esaias Fleischers regn­

skab på krydderi, konfekt og speceri.

14/15 1639-1/1-42. Hofapoteker Samuel Mejers regnskab på speceri og konfekt--- - --- 1 pk.

Bilag til regnskabet.

1639-42. Bilag til apotekerregnskabet.

. 1640-41 " " hofapotekerens regnskab.

r 1/1 1642-1/1-46. Ekstrakt over hofepoteker Samuel Mejers regnskaber--- 1 pk.

1/1 1642-1/1-43.Hofapotekerens regnskaber.

5/1 1643-30/10-45 Apoteker Esaias Fleischers regn­

skaber på specerier og medikamenter.

Bilag til regnskabet.

5/1 1643-30/10-45. Antegnelser til regnskabet.

1/1 1643-1/5-44. Hofapotekerens regnskab.

3ilag til regnskabet.

1/1 1644-1/5--16. Hofapoteker Samuel Mejers regnskab.

Bilag til regnskabet.

1646-47. 2 bilag af apoteker Fleischers regnskab.

(15)

ê regnskab--- - ---1 PR«

Bilag til regnskabet.

1/1 1646-15/12-48. Hofapoteker Samuel Mejers afregning.

Bilag til afregning Litr. A. nr. 1 - 10.

15/12 1643-1/1-50. Hofapoteker Samuel Mejers regnskab.

1642-50.Antegnelser til regnskaberne

1/1 1650-1/5-51. Hofapoteker Samuel Mejers regnskab.

1/5 1651-1/5-52. " " " "

1/1 1651-1/5-52. Antegnelser til regnskaberne.

»i 1652-54.Ekstrakt over hofapoteker Samuel Mejers

fordring. --- --- 1 pk.

Hofapoteker Samuel Mejers regnskab.

1652-55. Kgl. majestæts special medikement regnskab.

Hertug Ernst Günters regnskab.

1652-54. Medikamentregnskab.

Afkortning i Samuel Mejers medikament regnskab.

Antegnelser til regnskabet.

5/2 1653-17/11-53. Hofapotekerens afregning (med bi­

lag nr. 1-7)

1/5 1654-30/6-56. Register og fortegnelse på hofapo­

teker Samuel Mejers fordringer(m. bilag nr. 1 - 22) 1656. Enkelte bilag vedkommende Samuel Mejers afreg­

ninger.

4/9 1656-11/5-58. Hofapoteker Samuel Mejers afregning.

Bileg til afregningen samt antegnelser.

2/5 1657-26/4-59. Register og fortegnelse på Samuel Mejers fordringer.

Bilag til registret nr. 1 - 18 Litr. A. B.

Antegnelser til regnskab.

8/5 1650-1/5-64. Hofapoteker Samuel MejerB b^rns ’ afregning med bilag nr. 1-5 Litr. A - E.

17/12 1650-31/1-61. Antegnelser til afregningsregistret.

25. Regnskaber over confecturer, sukker m. m, ,...1 pk.

1648-49.

sukker

Ekstrakt m. ro.

over modtagne og udg. confecturer,

1649-50. 11 II h II II II

1650-51. Ekstrakt over modtagne Og udgivne confecturer sukker ra, m.

1651-52. h h II 11 11 II

1652-53. h h II II II II

1653-54. h h II II 11 II

1654-55. h h II II II II

1655-13/9-57. Regnskab over modtagne og udgivne confec­

turer, sukker ru. in.

7/8 1655-10/8-55. Regnskab over udgivne confecturer,

(16)

11

(25) sukker m’. m.

4/2 1656 - 9/4-56. Regnskab over udgivne confecturer, sukker in. m.

19/6 1656-- 23/6-56. ”

13/9 1657 - 31/12-58. Ekstrakt over modtagne og udgivne confecturer, sukker m. m.

1559-60. " " " ' " " •' "

DRONNING SOFIES REGNSKABER.

26. Regnskab over dronning Sofies hofholdning på Cismar. ..1 pk.

27/9 1594-4/1-95.Ugeseddelregister.

4/1 1595-26/3-95.

22/11 1595-3/1-96. "

1595« Register på indkøb af lam, havre, gæs, høns og

»g.

22/11 1595-21/3-96. Ugeseddelsregister på forbruget i borgstuen.

22/11 1595-27/3-96. Køkkenbog over forbruget af viktua­

lier og anden proviant.

22/11 1595-31/3-9C. Køkkenregister over forbruget af viktualier og anden proviant.

Brødbagningsregister.

8/12 1595-27/3-96. Talglyeregister.

27/9 16OO-6/4-C1. Kokkenregister.

27/9 16OO-7/4rOl. Ugeseddelsregister på forbruget af brod, øl og «leddike.

Ugeseddelregister på forbrug af havre(2 expl.).

27/9 1600-14/3-01. Brødbagningsregister.

27/9 1600-7/4-01. Register på bespisning af en del af dronningens folge.

(17)

(2b)

i'j a-

’ i.

..’7/9 1600-51/5-01. Register over forbruget af viktualier ti) dronningens eget bord,

hegnskaber vedrørende dronning Sophies hofholdning

på Nykøbing. ... 1 Pk*

1596-97. Kokkenbog på Nykøbing slot over forbruget af viktualier og anden proviant 1596 17/4-1/6,1-4/0, 24/11-1597 50/4 .

i oli 1/5-1612 1/5. iiegnskab af en af dronningen«

hotjent.e(formentiig på Mykobing slot) vedrørende staldv«Rsen, beholdning af hr®dder m. m.

Ib26 1/5 - 1627 1/5. Vinkelderbog. .

Dronning Sof ies kammerregnskaber.

1595-1628, Regnskab ined bilag... 29 pk.

Forskellige af dronning Sofies regnskaber...1 pk«

1589-1602. Regnskab over dronning Sofies indtægter og udgifter ved Kieler omslag og forskellige andre lej­

ligheder 1589-1602 og over frøkenskatten 1590-95.

1592-94. Dronningens omslagsregnskab 1595 og Hans Blomes regnskab 1592-94, for en del vedrørende hendes søn Ulrik.

1595-1602. Regnskab af Hans Hartmann.

•1599-1605. Regnskab over den af dronning Sophies moder Elisabeth k-bte ager på Gnoyen mark (i Mecklenburg).

1626. Dronningens omslagsregnskab (både fra Kiel og Rostock).

Regnskaber for Oiamar amt. ... 4 pk.

Ho ... 1 pk.

1591 24/12 - 1592 24/12. Kopi af regnskab.

(Er aflagt til hertug Johan Adolph, men Bynes over­

givet til dronning Sophie).

1594. Jordebog (2 eksemplarer).

1594. Inventarium (ved overlevering til dronning Sophie).

1594 28/1-1595 1/1. Ekstrakt af penge-, Korn- og viktualie- regnskab.

1594 28/1-1595 1/1. Korn- og viktualieregnekab(kladde).

1594-95. Bilag til pengeregnskab.

1594. Svineregister

1594-95. Mandtal, hvorefter der er betalt frøken- og tyrkeskat.1595 1/1-1596 1/1. Regnskab med bilag.

(18)

13 b...« «1 pk.

(30 a-d). 1594-96. Antegnelser.

1597 1/1-1/5. Ekstrakt af regnskab.

Regnskab med bilag.

1597 1/5-1598 1/5. Ekstrakt af regnskab(2 noget afvi­

gende eksemplarer)

Regnskab(2 noget afvigende eksemplarer(det ene eksem­

plar afleveret til Preussen i h. t. konvent, af 15/12 1933)), med bilag.

Antegnelser.

c 1597. Svineregister.

1598 1/5-1599 1/5. Ekstrakt af regnskab{2 noget afvigen­

de eksemplarer).

Regnskab(2 eksemplarer (det ene eksemplar afleveret til Preussen i h. t. konv. af 15/12-1933)), med bilag.

Antegnelser

1598. Svineregister.

1594-98. Restanceregister

: :T999 *1/5-1600’1/5. Ekstrakt af regnskab.*... P Regnskab(2 eksempiarer(det ene eksemplar afleveret til Preussen i h. t. konv. af 15/12-1933)), med bilag.

Antegnelser.

1594-1600.Restanceregister.

1600 1/5-1601 1/5. Ekstrakt af regnskab.

Regnskab med bilag.

Antegnelser.

160J. Inventarium(ved tilbagelevering til hertug Johan Adolph).

31 a-c. Regnskaber for Kiel, Bordesholm og Neumünster. ..3 pk.

Nemlig:

a 1606. "Amtbuch" for Bordesholm... 1 pk, 1607 1/5-1608 1/5. Underdanigat beretning om regnskar

ber for Kiel og Neumünster.

1607 1/5-1608 11/11. Bilag til bygningsregnskab for Kiôl, 1607 1/5-1608 1/5.Ekstrakt til pengeregnskab for

Bordesholm.

Pengeregnskab for Bordesholm med bilag.

Ekstrakt af kornregnskab for Bordesholm.

Korn- og kvwgregnskab for Bordesholm Kmkkenregister for Bordesholm

Trmregister for Bordesholm. ■

1607 1/5-1608 11/11. Bygningsregnskab for Bordesholm med bilag

b 1608 1/5-1609 1/5. Underdanigst beretning om regnskab for Kiel ...t... t, ,1 p^.

Regnskab (med bilag) for Kiel.

Ekstrakt af korn- og kvmgregnskab for Kiel.

Korn- og kvægregnskab for Kiel Tr«pregister for Kiel.

Underdanigst beretning om regnskab for Bordesholm.

(19)

(51 a-c)

(1608 1/5-1609 l/5).(Portsat).

Ekstrakt af penge- og kornregnskab for Bordesholm.

Kvwgregnskab for Bordesholm.

Ugeseddel for udspisning på Bordesholm.

Underdanigst beretning om regnskab for Neumünster.

1609 1/5-1610 1/5... " Kiel.

" " " " Bordesholm.

Brudstykker af regnskab for Bordesholm.

Regnskab for Neumunster. ... ]

1607-10. Inventarier for Kiel, Bordesholm og Neumünster.

Regnskaber for mecklenburgske ejendomme, hovedsagelig

fra dronning Sophies faders tid. ....

52 a-b. For Neu-Buckow : ...,...

1598- 99. Udtog af amtsregnskab. ■ Amtsregnskab med bilag

1599- 1600. Bilag til amtsregnskab, 1600- 1. Udtog af amtsregnskab

Amtsregnskab

1601- 2. Udtog af amtsregnskab Bilag til amtsregnskab

1602- 5. Udtog af amtsregnskab.

Amtsregnskab med bilag Bygningsregnskab.

1604. Fortegnelse over restancer, som skyldes drorin.

Sophie til Anthonii 1604.

53. For Neuen Calden: ...

1601-2. Udtog af amtsregnskab(2 eksemplarer).

1605-4. Udgiftsregnskab.

1604 juni. Inventarium.

54 a-b. For Gutzkow: ...

1599 12/5-Trinitatis. Udtog af regnskab.

Regnskab.

1599.Trinit.-1600.Trinit, Udtog af regnskab Regnskab

1600- 1.Udtog af regnskab.

Regnskab med bilag.

1601- 2. Udtog af regnskab.

Regnskab med bilag 1602- 5. Regnskab.

pk.

pk.

pk.

(20)

15

For Ivenack: ... .. ...

Jnûl-2. Udtog af arntsregnakab(2 eksemplarer).

Amtsregnskab med bilag.

Køkkenregister,

fortegnelse ovei' arbejdere og deres fortæring.

1602-3. Udtog af amtsregnskab

fortegnelse ovex’ arbejdere og deres fortæring.

For Potendorf: ... .. ’ 1601- 2. Udtog af regnskab.

Regnskab.

1602- 3. Udtog af regnskab.

Regnskab.

1601-3. Annotata til regnskaber.

Regnskaber vedkommende Frederik II.s søn Ulrik.

...

1592 7/5-1594 2/11. Fortegnelse over penge, som Apitz v. Grünenberg har modtaget til hertug Ulrik. .

1592 7/5-5/11,(1593)6/5-3/11(7),1594 5/5-2/11, 1594 3/11-1595 15/5, 1595 1/12-1596 31/5. Regnskaber for

hertug Ulrik (for'den aller største del under hans ophold i Tyskland)

1595. Regnskab for 600 daler, som dronning Sophie har foræret hertug Ulrik. Begyndt 1595 18/11.

1592-96. Unummererede bilag til regnskab for hertug Ulrik.

1592 og uden datum. Regnskabssager vedrørende hertug Ulrik.

1621 2/2-1624 24/5. Philip Findelsuns regnskab for leverance af kl^devarer, lærred m. m. til hertug Ulrik, til hans begravelse og til den kongelige livskrædder

161’2 17/1-1624 23/7. Apoteker Peter Strausz'. s regn­

skaber for leverance af "Gewürz und soneten" til hertug Ulrik samt efter hans død.

1622 17/1-1624 29/9. Sylvester Sybrandts regnskaber for leverance af viktualier m. m. til hertug Ulrik samt efter hans død.

1624. Author von Rethens omsiagsregnekab på hertug Ulriks vegne

]624 2/4-2/8. Sammes regnskab for indtægter og ud­

gifter efter hertug Ulriks død.

1624. Christian IV.s hofskrædder Ernst Møllers regnskab for leverancer af varer til S'Tgeklæder for hertug Ulrike Folk.

pk.

pk.

2 pk.

(21)

5fa. Regnskab for Svavsted. ... 1 pk.

1602 1/5-1603 1/5. Regnskab(bagi: Ekstrakt af regnskabet) 1612-19. Kvitteringsbog.

1623 1/5-1624 1/5. Regnskab(l^st indlagt:Ekstrakt af regnskabet) med bilag.

1624. Kornregnskab. '

1624. Jordebog("Hebungsregister").

39. Mecklenburgske amts- og godsregnskaber: ... 1 pk.

1623 Trinit.-1624 Trinit. Amtsregnskab for Bützow.

1623 1/7-1624 21/5. Author v. Rethens regnskab for kost­

penge udgivne til hertug Ulriks hofholdning på Bützow.

1623 Trinit.-1624 Trinit. Amtsregnskab for klosteret Kühne.

1623 Trinit.-1624 Trinit. Amtsregnskab for Warin...

1623 Trinit.-1624 Påske. Regnskab for godset Ziebüll.

Regnskaber vedkommende prins Christian den V.tes hofholdning.

'40. Overslag og beregning vedkommende prins Christian den

V.tes hof holdning... 1 pk.

41 a-c. Kammerskriverens regnskaber. ...3 pk.

Nemlig;

a 1640-42. Regnskab over indtogt og udgift... i pk.

Bilag til regnskabet.

1642-43 Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet.

c

1643. Besoldningsregister på et halvt år frå*£4skb "Fil Miohaelis.

1643-44. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet.

1643-44. Besoldningsregister på et halvt år fra St. Michaeli 1643 til Påske 1644(med 2 bilage).

1644^45 Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskab.

1645-46. Bilag til regnskabet

1646. Besoldningsregister til St. Michaeli.

1 pk

(22)

(41 a-c). 1646-47. Regnskab over indtogt og udgift.

Bilag til regnskabet

1640-47. Antegnelser til regnskaberne

1647. Regnskab over hofroarskalkens og kammerskriveréns rejse til kieler omslag, Lybeck og Hamborg(med bilag).

Restanceregistre på besoldning og kostpenge til St.

Mi chaeli.

Register på forstrækning af en del hoftjeneres resterende besoldning.

Register på udbetaling

Akter vedkommende kammerskriver S*ren Jensens regn­

skabere revision 1668.

•I.-.' a-b. K^kkenregnskaber

På Nykøbing slot... 5 pk.

Nemlig:

a 29/9 1639-8/4-40. Regnskab på indtægt og udgift... 1 pk.

Regnskabsbilag nr. 43.

Antegnelser til regnskabet.

8/4 1640-1/5 1641. Regnskab på indtægt og udgift med antegnelser (med bilag).

1/5 1641-1/5-42. " " " " " "

. ... ,... 1 pk.

1/5 1642-1/5-43. Regnskab på indtægt og udgift (1 bilag).

1/5 1643-3/1-44. " ” " " " (2 " ) 1/1 1644- /1O-44 " " " " " (1 " ) 1640-44. Antegnelser (med bilag) til regnskaberne.

27/12 1645-1/5-46. Regnskaber på indtægt og udgift.

1/5 1646-1/5-47. " " ” " "

c Bilag til regnskabet.

.. .. ...

1645 27/12-1647 1/5. Antegnelser til regnskaberne.

1 pk.

1645 27/12-1647 1/5. Afregning for regnskaberne (tidligere afregning I. 36).

•i Vinkælderregnskaber, 1 pk.

9/6 1642-1/5-43. Regnskab på indtægt og udgift.

1/5 1643-1/5-44. II II II II

1/5 1644-4/5-45. II 11 II " med bilag

4/5 164 5-1/5- 46 II II 11 II

(23)

(4'5. )

44.

4/4 1646-1/5-47. Regnskab på indtægt og udgift.

1642- 47. Antegnelser til regnskaberne,

Hofapotekerens regnskaber. ... 1 pk.

1640-41. Bidrag til hofapoteker Christoffer lierforts regnskaber 31/3 1643-30/1-47. Kort ekstrakt og forklaring over

Christoffer Herforts regnskaber.

Bilag til ekstrukten.

1643- 44. Bilag til hofapoteker Christoffer Herforts regnskaber.

1643-50. Antegnelser til regnskaberne.

31/3 1643-7/4-51. Afregning med hofapoteker Christoffer Herfort.

4 5. Forskellige regnskaber. 1 pk.

46.

47.

1626 1/1-1634 24/10. Fortegnelser over, hvor mange bolde Christian (V) har "verspielt" ("forl^gdt") i boldhuset.

1626-43 og ud. datum. Regnskabsbilag vedrørende (eller underskrevne af) Christian (V).

1642 4/12-1643 /12. Afregning for Stephen Kinchels og Diderik Klockers (af Flensborg) leverancer til Christi­

an (V) af kramvarer og fødevarer m. m. samt forstærk­

ning af rede penge.

Christian IV.s s™n Ulrik.

(Jfr. her 6 a-d) ... ... 1 pk.

1630 og 1632-33. Diverse regnskabsbilag vedrørende Ulrik.

Bygningsregnskaber.

1596-1622. Kort overslag på, hvad der <r forbygget*

på Varberg, Halmstad og Bahus 1596-1622, Laholm 1609- 22, Christianstad 1614-22, Christianopel 1599-1622 og

Aggershus 1596-1620. .

À L-

Gl. eign: skånske handl. Nr. 844. ’ ’ ’ • ’

(24)

48.

49a-c.

1600. Vorzeigniss der Marmorstein, Alabaster und Ser­

pentin, so zu der Thiergericht, welche ... vor königliche Maiestat in Dennemarck .... al hier zu

Dressden zu vorfertigen bestellt worden ... 1 pk.

Anm. Underskrevet af Johan Maria Nosseni, Architecto. Dørindfatningen var bestemt til S parepenge, jfr. Beckett, Frederiksborg IX. 159.

1628-52. Bygnings-regnskaber for St. Ann* Verk og

forskellige bygninger for København slot... 5 pk.

Mern!j g:

a ... 1 pk.

Indhold :

1628 1. januar-1629 1. jan. Extrakt à forklaring over bygnings-regnskabet fur Københavns slot og deromkring.

" " Regnskab over indtægt og udgift til bygningen ved St. An næ.

1629 1. jan.-1650 1. jan. Regnskab over landsbyg­

ningør fer Københavns slot, ved St. Annæ bro og anden stede.

1629 17. aug.-1650 1. jan. Mandtal på pligtsfolk, som har arbejdet på værket ved St. Ann«», og deres be­

tol ing.

1650 1. jan.-1651 1. jøn. Regnskab over landsbygninger fer Københavns slot og ved St. Ann».

1650 1. jan.-1651 1. jan Mandtal på pligtsfolkene, som have arbejdet pA værket ved St. Ann«, og deres beta­

ling

" " Mandtal på pligtsfolk, som have arbejdet på pligtsarbejder ved Ladegården, Emdrups- lund og andet steds.

1651 1. jan.-1652 Phil. Jac. Regnskab over bygningen ved St. Ann».

1651 1. jan.-1652 Phil. Jac. Regnskab over penge, som ere udgivne ti] pligtsfolk, som have været på arbej­

de ved Ladegården, Rosenborg og andet sted, som ikke vedkommer St. Annæ værk, men dog efter hofmesterens befaling er betalt af samme kontribution.

1651 1. jan.-165? Phil. Jac. Mondtal over pligtsfolk, som have arbejdet ved St. Ann» og deres betaling.

b 1652-55. Bygningsregnskaber for St. Anna» værk og for­

skellige bygninger for Københavns slot....l.pk.

Indhold :

1652 Phil. Jac.-L655 Phil. Jac. Regnskab for St. Annæ v»prk.

" " Mandtal på pligtsfolkene, som have arbejdet på St. Anns» og deres arbejdsløn.

(25)

(49 a-c).

1632 Phil. jac.-1633 Phil. jac. Udgift til pligtsfolk, som liave arbejdet på Ladegården for Københavns slot og andet­

steds, som ikke vedkommer St. Annæ værk, men dog betales af samme kontribution.

1633 Phil. Jac.-1634 Phil. Jac. Regnskab for penge til byg­

ningen ved St. An næ.

1633 Phil. Jac. - Hellig Trefold, søndag. Niels Knudsens regnskab over materialier til bygningen ved St. Annæ bro.

Bilag nr. 1-17.

1633 17 jun.-1634 Phil. Jac. Regnskab for bygningen ved St. Annæ bro, Københavns slot og andre landsbygninger.

1634 Phil. Jac.-1635 l’hil. Jac.-1635 Phil. Jac. "

1634 Phil. Jac.-1635 Phil. Jacb. regnskab over bygningen ved St. Annæ.

c 1635-41.Bygningsregnskaber for St. Annæ værk og forsk, bygninger for Københavns slot... pk.

Indhold ;

1635 Phil. Jac.-1636 Phil. Jac. Regnskab for bygningen ved St. Annæ.

<■ ti h U ti

" " " såvel som ved Københavns slot og andre landsbygninger

1636 Phil. Jac.-1637 Phil. Jac. Regnskab for bygningen for Københavns slot.

" " do, for bygningen ved

St. Annæ.

1637 Phil. Jac.-1636 Phil. Jac. Regnskabet for bygningen ved Københavns slot og omkringliggende landsbygninger.

1637 Phil. Jac.-1638 Phil. Jac. Regnskab for bygningen ved St. Annæ.

1638 Phil. Jac.-1640. Regnskaber for bygningen ved St, Annæ.( 2 læg).

1638 Phil. Jac.-1640. Regnskab for bygningen for Køben­

havns slot; og andre landsbygninger.

1640 Phil. Jac.-1641. Regnskab for bygningen ved St. Annæ.

1640 Phil. Jac.-51 10/9. Bygningsregnskab ved Københavns slot ( Materialeregnskab).

1638- Phil. 51. Antegnelser i David Clages bygningsskrivers regnskab.

(26)

21

50. 1644-46. Henrik Müllers regnskab for indtægt og udgift af kontributionstold oppebåret til St. Ann® bygning

og af lastepenge oppebårne til de ny bådsmændsvåninger... 1 pk (Udgifterne til dels anvendte til andre bygningsarbej­

der eller til helt andre djeméd) (Tidligere: Afregn.

H. 117).

Indhold :

1641 1. maj-1642 1. maj. Regnskab med bilag.

1642 1. maj-1645 1. maj 11 tf II 1645 1. måjrl644 1. jan. If II II 1644 1. jan-1645 1. jan. It II II

1641 1. maj-1645 1. jan. Ekstrakt over regnskaberne.

1645 1. jan.-1646. 1. jan. Regnskab med bilag.

1625. Ekstrakt over sisemestres og byfogeders regnskab. J 1646-47 i N^rre Jylland over hvad der er deputeret til j St. Annæ kirkes bygning... *... 1 pk;

[1647 til 1. maj] i

52 1645-44, 1647-48. Ekstrakter over Gotfred Mikkelsens og

Hans Nummesens tommer-regnskaber... ... 1 pk

55 1659-1640. KristianshavnB kirkes bygningsregnskab 1 pk

54

55 a-c.

Klædekammerregnakaber.

1581, 1584, 1587 1/5-1588 1/5 og uden år. Brudstykker af klædekammer-regnskaber...

z,y ,

Farvekammer-regnskaber, ... 5 bd 1 pk

1610-26. Regnskab over indtægt og udgift farvekammer eller farvekælder. 1610 1.

1615 15. septbr.-1618 1. jan.; 1618 1.

i kgl. M.s

jan.-1612 1. jan.}

jan.-1626 1. jan.

Møntmesterregnskaber,

56. 1629-50. Regnskab over menten i Kristiania, eølvtienden, solvkobet og kongens anpart i sølvbjergværket i Sands- vær. . ...

1 Ik

(27)

Slotskirkens bluk-regnskaber. ... 1 pk.

’.'.'/Il 16'59-5/4-41 Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-52.

5/4 1641-6/5-42. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-24.

6/5 1642-21/2-45. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr, 1-25.

21/2 1645-29/5-44. Udgifteregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-50. - Antegnelser til samme.

29/5 1644-20/9-45. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-58.

20/9 1645-29/8-47. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-49.

29/8 1647-17/1-49. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-55.

17/1 1649-22/2-49. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-25.

22/12 1649-1/10-50. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-17.

1/10 1650-1/10-51. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-25.

11/9 1651-22/6-52. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-28.

22/6 1652-5/4-55. Udgiftsregnskab.

Bilag til regnskabet nr. 1-55.

1655 29/4-25/11. Regnskab med bilag nr. 1-14.

1655 29/11-1654 10/1. " ... 1-12.

1654 50/1-1660 28/1. " " " " 1-72, 74-135.

Helliggejstea hospitals (Vartovs) regnskaber, 1.pk.

1654- 35. Mickel Sørensens regnskab over Helliggejstee hospitals indtogt og udgift.

1655- 36. Mickel Sørensens regnskab over det "Nye Hellig- gejstes hospitals" indtogt og udgift.

1634-36. Antegnelser med svar og erklæringer over Mickel Sørensens regnskaber.

(28)

23

59. Regnskaber for leje af kgl. Majestæts .

ejendomme i København. «... 1 pk.

1628-30. Regnskab for leje af kgl. våninger på Gam- inelm^nt, Silkegården og boderne under Barsen.

1628- 29. Bilag til regnskabet. Litr. A. nr. 1-11.

1629- 30 " " " " A - B. nr. 1-5.

1630- 31. Regnskab for udleje af kgl. våninger på Gammelm^nt, Silkegården og boderne under Barsen.

Bilag til regnskabet Litr. A. nr. 1-8.

1631- 33. Regnskab og forklaring på leje af kgl.

Majestæts våninger på den gamle M^nt og ved Øster- vold.

1 bilag hertil.

1631-35. B^rsmesterens regnskab for husleje af Barsens kramsboder og kildere.

Bilag til regnskabet nr. 1-21.

1635-36. B^rsraesterens regnskab for husleje af Barsens kramboder og kildere.

Bilag til regnskabet nr. 1-9.

»

28/12 1637-29/2-43. Ekstrakt over b^rsmesterens regnskab.

28/12 1637-12/12-40. B^rsmesterens regnskab på husleje af Barsens kramboder, kildere og pakhuse.

Bilag til regnskabet nr. 1-8 og 2 unum. bilag.

Antegnelser til regnskabet.

28/12 1640-30/12-41. Regnskab over husleje af B^rsrns kramboder og kildere samt af bagerboderne ved Börsen.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

30/12 1641-29/2-43. Regnskab over husleje af kramboderne og krlderne samt bagerboderne ved Barsen.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

Antegnelser til regnskabet med bilag.

1640 28/12-1643 29/2. Antegnelser.

60 a_c* Nift» sjldeaalteri regnskab... .. ... pk,

»SPlljS: a , ...

1600- 01. Regnskab over inåU*gV og* uågiftl ‘...

Bilag til regnskab nr. 1-2.

1601- 02. Regnskab over indtogt og udgift

(29)

;<.u ;»-e). 1605-07. Forslag over tvende regnskaber for "Worfischende".

Kort ekstrakt over tvende års regnskaber for tvende års

"Worfischende".

1605. Regnskab over "Worfischende" med 1 bilag.

1606. " " "

Bilag til regnskabet.

1607- 08. Regnskab over indtogt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-4.

1608- 09. Regnskab over indtogt og udgift.

1609- 10. " " " " "

Bilag til regnskabet nr. 1-13.

1610- 11. Regnskab over indtogt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-13.

1611- 12. Regnskub over indtægt og udgift.

1612. Kort beregning og overslag, hvad hver t«nde saltet sild af Nibe "Worfischende" kommer til at koste lis.

Majestæt.

1612- 13. Rognskab anlangende "Worfischende" med 1 bil.

1613- 16. Regnskaber over indtogt’ ôg’ ûàgittl ' 1618-20. " " " " "

1619-20. Bilag til regnskabet nr. 1-4.

26/3-21/5 1620. Fortegnelse og besked på Hans Ouffueds

"endelige beholdning, som han til kongen er skyldig bleven"

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

1619. Antegnelser til regnskabet.

1620-21. Regnskab over indtægt Og udgift.

1630-31. II h II II II

1631-32. II h II II II

1632-33. Regnskab over indtægt og udgift,

1633-34. II h II II II

1634-35. II h II II " med 1 bilag

1635-36. II h II II II

Bilag til regnskabet.

1636-37. Regnskab over indtægt Og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 2-3.

(30)

25

(6üa-c) c 637-38. Regnskab over indtægt og udgift... 1 pk.

Bilag til regnskab nr. 1-3 og 1 unum. bilag.

1638-39. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til. regnskabet nr. 1-3 og 1 unum. bilag.

1640. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

1/5 1641. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 3-2.

1641-42. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

1645- 46. Regnskab over indtogt og udgift.

1646- 47.

Bilag til regnskabet. Litr. A-B. Nr. 1-4 og 1 unuromereret bilag.

1645-46. Bilag til regnskabet Litr. A-B. Nr. 1-2.

1547-48. Regnskab over indtogt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

1648- 49. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet.

1649- 52. Regnskab over indtægt og udgift.

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

1652- 53. Regnskab over indtægt og udgift med 1 bilag.

1653- 55. " " " " "

Bilag til regnskabet nr. 1-2.

61. Potaskeværket i Bleking. 1 pk.

1649-55. Regnskab.

62.

Studiegårdens. Kommuniteteta og Regenaens regnskaber. =■ (CU Z/i .pt .Q £ - Zt

-ttircsLi.

1660. Regnskab for hovedskat af Københavns Universitet.

Med bilag... 1 pk.

63a-j. 1633-61. Regnskabsekstrakter, regnskab over indtmgt og udgift med bilag for årene 1641-61, udspis- ningsregistre, jordbøger og registre på landgil­

der og tiender 1633-53, 1654-58.

(fortsattes)

(31)

>• ji. ü..‘gnskab«r over t.ek >?.’tn i rig |.-i Studiegärdens bygninger i. .; ( reparation if itcgensen 16.61, og Hana J -rgenaen l resident?. b‘-4, men bi lag 1-1'5. Inventariumslister for 1654-66, 10%-f»0, samt normere alutning over regn- sKabr.antegnelaei* ud i afgangne Doktor Thomas Finches

Oeconomie regnskaber... 10 pfc.

i. hegn.-skab uf :>< 11linds s ti ft pä kgl. Maj ■ •s t’rts anpart

uf t;i enderne. ... .1 pk.

hegnskab af S’<>l lunds stift pfl kgl. Majestæts lnp-irt uf ta end erne.

Il . > _ K* ’• •• ••• H »I H II

I ' I <- . J •

■ . .'u.-gtiskab for *:2Y1 tj 1 jie sårede soldater. (Almisse

... 3 Pk’

i*,i i rinse-16’12 2y/9. Regnskab for tavlepenge til de såre­

de soldater af Lunde stift.(Med 1 bilag).

1615 29/9-1611 29/9. Regnskab for tavlepenge til de sfti‘e-

<le soldater af Lunde stift.

I* 15 l inse-lf.l 4. hegns«ab for tuvlepenge af Fyns stift.

1611 i'åske-1612 29/9. hegnskab for almissepenge af Ribe stift.

KEGNHEaBER OV.EJ< ”PROVSTERS OG FRISTERS EKSTRASKATTER"

Lunde o ti ft... ...

I nd b o 1 d ;

JCJ1-14. Regnskab ov~r pi>!uteskat.

!6. Pft’S terjkat .

it^6. Wand tal pS «ugn^pf. ster til Martini, med 1 bilag.

(IC 77 3/5. ) ” •» " h h

!?>.'/. Portegneise akat ti] dartini.

(32)

• 27

(6€). lb2C. Navnetavle på sognepræsterne t.il Jul, med 1 bilag.

GI. sign. for årene 1626-36: Reg. 95 nr. 856.

1629. II Påske " 1

1629. Mandtal II Marti ni" 3

1530. Navnetavle " " II > il 1 1631. Mandtal " " II Martini" 2 1631. Sognepr»sters mandtal til Jul 2 1632. Mandtal på pr»>steskat II Martini "2 1633. Skatter til Martini.

1634. " " , med 1 bilag.

1635. Mandtal sregister over prmsterne til Martini 1636. Skatten til Martini, med 1 bilag.

Srollande stift. ... 1 pk Indhold :

1612. Mandtal over krigsskatten til Martini.

1626.

1627.

1628.

1629.

1633.

prrosteakatten til Philippi Jacobi, ki'igsakatten til Fastelavn,

unionsakatten til Michaeli og Jul.

skatten til Martini.

1640.

1635. Il II II II II

1637. It II II II 11

1639. II II II II Påske

" unionsskatten til St. Hans.

1655-62. «Tkebiskop Svanes regnskab for skatter og konsumtionen af Sjællands stifts gejstlighed.

Med antegnelser og kvittanoe-extrakt 1663.

h h

üb. Fyns stift. ... 1 pk Indhold ;

1626. Mandtal på alle sognepræster i Fyns stift.

Mandtal pA skatt»r. til Martini med 1 bilag.

(fortssttea)

(33)

(bb) 1627. Mandtal på Kontributionen til Philippi

Jacobi og Martini. Bilag til ruandtallet nr. 1-4.

1647. Mandtal på kobber- og tinskatten til Pinsedag.

1633. Mandtal på skatten til Martini med 1 bilag.

1634 11 II 11 h 11 Il J 11

1635 11 11 11 h * 11

1636 11 11 11 II It

1637 11 > 11 II II 11

1645. Fortegn i Lollands Med bilag.

else på Nørre-,

hovedskatten af gejstligheden Sonder- og Musse herreder.

1651-61. Regnskab og forklaring på skatterne.

Bilag til regnskabet Litr. A-H, nr. 1-19.

Antegnelser og decision (med koncept). 1666 21. marts 1660. Fortegnelse på hovedskatten.

69. Vendelbo stift. ... 1 pk.

Indhold:

1642-57. Ekstrakt over skatterne.

Regnskab og forklaring over skatterne.

Bilag til regnskaber nr. 1-55.

1660-61. Bilag til regnskab for hovedskatten.

70. Viborg stift. ... 1 pk.

Indhold ;

1637-42. Registrering over Viborg stift og kapi­

tels unions-pengeskatter.

Bilag til registreringen Litr. A, nr. 1-20 og 1 unum. bil.

3643. Forklaring over pengeskatterne til St. Hans og Martini.

Bilag til forklaringen Litr. A-C, nr. 1-3 og 4 unum. bilag. Antegnelser til samme.

1646. Mandtal over skatten til Michaeli og Martini. Bilag til fornavnte mandtel.

1647. Mandtal over skatten til Michaeli og Martini.

Bilag til forn. mandtal. Litr. F-H og 2 unum.

bilag.

3643-51. Antegnelser til regnskab for præsteskat.

(34)

29

71. Aarhus stift... 1 pk.

Indhold :

1615. Register på skatten.

1651-57. Ekstrakt over pengeskatterne.

" Mandtal " " Litr. A-B.

Bilag til ekstrakten nr. 1-10,

1657-40. Ekstrakt over 6 nnionsskatter.

" Mandtal over 6 " Litr. A-F.

Bilag til ekstrakten nr. 1-7.

1646-57. Regnskab over skatterne.

Bilag til regnskabet. Litr. A-R, nr. 1-19.

Antegnelser til regnskabet.

1660. Regnskab (med bilag) for hovedskat af gejst­

ligheden (herunder også kapitlet).

Indhold :

Ribe stift. ... 1 pk.

1611 Regnskab over pr*psteskatten til St. Martini 1621 Regnskab over skatten til Martini med 1 bilag

1622 II II II II II

1654-59 Ekstrakt over pr«psteskatterne 1654-56 Mand tal over prRRSteskatten

1657 11 11 11 til Martini.

tf II II

1658 tl II

unions præøteskatten til Jul.

* • til St. Hans

II II II

pr«f>steskat ten til Michaelis.

1659.

II

Mandtal

II

over unions præsteskatten til Påske.

" Michaeli.

II II II

1654-59 Bilag til regnskaberne over forn. skatter.

Ekstrakt-regnskab på unions 1640-41

Bilag til ekstraktregnskabet nr

prmsteskatter.

5-9.

1640.

med II

Mandtal over 1 bilag.

Il II

unions

11

prwsteekatten

II

til påske,

" Martini, med

1640.

med

2 bilage.

Mandtal over 1

unions prp»3teskatten til Fastelavn bilag

1641.

med

II II II 11

" Michaeli bilag.

1

(35)

(72). 1643-47. Kort ekstrakt over 5 pengeskatter.

Bilag til ekstrakten Litr. A, nr. 1-5.

3643 Mandtal over unions præsteskatten til St. Hans.

" « " " " " Martini.

1644 " " " " " Michaeli og Martini med 1 bilag.

1647. Mandtal over unions præsteskatten til Michaeli og Martini.

Bilag til mandtallet Litr. D. og 3 unum. bilag.

1643 Mandtal over unions præsteskat til Michaeli og Martini.

1643-48. Antegnelser til regnskab for præsteskatterne 1650. Regnskab over præsteskatten til Martini.

Bilag til regnskabet nr. 1-4.

1651. Mandtal over unions præsteskat til Martini (med 1 bilag).

1652. Mandtal og rigtig fortegnelse på skatten af præster og provster.

1653. Mandtal og rigtig fortegnelse på skatter af præster og provster til Michaeli.

1653-56. Bilag til regnskab over pengeskatterne Litr. A-D, nr. 1-5.

Regnskaber over Bomkapitlernes ekstraskatter.

73. Lunde kapitel... ....1 nk Indhold*

1627. 1. termins kontributionsskat til Philippi Jacobi dag.(GI. sign, af reg. 95, nr. 856.).

1650-52. Rigtig fortegnelse efter jordebogen på det gejstlige gods som enhver hos Lunde kapitel

er medforlovet hvoraf udlægges til kgl. Majestæt en trediepart af alle slags.

Bilag til fortegnelsen fra år 1652.

74. Roskilde kapitel. ... 1 pk.

Indhold :

1621. Skatteregister til Martini.

(fortsættes)

(36)

31

1628. Mundtalaregi ster på akatten til Midfaste.

Bilag til mandtalsregister Litr. A, nr. 1-25, 27-38, 40-41.

Restancer på skatten til Midfaste med 1 bilag.

Mandtaleregis ter på skatten til Jul 1628 og Påske 1629.

Bilag til Mand talsregister Litr. B, nr. 1-38.

Restancereginter på fornævnte skat.

1631. Mandtalsregister på skatten til Krietianspris bygning i Holsten (til Jul).

1642-57. Regnskab for skatter og kontributioner.

1636-42. Bilag til regnskub over ekstraskatterne.

1642-56. Skattebreve nr. 1-21.

1647-58. Kgl. missiver angående graverskatten.

Nr. 1-6.

1647. Bilag til regnskab over graverskatten nr. 1-9»

1647,49,51. Kgl. missiver angående rytterhold.

Litr. A-B.

1647-49. Bilag til regnskab over rytterskatten.

1652. Bilag til regnskab over graverskatten nr. 1-4

1655. II II II h II nr. 1-4

1656. II II II h II " 1-5

1657. II 11 II h 11 " 1-3

75«

1642-56. Bilag til regnskab over kontributioneme nr. 22-54.

Antegnelsei* til regnskab over adskillige påbudne skatter.

1657. Bilag til regnskab over den godvillige Kon­

tribution nr. 1-16»

Aarhus, Ribe og Viborg kapitler. ... 1 pk.

Indhold ;

' Aarhus kapitel,

1642r60. Regnskab over kontributioner-.

Bilag til regnskabet. Ekstrakt af regnskabet.

Antegnelser til regnskabet.

(1660. Se ovfr. nr. 71.)

(fortsattes)

(37)

Ki ce kapj lej..*

I i;?/- 11. Res t'u»t* regi 3t.*sx- loi* um onaskattev.

Li J vi 1 r*H i <-?gi :j tre t.

Afr»*£ii! ng p<< skatterne, til at* regn i ugen nr. 1-14.

Antegn-*1 se til sKal teregnskob? t.

M. At’regnhig resterende skatter med bilag, nr. 1-h.

li, /ti I L7 . Regnskab o^er skatterne, bi 1 til regnskabet nr. 3-22.

ilntegnelser t • 1 ». egnskabet med 1 bilag.

Viborg kapitel.

l . ‘•.egnsk’tb over pengeskatterne.

Ri 1 Mg til regnskabet.

Ant-gnelser ti l regnskabet med (2) bilag(c?et ene en iordeoog).

l£50-<>. hr. Jacob lensen (kannik i Viborg L'orokapi tel ). s afregning for i tredjedele afgift af indkomsten af tians kapitel^»»'!* 'f^r: Afregn. J25).

16S>0—55. Viborg Latinskolen rektors, lektors, kon- reklorn og høreres afregning for 3 tredjedeles afgift af indicmstr,. if deren kapilelgods (f«r:

Afregn. W 4).

Regnskabet* c ve t* kpha’Mernes ekstraskatter.

gkflnpk* og hullandsk* byer, ... 1 Indhold ;

Helsingborg,

1640-46. EKstx’ukl um 6 uniona pengeskatter.

Bilag til regnskab over unionsskat.terne.

Kulkenbjerg.

16?9-3O. Bilae. til x'egrsicab på pengeskat terne.

It;'y-41. Register over 6 pâbudne pengeskat ter.

Bilag til registret nr. 1-9.

1644'. Bilag til. regnskab på skattene til *3t. Hans og Martini.

(38)

35

Kongelf;

1646. Bilag til regnskab på by skatterne til Michaeli og Jul.

Bilag til regnskab på Kontribution til Michaeli og Jul.

Kongsbach;

1629-50.Bil ag til regnskab på pengeskatterre til Martini 1629 og 1650.

1655-42. Bilag til regnskab over hvervningsskatten.

1658-42. " " " " unionsskatten nr.1-9.

1642. Bilag til regnskab på skatten til Martini.

Lund;

1659-42.Register over unionsskatter.

Kvittancer på unionsskatter nr. 1-10.

Varbierg:

1629-50. Bilag til regnskab på pengeskatten til Martin! 1629 og 1650.

1659-42. Bilag til regnskab på unionsskatten nr. 1-5•

p1 landske byer. ...1 pk.

Indhold ; Helsingør.

1645. Mandtal over grundskatten.

Bilag til Mondial nr. 1-2.

Mandtal over kopskatten.

1649.Afregning på punges catten til 14 dage efter Michaelis med bilag nr. 1-5.

1650- 51. Forklaring på byons skatteregnskab med bilag nr. 1-5.

1651- 52. Afregning på de resterende pengeskatter til Martini 1651.

Bilag til afregningen nr. 1-2,4,6-16.

1651- 55. Regnskab over skatterne.

Bilag til regnskab nr. 1-15.

1652- 55. Antegnelser til byskatternes regnskab.

(39)

(77). 1655-56. Mandtal på pengeskatten til 3 uger efter Michaelis 1655.

1656-57. Mandtal på den taxerede byskat.

Regnskab på skatterne med bilag nr. 1-6.

70. Holbmk, Kalundborg, Korser, ... 1 pk»

Indhold:

Holbæk,;

1629-33. Regnskab over resterende pengeskatter.

Bilag til regnskabet. Litr. A-F, nr. 1-7.

1636. Fortegnelse og register på tjenestekarle­

skatten til Martini 1636.

1642-44. Borgmester cg råds forklaring på skatter. ;

Bilag til forklaringen nr. 1-4. i

i

1645? Regnskab for grundskat. i

1649. Ekstrakt over 2 unionsskatter. »

Bilag til ekstrakten nr. 1-2. '

Kailundborg« i

1635-50. Regnskab over de resterende skatter. ;

Bilag til regnskabet nr, 1-29, i

Antegnelser til regnskabet. ;

1650-60. Skatteregnskab. |

Bileg til regnskabet Litr. A-K. Nr. 2-64. ’

Antegnelser til regnskabet. |

Korsnrf ' i

1637-51. Regnskab og forklaring på sjatter. ! Bilag til regnskabet Litr. A-D, nr» 1-16.

1645. Mandtal og forklaring på grundskatten

m. 1 bilag. •

1645. Mandtal og forklaring på hovedskatten m. 1. bilag

1637-61. Antegnelse til regnskab over skatterne.

(40)

K * i h r i h ' i v ‘ i : ... .. ... . i? pk.

H feinl i g :

h... „... 1 pk.

I 1 () :

16?7~3b. Hegrtf'kab p.i indt»pgt og udgift pâ kgl. og kronens pAbudne skutter for 8 &r,

Bilag I il r h g n skab 1. Li tr. A-D, F-G, I-K. AA-BFj 11. Li i r. A-I»; nr. i-3,18-19,22-30,3^-33,3ö-38,

•’ -4 5, -K., <!•!-' I.

bilag ti! antegnelser til regnskab Litr. A og nr. 1.

('verslag ov-r t. jenesteörengesikattun.

bilag ti» over-slug nr. 1-4.

lb'i l. ïi'-.«;t.ui<;e af vol dukat til 1631 29/9 af DaniOiirke riges i-Ads og idets n-iuit prof essorera, pprsters O.1..S gårde i København.

1640-44. bo feines 1er og rå-lum-nd udi København deres afregning ;-nl r.ngnivlr b resterende unionsskatter, med bilag.

1.645« f4undta.l pA hovedskat t en med bil’-g Litra A cg nr. 1-4.

1645. Antegnelser ril '-egnrkeb for hoved skat, ten CC. for i.rntu'sk.atxen wed bilag nr. 2.

b... 1 pk.

Indhold :

1649-56. Regnskab cg forklaring pA de skatter og kon tribut.! ener, som ved Kgl. Majestæts breve ere påbudte at udgive af København by fra 14.

dug efter St. Michel i 1649 og til 3 uger efter St . rnicheli l6'-b.

Regnskabs bi log nr. 1-4'J.

A. Mandtal ever fjerdeparten af tjenestefolks l«n i København i alle 8 kvarterer, som var bedaget at udgives i i I ft. lAartinsdag 1652.

B. Grundskat af Københavns by 1653 efter Kgl.

r«. s breve ist. 21. april.

G-F.Foit< melse over dem i København, som have angivet nt have frit jordegods i Skåne, Fyn,

>Iy 11 ond <ig £>pl 1 and.

G. Kongens folk, ;;om rester med grundskatten.

H, G ru n G s k a 11 e re » t &n c c over adelen, gejstlige up fattige l.orpta’e.

Ar ; l i v i .*« »r t .

•Jko» tematid i . hvori findo.- Arstnllec 1657.

(41)

Indhold : K»ge :

1632-38.og 1653. Overslag og afregning på penge­

skatter som borgemester og råd resterer med.

Bilag til overslag og afregning nr. 1-18.

Nykc*bi ng:

1629. Mandtal ovei' tjenestedrenge ir.. m. vedr<* ren­

de pengeskal ten til Martini.

1627-28. Regnakab over den 4de termins pengeskat så og tvende åro årlige byskatter.

16-19-1654. Regnskab for pengeskat, drengeskat, bådsmandsakat, årlig skat m, m. (med bilag).

1654- 55. Regnskab over don ved miss. 165 pftbudne unions pengeskat,

1655- 56. Antegnelser.

Præstø;

1648-55. Regnskab på skatterestancer.

Bilag til regnskabet Litr. A-E, nr. 1-18.

Antegnelser.

Ringsted ;

1642-44. Kvitteringer på unionsskatten af Ringsted by nr. 1-3, 5-6,

1644-45. Regnskab på byens årlige skat til Martini 1644 med bilag nr. 1-2.

1657. Regnskab på skatterne.

Bilag til regnskabet nr. 1-30.

Roski Ide ?

1632. Kvittance på skatten til Martini 1632.

1643. Registrering over 2 unionsskatter og en bådsmande^'vervningsskat med 3 bilag.

1635-42. Restanceregister over bådsmandehvervnings- skatter 1635-1641 og unionsskatter 1640-42.

Bilag til registret nr. 1-11.

(fortsættes)

(42)

37

(8ü). 164'1. Bilag til regn'-keb over unionsskatten ti]

Båske.

Slangerup;

1644-45. Wandtal på hovedskatten med 1 bilag.

1657-58. Regnskab for indkvai’tering m. m.

SIagelse;

1637-52. Ekstrakt over resterende og ukvitte.rede skatter.

1637-55. Regnskab og underretning om skatter 1637 24/6-1655 4/8, n-ed antegnelser.

1657-61. Regnskab og forklaring på påbudne skat­

ter med bilag og antegnelser.

1645. Mandtal på hovedskatten til St. Rans.

Stege ;

24/6 1643-24/6-44. Ekstrakt over skatter.

Vordingboi'g:

Afregning med borgmester og råd for resterende pengeskatter 1627,1639-45,1649-55.

bilag til afregningen.

Fortegnelse på resterende skatter 1642-44,1649-56.

Bilag til fortegnelsen nr. 1-2.

1656-61. Fortegnelse på skatterestancer.

Bilag ti.1 fortegnelse nr. 4-7.

Bilag til regnskab på pengeskatten til 3 uger efter St. Michelsdag.

81. Smålandenes byer, ... ....1 pk

Indhold ; Maribo:

2/6 1629. Rentemesterens bevis på 4000 rdlr. til borgemei.’ter S^r^nsen i Maribo.

16'30-34. Regnskab og basked på de resterende penge­

skat ter.

Bilag til regnskabet nr. 1-3.

1636-47. Borgmesteree og råds forklaring på reste­

rende skat* er.

Bilag til rorklaringen Litr. A-G. Nr. 1-10 og to unummererede bilag.

(43)

Nakskov;

1643. orklåring og r»?gnskab på resterende skatter.

16-13-18. Antegnelser til skatteregnskah.

i

i

i

Nykøbing på Fals-1 er:

1632-42. tegnskab på unions- og pengeskatten, med bil ag.

1635-48. Regnskab på skatter.

Bilag til regnskabet nr. 1-13.

1645. Antegnelser til regnskab på resterende skatter.

j

i

I i

j iI

I i i I

■i»

i

jjj, sted : Se Sakskøbing.

1••10-11. Bilag til regnskab over unioneskatterno Pr. 1-3.

i t

1643-48. Forklaring over de resterende skatter. ( Bilag til forklaringen Litr, A-N.

1653. Regnskab over unionsskat af Sakskøbing og

Nysted. \

Bilag til samme Litr. A-B, nr. 1-4. J

Stubbekøbing:

1642-47. Borgmester og råde forklaring på penge- . i ;

3katter. ’ ;

Bilag til Litr. A-F, nr. 1-4.

Fynske byer. ...i pk : Indhold ;

Bogense:

1637-42. Fortegnelse på påbudte eketter, som borge­

mester og råd samt menige borgerskab resterer med.

Bilag Litr. A, nr. 1-3.

Fåborg:

1625-26. 3 bilag til regnskab på terminskatten.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og