• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
33
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

STAMTAVLE

OVER

SLÆGTEN RYGE

(4)

STAMTAVLE

OVER

SLÆGTEN RYGE

UDGIVET AF

H. V. CHRISTENSEN,

KOMMUNEINGENIØR, LYNGBY

TRYKT SOM MANUSKRIPT

KØBENHAVN

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & CO. (IVAR JANTZEN)

1915

(5)

Kantor ved Roskilde Domkirke.

(6)

FORORD.

en første Stamtavle over Slægten Ryge skyldes Sognepræst i Bjeverskov -L7 Andreas Nicolaus Ryge, kendt som Forfatter til forskellige historiske Skrifter. Han udarbejdede Stamtavlen som en Slægtebog med Livsbeskrivelser af de forskellige Personer, idet de mandlige anførtes paa venstre og de kvin­

delige paa højre Side i Bogen, Mand og Hustru overfor hinanden. Slægte- bogen, der nu ejes af Fru Annine Juul i Løgstør, indeholder ogsaa en Beskri­

velse af Forfatterens Forfædre paa mødrene Side, Slægten Anderløv, men omfatter iøvrigt ikke ret mange Personer, og om hans Faders Søskende gives der kun meget kortfattede Oplysninger. Efter hans tidlige Død — han op- naaede kun en Alder af 43 Aar — fortsatte hans yngre Broder Immanuel Christian Ryge Arbejdet. Hans Bog, der ejes af Student H. Seemann og Under­

bibliotekar V. Seemann, kaldte han »De Rygers Slammebog«, og han ordnede Stoffet, som det nu almindeligvis bruges ved Stamtavler, saaledes at de ældste nævnedes først og derefter de yngre Generationer nedefter. Ligesom Broderen føjede han til Personerne en kortere eller længere Levnedsskildring, for enkeltes Vedkommende endog en Beskrivelse af deres Væsen og Udseende, og han begynder Bogen med en meget smuk Fortale, hvori han fremhæver en saa- dan Bogs Nytte og formaner Efterkommerne til al læse i den og stadig stræbe efter al gøre Slægten Ære.

Efter hans Død arbejdede hans Søn, Skuespilleren Dr. Johan Christian Ryge videre i det angivne Spor indtil c. 1840 og paalagde sin Søn Distrikts­

læge i Roskilde Valdemar Ryge at lage Arven op efter ham. Men Slægten var nu saa forgrenet, og de enkelte Familier havde saa lidt Kendskab til hverandre, al del vel nok har været en af Grundene til, at han lod Arbejdet ligge. Eller tredive Aars Forløb overtog imidlertid hans Fætter, Distrikts­

(7)

tavle over Slægten Ryge. I denne Stamtavle er alle Levnedsbeskrivelserne udeladt, idet kun de mandlige Personers Livsstilling er anført, men iøvrigl er Efterkommere paa saavel Mandssiden som Kvindesiden medtaget

Den foreliggende Udgave slutter sig i det væsentlige til Distriktslæge Bojesens, idet dog de indgiftede Personers Forældre saa vidt muligt er an­

givet, hvorved Stamtavlen antagelig har vundet i Interesse.

Det vil være vanskeligt at sige noget almindeligt om Slægten som Helhed, idet baade i Fortiden og i Nutiden alle Stænder er repræsenteret. Saavel Embedsmænd, som Forretningsmænd og Landmænd tindes i stort Antal og i Embedsstanden baade Præster, Læger, Officerer og ministerielle Embeds­

mænd. Den eneste Stand, som kun har forholdsvis faa Repræsentanter, er Haandværkerstanden. Et Karaktertræk synes dog, efter hvad der er meddelt mig fra tiere Sider at være nedarvet her og der i de forskellige Familier, og som sikkert stammer fra den gæve Stridsmand Anders Madsen Ryge og genfindes tydeligst hos Skuespilleren Dr. Ryge, nemlig en stor Energi og Kraft, der, naar den gaar over sine naturlige Grænser, bliver til Stejlhed og endog Stridbarhed.

Et andet Træk, som er værdt at nævne, er den Interesse for Slægten, som lindes næsten overalt i alle dens Forgreninger, og som har ført til, at den foreliggende Udgave i det væsentlige grunder sig paa Oplysninger fra hver enkelt Familie selv. Ved al saa mange har ydet deres Bidrag til Stamtavlen, fremtræder den nu som hele Slægtens Fælleseje, hvad der for- haabentlig vil bidrage til at forøge den enkeltes Interesse for den hele Sag.

Idet jeg takker alle dem, der beredvilligt har lettet mit Arbejde ved at meddele mig de ønskede Oplysninger, beder jeg alle Læserne paa Forhaand om Tilgivelse for mulig indløbne Fejl, som jeg dog haaber ikke maa være mange.

Lyngby, Januar 1915.

II. V. CHRISTENSEN.

(8)

Anders

Selvejerbonde, levede omtrent 1550, havde 3 Sønner, deriblandt

Mads Andersen

til Rukemose, Uhberud Sogn, Eyen, f. c. 1590. Hans Søn:

Anders Madsen Ryge

f. 1617, t ,,;/5 1718, Livkusk hos Fr. lll’s Datter Anna Sophie, Curassier, Løjtnant 1662 paa Christianshavn Cathrine Jens­

datter, f. 1642 i Horsens, v 1698. Deres Børn:

A. Kristine Ryge, f. 1664, v 1754 ~ Hollænderen Peter Diener i Bolbro.

B. Jens Andersen Ryge, f. 1673, v 1703, Skrædder, forlovet.

C. Maren Ryge, f. 1678 Borger .Jørgen Møller, Skomager i Odense.

I. Jens Christian Møller, Skrædder.

D. Anna Dorothea Ryge, f. 1682, v 1718 <v 1704 Johan Gottfried Kyhling, t 1709 i Krigen i Skaane, Kornet; 2> 1717 Johan August Baron von Grabau, Løjtnant i Infanteriet.

I. En Pige, f. 1718, død samme Aar, 14 Dage efter Moderen.

E. Johan Ch ri s li an Ryge, f. 1686, t 1686.

F. Johan Christian Ryge, f. 2G/3 1688, t 1;7S 1758, Kantor ved Roskilde Domkirke ~ 7 25,'2 1716 Mette Sofie Anderløv, f. 7:{ 1696, v 10/n 1742, Datter af Forvalter ved Roskilde adelige Jomfruklosler Niels Christensen Ander­

løv, f. 1658, v 1736, og Else Jaeobsdaller, f. Steenhoff, f. 1655, v 1717. 2) 1747 Pauline Carpine Hari mann, Datler af Magisler Polvcarpus Harlmann, f. e. 1668, t 1717, Sognepræst i Kallehave, og Ida Hedvig, f. Møller, r 1759.

I. Else Cathrine Ryge, f. 2% 1717, v 17/5 1799 2s/io 1745 Johan Christian Zahle, f. 7/G 1719, v 28/4 1795, Sognepræsi i Thumbye i Slesvig, Søn af Skrædder Martin Samuel Zahle og Hustru Marie Elisabeth.

A. Marie Sophie Zahle, f. 1G/10 1746, f 4/4 1H28, ugift.

B. Johan Martin Zahle, f. 13/(i 1748, t 15/g 1748.

C. Johan Samuel Zahle, f. u'/i 1750, v 1773, Student.

1). Christian Gottlieb Zahle, f. 9/s 1752, v 24/7 1817, Sognepræst i Slaglille og Bjernede, en Tid i Vemmetofte 2G/S 1785 Kirstine

(9)

Es march, f. 23/4 1 7 62, *+29/s 182*7, Datter af Sognepræst i Boel Heinrich Christian Esmarch og Christiane Elisa Maria, f. Grauer.

1. Frederikke Christiane Zahle, f. 24/i 1789, f 18/5 1801.

2. Johan Christian Julius Zahle, f. 2% 1795, f 28/8 1872, Sogne­

præst i Hveissel og Kirke Stillinge, Provst 1G/8 1825 Anna Sophie Wilhelmine Petræa Funch, f. 9/12 1797, f 19/9 1862, Datter af Oberst Frederik Christian Funch og Vibeke Margrethe Petræa, f. Friboe.

a. Henrik Christoffer Valentin Zahle, f. G/7 1826, f 22/3 1909, Overtelegrafist, Aarhus.

b. Christine Petræa Emilie Zahle, f. 23/4 1829, f 2G/4 1902 4/4 1855 Alexander Frederik Lassen, f. 20/10 1828, f 10 1908, Sognepræst i Gloslunde, senere i Egebjerg og Sværdborg, Søn af Apoteker, senere Gæstgiver i Vejle Adam Frederik Alex­

ander Lassen af Kverndrup, f. 1788, j-1875, og Eleonora Sophie, f. Gottschalck, f. 1798, f 1838.

1. Anna Eleonora S op hi eW il hel mine Lassen, f.17/8 1856.

4) 18/2 1876 Christen S ch el lemp Fejlberg, f. 23/8 1838, Plantagebestyrer i Singapore, Søn af Pastor Nicolai Lauren­

tius Fejlberg, f. 1806, i, og Conradine Antonette Caroline, f. Købke, f. 1809, f 1856; 2) 1887 Conrad Krebs, f. 18/9 1848, f 20/4 1889 paa St. Thomas, Dr. med., Søn af Skolebestyrer, Professor Conrad Peter Julius Krebs og Helene Augusta Elisabeth, f. Castberg.

a. Hjalmar Fejlberg, f. 4/s 1877? f 8/4 1880.

2. Axel Frederik Julius Christian Lassen, f. !,/5 1858, Godse*jer, Høvdingsgaard 4) 3/5 1884 Jane Crawford Hewetson, f. 22A 1862, f 13/2 1885; 2) 1889 Ebba Schau, f. 13/4 1858 (se nedenfor XI E 1 g 2).

a. Arne Frederik (Fritz) Lassen, f. 13/n 1889, Bank­

assistent, Amerika.

b. Jenny Lassen, f. 8/4 1891 14/10 1913 Georg Frei- herr von dem Bussche Streithorst, f. 1889, Fidei- kommisbesidder, Thale.

a. Thyra Gertraude Ebba Margrethe Civile Estrid Louise Anna Alice v. d. Bussche Streit­

horst, f. 21/7 1914.

c. Estrid Lassen, f. 27/n 1891 18/12 1914 Georg Hen­

ning Ludvig David Carl von Oertzen, f. 13/t 1884, Godsejer i Mecklenborg-Strelilz, Oberløjtnant.

d. Emil Victor Schau Lassen, f. u/8 1893, Land­

væsenselev.

3. Peter Frederik Rasmus Alexander Lassen Lan- dorph, f. 3/2 1860, fhv. Hovedadministrator over de hol­

landske Plantager i Indien 3/<s 1887 Valborg Caroline Krestensen, f. 23/7 1865, Datter af Forpagter paa Oregaard

(10)

9

Valdemar Krestensen og Claudia Cathrine Caroline Vilhel­

mine, f. Theisen.

a. Ejner Lassen Landorph, f. y/9 1888, cand. polyt., Ingeniør, Kanada ~ y/7 1913 Agnes Winding, f. 4/5 1890, Datter af Grosserer i København Carl Frederik Nicolay Winding, f. 1861, og Anna Sophie, f. Møller, f. 1865.

b. Aage Lassen Landorph, f. G/4 1891, cand. jur.

c. Harald Frede Lassen Landorph, f. 15/s 1892, For­

valter.

d. Thorkil Helge Lassen Landorph, f. n/G 1894, Arkitekt.

4. Valdemar Sophus Christian Emil Lassen, f. 10/<>

1861, f 27/2 1 862.

5. Karen Marie Elisabeth Lassen, f. 23/9 1863 /9 1903 Henri Marie le Crosnier, f. G/7 1858, Rentier, Paris.

6. Johan Christian Julius Zahle Lassen, f. ls/n 1865, Amerika ~ 2/2 1897 Thora Astrid Vilhelm Petersen, f. ly/9 1873, Datter af Forfatter, fhv. Lærer Anders Petersen og Olivia Ansine Vilhelmine, f. Ømann.

a. Karen Margrethe Zahle Lassen, f. 13/G 1898.

b. Kaj Erik Zahle Lassen, f. 25/12 1899.

c. Per Kjeld Zahle Lassen, f. 4/G 1903.

7. Christian Lassen, f. 18/2 1868, forhen Hovedadmini­

strator paa Sumatra, nu Partikulier ~ r) 14/5 1900 Paulina Cornelia van Glu ns, f. 1877, Datter af pens. Overinge­

niør i s’Gravenhage, Holland, Cornelis Sytse van Gluns og Lucia Debora, f. Muller; 2) 21/y 1908 Gudrun Zahle, f. 9/u 1880 (se nedenfor I D2f5).

a. Ellen Margrethe Lassen, f. 2% 1909.

b. Erik Christian Lassen, f. 9/u 1913.

8. Hans Lassen, f. G/5 1870, t g/!( 1870.

9. Christine Petræa Emilie Zahle Lassen, f. 20/7 1873

~ 2i/8 1893 Valdemar Gørtz, f. 14/4 1863, f 28/5 1909, Læge i Aarhus, Søn af Branddirektør, Kaplain Julius Christian Gørtz, f. 1815, f 1901, og Vilhelmine Emilie Henriette, f.

Møller, f. 1827.

a. Hans Gørtz, f. 3/8 1894, Student.

b. Lydia Henriette Eleono ra J oh an ne Gørtz, f. 2G/2 1896.

c. Svend Valdemar Gørtz, f. 3% 1897.

d. Karen Sophie Gørtz, f. 2G/9 1899.

c. Ida Vilhelmine Augusta Zahle, f. 18/2 1831, f 14/G 1894 ru 18/8 1858 Johan Frederik Lund, f. 1:,/5 1827, f 3/2 1864, Premierløjtnant, Søn af Sognepræst i Munkebjergby og Bromine John Christian Lund, f. 1788, f 1867, og Erasmine Henriette, f. Struckmann, f. 1794, j*.

2

(11)

1. Ida H e n ri e U e V i 1 h e 1 ni in e Lund, f.231859 ls/i2 1883 Johan Andreas Ohrt, f. 2% 1857, Sognepræst i Vor ved Ørsted, Søn af Godsinspektør paa Sandbjerg paa Als, An­

dreas Nicolai Christoph Ohrt, f. 1829, og Christine, f. Koch, f. 1831, v 1901.

a. Astrid Oh ri, f. 22/d 1885 2!’/(i 1911 Anders Chri­

stensen, f. ls/3 1880, cand. theol., Rejsesekretær ved K. I7. lT. M.’s ydre Missionsafdeling, Søn af Landmand Anders Christensen, Ballerup, Jylland, f. 1833, v 1906>

og Dorthea Marie, f. Sørensen, f. 1839.

a. Alice Ch r i s t e n se n , f. ->b/5 1912.

b. Knud Ohrt, f. 21/(i 1886, cand. theol., Lærer ved Haslev Kostskole.

c. Agnete Ohrt, f. */s 1888, Sygeplejerske.

d. Johanne Ohrt, f. 1:'/G 1890 :712 1914 Sven Aage Albeck, f. ll/o 1888, Premierløjtnant i Marinen, Søn af Kontorchef i Nationalbanken Vilhelm Theodor Albeck, f 1858, og Anna Sophie, f. Prætorius, f. 1865.

e. Frederik Ohrt, f. */s 1391, stud. jur.

f. Gudrun Ohrt, f. 27/7 1893.

g. Ejnar Ohrt, f. n/10 1894, Forvalter.

h. Andreas Ohrt, f. !‘/9, 1896, Student.

i. Rigmor Ohrt, f. 1,/12 1897.

k. Holger Ohrt, f. V, 1899.

l. Jelva Ohrt, f. 2G/4 1903.

2. (Lh ris lian Frederik Johannes Lund, f. L75 1862, Løjtnant, kgl. Fuldmægtig i Finansministeriet 17/7 1890 (Hi ris line Funch, f. Hansen, f. 25/b 1854, Datter af Kap- lain Gustav Hansen, f. 1829, t 1899, Ejer af Snertingegaard.

a. Johan Frederik Lund, f. Vi? L^L b. Tage Lund, f. 1894.

3. Johanne Frederikke Lund, f. l2/- 1864 -c 1896 Thorvald Otto Kornerup, f. n/3 1864, Postmester i Hol­

bæk, Søn af Porlrællegner, Litograf Lars Andresen Kornerup, f. 1822, v 1894, og Anna Margrethe Julie, f. Berentsen, f. 1828, v 1888.

a. Else Kornerup, f. 27- 1897.

b. Ingrid Kornerup, f. 21/2 1899.

c. Ida Margrethe Kornerup, I. ’7, 1901.

d. Stella Kornerup, f. 2/i 1905.

d. Er n es ta Sophie Vilhelmine Zahle, f. 1,/3 1837, v 2G/.t 1855.

e. Fro Elise Marie Zahle, f. 13/5 1840.

f. Frederik Gaspar Conrad Friboe Zahle, f. :’/3 1842, Høje­

steretssagfører 2S/i 1871 Anna Marie Charlotte Knudsen, f. l2/n 1842, Datter af Plantageejer, Guvernementsadjudant, Kap- lain Christian Fibiger Knudsen, Sl. Croix, f. c. 1787, f c. 1855, og Mathilde, f. Reimer, f. 1799, f 1889.

(12)

11

1. Herluf Zahle, f. 14/. 1873, Departementschef, Kammer­

herre ~ 24/s 1901 Lilian Hauge, f. 13/<( 1882 i Arvika, Adoptivdatter af Generalkonsul Andreas Julius Lauritz Holm­

blad og Anna Dorothea, f. Suhr.

a. Wanda Zahle, f. 1 r/6 1902.

b. Britta Zahle, f. 1912.

2. Otto Zahle, f. 22/x 1875, cand. mag., Skolebestyrer lb/7 1900 Rita Mercedes Bernhoft, f. 1877, Datter af Generalkonsul Hermann Severin Bernhoft og Bila, f. Anker Heegaard.

a Dagny Zahle, f. ,2/2 1902.

h. Elin Zahle, f. 8/12 1907.

3. Agnete Zahle, f. 2G/9 1877 !’/7 1903 Kai Bruun Muus, f. 10/2 1877, Grosserer i København, Søn af Konsul, Grosserer i Odense Lauritz Christian August Bruun Muus, f. 1837, og Fanny Edvardine, f. Levy.

a. Vibe k e M u u s, f. /12 1904.

b. Flemming Muus, f. n/n 1907.

4. Gunnar Zahle, f. 15/7 1879, t 25/i 1880.

5. Gudrun Zahle, f. 9/n 1880 ~ 21/s 1908 Christian Lassen, Administrator, f. ls/2 1868 (se ovenfor I 1) 2 b 7).

(). Torben Zhale, f. 1/-i 1882, Repræsentant for Østasiatisk Kompagni, Tientsin ~ 24/<; 1909 Alice Schacke, f. 2/12 1884, Datter af Grosserer Heinrich Christian Frederik Schacke, f. 1842, y 1900, og Julie Frederikke, f. Bording, f. 1854.

a. Birgitte Zahle, f. % 1910.

b. Vagn Zahle, f. 2/t 1912.

c. Jørgen Zahle, f. 2G/7 1913.

7. Holger Zahle, f. 2/9 1884, Overretssagfører 17/5 1912 Esther Agnete A r n e-Pelers en, f. 1892, Datter af Arkitekt, Direktør for Tivoli Knud Arne-Pelersen, f. 1862, og Karen, f. Jürgensen.

a. Preben Bengt Zahle, f. 2/, 1913.

b. En Pige, f. 8/i 1915.

3. Ernst Sophus Vilhelm Zahle, f. I!73 1797, v 30/;. 1837, Slots­

præst i København, tidl. Sognepræst i Assens og Klakring, For­

fatter ~ 17/9 1824 Vilhelmine Catharine Louise Bøltger, f.

J4/7 1802, f 5/*2 1837, Datter af Silke- og Klædeha udler, senere Rode­

mester i København Melchior Bøttger, f. 1771, f 1844, og Frede­

rikke Marie, f. Hansen, f. 1776, f 1839.

a. Peter Christian Zahle, f. l5/n 1825, f 3% 1898, Rigsdags­

mand, Sognepræst i Rubjerg i Vendsyssel og senere i Vallensved ved Næstved ~ !) 26/10 1 853 Adel aida Slellavina Agerholm, f. 2% 1829, t ,2/s 1861, Datter af Oberstløjtnant Abraham Ager­

holm, f. 1790, t 1865, og Christiane, f. Holst; 2) ll/s 1865 Clara Ernestine Emilie Melbye, f. 2!7i2 1841, v ,s/i2 1868, Datter

‘ 9*

(13)

af Handelsbogholder Christian Frederik Melbve, f. 1809, f, og Doro- thea Christine, f. Carstensen; 3) 12/t 1870 Vilhelmine Amalie L o v i s e Ja c o b s e n, f. 11/7 1840, Datter af Urtekræmmer Peter Vilhelm Jacobsen, f. 1797, v 1861, og Louise Augusta, f. Bencke, f. 1795, v 1874.

1. Julie Vilhelm in e Kirstine Nathalie Zahle, f. 2%

1863 1891 (sep. 1898) Frederik Wilhelm Gjøl Korch, f. ll/8 1868, Grosserer, Søn af Førstelærer i Smørum Peter Johannes Korch og Mathilde, f. Gjøl.

a. Gertrud Korch, f. 1892, Danserinde, Bremen.

2. Villum Ditlev Aa by Zahle, f. 3O/io 1870, Blomster­

handler, forhen Ejer af Glumsøgaard ~ 2s/i2 1900 Karen Bodil West, f. 21/2 1879, Assistent u. Magistraten, Datter af Skovkasserer i Nykøbing Sj. Peter West og Eleonora

Kirstine, f. Friis.

a. Esther Thorgunna Zahle, f. 2G/9 1901.

b. Sophus Vilhelm Zahle, f. 27/G 1903.

3. Aage Zahle, f. 12/10 1871, f 2G/3 1878.

4. Helga Zahle, f. 20/12 1873, Lærerinde.

5. Archer Børge Zahle, f. 9/n 1874, f 10/s 1875.

6. Peer Goe Zahle, f. 29/5 1876, Landmand ved Løgismose paa Fyen, forhen Købmand i Brødegaard ~ 2/2 1901 Hedvig Hansen Bo se, f. 31/i 1B79, Datter af Gaardejer i Nelle­

mose Jørgen Hansen Rose og Anna, f. Petersen.

a. Christian Zahle, f. 10/8 1901.

b. Jørgen Zahle, f. 5/<, 1903, v 20/n 1903.

c. P e l e r Z a h 1 e, f. 5/<) 1903.

b. Roos E r n s t S o p h u s W i 1 h e 1 m Z a h 1 e, f. 21’/10 1826, f 2/A 1831.

c. Ida Charlotte Nathalie Zahle, f. n/G 1827, f n/8 1913, Institutbestyrerinde.

d. Niels Peter Neergaard Zahle, f. 5/c 1830, r 1838.

e. Christiane Sophie Zahle, f. 5/(. 1830, f 27/10 1899.

4. Carl Emil Herman Zahle, f. 2G/3 1799, f 10/4 1850, Forpagter

~ 1822 Lo visa Dorthea Muus, f. 1797, f 7/3 1836, Datter af Kolonibestyrer i Grønland, Købmand Nicolav Daniel Muus og Hustru, f. Svanenhjelm.

a. Christian Gottlieb Zahle, f. 1823, f 1G/4 1908, Skomager i Roskilde ~ 3/5 1855 Karen Emilie Dreyer, f. 1(I/5 1830, Datter af Kobbersmedemester i Roskilde Niels Andersen Dreyer og Ane Kirstine, f. Kraul.

1. Ida Charlotte Nathalie Zahle, f. 1,/(. 1856, f 12/\ 1866.

2. Niels Vilhelm Sophus Zahle, f. 2S/G 1858, By- og Herredsfuldmægtig i Næstved 21 /8 1891 Emma Chri­

stiane Theodora Wissmann, f. 2/G 1863, Datter af Otto Andreas Wissmann og Karen Marie, f. Christensen.

a. Knud Zahle, f, 22/4 1892, Student.

(14)

13

b. Karen Zahle, f. <;/i 1895, Assistent u. Magistraten.

c. Inger Zahle, f. 2/G 1897.

d. Else Zahle, f. 27/12 1899.

3. Johan Christian Julius Zahle, f. 29/8 1860, Løjtnant, Købmand i Slagelse 17/4 1888 Agnes Marie Thomsen, f. 23/n 1867, Datter af Bankdirektør, Købmand i Slagelse Peter Isak Ludvig Thomsen og Marie Martine Ludovica, f.

Baumgarten.

a. Fritz Christian Peter Thomsen Zahle, f. 19/12 1888, f 10/7 1889.

b. Ebba Karen Wica Zahle, f. ,3/x 1891, Assistent i Privatbanken.

c. Fr i tz Pou 1 H u go Za h le, f. 2/10 1895.

d. Ingrid Jutta Zahle, f. 3% 1898.

e. Ernst Vilhelm Sophus Zahle, f. 2S/io 1903.

4. Laura Emilie Vil hel mine Zahle, f. 31/10 1862, j- 10/n 1870.

5. Carl Theodor Zahle, f. 19/, 1866, Overretssagfører, Kon­

seilspræsident 31/10 1897 Mathilde Trier, f. % 1869, Datter af Medicinalhandler, forhen Apoteker i Lyngby Jacob Frederik Trier, f. 1829, f 1903, og Mariane, f. Koppel.

a. Erik Zahle, f. 1G/10 1898.

6. Laura Nathalie Zahle, f. 7/G 1873, Assistent i Nordisk Livsforsikring.

b. Christiane Sophie Zahle, f. 2/G 1830, f 27/10 1899.

E. Gotthilf Abraham Zahle, f. 2% 1755, j- % 1756.

II. Dorthe Margrethe Ryge, f. 3O/io 1718, f 27/7 1778 ~ l7/10 1752 Hans Pedersen Brygmann, Sogneprøst i Thoreby paa Laaland, f. 24/G 1711, + 4/8 1774, Søn af Slots- og Godsforvalter Peder Brygmann og Karen, f.

Brinch.

A. Karen Brygmann, f. 29/s 1753, v 11/<3 1753.

B. Peter Brygmann, f. 2% 1756, f n/2 1764.

III. Elisabeth Kirstine Ryge, f. 15/t 1719, f 7/2 1722.

IV. Andreas Ryge, f. 15/12 1721, f 23/4 1722.

V. Niels Ryge, f. 15/12 1721, f 1722.

VI. En Søn, f. 5/5 1723, død samme Dag.

VII. Andreas Nicolaus Ryge, f. 12/G 1724, r 22/<j 1767, Sognepræst i Lide­

mark og Bjeverskov, historisk Forfatter ~ 9/10 1761 Anna Lorentzen, f. 14/8 1738, f % 1779, Datter af Birkedommer Lorentzen og Marie, f. Larsen.

A. Lovise Sophie Frederikke Ryge, f. 24/7 1764, f 10/4 1822 ~ 4/2 1785 Christopher Hansen Ferslev, f. 1748 i Skagen, f 7/n 1808, Præst i Sæby, Søn af Byfoged Hans Christoffer Ferslev og Regine, f. Himmerig.

B. Marie Sophie Ryge, f. {/2 1766, f 2S/2 1766.

C. Andreas Nicolaus Ryge, f. 27/x 1768, f u/9 1821, Sognepræst i Mov^ 2/4 1797 Dorothea E 1 i s a be th S a a b y e, f. 1G/- 1769, t 22/7 1 834.

1. Cathrine Henriette Josia Ryge, f. s/12 1798, f 3/7 1850.

(15)

2. Josias Immanuel Andreas Ryge, f. 23/7 1800, j- 28/i 1842, Ekstraskriver i Rentekammeret, Godsforvalter.

3. Elisa Andrea Ryge, f. 8/5 1803, f 23/5 1865 s 1836 Thomas Bart li o lin Kiersgaard, f. 2%, 1805, f 21/8 1850, Stenhugger i Aalborg.

4. Peter Ryge, f. 2s/<, 1805, f 27/12 1871, Skolelærer, senere Ejer af Brorstrupgaard s 2:)/s 1828 Maren Kirstine Christensen, f. 19/12 1803, v 24/2 1877, Datter af Gaardejer Christensen, Lundgaard i Falstrup Sogn.

a. Andrea Dorothea Ryge, f. 3% 1830, t ‘/2 1910 s ,,:/3 1850 Jens Peter Jensen, f. 10/12 1819, v e>/n 1885, Skolelærer i Tors­

lev, Folketingsmand for Halvrimmen, Søn af Skolelærer i Tors­

lev Peder Jensen (Bisp), t 1847, og Ane, f. Christensen, t 1863.

1. Pet e r J en s en, f. 10/l 1851, f n/12 1857.

2. Ditlev Martin Andreas Jensen, f. 2%2 1852, v 23/12 1857.

3. J o s i a s I m m a n u e I A n d r e a s J e n sen, f. 1 l/s 1854, v 2s/t t 1857.

4. Ane Marie Kirstine Jensen, f. 2'7; 1856, Kommune­

lærerinde, Ullerslev.

5. Petræa Di Ile vine Josia Jensen, f. :>/2 1858, Syge plejerske, København.

6. Inger Christine Jensen, f. 27/u 1859, i* 1878.

7. Annine Lo vi se Bernh ardine Jensen, f. 17/<> 1861 s 27/10 1893 Oscar Æreboe Carsten Trap Friis, f. 7/2 1862, Sognepræst i Munkebjergby, cand. mag., Søn af Boghandler Hans Frederik Johan Friis, f. 1822, v 1908, og Christiane, f. Mortensen, f. 1822, t 1895.

8. Peter Ryge-J en se n, f. u/n 1863, Varemægler s 9/n 1892 Ch ar lotte J os ep ha Marie L em vigh-Muller, f. % 1872, Datter af Hørkræmmer Johan Frederik Lemvigh- Muller, f. 1823, t 1888, og Anna Marie Christine, f. Biilow, f. 1831, f 1906 (Datter af nedennævnte Dr. Valdemar Ryges første Hustru).

a. El se Ryge-J en sen, f. 31/12 1893, cand. phil.

b. Eigil Ryge-Jensen, f. 2l/l2 1895, stud. jur.

9. Hans Kristian Søl to ft-J en sen, f. 8/2 1865, cand. mag., Rigsdagsstenografs 13/7 1900 Ingeborg Hummelgaard, f. % 1875, Datter af Grosserer Peter Petersen Hummelgaard, f. 1840, f 1901, og .Johanne Abigael, f. Petersen, f. 1845,

t 1909.

a. En Pige, f. 1901, død umiddelbart efter Fødslen.

b. Mogens Søltoft-J en sen, f. 30/12 1902.

c. Jens Peter Søltoft-J ensen, f. 2% 1906.

d. Eva Søltoft-Jensen, f. 8/x 1908.

10. Immanuel Christian Ryge Jensen, f. 8/t 1868, Sogne­

præst i Hjermind s l4/t 1893 Kathinka Nyborg, f. 7/G 1875,

(16)

15

Datter af Gaardejer Frederik Andersen Nvborg, f. 1825, og Christine Jensdatter, f. Lægaard, f. 1835, v 1882.

11. Frederik Vilhelm Jensen, f. 2/.» 1870, Forrelnings- mand, Amerika, gift 3 Gange: Agnes Thomsen, 2) Nina Scott. Ingen Børn.

b. Inger Christine Ryge, f. 27/n 1833, i 22/8 1858 n/8 1851 Anders Nielsen, f. 2l/3 1822, t 15/g 1894, Gaardejer i Thisted, Søn af Husmand Niels Laursen (Larsen), f. 1789, v 1868, og Margrethe Andersdatter af Gjelstrup, f. 1784, t 1858.

1. Maren Kirstine Nielsen, f. 2!'/<j 1852, f % 1906 2V>/- 1882 Otto William Frellsen, f 2/5 1852, Urmager i Nørre Nebel, Søn af Brænderibestyrer Frello Frellsen, f. 1815,

t 1886, og Karen, f. Ben tzen, f. 1813, t 1892.

a. Knud H j a 1 m a r R y ge F r e 11 s e n, f. :'/G 1883, v 177 1883.

b. Aage Ejnar Frellsen, f. '/s 1884, Lærer og Organist i Asperup paa Fyen ~ 2/4 1911 Kirstine Margrethe Sørensen, f. s/r, 1884, Datter af Gaardejer Peder Søren­

sen, f. 1840, og Jensine Kirstine, f. Andersen, f. 1844, v 1912.

1. Richard Frellsen, f. 1!’/- 1912.

c. Karen Ingrid Frellsen, f. 10/i 1886, Organist i Nørre Nebel.

d. Poul Harald Frellsen, f. 2/s 1887, t 2S/,, 1888.

2. Peter Nielsen Ryge, f. -s/b 1855, Seminarielærer i Ranum

‘7 1887 Maren Kirstine Ryge, f. 15/i<> 1866 (se neden­

for e 2).

a. Axel Ryge, £ 13/10 1887, Kommunelærer paa Frede­

riksberg, cand. phil. ~ 2,/!( 1914 Guntha Marie Wil­

li el mine Clausen, f. i:>/2 1889, Datter af Inspektør Peter Clausen, Slensbygaard, og Julie, f. Nyleldt.

b. Inger Christine Ryge, f. ;,/G 1889, Tandlæge.

c. Ellen Ryge, f. 12/12 1891.

d. Karen Ryge, f. U, 1894.

e. Svend Ryge, f. 29/s 1897.

3. Niels .1 o s i a s I in manuel Nielsen, f. ‘/s 1857, r 11 /s 1857.

4. Marie Sophie Nielsen, f. 10/i 1858, f 12/:{ 1858.

c. Hanne Christiane Ryge, f. 2G/5 1836 ~ 2G/f> 1871 Laurs Christian Petersen, f. ''/2 1839, r */9 1884, Tømrermester i Aars, Søn af Husmand i Hougåard, Næsborg Sogn Peter Laur­

sen, f. 1804, v 1844, og Anna Marie Christensen, f. Christens- datter, f. 1802, r c 1847.

1. Anna M arie Petersen, f. 3% 1872 ~ 30/4 1896 .1 o h a n- nes Lundahl, f. *7? 1864, Entreprenørformand, Søn af Smed Nils Jeppesen Lundahl, Sonnarslof i Sverrig, f. 1824, v 1867, og Maria Magdalena, f. Lagerholm, f. 1825, v 1889.

a. Johanne Elisabeth Lundahl, f. 2’io 1897.

(17)

b. Poul Alfred Lundahl, f. 12/8 1899.

c. Karen Margrethe (Kamma) Lundahl, f. 23/2 1 902.

2. Peter Ryge Petersen, f. 2<J/io 1875, Tømrer, Søborg 1G/2 1912 Jenny Maria Jönsson, f. 2% 1883, Datter af Gaardejer Jöns Andersson, f. 1846, Agrum i Bleking, og Sofia Maria, f. Svensson, f. 1846.

a. Carl Christian Petersen, f. 16/8 1912.

b. Poul Adriel Petersen, f. 1/1 1914.

3. Petra Petersen, f. 15/X2 1878 % 1907 Anders Peter Leth Pedersen, f. 25/s 1876, cand. mag., Kommunelærer i Aarhus, Søn af Gaardejer Rasmus Peter Anders Pedersen, f. 1846, og Ane Severine, f. Poulsen, f. 1854.

a. Peter Holger Leth Pedersen, f. 25/8 1908.

b. Børge Leth Pedersen, f. 19/8 1911.

c. Ida Kirstine Leth Pedersen, f. lo/io 1914.

4. Maren Kirstine Petersen, f. 15/i2 1878 ~ 3/x 1906 Alf Brøgger, f. n/x 1880 i Norge, Farmer i Nordamerika, Søn af Provst N. Christian Brøgger, Hafslo Indre Sogn i Norge, f. 1843, og Anna Margrethe, f. Jervill, f. 1845, f 1913.

a. Niels Christian Oluf Brøgger, f. 8/5 1906.

b. Harald Brøgger, f. 17/6 1909.

c. Otto Brøgger, f. 4/4 1912.

d. Dorthea Elisabeth Ryge, f. 12/x 1839 4/4 1869 Bartho­

lom æus Hasselbalch, f. 8/2 1843, Østre Svenstrup, forhen Ejer af Torslev Overgaard, Søn af Jacob Hasselbalch, f. 1807, f 1883, Ejer af Wilsbæksminde, Brovst, og Ane Margrethe, f.

Müller, f. 1807, f 1880.

1. Ane Margrethe Hasselbalch, f. 13/4 1870 % 1899 Peter Jensen Groot, f. 19/7 1864, forhen Ejer af Lunde, Søn af Proprietær William Karl Peter Groot, f. 1834, f 1908, Borupgaard, og Kathrine, f. Thuelsen, f. 1840.

a. Peter John Qwillin Groot, f. n/2 1900.

2. Jacob Hasselbalch, f. 15/10 1871, Ejer af Torslev Over­

gaard ~ 21/3 1906 Ane Marie Nymark, f. 23/7 1877, Datter af Gaardejer Lars Nymark, Horsens pr. Langholt, f. 1847, og Maren, f. Kjærsgaard, f. 1851.

a. Elisabeth Dorthea Hasselbalch, f. 1906.

b. Bartholomæus Hasselbalch, f. 31/x 1908.

c. Maren Nymark Hasselbalch, f. 25/s 1909.

d. Larcetty Nymark Hasselbalch, f. 8/4 1911.

e. Ester Nymark Hasselbalch, f. 5/2 1913.

f. Hjalmar Bolvig Hasselbalch, f. 24/G 1914.

3. Peter Ryge Hasselbalch, f. 31/x 1874, Landinspektør, Branddirektør i Ringkøbing 22/X0 1902 Yelva Gustava Andreasen, f. 15/xl 1873, Datter af Toldfuldmægtig Lorentz

(18)

17

Carl Friederich Andreasen, f. 1847, f 1904, og Ellen, f. Sonne, f. 1852.

4. Chresten Marinus Hasselbalch, f. % 1876, f V3 1895.

5. Hjalmar Hasselbalch, f. 27/4 1878, f % 1900.

e. Andreas Nicolai Ryge, f. 13/2 1842, f 16/8 1907, Ejer af Nørthorup oo 22/11 1864 Bartholine Hasselbalch, f. 22/n 1833, Datter af ovennævnte Proprietær Jacob Hasselbalch, f. 1807, t 1883, og Ane Margrethe, f. Müller, f. 1807, f 1880.

1. Peter Ryge, f. 7/4 1865, Banemester i Thorup ~ 22/9 1901 Agnes Sophie Holm, f. 24/2 1866, Datter af fhv. Køb­

mand Laurits Hoyer Holm, f. 1829,, og Johanne Caroline, f. Poulsen, f. 1842, f 1872.

a. Eva Ryge, f. 21/9 1902.

b. Kaj Ryge, f. 2,/7 1904.

c. Gerda Ryge, f. 171H 1905.

d. Betty Ryge, f. 7/fi 1907.

2. Maren Kirstine Ryge, f. 15/10 1866 4/i 1887 Peter Nielsen Ryge, f. 1855, Seminarielærer i Ranum (se ovenfor b 2).

3. Ane Margrethe Ryge, f. 15/io 1866, f °/5 1867.

4. Jacob Hasselbalch Ryge, f. % 1868, Banemester i Svendborg oj 3i/10 1905 Ida Sophie Thomsen, f. 24/2 1875, Datter af fhv. Farver i Løkken P. A. M. Thomsen, nu Odense, f. 1833, og Karen Marie, f. Kaartrup, f. 1832, f 1911.

a. Karen Bartholine Ryge, f. n/12 1906.

b. Inger Ryge, f. 21/8 1908.

c. Peter Andreas Hasselbalch Ryge, f. 22/2 1910.

d. Mogens Hasselbalch Ryge, f. 15/6 1911.

e. Else Ryge, f. 29/12 1912.

5. Christian Immanuel Ryge, 17/3 1870, f 8/2 1879.

6. Johan Christian Ryge, f. 7/4 1872, Postekspedient i Odder 8/5 1907 Marie Cathrine’ Dohn, f. 11/l 1878, Datter af Postmester i Ribe, tidl. i Odder Knud Michael Theodor Dohn, f. 1847, og Thora Olympia, f. Fischer.

a. Johan Christian Ryge, f. 17/6 1909.

b. Poul Ryge, f. 7/5 1912.

c. Anna Elisabeth, f. 14/8 1913.

7. Anna Margrethe Ryge, f. 29/12 1873, f 1879.

8. Karen Marie Ryge, f. 2% 1875 12/n 1903 Thomas Larsen, f. 2G/8 I860, Skibsfører i Aalborg, Søn af Lars Christian Jepsen i Haverslev, f. 1826, f 1913, og Dorthea Marie, f. 1828, f 1892.

a. Bartholine Dorthea .Marie Larsen, f. 27/8 1904.

b. Lauritz Andreas Ryge Larsen, f. 5/s 1906.

c. Andreas Nikolai Ryge Larsen, f. 8/8 1907.

d. Barthol Ryge Larsen, f. 6/4 1909.

3

(19)

e. Annæus Ryge Larsen, f. 2/n 1912.

9. Anna Charlotte Amalie Ryge, f. lb/i 1878, f /2 1910, Ekspeditrice.

f. Immanuel Christian Ryge, f. 25/8 1844, f 12/4 1867, Køb­

mand i Torslev.

g. Annine Lovise Bernhardine Ryge, f. 19/n 1846 19/n 1868 Jens Juul, f. n/9 1840, f 27/12 1914, Sparekassedirektør i Løgstør, forhen Gaardejer i Kornum og Vejassistent, Søn af Skolelærer i Lille Vorde Niels Juul, f. 1810, f 1840, og Mette Johanne, f. Christoffersen, f. c. 1810, f c. 1882.

1. Niels Juul, f. 25/12 1869, f 24/12 1879.

2. Maren Kirstine Juul, f. 24/4 1872, f 25/3 1897.

3. Johanne Juul, f. 13/6 1874, f 4/12 1912.

4. Astrid Juul, f. 9/n 1880 % 1914 Severin Claudius W i 1 k e n s Lottrup, *7io 1858, Rentier, forhen Apoteker i

Mariager, Søn af Proprietær Jens Ring Lottrup, Hammershøj, og Johanne, f. Bindesbøll. ,

5. Ella Juul, f. 5/8 1883, f 23/9 1890.

6. Rigmor Juul, f. 31/12 1886, f 1887.

7. Rigmor Juul, f. 24/4 1888 25/i 1912 Hans Peter Falk Rønne, f. 1889, cand. theol., Kommunelærer, Søn af Sognepræst ved Christkirken i København Jørgen Chri­

stian Falk Rønne, L 1865, og Marie, f. Therkelsen.

a. Marie Louise Falk Rønne, f. % 1912.

b. Eyvind Falk Rønne, f. 25/5 1914.

5. Annine Lovise Bernhardine Ryge, f. 20/2 1810, f /n 1888, Medejer af Aalborg Teater.

VIII. Immanuel Ryge, f. 13/t 1727, f 15/9 1727.

IX. Amalie Kirstine Ryge, f. 23/3 1729, f 27/10 1729.

X. Amalie Sophie Ryge, f. 2/10 1731, j- 17/3 1732.

XI. Immanuel Christian Ryge, f. 4/j 1734, f 24/3 1821, Konferentsraad, Finansdeputeret 11/4 1764 Anna Catharina Bruun, f. 17/5 1739, f 12/10 1790, Datter af Generalauditør Andreas Bruun, f. 1714, f 1798, og Anna Marie, f. Als, f. 1717, f 1759.

A. Henrik Carl Ryge, f. 3/2 1765, f 9/6 1773.

B. Andreas Ryge, f. l5/7 1768, f 9/6 1773.

C. Andrea Maria Christiane Ryge, f. 1G/6 1770, f 3% 1770.

D. Christiane Cathrine Ryge, f. 22/7 1771, f 3% 1837 ~ 4/4 1794 Erich v. Ewald, f. 28/10 1755, f "h 1828, Oberst, Søn af Sekretær i danske Kancelli Mathias Friis Ewald, f. 1717, f 1767, og Marianna, f. Hartz, f. 1730, f 1767.

1. Immanuel Christian Amandus Ewald, f. 15/x 1795, f 20/

1813. 12

2. Udøbt, f. 20/n 1797, f 1797.

3. Udøbt, f. 20/n 1797, f 1797.

(20)

19

4. Frederik Carl Felix Ewald, f. 7/s 1798, f 1853, kgl. Berider, Toldbetjent 1825 Mette Margrethe Køthen, f. 1806, f 1893.

5. Hanne Vilhelmine Ewald, f. 17/6 1800, f 2G/3 1801.

6. Udøbt, f. 2/10 1802, t 3/10 1802.

7. Udøbt, f. 2/10 1802, f 3/10 1802.

8. Vilhelm Frantz Jacob Tertius Ewald, f. 30/5 1805, f l0/t 1860, Typograf ~ b/c 1838 Emilie Christine S t a u sø e, f. 25/9

1814, p7/2 1890.

a. Carl Vilhelm Ewald, f. 27/2 1 840, f 4/.i 1845.

b. Frantz Jacob Ewald, f. 1841, f 1841.

c. Ludevica Victorine Ewald, f. 1841, f 1841.

d. Christian Emil Ewald, f. 7/4 1842, Typograf.

e. Franciska Eduardine Angelica Ewald, f. 27/2 1845.

f. Vilhelm A m a n d u s C o n s t a n t i n E w a 1 d, f. 10/5 1848, J ustits-' raad, Hovedkasserer i Bikuben 4) G/n 1873 Mary Caroline Detlefsen, f. 3/2 1852, f 19/t 1877; 2) 4/7 1879 Dagmar Ma­

thilde Jensen, f. 31/9 1861, Datter af Skomagermester Daniel Jensen, f. 1818, f 1873, og Augusta, f. Petersen, f. 1820, f 1864.

1. J ohann es Vi 1 h e lm Fr an tz M ar i u s E wal d, f. 3l/s 1874, Bogholder i Landmandsbankens Frederiksberg Afdeling ~ 9/5 1910 Ellen Arildsen, f. 7/4 1883, Datter af Slagter­

mester Sophus Rudolph Arildsen, f. 1847, og Marie Mathilde, f. Hansen, f. 1863.

a. Mogens Ewald, f. 18/2 1911.

b. Jørgen Ewald, f. 24/6 1913.

2. Amandus Carl Otto Ewald, f. G/'1O 1875, f 10/7 1876.

3. Emilie Francisca Ewald, f. 25/12 1876 2G/2 1903 Svend Bryning, f. G/8 1878, Assistent i Sparekassen for København og Omegn, Søn af Grosserer Frederik Arnoldus Bryning, f. 1848, og Olga Thora Jenny Marie, f. Graae, f. 1848.

a. Svend Ewald Bryning, f. 24/G 1904.

b. Knud Ewald Bryning, f. 2/5 1906.

c. Karen Ewald Bryning, f. % 1909.

4. Mary Angelica Vilhelmine Dagmar Ewald, f. 27/4 1880 ~ 21/3 1908 Johan Henrichsen, f. 20/4 1 87 7, Sygehus­

læge, Sæby pr. Høng, Søn af Købmand i Skive Johan Anton Henrichsen og Sara Thomasine Marie, f. Walsøe.

5. Ingeborg Malvina Christine Ewald, f. n/2 1882, Syge­

plejerske.

g. Valdemar Viggo Carl Ewald, f. 7/7 1851, f 2G/4 1907,Typograf.

h. Malvine Thomasine Henriette Ewald, f. 23/12 1854 5/n 1880 Niels Peter Johansen (Schirmacher), f. 22/8 1847, Typo­

graf, Søn af Formand paa Toldboden Lars Johansen, f. 1812, f 1888, og Karen Marie, f. Jensen, f. 1812, f 1884.

1. Alexandra Marie Sophie Emilie Johansen, f. 7/3 1883

<v 27/8 1911 Peter Sophus Thomsen, f. 8/9 1882, Bog- 3*

(21)

binder, Søn af Bogbinder Carl Sophus Thomsen, f. 1852, og Agnes Ingeborg, f. Hansen, f. 1862, f 1911.

a. Vilhelm Carl Ewald Thomsen, f. 5/8 1912.

b. Ellen Agnes Ewald Thomsen, f. 21/x 1914.

2. Marie Francisca Johansen, f. 3% 1884.

3. Knud Lars Johansen, f. 18/x 1889, Assistent i Industri­

fagene ~ 7/n 1913 Jenny Birgithe Kathrine Nielsen, f. 28/3 1890, Datter af Smedesvend Frederik Nielsen, f. 1849, og Emilie Augusta, f. Mattern, f. 1862.

4. Julius Valdemar Johansen, f. 16/3 1893, Assistent i Kraks Vejviser.

E. Johanne Dorothea Ryge, f. 22/3 1 7 7 3, f 12/8 1845 ~ 21/5 1794 Boe Bojesen, f. 22/4 1769, f 26/2 1822, Justitsraad, Dr. med., Stiftsfysikus paa Fyen, Søn af Postmester og Byfoged i Nyborg Søren Boyesen, f. 1730, f 1798, og Dorothea Sophie, f. Bruun, f. 1746, f 1831 (Broder­

datter af ovennævnte Generalauditør Andreas Bruun).

1. Dorothea Cathrina Bojesen, f. 28/2 1 7 95, f 6/4 1878 ~ 23/x 1819 Hans v. Schau, f. 29/2 1 7 7 6, f 18/xx 1842, Oberstløjtnant, Søn af Pastor Hans v. Schau i Høyer ved Tønder, f 1801, og Adelheide, f. Fabricius, f 1830.

a. Johanne Adelheide Schau, f. 18/10 1819, f 2/10 1820.

b. Hans Boe Schau, f. 27/4 1821, f 12/9 1850, Kaptain i Artil­

leriet (falden ved Mysunde).

c. Emma Schau, f. 29/x0 1822, f 28/10 1898.

d. Edvard Sophus Schau, f. 15/9 1824, j* 2% 1845, Løjtnant i Kavalleriet.

e. Ernst Frederik Schau, f. 27/7 1 826, f 2 Vi 1864 (dødelig saaret ved Dybbøl), Major i Generalstaben tv 7/10 1856 Frede­

rikke Louise v. Krogh, f. 23/8 1834, f 29/xx 1899, Datter af Kammerherre, Major, Toldkasserer Gregers Christian Frederik v. Krogh, f. 1791, f 1851, og Isidore Severine Maria Magdalene, f. v. Heinen, f. 1798, f 1848.

1. Valdemar Schau, f. 17/8 1857, Højesteretsassessor, Dr.

jur. ru % 1894 Anna Margrethe Meldahl, f. % 1863, Datter af Kammerherre, kgl. Bygningsinspektør Ferdinand Meldahl, f. 1827, f 1908, og Caroline Amalie, f. Ræder, f.

1838, f 1906.

a. Ernst Ferdinand Gustav Schau, f. 21/4 1895, stud. jur.

2. Gustav Schau, f. 28/10 1859, siamesisk Generalmajor, Marquis.

3. Johanne Frederikke Magda Schau, f. 29/6 1862, + 3/io 1907.

f. Harald Schau, f. *9/3 1829, f 13/x 1851, Student, Løjtnant i Infanteriet.

g. Emil Victor Schau, f. 30/10 1831, f 18/4 1864 (ved Dybbøl), Premierløjtnant ~ 3O/io 1855 Maria Margarethe Bruun, f. 5/g

(22)

21

1833, Datter af Sognepræst ved Garnisons Kirke i København, senere i Sværdborg Carl Bruun, f. 1805, f 1883, og Julie Augu­

sta, f. Bruun, f. 1809, f 1889, og senere gift med Borgmester og Byfoged i Nørresundby Niels Andreas Christian Andersen, f. 13/8 1849.

1. Julie Dorthea Schau, f. 15/10 1856, f 10/3 1857.

2. Ebba Schau, f. 13/t 1858 ~ 15/i 1889 Axel Lassen, f. 9/5 1858, Godsejer (se ovenfor I D 2 b 2).

3. Carl Bruun Schau, f. 21/9 1859, Postmester i Hjørring

~ 4) 22/<> 1889 Antoinette Cathrine Simonsen, f. 14/9 1868, Datter af Dyrlæge i Tarm Carl Marinus Simonsen og Laura, f. Christensen; 2) 14/9 1901 Elisabeth Marie Bohn Koefoed, f. 12/x 1872, Datter af Proprietær Jeppe Jørgen Koefoed, Koefoedgaard, f. 1819, f 1895, og Agnete Christine Marie, f. Bohn, f. 1832, f 1904.

a. Jørgen Emil Schau, f. % 1904.

b. Else Marie Schau, f. 20/n 1908.

4. Rigmor Schau, f. 14/2 1862 x) 2/g 1883 Christian J ohan Rudolf Zielian, f. 20/i0 1850, f 29/7 1901, Overretssagfører i Randers, Søn af Prokurator i Silkeborg Christian Zielian og Frederikke, f. Praimond, f. 1825, f 1911; 2) 29/G 1899 Paul Richard Schmidt, f. */3 1858 i Dresden, Kaptain, Ejer af Tøystrup paa Fyen, Søn af Oberbaurat Moritz Wil­

helm Schmidt, f. 1827, f 1892, og Wilhelmine, f. Mann, f. 1829, f 1894.

a. Agnete Zielian, f. 31/5 1884, f 4/G 1889.

b. Emil Victor Zielian, f. 2/2 1886, f 16/;) 1906, Sø­

mand.

c. Poul Zielian, f. 1888, f 14 Dage gammel.

d. Karen Zielian, f. 12/n 1889 ~ i2/n 1910 William Low-Ingwersen, f. 29/12 1880, Forpagter af Tøystrup, Søn af Proprietær Johannes Ingwersen, f. 1846, Hegnet, og Marie, f. Bonde, f. 1852.

1. Gudrun Ingwersen, f. 22/x 1912.

5. Astrid Schau, f. % 1863 ~ !) 1885 Sophus Emil Zielian, f. 1854, f 1910, Landfoged paa St. Jan, Søn af ovennævnte Prokurator Chr. Zielian; 2) /8 1895 Peter Carl Limpricht, f. 19/5 1858, j- 19/2 1912, Guvernør for de dansk-vestindiske Øer, Søn af Forpagter Peter Carl Limpricht og Marie, f.

Struve.

h. Gustav Schau, f. 8'3 1834, f 1850, Landkadet.

i. Valdemar Schau, f. 18/8 1836, f 7/7 1859, Premierløjtnant i Artilleriet.

2. Severine Lydia Bojesen, f. 2% 1796, f 25/G 1876 23/x 1819 Magnus Ernst Bojesen (hendes Farbroder), Sognepræst i Lindelse, f. 28/t 1776, f 5/e 1842, Søn af ovennævnte Søren Boyesen (og tidligere gift med Benthe Sophie Bekker).

(23)

CO1ObX

a. Magnus Ernst Bojesen, f. 25/i 1820, f 8/i 1820.

b. Emma Christiane Frederikke Bojesen, f. 30/3 1821, f 10/4 1884 ~ 24/1 1851 Gumme Christian Graae, f. n/12 1811, + 1908, Sognepræst i Søllested, Søn af Premierløjtnant, Forpagter Niels Graae, Lykkesholm, og Gertrud, f. Hjortholm.

1. Helga Graae, f. 2/12 1851.

. Emma Thomasine Bojesen, f. 4/5 1798, f 27/3 1875.

. Jacobine Lovise Bojesen, f. 2/- 1800, f 8/9 1848 11/.i 1826 Rasmus Bruun Bojesen (hendes Farbroder), f. 27/6 1774, f 28/x 1840, Etatsraad, Postdirektør, Søn af ovennævnte Søren Boyesen.

a. Sophus Imanuel Anton Bojesen, f. 26/x 1827, f 18/(; 1899, Kammerherre, Departementssekretær i Udenrigsministeriet 3% 1860 Louise Frederikke Charlotte Comtesse Schaffa- litzky de Muckadell, f. 13/G 1832, f 1911, Datter af Kammer­

herre, Lensgreve Albrecht Christopher SchafTalitzky de Mucka­

dell til Grevskabet Muckadell og Bernhardine, f. Kosegarten.

1. Viggo Bojesen, f. 19/2 1865, f 13/3 1865.

2. Inge Bojesen, f. 2/7 1866 ~ 31/5 1890 Olaf Finsen, f. 2G/i 1861/Borgmester, Byfoged, By- og Raadstueskriver i Nykøbing F., Herredsfoged og Skriver i Nykøbing Herred, Søn af Overpræsident Søren Hilmar Steindor Finsen, f. 1824, t 1886, og Olufa, f. Bojesen, f. 1835, f 1908 (Sønnedatter af ovennævnte Magnus Ernst Bojesen i sit 1. Ægteskab).

a. Aage Finsen, f. 9/3 1891, stud. jur.

b. Ragna Fin sen, f. 18/2 1894.

c. Hilmar F i nsen , f. 9/3 1898.

. Ernst Frederik Bojesen, f. 2/5 1800, f 23/2 1835, Skibskaptain

~ 23/3 1833 Maria Christine Weisz, f. ll/2 1807, f 20/2 1898, Forfatterinde, Skolebestyrerinde, Datter af Købmand Johan Marcus Weisz i Odense og Mette Sophie, f. Møller.

. Nanna Haraldine Bojesen, f. 21/12 1801, f 4/7 1864.

. Christiane Elisabeth Bojesen, f. 24/9 1803, f 15/2 1808.

. Rasmus Bruun Bojesen, f. 16/t 1805, f 15/5 1877, Distriktslæge i Sorø -o 17/g 1835 Dorothea Magdalene Wendelboe, f. 3%

1803, f 19 2 1854, Datter af Kancelliraad, Distriktslæge i Sorø Søren Wendelboe, f. 1775, f 1852, og Maren Kirstine, f. Faber, f. 1777, f 1850.

a. Christiane Ernestine Frederikke Bojesen, f. 31/3 1836, f 27/2 1911 ~ 29/9 1859 Frederik Rasmus Bernhardt de Wilster, f. 4/t 1831, f % 1865, Akademilæge i Sorø, Søn af Lektor Christian Frederik Emil de Wilster og Charlotte Ketty, f. de Wilster.

1. Christian de Wilster, f. 15/6 1865, f 7/n 1892, cand.

mag.

b. Søren Boe Bojesen, f. 27/10 1 838, f 10/u 1912, Læge, Høj­

skolelærer i Askov, senere Ejer af Dorotheasminde 29/8 1868 Dorothea Marie Amalie (Mally) Busck, f. 28/7 1845, 1 18/8

(24)

23

1912, Datter af Sognepræst i Brøndbyøster og -vester, tidl. i Munkebjergby cand. jur. & theol. Gunni Busck, f. 1798, f 1869, og Juliane Marie, f. Bech, f. 1815, f

1. Gudni Bojesen, f. 2% 1869 2G/5 1896 Anders Jensen Rud, f. 17/4 1868, Sognepræst i Odense, Søn af Gaardejer Jens Jensen Rud, f. 1813, f, og Johanne, f. Berthelsen.

a. Boe Bojesen Rud, f. Vs 1897.

b. Jens Rud, f. 20/, 1898,

M

c. Kristian Rud, f. 2it/(i 1899.

d. Gunni Busck Rud, f. 17/3 1902.

e. Agnete Rud, f. 22/4 1905.

f. Johannes Rud, f. 7/3 1909.

2. Johannes Bojesen, f. 2G/n 1870, Inspektør paa Hjemmet for Vanføre ~ 9 21/10 1894 Kirstine Spangenberg, f. 12/12 1865, f 17/7 1905, Datter af Handskefabrikant C. F. Spangen­

berg og Jensine, f. Mauritzen; 2) 2!,/12 1907 Camilla Spangen­

berg, f. 9/i 1868, Søster til foregaaende.

a. Harald Gunni Bo Bojesen, f. ->4/7 1895.

b. Ædle Bojesen, f. 5/n 1897.

c. Signe Bojesen, f. 2/2 1901.

d. Folmer Bojesen, f. % 1909, v 2!,/i 1909.

3. Gunnar Bojesen, f. 23/ii 1872, Ejer af Graamølle pr.

Lystrup ~ ,!/f) 1898 Kris liane Margrethe Svejstrup, f. 13/3 1874, Datter af Rentier og Tiendekommissær S. P.

Sveislrup og Cecilie, f. Vinther.

a. Ejnar Bojesen, f. 23/5 1899, f 16/9 1901.

b. Svend Bojesen, f. 17/y 1900.

c. Aage Bojesen, f. 1,/1 1903.

d. Dan Bojesen, f. 3/2 1906.

4. Svend Bojesen, f. 23/n 1872, Ejer af Amtsstuegaarden ved Hillerød liS/n 1898 Johanne Hansen, f. 10/2 1876, Datter af Gaardejer P. Hansen og Karen, f. Svendsen.

a. Karen Eli Bojesen, f. 2% 1899.

b. Gunnar Bojesen, f. 9/4 1991, f !’/3 1902.

c. Olav Bojesen, f. 24/12 1906.

5. Karen Bojesen, f. 13/y 1876 ~ 31/5 1902 Kristen Kri­

stensen Søe, f. 7/3 1868, Ejer af Fredly pr. Hørsholm, Søn af Sognefoged Kristen Kristensen og Claudiane, f. Bech.

a. Knud Kristensen Søe, f. x/2 1903.

b. Bodil Kristensen Søe, f. 28/io 1904.

c. Gudrun Kristensen Søe, f. 30/n 1907.

d. Esther Kristine Søe, f. 23/5 1912.

6. Helge Bo Bojesen, f. 14/u 1879, Ejer af Lille Breininge- gaard i Ringkøbing Amt s/9 1906 Agnete Karen I Hum Hansen, f. 2s/b 1881, Datter af Lærer H. Willars Hansen og Ane Karoline, f. Illum.

(25)

a. Tove Bojesen,.f. 17/y 1907.

b. Kaj Willars Bojesen, f. 8/12 1908.

c. Inge Gyde Bojesen, f. 26/b 1910.

d. Gerda Bojesen, 1*. 12/2 1912.

e. Aase Bojesen, f. lb/5 1913.

7. Bodil Bojesen, f. 8/x 1882, f 4/5 1882.

8. Karl Bo Bojesen, f. 29/x 1884, Lærer.

9. Margrethe Bojesen, f. 14/5 1885 ~ 1907 Alfred Hansen Born, f. 17/y 1879, Elektriker, Vært paa Højskole­

hjemmet i Rønne, tidligere Bestyrer af Dorotheasminde, Søn af Købmand A. P. Hansen i Neksø og Signe Kirstine, f. Jensen.

a. Frede Bo Bojesen Born, f. 13/2 1908.

b. Mally Dorthea Busck Born, i 23/5 1911.

c. Carl Vilhelm Bojesen, f. 4/io 1840, f n/i 1898, cand.jur. &

polit., Kontorchef i Finansministeriet ru 7/9 1866 Fanny Ca­

milla Mathilde Grüner, f. 2O/io 1842, f 9/x 1913, Datter af Justitsraad, Godsejer, Universitets- og Kommunitetsforvalter Tho­

mas Ludvig Grüner, f. 1782, f 1844, Rønnebæksholm, og Petrine Elisabeth, f. Beyer, f 1863.

d. Jacob Johannes Theodor Boj esen-Trepka, f. 23/6 1843, Oberst i Rytteriet ru ’) 22/5 1 87 4 Marie Elisabeth Frede­

rikke von Trepka, f. % 1848, ^21h 1875, Datter af Kammer­

herre, Generalmajor i Rytteriet Holten Fürchtegott von Trepka og Magdalene Marie Elisabeth, f. Meyerinck; 2) 31/10 1879 Juli­

ane Frederikke Mathilde von Benzon, f. 27/3 1 856, Datter af Hofjægermester, Kammerjunker, Ritmester Vilhelm Sophus Herman Ferdinand von Benzon, f. 1827, f 1911, og Euphro- syne (Elly) Constance de Sehested, f. 1830, f 1898.

1. Marie Juliane Boj esen-Trepka, f. 7/x 1882 ru 30/5 1905 Valdemar Tretow-Loof, f. 14/5 1878, Kaptain i Fodfolket, Søn af Oberstløjtnant Laurentius Ludvig Tretow-Loof, f. 1850, og Laura Vita Christiane Andrea, f. Thygesen.

a. Ebba Tretow-Loof, f. 24/8 1907.

b. Inge Tretow-Loof, f. 15/12 1908.

c Gerda Tretow-Loof, f. lz9 1910.

2. Vilhelm Holten Bojesen-Trepka, f. 29/7 1885, Pre- mierløitnant i Gardehusarregimentet, Kammerjunker.

F. Johan Christian Ryge, f. 8/2 1780, f 29/6 1 842, Dr. med., kgl.

Skuespiller 4) 4/8 1807 Christiane Frederikke Bekker, f. 18/6 17(84, f 31 12 1819, Datter af Justitsraad, Herredsfoged i Svendborg Adrian Bekker, f. 1719, f 1801, og Christina, f. Flindt, f. 1749, f 1814 (og Søster til ovennævnte Benthe Sophie Bekker); 2) 4/x 1823 Charlotte Betzy Anthon, f. 19/G 1794, f n/5 1860, Datter af Bogbinder Jens Anthon og Karen Kirstine A.

1. En dødfødt Søn, f. 1808.

2. En dødfødt Datter, f. 1809.

(26)

25

3. Victorine Mathilde Tertia Ryge, f. 27/j 1810, f 24/4 1875 4/5 1831 Corfitz Seemann, f. 9/s 1800, f 2/2 1875, Skuespiller, senere Justitsraad, Toldinspektør i Nyborg, Søn af Lysestøber Cordt Veit Seemann og Meta Christine, f. Terkelsen.

a. Fanny Seemann, f. 9/G 1832, f 24/4 1906 8/x 1852 Elias Christian Carl Tuxen, f. 9/lt 1812, f 11/,s 1891, Kaptain i Marinen, senere Bogholder ved Lodseriet i Helsingør.

1. Harriet Christine Mathilde Tuxen, f. 9/G 1860, f 2G/12 1892 1G/G 1883 Hother Frederik Giøe Waagensen, f. % 1851, Maskinbestyrer ved Statsbanerne, Fredericia, Søn af Skibskaptain Jens Waagensen, f. 1816, f 1854, og Caroline Sophie Susanne, f. Giøe, f. 1816, f 1901.

a. Fanny Waagensen, f. 23/9 1884, f 1885.

b. Elisabeth Waagensen, f. 23/9 1884, f 1885.

c. Jens Carl Viggo Waagensen, f. 22/3 1887, cand.jur., By- og Herredsfuldmægtig i Middelfart.

d. Ellen Waagensen, f. 18/4 1889.

b. Ludovica Mathilde Se em ann, f. 23/12 1834, Australien.

c. Victor Seemann, f. 9/G 1836, f 13/2 1839.

d. Jutta Seemann, f. 26/9 1838 ~ 24/10 1876 Valdemar Hansen, f. 2G/7 1844, f /9 1907, Ejer af Krastrup, Søn af Godsejer Thomas Secher Hansen, Kjærbygaard, og Birgitte Louise, f. Baronesse Juel.

1. Thomas Secher Hansen, f. 7/G 1878, cand. polyt., Maskin- konstruktør i A/S Titan 2/4 1909 Ellen Hartmann, f.

23/9 1881, Datter af Landmand Carl Hartmann, f. 1846, f 1892, og Christine Juliane, f. Mackeprang, f. 1856.

2. Valdemar Secher Hansen, f. 9/n 1880, f 14/4 1909 paa Søen, Styrmand.

e. Frederik Victor Seemann, f. 24/10 1840, f 19/7 1912, Bane­

bestyrer i København 17/2 1877 Virgenie Hilda Borthig, f. 13/10 1853, f g/2 1912 (se nedenfor 12 b).

1. Victor Frederik Seemann, f. 28/2 1880, f % 1880.

2. Herbert Seemann, f. 24/3 1 888, stud. med.

3. Verner Seemann, f. 1G/2 1889, Underbibliotekar.

f. Hedevig Seemann, f. 23/4 1845, f 14A 1878 Thomas John Gough, f., f, Ingeniør i Skotland, senere i Australien.

1. John Normann Gough, f. 9/2 1879, f /2 1909, Lektor ved Universitetet i Sidney.

g. Carl Christian Seeman, f. 10/10 1848, Fabrikant og Direktør i et Aktieselskab i London ~ 27/10 1877 Elisabeth (Lizzie) Crothers, f. 20/10 1854 i Belfast, f 23/12 1914.

1. Corfitz HugoSeeman (de Barcaye), f. 28/9 1878 i Køben­

havn, Mineingeniør, nu Landmand i Natal, Sydafrika 4/4 1911 Isadore Lydia Alice Langston, f. 22/9 1888 i Estcourt, Natal.

4

(27)

a. Helen Margaret Eda Seeman de Barcaye, f. 19/10 1911.

b. Charlotte Mary Seeman de Barcaye, f. 21/3 1913.

c. Muriel Hilda Seeman de Barcaye, f. 7/9 1914.

2. William Henry Louis Victor Seeman, f. 17/3 1880 i London, mekanisk Ingeniør, i den britiske Armée.

3. Charles Norman Seeman, f. 27/n 1881 i London, meka­

nisk Ingeniør, Direktør i et Aktieselskab 28/2 1905 Bea­

trice Maud Gray, f. 20/s 1884.

a. Norman Walter Keith Seeman, f. 21/G 1908.

b. Patricia Gladys Seeman, f. 22/s 1909.

4. Mathilde Elizabeth Beatrice Seeman, f. 4/j 1887 i Belfast 4/r 1912 H e r b e r t W i 11 i a m Sebastian Uther- Ellis, f. 4/G 1882, mekanisk Ingeniør, i den britiske Armée.

a. Eileen Elizabeth Uther-Ellis, f. 14/10 1912.

4. Cloth ilde Natalia Qvarta Byge, f. 13/3 1811, v n/12 1811.

5. Immanuel Christian Valdemar Qvintus Ryge, f. 2G/2 1813, f 1(:/5 1891, Distriktslæge i Roskilde ~ 4) ll/12 1843 Christiane Marie Biilow, f. Sporleder, f. 12/1 1811, f 10/2 1850, Datter af Guldtrækker Christian August Sporleder og Ane, f. Møller (samt tidligere gift med Toldbetjent Biilow); 2) 2l/j 1852 Ca tb inka Henriette Elisabeth Ulhrich, f. 8/10 1827, f J/s 1900, Datter af Skorstensfejermester Johan Friedrich Ulhrich og Anna Caroline, f. Collenburg.

a. Clara Ryge, f. 2G/2 1853, f 29/G 1874.

b. Johan Christian Frederik Adolf Ryge, f. 27/10 1855, f 1871.

c. Harald Ryge, f. 8/10 1857, f l77 1877?

d. Helene Ryge, f. s/n 1860, f 1860.

e. Palnir Ryge, f. 25/10 1861, f 2/6 1862.

f. Immanuel Ryge, f. 29/t 1863, f 21/t 1866.

6. Hannibal Anastasius Sexlus Ryge, f. 9/12 1814, i ‘/7 1816.

7. Clolilde Natalia Septima Ryge, 9/s 1816, f 30/n 1895, kgl.

Skuespillerinde ~ *) 2 7b 1848 Christian Julius August Greve Ahlefeldt-Laurvig, f. "/<> 1809, f 2% 1851, Kaptain; 2) 27/7 1853 Valdemar Greve Holck, f. 16/12 1818, f 25/o 1900, Kammerherre,

Hofchef, Kaptain i Marinen.

8. Christiane Frederikke Opheline Oclava Ryge, f. 23/12 1819, f 7i 1856 ~ 23/;> 1845 Niels Ludvig Westergaard, f. 27/1(? 1815,

*[• 9/9 1878, Etatsraad, Professor i østerlandsk Filologi ved Universi­

tetet i København, Søn af Tømrermester Niels Nielsen Westergaard, f. 1773, f 1835, og Sophie Magdalene, f. Nyborg, f. 1785, f 1850.

a. Helga Sophie Westergaard, f. 1G/2 1846.

b. Astrid Mathilde Westergaard, f. 31/j 1848, f 27/9 1848.

c. Niels Viggo Westergaard, f. 2/7 1849, Vandbygningsdirektør

~ 18/i2 Ingeborg Elise Karen Lutken Thestrup, f.

Janssen, f. 18/3 1858, Datter af Krigsassessor Ludvig Conrad

(28)

27

Thomas Janssen, f. 1825, t 1890, og Caroline Elise Margrethe, f. Albinus, f. 1827.

1. Viggo Westergaard, f. Vio 1886, Mekaniker, Argentina

‘/s 1912 Minna Hed strøm, f. 7/n 1888, Datter af Skomagermester Olaf Svensson Hedstrøm, f. 1850, og Trine, f. Petersen, f. 1854.

2. Helga Ingeborg Westergaard, f. 13/t 1890.

3. Harald Ludvig Westergaard, f. 13/j 1890, f 28/i 1891.

d. Astrid Frederikke Westergaard, f. 15/G 1851 n/5 1876 Axel Thorvald Christensen, f. n/3 1846, Justitsraad, Hoved­

bogholder i Københavns Handelsbank, Søn af Professor, kgl.

Teatermaler Christian Ferdinand Christensen, f. 1805, f 1883, og Ida, f. Thaning, f. 1813, f 1872.

1. Ida Christensen, f. 2l/6 1877, Translatrice i Tysk.

2. Harald Vestergaard Christensen, f. °/n 1878, cand.

polyt., Kommuneingeniør i Lyngby ~ *) 26/5 1906 Martha Frederikke Martine Wienberg, f. l/12 1881, f 20/n 1910, Datter af Murermester Edvard Alfred Wienberg, f. 1845, t 1895, og Martha Dorothea Catharina, f. Milo, f. 1849, f 1912;

2) 3% 1913 Gudru n Dagmar Maria J ørgensen, f. 10/3 1890, Datter af fhv. Proprietær Lars Jørgensen, Lyngby, f. 1848, og Else Sophie, f. Jacobsen, f. 1855.

a. Elli Martha Christensen, f. l7/u 1910.

3. Clara Christensen, f. 1G/(J 1880, Lærerinde.

4. Astrid Christensen, f. 27/5 1882, Kontorisl.

e. Harald Ludvig Westergaard, f. 19/j 1853, Dr. polit. &jur., Professor i Statistik ved Universitetet i København, p. t. Rector magnificus ~ J) '/9 1881 Thora Alvilda Koch, f. 13/<> 1860, f 12/2 1891, Datter af Etatsraad, Godsforvalter paa Vemmetofte Peter Ferdinand Koch, f. 1815, f 1900, og Caroline Gjettrup, f. Qvisl- gaard, f 1869; 2) 2/n 1892 Lucie Bolette Blædel, f. ‘/7 1869, Datter af Præst i Humble Ludvig Otto Grundtvig Blædel, f. 1841, + 1869, og Thyra, f. Nielsen, f. 1842, f 1894.

1. Marie Elisabeth Westergaard, f. 30/5 1882, Faglærer­

inde i Fysik.

2. Harald Malcolm Westergaard, f. 9/10 1888, cand. polyt., Ingeniør, p. t. Urbana, U. S. A.

3. Bodil Westergaard, f. 14/n 1893, cand. phil., Assistent i det gensidige Forsikringsselskab »Danmark«.

4. Otto Ludvig Blædel Westergaard, f. 31/t 1896, stud, polyt.

5. Steffen Westergaard, f. 27/7 1 898.

6. Kirsten Westergaard, f. 3/8 1900.

7. Benedict Westergaard, f. 23/G 1906.

9. Afanasia Victorine Mathilde Nona Ryge, f. 28/2 1823, f % 1830.

(29)

10. Johanne Ludomilla Decima Ryge, f. 12/s 1824, f 13/7 1825.

11. Franciska Ludovica Josephine Undecima Ryge, f. 7«

1827, f 20/12 1 854, kgl. Skuespillerinde.

12. Angelina Theresia Lauretia Duodecima Ryge, f. 23/{>

1828 ro i) g,8 1850 Peter Christensen Borthig, f. 3% 1817, t 1/l 1858, Fuldmægtig i Finansministeriet; 2) % 1859 Hans Peter Hansen, f. 27/x 1828, f 7i 1876, Dessinatør i Generalstaben.

a. Ernesta Felicita Borthig, f. 25/7 1851 1(;/5 1876 Carl Thestrup Simonsen, f. 3% 1845, forhen Apoteker i Lemvig, Søn af Organist i Nyborg Jørgen Ernst Simonsen, f. 1803, f 1886, og Anna Margrethe Cathrine, f. Wibe, f. 1808, f 1845.

1. Asger Bort hig Wibe Simonsen, f. 7/b 1877, Apotek­

bestyrer i Lemvig 22/7 1 905 Christiane Louise Ras­

mussen, f. 25/o 1865, Datter af Købmand Niels Rasmussen og Anne, f. Larsen.

2. Sigrid Charlotte Margrethe Wibe Simonsen, f. 7/3 1878, f 12/7 1878.

3. Johan Christian Ryge Simonsen, f. u/2 1879, f 20/ll 1883.

4. Palnir Immanuel Wibe Simonsen, f. 8/n 1880, f % 1909, Sekundløjtnant.

5. Udøbt Pige, 1’ 9/5 1882, f 21/5 1882.

6. Maria Benedicte Wibe Simonsen, f. 2O/io 1885.

b. Virginie Hilda Borthig, f. l3/10 1853, f 7* 1912 ~ 17/2 1877 Frederik Victor Seemann, f. 24/10 1840, f w/7 1912, Bane­

bestyrer (se ovenfor 3 e).

13. Immanuela Rosalia Decimalertia Ryge, f. u/7 1830, f ll/3 1873, Ornatrice ved det kgl. Teater.

14. Cathinka Blandine Amata Decimaqvarta Ryge, f. 18/n 1833, f 23/12 1854.

15. Amadea Clementia Decimaqvinta Ryge, f. 9/3 1837, f 8/5 1912 ro 26/8 1871 Seraphim Johann Heinrich Proschowsky, f. 4/3 1841, f 4/12 1912, Dr. med., Søn af Hofskrædder Antonio Proschowsky og Agnes Maria, f. Firmenich.

XII. Josias Ryge, f. ll/9 1736, f 19/n 1796, Sognepræst i Mov, Provst ro l8/lt 1769 Henriette Margrethe Lorentzen, f. 2% 1746, f 13/.t 1816.

(30)

NAVNEREGISTER.

Side

Agerholm ... 11

Ahlefeldt-Laurvig ... 26

Albeck... 10

Anderløv ... 7

Andersen ... 7

Andreasen ... 16

Anthon ... 24

Arildsen ... 19

Arne-Petersen ... 11

Barcaye, de ... 26

Bekker ... 24

Benzon, von ... 24

Bernhoft ... 11

Blædel ... 27

Side Falk Rønne... 18

Fejlberg ... 8

Ferslev ... 13

| Finsen ... 22

i Frellsen ... 15

i Friis... 14

Funch ... 8, 10 Gluns, van ... 9

Gough ... 25

Graae ... 22

Grabau ... 7

Gray... 26

Groot ... 16

Grüner ... 24

Bojesen ... 20, 21, 22, 23, 24 Bojesen-Trepka ... 24

Born ... 24

Borthig... 25, 28 Bruun ... 18, 20 Brygmann ... 13

Bryning ... 19

Brøgger ... 16

Busck ... 22

Bülow ... 26

Bøltger ... 11

Christensen Clausen .. . Crosnier, le Crolhers .. 10, 14, 27 ... 15

... 9

... 25

Diener ... 7

Dellefsen ... 19

Dehn ... 17

Dreyer ... 12

Esmarch 8 Ewald 18, 19 Gørtz 9 Hansen ... 10, 23, 24, 25, 28 Hartmann ... 7, 25 Hasselbalch ... 16, 17 Hauge ... 11

Hedslrøm ... 27

Henrichsen ... 19

Hewelson ... 8

Hoick... 26

Holm ... 17

Hummelgaard ... 14

Jacobsen ... 12

Janssen ... 26

Jensen ... 14, 19 Johansen ... 19, 20 Juul ... 18

Jonsson ... 16

Jorgensen ... 27

Kiersgaard ... 14

Knudsen ... 10

Koch ... 27

(31)

Korch ... 12

Kornerup ... 10

Krebs ... 8

Krestensen ... 8

Krogh, von... 20

Kyhling ... 7

Kolben ... 19

Langston... 25

Larsen ... 17

Lassen ... 8, 9, 11, Lassen Landorph ... Leih Pedersen ... 21 8 16 Lemvigh-Müllcr ... 14

Limpricht ... 21

Lorentzen ... 8, 13, 28 Lottrup ... 18

Low-Ingwcrsen ... 21

Lund ... 9

Lundahl ... 15

Meldahl Melbye Muus . . Moller . ...20

. . . 11

11, 12 . . . 7

Nielsen ... 15, 20 Nyborg ... 14

Nymark ... 16

Oertzen, von... 8

Ohrt ... 10

Petersen . . . Proschowsky 9, 15, 16 ... 28

Rasmussen ... 28

Rose... 12

Rud ... 23

Schacke ... 11

SchafTalitzky de Muckadell... 22

Schau ... 8, 20, 21 Schmidt ... 21

Scott ... 15

Seeman ... 25

Seemann ... 25, 28 Simonsen ... 21, 28 Spangenberg ... 23

Sporleder ... 26

Slausøe ... 19

Streithorst, von dem Bussche... 8

Sveistrup... 23

Soe ... 23

Soltoft Jensen ... 14

Sørensen ... 15

Thestrup ... 26

Thomsen ... 13, 15, 17, 19 Trepka, von ... 24

Tretow-Loof ... 24

Trier ... 13

Tuxen ... 25

Ulbrich... 26

Uther-Ellis ... 26

Waagensen ... 25

Weisz ... 22

Wendelboe ... 22

West ... 12

Westergaard ... 26, 27 Wibe Simonsen ... 28

Wienberg ... 27

Wilster, de... 22

Winding ... 9

Wissmann ... 12

Ryge .. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28 Zahle ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zielian... 21

Ryge-Jen sen 14

(32)

TILFØJELSER.

(33)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og