• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
35
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

N.C. RANDBØLL og HUSTRUS EFTERKOMMERE

Niels Christensen Randbøll 1761 - 1837

(3)

En OVERSIGT over Efterkommere i seks Generationer (Slægtledene C til H)

Grundlaget for denne Oversigx ligger i Oplysninger samlet i mere end en Menneskealder; men først i det sidste Aarstid har jeg fundet Lejlighed til at gaa mere grundigt til Værks.

En lang Række Slægtsmedlemmer - hvem jeg hermed siger mange Tak - har taalmodigt Distaaet mig med yderligere Oplysninger, saaledes at Oversigten skulde være ret komplet til og med ”Slægtled H”. Derimod har jeg ikke set mig i Stand til at medtage ”Slægtled I”.

Som det vil ses, omfatter .”Slægtled F”, hvortil jeg selv og flere af ”mine Medarbejdere” henhører, Perso­ ner med Løbenr. 66 til 120, altsaa ialt 55 Personer.

Oversigten er opstillet generationsvis, altsaa hvert Slægtled for sig. Hver Efterkommer har sit eget

Løbenr., saa at det er nemt at finde frem til Børn og tilbage til Forældre; men for at lette Brugen af Hæftet er der indføjet to Tavler (I & II), hvoraf Slægtsforholdet for Slægtledene C til G tydeligt frem- gaar. Tavlerne erstatter ogsaa et Personregister.

Oplysningerne er ikke altid lige fyldige, men er al­ mindeligvis anført, som jeg nar modtaget dem, idet det vilde være fuldstændig uoverkommeligt for mig at kon­

trollere, henholdsvis i væsentlig Grad at supplere dem.

Geografiske Betegnelser som f. Eks. København omfatter sikkert ofte Frederiksberg, Gentofte etc.

Som Stillingsangivelser er som Regel anført Slutstil- ling eller nuværende Stilling.

Hæftet fremstilles kun til privat Brug for Slægtsmed­

lemmer. Jeg beder om Undskyldning for Fejl og beder samtidig om, at man snarest vil gøre mig opmærksom paa saadanne samt give mig Tilføjelser, saa at et Rettelses­

blad kan udsendes.

Abildgaardsvej 26, 2850 Virum Maj 1977

HANS F. RANDBØLL

(4)

I

3 Anna-Maria Kir- 10 Carl Christian Peter 30 Andrea Petersen 1860-1959 & 66 Ingeborg MUller/GrUner —~ 121/22 Grüner__________

stine Randbøll Andreas Petersen Nicolai Christian Müller < 67 Poul Erik Müller

1796-98 1827-46 1859-1919 / 68 Gudrun MUller/Rottbøll .-^ 123/26 Rottbøll________

31 Charlotte Petersen 1862-1902 69 Kirsten MUller/ßoserup —i 127 Boserup

4 Cæcilie Kirstine 32 Ane Petersen 1864-? 70 Emily MUller/Grønnlng

Randbøll 1798-? 33 Marie Petersen 1867-? 71 Astrid Müller_________________________________________________

11 Christian Petersen 1829- -^34 Emilie Petersen 1869-1947 & n Neer^aard/Rosenberv

5 Anna MARIA Kirsti- 1915 4 Johanne Schultz Z Gustav Neergaard 1867-1919 J? BodiAJIeergaa^ --- ne Randbøll 1799- 1839-1926 35 Inger Petersen 1872-1962 & . 73 Christian B. Schjørring

1855 4 Andreas v. Ludolf Schjørring 1865-1939 / 74 Inger Johanne SchJørring/Bech -^128/29 Bech_____________ Petersen, Præstø ,0 56 Gerda Petersen 1872-1944 75 Elisabeth Schlørring/Nellemann — 130__Nellemann--- , 1790(?91)-1868 14i mullus August joha. Schultz-Petersen 1877- 76 Erik Schultz-Petersen —JL31/33_Sjßhultz=Pfttersen.

rexersen lö^i-^r 1945 4 Betzy Outzen 1879-1941-) 77 Jørgen Schultz-Petersen —? 13.4/17_SchuLtz=Petersen- 78 Kaj Schultz-Petersen —> 13Q_SGhul.tz=Pa.teraen--- ___________________ ________________79 Knud Schultz-Petersen_______________ 2? 139/40 Schultz-Petersen , 13 Christiane Amalie Petersen 38 Johanne Bo es en 18’67^1939 4 80“Inna Sofie Dreljér

1833-1920 & Christian Mads Chr. Dreyer 1861-1924 7 01Jørgen_DreiJfir______________________ä 141/44. DreiJer__________ _

Boesen 1832-1914 -7 82 Ellinor Boesen/Nørgaard J45/4^_Nergaard... .

' 39 åala^vd0^? ^I?"1941 4 -5 »4 Ca jt^Gudrur^Boeaen/Orsi ___________

Caja Pryd 1881-1964 / Q5 Henning Boesen 149/51 JBoesen___________

86 Preben Boesen ~ 152/54—BQQQen___________

87 Kirsten Boesen

88 Inge Boeaen/Boyd___________—7,l_55/56_Böyd__ ._________„

40 Ulrik Chr. Boesen 1872^1954 & 89 Inger Marie Boesen/Gerstrup

14 Theodor Pr. Petersen 1837- Dagmar Jørgensen 1874-1927 & 90 Ulrik Chr. Boesen -7 157 Boesen

1924 & Mette Søes +1869 & .___Else A. S. Jensen I88O-I964_____91 Ellen Maren Boesen____________________________________________

J. K. Laurent +1896 4 Han^ 41 Marie Petersen, levede 1867__

___ sine Vesterby 1845-1922 92 Otto Randbøll Wolff -7 158 /61 Wolff___________

15 Juliane Christiane 42 Christian Randbøll 1873-1934 93 Karen Sophie Wolff/Hinge —> 162 Hinge_______ ______

Randbøll 1834/70 43 Anna Randbøll 1876-1961 4 ^.94 Astrid Wolff

6 CHRISTIAN Rand^ 16 Augusta Randbøll 1836/36 Poter Wolff 1873-1941 7 95 Carl L. A. Randbøll Wolff -5 163/65 Wolff____________

bøll, Præst 17 Andreas Randbøll 1837/93 4 96 Kirsten Augusta Wolff

1802-78 4 Amalie Sophia Sønnlchsen 1842- ~7 44 Amalie Juliane Randbøll 97 Ellen Wolff/Rasmussen — 166/68 Rasmussen Glæael 1807/87 1923 -1878/29_____________________________________________________________'___________________i---

18 Maria Lovlse.Randbøll ‘45 VIGGO RÅndbøll 18’73-1939 4 98 Margit Randbøll/Eskildsen .169/70.Eskildsen________

1839/95 Melitta Moth-Lund 1872-99 . 99 Melitta Randbøll/Jepsen 171/2 Svanholm Jepsen___

19 AUGUSTA Rahdbøll 1841-1923 4 ELLA Carøe 1886-1967 / 100 HANS P. Randbøll 173 Randbøll/Købler

20 JULIUS Randbøll 1843-1903 ' 174 Randbøll/Vedel

7 Andreas Lauritz 4 CHARLOTTE Blædel 1846- 101 VIBEKE Randbøll

Randbøll 1804-08 1939 mata

21 Nicoline Randbøll I846/46 ö 102 MAJÅ Randbø11

22 CARL Handbeil 1846-1909 1 Sangen WVM 5

23 Nicoline Cathrine Rand- 47_JuH^J<andbønj^8^--- >

bøll 1849-57__________________________________ ____________________________________________________________ __________________S

Slægtled C Slægtled D Slægtled E Slægtled P Slægtled G

fortsættes næste .Side

(5)

8 Maren Nicoline 24 Niels Christian Randbøll 48 Ingeborg Randbøll Møller 1879-^ 105 Polmer Randbøll Madsen -r 175/6 Randbøll Madsen . Randbøll 1807-71 Møller 1837-1909 & Hertha 1970 & Victor Madsen 1874-1920' 104 Agnes Randbøll Madsen/Rasmussen -> 177/8 Rasmussen

& Hans Peter Aarie 1840-1925 A N. C. Kristof fersen 1883-1963.--- -—--- ---- Møller, Hofpia- 49 Else Randbøll Møller 1880-1960^. 105 Kai Modeweg-Hansen 179/81 Modeweg-Hansen nofabrikant, & Carl Modeweg Hansen 1863-1947 106 Karen Modeweg-Hansen__________________________________________ _

1802-59 50 Bllen Møller 1866-1938

51- Marie Margr. Møller 1867-1912 52 Inger Møller 1868-1954 A 25 Frederik Møller 1839-1917 Louis Moe 1857-1945

A Ida Schmidt 1841-1921 -> 53 Gerda Møller 1870-1937 A Jens 107 Svend Weimann —182/84 Weimann__________

Johan Weimann 1864-1947 108 Jens Johan Weimann —? 185 Weimann

109 Telze Weimann _____• • _________' . --- - 54 Karen Møller 1873-1951

55 Knud Møller 1874-1967 A Gerda 110 Brita Møller/Hamerik

Lunn 1877-1943 --- --- ---

56 Kirsten Møller 1876-1962 A .111 Marianne Schütze/Horvätb ^186 Horvdth/Broberg_____

Hermann Schütze 1873-1920 "7 112 Rolf Schütze 187/91 Schütze___________

9 Andrea Laurine __________________________________113 Annelise Schütze__________________ —^192 Schütze______:---

Hermansine Rand- 57 Elisabeth Pich 1871-1952

bøll 1809/09 58 Sofie Margr. Pich 1873-1953

26 Elisabeth Møller 1841-1915 59 Karl Oskar Plch 1877-1944 A . 114 Knud Pich -?_193_Elch_________________

A Hjalmar Pich 1838-99 —y Sigrid Malling 1885-1950 '/ 115 Gudrun Plch/Bondesen —_194/6-Bondassn--- 8--- 116 Dora Pich/Jensen/Drewsen________ —» 197 Pich________________

60 Helga Pich 1879-1966 A *117 Drik Bonnevie —1987200 :BonnevLe--- Asger Bonnevie 1868-1930_____Z? 118 Poul Bonnevie____________________ —>| 201/04 Bonnevie--- 1 61 Poul Møller 1873-1911

’7 Conrad Møller 1843-1926 4 62 "eX^eterae^ieag-l«^^ &

Ida Lytthana 1849-1913 63 Axel Itandbøll Møller 1876-1951 119 Agneø Amalie Randbøll Møller/Wulff> 205 Wulff A Agnete Goos 1879-1966 —> 120 Axel BJØRN Møller

>8 Marie Møller 1846/89 64 Agnes Lytthana Møller 1886/86

!9 Andreas Møller 1850-1932 A

Thora Aaris 1851-89 A LINE 65 Hjørdis Nanna Hornung Møller

Winatrup 1849-1928 -7 ________, _________ „

Slægtled C Slægtled D Slægtled E Slægtled P Slægtled G h .

M

Por Kvinder:

for hver Søskendegruppe er Pødenavn/Navn efter Giftermaal

der en vandret Streg

(6)

SLÆGTLED A

1 Christen Nielsen døbt 27- Juli 1730 i Randbøl, begr.

20. Septbr. 1795 i Randbøl, selvejende Bonde og Gaard- beboer. Gift med Kirsten Andersdattér født ca. 1735, begr. 11. Septbr. 1812 i Ansager som Enke efter Jens Hansen af Kvie By.

Havde flere Børn end nedennævnte Nr. 2.

SLÆGTLED B

2 Niels Christensen, senere med Tilnavn Randbøll (anført som Randbøll i 1795 i Vielsesprotokol). Løste i 1795 Høkerborgerskab, blev 1800 Mel- & Grynhandler samt fra 1816 Rugbrødsbager i København. Døbt 2. Febr. 1761 i Randbøl Kirke, død 28. Aug. 1837 i København. Gift 10.

April 1795 i Trinitatis Kirke i København med Christiane Bolette Schmidt (Smith) f 11. April 1771 i København, død 23- Oktober 1818 i København.

Børn: 3-9

SLÆGTLED C

3 Anna Maria Kirstine Randbøll, f 10. Febr. 1796 i Køben­

havn, død 13. Aug. 1798 i København.

4 Cæcilie Kirstine Randbøll f 9- Jan. 1798, død før Mode­

ren. Nævnes ikke i Folketællingen 1801.

5 Anna MARIA Kirstine Randbøll f 25« Juli 1799 i København, død 28. Novbr. 1855 i Sønder Bjert. Gift 11. April 1826 med Andreas Petersen, Præst i Bedsted, f 25. Maj 1790

(?1791) i Dravedskov, Løgumkloster, død 8. Juli 1868 i Sdr. njert, hvor han fra 1841 havde været Præst.

nørn: 10 - 14

6 Jørgen Christensen Randbøll, kaldet CHRISTIAN, Præst i Skrydstrup 1832 og i Bevtoft fra 1843 til 1867. F. 12.

Febr. 1802 i København, død 10. Juni 1878 i Haderslev, begr. i Bevtoft. Gift 28. Aug. 1832 i Trinitatis Kirke i København med AMALIE Charlotte Glæsel, f 2. Jan. 1807 i København, død 27. Novbr. 1887 i Haderslev, begr. i Bevtoft.

Børn: 15 - 23

7 Andreas Lauritz Randbøll f 10. Juli 1804 i København, død 10. April 1808 i København.

(7)

8 Maren Nicoline "LINE" Randbøll f 1. Pebr. 1807 i Køben­

havn, død 15. Jan. 1871 i København. Gift 8. Oktbr.

18J6 i Trinitatis Kirke i København (iflg. Skrydstrup Kirkebog) med Hans ^eter Møller, Hofpianofabrikant, f 8.

Maj 1802 i København, død 9. Juni 1859 i København.

børn: 24 - 29

9 Andrea Laurine Hermansine Randbøll f 22. Juli 1809»

død 10. Aug. 1809 i København.

SLÆGTLED D

Anna Maria Kirstine Randbølls 5 børn med Andreas Petersen (5).

10 Carl Christian Peter Andreas Petersen, examinatus juris, f 25- Pebr. 1827, død 3. Juni 1846 i København.

11 Eduard Niels CHRISTIAN Petersen, Læge i Kolding 1857 - 1900. P 17. Maj 1829 i bedsted, død 11. Pebr. 1915 i Kolding. Gift 3- Novbr. 1859 ved "Stuebryllup" paa

"Seestgaard" ved Kolding med Johanne Christiane "ANE"

Schultz f 27. Septbr. 1839 paa "Wissingsminde", Skande- rup ved Lunderskov, død 24. Septbr. 1926 i Kolding.

Børn: 30 - 37

12 Prits Julius August Petersen f 28. Maj 1831, død 21.

April 1837 i bedsted.

13 CHRISTIANE Amalie Petersen f 23- Juli 1833 i bedsted, død 16. Juni 1920 i Paaborg. Gift 12. Oktbr. 1864 i Sdr. bjert med Ludvig CHRISTIAN Johannes boesen, Proprietær, f 19. Pebr. 1832 i Nørre Løgum, død 22.

Jan. 1914 i Paaborg.

børn: 38 - 40

14 Theodor Prederik Petersen, Gaardejer paa "Krogager"

f 16. April 1837 i bedsted, død 8. Marts 1924 i Skib­

husene ved Odense, gift 1. G. med Mette Kirstine Søes, død 22. Maj 1869 i Sdr. bjert. Gift 2. G.med Johanne Kirstine Laurent, død 12. Novbr. 1896 i Sdr. bjert. Gift 3- G. med Hansine Vesterby ffUldall f 28. Septbr. 1845, død vistnok 1922 i Sdr. bjert.

barn: 41

Christian Randbølls 9 børn med Amalie Giæsel (6):

15 JULIANE Christiane Randbøll f 14. Oktbr. 1834 i Skryd­ strup, død 23. April 1870, begr. i Bevtoft. Ugift.

16 Augusta Randbøll f 21. Juni 1836 i Skrydstrup, død 28.

Juni 1836 i Skrydstrup.

(8)

17 ANDREAS August Randbøll, landmand, senere Hotelforpagter i Kolding, f 8. Juni 1837 i Skrydstrup, død 7. Juni 1893 i Kolding. Gift med Momcke SOPHIA Sønnichsen f. 4. April 1842 i Krusmølle ved Felsted/Aabenraa, død 26. April 1923 i København.

Børn: 42 --44

18 Maria "MIS" Lovise Randbøll f 31. Maj 1839 i Skrydstrup, død 18. Jan. 1895 i Haderslev, begr. i Bevtoft. Ugift.

19 Julie AUGUSTA Nicoline Randbøll f 8. Aug. 1841 i Skryd­ strup, død 14. Oktbr. 1923 i København. Ugift.

20 JULIUS Eduard Randbøll, Distriktslæge paa Møen, f 25.

Novbr. 1843 i Skrydstrup, død 4. Aug. 1903 paa Vejlefjord Sanatorium, begr. i Stege. Gift 3. Septbr. 1872 i Keldby, Møen med Bolette CHARLOTTE Biædel f 6. Oktbr. 1846 i

Brande, død 24. Marts 1939 i Hellerup, begr. i Stege.

Børn: 45 - 47

21 NICOLINE Cathrine Randbøll (Tvilling) f 22. Juni 1846 i Bevtoft, død 20. Juli 1846.

22 CARL Eduard Randbøll (Tvilling), Landmand, f 22. Juni 1846 i Bevtoft, død 19. Decbr. 1909 i Middelfart. Ugift.

23 NICOLINE Cathrine Randbøll f 31. Jan.1849 i Bevtoft, død 11. Septbr. 1857 i Bevtoft.

Maren Nicoline Randbølls 6 Børn med Hans Peter Møller (8):

24 NIELS Christian Randbøll Møller, Lodsinspektør i Dragør 1885, Kommandør 1890, f 4. Aug. 1837 formentlig i Køben­

havn, død 16. Marts 1909 i Dragør. Gift 25- Oktbr. 1863 i København med Hertha Hansine Henriette Aaris f 29. Decbr.

1840 formentlig i København, død 16. Jan.1925 i Dragør (Søster til under 29 nævnte Thora Aaris).

Børn: 48 - 49

25 FREDERIK Albert August Møller, Hofpianofabrikant, For­ fatter af bl. a."Fars gamle Minder" (nangkjær 1914), f 10. April 1839 i København, død 22. Decbr. 1917 i Køben­ havn. Gift 15. Juni 1865 i København med IDA Alvine

Schmidt, Forfatter af "Mors gamle Minder" ( Langkjær 1906), f 29» Juni 1841 i København, død 18. Novbr. 1921 i Kbhvn.

.børn: 50 - 56

26 Elisabeth "BETTY" Nicoline Møller f 21. Maj 1841 i Køben­

havn, død 15. April 1915 i København, begr. i Kolding.

Gift 29. Juni 1869 i København med HJALMAR Oskar Thorvald Fich, Læge i Kolding, f 11. Novbr. 1838 i Simmerbølle, Langeland, død 1. -Novbr. 189-9 i Kolding.

Børn: 57 - 60

(9)

27 CONRAD Christian. Møller, Hofpianofabrikant, Forfatter af bl. a. "Nogle Optegnelser om Niels Christensen Randbøll"

(Langkjær 1913), f 18. Aug. 1843 i København, død 10. Jan.

1926 paa Frederiksberg/København. Gift 19« April 1872 i København med AGNES Ida Cathrine Lytthans f 4. Aug. 1849 paa Set. Croix, dengang Dansk Vestindien, død 20. April 1913 i Trørød.

Hørn: 61 - 64

28 MARIE J’etrea Møller f 12. Maj 1846 formentlig i Køben­ havn, død 3» Juli 1889. Ugift.

29 Peter ANDREAS Hornung Møller, Læge i Ballerup, f 30. Decbr.

1850 formentlig i København, død 16. Febr. 1932 i Ballerup.

1. G. gift med nertha THORA Eleonora Aaris (Søster til Her- tha Aaris nævnt under 24) f 28. Novbr. 1851, død 29- Maj 1889 i Ballerup. 2. G. gift 5. Oktbr. 1892 i Ballerup med Michaeline "LINE" Frederikke Winstrup f 9« Juni 1849 i Harritslev, død 5. Aug. 1928.

Adoptivdatter: 65

SLÆGTLED E

Christian Petersens 8 Børn med Johanne Christiane Schultz (11):

30 ANDREA Petersen f 21. Aug. 1860 i Kolding, død 1. Febr.

1959 i København, gift 6. Oktbr. 1885 i Kolding med Nicolai Christian Müller, Apoteker i Kolding 1881, Kgl.

Hof Apoteker i København 1906, f 23. Decbr. 1859 paa

"Flensborggård" ved Glumsø, død 26. Novbr. 1919 paa

"Christiansdal", Børglum.

nørn: 66 - 71

31 CHARLOTTE Petersen f 18. Oktbr. 1862 i Kolding, død 11.

Jan. 1902 i Kolding. Ugift.

32 Ane Petersen f 1. Decbr. 1864 i Kolding, hjemmedøbt samme Dag. Maa være død inden 28. Septbr. 1867, da hun ikke nævnes i Anne Cathrine Møllers Testamente. (ACM var Søster til Hans Peter Møller, se under Nr. 8).

33 Marie Petersen f 23. Marts 1867 i Kolding. Maa være død som Barn, men levede 28. Septbr. 1867, da hun omtales i Anne Cathrine Møllers Testamenta«- se under Nr. 32.

34 Emilie Petersen f 8. Marts 1869 i Kolding, død 17* Juli 1947 i Holte. Gift 13- Novbr. 1908 i Kolding med Gustav Veibel Neergaard, Landsdommer, f 19. April 1867 i Helsing­ ør, død 21. Septbr. 1919 i Frihavns Sogn, København.

Barn: 72

(10)

35 Inger Petersen f 1. Marts 1872 i Kolding, død 31. Oktbr.

1962 paa FrederiksbergHospital (Kbhvn), gift 7. Decbr.

1898 i Kolding med Ludolf Johan Krohn Schjørring, Dommer i Horsens, f 14. Septbr. 1865 i København, død 22. Jan.

1959 i København.

børn: 75-75

56 Gerda Petersen (Tvilling) f 1. Marts 1872 i Kolding, død 24. Juli 1944 paa "Tyrstrupgaard" ved Christiansfeld. Ugift.

57 Johannes Schultz Petersen, Proprietær, fra 1920 paa ''Tyr­ strupgaard" ved Christiansfeld, f 1. Aug. 1877 i Kolding, død 10. Juni 1945 paa Kolding Sygehus. Gift 17. Maj 1904 med betzy Outzen f 7. Juli 1879 i Haderslev, død 13. Maj 1941 paa "Tyrstrupgaard".

børn: 76 - 79

Christiane Amalie Petersens 3 børn med Christian boesen (13):

38 Anna JOHANNE Marie boesen f 6. April 1867 i Sdr. bjert, død 19. Oktbr. 1959 i København, begr. i Faaborg. Gift 14. April 1897 i Nr. bjert med Mads Christian Dreyer, Postmester i Nykøbing Falster, f 16. Jan. 1861 paa "Seest Skovgaard" ved Kolding, død 23- Juni 1924 i Nykøbing F.

børn: 80 - 81

39 Andreas boesen, Direktør for OTA Havremølle, oprindelig i Maribo, senere i Nakskov og København, f 11. Aug. 1870 i Eltang, død 7. Decbr. 1941 paa Diakonissestiftelsen, Solbjerg Sogn, Frederiksberg. Gift 19» Aug. 1903 i Skt.

Pauls Kirke i Aarhus med Caja Fryd f 25. Juni 1881 i Kø­ benhavn, død 7• Febr. 1964 paa Diakonissestiftelsen, børn: 82 - 88

40 ULRIK Christian boesen, Landmand, senere Revisor i Strib, f 6. Aug. 1872 i Eltang, død 24. Marts 1954 i Strib. 1. G.

gift 5. Decbr. 1900 i Maribo med Dagmar Jørgensen f 12.

Marts 1874 i Køge, død 1. Oktbr. 1927 i Strib. 2. G. gift 5. Oktbr. 1929 med Else Amalie Sofie densen f. Simonsen f 24. Novbr. 1880 i Faaborg, død 6. Febr. 1964 paa Vejlby Alderdomshjem pr. Røjle, Urne nedsat paa Assistens Kirke- gaard i Odense.

børn: 89 - 91

Theodor Frederik Petersens barn med Mette Kirstine Søes (14):

41 Marie Petersen. Hun er nævnt i Anne Cathrine Møllers Testamente af 28. Septbr. 1867 (se under Nr. 32 & 35).

Derudover vides intet om hende.

(11)

Andreas Randbølls 3 Børn med Sophia Sønnichsen (17)?

42 Jørgen CHRISTIAN Randbøll, Landmand, senere Forretnings­

mand dels i Sønderborg, dels i Aarhus,f 30. Oktbr. 1873 i Hovslund ved Øster Løgum, død 29- Decbr. 1934 i Aarhus.

Ugift.

43 ANNA Helene Amalie Randbøll f 25. Febr. 1876 i Flensborg, død 18. Novbr. 1961 i Randers. Gift 3. April 1899 i Kø­

benhavn med Carl Hans PETER Wolff, Landmand, f 9- Jan.

1873 i Øster Egesborg, død 19. Novbr. 1941 i Faarup.

Børn: 92 - 97

44 AMALIE Juliane Randbøll f 17. Jan. 1878 i Flensborg, død 28. Febr. 1879 i Flensborg.

Julius Randbølls 3 Børn med Charlotte Bladel(20):

45 VIGGO Randbøll, Tandlæge i Rønne, senere i Stege og fra 1908 i København, Garnisonstandlæge 1911, f 25. Maj 1873 i Stege, død 2. Jan. 1939 paa Militærhospitalet i Kbhvn, begr. i Stege. 1. G. gift 15. Oktbr. 1897 i Skt. Jakobs Kirke i Kbhvn med “elitta Moth-Lund (se "Anetavle for Melitta Moth-Lund gift Randbøll" maskinskrevet 1971 ved Hans F. Randbøll), f 21. Novbr. 1872 i Kbhvn, død 30.

Decbr. 1899 i Rønne. 2. G. gift 1. Septbr. 1906 i Skt.

Olai Kirke i Helsingør med Ella Carøe (se "Slægten Carøe", Konvu 1940), f 26. Novbr. 1886 i Stege, død 6. Febr. 1967 paa Kommunehospitalet i Kbhvn, begr. i Stege.

Børn: 98 - 102

46 Helga Randbøll f 29« Maj 1876 i Stege, død 20. Aug. 1876 i Stege.

47 JULIE Charlotte Amalie Randbøll f 20. Decbr. 1882 i Stege, død 12. Febr. 1883 i Stege.

Niels Christian Møllers 2 Børn med Hertha Aaris (24):

48 Ingeborg Randbøll Møller f 1. Febr. 1879 i Nyboder i København, Set. Pauls Sogn, død 1. Maj 1970 i Dragør.

1. G. gift 11. Maj 1905 i Dragør med Victor Madsen, Forpagter af "Dragørgaard", f 20. Marts 1874 i Dragør, død 10. Juni 1920 i Dragør. 2. G. gift 15. April 1922 i Dragør med Niels Christian Kristoffersen, Lærer i Dragør, f 23- Maj 1883, død 9- Maj 1963 i Dragør.

Børn: 103 - 104

49 Else Randbøll Møller f 3- Juli 1880 i Nyboder i Kbhvn, Set. Pauls Sogn, død 18. Febr. 1960 i Kongens Lyngby.

Gift 20. Aug. 1902 i Dragør med Carl Modeweg Hansen, Fræst i Ørbæk, Fyen, f 21. Jan. 1865 i København, død 23. Aug. 1947 i Kongens Lyngby.

Børn: 105 - 106

(12)

Frederik Møllers 7 Børn med Ida Schmidt (25):

50 Ellea Møller, Lærerinde i Kolding, f 17- Jan. 1866 i København, død 2. Juli 1938 i København. Ugift.

51 Maria Margrethe Møller, f 4. Maj 1867 i København, død 25. Juli 1912 i København. Ugift.

52 Inger Møller f 51» Oktbr. 1868 i København, død 11.

Septbr. 1954 i Kbhvn, gift 22. Juni 1897 i Kbhvn med LOUIS Maria Niels Peder Halling Moe, Kunstmaler og Teg­ ner, f 20. April 1857 i Arendal, Norge (dansk Indføds­

ret 1919)» død 25. Oktbr. 1945 i København.

55 Gerda Møller f 12. Juli 1870 i København, død 5. April 1937 i Odense. Gift 2. Oktbr. 1897 i Kbhvn med JENS Johan Nicolaus Weimann, Fabrikant, Odense, f 4. Marts 1864 i Odense, død 22. Novbr. 1947 i Odense.

Børn: 107 - 109

54 Karen Møller, Lærerinde, f 14. Febr. 1873 i København, død 29. Jan. 1951 i København.

55 Knud Møller, Pianofabrikant, f 11. Décbr. 1874 i Kbhvn, død 27. Febr. 1967 i ^bhvn. Gift 24. Septbr. 1905 i Sdr. Jernløse Kirke med Gerda Lunn f 17. Aug. 1877 i København, død 8. Decbr. 1943 i København.

Adoptivdatter: 110

56 Kirsten Møller f 25. Decbr. 1876 i Kbhvn, død 22. Marts 1962 i Kbhvn. Gift 5. Oktbr. 1907 i Kbhvn med August HERMANN Thomas Schütze, Dr. jur., f 9. Septbr. 1873 i Hannover, Tyskland, død 10. Septbr. 1920 under et Ophold hos Familien i Rungsted, begr. i Hannover, men var bosat i Hamburg.

børn: 111 - 113

Elisabeth Møllers 4 Børn med Hjalmar Fich (26):

57 Elisabeth "BETTE" Fich f 25. Novbr., 1871 i Kolding, død 6. Decbr. 1952 i Kbhvn. Ansat i Dampskibsselskabet Dannebrog. Ugift.

58 Sofie Margrethe "NETE" Fich, Lærerinde i ^-bhvn, f 12.

Novbr. 1873 i Kolding, død 16. Jan.1953 i København.Ugift. 59 Karl Oskar Fich, Højesteretssagfører i København, f 17.

Aug. 1877 i Kolding, død 4. Maj 1944 i Mbhvn. Gift 19.

Maj 1910 med SIGRID Kristine Malling, cand. phil., f 18.

Septbr. 1885 i Kbhvn, død 1. Marts 1950 i København.

Børn: 114 - 116

(13)

60 HELGA Maria Fich f 8. April 1879 i Holding, død 6. Novbr.

1966 paa Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Gift 30.

Oktbr. 1902 i Kolding med Asger Edouard Bonnevie, cand.

polit., kgl. Pakhusforvalter i Kbhvn, f 2. Oktbr. 1868 i Kongens Lyngby, død 13. Novbr. 1930 i København.

Børn: 117 - 118

Conrad Møllers 4 Børn med Agnes Lytthans (27):

61 Poul Møller, Læge i Hellerup 1906-08, derefter i Vording­

borg, f 7• Pebr. 1873 i København, død 31. Decbr. 1911, begr. i Søllerød. Ugift.

62 Hans Feter Møller, Overretssagfører i København 1905, f 19. Oktbr. 1874 i Kbhvn, død 27» Decbr. 1922 paa Frede­

riksberg, begr. i Søllerød. Gift 14- Oktbr. 1914 i Kbhvn med GERDA Anna Eline Petersen f 10. Marts 1889, død 18.

Febr. 1962 som Mére Supérieure i Sacre Coeur Kloster i Genova, Italien.

63 AXEL Randbøll Møller, Pianofabrikant, f 14. Febr. 1876 i Kbhvn, død 12. Novbr. 1951 i Frederiks Sogn, Kbhvn, men bosat i Holte, begr. i Søllerød. Gift 23. April 1904 i Vor Frue Kirke, Kbhvn med Agnete Goos f 25. April 1879 paa Frederiksberg/København, død 29. Novbr. 1966 paa Kø­ benhavns Amts Sygehus i Gentofte, begr. i Søllerød.

Børn: 119 - 120

64 Agnes Lytthans Møller f 26. Juni 1886 paa Frederiksberg/

Kbhvn, død 5. Juli 1886 paa Frederiksberg, begr. Søllerød.

Andreas Møller og Thora Aaria Adoptivdatter (29):

65 Hjørdis Nanna Hornung Møller f. Sommer f 15. Maj 18.., gift Skjørringe.

SLÆGTLED F

Andrea Petersens 6 Børn med Nicolai Christian Müller (30):

66 INGEBORG Agnes Muller f 29- Aug. 1886 i Kolding, død 1.

Oktbr. 1941 i Kbhvn, gift 28. Novbr. 1911 i Kbhvn med Gustav Grüner, Kammerjunker, Ingeniør f 30. Marts 1882 paa "Hegnsholt" ved Fredensborg, død 4. Febr. 1975- Børn: 121 - 122

67 Poul Erik Müller, cand. polyt., Ingeniør i Kina, dansk Konsul, f 19- Aug. 1888 i Kolding, død 4. Maj 1945 i Lyngby ved Kbhvn. Gift 1. Oktbr. 1916 i Peking, Kina med Rigmor Oluffa Dagmar Krabbe f 24- Jan. 1892 i Kbhvn.

(Gift 1950 i Malaya med Civiling. Jens Hindhede).

(14)

68 GUDRUN Elisabeth Müller f 1. April 1890 i Kolding, død 12. Novbr. 1959 paa .Børglum Kloster, gift 28. Febr. 1912 i Kbhvn med Henning Rottbøll, Hofjægermester, Godsejer, .Børglum Kloster, f 15. Juli 1887 paa "Christiansdal", Børglum Sogn, død 23. Maj 1974 paa .Børglum Kloster.

Børns 123 - 126

69 Kirsten Müller f 9« Septbr. 1893 i Kolding, gift 17*

Septbr. 1918 i Nr. Bjert Kirke med Aage Boserup, Proprie­

tær paa "Oregaard"•ved Bogense, senere paa "Tostrup Hov­ gaard" ved Hobro, f 26. Juli 1885 paa "Nordféld" (staves nu Nordfelt), Møen, død 14. Decbr. 1940 i København.

Barn: 127

70 Emily Müller f 15. Aug. 1897 i Kolding, død 6. Septbr.

1961 i Kbhvn, gift 21. Juli 1931 i Kbhvn med Laurids Grønning, Proprietær, Folketingsmand, f 4. Maj 1882 i

Tostrup, død 29- Juni 1956 paa "Slangerupgaard", Slangerup.

71 Astrid "ADDI" Müller f 20. Aug. 1901 i Kolding.

Emilie Petersens Barn med Gustav Veibel Neergaard (34):

72 BODIL Emilie Neergaard f 17. Oktbr. 1909 i Frihavns Sogn, Kbhvn, gift 27. Marts 1950 i Ordrup Kirke med Carl Edward Magnus Rosenberg, Fotograf, f 10. Decbr. 1909 i Stock­

holm, død 2. Febr. 1976 i Frihavns Sogn, København.

Inger Petersens 3 Børn med Ludolf Schjørring (35):

73 Christian Brodér Schjørring, Doet, phil., Godsejer, f 23.

Septbr. 1899 i Kolding, død 22. Oktbr. 1963 paa Vejle

Sygehus, gift 1931 med Federikke Johanna "HANNA" Wolsgaard- Iversen f. Insinger f 6. Juli 1884 i Cairo, Ægypten, død 31. Oktbr. 1937 paa Vejlefjord Sanatorium, Stouby Sogn.

74 Inger Johanne Schjørring f 31. Oktbr. 1904 i Kolding, gift 28. April 1928 i Bjerre Nebsager ved Horsens med HOLGER Oluf Qvistgaard Bech, Ambassadør, f 19. Febr.

1896 i Aarhus. liørn: 128 -129

75 Elisabeth Schjørring f 19. Marts 1906 i Kolding, gift 28. Febr. 1935 i Horsens med ERIK Johannes Nellemann, cand. polyt., Ingeniør, f 25. Juli 1899 i København..

.Barn: 130

(15)

Johannes Schultz Petersens 4 .Børn med betzy Outzen (37):

76 Christian ERIK Forsberg Schultz-Petersen, R. af Dbg., Ritmester, Proprietær paa "Tyrstrupgaard" ved Christians­

feld, f 5- April 1907 paa "Bjerager Hovgaard" ved Odder, gift 28. Juni 1940 i Hørsholm med Viveque Lange f 10.

Juni 1918 i Slagelse.

Børn: 131 - 133

77 Niels JØRGEN Schultz-Petersen, Kaptajnløjtnant, f 8.

Septbr. 1908 paa "-Bjerager Hovgaard" ved Odder, gift 5.

Juni 1942 i Holmens Kirke, København med Birdie Voss Schrader f 30. Novbr. 1914 i Holmens Sogn, København.

Børn: 134 - 137

78 KAJ Nicolaj Forsberg Schultz-Petersen, Ekspeditionssekre­ tær i Finansministeriet, f 17. April 1911 paa "Bjerager Hovgaard", død 13. Marts 1973 paa Københavns Amts Syge­ hus i Gentofte, gift 30. April 1958 paa Søllerød Raadhus med JENNY Emma Rubin f 18. April 1918 i København.

Adoptivbarn: 138

79 KNUD Forsberg Schultz-Petersen, Direktør for og Medinde­

haver af Firmaet Hans Manicus & Co ApS, Kbhvn, f 27- Maj 1915 paa "Bjerager Hovgaard", gift 4. Juli 1948 i Nærum Kirke med Aase Christiansdatter Eitrem f 4. Maj 1917 i Oslo.

Børn: 139 - 140

Johanne Boesens 2 Børn (bemærk ny Stavemaade) med M. C. Dreyer (38):

80 Ann^Sofie "MUSSE" Boesen Dreijer, pensioneret Overlærer i Kbhvn, nu bosat i Fredericia, f 30. Jan. 1899 i Kolding.

81 JØRGEN Christian xsoesen Dreijer, Dyrlæge i Øster Tørslev, nu bosat i Faaborg, f 28. Septbr. 1903 i Kolding, gift 12.

Septbr. 1931 i Skt. Jakobs Kirke, København med Agnete Schultz f 22. Maj 1905 i Skt. Andreas Sogn, København, børn: 141 - 144

Andreas boesens 7 Børn med Caja Fryd (39)?

82 Ulrikka Eleonora "ELLINOR" Boesen f 21. Juni 1904 i Maribo, gift 9» Aug. 1927 i Nakskov med Poul Leuning Nørgaard, Proprietær paa "Lundegaard", Tune ved Hedehusene, Forfat­

ter, senere bosat i Virum, f 12. Novbr. 1899 i Hals.

børn: 145 - 146

83 GERHARD Johannes boesen, Direktør for A/S OTA, Kbhvn, f 1.

Juli 1905 i Maribo, død 21. Juli 1969 i Sorgenfri. Ugift.

(16)

84 Caja Gudrun Boesen f 4. Maj 1908 i Maribo, gift 15. Febr.

1939 i Rom, Italien med Antonio Lambert© Orsi, General, f 27» Maj 1895 i Cremona.

tjørn:- 147 - 148

85 HENWING Theodor Andreas Boesen, Landmand, Medindehaver af H. Boesen & Sons, Farmers i Fressingfield, Diss, Norfolk, England, f 25- Septbr. 1909 i Maribo, gift 6. April 1942 i St. Andrew's Kirke, Fressingfield med VIOLET Ivy Eileen Rudd, Medindehaver af Firmaet, f 20. Oktbr. 1925 i Rings-

field, Suffolk.

Børn: 149 - 151

86 PREBEN Kristian Frederik Boesen, Dr. med. dent., Special­ tandlæge i Gentofte, Master of Arts & Special examination Harvard University, Mass., USA, f 10. Maj 1913 i Maribo, gift 22. Juli 1944 i København (Ægteskab opløst) med Inge Kerland f 18. Septbr. 1920 paa Frederiksberg.

Børn: 152 - 154

87 Kirsten Camilla Boesen f 4. Maj 1915 i Nakskov, bosat i Vordingborg. Ugift.

88 Karen INGE Boesen f 22. Juni 1925 i Nakskov, gift 5- Maj 1949 i Rom, Italien med John Hugh Johnston Boyd, licened Aircraft Engineer, f 15. Juli 1916 i Shotts, Skotland, nu

bosat i Woodham, Weybridge, Surrey, England.

Børn: 155 - 156

Ulrik Boesens 5 Børn med Dagmar Jørgensen (40):

89 Inger Marie Boesen, Farmaceut, f 12. Septbr. 1901 paa

"•RR-rai (avga^-rd11 ved Hedehusene. Gift 50. Marts 1945 i Strib med Poul EBBE Gerstrup, Ekspeditionssekretær, f 8. Oktbr. 1912 i Faaborg. Bosat i Kolding.

90 Ulrik CHRISTIAN Boesen, Revisor, bosat José A. Guisasola, Provincia Buenos Aires, Argentina, f 12. Maj 1905 paa

"Rerslevgaard" ved Hedehusene. Gift 21. Marts 1955 i Byen Coronel Dorrego, Pcia Bs As med Elida Rasmussen f 4. Juni 1913 i Tandil, Pcia Bs As, død 1. April 1965 i Guisasola.

Barn: 157

91 Ellen Maren Christiane Boesen f 7. Marts 1908 paa "Peters- holm" ved Frederikssund, død i København, Urne nedsat 15.

Maj 1943 paa Strib Kirkegaard. Ugift.

Anna Randbølls 6 Børn med Peter Wolff (43)s

92 Otto Randbøll Wolff, Gaardejer, f 18. Maj 1900 i Faarup, gift 9. Septbr. 1935 med Klara Nielsen f 8. Jan 1906.

Børn: 158 - 161

(17)

93 Karen Sophie Wolff f 2. Febr. 1902 i Faarup, gift med Hjalmar Hinge, Plejer paa Skt. Hans Hospital, f 19.

Septbr. 1905.

Barn: 162

94 Astrid Wolff, Sygeplejerske, f 10. Decbr. 1904 i Faarup.

Ugift.

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt. Hans Hospital, f 6. Marts 1910, gift 30. April 1937 med Karen Margrethe Olsen f 15» Juni 1910.

Børn: 163 - 165

96 KIRSTEN Augusta Wolff, Sygeplejerske, f 1. Juni 1911 paa "Bramslevgaard". Ugift.

97 ELLEN Wolff, Sygeplejerske, f 23. April 1915 i Asfærg, gift med Alfred Rasmussen, Plejer paa Viborg Sindssyge­ hospital, f 15. Juni 1909.

Børn: 166 - 168

Viggo Randbølls 2 Børn med Melitta Moth-Lund og hans 3 Børn med Ella Carøe (45) s

98 Margit Randbøll f 6. Septbr. 1898 i Rønne, død 11. Jan.

1977 paa Københavns Amts Sygehus i Herlev, begr. i Balle­

rup. Gift 20. Pebr. 1926 i Anna Kirken i København med Rye Højland Eskildsen, Repræsentant, f 10. Septbr. 1903 paa Prederiksberg/København.

Børn: 169 - 170

99 Melitta "LITTE" Randbøll f 15. Decbr. 1899 i Rønne, død 19. Septbr. 1948 i Holte, gift 6. Oktbr. 1923 i Chicago, 111., USA med Volmer FLEMMING- Svanholm Jepsen. Grosserer i København efter, at Familien ca. 1932 vendte hjem, f 5. Maj 1895 i Randers.

Børn: 171 - 172

100 HANS Frederik Randbøll, handelsuddannet i Ind- og Udlandet, Prokurist i A/S Atlas, Maskinfabrikken, Kbhvn indtil 1.

Septbr. 1975. Har udgivet "Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll" (Langkjær 1956) samt i maskinskrevneUdgaver

"Slægten Randbøll" m. fl. F 5. Aug. 1907 i Stege, gift 27. Febr. 1943 i Holmens Kirke, Kbhvn (Ægteskab opløst 5. Marts 1954) med Dora Fabricius f 17. Aug. 1920 paa

"Nygaard", Beldringe Sogn ved Præstø.

Børn: 173 - 174

101 VIBEKE Randbøll, Fuldmægtig i Kjøbenhavns Handelsbank indtil 30. Juni 1972, f 16. Decbr. 1911 i Helligaands Sogn, København. Ugift.

(18)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

MAJA Randbøll, mangeaarig Assistent senere Overassistent i Forsvarets Civil- Undervisning, nu ansat i .Ballerup Skifteret, f 26. Novbr./i Skt. Markus Sogn, Frederiksberg.

Ugift. 1915

Ingeborg Randbøll Møllers 2 børn med Victor Madsen (48);

Folmer Randbøll Madsen, oprindelig boghandler, senere Ekspeditonssekretær i Dragør Kommune, f 26. Febr. 1906 i Dragør, gift 24. Marts 1932 i Dragør (Viet af sin Onkel

Pastor Carl Modeweg Hansen) med Else Riiber bidstrup, f 7. Febr. 1909 i København.

Børn: 175 - 176

Agnes Randbøll Madsen f 24. Juni 1909 i Dragør, gift 30. Aug. 1934 i Frederiksberg Kirke med Ib Rasmussen, Direktør, f 9- Juli 1910 i Svendborg.

Adoptivbørn: 177 - 178

Else Randbøll Møllers 2 Børn med Carl Modeweg Hansen (49):

Kai Modeweg-Hansen, Ingeniør, Skibskonstruktør, f 11.

Aug. 1903 paa baagø ved Assens. Gift 15» April 1934 med Else Meyn f 29. August 1909 i København.

børn: 179 - 181

Karen Modeweg-Hansen f 15. Juli 1904 paa baagø ved Assens.

Gerda Møllers 3 børn med Jens J. N. Weimann (53):

SVEND Johan Weimann, Fabrikant i Svendborg,.f 12. Oktbr.

1898 i Odense, gift 12. Oktbr. 1932 i Odense med Inger Marie Nielsen f 24. Juli 1908 i Horsens.

Børn: 182 - 184

^ens Johan "PER" Weimann, Forretningsmand i Argentina, f 26. Oktbr. 1900 i Odense, død 30. Marts 1974 i Argen­ tina, begr. i Søllerød. Gift i Argentina med Paula Rasmussen f 29. April 1898 i København.

Adoptivdatter: 185

Telze Weimann f 3. Jan.1906 i Odense. Bosat i København.

Har været gift.

Knud Møller og Gerda Lunns Adoptivdatter (55):

brita Møller f 1. Juli 1912 i København, gift 31. Oktbr.

1944 i Set. Pauls Kirke, Kbhvn med Ebbe Hamerik, Kompo­ nist, f 5. Septbr. 1898 i Kbhvn, død 12. Aug. 1951, for­ ulykket med egen baad i Kattegat.

(Har 2 Døtre, hvoraf den ældste birgitte nu fører det gamle Slægtsnavn Hamme-ri ch ).

(19)

Kirsten. Møllers 3 Børn med Hermann Schütze (56):

111 Marianne Schütze, Malerinde, f 21. Juli 1909 i Hamburg, gift 9. Juli 1939 paa Københavns Raadhus med Janos Hor- väth (Katolik), Teatermaler og Chefiscenesætter paa Na­ tionalteatret i Budapest, Ungarn, fra 1943 andre Steder, f 16. Febr. 1907 i Bukarest, Rumænien, død 19. Novbr.

1959 i København.

Barn: 1Ö6

112 Rolf Schütze, Billedhugger og Lærer, f 27. Juli 1911 i Hamburg» 1. G. gift 16. Maj 1959 i Skovshoved med Mette Lise von der Recke, Kunstnerinde, f 12. Aug. 1908 i Kø­ benhavn, død 22. Juli 1943 i Klampenborg. 2. G. gift 31.

Maj 1946 i Hørsholm med ELSEBET Maria Castenskiold, Maler­ inde, f 30. Novbr. 1923 i Klampenborg.

Børn: 187 - 191

113 Annelise Schütze f 9« Ju.li 1914 i Hamburg.

Barn: 192

Karl Oskar Fichs 3 Børn med Sigrid Malling (59):

114 Knud Fich, Landsretssagfører, f 23- Maj 1914 i København, 1. G. gift 4. Novbr. 1939 i København (.Ægteskab opløst) med HEBDA Maria Othilia Bohr Topsøe-Jensen f 10. Marts 1916 paa Frederiksberg. 2.G. gift 22. Juli 1958 i Gen­

tofte med Margaret "PEGGY" Hansen f. Healy f 22. Aug.

1922 i Newark, New Jersey, USA.

Barn: 193

115 Gudrun Fich f 13. Juni 1918 i København, gift 18. Maj 1959 i Kastels Kirke, Kbhvn med Erik Bondesen, Civilinge­

niør, Direktør, f 23- Juli 1915 i København.

Børn: 194 - 196

116 Dora Fich, Lærerinde, f 5« Decbr. 1922 i København, 1. G. gift 29. Juni 1945 (Ægteskab opløst) med Harald Storm Jensen f 4. April 1924 i Veerst. 2. G. gift

3U. Decbr. 1959 med Sven Drewsen (Navneændring 5. April 1957 fra Drewsen Christensen), Retsassessor i Gladsaxe Ret, f 15. Febr. 1920 i Hjørring.

Barn: 197

Helga Fichs 2 Børn med Asger Bonnevie (60):

117 Carl ERIK Bonnevie, Dommer, nu bosat i København, f 3« Maj 1904 i København, gift 30. April 1932 i Frederiks Kirke, Kbhvn med GERDA Johanne Jørgensen, Læge, f 13- Oktbr.

1903 i København.

Børn: 198 - 200

(20)

118 Poul Bonnevie, Professor, Overlæge, Dr. med., f 15- Juni 1907 i København, gift 13. Maj 1933 i Silkeborg med Ellen Haugen Johansen f 26. Marts 1905 i Silkeborg.

børns 201 - 204

Axel Møllers 2 Børn med Agnete Goos (63) t

119 Agnes Amalie "BUFFY" Randbøll Møller f 13. Febr. 1905 paa Frederiksberg/København, gift 18. Aug. 1927 i Vor Frue Kirke i København med Tage Nielsen Wulff, bank­

kasserer, bokschef, f 5. Juni 1898 i Hellerup.

Barn: 205

120 Axel BJØRN Randbøll Møller, Pianofabrikant, f 3. Marts 1907 paa Frederiksberg/København, gift 20. Marts 1940 paa Københavns Raadhus med Ellen Muller, f 2. Septbr.

1911 paa Rigshospitalet i København.

SLÆGTLED G

Ingeborg Müllers 2 Børn med Gustav Grüner (66):

121 Christian Gustav Ulrik Grüner, Oberst, Kammerherre, f 21. Jan,1913 i København, gift 12. April 1937 med Grete Esche f 14. Oktbr. 1915 i København.

børn: 206 - 208

122 ALICE Ingeborg Grüner, Læge, f 1. Febr. 1919 paa Frederiksberg/København.

Gudrun Müllers 4 børn med Henning Rottbøll (68):

123 Vibeke Rottbøll f 7♦ Septbr. 1914 paa børglum Kloster, gift 8. Aug. 1936 i børglum Kloster Kirke med Torben Jersild, Overlæge, f 18. Maj 1909 i København.

børn: 209 - 211

124 Gudrun Rottbøll f 16. Febr. 1916 paa "Christiansdal", Børglum Sogn, gift 17. Juli 1937 i Børglum Kloster Kirke med Johan From Steenstrup, Købmand, Borgmester i Holbæk, f 20. Aug. 1905 i Nexø, død 25. Juli 1971 paa Børglum Kloster.

Børn: 212 - 214

125 Christian Michael Rottbøll f 8. Juni 1917 paa "Christians­ dal" død 26. Septbr. 1942 i København - skudt som britisk Faldskærmskæmper (Captain in special Forces).

(21)

126 HENNING Nicolai Rottbøll, Hofjægermester, Godsejer paa Børglum Kloster f 23- Decbr. 1918 paa "Christiansdal", Børglum Sogn, gift 27. Maj 1944 i Brenderup med Vibeke Staffeldt f 20. August 1923 i Frederiksværk.

Børn: 215 - 219

Kirsten Müllers Barn med Aage Boserup: (69):

127 Lilian Boserup, Sygeplejerske, f 8. April 1920 paa

"Oregaard" ved Bogense, død 26. Novbr. 1947 i Kbhvn.Ugift.

Inger Johanne Schjørrings 2 Børn med Holger Bech (74):

128 Ole Galthen Bech, Ministerraad ved Europæiske Fællesmar­ ked, Bruxelles, f 22. Juli 1933 paa Bispebjerg Hospital, Kbhvn, 1. G. gift Januar 1961 i Skovshoved med Ellen Rindom f 6. Jan. 1936, død Januar 1969- 2. G. gift 11.

Septbr. 1970 paa Gentofte Raadhus med Lis Christiansen f 27. Juni 1945.

Børn: 220 - 223

129 Kirsten Galthen Bech, Lektor ved Aarhus Universitet, f 13. April 1943 paa Bispebjerg Hosp., Kbhvn. Ugift.

Elisabeth Schjørrings Barn med Erik Nellemann (75):

130 TOVE Elisabeth Johanne Nellemann f 10. Juli 1936 paa Bispebjerg Hospital, København, gift 22. Aug. 1958 i Holmens Kirke, København med Erik Holm, Civilingeniør, f 20. Maj 1930 i Hellerup.

Børn: 224 - 225

Erik Schultz-Petersens 3 Børn med Viveque Lange (76):

131 NIELS Erik Schultz-Petersen, cand. agro., Sekretær i LandOrugsraadet, f 25. April 1941 paa Kolding Sygehus gift 18. Septbr. 1971 i Gentofte Kirke med Thyra BENTE Møgelvang f 13. Febr. 1948 i Nykøbing Mors.

Børn: 226 - 227

132 Eva Schultz- Petersen, Jordemoder, f 27. Oktbr. 1946 paa Haderslev Sygehus, gift 1. Oktbr. 1974 i Braine- le-Comte, Belgien med Dominique Lemaigre f 9. Juni 1950 i Soignies, Belgien.

133 Henrik Schultz-Petersen, studerende, f 25- Marts 1952 paa Haderslev Sygehus.

(22)

Jørgen Schultz-Petersens 4 hørn med Birdie Voss Schrader (77):

134 Betzy ANNETTE Forsberg Schultz-Petersen? Korrespondent, f 1. Marts 1943 i Maglegaards Sogn, Københavns Amts, gift 7. Juni 1974 i Gentofte Kirke med Marie PHILIPPE Roy, Revisor, f 6. Oktbr. 1940 i ChSteauroux i Frankrig.

Barn: 228

135 STEEN Albert Forsberg Schultz-Petersen, cand. mag., f 8. Juni 1948 i Maglegaards Sogn, Københavns Amt, gift 9. Juli 1976 i Bazinghen i Frankrig med Beatrice

Decaudaveine f 27» Septbr. 1948 i Rosny i Frankrig.

136 MALTHE Johannes Forsberg Schultz-Petersen, Fritidspædagog, f 6. Oktbr. 1949 i G-entofte, gift 1. Novbr. 1970 i Allerød Kirke (Ægteskab opløst i 1976) med Jette Janurn, Social- raadgiver, f 7« Juli 1949-

Børn: 229 - 230

137 Thomas Forsberg Schultz-Petersen, stud, mag., f 26. Marts 1954 i Gentofte. Ugift.

Kaj Schultz-Petersen og Jenny Rubins Adoptivdatter (78):

138 Kathrine Charlotte Schultz-Petersen f 28. Juli 1959 i Kbhvn.

Knud Schultz-Petersens 2 Børn med Aase Christiansdatter Eitrem (79):

139 Henriette Forsberg Schultz-Petersen, handelsuddannet og Fritidspædagog, f 21. Maj 1949 i Vejle. Ugift.

140 Janicke Forsberg Schultz-Petersen, teknisk Assistent, Sekr, paa Teknisk Skole, f 23» Febr. 1953 i Vejle. Ugift.

Jørgen Dreijers 4 Børn med Agnete Schultz (81):

141 Find Dreijer, Læge, f 4. Febr. 1934 i Øster Tørslev, 1. G.

gift 19- Septbr. 1959 i Skanderborg Slotskirke med Lisø Thuse f 15. Oktbr. 1934 i Randers, død 19. Oktbr. 1974 i Øster Tørslev. 2. G. gift 18. Juli 1975 paa Borgmester- kontoret i Tvede pr. Randers med Tony Olesen f. Krogh f 30. Juni 1958 i Charlottenlund.

Børn: 231 - 236

142 Inge Viben Dreijer, Husholdningslærerinde, f 1.Oktbr. 1936 i Øster Tørslev, gift 27. Septbr. 1959 i Øster Tørslev med Anders Bendsen, Landbrugsteknikker, f 17. Aug. 1933 i Keldby.

Børn: 237 - 239

(23)

143 Morten Dreijer, Socialraadgiver, f 11. Novbr. 1939 i Øster Tørslev, 1. O. gift 11. Marts 1967 i St. Olai Kirke, Helsingør (Ægteskab opløst Juli 1969 i Nr. Lyn- delse) med Jette Jensen f 4. April 1941 i Helsingør.

2. G. giftForaar 1971 paa Københavns Raadhus (Ægteskab opløst Foraar 1973 i Bjedstrup) med Elisabeth Ovesen f 8. Januar 1946 i Vodskov. 3. O "papirløst" med Annegrete Dyg Sørensen f 1. Jan. 1950 i Hjørring.

Børn: 240 - 241

144 Elisabeth Dreijer, Sygeplejerske, f 22. Marts 1945 i Øster Tørslev. Ugift

Ellinor Boesens 2 Børn med Poul Leuning Nørgaard (82):

145 Bente Vibeke Nørgaard f 27- Juli 1929 i Frederiksberg Sogn/København. 1. G. gift 4. Febr. 1954 i Helligaands Kirke, Kohvn (Ægteskab opløst) med Palle Lønborg-Madsen, Civiling., f 17. Febr. 1927 i Danzig. 2.G. gift 11. Maj 1964 borgerligt i Danmark med Charles Robert Giovetti, f 1. Aug. 1913 maaske i Kenya, bosat i Luanda, Angola.

Børn: 242 - 243

146 Peter Christopher Leuning Nørgaard, Trafikkontrollør i SAS, f 8. Maj 1933 i Trinitatis Sogn, Kbhvn. Ugift.

Caja Gudrun Boesens 2 Børn med Antonio Lambert^ Orsi (84):

147 Renato Orsi, Arkitekt, f 5. Maj 1940 i Rom. Ugift.

148 Alberto Orsi, Doktor i Økonomi og Handel, ansat i Drédit Commercial de France, Filialen i Rom, f 24. Novbr. 1943 i Rom. Ugift.

Henning Boesens 3 Børn med Violet Rudd (85):

149 nryan Gerhard Andreas Boesen, Medindehaver af H. Boesen

& Sons, Fressingfield. Premierløjtnant i den kgl. danske Livgarde, f 8. Maj 1943 i Vales Hall, Fressingfield, Diss.

Gift 13. April 1968 i Radcliffe on Trent, Nottinghamshire med Andrea Vera Shaw f 13 • Marts 1945-

Børn: 244- 246

150 ^-aren Violet Victoria Boesen, Bankfunktionær, Medindeha­

ver af H. Boesen & Sons, f 30. Aug. 1945 paa Westwood House, Ureat Ryburgh, Fakenham, Norfolk. Ugift.

151 Andreas Kevin Hugh Boesen, Medindehaver af H. Boesen &

Sons, f 27. Novbr. 1949 paa Westwood House, Great Ryburgh, Fakenham, Norfolk. Ugift.

(24)

152

153 154

155

156

157

158 159 160 161

162

163 164 165

166 167 168

Preben Boesens 3 børn med Inge Merland (86):

ANNETTE Christine Boesen, Lægesekretær, f 1. Juni 1948 i Djursholm, Sverige, gift 18. Juli 1970 i Søllerød Kirke med JAN Otto Teller, Bogtrykker, f 8. Maj 1944 i Kbhvn.

CHARLOTTE Irene Boesen, studerende, f 29« Decbr. 1951 i Lund, Sverige. Ugift.

Carl CHRISTIAN Frederik Boesen, studerende, f 29. Novbr.

1959 i Genéve, Svejts.

Inge Boesens 2 Børn med John Hugh Johnston Boyd (88):

Caroline Boyd, higher National Diploma in Business

Studies, f 21. Juni 1952 i Milano, Italien, gift 24. Aug.

1974 i Woodham, Weybridge, Surrey, England med Dr. in Medicine Philip Russell Smith, Bachelor of Surgery, Member of the Royal £ollege of Physicians, f 29. Novbr.

1948 i Great Crosby, Liverpool,. England.

Rosemary Boyd, Second year Student Nurse at Guy's

hospital, London, f 26. Juni 1957 i London, England. Ugift.

Ulrik Christian Boesens Barn med Elida Rasmussen (90):

Arvid Ulrik Boesen, Revisor og Forsikringsekspert i José A. Guisasola, Pcia ns As, Argentina, f 20. Oktbr. 1938 i Guisasola, gift 14. Septbr. 1964 i Byen Gonzalez Chaves, Pcia Bs As med Mercedes Villamafie f 24. Aug. 1942.

Adoptivsøn: 247

Otto Randbøll Wolffs 4 Børn med Klara Nielsen (92):

Jane Wolff f 4. Juni 1939.

Anna Wolff f 3- Juni 1940.

Disbeth Wolff f 25« Febr. 1942.

Tove Wolff f 6. Maj 1943-

Karen Sophie Wolffs Barn med Hjalmar Hinge (93):

lb Hinge f 19. Septbr. 1933

Carl L.A. Randbøll Wolffs 3 Børn med Karen Margrethe Olsen (95):

Torben Randbøll Wolff f 2. Aug. 1938.

Niels Randbøll Wolff f 19. Septbr. 1940.

Søren Randbøll Wolff f 26. Juni 1943«

Ellen Wolffs 3 Børn med Alfred Rasmussen (97):

Vibeke Wolff Rasmussen f 14. Juni 1941.

(25)

Margit Randbølls 2 Børn med Rye Højland Eskildsen (98);

169 Birthe Højland Eskildsen f 6. Septbr. 1926 i København, død 3. Aug. 1976 i Gladsaxe Sogn, begr. i Ballerup. 1.

G. gift 19. Oktbr. 1946 i Brønshøj Kirke (Ægteskab op­ løst i 1950) med Johan Dreyer Hansen. 2. G. gift 24.

Oktbr. 1951 med HENNING Knud Knudsen, Frisørmester, f 14. Novbr. 1916 i Skt. Stefans Sogn, København.

Barn: 248

170 Karen Højland Eskildsen, Overassistent paa Rigshos­ pitalet, København, f 17- Oktbr. 1928 i Kø-benhavn.

Barn: 249

Melitta Randbølls 2 Børn med Flemming Svanholm Jepsen (99):

171 Melitta "LITA" Svanholm Jepsen f 20. Maj 1924 i Chicago, 111., USA. Kom ca. 1932 til Danmark, gift 6. Jan. 1949 i Søllerød Kirke med FLEMMING Frederik Blucher, Arkitekt, f 16. Juli 1922 i Trinitatis Sogn, København. Begge udvandret Jan. 1949 til Chicago og senere flyttet til Redwood City, Californien.

nørn: 250 - 252

172 ALLAN Flemming Svanholm Jepsen f 24. Decbr. 1926 i

Chicago, 111., USA, døbt 4. Oktbr. 1941 i Søllerød Kirke.

Kom ca. 1932 til Danmark, men udvandrede ca 1945 til USA.

Var 1952 amerikansk Militær i Kaiserslautern, Tyskland.

Gift Foraar 1954 med Mary Lue Artleano f 9- Novbr. 1923 i Melton, Tennessee, USA. Boede i 1963 i Skokie, 111.

Børn: 253 - 254

Hans F. Randbølls 2 Børn med Dora Fabricius (100):

173 ELLEN Vibeke Randbøll, Industrilaborant, f 8. Decbr.1943 i Hellerup Sogn, gift. 2. Oktbr. 1965 i Skt. Jakobs Kirke, Kbhvn med AXEL Frits Købler, Urmagermester i Rødovre

Centret ved Kbhvn, f 21. Decbr. 1938 i Aarhus Domsogn.

Børn: 255 - 256

174 IDA Charlotte Randbøll, Laborant med Mikrobiologi som Speciale, f 3. Febr. 1948 i Hellerup Sogn, gift 28. Juni 1969 i Messias Kirke, Gentofte Kommune med JØRGEN Peter Vedel, Ingeniør, f 13. Decbr. 1946 i Hellerup Sogn- Børn: 257 - 259

(26)

Folmer Randbøll Madsens 2 Børn med Else Riiber Bidstrup (103):

175 Kirsten Randbøll Madsen, Advokat 1969» f 8. Maj 1934 i København, gift 17« Oktbr. 1953 i Dragør Kirke med Jens Frederik Gabe, Kriminaldommer i Slagelse, f 15. Septbr.

1929 paa Frederiksberg/København.

Børn: 260 - 262

176 Christian Randbøll Madsen f 22. Decbr. 1946 i Frederiks­

berg Sogn/København, død 4. April 1957 i Rødbyhavn.

• Agnes Randbøll Madsen og Ib Rasmussens 2 Adoptivbørn (104):

177 Niels Rasmussen f 18. Juni 1945 paa Rigshospitalet, Kbhvn.

178 Gurli Rasmussen f 13« Septbr. 1948 i Grundtvigs Sogn, Kbhvn.

Kai Modeweg-Hansen 3 Børn med Else Meyn (105):

179 Niels Modeweg-Hansen, Civilingeniør, f 17. Maj 1936 i Helsingør, gift 16. Maj 1964 i Holte Kirke med Nelli Frederiksen f 23« Oktbr. 1942 i Virum Sogn.

Børn: 263 - 264

180 Annelise Modeweg-Hansen f 25. Juni 1937 i Helsingør, død 28. Febr. 1938 i Helsingør.

181 Jens Modeweg-Hansen, Ingeniør, f 16. Septbr. 1942 i Helsingør, gift 17. Septbr. 1963 i Nærum Kirke med Karin Krontoft f 13. Maj 1944.

Børn: 265 - 267

Svend Weimanhs 3 Børn med Inger Marie Nielsen (107):

182 Hanne Weimann f 3. Oktbr. 1938 i Odense, gift 30. Maj 1963 i Stenstrup med Niels Christian Ulrich, Skovridder, f 7• Marts 1938 i Skjoldemose ved Stenstrup.

Børn: 268 - 270

183 Gerda Weimann f 26. Marts 1943 i Svendborg, gift 1. Juli 1966 i Svendborg med Jørgen Bjørnbak Hallstein, Direktør, f 11. Oktbr: 1941 paa Frederiksberg/København.

Børn: 271 - 272

184 Svend Johann Weimann, Disponent, f 25. Septbr. 1945 i Svendborg, gift 30. Septbr. 1972 i Svendborg med Madeleine Treschow f 26. Jan. 1949 i Svenstrup ved Mariager.

narn: 273

(27)

Jens Johan Weimann og Paula Rasmussens Adoptivdatter (108);

185 Ida Telze Weimann gift med Fabrikant Tomas, Cordoba, Argentina.

Marianne Schützes ±)arn med Janos Horvdth (111): .

186 Milica Horvdth f 29« Aug. 1959 i København, gift 9- Decbr. 1961 i Holmens Kirke, København med Svend Broberg, Orlogskaptajn, f 12. Juli 1953 i Ordrup.

børn: 274 - 275

' Rolf Schützes 2 Børn med Mette Lise von der Recke og hans 5 Børn med Elsebet Castenskiold (112):

187 Ida Schütze, Filmscensor, f 24. Oktbr. 1940 paa Frederiks- berg/Kbhvn, gift 12. Aug. 1961 i Hørsholm med Keld

Zeruneith, mag. art., Universitetslektor, f 19. Marts 1941 i København.

Børn: 276 - 278

188 Niels Christian Schütze, Arkitekt, M.A.A. (-“edlem af Akademisk Arkitektforening), f 9- Juli 1945 i Køben­

havn. Ugift.

189 Peter Schütze, cand. polit., f 50. Oktbr. 1948 i Hørs­ holm, gift 27. Jan. 1968 i Hørsholm med Anne “arie Olsen, Lærer, f 19. Aug. 1949 i Vedbæk.

Barn: 279

190 Henrik Schütze, Lærer, f 7. Novbr. 1951 i Hørsholm.Ugift.

191 Rolf Schütze f 12. Jan.1959 i Hørsholm.

Annelise Schützes Barn (115):

192 MORTEN Leif Schütze, Svagstrømsteknikker, f 18. Decbr.

1947 paa Rigshospitalet, København. Ugift.

Knud Fichs Barn med

Hedda Topsøe-Jensen (114):

195 Karsten Fich f 7. Septbr. 1942 1 København. Ugift.

Gudrun Piens 5 Børn med Erik Bondesen (115):

194 Ulrik nondesen, Advokat, f 15. Juni 1940 i Kbhvn, gift.

16. Juli 1966 hos Sognefoged i Karlebo med Irene Kaastrup- Olsen, Indretningsarkitekt, f 2. Marts 1941 i København.

Børn: 280 - 281

(28)

195 Ditlev Bondesen, Advokat, f 19» Aug. 1943 i København, gift 19. Aug. 1972 i Holmens Kirke, Kbhvn med Vibeke

"VIBE" Toft-Nielsen, Fysioterapeut, f 9« Novbr. 1948 i København.

børn: 282 - 282a

196 Stig .Bondesen, Læge, f 22. Novbr. 1946 i København, gift 17. Decbr. 1966 i Set. Andreas Kirke (katolsk), Ordrup (Ægteskab opløst 1974) med Vicke Philip Sørensen f 16. Marts 1948 i Stockholm.

Barn: 283

Dora Fichs Barn med

Harald Storm Jensen (116):

197 Henrik Fich (Navneændring fra Storm Jensen) f 30. Maj 1947 i Kbhvn, gift 31. Maj 1969 (Ægteskab opløst 3. Maj 1974) med Karin Hansen f 3• Marts 1943 i Newark, USA.

(Datter af Knud Fichs anden Hustru i hendes første Ægteskab) Erik Bonnevies 3 Børn med

Gerda Jørgensen (117)?

198 Peter Bonnevie, cand. jur., Fuldmægtig i Rigsrevisionen, f 29. Maj 1933 i Garmsons Sogn, København, gift 14. April 1963 i Mern (Ægteskab opløst) med Else Madsen, Revalide­

ringskonsulent, f 23« Decbr. 1938 i København.

Børn: 284 - 285

199 Kirsten Bonnevie, Lægesekretær,f 26. Oktbr. 1935 i Gar­

nisons Sogn, -^bhvn, gift 2. Juni 1955 i Rudkøbing med Frode Svend Peytz, Speciallæge i Gentofte, f 24. April 1927 i Rudkøbing.

Børn: 286 - 287

200 Else Bonnevie, Sekr. i Miele Maskiner A/S, f. 2. Maj 1939 i Thorshavn, Færøerne, gift 19. Febr. 1966 paa Gladsaxe Borgmesterkontor med Moshe Pais, Arkitektur- modelbygger, f 26. Jan. 1939 i Cairo, Ægypten.

Børn: 288 - 289

Poul Bonnevies 4 Børn med Ellen Haugen Johansen (118):

201 Birgitte Bonnevie, fotografuddannet, f 22. Jan,1936 i Skt. Markus Sogn, Frederiksberg, gift 10. Maj 1973 i Nøddebo med Per Vilhelm Bruel, Civiling., Dr. tech., Direktør, f 6. Marts 1915 i København.

Barn: 290

(29)

202 Asger Bonnevie, 1. Reservelæge paa Rigshospitalet, f 12. Marts 1938 paa Rigshospitalet, København. Ugift.

203 Olaf nonnevie, 1. Reservelæge paa Hvidovre Hospital, f 12. Oktbr. 1940 paa Rigshospitalet, Kbhvn, gift 6.

Juli 1965 paa Frederiksberg med Anne-Marie Marguerite Østergaard, Ergoterapeut, f 26. Novbr. 1941 i Kbhvn.

børns 291 - 293

204 Troels Bonnevie, bogtrykker,Direktør, f 15. Decbr.

1948 paa Rigshospitalet, København, gift 20. Novbr.

1971 i København med Inger Ewertsen, Hospitalslabo­ rant, f 5. Decbr. 1947 i Virum.

Børn: 294 - 295

Agnes Amalie Randbøll Møllers Barn med Tage Nielsen Wulff (119):

205 Niels STEEN Randbøll Wulff, Salgschef, f 13. Aug. 1929 i Trinitatis Sogn, Kbhvn, gift 28. Maj 1954 i Søllerød Kirke med Ruth Pedersen f 12. Decbr. 1932 i Timotheus Sogn, København.

Børn: 296 - 297

SLÆGTLED H

Gustav Grüners 3 Børn med Grete Esche (121):

206 Hans Georg GUSTAV (i Familien kaldet Trolle) Grüner, Kaptajn i Livgarden, f 10. Jan. 1944 i København, gift 24. Aug. 1974 med Kirsten Hedebol Mortensen f 17. Jan.

1939 paa Frederiksberg/København.

207 Annelise (i Familien kaldet Trille) Grüner f 29. Oktbr.

1946 i København, gift med HENRIK Eigil Wern, gefragter, f 2. Febr. 1941 paa Rigshospitalet i København.

2 Børn - begge født i Bangkok.

208 Niels Christian (i Familien kaldet Tajne-) Grüner f 1.

Maj 1948 i Kbhvn, gift 21. Aug. 1971 med HANNE Cecilie Krarup f 3. Juni 1949 i Hørdum Sogn, Thisted Amt.

2 Børn.

Vibeke Rottbølls 3 Børn med Torben Jersild (123):

209 Peter Jersild, Civiløkonom, HD, f 16, Maj 1938, gift 28. Marts 1964 i Middelfart med Karin Bryde Petersen f 26. Febr. 1942 i Middelfart.

1 Barn.

(30)

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Ole Jersild, cand. jur., Advokat, f 14. Febr. 1940 i København, gift 20. April 1968 i Holmens Kirke, Køben­

havn med Lis Bahl Jensen f 28. Marts 1942 i Esbjerg.

Henrik Jersild, Journalist, f 15. Juli 1945 i Hellerup, gift 6. Juni 1975 i Kalundborg med Anne Seeberg Erland f 22. Decbr. 1945 i København.

Gudrun Rottbølls 3 -børn med Johan From Steenstrup (124):

Karin Steenstrup f 29» Aug. 1938 i Holbæk, gift 27.

Marts 1965 i Tveje Merløse ved Holbæk med Eric Kjær Olsen, Salgschef, f 7» Oktbr. 1932 i København.

2 Hørn.

Helle Steenstrup f 8. Marts 1940 i Holbæk, gift 6. Juli 1963 i Tveje Merløse ved Holbæk med OLE Alex Pagh-Schou, Major, f 13. Maj 1936 i København.

2 Børn.

Lennart Steenstrup, Merconom, Produktchef, f 12. April 1945 i Holbæk, gift 4. Maj 1967 i Frederiksberg Slots­

kirke med Dorte Grunnet f 8. April 1948 i København.

2 Børn.

Henning Rottbølls 5 -børn med Vibeke Staffeldt (126):

Christian MICHAEL Rottbøll, Ingeniør, f 27. April 1945 paa Børglum Kloster, gift 24. Juli 1971 i Aalborg med Anne Lorck f 13- Marts 1952 i København.

1 Barn.

Marianne Rottbøll, Sygeplejerske, f 9» Septbr. 1946 paa Børglum Kloster, gift 29. Marts 1969 i Børglum Kloster Kirke med Jesper Sederberg Olsen, Læge, f 19. Pebr. 1944 i København.

2 Børn.

Jørgen Ditlev Rottbøll, stud, mag., f 18. Juli 1949 paa Børglum Kloster, gift 31. Maj 1974 i Hirtshals med Lea Merete Hansen f 7- Febr. 1949 i Hirtshals.

1 Barn.

Preben Rottbøll, Arkitekt, Medlem af Akademisk Arkitekt­ forening (MAA), f 18. Aug. 1950 paa Børglum Kloster, gift 29. Maj 1971 i Børglum Kloster Kirke med Susanne Thomsen f 14. Decbr. 1950 i Sindal.-

2 Børn.

HANS Henning Rottbøll f 21. Septbr. 1961 i Hjørring.

(31)

220 221 222 223

224 225

226 227

228

229 230

231 232 233 234 235 236

237 238 239

Ole Galthen bechs 3 Børn med Ellen Rindom og hans barn med Lis Christiansen (128):

Lars bech f 22. Aug. 1963«

Sidsel Bech f 27- Aug. 1965.

Anne Katrine Bech f 2. Aug. 1968.

Eeter bech f 24- Juli 1972.

Tove Bellemanns 2 Børn med Erik Holm (130):

JACOB Erik Holm f 20. Juli 1961 i Helleruplund Sogn.

THOMAS Georg Holm f 28. Decbr. 1963 i Helleruplund Sogn.

Niels Schultz-Petersens 2 Børn med Bente Møgelvang (131):

Anne Therese Schultz—Petersen f 14. April 1972 i London, England.

Marie Louise Schultz-Petersen f 27. Decor. 1974 i London, England.

Annette Schultz-Petersens barn med Marie Philippe Roy (134):

CHRISTINA Elisabeth Roy f 12. Marts 1976 i Gen^ve, Svejts.

Malthe Schultz-Petersens 2 Børn med Jette Janum (136);

•Martin Forsberg Schultz-Petersen f 30. Septbr. 1969 i København.

Simon Forsberg Schultz-Petersen f 25. Febr. 1973 i Kbhvn.

Find Dreijers Børn med Lis Thuse og barn med Tonny f. Krogh (141):

Mads Dreijer f 20. April 1964 i Øster Tørslev.

Eva Dreijer f 4. Febr. 1966 i Øster Tørslev.

Søren Dreijer f 12. Jan. 1968 i Øster Tørslev.

Thorsten Dreijer ) f Marts 1970 paa Randers Sygehus.

Thomas Dreijer )

^ette Dreijer f 18. Aug. 1976 paa Randers Sygehus.

Inge Viben Dreijers 3 Børn med Anders Bendsen (142):

Mads bendsen f 24- Marts 1961 paa "Vosgaard" Raabylille, Mette bendsen f 16. Febr. 1963 " " " ^øen*

Thora Bendsen f 19. Novbr. 1964 11 " "

(32)

240 241

242 243

244 245 246

247

248

249

250 251

252

Morten Dreijers tjørn med E. Ovesen og med A. Dyg Sørensen (143);

Kikke Dreijer f 4. Novbr. 1970 paa Skanderborg Sygehus.

Kasper Dyg Sørensen Dreijer f 2. Juli 1974 paa Skander­

borg Sygehus.

Bente Vibeke Nørgaards 2 Børn med Palle Lønborg-Madsen (145):

Eva Lønborg-Madsen f 13. April 1956 i Trinitatis Sogn, København. Ugift.

Hans Lønborg-Madsen f 5. Oktbr. 1958 i Trinitatis Sogn, København. Forventer at blive Student Sommeren 1977 fra Herlufsholm Skole.

Bryan G. A. Boesens 3 Børn med Andrea Vera Shaw (149):

Annelise Boesen f 1. Pebr. 1971.

Joanna Lyn Boesen f 28. Aug. 1972.

Christian Gerhard Boesen f 27. Juli 1975.

Arvid Ulrik Boesen og Mercedes Villamanes Adoptivsøn (157):

Christian Andres;Boesen f 26. Juli 1973 i José A.

Guisasola, Pcia bs As, Argentina.

Birthe Eskildsens Barn med Henning Knudsen (169):

Per Højland Knudsen, Automobilsælger, f 17« Juli 1952 i Gladsaxe Sogn. Ugift.

Karen Eskildsens Barn (170):

Liselotte Eskildsen f 29- Marts 1954 paa Fødselsstif­

telsen, Kbhvn, gift 13« Oktbr. 1974 i Høje Taastrup Kirke (separeret) med DEREK Daniel Hornbøll f 15» Juli 1946 i Aberdeen, Skotland.

1 Barn.

MeUtta Svanholm Jepsens 3 Børn med Flemming Blucher (171):

Melita Blucher f 13. Juni 1950 paa Norsk-Amerikansk Hospital i Chicago, 111., USA. Ugift.

Janet Blucher f 18. Oktober 1951 paa Norsk-Amerikansk Hospital i Chicago, gift 24. Juni 1972 i Redeemer Lutheran Church, Redwood City, Californien med John Anthony Kedzior f 8. Juni 1942.

2 Børn,

Kristina "TINA" Blucher f 31. Maj 1956 paa Sequoia Hospital, Redwood City, Californien.

(33)

253 254

255 256

257 258

259

260 261 262

263 264

265 266 267

268 269 27o

271 272

Allan. Svanholm Jepsens 2 Børn med. Mary Lue Artleano (172).:

Mary Lue Jepsen f 17» Juli 1957 i Chicago, 111., USA.

Pige f 27. Aug. 1963.

Ellen Randbølls 2 Børn med Axel Købler (173)s Susanne Købler f 8. April 1968 i Glostrup Sogn.

Annette Købler f 23« Marts 1970 i G-lostrup Sogn.

Ida Randbølls 3 Børn med Jørgen Vedel (174)?

PETER Mikael Vedel f 6. Maj 1973 i Glostrup Sogn.

NINA Charlotte Vedel f 3. April 1975 i Glostrup Sogn, død 21. Juli 1975 i Vangede Sogn.

ANDERS Sørensen Vedel f 2. Novbr. 1976 i Glostrup Sogn.

Kirsten Randbøll Madsens 3 Børn med Jens F. Gabe (175):

Ja^Gabe f 23- Jan. 1958 i København.

Ida^abe f 6. Aug. 1959 paa Skt. Josef s Hospital, Kbhvn.

Allan Gabe f 17. April 1965 paa Københavns Amts Syge­

hus, Gentofte.

Niels Modeweg-Hansens 2 Børn med Nelli Frederiksen (179):

Helene Modeweg-Hansen f 13. Juni 1966 i Virum Sogn.

Lars Modeweg-Hansen f 4. Jan. 1971 i Hørsholm Sogn.

Jens Modeweg-Hansens 3 Børn med Karin Krontoft (181):

Michael Modeweg-Hansen f 28. Febr. 1964 i Virum.

Mogens Modeweg-Hansen f 29. Maj 1968.

Marianne Modeweg-Hansen f 21. Septbr. 1972 i Aarhus.

Hanne ffeimanne 3 Børn med Niels Christian Ulrich (182):

Camilla Helene Ulrich f 14. “‘arts 1964 i Svendborg.

Anders Christian Ulrik f 17. Jan. 1967 paa Ceylon.

Nanna Birgitta Ulrich f 31. Juli 1968 i Chile.

Gerda Weimanns 2 Børn med

Jørgen Bjørnbak Hallstein (183):

Christian Hallstein f 18. Jan. 1968 i Glostrup.

Caroline Hallstein f 8. Novbr. 1969 i Glostrup.

(34)

273

274 275

276 277 278

279

280 281

282 282a

283

284 285

286 287

288 289

Svend Johann Weimanns Barn med Madeleine Treschow (184):

Johan Weimann f 1. April 1974 i Svendborg.

Milica Horvdths 2 Børn med Svend Broberg (186);

Kirsten Horvath Broberg f 6. Decbr. 1962 i København.

Liselotte Horvath Broberg f 15» Juli 1964 i København.

Ida Schützes 3 Børn med Keld Zeruneith (187)»

Mette Elise Zeruneith f 27. Febr. 1965 i Charlottenlund.

maria Katrine Zeruneith f 4. Aug. 1967 i Charlottenlund.

Julie Zeruneith f 15. Novbr. 1970 i Hørsholm.

Peter Schützes Barn med Anne Marie Olsen (189)s Henriette Schütze f 7. Juli 1968 i Charlottenlund.

Ulrich Bondesens 2 Børn med Irene Kaastrup-Olsen (194):

Regitze Bondesen f 18. Maj 1967 i København.

Mikkel nondesen f 21. Pebr. 1972 i København.

Ditlev .bondesens 2 Børn med Vibeke Toft-Nielsen (195):

Nikolaj .bondesen f 3- Decbr. 1973 i København.

Dreng f 17. Marts 1977.

Stig Bondesens Barn med Vicke Philip Sørensen (196):

Camilla Bondesen f 5- Juli 1967 i Helsingør.

Peter Honnevies 2 Børn med Else Madsen (198):

Per nonnevie f 8. Novbr. 1963 i Ribe.

Claus Bonnevie f 10. April 1966 i Ribe.

Kirsten Bonnevies 2 Børn med Frode Svend Peytz (199):

Henrik Nicolai Peytz f 3. Novbr. 1959 i Hellerup.

Christian Frode Peytz f 7. Decbr. 1965 paa Rigshos­

pitalet, København.

Else nonnevies 2 Børn med Moshe Pais (200):

Uri Pais f 29. Novbr. 1967 j paa Københavns Amts Thalia Pais f 29. Marts 1970 ) Sygehus i u-entofte.

(35)

290

291 292 293

294 295

296 297

Birgitte Bonnevies Barn med Per Vilhelm Brüel (201):

Peter Brüel f 16. Juli 1975 i Gentofte.

Olaf Bonnevies 3 Børn med Anne-Marie Østergaard (203):

Katrine Bonnevie f 28. Juni 1967 paa Frederiksberg Hospital.

Kasper Bonnevie f 26. Decbr. 1969 " "

Klaus Bo Bonnevie f 23. Juni 1972 " "

Troels Bonnevies 2 Børn med Inger Ewertsen (204):

Lise Bonnevie f 23« Novbr. 1973 paa Øresundshospi- talet, Sions Sogn, København.

Nina Bonnevie f 25- Juni 1975 i Virum.

Steen Randbøll Wulffs 2 Børn med Ruth Pedersen (205):

Susanne Wulff f 22. April 1956 i Flintholm Sogn, Vanløse. Michael Wulff f 6. Maj 1958 i Lyngby Sogn.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og