• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat .

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat ."

Copied!
112
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat .

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

SLÆGTEN BOM

MED SIDELINIER

ET BIDRAG TIL KERTEMINDE BYES PERSONALHISTORIE

UDARBEJDET AF

OVE HANSEN oc E. JUEL HANSEN

ODENSE * MCMXXV

(3)

STAMTAVLE

OVER

SLÆGTEN BOM

MED SIDELINIER

ET BIDRAG TIL KERTEMINDE BYES PERSONALHISTORIE

ODENSE 1925

(4)

foreligger nu denne Stamtavle. At det har varet saa længe, skyldes især, at vi har ment, at Stamtavlen vandt ved at ligge nogen Tid, og vor Formening er heller ikke blevet skuffet, idet der Tid efter anden er kommet flere og flere Oplysninger frem, saa det er — som det vil ses — lykkedes ikke alene at føre Slægtens Stamtræ saa langt tilbage, som det vist overhovedet er muligt, men ogsaa omtrent at fuldstændiggøre Stamtræet i alle dets Forgreninger.

For den Interesse og Offervillighed, Slægtens Medlemmer har vist saavel under Stamtavlens Udarbejdelse som ved dens Udgivelse, bringer vi herved vor bedste Tak. Ogsaa for den Imødekommen, der under Udarbejdelsen er vist os saavel paa Arkiver som af Private, er vi megen Tak skyldig; særlig skal vi fremhæve den udmærkede Hjælp, som er ydet os af Fru Kirstine Lund, Nyborg, og D'Herrer Kontorchef V. Kanneworff, København, Arkivar S. Nygård og

Underarkivar Seesten.

Det er vort Haab, at vort Arbejde maa blive Genstand for overbærende Kritik og møde Forstaaelse hos Slægtens Medlemmer, hvem vi indtrængende beder om hver for sit Vedkommende at holde Stamtavlen å jour, ligesom vi vilde sætte Pris paa at modtage mulige Rettelser og Tilføjelser, der af Hen=

syn til en eventuel senere Udgave maatte være at tilføre Stamtavlen.

Odense, i April 1925.

Ove Hansen. E. Juel Hansen.

(5)

aft... aftakket begr... begravet cst...constitueret

dbkf...Daaben konfirmeret, fremstillet i Kirken efter Hjemmedaab

dbt... døbt dim...dimitteret

D.M... Dannebrogsmand f... født

f. c... født circa g. m... gift med

g.l°m...gift første Gang med, o. s. v.

gvb...gevorbne hjdbt... hjemmedøbt Krtm... Kerteminde

M.f.D.R... Medaille for Drukne(n)des Redning ord... ordineret

R.afDbg. . Ridder af Dannebrogsordenen R. St.Stan.. russiske St Stanislaus^Orden s.A... samme Aar

s. M... samme Maaned

S. N... svenske Nordstjerne Orden ss... sammesteds

S.V... svenske Vasaorden t. ref orm... tysk reformerte Kirke v.t...viet til

v.l°t. ... .£viet første Gang til, o. s. v.

+... død

(6)

Aarhundrede levede to Brødre Christen Rasmussen Bom og Peder Rasmussen Bom. I det attende Aarhundrede optræder der i Kerteminde en Herman Mad*

sen Bom, som det ikke har været muligt at faa knyttet til de ovenstaaende.

Som det vil ses nedenfor giftede Christen Rasmussen Boms Enke Maren Michelsdatter sig strax efter Mandens Død med en Skomager Rasmus Madsen, der ogsaa førte Tilnavnet Bom, hvad enten det nu var, fordi han havde ægtet Maren Boms, eller han i Forvejen bar dette Navn, ja maaske var en Slægtning af hendes første Mand. Forudsætter man, at han var en Slægtning af de to Brødre, ligger det nær at antage, at Herman Madsen Bom i Kerteminde har været en yngre Broder til Rasmus Madsen Bom. Desværre findes Odense Kirkebøger før 1700 ikke mere; der er dog, forinden de er gaaet tabt, gjort Uddrag, men disse giver ingen Oplysning om de her anførte Personer.

Stamtavlematerialet er saaledes grupperet:

Christen Rasmussen Bom Peder Rasmussen Bom Herman Madsen Bom

1. Linie. 2. Linie. 3. Linie.

(7)
(8)

været Jordbruger. Boede udenfor St. Jørgens Port. g. m. Maren Michelsdatter, der strax efter hans Død ægtede Rasmus Madsen; han blev Værge for hendes Børn af 1. Ægteskab og kaldes da Rasmus Madsen Bom; nævnes 1707 som Vurderingsmand i Odense. Børn: |T|—1~2~]:

m Rasmus Christensen Bom, f. før 1669, begr. 10/3 1732 i Krtm., Skomager ss., nævnes 1696 som Tingmand ss. v. 29/5 1724 ss. t. Dorthe Nielsdatter, f. c. 1690, begr. 12/3 1776 i Krtm. (g. 2o m. Skomager Rasmus Jost).

Børn: A—D:

A. Mette Marie Rasmusdatter Bom, dbt. 1/2 1725 i Krtm.

B. Måren Rasmusdatter Bom, dbt. 28/10 1726 i Krtm., f 8/12 1786 ss.

g. m. Jacobus Hansen, dbt. 14/8 1735 i Krtm., begr. 26/8 1806 ss.

(Søn af Hans Pedersen Jyde og Anna Nielsdatter). Snedker ss. (g.

2°m. Maren Hansdatter, 3° m. Maren Jensdatter, hun g. 2° m. Gaards*

karl Lars Nielsen). Børn: 1—2;

1. Hans Jacobsen, f. c. 1758, f 7/3 1798 i Krtm. Løste Borger*

skab som Skomager 31/12 1792 ss. v. 23/10 1788 ss. t. Kir­

sten Hansdatter. Børn: a—b:

a. Jacob Hansen, dbt. 15/11 1789 i Krtm., begr. 27/1 1790 ss.

b. Maren Hansdatter, dbt. 10/3 1791 i Krtm.

2. Dorte Cathrine Jacobsdatter, f. c. 1763, f 12/3 1815 i Bovense, 52 Aar gi. v. 24/7 1795 ss. t. Hans Rasmussen, dbt. 1/1 1761 i Rynkeby, f 9/2 1812 i Bovense (Søn af Rasmus Træskomand).

Bødker ss. (g. lom. Anna Kirstine Pedersdatter). Børn: a—e:

a. Anna Kirstine Hansdatter, dbt. 7/10 1796 i Bovense.

b. Maren Hansdatter, f. 8/12 1799 i Bovense, f 29/7 1801 ss.

c. Maren Hansdatter, f. 23/9 1802 i Bovense.

d. Hans Jacob Hansen, f. 6/11 1804 i Bovense.

e. Jensine Hansdatter, f. 10/8 1809 i Bovense, f 28/4 1811 ss.

C. Christen Rasmussen Bom, dbt. 6/8 1729 i Krtm.

D. Christopher Henrich Bom, dbt. 10/3 1731 i Krtm., begr. 13/12 1784 ss.

Skomagersvend ss. Ugift.

(9)

ID

C.

Hans Christensen Bom, dbt. 1/8 1669 i Odense (Frue) begr. 4/11 1724 i Krtm. Skomagermester ss. v. 4/7 1696 ss. t. Maren Erichsdatter, begr. 5/3 1738 ss. 81 Aar gi. (?) (g. 2° m. Skomager Peder Erichsen). Børn: A—I:

A.

B. er rimeligvis Tvillinger.

En Søn. begr. 29/12 1696 i Krtm.

Karen Bom, dbt. 22/12 1696 i Krtm., begr. 24/12 s. A. ss.

Christen Hansen Bom, hjdbt. 1/12 1697 i Krtm., begr. 4/8 1761 ss.

Skomager, senere Købmand, i 1743 Overformynder, genoptaget 26/6 1756 i Skomagerlauget ss. v. 19/7 1725 ss. t. Anne Maria Chri=

stophersdatter Fogt, f. c. 1697, begr. 24/11 1675 i Krtm. (Søster til nedenstaaende Michel Christophersen F.). Børn: 1—2:

1. Hans Christensen Bom, dbt. 9/5 1726 i Krtm. I rejste som unge 2. Christopher Christensen Bom, dbt. 28/1 1729/ fra Kerteminde,

i Krtm. I hvorhen vides ikke.

D. Maren Hansdatter Bom, hjdbt. 14/1 1700 i Krtm, begr. 11/12 1783 ss. v. 1° 23/4 1722 ss. t. Michel Christophersen Fogt, begr. 12/12 1732 ss. Bødker ss. 2° 10z4 1733 ss. t. Hans Andersen Krag, hjdbt. 3/12 1707 ss., begr. 1/4 1774 ss. (Søn af Bødker Anders Jacobsen og Dorte Lauritzdatter Krag). Bødker, senere Købmand, Fattigforstander, Brand*

inspektør, eligeret Borger, 1741—42 Kæmner ss. Børn: 1 — 11:

Af 1. Ægteskab:

1. Anna Maria Fogt, dbt. 26/1 1723 i Krtm., f 2/12 1782 ss. v. 1°

(trolovet 25/1 1741) t. Christen (Nicolai) Laurentin, dbt. 22/8 1718 ss., begr. 14/12 1765 ss. Fattigforstander og Kirkeværge ss. (Søn af Peder Nielsen L.) 2° 9/10 1767 ss. t. Anton Wilhelm Holtz=

apffell, f. c. 1734 i Hessen, begr. 26/1 1790 i Krtm., Eskadrons*

feltskær, senere Kromand ss. (g. 2° m. Else Christine Claudi).

Børn: a—h:

a. Sara Laurentin, dbt. 9/1 1742 i Krtm., f 2/6 1806 i Vejle, v. 1° 12/3 1761 i Krtm. t. Stephen Madsen, dbt. 1/7 1732 ss. (Søn af Købmand Mads Stephensen og Christine Lau*

ritzdatter Leermand). Skipper og Købmand ss. (g. 1° m.

Karen Bøgvad); 2« 2/5 1770 ss. (Tilladelse 27/12 1769) t.

Johan Jacob Birchholtz, f. c. 1723, f 27/4 1802 i Vejle.

Korporal i 2. fyenske Rytterregiment, Adjudant og Kornet 1761, Kornet 13/7 1762, garnisonerede i Krtm. fra 13/7 1762, blev 16/10 1763 sat paa Ventepenge, Sekondløjtnant 26/2 1766, Stabssekondløjtnant i 1. jyske National*Bataillon 1/5 1769, — Bataillonen indlemmedes 1/7 1774 i holstenske gvb. Infanteriregiment, men overgik 19/1 1775 til born*

holmske gvb. Infanteriregiment, — blev 1/10 1778 Sekond*

(10)

løjtnant i det nyoprettede fyenske Infanteriregiment, dim. 3/11 1779, kaldes ved sin Død Landeværnskaptajn. Børn: I)—VI):

Af 1. Ægteskab:

I). Karen Anthonia Stephensdatter, dbt 14/10 1762 i Krtm., begr. 10zll 1763 ss.

Af 2. Ægteskab:

II). Kristen Nikolai Birchholtz, dbkf. 12/10 1771 i Jelling, f 5/1 1817 i Kø?

benhavn (Holmens). Dim. fra Herlufsholm 1792, studerede Jura, men tog ingen Examen, Kopist i det danske Kancellis 2. Revisionskontor for Køb?

stadregnskaber 13/9 1805, levede desuden af at informere i Skrivning og Tegning. Ugift.

III) . Lovise Marie Birchholtz, dbkf. 6/5 1773 i Jelling, levede i 1817 i Køben?

havn.

IV) . Anna Marie Birchholtz, dbkf. 13/4 1775 i Jelling, v. 6/1 1796 i Dybe t.

Bendix Claudi, f. 25/3 1758, dbt. i Vamdrup (Kirkebogen bortkommen), t 1826. exam. jur. 1781, Birkedommer i Rysensteen Birk (g. 1° m. Kristine Feldt). Børn: A)-H):

A) . Christian Claudi, hjdbt. 4/11 1795 i Dybe, f 12/8 1883 i Nyborg.

Fuldmægtig hos By? og Herredsskriver Thorlacius i Ringkøbing, senere Toldkasserer i Stege, v. 18/5 1823 i Lemvig t. Adamine Chri=

stine Frideriche Dahl, f. 31/12 1799 i Faaborg, f 8/2 1885 i Nyborg (Datter af Told? og Consumptionskasserer, Postmester, Kaptajn Adam Christopher D. og Elisabeth Maria Mossin). Børn: (I—(II:

(I. Johanne Caroline Wilhelmine Claudi, f. 9/5 1824 i Stege, + 31/12 1872 i Krtm. Ugift.

(II. Christian Frederik Emil Claudi, f. 13/10 1828 i Stege, f 16/8 1897 i Nyborg. Student fra Frederiksborg 1847, cst. Underlæge i Hæren 1849—50, Lægeexamen i Sommeren 1855, Kandidat ved Frederiks Hospital 1856—57, Underlæge i Hæren i Køben?

havn 4/2 1856, karakt. Overlæge 3/5 1862, R. af Dbg. 27/6 1864, forflyttet til Nyborg i December 1864, overkomplet Over?

læge 21/9 1867, fast Overlæge 13/8 1873, D. M. 14'2 1882, Afsked 15/3 1893. Ugift.

B) . Johan Jacob Claudi, hjdbt. 16/3 1797 i Dybe, begr. 25/3 1799 ss.

C) . Anton Vilhelm Claudi, hjdbt. 13/2 1798 i Dybe, f før 1845. Koffardi?

kaptajn, v. 26/10 1827 i Lemvig t. Terese Schønau, f. 8/11 1806’ss., t 7/8 1859 ss. (Datter af By? og Herredsfoged, Justitsraad Frederik Christian S. og Christiane Sophie Petrine Schaumburg). Børn: (I—(IV:

(I. dødfødt Søn, f. 5/5 1828 i Lemvig.

(II. Ane Marie Sophie Claudi, f. 11/5 1837 i Lemvig.

(III. Frederik Christian Claudi, f. 8/1 1841 i Lemvig. Var i 1880 Børstenbindersvend i Nyborg og da ugift.

(IV. Anton Wilhelm Claudi, f. 26 7 1844 i Lemvig.

(11)

D). Christopher Bernt Claudi, dbt. 5/9 1799 i Brøndbyøster, f 6/5 1880. Ejer af Rysensteen, cst. Inspektør for Redningsvæsnet i Nørrejylland, Translatør i Engelsk og Tysk i Ringkøbing Amt 11/3 1828, Strandingskommissionær i Skodborg—Vandfuld Herre*

der 1/2 1838, Justitsraad. R. af Dbg. 3/7 1852, D. M. 17/9 1865, R. St Stan. 2., S. V. 3. v. 1° 14/5 1828 i Lemvig t. Cathrine Ib*

sen, dbt. 1/10 1808 i Humlum, f 28/11 1829 i Vandborg (Datter af Gaardejer Peder I. og Ane Margrete Breinholt); 2° 12/11 1830 i Sjørslev (Mors) t. Lovise Frederikke Holst, f. 4/1 1801 i Ellits*

høj, f 19/2 1887 (Datter af Sognepræst Erik Begtrup H. og Else Kirstine Erdmann). Ingen Børn.

E) . Johan Jacob Birchholtz Claudi, f. 1/10 1802 i Lemvig, f 16/7 1849 i Hobro. Løste 26/31 827 Borgerskab som Bager i Horsens, v. 11/10 1823 i Hedensted t. Ane Jensdatter Stouenberg, f. c. 1796.

Søn:

Jens Bendix Vilhelm Claudi, f. 23/10 1825 i Hedensted, f 11/12 1876 i Horsens. Bagersvend, v. 2/6 1857 i Torrild t. Margrete Hansdatter, f. 2/3 1825 ss. Datter:

Malvine Hansine Caroline Johanne Claudi, f. 17/3 1860.

F) . Bendix Claudi, f. 16/5 1804 i Lemvig, f 16/5 1805 ss.

G) . Sara Margrete Claudi, f. 30/7 1805 i Lemvig, f 15/6 1813 ss.

H) . Josva Benediktus Claudi, f. 11/7 1807 i Lemvig, f 21/4 1850 i Vejle. Vejbetjent, v. 9/7 1842 i Højen t. Ane Marie Jensen, f. c.

1817 (g. 2°m. Jens Davidsen).

V) . Anna Katrine Birchholtz, dbkf. 17/5 1777 i Vejle, f 19/10 1854 i Aarhus (V. Frue). Ugift.

VI) . dødfødt Søn, begr. 5/3 1779 i Vejle.

b. Peter Laurentin, dbt. 29/5 1744 i Krtm., f 10-11/3 1819 Kl. 12 Nat i Aar*

hus (V. Frue) Var i 1775 i Kalundborg; løste 24/8 1778 Borgerskab i Aar*

hus som Købmand, »endog med Alenkram«, Forligskommissær, blev 28/1 1817 Agent, v. 16/5 1781 ss. (V. Frue) t. Dorte Marie Assendrup, dbt. 17/4 1760 ss. (V. Frue), f 9/6 1832 ss. (Datter af Købmand Jacob Sørensen A.

og Kirstine Mygind). Børn: I)—XIV):

I), dødfødt Datter, begr. 16/4 1782 i Aarhus (V. Frue).

II) . Kristen Nikolai Laurentin, dbkf. 22/5 1783 i Aarhus (V. Frue), f 22/1 1796 ss.

III) . Jakobine Kirstine Laurentin, dbt. 16/6 1784 i Aarhus (V. Frue), j- 16/4 1814 ss. (Doms.) v. 10/2 1813 ss. (V. Frue) t. Hans Jacob Kold, f. i Harrestruplund, dbt 28/5 1769 i Davbjerg, f 2/1 1835 i Aarhus (V. Frue). Købmand ss. (g. l°m. Else Marie Bærentz, 2° m. Else Kir*

stine Kjellerup, 4° Ane Elisabeth Dorothea Morsing). Søn:

(12)

Peter Laurentin Kold, f. 9/4 1814 i Aarhus, f 26/9 1877. Købmand i Aarhus. Ugift.

IV). Michael Laurentin, dbt. 28/10 1785 i Aarhus (V. Frue), begr. 13/1 1786 ss.

V). Michael Laurentin, dbt. 1/5 1787 i Aarhus (V. Frue), begr. 10/5 s. A. ss.

VI). Anne Marie Laurentin, dbkf. 20/8 1788 i Aarhus (V. Frue), -J- 30/12 1856 i Æbeltoft. v. 7/7 1813 i Aarhus (V. Frue) t. Kristen Hutfeld Mygind, dbt. 8/6 1774 i Rær, f 1832 i Æbeltoft (Søn af Jørgen M. til Nørtorp og Anna Marie Hum). Købmand ss. (g. 1° m. Johanne Dorothea Mygind).

Ingen Børn.

VII). Kirstine Sofie Laurentin, dbkf. 7/10 1789 i Aarhus (V. Frue), v. 19/4 1811 ss. (V. Frue) t. Carl Johan Friedrich von Berger, f. c. 1784 i Meck*

lenburg*Schwerin, j- 5/11 1858 i Aarhus (Doms.). Farmaceut, deltog i Napoleon I’s Krige som Feltapoteker, kom til Danmark og konditionen rede paa Svaneapotekerne i Aalborg og Aarhus, senere Købmand i Aar=

hus, tilsidst Fæstemand ss. (g. Dm. Lars Schmidts Enke Anna Sørensdatter).

Børn: A)—F):

A) . Vilhelm Ludvig Frederik von Berger, f. 31/1 1812 i Aarhus (Doms.).

Fotograf, Gasværksbestyrer i Christiansstad. g. m. Christine Vogt.

Børn: (I—(IV):

(I Ellen von Berger.

(II. Carl von Berger.

(III. Knut von Berger.

(IV. Elisabeth von Berger.

B) . Petrea Dortea Jakobine von Berger, f. 12/12 1813 i Aarhus (Doms.), g. 1853 m. Knud Reddelien, f. 14/9 1806 i Aarhus, f 19/6 1861 ss.

(Søn af Apoteker Christopher Heinrich Nicolaus R. og Maren Holbek). Discipel 1823—1828, Medhjælperexamen 5/11 1828, cand. pharm. 1830, Provisor hos Faderen 2/5 1833, s. A. overtog han Aarhus Løve*Apotek, som han solgte 1843, derefter Medejer af Mallinggaard v. Aarhus, fra 1845—57 Ejer af en Gaard i Gjellerup, 1856 deltog han i Anlæggelsen af Bryggeriet »Ceres«. Søn:

Christopher Heinrich Nicolai Reddelien, f. 10/6 1855 i Gjelle*

rup v. Aarhus, + 28/11 1920 i Stubbekøbing. Discipel paa Aarhus Løve* Apotek Maj 1871, Medhjælperexamen 1875, Apoteker i Stubbekøbing 1885—1907, derefter Telefondirektør ss. v. 5/8 1892 ss. t. Ida Hansine Mathilde Rostrup, f. 11/3 1858 ss. (Datter af Læge Hans Frederik R. og Olavia Rasmine Benzon). Børn: (A—(B:

(A. Karen Kirstine Ida Reddelien, f. 20/9 1894 i Stubbekøbing, v. 18/10 1916 ss. t. Theodor Bøgvad Høst, f. 22/10 1887 i Nykøbing F. (Søn af Købmand Chr. H. og Camilla Olsen).

Student fra Nykøbing F. Latinskole 1905, cand. polyt. Jan.

(13)

1910, Ingeniør hos Christiani og Nielsen, København, Febr.

1910—Maj 1911, Studier og Rejser i U. S. A. Maj 1911—

Decbr. 1915, nu Chef for Konstruktions*Afdelingen hos Byggnads*aktiebolaget »Contractor« i Stockholm. Børn: I—II:

I. Svend Howard Høst, f. 14/11 1917 i Stockholm.

II. Ellen Kirsten Høst, f. 2/6 1921 i Stockholm.

(B. Niels Knud Reddelien, f. 13/4 1896 i Stubbekøbing, cand.

pharm. 1919. Bosat i Holbæk. Ugift.

C) . Anne Charlotte Julie von Berger, f. 17/1 1817 i Aarhus (Doms.).

D) . Marie Katrine Nikoline von Berger, f. 18/8 1819 i Aarhus (Doms.).

E) . Caroline Christine Sørine von Berger, f. 1/1 1822 i Aarhus/f 21/1 1908. v. 25/10 1853 t. Johannes Meller Valeur, f. 5/4 1822 i Ørum, f 14/10 1899 (Søn af Consistorialraad, Sognepræst til Ørum og Gin*

nerup Ib Christian V. og Ane Kathrine Munch). Urmager i Grenaa.

Børn: (I-(V:

(I. Marie Sofie Valeur, f. 19/9 1854.

(II. Christian Berger Valeur, f. 23/6 1856. cand. pharm. Fabrik*

bestyrer i København, v. 4/5 1901 t. Karen Marie Dagmar Christensen, f. 24/12 1866 paa Enslevgaard (Datter af Justits*

raad, Landinspektør i Grenaa Christen C. og Ane Marie Halgren) Børn: (A—(B:

(A. Inger Charlotte Valeur, f. 17/5 1903.

(B. Karen Caroline Valeur, f. 26/3 1905.

(III. Anna Charlotte Petrea Valeur, f. 31/5 1860, + 29/10 1902.

. v. 1° 9/8 1885 t. Emilius Bruun, f. 21/1 1857, f 9/1 1892 i København; 2° 27/10 1899 t. Ib Christian Valeur Fausbøll, f. 3/1 1857 paa Nøragergaard, Durup Sogn, f 5/7 1901 (Søn af Landmand Frederik Edvard F. og Hansine Valeur). Bog*

handler i Grenaa.

(IV. Vilhelmine Julie Valeur, f. 20/12 1860. Skolebestyrerinde i Frederikshavn.

(V. Carl Johan Frederik Valeur, f. 11/10 1863, f 27/9 1887 i Grenaa. Urmager.

F) . Julius Adolf August von Berger. Udvandret til Sverige.

VIII). Anne Katrine Laurentin, dbkf. 1/1 1791 i Aarhus, f 9/7 1871 ss. (V. Frue).

Ugift.

IX). Peter Laurentin, dbkf. 1/2 1792 i Aarhus (V. Frue), f 19/5 1807 ss.

(V. Frue).

X). Jacob Laurentin, f. 18/1 1793 i Aarhus, begr. 1/8 s. A. ss. (V. Frue).

XI). Jacob Laurentin, f. 13/4 1794 i Aarhus, f 24/11 1796 ss. (V. Frue).

XII). Dorte Marie Laurentin, f. 4/8 1795 i Aarhus, •}• 4/9 1834 i Æbeltoft. v.

11/4 1823 i Aarhus (V. Frue) {.Johannes Elle, f. 9/4 1795, f 2/3 1842

(14)

i Æbeltoft. Købmand ss. (g. 2°m. Mette Katrine Gundorph). Datter:

Dorthea Maria Elle, f. 24/4 1828. g. m. Lars Larsen, f. 15/12 1822.

Købmand i Aarhus, senere i København. Børn: (I—(II:

(I. Johan Marius Larsen, £. 10/9 1850. Købmand, g. m. Ane Julie Margrete Haraldine Primon. Ingen Børn.

(II. Jan Peter Vilhelm Larsen, f. 18/5 1852. cand. polyt.

XIII) . Kristen Nikolaj Laurentin, f. 1/4 1797 i Aarhus, f 4/9 1852 ss. (V.

Frue). Løste 29/1 1833 Borgerskab som Købmand ss. Ugift.

XIV) . Søren Laurentin, f. 8/2 1799 i Aarhus, -f 19/2 1846 ss. (V. Frue).

Købmand ss. Ugift.

c. Anna Catharina Laurentin, dbt. 11/8 1746 i Krtm., begr. 17/4 1747 ss.

d. Michael Laurentin, dbt. 9/2 1748 i Krtm., f 2/5 1792 i Odder Kro. Var i 1771 og 1775 Fuldmægtig paa Odense Amtstue, i 1782 Fuldmægtig paa Katholm, i 1787 ff. Forvalter paa Aakjær. Ugift.

e. Christopher Laurentin, dbt. 15/5 1750 i Krtm., f 18/7 1795 ss. Var i 1775 Dux i Nyborg Skole, i 1782 Informator paa Grundet; ved sin Død boede han i Knud Nissens Gaard i Krtm. og kaldtes Studiosus. Ugift.

f. Niels Laurentin, dbt. 11/11 1754 i Krtm., begr. 27/6 1792 i Aarhus (V. Frue).

Var i 1775 ved Feltskærprofessionen i Faaborg, i 1782 Eskadronsfeltskær i Odense; boede ved sin Død hos sin Broder paa Torvet i Aarhus. Ugift.

g. Anna Catharina Laurentin, dbt. 12/3 1757 i Krtm , f i Oktbr 1815. v. 8/7 1784 i Fredericia (Michaelis) t. Niels Basse, dbt. 12/6 1753 i Haarslev (Fyen) + 14/6 1829 i Odense (St. Hans) (Søn af Forpagter af Aagaard Hans B.

og Mette Lund). Student privat fra Ribe 1769, cand. theol. 26/2 1777, resi*

derende Kapellan ved St. Laurentii Kirke paa Før 10/3 1784, ordineret 21/4 s. A., Sognepræst til Højrup og Spandet 8/1 1790, til Nebsager og Bjerge 12/12 1806, entlediget 10/3 1824. Boede ved sin Død hos sin Svoger Kom*

missionær Hans Peter Hald i Nørregade i Odense. Har udgivet: Advarsel og Raad imod Ukydskheds Synder, bestemt til Uddeling blandt Confirman*

tere. Randers 1817. — Ifølge Wiberg havde han een Søn og to Døtre, men i Skiftet efter ham nævnes kun Datteren:

Caroline Andrea Basse, hvis senere Skæbne er ubekendt

h. Maren Laurentin, f. 14/1 1760 i Krtm., -f- 19/6 1852. v. 2/10 1789 i Vejle t. Ludvig Harboe Kanneworff, f. 1/6 1766 i Faaborg, f 9/2 1854 (Søn af Sognepræst til Faaborg og Diernisse Henrich Rudolph K. og Margrete Sophie Christensdatter Erreboe). Student fra Odense 1781, cand. theol. 6/1 1785, Sognepræst til Aaby og Bjergsted 15/5 1789, Consistorialraad 15/5 1839, entlediget 10/1 1854. Børn: I)—II):

I). Frederik Christian Kanneworff, f. 6/11 1790 i Aaby, -f 6/6 1881 i Roskilde. Student fra Aalborg 1808, cand. theol. 12/1 1813, Lærer ved Dronning Marias Pigeinstitut i Aalborg s. A., Kateket i Æbeltoft 25/2 1818, Sognepræst til Lemvig og Nørlem 1/12 1824, til Butterup og

(15)

Tusse 8/1 1834, entlediget 23/5 1860. v. 2/4 1817 i Hune t. Elisabeth Christine Fuchs, f. 23/7 1791 i København, f 11/1 1876. (Datter af Skræddermester Jo*

han Georg F. og Johanne Sophie ...). Børn: A)—E):

A). Maren Laurentine Kanneworff, f. 28/7 1817 i Aalborg, f 26/8 1891 i Kø*

benhavn, v. 13/10 1846 i Butterup t. Lars Tobias Ammitzbøll, f. 27/9 1807 paa Mørup ved Sorø, f 18/9 1852 i Randers (Søn af Proprietær Ivar A. til Mørup og Dorothea Elisabeth Falckenthal). Student fra Ros*

kilde 1824, cand. jur. 23/10 1828, Kopist i Politiretten i København 18/10 1833—21/9 1839, Fuldmægtig paa Sorø Amtskontor 1839, Herredsfoged og *skriver i Hvetbo Herred 17/11 1843, erholdt den danske og hollandske Fortjenstmedaille i Guld 184(5?), Herredsfoged i Galten*Støvring og Nør*

hald Herreder 30/9 1848, Medbestyrer af Randers Sparekasse, virkelig Kancelliraad 6/10 1851. Folketingsmand for Randers Amts 2. Valgkreds 23/9 1851 og for Randers Amts 1. Valgkreds 4/8 1852. Børn: (I—(III:

(I. Ivar Frederik Christian Ammitzbøll, f. 20/9 1847 i Blokhus. Student 1865 fra Metropolitanskolen, cand. med. 1871, cst. Kandidat ved Kommunehospitalet i København med enkelte Afbrydelser til Marts 1872, Aman, i Esbønderup til Maj 1873, Kand. ved Kommune*

hospitalet Juni 1873—Aug. 1874, i Sept. 1874 rejste han til Sverige og blev Student ved Lunds Universitet 28/9 s. A.; efter at være blevet fritaget for medico*filosofisk Examen og klinisk Tjeneste ved Univers, og Hovedstadens Kliniker fik han ved kgl. Brev af 11/9 1874 Tilladelse til at praktisere i Sverige efter behørig bestaaede Examina, cand. med. i Lund 1/2, Licentiat 27/10 ved Karol. Institut og svensk Undersaat 12/11 1875; i næsten et Aar fra Juni 1875 til*

forordnet Provinsiallæge i Cimbrishamns Distrikt, praktiserede der*

efter i Byen C. til Juni 1877, da han flyttede til Tomelilla i Kri*

stiansstad Len, derpaa til Kristiansstad Oktbr. 1879; her gjorde han gentagne Gange Tjeneste som cst. Stads*, Lasaret*, Militær* og Fæng*

selslæge, Bataillonslæge 1890, Fængselslæge 1894 til 1897; opgav Praxis og flyttede til Grönhult ved Immeln 1897; udgav 1902

»Meddelelser om Familien Ammitzbøll og Descendenter«, Militær*

læge i Ystad Jan. 1902—Marts 1903, ved skaanske Dragonreg. 1906, afskediget 1917; udgav 1922 »Supplement No. 1 til Meddelelserom Familien Ammitzbøll og Descendenter«; bor nu paa Nytorp pr.

Kaffatorp i Skaane. S. V., S. N. v. 10/1 1876 i Lund t. Selma Marie Euphrosyne Lindeblad, f. 15/8 1847 i Öfved (Datter af Provst Assar L. og Elisabeth Broberg). Børn: (A—(D:

(A. Mathilde Ammitzbøll, f. 16/10 1876 i Cimbrishamn, f 25/3 1915 i Stockholm, v. 12/10 1902 i Målen t. Carl Einar Petter=

son=Berger, f. 29/8 1868 i Ullånger (Søn af Förstelandmätaren Oluf Peterson og Sophia Vilhelmina Berger). Student fra Umeå

(16)

1887, Landmäteriexamen 1890. Kartograf. S. V. (g. Io m. Hildur Amalia Lundmark).

(B. Lars Wilhelm Ammitzbøll, f. 27/6 1878 i Tomelilla, f s. A. ss.

(C. Lars Henrik Ammitzbøll, f. 29/5 1881 i Kristiansstad. Godsejer, Målen pr. Kaffatorp. v. 14/3 1915 i København t. Johanne Andrea Christian*

sen, f. 3/7 1890 i Aalborg (Datter af Arbejdsmand Niels C. og Anne Johanne Jensen), (g. 1° m. Styrmand Søren Abildgaard Isaksen).

Datter:

Helle Elisabeth Ammitzbøll, f. 8/2 1919 paa Målen.

(D. Ivar Ivarson Ammitzbøll, f. 4/2 1883 i Kristiansstad. Torfförvaltare*

examen, overtog Grönhult 1915. v. 18/11 1911 i Lidköping t. Elsa Maria Jacobsson, f. 18/2 1886 i Arboga (Datter af Stadsfiskal Lars Wilhelm J. og Emma Marie Charlotte Gemicke). Børn: I—II:

I. Ivar Vilhelm Ammitzbøll, f. 23/9 1912 paa Grönhult.

II. Kai Ammitzbøll, f. 22/10 1919 paa Grönhult.

(II. Frederik Carl Christian Ammitzbøll, f. 26/6 1849 i Randers. Student 1867 fra Metropolitanskolen, cand. jur. 19/6 1873, s. A. Fuldmægtig ved Bjerre Herred, Inspektionsassistent ved Horsens Strafanstalt 1877, Inspektør ved Vridsløselille Eorbedringshus 7/1 1880 til 1919, R. af Dbg. 8 4 1888, tillige Overinspektør for Fængselsvæsnet fra 21/7 1891 til August 1894, D. M.

23/5 1901. v. 4/11 1882 i København (Holmens) t. Cæcilie Marie Abel Kindt, f. 2/5 1864 i Sæby, f 7/6 1918 i Vridsløselille (Datter af Købmand Edvard K. og Petrine Abel). Børn: (A—(D:

(A. Lars Tobias Ammitzbøll, f. 21/11 1883 i Vridsløselille. Student 1904, cand. med. 1912, fra 1915 Læge i Flakkebjerg, v. 2/11 1913 i Hersted*

vester t. Helga Kristine Kristensen, f. 6/9 1888 i Ansager (Datter af Overlærer Laurids K. og Bodil Jepsen). Børn: I—III:

I. Bodil Ammitzbøll, f. 13/1 1915 i København.

II. Frederik Ivar Ammitzbøll, f. 25/7 1916 i Flakkebjerg.

III. Helle Ammitzbøll, f. 14/10 1919 i Flakkebjerg,

(B. Edvard Kindt Ammitzbøll, f. 20/9 1885 i Vridsløselille. Student 1904, var i flere Aar Mejerist i Amerika, cand. jur. 1921, Viceinspektør ved Vestre Fængsel i København 1922.

(C. Knud Vilhelm Ammitzbøll, f. 9/11 1886 i Vridsløselille. Præliminær*

examen fra Frederiksberg Latin* og Realskole 1903, samme Aar i Lære i Køge hos Firmaet A/S F. A. Hansen; rejste 1907 til Hamburg, vendte tilbage 1908 og blev Lagerforvalter i Køge, senere Bogholder, købte Forretning i Frederiksværk 1913, solgte den 1918 og var her*

efter Forretningsfører i Køge til 1921, da han købte Forretning i Præstø, v. 8/12 1912 i Køge t. Dagmar Katrine Jensen, f. 8 8 1892 ss. (Datter af Købmand Oluf J. J. og Anna Nielsen). Børn: I—IV:

I. Lars Vilhelm Ammitzbøll, f. 15/2 1914 i København.

(17)

II. Edvard Ammitzbøll, f. 12/8 1915 i Frederiksværk.

III. Anne*Cæcilie Ammitzbøll, f 30/11 1916 i Frederiksværk.

IV. Ivar Oluf Ammitzbøll, f. 29/11 1919 i Køge.

(D. Betzy Henriette Ammitzbøll, f. 26/2 1898 i Vridsløselille. v.

12/6 1918. ss. t. Georg Bech, f. 14/3 1889 i Aalborg (Søn af Murermester Poul Christian B. og Marie Jensen). Student 1906, cand. med. 1912, fra 1918 Læge i Holstebro. Datter:

Annelise Bech, f. 28/11 1919 i Holstebro.

(III. Wilhelm Ferdinand Ammitzbøll, f. 10/5 1851 i Randers, f 26/9 1873 i København. Boghandlermedhjælper. Ugift.

B) . Ludovica Harboine Kanneworff, f. 23/2 1819 i Æbeltoft, f 2/4 1899 i Roskilde. Ugift.

C) . Georgine Sophie Kanneworff, f. 1/1 1821 i Æbeltoft, f 6/8 1885 i Køben*

havn. v. 25/5 1854 i Butterup t. Johan Christian Bruus, f. 20/7 1826 i Holbæk, f 14/10 1911 (Søn af Væver Peter B. og Karen Pedersdatter).

Skolelærer og Kirkesanger i Butterup. (g. 2° m. Anna Koefod). Børn:

(I-(III:

(I. Elisabeth Christine Bruus, f. 7/10 1855 i Butterup. v. 10/5 1879 i Skamstrup t. Niels Peter Jensen, f. 26/3 1853 i Vented (Søn af Gaardmand Jens J. og Karen Marie Andersen). Tømrermester i Hol*

bæk. Børn: (A—(G:

(A. Johan Christian Jensen, f. 1/8 1879.

(B. Jens Ferdinand Vilhelm Jensen, f. 29/3 1881.

(C. Marie Jensen, f. 23/9 1883.

(D. Sophus Georg Jensen, f. 3/1 1885.

(E. Ludvig Hartvig Jensen, f. 8/5 1888.

(F. Carl Frederik Jensen, f. 22/3 1892.

(G. Jens Peter Jensen, f. 22/3 1894.

(II. Lovise Margrete Sophie Bruus, f. 26/1 1857 i Butterup. v. 30/9 1885 i Skamstrup t. Wilhelm Charles Emil Hornhaver, f. 2/4 1847 (Søn af Metalstøber H. og Maria Bruun). Mekaniker i Holbæk. Børn:

(A-(D:

(A. Agnes Johanne Sophie Hornhaver, f. 11/8 1886.

(B. William Ludvig Ejnar Hornhaver, f. 21/6 1891.

(C. Hjalmar Charles Hornhaver, f. 4/10 1892.

(D. Ivar Aksel Hornhaver, f. 12/7 1894.

(III. Hartvig Marcus Fønss Bruus, f. 26'7 1858 i Butterup. Tømrermester i Korsør 1885—1901, bosatte sig senere i København, v. 6/8 1885 i Ringsted t. Emma Henriette Charlotte Christiane Holzmüller, f. 22/7 1863 i Slagelse (Datter af Tømrermester August H. og Sophie Carl*

sen). Børn: (A—(C:

(A. Johan August Emil Bruus, f. 28/3 1886 i Ringsted.

(18)

(B. Johan Christian Bruus, f. 17/12 1888 i Korsør, f 9 Uger gl.

(C. Johan Christian Bruus, f. 19/1 1890 i Korsør, f 19/6 1892.

D) . Birgitte Marie Kanneworff, f. 13/10 1822, f 19/6 1886 i København, v.

2/12 1846 i Butterup t. Carl Christian Niels Gudme, f. 19/2 1823 i Tved, f 5/11 1898 i Københavnl(Søn af residerende Kapellan til Skaarup og Tved Herman Peter G. og Marie Cathrine Toldberg). En Tid Ejer af Gammel*

gaard ved Ringkøbing, derefter Forpagter i Aistrup ved Randers, siden af Ulstedbo i Vendsyssel, (g. 2° m...). Børn: (I—(IV:

(I. Herman Peter Gudme, f. 20/3 1848. Ejede Miilbakken i Aistrup Sogn 4—5 Aar, siden Landmand i New*York. g. m. Christiane Petersen, f.

7/10 1849. Skilt (g. 2o m... ). Børn: (A-(C:

(A. Caroline Birgitte Gudme, f. 12/5 1878. g. m. Hans Holger Chri­

stensen, f. 9/12 1876 i Odder. Maler i Aarhus. Børn: I—III:

I. Valborg Christensen, f. 19/11 1897.

II. Sigrid Christensen, f. 7/11 1899.

III. Holger Christensen, f. 12/11 1901.

(B. Anna Petra Gudme, g. m. Anton Christensen, f. 19/5 1874 i Rønde. Karetmager i Randers. Søn:

En Søn, f. i Decbr. 1901.

(C. Et Barn, f lille.

(II. Frederik Christian Gudme, f. 22/3 1849 i Aistrup. Landmand, rejste til Amerika 1870, var Købmand i Philadelphia, kom hjem 1893, Hus*

ejer i København, v. 29/9 1895 ss. t. Anne Kirstine Andersen, f. 3/4 1851 i Holme*Olstrup (Datter af Skolelærer Søren A. og Kirstine Jørgensen). Ingen Børn.

(III. Ludvig Harboe Gudme, f. 15/3 1851 paa Ulstedbo. I Vinhandlerlære i København, siden Landmand i Michigan, g. m... (Datter af en Slagter i Hjørring). Børn: (A—(F:

(A. Birgitte Cathrine Gudme, f. c. 1881.

(B. Anna Sophie Gudme, f. c. 1883.

(C. Emma Christine Gudme, f. c. 1886.

(D. Charles Ludvig Gudme, f. c. 1888.

(E. Helene Gudme, f. c. 1890.

(F. Andrew Gudme, f. c. 1896.

(IV. Marie Cathrine Gudme, f. 13/4 1853 paa Miilbakken. Bosat i Aarhus.

Ugift.

E) . Ludvig Harboe Kanneworff, f. 29/8 1832 i Lemvig, f 3/10 1911 i Køben*

havn. Lærte oprindelig Landvæsen, fik senere Ansættelse ved Inspektionen paa St Hans Hospital ved Roskilde. D. M. 27/12 1888. v. 18/9 1874 t.

Ovidia Thonnie Degenkolw, f. 3/7 1834 i København, f 7/10 1915 ss. - (Datter af Johan Christian D. og Kirstine Hansen). Ingen Børn.

(19)

II). Georgine Sophie Magdalene Kanneworff, f. 20/7 1792, f 19/6 1852. v. 4/6 1813 i Aaby t. Erik Møller, f. 24/7 1780 i Kastberg, f 1840 (Søn af For*

valter ved Trudsholm, senere Ejer af Vivebrogaard Peder M. og Birgitte Marie Meldahl). Købmand i Aalborg, senere Landmand, Ejer af Mariendal ved Aalborg, derefter af Guldbækskjær: Børn: A)—G):

A) . Peder Ludvig Møller, f. 18/4 1814 i Aalborg, f 5/12 1865 i Rouen.

Student fra Aalborg 1832, derefter rejste han til København, hvor han i de følgende Aar forsøgte sig i forskellige Studiefag for at akkviescere ved Æstetikken. Samtidig var han blevet Medarbejder ved flere københavnske Blade og Tidsskrifter og udfoldede en meget be*

tydelig literær Virksomhed, særlig som Kritiker, indtil han 1846 for stedse forlod Danmark. Han udgav 1840 »Lyriske Digte«, 1857 »Løv*

fald«, 1841 fik han Universitetets Guldmedaille for Prisafhandlingen

»Har Smag og Sans for Poesi i Frankrig i de senere Aar gjort Frem*

eller Tilbageskridt — og hvilken er Aarsagen?« og atter 1857 for en Afhandling om de nyere franske Lystspil (udg. 1858); han udgav

»Arena, et polemisk*æstetisk Blad«, der dog kun udkom i 6 Numre (1843); i »Dansk Pantheon« og Carstensens »Dansk Album for Littera*

tur og Kunst« har han skrevet en Mængde. Essays og kritiske Opsatser, der senere blev udgivne som »Kritiske Skizzer« (1—2, 1847); i 1845—

47 udgav han den æstetiske Aarbog »Gæa«, hvori Artiklen »Et Besøg i Sorø« findes, som bevirkede, at Søren Kierkegaard rettede et meget stærkt Angreb paa ham paa Grund af, at han her havde dissekeret Kierkegaards »Skyldig — ikke Skyldig«. Han besørgede en Udgave af St. St. Blichers Noveller (1—7, 1846—47) og Digte (1—2, 1847) udgivet; derefter rejste han ud med Rejsestipendium. I 1848 forsvarede han i tyske Aviser Danmarks Sag og besørgede adskillige Oversættelser fra Tysk til Dansk. Han drog i Slutningen af 1851 til Paris, hvor han væsentlig ernærede sig som Korrespondent. Da Orsinis Attentat paa Napoleon III havde fundet Sted (1858), blev han arresteret som mistænkt for Meddelagtighed. Under et Ophold i Dieppe blev han alvorlig syg og sendtes af Sted til Paris, men maatte undervejs lægge sig ind paa Hospitalet i Rouen, hvor han efter nogle Maaneders Sygeleje døde. Ugift.

B) . Henriette Rudolphine Møller, f. 17/11 1815 i Blokhus, f 2/11 1894 i Nørre*Sundby. v. 20'7 1864 t. Frederik Christian Mørch, f. 14/3 1811 i København, f 12/7 1883 i Nørre*Sundby (Søn af Søkrigs*

kommissær og Inspektør ved Kvæsthuset Jochum M. og Anna Kirstine Beyer). Student privat 1831, cand. theol. 12/1 1838, personel Kapellan i 0. og V. Assels 18/5 1839, ordineret 26/6 s. A., Sognepræst til Hellevad, Helium og Ørum 18/1 1844, til Aaby og Bjergsted 17/9 1847, til Sebber og Aistrup 4/9 1853, Provst 12/12 1863. Ingen Børn.

(20)

C) . Marcus Laurentius Møller, f. 28/3 1818 paa Gaarden Bror*

holt i Vadum Sogn, f 23/3 1829 paa Mariendal.

D) . Michael Marinus Møller, f. 18/10 1819 paa Mariendal, + c. 1900 i København. Godsejer. Ejede en stor Del Gaarde

i Jylland, Sjælland og Sverige. Ugift

E) . Birgitte Marie Møller, f. 12/5 1821 paa Mariendal, f ugift.

F) . Frederik Christian Møller, f. 19/1 1823 paa Mariendal, j- ung i Vestindien, cand. pharm. Ugift.

G) . Marcus Laurentius Møller, f. 6/6 1831 paa Mariendal, f 20/6 1906. Lærte Pharmacien paa Vajsenhus*Apoteket i København, exam, pharm. 1852, Grosserer (Materialhandel) i København, Firma Møller og Meyer. Ugift.

2. Hans Christopher Michelsen Fogt, dbt. 14/3 1724 i Krtm., begr. 21/1 1726 ss.

3. En Datter, dbt. 1/3 1726 i Krtm., f før 1776. (Navnet ikke indført i Kirkebogen).

4. Christopher Michelsen Fogt, dbt. 18/3 1728 i Krtm., begr. 26 s. M. ss.

5. Christopher Michelsen Fogt, dbt. 5/2 1729 i Krtm., begr. 31/10 1730 ss.

6. Maren Michelsdatter Fogt, dbt. 22/9 1731 i Krtm., f før 1776. g. m. Laurits Madsen, dbt. 28/10 1724 i Krtm. (Søn af Købmand Mads Stephensen og Christine Lauritzdatter Leermand). Skipper. Ingen Børn.

Af 2. Ægteskab:

7. Michel Hansen Krag, dbt. 1/12 1733 i Krtm., begr. 14/3 1785 ss. Skipper og Købmand, senere Fuldmægtig ved Konsumptionskontoret ss. v. 19/11 1755 ss. (i Hjemmet) t. Maren Rasmusdatter Møhl, dbt. 18/8 1732 ss, begr.

9/2 1795 ss. (Datter af Købmand Rasmus Olsen M. og Kirsten Andersdatter Roed). Hun ernærede sig 1787 af at spinde. Børn: a—1:

a. Hans Michelsen Krag, dbt. 21/10 1756 i Krtm., f 15/12 1798 ss.

Musikant. Afsindig. Ugift.

b. Christian Krag, f. 29/11 1758 i Krtm., begr. 24/9 1767 ss.

c. Marie Kirstine Krag, dbt. 20/9 1760 i Krtm., f 1/3 1825 ss. v. 3/12 1782 i København (Nicolai) t. Johan Valentin Kilian, f. c. 1754. Ansat ved Oldenborgske Regiment, Kaptajn Ross Kompagni, kaldes ved Vielsen Herretjener, i 1783 Tjener i Østergade i København, 1784 aft, 1787 Tjener hos Generalkrigskommissær Ross, Oppasser ved den adelige Klub, i 1785 og 1795 Haarskærer i København. Børn: I)—VII):

I). Michael Peter Kilian, f. 8/1 1783 i København (Nicolai), begr.

25/10 1785 ss. (tysk reform. Kirke).

II). Marie Magdalene Kilian, f 10/9 1784 i København (Garnisons t. Kb.), + 29/7 1839 i Krtm. v. 18/6 1808 ss. t. Peder Hansen Bom, f. 11/4 1777 ss. f 2/12 1837 ss. (Søn af Skomagermester Hans Eriksen B. og Cathrine Maria Rasmusdatter Klinck). Sko*

magermester ss. (g. 1° m. Anne Malene Pedersen).

(21)

III) . Christian Peter Kilian, dbt. 15/8 1786 i København (Garnisons t. Kb), + før 1825.

IV) . Christiane Margrete Kilian, dbt. 16/9 1789 i København (Garnisons t. Kb.), + før 1825.

V). Johann Christian Kilian, f. 22/9 1791 i København (St. Petri), begr. 19/9 1793 ss. (t. reform.).

VI) . Johanne Kilian, f. c. 1794, begr. 30/4 1799 i Krtm. Blev antaget af Køb*

mand Rasmus Krag.

VII) . Friederich Christian Kilian, f. 10/9 1797 i København (Frelsers), j- 3/7 1874 i Krtm. Bødker ss. v. 1° 8/3 1833 ss. t. Christiane Jørgensen, f. c.

1805 (Datter af Husmand ved Odense Jørgen Olsen); 2o 11/11 1849 i Flødstrup t. Mette Marie Petersen, f. c. 1812. Børn: A)—C):

Af 1. Ægteskab:

A). Johan Peter Kilian, f. 15/7 1833 i Krtm., f 16/3 1917 i Randers.

Bødkermester i Krtm. v. 14/1 1862 ss. t. Marie Henriette Petersen, f. 4/2 1840 ss., f 5/7 1905 i Randers (Datter af Marie Dorthea Carstensen og Tjenestekarl Lars Petersen). Børn: (I—(XIII:

(I. Frederik Christian Kilian, f. 10/4 1862 i Krtm. I Bødkerlære hos Faderen; rejste 19 Aar gi. til København og fik Arbejde hos L. Jacobsen, Wilders Plads, i Foraaret 1881 kom han til Randers og var hos Bødkermester Schrøder i 2 Aar, Soldat 1884, kom tilbage til sin forrige Mester og var der til 1887 for derefter at faa Arbejde hos sin Svigerfader V. Schmidt ss., efter dennes Død s. A. fortsatte hans Søn H. V. Schmidt og Kilian Forretningen under Firma Kilian og Schmidt til Nytaar 1902, da Kompagniskabet ophævedes, og hver især siden har drevet sin Forretning. I 1894 overtog han Expeditionen paa D.D.P.A.s Lager ss. v. 13/1 1888 ss. t. Anna Johanne Alexandra Schmidt, f. 7/3 1862 ss. (Datter af Bødkermester Vilhelm S. og Johanne Vilhelmine S.) Børn: (A—(F:

(A. Marie Kilian, f. 29/8 1888 i Randers, v. 31/10 1908 t.

Anders Johansen, f. 12/3 1882 i Lyngsbæk (Søn af Johan H. J. og Marie Juul). Grosserer i Hadsund. Børn: I—II:

I. Karen Johansen, f. 25/10 1909 i Hadsund.

II. Svend Johansen, f. 28/9 1913 i Hadsund.

(B. Vilhelm Kilian, f. 2/9 1892 i Randers. Rejst til Amerika 1908.

(C. Kristian Kilian, f. 10/9 1893 i Randers. Bødker ss. v. 9/12 1921 t. Frida Madsen, f. 1/1 1900 i Randers (Datter af Karetmager M. og Anna Dorthea Jensen). Ingen Børn.

(D. Anna Kilian, f. 20/12 1895 i Randers, v. 9/6 1920 ss. t.

Christian Anker Laurits Hansen, f. 22/2 1894 ss. (Søn af

(22)

Slagtermester Chr. H. og Caroline Laursen). Slagtermester i Randers Datter:

Gertrud Karoline Anna Hansen, f. 6/7 1921 i Randers.

(E. Johan Kilian, f. 25/11 1897 i Randers, v. 29/9 1923 ss. t. Laura Kristensen (Datter af Niels Kristian K. og Kristiane Rud). Søn:

Svend Ejvind Kilian, f. 1/7 1924 i Randers.

(F. Karen Kilian, f. 23/3 1902 i Randers, v. 14/10 1923 ss. t. Siegvald Henningsen (Søn af Slagtermester Hans H.).

(II. Peder Theodor Marius Kilian, f. 12/5 1863 i Krtm. Malermester i Ullerslev, v. 14/5 1887 i Revninge t. Lovise Dorthea Trauelsen, f. i Aarhus. Datter:

dødfødt Datter, f. 5/9 1887 i Ullerslev.

(III. Carl Henrik Kilian, f. 19/2 1865 i Krtm., f 17/9 1866 ss.

(IV. Marie Theodora Kilian, f. 14/8 1866 i Krtm. *) g. m. Urup, bosat i København.

(V. Henrik Kilian, f. 12/4 1868 i Krtm. Udvandret til Amerika, f.

(VI. Carl Kilian, f. 17/1 1870 i Krtm. Udvandret til Amerika.

(VII. Johannes Kilian, f. 24/1 1871 i Krtm. Bødkermester i Give. v. 5/11 1899 i København t. Else Kristine Larsen, f. 19/9 1867 i Daustrup (Datter af N. P. L. og Marie Petersen). Ingen Børn.

VIII). Christiane Henriette Kilian, f. 11/12 1873 i Krtm. v. 5/1 1897 ss. t. Hans Frederik Jensen, f. 9/12 1866 i Hørve (Søn af Gaardmand Jens H. og Anna Marie Rasmussen). Murermester i Esbjerg. Datter:

Helga Jensen, f. 5/6 1904 i Esbjerg.

(IX. Marie Kilian, f. 18/9 1875 i Krtm. *) g. m. Loland, bosat i København.

(X. Karen Oline Kilian, f. 23/10 1877 i Krtm. v. 1/8 1903 i Randers t. Otto Paulsen, f. 2/2 1878 ss. (Søn af Malermester Johannes P. og Karen Jørgensen). Malermester paa Vognfabriken »Scandia« ss. Datter:

Karen Johanne Paulsen, f. 20/4 1904 i Randers.

(XI. Kristine Kilian, f. 25/6 1879 i Krtm. v. 30/5 1905 i Randers t. Niels Christian Ibsen Fynbo (Navnet F. v. kgl. Bev. 10/5 1905), f. 13/2 1879 i Krtm. (Søn af Brændevinsbrænder Niels Larsen og Maren Petersen).

Fiskeexportør 1897—1916, købte da Gaarden Kølholt ved Vejle, har senere haft Gaardene Annelyst ved Fredericia og Ostergaard, Vejstrup Sogn; byggede 1919 et større Exportrøgeri i Horsens, som 1921 solgtes, hvorefter han købte Solevadgaard i Verninge Sogn. Ingen Børn.

(XII. Johan Frederik Kilian, f. 25/8 1881 i Krtm. Udlært i Skomagerfaget hos R. E. Bom i Krtm. 1/10 1899, har derefter arbejdet i København til April 1900, i Faaborg til Febr. 1902, er nu bosat i Randers, v. 30/5 1904 ss. t. Kristine Nielsen, f. 28/6 1877 i Torning (Datter af Bager Niels P. N. og Metthine Steineke). Børn: (A—(C:

*) har ikke besvaret det tilsendte Spørgeskema.

(23)

(A. Ellen Marie Kilian, f. 2/10 1906 i Randers.

(B. Gerda Methine Kilian, f. 27/4 1910 i Randers.

(C. Oskar Johan Kilian, f. 2/5 1913 i Randers.

(XIII. Svend Kilian, f. 21/10 1883 i Krtm. Malermester i Aunslev.

v. 24/8 1906 ss. t. Metha Marie Nielsen, f. 6/11 1884 i Nordenhuse (Datter af Arbejdsmand Peder N. og Karen Conradsen). Søn:

Svend Aage Kilian, f. 18/1 1906 i Aunslev.

B) . Carl Christian Kilian, f. 16/9 1839 i Krtm., j-. Bødkermester paa Christianshavn, g. m. Kirstine Christiansen, f 18/7 1902 i Køben*

havn. Børn: (I—(IV:

(I—(III. 3 Børn døde som smaa.

(IV. Johannes Kilian, f. 8/10 1877 i København, f 16/8 1916 ss.

Var først Billedskærer, blev senere Skuespiller og var i 15 Aar ved »Røde Kro«s Teater, v. 31/10 1902 i Sundby t.

Kirstine Petersen, f. 26/2 1878. i København (Datter af Kleinsmed Jens Chr. P. og Hansigne Petersen). Skuespiller*

inde ved »Røde Kro«s Teater. Søn:

Kay Frits Carl Kilian, f. 18/4 1903 i København. Pianist ss.

Af 2. Ægteskab:

C) . Christiane Kirstine Kilian, f. 24/9 1850 i Krtm., f 29/11 1921 i Rudkøbing, v. 5/11 1879 i Krtm. t. Hans Christian Christensen, f. 29/9 1853 i Torpe, Skrøbelev Sogn (Søn af Skrædder og Husmand Anders C. og Ane Christine Rasmussen). Skrædder*

mester i Torpe, senere i Rudkøbing. Børn: (I—(III:

(I. Marius Christensen, f. 29/11 1874. Manufakturhandler i Nyborg, g. m. Marie Madsen. Ingen Børn.

(II. Valdemar Kilian Christensen, f. 30/9 1880 i Rudkøbing.

Skræddermester i Odense, v. 27/10 1912 i Tommerup t.

Maren Kirstine Andersen, f. 18/5 1884 ss. (Datter af Køb*

mand Niels Peter A. og Karoline Marie Møller). Børn:

(A-(B:

(A. Alex Kilian Christensen, f. 4/10 1913 i Odense.

(B. Knud Kilian Christensen, f. 24/9 1918 i Odense.

(III. Axel Kilian Christensen, f. 21/8 1885 i Rudkøbing. Manu*

fakturhandler i Brenderup. Ugift.

d. Rasmus Olsen Krag, dbt. 18/10 1762 i Krtm., f 21/12 1815 ss. Løste 29z6 1785 Borgerskab som Bødker ss., blev 14/1 1796 Kæmner og Langebros Kasserer, bad sig 2/2 1798 fritaget for Bestillingen, atter Kæmner 15/2 1802, løste 4/1 1797 Borgerskab som Køb* og Handelsmand, v. 11/11 1784 ss. t.

Anne Kirstine Bom, dbt. 3/8 1762 ss , f 23/11 1818 ss. (Datter af Hans Eriksen B. og Cathrine Marie Rasmusdatter Klinck). Ingen Børn.

(24)

e. Anders Jacob Krag, dbt. 19/8 1765 i Krtm., j- 28. s. M. ss.

f. Dorothea Krag, f. 11/11 1766 i Krtm., begr. 22/1 1767 ss.

g. Anders Jacob Krag, dbt. 23/12 1767 i Krtm., begr. 12/3 1768 ss.

h. Christian Krag, dbt 11/1 1769 i Krtm. Skipper ss., levede i 1793.

i. Anders Jacob Krag, dbt. 18/6 1771 i Krtm., f 2/3 1860 ss. Løste 29/12 1796 Borgerskab som Bødker ss. v. 31/10 1795 ss. t. Mette Cathrine Bom, f. 3/5 1774 ss., f 3/7 1849 ss. (Datter af Hans Eriksen B. og Cathrine Marie Rasmusdattér Klinck). Børn: I)—IX):

I). Michael Krag, hjdbt. 12/5 1798 i Krtm., f 1823. Købmand. Ugift.

II). Cathrine Marie Krag, hjdbt. 2/3 1800 i Krtm. Hun blev som ældre sindssyg og fik 1841 Ophold i Daareanstalten i Odense, v. 26/4 1820 (i Hjemmet) i Krtm. t. Peter Svendsen Kiærulff, f. 7/11 1787 ss., f 10/10 1837 ss. (Søn af Skipper og Købmand Svend Mortensen K. og Philita Clara Friderichsdatter Wortmann). Købmand og Brændevins*

brænder ss., i 1831 Sømand, kaldes ved sin Død Styrmand. Børn: A)—E):

A) . Rasmine Kirstine Kiærulff, f. 24/11 1820 i Krtm. Ugift.

B) . Svend Metelius (Matthias) Andreas Claresius Kiærulff, f. 2/7 1822 i Krtm., f 29/11 1858 i Odense (St. Hans). Skibstømrer i Skib*

husene ved Odense, g. m. Mette Marie Christophersen, f. i Dalby, + 24/6 1890 i Graabrødre Hospital i Odense, hvor hun var Gangkone. Søn:

Hans Peter Kiærulff, f. 24/7 1855 i Skibhusene (St. Hans).

Maaske den Hans K. der i 1875—87 var Arbejdsmand i Odense.

C) . Carl Christian Kiærulff, f. 22/11 1823 i Krtm.; rejste som ung til Norge, hvor han bosatte sig.

D) . Caroline Kiærulff, f. 14/4 1826 i Krtm., f 4/5 s. A. ss.

E) . Andrea Martine Cathrine Kiærulff, f. 10/1 1831 i Krtm., f 3/5 1905 i Søby ved Hammel. Hun blev opdraget af Enke*Lehns*

grevinde Ahlefeldt*Laurvigen paa Lundsgaard. v. 3/8 1861 i Rev*

ninge t. Carl Gustav Bache, f. 5/8 1832 i Jyderup, f 28/3 1896 i Søby ved Hammel (Søn af Sognepræst til Jyderup Jens Assenius B. og Ane Mette Hiorth). Forpagter af Søbygaard under Grev*

skabet Frijsenborg. Børn: (I—(IV:

(I. Julius Jens Assenius Bache, f. 21/5 1862 paa Søbygaard.

cand. jur., bosat i Randers. Ugift.

(II. Ane Margrete Bache, f. 19/12 1864 paa Søbygaard. Lærer*

inde, Konventualinde i Nye Kloster i Slagelse.

(III. Marie Elisabeth Bache, f. 26/4 1868 paa Søbygaard. v. 1901 t. Jacob Julius Hiorth, i. 2/2 1872 paa Diesagergaard (Søn af Proprietær F. H. og Emilie Wiehe). Forpagter, senere Ejer af Østergaard ved Langaa, som han solgte 1923. Børn: (A—(D:

(25)

(A. Bertha Margrete Hiorth, f. 3/11 1901 paa Søbygaard.

(B. Carl Jørgen Hiorth, f. 20/11 1902 paa Søbygaard.

(C. Ellen Elisabeth Andrea Hiorth, f. 6/6 1906 paa Søbygaard.

(D. Inger Emilie Hiorth, f. 27/12 1907 paa Søbygaard.

(IV. Erik Holger Bache, f. 29/3 1874 paa Søbygaard. Landmand.

Forvalter til 1904, Forpagter til 1915, nu bosat i København, v. 22/2 1911 t. Bertha Jensen, f. 26/1 1882 i Gørløse (Datter af Proprietær J. og E. Jensen). Børn: (A—(B:

(A. Carl Ejgil Bache, f. 30/4 1913.

(B. Annelise Andrea Bache, f. 24/6 1914.

III) . Hans Bom Krag, hjdbt. 22/10 1801 i Krtm., levede i 1815.

IV) . Rasmus Olsen Krag, hjdbt., 3/2 1803 i Krtm., f 27/6 1879 i Graabrødre Hospital i Odense. Handelsbetjent i Krtm. 1826, senere Købmand, i 1870 Lem i Graabrødre Hospital i Odense. Ugift. Havde med Augusta Zwergius (Datter af Krigsraad Frederik August Z. og Cathrine Elisabeth Suhm) Sønnen:

Edvard Krag, f. 2/11 1829 i Krtm., f 18/4 1912 ss. Urmager ss. v.

5/12 1856 ss. t. Marie Cathrine (Caroline) Ovesen (Wittrock), f. 9/10 1832 ss., f 16/12 1921 ss. (Datter af Snedker Jens Ovesen Wittrock og Karen Marie Schiøt). Børn: (I—(IX:

(I. Augusta Mathilde Krag, f. 13/8 1857 i Krtm. Skuespillerinde, lever nu i København, v. 1° 8/7 1882 i Krtm. t. William Hugo Kruse, f. 12/1 1850 i København, j- 29/4 1891 ss. (Søn af kgl.

Kapelmusikus F. K. og Hustru f. Schultz). Skuespiller; 2° 1/5 1894 ss. t. Alfred Møller, f. 26/9 1864 i Aalborg, f 25/9 1922 i København (Søn af Organist Ernst M. og Mathilde Schultz).

Skuespiller. Børn af 1. Ægteskab: (A—(B:

(A. William Hugo Julius Krag Kruse, f. 26/8 1882 i Krtm., f 1/1 1889 i København.

(B. Karen Kruse, f. 20/8 1890 i København. Skuespillerinde, v. 1° 24/9 1911 ss. t. Anders Wilhelm Wilian Sandberg, f. 22/5 1887 i Viborg (Søn af Vinhandler, Grosserer Otto S. og Anna Wilian). I Boghandlerlære hos Lehmann og Stage 1904—08, Journalist og Pressefotograf 1907—13, Filmsfotograf 1913—14, Instruktør ved Nordisk Films Kompagni fra 1914, Leder af sammes Optagelsesteatre fra 1921; skilt (g. 2° m. Eli (Else) Marie Frøhlich f. Thaulow); 2° 22/8 1918 i København t. Cai Caspersen, f. 21/1 1887 ss. (Søn af Maskininspektør C. og Hustru f. Drewsen). Ingeniør, Automobilhandler i København.

Datter af 1. Ægteskab:

Grethe Sandberg.

(26)

(II. Carl Graham Krag, f. 23/7 1859 i Krtm., f s. D.

(III. Julius Krag, f. 22/9 1860 i Krtm. Snedker i København, v. 1/4 1886 ss. t.

Mathilde Balle, f. 12/5 1858 i Aarhus (Datter af Bødker B.). Børn: (A-(C:

(A. Julie Krag, f. 6/12 1887 i København.

(B. Laura Krag, £. 16/12 1889 i København.

(C. Sofie Krag, f. 20/12 1891 i København, f 1911 i Aarhus.

(IV. Camilla Krag, f. 13/5 1862 i Krtm., f 19/11 1911 i København, g. ss. m.

Sigismund Landsberger, f. 24/6 1860 ss., f 13/12 1922 ss. (Søn af Vexe*

lerer Bexaniel L. og Fanny Wolffsohn). Grosserer i København. Børn:

(A—(D:

(A. Arthur Sigismund Landsberger. Rejsende. Gift. *)

(B. Inger Landsberger, f. 5/10 1893 i København, v. 12/5 1915 i Odense t. Olaf Thorvald Bech, f. 27/5 1885 ss. (Søn af Købmand Jens Marcus Galthen B. og Thora Therese Pandora Concordia Emilie Nielsen). Fuldmægtig i Handelsbanken i Odense. Datter:

Jytte Bech, f. 23/1 1918 i Odense.

(C. Ella Ruth Landsberger, f. 14/1 1895 i København, v. 10/9 1916 ss.

t. Christen Gundtoft, f. 29/2 1892 i Gjettrup (Søn af Gaardejer Jens Nikolaj Sørensen og Karen Marie Christensen). Student fra Viborg 1910, cand. med. 1917, Læge i Nørresundby; er meget musikalsk og musikinteresseret og har i 5 Aar dirigeret Aalborg Amatørorkesters Koncerter. Børn: I—III:

I. Karen Gundtoft, f. 13/11 1917 i Flauenskjold.

II. Camilla Gundtoft, f. 2/7 1920 i Flauenskjold, f 8/4 1923.

III. Jens Nikolaj Gundtoft, f. 26/2 1924 i NørreSundby.

(D. Gerda Landsberger, f. 28/11 1903 i København.

(V. Edvard Zwergius Krag, f. 29/6 1864 i Krtm., f c. 1903 i Loguna i Bra*

silien. Urmager ss. Ugift.

(VI. Fritz Marius Krag, f. 22/10 1866 i Krtm. Soldat i Buenos*Aires i 2 Aar, har rejst c. 22 Aar i Udlandet, nu Skomagermester i Krtm. v. 14/10 1911 ss. t. Gerda Marie Bech, f. 14/11 1884 i Munkebo (Datter af Sav*

skærer Anders B. og Maren Dorthine Johanne Nielsen). Datter:

Rigmor Henriette Krag, f. 9/4 1918 i Krtm.

(VII. Caroline Marie Krag, f. 20/10 1868 i Krtm., + 25/1 1888 ss. Ugift.

(VIII. Sophie Krag, f. 3/11 1871 i Krtm. f 10/2 1911 i København. Skuespiller*

inde. Ugift.

(IX. Gotthard Hans Krag, f. 5/5 1875 i Krtm. I Instrumentmagerlære hos Pianofabrikant Ehlert i København, rejste derefter til Berlin, er nu Klaverstemmer i København, v. 15/2 1901 ss. t. Mathilde Jeppesen, f. 6/8 1877 i Aarhus (Datter af Mejeribestyrer J.). Børn: (A—(C:

*) har ikke besvaret det tilsendte Spørgeskema.

(27)

(A. Karen Krag, f. 8/3 1903 i København.

(B. Else Krag, f. 29/6 1905 i København.

(C. Inger Krag f. 22/12 1908 i København.

V) . Maren Kirstine Krag, hjdbt. 2/6 1805 i Krtm. Var i 1832 Hus.

jomfru hos Byfoged Thaulow ss.

VI) . Christiane Krag, dbt 3/2 1807 i Krtm. f 11/5 1859 ss. Sindssyg.

VII). Andreasine Augusta Krag, hjdbt. 29/6 1809 i Krtm. I 1870 sindssyg og havde Ophold i Graabrødre Hospital i Odense.

VIII). Christian Krag, f. 19/5 1811 i Krtm., f 23/11 1826 af Epilepsi ombord paa en Jagt paa Rejse til England.

IX). Ida Amalie Krag, f. 28/7 1813 i Krtm., f 24/7 1859 ss. v. 14/5 1843 ss. i. Jacob Høyer Bless, hjdbt. 8/12 1801 ss. f 26/9 1861 ss.

(Søn af Hattemager Johan Jørgen B. og Karen Brackart). Sko.

magermester ss. (g. Io m. Gertrud Nicoline Bom). Børn: A)—E):

A) . Gertrud Nicoline Bless, f. 6/2 1845 i Krtm.

B) . Johan Carl Andreas Bless, f. 25/1 1847 i Krtm.

C) . Hans Christen Peder Bless, f. 14/8 1849 i Krtm.

D) . Mette Katrine Sophie Høyer.Bless, f. 22/12 1852 i Krtm., + 27 s. M.

E) . Maren Kirstine Bless, f. 18/8 1856 i Krtm.

j. dødfødt Barn, begr. 30/4 1773 i Krtm.

k. Karen Krag, dbt. 5/4 1775 i Krtm, begr. 27/11 1776 ss.

l. Carl Krag, dbt. 22/10 1777 i Krtm. Løste 16/1 1800 Borgerskab som Handelsmand og Brændevinsbrænder ss.

8. Dorthea Hansdatter Krag, dbt. 20/3 1736 i Krtm., begr. 25/2 1737 ss.

9. Anders Krag, dbt 15/3 1738 i Krtm., begr. 7/4 s. A. ss.

10. Dorthea Krag, dbt. 28/3 1739 i Krtm., f 27/6 1785 ss., begr. i Kirken i aaben Begravelse, v. 1° 24/11 1758 (i Hjemmet) ss. t. Niels Christiansen, Skipper ss.; 2° før 1765 t. Niels Carlsen, f. c. 1724 i Svenborg, begr. 25/4 1782 i Krtm. Kirke i aaben Begravelse (Søn af Christian Carl Hansen).

Købmand, Konsumptionsforpagter, Kæmner 1769—71 ss.; 3° 24/1 1783 ss.

t. Niels Rasmussen, f 5/10 1786 ss. Var først Forvalter paa Schelenborg, derefter Købmand i Krtm., siden Forvalter paa Kamperhoug ss. (g. 2°m.

Maren Larsdatter Holbech). Ingen Børn.

11. Birthe Maria Hansdatter Krag, dbt. 18/7 1741 i Krtm., f 14/4 1809 ss. v.

14/10 1763 ss. t. Johan Otto Rasmussen Møhl, dbt. 30/12 1734 ss., f 3/5 1791 ss. (Søn af Købmand Rasmus Olsen M. og Kirsten Andersdatter Roed).

Købmand ss., eligeret Borger. Børn: a—i:

a. Hans Kragh Møhl, dbt. 12/10 1765 i Krtm. Løste 18/7 1794 Borgerskab som Købi og Handelsmand ss. Var ugift i 1801. (Er maaske den H.

Møhl, der i 1825—26 boede i Frederiksberggade 14 i København og kaldtes fhv. Købmand; i 1830—32 boede der paa Vesterbro 12 i

(28)

København en Pensionist Hans M., vel den samme). Havde med Ingeborg Martine Krøll en Datter (der blev adopteret af hans Svoger Chr. Patermann i København):

Johanne (Hanne) Martine (Marie) Møhl, dbt. 3/5 1798 i Krtm., f 4/3 1876. Lærerinde ved den danske Skole i Christianssted paa St. Croix 8/1 1821. v. 1° 6/4 1819 t. Jens Ludvig Stoud Moth, f. 6/6 1794 paa St. Thomas, j- 8/5 1825 i Christianssted (Søn af Oberstløjtnant, Gene*

raladjutant Frederik M. og Anna Maria Magdalene Stoud). Kadet 1/2 1805, Sekondløjtnant i dansk Livregiment 2/6 1809, Premierløjtnant 12/8 1814, — å la suite i dansk Livregiment 28/6 1817—, afskediget 4/11 1818; Toldkontrolør i Christianssted; Krigsraad. Ingen Børn. 2°

7/8 1827 t. Søren Rosbjerg Ortwed, f. 7/4 1796 i Helsingør (St. Marie), + 2/9 1872 (Søn af Garnisonsauditør paa Kronborg Fæstning samt Birkedommer og Skriver ved den kronborgske Geværfabrik (Hellebæk Birk) Hans Ditzel O. og Caroline Rosbjerg). Student fra Helsingør 1813, cand. theol. 22/4 1817, ord. Kateket ved Frue Kirke i København 11/4 1821, ord. 13/4, Præst paa St. Croix 31/12 1823, tillige Missionær 25/2 1824 ss., Sognepræst til Rønne og Knudsker og Provst 29/4 1829, Sognepræst til St. Knuds Kirke i Odense og Provst i Odense Herred 4/6 1834, R. af Dbg. 28/6 1840, Sognepræst til Roskilde Domkirke 24/5 1841, Provst 1/7 s. A. entlediget 13/1 1866. Ingen Børn.

b. (Lars) Rasmus Olsen Møhl, dbt. 8/11 1766 i Krtm., begr. 24/5 1814 ss.

Løste 31/12 1792 Borgerskab som Køb* og Handelsmand, i 1806 Borger*

kaptajn ss. v. 18/12 1793 ss. t. Dorthea Maria Laursdatter Christensen, f. c.

1762, f 11/8 1829 i Krtm. (Datter af Købmand og Kirkeværge Laurs C.

og Johanne Marie Jensdatter Birkerod). Hun drev Forretningen videre efter Mandens Død, men gik fallit 1819. Børn: I)—III):

I). Johan Otto Møhl, f. 15/8 1794 i Krtm., f 22/12 1865 ss. Købmand i 1829 ss.; blev senere sindssyg og døde som Fattiglem. Ugift.

II). Lars Christen (Christian) Møhl, f. 4/4 1796 i Krtm., f 10/8 1859 i Svenborg (V. Frue). Var Handelsbetjent i Riga 1825, Handelsfuldmægtig i St. Petersborg 1829, døde som Privatlærer. Ugift.

III). Christen Møhl, f. 3/2 1798 i Krtm. f 28/9 1825 ss. Exam. jur. Ugift.

c. Maren Møhl, dbt. 21/7 1768 i Krtm., begr. 10/7 1776 ss.

d. Johannes Møhl, dbt. 24/11 1770 i Krtm., f 10/12 1826. Var i 1808 Skibs*

kaptajn, blev senere Mægler i København; ved Landsoverretsdom i 1813 blev han for Skødesløshed ved Udfærdigelse af en Slutseddel idømt en Bøde paa 20 Rdlr. og fradømt Mæglerbestallingen, han appellerede til Højesteret, ved hvis Dom han beholdt Bestallingen, men fik Bøden forhøjet til 200 Rdlr. v. 24/8 1805 (i Huset) i Søllerød t. Frederikke Sophie Holst, f 5/4 1857 i København.

e. Anders (Andreas) Krag Møhl, dbt. 22/7 1772 i Krtm., f 12/11 1812 i

(29)

Nykøbing F. I 1805 Styrmand paa Vestindien, i 1808 Kaperkaptajn, g. m.

Marie Matthiesen, f. c. 1775, levede i 1845 i København. Børn: I)—III):

I). Hanne (Johanne) Møhl, f. c. 1803 ell. 04, f 1/5 1869. v. 16/12 1827 i København (Garnisons) t. Jørgen Frederik Bruun, f. 14/1 1800 i Hja*

rup ved Kolding, f 4/3 1852 paa Endelave (Søn af Pastor Ole Frede*

rik B. og Charlotte Christine Brummer). I Apotekerlære 1817—22, kom til København 1822, Kompagnikirurg i Aalborg s. A. og samtidig Assi*

stent hos Distriktskirurg J. A. Westergaard, kom atter til København 1825, forsat som Kompagnikirurg til København 1828, kir. Exam, i Foraaret 1830, karakt. Bataillonskirurg i København fra 29/5 1830 til 30/6 1842, praktiserede derefter i Horsens, fra 1848 paa Endelave.

Datter:

Amalia Elise Bruun, f. c. 1833.

II). Christian Patermann Møhl, f. 27/9 1805 i København (Helliggeist), f 11/6 1839 ss. (Helliggeist). Student, cand. philol. Ugift.

IH) . Andrea Bolette Møhl, f. 16/2 1808 i København (Helliggeist), f 11/7 1856 i Bredsted. v. 26/10 1844 i København (St. Petri) t. CarZ Friede­

rich Lange, f. 25/4 1818 i Burg paa Femern. Kopist i Generaltold*

kammer* og Commerce*CoIlegiet, senere Toldforvalter i Bredsted. Børn:

A)-D):

A) . Claura Maria Friederike Lange, f. 24/2 1845 paa Frederiksberg.

Tvilling.

B) . Johanna Margaretha Lange, f. 24/2 1845 paa Frederiksberg, f 16/5 s. At ss. Tvilling.

C) . Carl Andreas Lange, f. 27/6 1846 paa Frederiksberg, f 21/8 1864 paa Kommunehospitalet i København (Helliggeist). Kontorist.

D) . Emil Heinrich Lange, f. 21/3 1849 paa Frederiksberg.

f. Christian Møhl, dbt. 21/1 1774 i Krtm., f i Aarhus hos Svigersønnen Hans Rasmussen. Var i 1797 Handelsbetjent i Christiania, i 1801 hos Broderen Hans Kragh M. i Krtm., senere ansat ved Toldvæsenet i Fredericia, g. m.

Inger Marie Jørgensen, j- 27/1 1839 i Fredericia. Børn: I)—VI):

I). Birtha Marie Møhl, f. 15/8 1817 i Fredericia, f lille.

II) . Jørgine Ottomine Møhl, f. 12/8 1820 i Fredericia, f 16/3 1882 paa Endelave. g. m. Søren Jensen. Skrædder paa Endelave. Ingen Børn.

III) . Hansine Marie Møhl, f. 14/3 1822 i Fredericia, g. m. Hans Rasmussen, f i Horsens. Former i Aarhus, derefter i Odense, senere i Horsens.

Børn fødte i Odense: A)—B):

A) . Frederikke Augusta Catharine Rasmussen, f. 11/1 1857 i Odense (Frue).

B) . Yelva Franziska Wictoria Rasmussen, f. 12/6 1858 i Odense (Frue).

IV) . Adelius Christian Møhl, f. 9/1 1824 i Fredericia, f ss. Ugift.

V). Kirstine Nicoline Møhl, f. 25/1 1827 i Fredericia, f 16/5 1905 i Næstved.

(30)

v. 16/9 1847 i København t. Heinrich Evald Schrøder, f. 1/11 1824 i Næstved, j- 22/1 1912 ss. (Søn af Trompeter Hans Heinrich S. og Petrine Tobiesen).

Skræddermester ss. Børn: A)—J):

A) . Hans Christian Evald Schrøder, f. 1/9 1848 i København. Malermester ss.

g. lnm. Vilhelmine Smith, f. 4/8 1848, f 1906 i København; 2° ss. m.

Hanne Jensen, f. 23/3 1870 i Birkerød (Datter af Landmand Christen J.

og Karen Marie Jensen). Datter af 2. Ægteskab:

Thora Kirstine Marie Schrøder, f. 1/7 1908 i København.

B) . Thora Petrine Henriette Schrøder, f. 23/10 1851 i Næstved, v. 26/10 1872 ss. t. Edvard Ahrentsen, f. 9/8 1844 i Fensmark, f 26/5 1911 i Næstved (Søn af Bogholder Christian A. og Louise Vendt). Ur* og Instrument*

mager ss. Børn: (I—(VIII:

(I. Ellen Louise Kirstine Ahrentsen, f. 26/8 1873 i Næstved, v. 26/11 1893 ss. t. Valdemar Theodor Othello Berth, f. 17/6 1863 ss., f 25/11 1914 ss. (Søn af Guldsmed Ludvig Theodor Valdemar B. og Auguste Wilhelmine Peterson). Assisterede først Faderen og fik siden dennes Forretning. Børn: (A—(C:

(A. Inger Thora Augusta Berth, f. 26/1 1895 i Næstved.

(B. Karen Ellen Berth, f. 3/6 1898 i Næstved, v. 10/8 1918 ss. t.

Frederik Emil Jeppesen, f. 6/11 1883 i København (Søn af Murermester Jens J. og Cathrine Johansen). Murermester ss.

C). Knud Valdemar Berth, f. 23/5 1901 i Næstved.

(II. Ove Edvard Ahrentsen, f. 4/4 1876 i Næstved. Ur* og Instrument*

mager ss. v. 8/12 1907 ss. t. Marie Svane, f. 30/10 1887 ss. (Datter af Maskinmester Christian Ferdinand S. og Vilhelmine Pedersen).

Børn: (A—(B:

(A. Erik Ahrentsen. f. 15/9 1909 i Næstved.

(B. Tove Ahrentsen, f. 30/11 1913 i Næstved.

(III. Carl Holger Heinrich Ahrentsen, f. 26/2 1878 i Næstved. Repræsen*

tant. v. 13/3 1910 i København t. Alvilda Børre, f. 16/3 1885, J- 20/2 1915 i København (Datter af Landmand Carl B. og Laura Juhl). Søn:

Edvard Børre Ahrentsen, f. 15/5 1911 i København.

(IV. Ingeborg Thora Ahrentsen, f. 23/10 1879 i Næstved, v. 6/9 1903 ss. t. Anton Hansen, f. 19/7 1875 i Horsens (Søn af Rebslager Peter H. og Antonie Hansine Schabet). Købmand i Vejle. Børn: (A—(B:

(A. Else Hansen, f. 19/7 1904 i Vejle.

(B. Axel Hansen, f. 14/2 1910 i Vejle.

(V. Christian Axel Emil Ahrentsen, f. 28/9 1883 i Næstved. Repræsen*

tant for Firmaet H. P. Hansens Cyklefabrik i København, v. 28/9 1921 t. Sigrid Nielsen (Datter af Bagermester i Maaløv H. N.).

(VI. Inger Marie Thora Ahrentsen, f. 23/10 1887 i Næstved, f 25/9 1922 ss. Ugift.

(31)

(VII. Kirstine Betty Agnete Ahrentsen, f. 28/8 1888 i Næstved, v. 8/10 1911 ss. t. Anders Christian Henrik Christiansen, f. 29/9 1874 i Ringsted (Søn af Proprietær Lars Peter C. og Emma Dorthea Hansen). Amts*' fuldmægtig og Skolefondskasserer, Næstved.

(VIII. Thora Cathinka Ahrentsen, f. 21/11 1891 i Næstved, v. 7/6 1918 ss.

t. Caj Pellesson, f. 6/1 1887 i København (Søn af Materialforvalter i Hærens tekniske Korps Alfred Valdemar P. og Elna Rasmine Olsen).

Telegrafist. Datter:

Gudrun Lilian Pellesson, f. 15/6 1919 i København.

C) . Holger Otto Nikolaj Schrøder, f. 16/12 1852 i Næstved, f 15/2 1901 i København, v. 14/5 1880 ss. (Garnisons) t. Marie Cathinca Huusfeldt, f.

8/2 1855 i Præstø (Datter af Skibskaptajn Jørgen Olsen H. og Vilhelmine Hansen). Børn: (I—(II:

(I. Otto Vilhelm Huusfeldt Schrøder, f. 26/8 1881 i Ringsted. Maler*

mester i Vanløse, v. 14/5 1908 i København (Slots K.) t. Sophie Bar- newitz, f. 19/1 1868 (Datter af Barber Vilhelm B. og Emilie ...).

(II. Thora Augusta Kristine Schrøder, f. 10/7 1884 i Ringsted, v. 25/12 1907 i København t. Fritz Carl Meschke, f. 12/7 1879 i Aachen (Søn af Postmester i Cøln Bernhard M. og Regina Trap). Assurance*Di*

rektør i Hamburg. Børn: (A—(B:

(A. Gudrun Regina Alfride Meschke, f. 27/9 1910 i København.

(B. Erik Bernhard Fridrick Meschke, f. 14/1 1914 i København.

D) . Hans Heinrich Schrøder, f. 6/11 1854 i Næstved, f 1910 i Vordingborg.

Isenkræmmer, v. i København t. Marie Knudsen (Datter af Skolelærer K.

i Bregninge i Jylland). Ingen Børn.

E) . Marie Cathrine Schrøder, f. 12/2 1857 i Næstved, v. 26/5 1882 ss. t. Lau=

ritz Jacob Jansen Worsøe, f. 9/10 1857 i Slagelse (Søn af Kantor Frederik August Jansen W. og Vibeke Jacoba Henriette Weitzmann). Postexpeditør i Ørbæk, 1/8 (17/7) 1893 kgl. Udnævnelse, 1/9 (31/7) 1902 Postmester ss., 1/2 1907 (22/12 1906) Postmester i Nykøbing paa Mors. Børn: (I—(V:

(I. Thora Nikoline Vibeke Worsøe, f. 9/6 1884 i Ørbæk, v. 8/10 1908 i Nykøbing M. t. Johannes Martin Ousdal, f. 21/6 18. . i Flakkefjord (Søn af Toldbetjent O.). Købmand i Haugesund. Børn: (A—(D:

(A. Ella Marie Ousdal, f. 5/4 1910 i København.

(B. Torger Ousdal, f. 29/8 1911 i København.

(C. Aage Ousdal, f. 5/4 1913 i Haugesund.

(D. Inger Ousdal, f. 5/5 1918 i Haugesund.

(II. Ingeborg Betty Kirstine Worsøe, f. 6/6 1886 i Ørbæk, v. 14/9 1910 i Nykøbing M. t. Holger Larsen, f. 11/7 1881 i Odense, f 1923 (Søn af Instrumentmager Vilhelm L. og Christiane Birgitte Dinsen). Stations*

forstander i Ryslinge. Børn: (A—(E:

A. Jytte Vibeke Worsøe Larsen, f. 23/4 1911 i Faaborg.

(32)

(B. Bent Worsøe Larsen, f. 2/7 1913 i Jordløse.

(C. Fanny Worsøe Larsen, f. 27/9 1914 i Jordløse.

(D. Ida Worsøe Larsen, £. 11/8 1916 i Jordløse.

(E. Gerda Worsøe Larsen, f. 12/6 1918 i Jordløse.

(III. Frederik Evald Aage Worsøe, f. 18/2 1888 i Ørbæk. Telegrafist i »Store Nordiske«, Hongkong. Ugift.

(IV. Poul Møhl Worsøe, f. 11/4 1890 i Ørbæk. Sparekasseassistent i Nykøbing M. v. 9/5 1918 ss. t. Anna Ipsen, f. 6/6 1891 i Harboøre (Datter af Strandkontrolør Carl Oluf I. og Petra Kir­

keby). Søn:

Carl Oluf Ipsen Worsøe, f. 13/12 1919 i Nykøbing M.

(V. Inger Marie Margrethe Worsøe, f. 13/10 1898 i Ørbæk. Ugift.

F) . Heinrich Evald Schrøder, f. 7/12 1859 i Næstved. Urmager i Køben­

havn. Ugift.

G) . Inger Marie Cathinca Schrøder, f. 28/11 1861 i Næstved, f 20/4 1895 ss. v. ss. t. Jacob Sommer, f. 14/7 1855 ss., f 26/10 1910 ss.

(Søn af Malermester S. og Marie Salomond). Købmand ss. Ingen Børn.

H) . Betty Cecilie Jessine Ottomine Schrøder, f. 19/10 1863 i Næstved.

v. 22/7 1890 ss. t. Lauritz Christian Thorvald Larsen, f. 16/11 1860 i Faaborg (Søn af Urmager Anders Jørgen L. og Marie Nicoline Reffstrup). Kommunebogholder og Byraadssekretær i Nyborg. Søn:

Georg Otto Thorvald Larsen, f. 13/8 1891 i Sørup ved Sven*

borg. Trafikassistent i Nyborg, v. 27/5 1921 ss. t. Edith Johanne Marie Nielsen, f. 17/2 1900 ss. (Datter af Pakmester Niels Jørgen N. og Anne Marie Andersen).

I) . Kirstine Nicoline Schrøder, f. 11/4 1866 i Næstved, v. 3/5 1894 ss.

t. Alfred Peter Lund, f. 21/2 1855 i Nyborg (Søn af Skibsfører Peter Søren L. og Ane Kirstine Maale). Telegrafist, 1/6 1898 Over*

telegrafist i Ringkøbing, 1/7 1903 Telegraf bestyrer ss., 15/4 1913 Telegraf bestyrer i Nyborg. Ingen Børn.

J) . Gustav Adolph Schrøder, f. 20/10 1868 i Næstved. Oplært ved Handelen, ansat paa Korsør Margarinefabrik, v. 19/10 1899 i Tjæreby t. Anna Larsen, f. 21/6 1880 i København (Datter af Formand ved

»Det danske Kulkompagni« i Frihavnen Jens Otto L. og Karen Marie Kaarup Hansen). Børn: (I—(IV:

(I. Ellen Kirstine Schrøder, f. 23/12 1900 i Korsør.

(II. Otto Aage Møhl Schrøder, f. 30/6 1902 i Korsør, J- 2/3 1913 ss.

(III. Gustav Adolph Møhl Schrøder, f. 30/6 1906 i Korsør.

(IV. Thora Betty Schrøder, f. 4/12 1908 i Korsør.

VI). Cathrine Marie Møhl, f. 5/10 1829 i Fredericia, T 19/10 1898 i København, g. m. Johan Wilhelm Otto Harder, f. 17/7 1826 i Helsingør (St. Marie), f 12/12 1895 paa Frederiksberg (Søn af Bogholder Johan Wilhelm H. o

(33)

X

P

W

Ottine Christiane Lawaetz). 1/4 1855 Kopist i Holmens Kontorer, 26/11 1861 Fuldmægtig, 19/3 1894 afskediget fra 1/4 s. A. og udnævnt til R. af Dbg. Ingen Børn.

g. Kirstine Nicoline Møhl, dbt. 1/3 1775 i Krtm., f 11/11 1812 i København, v. 28/10 1798 paa Frederiksberg t. Christian Pater=

mann, dbt. 16/10 1773 i Odense (St. Knud), f 18/4 1839 i Køben*

havn (Trinitatis) (Søn af Smedemester Johan P. og Mette Anders*

datter). Var i 1792 Skriver hos Byfogden i Krtm., i 1800 Fuld*

mægtig ved Toldboden i København, senere Lagerskriver ved Københavns Toldkammer (g. 2° m. Dorothea Wanstrøm). Ingen Børn. Adopterede Johanne Martine Møhl (se foran).

h. Morten Bendz Møhl, dbt. 10/11 1777 i Krtm. Var i 1797 Skri*

verkarl i København.

i. Maren Møhl, hjdbt. 11/9 1778 i Krtm., begr. 6/11 s. A. ss.

Karen Bom, dbt. 23/5 1702 i Krtm., begr. 28/8 1703 ss.

Erik Hansen Bom, dbt. 5/2 1704 i Krtm., f før 1708.

Marie Bom, dbt. 16/1 1706 i Krtm.

Erik Hansen Bom, dbt. 22/12 1708 i Krtm., f 22/11 1787 ss. Skomager og Jordbruger, eligeret Borger ss. v. Io t. Anne Kirstine (Cathrine) Clausdatter Borger, f 10/10 1767 i Krtm.; 2° 28/1 1768 ss. t. Marie Magdalene Ras=

musdatter Klinck, f. c. 1733, f 14/4 1793 i Krtm. (Datter af Skibsmand i Nyborg Rasmus Johansen K. og Maren Pedersdatter). (g. 2° m. Skomager Peder Hansen). Børn: 1—3:

Af 1. Ægteskab:

1. Hans Eriksen Bom, dbt. 23/12 1732 i Krtm., + 26/4 1802 ss. Skomager*

mester, Brandinspektør fra 1773, eligeret Borger ss. v. 8/11 1759 ss.

t. Cathrine Maria Rasmusdatter Klinck, dbt. 12/1 1735 i Nyborg, f 1817 (Datter af Skibsmand Rasmus Johansen K. og iMaren Peders*

datter). Børn: a—k:

a. Erich Hansen Bom, dbt. 7/3 1761 i Krtm., + 22/7 1843 ss. Løste 10/3 1788 Borgerskab som Skomager, eligeret Borger (fritaget 2/1 1821) ss. v. 1° 1/2 1787 ss. t. Engel Marie Cardinatz, dbt.

3/5 1755 ss., f 7/12 1798 ss. (Datter af Korporal Andreas C. og Dorte Jensdatter); 2° 19/5 1799 ss. t. Juliane Nielsdatter, f. c.

1772, + 20/2 1837 i Krtm. (Datter af Møller Peder Nielsen).

Børn: I)-XI):

Af 1. Ægteskab:

I). Hans Bom, f. 22/3 1788 i Krtm., f 4/7 1858 ss. Skomager*

mester og Brændevinsbrænder ss., rejste 18/12 1845 til Bin*

neballe, Randbøl Sogn, hvor han købte en Gaard. Ugift.

II). Andreas Nicolai Bom, dbt. 29/9 1791 i Krtm., begr. 10/5 1800 ss.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og