• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
110
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

Stamtavle over

efterkommerne af overretsprokurator, kaptajn SØREN HENRIK LUND OG DORTHEA MUNDINE PAYNGK

Adkomstberettigede til

kammerrådinde Caroline Lund,født Dons’ legat

Udarbejdet af Albert Fabritius

København 1959

(3)

ning af bestyrelsen for kammerrådinde Caroline Lund, født Dons' legat og omfatter den fuldstændige descendens efter legatstif­

terens svigerforældre, overretsprokurator, kaptajn Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine Payngk.

Legatet, hvis fundats er af 14.januar 1880, kongelig kon­

firmeret 13.februar s.a., er stiftet til fordel for legatstif­

terens egen slægt: familien Dons (for hvilken arkivar Henning Heilesen har redegjort i Stamtavle over Etatsraad Simon Ander­

sen Dons1 Efterkommere, Kbh.1950) og til fordel for hendes mands slægt familien Lund. Bestyrelsen består for tiden af landsretssagfører Arne Trolle, København, af skovrider Hans Bergishagen Dons, Krenkerup, som repræsentant for familien Dons og af stads- og havne ingeniør Kjeld Otto Thygesen, Sakskø­ bing, som repræsentant for familien Lund.

For den hjælp og støtte jeg under udarbejdelsen har modta­ get fra slægtens medlemmer bringer jeg alle en varm tak - det er heldigvis kun ganske få, som ikke har ønsket at besvare de stedfundne henvendelser eller direkte har nægtet at meddele op­ lysninger .

København, den 30.november 1959. Albert Fabritius

(4)

FØRSTE SLÆGTLED

1 a. Søren Henrik Lund (F: væver Henrik Sørensen Lund og Anna Maria Hansdatter Pihl), f. 1761 i Ringsted, døbt 24.maj, + 29-novem-

ber 1836 på Juellund, begr. 9-december i Vollerslev. - Exam.

jur., overretsprokurator, godsinspektør på Giesegaard, senere godsforvalter, sidst på Juellund, kaptajn i Landeværnet. ~ 26.

november 1789 ned Dorthea Mundine Pa.yngk (F: kontrolør og by­ foged Jacob Severin Payngk og Else Olivarius), f. 16.april 1753 i Skelskør, + 14.april 1824. - 8 børn: Andet slægtled, nr.2-9-

ANDET SIÆGTLED

2 a. Jakob Severin Lund, f. 6.september 1790 i Næstved, døbt 10.sep­ tember (St.M.), + 18.marts 1815 på Gyldensteen, Nørre Sandager.

- Exam.jur., forpagter, landskabsmaler. - Ugift.

3 b. Henrik August Lund, f. 15-juli 1792 i Næstved, hjemmedøbt 22.

juli, fremst. 14.september (St.M.), + 25-februar 1863 i Kbh., begr. 3-iaa-r'ts Garn, kgd. - Ejer af Fredsholm ved Nakskov og Nebbegaard ved Blovstrød. Kammerråd. ~ 1° 20.oktober 1820 på Margaard, Vigerslev sg., med Isabelle Sophie Schøller (F: rit­ mester Christian Schøller og Vibeke Marie Falkenskiold), f.

1801, + 26.november 1821 på Jerstrup, bisat 1.december i Grind­

løse k.,begr.2.december pa Sandager kgd.; 2° 28.maj 1824 på Frederiksdal, Sandby sg., med Caroline Marie Dons (F: etatsråd Simon Andersen Dons og Nicoline Hincheldey), f. 19.december 1797 på Frederiksdal, Sandby sg., + 5»juli 1875 på Frederiks­

berg, begr. 9«juli Garn.kgd. - 1 datter: Tredje slægtled I, nr.10.

4 c. Andreas Martin Lund, f. 29-novembe’r 1793 i Næstved, døbt 18.ja­

nuar 1794 (St.M.), + 13-oktober 1865 på Korsøgaard, Simested sg. - Exam.jur., forpagter af Hjermeslevgaard, senere af Otte- strup, ejer af Korsøgaard. ~ 20.april 1826 i Klinte med Børgine Monrad (F: sognepræst Palle Saabye Monrad og Kirstine Margrethe

(5)

Ipsen), f. 1804 i Brenderup, døbt 4.juni, + 9-december 1891 i Simested. - 11 børn: Tredje slægtled II, nr.11-21.

5 d. Elise Marie Severine Lund, f. 15.marts 1795 i Næstved, hjemme- døbt, fremst. 15.juni (St.M.), + ....

6 e. Christiane Dorthea Amundin Lund, f. 8.november 1798 på Gunder- slevholn, hjemmedøbt, fremst. 25.december i Gunderslev, + 12.

maj 1821 på Gjerdrup, begr. 17.maj i Egeslevmagle. ~ 7.december 1816 på Førslevgaard med forpagter Henrik Stampe. Schow (F: kon­ ferensråd Christen. Schow og Cathrine Marie Suhr), f. 4.januar 1792 i Kbh., døbt 5-februar (Hellige.), + 22.september 1855 i Kbh. , begr. 27•september på Assistents kgd. - 4 børn: Tredje

slægtled III, nr.22-25-

7 f. Arnoldine Louise Cathrine Lund, f. 26.september 1802 på Gunder- slevholm, døbt 20.november i Gunderslev, + l.juni 1856 på Salle- rupgaard, begr. 6.juni i Køng• ~ 10.april 1824 i Vestenskov med proprietær, justitsråd Lauritz Christian Friederich. Leth (F:

godsejer Frantz Jochum Leth og Anne Marie Lange), f. 18.novem­ ber 1794 på Aaløkkegaard, døbt 21.s.m. i Odense (St.H.), + 11.

september 1865 på Rustenborg. bisat 15-september i Lyngby, begr.

i Køng. - 5 børn: Tredje slægtled IV, nr.25-50.

8 g. Hanne Petræa Lund, f.12.marts I8O4 på Gunderslevholm, døbt 29- april i Gunderslev, + 5.februar 1872 på Juellund, begr. 10.fe­ bruar i Vollerslev. ~ med skovrider Martin Anton Løschau (F:

skytte på Juellund Frederik Christian Løschau og Frederikke Christiane Birgitte. Holm), f. 28.december 1802 i Vollerslev, døbt 18.februar 1805, + .... - Ingen børn.

9 h. Elise Marie Henriette Lund, f. 28.april 1809 på Bonderup, hjem- medøbt, fremst. 12.juli i Skelby k., + 6.juni 1881. - Ugift.

TREDJE SLÆGTLED I

Proprietær Henrik August Lunds datter (se nr.5) af første ægteskab med Isabelle Sophie Schøller:

10 a. Charlotte Sophie Henriette Lund, f. 16.november 1821 på Jer- strup, Grindløse sg., + 27.april 1901 i Hørsholm. ~ 12.oktober 1850 i Blovstrød med forfatteren, kammerråd Christen Christen­

(6)

sen (F: organist Christian Christensen og Ane Cathrine Hangen), f. 26.juli 1824 i Aalborg, + 15.december 1891 i Hørsholm.- Uden børn.

II

Proprietær Andreas Martin Lunds børn med Børgine Monrad (se nr. 4) :

11 a. Dorthea Kirstine Lund, f. 8.februar 182? på Hjermeslevgaard, Tolstrup sg., + 1?.december 1906 i Simested. - ~ 2.februar 1847 på Korsøgaard, Simested sg. med snedker og kromand i Simested Peder Christensen Høegh (F: gårdejer Christen Høegh og Kirsti­

ne) , f. 28.september 1807 i Støttrup, Hvilsom sg., + 7-juni 1886 i Simested. - 5 børn: Fjerde slægtled I, nr.51-55«

12 b. Palle Henrik Lund, f. 25.december 1828 på Hjermeslevgaard, + 28.

oktober 1880 i Kbh. (Matth.). - Ejer af Korsøgaard, senere ro­

demester i København. ~ 25-december 1859 pa Korsøgaard, Sime­ sted sg. med Andrea Louise land (F: kirurg Peter Christian Lund og Birgitte Møller), f.1.september 1851 i Helsingør (M.), + 16.

november 1910 i Kbh., begr. 19.november på Bispebjerg kgd. - 5 børn: Fjerde slægtled II, nr.54-56.

15 c. Hanne Jacobine Lund, f. 29.august 1850 på Hjermeslevgaard, + efter 1840.

14 d. Pouline Antonettc Lund, f. 27.juni 1852 på Ottestrup, døbt 22.

august i Ørslcv, + efter 1850.

15 o. Sophie Henriette Caroline Lund, f. 51-marts 1854 på Ottestrup, døbt 18.maj (tvilling), + 4.juli s.a., begr. 9-,juli i Ørslev.

16 f. Arnoldiae Georgine Susanne Lund, f. 51.marts 1854 på Ottestrup, døbt 18.maj i ^rslev (tvilling), + 4.juli s.a., begr. 9.juli

sst.

17 g. Sophus Arnold Lund, f. 21.februar 1856 på Ottestrup,døbt 19-april i Ørslev, + 28.december 1895 i Kbh. - Bogholder i København. ~ 27-maj 1875 i Odense med Gine A.ndrea Emilie Kyhle (F: købmand

i Aalborg Frederik Vilhelm Kyhle og Johanne Helene Monrad), f., 10.december 1845 P& Bruunshaab, Viborg, + 17.august 1911 i Kbh.

- 1 datter: Fjerde slægtled III, nr.57-

18 h. Henriette Caroline Lund, adopteret Løschau. f. 25-marts 1858 på Ottestrup, døbt 8.juni i ørslev, + 5-maj 1878 på Juellund,begr.

(7)

10.maj i Vollerslev. - ~ 8.maj 1874 i Vollerslev med boghol­ der, senere vingrosscrer i København Wilhelm Ferdinand Y/c- stcrgaard, f. 1852, + 19»juli 1905 i Kbh., begr. Frederiks­ berg kgd., skilt. - Uden børn.

19 i- Carl Ferdinand Lund, f. 2.december 1859 på Ottestrup, døbt 12.marts 1840 i Ørslev, + 24.januar 1895 på Bandholm. - Mu­

rermester på Bandholm. ~ 14.november 1869 i Næstved mod Char­ lotte Amalie Hansen (F: væver Gabriel Hansen og Anna Sophie Olsen), f. 25-oktober 1849 i Næstved, + 14.september 1955 i Kbh. - 7 børn: Fjerde slægtled IV, nr.58-44.

20 j. Frederik Vilhelm Lund, f. 19-april 1845 på Korsøgaard, Sime- sted sg. , + 12.oktober 1905 i Kbh., begr. 17.oktobe,r på Assi­

stens kgd. - Godsinspektør på Nåsbyholm, Skåne. ~ 25-februar 1870 i Kbh. med Louise Sophie Caroline Hansen ,(F: landmand Ludvig Hansen og Sophie Kristine Hansen), f. 25-februar 1844

i Rude, + .... - 4 børn: Fjerde slægtled V, nr.45-48.

21 k. Valdemar Emil Lund, f. 18.december 1846 på Korsøgaard, Sime- sted sg., + 9•november 1918 i Aarhus. - Arbejdsmand. ~ 22.

september 1871 i Thorum med Elise Mariane Weitzmann (F: køb­ mand Christian Ulrik Y/eitzmann og Ida Emilie Schrøder) , f.

16.januar 1845 i Jyderup, + 11.august 1926 i Aarhus. - 8 børn:

Fjerde slægtled VI, nr.49-56.

III

Christiane Dorthea Amundin Lunds børn med forpagter Henrik Stampe Schow (se nr. 6):

22 a. Henriette Christine Marie Schow, f. 4.september 1817 i Kbh.

(H), + 28.august 1890 i Kbh.(B). ~ 20.oktober 1845 i Gunder- slev med distriktslæge Frederik Ferdinand Ulrik (F: kaptajn, toldforvalter, generalkrigskommissær Georg Frederik Ulrich og. Henriette Mario Mourier), f. 16.april 1818 i Kbh. (B), + 20.februar 1917 i Kbh., begr. Ves,tre kgd. - 9 børn: Fjerde

slægtled VII, nr.57-65-

25 b. Dorthea Mundine Schow, f. 6. februar 1819 på Gj erdrup^ijemmedøbt 14.februar, fremst. 7.juni i Egeslevmagle, + 16.august 1904 i Skanderborg. ~ 20.august 1847 i Gunderslov med sognepræst i Vilslev og Hunderup Hans Jørgen Jacob Sørensen (F: provst Sø­

(8)

5- ren Sørensen og Else Matthea Petersen), f. 4.februar 1818 i One- gjærde, Norderø, hjemmedøbt 15-fobruar, fremst. 22.marts i Vi- derø, + 4.marts 1892 i Skanderborg. - 6 børn: Fjerde slægtled VIII, nr.66-71.

24 c. Christen Stampe Schow, f. 27-januar 1820 på Gjerdrup, hjemmedøbt 51.januar, fremst. 20.juni i Egcslevmagle, + 21.marts 1894 i Vordingborg. - Apoteker i Vordingborg. ~ 10.december 1845 i Vor­ dingborg med Mario Magdalene Christine Aarsleff (F: apoteker Mads Graac Aarsleff og Else Cathrine Eilschou), f. 15.januar 1811 i Vordingborg, + 11.juni 1885 i Vordingborg. - 1 datter:

Fjerde slægtled IX, nr.72.

25 d. Anna Henriette Elisabeth Schow, f. 17.april 1821 på Gjerdrup, hjemmedøbt 21.april, fremst. 26.september i Egcslevmagle, + 17.

juli 1844 på Marienhof, Marie Magdalene sg. ~ 7.oktober 1841 med godsejer Jens Frederik Spcndrup (F: destillatør Jens Peter Spendrup og Frederikke

narp, Halland.. .(Han ~

1817-97)• - 1 datter: Fjorde

f. 8.marts 1818 i Kbh., + på San- Christiane Joachimine Christensen, slægtled X, nr.75»

IV

Arnoldino Louise Cathrine Lunds børn med proprietær, justitsråd Lauritz Christian Friederich Lcth (so nr.7):

26 a. Frantz Henrik Theodor Leth, f. 27-april 1825 på Aaløkkegaard., hjemmedøbt 50.april, fremst. 8.august i Odense (St.H.), + 29«

marts 1911 i Kbh., begr. 4.april på Vestre kgd. - Overrotsproku- rator, etatsråd. ~ 6.maj 1858 i Aabenraa med Minna Mario Clau- dine Meisnor (F: amtsfuldmægtig, aktuar, kammerråd Claus Peter Meisner og Fricderike Wilhelmine Schåff), f. 10.april 1858 i Aabenraa, døbt 18.juni, + 29-januar 1925 på Frederiksberg, begr. 4.februar på Vestre kgd. - 2 døtre: Fjerde slægtled XI, nr. 74-75.

27 b. Hans Ferdinand Payngk Leth, f. 25.januar 1827 på Krogshøj ved .Odense, hjemmedøbt 28.januar, fremst. 7.septomber i Paarup, + 51.marts 1890 i Odense, begr. 5-april (St.Kn.). - Hotelejer, kammerråd. ~ 50.juni 1855 på Brandbjærg, Kollerup sg. med Anna S,. Hastrup (F: proprietær Frederik Vibe Hastrup og Hanna Catharina

Armand) , f. 15.docember 1850 i. Nørre Bj ært, døbt 29-april 1851»

(9)

+ 14.april 1911 i Svendborg, begr. 20.april i Odense (St.Kn<). - 8 børn: Fjerde slægtled XII, nr.76-83.

28 c. Anna Marie Leth, f. 7.maj 1829 på Aaløkkegaard, døbt 22.juni i Odense (St.H.), + 4.oktober 1909 i Christiansfeld, begr. 8.okto­

ber i Tyrstrup. ~ 30.november 1847 på Aaløkkegaard med læge, dr.

med. & chir. Valentin Juhl (F: kantor Jacob Juhl og Caroline Louise Sophie Holm), f. 24.januar 1817 i Tønder, døbt 5»februar, + 16.november 1885 i Christiansfeld, begr. 2O.npvember i Tyr- , strup. - 7 børn: Fjerde slægtled XIII, nr.84-90.

29 d. Christian Friederich Leth, f. 13.marts 1834 på Sallerupgaard,.

. døbt 25.maj i Køng, + 27-september s.a. sst., begr. 2.oktober.

30 e. Arnold Louis Leth, f. 20.marts 1836 på Sallerupgaard, døbt 29.

juli, i Køng, + 20.april 1848 i Odense, begr. 26.april (V.Frue sg-) .

FJERDE SLÆGTLED I

Dorthea Kirstine Lunds børn med snedker og kromand Peter Chri­ stian Høegh (se nr.11):

31 a. Andreas Martin Høg, f. 14.juli 1850 i Simested, + 3«april 1921 i Kbh.(St.Jos.H.), begr. 9-april på Bispebjerg kgd. - Gæstgiver i Arden, senere værtshusholder i København. ~ 7.maj 1876 på Frederiksberg med Christine Fæster (F; vognmand Jons Fæster og Marie Nielsen), f. 21.februar 1849. i Hobro, + 1906 i Arden. - 5 børn: Femte slægtled I, nr.91-95»

32 b. Børgine Pouline Høg, f. 14.januar 1855 i Simested, + 17-juni 1915 i Hverrestrup, Simested sg. ~ 13-april 1869 i Simested med gårdejer og sognefoged Hans Holmberg (F: gårdejer Johan Jørgen Holmberg og Kirsten Christensen). f. 5-februar 1847 i Hverre­

strup, Simested sg., + 21.november 1956 sst. - 7 børn: Femte slægtled II, nr.96-102.

35 c- Kirstine Marie Høg, f. 28.juni 1856 i Simested, + 24.juli 1915 i Simested. ~ 19-juni 1874 i Simested med kromand sst. Poul Sø­

rensen (F: gårdejer Søren Christensen og Sofie Jensdatter). f.

15-februar 1848 i Farsø, + 22.maj 1909 i Simested. - 15 børn:

Femte slægtled III, nr.103-115.

(10)

7.

II

Rodemester Palle Henrik Lunds børn med Andrea Louise Lund (se nr »12) ;

J4 a. Hanne Louise Lund, f. 21.november 1860 på Korsøgaard, + 1910. - Ugift.

35 b. Theodor Sophus Lund, f. 13.august 1863 på Korsøgaard, + 1930. - Inspektør på Blegdamshospitalet. ~ med Mathilde... - Ingen børn (1 adoptivdatter).

36 c. Andreas Martin Henrik Lund, f. 11.januar 1866 i Kbh., + 28.okto­ ber 1922 på "Aalborghus” på rejse til Kbh., bisat 4.november Bispebjerg Krem. - Apoteker i Thisted. ~ 14.april 19O5 i Ordrup med Ingeborg Augusta Collin (P: forpagter, journalist Hjalmar Collin og Marie Grønberg) , f. 21. september 1867 i Kbh., + ...- Ingen børn.

III

Bogholder Sophus Arnold Lunds datter med Gine Andrea Emilie Kyhle (se nr.17):

37 a. Emma Børgine Johanne Lund, f. 2.maj 1876 i Kbh., + 1.januar 1877 sst.

IV

Murermester Carl Ferdinand Lunds børn med Charlotte Amalie - Hansen (se nr.19):

38 a. Ludvig Andreas Martin Lund, f. 14.juni 1871 i Kbh., + 23«juli 1955 i Kbh. - Murersvend. Ugift. - 1 datter: Femte slægtled IV, nr.116.

39 b. Børgine Sophie Charlotte Lund, f. l.juni 1873 i Kbh., + 5»maj 1948 sst. - Ugift.

40 c. Martin Anton Sophus Lund, f. 19.oktober 1874 på Bandholm, + 21.

november 1936 i Kbh. - Murer. ~ 16.maj 1897 på Frederiksberg med Lydia Andrea Anthonsen (F: gårdmand Niels Anthonsen og Ane Cathrine Smidt), f. 23-november 1878 i Jordløse, døbt 4.april 1879.LK.]. - 4 børn: Femte slægtled V, nr.117-120.

41 d. Henriette Pouline Hanne Lund, f. 12.juli 1879 på Bandholm. - Fhv. plejemoder på Blegdamshospitalet. |_Glud, pr .Horsens].

42 e. Vilhelmine Nicoline Elise Lund, f. 2.oktober 1884 på Bandholm, + 10.oktober 1942 i Kbh. ~ 24.november 1916 i Kbh. (Kingo) med

(11)

kemigraf Hugo Martinus Nicolaisen (F: postekspeditør og tele­ grafbestyrer, redaktør Kristen Nicolaisen og Marie Christine Vilhelmine Mortensen) , f. 25-januar 1886 i Dragør. [IC.]. - 1 datter: Femte slægtled VI, nr.121.

4J f. Carl Ferdinand Vilhelm Valdemar Lund, f. 14.december 1885 på Bandholm. - Murer. ~ 3«mart s 1912 i Nakskov med Mathilde Jensen (F: tømrersvend Lars Peter Jensen og Hedevig Rasmussen), f. 5«

februar 1887 i Nakskov. [Nakskov]. - 1 søn: Femte slægtled VII, nr.122.

44 g. Poul Monrath Lund, f. 4.maj 1895 på Bandholm, +23. s.m. sst.

V

Godsinspektør Frederik Vilhelm Lunds børn med Louise Sophie Ca­

roline Hansen (se nr.20)

45 a. Hanna Henriette Lund, f. 3«november 1873 på Nåsbyholm, Gårdslof, Skåne, + 22.januar 1949 i Sakskøbing. ~ 12.januar 1898 i Gårds­ lof med rodemester i København, exam.jur. Aage Richardt Thygesen (F: borgmester og byfoged i Ribe, cand.jur. Søren Michael Thyge­

sen og Hansine Hammer), f. 14.marts I863 i Kbh.(Frels.), + 17«

april 1929 i Kbh.(Naz.). - 2 sønner: Femte slægtled VIII, nr.

123-124.

46 b. Ebba Dorothea Lund, f. 11.oktober 1876 på Nåsbyholm, Gårdslof, Skåne, + 29.september 1950 i Kbh., begr. 5«oktober Bispebjerg Krem., urnen nedsat Holmens kgd. - Ugift.

47 c« Andreas Børge Martin Lund, f. 11.juli 1878 på Nåsbyholm, Gårds­ lof, Skåne, + 17«april 1896 sst.

48 d. Ingeborg Marie Kristine Lund, f. 5«januar 1880 på Kullatorps gård, Gårdslof, Skåne, + 16.juni 1953 i Sjobo, Malmohus lån.

~ 17-september 1898 mod direktør i Malmo Ernst Franz Friedrich Happach (F: fabrikant Wilhelm Happach og Emma Fischer), f. 7.no­

vember 1876 i Ystad, + 10.maj 1940 i Wåxjo, Kronobergs lån. - 3 børn: Femte slægtled IX, nr.125-127«

VI

Arbejdsmand Valdemar Emil Lunds børn med Elise Mariane Ueitzmann (se nr.21):

49 a. Christian Andreas Lund, f. l.juli 1872 i Breum, + efter 1940 i U.S.A. ~ ca.1934 med en amerikanerinde. - Uden børn.

(12)

9 50 b. Børgine Dorothea Lund, f. 24.december 1875 i Breum, + 10.febru­

ar 1922 i Aarhus, begi-. 14.februar. ~ 20. juli 1894 i Aarhus med mekanikus Henrik Ferdinand Brockmann (F: brolægger Henrik Joa­ chim Brockmann og 7/ilhelminc Richter) , f. 14.juni 1864 i Aarhus, + 27-oktober 1929 sst., bcgr. 2.november. - 2 sønner: Femte

slægtled X, nr.128-129-

51 c. Anne Thora Lund, f. 10.juni 1877 i Brastrup, + 50.januar 1898 i Aarhus. - Ugift.

52 d. Andreas Martin Lund, f. 7.juni 1878 i Brastrup, + 8.december 1891 i Aarhus. - Ugift.

55 e. Ida Emilie Lund, f. 17.september 1879 i Brastrup, + 18.april 1959 i Aarhus. ~ 22.september 1901 i Aarhus med maskinarbejder Carl Christian Weitzmann (F: maskinmestor Christian Emil Weitz- mann. og Hanne Kirstine Larsen) , f. 7-roaj 1878 i Aalborg(V.Frue), + 16.januar 1955 i Aarhus. - Ingen børn.

54 f. Sophus Arnold Lund, f. 2.januar 1882 i ørsted. - Fhv.værkmester på Vejle kommunale elektricitetsværk. ~ 12.august 1906 i Odder med Thyra Elisabeth Petrea Andersen (F: gårdejer Anders Ander­

sen og Ane Marie Pedersen), f. 15.september 1880 i Odder, + 4.

marts 1951 i Vejle. [Vejle]. - 5 børn: Femte slægtled XI, nr.

150-152.

55 g« Carl Vilhelm Lund, f. 7-august 1885 i ørsted, + 1946 eller 19^7 i U.S.A. ~ 11.juli 1906 i U.S.A. (5 sønner).

56 h. Otto Weitzmann Lund, f. 50.december 1887 i Lemming. ~ 18.april 1910 i Alexandria, Minn., U.S.A. med Esther Landeen (F: Oscar Francis Landeen og Rachel Sophia Kappahn), f. 5«januar 1887 i Motley, Minn., U.S.A. [Victoria, B.C., Canada]. - 5 børn: Femte

slægtled XII, nr.155-157- VII

Henriette Christine Mario Schows børn med distriktslæge Frederik Ferdinand Ulrik (se nr.22):

57 a. Thorvald Hakon Ulrik, f. 18.september 1844 i Hobro, + 15-februar 1908 i Kbh., begr.21.s m.Vestre kgd. - Forpagter på Rosendal, se­ nere på Fjcllebro, landvæsenskommissær. ~ 14.juni 1875 roed Marie Margrethe Hillerup (F: herredsfoged, etatsråd Hans Jørgen Hille-

rup og Bertha Nicoline Jespersen), f. 26.november 1848 i Odense,

(13)

+ 10.april 1919 på Frbg., bisat 15.april Bispebjerg krem. - 6 børn: Femte slægtled XIII, nr.138-143.

58 b. Aksel Ulrik, f. 17.juli 1846 i Hobro, + 15.december 1930 i Kbh.- Stadslægo i København. ~ 17»januar 1879 i Kbh. med Sara Birgitte Tscherning (F: krigsminister, oberst Anton Frederik Tscherning og Eleonore Christine Lutzow), f. 9-juli 1855 i ørholm, + 22.

maj 1916 i Kbh. - 2 børn: Femte slægtled XIV, nr.144-145- 59 c. Anna Henriette Mario Elisabeth Ulrik, f. 22.maj 1848 i Hobro,

+ 4.marts 1852 sst.

60 d. Dagmar Ulrik, f. 17-marts 1850 i Hobro, + 18.april 1855 sst.

61 e. Agnes Ulrik, f. 8.januar 1852 i Hobro, + 14.april 1943 i Kbh. ~ 17.januar 1873 i Kbh. med læge i Mern Leo Camillo Holm Nielsen (F: provst Carl Nielsen og Eleonora Jacobine Amalie Holm), f.

19.juni 1843 i Langebæk præstegaard, + 7-december 1920 i Kbh. - 7 børn: Femte slægtled XV, nr.146-152.

62 f. Thyra Ulrik, f. 22.august 1854 i Tønder, + 28.august 1890 i Vin­

ding. ~ 7-maj 1878 i Kbh. (St.Pauls) med sognepræst vod Slagelse St.Peders kirke Hans Andreas Kristian Hagemann (F; sognepræst Martin Nicolaj Hagemann og Marie Sophie Georgine Dahl) , f. 20.

november 1850 i Viborg, + 29-august 1907 i Vejle. - 7 børn:

Femte slægtled XVI, nr.153-159-

63 g- Hjalmar Ulrich, f. l.juli 1856 i Tønder, + 10.juli 1937 i Helle­

rup, begr. Garn, kgd. - Generalmajor, cand.polyt. ~ 18.septem­

ber 1886 i Kbh. (Matth.) med Anna Cathrine Benedicte Andersen (F: gartner Nicolaj Andersen cg Emma Hansen), f. 2.januar 1863 i Bogense, + 18.januar 1922 i Kbh. - 4 børn: Femte slægtled XVII, nr.160-163.

64 h. Viggo Ulrik, f. 14.marts 1858 i Tønder, + 27-juni 1901 på So- phiendal, Terslov sg., begr. Kbh. Vestre kgd. - Forpagter på So- phiondal. ~ 8.maj 1886 i Vordingborg med Johanne Dorothea Lund (F: godsforvalter,justitsråd Jacob Lund og Anna Marie Dorthea Andersen), f. 8.november 1862 på Gaasebjerggaard ved Vording­ borg, + 3-februar 1918 pa Frederiksberg. - Ingen børn (2 adop­ tivbørn) .

65 i. Einar Ulrik, f. 2.maj 1860 i Tønder, + 29-oktober 1931 på Nord- skovgaard ved Haslev. - Handelsgartner i Haslev. ~ 3-november

(14)

11.

1892 med Astrid Gjessing (F: advokat Jens Goorg Gjessing og Frieda Charlotte Sophia Corinna Lassen), f.16.oktober 1863 i Tønder, + 26.marts 1912 i Haslev. - 3 børn: Femte slægtled XVIII, nr.164-166.

vIII

Dorthea Mundinc Schows børn med sognepræst Hans Jørgen Jacob Sørensen (se nr. 23):

66 a. Søren Henrik Theodor Sørensen, f. 23-august 1849 i Todnæs præ- stegaard, Færøerne, + 15.maj 1929 på Frederiksborg, begr. Garn, kgd. - Sognepræst i Skanderborg. ~ 20.august 1874 i Gentofte med Anna Caroline Frederikke Louise Thorstonsen (F: kaptajn, inten- dant Johan Ludvig Julius Thcrstensen og Frederikke Juliane Ada- mine Feddersen), f. l.naj 1853 i Kbh.(G), + 25-juni 1924 i Bra­

brand. - 1 datter: Femte slægtled XIX, nr.167-

67 b. Elise Matthea Sørensen, f. 26.maj 1851 i Todnæs præstegaard, Fær­

øerne, + 15-september 1935 i Nyborg. ~ 7-maj 1872 i Vester Ved­ sted med toldforvalter i Nyborg Edward Y/ellejus (F: toldkasserer i Aalborg Vilhelm Bernhardus Nørager Nellejus og Amalie Saabye), f. 14.december 1845 i Vester Skjerninge, + 14.december 1909 i Nyborg. - 10 børn: Femte slægtled XX, nr.163-177-

68 c. Carl Gustav Yfaagø (nvf.1908), f. 1.august 1853 i Todnæs præste­ gaard, Færøerne, + 16.juli 1921 i Hellerup. - Gårdejer, senere anlægsgartner i København. ~ 2.september 1881 i Vilstrup med Kirstine Mathilde Thomsen (F: gårdejer i Vilslev Thomas Kristian Johansen og Karen Pedersen), f. 6.juli 1855 i Vilslev, + 1929 i Hellerup. - 3 børn: Femte slægtled XXI, nr.178-180.

69 d. Christence Sørensen, f.1855 i Todnæs præstegaard, Færøerne, + 1860.

70 e. Christian Vilhelm Stampe Waagø (nvf. 1908), f. 14.juni 1858 i Todnæs præstegaard, Færøerne, + 6.juni 1922 på Frederiksberg hosp. - Tømrer i København. ~ 1° 6.marts 1886 med Anna Otthilie Clausen., f. 19 .maj 1866 i . . . , + 1924 i - - • , skilt; 2° 20 .novem­

ber 1903 i Frederiksberg k. med Juliane Christine Borgaard (F:

murermester Jean Viktor Borgaard og Ane Marie Sivertsen), f. 25- juni 1860 i Vester Saaby, + 1920 på Frederiksberg. - 2 børn:

Femte slægtled XXII, nr.181-182.

(15)

71 f. Guttorm Stampe Sørensen, f. 9«april 1860 i Todnæs præstegaard, Færøerne, + 1.december 1923 på Tangegaard ved Ribe. - Forpagter af Vilslev præstegaard, senere ejer af Tangegaard. ~ 17 •december

1892 med Ingeborg Lambert sen (F: gårdejer Mads Lambertson og Maren Kromann), f. 28.december 1874 i Vilslev. [Tangegaard]. -

9 børn: Femte slægtled XXIII, nr.183-191«

IX

Apoteker Christen Stampe Schows datter med Mario Magdalena Chri­

stine Aarsloff (se nr.24):

72 a. Marie Christine Henriette Schow, f. 29.januar 1850 i Vordingborg, døbt 2.juni, + 9«april 1863 sst., bogr. 15-april.

X

Anna Henriette Elisabeth Schows datter med godsejer Jens Frede­

rik Spendrup (so nr. 25):

73 a. Anna Henriette Elisabeth Spendrup, f. 16.juli 1844 på Marienhof, Mario Magdalena sg., + 17«april 1877 på Himmelslov, 0.Karup sg., Halland. ~ 20.august 1869 i Årstad, Halland, mod 2.lærer i

Stenstorp Gustaf Wilhelm Bråkenhielm (F: professor, sognepræst Per Rcinhold Bråkenhielm og Maria Vilhelnina Ekholm), f. 5«janu­

ar 18^3 på Karlborg ved Stockholm, + 16.november 1890 i Stens­ torp, Skaraborgs lån. - 4 børn: Femte slægtled XXIV, nr.192-195.

XI

Overretsprokuratcr, etatsråd Frantz Henrik Theodor Leths døtre mod Minna Marie Claudine Meisner (so nr. 26):

74 a. Friederica Vilhelmine Caroline Christiane Franziska Leth, f. 28.

oktober 1859 i Aabenraa, døbt 4.december, + 1.september 1934 i Kbh., bisat Bispebjerg Krem. 7•september, urnen nedsat Vestre kgd. - ~ 1.oktober 1929 i Wicsbadcn (Markt K.) mod forpagter , Otto Valentin Juhl, 1850-1934, so nr. 85. - Ingen børn.

75 b. Elise Fcrdinanda Erhardine Leth, f., 2.november 1860 i Aabenraa,.

døbt 18.december, + 5-scptcmber 1923 på Frederiksberg, begr. 10.

september på Vestre kgd. - Ugift.

XII

Hotelejer, kammerråd Hans Ferdinand Payngk Leths børn med Anna Hastrup (se nr.27):

76 a. Martha Elisabeth Thoodora Leth, f. 17«maj 1854 pa Tanderup, døbt

(16)

15.

30.juni i Snejbjerg, + 10.februar 1925 i Kbh., begr. 15‘februar i Svendborg (N) . ~ 7-deceaber 1884 i Aalborg (V.Fr.) med sagfø­

rer i Svendborg Emil Georg Marius Albrec.tsen (F: prokurator Jens Vilhelm Riber Albrectsen og Hansine Emilie Borregaard), f. 23- november 1857 i Hillerød, døbt 20.december, + 6.august 1911 på Frederiksberg, begr. 12.august i Svendborg. - 5 børn: Femte

slægtled XXV, nr.196-200.

77 b. Arnoldine Louise Cathrine Leth, f. 14.november 1855 på Tanderup, hjemmedøbt 17.december, fremst. 28.april 1856 i Snejbjerg, + 22.

april 1859 sst., begr. 27-april i Snejbjerg.

78 c. Frederikke Vibeke Leth, f. 14.august 1857 på Tanderup, døbt 17«

september i Snejbjerg, + 14.oktober 1939 i Oegstgeest, Holland.

~ 25«april 1885 i Odense (St.H.) med grosserer i Amsterdam Johan Friederick Wolterbeek, f. 15-september 1845 i Amsterdam, + 4.

oktober 1927 i Oegstgeest. - 2 børn: Femte slægtled XXVI, nr.

201-202.

79 d. Edel Caroline Leth, f. 12.juni 1859 på Tanderup, + s.d., begr.

14.juni i Snejbjerg.

80 e. Lauritz Christian Frederik Leth, f. 11.juli 1860 på Tanderup, døbt 30.august i Snejbjerg, + 10.april 1934 på Frederiksberg, bisat 14.april Søndermark Krem., urnen nedsat 19-april på Sol­

bjerg kgd. - Maskinkenstruktør. ~ 4.august 1896 i Svendborg

(V.Fr.) med Charlotte Philippine Fliedner (F: tømrermester Chri­ stian Friederich Fliedner og Karen Sophie Nielsen), f. 4.august 1872 i Stege, døbt 4.oktober, + 3-siaj 1950 på Frederiksberg. - 5 børn: Femte slægtled XXVII, nr.203-207.

81 f. Anna Catharine Leth, f. 15-juni 1862 på Konstantin, hjemmedøbt, fremst. 29-juli i Hedensted, + 27-juni 1907 i Svendborg, begr.

l.juli sst. ( N) . - Kommunelærerinde i Svendborg. - Ugift.

82 g. Vilhelm Hastrup Leth, f. 16.juli 1866 i Kbh., døbt 14.september (St.Johs.), + 10.januar 1942 i Kbh., begr. 18.januar i Gentofte.

- Boghandler i Aarhus, senere repræsentant. ~ 11.november 1903 i Svendborg (N) med Ottilie Michelle Larsen (F: brygger Rasmus Larsen og Elisabeth Rasmussen), f. 5-februar 1867 i Svendborg, døbt 10.marts .(N), + 30.november 1939 i Hellerup, begr. 6.decem­

ber i Gentofte. - 2 sønner: Femte slægtled XXVIII, nr.208-209.

(17)

8J h. Christopher Adolph Ferdinand Cecilius Hastrup Leth, f. 28.juni 1868 i Kbh., døbt 29-november (St.Johs.), + 7.februar 1959 i Hellerup, begr. 12.februar i Gentofte. - Ingeniør. - Ugift.

XIII

Anna Marie Leths børn med dr.med. & chir. Valentin Juhl (se nr.

28) :

84 a. Carl Christian Arnold Maria Leth Juhl, f. 10.oktober 1848 i Tyr­

strup, døbt 21.november, + 51-august 1872 sst., begr. 5-septem­

ber. - Stud med. &, chir. - Ugift.

85 b. Otto Valentin Juhl, f. 5-december 1850 i Tyrstrup, døbt 15-janu­

ar 1851, + 22.maj 1954- i Kappeln. - Forpagter af Roest. ~ 1° 1886 med Kirstine Dortzbach; 2° med Dora Théophile Birch, f. 12.sep­ tember 1862, + 10.februar 1928; 5° 1.oktober 1929 i Wiesbaden med Friederica Vilholmino Caroline Christiane Franziska Leth, 1859-1954-, se nr.74- - 4 børn: Femte slægtled XXIX, nr. 210-215- 86 c. Emma Henrica Theodora Hermanda Alexia Leth Juhl, f. 11.august

1854 i Tyrstrup, døbt 50 - september, + 1.oktober 1925 på Skodsborg Sanatorium, begr. 6.oktober i Fredericia. ~ 29-oktober 1875 i Tyrstrup med læge i Taps og Fredericia Wilhelm Friederich Franz Paulsen (F: kontorchef, kammerråd Andreas Georg Theodor Paulsen og Charlotte Katharina Hansen), f. 21.april 1846 i Slesvig by, + 18.september 1905 i Fredericia, begr. 25•september. - 4 børn:

Femte slægtled XXX, nr.214-217-

87 d. Ida Juhl, f. 19-oktober 1856 i Tyrstrup, døbt 5.december, + 5-ja- li 1926 i Kbh., bisat Bispebjerg Krem., urnen nedsat 10.juli på Vestre kgd. ~ 6.maj 1880 i Christiansfeld med overretssagfører Georg Wilhelm Tegner (F: litograf Isaac Wilhelm Tegner og Ane Emilie Hansen), f. 8.november 1850 i Kbh., døbt 8.juni 1851

(V..F.), + 6.december 1926 i Kbh., begr. 12.december på Vestre kgd - 5 børn: Femte slægtled XXXI, nr.218-220.

88 e. Heinrich Udo Valentin Juhl, f. 21.februar 1859 i Tyrstrup, døbt 18.april, + 24.april 1946 i Eckernforde. - Dr.med., sanitetsråd i Eckernforde. ~ med Anna Dorothea Spettmann (F: John Spottmann og Luise Jacobsen), f. 5-juli 1868 i Eckernforde, + ... - 5 børn:

Femte slægtled XXXII, nr.221-225-

89 f. Lauritz Christian Leth Juhl, f. 25.november 1861 i Tyrstrup, døbt

(18)

15«

4.januar 1862, + .... i Hannover. - Dr.med., prakt.læge i Hanno­ ver. ~ med Anna Holm, f. 25.august 1866 i Haderslev, + 1955 i Hannover. - Ingen børn.

90 g. Caroline Louise Sophie Juhl, f. 22.juli 1865 i Tyrstrup, døbt 15«

august, + 5-Kiaj 1869 i Frederikshøj, Taps sg. , begr. 6.maj i Tyrstrup.

FEMTE SLÆGTLED I

Værtshusholder Andreas Martin Høgs børn med Christine Fæster (se nr. 51) :

91 a. Theodora Marie Børgine Høg, f. 7.maj 1877 i Kbh. , + 9«*naj 1879 sst.

92 b. Agnes Augusta Høg, f. 1.august 1879 i Kbh., + 21.december 1951 i Skovshoved. ~ 26.februar 1904 med driftsbestyrer ved NESA, ma­ skinmester Aksel Henriksen (F: teglværksejer Christian Bjørn Hen­

riksen cg Anna Elisabeth Jørgensen), f. 12.august 1876 på Hakke­

mose teglværk, Taastrup, + 9«april 1925 i Kbh. - 2 sønner: Sjet­ te slægtled I, nr.226-227«

95 c. Ella Aurora Høg, f. 5«juli 1881 i Kbh. - (1 datter).

94 d. John Charles Høg, f. 29«juli 1885 i Kbh., + i Amerika. - (1 dat­ ter) .

95 e. Harry Ludvig Høg, f. 7«juni 1890 i Kbh., + i Amerika.

II

Børgine Pauline Høgs børn med gårdejer, sognefoged Hans Holm- berg (se nr.52):

96 a. Kirsten Holmberg, f. 27«januar 1870 i Hverrestrup, Simested sg., + 9. juni 1940 i G-lerup, Vesterbølle Sg. ~ 17 «november 1892 i Si­

mested med gårdejer i Glerup Christen Jensen (F: gårdejer Jens Poulsen og Inger Kathrine Jensdatter) , f. 6.oktober 1868 i G-le­

rup, Vesterbølle sg., + 5«august 1945 i Viborg. - 9 børn: Sjette slægtled II, nr.228-256«

97 b. Dorthea Kirstine Holmberg, f,. 7«oktober 1871 i Hverrestrup,Sime­

sted sg., + 19«juni 1890 sst. - Ugift.

98 c. Petrine Holmberg, f. 5.august 1875 i Hverrestrup, Simested sg., + 8.juni 1958 i Hobro. ~ 51«august 1892 i Simested med gårdejer Anders Jensen (F: gårdejer Jens Jensen og Marie Nielsdatter), f.

(19)

5.april 1871 i Guldager, Simested sg., + 18.januar 1946 i Hobro.

- 12 børn: Sjette slægtled HI,nr. 257-248.

99 d. Johan Holmberg, f. 5.decembor 1875 i Hverrestrup, Simested sg., + 20.januar 1954 i Kbh., begr. 25.januar på Bispebjerg kgd. - Gæstgiver i København. ~ 5-mart s 1905 ned Hansine Marie Larsen, f. 5.marts 1877 i Farum, + 22.juli 1947- - 5 børn: Sjette slægt­ led IV, nr. 249-251.

100 e. Christen Johansen Holmberg, f. 50.september 1878 i Hverrestrup,.

Simested sg., døbt 2.november. - Kommunokasserer. ~ 25.juni 1905 i Simested med Kirstine Kristensen (F: gårdejer Christen Nielsen og Ane Sofia Andersen), f. 17.november 1881 i Hverrestrup, Sime­

sted sg . [Simested]. - 5 børn: Sjette slægtled V, nr. 252-256.

101 f. Andreas Christian Holmbprg, f. 21.maj 1887 i Hverrestrup,Sime­ sted sg. (tvilling), + 5.januar 1959 i Aalestrup. - Købmand i Aalestrup. ~ 14.juni 1912 i Skive mod Dagmar Sofie Andersen (F:

arbejdsmand Jens Feter Andersen og Marie Kirstine Madsen), f.

10.februar 1890 i Skive. [ Silkeborg j. - 5 børn: Sjette slægtled VI, nr. 257-261.

102 g. Anthon Vilhelm Holmberg, f. 21.maj 1887 i Hverrestrup, Simested sg. (tvilling). - Gårdejer, sognefoged. ~ 1.december 1908 i Bin­

de rup med Fetrine Thomsen (F: F.Thomsen og Anna Kirstine Søren­

sen) , f. 12.september 1889 i Binderup, + 17.september 1955 i Hverrestrup, Simested sg. [Hverrestrup,pr.Simested]. - 4 børn:

Sjette slægtled VII, nr.262-265.

III

Kirstine Marie__Høgs.. børn med kromand Poul Sørensen!so nr.55):

105 n* Ane Sophie Sørensen, f. 24.naj 1875 i Simested, + 11.naj 1944 i Aalestrup. ~ 10.november 1896 i Simested med husmand Niels Chri­

stian Christensen (F: sognefoged Christen Johansen og Ane Niels- datter), f. 6.marts 1865 i Thorup, + 27.oktober 1925 i Aale- , strup. - 1 søn: Sjette slægtled VIII, nr. 266.

104 b. Peder Theodor Sørensen, f. 9«maj 1877 i Simested, + 11.maj 1889 ss t •

105 c. Søren Sørensen, f. 1.oktober 1879 i Simested. Udvandret, ~ med en amerikanerinde. [Adresse ubekendt].

106 d. Andreas Martin Sørensen, f. 11.januar 1882 i Simested, + i Ame­

rika. - Ugift.

(20)

17.

107 108

109 110

111

112

113

114 115

116

e. Eduard Ernst Sørenen, f. 11.naj 1883 i Simested. - Murer. - Ugift. [Vormark, pr.Hesselager].

f. Børgine Vilhelmine Sørensen, f. 7-marts 1885 i Simested, + 19.ok tober 1889 sst.

g. Pouline Kirstine Sørensen, f. 6.juni 1886 i Simested, + 24.maj 1889 sst.

h. Laura Ottilie Sørensen, f. 23-januar 1889 i Simested. ~ 25.febru ar 1913 i Svendborg med destruktør Niels Peter Nielsen (F; skræ- der Niels Hansen og Maren, født Hansen), f. 6.september 1887 i Vormark, pr.Hesselager. - Indehaver af Vormark Destruktionsan­ stalt. [Vormark, pr.Hesselager]. - 8 børn: Sjette slægtled IX, nr.267-274.

i. Feder Theodor Sørensen, f. 26.juni 1890 i Simested, døbt 10.au­ gust . - Slagter. ~ 30.marts 1926 med Marie Elisabeth Hej selbæk

(F: gårdbestyrer K. V.Hejselbæk og Karoline Kristensen), f. 19.

november 1897 i Bindslev, døbt 10.april 1898. [Nørager]. - 8 børn: Sjette slægtled X, nr. 275-282.

j. Børge Monrad Sørensen, f. 29«august 1891 i Simested. - Husmand.

~ 22.juni 1916 i Simested med Kathrine Andersen (F: landmand Jens Peter Andersen og Jonsine Mikkelsen), f. 4.april 1892 i St.

Binderup. [Thestrup pr.Aalestrup]. - 8 børn: Sjette slægtled XI, nr. 283-290.

k. Pouline Kirstine Sørensen, f. 21.april 1893 i Simested, + 1921.

~ 14.november 1911 i Simested med fabrikant Adolf Charles Thor­

vald Christian Nielsen.

l. Helga Marie Sørensen, f. 2.oktober 1896 i Simested, + 29-maj 1911 i Simested.

m. Henry Adolf Sørensen, f. 5.juni 1902 i Simested, døbt 29.juni. - Kommunalarbejder. ~ 7-august 1926 i Nyborg (b.v.) med Valborg Minora Schmidt Nielsen (F: sømand Viggo Gustav Nielsen og Laura Anine Schmidt), f. 30.november 1900 i Rudkøbing, døbt 21.juli.

[Nyborg]. - 2 børn: Sjette slægtled XII, nr. 291-292.

IV

Murersvend Ludvig Andreas Martin Lunds datter (se nr. 38):

a. Oda Lund, f. 19«april 1900 i Taarbæk. ~ 18.maj 1922 i Kbh.

(Luth.) med overbetjent Thilo Birtho Funck Petersen (F: skoma-

(21)

ger Peter Petersen og Ane Mathilde. Christensen), f. 7.februar 1897 i Kbh., + 26.februar 1955 sst. [IC.]. - 1 søn: Sjette slægtled XIII,nr. 295«

V

Murer Martin Anton Sophus Lunds børn ned Lydia Andrea Anthonsen (se nr. 40):

117 a. Carl Lund, f. 5»februar 1898 pa Frederiksberg. - Fuldmægtig i DFDS, København. ~ 17»april 1924 i Brønshøj med Dagny Margrethe Karla Winther-Petersen (F: tilskærer Charles Petersen og Mariane Winther) , f. 28.juli 1900 i Kbh. |_K.J. - Ingen børn.

118 b. Svend Lund, f. 10.februar 1905 i Kbh. - Afdelingsbestyrer i Den danske Landmandsbank. ~ 10.februar 1951 i Kbh.(Kingo) med Inge­ borg Margrethe Kristine Hansen (F: snedker Frederik Hansen og Anna, Blomgren), f. 12.juni 1902 i Kbh. [Hareskovby]. - Ingen børn.

119 c. Poul Charles Anton Lund, f. 22.januar 1905 i Kbh. - Afdelingsar- kitektT M.A.A. ~ 12.maj 1955 i Kbh. med Gudrun Elly Dorthea Han­

sen (F: sporvognskonduktør Svend Hansen og Jørgine Kristine Nielsen), f. 5»april 1907 i Kbh. [Aarhusj. - 2 børn: Sjette slægtled XIV,nr.294-295..

120 d. Ellen Lund, f. 16.januar 1907 i Kbh. ~ 51.oktober 1950 i Kbh.

med skrædermester Aksel Hammer Jacobsen (F: kusk Jacob Peter. Ja­ cobsen og Ane Kirstine Pedersen), f. 12.september 1904 i Kbh.

[K.J. - 1 datter: Sjette slægtled XV, nr. 296- VI

Vilhelmino Nicoline Elise Lunds datter med kemigraf Hugo Marti­

nus Nicolaisen (se nr. 42):

121 a. Inger Bente Nicolaisen, f. 15.juni 1919 på Frederiksberg. ~ 15»

december 1946 i Kbh, med landbrugskonsulent Rasmus Sørensen (F:

snedker og landmand Søren Sørensen og Karen Marie Jensen), f.

22.marts 1908 i Gylling. [Fjerritslev]. - 4 børn: Sjette slægt­ led XVI, nr. 297-500.

VII

Murer Carl Ferdinand Vilhelm Valdemar Lunds søn med Mathilde , Jensen (se nr. 45).:

122 a. Bjørn Erik Lund, f. 25.september 1915 i Nakskov. - Murermester.

(22)

19.

~ 8imaj 194-3 i Maribo med Helen Kirstine G-aarde (F: handelsmand.

Erik Gaarde og Thea Rommejhoff), f. 8.august 1920 i Kbh. [Femø].

- 2 sønner: Sjette slægtled XVII., nr* 301-302.

VIII

Hanna Henriette. Lunds sønner med rodemester, exannjur* Aage Ri­ chardt Thygesen (se nr. 43):

123 a. Kjeld Otto Thygesen, f. 22.september 1902 i Kbh. (Naz.). - Cand.

polyt., stads- og havneingeniør. ~ 28.april 1951 i Frederiksborg slotskirke med Luiga Pia Elvira Natalina Tramarin (F: Viktor Tramarin og Hertha Marker), f. l.maj 1920. i Paris. [Sakskøbing].

- 1 datter: Sjette slægtled XVIII, nr. 303«

124 b. Svend Mogens Thygesen, f. 27«november 1905 i Kbh. - Læge. ~ 17.

februar 1934 i Kbh. med Jenny Marie Thastum (F: branddirektør Anders Thastum Jensen og Anna Johanne Hansen), f. 23.december 1905 i Skovby, pr.Kassemose. (Hun ~1° 1925 med politifuldmægtig Albert Bøggild, 1897-1931). [K.]. - 2 børn: Sjette slægtled XIX, nr. 304-305-

IX

Ingeborg Marie Kristine Lunds børn med direktør Ernst Franz - , Friedrich Happach (se nr. 48) :

125 a. Ragnar Borge Wilhelm Happach, f. 11.august 1899 på Allarpsgår- den, Gärdslöf sg., Skåne. - Grosserer. ~ 1° 1.september 1931 i Malmö mod Anna-Lisa Happach (F: direktør, konsul Wilhelm Hap­ pach og Anna Hagerman), f. 20.januar 1904, skilt; 2° 8.oktober 1949 i Malmö med Alice Agnete Jensen (F: husejer. Alfred Jensen og Marie Andersen), f. 6.april 1920 i Nykøbing F. [Malmö]. - 4 børn: Sjette slægtled XX, nr. 306-309-

126 b. Rolf Ernst Louis Wilhelm Happach, f. 5-juni 1901 på Allarpsgår- den, Gärdslöf sg., Skåne, + (dato uvis) 1931 i Johannesburg, , S.Africa. - Styrmand. - Ugift.

127 c. Inga Birgit Hanna Elisabet Happach, f,. 8.maj 1910 i Stenbrohult s sg., Kronobergs län. ~ 1° 23.juli 1938 i Ransäters k., Värmland, med købmand Bo Nordstrom (F: järnvägstjänstemannen Otto Nord­

strom og hustru Anna), f. 7.februar 1911, skilt; 2° 3.august 1954 i Malmö med försäkringstjänsteman Gösta Kinman (F: tjänste- man. Karl-Erik Kinman og Gerda Pettersson) ,. f., i Stockholm. [Mal­

mö]. - 1 datter: Sjette slægtled XXI, nr. 310.

(23)

X

BøFfflne Dorothea Lunds sønner med mekanikus Henrik Ferdinand Brockmann (se nr. 50):

128 a. Henrik Valdemar Brockmann, f. 14.december 1894 i Aarhus, døbt 24.

februar 1895 (Domk.). - Ingeniør (elektroteknik), M.af I., ansat hos M.P.Allerup’s Eftf.A/S. ~ 4.april 1931 i Odense (St.K.) med Ellen Horst (F: hovmester Heinrich Horst og Jpnsine Petra Brein- holm), f. 4.juni 1907 i Aarhus, hjemmedøbt 16.juli, fremst. 16.

marts 1913 i Domk. ^Odense]. - 1 datter: Sjette slægtled XXII, , nr.511.

129 b. Svend Aage Brockmann, f. 17.april 1900 i Aarhus, + 24.juli 1956 i Hellerup, bisat Søndermark krem., urne nedsat på Holmens kgd.

- Direktør. ~ med Dagny Rasmussen. [K.]. - Uden børn.

XI

Værkmester Sophus Arnold Lunds børn med Thyra Elisabeth Petrea Andersen (se nr. 54):

130 a. Waldemar Arnold Lund, f. 27«juni 1907 i Vejle, døbt 18.august(N^.

- 1.maskinmester på Svanemølleværket. ~ 8.september 1934 i Hor­

sens (V.Frels.) med Christa Kirstine Jensen (F: jernbanerestau­

ratør Niels Jensen og Kristiane Pedersen) . f. 4.marts 1907 i Hol­ sted, døbt 26.april. [K.]. - 2 børn: Sjette slægtled XXIII, nr.

312-313.

131 b. Anna Elisa Lund, f. 25.oktober 1912 i Vejle, døbt 25.december(N).

~ 16.november 1935 i Vejle (N.) med kommunebogholder Adolf Julius Svendsen (F: lagerarbejder Frants Theodor Svendsen og Hansigne Petrea Knudsen), f. 13-september 1909 i Vejle, døbt 10.oktober

(V.Frels.). [Vejle]. (1 adoptivdatter).x)

132 c. Inger Marie Lund, f. 12.marts 1917 i Vejle, døbt 5«juni (N.). ~ 29.september 1944 i Vejle (N.) med grosserer Poul Simonsen (F:

repræsentant Simon Andreas Simonsen og Laura Emilie, Sørensen), f.

7-juli 1917 i Randers, døbt 12.august (St.M.). [K.]. - 2 sønner:

Sjette slægtled XXIV, nr.314-315•

x) adoptivdatter: Inger Lis Svendsen, f. 19.juli 1946, døbt 5«april 1947.

(24)

21.

155 154

155 156

157

158 159

140

141 142 145

XII

Otto Weitzmann Lunds børn med Esther Landeen (se nr. 56):

a. Waldemar Emil Lund, f. 24.januar 1911, + s.a.

b. Lester Weitzmann Lund, f. 5 »maj 1912 i Brandon, Minn. - Ansat ved tømmerhandel. ~ 25»december 1949 med Helen Ferguson. [Winni- peg, Manitoba, Canada). (2 adoptivbørn).

c. Woodrow Stanford Lund, f. 15»august 1915 i Sealac, Sask.,Canada, + 25»juni 1916 sst.

d. Morris Landeen Lund, f. 27.juni 1917 i Sealac, Sask., Canada. - Salgsrepræsentant for Sylvania Electric. ~ 1° med Helen Isabel Whiddon, skilt 1954; 2° 2.februar 1956 med Audrey Mona Atkinson. [Victoria, B.C., Canada). - Ingen børn.

e. Elsie Rachel Lund, f. 17»januar 1920 i Sealac, Sask.,Canada. ~ 8.juni 1942 med station agent for C.N.Railway Bruce Elliott. [Michichi,Alta, Canada). - 2 børn: Sjette slægtled XXV, nr.516- 517»

XIII

Forpagter, landvæsenskommissær Thorvald Hakon Ulriks børn med Marie Margrethe Hillerup (se nr. 57):

a. Ingeborg Nicoline Ulrik, f. 50.april 1874 på Rosendal. - Ugift.

[Hellerup).

b. Svend Ulrik,, f. 50.maj 1875 i Fakse, + 4.juni 1954 i Kbh. - Pro­

prietær. ~ 25»februar 1906 på Frederiksberg med Ida Kirstine Rolsted (F: skovrider Henrik Rolsted og Henriette Pedersen), f.

5»august 1878 i Jægerslund skovridergård, Rye sg., + 4.oktober 1951 i Kbh. - 2 børn: Sjette slægtled XXVI, nr.518-519»

c. Else Marie Ulrik, f. 20.maj 1878 på Rosendal. ~ 15»april 1904 i Kbh.(b.v.) med forfatteren Johannes Vilhelm Jensen (F: distrikts­ dyrlæge Hans Jensen og Marie Kirstine, født Jensen), f. 20.ja­

nuar 1875 i Farsø, + 25»november 1950 i Kbh. [Hellerup). - 5 sønner: Sjette slægtled XXVII, nr. 520-522.

d. Henriette Ulrik, f. 29»oktober 1880 på Rosendal, + 22.december 1881 sst.

e. Annette Ulrik, f. 11.oktober 1884 på Rosendal, + 24.juli 1904 i Kbh.(Komm.Hosp.).

f. Thyra Ulrik, f. 10.november 1885 på Rosendal, + 26.april 1944 i

(25)

Kbh. ~ 14.januar 1915 i Kbh.(b.v.) med forfatteren Ludvig Detlef greve Holstein (F: proprietær Christian Johannes Ernst greve Hol-

stein og Sophie Augusta Kramer), f. 5♦december 1864 på Langebæk- gård ved Kalvehave, + 11.jul i 1945 i Kbh. - Ingen børn.

XIV

Stadslæge Aksel Ulriks børn med Sara Birgitte Tscherning (se nr.

58) :

144 a. Otto Ulrik, f. 9«december 1879 i Kbh. - Landbrugskandidat, arki­ tekt. ~ 8.december 1906 i Kbh. med Esther Sciavitzky Dalberg (F:

inspektør ved Rysensteen Badeanstalt Frederik Christian Sciavitz­

ky Dalberg og Charlotte Frederikke Valentiner), f. 14.oktober 1879 i Kbh. [Funchal, Madeira]. - 2 døtre: Sjette slægtled XXVIII, nr.525-524.

145 b. Marie Eleonora Kirstine Ulrik, f. 25.juli 1882 i Kbh. ~ 1.april 1910 i Kbh.(b.v.) med gæringsfysiologen, civilingeniør Ejnar Al­

fred Meyer (F: grosserer Sally Meyer og Betzy Dorothea Susanne Friedlænder), f. 25.oktober 1881 i Kbh. [Epsom, Surrey, England], - 2 sønner: Sjette slægtled XXIX, nr. 525-526.

XV

Agnes Ulriks børn med læge Leo Camillo Holm Nielsen (se nr.61):

146 a. Ellen Holm Langebæk (nvf. 1895), f. 9-oktober 1875 i Mern. ~ 17«

maj 1902 i Mern med godsejer Vilhelm Kjær til Øbjerggaard (F:

forpagter Frits Emil Kjær og Christiane Vilhelmine Schoubo), f.

6.september 1871 på Stensø, Vestergaard sg., døbt 18.oktober i Nakskov, + 22.september 1.957 i Holte. [Hellerup], - 6 børn:

Sjette slægtled XXX, nr. 527-552.

147 b. Karen Holm Nielsen, f. 25«oktober 1876 i Mern, + 10.juli 1880 sst .

148 c., Marie Holm Nielsen, f. 2.maj 1881 i Mern, + 5-niaj 1884 sst.

149 d. Vagn Holm Lange bæk (nvf. 1895), S« 24.januar 1884 i Mern,. - Civil­

ingeniør, indehaver af V.H.Langebæk og Søns Maskinfabrik. ~ 5•

maj 1911 i Kbh. (B.) med Ellen Allan Petersen (F: direktør Allan. Petersen og Emilie Bagger) , f. 22.maj 188.7 i Kbh. (Matth.). [K.].

- 5 børn: Sjette slægtled XXXI, nr. 555-555 ♦

150 e. Karl Nielsen, f. 4.september 1884 i Mern, + 9«januar 1890 sst.

151 f. Tage Holm Langebæk (nvf. 1895), f. 20.juli 1890 i Mern. - Direk-

(26)

25- tør. ~ 28.juli 1916 i Kbh. mod Kate Carrie Henriques (F: profes­ sor, dr.med. Valdemar Henriques og Carrie Amalie Bing), f. 8.maj 1896 i Kbh. [K.]. - 5 børn: Sjette slægtled XXXII, nr.556-558..

152 g. Ib Holm Langebæk (nvf. 1895), f. 10.december 1891 i Mern, + 12.

september 1945 i Kbh. - Stationsforvalter ved De danske Sukkerfa­

brikker, saftstationen i Mern. ~ 11.maj 1922 i Odense (St.K.) med Asta Karla Marina Henningsen (F: assurandør Marius Ludvig Hen- ningsen og Johanne Hansen), f. 15.juli 1897 i Korup. [Odense]. - 4 sønner: Sjette slægtled XXXIII, nr. 559-542.

XVI

Thyra Ulriks børn med sognepræst Hans Andreas Kristian Hagemann (se nr. 62) :

155 a. Martin Hagemann, f. 8.mart s 1879 i Gaverslund, + 25.april 1925 på Ebberødgaard. - Ugift.

154 b. Ove Hagemann, f. 6.september 1880 i Vinding. -. Civilingeniør, un­

derbestyrer ved De danske Sukkerfabrikker. ~ 15-oktober 1912 i Svaneke med Anna Sonne (F: købmand Olaf Mathias Kofod Sonne og Andrea Juliane Kure), f. 26.januar 1886 i Allinge. [Stege]. - 2 børn: Sjette slægtled XXXIV, nr. 545-544.

155 c. Knud Hagemann, f. 10.januar 1882 i Vinding, + 24.juli 1907 i Cat- skill, U.S.A. - Civilingeniør, ansat hos F.L.Smidth & Co.- Ugift.

156 d. Fernanda Marie Hagemann, f. 25«august 1885 i Vinding, + 4.april 1946 i Nakskov. ~ 19.oktober 1907 i Slagelse (St.F.) med kommune­

lærer, cand.theol. Knud Laursen Pedersen Ribold (nvf.1906) (F:

skomager og boelsmand Anders Pedersen(Bording) og Knudine Karoli­

ne Knudsen), f. 18.oktober 1868 i Ø.Starup ved Kolding, + 21.juni 1942 i Nakskov. - 5 børn: Sjette slægtled XXXV, nr. 545-549.

157 e. Inge Hagemann, f. 4.juli 1885 i Vinding. ~ 16.februar 1916 i Hil­ lerød med postmester i Ordrup Jens Jørgen Elvinus Hjersing (F:sko- magermester Peter Nielsen Hjersing og Karen Jensen Dahl), f. 10.

marts 1876 i Hals, + 11.oktober 1959 i Charlottenlun d • |_ ClxCt rlot- tenlund]. - 5 børn: Sjette slægtled XXXVI, nr. 550-552.

158 f. Else Hagemann Ulrik (nvf.), f. 12.oktober 1888 i Vinding. ~ 7«no- vember 1915 i Frederiksborg k. med afdelingsleder, kaptajn i fod­

folket Louis Axel Eugene Onsborg Friis (R+)(F: landbrugskonsulent^

justitsråd Christen Søren Ludvig Tuxen Friis o g Henriette Chri-

(27)

stine Eugénie Onsberg), f. 21.november 1887 på Lille Købelev- gård, Købelev sg. [Lyngby]. - 5 børn: Sjette slægtled XXXVII, nr. 555-555•

159 g« Ler Thorolf Benoni Hagemann Ulrik (nvf.), f. 28.august 1890. - Statskonsulent. ~ med Elisabeth Lofberg (F:direktør Niels Peter Løfberg og Thora Vilhelmine Bang),f. 2.maj 1894 i Vej le,skilt.

(Hun ~ 2° med skoleinspektør Kaj Sophus Bang). [Esbjerg]. - 5 børn: Sjette slægtled XXXVIII, nr. 556-558.

XVII

Generalmajor, cand.polyt. Hjalmar Ulrichs børn med Anna Cathrine Benedicte Andersen (se nr. 65):

160 a. Kai Ulrich, f. 4.juli 1887 i Kbh. (Rosenvænget), + 18.marts 1946 sst. - Civilingeniør, overingeniør hos Burmeister & Wain. ~ 5«

februar 1921 i Kbh.(G.) med Inger Ida Juliette Brorson (F: apote­

ker Niels Christian Brorson og Emilie Martine de Gier) , f. 10.maj 1895 i Chicago,111., skilt. [K.]. - 2 børn: Sjette slægtled

XXXIX, nr.559-560.

161 b.. Agnete Ulrich, f. 11.december 1888 i Kbh. - Ugift. [Hellerup].

162 c. Ebba Ulrich, f. 15.januar 1891 i Kbh.(Jac.)(tvilling). - Ugift.

[Hellerup].

165 d. Aage Ulrich, f. 15«januar 1891 i Kbh.(Jac.)(tvilling). - Civilin­

geniør, ansat hos F.L.Smidth & Co. ~ 14.marts 1921 i Kbh.(B) med Elisabeth (Lis) Stephensen (F; nationalbankdirektør Westy Ste- phensen og Fanny Theodora Busck), f. 16.oktober 1897 i Kbh.

(Johs.). [Sorgenfri].- 5 børn: Sjette slægtled XL, nr.561-565.

XVIII

Handelsgartner Ejnar Ulriks børn med Astrid. Gjessing (se. nr. 65):

164 a. Paul Ulrik, f. 29.august 1895 i Haslev, + 25.oktober 1945 i

Strib. - Læge. ~ 26.maj 1926 i Jels med Ruth Seidelin (F: fabri­

kant Jens Gert Bolvig Seidelin og Ida Theodora Nissen), f. 2.ja­

nuar 1896 i Fredericia, + 11.april 1958 i Kbh. - 1 datter: Sjette slægtled XLI, nr.566.

165 b. Georg Ferdinand Frederik Ulrik, f. 2.maj 1895 i Haslev, + 9.april 1955 i Slagelse. - Handelsgartner. ~ med Sigrid Kristine Larsen,

(F: postbud Lars Larsen), f. 21.juni 1898 i Fuglebjerg. [K.]. - 1 søn: Sjette slægtled XLII, nr. 567»

(28)

25.

166 c. Jens Georg, Ulrik, f. 14.juni 1899 på Nordskovgaard ved Haslev, + 27.august 1955 ved autoulykke nord for Nykøbing F. - Isenkræmmer

i Haslev. ~ 26.maj 1930 i Benløse med Johanne Margrethe Jensen (F: forpagter Jens Mathias Jensen og Kristine Elisabeth Jørgen- sen) , f. 6.april 1906 i Karlslunde. - 1 søn: Sjette slægtled XLIII, nr. 368.

XIX

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr. 66) :

167 a. Frederikke Dorthea Sørensen, f. 9«september 1875 i Kivig, Færøer­ ne, + 21.oktober 1951 på Frederiksberg. ~ 20.august 1894 i Skan­ derborg med sognepræst Axel Johansen Bartholdy Møller (F: sogne­ præst Frederik Benedikt Møller og Jacobine Caroline Augusta Bar­

tholdy) , f. 5«september 1865 i Herfølge, + 24.juli. 1958 på Fre­ deriksberg. - 1 datter: Sjette slægtled XLIV, nr. 369.

XX

Elise Matthea Sørensens børn med toldforvalter Edward Wellejus (se nr♦ 67):

168 a. Hans Jacob V/ellejus, f. 1.april 1874 i Horsens, + 30.juli 1878 sst.

169 b. Vilhelm Wellejus, f. 25.maj 1875 i Horsens, + 27.april 1941 i Buenos Aires. - Bogholder i Buenos Aires. ~ 5»marts 1903 med Anna Hallengreen, f. 3.december 1879 i Varde, skilt 1905« - 1

søn: Sjette slægtled XLV, nr. 370.

170 c. Harald Wellejus, f. 13.marts 1878 i Horsens, + 2.maj 1947 i Korup.

- Sognepræst i Korup, provst. ~ 20.august 1908 i Nyborg med Pe­

tra Andersen (F: godsejer Peter Christian Andersen og Petra Kruuse) , f. 2.oktober 1880 på Solbjerggård ved Slagelse, + 4..de­

cember 1954 i Rungsted. - 2 børn: Sjette slægtled XLVI, nr. 371- 372.

171 d. Oluf Wellejus, f. 28.januar 1879 i Ho.rscns, + 25-november 1545 i

--- Randers

Corry, Pensylvania, U.S.A. - Bager i Corry. ~ 25.december 1901 i/

med Johanne Christensen, f. 1.august 1879, + 20.april 1928 i Corry. - 2 sønner: Sjette slægtled XLVII, nr. 373-374.

172 e. Jutta Wellejus, f. 2.september 1881 i Horsens, + 10.maj 1959 i Kalundborg. ~ 8.december 1906 i Hjulby med ingeniør, sidst i Ka-

(29)

lundborg Arvid Johannes Hjort Gry (F: lærer, forligskommissær Jørgen Sørenson Gry og Agnethe Marie Sofie Pedersen) . f. 24.no­ vember 1876 i Odder, + 26.maj 1951 i Holbæk. - 5 børn: Sjette slægtled XLVIII, nr. 375-577.

175 f. Knud Wellejus, f. 29.august 1885 i Horsens. - Overtoldassistent.

~ 9.maj 1911 i Hjørring med Marie Louise Mathiesen (F: bankbog­ holder Mathias Vilhelm Mathiesencg Karen Marie Jensine Morten­ sen) , f. 51.august 1886 i Hjørring. [K.J. - Ingen børn.

174 g. Aage Wellejus, f. 23.december 1885 i Horsens, + 8.april 1952 i Kolding. - Ovortoldbetjent. Ugift.

175 h. Theodor Hellejus, f. 11.januar 1889 i Randers. - Borgmester i Viborg, redaktør af Viborg Stiftstidende. ~ 6.juni 1914 i Nyborg med Ingeborg Rademacher (F: barber Anders Christian Rademacher og. Ane Kirstine Oline Hansen) , f. 9.juni 1885 i Nyborg. [Viborg]

- 5 børn: Sjette slægtled IL, nr. 578-580. , ,

176 i. Anna Hellejus, f. 22.december 1890 i Randers. ~ 3.november 1918 i Korup med overlærer i Aarhus Hans Westergaard (F: gårdejer Hans Clausen og Ane Marie Rasmussen) (nvf.1905), f. 17-juli 1884

i Gamborg, pr.Kauslunde, + 9.november 1952 i Aarhus. [Aarhus]. - Ingen børn. (1 adoptivdatter).

177 j- Guttorm Wellejus, f. 2.juli 1894 i Randers, døbt 23.soptembcr i Skanderup. - Kasserer i Statens Ligningsdirektorat. ~ 26.novem­

ber 1952 i Kbh.(b.v.) med Rheta Amilde Verena Reich (F; sta­ tionsforstander Richard Theodor Gustav Rcich og Verena Aurora Henriette Seidel), f. 27.septomber 1897 i Riga, døbt 18.november

(Domk.). [K.]. - Ingen børn.

XXI

Anlægsgartner Carl Gustav Waagøs børn med Kirstine Mathilde Thomsen (so nr. 68):

178 a. Hans Jacob Christen Waagø, f. 4.juni 1882 i Virum, Lyngby sg., + 3.august 1944 i Hellerup. - Grosserer i København. ~ 1° 15-de­ cember 1906 med Valborg Emilie Margrethe Miedo, f. 7«juni 1879 på Frederiksberg, + 15.februar 1957 i Kbh.(øresundshosp.),bisat 21.februar Bispebjerg Krem, skilt; 2° 26.oktober 1923 på Fredc- riksberg(b.v.) med overassistent under Kbh.Magistrat Karen Johan ne Christiane Marthino Lampe (F; overassistent ved Frederiksberg

(30)

179

180

181

182

185

184 185 186 18?

188

Brandvæsen, arkitekt Carl Peter Lampe og Elna Jensine Christen­ sen) , f. 28.oktober 1894 på Frederiksberg. [Hellerup]. - 4 børn:

Sjette slægtled L, nr. 581-584.

b. Karen Dorthea Waagø, f. 25-oktober 1884 i Virum. ~ 19.maj 1916 i Hellerup med kemigraf Aksel Johan Alexander (F: litografisk

trykker Arnold Martin Alexander og Mette Augusta Christine Flo- rin) , f. 8.juli 1882 i Kbh. [Hellerup]. - 2 sønner: Sjette

slægtled LI, nr. 585-586.

c. Thomas Christian Sando Sørensen, f. 15.marts 1890 i Virum. - Farmer i Arizona, U.S.A. ~ to gange, begge hustruer døde (2 søn­

ner) .

XXII

Tømrer Christian Vilhelm Stampe Waagøs børn (se nr. 70) af første ægteskab mod Anna Otthilie Clausen:

a. Ellen Dorthea Louise Waagø, f. 18. september 1888, + 25-oktober 1910 pa Frederiksberg hosp. - Ugift.

af andet ægteskab med Juliane Christine Borgaard:

a. Guttorm Borgaard V/aagø, f. 22.august 1904 på Frederiksberg. - Isolatør. ~..27 - januar 1952 i Frederiksberg k. med Sonja Karoline Andersen (F: karetmager Anton Emil Andersen og Sørine Terkolsen),

f. 5-februar 1910 i Kbh. [K.]. - Ingen børn.

XXIII

Gårdejer Guttorm Stampe Sørensens børn med Ingeborg Lambertsen (se nr. 71) ■

a. Hans Jakob Stampe Sørensen, f. 51.maj 1895 i Vilslev, + 20.decem­ ber 1955 i Kbh.(Bispebjerg hosp.). - Bestyrer af Tangegaard, med­

lem af Folketinget. - Ugift.

b. . Dorthea Margrethe Stampe Sørensen, f. 1894, + 1896.

c. Dorthea Margrethe Stampe Sørensen, f. 2$.april 1897 i Bramminge.

- Medejer af Tangegård. - Ugift. [Tangegård, pr.Ribe].

d. Thomas Stampe Sørensen, f. 1896, + 1900.

e. Gudrun Ingeborg Stampe Sørensen, f. 24.maj 1898 i Bramminge. Med­

ejer af Tangegård. - Ugift. Tangegård, pr.Ribe].

f. Oluf Stampe Sørensen, f. 11.juli 1899 i Bramminge. - Gårdejer i Darum. ~ 20.september 1924 i Ribe (Domk.) med Marie Toft (F:

gårdejer Hans Nielsen Toft og Marie Pedersen), f. 12.maj 1898 i

(31)

Hillprup vod Ribe. [ Darum]. - 5 sønner: Sjette slægtled LII, nr.

587-589.

189 g. Disa Stampe Sørensen, f. 26.mart s 1901 i Brammingo. - Oldfrue på Centralhotellet i Esbjerg. - Ugift.

190 h. Valborg Marie Stampe Sørensen, f. 21.september 1902 i Bramminge.

~ 29«septomber 1928 i Ribe (Domk.) med smedemester Hans Lykke Thomsen (F: smedemester Marius. Lykke Thomsen og Maren Eskildsen) , f. 11.juli 1889 i Esbjerg, + 15-september 1944 i Kbh.(Øresunds- hosp.). [Esbjerg]. - 6 børn: Sjette slægtled LUI, nr. 590-595*

191 i« Harald Stampe Sørensen, f. 11.juli 1904 på Tangegård. - Medejer af Tangegård. Tangegård]. - Ugift.

XXIV

Anna Henriette Elisabeth Spendrups børn med 2.lærer Gustaf Wil­

helm Bråkcnhiolm (se nr. 75):

192 a. Anna Maria Vilhelmina Bråkenhiolm, f. 10.juli 1870 på Kalidalen, Tvååkers sg. - Musiklærcrinde. - Ugift. [Odense].

195 b. Maria Magdalena Henrietta Bråkenhiolm, f. 19.september 1871 på Källdalen, Tvååkers sg., + 1952 i Chicago,111. ~ 1° 1892 mod ho­ telvært i Chicago Alfred Landolt, skilt; 2° med C. le Cardopou- lus i Chicago; 5° ra°d Charles Webster i Chicago. - 5 sønner:

Sjette slægtled LIV, nr. 598-598.

194 c. Reinhold Bråkenhielm til Wallby fideikommis, f. 2.april 1875 i Tvååkers præstegård, + 25*december 1941 på Wallby Säteri, Skirö

sg. - Søkaptajn. ~ 1° 5«september 1899 i Göteborg med Marianne Francisca Elisabet Agnes Lammers (F: fabrikant Carl Lammers og Pauline Isberg). f. 1.april 1876, skilt; 2° 20.maj 1920 på Kra­ genäs, Tanums sg. med Aina Wockatz (F: major Emil Georg VZockatz og Anna Dähn), f. 16.maj 1889 i Göteborg. [Göteborg]. - 7 børn:

Sjette slægtled LV, nr. 599-405«

195 d. Ingeborg Gerda Maria Bråkenhielm, f. 17«januar 1875 på Källdalen, Tvååkers sg., + 24.februar s.a. sst.

xxv

Martha Elisabeth Theodora Leths børn med sagfører Emil Georg Ma­ rius Albrectson (se nr. 76):

196 a. Emilie Albrectsen, f. 21.oktober 1886 i Svendborg, døbt 21.novem- bor(N) . 2.juli 1905 i Svendborg (N) mod direktør i København

(32)

29.

Juan do Iongh (F: grosseror Johan Hendrik de Iongh og Dora Kcp- pol-Hcssellink), f. 26.januar 1879 i Zercs de la Fronccra,Spa­ nien, + 18.juni 1955 i Humlebæk. [K.J. - 5 børn: Sjette slægtled , LVI, nr. 406-408.

197 b. Hans Ferdinand Leth Albrectsen, f. 8.december 1889 i Svendborg, døbt 9«februar (N). - Kontorchef i Firmaet Stella Nova, bogholder og kasserer for Den Suhrske Stiftelse, cand.jur. ~ J.august 1918 i Lyngby med Anna Elisa Mario Puggaard (F: hovodbogholder Christen Frandsen Puggaard og Anna Susanne Jensigne Råbe), f. 26.februar 1892 i Kbh., døbt lj.maj (Matth.). [K.J. - 2 børn: Sjette slægt­ led LVII, nr. 409-^10.

198 c. Anna Christiane Albrectsen, f. 26.november 1891 i Svendborg, døbt 1J.februar 1892 (N) . - Kontorassistent i Københavns Belysningsvæ­ sen. - Ugift. | K.J.

199 d. Carl Emil Albrectscn, f. 19»juni 1895 i Svendborg, døbt 25-juli (N), + faldet ved Paaschondale 7.november 1917- - Landmåler.Ugift.

200 o. Svend Albrectsen, f. 17-juni 1896 i Svendborg, døbt 16.august ( N).

- Kunstmaler. ~ 21.september 1929 i Kbh.(Esaj.) med malerinde Ma­

rie Louise Louis-Jonsen (F: grosserer Louis Jensen og G-erda Høst) , f. JO.maj 1908 i Kbh., skilt. [Virum]. - 3 sønner: Sjette slægt­ led LVIII, nr. 411-415.

XXVI

Frederikke Vibeke Lcths børn med grosserer Johan Friederick Wolterboek (se nr. 78):

201 a. Claude Jacob Nolterbcok, f. 15.marts 1889 i Loiden, + 1945« - For­

retningsmand i Holland. Var gift og havde en søn, der formenes død omkring 1945•

202 b. Anna Sophie Wolterbeek, f. 51.juli 1891, + ... ~ med plantagebe­

styrer 1 Hollandsk Indien Georg Perk. - 1 søn: Sjette slægtled LIX, nr. 414.

XXVII

Maskinkonstruktør Lauritz Christian Frederik Lcths børn med Char­ lotte Philippine Fliedner (se nr. 80):

205 a. Anna Christiane Leth, f. 15.marts 1897 i Svendborg, døbt 9«juni (St.J.). - Dameskræderinde. ~ 5-august 1920 på Frederiksberg (St. Luk.) mod skibsfører Alfred Aksel Gullich (F: kaptajn Alfred Gul-

(33)

lich og Dagmar Schmidt), fi 1?-august 1892 i Nakskov. [K.]* -2 børn: Sjette slægtled LX, nr. 415-416.

204 b. Martha Loth, f. 9»juni 1898 i Svendborg, døbt 14.august (St.J.).

~ 15.november 1925 på Frederiksberg med translatør, kontorchef i Frederiksborg Begravelsesvæsen Hans Hansen (F: ølkusk Frederik Hansen og Karen Mario, født Hansen), f. 18.februar 1901 på Fre­

deriksborg, døbt J.maj . [K.J. - 2 døtre: Sjette sleagtled LXI,nr.

417-418.

205 c. Rhitra Kathrine Loth, f. 15•december 1900 i Aarhus, hjommedøbt 12,.marts, fromst. 10.november (Domk.). ~ 1° 24.juli 1926 i Kbh.

(b.v.) mod pianostommor Valdemar Viktor G-ullich (F: kaptajn Al­

fred Gullich og Dagmar Schmidt) , f. 28.marts 1896 i Nakskov,døbt 17.maj, skilt 1951$ 2° 9-februar 1954- pa Frederiksberg (b.v.)mod kontorassistent Viggo Gustav Nøhrmann Schønborg, skilt 1944; 5°

med specialarbejder Ejnar Frandsen. [K.J. (Vistnok 1 søn, oplys­ ninger nægtet).

206 d. Karen Charlotte Loth, f. 8.februar 1905 i Aarhus, døbt 10.maj (Domk.). ~ 1° 6.juli 1954- pa Frederiksberg (St.Luk.) mod fabri­

kant Aage Didrik Cappeln Schultz (F: proprietær Aago Carl Schultz og Elisabeth Ewers), f. 16.februar 1906 på Nøjsomhed, Købelev sg., døbt 3. juni, skilt 1957j 2° 8.februar 194-7 på Frederiksberg (b.v.) mod trafikkontrolør vod DSB Egon Emmerich Thomsen (F: tog­ fører Lars Poter Thomsen og Trine Inginc Pedersen), f. 16.decem­ ber 1901 i Nykøbing F., døbt 13-april 1902. [Tønder]. - Ingen børn.

207 c- Vibe Leth, f. 2.august 1905 i Aarhus, døbt 10.september (Domk.).

Ingeniør. ~ 18.august 1954 i Gentofte med Hazol Clare Northbridgo (F: entreprenør), f. 1894 i Brookland, New York, skilt. [K.]. - Ingen børn.

XXVIII

Repræsentant Vilhelm Hastrup Leths sønner mod Qttilie Michelle Larsen (se nr. 82):

208 a. Carl Vilhelm Hastrup Loth, f. 19.juli 1905 i Aarhus, døbt 4.novora bor (V.F.). - Statsaut. ojondomsmægler. ~ 7-april 1958 i Søllerød med koncert sangerinde Inger Lise Heyaon Petersen (F: elc-ktroin-

stallatør Johannes Poter Christian Petersen og Mario Emilie

(34)

51.

Charlotte Heyden), f. 17.januar 1917 i Holte, døbt 11.marts i Søllerød. [Farum]. - 1 datter: Sjette slægtled LXII, nr. 419.

209 b. Mogens Ferdinand Hastrup Leth, f. 26.november 1906 i Aarhus,døbt 24.marts 1907 (V.F.), + 10.december 1956 i Helsingør. - Over­

toldbetjent. ~ 6.juni 1958 i Kbh. (Grøndal) med Helga Anna Pe­ tersen (F: maskinsnedker Viggo Alfred Petersen og Kathrine Ceci­

lie Pedersen), f. 27«februar 1915 i Kbh., døbt 11.juli (Kapern.).

[Helsingør]. - 2 børn: Sjette slægtled LXIII, nr. 420-421.

XXIX

Forpagter Otto Valentin Juhls børn (se nr. 85) af første ægteskab med Anna Kirstine Dortzbach:

210 a. Fritz Valentin Juhl, f. 31«august 1887 på Roes.t, +.24. august.

1950. - Landmand. ~ med Ellen Henningsmeyer, f. 29.marts 1895.

211 b,. Fanny Juhl - nærmere oplysninger kan ikke skaffes.

212 c. Otto Christian Theodor Juhl, f. 20.august 1890. - Nærmere ube­

kendt .

215 d. Herta Annaliese Juhl, f. 7.oktober 1897 på Roest. ~ med læge Valentin Kurt Werner Juhl, f. 1896, se nr. 224.

XXX

Emma Henrica Theodora Hermanda Alexia Leth Juhls børn med læge Wilhelm Friederich Franz Paulsen (se nr. 86):

214 a. Charlotte Anna Marion Valentine Caroline Paulsen, f. 17.november 1876 i Taps. ~ med Oberlandesgerichtsrat Carl Julius Johannes von Schmidt-Phiseldeck (F: Carl von Schmidt-Phiseldeck og Helene Gortz), f. 14.juli 1875 i Wolfenbüttel, + 3.marts 1947 i Braun- schweig. [Braunschweig]. - 2 børn: Sjette slægtled LXIV, nr.

422-423

215 b. Franz Valentin Heinrich Theodor Paulsen, f. 9.august 1878 i Taps, + 1.april 1906 i Silkeborg. - Ugift.

216 c. Astrid Edele Nanny Ottilie Paulsen, f. 28.maj 1880 i Taps. ~ med direktør Hans Jørgen Jepsen (F: gårdejer Jepsen og Birthe Stryhn), f. 22.september 1880 i Maribo. [K.]. - 2 døtre: Sjette slægtled LXV, nr. 424-425.

217 d. Axel Paulsen, f. 24.april 1882 i Taps. Udvandret 1903 til Cana­ da.

(35)

XXXI

Ida Juhls børn med overretssagfører Georg Wilhelm Tegner (se nr.

87) :

218 a. Georg Emil Tegner, f. 26.april 1881 i Kbh. (Johs.), + 12.februar 194-3 i Asmild. - Justitssekretær ved Vestre Landsret. ~ 23«decem­ ber 1914 i Viborg med Gerda Kristine Isaksen (F: lærer Poul Isak­ sen og Larsine Nielsen), f. 12.november 1880 i Næsby, Bjørnsholm , sg., separeret 1942. [Viborg]. - Ingen børn.

219 b. Hertha Christine Tegner, f. 8.marts 1884 i Kbh., + 11.februar 1949 sst. - Hofviolinistinde. ~ 8.juli 1914 i Kbh. med gehejme- hofråd, professor, dr.phil. Henry Thode, f. 13.januar 1857 i . Dresden, + 10.november 1920. - Ingen børn.

220 c. Frida Marie Tegner, f. 21.november 1886 i Kbh. ~ 23«februar 1907 i Kbh. med kaptajn i Kungl. Gote trang kår Janne Lundblad (F:

kamrer Axel Lundblad og Sofia Wedin), f. 11.april 1877 i Linko- ping, + 24.november 1940 i Stockholm (St.Gorans sjukh.). [Stock­ holm]. - 2 børn: Sjette slægtled LXVI, nr. 426-427«

XXXII

Sanitetsråd, dr.med. Heinrich Udo Valentin Juhls børn med Anna Dorothea Spettmann (se nr. 88):

221 a. John Otto Valentin Juhl, f. 7«februar 1891 i Eckernforde, + 8.

marts 1894 sst.

222 b. Anna Marie Luise Emma Juhl, f. 7«december 1892 i Eckernforde, + 20.januar 1955 i Leisnig, Sachsen. - Læge. Ugift.

223 c. Elisabeth Juhl, f. 12.marts 1894 i Eckernforde. ~ med avisudgi­ ver, oberst i artilleriet Henning Faber (F: dr.Robert Faber og Marianne Huppe), f. 12.november 1897 i Magdeburg, savnet 1944.

224 d. Valentin Kurt Werner Juhl, f. 30.november 1896 i Eckernforde. - Læge, speciallæge i intern medicin. ~ med Herta Annaliese Juhl, . f. 1897, se nr. 213« [Heide].

225 e. Benedicte Juhl, f. 18.februar 1899 i .Eckernforde« ~ med dr. Her­

mann Trog (F: Rudolf Trog og Paula Haasen), f. 30.maj 1893 i Steele, Kreis Essen. [Wesel a.Rh.].

(36)

55- SJETTE SLÆGTLED

I

Agnes Augusta Høgs sønner med maskinmester, driftsbestyrer Aksel Henriksen (se nr» 92):

226 a. Svend Høg Henriksen, f. 20.april 1905 i Ordrup. - Fysiurg. ~ 4.

juli 1942 i New York med Evelyn Bencke, f. 12.marts 1910 i U.S.A.

[New York]. - Ingen børn..

227 b. Eigil Høg Henriksen, f. 8.april 1908 i Kbh., døbt 28.maj i Or­ drup. - Skibsfører. ~ 16.juli 1955 i Skovshoved med Ketty Erica Møller Garp (F: købmand Sophus Møller Garp og Johanne Rasmine Johansen), f. 25.april 1909 i Ordrup, døbt 51.maj. [K.]. - 2 børn: Syvende slægtled I, nr. 428-429»

II

Kirsten Holmbergs børn med gårdejer Christen Jensen (se nr. 96);

228 a. Jens Poulsen Jensen, f. 26.december 1895 i Glerup, Vesterbølle sg. - Tømrer. - [Calgary, Alberta, Canada].

229 b. Inger Kathrine Jensen, f. 15»december 1894 i Glerup, Vesterbølle sg. ~ 50.maj 1920 i Vesterbølle med købmand Jørgen Laurits Søren­

sen (F: købmand Søren Peter Sørensen og Ellen Marie Lauritsen), f. 9.juli 1892 i Timmering. [Herning].-6 børn: Syvende slægtled II, nr. 450-455.

250 c. Dorthea Kirstine Jensen, f. 16.januar 1897 i Glerup, døbt 21.

marts i Vesterbølle. ~ 10.november 1955 i Viborg Sdr.sg. med to­

bakshandler Niels Jensen (F: teglværksarbejder Kristian Jensen og Madsine Madsen), f. 20.maj 1905 i Lime, døbt 5«juli. [Randers]. -

Ingen børn.

251 d. Hansine Børgine Jensen, f. 50.oktober 1898 i Glerup, døbt 20.no­ vember i Vesterbølle. ~ 12.juli 1919 i Løgstør med snedkermester Jens Mandrup (F: landmand Anders Peter Mandrup og Mariane Jensen), f. 5.december 1887 i Mariager, døbt 1.januar 1888. [Gedsted]. - 5 børn: Syvende slægtled III, nr. 456-458.

252 e. Astrid Marie Jensen, f. 15.marts 1901 i Glerup, døbt 24.marts i Vesterbølle. ~ 4.februar 1925 i Kbh.(b.v.) med fh. overpostbud Otto Ernst Vogel Mauritzen (F: købmand Andreas Julius Mauritzen

og Ane Christine Vogel), f. 8.april 1895 i Aarhus, døbt, ^.septem­

ber (Domk.). [K.]. - 5 børn: Syvende slægtled IV, nr. 459-441.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og