• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat .

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat ."

Copied!
35
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat .

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

T X

T X T 3 X 7^

-+

m:

(3)

PRIVATARKIVER

POLITIKEREN

FREDRIK BAJER

( f 1922)

OG HUSTRUS ARKIV

UDGIVET AF RIGSARKIVET

KØBENHAVN 1963

(4)

REGISTRERING: DR. PHIL. SIGURD JENSEN GENNEMSYN: ARKIVAR KNUD RASMUSSEN

MASKINSKRIVNING: KONTORASSISTENT BIRTHE INGER JENSEN

FREMSTILLET I RIGSARKIVETS 2. AFDELING

(5)

deres arkiv... ... ...

Modtaget 1945 som gave fra frk. Johanne Petersen-4Torup, København, jvf. RAJ 1945 nr* 627»

Arkivet er utilgængeligt indtil 1984, dog adgang med rigsarkivarens tilladelse.

En del af Fredrik Bajers arkiv findes i Det kongelige Bibliotek: Ny kongelig samling 4 2976.

5 Pk«

Arkivet er registreret 1945-44*

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(6)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oplysninger om arkivet ... ... .. II Indholdsfortegnelse... III Indledning... IV Oversigt over arkivet... .. 1-3 Brevskriverlister... ... 4 - 28

FREDRIK BAJER (f 1922)

(7)

Løjtnant I856, premierløjtnant I864.

I865 afsked fra hæren. 1872-95 folketingsmand. I87I medstifter af Dansk Kvindesamfund. 1882 stifter af Foreningen til Danmarks Neutralisering

(senere Fredsforeningen), hvis formand han var indtil 1892» 1891 medstifter af Verdensfredsbureauet og dets præsident indtil 1907» På hans initiativ op­

rettedes I89I en dansk interparlamentarisk gruppe, hvis sekretær han var ind­

til 1916. Translatør i svensk 1871. Tildeltes I9O8 Nobels fredspris.

Forfatter bl.a. tils "Samlinger til jævnførende nordisk Lyd- og Ret- skrivningslære" (1871); "Nordens politiske Digtning 1789-1804” (1878); "Kla- ra-Rafael-Fejden" (1879)» "Om Ægtefællers formueretlige Ligestilling" (I884);

"Nordiske Nevtralitetsforbund" (1885); "Om Krigs Forebyggelse ved Voldgift"

(1886); "Interparlamentariske Konferencer" (1890); "Fredsvennernes Krigsplan"

(I89I); "Verdensfredsmødernes Meninger" (1892); "Da det danske Slesvig gik tabt" ( 1896) ; "Om årsager til krig og voldgift i Europa siden år 1800"

(1897)5 "Idéen til Nordens, særlig Danmarks vedvarende Nevtralitet" (19OO);

"Det skandinaviske Nevtralitetssystem" (1901); "Fredrik Bajers Livserindrin­

ger udgivne af hans Søn" (I909); "Nordens, særlig Danmarks Nevtralitet under Krimkrigen" (1914)» 1877-79 udgiver af ugeskriftet "Folkevennen".

Gift I867 m. Pauline Matilde Theodora Schlüter (i- 1954)»

Litteratur om B.: Emil Elberling og Victor Elberling: Rigsdagens med­

lemmer gennem hundrede år I848-I948, I (1949), 23 5 Dansk Biografisk Leksi­

kon, red. af Povl Engelstoft og Svend Dahl, II (1955), 54-59»

PAULINE MATILDE THEODORA BAJER, f. SCHLÜTER, kvinde- og fredsforkæmper.

Født 4» januar I84O på Frederikseg ved Herlufmagle. Død 4» marts 1954 i København.

I87I medstifter af Dansk Kvindesamfund. 1886 medstifter af Kvindelig Fremskridtsforening, der udgav bladet "Hvad vi vil". Kvindelig Fremskridts­

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formand.

Gift I867 m. Fredrik Bajer (^ 1922)

Litteratur om P.M.T.B.s Dansk Biografisk Leksikon, red. af Povl Engels­

toft og Svend Dahl, II (1955), 59, og XXVII (1944), 488.

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(8)

Oversigt over arkivet

A.I. Breve til Fredrik Bajer... ... • 4 - 15 1. fra myndigheder, institutioner o.lign... 4 ~ 5

2. fra private... 5 ” 15

A.II. Breve til Matilde Bajer, f. Schluter... .. .• 16 - 28 1. fra myndigheder, institutioner o. lign... 16 - 18 2. fra private... ... 18 - 28 J. fra uidentificerede og brevskrivere med

ulæselig underskrift, 1888(3), 19H>

udat.(4)

B.

C.

Koncepter

1. af Fredrik Bajer 2. af Matilde Bajer

Fredrik Bajers optegnelser, manuskripter etc.

1• Ang. personlige forhold 2. Optegnelser fra I864 3. Ang. sprogadressen 1866

4. Ang. udenrigspolitik fra Bajers folketingstid 5» Ang. indrepolitiske begivenheder

FREDRIK BAJER (f 1922)

(9)

6. Referater af partimøder 7» Ang. den norske krise I9O5

8. Optegnelser fra konferencer o. lign.

9. Manuskripter af historisk, propagandistisk o. lign, art

10. Manuskripter af sprog- og litteraturhistorisk art 11. Digte af Fredrik Bajer

12. Digte af andre

I?. Fredrik Bajers fortegnelser over depecher m.v. ud­

taget af U.denrigsmin. I.A. I848-56, aim. dossier­

sager, neutralitet

D. Tryksager, cirkulærer, avisudklip

E. Diverse, bl.a. Fredrik Bajers lommebøger 1861-19H (diverse år; sandsynligvis for årene 1861, 186}, I864, 1871-75, 1876-77, 1876-86(?), 1894-99, 1906, 1907, 19O8-II, 1910)

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(10)

- 5 -

Arkivets fordeling på de enkelte pakker;

A.I. 1-2 ...t... 1 pk.

A. II. 1-5 ... 1 pk.

B. - C.8 ... 1 pk.

C. 9 - 10... ... 1 pk.

C•11 — E. 1 pk•

FREDRIK BAJER 1922)

(11)

Brevskriverliste til A,1.1;

L’Alliance Universelle des Femmes pour la Paix, norsk afdeling, I9OO

Bibliothèque fédérale, Bern, 1895

"Die Brücke", Internationales Institut zur Organisation der Geistigen Arbeit, München, 1912

Bureau International de la Paix, Bern, 1921

g

Comité Exécutif dm XX— Congrès Universel de la Paix, Haag, 1915

Conférence Interparlementaire, Groupe Hongrois, Buda-Pest, 1896

Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Paris, 1921(5), 1922

Dragonregiment, 5», Århus, I865, 1866

L’Egalité, Société Féministe, Asnières, 1899

Finansministeriet, 1868

Hollandske Generalkonsulat, Det, I9II

International Kvinde Komité for varig Fred, dansk sektion, I9I8

Kongelige Bibliotek, Det, 1921(2)

Københavns Magistrat, 1871

Lyngbykredsens socialdemokratiske ungdomsorganisation, 1911(2)

Magyar SZ. Korona Orsz. Békeegyesülete, A, Buda-Pest, I896

FREDRIK BAJER (f 1922)

(12)

- 5 -

Brevskriverliste til A,1.1:

Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, 1914

Norske Nobelkomite, Den, 1901, 1908

Rigsdagens bureau, 1895

Sveriges kvinnliga Fredsförening, Stockholm, 1899

Union Mondiale de la Femme, Geneve, 1915

Universal Races Congress, First,, London, I9II

World Peace Postage Association, St. Paul, Minn., USA, 1929

Brevskriverliste til A.I.2:

Abrahamsen, Mads, lærer, Kildebrønde, 1868

Adami, R., Milano, I9II

Ahlefeldt-Laurvigen, Carl William, udenrigsminister, I9II

Alexander, J., Tunbridge Wells, England, I9I8

Amdrup, Valdemar Michael, overretssagfører, Kbh., 1888

Andersson, CarlE., Malmö, I909

Ankarsvärd, E., Stockholm, I904

Arendrup, Christian Henrik, løjtnant, 1862

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(13)

Brevskriverliste til A.I.2;

Arnoldson, Edit, frue, Sverige, I9I8

Asmussen, Andreas Frederik, kontorchef i kultusministeriet, 1881

Aulin, Axel, lektor, Stockholm, 1867(4)» 1868

Axelholm, Th., Kbh., I9I8

Bache, Torild, Stockholm, I9I8

Bajer, Frode, ingeniør, Hamburg, 1899

Bajer, Matilde, g»m. Fredrik Bajer, 1869(11), 1870, 1872, 1874(3):» 1876(2), 1880(8), 1884, 1886(6}, 1888, 1889(2), 1891(9), 1894, 1901,

1902(7), udat.

Balle, Nicolai Edinger, præst, Godthåb, Grønland, 1862(5), 1888, 1889-, 1893, 1894

Bar, L. v., Gottingen, 1909

Bartoh, Gera, Buda-Pest, 1896(2)

Bergo, Juliane, lærerinde., Bøgebjerggård, I914

Bernhardtsen, H.C.C.M., litograf, forfatter, 1921

Beyer, A.F., Dragerup, 1921

Beyer, Alfred, præst, Herlufmagle, 1853

Beyer, Cecilie Louise, f. Crone, 1853

Beyer, Emil, overretssagfører, I905

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(14)

- 7 -

Brevskriverliste til _A «1*21

Beyer, H., Kbh., I905

Beyer, Petrus, læge, filantrop, Kbh., I919

Beyer, Siile, frk., Frederiksgård, 1855

Birket-Smith, Sophus, bibliotekar, dr. phil., I9II

Bjerre, Axel, provst, Herlufmagle, 1921(5)

Blomstrand, Th. Th., Göteborg, 1868

Bluhme, Emil, godsejer, folketingsmand, 1895(2), 19H

Bogren, A-.G., lektor, Örebro, 1868(5)

Borg, Augusta, Helsingborg, I9O8

Borg, Fredrik Teodor, politiker, redaktør, Helsingborg, I89O

Borg, Kristina, £« Jönsson, Helsingborg, 1898, I9I8

Borgmann, H.L., I9I8

Bruun, Anne, kommunelærerinde, 1905

Bruun, Carl Adolph, kontreadmiral, I9O8

Butler, Nicholas Murray, direktør v. Carnegie Endowment for International Peace, I9II, 1918

Böcker, J.M., friskolelærer, Ålborg, 1867(2)

Christensen, R«, lærer, Viborg, 1867(5)

FREDRIK BAJER (f 1922)

(15)

Christiansen, M. Chr., lærer, Kokhorg, 1868

Crone, Hans Christian Rasmus, docent, dr. phil., I9I8

Dahl, Edit Frimann, frue, Vestfossen, 1921(2)

Dahl, Hans, præst, Havrum, I884

Darby, William Evans, engelsk fredsforkæmper, I9II

Dedenroth-Berg, August, sagfører, Kbh., I9I8

Derrècagaix, oberst, Paris, 1889

Desseun, Aristide de, Buda-Pest, I896

Dohn, Vilhelm, Kbh., I9I8

Dolleris, Andreas, boghandler, forfatter, Vejle, I9I8

Ducommun, Elie, sekretær for verdensfredsbureauet, Bern, 1896(10)

Dumas, Jacques, procureur, Rethel (Ardennes), 1909

Edling, A., Eskilstuna, I9I8

Egholm, Camilla, dyreven, Kbh., 1898

Ehrenheim, A. Chr.., Stockholm, 1894

Eneroth, Per Olaf Emanuel, pomolog, Stockholm, 1868

Erlang, H., lærer, Randbøl, 1868

Fausbøll, Michael Viggo, professor, orientalist, 1882

FREDRIK BAJER (f 1922)

(16)

- 9 -

Brevskriverliste til A.1.2:

Feddersen, A. Stampe, frue, Præstø, I9I8

Feilitzen, Otto von, dr., skolemand, Stockholm, 1869(3)

Foss, Helge Torben, kaptajn i søetaten, 1898

Foss, Holger Troels, grosserer, Kbh., 1878

Fried, Alfred H., østrigsk fredsforkæmper, 1912, 1918, 1919

Fried, Therese, g.m. Alfred H. Fried, 1921

o

Fønss, Henriette, f. Zimmermann, g.m. organist F,, Arhus, 1882

Gjellerup, Julius Frederik, forlagsboghandler, Kbh., 1889, 1909

Gobat, A., direktør for interparlamentarisk bureau, Bern, 1896, I9II

Goegg, Marie, stifter af Association Internationale des Femmes, Genève, 1896

Griess-Traut, [Marie ?], Paris, 1896(5)

Grove, Peter Vilhelm, journalist, 1868

Gubernalis, Angelo de, Rom, I9II

Hagenbach-Bischoff, Edv., professor, Basel, I9OO, 1904(2)

Hanssen, Bernhard, skibsreder, stortingsmand, Horge, 1896(3), 19H, 1918, 1919

Hansted, Birger, Kbh., I9O8

FREDRIK BAJER (f 1922)

(17)

Brevskriverliste til A.I,2s

Harkell, Henry S., sekretær i Carnegie Endowment for International Peace, New York, I9II, I9I8

Hedin, Sven Adolf, svensk politiker, dr., 1896

Hegermann-Lindencrone, Johan Frederik von, oberst, Kbh., 1893(2)

Heilberg, A., sagfører, Breslau, 1895> 1896

Hejlesen, V., lærer, Ølby, 1868, 1880

Hennings, Vilhelm Frederik Sophus Bjørnsen, sagfører, 1874

Hoffmann, A., lærer, Kbh., 1868

Holst, Johannes, lærer, redaktør, Vemmetofte, I869

d’Hondt, Victor, professor, Gent, 1898

Horst, Hans Jacob, rektor, stortingsmand, Kristiania, 1911(6), 1919(2)

Hutter, Th., Zürich, 1911(2)

Høgsbro, Sofus, politiker, Kbh., 1896(2)

Hørup, Viggo, politiker, Kbh., [1894 ?]

Høst, Andreas Frederik, boghandler, Kbh., 1862

Høst, Frederik Christian Haugsted, overretssagfører, Kbh», 1905

Høst, Johan Ditlev, kaptajn, I863

Isaachsen, Hanna, Kristiania, 1920, 1921

FREDRIK BAJER (f 1922)

(18)

11

Brevskriverliste til A.I.2:

Jensen, J.P.M., Lyngby, 1880

Jensen, Niels Peter, oberst, folketingsmand, 1911

Jensen, P., lærer, Odden, 1868

Johnsen, Ida, Kbh., 190?

Jong van Beek en Donk, B. de, dr., Bern, 1918(2)

Jørgensen, A. Holst, arkivar i Nordisk Gjenforsikrings Selskab , Kbh., 1918

Jørgensen, Ellen, bibliotekar, dr. phil., 1921

Kjellberg, A., Stockholm, 1869

Kjellberg, Emil, Linköping, 1897

Kofod, Lucianus Hansen, politiker, I867

Kraft, Emma, [19O8 ?]

Kraiberg, Niels Nicolai, overlærer, Århus, 1867(2), 1868(6)

Kristensen, Martin, seminarieforstander, Gjedved, 1892

Køedt, Andreas Peschcke Matthiesen, forretningsmand, politiker, 1888, I9II

La Fontaine, Henri, senator, Bruxelles, 1911, 1921

La Gardie, Robert de, svensk politiker, 1894

Lange, Christian Lous, sekretær i Nobelstiftelsen, Kristiania, 1911(3)»

I9I8, 1919

FREDRIK BAJER (f 1922)

(19)

Brevskriverliste til A»I»2:

Lange, Jul., Kbh», 1879

Lannung, Hermod, landsretssagfører, 1921

Larsen, Jean, journalist, Nykøbing F», 1918(2)

Larsson, Emil, Stockholm, I9I8

Lassen, Loulou, journalist, Kbh., 1919

Lauesgaard, Axel, chef for rigsdagens bureau, 1911(6), 1918(6), 1919(4)

Lejonhufvud, Sofi, friherreinde, Stockholm, 1869(2)

Linder, Niels, docent, Uppsala, 1868(5)

Lockwood, Belva A», Mrs., præsident for The Woman’s National Press Association , Washington, I9II

Lorenzen, Carl, [dansk-amerikaner ?], 1911(4)

Lønborg, Christopher Johan Frederik, kaptajn, 1853

Løvenøm, Poul Ludvig Emst de, gesandt, 1893

Maier, Gustav, Zurich, 1921

Marcussen, Erhardt August Arnold, premierløjtnant, Ålborg, I869

Martin, Maria, Paris, 1899

Moch, Gaston, fransk artillerikaptajn, 1896, 1909

Moltesen, Laust, politiker, dr. phil., 1911(3)

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(20)

- 13 -

Brevskriverliste til A,I.2:

Morice, Walter, kvækermissionær, London, 1896

Muller, Arthur, Wien, udat.

Münz, Sigmund, Wien, u.å.

Møller, Frederikke, I9II

Møller, J.K., lærer, Odden, 1868

Møller, Vilhelm, redaktør,. Khh.., udat.

Nedergaard, N.S., Skive,. I909

Neergaard, Niels, politiker, 1911(9), 1919

Nielsen, R., lærer, Lyngby v. Grenå,. 1868

••

Nilsson, N.A., læge, Örebro, 1909, udat.

Olsson,. John, godsejer, Balderup, 1921

Paludan, Holger, overretssagfører, Kbh.., 1896

Paludan, Julius, professor, dr. phil.., 1894, udat.

Peckover, Priscilla Hannah, Miss, Wisbech, 1896(2), 1911(4)

Pedersen, Johan, Århus, I904

Petersen, Niels, overretssagfører, Kbh., 1911(2)

Petersen-Norup, Johanne, frk., Kbh., 1911(3), 1919(3)

Petersen-Studnitz, Aleksis, redaktør, 1889, 1911

FREDRIK BAJER (f 1922)

(21)

Rasmussen, Marie Rüsing, formand for Dansk Kvindesamfund, Fyns Distrikt, I9I8

Richter, Adolf, præsident for den tyske fredsförening, dr., Pforzheim, 1896(3), 1897

Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm Mathildus, litteraturhistoriker, 1868

Rosting, Helmer, cand, theol., sen. højkommissær i Danzig, I9I8

Rømer, Valdemar Christian, kaptajn, Kbh., 1919

Rørdam, Thomas Skat, præst, sen. biskop, 1866

Schilfgaarde, W. van, Haag, udat.

Schlüter, Pauline Cathrine, f. Gaethgens, udat.(2)

Schønberg, Karl, boghandler, 1866

Sergi, Giuseppe, professor, Rom, I909

Skov, Hans P. Hansen, Fåborg v. Varde, 1918(2)

Smith, L.O., Paris, 1896

Stein, Ludwig, professor, Bern, I909

Sundorff, Christoffer, 1921

Svensén, Emil, forfatter, Stockholm, I9I8

Svensson, Axel, Helsingborg, I9I8

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(22)

- 15 -

Brevskriverliste til 1,1,2:

Sydow, Gerda von, sanglærerinde, Stockholm, I9I8

Sørensen, N.I., statsrevisor, Kristiania, 1896

Thomsen, William, præst, Østløs, I896

Thorsen, Peder, lærer, Pedersker, 1878

Toksvig, P,K,, redaktør, Nykøbings,, I9OI, [1920 ?]

Trier, Herman, politiker, Kbh., 1892, I9O8

Wavrinsky, Edvard, politiker, Stockholm, 1896(7)» 1911, 1918, 1919

Videbæk, Helga, Odder, 1895

Wieninger, godsejer, Schärding, 1893

Wildegren, [P. ?], [politiker ?], Stockholm, 1919

Willebrand, Reinhold Felix von, friherre, Helsingfors, I909

Wirth, Franz, Frankfurt a. Main, 1888

Wood, A, Trueman, sekretær i Royal Society of Arts , London, I9II

Zepelin, Frederik Erik Vilhelm Skeel Berregaard von, heraldiker, I9II

Zeuthen, Lauritz, overretssagfører, Kbh., 1888

Ødum, lærer, Næstved, I9O8

Østergaard, Hans, overlærer, Ålborg, 1895

FREDRIK BAJER (j- 1922)

(23)

Brevskriverliste til A.II.1 s

L’Association de la Paix par le Droit, 1929

Berlingske Tidende, 1916

Comité Central pour la Paix, Haag, 1899(4)

Committee of Scandinavian Women’s Supplication for an Honourable European Peace, udat.

Dansk Fredsforening, Københavnskreds, 1899(5)» udat.

Dansk Kvinderåd, 1899» 1901, udat.

Dansk Kvindesamfund, 1887(4), 1888(2), 1899, 1905(4), 1906, I9O7, 1910, 1912, 1915, 1914, 1917, I9I8, 1920(2), 1921, 1922(2), 1924, I95O

Danske Kvinders Fredsforening, I9O6

Danske Kvinders Nationalråd, I9O6, I907, 1909, 19H, 1914(2), 1915(2), 1921, 1922, 1924

Deutsche Hausfrauen Zeitung, Berlin, 1889

Dronningens Centralkomité af I9I4, 1920

L’Egalité, Société Féministe, Asnières, 1889

Fédération Mondiale de la Jeunesse Pacifiste, Milano, I9IO, I9II

Forbundet af de krigsblinde i Østrig, Propagandaafdeling af, Wien, 1922

’'Frauenwerk", St. Petersborg, [1899 ?]

Fredrika-Bremer-Förbundet, Stockholm, 1888

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(24)

- 17

Brevskriver lis te til A,II.1:

Giovine Europa, Milano, 1914» 1920

Hoffensberg og Trap, Kbh., 1888

”Hvad vi vil", redaktionen, 1888

International Club Fraternitas, Kbh., 1930

International Council of Women, USA, 1911(2), 1912, 1913, 1914(3), 1915(2)

International Woman Suffrage Congress, The VII., Buda-Pest, 1913

Journal des Femmes, Paris, 1899

Kristeligt Fredsforbund, 1914

"Kvinden og Samfundet", redaktionen, 1903, 1911(2)

Kvindernes Bygning , repræsentantskabet, 1903, 1904, 1920

Kvindernes internationale Liga for Frihed og Fred, dansk sektion, 1920, 1923, 1924

"Kvindernes Årbog", redaktionen, 1912

Kvindevalgretsforeningen, 1888(4), udat.(2)

Københavns kommunelærerindeforening, 1930

Københavns liberale Vælgerforenings bureau, 1888

Københavns politidirektør, 1889

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(25)

Brevskriverliste til A.II»1>

Københavns radikale Venstreforening, 1909, 1912(2)

Københavnske Kvinders Kaffevogn, 1912

Leipziger Illustrirte Zeitung, 1919

Ligue des Femmes pour le Désarmement International, Paris, 1898, 1899(7), 1900(2), udat.

Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté, Paris, 1922

Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, I9I8

Nordisk Samfund i Danmark, 186 7

Norske Kvinders Nationalråd, 1922

"Nylande", redaktionen, Oslo, 1950

Peace Union, Liverpool, 1894

Samlede Kvindeforeninger, De, 1895

Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den, 1899

"Tidens Kvinder", redaktionen, 1924

Union Universelle des Femmes, Paris, I89I

Vredesprijs voor de Jeugd, Gravenhage, 1914

FREDRIK BAJER (f 1922)

(26)

- 19

Brevskri ver liste til A «1.142:

Ahrnell, Valdemar, I9I6

Alberti, Sophie, frk», kvindesagsforkæmper, 1904(2)1 1905, 19O6> 1907, 1908(2), 1909(3), I9II, udat.(3)

Amdrup, Valdemar Michael, cand. jur., 1886(2)

Anker, Ella, Tjeme, Ringsaker, Norge, [I89O ?]

Ankersen, Olivia, udat.

Arends, Ingertha, f.Fischer, [1899 ?]

Arnesen Kali, Benedicte Martinette, forfatterinde, Kbh., 1889

Backe, Torild, Stockholm, 1922

Bajer, Fredrik, 1869(10), 1880(8), 1889, 1893, 1896, 1899, 1904(6), I909

Bajer, Frode, ingeniør, 1922

Balle, Kathrine, g.m. pastor N.E. Balle, Godthåb, Grønland, 1889

Beenfeldt, Henriette, 1919, 1921, 1927

Bendixen, Kr., Kbh., 1930

Berg, Harald, kunstmaler, udat.

Bergo, Juliane, lærerinde, Bøgebjerggård, 1898, 1899(2)

Bergstrand, Anna Brita, phil, cand., udat.

FREDRIK BAJER (f 1922)

(27)

Brevskriverliste til A.II.2:

Bernsteen, Simon, bogtrykker, 1089

Beyer, A»F., Åbyhøj, 1950

Beyer, Cecilie Luise, f. Crone, 1894» 1898

Beyer, Ella, g.m. Petrus Beyer, 1918(2)

Beyer, Petrus, dr», I9I8

Beyer, Siile, 1861

Bjørnson, Bjørnstjerne, norsk forfatter, 1889

Borg, Augusta, malerinde, Helsingborg, 1898

Borg, Fredrik Teodor, politiker, redaktør^ Helsingborg, 1888, 1894

Borg, Kristina, f. Jonsson, Helsingborg, 1888, 1897, 1898, 1899(4) 1901, 1902, 1905, 1904(2), 1908(5), 1909, 1912, 1913> 1915, 1921, I925, 1924(2), udat.

Bosse, Magda, enkefrue, 1915

^Bredsdorff, Chr«, skolebestyrer, 1888

Brochmann, Andrea, medlem af landstinget, 1930

Broomé, Emilia, Stockholm, 1899, 1924

Bugge, Elisabeth, Saltsjo-Duvnäs, Sverige, I9I6

Buhl, Frieda, Kbh., 1918(2), 1922

FREDRIK BAJER (f 1922)

(28)

- 21 -

Br evakri verlis te til A.II.2?

Christiansen, A., møllersvend, Lundby mølle, Falster, 1888

Dahl, Frantz, professor, 1922

Dahl, Sophie, Kbh., I9II

Dietrichsen, C., enkefrue, Christiania, 1889

[Dohne ?], Berlin, 1888

Dreyer, Karoline (Clinny), g.m. direktør W. Dreyer, Zoologisk Have, 1915

Eckstein, AnnaB., Kiel, 1909(2), 1917

Egholm, Camilla, Kbh., 1898

Elberling, Victor, rigsdagsbibliotekar, 1925

Etlar, Olga Augusta, f. Schultz, 1917(2), 1919

Eyben, Niels Carl Christian August v., postmester, Ruds Vedby, 1922

Federley, Ida, Borgå, Finland, 1889, 1890, I9O8

Fibiger, Elfride, forfatterinde, I905

Forchhammer, Henni, sproglærerinde, kvindesagsforkæmper, 1902

Fossum, Lydie, udat.(2)

Friberg, M..Aikki, redaktør, Helsingfors, I9O5

Fraenckel, G.D., Djursholm, udat.

Fraenckel, Louise, Djursholm, I90I

FREDRIK BAJER (f 1922)

(29)

Brevskriverliste til A.II.2:

Gaethgens, I., Venden, 1919

[Gaethgens ?], Louise, Wien, 1900

Gregerson, Ebba, Stockholm, 1869

Hammer, Holger Herman Clemens Bondrop, lektor, 1922

Hansen, Anna, Kbh., 1888

Hansen, Eline, Kbh., 1916

Heilberg, A., dr., Breslau, 1922

Hein, Estrid, øjenlæge, 1910, 19H, 1913, 1915(2), 1930, udat.

Heise, Oluf, Kbh., 1932

Helenius, Matti, finne, p.t. Skodsborg;sanatorium, 1899

Herwi, Babette L., forfatterinde, Berlin, udat.

Hjort, Anna, Kbh., I905, 1911(3), 1912

Hoff, Regina, Kbh., 1888

Horat, Pauline, g.m. H.J. Horst, Kristiania, I9I8

Hovdenak, Helene, Lubbenæs, Molde, I909

Huth, S. v., 1889

Høm, Vilhelm, apoteker, forfatter, 1930

FREDRIK BAJER (f 1922)

(30)

25

Brevskriverliste til A,II»2?

Høyer, Johan, 1950

Ibsen, Dora, 1889

Ilium, Marie, frue, 1916

Ingerslev, H.C., 1898

Jacobs, AlettaH., dr., Amsterdam, 1899

Jacobsen, Wilhelmine, enkefrue, 1950

Jensen, Thyra, præstefrue, Vigsnæs pr. Sakskøbing, 1908(3), I9IO

Johnsen, Ida, Kbh., 1902, 1905

Juul-Petersen, N. ogE., Kbh., I9O8

Jørgensen, Bartholine, Ålborg, I9O8

Kjeldskov, Marie, Kbh., 1950

Klausen, Kristoffer Marqvard, politiker, 1950

Klüver, J«, frk., Kbh., 1886

Kofoed, Mathilde, skolebestyrerinde, Kbh., 1886(2)

Krabbe, Marie Dorothea, g.m. forsvarsminister Christopher Krabbe, I9O8

Kraft, Emma, Kbh., I907, 1908, udat.(2)

Kruuse, Cornelia, Odense, I9O8

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(31)

Brevskriverliste til A.II.2î

[König, Erik ?], Stockholm, 1922

Lange, Chr. L., sekretær, Genève, 1922.

Larsen, F.O., indehaver af rejsebureau, 1899(2)

Leijonhufvud, Sigrid, Stockholm, 1922

Lembcke, Julie, f. Wilster, g.m. dyrevennen J.C. Lembcke, [1898-99-?](5)

Lent, Oscar van, belgisk soldat, Holland, [1917 ?]

Lindhardt, tandlæge, Kbh., 1888

Lorånd, Alice, Buda-Pest, 1917

Lund, Axelline, Fredensborg, 1899

Luplau, Henriette Marie Antonette, malerinde, Kbh., 1890, 1899

Luplau, Line, f. Monrad, 1888(2), 1889(2)

Markussen, Ebba, f. Proschowsky, Nice, Frankrig, 1895(2)

Marlow, Aage, Pittsburg, USA, I904

Martin, Maria, Paris, I9O8

Mehru, Malvina, oberstinde, formand for dyreværnsforeningen "Svalen”, 1912

Meyer, Adolph Frederik Charles, journalist, politiker, 1888

Meyer, Johanne, journalist, I884, 1886, 1888(5), [1888 ? J,1889(5), 1892, 1897, 1899(2), 1900, 1901, 1906(2), 1908(4), 1909, 1910, udat.(5)

FREDRIK BAJER (f 1922)

(32)

- 25 -

Brevskriverliste til A.II.2:

Moltesen, Eva, g.m. Laust Moltesen, I9I8

Morgenstern, Lina, f. Bauer, Berlin, udat.

Munch, Elna, politiker, g.m. P. Munch, 1922

Munter, Johanne, kammerherreinde, kvindesagsforkæmper, 1907, 1909(3), 1910, 1912, udat.

Møller, Dikka, Under Lien v. Frederiksstad, Norge, 1899(4), 1909(2)

Mønster, Gunvar, Kbh., 1911(2)

Mørck, Frederikke, Kristiania, 1922

Neergaard, Dagmar, g.m. Niels Neergaard, [1888 ?]

Neergaard, Louise, Kbh., I9IO, 1922, 1923

Neergaard, Niels, politiker, 1930

Neufville, Ed. de, baron, Blonay, [1930 ?]

Nielsen, Ane, Lisbjerg Terp v. Århus, 1887

Nielsen, Zakarias, forfatter, 1888

Nielzon, Emil, Kristiania, 1922

Noll, Margrethe, I9I6

Norrie, Charlotte, f. Harbou, g.m. overlæge Gordon Norrie, 1899, 1903

FREDRIK BAJER (f 1922)

(33)

Brevskriverliste til A»II«2s

Olsen, Else, frue, Brundby, Samsø, 1886

Orth, Juliane, f. Kierulf, 1922

Otto, Bertha, f. Schlüter, 1909

Ottosen, Carl, overlæge, Skodsborg, 1922

Palmstiema, Ebba, Stockholm, 1914» 1922

Peckover, E. Josephine, Wisbech, udat.(2)

Peckover, Priscilla Hannah, Wisbech, 1886, 1908, 1909, 19H, 1920(2), 1922(2), 1925, 1924(2), 1925, 1929, I93O

Petersen, Henny, overretssagfører, 1912

Petersen-Norup, Johanne, Kbh., 19H, 1916, 1926

Pettersen, Fanny, Stockholm, I9OO, I9O9, 19H

Poulsson, Anton, Tomebolandet, Norge, I9I8

Rasmussen, Ellida, Holte, 1922, 1934

Rasmussen, I., [lærerinde ?], I9OO, 1902, 1903

Rasmussen, R.P., udat.(2)

Reedtz-Thott, Caroline Amalie, f. Fønss, til Gaunø, I860

Rickmann, Astrid, I9IO

Rosenhoff, Marie, Kbh., I9O8

FREDRIK BAJER (f 1922)

(34)

21

Brevskriverliste til A.II.2;

[Rothom ?], Emilie, 1888(5), 1889, udat.

Rovsing, Marie Nicoline Theodora, f. Schack, 1888

Rubin, Marcus, nationaløkonom, 1886

Ruhveder, Hans Madsen, præst, Helgenæs, udat.

Røhr, Jenny, f. Schlüter, Louisville, I9OI

Roing, Hilda, Göteborg, 1907, 1909

[Sacrep ?], Louis, Camp de Zeist, I9I6

Schlüter, Axel, Wien, 1899, 1929

Schlüter, Louise, Wien, I9OO, 1905, 1922

Schlüter, P.W., Frederikseg, 1869

Schlüter, Pauline Catherine, f. Gaethgens, udat.

Schlüter, Vera, 1899

Schlüter, Vilhelm Carl Ludvig, kommandør i søetaten, I9II

Schou, Ragna, g.m. L.C. Schou, 1905

Schroll, Johanne, I907

Schurgast, Margarete, Berlin, 1926

Schwimmer, Rosika, New York, 1951

FREDRIK BAJER (+ 1922)

(35)

Brevskriverliste til A.II,2:

Sewall, May Wright, New York, 1916

Smyth, Edith, redaktør, 1919

Sveistrup, I., sognepræst, Gadbjerg, 1930

Sveistrup, Poul, birkedommer, politiker, 1909

Testman, Caroline, Kbh., 1888, 1910

Trygg, Alli, redaktør, Helsingfors, 1890(2)

Tybjerg, Clara, Kbh., I9IO, 1922, u.å.

Ullmann, Vilhelmine, Bratbjerggård v. Skien, I9O5

Wavrinsky, Edvard, politiker, Stockholm, I9O8, 1923

Weis, Palline Bagger, g.m. plantefysiologen Frederik Weis, 1902(2), 1915

Westh, Th. Claudi, ingeniør, Hellerup, [1930 ?]

Wiskinge, S., lærer og forfatter, Kirke Skensved, 1930

Wright, Louise, f. Bauditz, Kbh., 1912, 1922, 1923

[Wraa, T. ?], Fredericia, 1881

Zahle, Mathilde, f. Trier, Kbh., 1927

Zipernowsky, Anna, Buda-Pest, 1914, 1917, 1919

FREDRIK BAJER (+ 1922)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og