• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
384
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

Lærerne i Nordslesvig ca. 1814 - 1920

1. halvbind

(3)

Lærerne i Nordslesvig ca. 1814 - 1920

1. halvbind

Historisk Samfund

for

Sønderjylland

Åbenrå 1978

(4)

Sprache machen lässt, obwohl sie kein einziges Wort davon verstehen.

Lyna 1798, s. 375 A

ISBN 87-7406-008-2

(5)

Det er kun få, der har et så lykkeligt otium, som er blevet forundt fhv.

stadsskoleinspektør 1_. S. Ravn. Han har tidligere som emeritus udsendt de to omfangsrige bøger: Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre, 1966 og Lærerne under sprogreskripterne 1851- 64, 1971 samt en række artikler og kan nu i den høje alder af 83 år ud­ sende sit store værk om de nordslesvigske lærere. Med enestående flid og opsporingstalent har L. S. Ravn ydet fremragende bidrag til den søn­ derjyske skoles historie. Specielt har han været medtil at kaste lys over

lærernes herkomst og uddannelse, og hans arbejde på dette område vi I være af blivende værdi for forskningen fremover.

Det er med glæde, at Historisk Samfund for Sønderjylland har kunnet medvirke til, at nærværende store værk udsendes. Til udgivelsen har for­

eningen modtaget tilskud fra Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse til indkøb af papir. Tilrettelægning og renskrift til stencil lering af 1. halvbind er udført af assistent Erland Møller og fru Tonny Herman- sen, medens L. S. Ravn selv har hele ansvaret for 2« halvbind, som er

leveret Historisk Samfund klar til stencil lering. Stenel Hering og dupli­ kering er udført af arkivbetjent Chr. Lind-Petersen og fru Anna Jesper­

sen, medens landsarkivets medarbejdere i bogbinderiet uden for tjeneste­

tid har udført indbindingen.

Åbenrå, december 1977.

Historisk Samfund for Sønderjylland Peter Kr. Iversen

(6)

For at råde bod på det forhold, at der savnes en fuldstændig opgørelse over alle læreransættelser i Nordslesvig i tiden 1800 til 1920 bringer det foreliggende opslagsværk en fortegnelse over landsdelens lærere under dansk og under tysk styre, en omtale af lærernes omskiftelige uddannel­ se og en oversigt over lærerrækken ved de enkelte skoler. Da det drejer sig om ca. 3150 lærere, er jeg klar over, at fejl og mangler ikke kan und­

gås; men jeg har valgt at standse yderligere eftersøgninger på nuværende tidspunkt.

Jeg takker for den hjælp og vejledning, jeg har modtaget fra privat og offentlig side. Det slesvig-holstenske landsarkiv på Gottorp, landsarki­

verne i Åbenrå og Viborg, det sønderjyske landsbibliotek i Åbenrå og biblioteket i Haderslev har alle yderst beredvi lligtformidlet lån af danske og tyske arkivalier og bøger.

En særlig tak retter jeg til rigsarkivar Johan Hvidtfeldt, til overbibli­

otekar Aage Bonde og overlærer ved handelsskolen i Sønderborg Jens Lampe, der beredvilligt har givet mig adgang til at drage nytte af værdi­ fulde, ikke tidligere offentliggjorte oplysninger om degne og skoleholdere i Nordslesvig. G. Japsens udførlige litteraturhenvisninger i ”Det dansk­ sprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814" har ydet mig værdifuld hjælp.

For økonomisk støtte under mit arbejde beder jeg Den grevelige Hielm- stierne-Rosencroneske Stiftelse, bestyrelsen for Laurids og Auguste Dahls Legat, Danmarks Lærerforening og Sønderjyllands amtskommune modtage min oprigtige tak.

Haders lev i december 1977 L. S. Ravn

(7)

Lærere og lærerinder ved Nordslesvigs købstads- og

landsbyskoler i alfabetisk orden side 1

Tillæg med personfortegnelse over sidst registrerede lærere - 367 Lærerne ved Nordslesvigs landsbyskoler i tiden ca. 1814-1920 - 379 Lærerne ved Nordslesvigs købstadsskoler - 477 Haders lev/Gm I. Haders lev/Sdr. Otting - 478

Sønderborg - 481

Tønder - 483

Åbenrå - 484

Brødremenighedens skoler i Christiansfeld - 486 Lærernes uddannelse på danske og tyske seminarier I tiden

1781-1920 - 487

Noter - 530

Kilder - 531

I forbindelse med afhandlingens emne omfatter Nordslesvig "De sønderjyske landsdele11, der i 1920 blev genforenet med Danmark, samt de otte sogne mellem Kolding fjord og Kongeåen, der indtil 1864 hørte til hertugdømmet Slesvig.

I 2. halvbind henviser n um m e r e t i parentes til vedkommende lærers nummer i 1. halvbind, hvor de personalhistoriske oplysninger findes

(8)

a. = amt; bd, = bind

d. = død; D.L.M. = Danmarks Lærerforenings Medlemsblad Dbmd. = Dannebrogsmand; dr.sk. = drengeskole

elæ. = enelærer; exk. = eksamenskommission E.K. = Eisernes Kreuz; f. = født; g. = gang

gdr. = gårdejer; I.U. - kursus i indbyrdes undervisning Kb. = kirkebogen; kl. = klasse; konst. = konstitueret LA Åb = Landsarkivet for de sønderjyske landsdele, Åbenrå LA Sch = Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, Slesvig læ. = lærer, også lærerinde; mellemsk. = mellemskole org. = organist; pens. = pensioneret

præp. = præparand; s. = sogn

S. H. S. = Schleswig-Holsteinisches Schulblatt eller Schleswig-Holsteinische Schulzeitung

Sdj. Årb. = Sønderjyske Årbøger; sem. » seminarium sst. = sammesteds; St. = Sankt; St. = Store

subst. = substitut

... ved årstal = fra eller tiI et ukendt tidspunkt ; ... 1854 ... : vedkom­ mende omtales som lærer I 1854, men det er usikkert, hvornår han kom og gik.

(9)

1. ADOLPHSEN, BRIGITTE WILHELMINE, f. 11.2.1883 i Sønderborg, d. 1960 i Åbenrå, datter af drejermester Jens Jørgen A. og Dorthea f.

Winther. Augustenborg sem. 1905, læ. Uetersenprivatsk., Holsten 1905, Åbenrå pjgemellemsk. 1906, Åbenrå statssk. 1.10.1920, Åbenrå tysk­ spr. kommunesk. 1924, pens. 31.12.1946.

2. AGERTOFT, CHRISTIAN MELCHIOR, f. 11.9.1793 i Branderup, d.

27.2.1860 i Varnæs, søn af Peter Villadsen Agertoft og Maren Nielsdat- ter. Dbmd. Gift 25.11.1825 m. Elisabeth Boti I le Jørgens fra Varnæs.

Skårup sem. 1815, læ. i Risehjarup 1825, i Bovrup, Varnæs sogn 1825- 59, pens.

Varnæs Sogns Historie 1944 s. 117.

3. AGGESEN, THOMAS, f. 2.1.1793 i Magstrup, d. 16.12.1857 i Von­

sild, søn af Agge Nielsen og Maren Thomasdatter, gift med Ingeborg Ma­

ria Kyster, f. 4.10.1798 i Vonsild, d. 9.4.1865 i Vonsild, datter af degn Jesper Petersen og Maren Laursdatter. Brahetrolleborg sem. 1816, læ.

i Vonsild 1817-57.

Haderslev Stifts Årbøger 1948 s. 17.

4. AGGESEN, AAGE JOHANNES, f. 3.5. 1825 i Vonsi Id, søn af degn Tho­

mas Aggesen og Ingeborg Kyster, gift i Fjelstrup 21.10.1859 med Kirsti­ ne Jensen, f. 23.12.1834, datter af landmand Nicolai Jensen og Marie Kir­

stine Nissen, Sillerupmark. Skårup sem. 1847, før sem. hjælpelæ. i Je- gerup 1843-45, privatlæ. på Langeland 1847-49, læ. i Vonsild 1849-55, læ. ved Knud skolde, Fjelstrup sogn 1855-31.3.1867, afskediget 31.3.1867, læ. i Stenderupskov ved Kolding 1867-96.

F. L. Hansen: Hjemstavnsbog (Stenderup) Kolding 1935.

5. AHLMANN, HANS, f. 1.10.1820 i Sønderborg, d. 21.9.1889 sst, søn af styrmd. Christian A. og Johanne Dorothea Friedrichsen, 1.g. gift i Sønderborg 4.4.1846 med Marie Louise Jensen, f. 25.9.1817, d. 1.4.

1870, datter af høker Christian J. og Marie Iversen, 2. g. gift med Chri­ stine Johannsen f. Hildebrandt, d. 15.1.1907, datter af høker Jens Pe­ ter H. og Mette Christine Samuel, Sønderborg. Tøndersem. 1843, subst.

for degnen i Felsted 1843-45, læ. i Tombøl, Felsted sogn 1845-50, dg., skrivemester ved pigesk. i Sønderborg 1850-89.

6. AHRENS, HEINRICH FRIEDRICH, f. 6.12.1875 i Hornbrook, Kreis Segeberg, sønaf arbejder Hinrich Friedrich Ahrens. Uetersen sem. 1896, 2. læ. i Hygum 1896 - .

7. ALBERTSEN, OTTO, f. 7.12.1890 i Flensborg, søn af bagermester Albertsen. Haderslevsem. 1912, læ. i Bovlund, Agerskov sogn 1912-16, faldt 1916 i Rumænien.

(10)

8. ALNOR, PETER CHRISTIAN, f. 8.5.1857i Volsballe, Rinkenæs sogn, d. 7.1.1927 i Kiel, søn af kådner Hans Peter A. og Anne Helene Boysen.

1 .g. gift i Rinkenæs 16.4.1884 med Marie Brigitte Christine Richelsen, f.

17.12,1852 i Buskmose, Rinkenæs sogn, d. 24.2.1910 i Kiel, datter af godsejer Hinrich Carstensen R. og Marie Christine Hinrichsen, 2.g. gift i Gråsten 5,10.1912 med Louise Maria Schmiegelow, f, 5.4.1867 i Sles­

vig, d. 15.1.1929 i Eckernförde. Tøndersem. 1880, læ. i Halk 1880-81, læ. i Egernsund 1881-83, læ, og siden rektor i Gaarden-Kiel 1883-1921.

Fm. for den danske forening '’Enigheden1' 1878, fm. for "Verein für deut­ sche Friedensarbeit in der Nordmark", fm. for kommunalforeningen i det østlige Kiel, fm. for hus- og grundejerforeningen i det østlige Kiel, by­

rådsmedlem i Kiel. Søn prof. Karl Alnor.

9. ALPEN, HEINRICH JOHANNES, f. 8.12.1883 i Vorburg, Kreis Stor- marn, søn af læ. Alpen i Vorburg-Tramsbüttel. Segeberg sem. 1904, 2.

læ. på Pel worm 1905-07, i Stubbæk 1908-09, i Tørsbøl, Kværs sogn 1909- 19, derefter Kiel.

10. ALSEN, FRIEDRICH CHRISTIAN, f. 27. 8.1857 i Oksbøl, Munkbrarup sogn, Angel, søn af ski. Johann Friedrich A. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. Tønder sem. 1880, II ex. 1882. Præpi. i Højer 1876- 77, tysk privatsk. i Uge 1880-81, Flensborg 1881-90, 1.læ. i Nr. Vil­

strup 1890-1900, derefter i Heide.

11. ALSEN, JOHAN FRIEDRICH, f. 19.10.1812 i Tolk, Got torp a., d.

17.10.1892 i Vor Frue sogn, Haderslev, søn af snedker Asmus Alsen og Cathrine Maria Maack, gift 19.10.1842 i Kappel med Charlotte Benedicta Claudine Hedvig Wilcken. Skårupsem. 1837, hjælpelæ. i Adelby 1837-41,

læ. i Måsholm, Kappel sogn 1841-45, i Sønder Smedeby, Siversted sogn 1845-51, i Oksbøl, Munkbrarup sogn 1851-67, degn, org. og læ. i Sdr.

Sejerslev, Emmerlev sogn 1867-82, pens.

Aleth Hansen i 1857: Meget duelig, ikke særlig egnet i dansktalende sko­ ledistrikt. (Oksbøl).

Hos ham begyndte redaktør J. Jessen, Flensborg Avis, sin læreruddan­ nelse i Sdr. Sejerslev.

12. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. 30.11.1851 i Oks­

bøl, Munkbrarup s. Augustenborg sem. 1887, læ. i 111er, Borager sogn 1.7.1887-1.11.1888, i Rinkenæs 1.11.1888-31.1 2.1895, i Borby ved E- kernførde 1896 ...

13. ALSING, PETER MADSEN, f. 30.5.1810 i Ødis, søn af gdmd. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis 9.8.1849 med Johanne Marie Drundall, datter af husmd. Christian Jensen G. og Marie Kjestlne Pedersdatter. Hjælpelæ. i Taps i flere år, læ. i Fovslet, Ødis sogn 1837 ...

14. ALSLEV, CHRISTIAN JENSEN, f. ca. 1797, gift med Anne Sophie Nielsen, kom 20.1.1824 fra Agerskov til Hyrup, Bovtoft sogn.

15. ALSLEV, JENS, f. 16.5.1870 I Haderslev, d. 10.5.1949, søn af håndværker Christian Jensen Alslev. Haderslevsem. 1891, præp. i Vons­ bæk 1886-87, 2. læ. i AbiId 26.7.1891-1.5.1892, Stenderup l, Toftlund sogn 1892-29.6.1894, derefter Kiel, rektor ved mellemsk., pens. 1.10.

1932.

(11)

16. ALSLEV, NIELS SØRENSEN, f. 1756, begravet 25.8.1811. Ikke se- minarieuddannet. Degn i Døstrup 1785-1811.

17. ANDERSEN, ANDREAS JØRGEN, f. 9.8.1870 i Marstrup, d. 15.2.

1945, søn af landmand Jens Peter A. og Anna Margr. f. Jensen, gift 29.

12.1892 med Maren Wognsen, f. 18.9.1864 i Hoptrup Kirkeby. Haderslev sem. 1892, 2. eks. smstds. 1896, 1892 læ. i Grande sk., Holsten, 1896 -1921 Notmarkskov sk., Als, 1921 førstelæ. E3ov sk., pens. 31.10.1936.

18. ANDERSEN, CHRISTIAN THEODOR, f. 15.11.1874 i Skrydstrup, søn af læ. Hermann Andersen og Anne Christine Elisabeth f. Thomsen.

Haderslev sein. 1894, 3. læ. i Tyrstrup 1894-1903, læ. i Vester Ohrsted, Husum amt, pens. 1.1.1933.

19. ANDERSEN, FRIEDERIKE, f. 10.7.1894 i Rejsby, datter af sogne­

præst Jørgen Andersen i Mol trup og Anne Dorothea f. Hansen. Flensborg pigegymnasium 1915, yderligere uddannelse 191 5-19, 1.7.1919 Aug. Vikt, sk. i Haderslev, - 1.4. 1920, musikstudier ved universitetet i Berlin,

"Studienrå’tin’1, bosat i Haderslev 1971.

20. ANDERSEN, GEORG, f. 20.3.1889 i Flensborg, Egernførde sem.

1910, læ. i Dyndved, Egens. 1.4. 1910-22.7. 1911.

21. ANDERSEN, GEORG, f. 19.6.1893 i Kottbus, gift 21.10. 1916 med Hertha Kappler, læ. i Drengsted, Døstrup s. 1913-19, indkaldt under he­ le krigen, derefter Berlin.

22. ANDERSEN, H. A., læ. i Københoved, Skrave s. 4.11.1899-1.10.

1902.

Om hans ejendommelige form for straf i Københoved Bysamfund, Kolding 1950, s. 140.

23. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, f. 3.9.1893 i Grande, Trittaus., Stormarn, d. 29.2.1964, søn af læ. Andreas Jørgen A. og Maren Vogn­ sen, gift i Bajstrup 8.10.1920medMarie Hansen, f. 4.8.1891 i Bajstrup, datter af læ. Johannes Peter H. og Andrea Dirks. Præp. i Åbenrå 1912-

13, Tøndersem. 1919, kursus på Statens ILærerhøjsk. i København 1919, i Rødekro 1919-20, enelæ. i Helved, Notmark s. 1920-59. Medl. af vær­

gerådet for Notmark s.

24. ANDERSEN, HANS JØRGEN, f. i Alslev 1780, d. i Højst 29.2.1852, gift med Gunder Marie Paulsen, f. 1778 i Abild. Autodidakt, læ. i Alslev, Bjolderup s. 1815-52.

ANDERSEN, HANSPETER, f. 16.9.1851 i Goldbæk, Hellevads., søn af husmd. Nicolay Peter A. og Maria Cathrina Jørgensen, gift i Ravsted 16.

10.1878 med Betty Christina Marie Hansen, f. 3.10.1856. Præp. i Dra- ved 1867-68, præpi. i Vi Isbæk 1868-71, Tønder sem. 1874, læ. i Borager

1874-77, i Brunde 1877-83, i Borg 1884-1909, i Korup 1909-20.

26. ANDERSEN, HERMANN, f. 5. 2. 1 830 i Haderslev, d. 17.1.1890 i La­

degård 1, Haderslev lands., begr. i Skrydstrup, søn af Mette Bjerring i Haderslev, 1.g. gift med Anne Christine Elisabeth Thomsen, f. 1826 i Heide, d. 24.7.1885, 2.g. gift med Helene Schmidt f. Rossen. Jelling sem. 1853, privatist, elementarlæ. i Nørre Farensted 1853, i Bondelum

(12)

biskole, Fjolde s. 1854-55, læ. i Haselund, Fjolde s. 1856, i Hjoldelund I856-58, degn og læ. i Olderup 1858-20. 4. 1864, afskediget, boede et år i Heide, derefter i Haderslev, Frederikssk. 1865-66, Wi Ihelmineskolen 1866-67, degn og læ. i Skrydstrup 4.10.1867-1.5.1889, pens.

27. ANDERSEN, IVER, f. 8.4.1750 i Hjemsted, Skærbæks., d. 19.5.

1817, søn af sognefoged Anders Hansen, gift 1 .g. med enke Martha Chri­

stiana Chrestensdatter, d. 11.6.1796, 2.g. gift med Inger Nielsdatter af Øs løs i Jylland. Læ. i Sønder Vilstrup, degn og skoleholder i Stepping 1801-17.

28. ANDERSEN, JENS, f. 29. 1 . 1856 i Brede, d. 13.7.1921 i København, begravet 19.7.1921 i Møgeltønder, søn af boelsmd. Anders Peder Hamme­

lev og Mette Cathrine Jensen, gift 3.10.1884 med Karen Jacobsen, f. 22.

10.1854 i Nybølle, Hillerslev s., d. 9.1.1922, læ. i Abterp, Bredes.

1872-73, elev på D. M. S. s missionsskole, stud. Fredericia 1879, sogne­

præst i Grimstrup 1884, i Øde Førslev 1899, i Lyngby til 1920, i Møgel­ tønder 1920-21.

29. ANDERSEN, JEP NISSEN, f. 28.9.1896 i Rugbjerg, 0. Løgums., søn af husmd. og musiker Jens Peter A. og Lene Marie Mathiesen. Gift i Vester Klangsbøl 8.7.1921 m. Helene Marie Lorenzen, f. 19.12.1899 i V. Klangsbøl, datter af læ. og degn Heinrich JuliuseL. og Anna Margare­ te Lock. Tøndersem. 1919, II ex. 1923, præp. i Åbenrå 1911-14, læ. i Åbenrå 1919-20, mellemskolelæ. i Hohenwestedt 1920-22, enelæ. i Wen­ kendorf, Femern, siden 1922, deltog i begge verdenskrige. Hjemstavns­

digter, har hovedsagelig skrevet digte, noveller og skuespil på neder­ tysk samt talrige artikler og afhandlinger.

30. ANDERSEN, JØRGEN, f. 14. 1 1 . 1820 i Øster Vedsted ved Ribe, død 12. 11. 1893, sønafgdr. Anders Jørgensen og Anne Marie Jensdatter, gift 18. 1. 1859 med Anna Boti I la Kjer, f. 25.5.1825. Jelling sem. 1855, læ. i Nørhus-Ballum 1.11.1855-58, læ.og degn i Hjerpsted 1.11. 1858-1. 1. 1881, pens.

31. ANDERSEN, LARS, f. 6.5. 1843 i Nellemose, Hårbys., Fyn, d. 4. 10.

1920 i Haderslev, søn af husmand Anders Nielsen og Ånne Larsdtr. I.g.

gift 1869 m. Kirstine Petersen, f. 6. 11. 1 834 i Knorborg v. Haderslev, d.

1879, datter af gdr. Johan P. og Kirstine Poulsen, 2. g. gift i Haderslev 12. 10. 1883 m. Marie Cathrine Reiff, f. 8.4.1859 i Haderslev, d. 27.1.

1932 sst., datter af tobaksspinder Johannes Reiff og Marie Cathrine Ene­

mark. Tønder sem. 1864, privatlæ. i Nellemose og huslæ. på Knorborg V. Stokkerhoved, Haderslev, læ. ved sk. i Vestergade, v. Frederiks­

sk., v. WiIhelminesk. og St. Severinsk. i Haderslev 1869-1908, læ. v.

Haderslev Handelssk. 1890-1914. Entomolog. Søn: cand, theol. Holger Andersen (1890-1961), præsident, politiker, fm. for "Grænseforeningen11 1943-61.

32. ANDERSEN, LOUISE, f. 24.3.1866 i Bahia, datter af skibsfører An­

dersen. Augustenborg sem. 1884. Læ. i GI. Ladegård 1891-98, afsk. ef­

ter ansøgning.

33. ANDERSEN, MARIE, f. 22.9.1893 i Hoptrup, datter af murer Gott- fred Nissen Andersen og Mette Marie f. Haugaard i Hoptrup kirkeby. Au­

gustenborg sem. 1914, vikar i Blans og Djernæs i 1914, læ. i Hjordkær 1. 10. 1914-1.4. 1920, derefter i Reinfeld.

(13)

34. ANDERSEN, MARINUS, f. 20.1.1887 i Borg, Brede s., d. 1939 i Schellhorn, Plön amt, søn af læ. Hans Peter A. og Betty Christine Marie Hansen. Tønder sem. 1909, II ex. 1912, læ. i Troldkær, Jels s. 1909- 12, læ. i Skovby, Vedsteds. 1912-19, førstelæ. i Schellhorn 1925-.

35. ANDERSEN, MATTIAS LORENZ, f. 15.6.1871 i Øster Gasse, Skær­ bæk s., d. 22.5. 1899i Skærbæk, sønafgdr. Laust Andersen og Mette Bo- thilde Lorentzen. Tønder sem. 1896, læ. i Kastrup, Gram s. 1896, i Skærbæk 1896-99.

36. ANDERSEN, NIELS, f. 14.7.1764 i Øster Terp, d. 17.4.1826 i Hel­ levad, søn af husmd. i Terp Anders Christensen og Johanne Nielsdatter, 1. g. gift 6.11.1790 med Ane Helena Petersen, f. i Svejlund 1768, d. 19.

5.1799 i Hellevad, 2. g. gift9.11. 1799medEllenErichsen, f. 1774 i Gås- kær, d. 11.12.1813 i Hellevad, 3.g. gift 26.8. 1814 med Margaretha Lau­

sten, f. i Hostrup 1782, d. 25. 8.1817 i Hel levad, 4. g. gift 6. 11.1818 med Anna Marie Mortensen. Ikke seminarieuddannet, degn og læ. i Hellevad 1789-1826.

37. ANDERSEN, NIELSJØRGEN, f. 9.2.1839, d. 6.2.1923 i Vejle. Eks.

kom. København 1861, læ. i Hajstrup, Øsby s. 7.10.1861-66, i Styding 1866-1884, i Vejle 1884-1902 ...

Fisk. 1918/543.

38. ANDERSEN, NIS PETER, f. 14.8. 1831, sønaf husmand Hans Ander­

sen, Raved, Bjolderup s. Jelling sem. 1852, læ. ved pigeskolen i Åbenrå 1.11.1852, 2. læ. i Tyrs trup 1.10.1853, læ. i Hejsager 1.7.1857-69, læ., degn og organist i Hjerndrup 27.4.1869-16.4.1873, l.læ., degn og org.

i Stepping 1873-85, afskedigetuden pension 6.4. 1885 p. gr. af en datters deltagelse i de sønderj. pigers sjællandstur. Privatlæ. i Kolding, real­ skolebestyrer i Dragør 1.2.1886, læ. og kirkes, i Grevinge, Sjælland,

18.5. 1887, pens. 30.9.1895, død i København 17.11.1910.

Landesarchiv Schleswig-Holstein, 309 - nr. 21724. Degnen Lyder Høyers Beskrivelseaf Grevinge Sogn, Kbh. 1924, s. 266.

39. ANDERSEN, PEDER, f. 30.9. 1ß50 i Abild, d. 1.11.1913 i Holbøl, søn af Idmd. Peder A. og Petrine Mikkelsen, 1.g. gift i Hostrup 22.3.

1872 m. Ingeborg Marie Cæcilie Paulsen, f. 5.12.1850, d. 12.6.1872, datter af gdr. Paul Hansen P. og Anne Cathrine Schmidt, 2. g. gift i En- sted 22.8. 1873 med Anna Kristine Jakobsen, datter af inderste Jørgen J.

og Anna Cathrina Johannsen. Tønder sem. 1872, 2. læ. i Dybbøl 1872-73, læ. i Røllum 1873-76, læ. i Sønderby, Rømø 1876-80, læ. og degn i Bran- derup 1880-84, læ. og degn i Åstrup 1884-94.

40. ANDERSEN, PETER, f. 25.12.1863 i Skeide, Broagers., d. 19.9.

1927 i Kjelstrup, Vilstrup s., søn af bolsmand Christian A. og Magdalene Clausen. Ugift. Tøndersem. 1887, Ilex. 1890, 2. læ. i Sommersted 1890-

1900, førstelæ. og degn i Nr. Vilstrup 1900-20.

41. ANDERSEN, PETER, f.11.10. 1893 i Broager, søn af kommunefor­

stander Johann A. og Maria Steg, gift 17.10.1921 m. Gunder Jacobsen, f. i Snogbæk. Eckernførde sem. 1919, forskellige kursus, 1.8.1919 læ.

Gråsten folkesk., 1.10.1920 Sønderborg tyskspr. sk.

(14)

42. ANDERSEN, PETER HANSEN, f. 20.2.1885 i Borg, Bredes., d.

15. 5. 1962 i Fiefbergen, Plön a., søn af læ. Hans Peter Å. og Betty Chri­ stine Marie Hansen, l.g. gift i Lysabild 14.3.1913m. Mathilde Jacobsen, f. 1917, datter af møller Jes P. J., 2. g. gift i Lysabi Id 1.4.1919 med An­ na Jacobsen, f. 16.8. 1892 i Skovby, d. 1.3. 1959 i Kiel (søster til 1. hu­ stru). Tønder sem. 1906, II ex. 1909, præp. i Lunden 1900-03, læ. i Vonsbæk 1907-13, læ. i Hajstrup 1913-20, læ. i Sehlendorf 1920-21, førstelæ. i Fiefbergen 1921-50.

43. ANDERSEN, RASMUS, f. i Tumbøl, Felsteds., 2. læ. i Bovrup, Var- næs s. 24.4.1885-86.

44. ANDERSEN, RASMUS, f. 6.1.1868 i Skovbøl, Felsteds., d. 10.6.

1955 i Åbenrå, søn af husmd. Andersen i Tumbøl. Haderslev sem.o 1890, 3. læ. i LØjtkirkeby 1890-93, læ. i AsserbaI leskov 1893-98, i Åbenrå

1898-1924, derefter læ. ved tysk privatskole og tysk gymnasium, mange­ årigt medlem af byrådet og af magistraten.

45. ANDERSEN, THEODOR, f. 23.4.1888 i Bredegatt, Flensborg amt, søn af landmd. J. Andersen i Rinkenæs og hustru f. Boysen, gift 9.12.

1913 i Tinglev med Dorothea Ehlers, f. 27.9. 1891. Rendsborgsem. 1910, læ. i Wahlstorf 1.2. 1910-31.3.1910, soldat 1.4.1910-15.4.1910, læ. i Kattbek 16.4. 1910-30.9. 1912, 4. læ. i Gråsten 1.10.1912-31.3.1913, læ- i Sofiedal 1.4. 1913-19.

46. ANDREASEN, JENS HANSEN, f. i Vester Vedsted 1 1.8. 1826, d. i Vejle 30.6.1892, gift 13. 12. 1855 med Bodil Pedersen, Skovby. Snedsted sem. 1847, læ. i Arrild 8. 10. 1847-51, i Neder Jerstal 1851-53, i En- drupskov 1853-56, læ. og ks. i Grindsted 1856-87, pens.

John M. Møller: Slogs Herred 1914 s. 319.

47. ANDRES, FRIEDRICH CARL AUGUST, f. 20.11.1877 i Zennhusen, Hemme s., N. Ditmarsken, søn af læ. Friedrich A. oghustru. Gift i Tøn­

der 2. 12. 1900 m. Amalie Nannsen, f. 30. 12. 1880 i Tønder. Tønder sem.

1899, II ex. 1902, præp. i Kiel 1894-96, læ. i Jels 1899-1903, læ. i Kel­

linghusen 1903-,

49. ANDRESEN, ANDREAS GEORG (JØRGEN), f. 6. 12. 1841 i Øster Lø- gum, d. 23.12.1931 i Hamborg, søn af læ. og degn Jørgen Andresen og Beata Hansen, gift 5.12.1874 med Margaretha Christine Krag, datter af bagermester Loren- Hansen Krag og Christine Hansen, f. 1854. Ranum sem. 1864, hjlæ. i Burkal 1864-65, 2. læ. i Tyrstrup 1865-69^ læ. i Djer- næs, Hoptrup s. 1869-75, læ. ved den Gunderothske skole i Åbenrå 1875- 76, 1. læ. i Mjels 1876-78, 1.læ. og org. i Møgeltønder 1878-91, pens.

50. ANDRESEN, CAROLINE LOUISE AMALIE, f. Friis, datter af ting­ bud Johannes Friis og Frederikke Bruhn, gift i Aller 24. 10. 1872 med læ.

i Arnitlund Hans Peter Andresen (dim. Tønder 1868). 2. læ. i Arnitlund 1.11.1872 ...

51. ANDRESEN, CHRISTIAN FERDINAND, f. 31.5.1856 i Sønderhav, Holbøl s., d. 22.2.1934 i Broager. Søn af skrædder Andreas Mathias Å.

og Cathrine Dorothea Ferdinand. Gift i Broager 12.8.1889 m. Ingeborg Cathrine Hansen. Tøndersem. 1878, Ilex. 1882, læ. i Broager 1878-1912, pens. Kirkeværge, amtsforstander og sognerådsfmd., æresmedlem af Broagerlands Lærerforening. Medarbejder ved J. P. Trap: Kongeriget Danmark, 4. udg.

(15)

52. ANDRESEN, CHRISTIAN REHHOFF, f. 18.7. 1884 i Hjolderup, Bjol- derups., d. 24.9.1966 i Haderslev, søn af landmand Andreas P. A. og Catarine f. Rehhoff, gift 29.8.1911 m. Christine Feddersen, f. 12.4.1887 i Bjerndrup, Kliplevs. Haderslevsem. 1909, Ilex. Felstedskov sk. 1912, sønderjysk kursus i Silkeborg, 1909 læ. Felstedskovsk., 1920-30.9.1949 enelæ. Havsted sk.

53. ANDRESEN, HANS LOOF, f. 1818 i Oldenswort, Ejdersted, Skårup sem. 1841, hjælpelæ. hos rektor Nissen i Åbenrå, læ. ved fattigsk. til han i 1850 blev afskediget.

54. ANDRESEN, HANS PETER, f. 2.8.1842 i Hyrup, Bevtoft s., d.

20.12.1880 i Bøgeskov, søn af gdr. Andreas Andreasen og Anna Cathrine Petersen. Gift i Aller 24.10. 1872 m. Caroline Louise Amalie Friis, dat­

ter af tingbud Johannes F. og FriederikeBruhn. Tøndersem. 1868, 2. læ.

i Aller 1868-72, læ. i Arnitlund 1872-78, læ. i Bøgeskov, Tyrstrup s.

1878-80.

55. ANDRESEN, HANSPETER, f. 9.2. 1882 i Læk,.d. 7.7.1918, faldet i krigen, søn af postbud Thomas A. og Christine Lutren. Tønder sem.

1902, II ex. 1905, 2. læ. i Rinkenæs 1902-05, læ. i Bramsted 1905-07, læ. i Horsbøl 1907-10, læ. i Emmelsbøl 1910-18.

56. ANDRESEN, JANKE, f. 24.7.1820 i Vester Klangsbøl, Klangsbøl s., d. 20. 2. 1865 i Læk, søn af Boye A. og Maria Paulsen, gift 28.3.1856 m.

Anna Cathrina Boysen. Jelling sem. 1848, læ. i Magstrup 1848, læ. i Skodborg 1848-50, læ. og degn i Læk 1853-65.

57. ANDRESEN, JENS, f. 1801 i Holtager, Engese., d. 5.3.1841 i Sæd Ubjerg s., søn af kådner Andreas Jensen og Botilla Feddersen, gift i Humptrup 4.9.1840 m. Christina Thomsen, Humptrup. Tønder sem. 1825, kursus i I. U. Egernførde 1831, hus læ. i Bøsbæk 1827, hjælpelæ. i Rin­

kenæs 1828-29, hjælpelæ. i Nr. Haksted 1829-30, i Humpdrup og Sdr.

Lindholm, degn og læ. i Sæd 1840-41.

58. ANDRESEN, JENS JOHANNES, f. 12.12.1835 i Husby, An gel, d.

26.4. 1906, søn af degn og org. læ. Jes Andresen i Hanved og Marie Eli­

sabeth f. Zoega, gift 23.7. 1858 i Burkal m. Betty Caroline Sophie Thie- sen, f. 25.5. 1832, datter af gdr. Detlev Carl Ernst T. og Elsabe Inge­ borg Si mens fra Sot trup, Steppings. Jelling sem. 1856, 2. læ. ved bor­ gersk. i Haderslev 12. 12. 1856—58, 3. læ. og org. i Rødby 1858, læ. i Lemvig 1858, i Toksværd ved Næstved 1861, pens. 1905, Dbmd. 1882.

Folkeskolen 1925/766.

59. ANDRESEN, JØRGEN, f. 18.11.1806 i Alslev, Bjolderup s., d.

20.10.1883 i Hanved, søn af husmd. Volle A. og Ingeborg Petersdatter, gift i Løgumkloster 31.10.1834m. Birte Hansen, f. 1805 i Skærbæk, dat­

ter af kniplingskræmmer Andreas H. og Mettemarie Jensen. Tønder sem.

1831, præplæ. i Uge, huslæ. hos Ahlmann, Egenmølle 1831-33, læ. i Rin­ kenæs 1833, læ. i Løgumkloster 1833—38, degn, org. og læ. i 0. Løgum 1838-49, degn, org. og læ. i Ullerup 1849-50, afsk., læ. i Åbenrå 1850, degn og læ. i Burkal 1850-76.

(16)

60. ANDRESEN, JØRGEN, f. 17.3.1850 Î Tandselle, Tandslets., d.

12.5.1926 i Sønderborg, søn af skomager A. og Christine Marie, gift i LysabiId 25.4. 1878 m. Anne Cathrine Jacobsen, f. 2.2.1853 i Fjelby, Lysabilds., datter af husmd. Thomas J. og Marie Duus. Tøndersem.

1870, 2. læ. i Moltrup 1870-73, læ. i Tandselle 1873-86, l.læ. og degn i Notmark 1886-1912. AHH 1912.

61. ANDRESEN, MARCUS JESSEN, f. 23.5.1861 på Barsø, Løjt s., d.

3.9.1937 i Vamdrup, søn af skibsfører Jes A. og Anne Grau, l.g. gift i 0. Løgum 25.8.1883 m. sin kusine Anne Margrethe Maren Hybjerg, f.

29.1.1860, datter af gdr. Christian H. og Maren Grau, 2. g. gift m. Anne Marie Nissen fra Vamdrup. Tønder sem. 1882, II ex. 1885, præp. i Klip­

lev 1877-79, 2. læ. i Holm 1882-83, læ. og degn i Ørby 1883-89, læ. og degn i Vonsbæk 1889-1907, l.læ. og degn i Frørup 1907-26. Har malet billederne på altertavlen i Frørup kirke.

62. ANDRESEN, MARIE, f. 22.8.1888 i Ulsnis, datter af læ. Andresen.

Augustenborg sem. 1912, læ. i Ulsnis 1912, i Stenfeld ved Ulsnis 1912, i Suderstapel 1914, 1 Frøslev 1914-20, derefter i Aver lack, Nr. Ditmar­

sken.

63. ANDRESEN, MARTIN SØRENSEN, f. 9.5.1874 i Tønder, d. 1948 i Hostrup, Havetoft s., søn af boghandler og bogbinderMatthias Lorenz A.

og Maria Christina Matthiesen, gift med Martha Erichsen. Tønder sem.

1906, Il ex. 1899, læ. i Holm, Nordborg, 1896-99, enelæ. i Bramsted 1899, læ. i Kiel 1899-1906, læ. v. "gewerbliche Fortbindungsschule11, fagsk. direktør i Kiel.

64. ANDRESEN, MATTHIAS, f. 30.8.1858 i Bøgeskovskov, Adsbøls., d. 1.4.1916 i Kiel, søn af kådner Jørgen A. og Christine Staugaard, gift i Kolding 20. 1. 1898 m. Margrethe Junggreen f. Aarøe, f. 7.7.1857 i 0- Løgum(l.g. gift med tobaksfabrikant JohanJunggreen), datter af gdr. Lau­

rits Aa. og Juliane Erichsen. Tøndersem. 1880, Il ex. 1883, hjælpelæ.

hos læ.Madsen i Avnbøl, hjælpelæ. i Blans, 2. læ. i Ravsted 1880-87, afsk. af nat. gr., lokalred. af avisen "Freja" i Åbenrå 1888-92, red. af Sprogforeningens Almanak 1893-1916, medlem af Sprogforeningens be­

styrelse og leder af bogudvalget, formand for Sprogforeningen 1901-16, dansk kandidat i F lensborg-Åbenrå kredsen 1893. Udg. af "Illustreret BØrneblad for Nordslesvig" 1890-1900. Rejse til USA 1911.

Fran-'von Jessen: Haandbog 1901, s. 554; DBI_

65. ANDRESEN, PETER, f. 31.8. 1841 i Klægsbøl, d. 12.10.1921 i Len­ demark, Stege, Møn, søn af parcellist Bahne A. og Anne Kathrine As­

mussen, l.g. gift i Skærbæk 31.3. 1866 m. Marie Petersen, f. 23.1.1843, d. 27.9.1889, 2.g. gift m. Bodil Christine Hubschmann. Tøndersem.

1864, 2. læ. i Skærbæk 1864-67, læ. i Nustrup 1867-71, læ. i Hjerte­ bjerg på Møn 1871-1910, fm. for Møns lærerforening, medlem af direk­

tionen for Møns Spare- og Lånebank.

66. ANDRESEN, PETER ANDREAS, f. 1.9. 1845 i Kværs, søn af bød­ ker Ernst Mathias A. og Anna Sophia Clausen, gift i Gråsten 9.2. 1869, m. Marie Helene Henriette Marcussen, f. 8.9.1843. Tøndersem. 1868,

læ. i GI. Haderslev 1868-69, faldet i krigen 1870.

(17)

67. ANDRESEN, PETER CHRISTIAN, f. 26.7.1871 i Karlum, d. 24.4.

1938 i Flensborg, søn af kådner Lorenz Christian A. og Cecilia Carsten­ sen, 1. g. gift i Karlum 1 5.3. 1904 m. Anna Margaretha Andresen, d. 2.1.

1905, 2. g. gift 26.12.1913 m. Metta Christiane Olsen fra Vestremark.

Tøndersem. 1894, II ex. 1896, præplæ. i Hesbøl, Vindert og Tønder, 2. læ. i Bredebro 1894-98, enelæ. i Lund, Burkal s. 1898-1902, læ. og degn i Karlum 1902-32.

68. ANDRESEN, PETER JULIUS, f. 28.9.1837 i Notmarkskov, Notmark s., d. 23. 1. 1915 i Vor Frue, Haderslev, søn af kådner og søfarende Hans Julius A. og Anna Maria Thomsen, 1. g. gift i Felsted 16.11. 1864 m. He­

lene Marie Jensen, d. 1.8.1879 i Asserballe, datter af gdr. Mads Jepsen J. og Anna Margrethe Nielsen, 2.g. gift m. Adolphine Johannsen, d. i Flensborg. Tønder sem. 1864. Før sem. hjælpelæ. i Hostrupskov og Ho=

strup 1860-61, læ. i Skovbøl, Felsted s. 1864-73, læ. og degn i Asser­ balle 1873-93.

69. ANKERSEN, PETER CHRISTIAN, (kb. : Ankesen), f. 21.5.1872 i Skrydstrup, d. 1934, søn af Karl Ankesen, Immervad kro og Kirstine Pe­ tersen Rattenborg fra Skrydstrup, præp. i Aller 1888-89, i Arnitlund og Skrydstrup 1889, på præparandsk. i Haderslev 1889-90. Haderslev sem.

1893, læ. i Rugbjerg, Øster Løgum s. 1893-1907, i Barsmark, Løjt s.

1907-20, i Lunden, Nr. Ditmarsken ...

70. ANTHONISSEN, JOHANN CHRISTIAN CARSTEN, (kb. : Antonsen), f. 7.12.1834 i Lyksborg, død på Als 23.12.1873, søn af husmand Hans Antonissen og Maria Christina Christiansen, undervist på tysk i Golde- bæk, Hjoldelund s., konfirmeret på tysk i 1849. Ikke seminar i euddannet, hjælpelæ. i Holkenheide, i Esgrus, Hanveds., 1853-55, i Store Vi 1855- 58, læ. i Solved, Fjoldese., 1859-64, afskediget 29.3. 1864 p. gr. af u- kendskab til det tyske sprog, boede 1866 i Lyksborg og søgte i yderste fattigdom regeringen i Slesvig om ventepenge, men fik 21.11 . 1866afslag.

2. læ. i Asserballeskov, Asserballes. 1867-73.

LA Sch 309-30270.

71. ANTHONY, JOHANNES FRIEDRICH JULIUS, f. 20.8. 1870 i Tønder, d. 20. 12. 1945, søn af politibetjent Nicolaus Friedrich Julius A. og Mar­ garetha Johanna Asmus. Tøndersem. 1892, II ex. 1895, læ. i Bommer-

lund 1892-1901, læ. i Alkersum, Før 1901-19.

72. APPEL, CORNELIUS, f. 13.5.1821 i Tirslunds., d. 25.3.1901 i Hjallese, søn af læ. Hans Jepsen A. (1787-1872) og Kirsten Marie A.

(1786-1858), gift m. Anne Kjers tine Lorentzen, f. 1829, d. 1869, datter af læ. Matthias L. Dim. Lyngby, Djursland 1841, Hjælpelæ. Ribe 1841, enelæ.

Lovrup, Døstrup s. 1842, andenlæ. Løjt 1844, enelæ. Bådsbøl, Ballum s. 1847, læ. ved Vajsenhussk. elementarklasse, Tønder 1851, læ. ved pigesk., Tønder 1861, læ. vedsem. (skrivning) 1858-64, leder af Rød­ ding højsk. 1865-85, af frisk, i Rødding 1865-70, frimenighedspræst i Rødding 1874-89, derefter ophold i Hjallese. Har skrevet bl.a. :Religi- onsundervisning i Almueskolen, Ribe Stiftstid. 16.10.1849, i ”Vestslesv.

Tidende*1 1. 11.1856: "Tanker angående den vestslesvigske Tidende", 11.

1. 1858: Det danske Seminarium i Tønder, 23.9. 1859: Om sang i Skoler­ ne, 22.5. og 27.5.1861: Løgumkloster—Mødet og Sprogsagen. 1 "Dansk

(18)

Kirketidende" 26.7.1857: Om konfirmation, 18.8.1861 : Sprogreskriptet og Konfirmationen, 2o.11.1864: Christendom som Skolesag. I "Dansk Skoletidende" 1861, nr. 6: Skolemesterkaar og Skolemesterkunst. I Nor­ disk Skoletidende 7.7.1863: Tønder Skolevæsen. I "Kirkekalender for Slesvig" 1862: Johannes Matthias Dahl. I "Sønderjyske Årbøger" 1893:

Det er slet ikke Lige for Lige. I "Hejmdai" 28. og 29.3.1901 : Selvbio­ grafi. Se: L. B. Poulsen i Sprogforeningens Almanak 1902, Thade Pe­ tersen i Dansk Biogr. Leks. (m. øvr. litt.-henvisninger).

73. APPEL, GOTFRED, f. i Rangstrup, Agerskovs. 2.2.1794, d. 8.2.

1867, søn af læ. Gotfred Appel og Kirsten Madsdatter, gift med Birthe Marie Clausen, f. i Vester Vedsted 1801. Vesterborg sem. 1814, før sem.

vinterlæ. i Rangstrup 1810-12, konst, læ. i Snøde 1815, i Møgeltønder 1817..., degn og læ. i Daler 1825-45, læ. i Brørup 1845-65.

74. APPEL, HANS CHRISTIAN, f. 20.10.1798 i Galsted, d. 1872 i Ager­ skov, søn af Gotfred Gotfredsen Appel og Kirsten Madsdatter, gift 8.5.

1835 m. Anne Beate Jagd, f. 16.4.1811, d. 23.10.1851, datter af læ.

Jagd i Fredericia og Ellen Regine Høxbroe. Nustrup præstegårdssem.

1819, læ. i Rangs trup og Galsted 1819-21, læ. i Kamptrup 1831-46, læ.

og degn i Agerskov 1.4.1846-29.3.1867, entlediget.

Th. H. Erslev: Alm. Forfatter-Lex., Suppl. I, s. 36.

75. APPEL, HANS CHRISTIAN LUDVIG, f. 18.6.1841 i Hygums., d.

10.1.1924 i Slagelse, søn af læ. Hans Christian A. og Anna Beate Jagd, gift m. Ane Jensine Kristine Michelsen. Tønder sem. 1862, 2. læ. i Ager­ skov 1862-67, afsk. p.gr. af edsnægtelse, privat læ. i Agerskov 1867-70, huslæ. på Rynkebygård, Fyn 1871-73, læ. v. Gregersens sk. i Køben­ havn 1873-77, l.læ. i Hemmeshøj, Sorø a. 1877-1906, Dm. 1906, fætter til Cornelius Appel.

Fiksk. 1906 s. 433.

76. APPEL, HANS JEPSEN, f. 21.12.1787 i Rangstrup, Agerskovs., d. 13.9.1872, søn af skrædder Jep Hansenog Boti I le, gift i Agerskov 9.11.

1815 m. Kjersten Marie, d. 28.3.1858. Vesterborg sem. 1814, læ. og kirkesanger i Åbøl, Tirslund s. 1819-67.

Mindeblade om Cornelius Appel s. 7, samlede af Georgia la Cour Peder­

sen og Augusta Busch Pedersen. Far til Cornelius Appel; se: Franz von Jessen: Haandbog, 1901 s. 555.

77. APPEL, HANS JEPSEN, f. 21.4.1867, d. 12.12.1905, søn af hus- md. Hans Jepsen Appel og Kjesten f. Enemark i Rangstrup, Agerskov s.

gift m. Grete Marie Frost, datter af gdr. Jens Peter Jensen Frost og Ca­ thrine Marie Nielsen i Spang, Ulkebøl s., f. 31.12.1868, d. 26.5.1948.

Haderslev sem. 1889, 2. læ. i Ulkebøl 1889, læ. ved pigesk. i Sønder­ borg 1889-1905.

78. APPEL, JENS JEPSEN, f. 9.8.1816 i Åbøl, Tislunds., d. 21.4.

1881 i Nr. Løgum, søn af læ. i Åbøl Hans Jepsen Appel og Kjersten Marie Maruusdatter f. Appel, gift m. Gunder Kirstine Mikkelsen. Lyng­

by sem. 1839, læ. i Øster Lindet 1841-53, læ. i Nørre LØgum 1853-78.

(19)

79. APPEL, JES PETER, f. 22.10.1823 på Lille Oksgård ved Hellevad, gift i Oksenvad 16.4.1852 med Karen Kalhauge. Jelling sem. 1850, pri­

vatist, læ. i Stnedager 1851-52, læ. i Gåskær, Tråsbøl 1852-53, læ. i Bolderslev 1854-88, pens. 1.4.1888 p.gr. af kravet om tysk skolesprog.

Hans datter Emilie var hjælpelæ. hos faderen.

80. ASBAHR, KÆTHE, f. 26.3.1898 i Wittenborn, Kreis Segeberg, dat­ ter af landmand Paul Asbahr. Augustenborg sem. 1917, 2. læ. i Rens 20.

10.1917-1.10.1919, derefter Kiel.

81. ASMUSSEN, ASMUS, f. 18.9.1814 i Skobølmark, Felsted s., d.

8.2.1887 i Klovtoft, søn af AlexanderIversenA. og Kirsten Pedersdatter, gift i Kliplev 4.10.1843 m. Catherina Maria Jacobsen, f. 4.11.1823 i Lundtoft. Skårup sem. 1837, 2. læ. i Møgeltønder 1837-40, biskolelæ. i Tyrholm-Kopsholt, Øster Løgum s., læ. i Kassø 1843-53, læ. i Klov­

toft, Hellevad s. 1853-78, pens. Sdj. Mdsskr. 1965, s. 312.

82. ASMUSSEN, ASMUS, f. 6.6.1818 i Blans, Ullerup s., d. 3.8.1892 i Hundslev, Notmark s., søn af Margrethe Sophie Asmussen i Blans og møllersvend Rasmus Rasmussen fra Kværs, gift 26.4.1846 i Sottrup med Ingeborg Christine Clausen, datter af kromand Claus Clausen og Maren Asmussen, Sandbjerglykke. Skårup sem. 1839, huslæ. på Mjelsgård 1839 -44, læ. i Øster Sottrup 1844-51, læ. ved drengesk. i Sønderborg 1851- 54, læ. i Asserbal leskov 1854-57, læ. og degn i Notmark 1857-86, pens.

D. I_ M. 1892, nr. 17, Sdrj. Mdsskr. 1965, s. 312.

83. ASMUSSEN, FERDINAND, f. 16.5.1871 I Tadesfelde, Kreis Sege­ berg, søn af læ. Asmussen. Uetersensem. 1892, læ. i Vester Terp 1892- 96, i Lockstedt 1896-...

84. ASMUSSEN, HANS, f. 1784 i Hellevad, gift m. Esther Paulsen, f.

1786 i Hellevad, ikke seminarieuddannet, læ. i Brunde, Rise s. ..1804..

85. ASMUSSEN,. HENNING, f. 13.3.1827 i Hyrup, Angel, d. 23.7.1879 i Sønderborg, søn af kådner og murermester Johann Christopher A. og Margrethe Dorothea Petersen, gift 5.11.1852med Louise Margrethe Han­ sen. Tønder sem. 1849, hjlæ. i Gråsten 1849-50, hjlæ. i Flensborg 1850, soldat i den danske hær, hjlæ. i Grumtoft 1852-54, elementarlæ. i Mild­ sted 1854-59, læ. i Hvidbæk 1859-66, læ. i Kiel 1866-69, læ. i Sønder­ borg 1869-79.

86. ASMUSSEN, JEP, f. 17.9.1842 i Bjerndrup kro, Kliplev s., d. 6.4.

1932 i Augustenborg, søn af gdr. Asmus Asmussenog Ellen Marie Søren­ sen, opdraget i Blåkrog, gift i Vedsted 21.7.1872 m. Emma Christine Michelse, datter af læ. Mathias M. i Elstrup, privatist København 1869,

læ. på Barsø 1860-64, i Abkær 1872-73, i Dyndved 1873, i Stevning 1873 -92, Dbmd. Købte Broballe kro, der brændte, før han overtog den, gen­ opførte den og flyttede senere ti I Augustenborg.

Fra Als og Sundeved VI, 1932-37.

87. ASMUSSEN, JES, f. 29.3.1797, d. 27.7.1852 i Kliplev, søn af Ja­

cob Asmussen og Christina hansen i Holbøl, gift 20.6. 1824 i Kliplev m.

Catharina Korsholm, datter af skipper Hans Jensen K. og Frauke Lucie Kuh I fra Flensborg. Brahetrolleborg sem. 1817» læ. 1 Bjerndrup, Klip­

lev s. 1814-34, degn og læ. i Kliplev 1834-52.

(20)

08. ASMUSSEN, JES, f. 6.5.1861 i Vi Isbæk, Kliplev s., d. 6.3.1906 i Løjt, søn af kådner Jes A. og Marie Margrethe Dall, gift i Holbøl 4.12.

1885m. Helene Jessen fra Vi Isbæk. Tønder sem, 1883, li ex. 1886, præp.

i Åbenrå 1879-80, 2. læ. i Hokkerup 1883-85, enelæ. i Vilsbæk 1885-92, læ. i Barsmark 1892-1901, l.læ. og degn i Magstrup 1901-06.

89. ASMUSSEN, JOHANNES HEINRICH, f. 15.11.1878 i Heist, Kreis Pinneberg, søn af bagermester Asmussen. Uetersen sem. 1899, vikar i Holbøl marts-aug. 1900, læ. i Sandager ved Læk.

90. ASMUSSEN, JOHANNES PETERSEN, ff. 2.10.1826 i Hostrup, d.

10.6.1890 i Viborg, søn af husmand Christian A. og Johanne Petersen, gift i Kliplev 21.5.1859 med Maren Hansen, f. 9.4.1823 i Ensted, datter af smed Hans Christian Hansen og Mette Marie. Jelling sem. 1858, læ. i Bjerndrup, Kliplev s. 8.9.1858, læ. iSøst, Rise s. 26. 11. 1861-64, læ.

i Rom lund-Fiskbæk ved Viborg 1864-84, pens.

91. ASMUSSEN, MADS (Matz), f. 1757 i Sørup, Angel, d. 16.5.1826 i Blans, giftm. Margerethe Brag, datter af skipper Paul Brag. Autodidakt, læ. i Blans, Ullerup s. 1787-1826.

92. ASMUSSEN, MARGARETHE, f. 8.12.1896 i Holbøl, datter af gdr.

Hans Asmussen og Marie Margrethef. Schyssel. Augustenborgsem. 1916, læ. i Egebæk-Kravlund 1916-17, i Nybøl 1.11.1917—19, derefter Rends­ borg.

93. ASMUSSEN, PAUL, d. i Burkal 21.3.1779, søn af gdmd. Rasmus Hansen i Sottrup, Bylderup s. og Mette Catharina Clemensdatter, gift i 1734 m. Dorothea Apollonia Prætorius, datter af degn i Burkal Johannes Prætorius og Metta Magdalena Ewald, degn i Burkal til 1779.

94. ASMUSSEN, PETER, f. 20.3.1832 i Bjerndrup, Kliplevs., d. 19.10.

1906 i Flensborg, gift 1861 m. Christine Marie Christensen fra Asserbal- leskov. Skårup sem. 1856, læ. i Bjerndrup 1856-58, læ. i Stenbjerg 1858 -59, i Kalleby 1859-64, i Hønkys 1864-67, iSøst, Rises. 1867-88, pens., medlem af fællessynoden, lægmandsrepræsentant for Åbenrå provsti.

Sdj. Årb. 1907 s. 367 og Sprogforeningens Almanak 1908 s. 105.

95. ASMUSSEN, PETER HENNING, f. 20.12.1824 i Aneby, Sterups., d. 12.7. 1868 i Ølsby, søn af skrædder Jes Asmussen og Dorothea Chri­

stine Andresen. Tønder sem. 1847, hjælpelæ. i Kragelund og Bommer- lund, Bovs. 1842-45, huslæ. hos gdr. Hans Schmidt Tychsen på Bah­

renhof i Christian Albrecht Kog 1847-49, hos forpagter L. L. Ipsen i Geltings., 1849-51 hjælpelæ. ved degnesk. i Kværn 1851-52, læ. i Pom­

merby, Gelting s. under Dyttebøl gods 1852-64, degnoglæ. i Ølsby 1864- 68.

Boesen i 1857: flink lærer, men hænger ved det tyske. Aleth Hansen i 1857: dygtig lærer, men taler kun mådeligt dansk.

96. ASMUSSEN, THOMAS, f. 8.7.1799 i Oksbøl, Munkbrarup s., d.

1834 i Aneby, Sterup s., søn af kådner Hermann A. og Maria Jensen, gift i Bov 22. 2. 1824 m. Herle Maria Knudsen, datter af Laurids K. og Maria i Gallehus. Tønder sem. 1821, læ. i Vejbæk, Bov s. 1823-25, læ.

i Aneby, Sterups. 1825-34.

(21)

97. ASMUSSEN, VIGGO BERNHARD, f. 21.11.1887 i Stevning, Sven­ strup s., d. 19.4. 1957 i Rensborg, søn af læ. Jep A. og Emma Michel­ sen, gift i Flensborg 12.10.1914 m. Hanna Magnussen, f. 7.10.1890 i Lyksborg, datter afboghandler August Christopher M. og Wilhelmine Ber- gien. Tønder sem. 1908, II ex. 1911, læ. i Stenderup, Øster Lindet s.

1908-15, i Vester Lindet 1915-19, læ. i Rensborg 1919-51, deltog i 1.

verdenskrig. Ehrenkreu-, VK, EK 2. kl.

98. ASSENHOLM, CLAUS, f. aug. 1791 i Marstrup, Hoptrup s., d. 4.3.

1875 i Tagkærlund, Tyrstrup s., søn af læ. i Marstrup Laue Assenholm og Marie Jørgensdatter af Halk, l.g. gift 23.8.1817 m. Cathrine Jessen, d. 27.3.1827, datter af Nis Jessen og Kjesten Jesdatter i Skovby, Løjt s., 2.g. gift 29. 11.1835 i Branderup m. Anne Erichsen fra Mastrup, f.

ca. 1806. Skårup sem. 1813, læ. i Marstrup 1815-55.

99. ASSENHOLM, LAUE, f. 1762 i Kabdrup, Bjernings., d. 23.7.1823 i Marstrup, Hoptrup s., søn afC laus Johannes Assenholm og Sara Laues- datter af Kapdrup, gift 30.10.1789 i Halk m. Maren Jørgensdatter, datter af gdr. i Halk Jørgen Iversen og Kirstine Højer, d. 2.6.1837, læ. i Hop­ trup Nørresogn i 36 år, fik af skolelærernes pensionskasseen pension på 33 rdl. cour., men efter hans død fik enken intet og måtte sælge møblerne.

100. AUTZEN, HOLGER JACOB, f. i Nordborg 1773, d. 1858, søn af skomagermester Rasmus Autoen og Eleonora Jansen, gift4. 12.1807 i Nord- borg m. Anna Sophie f. Christensen, datter af skibskaptajn Thomas Chri­ stensen og Anna Sophie Lorenzen, f. i Nordborg 1785, d. 9.3.1845. 2. læ.

og kateket i Nordborg 1807-53.

101. AUTZEN, IVER, f. 22.1.1774 i Fogderup, Rabsted s., d. 29.1.

1835 sst., søn af bolsmd. og skolemester Christen Jessen A. og Maren I- versdatter, gift i Rabsted20. 11. 1802 m. Maren Martensen, datter af Mar­

ten Hansen og Anna Catharina Andresen. Tønder sem. 1796, læ. i Fog­

derup ti I 1835.

102. AUTZEN, JEPPE, f. 5.8.1851 i Lerte, Sommersted s., d. 11.2.

1931 i Hoptrup, søn af Gdr. Thomas A. og Marie Dorothea Bruhn, gift i Hoptrup 19.9. 1879 m. Kjestine Heissei, d. 1.7.1922, datter af Nis H. i Diernæs og Gunder Paulsen. Tønder sem. 1872, 2. læ. i Hoptrup 1872- 75, læ. i Diernæs, Hoptrup s. 1875-85, derefter landmand i Diernæs.

103. AUTZEN, THOMAS CHRISTENSEN, f. 17.8.1814 i Nordborg, søn af kateket og læ. Holger Jacob A. og Anna Sophia Christensen, gift i

Nordborg 8.4.1847 m. Johanne Sophie Lutgens, datter af Johann Hein­ rich L. og Anna Kaysen, Altona. Tønder sem. 1837, hjælpelæ. ved St.

Nikolaj sk. i Flensborg 1837-39, organist og læ. i Nordborg 1840-46, degn og læ. ved pigesk. sst. 1846-65, degn, organist og læ. i Hørup, Als 1865-88.

104. AVERHOFF, ANNA, f. i Offenau ved Elmshorn. Augustenborg sem.

1901, læ. i Skodborgskov 1901-03, i Tinnum på Sild 1903 ...

105. AVERHOFF, WALTER, f. 15.1.1889 i Hedwigen-kog, Nr. Ditmar­

sken, søn af læ. Heinrich A. og Dora Wustenberg. Haderslev sem. 1909, soldat 1909-10, læ. i Øsby 1910-12, derefter læ. i Hedwigen-kog. Døde

11.11. 1915 på lasaret i Altona.

(22)

106. BACH, CHRISTIAN MADSEN, f. 20.9.1877 i Haderslev, d. 18.2.

1947, søn af skomagermester Thøger Bach og Enkier Gymoes Foged, gift 15.7.1908 i Sønderborg med Sophie Franzen, datter af slagtermester Christian Peter Francen og Anna Marie Helwege, f. 26.9.1883 i Sønder­

borg. Haderslevsem. 1899, præp. i Tiset, Grams. 1893-94, i Tyrstrup 1896, læ. i Neder Jerstal 1899-1901, sygeorlov et halvt år, læ. i Lan- getved, Skrave s. 1901-05, læ. i Sønderborg 1905-19, derefter Gaarden -Kiel, pens. 1.10.1939.

107. BACH, NIELS PETERSEN, f. 19.8.1868 i Skodborg, d. 18.4.1959, søn af parcellist Peter Simonsen Bach og Kjestine Marie Nielsenf. 1837.

Haderslev sem. 1890, læ. i Kiel 1894, læ. i Augustenborg 1920-23, vice- inspektør i Tønder 1823-25, ved Berlitzskolen i København 1925-52.

108. BACHMANN, HERMANN ADOLF ROBERT, f. 10. 10. 1890 i Altona, søn af politiass. i Altona, gift 12.4. 1914 m. Margaretha Nissen, f. 7.11.

1891. Segeberg sem. 1912, læ. i Rosenkrans 1912-1.4.1913, læ. i Rens 1.4. 1913-20.8.1919, derefter Kiel.

110. BACKMANN, HANS PETER, f. i Rugbjerg 13.2.1792, d. i Øster Løgum 4.5.1843, l.g. gift 28.11.1812 med Anna Botilla Rohlfsen, f. i Kokær, Tyrstrup s. 30.11.1789, d. i Hovslund 28.10.1823, 2.g. gift i Øster Løgum 11.11.1824 m. Anna Kjestine Hansen, f. 4.11.1803 i Øster Løgum, datter af degn i Øster Løgum Jørgen Hansen. Undervist af pastor Kier, ikke seminarieuddannet, læ. i Hovslund 1810-27, degn fra 1824, degn og læ. i Øster Løgum 1827-38, afskediget p.gr. af drikfældighed.

111. BAGER,. JØRGEN HANSEN, f. 4.7.1853 iLambjergskov, Hørups., d. i Ketting 21.11. 1932, søn af matros Jørgen Hansen Bager, der foru­ lykkede på søen, gift i Sønderborg 28. 12. 1879 m. Marie Louise Ahlmann, datter af skrivemester Hans Ahlmann i Sønderborg. Egernførde sem. 1876, pigeskolelæ. i Altona 1876-78, i Sebbelev 1878-82, i Ketting 1882-1920, pens.

H. P. Hanssen: Et Tilbageblik I s. 120-21, Folkeskolen 1920 s. 135.

112. BAHNSEN, EMIL CARSTEN, f. 4.7.1867 i Langhorn, Husum a., d.

22.5.1893 sst., søn af skomager Peter Christian B. og Poppe Jensen.

Tønder sem. 1891, læ. i Kamtrup, Hygum s. 1891-92, læ. i Fladsby, An­

gel 1892-93.

113. BAHNSEN, HANS, f. 13.5.1858 i Bargum, Husum a., d. 15.7.1903 i Højer, søn af landmand Paul B. og Sieke Bahnsen, gift m. Ingeborg Ca­ tharina Petersen. Tønder sem. 1881, II ex. 1886, læ. i Sandager 1881- 87, ene læ. i Rudbøl 1990-1903.

114. BAHNSEN, JØRGEN ANDREAS, f. 9.2.1864 i Bredebro, søn af skrædder Karsten B. og Mette Botilla Frandsen. Tønder sem. 1885, II ex. 1887, præp. hos degn Iversen, Bredebro, læ. i Tombøl 1885-87, ene­ læ. på Årø 1887-92, forsikringsagent i Flensborg.

115. BAHR, JAKOB ANDERSEN, f. 6.1.1858 i Halk, søn af indsidder Nis Andersen B. og Anna Marie Prahm, giftm. Anna Birgitte Lauritzen, Tønder sem. 1882, privatist, læ. i Bøgeskov, Tyrstrup s. 1878, i Hejs­ ager 1881-82, i Ørby 1882-83, i Løjtkirkeby konst. 1883-85, fast ansat

1885-90, i Helved 1890-95, l.læ. i Mjels, Oxsbøls. 1895-1901, pens. p.

gr. af nervelidelse.

Var i sin seminarietid formand for den danske forening ”Enigheden".

Sdj. Mdsskr. 37 årg. s. 199.

(23)

116. BAHR, JOHANNES FRIEDRICH AUGUST, f. 12.8.1873 i Krempe.

Uetersen sem. 1894, læ. i Kløjeng, Nørre Løgum s. 1895-96.

117.. BAHR, KARL HERMANN, f. 6.9.1888 i Rost, Sdr. Ditmarsken.

Egernfô'rde sem. 1909, læ. i Lysabild 1.4.1910-1. 11.1912.

117. BALLE, CATHINKA, f. 22.6.1855, datter af købmand Balle i Flens­ borg. Augustenborg sem. 1905, privatsk. i Friedrichsort 1905-06, læ.

hos frk. Wolff i Flensborg 1906-08, u ni versi tetskursus i Nancy 1909, pi- gemellemsk. i Sønderborg 18.10.1909-20, derefter Kiel.

118. BALZER, JULIANE ELISE, fra Salzhausen, Hannover, læ. i Bjerg­ skov, Kliplev s. 1911— 12.

119. BANCK, HEINRICH CHRISTIAN, f. 14.8.1884 i Bansrade, Kreis Plön, d. 14. 1. 1962 i Gross-Harrieved Neumünster. Haderslev sem. 1906, 2. læ. i Grønnebæk, Jels s. 1906-07, i Belau, Kreis Plön 1907 ...

120. BANCKE, VIGGO CHARLES, f. på Frederiksberg 15.10.1888, d.

i Tyrstrup 12.2.1964, søn af vinkyper Hans Charles Bancke og Elline Lei f. Kragh fra Marstrup, enke efter gdr. Hans Lei i Hoptrup Kirkeby, gift 1914 i Tyrstrup m. Anne Marie Paulsen, datter af gdr. Peter Nissen P.

og Marie Katrine i Tyrstrup. Haderslev sem. 1908, konst, degn og læ. i Sdr. Sejerslev 1. 10. 1908-1. 10. 1910, læ. i Høkkelbjerg, Tyrstrup s.

1910-12, degn og læ. i Hjerndrup 1912-18, i Tyrstrup 1918-54, pens.

121. BANG, JENS JENSEN, f. 19.5.1865 i Rabsted, d. 4.2.1944 i Tøn­

der, søn af ølbrygger Hans Christian B. og Christine Marie Mathiesen, gift i Tønder 29.11.1893 m. Anna Cæcilia Hensel, datter af kobbersmed Nis Jensen H. og Abeline Lorenzen. Tønder sem. 1890, II ex. 1892, præ- parand i Åbenrå 1883-86, hjælpelæ. i Notmark 1886-87, hjælpelæ. i Rab­

sted, Mels og Havnbjerg, læ. i Holm, Als 1890-93, læ. ved pigesk. i Tøn­

der 1893-1930.

122. BANNICH, CHRISTINE, f. 29.3.1893 i Store Dannevirke, Haddeby s. Slesvig sem. 1912, vikar i Fahrenkrug, Kreis Segeberg april 1912,

læ. i Bov 13.10.1912-1920.

123. BANNI ER, OSKAR WILLY, f. 17.3.1895 i Nordborg, søn af skoma­

germester Adolf Bannier og Anna Fredericke f. Matthies. Haderslev-E- gernførde sem. 1919, 2. læ. i Mjels, Oksbøl s. 1.8.1919-1920, derefter

i Aventoft.

123b. BARCKMANN, MARTHA, f. 19.2.1889 i Erfde. Augustenborg sem.

1908, læ. i Frøslev 1908-10, søgersinafskedp.gr. af sygdom.

124. BARCKMANN, HEINRICH, f. 23.9.1814 i Ballastbro, Adelby sogn, søn af skomager Ole B. og Gunsitha Beritha Thomsen, gift i Augusten­ borg 2.5.1839 m. Fridoline Kirstine Carstens, datter af fhv. læ. og te­ legrafbestyrer Fedder C. og Johanne Cathrine Jensen, Tåsinge. Tønder sem. 1835, læ. i Lebølgård, Tandslet s. 1835-50, afsk. og bortjaget, an­

sat som rentem. hos hertugen af Augustenborg på godset Primkenau 1850.

125. VON BARM, JOHAN GOTFRED, f. 28.9.1832 i Set. Jørgen, Adelby s., d. 12.5.1902 i Sønderborg, søn af styrmand Andreas v. B. og Agathe Schenk, giftm. Johanne Louise Bertha Schneider. Skårup sem. 1854, læ.

i Svendborg, i Flensborg, i Stenderup, ved pigesk. i Sønderborg 1858- 93, pens.

(24)

126. BARSØ, ANTON SOPHUS, f. 11.4.1874 i Ødis, søn af skomager Jørgen Hansen Barsø og Kirstine Marie Lorensen. Haderslev sem. 1894, læ.,i Hyrup, Bevtoft s. 1894-97, afskediget.

127. BARSØ, JØRGEN JENSEN, d. 26.10.1831, 63 år gi., gift m. Els- be, d. 16.6.1824, efterfulgte faderen Jens Lauritsen Barsø i 1810 som degn og læ. i Dalby 1810-31, holdt substitut i flere år.

128. BARSØE, JEPPE JØRGENSEN, f. 7.2. 1813 i Brabæk, d. 9. 1.1888, søn af Jørgen Christiansen Barsøe og Mette Marie Madsdatter, gift 23.4.

1836 i Starup m. Maria Sophia Petersdatter, Kæding, f. 23.11.1813 i Grarup, d. 14.3.1891, datter af gdr. i Starup Peter Bertelsen og Anna Kierstine Pedersdatter. Vesterborg sem. 1832, hjælpelæ. i Starup 1832 -35, læ. i Kastrup, Gram s. 1835-50, læ. i Hammelev 1850-72.

129. BARSØE, KAREN ELISABETH, f. 10.9.1864 i Ødis, datter af sko­ mager Jørgen Hansen B. ogKirstine Marie Lorenzen, f. 1838, gift 20.11.

m. læ. Wilhelm Hansen i Rensborg. Augustenborg sem. 1883, læ. i Ok­

senvad 1883-86, i Rensborg 1886-91.

130. BARTHOLATUS, vikar i Skodborgskov forden sygemeldte læ. Friis 1907-09.

131. BARTHOLATUS, CHRISTIAN, f. 20.12.1886 i St. Hans, Flens­

borg, d. 1949 i Schneverdigen, søn af skatteopkræver Sebastian B. og Christine Hansen. Tønder sem. 1907, præp. i Åbenrå 1901-04, læ. i Nordstedt 1907-09, 2. læ. i Bov 1909-13, læ. i Roager 1913-20, læ. i Schiffbek 1920-25. Generaldirektør i ’’Vereinigte Lebensversicherungs­ anstalt für Handwerk, Handel u. Gewerbe" i Hamburg, stadsråd og depu­

teret i Hamburg.

132. BARTRAM, CHRISTIAN, f. 23.4. 183Ti Broager, d. 15.1.1855, søn af inderste Andreas B. og Marie Cathrine Jørgensen. Skårup sem. 1852, ugift, læ. i 111er, Broager s. 1852-55.

132b. BASSEN, KLAUS, f. 14.2.1891 i Altona, søn af gæstgiver Bas­

sen. Uetersen sem. 1911, I. i Alslev, Højst s. 1911—15.

133. BAST, WILHELM, f. 12.2.1853 i Koblenz, gift m. Adele Juliane f.

Jacobsen, datter af læ. August J . i Plön og Epiphanie Clausen. Neuried sem. 1873, rektor ved Auguste-Viktoria sk. i Haderslev 1888-1.4.1914, pens.

133b. BASTIAN, CARL FRITZ JOHANN, f. 1.11.1878 i Altona. Ueter­

sen sem. 1899, 2. læ. i Nr. Hostrup 1900-01, i Hellevad 1901-06.

134. BAU, PETER BOISEN, f. 8.3.1853 i Lendemark, Bylderups., d.

26.9.1936 i Genner, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen B. og Cathrine Matthiesen, gift 22.12. 1885 m. Elene Jensine Matthiesen, f. 1861, d. 25.

8.1888 i Øster Løgum. Tøndersem. 1876, II ex. 1878, 2. læ. i Bylderup 1876-86, l.læ. i Genner 1886-1920.

134b. BAUER, FRIEDRICH, f. 26.6.1890 i Hohenhain. Egernførde sem.

1912, læ. i Grønnebæk, Jels s. 1913-14.

(25)

135. BAUM, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH, f. 20. 1. 1870 i Slesvig, Egernførde sem. 1893, læ. i Lysabild 2.5.1893-30.4.1898, afsk. som u- duelig.

136. BAUMGARTEN, WILHELM CHRISTIAN ADOLPH, f. 15.9.1867 i Barkow i Mecklenburg-Schwerin. Segeberg sem. 1891, 2. læ. i Magstrup

1891-96, derefter Neumünster.

137. BECK, AUGUSTE NICOLINE HENRIETTE, f. 25.8.1889, Slesvig sem. 1908, læ. i Rinkenæs 1.10.1908.

138. BECK, CAROLINE BOTHILDE CATHRINE, f. 23.7.1851 i Haders­ lev, datter af læ. Peter Hansen Beck i Haderslev og Johanne Cathrine f.

Michaelsen fra Styding. Eks. af kirkeprovsten 22.2.1875, 2. læ. i Mag­ strup 1875-.

139. BECK, JES MORTENSEN, f. ca: 1781, d. 7.12.1822, søn af Mor­ ten og Ingeborg Hansen, l.g. gift m. Margrethe Gregersdatter, 2. g. gift m. Karen Iversdatter af Københoved, læ. i Skudstrup, Skodborg s. 1808- 21.

140. BECK, JÜRGEN JOHANNSEN, f. 1.9. 1873 i Bredevad, Bylderups., søn af kådner Peter Mathiesen B. og Anna Grevsen. Tønder sem. 1895, vikar i Store Solt 1895, læ. i Egernsund 9.9. 1895-1.7. 1897, afsk. p.gr.

af efterladenhed med arbejdet.

141. BECK, LORENZ CHRISTIAN NISSEN, f. 4.11.1866 i Bredevad, Bylderup s., søn af gdr. Nis Jurgensen Beck og Elisabeth Lorensen, gift i Brede 19. 5.1891 m. Marie Brodersen, datter af købmand Jørgen Broder- sen og Jacobine Petersen. Tønder sem. 1888, præp. i Tønder 1883-85, 2. læ. i Bredebro 1888-90, læ. i Havsted 1890-95, i Daler Østerby 1895-.

141b. BECK, LUISE, f. 9.11.1896 i Kiel, dim. Kiel Pigegymnasium 1917, konst. Sønderborg mellemsk. 11.4. 1917-30.3.1918.

142. BECK, OTTO FREDERIK HANSEN, f. 26.1.1863 i Aller s., d.

22.10.1949 i Hjordkær, søn af landmand og snedker Henrik Hansen Bæk og Christiane Hansen Dall, gift i Tønder6.7.1888m. Anne Catharina Wen- sien, f. 9.5.1869 i Tønder, d. 18.8.1931 i Hjordkær, datter af købmand August W. og Nikoline Reinstein. Tønder sem. 1885, II ex. 1887, præp.

i Jegerup 1878, 3. læ. i Tyrstrup 1885-88, l.læ. i Kvistrup 1888-91, 1.

læ. og degn i Hjordkær 1892-1929.

143. BECK, PEDER HANSEN, f. 3.3.1823 i Jernhyt, Hammelev s., d.

26.6.1877 i Maugstrup, sønafgdr. Hans Terkilsen B. og Gertrud Frank, Jernhytmark, gift 4.9. 1846 m. Johanne Cathrine Michaelsen fra Styding, datter af gdr. Michael M., Skårup sem. 1843, hjlæ. ved Wi Ihelminesk. i Haderslev 1843-46, i Hinrichsdorf på Fehmarn 1846-50, ved Frederiks- sk. i Haderslev 1850-61, læ. og degn i Maugstrup 1861-77.

143b. BECK, PEDER NIELSEN, f. 31.12.1853 i Løgumkloster, d. 28.9.

1933 i Langenhorn, søn af kasketmager Thomas Peter Beck og Kirstine Marie Enderup, gift i Løgumkloster 17.11.1877 m. Therese Christensen, datter af købmand Søren C. og Mette Haase. Tønder sem. 1876, præp. i Løgumkloster, 2. læ. i Hejsager, Halk s. 1876, læ. i Mønkebøl og Lohede.

(26)

144. BECK, PETER SEVERINSEN, f. 6.3.1797 i Hejsager, Halks., d.

18.2.1876 i Haderslev, søn af landmd. Severin Simonsen og Mette Kje- stin Pedersdatter Brahetrolleborg sem. 1818, læ. i Knud, Fjel- strup s. 1823, i Bjerning, Moltrup s. 1824-26, i Anslet, Fjelstrup s.

1826-36, i Bjerning, Moltrup s. 1836-66, pens.

Kursus i I.U. i Foie.

145. BECKER,. ERNST, f. 11.5.1834 i Lysabild s., d. på Frederiksberg 20.3.1926, søn af degn i Lysabild Jacob Becker, d. 1888, og Charlotte Julie Pors, gift 9. 12. 1868 m. Anna ChristianaJacobine Petersen, f. 23.8.

1845 i Sønderborg, datter af rektor ved borgersk. Hans P. og Anna f.

Krebs, præp. hos Hans Gundermann Hansen i Asserballeskov 1849-50, konst. 2. læ. i Lysabild 1850-52, Jonstrup sem. 1854, læ. i Helsingør

1854, i Sønderborg 1854-56, på Frederiksberg 1856-64, stud. priv. 1859, cand, theol. 1866, ordineret i Sønderborg 1867, konst, sognepræste i Em- merlev, i Møgeltønder 1868, i Aller 1868-90, i Dronninglund 1911, pens.

Bror til Georg Ernst Becker: Arends I s. 37.

Er nst Becker= Barndoms- og øvrige livserindringer 1915.

146. BECKER, ERNST JAKOBSEN, døbt i Asserballe 26.12.1779, d.

20.10.1835 i Asserballe, søn af bolsmand Jakob Christensen i Asserballe, 1.g. gift m. Anne Marie Petersen af Asserbal leskov, d. 13.2.1809, 2.g.

gift m. Kathrine Hansen. Brahetrolleborg sem. 1809, læ. i Bjerre, Sval- lerup s. 26.4.1810, degn i Asserballe 1810-35, far til Jakob Becker, degn i Lysabild (se denne). Hans datter Anne Marie Becker blev gift med efter­

følgeren Lauritz Georg Kjærbølling.

146b. BECKER, GUSTAV ADOLF, f. 15.5.1860 i Osterweddingen, d.

7.3. 1895 i Haderslev, søn af tømrer Adolf Becker, gift med Anna Ericht.

Halberstadt sem., læ. 1880 i Leppin ved Arendsee, i Halle 1888-91, læ.

ved Auguste Viktoria sk. i Haderslev 1891-95.

147. BECKER, HANS, f. 4.1. 1882 i St. Marie, Flensborg, d. 10.5.1918 ved vestfronten, søn af sadelmager Peter Jurgen B. og Catharina Marga­ retha Jacobsen. Tønder sem. 1902, II ex. 1908, læ. i Brunde 1902-04, afsk. 1904-10, læ. i Flensborg 1910-18, indkaldt 1915 til krigstjeneste, vicefeldwebel og officersstedfortræder. EK 2. kl.

148. BECKER, JAKOB, f. 30.12.1805 i Asserballe, søn af læ. Ernst Ja­

kobsen B. og Anne Marie Petersen, gift i Augustenborg 29.6.1832 m.

Charlotte Juliane Ross, f. 18.4.1807 i Egen, datter afmøller Christopher Knudsen R. og Sophia Amalia Georgine. Vesterborg sem. 1826, hjlæ. i Asserballe 1827-28, læ. i Augustenborg 1828-32, læ. og degn i Lysabild 1832-76. Becker delte i Vesterborg værelse med sin gode ven Christian Gammelgaard, degn og læ. i Varnæs 1832-76.

Fra Als og Sundeved XXI, Fiksk. 1930 s. 700. Søn:Ernst Becker, præst i Aller 1868-90.

149. BECKER, MARIA THERESE NANCY, f. 26.8.1848 i Øster lindet, datter af Johan Heinrich Becker på Lindetgård og Louise Frederikke Ju­ liane Wi Ihelmine Ho’tsche. Eksam. af kirkeprovsten 10.11.1873, huslæ. i flere år, 2. læ. i Starup 10.11.1873-, . .

150. BEHNKEN, HEINRICH EWALD BURCHARD, f. 21.7.1874, søn af læ. Behnken i Dornbusch, Kreis Kedingen. Stade sem. 1894, læ. i Leth- lerpem, Kreis Neuhaus a. d. Oste 1894-99, Alsterdorf-Ohlsdorf 1899-1906, i Kronsgaard ved Gelting 1.7. 1906-1917, indkaldt 1917-19, 2. læ., i Bov 1.2.1919-15.7.1920.

(27)

151. BEHRENDSEN, BODIL ELINE MARIE, f. 28.2.1895 i Bodum, Løjt s., datter af læ. Hans Peter Behrendsen og BodiI Eline Marie f. Riis.

Augustenborg sem. 1915, læ. i Bjergskov, Kliplev s. 1.4.-1.7. 191 5, i Nordborg 1.7. 1915-30.4. 1.916, i Skuds trup, Skodborgs. 1916-19, i Skod- borgskov 1920, i Westerrönfeld, Kreis Rendsburg.

152. BEHRENDSEN, DOROTHEA CECILIE, f. 13.9. 1860 i Sønderborg, datter af kornhandler Marcus B. og Anna Mariaf. Petersen. Slesvig sem.

1893, Broager 1893-96.

153. BEHRENDSEN, HANS PETER, f. 27.4.1858 i Vestre, Ladelund s.

d. 1.1.1922 i Flensborg, søn af degn og 1. læ. Heinrich B. og Ellen Han­ sen, gift i Løjt 31.10. 1884 m. Bodil Eline Marie Ri is, datter af skibskap­ tajn Hans Jessen R. og El len Jepsen. Tøndersem. 1879, II ex. 1882, 2. læ.

i Barsmark 1879-81, læ. i Bodum 1881-95, 1.læ. i Tombøl 1895-1904, l. læ. i Nordborg 1904-10. AHH 1910.

154. BEHRENDSEN, HEINRICH ANDREAS, f. 23.2.1834, søn af murer A. Behrendsen i Flensborg, gift m. Ellen Hansen. Jelling sem. 1854, 2.

læ. i Hanved 1854, distriktsskolelæ. i Vestre Lade lund ved Tønder 1856, læ. i Veedsby, Medelbys. 1859, 1.læ. i Hjordkær 19.12.1864-1891, pens.

155. BEHRENDSEN, HEINRICH ANDREAS, f. 22.10. 1860 i Vesby, Me­

delby s., søn af læ. og degn Heinrich Andreas B. og Ellen Hansen, gift i Hjordkær 17.6.1886 m. Anna Kjestine Søgaard. Tønder sem. 1883, 2.

læ. i Moltrup 1884-87, læ. i Lerte 1887-91, 1. læ. og degn i Jegerup 1891- 1900, l.læ. og degn i Sommersted 1900-12. AHH 1912.

156. BEHRENDSEN, HEINRICH AUGUST, f. 16.1.1890 i Bodum, Løjt s., faldt 6.6. 1915 på vestfronten, søn af læ. i Bodum Hans Peter B. og Bodil Eline Marie f. Riis. Rendsborgsem. 1911, læ. i Nr. Vilstrup 1911- 12, læ. i Kelstrup, Vilstrup s. 1912-15.

157. BEHRENDSEN, PETER CARSTEN, f. 21.12.1871 i Hjordkær, d.

10.5.1937 i Sønderborg, søn af l.læ. og degn Heinrich B. og Ellen Han­

sen, gift 1904 m. Anna Cathrine Knudsen, f. 11.2.1882 i Vejbæk, datter af kroejer Hans Christian K. og Cecilie Marie Freilesen. Tønder sem.

1894, kursus i dansk i København 1920, læ. i Bostedt 1894, læ. i Vejbæk, Bov s. 1898-1920, læ. ved den tyskspr. sk. i Sønderborg 1920-37.

158. BEHRENtS, FRIEDRICH, f. 27.6.1867 i Winseldorf ved Itzehoe, d.

17.8.1931 i Kiel. Haderslevsem. 1889, læ. i Sønderborg 1889-..., læ.

i Elmshorn, pens. 1.6.1924.

159. BEHRENS, JOHANNES PAUL HINRICH, f.28.7.1886i Rederstall, Tellingstedts., N. Ditmarsken, d. 18.5.1915, faldet v. Ypern, Belgien, s. af læ. Theodor Heinrich Friedrich B. og Anna Dorothea Henriette Ramm, gift i Tønder m. Marine Steffen, f. 9.5.1891 i Tønder, 2.g. gift m. August Kuhlmann. Tøndersem. 1908, li ex. 1911, vikar 1908-09, 2.

læ. i Ketting 1909-11, læ. i Ahrensburg 1911-15, søn Kurt B. dim. 1937.

159b. BEIER, ANDERS THOMSEN, f. 3.2.1865 i Roagers., d.7.6.1928 i Løgumkloster, søn af landmand og rebslager Morten Andersen B. og Do­

rothea Cathrine Smith, gift i Roager 6.3.1888 m. Bothi Ide Marie Peder­ sen, Vodderbro. Tøndersem. 1886, præp. i Åbenrå 1881-83, 2. læ. i A- bi Id 1885-87, læ. i Kløjing 1887-89, i Lovtrup, Døstrup s. 1889-1919, kommuneforstander i Overby i 26 år, fmd. for lærerforeningen for det nordi. Slesvig og for Tønder lærerforening.

(28)

160. BEKKER, BERTEL PETERSEN, f. 26.8.1797 i Råd, Øsbys., d.

20.2.1870 i GI. Haderslev, søn af styrmand Peter Yhomsen B. og Maren Bertelsdatter, gift m. Christiana Ellen Christine Torp, f. i Christiania (Oslo) 23.4.1792, d. 26.2.2867, 2.g. gift m. datter af skibsreder Bruhn, Åbenrå. Brahetrolleborg sem. 1816, læ. i Marstal 1825-30, læ., degn og org. i GI. Haderslev 1830-1.4.1868.

K.d.R. 1903 s. 263. Far til advokat og notar Carl Henrik Bekker. Åben­

rå, og til Jens Peter Bekker, R. af Db., præst i Finderup. Se: Franz v.

Jessen: Haandbog, 1901 s. 557.

161. BENDIXEN, PETER WILhWLM, f. 27.1.1889 i Hattehuus, Kreis Schleswig, søn af landmand Bendixen sst. Ratzeburg sem. 1910, 2. læ. i Gåskær-Todsbøl, Bjolderup s. april-okt. 1910.

161b. BENEKE, ALICE, f. 26.1.1892i Hamburg, datter af klejnsmed Be- neke. Slesvig sem. 1912, læ. i Ellum, Løgumkloster landsogn 1912—17.

162. BENNECKE, HERMANN, f. 11.10. 1889 i Harburg. Haderslevsem.

1909, 2. læ. i Mjøls, Rise s. 1.10.1909-1912, i Oberglinde ved Uetersen, i Rissen ved Hamburg, sidst rektor, pens. 1.12.1934.

163. BENNEDSEN, BENDE, f. 22.7.1871 i Årslev, Hjordkærs., d. 28.

12. 1944 i Åbenrå, søn af bagerm. Jeppe B. og Bertha Christina Lausen.

1.g. gift i Varnæs 15.11.1899 m. Anna Catharina Lorensen fra Bovrup, f. 26.7. 1880, 2.g. gift i Hellevad 4. 10. 1908 m. Cathrine Marie Petersen fra Vojens, d. 22.3.1963. Tøndersem. 1893, II ex. 1898, 2. læ. i Bovrup 1893-99, enelæ. i Nr. Hostrup 1899-1904, l.læ. sst. 1904-32. VK 1917.

Tillidsmand i Sprogforeningen.

164. BENNETSEN, BENNET, f. 11.4.1873 i Emmerlev, d. 28.9.1950 i Reher, Holst,, søn af husmand Mikkel B. og Ane f. Bennetsen, gift m.

Anna Fallesen fra Genner, f. 1873, d. 1963. Tønder sem. 1894, præplæ, i Rabsted 1888-89, hjælpelæ. i Vesterende-Ballum 1889-91, 2. læ. i Gen­

ner 1894-98, enelæ. i Vi Isbæk, Kliplev s. 1898-1902, læ. i Hokkerup 1902-20, læ. i Reher, Schenefeld 1921-34.

165. BENTHIN, RUDOLF CHRISTIAN HANS, f. 27.7.1883 i Pampow, Mecklenburg Schwerin, søn af murer Christian Benthin i Stralendorf, Uetersen sem. 1903, 2. læ. i Mjøls, Rises. 1903-1.10.1907, derefter i Schulau, Kreis Pinneberg.

166. BERENDSEN, HANS FRIEDRICH ANDREAS, f. 21.11.1892 i Preetz, Plön a., søn af kbm. Lorenz Peter B. og Dorothea Fenneberg. Gift i Ny­

kirke, Sydtønder a. m. Erna Sonnichsen, f. 1.2.1897 i Måsbøl, datter af gæstgiver Leon S. og Marianne. Mellemsk. i Tønder. Tønder sem. 1914,

II ex. 1920, læ. i Bjerning 1914-19, læ. i Skæggerød 1919-23, 2. læ. i Borne 1923-29, læ. i Oksager 1929-45, læ. i Husbyskov 1947-58, deltog i krigen 1914-18 og kom i fangenskab.

167. BERG, JENS NICOLAI PAULSEN, f. 25.9.1827, d. 28.2.1881, søn af sognefoged i Sdr.Bjerg, Fjaltring s. Poul Madsen Bjærg og Ann Chri­

stensen Skalkhøj, gift 10.8.1858 m. Dorothea Marie Jensen, f. 1856, d.

1909. Ranum sem. 1853, hjælpelæ. i Starup 1.11.1854, i Vandborg 1857, E. Poulsen I, s. 224.

(29)

168. BERG, NIELS, præp. i Øsby . ..-1874, konst. 2. læ. i Øsby 1874- 76.

169. BERG, NIS, f. i Krav I und, Bovs., autodidakt, læ. i Bajstrup, Ting­

lev s. 1811-31, i Skudstrup, Skodborgs. 1856-57?

170. VON BERGEN, AMALIA OLIGERIA, f. 15.2. 1869 i Åbenrå, d. i Kiel 27.3.1939, datter af købmand Ernst Friedrich von Bergenog Oligere Ni­ colette f. Witzke i Åbenrå. Augustenborg sem. 1887, 2. læ. i Ans let 1887- 90, i Gramby 1890-1920, pens.

Se: Maren Høyer: Fra min barndoms tyske tid. Sprogforeningens Alma­ nak 1974 s. 35.

171. BERGGREEN, HANS CHRISTIAN, f. 8. 12. 1877 i Egernsund, Bro­

ager s., d. 8.5. 1952 i Flensborg, søn af sejlmager Paul B. Tønder sem.

1898, II ex. 1901, læ. i Albersdorf 1898, læ. i Genner 1898-1900, læ. i Egernsund 1900-01, læ. v. Marie drengesk. i Flensborg 1901-, sk.råd.

172. BERGHOLT, BENDIX, f. 11.8.1785, d. 29. 3. 1865 i Gabøl, gift 1.4.

1809m. Mette Sophie Møl leskov, datter afBendix Knudsen i Ørsted og Ma­

ren Jørgensdatter, 2. g. gift m. Ellen Jørgensdatter i Gabøl, 3. g. gift m.

Johanne Margrethe Henningsdatter, enke med 3/4 gård i Gabøl by, læ. i Ørsted 1804, i Gabøl 1809-65, fra 1813 ks. i Nustrup.

Dbmd. 1865, medlem af "Den slesvigske Forening. Se: "Den nordslesvig­

ske Landboforening" 1946 s. 32 ff. Hans Søn Jørgen Bergholt f. 13.9.

1813 i Gabøl dim. Skårup sem. 1835.

172b. BERG, NIELS PEDER HANSEN, f. 16.2.1844 i Sdr. Bjært, søn af pare. Hans Christian Nielsen Berg, Agtrupskov, og Maren Elisabeth Jepsen. Blågård sem. 1865, hjælpelæ. ved Sdr. Bjært sk. i 1865, anden­ læ. i 1867, l.læ. i 1896, endnu virksom i 1914. Revisor i "Lærerstan­ dens Begravelseskasse".

Lærerne og Samfundet IV, s. 335.

173. BERGHOLT, CHRISTIAN JOHANNISSON, f. i Ørsted4. 11. 1747, d.

22.2. 1776 hos sin svoger i Ørsted, søn af Johannes Bendixenog Margre­ the Nisdatter, ugift, sognedegn og skoleholder i Jels.

174. BERGHOLT, JAKOB FREDERIK, f. 11.5.1887, d. 1905, søn af læ.

Jørgen Bergholt i Øsby. Jelling sem. 1856, hjælpelæ. i Barrit 1.10.1856, læ. i Eriknavr 1.4.1858, i Agtrupskov 1858, i Stenderupskov 1860, i Taps 10.2.1867-31.8.1904, pens.

175. BERGHOLT, JOHANNES NISSEN, f. 5.9.1781 i Hammelev, d. 30.

10.181 8, søn af degn og læ. Nis Johann Bergholt (d. 1786) og Ånne Pe- dersdatter, gift 30. 3. 1811 m. Karen Hansen, d. 21.11.1855 i Hoptrup, datter af gdr. Anders Hansen af Ladegård. Hjælpelæ. hos degn J. Over- bek i Hammelev 1807-..., degn og skoleholder i Hammelev 15.12.1810- 30.10.1818.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og