• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

over

Slægten FRISCH

udarbejdet paa Grundlag af

Stamtavle over Familien Frisch, Kbh. 1872 og suppleret af

Henning F. Kiær.

København 1959

(3)

over

Slægten FRISCH

udarbejdet paa Grundlag af

Stamtavle over Familien Frisch, Kbh. 1872 og suppleret af

Henning F. Kiær.

København 1959

(4)

of

the family FRISCH

prepared on the basis of

a Genealogical Table of the family Frisch Copenhagen 1872 supplementet by

Henning P. Ki ær.

Copenhagen 1959

(5)

Der findes - saavel i Danmark som i Norge og Tysk­

land - adskillige Slægter af Navnet FRISCH, men de er uden paaviselig Forbindelse med den her behandlede Slægt.

Denne Stamtavle er en Videreførelse af den ”Stam­ tavle over Familien FRISCH” som blev udgivet afRegistra­ tor P.N; Bahr i 1872. Jeg har bestræbt mig for at give saa fyldige Oplysninger som muligt, særlig om de ældre Slægtled, hvor Oplysningerne er vanskeligst tilgængelige.

Af Hensyn til Slægten i England og Amerika er Oplys­ ningerne om disse Medlemmer skrevet paa Engelsk.

For Fejl og Trykfejl beder jeg paa Forhaand om Und­

skyldning og vil være taknemmelig for Oplysninger om sådanne.

Preface.

In Denmark as well as in Norway and Germany there are several families by the name of Frisch but there is no proved connection with the family dealt with here.

This Genealogical Table is a development of the table of the family Frisch published by the registrat P.N. Bahr in 1872. I have aimed at giving thefullest possible informa­

tion particularly regarding the older generations where information is most difficult to come by.

Having regard to members of the family in America and England the informations concerning these members are in English.

I apologize for any possible errors in printing as other­

wise and would be grateful for corrections.

(6)

* gift med

f. født + død

1690 $4/3 døbt, trolovet, begravet paa denne dato 24/3 født, viet, død denne dato

EM 1, 2 Erindringsmedaille 1848-50, 1864.

Numrene angiver: Løbenummer, Rækkefølge iKuldet, For­

ældrenes

Løbenummer. f.Eks. 208. d. (150) betyder: Løbe- numn>er 208 i Stamtavlen, Nummer 4 i Kuldet, Barn af

Løbenummer t^O.

Abbreviations.

* married to b. born

+ deceased

1690 24/3 baptized, betrothed, buried on this date 24/3 1690 born, married, deceased on this date EM. 1, 2 war medal 1848-50, 1864.

Denotations. .

The numbers denote: Serial number, sequence of brothers and sisters, serial number of the parents, f. i. 208 d. (150)

denote: Serial number 208 inthe Genealogical Table, number 4 of brothers and sisters, child of serial number 150.

(7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. erpOTQi-b(DCLOCrporqHCDQ.O

1. Slægtled.

Hinrich Frisch var Sukke r raf finad ør i Hamburg og fik, som fremmed, Borgerskab (Grossbürgerrecht) den 24. Oktober 1625 mod Erlæggelse af 50 Reichsthaler. Som Borgen for ham optraadte ved denne Lejlighed Claus Frische, formodentlig hans Broder.

Hinrich Frisch ejede ikke Grundejendom i Hamburg, og ingen af Børnene havde Formyn­

dere i Hamburg. Hvorfra han kom vides ikke. Ved det sidste Barns Daab var Faderen død, hvilket fremgaar af Daabsbogen, saa han må være død i 1641, Familien er anta­

gelig efter hans 2. Kones andet Ægteskab flyttet til Altona. 1).

* 1. Hustruens Navn er ubekendt.

* 2. Anna Rüters, 1629 30/8 (St. Katharina).

Efter hans Død ægtede Enken Hinrich von Petkun. 2).

Lysning ikke fundet i Hamburg.

Børn: 2-8.

2. Slægtled.

a (1) Caspar Frisch, f. i Hamburg, 1629 13/1 (St. Katharina). Blandt Fadderne ved hans Daab ses Caspar Frisch, antagelig Farbroderen.

b (1) Elisabeth Frisch, f. i Hamburg, 1630 26/9 (St. Katharina). * 18/5 1650 Altona Peter Vosbahr.

(1) Lutke Frisch, f. i Hamburg, 1634 6/9 (St. Katharina).

(1) Johann (Johannes) Frisch, f. i Hamburg, 12/3 1636 (St. Katharina). Kom i 1654 til Gymnasiet i Hamburg, studerede Theologi i Wittenberg, hvor han deponerede 1659. 1).

I 1661 blev han 1. Diakon og Eftermiddagspræst ved Trefoldighedskirken i Altona. Han havde i Aarenes Løb en Del Kompetancestridigheder med Borgmestrene i Altona. Han døde 30/8 1692 og blev 4/9 bisat i Familiebegravelsen i Kirken. Et Brystbillede af ham fandtes i Kirken, som blev nedrevet ca. 1760. 2). * Margrethe Koch, f. ca. 1640 + 24/8 1713, Datter af Bleger Heinrich Koch og Hustru Margaretha Mester.

Børn: 9-15.

(1) Anna Frisch, f. i Hamburg, 1638 24/3 (St. Nicolai).

(1) Tochter Frisch, f. i Hamburg, 1640 2/4 (St. Nicolai) + 1713 30/8.

(1) Cillie Frisch, f. i Hamburg, 1641 5/10 (St. Nicolai).

3. Slægtled.

(5) Johan Bartholt Frisch, f. 1668 2/3 + 1670 16/10.

(5) Anna Dorothea Frisch, f. 1669 6/9 + 1699 12/7.

(5) Rudolph Frisch, f. 1671 25/2 + 1671 22/4.

(5) Elisabeth Frisch, f. 1672 10/9.

(5) Jürg. (Georg) Diderich Frisch, f. i Altona 26/10 1674 + 9/7 1721. Student i Hamburg.

Studerede Jura 1693-96. 1697-1709 var han Sekretær hos Landdrosten i Pinneberg, og blev 12/3 1709 Kammerer i Altona. 21/1 1710 søgte han om Forbedring af sin Lønning, hvilket blev ham tilstaaet. Indstillingen er bilagt med hans egenhændige Ansøgning. I 1714 blev han indstillet til at benaades med Kammerraad-Titlen, og Overpræsidenten i Altona, Grev Renentlau, skriver i Indstillingen om ham: "der Cammerierer Georg Dietrich Frisch ind der Stadt Altona viele Jahr in Eur. KÜnigl. Mayst. Dieneste gestan­

den, und sich alle Zeit als ein getrauerund rechtschaffener Diener aufgeführt, sonsten auch bey der Schwedischen Invasion nicht allein viel Ungemach gehabt, sondern auch grossen Schaden erlitten hätte..."

4. Maj 1714 blev han Kammerraad. 1713-1721 var han Amtsforvalter i Amterne Trittau og Steinbech. Ansøgning 13/3 1713.11718 nedsattes der en Kommission til Undersøgelse af hans Embedsførelse. Undersøgelsen afsluttedes den 29/7 1720 med kg. Resolution hvori det hedder, at han skal indbetale 8309 Rdlr 30 sk., som ikke er inddrevet, til Rendsborg Kasse, dog med Regres til en Del Mennesker, der ikke har betalt. Hans Embedsførelse betegnes som "ubel", men han bliver i Embedet. Grunden synes at være de vanskelige Tider efter den svenske Invasion. 2).

* 1. 4/10 1706 med Catharine Finck, f. 1689 + 25/6 1707, Datter af "Juris Practicus"

Petrus Finck i Altona og Hustru Anna Catharina von Bahlen. 3).

* 2. 19/10 1708 med Augusta Dauw f.c. 1686 + 1731 31/7, Datter af Cancelleriraad og Amtsskriver Marcus Dauw i Rendsborg og Hustru Sophie Hedevig Pieper.

Børn: 16-25.

(5) Johann Hinrich Frisch, f. 1676 31/5. Gift. Konens Navn kendes ikke.

(5) Hinrich Frisch, f. 1677 26/9. Gift 2 gange. Konernes Navne kendes ikke, men den første døde 1708 29/9 og den anden 1712 3/6.

4. Slægtled.

(13) Anna Catharine Frisch, f. 23. Maj 1707 + 24. s.M.

(13) Hartvig Marcus Frisch, f. 26/10 1709 + i Helsingør 23/11 1781. Han var antagelig Student fra Altona og blev 26/2 1739 ansat som Protokollist og Skriver ved Øresunds Toldkammer, hvor han øjensynlig var ansat i anden Stilling. 1). Her, ved Øresunds Told­

kammer, fik han sit Livs Virkefelt. I 1747 var han Cancellie-Assessor og den 30/10 1754 blev han udnævnt til Toldinspektør. 2). 19/1 1759 blev han Cancelliraad, 1/11 1765 Justitsraad og 12/5 1779 Etatsraad. 3). Fra Embedet som Protokollist blev han 23/11 1776 efter Ansøgning afskediget, og hans Søn Hartvig Marcus blev ansat i dette Embede.

(8)

Dette blev dog kun midlertidigt. Generaltoldkammeret anfører i sin Indstilling ved denne Lejlighed, at Sønnen har forrettet Embedet under hans Opsigt i et Par Aar, og at det nu

"i en Alder af 67 Aar og efter at have forrettet samme i 37 Aar, falder Supplicanten saa meget mere besværligt, som han, en født Holstener, ikke er saa vel øvet som Sønnen i det danske Sprog, hvilket for nærværende Tiid ved adskillige Expeditioner, efter hans Anførende, skal bruges mere end til forn." 4). I 1749 blev der ført Proces imod ham, og han dømtes til at betale 94 Rdlr. til Helsingørs Magistrat. Sagen forholdt sig som følger:

18. c (13)

19. d (13) 20. e (13)

21. f (13) 22. g (13)

23. h (13) 24. i (13) 25. k (13)

26. a (17) 27. b (17) 28. c (17) 29. d (17) 30. e (17)

Kong Christian VI havde i 1740 henlagt Direktionen over Helsingørs Færgelaug, som ellers havde sorteret under Magistraten, under Direktøren for Sundtolden. Gehei- meraad v. Osten. Denne havde overdraget Frisch at være Protokollist for Færgelauget, og Lauget havde frivilligt (herom Laugets Erklæring) ydet ham en Godtgørelse derfor.

Denne Godtgørelse, der i Aarenes Løb var blevet til 94 Rdlr,, krævede Magistraten sig tilkendt, fordi Lauget egentlig sorterede under denne. Retten gav Magistraten Medhold.

Baade v. Osten og Frisch søgte at faa denne Afgørelse omstødt, men forgæves. Ved Sagen findes 4, på Tysk affattede, egenhændige Indlæg af Frisch. 5).

Stillingen som Toldinspektør ved Øresunds Toldkammer synes at have været ret indbringende, idet han, foruden at opdrage en stor Børneflok, ved sin Død ifølge Toldkammerets Skifteprotokol efterlod sig et stort og righoldigt Indbo samt en Gaard i Kongensgade. Boet blev opgjort til 21024 Rdlr. 4 Mrk. 2 Sk., som deltes imellem de 10 Børn, der overlevede ham, Sønnerne fik hver godt 2550 og Døtrene 1802 Rdlr. 6).

* 1. ca. 1737 med Sophie Barbara Henrici, f. 1715 + 9/11 1745 i Helsingør. Datter af Hr. Henrici, i Haderslev og Hustru f. Revend.

Børn: 26-30.

* 2. ca. 1747 med Jacobine Henriette Henrici, f. 9/12 1725 + 14/12 1769 i Helsingør.

Søster til 1. Hustru.

Børn: 31-41.

Sophie Hedevig Frisch, f. 28/9 1710 + 13/4 1751. * 24/11 1744 Jacob Christian KrUck, født i Bordelem 24/1 1719 + i Preetz 14/11 1784. Interimspræst i Pronsdorff 1743-45 (kgl.Res. 6/9 1743). Præst i Leezen 1771-84.

Børn: 42-45.

KrUck * 2. Gange 22/1 1754 Amalie Sophie von Ettner, født 17/11 1717, Efter hans Død fik hun i 1785 en Pension af 1/8 af Efterfølgerens Gage.

Margrethe Augusta Frisch, f. 3/5 1713 + før 3/5 1774 ant. ugift.

Elsabe Cathrine Frisch, f. 14/1 1715 + 16/4 1781 i Altona. * 14/9 1747 7). i Altona Bernhard Christop Heuser, Kantor ved Slots- og Garnisonsmenigheden i Glückstadt og Conrector ved den latinske Skole sammesteds. 8). 20/ 12 1756 Cantor ved den Lutherske Menighed i Altona og Lærer ved Gymnasiet der. Afsked 15/5 1795. + 9/2 1799 i Altona.

Barn: 46.

Johanne Dietriche Frisch, f. 15/6 1716. 9). * 29/7 1755 10) i Altona med Elias Eliasen Jacobi, f. ca. 1715 + 2/11 1761, Præst til Brodersby og Taarstedt 1753-61.

Barn: 47.

Anna Christiane Frisch, f. 10/ 10 1717 + 7/11 1767 i Altona. * 1748 11) (kgl. Res. 2/3) Johann Christoph Sticht, f. ca. 1703 + 12/1 1772. Professor Philologiae ved Altona Gymnasium og Subrector ved Skoleni Altona 1741, Bestalling som Conrector Pædagogii 1745. 12). * 1. (1744) Johanne Christiane Schultz Datter af Præst i Aschersleben Ernst Hinrich Schultz og Hustru Agathe Johanne Reimarus.

Børn: 48-53.

Georg Ditlev Frisch, f. 19/11 1718 +8/8 1774 i Viborg (Skifte) 13) ugift. 1743 blev han Sekondløjtnant ved Sydjydske nationale Infanteriregiment, 1756 Premierløjtnant ved samme Regiment med Kaptajns Karakter og Chef for samme. 1772 Second-Major. 14).

Christiane Amalie Frisch, f. 15/1 1720 + 4/6 1765 i Altona. * 10/5 1757 i Altona Werner Ernst Weyse, 15) f. ca. 1726 + 4/11 1780 i Altona. Ægteskabet var barnløst.

Weyse * 2. 9/7 1772 med sin første Kones Niece, Margrethe Elise Heuser (se 46).

Christian Frisch, f. 8/7 1721 + 16/1 1786 i Slesvig. Ugift. 1739 Korporal, 1741 Fæn­

drik ved jyske gevorpne Infanteries 3. Regiment. 1744 Sekondløjtnant. 1751 Premier­

løjtnant. 1756 Kaptajn. 1758 Kaptajns Karakter af Infanteriet. 1763 Kaptajn for 2. Grena- derkomp. af Infanteriet, Afsked med Majors Karakter 1774 med 300 Rdlr. Pension. 14).

30/11 1781 søgte han sin afdøde Broder Hartvigs Embede ved Øresunds Toldkammer men fik det ikke. 16).

5. Slægtled.

Georg Frederik Frisch, f. 9/7 1738 + i Helsingør 1748 23/10.

Wilhelm August Frisch, f. i Helsingør 1740 11/4 (St. Mariae tyske Menighed). Han skal være død til Søs, antagelig før 1763, dåen anden Søn i dette Aar kaldes ved samme Navn.

Hartwig Marcus Frisch, f. i Helsingør 1741 11/12 (St. Mariae tyske Menighed) + i Helsingør 1749 20/11.

Carl Ludwig Frisch, f. i Helsingør 1743 15/8 (St. Mariae tyske Menighed). Han skal være død til Søs før 1781.

Louise Frisch, f. i Helsingør 1744 17/11 (St. Mariae tyske Menighed), + i Holbæk 8/ 10 1816. * i Huset 20/ 10 1762 i Helsingør (St. Mariae) med Peder Pedersen Fønss, residerende Kapellan ved St. Mariae tyske Menighed i Helsingør, f. i Ølgod 10/10 1725, + i Frederikssund 12/7 1809, Søn af Gaardejer i Ølgod Peder Lauridsen Fønss og Hustru Lene Marie f. Listoe, hvis ene Søn er Stamfader til den adelige Linie Fønss.

Fønss blev 20/12 1770 Sognepræst i Esbønderup og 1/4 1785 Sognepræst i Ude- og Oppesundby i Frederiksborg Amt. 1). Søgte 26/9 1778 om vedvarende Tilskud af

(9)

Extrakassen v. Øresunds Toldk. 2).

Børn: 54-67.

Frederik Jacob Frisch, f. 24/10 1747 i København. Ifølge Faderens beedigede Frem­

stilling Søn af hans anden Hustru, født før Ægteskabet, døbt i Nicolai Kirke ssts. 3).

(Daaben forgæves eftersøgt i Kirkebogen.) Teg kirurgisk Eksamen 1772. Inden den Tid gjorde han i 1769 Tjeneste som Overmester (Læge) i Flaaden. 1772 til 1782 Regi- mentsfeldskær ved 1. Aggerhusiske Infanteriregiment. Efter flere Ansøgninger 4) blev han 1781 ansat som Toldkontrollør i Drammen imod at give sin Formand i Embedet 200 Rdl. i aarlig Pension af Skriverkassen. Ved Toldtjenestens Omlægning blev han 1/3 1797 forflyttet til Embedet som Told- og Konsumtionskasserer i Frede- rikshald og fik, da Embedet var ringere lønnet end hans tidligere, tilstået 2-300 Rdlr. aarlig af Toldkammerets Ekstrakasse. 5). Samtidig lovedes der ham Forflyttelse til Kassererembedet i Drammen ved indtrædende Lejlighed. 11801 søgte han Kasserer­

embedet i Horsens men fik det ikke, da Toldkammeret fandt det mindre passende at ansætte ham, hvor hans Broder var Toldinspektør. 6). Derimod forflyttedes han efter Ansøgning af 29/8 1801 fra 1/1 1802 (kgl. Resol. 23/9 1801) til Embedet som Told­

forvalter i Segeberg. Embedsed Dec. 1801. 1782 blev han Kammerraad og 1783 virke­

lig Kammerraad. + 24/7 1815 i Segeberg. * 28/8 1778 i Strømø i Norge Magdalene Rasch, f. 3/4 1749 i Horsens. + 20/1 1827, Datter af Byfoged i Horsens Niels Rasch og Hustru f. Møller Ægteskabet var barnløst.

Toldkammerets Indstilling angående hans Ansættelse i Drammen findes i General Toldkammerets Norske Forestillingsprotokol, 1781, Nr. 47, oger så karakteristisk for Tiden, at den her skal meddeles in extenso. Toldkontrollør i Drammen Peter Christian Møller søger Afsked. Embedet søges af toMænd. Efter Behandling af den første følger:

Den anden er Hr. Friderich Jacob Frisch, Regiments Feldskiær ved det første Agger­

husiske nationale Infanterie Regiment. Han andrager at det er ham bekendt, at bemeldte, Controleur Møller har anholdt om Entledigelse med Pension, og at han nu ved at omgaas ham daglig i 9 Aar er bleven fuldkommen bekiendt med Forretningerne, beder han, at Tienesten maatte ham allernaadigst anbetroes, da han i saa Fald erbyder sig til at afgive den af Controleur Møller begiærede Pension anslagen til 400 Rdlr. aarlig; saale- des at Møller bliver ved at hæve Gagen 200 Rdlr. og faar desuden af Skriverpenge 200 Rdlr. hvilke 400 Rdlr. Aar om andet skal være 2/ 3 af Tienestens Indkomster. At Con­

troleur Møller som en gammel og skrøbelig Mand efter sin Ansøgning i Naade entledige s, derimod kan Kamret intet finde at erindre, da Tienesten af ham formodentlig formedelst hans Alderdom og Svaghed kun maadeligen forvaltes, og man af den Aarsag gierne har ønsket en Forandring. Denne Ansøgning indstilles derfor allerunderdanigst til aller­

naadigst Bønhørelse.

Hvem den om Tienesten supplicerende Frisch er, og hvorvidt han til Tienesten er skikket, derom har Kamret ingen Kundskab uden for saavidt at hans Fader var den nyelig afdøde Toldinspecteur ved Øresund, Etats Raad Frisch, og at han, som han mel­

der er Regiments Feldskiæer, men da han saaledes staaer i et Embede som fordrer Kundskab, og han efter hans Opgivende, har vedat boe og opholde sig i Drammen giort sig denne Byes Toldvæsen bekiendt, har han dog Formodning for sig om ikke at være uduelig til Tienesten. Det visseste, som man ellers seer er dette, at naar han paa den af ham tilbudne Maade faaer Tienesten, da sparer den kongel. Casse en Pension, som den ellers maatte give til den gamle. Denne Pension synes dog at kunne være trykkende nok for Supplicanten, men formentlig forudseer han, at Møller ikke kan leve længe.

Overalt er det Deres Kongel. Mayst allerhøist tilkiendegivne Villie at hans Ansøgning bevilges, og især af den Grund overlades det da allerunderdanigst til nærmere Befaling.

At Regiments Feldskiæer Frisch allernaadigst udnævnes til Toldcontroleur i Drammen saaledes, at dog den fratrædende Møller saalænge han lever, hæver den faste Gage 200 Rdlr. aarlig og desuden faaer af Skriver pengene 200 Rdlr. aarlig.

Vestindisk og guinesisk Rente- og General-Toldkammer, 27 November 1781.

Denne Indstilling gik ordret over i den kongl. Resolution af 5. December s.A.

Hartvig Marcus Frisch, f. i Helsingør 1750 8/8 (St. Mariae tyske Menighed) + i Helsingør 1754, 8/3.

Augusta Henriette Frisch,'f. i Helsingør 1752 10/7 (St. Mariae tyske Menighed) + 17/12 1830. * 26/10 1773 i Helsingør (St. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. 24/11 1723 (Kbh, Garnisons), Søn af Kaptajn David V. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Olden­

borg. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han konstitueret som Kamerer ved Øresunds Toldkammer, hvor han paa Kammerherre Lüttichaus Vegne forestod Embedet.

Virkelig Kammerraad 1770. 7). Han har antagelig før den Tid været ansat i Toldvæse­

net. I 1772 ansøgte han om det første ledige Kamerer-Embede, men blev i 1773 ansat som Generalkasserer ved det nyoprettede Tallotteri, 8) hvor han virkede indtil han 30/3 1778 blev udnævnt til General-Toldforvalter i Bergen med 1000 Rdlr. i aarlig Gage imod at afgive 500 Rdl. aarligtil sin Formand i Embedet, Justitsraad Ramshardt, som Pension. Fra Svigerfaderen i Helsingør fik han 1000 Rdlr. aarlig.

1778 søgte han om Pension for Kone og Børn. Fritages for Procentskatten af de 500 Rdlr. til Justitsraad R. Ramshardt 1779. Allerede i 1781 søgte han forskellige Embe­

der paa Grund af Alder og Svagelighed, bl.a. søgte han ved Svigerfaderens Død i Nov.

s.A. Embedet ved Øresunds Toldkammer uden dog at faa det. 25/8 s.A. havde han søgt om at maatte afgaa med 1000 Rdlr. i Vartpenge. Ved Kgl.Res. af 30/ 10 1781 blev han entlediget fra Embedet, og hans Svoger, N.C.V. Lassen ansattes i Embedet (se 38).

1772 var han blevet Justitsraad. I 1797 var han bosat i Kolding. 9). 1797 søgte han Kammerherre Moltke om hans Søn, Friedrich Johann (72), maatte blive ansat som

(10)

34. i (17)

35. k (17)

36. 1 (17)

37. m (17)

38. n (17)

Volontør i Toldkammeret. Han døde 13/8 1800. I Kolding skrev han 2/6 1797 i en lille Bønnebog, som nu findes i Hans Majestæt Kongens Haandbibliotek, følgende Ord:

Gib Jesu deiner Diener Kraft

den letzten Schritt der Pilgrimsfahrt Mit Freudigkeit zu machen’

Sprich zu meinem bangen Seele:

Ich binn dein Heiland, ich wil dich bald vollenden.

Børn: 68-72.

Hartvig Marcus Frisch, f. i Helsingør 1754 7/9 (St. Mariae tyske Menighed). + i Ems 22/8 1816. Da hans Lig skulde transporteres hjem, forliste Skibet, saa han findes ikke begravet. Student 1771, ansat ved det altonaiske Bankkontor, 1774 Kammersekretær, 1776 ansat som Protokollist ved Øresunds Toldkammer, fra hvilken Stilling Faderen samtidig blev afskediget, 10) idet han ikke kunde overkomme det dermed forbundne Arbejde ved Siden af sin øvrige Virksomhed. 1781 Overtilsynsførende med en islandske og finmarkske Handel, 2/7 s.A. Ene administrât or for den grønlandske Handel. 16/5 s.A. Justitsraad. 1785 Meddirektør for den grønlandske, islandske, finmarkske og færøiske Handel. 1792 Direktør for Realisations-Kommissionen for det danske, norske, slesvigske og holstenske forenede Handels- og Kanalkompagni, 1808 Medlem af Kom­

missionen til at afhjælpe Nøden paa Island. Han var desuden Medlem af det kongelige Missions Collegium. 1813 blev han virkelig Etatsraad. Fra 1794 til 1803 ejede han Vodroffgaard, hvor han drev Landbrug og Fabriksvirksomhed. Stuehuset brændte 24.

Juli 1795. En Tjener satte, for at skjule et Indbrud, Ild paa efter at have opbrudt et Chatol og stjaalet 550 Rdlr. 1799-1809 ejede han Ejendommen Nytorv (nu Østre Kvarter Ny Torv Nr 133) hvor han byggede et meget smukt Hus, opført af Abildgaard. Huset findes endnu, dog med en senere paabygget 3. Etage. I Aaret 1797 foretog han med sin Kone og Svogeren Diderik Tutein og dennes Kone en Rejse over Altona, hvor man besøg­

te den ret talrige Familie, til Holland, Frankrig og Schweiz. I Montpellier besøgte man Familien Cazalis og i Mannheim Familien Tutein. I Aaret 1803-04 (efter Datteren Henriettes Død) foretog han sammen med sin Kone en Rejse til Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland, hvor man ogsaa benyttede Lejligheden til at besøge Slægt og Venner (11. 12.

* 10/ 1 1783 i København (Frederiks tyske Kirke) Dorothea (Dorthe) Tutein, f. i Køben­

havn 31/3 1764. + i København 18/4 1814 af Brystkræft, Datter af Grosserer Peter Tutein og Hustru Pauline f. Rath. Hun blev begravet paa Assistens Kirkegaard. men i 1816 bisat i Kapellet i St. Petri Kirke, hvor Frisch s.A. for 2000 Rdlr. havde købt en Plads for sig og sine Arvinger for 100 Aar. 12). De to ovenomtalte Rejser er beskrevet i hendes Dagbog "Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich, die Schweiz und Italien in den Jahren 1797,1803 und 1804", Nach dem Tode der Verfasserin heraus­

gegeben zum Andenken fUr Gewandte und Freunde. Trykt i Altona 1816. Malerier af Ægteparret af Jens Juul paa Frederiksborg.

Børn: 73-79.

Charlotte Amalie Frisch, f. i Helsingør 1757 12/5 (St. Mariae tyske Menighed) + 5/9 1832. * 18/7 1781 i Huset i Helsingør (St. Mariae) Peter Adolph Bähr, f. 15/7 1750 i Abo i Finland 14) + i Helsingør 18/10o1796, begr. 25/10 paa lille Urtegaard "med heel Skole". 15). Søn af Toldinspektør i Abo David Bahr og Hustru Beate Dorothea f.

Rahling. Kongelig Svensk Postsecretair og Købmand i Helsingør. Efter Mandens Død boede hun i 1801 som Enke i Aalborg hos sin Broder, Postmester J.D. Frisch (36) og levede da af Familieunderstøttelse.

Børn: 80-88.

Johannes Diedrich Frisch, f. i Helsingør 1758 23/ 10 (St. Mariae tyske Menighed) + i Aalborg 5/10 1806. Sekondløjtnant i Artilleriet 1780. Kom til Skade ved et Fald i 1784, 16) Søgte i 1786-87 flere ledige Embeder under Toldvæsenet uden dog at faa noget af dem og ansattes 1787 som Postmester i Aalborg. 17). Han opførte i 1804 Gaarden

"Postgaard" i Sønder Tranders Sogn» Fleskum Herred, Aalborg Amt. Gaarden blev solgt i 1808. 18). * 15/4 1787 i Huset (København, Trinitatis) hvor han fejlagtigt er opført som Coffardiecaptajn, Anna Maria Lehmann, f. i København 14/7 1761 (St. Petri) + i Aalborg (Budolfi)6/7 1826, Datter af Skomagermester i København Albinus Lehmann og Hustru Anna født Jensen.

Børn: 89-91,

Christian Ditlev Frisch, f. i Helsingør 1759 10/12 (St. Mariae tyske Menighed). + i Horsens 5/8 1817. Student. Søgte som saadan i 1782 ind i Toldvæsenet og blev ansat først som Volontør og derefter som Copiist i det vestindiske Kontor. Her søgte han i Aarene 1782-87 flere ledige Embeder 19) og blev endelig 1787 ansat som Vejermester i Bergen mod at betale Formanden 100 Rdlr. 20). 1791 blev Byens Skibsmaalingsforret- ninger ham betroet og fra 1794 fik han Inspecteurs Andel i Skibsmæglerforretningerne, 21). 1796 blev han udnævnt til Told- og Consumtions-Inspecteur i Horsens. 22). Denne Stilling beklædte han til sin Død. * i København (Frederiks tyske Kirke) 9/6 1787 med Magdalene Qvist, f. 1765 13/2 paa Christianshavn, (Frederikstyske) + i Horsens 20/10 1823, Datter af Farver Moritz Qvist paa Christianshavn og Hustru Magdalene.

Børn: 92-96.

Frederikke Elisabeth Frisch, f. i Helsingør 1761 25/1 (St. Mariae tyske Menighed) + i Altona 16/10 1830. * i Huset 24/11 1780 i Bergen (Nykirke Sogn) Nicolai Christian Wendelboe Lassen, f. i Skibtved i Norge 5/5 1748 + i Bergen 2/1 1818. Søn af Sogne­

præst til Skibtved, senere Trøgstad, Albert Lassen og Hustru Kirsten Hansdatter, Nicolai Christian Wendelboe Lassen var opkaldt efter Kirsten Hansdatters første Mand.

(11)

39. o (17)

40. p (17) 41. q (17)

42. a (18)

43. b (18) 44. c (18) 45. d (18) 46. a (20)

47. a (21) 48. a (22) 49. b (22) 50. c (22) 51. d (22) 52. e (22) 53. f (22)

54. a (30)

"Kommissionsskriver" Nicolai Christian Wendelboe og blev Student fra Christiania Kathedralskole 1765. Han blev indsat paa Skolen af Faderen i 1763 sammen med 2 yngre Brødre. Som "14 aarig Student" blev han 1779 23) ansat som Foged i Nordhordlen og Voss. Fögderier i Bergens Stift. I Rentekammerets Forestilling af 9. Januar 1779 anføres det, at "Student. Lassen, paa Grund af Deres Kongl.May’ts’s paaberaabte allernaadigste Lbvte, Hans Kongl. Hoihed Arveprindsens særdeles naadige Recomman­

dation og efter den Duelighed man virkelig troer at finde hos ham, at kunne giBre sig Haab om Fortrinnet for de øvrige Suplicanter." 1781 blev han udnævnt til General- toldforvalter i Bergen mod at afgive af sin Gage 300 Rdlr. aarlig til sin Formand, Svogeren Claus Jacob Duncan (33), og 500Rdlr. aarlig til dennes Formand, Justitsraad Ramshardt som Pension. 24). Embedet blev ledigt, da Svogeren Duncan trak sig tilbage paa Grund af svigtende Helbred. 1782 blev han virkelig Justitsraad. 27. April 1782 ansættes hans Kaution til 5000 Rdlr. 11793 omlagdes Toldtjenesten i Bergen, saaledes at Toldopsynet adskiltes fra Regnskabsvæsenet. Gene raltoldforvalte rembedet nedlagde s og Justitsraad Lassen blev 24/7 1793 udnævnt til Toldinspektør i Bergen, hvilket Embede han beholdt til sin Død, de 2 sidste Aar dog bistaaet af Sønnen, Hartvig Marcus, der fra 1816 var ham adjungeret i Embedet. Han skænkede i 1799 Bergen By7'en Liden men vakker Lystlund", som han med stor Bekostning havde opryddet i Stenuren deroppe og beplantet. 26, 27). De sidste Aar var han syg og sengeliggende.

Børn: 97-101.

Wilhelm August Frisch, f. i Helsingør 7/10 1763, hjemmedøbt, (St. Mariae tyske Menig­

hed). + i Altona 5/7 1833. Var Assistent ved det kongelige Fiskeri- og Handelsinstitut i Altona og blev 1794 udnævnt til Auktionsforvalter i Altona imod at betale 3000 Rdlr, af hvilke 2000 skulde tilfalde Altona Gymnasium, 500 Lazarettet sammesteds og 500 Seminariet i Kiel. 28). 12/9 s.A. blev hans Instruktion underskrevet. 21/ 1 1832 blev han afskediget. * 20/11 1788 (ant. i Altona) med Regine Margrethe Classen, f. 1/11 1767, + i Altona 18/3 1826.

Carl Aemilius Frisch, f. i Helsingør 1765 21/1 og hjemmedøbt paa Grund af Svaghed (St. Mariae tyske Menighed). + ssts. 1765 19/4 (St. Johannes Kirkegaard.)

Christiane Sophie Frisch, f. i Helsingør 1766 20/4 (St. Mariae tyske Menighed). + i Segeberg 1812. Rejste i December 1781 efter Faderens Død med sin Søster, Fru Lassen, til Norge. I 1803 fulgtes hun med sin Broder Hartvig Marcus (34) og dennes Hustru til Segeberg, hvor hun blev hos Broderen Frederik Jacob Frisch (31). Hun har antagelig levet sine sidste Aar hos denne Broder, hvor hun døde.

Friedrich Carl KrUck, f. 16/12 1745 i Leezen i Segeberg Amt, + 22/5 1816 i Giessen.

Juridisk Uddannelse i GBttingen og GlUckstadt, hvorefter han praktiserede i Preez og Meldorph, inden han 1768 fik Stillingen som 2. Sekretær i Landbokommissionen for Slesvig og Holsten. 1772 blev han Enesekretær og Medlem af Kommissionen. 1774 Overretsraad og Cancelliraad, 1775 Ekspeditions-sekretær i Tyske Cancelli (Bern- storff), 1776 Deputeret, 1777 Justitsraad, 1779 Etatsraad, 1789 Konferensraad, 1795 Overprokurør for Slesvig og 1796 Medlem af Kanalkommissionen. 1801 Kansler i Slesvig, 1803 Hvid Ridder, 1811 Geheimekonferensraad, 1812 DM. 1815 Dr. phil. h.c.

ved Kiels Universitet. Tegning paa Frederiksborg * 1772 Cordula Christine Christiane Sessier, f. 16/1 1750 i Slesvig 4- 7/4 1818 ssts., Datter af Postmester Johann Jacob Sessier og Hustru Maria Krebs. 29).

Dorothea Christine Wilhelmina KrUck, f. i Leezen 20/1 1747 + 23/ 11 1783. * 14/11 1767 Bernhard Ditlev Bay, f. 1714, Præst i SchBnkirchen, død 1800.

Jacob Christian KrUck, f. 13/3 1748.

Marie Augusta KrUck, f. i Leezen 28/4 1749.

Margrethe Elise Heuser, f. 1752 + 17/7 1789. * 1). 9/7 1772 i Altona. Werner Ernst Weyse, f. 1726 + 4/11 1780. Urtekræmmer i Altona. Weyse havde først været gift med hendes Moster Christiane Amalie Frisch (24). 30).* 2. 23/8 1781 Anton Weber, Grønt­

handler i Altona.

Børn: a. Christoph Ernst Friedrich Weyse, f. i Altona 5/3 1774. Komponist. Ugift.

1792 Vikar for Organisten ved Reformert Kirke i København, 1794 Organist samme­

steds. 1805 Organist ved Vor Frue Kirke. 1816 Professor. 1842 ved sit 50 Aars Jubi­

læum som Organist blev han Æresdoktor ved Københavns Universitet.

b. Johann Friedrich Weyse, f. i Altona3/6 1778, druknet 8/7 1794 ved Badning i Weser i Nærheden af Bremen.

c. Bernhard Christian Weyse, f. i Altona 14/4 1781 + i Oktober 1798 i Surinam, hvortil han var rejst i Foraaret 1798.

Elias Georg Diderich Jacobi, f. 15/2 1759.

Anna Margrethe Sticht, f. 3/11 1749 + 8/2 1787, * 22/11 1769 i Altona med Grønt­

handler Johann Friderich Hieronimus SchrBder.

Johanne Christiane Sticht, f. 4/3 1751. * 27/12 1770 Silkehandler Johann Anton KrUger, f. ca. 1736 + 14/10 1802.

Henriette Luisa Sticht, f. 15/5 1752 + 22/11 1835, * 2/7 1772 Friderich Christian Reichenbach, f. 31/5 1740 + 15/3 1786, Præst i Elmshorn.

Georg Christoph Sticht, f. 10/9 1753.

Johann Christian Sticht, f. 13/8 1756.

Christian Friderich Sticht, f. 13/1 1758 + 18/6 1805.

6. Slægtled.

Henriette Sophie Fønss, f. i Helsingør 1763 2/11, hjemmedøbt (St. Mariae) + i Holbæk 26/2 1840 * 30/7 1802 i Udesundby med Jacob Smith, f. 10/1 1772 i Holbæk + ssts.

10/4 1834, Søn af Købmand Ole Christian Smith i Frederikssund og Hustru Christiane

(12)

55. b (30) 56. c (30)

57. d (30)

58. e (30) 59. f (30) 60. g (30) 61. h (30)

62. i (30)

63. k (30)

64. 1 (30)

65. m (30) 66. n 30) 67. o (30)

68. a (33)

Smith. Kgl. svensk og norsk Vicekonsul og Købmand i Holbæk. 1).

2 Børn.

Hartvig Marcus Fønss, f. 18/2 1765 i Helsingør, hjemmedøbt (St. Mariae) + i Helsingør 30/4 1767.

Leene Marie Fønss, f. i Helsingør 11/10 1766, hjemmedøbt (St. Mariae) + 28/3 1805, begravet i Udesundby. * i Udesundby 19/3 1793 (efter Kgl. Tilladelse uden Trolovelse) med Farver i Frederikssund Jørgen Hansen Lange, f. i Frederikssund 1766 15/1 (Udesundby) + i Frederikssund 1831, begravet i Udesundby, Søn af Købmand i Frede­

rikssund Hans Rasmussen Lange og dennes 2. Hustru Kirstine Marie Holm, Jørgen Hansen Lange * 2. 24/ 1 1810 i Gjerlevmed Sophie Frederikke Knudsen, f. i København 17/8 1785. + i Frederikssund 4/2 1875. 2). (Afkom efter Leene Marie Fønss: Se "Legat­

familien Lange", T.A. Colding, Kbh. 1926).

Hartvig Marcus Fønss, f. i Helsingør 27/11 1767. Hjemmedøbt (St. Mariae), + i Holbæk 22/11 1846. Ugift. Arbejdede som Volontør ved Toldkammeret da han d. 30/12 1791 blev ansat som Copiist ved Københavns Told- og Consumtionskontor. 1794 Fuldmægtig ved Nordenfjeldske Told- og Consumtions-Contoir. 3). 1797 Fuldmægtig ved det fynske Kontor, 3). 1799 Revisor ved Københavns Toldbods Revisionskontor 4) og 1802 Konsum­

tionsinspektør i Holbæk. 4). 1811 blev han virkelig Kammerraad, Afsked 25/3 1841, Stiftede 2 Legater i Holbæk:

Justitsraad Fønss Legat (til en Syngeskole) og Justitsraad Fønss Fattiglegat.

Arngott Sophie Fønss, f. i Helsingør 1770 18/1 (St. Mariae) + 28/3 1797.

Peder Fønss, f. 24/2 1772 i Esbønderup 4- 14/1 1773.

Elisabeth Marie Fønss. f. i Esbønderup 4/4 1773. hjemmedøbt. + 11. s.M.

Peter Fønss, f. i Esbønderup 29/3 1774, hjemmedøbt. + i Roskilde 29/11 1837. 5).

Købmand, 1819 Urtekræmmer i København, senere Toldassistent i Roskilde. * 31/8 1803 i Feldballe med Dorothea Kolding, f. 29/9 1785, Datter af Købmand i Ebeltoft Niels Kolding og Hustru Ane Elisabeth Margrethe f. Stürup. Forstanderinde for et Asyl i Næstved.

5 Børn.

Hans Fønss, f. i Esbønderup 10/9 1776, hjemmedøbt. + 2/3 1816 i Feldballe. Sogne­

præst til Feldballe og Nødager. * 28/10 1799 i Frelsers Kirke Christianshavn, med Sara Marie Fabricius, f. 5/6 1780, + 31/5 1858 i Middelfart. Datter af Biskop Otto Fabricius paa Christianshavn og Hustru Anna Dorothea f. Ziege.

4 Børn.

Anne Sophie Fønss, f. 30/9 1778 iEsbønderup,hjemmedøbt. + 18/5 1844 paa Frederiks- Hospital i København (Vor Frue) Tvillingsøster til efternævnte Louise Fønss. * 15/2 1811 (Frederiksberg) Andreas Christian Colding, f. 27/3 1780 i København (St. Nicolai) + 25/ 9 1836 i Brøndbyvester. Gik til Søs og tog 1799 Styrmandsexamen. 1808-09 under Krigen med England, forrettede han Tjeneste som Maanedsløjtnat i Marinen ved Roflotillen paa Københavns Rhed men tog 1810 sin Afsked og blev Kaperfører. 1812 Borgerbrev i København som Skibsfører men trak sig 1813 tilbage fra Søen. Forpagtede 1813 Arnakkegaard i Svinninge Sogn pr. Holbæk og købte 1817 Nygaard. Matr. Nr. 6 af Brøndbyøster Mark. Ejendommen var paa 56 Tdr 1. Skp Hartkorn. Det gik ikke godt med Gaardens Drift, og efter hans Død solgtes den ved Auktion. En Søn af dette Ægte­

skab var Ingeniøren og Fysikeren Ludvig August Colding.

Louise Fønss, f. i Esbønderup 30/9 1778, hjemmedøbt. + i København 19/1 1862. begra­

vet paa Assistens Kirkegaard fra Frue Kirke. Tvillingsøster til ovennævnte Anne Sophie Fønss. * 28/2 1813 i Udesundby Kirke med Torben Hansen Lange, f. paa Sandviggaard 1 Hillerød 1769 4/8, + i København 30/ 10 1847, begravet paa Assistens Kirkegaard fra Frue kirke. Torben Lange blev konfirmeret i Frue Kirke. Kbh. 5/11 1785 og kom der­

efter til Søs. 1789-94 Matros i ostindisk Handelskompagnis Tjeneste. 1789-90 med Skib "Kongen af Danmark", 1792-94 med privat Skib "Juliane" til Ostindien} 1796-180'9 Koffardi-kaptajn paa "Anna af Bengal", i 1808 paa Skib "Cullodon", 1812 Transport­

forvalter ved Jægerspris Færgested. 1833 entlediget. Derefter bosat først i Frederiks­

sund, senere i København. 6).

2 Børn.

Elisabeth Marie Fønss, f. i Esbønderup 25/2 1781, hjemmedøbt. + i Holbæk 19/7 1824, hvor hun boede hos sin Broder, Justitsraad H.M. Fønss (57) Ugift.

Frederikke Wilhelmine Fønss, f. 24/2 1784 i Esbønderup, hjemmedøbt. + 18/10 1838 i Holbæk, hvor hun styrede Hus for sin Broder, Justitsraad H.M. Fønss (57). Ugift.

Frederich Wilhelm Fønss, f. i Frederikssund 4/3 1786, hjemmedøbt (Udesundby Kirke).

+ 16/10 1856 i Ebeltoft. Sekondløjtnant ved 1. Jyske Infanteriregiments annekterede Bataillon. Premierløjtnant 16. Februar 1809 og ansat ved Jægerkompagniets 3. Bataillon.

9. Marts s.A. afgik han til Bataillonens Musketer-Compagni. 1812 gik han udenfor Num­

mer og 1815 blev han afskediget i Naade. 7). Han blev derefter Landinspektør i Ebel­

toft og Kammerradd. * 7. Maj 1811 (Feldballe) Sophie Kirstine Kolding, f. i Ebeltoft 29/2 2.780 + i Ebeltoft 23/4 1844. Søster til hans Broder Peters (61) Hustru.

4 Børn.

Hartvig David Duncan, f. 2/9 1774 i København (St. Petri). I 1799 d. 28. Juni fik han Bestalling som Hofkasserer af Kong Christian VII. Bestallingen fornyedes af Frederik VI 23. April 1817. 31. Juli 1815 blev han virkelig Kammerraad og 1. Nov. 1828 virkelig Justitsraad. 22. Oktober 1835 blev han suspenderet og 15. Januar 1836 afskediget fra Embedet. Der blev samtidig rejst Sag imod ham for misligt og utro Forhold imod de offentlige Kasser. Ved Højesteretsdom af 1. Juli 1840 blev han dømt til Fæstnings- arbejde indtil han betalte sin Gæld til den kongelige Kasse (53000 Rdlr.), men paa Grund af hans Hustrus Forbøn formildedes Straffen til Fængsel i Kastellet. 16. November

(13)

69. b (33) 70. c (33)

71. d (33) 72. e (33) 73. a (34) 74. b (34) 75. c (34)

indsattes han i Kastellet og døde her i yderste Nød og Elendighed, blind og lam. 13.

April 1853. 8).

* 1. 14/7 1799 (Holmens) Ursula Cathrine Giede, f. 23/2 1777 i Frederiksværn. (Garni­

sonskirken) Datter af Proviantforvalter Giede og Hustru. + i Hillerød 21/ 12 1810.

3 Børn.

* 2. 22/12 1813 (Slotskirken) Catharine Caroline Johnsen, f. i København 1781 15/12 (Trinitatis), + i København 22/2 1855, Datter af Købmand Niels Johnsen i Køben­

havn og Hustru Sophie Magdalene f. Køster. Ægteskabet blev opløst 7. Juli 1830.

* 3. 14/8 1830 i Huset (Slotskirken) Anna Oline Olding, f. 27/ 9 1799 i Kbh. (St. Petri), Datter af Hørsvingermester Søren Nielsen Olding og Hustru Dorothea f. Bærens.

+ 29/12 1872 i Kbh.

2 Børn.

Jacob August Duncan, f. i København 7/10 1775 (St. Petri). Blandt Fadderne ses Frøken Wilhelmine Dauw og Kancelliraad KrUck, hvilket viser, at der stadig var Forbindelse med den Del af Slægten, der opholdt sig i Hertugdømmerne. + 22/ 1 1776.

Adam Gottlob Ferdinand Duncan, f. 18/11 1776 i København, St. Petri) + i København 12/9 1839. Blev ansat som Assistent i Den kgl. Grønlandske Handel i København, hvor han i 1829 blev Bogholder og Korrespondent. 9). 15. Marts 1834 blev han efter Ansøgning afskediget med en Pension af 800 Rdlr. aarlig og udnævntes samtidig til virkelig Kam- merraad med ”Bestalling aldeles gratis” som "Beviis paa Vor allerhøieste Tilfredshed med hans lange og troe Tieneste". 10). *25/1 1808 i København (Garnisons) Christiane Louise Dorothea Wilchen, f. i København 25/4 1785, (Garnisons tyske Menighed) Datter af Johannes Wilchen og Hustru Anna Marie f. Jespersen, + 27/7 1853 i København.

Ægteskabet var barnløst.

Jacobine Henriette Christine Duncan, f. i Bergen 28/6 1778 + 15/11 s.A.

Frederich Johannes (Friederich Johann) Duncan, f. i Bergen 3/11 1779 + 14/7 1799.

Ansat som Volontair i Generaltoldkammeret kort efter Faderens Ansøgning til Kammer- Herre Moltke. 11).

Henriette Pauline Frisch, f. i København 14/1 1784, (Frederiks tyske Kirke) + 14/5 1785.

Peter Adolph Frisch, f. i København 5/ 11 1784 (Frederiks tyske Kirke) + 5/6 1785 under et Besøg hos Familien Tutein (Moderens Forældre) i Lyngby.

Henriette Pauline Frisch, f. i København 8/2 1786, (Frederiks tyske Kirke) + 25/11 1802, 7 Maaneder efter sin Konfirmation, af galoperende Svindsot. Begravet paa Assi­

stens Kirkegaard, men 1816 bisat sammen med Moderen i Kapellet i St. Petri Kirke.

En Samling Gravskrifter vidner om, at hun var ualmindelig elsket i sin Familie.

Et enkelt Vers skal fremsættes her:

Schon in der Rosenalters früling entfaltete sie lieblich sich

verschrach einst in des herbstes kühlung die frücht der holden blÜte gleich.

Doch can auch diese blume raubte des Todes nimmermüde hand, sie welkte hin, sie wird entblätter erinnrung bleibt uns traurend nach.

76. d (34)

77. e (34)

1.

2.

3.

78. f (34)

Theodor Frisch, f. i København 1/11 1787, (Frederiks tyske Kirke) + 1836, Grosserer i København, Firma Frisch & Co., en Tid sammen med Broderen Constantin. Gik 1831 fallit. 12). * 17/10 1817 i Svigerfaderens Hus (Tysk reformert Kirke) med Clara Emilie Tutein, f. i København 2 2/4 1800, + 12/7 1854 i Montpellier, Datter af Grosserer Diderik Tutein i København og Hustru Frederikke født Tutein. Ægteskabet opløst 1828.

Hun * 2. 15/12 1831 i København, (Frederiks tyske Kirke) Gustave William Cazalis fra Montpellier.

Børn; 102-106.

Frederik Emil Frisch, f. 28/6 1790 i København, (Frederiks tyske Kirke) 4). + 17/11 1853. 10/1 1816 Underkancellist i danske Kancelli. 1820 Kancellist i 2. Departement.

1830 tillige Lenssekretær. 1829 virkelig Justitsraad. 13). 1838 Land- og Søkrigs - kommissær for første sjællandske Distrikt. 14). 10. Februar S. A. tillagdes der ham Karakter af General- Krigs-Kommissær med Tilladelse til at bære Uniform som saadan.

1849 tillagdes der ham Rang i 3. Rangklasse Nr. 3 og 26. Juni 1851 blev han. ved Udskrivningsvæsenets Oprettelse, udnævnt til Udskrivningschef i 1. Udskrivnings distrikt (Udskrivningskreds). R.af Dbg. Dbm. 15). Hanejede Gaarden Nr. 17 paa Øster­

gade og Lyststedet Nr. 1 i Ordrup. Skiftet efter ham findes ikke bevaret. 16). * 12/5 1817 i Huset (St. Petri) med JulianeFrølich,f. 6/6 1789, (tysk reformert Kirke). + 3/8 1851. Datter af Agent Frølich og Hustru Bernhardine f. Spengler. Ægteskabet var barn­

løst. De har oprettet følgende Legater: 17).

Generalkrigskommisær Frisch's Legat (10000 Kr.), hvis Renter tilfalder 4 trængende Familiefædre, Enker eller ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svarer til Opdragelsen.

(Bestyres af Tysk reformert Kirkes Forstanderskab).

Generalkrigskommissær Frisch's Legat (10000 Kr.) til St. Petri Kirke, Thymes og Pelts Stiftelse.

Juliane Frisch's Udstyrslegat (10000 Kr.), hvis Renter tilfalder en fattig Pige af Sel­

skabets Skoles Elever, der træder i Ægteskab med en Haandværker. (Bestyres af Det Forenede Understøttelses selskab Borgervennen i København).

Constantin Frisch, f. i København 4/2 1793, (St. Petri) + i Taarbæk 12/8 1865 begravet paa Assistens Kirkegaard. Studerede i Göttingen. Købmand og Grosserer i København,

(14)

79. g (34)

80. a (35) 81. b (35) 82. c (35)

83. d (35) 84. e (35) 85. f (35)

86. g (35) 87. h (35) 88. i (35)

89. a (36)

90. b (36)

91. c (36) 92. a (37)

en Tid i Kompagni med Broderen Theodor. Købte i 1821 Charlottendal ved Slagelse og drev den ved Bestyrer. Solgte den igen i 1848. Derefter bosat i København. *15/4 1822 i Huset hos Konens Plejeforældre (Frederiks tyske Kirke) Maria Catharina Tutein, f. paa St. Croix 8/4 1800 + i København 17/4 1871, Datter af Købmand Johann (John) Diedrich Tutein paa St. Croix og Maria Susanne van Beverhoudt. Hun kom 4 Aar gammel til København og blev opdraget hos sin Farbroder Diedrich Tutein. Maleri af Ægteparret malet af Vermehren findes hos Kommandørkaptajn Henning Kiær.

Børn: 107-112.

Sophie Friderica Frisch, f. i København 12/7 1796 (St. Petri) + 23/1 1872. Blandt Fadderne ses Fräulein S. KrUck. *7/9 1821 i København (Garnisons) Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson, f. i København 6/12 1789 (Garnisons) + i Odense 6/1 1847, Artillerikadet 1801, Stykjunker 1802, Sekondløjtnant II i Artilleriet 1805, Sekondløjt­

nant I 1807, Premierløjtnant 1811, Kaptajn 1812. Gjorde 1814-16 Tjeneste ved de danske Tropper i Frankrig, Oberstløjtnant 1829, Undervisningsdirektør ved den militære Højskole 1830, Generalkrigskommissær for Danmark 1835, karakteriseret Oberst 1840, R af Dbg. 1817, Kammerjunker 1821, Dbm. 1824. Præsident for det kgl. nordiske Old- skriftselskab 1825, Dr.phil. h.c. ved Universitetet i Königsberg, Kmd. af Dbg. 1828.

Kammerherre 1842. Han blev flere Gange benyttet i diplomatiske Sendelser bl.a. til Sverige, Frankrig, Rusland, Polen, Preussen og Østerrig. 1827 blev han optaget i den danske Adel. 18). Maleri af Gröger paa Frederiksborg (1813).

Børn: 113-115.

Jacobine Dorothea Bähr, f. i Helsingør 28/3 1782, (St. Olai) + 1/12 1801 i Aalborg.

Ugift.

Louisa Augasta Bähr, f. i Helsingør 14/5 1783, (St. Olai). + 26/8 1833. Ugift.

Hartvig David Bähr, f. i Helsingør 11/5 1784, (St. Olai). + 11/5 1817 paa Frederiks Hospital i København. Sejlede i 1801 paa Vestindien men kom senere ind i Grønlands Handel, hvor han var Assistent i Sukkertoppen, hvorfra han hjemgik som syg. Ved Skiftet 1817 (2/139) i København mødte ingen af hans Familie. Han var ugift.

Peter Frederik Bähr, f. i Helsingør 27/7 1785, (St. Olai). + i September 1826 i Altona.

Han var Vinhandler i Hamburg. Ugift.

Isak Bähr, f. i Helsingør 11/4 1787, (St. Olai) + 27/7 1822 I Lybæk, hvor han var Vin­

handler-Kommis. Ugift.

Carl Gustav Bahr, f. i Helsingør 4/12 178v, (St. Olai). + 26/2 1834 i Roskilde Kro.

(Lundbygaard Skifteprot.) Exam. Juris. Godsforvalter paa Lundbygaard, Lundby Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Han blev i Slutningen af 1833 opsagt fra sin Stilling.

* Frederikke Sophie Schuster, f. i Randers 30/11 1793 + paa Lundbygaard 17/8 1830, begravet paa Hammer Kirkegaard. Datter af Regimentstrompeter ved Randers Drago­

ner Ernst Theodorus Schuster og Hustru Margrethe født Rasmussen.

3 Børn.

Charlotte Amalie Bähr, f. i Helsingør 20/9 1792, (St. Olai) + i København 4/3 1874.

Hun har i Tidens Løb boet hos forskellige af Familiens Medlemmer, bl.a. hos Tutein i Lyngby og hos Morbroderen W.A. Frisch (39) i Altona. Ugift.

Frederikke Sophie Bahr, f. i Helsingør 19/10 1793, (St. Olai) + 7/3 1861. Ugift.

Diderik Marquard Bähr, f. i Helsingør 4/12 1794 (St. Olai). + i København 24/11 1871.

Ansattes 1813 som Sekondløjtnant ved det 2. jyske Infanteriregiments annekterede Batailloner og afskediges i Naade med Pension 1815. 1835 tillagdes der ham Karakter som virkelig Krigsassessor. 19). Han var Inspektør ved Rysensteens Badeanstalt i København.

* 1. 11/11 1831 i København, i Huset (Vor Frue) Mathilde Eleonora Callesen, f. 17/9 1805 4- 30/8 1832 (Barselsseng) i København. Datter af Mølleejer Mathias Callesen i København og Hustru Eleonora Cathrine født Gemsøe.

Børn: 1.

* 2. 20/7 1850 Antoinette Kirstine Dyssel Mehl, f. 3/3 1821 + i København 6/9 1865, Datter af Provst Jens Kragballe Mehl i Raklev og Hustru Christiane f. Wormslev.

1 Barn.

Frederik Johannes Frisch, f. i København 12/2 1787 + i Aalborg 21/9 1818. Købmand 1 Aalborg, gik fallit i 1816. * ca. 1811 Elisabeth Cathrine Vibeke Becher, f. 31/5 1786 + i Aalborg 11/8 1857. Datter af Justitsraad Adrian Becher i Svendborg og Hustru Christina f. Flindt.

Børn: 116-119.

Enken * 11/3 1824 i Aalborg Major Waagen Søderberg, f. 7/3 1782 + 19/2 1844.

2 Børn.

Jacobine Ferdinandine Frisch, f. i Aalborg 7/6 1799 + i Aalborg 29/8 1882. Hun var i sin Ungdom kendt som en stor Skønhed i Aalborg, hvor hun ogsaa var anset for at være noget excentrisk, bl. a. forargede hun ved at bade fra aaben Strand - noget dengang ukendt for Damer. Hun medvirkede ved Dilettantkomedier i Aalborg. Christian Winther skrev - uden at have set hende - et Hyldestdigt til hende, senere trykt i hans samlede Digtninge I, 58 under Titel "Fantasi1'. Efter sin Mands Død underviste hun i Sang og Klaverspil. Fra 1857 til sin Død boede hun i Sparekassens Enkebolig paa Østerbro i Aalborg. 20). * 24/2 1825 i Aalborg Jacob Lorentz Hollenius f. i Ystad 5/5 1796 + i Aalborg 20/4 1838. Købmand og Trælasthandler i Aalborg samt svensk­

norsk Konsul for Nørrejylland.

Børn: 120-122.

Anne Marie Frisch, f. i Aalborg 17/10 1803 + 14/9 1882. Ugift. Søgte 1834, 27/5 om venia sexus.

Frederikke Elisabeth Frisch, f. i Bergen 10/2 1788, hjemmedøbt. (Nykirke Sogn), + i Aalborg 16/ 1 1860. * 1/11 1809 i Huset (Bergen Nykirke) Christoffer Hansen Sødring

(15)

93. b (37)

94. c (37) 95. d (37)

96. e (37)

97. a (38)

f. i Hobro 5/ 2 1782, + i Aalborg 22/2 1860, Søn af Kunstsnedker og Billedskærer Hans Thomsen Sødring i Hobro og Hustru Frederikke Anne Sophie f. Bagge. Student i Viborg 1800, cand.theol. 1804, Købmand i Bergen 1806, Stortingsmand 1818. Proprietær i Sjælland hvor han ejede Langebækgaard og Mølle. 21). Norsk og svensk Konsul i Nørre­

jylland 1838.

Børn: 123-130.

C. H. Sødring blev * 1) 21/ 10 1807 (Bergen Domk.) Inger Margrethe Haberdorf, f. 18/ 11 1786 + 5/6 1808. Datter af Justitsraad og Sorenskriver i Nordhornland Sorenskriveri Johannes Haberdorph og Hustru Anna Sophie Hassing.

Emilius Jacobus Frisch, f. i Bergen 9/4 1789 + i Nyborg 20/8 1862. Kom 1802 i Hor­

sens lærde Skole og 1807 til Universitetet. 1808 kirurgisk Volontør ved Frederiks Hospital. 1810 Læge paa et Kaperskib, som blev opbragt og ført til Portsmouth. Her var han Krigsfange i 4 Aar men arbejde som Underlæge ved et engelsk Hospital indtil Freden i 1814. Efter Hjemkomsten fortsatte han sine Studier og tog i 1818 kirurgisk Eksamen. Praktiserende Læge i Nyborg 1826. Her drev han ogsaa en Varmtvands-Bade­

anstalt. 22). * Georgine Dorothea Hjelte, f. 28/2 1791 (Frue Kirke). + 12/9 1849 i Nyborg. Datter af Bogholder Ole Hjelte paa Christianshavn og Hustru Knudine Cathrine f. Qvist (en Søster til hans Moder). Ægteskabet var barnløst, men de adopterede hans Søsterdatter Sophie Magdalene Friedel, f. i Horsens 23/8 1813. (131).

Ove Ferdinand Frisch, f. i Bergen 29/5 1790 + 21/1 1814. Cand.jur. 1812. Auditør i Fredericia. Ugift.

Georgine Maurizette Frisch, f. i Bergen 7/1 1794 (Nykirke Sogn) + i København 12/6 1852. + i Langebrogade, Rabes Have. * 1. 6/11 1812 i Horsens med Adam Friedel, f.

i Königsberg i Preussen 15/1 1788. + som Officer i engelsk Tjeneste 20/10 1828 efter Slaget ved Navarino. Frikorporal A. Friedel, der var bestemt til at ansættes som Kadet ved det 2. Compagni af det danske Landkadetkorps, blev 1812 ansat som Sekondløjtnant ved det jyske Skarpskyttekorps’s 2. Bataillon og udnævntes 1812 til virkelig Sekond­

løjtnant. 1813 forsattes han i lige Egenskab til det holstenske Skarpskyttekorps’s 2.

Bataillon. 1815 benaadedes han med Krigsassessors Karakter og blev samtidig afske­

diget med 76 Rdlr. Pension. Pensionen blev inddraget 30/12 1818, paa hvilket Tids­

punkt han antagelig er gaaet i fremmed Krigs-Tjeneste.

Børn: 131-134.

* 2. Jens Jørgen Hansen, f. i Horsens 5/6 1801, + 29/5 1865 paa Kommunehospitalet i Københan. Søn af Snedkermester Knud Hansen og Hustru.

Børn: 135-136.

Hartvig Marcus Frisch, f. i Horsens 18/8 1796, hjemmedøbt + 23/2 1849 i Stillinge.

Blev 1814 udnævnt til Kadet med 70 Rdlr. Gage. Sekondløjtnant 1815 og ansat ved Sles­

vigske Kuirasser-Regiment 1816. 21/10 1820 blev han efter Ansøgning afskediget i Naade med Pension formedelst Svagelighed. 19). Senere ejede han flere Gaarde i Jyl­

land. 1822-28 boede han som Gaardbruger i Foerslev Sogn. Hjelmslev Herred, og flyttede 1828 til Illerup i Dover Sogn. I 1831 solgte han sin Gaard i Illerup og flyttede til Skanderborg. I denne Periode betegnedes han som Vej opsynsførende. I 1845 boede han i Skanderup Sogn, og 1850 boede hans Enke i Stillinge. * 30/11 1821 i Horsens Eva Overbye Engerslev, f. 22/12 1800 i Horsens, + 10/1 1854 i Stillinge ved Skanderborg, Datter af Gæstgiver i Horsens Jens Overbye-Enger s lev og Hustru Anna Margrethe f.

Hjernø.

Hartvig Marcus (Frisch) Lassen, f. i Helsingør 27/8 1781, + i Trondhjem 17/8 1856, begravet paa Vor Frue Kirkegaard. Han blev Student fra Bergen Kathedralskole 1800 og cand.jur. 1806 med laud. Efter Embedseksamen assisterede han først sin Fader et Par Aar paa Toldinspektørens Kontor i Bergen, men i Krigsaarene gik han ind i Hæren, blev Fændrik 1808 ved Bergenhus Infanteri Regiment, s.A. Sekondløjtnant ved de Natio­

nale (Indtil videre dog uden Anciennitet,) blev 1809 Premierløjtnant i Bergenhus Regi­

ment, 1813 Stabskaptajn ved Livkompagniet af Norske Jægerkorps, s.A. Kaptajn, Chef for søndre Hardangerske Kompagni af Bergenske Skarpskytte-Bataillon. 1815 tog han sin Afsked fra Krigstjenesten og blev 1816 adjungeret sin Fader som Told- og Kon­

sumtionsinspektør i Bergen. Efter Faderens Død i 1818 konstitueredes han i Embedet og udnævntes 1820 til Toldinspektør i Trondhjem. Han var i en sjælden Grad bevandret saavel i de antikke som i de moderne Klassikere og efterlod sig en udsøgt Bogsamling.

Han havde helt fra sine unge Aar æstetiske og literære Interesser, som han for øvrigt deler med flere af sin Faders Slægt. Fra hans Studietid i København fortæller Konsul Jens Gram i sine ”Skizzer fra bergenske forholde” at Lassen sammen med sine Bys­

børn Johan Arnoldus v. Westen Kahrs og Jens Munthe Geelmyden, ”tre, raske, kraftige og særdeles smukke unge Mænd fra Bergen” havde tilvundet sig Benævnelse af "det smukke bergengenske Studenter Triumvirat”. I Grens "Skizzer” nævnes det ogsaa, at han” var meget begavet og kundskabsrig, med Smag og Sands for det Skjønne.” Udenfor sin Embedsgerning beskæftigede han sig jævnligt med literære Studier. Han var vel hjemme i de døde og levende Sprog. Fra hans Haand foreligger Oversættelser fra den klassiske Literatur og fra Fransk og Tysk. 23).

* 1. i Skien 14/4 1814 Gunhild (Gulla) Christine Bentzen, f. i Skien 13/9 1791, + i Bergen i Maj 1815. Datter af Justitsraad, Borgermester i Skien Bent Mogens Bentzen og Hustru Maren f. Knudsen.

Børn: 1.

* 2. 1820 med Regine Mathia Gabrielsen, f. i Bergen 16/5 1793, + i Trondhjem 30/9 1859. Hun boede da i Domsognet, men begravedes paa Vor Frues Kirkegaard

”efter Tilladelse”. Hun var Datter af Undertoldbetjent i Bergen Andreas Gabriel­

sen og Hustru Johanne Regine. Der findes malede Portrætter af Toldinspektøren og hans 2den Hustru udført af Trøndermaleren Dalager i 1821.

2 Børn.

(16)

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

b (38) Albert Lassen« f. i Bergen 5/6 1783, + ssts. 2/1 1860. Student i 1800 cand.jur. 1806 med haud. illaud., hvilken Karakter han ogsaa fik for den praktiske Prøve 4. Juli næstefter. 1809 fik han Bevilling som "Prøveprokurator" og 13. Nov. s.A. kgl. Bevil­

ling som Prokurator for alle Over- og Underretter i Bergen og Trondhjems Stift. Han procederede fra Bergen, hvor han forøvrigt fra 1814 fungerede som surnummerær Assessor i Bergens Politiret uden Gage. 24). 1823 blev han efter Ansøgning i Naade entlediget fra denne Stilling. Efter i 2 Aar at have været konstitueret som Politi­

mester i Bergen med Gage 500 Rdlr. samt Sportler, blev han i 1825 virkelig Politi­

mester og 1835 Borgermester sammesteds, og døde i dette Embede. Han var agtet og afholdt i Bergen hvor han særlig var Repræsentant for den gammel-bergenske Aand.

Han var ingen Ven af Reformer. Der gaar mange Historier om ham. 25). Han var Stor­

tingssuppleant i 1830. * i Bergen 30/10 1812 Abigael Vogt Monrad, f. i Bergen 21/4 1792, + ssts. 1/6 1861, Datter af Dr.med Stadsfysikus og Apoteker i Bergen Lars Mon­

rad og Hustru Charlotte f. Oppenheim.

6 Børn.

c (38) Jacobine Henriette Lassen, f. i Bergen 17/6 1788 (Nykirken), + ssts. 31/3 1872. *4/1 1811 i Bergen med Danckert Krohn Cappe f. 1788 6/2 + 14/3 1811. Søn af Kapt a in i hannoveransk Tjeneste under Syvaarskrigen, senere Ejer af Gaarden "Milde" ved Bergen, Johan Frederik Cappe og Hustru Margrethe Cathrine f. Mariager. Han var Køb­

mand i Bergen.

d (38) Christian Lassen, f. i Bergen 22/10 1800, hjemmedøbt 4- i Bonn 8/5 1876. Student fra Bergen Kathedralskole 1818 og anden Examen 1819 (Laud). Nogle Uger efter Examen begav han sig med sin Moder til Tyskland. Han opholdt sig Vinteren over hos Familien i Altona og fortsatte sine Studier i Tyskland. Kom i 1821 til Bonn, hvor han snart til­

trak sig Brødrene Fr. og A.W.v. Schlegels Opmærksomhed. Fik i 1823 Stipendium til at rejse i 3 Aar og forsatte i disse Aar sine Studier i London og Paris. 1827 blev han Privatdocent i Bonn og 1830 extraordinær Professor ved Universitetet i Bonn. Af økonomiske Grunde underviste han i de følgende Aar mange fyrstelige Personer i Engelsk og blandt disse den senere Kong Christian IX af Danmark. 1840 blev han ordinær Professor i Bonn i gammelindisk Sprog og Literatur. Aaret efter fik han Kal­

delse til Københavns Universitet som Professor i orientalske Sprog, men han afslog Tilbudet, "da han fandt det urigtigt at forlade den Stat, hvis Understøttelse han troede at skylde, at han var blevet, den han var". I Aarenes Løb blev Lassen kaldet til Æres­

medlem og Medlem af en stor Mængde (ca. 30) Adekademier og lærde Selskaber i Euro­

pa, Asien og Amerika. 1851 blev han Ridder af St. Olafs Ordenen, og 1870 Kommandør af samme Orden. Han var Ridder af den preussiske Orden " pour le merite" for Viden­

skab og Kunst og var desuden dekoreret med preussiske, bayerske, italienske, græske m.fl. Ordeners Ridderkors. 23). * 15/9 1849 i Tyskland med Caroline Augusta Wiggers, f. i Altona 9/11 1808, + i Bonn 2/5 1879, en Holstenerinde. hvis Fader August Frederik Wiggers havde været Inspektør paa "Kobbermøllen" (de danske Hytte værker) ved Oldes- lohe, og som selv havde tilbragt nogle Aar i Danmark som Lærerinde i adelige Fami­

lier. Hendes Moder hed Caroline Sophie f. Zweydorff.

e (38) Frederik (Fritz) August Lassen, f. i Bergen 31/1 1804 (Nykirke), + i Altona 1/9 1868.

Han var først Bogholder i Leipzig, senere Toldofficiant i Ahrensboeck (en Flække i Holsten) og sidst Toldkontrollør i Altona. * i Altona Anna Russ, f. i Altona 4/5 1825, Datter af Civilingeniør i Altona Henrik Russ og Hustru Gisa f. Westphalen.

7. Slægtled.

a (76) Julius Theodor Frisch, født i København 30/7 1818, død i Marseille, forhen Consul i Marseille, R af Dbg., Skibsmægler og Skibsreder i Marseille. * Anna Eugenie Følsch de Fels. født 20/2 1826, Datter af Edouard Gustave Føls og Hustru Rosine, født Bruguiere des Faux.

Børn: 145-150.

b (76) Frederikke Emilie Dorothea Frisch, f. 21/ 12, 1819 + 1838 i Sete.

c (76) Constantin Adolph Frisch, f. 16/3 1821,4- 15/5 1824.

d (76) Alfred Carl Frisch, født i København 5/7 1822,4- i Sete 11/6 1872. Skibsmægler i Séte.

* 1846 Julie Eugène Charlotte Cormouls, f. i Venes (Tarn) 5/10 1820 4- i Sete 13/2 1900, Datter af Henri Philippe Charles Cormouls, Propriétaire i Lalande. Venes, Tarn og Hustru født de Gineste.

Børn: 151-153. v . O1oni

e (76) Diderich Emil (Thierry) Frisch, f. 1/4 1827. i København St. Petri), 4- 13/12 1891, Civilingeniør, fra Ecole normale, Paris. Udførte Vejanlægpaa Corsica og Havneanlæg i Marseille. Flyttede 1860 til København og blev Assistent i Udenrigsministeriet. * 19/10 1853 i København (tysk reformerte Kirke) Pauline Frederikke Ester Tutein, f. 10/9 1827 + 1/6 1866.

Børn: 154-159.

a (78) Frederikke Dorothea Frisch, f. 15/1 1823 paa Char lottendal, døbt i Slagelse St. Peders Kirke. 4- i Lyngby 22/2 1886, begravet paa Assistens Kirkegaard. Var meget musikalsk.

Ejede Wilhelminelyst i Lyngby.

b (78) Constance Marie Frisch, f. paa Charlottendal 26/2 1831, døbt i Slagelse St. Peders Kirke. + i Faaborg 17/8 1868, begravet i Nyborg. * 18/7 1855 i København (St. Petri Kirke) Peter Frederik Carl Emil Salicath (Salicatti), f. 25/8 1827 i Haraldsted. 4- i København 4/2 1891. Søn af Sognepræst til Haraldsted og Almindemagle paa Sjælland Gerhard Giese Salicath og Hustru Flora Emilie Topp. Stud. Slagelse 1845. 1849-50 konstitueret Underlæge i Hæren, 1854 Overskibslæge paa Fregatten "Bellona • 26/10 s.A. overdraget Lægetilsynet ved Vagtskibsstationen i Store Bælt. 1855 praktiserende

(17)

109. c (78)

110. d (78)

111. e (78)

112. f (78)

113. a (79)

114. b (79) 115. c (79) 116. a (89) 117. b (89) 118. c (89) 119. d (89)

120. a (90) 121. b (90) 122. c (90) 123. a (92)

Læge i Nyborg. 1865 Distriktslæge i Faaborg, 1876 EM 1 og 2. 1879 Afsked som Di­

striktslæge, s.D.R. af Dbg., s.A. praktiserende Læge i København. Han sejlede ca.

1884 med Tingvallaliniens Baade som Skibslæge.

Børn: 160-164.

* 2. 2/6 1873 (Diernisse K) med sin Kones Søster Sophie Henriette Frisch. (111).

Hartvig Frisch, f. paa Charlottendal 10/3 1833, døbt i Slagelse St. Peders Kirke. + i Lyngby 28/2 1890. Han studerede først Medicin, men maatte opgive Studiet paa Grund af Tunghørighed. Cand. phil. Skolebestyrer. Han ejede først Skolen i St. Kongensgade 55 og derefter Latin- og Realskolen Lyseum i København. *16/11 1860 (Frue Kirke, København) Elisabeth Alexandra (Betzy) Mourier, f. 24/ 1 1835 paa Nakskov Ladegaard.

Branderslev Sogn, Maribo Amt, + i Lyngby 3/7 1892, Datter af Proprietær, cand.theol.

William Courtonne Mourier og Hustru Charlotte Pauline, f. Zinn.

Børn: 165-168.

John Diderik Frisch, f. 4/5 1835 paa Charlottendal, døbt i Slagelse St. Peder Kirke.

+ i Florens 23/11 1867 hvor han ligger begravet. Blev undervist i Hjemmet og kom derefter 1844 paa Sorø Akademi. Han havde allerede som Barn meget Anlæg for Teg­

ning og ønskede at blive Kunstner. Efter Skolen holdt Faderen ham 1 Aar paa Handels­

akademi, hvorefter han fik Lov til at følge sin Lyst og blive Maler. Han var paavirket af Vermehren, der kom i hans Hjem. 1850-52 gennemgik han Kunstakademiets Maler­

skole og udstillede i 1857 som Portrætmaler, men var i de sidste Aar Naturmaler og malede helst Dyrhaven og sjællandske Egne. 1867 fik han Akademiets Rejseunderstøt­

telse og rejste til Italien. Paa Vejen dertil døde han af Typhus i Florens. Der findes flere Portrætter af hans nærmeste Familie fra hans Haand.

Sophie Henriette Frisch, f. 1/4 1838 paa Charlottendal, døbt i Slagelse St. Peders Kirke. + i København 5/7 1909. * 1. i København (St. Petri Kirke) 3/12 1858 Ludolph Ove Kiær, f. i Varde 12/3 1830 + i København 22/11 1908. Student i Ribe 1847. Stude­

rede Filologi. Universitetets Guldmedaille 1851, Filologisk-historisk Embedsexamen 1854, Privatlærer, Forfatter og Oversætter. Ægteskabet opløst 1864.

* 2. 2/6 1873 (Diernisse Kirke ved Faaborg) med sin afdøde Søsters (108) Mand, Over­

læge P.F.C.E. Salicath.

Børn 1. Ægteskab: 169-172.

Theodor Emil Frisch, f. paa Charlottendal 26/10 1839, døbt i Slagelse St. Peders Kirke. + i København 17/5 1870. Han var uddannet som Arkitekt. Han blev indskrevet som Søkadet, men blev ved Adgangsprøven 1853 ikke antaget. Som Officeraspirant til Infanteriets Krigsreserve paa Frederiksberg Slot blev han 1862 udnævnt til Sekond­

løjtnant. Efter aarlige Indkaldelser blev han indkaldt til Krigen i 1864 og gjorde fra Dec. 1863 til Nov. 1864 Tjeneste som Ordonnans officer ved 9. Infanteri-Brigade. Efter Hjemsendelsen fik han 1865 Rejsetilladelse til Udlandet og opholdt sig i Aarene 1865- 1870 i Wien. I 1867 rejste han til Florens og var til Stede ved Broderen Johns Død.

Rejste 1870 til Venedig for at søge Helbredelse for en Lungetuberkulose. Blev derfra ført til København, hvor han Dagen efter sin Ankomst døde hos sin Moder. Ugift.

Werner Hans Frederik Abrahamson, f. i København 29/10 1822. + 7/2 1911 ssts. Han var Aspirant til Landkadetakademiet og blev 1837 ansat som virkelig Kadet i Hæren i hvilken Egenskab han forrettede Pagetjeneste, Sekondløjtnant 1838. Gennemgik i 1842 den militære Højskole og blev efter afsluttet Examen ansat i Generalstaben. Premier­

løjtnant 1846, Kaptajn 1848 og samtidig ansat som Adjudant i Generalstaben og deltog i Kampene ved Bov, Slesvig, Nybbøl og Dybbøl. 1848 R af Dbg. Major 1855, Oberst­

løjtnant 1862. Under Krigen 1864 gjorde han Tjeneste som Kommandør for Krigs- telegrafen og Armeens Topografer. 1864 afskedigedes han med Oberst Karakter og Pension. Medlem af Folketinget 1856-57, Borgerrepræsentant i København 1856-70, Raadmand i Københavns Magistrat 1870-1900. 1900 K. af Dbg. Medlem af Bestyrelses- kommissionen for Begravelsesvæsenet. Udgiver af Militært Tidsskrift 1865-66. Har udgivet Haandbog for Militæret. Stiftede Oberst Verner Hans Frederik Abrahamson’s og Hustru Nina Abrahamson, f. Paulsen's Familielegat. * 31/10 1854 med Nina Sophie Frederikke Paulsen, f. 13/3 1835 + 16/12 1906, Datter af Justitsraad Amtsforvalter i Frederiksborg Amt, Carl Ludvig Paulsen og Hustru Nina Catharina født Holten.

Dorothea Abrahamson, f. i København 24/11 1823 + 30/3 1858.

Benedicte Rosine Marie Abrahamson, f. i København 10/9 1825 + 13/7 1833 ssts.

Johanne Marie Frisch, f. i Aalborg 5/11 1812 + ssts. i Januar 1839.

Christine Frisch, f. i Aalborg 16/7 1814, + ssts. 2/3 1819.

Michael Jeeg Frisch, f. i Aalborg 5/9 1816,+ i København 20/4 1849 (Assistens Kirke- gaard) Urtekræmmer i Rigensgade i København, Ugift.

Emil Ferdinand Frisch, f. i Aalborg 7/6 1818, + i Aarhus 19/9 1868. Forpagtede Ny­

mølle (Lisbjerg Sogn ved Aarhus) og købte senere Haraidsmark (Ødum Sogn ved Aarhus), hvor Stuehuset var nedbrændt. Ved Genopførelsen gik han fallit (1858) og ernærede sig derefter som Vognmand i Aarhus, hvor han ogsaa gik fallit. * 3/10 1849 i Kastbjerg Sogn, Stine Egholm, f. i Thorning Sogn 25/3 1825 + i København 9/12 1897 (Vestre Kirkegaard). Datter af Landmand Jens Egholm i Vium og Hustru Marie Magdalene, født Nedersen,

Børn: 173-180.

Lauritz Joh. Hollenius, f. i Aalborg 3/1 1825 (Budolfi Sogn) Købmand i New York.

Anne Marie Hollenius, f. i Aalborg, 10/ 9 1827, (Budolfi Sogn) + 24/ 9 s.A.

Oscar Hollenius, f. i Aalborg 17/4 1829 (Budolfi Sogn) + 29/11 1856. Urmager og Gravør i Brighton.

Hans Thomas Sødring, f. i Bergen 8/9 1810 (Domsogn), + i København 13/5 1874. Stu­

dent fra Aalborg Katedralskole og Københavns Universitet 1828, Imm. Christiania 1829, cand.jur. 1835, Copist i Indre-Departementet men maatte paa Grund af Blindhed tage

(18)

124. b (92)

125. c (92) 126. d (92) 127. e (92) 128. f (92)

129. g (92)

130. h (92) 131. a (95)

132. b (95) 133. c (95)

134. d (95)

135. e (95)

136. f (95) 137. a (96) 138. b (96)

139. c (96) 140. d (96)

141. e (96)

Afsked. Bosatte sig i København, hvor han i 1855 blev Klasselotterikollektør. * Caroline Augusta Gierlew, f. 17/9 1811 + 10/3 1869 i København, Datter af Generalkonsul i Norge, Etatsraad Andreas Christian Gierlew og Hustru Wilhelmine Josepha f. Holsten.

2 Børn.

Ane Sophie Frederikke Sødring, f. 19/2 1812. * 4/11 1835 Hans Sødring. f. 4/11 1806, + 13/2 1862 i Aalborg. Søn af Købmand i Aalborg Christian Hansen Wadskjær Sød­

ring og Hustru Metter Margrethe f. Syndergaard. Købmand i Aalborg.

8 Børn.

Christian Ditlev Sødring, f. i Bergen 24/12 1813, + 12/4 1838. Stud.jur.

Alrich Friderich Sødring, f. 14/7 1815 i Bergen (Hospitalskirken, men indført i Dom­

sognet). Sømand. Død i London i September 1848.

Christiane Ovine Magdalene Sødring, f. i Bergen 27/7 1817 (Domsogn) + 9/3 1822 ssts.

Johannes Frisch Sødring, f. i Bergen 13/5 1820. Hjemmedøbt. + i Aalborg 2/1 1886.

Købmand og Konsul i Aalborg. * 1. Marie Therese Paulsen, f. 10/3 1818 i Altona, + i Aalborg 29/8 1853, Datter af Mægler Boy Paulsen i Altona og Hustru Catharina Marie Agnete f. ThormHhlen.

2 Børn.

* 2. Caroline PetreaHolbæk, f. 24/ 9 1828, Datter af Gaardejer Niels Rasmussen Holbæk til Albæk og Hustru Vilhelmine Catharine f. Steenstrup.

2 Børn.

Christoffer Hansen Sødring, f. i Bergen 4/1 1822. Hjemmedøbt (Hospitalskirken) + i København 26/9 1881. Cand.polyt. Mineralvandsfabrikant i København. * 25/5 1849 i i København (Slotskirken) med Kongelig Skuespillerinde Julie Weber Rosenkilde, f.

19/7 1823, + 24/7 1894 i Københan, Datter af Kongelig Skuespiller Christen Niemann Rosenkilde og Hustru Maren Falch Christensen.

5 Børn.

Sophus Johan Ludvig Sødring, f. paa Langebæk Mølle 2/8 1826. (Kallehave Kirke) Sømand. + 1845.

Sophie Magdalene Friedel, f. i Horsens 23/8 1813 + i København 17/3 1906. Hun blev adopteret af sin Onkel Emilius Jacobus Frisch 93). * 25/4 1838 København (Garnisons Kirke) Johan Christian Leonhard Hjelte (en Broder til hendes Adoptivmoder) f. i København 3/4 1800 (Frelsers Kirke) + i København 5/4 1867. Søn af Bogholder Ole Hjelte paa Christianshavn og Hustru Knudine Cathrine f. Qvist. Hjelte var Volontør ved Artillerikadet-Instituttet og udnævntes 1812 til virkelig Artillerikadet, 1814 til Stykjunker og 1817 til Sekondløjtnant. 1826 afskediges han i Naade med Pension formedelst Svagelighed. Han blev derefter Lærer i Matematik ved Landkadet-Akade­

miet og afskedigedes fra denne Post i Naade med Pension 1845. 1848 tillagdes der ham Kaptajns Karakter og 1850, da han gjorde Tjeneste som Chef for de faste Batterier paa Als. tillagdes der ham Majors Karakter. Stiftede det Frisch-Hjelteske Familie- legat i 1864.

Vilhelmine Dorothea Friedel f. 26/5 1815. Gift med Proprietær Schytt fra Aalborg.

Senere bosiddende i New York.

Christian Ditlev Friedel, f. 7/6 1817. Glarmester i Glostrup, senere (ca. 1850) Brygger paa Christianshavn Rabeshave). Ca. 1875 var han Generalagent for Cunard-Line.

Udvandrede til Amerika. * 10/6 1842 i Glostrup med Mette Rasmusdatter, f. i Glostrup 3/1 1814, Datter af Gaardmand Rasmus Andersen i Glostrup og Hustru Sidse Peders- datter.

6 Børn.

Ove Ferdinand Friedel, f. i Horsens 20/8 1819, + paa Frederiks Hospital i København 13/1 1885, begr. paa Vestre Kirkegaard. Skræddermester i København. * 20/8 1848 i Frederiksberg Kirke Emma Louise Nathalie Winge,f. 28/11 1827 + 25/1 1892, Datter af Johan Thomas Emanuel Winge i København og Hustru Marie Elisabeth født Lorenzen.

7 Børn.

Georg Frederik Vilhelm Hansen, f. 28/ 3 1831. Snedker. Udvandrede til Amerika. Boede 1 1865 i Christiansted paa St. Croix. Afmønstret fra Barken ”Antelope” i New York i Marts 1865, senere intet hørt fra ham. Borteblivelsesdom ved Østre Landsret i Køben­

havn 16/12 1933.

William Constantin Hansen, f. 12/1 1835. Sømand. Boede 1859 i København, rømte samme Aar i Liverpool fra Skipper Andreasen. Siden er intet hørt fra ham. Borteblivelsesdom ved Østre Landsret i København 16/6 1934.

Sophie Magdalene Frisch, f. i Foerlev 21/1 1822, døbt i Skanderup Sogn. + 23/8 s.A.

ssts.

Christian Ditlev Frisch, f. i Foerlev 18/8 1823, (Skanderup Sogn). Udvandret til Ame­

rika. Bosat i Chicago. * Laugine Margrethe Brandt, f. 24/10 1824, Datter af Gørtler- mester i Horsens Hans Brandt og Hustru Laugine Margrethe f. Smith.

2 Børn.

Emil Frisch, f. i Foerlev 24/5 1825, (Skanderup Sogn) + ssts. 12/3 1826.

Frederikke Elisabeth Frisch, f. i Foerslev 16/12 1828. (Dover Sogn) + i Aalborg 3/3 1893. * 3/11 1854 i Aalborg (Budolfi Sogn) Jens Ludvig Kaastrup, f. i Aalborg 6/4 1830 + ssts. 6/1 1873. Søn af Toldbetjent i Aalborg Jens Christian Kaastrup og Hustru Johanne f. Engelbrecht. Broder til Christian Julius Kaastrup (144) Købmand i Aalborg.

Børn: 183-191.

Frederik Emil Frisch, f. i Illerup 30/3 1832, (Dover Sogn). Udvandrede til Amerika.

Købmand i Chicago. * Mathilde Cathinke Rasmine Bendixen, f. 5/9 1843, Datter af Koffardikaptajn Niels Bendixen i Rudkøbing (senere udvandret til Amerika) og Hustru

Marthe Christine f. Buck.

Børn: 192-193.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og