• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
151
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der eren del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som eromfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

M anuskripter vedrørende

SØNDERJYSK PERSONAL- OG LOKALHISTORIE I

LANDSARKIVET FOR SØNDERJYLLAND

AABENRAA

(3)

Sønderjyske Arkivregistraturer

Forord

Slægts- og lokalhistorieudgør yndede studieemner forlandsarkivernes besøgende, og deres flittige arbejde har resulteret i utallige ane- og stamtavler samt lokalhistoriske manuskripter. Landsarkivet har altid væretmeget interesseret i at modtage et eksemplaraf sådanne aldrig publicerede arbejder, som kan have stor interesse for andre, og heldigvis har mange besøgendeda også afleveret en kopi afderes arbejder tilarkivet. Derefter er der lidt efter lidt opstået enManuskriptsamling” i landsarkivet.

Samlingen blev første gang registreret på tryk i 1949 i Olav Christensen:

Bibliografi over sønderjydsk slægtstavlelitteratur (Skrifter udgivetaf Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 11, 1949). Den fyldte da godt og vel en side. I anden udgave af Olav Christensens bog, som udkom i 1959,blev fortegnelsensuppleretmed en del hjælpemidler og manuskripter, som ikke var placerede i manuskriptsamlingen. Nu fyldte fortegnelsen 18 sider.

Siden øgedes samlingenbetydeligt. Nytilkomnemanuskripter blev registreret i det eksemplar afOlav Christensens bog, som stod landsarkivets læsesal, men mængden af tilføjelser gjorde efterhåndenfortegnelsenuoverskuelig og i 1979 blev en ajourført udgave udarbejdet af arkivar Lars N. Henningsen.

Processen har nu atter gentaget sig, og denne ajourførte udgave afspejler manuskriptsamlingen, som den foreligger ved årsskiftet 1996/97.1 sagensnaturer den blot et foreløbigt hjælpemiddel - samlingen vokser hvert år. Der er af praktiske grunde ikke rettet nummereringen, som kan være lidtproblematisk, men doguden videre er brugbar.

Opmærksomheden henledes ogsåpå, at ikke alle manuskripter i landsarkivet vedr. slægts- og lokalhistorie er medtaget. Der findes også tilsvarende materiale spredt i samlingerne topografica og privatarkiver. Desuden henledes opmærksomheden på den del af landsarkivets bibliotek, der omfatter trykt og udgivet slægtstavlelitteratur, biografier, erindringer m.m.. Samlingen omfatter udover søndeijyske bøger også litteratur fra det øvrige Danmarkog udlandet.

Landsarkivet, Aabenraa i januar 1996 Sidst ajourført: okt. 2016.

NB: Nye titler indplaceres på rette sted i denne registratur og tildeles et a, b, c nummer.

(4)

Indhold

Fortegnelser over enkelte grupper i samfundet, s. 4. - 9 1 Embedsmænd og bestillingsmænd:... s. 4

2. Universitetsstuderende:... s. 6 3. Præster, degne og lærere:... s. 7

Manuskripter vedr. genealogi og topografi... s. 10 - 29 1. Generelt: ...

2. Als:...

3. Større områder...

3. Enkelte byer og sogne: ...

s. 10 s. 13 s. 14 s. 15

Slægtstavlesamlinger... s. 32 - 34

Enkelte slægter m.m. s. 35 - 153

A...

B ...

C ...

D...

E ...

F...

G...

H...

I...

J ...

K...

L...

M ...

N...

o... ...

P... ...

q... ...

R... ...

S... ...

T ... ...

V ••••••

w Y Z Æ 0 Å

••••••

s. 35 s. 39 s. 49 s. 54 s. 57 s. 60 s. 65 s. 69 s. 80 s. 82 s. 91 s. 98 s. 103 s. 109 s. 113 s. 115 s. 121 s. 122 s. 127 s. 136 s. 142 s. 143 s. 145 s. 149 s. 150 s. 151 s. 152 s. 153

• •

e

• •

• • •

• • • •

• • • • •

(5)

4

Fortegnelse over enkelte grupper i samfundet

1. Embedsmænd i administrationen og bestillingsmænd:

Anm.: Johan Hvidtfeldts samlinger vedr. bl.a. gejstlige og verdslige

embedsmænd,deputerede borgere, rådsmænd, borgmestre, læger, apotekere

og befolknings-, personal- og administrationshistorie i øvrigt:

Se fortegnelse ved samlingerne.

Damm, Chr.: Personalhistorisk karotek vedr. slevigsk adel, gejstlighed,

embedmænd m.v. - se privatarkiv acc. 1263.

Heilesen, Henning: Amtmænd i Søndeijylland I-II, 200 s.

Anm.: Afl. jr. jb 146, se privatarkiver acc nr. 1176

1. Kyhl, O: Den landmilitære centraladministrations embedsetat 1660-1763.

1949,41 s.

la. Ahlefeldt. Claus von. Schröder, Sebastian (Vorleger): Claus von helfeldt als Amtmanndes Amtes ApenradeimNordischen Krieg. Udgivet 1999. 69 sider.

2. Amtmænd og landråder i Nordslesvig. En oversigt over deres funktionstid, 10 s.

Bonde og Hvidtfeldt: Materiale vedr. deputerede borgere og andre grupper i Flensborg, fra udarbejdelsen af Flensborgskeborgmestre, rådmænd etc. Anbragt i Johan Hvidtfeldts samlinger.

3. Hvidtfeldt. Johan: Herredsfogder i Haderslev, Gram og Nybøl herreder, birkefogder i Løgumkloster birk, 7 s. Se ogsåJohan Hvidtfeldts samlinger.

Herredsfogder i Lundtoft herred 1509-1864, senr. 67, s. 27.

4. Smidt, Jon.: Søndeijydske herredsfogder. 1960 (jvfr. Personalhistorisk Tidsskrift 14 rk. bd 2,1960). 2 brevordnere.

5. J. Smith: Slesvigske Amtsforvaltere, 1954, 360 s.

6. J. Smith: Fortegnelservedr. søndeijydske amtsforvaltere A-0 (alfabetisk ordnet, 2brevordnere).

7. J, Smith: Slesvigske amtsforvaltere (ordnet efter amter, 2brevordnere).

7a. Personalefortegnelse fortoldgrænsekorpset. Udgivet af Grænsekorpsforeningen afsluttet 31.jan. 1964.

LAA1997

(6)

Bonde og Hvidtfeldt: Materiale vedr, deputerede borgere og andre grupper i Flensborg fra udarbejdelsen af Flensborgske borgmestre, rådmænd etc. Anbragt i Johan Hvidtfeldts samlinger.

8. Maibøll. Chr.: Borgmestre og rådmasnd i Sønderborg. Hskr., 60 s.

8a. Maibøll. Chr.: Sønderborgs borgmestre gennem tiderne, 64 s.

8b. Maibøll. Chr.: Deputerede borgere i Sønderborg i tiden fra 1672 til 1900.1949, incl. supplement 271 s. Kirkejurater i Sønderborg se nr. 72.

Juhler. E.: Embedsmand i Aabenraa. Se E. Juhler: Optegnelser vedr. ejendomme

og slægter i Aabenraa og på Løjt.

(7)

6

2. Universitetsstuderende

Achelis. Th.O.:S lesvigsk studen termatrikel 1517- 1864, 1028 s.

+ reg. 376 s. (overført til privatarkiver, acc.nr. 1071, jvfr.

Th.O.Achelis: Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1 / » 1-3, 1966-67.)

(8)

Kirkekrøniker skulle føresafalle sognepræster i henhold til konsistoriets

bekendtgørelse af 15. juli 1897. En del af demer afleverettil landsarkivet, og i nogle af disse rindes biogranskeoptegnelser om præster og lærere, nemlig i Døstrup, Hviding, Rise, Tinglev og Højerkirkekrøniker. I andre, nemlig i Bedsted og Daler kirkekreniker findes kun optegnelser vedr. præster.

Seprøstearkiveme.

Lysabild sognekrønike 1832 - 1920. Heri findes personalhistoriskeoplysninger vedr.

S nester og degne;jvnf. Personalhistorisk Tidsskrift I, s. 161ff ogFra Als og undeved XXI, a. 22 ff Se Lysabild præstearkiv.

Libri datici. Idisse embedsbøger for præsterne i Tøminglen og enklavesognene findes personalhistoriske oplysninger vedr. præster, ofte tillige vedr. degneogtertre.Se præstearkiveme.

Arends. O, Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra reformationen til 1864 IV.

Rettelser og tilføjelser til bd. Lin.Hskr. 1934,76 s. I landsarkivets eksemplar af Arends findes en række yderligere rettelserog tilføjelser. Anbragt læse­

salen.

Carstens. C.E.: Die Predigerinder Stadt Tondem von der Re­

formation bis zur Gegenwart. Hskr. brudstykke, 14 s. (Nævner ogsåpræsterfra før reformationen). I Carstens* privatarkiv.

9. J, Holdt: Nordslesvigske præstebiografier 1864-1920,44 s.

Tilhørende HistoriskSamfund for Søndeijylland. Kun enkelte må meddeles herfra.

Kopiering ikke tilladt.

I skolekrønikeme, hvis førelse blev påbudt ved forordning af 14. august 1880, er der nu og da givet ret omfattende biografiske oplysninger om lærere. En fortegnelse over de til landsarkivet afleverede skolekrøniker findes i Frode Gribsvad og Johan

Hvidtfeldt: Landsarkivet for de søndeijydske landsdele, 1944, s. 138. Der er siden afleveret krøniker fra flg. skoler:

Aabøl, Aalkjær, Abterp, Alnor, Alslev, Asserballeskov, Barsmark,Barsø, Bedsted, Bevtoft, Bolderup, Blans, Bov, Bovrup, Branderup, Broager, Bæk, Bækken, Bådsbøl, Dover, Elstrup, Emmerlev, Felsted, Fole, Boverup,

Gammelgab, Grarup, Halk, Harres, Havervad, Havsted, Hellevad, Hjemdrup, Hjerting, Hjordkær, Hoptrup, Hviding, Hyrup, Iller, Jegerup, Jels, Jyndevad, Kamtrup, Kassø, Ketting, Klovtoft, Kongsmark, Korup, Kragelund, Langetved, Lintrup, Løjt, Mejlby, Møgettønder, Nustrup, Nr. Hostrup, Nr. Sejerslev,

Nørhus, Nørrcløgum, Oksenvad, Ragebøl, Randerup, Rangstrup, Rejsby, Rens, Rise, Roager-Vesterbæk, Roost, Rugbjerg, Rurup, Rødding, Røllum, Torp, Rørkær, Simmersted, Sdr. Hostrup, sdr. Sejerslev, Skeide, Skodborg,

Skodborgskov, Skodsbøl, Skudstrup, Skærbæk, Solderup, Sommersted, Stenderup, Stubbæk, Sønderborg, Terkelsbøl, Tiset, Toghale, Tomum, Tråsbøl, Tumbøl,Tønder, Uge, Ullerup, Vamæs Vester-Lindet, Vilsbæk, Vodder-Gånaager, Vollerup, Ørderap, Øster- Lindet, Øster-Terp, Aabenraa og Arslev.

Se også libri datici for skolerne i Tøminglen provsti og en klavesognene. Se skolearkiver.

LAA 1997

(9)

8

10. Ribe stifts degne 1647-1725. Kronologisk fortegnelse over udnævnelser. Hskr.

seddelregistratur 12 s.

10a. Bonde, Aage: Samlinger vedr. Sønderjysk skolehistorie.

Barløse, Børge L.: Samlinger vedr. Lærerstanden i Sydslesvig m.v. Seprivatarkiver nr. 1255.

10b. Seesten. H.B.N.: Fortegnelse over alsiske degne i 18. årh. Udarbejdetgrundlag af collatsprotokoller og edsbog. Hskr. seddelregistratur.

11. Friis-Petersen, H.: Dimittenderne fra Tønder seminarium 1788-1880. 1955, 108 s.

Horns, H.J.: Verzeichnis dervon 1791 bis 1855 im Tonderschen Seminar

ausgebildeten Zöglinge. Microfilm ca. 380 s. Se div. microfilm nr. 11.

Friis-Petersen, H.: Dimittender fra Kiels seminarium. 1954,16 s. Se Dimittender fra Borris seminarium m.fl. (nr. 13).

Friis-Petersen. H.: Dimittender fra Segeberg seminarium 1839-64. 1954, 39 s. Se dimittendender fra Borris seminariumm.fl. (nr. 13).

12. Friis-Petersen, H.: dimittender fra Blågårds seminarium. Supplement til fortegnelsen ijubilæumsskriftet "Blågårds seminarium 1859-1934". 1954, 7 s.

13. Friis-Petersen. H. og Sixhøi. J.C.: Dimittenderne fra Borris seminarium. 1954, 37 s.

Friis-Petersen, H.: Dimittenderne fra Brahetrolleborg seminarium. 1957,45 s.

Se dimittender fra Boms m.fl. seminarier (nr. 13).

Friis-Petersen. H.: Dimittenderne fra Brøndbyvester seminarium 1802-20.

1954,20 s. Se dimittender fraBorris m.fl. seminarier (nr. 13).

Friis-Petersen.H.: Dimittenderne fra Gedved seminarium 1862-80. 1954, 37 s.

(se mr. 13).

14. Friis-Petersen. H.: Dimittenderne fraLyngby seminarium. 1954,94 s.

Friis-Petersen. H.: Dimittenderne fraVesterborg seminarium. 1957,60 s. (se nr. 13).

LAA 1997

(10)

Friis-Petersen. H.: Dimittender frade nedlagte små seminarier og

præstegårdsseminarier. (Allerup 1811, Assens 1790-99, Besser 1812-18, Egtved 1814-18, Fallesgårde 1818, Fjellerod 1820, Fole 1822, Hammerum

1869-70, Hjermind 1819, Kerteminde 811-12, Kiel (Carstensens

privatseminarium) 1831-41, Kongsted 1813-15, Lovns, Nustrup 1819-22, Nylarsker 1816-25, Nørbæk 1820, Randlev 1813-15, Ranum 1815-20,

Ringsted 1811-12, Stamp 1811-18 og Ørsted 1869-76). 1955, 38 s. (se nr. 13).

15. Haugaard, M.: Skolekronik for Brændstrup (Rødding sogn) 27 s.

16. Thomsen, Fr.: Af Korup skoles historie. 1944, 8 s.

17. Maibøll, Chr.: Degne, skoleholdere og førstelærere i Ulkebøl fra 1642 til 1941.

1949,11 s.

18. Winter: Lærere født syd for Kongeåen, der førden første Verdenskrigvar ansat i kongeriget.

(11)

10

Manuskripter vedrørende genealogi og topografi

1. Generelt

Alfabetisk register til nekrologer, biografier, m.v. i Sprogforeningens Almanak,

Deutscher Volkskalender Nordschleswig, Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende samt forskellige fest- og jubilæumsskrifter. Hskr., seddelregistratur. Anbragt

læsesalen.

18a. Christensen. Erik: Aner blandt bønder og frigårdsfolki HaderslevAmt Udgivet januar 2000

18b. Christensen. Erik: Aner blandt kådnere, gårdmænd og fogeder i Tønder og Ribe Amter. Udgivet januar 2000

18c. Bargfeldt, Britta : Tønders tyske mindretal i 30’erne og nazismen, Historiespeciale, februar 2001.

18d. Augustenborg Frivillige Brandværn, 70, 80, 90 og 100 år, 1995.

18e. Bjerre, Aage : Oversigt over deltagere i 1.Verdenskrig fra Rømø, 2000.

19. Hanssen. Georg: Statistiske forskninger over Hertugdømmet Slesvig. Første hefte: Kyststrækningen fraBrede åtilVidåen. Heidelberg 1832. 42 s.

20. Königsfeldt. J.P.F.: Genealogiske tabeller til oversigt overhertugdømmernes Slesvig og Holsten historie og forholdtil Danmark 1847.(Storformat)

21. Königsfeldt,J.P.F.: Genealogiske tabeller overden Oldenburgske Stamme, 1840.(Storformat)

21a. Larsen, Lisbeth Aagaard : Folkelig institutionsdannelse i Brede og Løjt sogne i Nordslesvig i det 19. århundrede. Prisopgave 2003.

21b. Lind. Gunner : Byerhvervenes udvikling i hertugdømmerne Slesvig og Holsten i tiden mellem de slesvigske krige, 1 -3, 1980.

22. Lund, Karl: Samlinger vedr. Søndeijyder i Krigen 1870 - 71.

22a. Rasmussen. Hansen, Frederich J.: Dane Immigrants NamedRasmussen 1868 1903. Udgivet 2001.239 sider + 6 sider med oversættelser af ord.

LAA1997

(12)

23 Smith. Jon.: Fortegnelser over hjemmevielser ifølge"Patenten" og slesvigske amtsregnskaber 1660-1774.I-H, 452 s.

24. Smith. Jon.: Fortegnelser over øgteskabsdispensationer ifølge "Patenten", fynske og jydske registre, samt slesvigske amtsregnskaber 1648-1774.LU. 440 s.

25. Smith. Jon.: Haderslev amts jernbaner, xerokopi af manuskript i J. Smiths privatarkiv.

25a. Mogensen, Svend : Sider fra min glemmebog.

26. Kall. Peter: Die preussische Zollverwaltung in Nordschleswig in der Zeit von 1867 bis 1920 und die Verlegung der Zollgrenze im Jahre 1920,1967, med billeder, 68 s.

27. Sønderjyske brudgomskobler. En materialesamling udgivet af museet Sønderborg slot (12 s.).

28. Hansen. Kresten: Register over alle retssager i Frøs herreds retsprotokol 1743-55.

29. Adser. Carl: Beretninger indsamlede om forsamlingshuse i Tdr. amt. u. år. ,123 s.

30. Lund. Karl: De sønderjyske tab i den fransk-tyske krig 1870 -1871. U. Pag.

30a. Vinding Biamt, Bodil: Sol og byger over Kongevejen. Udgivet 2001.66 sider.

Illustreret

Hermhuter-fødselsdags- og dødsdagskalender, 1497-1864. Hskr., 336 s. + alfabet, reg. Anbragt ved folketællinger.

30b. Wandahl, Kay Verner : Anton, nogle indtryk om min før på hans 100 års fødselsdag, 2000.

30c. Tvaermose, Mogens: Spredte glimt af sønderjyske krigsfangers hjemtransport på dansk køl via danske havne m.m.

LAA 1997

(13)

13

2. ALS

31. Johan Hvidtfeldt: Optegnelser vedr. Als. Indeholder litteraturlister og div. forarbejde til Turistforeningens Arbog 1969. Als. Aflv. J. nr. 1411.

32. Schmidt Peter. Lavensbv: Sogne- og slægtshistorie (hist, optegnelser vedr.

sogne pA Nordals, bl.a. Oksbøl, Havnbjerg, m.fl. og vedr. slægterne Schmidt, Nissen, Klyhn, Johansen pA Nordals, med talrige tegninger af gårde og andre bygninger. Afl. J. jc 23) ca. 400 s.

32a. Johan Monrads optegnelsesbog 1666, Ketting. Oplysninger om forholdene i Ketting kirkes præstegård og sogn i perioden 1580-1666. Nedskrevet i 2001- 2002 af Karin Jordt, Helved.

33. MaibølL Chr.: Nogle uddrag af protokoller i landsarkivet vdr. personer og forbold i Ais Sonderherred med reg. 1953,86 s.

34. Maiboll. Chr.: Fadderiister til familier i Sønderborg og Als Sønderherrcd med reg.

1955,60 s.

35. Mathiesen. Henning B.: Ejendomshistoriei det Aogostesborøkegodsdistrikt påAls.

1991.38 s.

36.

(14)

39. Hjemstavnsbilleder fra Vestslesvig. 334 s. xerokopi. Aabenraa amt 1609, se nr. 90.

39a. Nvbøl herred, Peter Petersen: Oplysninger om landbruget i Nybøl herred. 43 s. 1965.

(15)

15

4. Enkelte byer og sogne

40. Aller kirke. Orgler i Kirken.

41. Andersen, Hans: Abild sognehistorie. Kopi. 1967, 3 s.

41a. Augustenborg Slotskirke. Braune, Marius: Orglets historie.

42. Meyer, Ole: Fortællinger fra Als - en slægts- og egnshistorie.

3. reviderede udgave - 2001. Illustreret, 176 sider Bevtoft sogn: Se Gunder Nissens privatarkiv

Bevtoft sogn: Se nr. 107

42a. Binderup.Bogh. Johs: Landsbyen Binderup, Sdr. Bjert sogn.

Udgivet 1997. 213 sider. Illustreret

42b. Binderup.Toftegaard, Ole Henrik: Gårdene i landsbyen Binderup, Sdr. Bjert sogn.

Udgivet 1999. Illustreret

42c. Broager Kirke . Braune, Marius: Orglets historie. 18 sider + fotos

43. Ingrid Bruun: Afskrift af Bjert sogns kirkebog. Fødte 1699- 1817. Mask, skr., 115 s.

44. Ingrid Bruun: Afskrift af Bjert sogns kirkebog. Viede og døde 1699-1820. Konfirmerede 1764-1782. Mask, skr., 152 s.

45. Ingrid Bruun: Afskrift af Bjert sogns folketælling 1845. Mask, skr., 29 s.

46. Bodil Christensen: Smede-interessenterne i Asserballig, Asserballe 1984. U. sidetal.

47. Henning Mathiesen: Et bidrag til Asserballes tidlige historie, Sundsmark 1985,18 s.

48. Bov, u. Forfatter: Historie, geografi og biologi i Bov sogn.

49. Jacobsen, Lorenz: Bonitieringsinstrument von den in den Amte Flensburg und Kirchspiel Bau belegende Ländereien.

LAA 1997

(16)

49a. Jacobsen, Lorenz: Confitentenregister des Kirchspiels Bau nach Ordnung der Ortschaften auf Michaelis A. 1740. Afskrift af kirkebogen for Bov sogn, 67/ Aa 2, n/Bov/ 1659-1763.

50. Branderup, sogns kirkebøger 1. bind 1667 - 1752, 2. bind 1753 - 1814. (afskrift) 51. Nissen, Søren, Brede sogn: Min hjemstavn (Harres), 2 bind.

52. Nielsen, Jens Hansen, Indbyggerene i Brede sogn, 1845.

53. Nielsen, Jens Hansen, Indbyggerne i Burkal sogn 1845 54. Bredebro, Schulchronik fur Bredebro 1887 - 1919.

55. Broager Schulchronik der Schulgemeinde Schelde - Gammelgab 1881 - 1918.

Omskrevet fra gotisk håndskrift af A.C. Rasmussen, Broager.

56. Egemsund: Den søndeijyske teglværksindustri langs Flensborg flord.

Årsberetning 1951. Et hæfte med fotografier og et med tekst.

57. Gårde og slægter i Brøns sogn, optegnelser af Peter Obeling Andersen. (3 bind).

58. Brøns Mølle, Et stykke søndeflydsk lokalhistorie af Anders Malling.

59. Grant-Nielsen: Mennesker i Brøns sogn. Register til Kirkebørgeme 1663 - 1710

60. Jacobsen, Svend: Kommentarer til Finn Grant-Nielsen Mennesker i Brøns sogn 1663 - 1710.

61. Registrering af gravstenene No. 1714 - no. 1975 på Brødremenighedens Kirkegård i Christiansfeld 1923 - 1995

62. Damm, A.: Burkal sogn: Min egen hjemstavnshistorie.

63. Knudsen, Nis A. De fem onde år m.m. i Bylderup Bov.

63a. Hansen, Ellen: Materiale om Christiansfeld Realskole, skolebestyrer Alfred Jørgensen og Paul Reichert.

64. Dalby: Folketælling 1845,10 s.

LAA 1997

(17)

17

65. Petersen, Chr.Thyggesen: Døstrup sogns gårdshistorie, 210s., med talrige fotos, kort og tegninger.

66. Beier, A. Th.: Bykrønike for Overby og Tevring sogn. Døstrup. 192 s..

67. Schmidt, Cornelius: Døstrup sogn. Gårde og slægter i Døstrup sogn. 1 fotokopi u. årstal.

68. Wind, Hans: Døstrup Kirkechronik I og H.

69. Døstrup. J. H. Nielsen: Indbyggerne i Døstrup sogn. 1845. Mjolden 1987. 182 s.

70. Døstrup sogn, ved Cornelius Schmidt. Træk af Døstrup sogns historie, 2 bind.

71. Nielsen, J.: Egen sogns kronik. Hrsk. 1925,400 s. Heri personalhistoriske optegnelser vedr. gårdmænd og husmænd. Fotokopi i topografica.

72. Beck, Michael D. og Schlichtkrull, Hans Chr. : De emmerlevske præster ca. 1536-1921, 62 s.

73. Besidderne af Bøndergaardene og Bolene i Egen, 1 tavle.

74. Slægter i Egen, Guderup og Sjellerup sogne, med biografier.

75. Hansen, Johannes: Sognekrønike for Emmerlev sogn 1855-90. I-H i 3 bd. (fotokopi af hskr. i Topografica).

76. Hansen, Johannes: Sognehistorie for Emmerlev sogn. 1 og 1.2.

77. Larsen, L.A.: Emmerlev sogn. Ejendomme og familier. Fotokopi 1965,308 s. Se også L.A. Lorenz privatarkiver, acc 1220.

78. Johansen, Chr. Peter: Lidt om vor ejendom fra 1931-1965 og dens tilblivelse fra 1872 (Sdr. Hostrup, Ensted sogn) . 8 s.

79. Genealogiske optegnelser vedr. slægter i Ensted sogn. (Ca. 1795-1868). Hskr., 70 s. i Ensted præstearkiv.

79a. Ensted sogn . Schmidt, Christian: Købmandsforretningerne i Ensted sogn..

80. Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om Peter Jensens gård i Tombøl, (Felsted sogn). Se nr. 3

LAA 1997

(18)

Hvidtfeldts samlinger.

81. Schmidt, William: Geschichte des adelichen Gutes Schobüllgaard 1930, 49 s. Felsted sogn. (Heri optegnelserog tavler vedr. slægterne Usk, v. Buchwald, Paulsen, Koch, Ægidius, Kittel, Bruhn). Xerox.

82. Bonde, Aage: Bidrag til Sillerupsgårds historie (Fielstrup sogn). Med stamtavle over slægten Bjømshauge og anetavler for indgiftede kvinder. 1942, upag.

83. Petersen, Hans: Et bidrag til Sillerupgårds Historie. (Fielstrup sogn). 1899, upag.

84. Felsted skov, matr. Nr. 4. Vamæsvej nr. 575 (oversigt over de kendte ejere fra 1776 til i dag.

85. From, Johan J.: Gården Bygvrå i Fielstrup sogn ca. 1542-1930 Xerokopi, 87 s. (med oplysning om slægten From).Afl. j. jc.39.

86. Schmidt, A.: Slægtskab mellem forskellige familier i 1500 tallets Flensborg (bl.a. Paysen, Froddesen, Kordsen, von der Wettering, Rutebeck, Frese, SOnnichsen, Holste, Kallesen), 6 s.

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om gården Toftegård i Knud, Fielstrup sogn. 2 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om gården Keldet Fielstrup sogn. 7 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om gården Have i Fielstrup sogn. 3 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om gården Bygvrå i Fielstrup sogn. 8 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om Holden Ebbesens gård i Ganderup (Fole sogn), 2 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger. .

LAA 1997

(19)

19 87c. Grevsen, Jens; Sørensen» Jens og Axel: Erlev, gård nr. 4. Skøttgården 1564-1840,

Skøtteminde 1840-1970 (Erlev, GI. Haderslev sogn). 140 s., 1980.

87d. GI. Haderslev kirkeinventarium 1776- fotokopi og oversættelse ( v. J. Grevsen).

87e. Beskrivelse af Erlev 1708-15. Kopi af undersøgelseskommissionen 1708-15.

87f. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev 4, udskiftningen 1767-1779.

87g. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 1.1981,29 s.

87h. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 2,1981,32 s.

87i. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Minder fra Erlev 1910-1970,1981,19 s.

87j. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 4.Skøtt-gården.

87k. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 3. Erlevhus-Vandrehjem.

871. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 5.1982.26 s. ill.

87m. Grevsen, Jens; Sørensen, Jens og Axel: Erlev gård nr. 7-30,15 s. ill, 1982.

87n. Erlewei 120. Ejendom nr. 10.

88. Grøngaard, Ludvig Andresen . Godset Grøngaard.

89. Gråsten slotskirke, orgler i kirken.

90. Haderslev og Tøming amters register 1580.

91. 1710 jordebog over Haderslev bys jorder og Haderslev slotsgrund.

92. 1698 jordebog over Haderslev by og Herred.

93. Braune, Marius: GI. Haderslev , Skt. Severin, orgler i kirken.

94. Haderslev. Set. Hans Hospitalskirke. Orgler i kirken.

LAA 1997

(20)

95. Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om Hans Holdensens gård og andre gårde i Vester Lindet (Gram sogn) 19 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

96. Hvidtfeldt, Johan: Guldsmede, der nævnes i Haderslev borgerskabsprotokol 1630-1864. 5 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

97. Juhl, Tom: Haderslev fornøj elsesliv- og minder fra gamle dage. 1972, 7 s.

98.. Braune, Marius: 1652 - 1994. Orgler i Haderslev . læg. 1994. Tillæg: Interimsorgelet der 1893 kom til Haderslev fra Set. Nicolai-kirken i Hamborg.

98a. Braune, Marius: Haderslev Statsseminariums Øvelsesorgler. 33 s., m. div. fot.

99. Begravelser i Vor Frue kirke 1670 - 1759. Maskinskr. u. forfatter (Haderslev).

100. Hofmansen, P.K.: Gården i Soed med Langmose og Beyerholm (Halk sogn) 1951,141 s.

101. Uldall, Michael: Transkribtion af jordebogen 1792 for Styding by, Hammelev sogn.

Desuden kort aftegnet efter udskiftningskortet 1792 for Hammelev sogn.

102. Petersen, Hans M.: Havnbjerg mølle. Oversigt over slægtninge af møllerens første kendte ejer, Anna Møllerkone - anno 1609-1983, 285 s. Med register.

103. Knudsen, Chr.: En beskrivelse af bøndergårde og kåd inden for Hagenbjerg sogn, deres historie og de familier, som har ejet dem. Afskr. 1938 med tilf., 451 s.

104. Høier, M.: Optegnelser vedr. Klovtoft og Svejlund. (Hellevad sogn). Xerokopi. U. år.

upag.

105. Høier, M.: Gårdhistorier fra Klovtoft, xerokopier, u. år, 11 bd. + reg. En beskrivelse af gårde og ejendomme i Klovtoft, Nørrehede og Svejlundstok uden for Hellevad sogn, dere historie og tidl. og nuværende ejere.

106. Høier, Peter: Klovtoft skole (Hellevad sogn) Træk af skolens historie. 1972 32 s. Afl. J.

nr. 1668.

107. Jacobsen, Ellen Rossen: Gårdhistoriske optegnelser fra Årslev og Tågholm i Hjordkær sogn og fra Havnsøgård i Strandelhjem, Bevtoft sogn.

Anm.: Særskilt navneregister til optegnelserne. Enkelte nr. mangler. Se fortegnelse i pk.

jvfr. afl. j. jc. 26. Utilgængelig. Overført til priv. ark. acc. nr. 1179.

LAA 1997

(21)

21

108. Jacobsen, Ellen Rossen: Hskr. optegnelser vedr. Hjordkær sogns historie. Depositum, jvfr.

afl. j. jc. 26. Utilgængelig overført til priv. ark. acc. nr. 1179. Jacobsen, Ellen Rossen:

Mskr. "Hjordkær sogn og dets skoler". Xerokopi, 22 s., se priv. ark. acc. nr. 1179.

109. Knud Lund,Kjellurup: Stamfædre fra Hierting. Tovrum. Krogstrup og Københoved.

110. Hoptrup sogn. Diemæs. Skov, Ingrid Flebbe: Et gammelt hus i Djemæs og dets beboere (smedested). 12 s.

111. Hostrup Præstegaard fylder 250 år.

112. Maibøll, Chr.: Nogle bidrag til Hostrup sogns historie 1882 til 1911 efter "Vestslesvigs Tidende" - "Flensborg Avis" med Hjuler Hans N. Linds optegnelser fra Jejsing

Forsamlingshus. Med reg. 106 s. 1957.

113. Maibøll, Chr. : Af Jej sing kommunes forhandlingsprotokol 1894-1921, Hostrup sogn. 10 s. Med reg. u. år.

1 13a. Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Hostrup sogn 1845. Guderup 1999.

114. Hviding : Thøste Thøstesen Hvidingbogen I-II, Se Hviding præstearkiv (9a Hl -2).

114. Hviding-bogen: Af Thøste Thøstesen I-IV, 317 s., ca. 1934. Xerokopi af original i Hviding præstearkiv.

115. Wulff, H.N. : Historien om en sønderjysk slægtsgård, beliggende i Fæsted by, Hygum sogn, u. år. Afskrift. 17 s.

116. Petersen, B. M.: Alslev og Busholm, Højst sogn - træk af en landsbyshistorie.

Bylderup-Bov 1984,93 s. ill.

117. Sell. Wilh.: Die Familien in Hürup/Angeln. Flensburg 1986.

11 7a. Sottrup kirke : Orglernes historie, fra ca. 1700 til nutiden.

118. Knudsen, Chr.: Samlede efterretning til en beskrivelse af Hørup sogn. Afskr. ved Chr.

Maibøll 1944,241 s. + reg. heri personalhist. oplysninger vedr. gårdmænd og husmænd.

Optegnelser vedr. slægterne Prætorius og Ewald i Højst.

119. Christensen, Peter Andresen: Kaadnere og inderst ved Mindebjerghav og Mindebjerg.

Hørup sogn, 196 s., ill, 1983.

120. Hørup og Høruphav . P.A. Christensen: Kådner og inderstesteder i Hørup sogn på als.

LAA 1997

(22)

Hørup og Høruphav, 106 s. + tillæg

121. Høruphav. P.A. Christensen: Kådnere og inderster ved Høruphav, 224 s., ill

122. Havnbierg og Lambiergskov. P.A. Christensen: Kådner og inderster i Hørup sogn Als, 93 s. + tillæg, ill

123. Maibøl og Miang. P.A. Christensen: Kådner og inderste i Hørup sogn på als, 125 s., ill.

Maibøl og Mjang.

124. Maibøll, Chr.: Alsiske slægter. Familierne på 11 gårde og et kåd i Hørup (omfatter flg.

slægter: Andersen (Trompetergård), Bonde (Jacobsen), Duus, Færgemand, Jacobsen (Hørupris) Knøs, Kock (Skivegård og Torvemosegård), Lassen, Nielsen (Hovbjerggård), Christensen - Petersen (gården bag kirken) 1959, 72 s.

125. Maibøll, Chr.: Alsiske slægter. Familierne på 13 gårde i Lambjergskov, Lambjerg, Hørup sogn, (omfatter bl.a. flg. slægter: Andersen, Bertelsen, Blad, Clausen, Davidsen,

Hovlykke, Kaad, Kock, Lund, Madsen, Paradis). 1959, 79 s.

126. Maibøll, Chr.: Alsiske slægter. Familierne på 12 gårde i Mintebjerg, Hørup sogn, (omfatter bl.a. flg. slægter: Andersen, Bertelsen, Bladt (Blad), Bonde, Christensen, Clausen, Jacobsen Jørgensen-Madsen på Kildegård, Kaad, Kock, Laue. 1960. 90 s.

127. Maibøll, Chr.: Alsiske slægter. Familierne på 13 gårde i Mjang Hørup sogn (bl.a. følgende slægter): Andersen, Jacobsen, Kaad, Kock, Lorentzen, Michelsen, Nielsen, Schmidt

(Smed), Speggers, Thomhave, Thomsen, og Tækker. 1961,103 s.

128. Maibøll, Chr.: Alsiske slægter: Familierne på 12 gårde i Majbøl, Hørup sogn, deriblandt:

Beck, Blad, Davidsen, Jørgensen, Kaad, Krogh (fra Sarup), Madsen, Melchertsen, Paradis, Rasmussen og Sørensen - Kock (Maibøll). 1959, 85 s.

129. Maibøll, Chr.: Oversigt over gårdmændene i Hørup sogn på Als. Udarbejdet efter Chr.

Knudsens optegnelser. 1949. 23 s.

130. Maibøll, Chr.: Hørup sogn. Folketællingen 1860 (indh. Majbølgård, Mintebjerg, Lambjerg, Lambjergskov, Majbøl, Mjang, Hørup med oplysning om fødsler, vielser, dødsfald. Med reg. 29 s. uden år.

Maibøl, Chr.: Nogle oplysninger om Majbølgård og Majbølgårds mølle. (Hørup sogn) 1955,30s. Se Maibølls samlinger

Maibøll, Chr.: Nogle bidrag til Majbølgårds historie, efter Chr. Knudsens samlinger til en beskrivelse af Hørup sogn og andre papirer i landsarkivet i Aabenraa. 1954,72 s. Se

Maibølls samlinger.

LAA 1997

(23)

23

131. Bromand, Jørgen: Samlinger vedr. Retting sogn. Xerokopi l. Ketting by, historie og boelsmænd, 215 s.

n. Ejendomme i Retting, art. 7-40, 202 s

m. - 41-70, 138 s.Tillæg. Bro grandelaug, 70 s.

IV. Sebbelev by, historie og bådsmænd, 187 s.

V. Ejendomme i Osbæk og Sebbelev, 67 s.

VI. Ejendomme i Sebbelev, 187 s.

VB. Boelsmænd samt bol i Sebbelev, 250 s.

VULEjendomme i Bro og Blæsborg, 248 s.

IX. Beboerne i Bro, s. 196.

132. Moos, P.H.: Samlinger til Klinlev sogns gård- og personalhistorie.

132a. Thomsen, Hans: Gårde & Ejendomme, Kummerlev, ca. 1730 - 2005.

132b. Familie-Stamtræer fra Ladelund sammenstillet af lærerinde Anita Vollertsen.

133. Maibøll, Chr.: Nogle oplysninger om folk i Lmtrup-Hierting sogne den 21. oktober 1721 i anledning af mordet på tingskriver Jonas Petersen, Tomum-gaard (efter Tyske Kancelli I.A.D 74 H, med alfabetisk navneliste), 1959,7 s.

134. Personalia over afdøde i Lysabild sogn 1835-1908 i Lysabild præstesarkiv.

135. Roost, Peter: Af Løgumklosters historie (Lugumkloster als Garnison 1714-84). 1917.

Xerokopi. 156 s. Afl. J. nr. 1627. Original i Topografica.

136. Jens Hansen Nielsen: Indbyggerne i Løgumkloster Flække og landsogn 1845.

Mjolden 1990.

137. Nielsen, Erik: Løgumkloster

138. Løgumkloster kirke. Orgler i Kirken.

139. Løjt kirke. Orgler i kirken fra ca. 1600-1996.

140. Fladsten-bogen, (Løit sogn), (1568-1788)= Xerokopi af original i topografica. upag.

141. Lister over faldne teitinger under 1. verdenskrig, (ufuldstændig), Xerokopieret 142. Holdt, Jes M.: ydvandrefc tøjferøff I-IV.

LAA 1997

(24)

143. Holdt, Jes M.: Gården Dyrkjær på Lait 225 s, 1969. Xerokopi.

Afl. nr. jc. 45.

144. Hans Hansen Toft: Slægtsgården Vostoft i Lait sogn, 30 s.

145. Holdt, Jes M.: Samlinger til Lait sogns historie I. og II Indhold I:

Gård- og slægtshistorie optegnelser vedr. Barsmark, Bodum, Høgebjerg, Dyrehave, Kirkeby 1 -2, Nørby, Skovby, Stollig.

Indhold H:

Gård- og slægtshistorie, optegnelser vedr. Barsø (1 hf.+ 1 mp), avisudklip vedr. Barsø 1936-81 (2 mp.), manuskript vedr. Barsø samlinger vedr. Runde Mølle og Lillemølle, personalhistoriske oplysninger hovedsagelig fra kilder i privat eje, Se også Jes Holdts Privatarkiv.

146. Holdt, Jacob: Dialektords-kartotek fra Løjt og Øster Løgum m.fl. Sogne.

147. Nørballe, K.G.: Løjt kirke u. år. (med fotografier, segl m.m.) upag.

147a. Uddrag af forskellige dagbøger fra Løjt sogn. ca. 1740 - 1900.

148. Riis, I. H.: Bidrag til Løjt sogns beskrivelse og historie I-H, 1902,419 s. Afskrift af original i privatarkiver. Billedmaterialet i Historiske Samlinger for Sønderjylland.

148a. Møgeltønder Kirke. Braune, M: Orglets historie.

149. Faaborg, Sv. Aa.: Traktørstedet "Knapp" ved Aabæk på Løjt Land. Aabenraa 1988.

117s, ill.

150. Nielsen, Jens H (red.): Indbyggerne i Miolden sogn 1840. Mjolden 1985, 80 s., ill.

151. Optegnelser vedr. gårde i Barsmark, på Barsø og i Skovby, Stollig, Løjt Kirkeby og Løjt Kloster (Løjt sogn). Se E. Juhler: Optegnelser vedr. ejendomme og slægter i Aabenraa og på Løjt.

152. Petersen, Carsten: Samlinger til Maestrup sogns historie. Hskr. Heri genealogiske oplysninger om ejendomsbesiddere. Se Carsten Petersens privatarkiv.

153. Bolten, F.E.H.: Optegnelser og slægtstavler vedr. slægterne Abild, Brink, Brodersen, Holm, Lydiksen, Mamsen, Nansen, Posselt, Redlefsen, Reggelsen, Sting, og

Sønnichsen i Møgeltønder sogn. Hskr. i Møgeltønder præstearkiv. Bd. 15.

154. Personalia over døde i Møgeltønder sogn 1736-52. Hskr., 32 s. i

Møgeltønderpræstearkiv. (Indeholder personalia over fig.: Anna Ernestine Møller, Møgeltønder, d. 1738, birkeskriver Christian Mathiesen, ved Åen, d. 1752, Hans

LAA 1997

(25)

25 Nissen, Gærup, d. ca. 1752, sognedegn Peter Thomsen, Møgeltønder, d. 1752, Anna Sophia Maria Petersen, Lindskov, d. 1746, møller Bertel Petersen, Lindskov, d. 1750, organist og sognedegn Hans Joachim Bornholtz, Møgeltønder d. 1736. Maren,

Kærsten Redlefsen, Ved Aen, d. 1736, Maren Andersen Terp, Callehus, d. ca. 1740, skomager Peder Bennick, Stokkebro, d. 1750, kirsten, Kærsten Nissen Smeds,

Møgeltønder, d. 1750, Sitzel, Peder Hansens, Bønderby, d. 1747).

155. Nordborg: Firmanavn: Nordborg flækkes brandforsikringsregister 1775. Afskrift.

156. Nordborg: Firmanavn: Afskrift af Folketælling for flækken Nordborg 1840.

157. Nordborg sogn. Als Nørreherred, ALundsgaarda ejer Peter Petersen,

158. Paulsen, Kim Jacobus: Nordborgs Historie - Historier fra Nordborg. 1992, 67 s., ill.

159. Hans Hansen Lindorff: Biografier over deltagere i 1. verdenskrig 1914-18. fra Bæk kommune, Nustrup sogn. Xerokopi.

160. Frost, J.: Ejerrækker for gårde og huse i Nvbøl sogn. 169 s. + reg. Heri genealogiske oplysninger vedr. besidderne og deres familier.

161. Frost, J.: Ejerrækker for gårde i Stenderup, Nvbøl sogn. 258 s. + reg. Heri genealogiske oplysninger vedr. besidderne og deres familier.

162. 1748/49. Vedtægter for Ravsted bolbesiddere. Xerokopi.

163. Hansen, Niels Black: Gamle papirer fra Rinkenæs. 38 s.

164. Rise Kirke, Orgler i Kirken.

165. Iversen, A.: Bennicksgaard i Rinkenæs 800-1800,1961,137 s. (Vedlagt stamtavle over Bennickslægten 1387-1889). 68.1. Rømø. Se Hans Peter Carls samlinger i privatarkiv acc. 1430. Jørgensen, Jørgen P.: Roager sogn før 1815. Ordnede efter fædre. Sdbg. 1988.

165a. Min barndomsby Rugbjerg, Øster Løgum sogn, Åbenrå amt.ca. 1952.

166. Roager-familier 1672 - 1814.

166a. Rinkenæs kirker . Braune, Marius: Orglernes historie. Aabenraa 2000.15 s. + fotos.

167. Flindtholm: Afskrift af Seest kirkebog 1646-51.

LAA 1997

(26)

168. Bruun, Ingrid: Årupgård i Skodborg 1778-1978, 1978, 11 s.

169. Skrave. Københoved. Vider og vedtægter for Københoveds grande.Transkription.

170. Smidt, Peder H.: Spandet Sogns Historie, 161 s.

171. Stenderup: Folketælling Sdr. Stenderup 1845.

172. Fischer-Benzon, W.v.: Svenstnip kirkekrønike. 1925, afskr. 253 s. Heri tavler og

optegnelser vedr. flg. slægter i sognet: Ahlmann, Andresen, Augustesen, Berg, Bonde, Brag, Brock, Bromand, Bötzau, Christensen, Clausen, Davidsen, Dominicussen,

Espensen, Good, Grau, Hansen, Have, Hollænder, Høj, Jacobsen, Jensen, Jørgensen, Larsen, Lauritzen, Lund, Madsen, Mai, Mathiesen, Moldt, Moos, Møller, Nissen, Nyemand, Rasmussen, Rudolph, Sandersen, Schmidt, Skov, Sonneboe, Spegger, Svarrer,Thordsen, Torre, Valentin, Vogelsang, Voigt, Vrang, Vråmand, Ågesen.

173. Skærbæk . Jens H. Nielsen, red.: Indbyggerne i Skærbæk sogn ca. 1840. Mjolden 1986. upag., ill.

174. Hvidtfeldt, Johan: Guldsmede, der nævnes i Sønderborg borgerskabsprotokol 1831-67. 1 s. Se nr. 3, Hvidtfeldts samlinger.

175. Maibøll, Chr.: Nogle oplysninger om Sønderborgs befolkning 1554-1750. 1945,40 s.

Indeholder:

1. Sønderborgs skibslister for 1729 29/3-11/7, 2. Uddrag af stolestadet egistre 1602- ca. 1750, 3. Kirkejurater 1554-1732,

4. Fortegnelser over familier og enkeltpersoner med gravsted i kirken.

Maibøll, Chr.: Familier og enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i S ønderborg. 1859,46 s. Se Personalhistorisk Tidsskrift 1959 s. 4911.

Maibøll, Chr.: Skattelister for Sønderborg købstad 1585 og 1607 med reg. 1951,51 s.

Maibøll, Chr.: Nogle uddrag af Sønderborg bys skyld- ogpantebøger 1735-1780. Med tillæg: Sønderborg skippere og deres skibe. 1953,49 s.

Maibøll, Chr.: Sønderborg skipperlavs oldermænd fra 1661 til 1948.1956,22 s.

LAA 1997

(27)

27 Maibøll, Chr.: Sønderborg skipperlavs mindebog. Skippere og søfolk der omkom til søs eller døde fjernt fra hjemmet 1713-1852. 32 s. 4- reg.

Maibøll, Chr.: Sønderborg guldsmede gennem tiderne, 1960, 27 s.

176. Christensen, Kathrine: Asylet, nu kirketorvets børnehave, 1871-1971. 12 s.

maskinskrift. (1971).

177. 1831-1867. Bürgerbuch flir die Stadt Sonderburg.

178. Dybbøl-Posten og bønderne, af Knud Bæk Thomsen.

179. Personalia over afdøde i Tandslet sogn 1834-43 og 1850-71.1 Tandslet præstearkiv.

180. Johannsen, P.M.: Tinglev sognekrønike. Afskrift. 33 s.

181. Hansen, Hans Fr. J.: Stoffsammlung um Thema Deutsch und Dänisch im kirchspiel Tingleff. bd I

182. Hansen, Hans Fr. J.: Tingleff/Tinglev im Strom der Geschichte 1920 -1970, bd. II

182. Hansen, Hans Fr. J.: Lokale Entwicklungen und begebenheiten in Tingleff zwischen 1920 und 1970. Bind ni

183. Nielsen, Jens H.: Indbyggerne i Tinglev sogn 1845. Mjölen 1991. 223 s.

184. Buchwald, Otto Fr.: Beskrivelse af Trøiborg gods 1738.

185. Arends, O.Fr.: Titlerne i "Tundersche unsterbliche Sterblichkeit. Das ist: Etlichen der Wayland vornehm, u. nahmhaffsten Herren und Matronen, so dann auch andere zu und neben Tündern in Gott ruhenden jungen Personen Grab Schreiben” Af Andreas Amdersen, rektor i Tønder, fra 1651 sognepræst i Burkal (med uddrag af de i digtene værende personalhist. oplysninger).Hsla., 102 s. + reg

186. Braune, Marius; Tønder Kristkirke . orgelet 1596 - 1946. 31 s. ill.

186a. Kjær Jensen, H.P.: -om Tønders gamle ”Kalende" -hus. 5 sider. Udgivet 2000.

1 86b. Tinglevegnen. Carstensen, Hans Frederik og Madsen, Mads: Modstandsgruppen på Tinglevegnen 1943-45. Udgivet 1996.25 sider. Illustreret.

LAA 1997

(28)

187. Hart, S.: Udvandrede fra Tønder i Amsterdam. 5 s.

188. Petersen, Jes: Aus der Geschichte der N.S.D.A.P. Kreis Tondem 1933-43. 1942. 71 s.

189. Legater i Tønder, perioden 1713 - 1864.

189a. Meierholm og dens ejere. Udarb. 1998 af Lorens Hansen. 20 sider

190. Hammer, Kai: Befolkningen i Uge sogn i det 18. århundrede. (I sognets befolkning, alfabetisk opstillet, II tilflyttede og indgiftede; indledt af pastor Nis Nissens

indberetning om Uge sogn i 1754). 1966, 77 s.

191. Hammer, Kai: Afskrift afUge sogns kirkebøger 1693-1783,I-HI, 83 s. 58 s., 110 s., 1965.

192. Brodersen, Peter: Ejendomme i Blans ejerlaug, Ullerup sogn. 1982. 151 s.

193. Henning Mathiesen: Gården "Højgård” i Ulkebøl gennem 400 år. Sundhedsmark 1984. 64 s.

Maibøll, Chr.: Ulkebøll - dåb 1691 - 1760 med faddere.

Se Maibølls samlinger.

Maibøll, Christian: Ulkebøl - vielser 1691-1718 og 1757- 1820, alfabetisk ordnede.

Se Maibølls samlinger.

Maibøll, Christian: Ulkebøl - vielser 1821 - 1850, med alfabetisk navneregister. Se Maibølls samlinger.

Maibøll, Christian: Ulkebøl - dødsfald 1691-1710,1715 - 1722 og 1757 - 1820. Se Maibølls samlinger

Maibøll, Chr.: Ulkebøl - dødsfald efter 1820. Se Maibølls saml.

Verzeichnis der sämptlichen Einwohner im Kirchspiel Warnitz . Hskr. (ca. 1650- ca.

1697). Alfabetisk-typografisk ordnet fortegnelse med angivelse af dåb, vielse, begravelse og børn. Formentlig anlagt af pastor Johs. Fabricius og videreført af sønnen, pastor Peter Fabricius. I Vamæs præstearkiv.

194. Bastrup . Hjembyens Historie. Hermed lidt Bastrup historie (af Peter Hørlyck) 195. Frost, Jens: Lidt krohistorie fra Bovrup (Vamæs sogn), 10 s.

LAA 1997

(29)

29

Hvidtfeldt, Johan: Oplysninger om familien Greisens gird i Vejbøl. Vedsted sogn S s.

Se nr. 3. Hvidtfeldts samlinger.

196. Simonsen, Christine: Vedsted kirkebog 1681-1700. (afskrift), 1965,21 s.

Vedsted sogn: se Gunder Nissens privatarkiv. Acc 1402.

197. Viby» gdr. Hans Nissen og hustru Eline, samt sønnen landdagsmand Nis Nissen, Viby.

198. Raben, Edeth og Erik: 1661-1772, kirkebogsuddrag fra Vilstrup sogn via EDB, iser vedr. slægten Raben. 1 bd.

199. Vilstrup Kirke» Orgler i Kirken.

200. Jensen, P. Feddersen: Pastor Seegers Visby sognekrønike i uddrag og oversættelse, 1952,30 s.

200a. Visby skoles historie.Nielsen» Knud Schmidt. Udg. 1998 af Lokalhisorisk Akriv, Bredebro. 101 sider. Illustreret

201. Jørgensen, Jørgen: Vodder kirkebog 1684-1759 (afskrift), 1967.

202. Jørgensen, Jørgen: Vodder sogn. Familier med børn døbte 1684-1759, ordnede alfabetisk efter faderens navn. 1967,63 s.

203. Vodder : Indbyggerne i Vodder sogn 1840. Mjolden 1987,110 s., ill. Udarbejdet af Jens H. Nielsen m.fl.

204. Trek af Gånsagers historie fra før og op til 1958 ved J. Kl. Barsballe, Simon Thyssen, Lorens Thyssen og H. Petersen Paulsen. (Vodder sogn) 1958,64 s.

204a. Vostoft i Løjt Sogn. Pfeiffer, Hans P.: Vor slægtsgård. 64 sider + kopier af avisartikler.

205. Vonsild: Folketælling 1845.

I Vonsild ældste kirkebog findes foran en af sognepræst Johannes Ryde udarbejdet indbyggerfortegnelse, registrerende fødsel vielse, død, og børn 1609-1708.1 Vonsild kirkebøger 1685-1708 findes omfangsrige biografier af de afdøde ved pastor John.

Ryde.

LAA 1997

(30)

205a. Aarø, Øsby sogn. Poulsen, Sten Boye: Skole-kronik for skolen på Årø. 66 s., ill.

206. Frank, Holger: Øster Lindet sogn. Folketællinger 1801 (21 s.) og 1835 (30 s.) Afskr.

af de slesvigske folketællinger på R.A.

207. Schmidt, Hans: Øster Lindet sogn. 20 s. 1945.

208. Oplysninger om næringsdrivende i Øster Lindet sogn.

209. Brun, Knud: Catalogus omnium animarum for Øster Løgum sogn, anlagt 1650. Hskr.

i 0. Løgum præstearkiv.

210. Kier, P.: Familie- og Sjæle-Register over Øster Løgum Menighed siden den lode May 1802 I-m. Hskr. i 0. Løgum præstearkiv.

210 a. Holm, Jes.: Rugbjerg ved Hovslund (0. Løgum sogn). 1934. 17 s.

211. Schlaikier, H.: Das Gedenkbuch der Apenrader Seeleute. 1939, upag., med senere tilf.

21 lc. Ulkebøl Kirke. Orglernes Historie. Illustreret

21 ld. Ulkebøl Kirke: Disposotion for Orglet i Ulkebøl Kirke

t

212. Aabenraa, Marius Braune: Aabenraa Nicolai kirke. Orgler i kirken 1594-1830.1+n.

213. P.F. Cleemann, Skibsmæglerforretning, Aabenraa . Oplysninger om 21 coastere som i årene fra 1955 til 1995 har været disponeret af Cleemann.

214. Aabenraa havn . Debat om sammenhæng mellem By og Havn, 1989.

215. Frost, Jens: Om eddikefabrikkens ejendom på Nybro i Aabenraa , u. år, 10 s.

216. Aabenraa kirkekrønike (Cronik der Gemeinde Apenrade) 201 s.

217. Aabenraa amts iordebog 1609 , xerokopi.

218. Aabenraa amts jordebog 1609 (afskrift) 130 s.

219. M. Rasch: Der Norder Ziegelhof (Damms Ziegelei). 5 s., u. år.

LAA 1997

(31)

31 220. Bau-Rechnung von dem sogenannten Schloss Brundlund in Anenrade. (18o5).

221. Aabenraa Set. Jørgens kirke. Orgler i kirken, 1909 - 1993.

LAA 1997

(32)

Slægtstavlesamlinger

222- Pr. Lorenz Christensen, Åbenrå. Slægtshistoriske arbejder.

222 a. Anetavle for Hans Christian Aagaard .Rulle.

222 b. Anetavle for Lorenz Simonsen Ravn. Rulle.

222c. Anetavle for M. Birch Åbenrå , s? s J

223. Bonde. Aage: Slægtstavlesamling. 3 pk.

223 a. Anetavle for : Slægten Braëm.Rulle

223b. Bruun, Ingrid : Anetavle for Hans Christian Lund, Sønderby gård, 1975 223 c. Anetavle for Buhl Slægten, Follerupgrenen, Rulle

223 d. Bøcker, Rebekka og Sørensen, S. M. : Anetavle for : Rasmus Laursen af Vesterbording, af ( 3 eksemplarer). Rulle.

223 d. Anetavle for : Peter Hansen Duus, Kongshoved Kegnæs. f. 1770 - d. 1829 Trinike Agerly, f. 1784 - d. 1861 Rulle.

224. J. Mandrup Frandsens samlinger. 1 pk.

225. Frank, Holger. Samling vedr. forskellige slægter. 1 æske.

226. Frost. J. Slægtstavler. Bd. I, H, m, IV.

22 7. Frost, J. 2 slægter fra Ulkebøl (Degne- og skolelærerslægten Hammer, Chr. Carstensens efterslægt). 1 pk.

?7 a. Godt. Godt, Peter Karl: Anetavle for Hans Jürgen Godt f. 30. Januar 1899,0. Gejl, Holbøl sogn, død 10. december 1965 i Neumünster. Rulle.

128. Gribsvad. Frode. Landsarkivar. Efterslægtstavler. 1 pk.

229. Hansen, J.W . Slægtstavler. 1 pk.

229a. Have, Oluf Junggreen : ”Oversigtstavle over J.P.Junggreens familiære forhold”

samt Register hertil, 1987.

230. Ipland, J.O. Slægtstavler. 1 pk.

231. Jessen, Jacob : Uddrag af ” genealogischen Nachlass” bd. I og II (Optegnelser vedr. slægter i Flensborg).

LAA 1997

(33)

33

232. Jensen, Tove og Ole, Nordborg, kendte Aner i forskellige sogne (oversigt).

233. Juhls slægtstavlesamling bd. I og n.

234. Juhler, E.pastor: Min slægt.

235. Juhler, E. pastor: Optegnelser vedr. ejendomme og slægter i Åbenrå og Løjt. E. Juhler:

Åbenrå stamtavler. Optegnelse vedr. slægterne:

Aubeck, Callesen, Mathias, Stahl, Heissel, Iversen, Leck, Rawitt, Rode, Scherrebeck, Søderup, Taysen, Frellesen, Festersen, Jessen, Freese, Garben, v. Niendahl, Fabricius, Ell, Ebsen, Christoffersen, Branderup, Bramsen, Boisen, von Bitterfeld, Beierholm, Sarow-Becker, Johannsen, Andersen, Heidemann, Gorrisen, Marhiesen, Høckeberg, Comelsen, Grübel, Draick, Fust, Fischer, Färber, Bohnsen, Becker, Bolhusen, Bømsen, Clausen, Rolfsen, Thomsen, Ingermann, Johannsen, Jürgensen, Kjær, Koch, Preussler, Preen, Pallisen, Maritzen, Møller, Ottesen, Schwennesen, Lowsen (Lousen), Mortensen, Laigaard, Kruse, Kurtzweil, Nissen, Raven, Rudebeck, Regenburg, Tielsen, Smitt, Tondering, Lorenzen, Ulendal, Wieth, Wunsen, Buchbinder.

236. Lauesen, Johanne Marie, slægttavle.

237. Langholz, Carl. Anetavler og stamtavler. 1 bd.

238. Maibøll, Chr. Maibølls samlinger, 2 æsker.

239. Nordisk slægtsforskning aps: Slægtstavler 2 æsker.

239a. Nørgaard, Gert Ravn : Ane-og efterslægtstavle for gårdejer i Vigtoft, Al

o

sogn, Anders Christian Pedersen Simonsen. Rulle.

239 b. Nørgaard, Gert Ravn : Ane-og efterslægtstavle for gårdejer John Hansen Pedersen, Hebogaard, Oxby sogn. Rulle.

240. Philippsen, Andreas, Slægtstavler 2 pk.

240 a. Anetavle for : Henny Wachtberg Petersen (stort format).

240b. Anetavle for slægten Ravn , Søbjerggaard til Aabenraa. Rulle.

241a. Ravn.

241b. Petersen, Henrik : Slægten Nicolaisen - 4 generationers anetavle, 2002

241c. Rerup, Hans W. : Haus-und Hof Familien Geschichte des Kirchspiels Suderlugum, 2004

LAA 1997

(34)

242 a. Anetavle for : Hans Christian Schmidt, smed i Broballe, født 1715 samt Margarethe Madsdatter, født 1727 og Christen Christensen, smed i Broballe, født 1736. Rulle.

243. Smith. Jonathan. Slægtstavler. 1 bd.

244. Starup, O.: Slægter omkring Bankens fod. Hellerup 1976. 193 s., ill.

245. Henrik Petersens samlinger.

246. Schmidt, Anders: Anetavle for 4 nordslesvigske ægtepar. 16 bd. + 2 æsker.

Registratur over forarbejder, materialesamlinger m.v.

246a. Efterslægtstavle efter Troels Winther (ca. 1435 - 1510). Gårdmand på Astrupgård _____ i Brøns sogn. Herredsfoged i Hviding Herred. Gift med Mette.

247. Wrangel, Jørgen: Slægtssamlinger.

LAA 1997

(35)

Enkelte slægter A

Abild. Juhl, J.N.: Stamtavle over slægten Abild, 1649-1943, 38 s. Se Juhls slægtstavlesamling H.

Abild, se 104 og Møgeltønder præstearkiv.

Achelis, se Maibølls samlinger.

Adsersen, Maibøll, Chr.: Familierne Adsersen, Bonde, Foged og slægten på Karlshøj i Asserballe sogn. Efter Chr. Knudsen: Saml, til en familiehist. ID, s. 116-122. Afskr.

med tilf. og reg., 1956, 9 s. Se Maibølls samlinger.

248. Ahlmann. Raben, J.: Forskellige optegnelser og slægtstavler m.m. vedr. slægten Ahlmann.

Ahlmann. Hansen, J.W.: Michael Ahlmann, borger i Sønderborg ca. 1590, hans efterslægt. Hskr., 24 s. Se Hansens slægtstavler.

Ahlmann. Maibøll, Chr.: Nicolai Ahlmann anetavle, 1958, 14 s. Se Maibølls samlinger.

Ahlmann, se 172, 594 og Hansens slægtstavler.

248a. Ahrenkiel, Jørgen: Slægten Ahrenkiel fra Christopfer 1535. Bredsten

249. Albeck, Hans: Aner til Hans Albeck, f. 1939 og søster Ide. Status 2010

250. Ambders. Iversen, P. K.: Familien Ambders. 18 s.

251. Amders, Andreas: Eine Litteratursammenstellung von Dr. Hans Harro Nissen.

Anchersen , se 233 og Langholz's anetavler og stamtavler.

LAA 1997

(36)

252. Andersen, Andersen, Anders Jørgen: 25 år ved Røllum skole. Manuskript 30 s.

253. Andersen. Friederici, Carl: Von den Nachkommen der aus Tondem stammenden Momme Andersen und Brand de Behr. 1940, 57 s.

254. Andersen, Cornelius Schmidt: Efterslægtstavle over Chresten Andersen (snedker) og hustru Anne, f. Olufsdatter, i Overby. 1967, 13 s.

255. Andersen, Ida E. Andersen Oderkirk: Ancestry of the Andersen. Schmidt Families in Nr. Løgum, Bredebro, Ballum 1748-1982.

Andersen, Frost, J.: Købmand af Åbenrå Emil Andersens anerækker. 3 s. + 2 tvl. se J.

Frosts slægtstavler bd. I.

256. Andersen, Iversen, Peter Kr.: Gårdmand på Kannikhus i Møgeltønder sogn Peder Andersen (ca. 1730-1802) og Kiesten Kærstensdatter (1740-97), deres efterkommere indtil 6. slægtled. 17 s. (Omfatter slægter: Abild, Boyskov, Dircks, Hagge, Petersen og Pop)-

Andersen. Juhl, J.N. : Slægten Sølsted-Andersen i Løgumkloster. Efterslægtstavle for Andres Jürgensen Sølsted i Løgumkloster. 17 s. Se Juhls slægtstavle samling I.

Andersen. Maibøll, Chr.: Familien Andersen, linierne Østerholm og Nordborg. Efter Chr. Knudsen: Saml, til en familiehist. DI, s. 124-170. Afskr. med tilf. og reg. 1956, 24 s. Se Maibølls samlinger.

Andersen, se 51,52,53,54 og Langholz’s anetavler og stamtavler.

Andersen, Maibøll, Chr.: Slægten Andersen på Kegnæsgård, 5 s. Se Maibølls samlinger.

257. Andersen , Svend Aage og Anna Christensen: Ane tavle for familien, af Lorenz Jacobsen.

LAA 1997

(37)

257a. Andgrsen, Øemes Slægtsforskning: Slægten Knudsen Andersen fra Øsby sogn. Om Knud Andersen Knudsen og hustruerne Karen Jørgensen Hansdatter og Maren Ludvigsdatter, deres forfædre og efterkommere. Kolding 1980.U. pag.

Andre(a)sen. Gribvad, Frode: Smed Christen Andre(a)sen i Rødding. Se Gribsvads efterslægtstavler.

Andresen. Andresen, A.: (Skeide): Erindringer. 78 s. Se privatarkiver.

Andresen. Frost, J.: En gårdmandsslægt i Ulkebøl og Snogbæk. 20 s. + 1 tvl. Se J.

Frosts slægttavler bd. I.

258. Andresen. Maibøll, Chr.: Anna Maria Andresens stamstavle. H.P. Hansens mødrene slægt. 1950, 166 s. + 1 tvl. (Omfatter bl.a. flg. slægter: Berg, Brandt, Conradi, Cruckow, Ewald, Frost, Hammer Jebsen, Lorenzen, Monrad, Paulsen).

Andresen. Maibøll, Chr.: Marie Kathrine Andresens anetavle. Gårdejer Andreas Madsens mødrene slægt. Familier i Als Sdr. 1957,14 s. Se Maibølls samlinger.

Andresen. Maibøll, Chr.: Anne Marie Andresens anetavle. H.P. Hansens mødrene slægt. Uddrag af den store stamtavle. 1958, 22 s. Se Maibølls samlinger.

259. Andresen: Hansen, Rasmus: Oldemor Anna Marie Andresens Aner på Als og fra andre egne og lande.

260. Andresen, Richard: Michelsen, Richard, Anetavle for Richard Andresen og Anna Kjestina Jensen f. Friis, Kopsholdt, 1968.

Andresen, se 172 og H. Hanels privatarkiv, acc.nr. 1909.

261. Ansager : Andsager, L: Efterslægtstavle for Jens Peter Andsager født 18. 3.1830 i Vamdrup sogn. 1962,4 s.

Ankersen . Andersen, Julius: Optegnelser om Immervad bro og kro, Hskr, 8 s. Se

LAA 1997

(38)

top.

Appel, se 594.

Arends, se 436.

262. Amkiel, Wind, Jørgen: Amkiel (-slægten fra Toldsted og stubbum) 1968, 44 s, Mskr. med hskr. tilføjelser.

263. Asmussen, Asmus: Optagelser og erindringer 1840 - 1914

264. Attermann. Knoop, Lizzie: Attermann-slægten. 1977. Afl, j. je. 22.

Augustesen, se 71.

(39)

39

B

Bahnsen, se privatarkiver. (Garben og Homlet).

265. Bahnsen: Slægtsbog for familien Bahnsen, Åbenrå (mskr. 3 s.) afl. j. j. 1116/64.

265a. Bamewitz. Von, 1376 - 1810.

Bambs: Maibøll, Chr.: Skarpretterslægten Bambs i Sønderborg, 2 s. Se Maibølls samlinger.

Bargum, se Langholz's anetavler og stamtavler. (Bruhn).

Barsballe, Frank, H.: Anetavler for Jens Clausen Barsballe, Lundgården, København f. 1878. 8 s. Se Holger Franks samling.

Barsøe. Barsøe, Dines Jørgen: Stamtavle over slægten Barsøe. Hskr. 7 s. Se privatarkiver.

266. Barsøe. Barsøe, Sonja: Med slægtsnavnet Barsøe, 1 - Brandsø - 18 s. + reg., 2 - Fjelstrup sogn. Præster og Bønder. 18 s. + reg. og tvl., ill.

266c. Die Familie Barteisen / Knodel. Mensingen / St

AroeM. Träger.

ill'B

up. Udgivet januar 2002 af

267. Ban, Bau, Age: Stamtavle over Bau-slægten i Nordborg. 1955 Jiskr. 1 blad.

Ban, Jens Christian (født Hdsl. st Sev. 1761) vedr. hans forældre. Se dr. Lorenz Christensen's slsgthist arbejder. 2 s.

LAA 1997

(40)

2^8®' BffCki Jutta OK Rolf ■ Ahnen Beck, Familienchronik von 1998. 2003.

269. ßai. Gårdmand i Drengsted Jens Pedersen Bechs stamtavle. 1 rl.

Beck, se 128 og 594.

ßttnl! f a -

™' øSvS^S°Mj eprois°t?ArTheîSdJOhan Phil’ P Hunæus Beck ’ Sogn^æ81 *

Becker, se 233

De Behr, se 253.

fifiiSI, se 628.

Beierholm , se 112 og Maibølls samlinger.

Bendixen (Tinglev sg.) se privatarkiver.

Bennetzen . Familien Bennetzen gennem 238 Ar. 14 s.

Benaaard. Jørgen (1661-1724), Aitrup, Bjert sogn. Se dr. Lorenz Christensens slægtshistoriske arbejder. 4 s.

jennich. Hvidtfeldt, Johan: Den søndetjydske slægt Bennich fra Rinkenæs. 10 s.

e nr. 3. Hvidtfeldts samlinger.

LAA

iwi

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Johansen, Jens Johan Nicolai Theodor (privat), død 20.. Johnsen, Olafur Ilanncsen (Reykjavik),

dom invocavit blev døbt Søren Iversens barn i Hornum kaldet Jens, susc Anne Knuds faddere var Jørgen Hansen, Jørgen Sørensen Anders Nielsens hustru Rasmus Nielsens hustru

Carl Hendrik Andreas Bjerregaard, Frederik Christian Peschardt, Johan Heinrich Petersen, Jens Jensen Grundahl. Anders Peter Thorvald

(Jens Peter Adolph Madsen, Grosserer, Christine Marie Fred. Johan Frederik Vilhelm Holm f. Johanne Frederikke Vilhelmine Holm f. Johan Frederik Vilhelm Holm f.. Bindseil,

Peder Jensen i Haderslev, Jens Markorsen, tjenende Steffen Kloster, Mads Markorsen, tjenende Kirsten Clauses, formedelst de ikke efter given citation er mødt, men modvillig borte

Sager, Peter, gårdejer, Hallendrup pr. Sørensen, Chr., maskinhandler, Odense. Sørensen, Jakob, bolsmand, Ågård... Sørensen, Jens, gårdejer, Sandagerhus,

Murer Jens Torp Sørensen 676,00 Lærling Erik Nielsen 175,50 Skibstømrer M. Johannes Thomsen 429,00 Avlsbruger Carl Thygesen.. Slagter Andreas Thøgersen 715,00 Arbm. Jensen

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jens Christian Jensen, 42, Gift, Huusfader, Jordbrug, Byrum Sogn Kjersten Bang Nielsen, 49, Gift, Huusmoder,