• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
38
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

STAMTAVLER for

CARLSEN-LAUGES LEGATSTIFTELSE

19 5 9

(3)

de af Th. Hauch-Fausbøll. i 1914- udgivne Stamtavler for Carlsen-Langes Legatstiftelse; oversigten omfatter de

i Hauch-Fausbølls arbejde optagne tavler I, IV og VI, nemlig:

Tavle A Efterkommere af godsejer Christen Rasmus Carlsens børnebørn.

Tavle B Nogle af efterkommerne af konseilspræsident Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs. Tavle C Efterkommere af Emmy Francisca Erhardine Ti-

donia comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs og Thorald Læssøe.

København i maj 1959 Albert Fabritius

(4)

TAVLE A

Efterkommere af godsejer Christen Rasmus Carlsens børnebørn

(5)

OTTENDE SLzlGTLED I

Haralda Judithe Johanne Margrethe Tofts børn med kaimnerherre, hofjægermester Peter Ferdinand Collet;

1 a. Holger Peter Harald Collet til Rønnebæksholm og Lundbygaard,samt Katholm, f.28.august 1864 på Rønnebæksholm, + 9* juli 1943 i Grenaa. - Kammerherre, hofjægermester, cand. polit. ~ 4. novem­ ber 1896 i Kbh.(VF) m. Polly Frederikke Lillie Hegermann-Linden- crone (F: generalmajor, kammerherre Johan Frederik H.-L. og Juli ane Mathilde Caroline baronesse Wedel-Jarlsberg), f. 25« sep­ tember 1875 i Aarhus(Domsg.), + 9« november 1945 i Kbh.(Højde­

vangs sg.). - 5 børn: Niende slægtled I, nr. 7-11•

2 b. Marie Emilie Francisca Jutta Collet, f. 23-september 1866 på Rønnebæksholm, + 24. februar 1946 på Vedelsbo, Vallø. ~ 2.april 1891 i Kbh.(G) m. amtmand, kammerherre Axel Vedel (F: amtmand, kammerherre Emil V. og Emilie Christiane Nyegaard), f. 4.februar 1859 i Kbh., + 23- august 1937 i Strøby Egede. - Uden børn.

3 c. Emilie (Emsy) Haralda Eleonora Emmy Collet, f. 26. juni 1869 på Rønnebæksholm, + 30. september 1951 på Mindet ved Lundby.

II

Pastor Frederik Lange Grundtvigs datter med Kristina Birgitte Nielsen:

4 a. Marie Margreta Grundtvig, f. 1. juli 1883 i ;.7isconsin,USA. ~ 20.

september 1912 i Kristiania(Slots) ra. infanterikaptajn Karsten Tank Lorange (F: oberstløjtnant Karsten Tank L. og Anna Christi­ ne Collett), f. 5-december 1879 i Kristiania,. + 7• marts 1947 sst. - 2 sønner: Niende slægtled II, nr. 12-13«

III

Jutta Katrine Margrethe Rørdams børn med godsejer Hans Peter Lund:

5 a. Jutta Frederikke Sophie Francisca Lund, f. 26. november 1877 på Bernstorff Hovmarksgaard, + 6. april 1947 i Hillerød. ~ 16. fe­ bruar 1927 m. maleren, godsejer Axel Jarl(F: ingeniør,fabrikej er konferensråd Vilhelm Carl Jørgensen og Anna Pienge), f. 28. maj 1871 i Kbh., + 26. november 1950 på Strødam. - Uden børn.

(6)

6 b. Peter Andreas Lund til Lerchenborg m.m., f. 26. marts 1881 på Bernstorff Hovmarksgaard, + 15• marts 1950 i Slagelse. - Hof­

jægermester, kammerjunker. ~ 1° 12. juli 1905 m. Kerstin Eleono- re Charlotte Carlander(F: grosshandlare Johan Christofer C. og Isabella Hilhelmine Bourn), f. 5• juli 1884, + 10. februar 1920

i Kbh.; 2° 22. august 1925 i Djursholm m. Alba Maria Rosina friherreindo Langonskiold ( F: 1. deputeret i Riksbanken, jur.dr.

Bror Karl Johan friherre L. cg Alba Maria Ekman), f. 16. august 1896 på Torp i Orgryte sg. [C-entofte]. - 6 børn: Niende slægt­ led III, nr. 14-19-

NIENDE SLÆT LED I

Kammerherre, hofjægermester, cand.polit. Holger Peter Harald Collets børn med Polly Frederikke Lillie Hegermann-Lindencrone (se nr. 1) :

7 a. Julie Haralda Collct, f. 1897, + s.a.

8 b. Marie Frederikke (Unne) Collct,f. 21. oktober 1898 på Rønnebæks­ holm. ~ 1° 8.juli 1919 i Hammer m. hofjægermester Vineens Chri- stian baron Lerche til Benzonsdal(F: kammerherre, hofjægermester Carl Christian baron L. og Sigrid Nith) , f. 12. april 1891 pa Benzonsdal, skilt; 2° 5« marts 1951 m. ritmester Jens Peder Ja­ cob Jensen, f. 12.oktober 1897 i Overvindinge, + 15. november 1958 i Næstved. - 1 søn: Tiende slægtled, I, nr. 20.

9 c. Polly Emilie Collet, f. 25. september 1899 pa Rønnebæksholm. ~ 5. juli 1922 pu Lundbygaard m. kammerherre, hofjægermester Erik Frederik Adolf Joachim lensgreve Holstoin-Holsteinborg til Hol- steinborg m.m. (F: hofjægermester Frederik Conrad Christian Christopher lensgreve H. og Ellen Elisabeth Lindholm), f. 21.

november 1896 på Holsteinborg. jjiolsteinborg, Rude]. - 5 børn:

Tiende slægtled II, nr. 21-25-

10 d. Harald Peter Otto Collct til Lundbygaard, f. 15- oktober 1900 på Rønnebnksholm. - Hofjægermester, cand.polit. ~ 16. maj 1940 i Vallø m. Else Collett(F: bruksejer Johan C. og Ellen Eger), f. 8. september 1905 i Namdal, Norge. [Lundbygaard, pr. Lundby og GI.Kjøgegaard, Køge]. - 5 sønner: Tiende slægtled III,nr. 24-26.

11 e. Carl Frederik Herman Collet til Rønnebæksholm og Katholm, f. 8.

(7)

serer Carl C. C. og Ingeborg Birch), f. 2. august 1905 i Kbh., skilt; 2° 2. december 1959 ra. Else Bjørn (F: ingeniør F. B. og Ellen Breit), f. 18. marts 1909 i Kbh. - 4 børn: Tiende slægtled IV, nr. 27-50.

II

Marie Margrethe Grundtvigs sønner med kaptajn Karsten Tank Lo- range (se nr. 4):

12 a. Fredrik Grundtvig Lorange, f. 17. oktober 19^5 i Kristiania.

Arkitekt. ~ 1° 1958 i Trondheim m. Kitty Margrethe Sørensen, f.

1919, skilt; 2° IJ. maj 194-4 i Oslo m. Ingrid Carlsen(F: købmand Otto Theodor C. og Anna Marie Jørgensen) , f. ,10. oktober 1908 i Fredrikstad. - 1 søn: Tiende slægtled V, nr. J1.

15 b. Carsten Tank Lorange, f. 1. juni 1915 i Kristiania. - Tegner.

Ugift. [Stockholm].

III

Hofjægermester Feter Andreas Lunds børn (se nr. 5)

af 1. ægteskab med Kerstin Eleonore Charlotte Carlander:

14 a. Märta Jutta Isabella Lund, f. 28. juni 1906 på Julianelyst, Øst­

birk. ~ 28. september 1929 på Satenäs Säteri m. dansk vicekon- sul, adm. direktør for AB Vasteråsspedition,jur.kand. Arne Valde­ mar Lindén(F: adm. direktør i A3EA,civilingeniør Arthur L. og Rosa Edstrom), f. 28. september 1902 i Vasterås. [Västeras]. - 6 børn: Tiende slægtled VI, nr. 52-57«

15 b. Hans Peter Christofer Lund, f. 1908, + 1940. ~ 1955 m. Sonja Margaretha Jonsson, f. 1915« - 2 børn: Tiende slægtled VII, nr.

58-59«

16 c. Brita Kerstin Karin Lund, f. 51. august 1918 i Göteborg. ~ 4.

juni 194-8 i Kbh.(b.v.) m. kaptajn, civiløkonom Arne Sunde (F:

ambassadør Arne T. S,, og Bidi Lie) , f. 2. september 1919 i Kri­

stiania. [Bærum]. - 5 døtre: Tiende slægtled VIII, nr. 40-42.

af 2. ægteskab med Alba Maria Rosina friherreinde Langenskiöld: 17 d. Jutta Alba Maria Lund, f. 19. juli 1924 på Satenäs Säteri. ~

2. juni 1956 i Lyngby m. direktør Henrik Frode Gangsted(F:lands- retssagfører Niels Erik Adolph August G. og Asta Halk), f. 14.

(8)

7

februar 1924 i Kbh. [Stockholm]. - 1 søn: Tiende slægtled IX, nr. 45«

18 e. Sonja Alba. Maria Lund, f. 24. oktober 1925 på Satenäs Säteri.

(Tvilling). [Asnæsgaardcn,Kalundborgj.

TIENDE SLAGTLED I

Marie Frederikke (Unne) Collets søn (se nr. 8)

af 1. ægteskab med hofjægermester Vincons Christian baron Lerche:

20 a. Christian Carl Frederik baron Lerche til Brønsgaard, f. 25. sep­ tember 1925 pa Benzonsdal. ~ 15» marts 1951 i Humlebæk m. Ellen (Lenne) Guldagor(F: ørelæge Erik G. og Rigmor Emilie Margrethe Køjholt-Jørgensen), f. 6. februar 1925 i Hjallerup. [Brøns­ gaard]. - 2 børn: Ellevte slægtled I, nr. 44-45.

II

Polly Emilie Collets børn med kammerherre, hofjægermester Erik Frederik Adolf Joachim lensgreve Holstoin-Holstoinborg(se nr.

21 a. Ib greve Holstein, f. 9« november 1925 i Kbh. - Løjtnant af re­ serven. ~ 5• august 1948 i Olstrup m. Eva Sophie Nathalie baro­

nesse Bertouch-Lehn(F: gesandt, kammerherre, cand.jur. Rudolph Frederik Carl Adam baron B.-L. og Olga Elena Burchard Trevino),

f. 26. september 1926 i St.-Cloud, Paris; skilt. [Fuirondal, Sandved]. - 4 sønner: Ellevte slægtled II, nr. 46-49-

22 b. Ellen-Kirstine Polly comtesse Holstein, f. 1. april 1926 i Kbh.

~ 10. februar 1948 på Hclsteinborg m. kaptajnløjtnant i den græ­ ske hær, kontorchef Antonios Coroneos(F: skibsreder Anastassios Cosmos C. og Birte Skeel) , f. 50. november 19'15- [Colombo, Cey­

lon]. - 5 børn: Ellevte slægtled III, nr. 50-52.

25 c. Birgit Lucie Elisabeth comtcsse Holstein, f. 29. marts 1951 i Kbh. ~ 17. december 1955 i Næstved m. landbrugskandidat Jacques Marie Roger de la Selle(F- Geoffry de la S. og Roberts comtesse Lesterps de Beauvais), f. 16. december 1929 i Paris. [Le Pavil­

lon, Marcilly-en-Gault,Frankrig]. - 5 børn: Ellevte slægtled IV, nr. 55-55.

(9)

24 25 26

27 28 29 50

51

52

55

54

55 56 57

58

III

Hofjægermester, cand.polit. Harald Peter Otto Collets sønner med Else Collett(se nr. 10) :

a. Bernt Johan Holger Collet, f. 25« november 1941 i Kbh.

b. Holger Peter Ferdinand Johan Collet, f. 22. juli 1945 i Fakse.

c. Harald Johan Holger Collet, f. 15- oktober 1947 i Fakse.

IV

Hofjægermester Carl Frederik Herman Collets børn (se nr. 11) af 2. ægteskab med Else Bjørn:

a. Peter Collet, f. 8. juli 1940 .

b. . Merete Polly Collet, f. 17• november 1941.

c. Irene Collet, f. 24. maj 1944.

d. Anne Collet, f. 24. j uni 1947•

V

Arkitekt Fredrik Grundtvig Lorange's søn (se nr. 12) af 1. ægteskab med Kitty Margrethe Sørensen:

a. Vidar Lorange, f. 1959 i Stockholm, + 1. august 1945«

VI

Märta Jutta Isabella Lunds børn med vicekonsul, direktør, jur.

kand. Arne Valdemar Lindén (se nr. 14):

a. Kerstin Rose-Marie Lindén, f. 15- oktober 1950. ~ 15- oktober 1951 m. manager, Shell Comp.,London, James Michael Beadle Corfe« [Sevenoaks,Kent]. - 2 sønner: Ellevte slægtled V, nr. 56-57«

b. Peder Arthur Lindén, f. 51« oktober 1951« - Ansat i AB Olson &

Wright,Stockholm. ~ 12. december 1954 m. Gun Norr fra Uppsala.

- Uden børn.

c. Jutta Marianne Lindén, f. 14. december 1955« ~ 27« august 1955 m. ingeniør Olof Molander. [Vasterås]. - 1 datter: Ellevte

slægtled VI, nr. 58.

d. Brita-Stina Yvonne Linden, f. 1. august 1959« - Student.

e. Hans Arne Lindén, f. 12. marts 1941. - Student.

f. Jan Peter Lindén, f. 25« april 1944.

VII

Hans Peter Christofer Lunds børn med Sonja Margaretha Jonsson (se nr♦ 15):

a. Stina Margareta Lund, f. 20. juni 1956 i Göteborg. [Gentofte].

(10)

59

40 41 42

45

44

45

46 47

48 49

50 51 52

- 9 -

b. Peter Robert Christoffer Lund, f. 15« juli 1957 i Göteborg.

VIII

Brita Kerstin Karin Lunds døtre med kaptajn, civiløkonom Arne Sunde (se nr. 16);

a. Anne Kerstin Sunde, f. 6. juli 1949 i Kbh.

b. Kari Jutta Sunde, f. 12. maj 1951 i White Plains, N.Y.

c. Bidi Hedvig Salita Sunde, f. 10. april 1955 i San Francisco,Cal.

IX

Jutta Alba Maria Lunds søn med direktør Henrik Frode Gangsted (se nr. 17) :

a. Erik Gangsted, f. 28. marts 1957 i Kbh. (Rigshosp.).

ELLEVTE SLÆGTLED I

Proprietær Christian Carl Frederik baron Lerches børn med Ellen (Lehne) Guldager (se nr. 20):

a. Vincens Carl Christian baron Lerche, f. 51« marts 1952 på Brøns- gaard.

b. Birgitte Ille-Margrethe baronesse Lerche, f. 10. december 1954 på Brønsgaard.

II

Ib greve Holsteins sønner med Eva Sophie Nathalie baronesse Bertouch-Lehn (se nr. 21):

a. . Ulrich greve Holstein, f. 15« maj 1949 i Næstved.

b. Christian greve Holstein, f. 22. januar 1952 i Hellerup (tvil­ ling) .

c. Poul greve Holstein, f. 22. januar 1952 i Hellerup (tvilling).

d. Henrik greve Holstein, f. 14. november 1954 i Kbh.

III

Elleii-Kirstine Polly comtesse Holsteins børn med kaptajnløjtnant, kontorchef Antonios Coronéos (se nr. 22);

a. Erik Anastasios Coronéos, f. 20. januar 1949 i Kbh. b. Michael Coronéos» f. JO. december 1951 i Bombay.

c. Anne Polly Coronéos, f. 11. juni 1954 i Bombay.

(11)

IV

Birgit Lucie Elisabeth coûtasse Holsteins børn med, landbrugs­ kandidat Ja&ques Marie Roger de la Seile (se nr. 23):

55 a. Beatrice Marie Polly de la Seile, f. 25- september 1954 i Kbh.

54 b. Philippe de la Seile, f. 18. marts 1956 i Orléans.

55 c« Catherine de la Seile, f. 1. december 1958.

V

Kerstin Rose-Marie Lindéns sønner med manager James Michael Beadle Corfe (se nr. 32):

56 a. Michael Corfe, f. 22. august 1952.

57 b. Patrick Corfe, f. 28. april 1954.

VI

Jutta Marianne Lindéns datter med ingeniør Olaf Molander (se nr. 34):

58 a. Kristina Molander, f. 4. november 1956.

(12)

TAVLE B

Nogle af efterkommerne af konseilspræsident Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs

(13)

ANDET SLÆGTLED

1 a. Emilie Henriette Dagmar comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 18.

marts 1848 på Søbygaard, + 4. juli 1897 på Gisselfeld. ~ 15»

september 1867 på Frijsenborg m. ordenskansler, hofjægermester Christian Frederik greve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Sam- søe(F: overskænk, gehejmekonferensråd Christian Conrad Sophus lensgreve D.-S. og Lady Elizabeth Brudenell-Bruce), f. 29«april 1838 i Kbh., + 3« juni 1914 i Kbh. - 11 børn: Tredje slægtled I, nr. 5-15.

2 b. Mogens Christian greve Krag-Juel-Vind-Frij s til grevskabet Frij­

senborg, f. 4. maj 1849 på Søbygaard, + 22. maj 1923 på Frijsen­

borg. - Kammerherre,hofjægermester. ~ 8. september 1884 i Gentof­ te m. Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth comtesse Danneskiold- Samsøe(F: hofjægermester Christian Conrad Sophus greve D♦-S♦ og Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann), f. 26. juni 1865 på Christiansholm, + 8. juli 1949 på Søbygaard. - 5 børn: Tredje slægtled II, nr. 16-20.

3 c. Agnes Ragnhilda Amalie comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 18. maj 1852 på Frijsenborg, + 5« april 1871 i Neapel.

4 d. Clara Alvilda Benedicte comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 21.

marts 1855 på Frijsenborg, + 25. juni 1925 på Dallund ~ 7« ok­

tober 1873 i Hammel m. hofjægermester Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang baron Blixen-Finecke til stamhuset Dallund og fideikommisset Nåsbyholm m.m.(F: udenrigsminister Carl Frederik baron B.-F. og Sofia Ankarcrona), f. 10. juli 1847 på Dallund, + 4. marts 1919 på Nåsbyholm. - (7 børn).

TREDJE SLÆGTLED I

Emilie Henriette Dagmar comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs1 børn med ordenskansler, hofjægermester Christian Frederik lensgreve

Danneskiold-Samsøe (se nr. 1):

5 a,. Dødfødt datter 1868.

6 b. Elisabeth Thyra comtesse Danneskiold-Samsøe, f. 16. juli 1869 på Boller, + 3. november 1948 på Vallø. - Dekanesse for Det ade­

lige Stift Vallø. ~ 16. juli 1896 i Braaby m. kurator for Det

(14)

- 15 -

adelige Stift Vallø, kammerherre, forstkandidat Aage Vilhelm Christian greve Moltke til Lystrup og Jomfruens Egede(F: gehej- mekonferensråd Christian Carl Henrik greve Moltke og Caroline Amalie comtesse Danneskiold-Samsøe),. f. 18. september 1866 på Ly­

strup, + 5- november 1945 på Lystrup. - 2 børn: Fjerde slægtled I, nr. 21-22.

7 c. Agnes Ingeborg comtesse Danneskiold-Samsøe, f. 10. august 1871 på Frijsenborg, + 2. januar 1942 på F'edgaarden. ~ 1° 18. oktober 1892 i Braaby m. kammerherre, hofjægermester, landvæsenskommis­

sær Adam Gottlob greve Moltke til Espe og Bonderup(F: hofjæger­

mester Otto Joachim Vilhelm greve M. og Georgine Charlotte So­

phie Adolphine Julie Sehestedt-Juul), f. 27- juli 1868 på Espe, + 29- juni 1958, skilt; 2° 26. pktober 1926 i Roholte m. kammer­ herre, hofjægermester, cand.mag. Otto lensbaron Rcedtz-Thott(F:

konseilspræsident og udenrigsminister, gehejmckonferensråd Kj eld Thor Tage Otto lensbaron R.-T. og Elisabeth Adelgunde von Bulow), f. 29» juni 1872 på G-aunø, + 10. oktober 1927 i Kbh. - 2 børn:

Fjerde slægtled II, nr. 25-24.

8 d. Louise Dagmar comtesse Danneskiold-Samsøe, f. 20. marts 1875 på Frijsenborg, + 24. april 1959 i Kbh. ~ 8. juni 1895 i Braaby n.

overhofmarskal, hofchef, kammerherre, cand.polit. Frands Axel Vilhelm greve Brockenhuus-Schack(F: kammerherre Knud Bille Lud­ vig Anthon greve B.-S♦ og Helene Sophie Caroline Frederikke von Lowzow). f. 18. juni 1865 på Giesegaard, + 5• marts 1948 i Kbh.

- 2 sønner: Fjerde slægtled III, nr. 25-26.

9 e« Magdalena (Magda) comtesse Danneskiold-Samsøe til Brødebæk, f.

25- juni 1876 på Frijsenborg, + 50. juni 1954 i Vester Egede. - Priorinde for Gisselfeld adelige Jomfrukloster.

10 f. Karen Amy comtesse Danneski.old-Samsøe, f. 8. august 1877 på Brat­ tingsborg, + 16. februar 1951 i Hornsyld. ~ 21. september 1905 på Brattingsborg m. Henrik Georg baron Wede11-Wedelisborg til ørumgaard(F; kammerherre Gustav baron W. -W. og Thalia Scheel), f. 4. december 1870 på Overdrovsgaarden, + 5• januar 1948 i Vej­ le. - 4 børn: Fjerde slægtled IV, nr.27-50.

11 g. Clara Henny comtesse Danneskiold-Samsøe, f. 6. september 1878 på Brattingsborg, + 5« april 1954 i Vadstrup, Samsø. - Ugift.

(15)

12 h. TIary comtesse Danneskiold-Samsøe, f. 5. september 1880 på Brat­ tingsborg. ~ 51. juli 1908 i hrby kapel m. direktør i det egyp­ tiske udenrigsministerium Sir Edward Henry Goschen, 2d. baronet

(F: Sir William Edward G., 1 st baronet, og Harriet Hosta Clark) , f. 9• marts 1876 i Paris, + 7« august 1955 i England. [Mill- stream House,Stadhampton co.,0xford]. - 4 børn: Fjerde slægtled V, nr. 51-54.

1J i. Ragnhild comtesse Danneskjold-Samsøe, f. J1. juli 1882 på Brat­ tingsborg. ~ 21. juli 1910 på Frederiksberg m. direktør, land­

brugskandidat Niels Treschow til Hjuleberg og 3annarp(F: Michael Aagaard T. til Sannarp og Rosalie Armenio Regitze Emilie Alexan­ dra baronesse Berner Schilden Holsten), f. 15« august 1881 på Sannarp, + 27- juli 1955 på Hjuleberg. [Falkenberg] . - 2 sønner:

Fjerde slægtled VI, nr. 55-56.

14 j. Christian Emil Robert greve Danneskiold-Samsøe, f. 26. april 1884 på Brattingsborg, + 14. april 1886 på Stensballegaard.

15 k. Aage Conrad lensgreve Danneskiold-Samsøe til Brattingsborg, Hol- mogaard og Enrum, f. 4. november 1886 på Gissolfeld, + 27- de­

cember 1945. - Hofjægermester. ~ 5- oktober 1922 i Gentofte m.

Fanny Evers(F: viceadmiral Anton Ferdinand Mazanti E. og Marie Alexandra Lindholm), f. 7• marts 1889 i Kbh. - Overhofmesterinde hos H.M.Dronningen. (Hun ~1° 1909 m. sekondløjtnant,kammerjunker Christian Edvard baron von Lotzbek, 1884-1920) .I K~|. - 1 datter:

Fjerde slægtled VII, nr. 57«

II

Kammerherre, hofjægermester Mogens Christian lensgreve Krag-Juel -Vind-Friis' børn med Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth com­

tesse Danneskiold-Samsøe (se nr. 2):

16 a. Inger Dorte comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s til Frijsenborg, f. 26.

juni 1885 på Frijsenborg. - Overhofmesterinde hos H.M.Dronning

^.lexandrine. ~ 26. januar 1907 på Frijsenborg m. kammerherre, hofjægermester Julius Carl Hannibal lensgreve Wedell til Wedells-

borg(F: kammerherre Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt lens­

greve W. og Maria Elisabeth comtosse Knuth), f. 26. juni 1881 på Borupgaard. [_ Wcdellsborg, Ej by ] . - 1 søn: Fjerde slægtled VIII, nr. 56-

(16)

- 15

17 b. Helle Vibeke comtesse Krag - J ue1 -V ind-Frij s, f. 9« november 1886 på Frijsenborg. ~ 11. januar 1908 i Hammel m. hofjægermester Frederik lensgreve Krag-Juel-Vind-Frij s til Halsted Kloster(F:

hofjægermester Jens Christian Julius lensgreve K.-J.-V.-F. og Agnes Sophie Louise comtesse Ahlefeldt-Laurvigen), f. 28. juni

1882 på ørbygaard, + 16. juni 1926 pa Halsted Kloster. - 5 børn:

Fjerde slægtled IX, nr. 59-41.

18 c. Anne Ha ry re the (Daisy) comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, f. 11.sep­ tember 1888, + 12. januar 1917 i London. ~ 16. februar 1910 m.

kammerherre, gesandt Henrik Grovenkop-Castenskiold (F: kammer­ herre Joachim Melchior G.-C. og Thokla Mathilde friherre inde Hochschild), f. 25. august 1862 på Hørbygaard, + 28. august 1921

i London. (Han ~2° 1920 m. Elisabeth comtesse Ahlefeldt-Laurvi­

gen , 1889-1954). - Udon børn.

19 d. Agnes Louise (Sophie) comtesse Krag-Jue1-Vind-Frij s, f. 25. okto­ ber 1892 på Frijsenborg. ~ 1. august 1914 på Raguth m. kammer­ herre, hofjægermester Erik Adolph Ernst lensgreve Bernstorff- Gyldensteen (F:ovorjægermester, kammerherre Hugo Kuno Georg lensgreve B.-G. og Anna Julie comtesse Kielmannsegg), f. 26, ju­

ni 1885 pa Raguth. [Gyldensteon,Bogense]. - 2 børn: Fjerde slægtled X, nr. 42-45.

20 o. Berete Alice comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 16. februar 1900 på Frijsenborg, + 11. september 1901 sst.

FJERDE SLÆGTLED I

Elisabeth Thyra comtesse Danneskiold-Samsøes børn med kammer­ herre Aage Vilhelm Christian greve Moltko (se nr. 6):

21 a. Ellen Bege cpmtesse Moltko, f. 24. oktober 1900 på Tryggevælde.

Fhv. hofdame. [ Va11ø] .

22 b. Ivar Christian Eiler greve Moltko til Lystrap og Jomfruens Ege- de, f. 15« marts 1904 på Tryggevælde, + 10. maj 1957 i. Kbh. - Hofjægermester, kontorchef, cand.polit. ~ 9- august 1958 m.

Barbara Mary Norman Holmes (F: godsejer Norman H. og Mary Smith), f. 16. januar 1911 i Bathurst, Australien. 'K. og Lystrup, Fak­ se]. - 2 børn: Femte slægtled I, nr. 44-45«

(17)

II

Agnes Ingeborg comtesse Danneskiold-Samsøes børn (se nr. 7) af 1. ægteskab med kammerherre, hofjægermester Adam Gottlob grove Moltke;

25 a,. Otto greve Moltke, f. 19- september 1895, + 8. maj 1910.

24 b. Frands grove Moltke, f. 11. august 1895 pa Espe, + 9« oktober s. a. s s t •

III

Louise Dagmar comtesse Danneskiold-Samsøes sønner med overhof­

marskal, kammerherre, cand.polit. Frands Axel Vilhelm grove Brockenhuus-Schack (so nr. 8):

25 a. Knud Bille Christian Eiler greve Brockenhuus-Schack, f. 5• marts 1896 i Kbh. - Direktør. ~ 26. februar 1921 i Kbh. m. Elisabeth Benedikte Polly Caroline comtesse Schimme1mann(F: hof j ægermester Werner Ernst Carl greve S. og Ida Margrethe comtesse Knuth), f.

21. maj 1901 på Dronninglund. [Nærum]. - 2 børn: Femte slægtled II, nr. 46-47.

26 b. Hans Henrik Sophus Adam greve Brockenhuus-Schack, f. 17. april 1900 i Stockholm. - Kaptajn, direktør, cand.polyt. ~ 7. oktober 1952 i Shanghai in. Alotte comtesse Krag-Juol-Vind-Frij s, f.1909, se nr. 59- [London]. - 4 børn: Femte slægtled III, nr. 48-51.

IV

Karen Amy comtesse Danneskiold-Samsøes børn mod Henrik Georg baron Wedell-Wedellsborg (se nr. 10):

27 a. Gustav Joachim Christian Mac-Henrik baron Wedell-Wedellsborg, f.

29. August 1906 på Søholm, + 20. juli 1959 i Kbh. - Sekondløjt­ nant .

28 b. Ernest Niels baron Wedell-Wedellsborg, f. 5. september 1908 på.

K-rabbesholm. - Medbesidder af Dot Wedell-Scheelske Fidcikommis.

1. juni 1940 på Frederiksberg m. Tove Henningsen( F: direktør Sven H. og Vanda Herforth), f. 14. august 19I6 i Kbh. [K.]. - 5 sønner: Femte slægtled IV, nr. 52-54.

29 c. Clara Mathilde Henriette Thalia baronesse Wedo11-Wcde11sborg, f.

8. juli 1910 på Krabbesholm. ~ 25. maj 1950 på ørumgaard m.

stiftsprovst Carl Bay(F: Oskar Rasmus B. til Egholm Hovedgaard og Ulla Ingeborg Nielsen), f. 2. marts 1900 på Båckeskogs Kungs-

(18)

- 17

gård,.Kiaby förs. [Aalborg]. - 3 sønner: Fonto slægtlod V, nr.

55-57.

50 d. Honrik Georg baron Wedell-Wedollsborg til Nygaard, f. 1. juli 1914 på ørumgaard. ~ 11. februar 1959 i Svendborg m. Nina Wes- sol(F : chargé d’affaires Theodor William V/. og. Adelaide Moresco), f. 9. maj 1917 på Iselingcn, skilt. (Hun ~2° ra. Kaptajn Gert

Treschow, se nr. 55)• [Nygaard vod Trustrup]. - Udon børn.

V

Mary comtesse Danneskiold-Samsøes børn med Sir Edward Henry Goschen (so nr. 12):

51 a. Dorothy Jean Hosta Henriette Goschen, f. 1909» ~ 25- juni 1956 m. oberst Hug o Mo yne11(F : oberst Francis Hugh Lindley M. cg Lady Dorothy Logge), f. 1. november 1909* [Holly Bush Fark, Ncwbo- rough, Burton-on-Trent]. - 5 børn: Fombe slægtled VI, nr.58-62.

52 b. Joyce Eileen Clara Goschen, f. 1912. ~ 10. september 1942 m.

lieutenant-commander Francis Charles Sackville Tufton.(F: Char­ les T. og Stella. Josephine Faudel) , f. 8. oktober 1915* [Crow- bury,. Wallon-at-Stone, Horts.]. - 2 børn: Femte slægtled VII, nr. 65-64.

35 c. Edward Christian Goschen, 5d baronet, til Beacon Lodge, f. 2.

september 1915« - Major. ~ 6. december 1946 m. Cynthia Cadogan (F: Sir Alexander George Montagu C. og Lady Theodosia Lpuiso Augusta Acheson), f. 28. juli I9I8. - 2 børn: Femte slægtled VIII, nr. 65-66.

54 d. Alexander Gorard Lee Goschen, f. 17« oktober 1915« - Major.

Ugift.

VI

Ragnhild comtesse Danneskiold-Samsøes sønner mod direktør Niels Treschow (sc nr. I5):

55 a. Gert Treschow til Hjuleborg, f. 5« november 1915 på Hjuleborg. - Kaptajn. ~ 1° 20. juni 1942 m. Ulla friherreinde Vrangel von Brehmer(F : godsejer, ritmester Tønnes Herman friherre Vf. v. B. og Ulla Jacquetto Louise friherreinde Bonnot), f. 26. april 1919,

skilt;. 2° 1955 m. Nina Wcssol(F: charge d’affaires Theodor Wil­

liam W. og Adelaide Moresco), f. 9- maj 1917 på Iselingcn.(Hun

~1° m. Honrik baron Wedoll-WedelIsborg, se nr. 30). [Hjuleborg ved Hoberg].-4 sønner: Femte slægtled IX, nr. 67-70.

(19)

56 b. Hans Mogens Treschow til Sannarp, f. 1. juli 1915 på Hjuleberg.

~ 24. juni 1951 i Kbh. m. Kirsten Johanne Hovmand, f. 25.april 1915 i Kbh. (Hun ~1° m. kaptajn Frederik Castenskiold-Benzon, skilt. [Sannarp ved Årstad]. - 1 søn: Femte slægtled X, nr.71•

VII

Hofjægermester Aage Conrad lensgreve Danneskiold-Samsøes datter med Fanny Evers (se nr. 15):

57 a. Elisabeth Henriette comtesse Danneskiold-Samsøe til Brattings­ borg, f. 21. januar 1924 på G-isselfeld. ~ 24. juni 1954 på Brat- tingsborg m. kaptajn Frants Aksel Lassen (F: godsejer Emil Vic­ tor Schau L. og Suzanne Marie Signe comtesse Raben-Levetzau), f. 8. april 1922 på Høvdingsgaard. [K. og Brattingsborg]. - 2 søn­

ner: Femte slægtled XI, nr. 72-75♦

VIII

Inger Dorte comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs * søn med kammerherre, hofjægermester Julius Carl Hannibal lensgreve Wedell(se nr.16);

58 a. Charles Bendt Mogens Tido greve Hedeli til Frijsenborg avlsgaard og Kraglund, f. 5* september 1908 i Laleham, Staines, England. ~ 18. januar 1958 i Kettinge m. Irene Suzanne Raben-Levetzau (F:

Johan Otto Valdemar baron R. til Aalholm og Ida Marie Ingeborg Konow), f. 19- oktober 1952 på Beldringe. [Frijsenborg].

IX

Helle Vibeke comtesse ICrag-Juel-Vind-Frij s1 børn med hofjæger­ mester Frederik lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (se nr. 17):

59 a. Alette comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 21. februar 1909 på Juellinge. ~ 7« oktober 1952 i Shanghai m. direktør., cand.polyt.

Hans Henrik Sophus Adam greve Brockenhuus-Schack, f. 1900, se nr. 26. - 4 børn:Femte slægtled XII, nr. 74-77•

40 b. Niels lensgreve Krag-Juel-Vind-Frij s til Halsted kloster m.m., f. 10. februar 1910 på Juellinge. - Hofjægermester. ~ 16. decem­

ber 1941 i Kbh. m. Irene comtesse Ahlefeldt-Laurvigen(F: rit­

mester Erik Otto Sigismund greve A.-L. og Fritze Pepina Tes- dorpf), f. 16. januar 1918 i Kbh. [Halsted kloster og K.j. - 4 børn: Femte slægtled XIII, nr. 78-81.

41 c. Erhard greve Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 17• april 1912 på Juellin­ ge,. + faldet 19« februar 1940 ved luftangreb over det karclske næs. - Sekondløjtnant. - Ugift.

(20)

19

X

Agnos Louise (Sophie) comtesse Krag-Jucl-Vind-Frijs1 børn med kammerherre, hofjægermester Erik Adolph Ernst lensgreve Bern­

storf f-G-yldenstcen (se nr. 19):

42 a. Carl-Johan Friedrich-Franz Hugo Mogens greve Bernstorff til Gyl- densteen, f. 7. maj 1917 på Gyldensteen. ~ 16. april 1952 i Kbh.

m. Bente Lassen (F: godsejer Emil Victor Schau L. og Suzanne Ma­

rie Signe comtesse Rabcn-Lovotzau), f. 28- marts 1951 • [Jerstrup vod Jullerup]. - 5 børn: Femte sleqgtlcd XIV, nr. 82-84.

45 b. Caritas Mathilde Vibeko comtesse Bernstorff til Christianslund, f. 16. oktober 1918 i Kbh. [Christianslund].

FEMTE SLMGTLED I

Hofjægermester, kontorchef, cand.polit. Ivar Christian Eiler greve Moltkes sønner med Barbara Mary Norman Holmes (se nr.22):

44 a. Adam, Christian Aage James greve Moltke, f. 15« oktober 19^5 i Bern.

45 b. Norman Ivar Frederik greve Moltke, f. 2. april 19^5 i Born.

II

Direktør Knud Bille Christian Eiler greve Brockonhuus-Schacks børn med Elisabeth Benedikte Polly Caroline comtesse Schimmel­

mann (se nr. 25):

46 a. Edel Margrethe Sophie comtesse Brockenhuus-Schack, f. 2. septem­ ber 1922 i Aarhus. ~ 14. december 1950 i Göteborg m. teknisk direktør Gerrit Willem Adriaan Kaars Sypesteijn (F: adm. direk­

tør Johannes Conradus Kaars S. og Johanna Maria Holst), f. 25 • maj 1925 i Bloemendael, Holland. [Krommenic, Holland]. - 1 søn:

Sjette slægtled I, nr. 85*

47 b. Niels greve Brockenhuus-Schack, f. 5• juni 1950 på Frederiks­

berg. - Civilingeniør. ~ 15- december 1956 i Kbh. m. Madeleine Maria d*Auchamp (F: direktør François Louis Xavier d*A. og Ida Marie Lindhard Lange), f. 18. oktober 1955 på Frederiksberg.

[Søllerød].

(21)

48

49

50

51

52

55 54

55

56

57

58

III

Direktør, cand.polyt. Hans Henrik Sophus Adam greve Brockonhuus- Schacks børn mod Alette comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (se nr.

26P

a. Harald Frands greve Brockenhuus-Schack, f. 50. juli 1955 i Shanghai. - Styrmand. [Hong-Kong].

b. Inger Dagmar comtesse Brockenhuus-Schack, f. 28. oktober 1956 i Shanghai. - Sekretær. [London].

c. Oluf grove Brockenhuus-Schack, f. 16. august 1940 i Watford, England. [London].

d. Erik grove Brockonhuus-Schack, f. 20. maj 1946 på Halstod klo­

ster. [Sorø Akademi].

IV

Ernest Niels baron Wedell-Wedollsborgs sønner mod Tove Hcnning- sen (se nr. 28) :

a. Frederik Gustav baron Wedel 1-’ledel Isborg, f . 27- november 1940 i Kbh.

b. Christian Henrik baron Wedell-Wedellsborg, f. 5• juni 1945 i Kbh.

c. Gustav baron Wedell-Wedellsborg, f. 15- oktober 1946 i Hellerup.

[Herlufsholm].

V

Clara Mathilde Henriette Thalia baronesse Wodoll-'.Iodellsborgs sønner mod stiftsprovst Carl Bay (se nr. 29):

a. Hans Bay, f. 25- juli 1951 i Lyngaa. - Disponent. ~ 14. septem­ ber 1957 i Stenstrup m. Elisabeth Marie Antoinette Oxholm (F:

hofjægermester Alexander 0. og Kirsten Mario Ewald), f. 21 . april 1955 på Lange skov. [K.].

b. Jørgen Bay, f. 26. maj 1955 i Lyngaa. - Ansat i ;:Amafas;;, Lon­ don. - Ugift .

c. Jens Bay, f. 14. august 1955 i Aarhus (St.Johs.). - Skibsmægler­

assistent. [p.t. Hamburg].

VI

Dorothy Joan Hosta Henriette Goschens børn med oberst Hugo Mey- nell (so nr. 51):

a. Nicholas Edward Hugo Moynell, f. 27. oktober 1957•

(22)

21

59 60 61 62

65 64

65 66

67 68

69 70

71

72 75

74

b. . David Christian Francis Meynell, f. 14. januar 1940.

c. Frederick James Meynell, f. 14. juli 1944.

d. Karen Elizabeth Mary meynell, f. 27- februar 1947- e. Alexandra Dorothy Jean Meynell, f. 17« juli 1949.

VII

Jcyce Siloen Clara Goschens børn med lieutonant-commandor Fran­ cis Charles Sackvillo Tufton (so nr. 52):

a. Mary Josephine Tufton, f. 14. juli 1945«

b. Edward Philip Sackvillo Tufton, f. 18. april 1948.

VIII

Edward Christian Goschen, 5d. baronet's børn med Cynthia Cadogan (so nr. 55):

a,. Edward Alexander Goschen, f. 15. marts 1949- b. Caroline Clare G-oschen, f. 23. november 1950.

IX

Kaptajn Gert Treschcws sønner (so nr. 55)

af 1. ægteskab med Ulla friherreinde Wrangol von Brehmer:

a. Niels Michael Aage Treschow, f. 22. april 1945 i Helsingborg.

b. Henrik Mogens Treschow, f. 5« november 1946 pa Skoggård.

af 2. ægteskab med Nina Hassel:

c. Anders Gerhard Treschow, f. 26. december 1955*

d. Stephan Nicolaus Treschow, f. 7♦ juni 1956.

X

Godsejer Hans Mogens Treschows søn med Kirsten Johanne Hovmand (se nr. 56):

a. Niels Treschow, f. 1. juli 1952.

XI

Elisabeth Henriette comtesse Danneskjold-Samsøes sønner med kaptajn Frands Aksel Lassen (so nr. 57):

a. Anders Aage Schau Danneskjold Lassen, f. 15« april 1956 i Kbh.

b. Christian Ivar Danneskjold Lassen, f. 15« januar 1958 i Kbh.

XII

Alette comtesse Krag-Juol-Vind-Frijs * børn med direktør,cand.po- lyt .Hans Henrik Sophus Adam grove Brockenhuus-Schack( se nr,. 59):

a. Harald Frands greve Brockenhuus-Schack, f. 1955, se nr. 48.

(23)

75 76 77

78 79

80 81

82 83 84

85

b. Inger Dagmar comtesse Brockenhuus-Schack, f. 1936, se nr. 49.

c. Oluf greve Brockenhuus-Schack, f. 1940, so nr. 50.

d. Erik greve Brockenhuus-Schack, f. 1946, se nr. 51.

XIII

Hofjægermester Niels lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs 1 børn med Irene comtesse Ahlefeldt-Laurvigen (se nr. 40):

a. Kristina comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 19. september 1942 i Kbh.

b. Agnes Elisabeth comtesse Krag-Jue1-Vind-Fr i j s, f. 17» september 1943 på Halsted kloster.

c. Benedikte Fritze comtesse Krag-Juel-Vind-Frij s, f. 12. juni 1945 i Kbh.

d. Mogens Erhard Frederik grove Krag-Juel-Vind-Frijs, f. 23. april 1948 i Kbh.

XIV

Godsejer Carl-Johan Friedrich-Franz Hugo Mogens greve Bern- storffs børn med Bento Lassen (sc nr. 42):

a. Anne Sophie comtesse Bernstorff, f. 5• februar 1953 i Odense.

b. Frants Erich greve Bernstorff,. f. 24. juli 1954 i Odense.

c. Peter Emil greve Bernstorff, f. 20. oktober 1955«

SJETTE SLÆGTLED I

Edel Margrethe Sophie comtesse Brockenhuus-Schacks søn med di­ rektør Gerrit Willem Adriaan Kaars Sypesteijn (se nr. 46):

a. Pieter Christian Kaars Sypesteijn, f. 10. oktober 1951 i Haar­ lem .

(24)

TAVLE C

Efterkommerne af

Emmy Francisca Erhardine Tidonia

comtosse Krag-Juel-Vind-Frijs og Thorald Læssøe

(25)

FØRSTE SLÆGTLED

1 a. Helga Henriette Mario Læssøc, f. 27. juni 1859 i Kbh., + 12. no­ vember 1860 sst.

2 b. Axel Christian Frederik Læssøo, f. 4. juli 1831 i Kbh., + 50.

juni 1916 på Dianalund. - Musoumsassistent ved Kobberstiksamlin­

gen. ~ 1. november 1889 mod Sophy Fetrea Juul, f. 6. oktober 1868 i Kbh., + 1. december 1956 i Middelfart. - 2 børn: Andet slægtled I, nr. 4-5.

5 c. Emmy Friis Læssøo, f. 5• oktober 1865 i Kbh., + 1. april 1947 i Gentofte. ~ 16. september 1887 i Kbh. med dommer i Middelfart Karl Emil Stephani Stophcnson(F: horrodsfuldmægtig, kancelliråd Wosty Christian Ludvig S. og Christiane Amalie Møhl)., f ♦ 2. okto­ ber 1861 på Skj ørpinggaard, Han hrd. , + 2. januar 1954 i Helle­ rup. - 8 børn: Andot slægtled II, nr. 5-15»

ANDET SLÆGTLED I

Musoumsassistent Axel Christian Frederik Læssøos børn med Sophy Potroa Juul (so nr. 2) :

4 a. Thorald Valdemar Læssøo, f. 51- december 1890 i Kbh. - Fh.tæller i Nationalbanken. ~1° 6. juni 1919 i Kbh.(Cit.) mod Maria Thore­

sia Fotzi(F: Andreas Fetzi og Ekaterina Varthi), f. 21 . februar 1889 på Korfu, skilt. (Hun ~ 2° 16. maj 1952 i Kbh. mod stations­

forstander Fetor Fodorson, f. 2. februar 1891 [Espergærde]; 2°

50. december 1950 i Fredensborg mod Edith Martha Emma Jørgensen (F: bagermester Karl Hans Emil J. og Emma Olino Helene Hansen), f. 27- juli 1904 på Frederiksberg. [Fredensborg]. - 5 børn:

Tredje slægtled I, nr. 14-16.

5 b. Else Margrethe Ingeborg Læs søo, f. 19« marts 1895 i Kbh. ~ 10.

november 1925 med proprietær Christian Henrik Tønnoson (F:forval­

ter Niels T. og Katrine Larsc-n) , f. 25« oktober 1882 på. Stubben- drup. [Ebberup]. - 1 datter: Tredje slægtled II, nr. 17.

II

Emmy Friis Læssøos børn mod dommer Karl Emil Stephani Stophenscn (so nr. 5):

6 a. Emmy Stophenscn, + lille i juni 1892.

(26)

- 2>

7 b. Helga Stophani Stephenson, f. 16. september 1892 i Kbh. ~ 23. au gust 1915 i Middelfart med amtmand Paul Christian von Stomann

(F: stiftamtmand, kammerherre Gustav Wilhelm Carl Heinrich v.S.

og Helga Ingeborg Amalie Meldahl), f. 20. juli 1891 i Randers.

[Rønne]. - 2 børn: Tredje slægtled III, nr. 18—19»

8 c. Ingrid Stephonson, f. 8. januar 1894 i Kbh., + 50. april 195'7 i Hellerup. ~ 8. juni 1918 i Middelfart med kreditforeningsdirek-

tør, cand.jur. Aage Finson (F: dommer Olaf F. og Ingo Boj osen), f. 9. marts 1891 på Frederiksberg. [Gentofte]. - 2 sønner:

Tredje slægtled IV, nr. 20-21.

9 d. Vagn Stophani Læssøo Stephonson, f. 25« oktober 1895 i Kbh.-Fh.

forpagter. ~ 5• oktober 1925 i Middelfart mod Louisa Elisabeth Hofmeistcr (F: glasmager Gustav H. og Pauline Moldon) , f. 9- ja­

nuar 1895 i Kotka, Finland. [Kalundborg]. - 2 døtre: Tredje slægtled V, nr. 22-25-

10 e. Asa Stcphenscn, f. 5- juni 1897 i Kbh. ~ 16. april 1919 i Mid­

delfart med forpagter Jens Peder Halborg (F: gårdejer Jens H. og Karen Jensen), f. 24. maj 1875 i Grønning i Salling, + 24. au­ gust 1945 i Kbh. (RH). [Nærum]. - 2 børn: Tredje slægtled VI, nr. 24-25.

11 f. Hakon Læssøe Stcphenscn, f. 28. maj 1900 i Kbh. - Arkitekt, re­

daktør ved Politiken. ~ 20. marts 1951 i Taarbæk med Valborg Victoria Birkland (F; bagermester Niels B. og Hilda Magnusson), f. 1. juni 1902 på Frederiksberg. [K.]. - 2 sønner: Tredje slægtled VII, nr. 26-27 •

12 g. Ragnhild Stephonson, f. 1. april 1902 i Kbh. - Overassistent i Invalideforsikringsretten. - Ugift. [Gentofte].

15 h. Magnus Læssøe Stcphenscn, f. 12. oktober 1905 i Holte. - Arki­ tekt. - ~ 5- juni 1959 i Taarbæk med Else Margrethe Glarbo Nid­

ding (F: sognepræst Severin W. og Ellen Nielsine Glarbo), f.

51. juli 1909 i Fovlum. [Gentofte]. - 5 børn: Tredje slægtled VIII, nr. 28-52.

(27)

14 cl •

15 b.

16 c.

17 a.

18 a

19 b

TREDJE SLKGTLED I

Tæller Thorald Valdemar Læssøes børi?, (se nr. 4)

Emmy Cas.sandra Læs s 00, f. 20. april 1920 på Brøndsholm, pr .Hørs­ holm, + 50’ fiiaj 1958 på Dianalund. ~ 5 • juli 1941 i Kbh.(b.v.) mod ingeniør Jacob Hanson (F: tømrermester Lau ritz Ra s mu s H. og Ella Larsen), f. 6. december 1915 i Aabyhøj.

55-55.

f. 2. oktober 1926 i mcd Alico Runov (F:

april 1928 i Kbh. [K.].

56-57.

deco Fjerde slægtled I, nr.

Axel Erik Fctzi Læs-ege>

• i

s i

[K. ]. - 5 sønnor:

Kbh. - Ingeniør, grosserer Jørgen R.

kab mod Edith Martha Emma Jørgensen: af 2. ægte

Susanne Ida Læssøo, f. 8. august 1950 i Kbh.(RH) II

Else Margrethe Ingeborg Læssøos datter mod proprietær Christian Henrik Tønnoson (so nr. 5):

Elise Sophy Læssøo Tønnoson, f. 25- september 1926 i Helnæs. ~ 14. juli 1955 filed premierløjtnant Hans Thorkild Storm (F: gård­

ejer Niels S. og Maren Kirstine Hansen), f. 2$. november 1924 i Holnæs. [Vordingborg]. - 11 datter: datter: Fjerde slægtled III, nr. 58.

III

Helga Stephani Stephensons børn : Stemann (se nr. 7):

Paul Ernst von Stomann, f. 22. m 25. oktober 1945 i Kbh. med Sonj

brikant Erik H. og Louise Augusta Barbara Antonio Plesson), f.

'0

16. april 1920 i Kbh., skilt; 2° 22.

rodaktør Gwy ne dd Robyns (F: direktør o C Mar;

laide. [London]. - Ingen børn.

Regitze Louise von Stemann, f.

i London med

thur John R. rot O'Connor) ? 29« januar

baronesse oktober 1946 William Ar- 1917 i Ade-

juli 1927 i Kbh. ~ 15- juni ed Livgarden Jørgen Riiber 15.

1951 i Rønne mod kaptajnløjtnant v

Andersen (F; fabrikant Kaj A♦ og Lydia Riiber Schmidt), f. 14.

(28)

- 27

juli. 1926 i Skuldelev. [Virum]. - 1 datter: Fjerde slægtled IV, nr. 59•

IV

Ingrid Stophonscns sønner mod kroditforoningsdiroktør,cand.jur.

Aage Finsen (se nr. 8):

20 a. Olaf Finsen, f. 51- maj 1920 i Kbh. - Landsretssagfører. ~ 16.

august 1947 med tandlæge Grete Bjørløvz (F: fabrikant Gunnar B.

og Karen Gnatt), f. 5« marts 1924 på Frederiksberg. [K]. - 5 born: Fjerde slægtled V, nr. 40-42.

21 b. Eigil Finsen, f. 21. januar 1950 i Kbh. - Ansat i A.P.Møllers roderier. Ugift. [K.j.

Forpagter Vagn Stephani Læssøo Stophonscns døtre med Louise Eli- 22 cl Astrid Stephanie n, f.

sst.

25 ,a Stephanie Stephonecn, marts 1957 i Raklev mod

b 1. september 1951 på Buskmosc

ko nt o ra s sis bont Ib T r Bannerhøj Larsen :r le.

1 11 nr. 45.

VI

Åsa Stophonscns børn mod forpagter dens Feder Halborg (so nr.10): 24 a. Hans Karl Kristian Halborg, f. 14. juli 1920 i Charlottonlund. -

Fuldmægtig. ~ 1° mod Grethe Hare, skilt; 2° 2. juni 1949 i Ros­

kilde med Kirsten Nath (F: kaptajn Arthur Helmuth N. og Ellen Margrethe Sophie Mørck), skilt; 5° i Aarhus m^d Olga Frandsen

(F: agent), f. 21. november 1952 i Randers. [Aarhus]. - 2 børn:

Fjerdo slægtled VII, nr. z:-4-45-

25 b. Emmy Benedikte Halborg, f. 15• juli 1924 i Aarhus. ~ 24. juni 1950 i Hellorup(Mess.) med sognepræst Jens Erik Bioring-Søronsen (F: tandlæge Holger Michael B.-S. og Elvina Sofie Frederikke Al- bertsen) , f. 50. april 1925 i Næstved. [Helsingør]. -- 2 børn:

Fjorde slægtled VIII, nr. 46-47.

(29)

26

27

28 29

50

51 52

55 34 55

56 57

VII

Arkitekt, redaktør Hakon. Læssøe Stephonsens sønner mod Valborg Victoria Birkland (se nr. 11):

a. Niels Karl Læssøe Stephenson, f. 14. februar 1952 i Kbh.(RH). - Stud.mod. ~ 21. juli 1957 i Gurre med Eva Bjørling (F: ekspedi­

tionssekretær Emil Gustav B. og Doris Christiane Glahn), f. 21.

marts 1929 i Kbh. [K.J.

b. Peter Læssøe Stephenson, f. 16. juni 1954 i Kbh. - Arkitektstu­ derende. ~ 30. maj 1959 på Fredoriksberg(b.v.) mod Marlene Pou- lino Drueker (F: børnelæge, dr.mod. Paul Eduard D. og Elsobot Bording). f. 18. december 1955 i Kbh. [K.J.

VIII

Arkitekt Magnus Læssøo Stephensons børn med Else Margrethe Glarbo 7/idding (se nr. 13):

a. Ellen Emmy Stephenson, f. 10. juni 1940 i Kbh.(Trin.) 1948 i Kbh.

+ 6.april b. Karl Stephan Stephenson, f

Ung) .

c. Jons Severin Stephenson, f ling).

d. Snorro Kristian Stephenson 12

12

oktober 1941 i Kbh.(Trin.) ( tvil- i Kbh.(Trin.)(tvil- oktober 1941

e. Hannes Læssøo Stephenson, f. 25- oktober 1944 i Gentofte.

FJERDE SLÆGTLED I

Emmy Cassandra Læssøos sønner mod ingeniør Jacob Hansen (se nr.

14) :

a. Peter Læssøe Hansen, f. 7• februar 1943 i Hollerup(Luk.).

b. Bo Læssøe Hansen, f. 23. oktober 1944 i. Hcllorup(Luk.) . c. Jeppe Læssøe Hansen, f. 30. oktober 1953 i Kbh.

II

Ingeniør Axel Erik Fctzi Læssøes døtro med Alice Runov (so nr, 15) :

a,. Anno Mario Læssøe, f. 2. november 1949 i Kbh.

b. Annette Læssøe, f. 6. februar 1951 i Kbh.

(30)

- 29

III

Eliso Sophy Læssøo Tønnesons clatter med premierløjtnant Hans Thorkild Storm (so nr. 17):

58 a. Elsebeth Mo roto Storm, f. 28. nevoraber 1956 i Assens.

IV

Rogitzo Louise von Stemanns datter mod kaptajnløjtnant Jørgen Riibor Anderson (so nr. 19):

59 a. Viboko Riibor Andorson, f. 2. januar 1959 i Virum.

V

Landsretssagfører Olaf Finsons børn mod G-rotho Bjørløw (so nr.

20) :

40 a. Jon Finson, f. 11. doosmbor 1950 i Chariottenlund. 41 b. Bo Finson, f. 5• juni 1955 i Charlottcnlund.

42 c. Hanna Finson, f. 12. september 1957 i Charlottcnlund.

VI

Ragna Stephanie Stephensons søn med kontorassistent Ib Bannor- høj Larson (so nr. 25):

45 a. Henrik Mogens Bannerhøj Larsen, f. 8. september 1957 i Slagelse.

VII

Fuldmægtig Hans Karl Kristian Halborgs børn (so nr. 24) af 2. ægteskab mod Kirsten Hath:

44 a. Jons Peter Halborg, f. 10. november 1950 i Roskilde. [Roskilde].

45 b. Kirsten Halborg, f. 2. maj 1955 i Roskilde. [Roskilde].

VIII

Emmy Benodikto Halborgs børn mod sognepræst Jons Erik Bioring- Søronson (so nr. 25):

46 a,. StephQn Holger Biering-Søronson, f. 11. juli 1951 i Lyngby.

47 b. Charlotto Bioring-Sørensen, f. 16. oktober 1954 i Helsingør.

(31)

Acheson, Theodosia Louise Bernstorff, Frants Erich

Augusta lady 17 greve 22

Ahlefeldt-Laurvig, Agnes - , Peter Emil greve 22 Sophie Louisa comtesse 1.5 Bernstorff-Gyldensteen, Erik - , Elisabeth comtesse 15 Adolph Ernst lensgreve 15 - , Erik Otto Sigismund - , Hugo Kuno Georg lens­

greve 18 greve 15

- , Irene comtesse 18 Bertouch-Lehn, Eva Sophie

Albert sen, Elvina Sofie Fre­ Nathalie baronesse 7 derikke 27 - , Rudolph Frederik Carl

Andersen, Jørgen Riiber 26 Adam baron 7

T , Kaj 26 Bioring-Sørensen,Charlotte 29

- , Vibeke Riiber 29 - , Holger Michael 27

Ankarcrona, Sofia 12 - , Jens Erik 27

d'Auchamp, François Louis - , Stephen Holger 29

Xavier 19 Birch, Ingeborg 6

- , Madeleine Maria 19 Birkland, Niels 25

Bay, Carl 16 - , Valborg Viktoria 25

- , Hans 20 Bjørling, Emil Gustav 28

- , Jens 20 - , Eva 28

- , Jørgen 20 Bjørløw, Grete 27

- , Oskar Rasmus 16 - , Gunnar 27

Bennet, Ulla Jacquette Bjørn, Else 6

Louise friherreinde 17 - , F- 6

Berner-Schilden-Holsten, Ar­ Blixon-Finecke, Carl Frederi.

menie Regitze Emilie baron 12

Alexandra baronesse 14 - , Frederik Theodor Hans Bernstorff, Anne Sophie Anna Chr i s t i an Wo 1 f gang

comtesse 22 baron 12

- , Caritas Mathilde Vibe­ Bojesen, Inge 25

ke comtesse 19 Bording, Elsebet 28

- , Carl-Johan Friedrich- Bourn, Isabella Wilhelmine 5 Franz Hugo Mogens greve 19 Breit, Ellen 6

(32)

Brockenhuus-Schack, Edel Mar- Collet, Emilie Haralda Eleo-

grethe Sophie comtesse 19 nora Emmy 4

- , Erik greve 20 ,22 - , Harald Johan Holger 8 - , Frands Axel Vilhelm - , Harald Peter Otto 5

greve 15 - , Holger Peter Ferdinand

- , Hans Henrik Sophus Adam Johan 8

greve 16,18 - , Holger Peter Harald 4 - , Harald Frands greve 20,21 - , Irene 8 - , Inger Dagmar com­ - , Julie Haralda 5

tesse 20 ,22 - , Marie Emilie Francisca

- , Knud Bille Christian Jutta 4

Eiler greve 16 - , Marie Frederikke (Unne) 5 - , Knud Bille Ludvig An­ - , Merete Polly 8

ton greve 15 - , Peter 8

- , Niels greve 19 - , Polly Emilie 5

- , Oluf greve 20 ,22 Collett, Anna Christine 4

Brudenell-Bruce, Elizabeth - , Else 5

lady 12 - , J ohan 5

Burchard Trevino, Olga Elena 7 Corfe, James Michael Beadle 8 Bülon, Elisabeth Adelgunde - , Michael 10

von 15 - , Patrick 10

Byriel, Ellen 26 Coronéos, Anastassios Cosmos 7 Cadogan, Alexander George - , Anne Polly 9

Montagu sir 17 - , Antonios 7

- , Cynthia 17 - , Erik Anastasios 9

Carlander, Johan Christofer 5 - , Michael 9 - , Kerstin Eleonore Char­ Danneskiold-Samsøe, Aage Con­

lotte 5 rad lensgreve 14

Carlsen, Ingrid 6 - , Agnes Ingeborg comtesse 15 - , Otto Theodor 6 - , Caroline Amalie com­

Castcnskiold-Benzon, Frede- tesse 15

rik 18 - , Christian Conrad Sophus

Christensen, Carl C. 6 greve 12

- , Hervor 6 - , Christian Conrad Sophus

Clark, Harriet Hosta 14 lensgreve 12

Collet, Anne 8 - , Christian Emil Robert

- , Berat Johan Holger 8 greve 14

- , Carl Fredcrik Herman 5 - ,Christian Frederik greve 12

(33)

- , Elisabeth Henriette Gnatt, Karen 27 comtesse 18 Goschen, Alexander Gerard

- , Elisabeth Thyra com­ Lee 17

tesse 12 - , Caroline Clara 21

- , Frcderikke(Frit ze) - , Dorothy Jean Hosta Hen­

Sophie Elisabeth comtesse 12 riette 17

- , Karen Amy comtesse 15 - , Edward Alexander 21 - , Louise Dagmar comtesse 15 - , Edward Christian baro­

- , Magdalene(Magda) com­ net 17

tesse 15 - , Edward Henry baronet 14

- , Mary comtesse 14 - , Joyce Eileen Clara 17 - , Ragnhild comtesse 14 - , William Edward baronet 14 Drucker, Marlene Pouline 28 Grevenkop-Castenskiold, Hen­

- , Paul Eduard 28 rik 15

Edstrom, Rosa 6 - , Joachim Melchior 15

Eger, Ellen 5 Grundtvig, Marie Margreta 4

Ekman, Alba Maria 5 Guldager, Ellen (Lenne) 7

Ewald, Kirsten Marie 20 - ? Erik 7

Evers, Anton Ferdinand Ma- Ha1b o rg, Emmy Benedikte 27

zanti 14 - , Hans Karl Kristian 27

- , Fanny 14 - , Jens 25

Faudel, Stella Joséphine 17 - , Jens Peder 25

Fetzi, Andréas 24 - , Jens Peter 29

- , Maria Theresia 24 - , Kirsten 29

Finsen, Aage 25 Halk, Asta 6

- , Bo 29 Hansen, Bo Læssøe 28

- , Eigil 27 - , Emma Oline Helene 24

- , Hanne 29 - , Jacob 25

- , Jon 29 - , Jeppe Læssøe 28

- , Olaf 25 - , Lauritz Rasmus 25

- , Olaf 27 - , Maren Kirstine 26

Frandsen, Olga 27 - , Peter Læssøe 28

Gangsted, Erik 9 Hare, Grethe 27

- , Henrik Frode 6 Hasselbalch, Erik 26

- , Niels Erik Adolph Au- - , Sonja Varvara 26

gust 5

(34)

Hegermann-Lindencrone, Johan. Kielmannsegg, Anna Julie

Frederik 4 comtesse 15

- , Folly Frederikke Lillie 4 Knuth, Ida Margrethe com­

Henningsen, Sven 16 tesse 16

- , Tove 16 - , Maria Elisabeth com­

Herforth, Vanda 16 tesse 14

Hochschild, Thekla Mathilde Konow, Ida Marie Ingeborg 18 friherreinde 15 Krag-Juel-Vind-Frijs, Agnes Hofmeister, Gustav 25 Elisabeth comtesse 22

- , Louise Elisabeth 25 - , Agnes Louise (Sophie)

Holmes, Barbara Mary Norman 15 comtesse 15 - , Norman 15 - , Agnes Ragnhilda Amalie

Holst, Johanna Maria 19 comtesse 12

Holstein, Birgit Lucie Eli­ - , Alette comtesse 16, 18 sabeth comtesse 7 - , Anne Margrethe (Daisy)

- , Christian grove 9 comtesse 15

- , Ellen-Kirstine Polly - , Benedikte Fritze com­

comtesse 7 tesse 22

- -, Frederik Conrad Christi - , Berete Alice comtesse 15 an lensgreve 5 - , Clara Alvilda Benedic­

- , Henrik greve 9 te comtesse 12

- , Ib greve 7 - , Emilie Henriette Dagmar

- , Poul greve 9 comtesse 12

- , Ulrich greve 9 - , Erhard greve 18

Holstein-Holsteinborg, Erik - , Frederik lensgreve 15 Frederik Adolf Joachim - , Helle Vibeke comtesse 15

lensgreve 5 - , Inger Dorte comtesse 14

Hovmand, Kirsten Johanne 18 - , Jens Christian Julius

Jarl, Axel 4 lensgreve 15

Jensen, Jens Peder Jacob 5 - , Kristina comtesse 22 - , Karen 25 - , Mogens Christian greve 12 Jonsson, Sonja Margaretha 6 - , Mogens Erhard Frederik

Juul, Sophy Potrca 24 greve 22

Jørgensen, Anna Marie 6 - , Niels lensgreve 18 - , Edith Martha Emma 24 Køjholt-Jørgensen, Rigmor

- , Karl Hans Emil 24 Emilie Margrethe 7

- , Vilhelm Carl 4 Lange, Ida Marie Lindhard 19

(35)

- , Bror Karl Johan friherre 5 - , Karsten Tank 4

Larson, Ejner 27 - , Vidar 8

- , Ella 25 Lotzbeck, Christian Edvard

- , Henrik Mogens Bannerhøj 29 baron von 14 -, Ib Bannerhøj 27 Lowzow, Helene Sophie Caro­

- , Katrine 24 line Frederikke von 15

Lassen, Anders Aage Schau Lund, Brit a Kerstin Karin 6

Danneskiold 21 - , Ebba Louise 7

- , Bente 19 - , Hans Peter Christofer 6 - , Christian Ivar Danne­ - , Jutta Alba Marie 6

skiold 21 - , Jutta Frederikke Sophie

- , Emil Victor Schau 18 ,19 Francisea 4

- , Frants Aksel 18 - , Märta Jutta Isabella 6

Legge, Dorothy lady 17 - , Peter Andreas 5

Lerche, Birgitte Ille-Mar- - , Peter Robert Christoffer 9 grethe baronesse 9 - , Sonja Alba Maria 7 - , Carl Christian baron 5 - , Stina Margareta 8 - , Christian Carl Frede­ Lsesseo, Anno Marie 28

rik baron 7t - , Anne 11e 28

- , Vincens Carl Christian - , Axel Christian Frodorik 24

baron 9 - , Axel Erik Fetzi 26

- , Vincens Christian baron 5 - , Else Margrethe Ingoborg 24 Lestorps do Beauvais, RobertQ - , Emmy Cassandra 26

comtesse 7 - , Emmy Friis 24

Lie, Bidi 6 - , Helga Henriette Marie 24

Lindén, Arne Valdemar 6 - , Susanne Ida 26

- , Arthur 6 - , Thorald Valdemar 24

- , Brita-Stina Yvonne 8 Magnusson, Hilda 25 - , Hans Arne 8 Meldahi, Helga Ingoborg

- , Jan Peter 8 Amalie 25

- , Jutta Marianne 8 Meynell, Alexandra Dorothy

- , Kerstin Rose-Marie 8 Jcan 21

- , Peder Arthur 8 - ,David Christian Francis 21 Lindholm, Ellen Elisabeth c; - , Francis Hugh Lindley 17 - , Marie Alexandra 14 - , Frederick James 21

Lorange, Carsten Tank 6 - , Hugo 17

(36)

Meynell, Karen Elizabeth Piessen, Louise Augusta Bar­

bara Antonio baronesse 26

Mary 21

- i Nicholas Edward Hugo 20 Raben-Lovctzau, Irone Su­

Molander, Kristina 10 zanne 18

- , Olof 8 - , Johan Otto Valdemar

Moldon, Pauline 25 baron 18

Moltko, Aage Vilhelm Chri­ - , Suzanne Mario Signo

stian grove 15 comtesse 18,19

- , Adam Christian Aage Roodtz-Thott, Kjeld Thor

James greve 19 Tago Otto Lensbaron 15

- , Adam Gottlob greve 15 - , Otto Lensbaron 15 - , Christian Carl Henrik Robyns, Gwynedd 26

grove 15 - , William Arthur John 26

- , Ellen Bege comtesse 15 Runov, Alice 26

- , Frands greve 16 - , Jørgen 26

- , Ivar Christian Eiler Scheel, Tha1i a 15

greve 15 Schimmolmann, Elisabeth Be­

- , Norman Iver Frederik nedikte Polly Caroline

greve 19 comtesse 16

- , Otto, greve 16 - , Werner Ernst Carl grove 16 - , Otto Joachim Vilhelm Schmidt, Lydia Riibor 26

greve 15 S e ho s t odt-J uu 1, G oo r gi no Moresco, Adelaide 17 Charlotte Sophio Adol-

Møhl, Christiane Amalie 24 phino Julio 15

Mørck, Ellen Margrethe So­ Selle, Beatrice Marie Polly

phie 27 de la 10

Nath, Arthur Helmuth 27 - , Catherine do la 10

- , Kirsten 27 - , Gooffry de la 7

Nielsen, Olga Elisabeth 27 - , Jacques Marie Roger

- , Ulla Ingeborg 16 do la 7

Norr, Gunn 8 - , Philippe do la 10

Nyegaard, Emilie Christiane 4 Skeel, Birte 7

O’Connor, Margaret 26 Smith, Mary 15

Oxholm, Alexander 20 Stomann, Gustav Vilhelm Carl - , Elisabeth Mario Antoi­ Heinrich von 25

nette 20 - , Paul Christian von 25

Pedersen, Poter 24 - , Paul Ernst von 26

Plonge, Anna 4 - , Regitze Louise von 26

(37)

- , Ellen Emmy 28 - , Niels Michael Aage 21

- , Emmy 24 - , Stephan Nicolaus 21

- , Hakon Læssøe 25 Tufton, Charles 17

- , Hannes Læssøe 28 - , Edward Philip Sackvillo 21 - , Helga Stophani 25 - , Francis Charles Sack-

- , Ingrid 25 villc 17

- , Jons Severin 28 - , Mary Josephine 21 - , Karl Emil Stephani 24 Tønnesen, Christian Henrik 24 - , Karl Stephan 28 - , Elise Sophy Læssøe 26

- , Magnus Læssøe 25 - , Niels 24

- , Niels Karl Læssøe 28 Varthi, Ekaterina 24

- , Peter Læssøe 28 Vedel, Axel 4

- , Ragna Stephanio 27 - , Emil 4

- , Ragnhild 25 Wedel-Jarlsberg, Juliane Ma­ - , Snorre Kristian 28 thilde Caroline baronesse 4 - , Vagn Stephani Læssøe 25 ’Jedoll, Charles Bendt Mogens - , Hosty Christian Ludvig 24 Tido greve 18 Storm, Elsebeth Merete 29 - , Julius Carl Hannibal

- , Hans Thorkild 26 lensgreve 14

- , Niels 26 - , Wilhelm Carl Joachim Sundo, Anne Kerstin 9 Ove Casper Bendt'lens­

- , Arne 6 greve 14

- , Arne T. 6 Wodell-Wedollsborg, Christian

- , Bidi Hedvig Salita 9 Henrik baron 20

- , Kari Jutta 9 - , Clara Mathilde Henriette Syposteijn, Gerrit Willem Thalia barono sse 16

Adriaan Kaars 19 - , Ernest Niels baron 16 - , Johannes Conradus Kaars 19 - , Frederik Gustav baron 20 - , Picter Christian Kaars 22 - , Gustav baron 15 Sørensen, Kitty Margrethe 6 - , Gustav baron 20 Tcsdorpf, Fritze Pepina 18 - , Gustav Joachim Christian Troschow, Anders Gerhard 21 Mac-Henrik baron 16

- , Gert 17 - , Henrik Georg baron 15

- , Hans Mogens 18 - , Henrik Georg baron 17

- , Henrik Mogens 21 Wessel, Nina 17

- , Michael Aagaard 14 - , Theodor William 17

(38)

bidding, Else Margrethe Wrangel von Srohmor, Tønnes

Glarbo 25 He rman fr iho rre 17

- , Severin 25 - , Ulla frihorroinde 17 With, Sigrid 5 Zahrtmann, Wanda Sophie

Elisabeth Candia 12

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og