• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
96
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek

drivesafforeningen Danske

Slægtsforskere.

Det eret

privat special-bibliotek med værker, der er en

del af vores

fælles kulturarv

omfattende

slægts-, lokal-

og

personalhistorie.

Støt

Slægtsforskernes Bibliotek

- Bliv sponsor

Som

sponsor i

biblioteket opnår du en

række

fordele.

Læs

mere om

fordele

ogsponsorat her:

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med

og uden

ophavsret. For værker,

som

er

omfattetaf

ophavsret,

PDF-filen kun

benyttestil

personligt brug.

Videre publiceringogdistribution udenfor

husstanden

er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes

Bibliotek:

https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere:

https://slaegt.dk

(2)

STAMTAVLE

OVER

VALENTIN H ERMANSEN BEYER 8

EFTERKOMMERE

(MANDSLINIEN)

KJØBENHAVN

C. TH. THOMSENS BOGTRYKKERI 1904

(3)

Egenhændige Optegnelser

af Valentin Hermansen Beyer,

(velvilligst overladt af Hr Bogholder Johan Grove).

J. H. S.

1694 den 2 Juny kom jeg med alle til Boller.

— — 21 — Reigste Jeg til Kiøbenhavn

— — 8 July lioltis voris brøllup i Cancellie-Raad Hiortis grd i Kiøbenhavn.

Inviterede og Comparerede.

Quinde Kiøn Grevinde Reventi.

„ Friis

Fr. Generalinde Juul af Ulfeldt Frken Anne Got. Rev.

Hr Mogens Scheels Frue Hr Obr. in Jørgen Rantzovs Obr. secret. Schøllers Fr.

Hr Cancellie-Raad Muules Fr.

Madam Winding Mad. Bartholini

Mand Kiøn Hr Greve Reventlov Gen. Juul

Hr Greve Friis førte mig did Obr Rantzov

Cancellie-Raad Muule Can.-Hiort og hans Frue Doet. Caspar Bartholin Doet. Bartholin den Unge Forv. Peder Jensøn Monsi’ Friederich Kok Mad. Ness (Nefs?)

Mad. Bodil Kvifs.

den 18 July kom vi hiem fra Kiøbenhavn til Boller igien.

1695 1 Mai een Mandag: J. S. blev fød A. M. Christine paa Boller- gaard. Gud give hende naad. L. og velsignelse.

Fadderne: Welb. Fr. Anna Birgitte Juul: Hr Justitz Raad Holg.

Ridtzis baar barnet.

Borgm:s Kiereste i Horsens Tolderens Kiereste

Jens Limes Kiereste Hr Johan Risis Kiereste Hr Peder i S. H. Kiereste Døbt i ovsted Kirche af Hr

Borgm. i Horsens Tolderen i bn Hr Peder i S. H.

Hr Johannes i Nebsagger Mi’ Hybertzen.

i Sneb trup

(4)

II

d. 6 Octob 1696 en taarsdag blev min Søn Christopher herman fød i tibstrup Syndergaard i Horsens iJylland, blev baaren af Hr Borg­

mester Blymesters Kiereste i Horsens Margrete Biering.

Mandfaddere Qvindfaddere

Borgmester Stephen Tolderens Koene Rasmus hof gr d i Horsens Herrits schriver Jens Jens Rass Lime i Horsens Hansens Koene

Deine Konen Gud i naade forbarme dig over liannem i Jesu Navn.

Fredag døbt af Hr Jens i Snebtrup.

den 7 Janv 98 blev min Søn Anders Hendrich fød i tibstrup Synder­ gaard, blev baaren til Daaben i ousted Kirche S Michel Fryis Kone.

Fadere

Borgm. Stephen Rass Sophie Ols Datter Jens Nielsen Skovfoged Byefogd’s Datter Søren Andersen i timstrup

Den Almægtige Gud forbarme dig over hannem i Jesu Navn,

døbt i ut Kirche ved boller af Hr Jerem. Anchersen min ældste Datter.

den 8 Martij Anno 1700 blev min lille Søn Nicolai fød paa Haxholm en tisdag, døbt i hovisbjerg Kirche af Hr Niels bran (dt) og holt over Daaben af Welb. Frilierreinde Sophia Chatarina Juul.

Fadere

Hr Barohn Gyldenkron; PaaHrStift-Amt-Mands Windz vegne HrLeite- nant Wind; Amts forvalter K; Sieur Niels Nielsen paa farschov, Hof Maerobens paa Østergrd, Sr Niels Nielsens Kiereste, Forv. Peder Jen­ sens Koene, Hans Moosteds Kiereste, Jørgen Ibsens Kiereste, Hr Jens Fursengs Kiereste, Peder Jacobsens Kiereste.

Gud give ham naade for sin Gud i Jesu Christo og Lycke her paa Jorden. Amen.

Anno 1703 den 18 July en tisdag blev min Datter Conradine Sophie fød paa Haxholm, døbt i hovlbjerg Kirche af Hr Niels Brandt.

Baaren af Grevinde Reventlov paa hendes vegne af Hr Obr Volckersøn.

M. faddere: Hr Oberst Parsberg, Hr Peder Jensen, NielsNielsen paa farskov, Hr Christen høst, Hr Mads i hammel, Carsten Andersen, Jørgen Ibsen, M. Johan Herritsfoged i Wissing. Q. faddere Jomfru Rantzov, Jfr paa Klavsholm, Mad. Maeroby, Mad. Høst Hr Niels’ i Nim, Anne Marie paa Frisendal, Hr Jens i veierslev Kiereste. Gud give hende naade lycke og velsignelsei denneverden, Amen i Jesu Navn.

den 30 Novbr. 1707 er min minste søn fød i Nørhedegrd i Thye paa en Onsdag Peder Grove. Døbt af Mag. Esaias Klovmand i visby Kirche. Baaren til daaben af Fr. Ob.r Rantzov til Tanderup, holtis over daaben af Hr Baron Gersdorph Stifft Amt. af Aalborg Stifft.

(5)

III M. f.

Hr Justitz Raad Helverskov Hr Peder Lund i thymb.

Mons. Ohnsorg

Q. f.

Mad. Mollerup Jfr. Helverskov Jfr. Urne.

I Vellerslev Kirke fandtes for en Del Aai’ siden en Mindetavle med følgende Inskription, afskreven af Pastor Fausbøll :

„Herunder hviler.... og velvise kongl. Maje...over “

„Hassing og Refsherreder i Thy Seigneur Valentin Hermansen Beyer“

„født 1659, bestyrede Dommerembedet i Hassingog Refs Herred fra 1704“

til sin Død 1722. Hans hele Levetid var ialt 63 Aar 7 Uger og 3 Dage.

Nedenstaaende Skrivelse findes som Bilag ved Ansøgningen fra Valentin Beyers Eftermand (Rigsark.).

Stempel: Fire og Tive Skilling 1722

Stormægtigste Monarch !

Allernaadigste Arfve Konge og Herre!

Min gamle Fader Valentin Hermansen Beyer, Som haver tient Eders Kongl. Mayts her i Thye Land for Herrids Fouget nu i 18 Aar Haver ogsaa iSine unge Aar, Da bandtiæntehos hans Kongl. Mayts In­

formator SI. Christian Cassius, vorren eders Kongl. Mayts Ringeste Knegt og Due Dreng og taget vare paa, da, deris Kongl Mayts Duer og fugle i fuglehuuset bag Kierken paa Slottet. Og i Hvor Vel hand i sin Alderdomb haver Sanket sig Mange Uvenner, formedelst hans aller­

underdanigstSkref til eders Kongl. Mayt-% da de varre i Norge, at Kier­

kerne her i Landet var solt for læt, Hvor over deKom paa Nye Auction, Dog alligevel Spurte eders Kongl Mayt Min gi fader i Claus- holm Haue forgangen Sommer, allernaadigst 3de Gange, hvor stor ieg var, da min fader leverede til vores allernaadigste Dronning Min aller­

underdanigste Supliqve, Paa min Faders Bestilling effter hans Død.

Og som Min fader er Svagelig og over 60 Aar gammel, Saa nedkaster ieg for deris Kongl Mayst atter igien Denne Min allerunder­

danigste Bøn og Supplication, Det ieg samme hans Bestilling allernaadigst maa nyde, Huilcken ieg saaledis med aid troskab og ærlighed skal Be- tiæne, som ieg for den almægtige Gud i himmelen og Eders Kongl.

(6)

IV

Mayst her paa Jorden vil værre ansvarlig ogiwenter der for allernaadigst Bøn hørring med forblivende

Eders Kongelige Mayestets

Min allernaadigste Arf ve Konge og Herris allerunderdanigste

Knecht Nicholai

Beyer Denne min Søn haver fra sin vngdom

vorren brugt ved ting ogJustits sager, nedkasterderfor med hannem min aller- underdan. bøn om allernaadigste liielp og bøn høring.

Nørgaard i Willerslev i Thye d. 4 May Ao. 1722.

V. H. Beyer

Ligprædiken over Ide Sophie Beyer født Grove,

(velvilligst overladt af Hr. Bogholder Joh. Grove).

Dend saae nok endnu aldrig Soelen, som jo ogsaa saae og fandt forandring under Soelen; Vel er det glædeligt at sidde i den Cliristne KirchesSkiød og opammis ved lykkens Bryste, menat overleveres Verden som en Stifmoder, hvis Slag gaaer til Marven og hvis Vrede gaaer ind­

til Siælen er bedrøveligt; dog glæder Guds Børn sig ved at een For­

andring følger den anden i hælene. — Det er Ordre fra den store Himmelens og Jordens Regenten: Du skal blive til Jord igien og i dette almindelige Bud giver hands Søn sine egne Børn, som her maae lide en bitter fremgang, denne Trøst: Salige ere de bedrøvede, thi de skulle husvales og blive forsikkrede, at naar de fa aer stridet dend store og gode Strid med Apostelen, de da skal beholde Troen og ved den erlange Cronon. Iblandt disse Salige finder Sted vores SI. afdøde, i live meget Gud — og Dyd — elskede nu hos Gud Himmel-Salig Matrone Ide Sophie Grove, Hun fandt Naade at komme til VerdenAnno 1662 dend 22 August udi Norge paa Christiansand paa festningen Flekkerøen og det af saa skiøn en Familie, saa vi maa sande om Hende det Tobias sagde om Asaria: Hun er af en skiøn Roed og meget velartet Slægt, thi hendes Fader var dend velædle og velbyrdige Andreas Grove H.

Kongl Mayts velbestalter Obrist-Lieutenant ober Artilleriet og Comman­ dant først paa Flekkerøen i Christiansand, dernest paa Agerliuus i Christiania og sidst paa Frederikssteen ved Frederikshald. Moderen var dend Velædle og velbyrdige Frue Aniche Monckgaard, hvilke begge for Rum tid siden til de lystige Værelser saligen ere bortvandrede. Saa

(7)

V

strax Herren hafde sat dette sit Barn i denne lykkens Sæde, vilde hand ikke spare sit gode, som hand haver aflagt til sine egne, som hand kiender, men paa det hendes medfødte Skiændsel maatte skiules, kastede han sin egen Søns Kaabe over Hende, og bøyede disse Himmelsignede nu Himmelsalige Forældres Hierter, at de strax lode Hende frembære for Herren til dend H. Daab at indskrives iblandt Guds egne Børn og de sande Troendes Tal, at hun maatte faae smag paa det usvigelige Melk, opvoxe i fuldkommen styrke og paa det sidste priise Faderen i Himmelen i sit ævige Fædreneland.

Da effter som Begyndelsen til det Timelige og ævige var bleven lykkelig, sparede de ingen Fliid, men saa snart Skiønsomhed og Alderen tilloed det, lod Hende opdrage i Guds sandFrygtog Kundskab ikke alene- ste ved Deres egen mundtlige Underviisning, men endog holt for at see Hende vel educeret. baade Danske og Tydske Informatores, som sig hende skulde andtage, desforuden t blev hun oplærdt i alle de Ziirligheder og Nætheder, som et honnet Fruentimmer egner og andstaaer, imidlertid forblev hun stedste i sine forældres Huus, dennem med aid Datterlig lydighed undergiven. Og som Hun tidlig fik Smag paa det søde og usvigelige Melk i Jesu lærde Skoele, saa maatte Hun og tidlig prøve Christi Kalk, som Gud tilskikede Hende bitter nok ved Hendis Salige Faders dødelige Bortgang i hendes unge aar, her syntes da Hendes Velstand og lykkes Soel at neddale ey om høye Middag, men i dend første Morgenrøde, men i alt dette saaes dog Guds faderlige Hierte imod Hende og hands forsyns Øie var stedse over Hende, idet Hand dog lod Hende beholde sin fromme Moder, der strax effter Faderens død med Hende reyste til Kiøbenhafn til sin Familie og Venner og satte Hende til Hendes kiære Moester, Johanne Monchgaard, Magister Christen Blichfeldt Kiæreste i Ringsted, hvor Hun forblev i 4 Aar. Men der aarene tiltog fik Hun lyst videre at ville tentere lykken og til den ende blev recommenderet til Hr. Gehejme-Raad Jens Juel og var Geheime- raadindens Cammerpige i 6 Aar, da Hendes naadige Frue ved Døden tog afsked fra Verden, maatte Hun og tage afsked fra Huuset og Tienesten. Imidlertid behagede det Gud efter sin urandsagelige Viis- doms Raad at aabne Døren for Hende til eget Huus og eget Brød, da Hun af den da ædle Seign. Valentin Beyer blev begiærdt til ægtefælle, hvilken Begiæring og efter Guds Forsyn og vedkommende Samtykke blev bejaet og blev da Deres Bryllupsfæst celebreret i høyædle og vel- baarne Hr. Justitz-Raad Hiortis Huus i Kiøbenhafn dend 14 Iuly Ao.

1694. og som Hand da var Hans Høy Grevel. Exellence Grev Nicolai til Frisenborg, bands Forvalter over Grevskabet, fik hand den permission at hand med sin Kiæreste maatte residere paa Haxholm.

Deres meget Christelige ægteskab som bestod af 29 aar og 5 Maaneder haver Gud velsignet med 6 Børn, 4 Sønner og 2 Døttre, som sørgligen tilbage lever, Trøstens Gud dele selv Trøst og Husvalelse til

(8)

VI

Dem. Da nu Gud havde sat Hende i dend bedrøvelige Enkestand, hvorudj Hun nu har siddet paa Ilte Aar, har Hun som en ret Enke sat sit Haab til Gud og blevet ved i ydmyge Begiæringer og Bønner Nat og Dag. Og som det lidet Hun liafde snart kunnet gaaet til og Hun ikke subsistere derved, antog Hendis kiære Søn dend velærværdige Mand Hr. Christopher Herman Beyer, Sognepræst for Mygind Krogs- bech og Schioning Meenigheder Hende i sit Huus til god Medfardt og Ophold, dend Hun aid dend Tid, saa vel i Svaghed som i Sundhed har nydt af hans Elskelige kiæreste med stor Plaisir, Ære og respect som det kunde have været Hendes egen Moder. (Med en anden Haand er tilføiet: Det er Sandhed til hendes Ære). Thi dend SaligeMatrone var fornemmelig intentioneret for at leve dend tilbagestaaende Tid med sine i fortroelighed og med Sinds Roelighed forlade Verdens Bekymring og sødgjøre dend bittre Modgang i Herrens frygt.

Hun fik fat paa Klenodiet, den ævige Æres Krantz med Lam­ mets Blod forgyldt, dend har Jesus den retfærdige Dommer givet hende paa Siælens vegne at nyde, saa skiltes dend salige Siæl fra sit Bryst- fældige jordiske Tabernakels Huus og vandrede til sin uforanderlige Glæde sidste afvigte 3di Pintzedag om Eftermiddagen efter atHun havde lefvet et meget Christeligt og yndeligt liv udi 72 aar og 9 Maaneder og 9 Dage (Tilføiet). Testamente efter min gudfrygte Salig Moder Ide Sophie Beyer fød Grove fød see foran død 1735 d. 31 May see heroven.

P. G. Beyer.

ooc-

(9)

1

Stamtavle

Valentin

Hermansen Beyer.

f. — Sept. 1659 f 26 Okt. 1722. Nørgaard i Villerslev Sogn (Skifte). Tjente i sine unge Aar kongelig Informator Chri­ stian Cassius og passede da Kongens Duer og Fugle. Nævnes 1691 som Ridefoged paa Frisenborg, 1694. Forvalter paa Boller, Foged over Hassing og Refs Herred fra 18 Decbr. 1703 til sin Død. (Ifølge en Mindetavle i Kirken, afskreven af Pastor Fausbøll, var han 63 Aar 7 Uger og 3 Dage gammel ved sin Død). Ifølge egenhændige Optegnelser.

gift 8 Juli 1694 Kjøbenhavn. 6 Børn (al—a 6).

Ide Sophie Grove f. 22 Aug. 1662 Flækkerø. Ohristians- sand •j' 31 Mai 1735 Mygind Præstegaard. (Andreas Jensen Grove.

Oberstlieutenant i Artil., Anniche Munckgaard).

a 1. Anne Marie Christine Beyerf. 1 Mai 1695 Boller f 12 Mrts.

1762 Grurup (Kb) (Skifte)

g. 1) 27 Novbr. 1720 Grurup (Kb) 7 Børn.

Lars Pedersen Hum(b)le o. 1685. j- 13 Feb. 1741 Grurup (Skifte). Tjente General Dewitz som Lakai i 4 Aar, var med Kong Fred. IV i Italien. Herreskriver i Hassing og Refs Herred d. 31 Mai 1720.

g 2) 31 Aug. 1742 Grurup (Kb), ingen Børn.

Peder Kristensen Wie f. o. 1699 j- 2Ap. 1753 Grurup(Kb).

Birkedommer v. Tanderup, Vestervig og Ørum Birk.

a 2. Christopher Herman Valentinsen Beyer f. 6 Okt. 1696 Tip­ strup Søndergaard v. Horsens, f 1743 Mygind (Kirkebog og Skifteprotokol mangle). Stud. 1715 Thisted, Kand. theol.

1718 Præst i Mygind, g. 11 Mai 1719 Vestervig (Kb).

Gertrud Marie Lang db. 27 Juni 1692 Lemvig f 174x/2 (jydske Saml.). (Gregers Jensen Lang...).

a 3. Anders Hendrik Beyer f. 7 Jan. 1698 Tipstrup Søndergd.

f før 1722 (Faderens Skifte).

a 4. Nicolai Beyer f. 8 Mrts. 1700 Haxholm f Hanning (Kb.

over Viede og Døde mangle). Ejer af Kongensholm 1763.

Landthing 1768. fallit 1772 (intetSkifte), gi) mindst 1 Barn (bl) g2) 14 Okt. 1746 Lyngby. 7 Børn (b 2—b 8).

Jacobine Clausen f. 1726 f 176% (Hanning Kirkebog over Viede og Døde mangle). (Hans Clausen, Plantageejer, Else Margrethe Lerche) (Søster til Peder Grove Beyers Hustru).

Lb.

1

5

(10)

Lb. M

10

2

b 1 Ide Sophie Beyer db 21 Sept 1737 Hanning (Kb).

b 2 Else Margrethe Beyer db 25 Aug 1747. Hanning (Kb), j*

5 Juli 1830 Leerbjerg (Kb), g. 18Sept. 1782 Kbhvn. (Helligg.

Kb), ingen Børn.

Lorenz Nicolai Mancinf. 29 Sept. 1751 Nyborg f25 Aug. 1803 Slagelse. Stud. 1771 Slagelse. Kand, theol. 1780 Præst i Thorsted, Horsens. (Joh. Joe. Mancin Brandinspekt., Marie Kirstine Schou).

b 3. Valentin Beyer f. 14 Sept. 1748 Kongenholm (Kb), f 6Okt.

1822 Ringkjøbing (Skifte). Vejermester i Ringkjøbing 1781.

Kirkeværge. Forligskommissær.

g. 1) 6 Novbr. 1778 Ringkjøbing. 8 Børn (cl—c 8).

Kirstine de Fine Montagne f. o 1760. begr. 24 Decb. 1789 Ringkjøbing (Kb). (Thomas Montagne. Byfoged, Ane Lau- ridsdatter).

g. 2) 4 Mai 1791 Ringkjøbing (Kb). 8 Børn (c9—c 16).

Ingeborg Buchholtzf. 24 Novbr. 1765 Ringkjøbing (Kb), f 21 Ap. 1851 sst. (Kb) (Skifte). (Niels Buchholtz, Kordegn, Sara Fjord).

c 1. Anne Jacobine Beyer f. 10 Novbr. 1778 Ringkjøbing j- 17 Sept. 1859 Kbhvn. (Skifte).

g. 6 Sept. 1799 Horsens ingen Børn.

Hans Bastholm f. 2 Aug. 1774. Kbhvn. f14Juni 1856 sst.

Stud. 1789 Kand. theol. 1793 Præst i Slagelse. (Christian Bastholm, kgl. Konfession, Ingeborg Foss Rosenstand-Goiske).

c 2. Thomine Nicoline Beyer f. 8 Decb. 1779 Ringkjøbing (Kb).

f 26 Sept. 1859 Kbhvn. (Abel Oath. St.) (Skifte).

g 1) 1804. 2 Børn.

Abraham Henrichsen Wium Degn i St. Jørgenbjerg 1805 g. 2) ingen Børn. Haldor Kolbeinsen Schow j- 1844/5. Fuldmægtig under Fattigvæsnet, Lysestøber.

c 3. Thomas Montagne Beyer f. 18 Juni 1781 Ringkjøbing (Kb) bgr 28 Aug. 1782 sst (Kb).

c 4 Thomas Montagne Beyer f. 22 Sept. 1782Ringkjøbing (Kb) f før 1822 (Faderens Skifte).

c5. Søren Schavenius Beyer f. 27 Novbr. 1783 Ringkjøbing (Kb), j- 18 Aug. 1833 Kbhvn. (Skifte). Guldsmedesvend, ugift.

c 6. Mette Margrethe Beyer f. 22 Mai 1785 Ringkjøbing (Kb), levede 1859 i Kbhvn. (Bastholms Skifte), ugift.

c 7. Ellen Dorthea Beyer f. 26 Juni 1786 Ringkjøbing (Kb),

•j- før 1859 (Bastholms Skifte).

g. 27 Juni 1812 Skørpinge 1 Barn. Lars Nielsen f. 16 Decbr. 1782 Dauglykke j- 12 Peb. 1819 Krummerup, Hus­ lærer i Vejby 1805, Lærer i Taarnmark, Ki’ummerup.

(11)

3

c8. Jens Foss Beyeri. 1 Sept. 1787 Ringkjøhing (Kb) f 4 Novbr.

1826 Kbhvn. (Skifte). Skriver paa ToldbodeniKbhvn. 1822.

c 9. Ingeborg Beyer f. 178s/n. Ringkjøbing (Kb. mangler) f før 1851 (Moderens Skifte) ugift.

c 10. Kirstine de Fine Beyer f. 15 Febr. 1792 Ringkjøbing (Kb) levede 1851 i Ringkj. ugift

c. 11 Else Margrethe Beyer f. 28 Ap. 1794 Ringkjøbing(Kb) levede 1859 i Kbhvn. (Bastliolms Skifte.) ugift.

c. 12 Lorenz Nicolai Mancin Beyer f. 14 Mai 1795 Ringkjøbing (Kb) -f* 31 Juli 1795 sst. (Kb).

c. 13 Christiane Hansine Beyer f. 14 Mai 1796 Ringkjøbing (Kb) f 25 Decbr. 1871 Kbhvn. (Kb).

g 1823. Jens Sandegaard f. 30 Okt. 1794 Horsens (Kb), f 3 Aug. 1867 Kbhvn. (RD), ex. jur. 1819.

Kopist 1821. Fuldmægtig 1845, Kancellisektr. 1851, afsk. 1856.

Kancelrd., (Christen Sandegaard, Bud, Marie Elisab. Fromberg), c. 14 Lorenz Nicolai Mancin Beyer, f. 1802 bgr. 30 Juni 1802.

Ringkjøbing (Kb).

c. 15 Laurentze Nicoline Beyer f. 29 Novbr. 1804. Ringkjøbing (Kb) f 19 Okt. 1878 Ribe Hospital (Kb) ugift.

c. 16 Christian Frederik Beyer db. 28 Mai 1807 Ringkjøbing(Kb), levede 1851 (Moderens Sk.) paa Gunderslevholni.

b. 4 Ingeborg Beyer f. 26 Novbr. 1749 Kongensholm (Kb) f 11 Feb. 1787. Holstebro (Kb).

g. 1) 4 Mrts. 1768 4 Børn.

Søren Jensen Schavenius f. 16 Ap. 1720 Nørhaa f 15 Okt.

1781 Engbjerg. Stud. 1743 Aalbg. Kand. theol. 1749 Præst i Fjaltring. (Jens Schavenius, Præst, Margr. Molschou).

(g. 1) Else Jørgensdt Tidemand f 19 Sept. 1765.) g. 2) 12 Marts 1784 Holstebro (Kb).

Simon Nielsen Nyboe db. 4 Ap. 1745 Holstebro (Kb), f 8 Marts 1812 sst. (Kb). Kjøbmd.

(g. 2) 29 Novbr. 1787 Holstebro (Kb).

Else Kathrine Wiborg.}

b 5. Hans Beyer f. 22 Mrts. 1753 Kongensholm (Kb), f Porcellænshdl. i Stormgade, Klubvært.

g. 28 Novb. 1783. Kbhvn. (Frue Kb). 6 Børn (cl—c6).

Marie Kirstine Qvistgaard db. 15 Sept. 1757. Østergd.

(Kb), f 7 Juni 1800 Kbhvn. (Nie. Kb). (Niels Andersen Qvistgaard Proptr., Joh. Marie Battum). St. i Fml. Qvist­ gaard.

c 1. Johan Nicolai Beyer f. 1 Sept. 1784 Kbhvn. (Nie. Kb), f 10 Juni 1826 Rønne (Kb). Stud. 1802. Adjunkt i Rønne 1814. Overlærer 1824.

2*

Lb. m

20

(12)

4

Lb. M

30

g. 21 Mai 1824 Rønne (Kb), ingen Børn.

Martha Margrethe Wærner f. Due f. 1786.

c 2. Nicoline Jacobine Marie Beyer f. 11 Jan. 1786 Kblivn.

(Nie. Kb), f 9 Novb. 1787 sst. (Kb).

c 3. Mads Christian Beyer f. 16 Mrts. 1787 Kblivn. (Nie. Kb), f 1 Decbr. 1795 sst. (Nie. Kb).

c4. Peder Grove Beyer db. 22 Decbr. 1788 Kbhvn. (Nie. Kb), c 5. Elisabeth Nicoline Beyer f. 8 Decb. 1790 Kbhvn. (Nie. Kb).

"I* 14 Jan. 1846 Aarhus.

g. 1818 ingen Børn. Jacob Zacharias Hyphoff f. 4 Ap.

1774 Tyrsted j“ 5 Sept. 1826 Lynga ae. Stud. 1792 Horsens.

Kand. theol. 1799. Præst i Lyngaae. (Jacob Zacli. Hyphoff, Præst, Anne Kirstine Siersted).

g. 1) 1801. Vilhelmine Marie Scavenius db. 8 Sept. 1776.

Fjaltring (Kb), f 10 Mai 1817 Lyngaae (Kb). (Søren Scavenius, Præst, Ingeborg Beyer. (Nr. 25).)

c 6. Johanne Marie Beyer f. 10 Aug. 1792 Kbhvn. (Nie. Kb).

b 6. Ane Marie Kirstine Beyer f. 19 Feb. 1756 Kongensholm (Kb), b 7. Christoffer Herman Beyer f. 28 Juli 1758 Kongensholm(Kb), b8. Birgitte Christiane Beyer f. 17 Juli 1760 Kongensholm. (Kb),

levede 1829 (Mancins Skifte) ugift.

a5. Conradine Sophie Beyer f. 18 Juli 1703 Haxholm (Kb), f 3 Okt. 1768 Sennels (Kb).

g. 25 Mai 1740 Sennels (Kb). 2 Børn. Boer Boersen Bisgaard db. 24 Sept. 1713 Thisted (Kb), j* 5 Decbr. 1791 Sennels (Kb). Degn i Sennels.

g. 1) 10 Mai 1739 Sennels(Kb). Maren Madsdatter Lyngsøe begr. 1739 Sennels (Kb).

a 6. Peder Grove Beyer f. 30 Novbr. 1707. Nørhedegd. (Visby Kb), f 11 Feb. 1790 Kbhvn. Stud. 1730 Viborg, Kand.

theol. 1733, Præst i Glumsø 1738 Provst 1755, Mag. 1773.

Afsked 1787.

g. 1) 2 Decbr. 1738 Kbhvn. 5 Børn, kun 1 levede (b 1).

Anne Margrethe Fogh db. 14 Aug. 1708 Aalborg (Bud Kb), f 1745 Glumsø (Kb. br.).

(Palæmon Jacobsen Fogh, Kjøbmd., Kirstine Vognsdt.,) g. 2) 5 Novbr. 1745 Lyngby (Kb). 16 Børn, hvoraf 5 levede (b2—b6). Anne Kirstine Clausen f. 10 Jan. 1725. 2 Jan. 1782 Glumsø.

(Hans Clausen, Plantageejer, Else Margrethe Lerche).

g. 3) 24 Mrts. 1784 Nestved (Kb), ingen Børn. Agnete Augusta Henrichsen f. j- 25 Sept. 1784 Glumsø.

(Augustinus Henrichsen, Præst i Idestrup, Cathrine Margr.

Rolfsen).

(13)

5

bl. Seyer Mahling Beyer f. 11 Aug. 1741 Glumsø (Bisp. Arkiv)

•f 30 Mai 1840 Egeslevmagle (R. D.) Stud. 1761 Slagelse, Kanel, theol. 1763, Lærer v. Frue danske Skole 1767, Præst i Bringstrup 1768—88, Egeslevmagle 1788— f. Provst 1798.

Rang med Amtsprovster 1813 (se biogr. Lex.).

g. 1) 5 Okt. 1770 Kblivn. (Helligg. Kb). 9 Børn (cl—c 9).

Vilhelmine Augusta Hopmann db. 2 Sept. 1745Kbhvn. f 11 Feb. 1783 Bringstrup (Kb). (Levin Hopmann, Skræder- mester, Regine Müller).

g. 2) 1783 ingen Børn. Frederikke Louise Fugl, f. 23 Novb. 1741 j* 4 Aug. 1810. (Rasmus Fugl, Amts­

forvalter i Roskilde, Inger Nielsdatter Fogh).

cl. Levin Hendrik Beyer f. 13Aug. 1771 Bringstrup (Kb), f 31 Mrts. 1831 Lejbølle (Kb). Stud. 1790 Slagelse, Forvalter, ugift.

c 2. Peder Grove Beyer f. 15 Sept. 1772 Bringstrup (Kb) f 17 Sept. 1837 Humlebæk (Skifte). Skibskaptain, Havnefoged i Humlebæk, g 1)13 Ap. 1801 St. Croix (Kb). 7 Børn(d 1—d 7).

Marie Elisabeth Evans f. 1786 St. Croix f 12 Sept.

1829 Kbhvn. (Frei. Kb).

g. 2) 1 Barn (d 6) Johanne Nicoline Wolfsine Egede f. 18 Decbr. 1799. f 27 Juni 1887 Kbhvn. (R. D.) (Jørgen Fred.

Egede, Inspektør p. Bornholm, Cecilie Magd. Hansen).

d1. Vilhelmine Lovise Beyer db. 12 Ap. 1802 St. Croix (Kb), f 1 Decbr. 1832 Skjelskør (Kb),

g. 17 Sept. 1825 Egeslevmagle (Kb). 3 Børn. (KvindelinieI).

Jørgen Jensen f. 24 Decbr. 1787 Jonstrup j- 29 Ap. 1863 Skjelskør Seminarist 1809 Jonstrup, Lærer i Hømb 1809, Klokker og Kordegn i Skjelskør 1810, afsked. 1859. (Jens Petersen, Gaardmand, Ellen Marie ... ).

d 2. Sara Johanne Beyer f. 20 Okt. 1803 Kbhvn. (Frels. Kb), o. 1860 Ringsted, ugift.

d 3. Seyer Malling Beyer f. 1 Aug. 1806 Kbhvn. (Frels. Kb), begr. 1 Aug. 1807 sst. (Frels. Kb).

d4. Petrine Elisabeth Beyer f. 21 Mai 1808 Kbhvn. (Frels. Kb), f 9Novb. 1863 Frederiksberg, g. 4 Børn (Kvindelinie XL) Thomas Ludvig Grüner db. 13 Nobr. 1782 Toxværd (Kb), f 31 Mrts. 1844 Ringsted, exam. jur. 1804 Procurator, Universitetsforvalter, Ejer af Rønnebæksholm, Justitsraad.

(Elias Grüner, Præst, Charlotte Elisabeth Beyer (Nr. 75).) d 5. Conradine Henriette Beyer f. 20 Juli 1810 Kbhvn. (Frels.

Kb), f 17 Aug. 1894. Roskilde, ugift.

d 6. Regine Frederikke Beyer, f. 23 Okt. 1812 Kbh. (Frels. Kb), j- 14 Febr. 1813 sst.

Lb. M

40

45

(14)

6

Lb. M

50

55

d 7. Peder Grove Beyer f. 21 Novb. 1819 Kbh. (Frels. Kb), levede 1867, Snedker, ugift.

d 8. Jørgen Frederik Beyer f. 9 Juli 1831 f o. 1881 Kbhvn.

Snedker?

c 3. Eggardine Lovisa Beyer f. 30 Aug. 1773 Bringstrup (Kb), f 10 Aug. 1816 Kbhvn. (Frels.Kb).

g. 9 Decbr. 1790 Kbhvn. (Frels. Kb). 12Børn. (Kvindelinie IL) Johan David Vogel, f. 11 Decbr. 1759 Aabenraa (Skifte)

•f 6 Februar 1829 Kbhvn. (Frels. Kb). Kornskriver. Brygger p. Christianshavn, Grosserer.

c4. Regina Beyer f. 7 Okt. 1774 Bringstrup (Kb), f 24 Decbr.

1855 Spentrup.

g. 6 Juni 1799 Egeslermagle(Kb). 4 Børn. (Kvindelinie III).

Poul Harder f. 1755 "|“2Mai 1820 Skj elskør (Kb).

Farver i Skj elskør.

c 4. Conradine Ditlevine Augusta Beyer f. 22 Feb. 1776 Bring­ strup (Kb), j- 4 Okt. 1850 Kbhvn.

g. 11 Okt. 1800 Kbhvn. (Frels. Kb). 7 Børn. (Kvindelinie IV) Johan Frederik Meyer f. 1767 Kbhvn. j- 1 Sept.

1831 sst. Urtekræmmer, Kaptain. ( . . . Meyer, Silke­

væver? ).

c 6. Anna Christine Beyer f. 17 Feb. 1777 Bringstrup j- 16 Mai 1865. Kbhvn.

g. 27 Okt. 1801 Egeslevmagle (Kb). 7 Børn. (Kvindelinie V) Jochum Mørk db. 10 Marts. 1772 Kjøbhvn. -j- 6 Januar 1826 Chr.havn. Inspektør p. Søkvæsthuset. Søkrigskommissair (Jacob Mørk, Slagter, Ellen Jochumsdatter Borch).

c 7. Henriette Constance Alexandrine Beyer f. 1 Juni 1778 Bringstrup (Kb), f 1 Juli 1870 Fred.berg.

g. 2 Mai 1798 Kbhvn. (Nie. Kb). 5 Børn (Kvindelinie VI) Hans Daniel Guldberg f. 17 Mrts. 1768 Ringsted, j- 11 Okt.

1833 Fred.berg. Silke ogKlædekræmmer, Grosserer, Kapitain.

(Frantz Eberhard Guldberg Kbmd. Anna Møller).

c 8. Frederik Beyer f. 7 Okt. 1779 Bringstrup (Kb), f 12 Okt.

1808 St. Croix (Kb). Stud. 1799 Slagelse, Volontær i fynske Toldvæsen,Toldkontrollør ogVisitererp. St. Croix 18—5—1803, ugift.

c 9. Hans Gustav Beyer f. 1 Feb. 1783 Bringstrup (Kb), f 14 Novb. 1786 Bringstrup (Kb).

b 2. Ide Sophie Beyer f. Glumsø (Kb.b.) f

g 1) ingen Børn.. Jens Severin Brendstrup f. 20 Okt. 1742 Aarhus j- 4 Juni 1777 Krummerup, Stud.

1761 Aarhus, Kand. theol. 1763, p. Kapel, i Glumsø 1773,

(15)

7

v. Kapel, i Fodby 1775, Præst i Krummerup 1777. (Søren Brendstrup, Garver, Gjertrud Marie Grand).

g. 2) 5—9 1781 Kjøge (Kb). 1 Barn (Kvindelinie VII.) Andreas Kühl f. 19 Novb. 1755 Kjøge (Kb), begr. 6 Feb.

1783 Liunge (Kb). Skoleholder i Herluflille, Liunge v. Sorø.

(HenrikKiihl, Gjæstgiveri „Prindsen“, MetteCathr.Ottesdatter).

b 3. Hans Petri Beyer f. 13 Aug. 1746 Glumsø f 1 Sept. 1812 Skjelskør (Kb). Stud. 1768 Kbhvn., Vejermester p. St. Tho­

mas 1778, afsked. 1783, Kammerraad 1784.

g. 1) 30 Aug. 1769 St. Thomas (Kb), ingen Børn.

Marie Cruuse f. Enke e. Procurator Jac. Larsen, g 2) 3 Sept. 1772 St. Thomas (Kb). 1 Barn (cl). Anna Elisabeth Lovis f. 1748/9. (Leonhard Lovis, Plantage­

ejer, Anna Visuup).

g. 3) 7 Børn (c 2—c 8). Elisabeth Aarøe db. 18 Mai 1760 St. Thomas (Kb), f 8 Mai 1806 Kbhvn. (Helligg. Kb).

(Johan Aarøe, Kapitain,MargretheHoffmann).

c 1. Anne Kirstine Elisabeth Beyer db. 10 Okt. 1773 St. Tho­ mas (Kb), f som Barn før Faderens Skifte.

c2. Elisabeth Margrethe Beyer db. 21 Novb. 1779 St. Thomas (Kb), f før Faderens Skifte.

c 3. Peder Grove Beyer f. 30 Decb. 1780 St. Thomas (Kb), fil Novb. 1821 Kbhvn. (R.D.) Stud. 1797. Kand. jur. 1800.

Sukkerraffinadeur, Lotterikollekteur.

g. 30 Mai 1805 Kbhvn. (Garnisons Kb). 6 Børn (d 1—d 6).

Karen Kirstine Junghans f. 13 Decbr. 1785. f 8 Feb.

1846 Kbhvn. (R.D.) ( Junghans Murmester?) d 1. Elise Petrine Marie Beyer f. 27 Juli 1806 Kbhvn. (Fred,

tydske Kb), f 10 Sept. 1810 sst. Helligg. (Kb).

d2. Emilie Christine Beyer f. 9 Feb. 1810 Kbhvn.(Fred. t. Kb.) f 4 Mai 1863 Kbhvn. (Helligg. Kb), ugift.

d 3. Elise Petrine Marie Beyer f. 27 Juli 1811 Kbhvn (Frue Kb), f 23 Aug. 1835 Kbhvn. (Helligg. Kb.) ugift.

d4. Hansine Caroline Mathilde Beyer f. 1 Mai 1813 Kbhvn.

f 1828.

d 5. Therese Vilhelmine Augusta Beyer f. 11 Decb. 1815 Kbhvn.

f 30 Novb. 1900 (Helligg. Kb), ugift.

d 6. Laura Georgine Esmith Beyer f. 23 Jan. 1821 Kbhvn. f 27 Febr. 1904 Kbhvn. ugift.

c4. Johan Grove Beyer f. 16 Aug. 1785 Kbhvn. (Frels. Kb), forlist i Sortehavet. Søkadet, Skit. 1804 afsk. 1805. Kaper- kapitain,

g. 1 Barn (d 1). Severine Christine Hjordt f.

f 9 Novb. 1862 Kbhvn.

Lb. M

60

(16)

8

Lb. 3?

70

g. 2) Jørgen Karsten Blok-Tøxen f. 9 Feb. 1776 Rødding, f 4 Feb. 1848 Kbhvn. Litterat. (Niels Tøxen, Præst).

d 1. Johanne Elise Beyer f. 14 Juni 1807 Kbhvn. f 23 Sept.

1873 Kbhvn. (R.D.), kgl. Skuespillerinde 1825—34. For­

fatterinde.

g. 31 Okt. 1829 1 Barn. (Kvindelinie VIII.) Ove Thomas Thomsen f. 6 Jan. 1801 Aarhus, j- 21 Mrts. 1862 Assens. Stud. 1820 Aarhus, Journalist, Postmest. i Assens, Folkethingsmd.(NicolaiThomsen,Rdstuetjener,Kirstine Estrup), c 5. Anne Kirstine Beyer f. 5 Mrts. 1787 Kbhvn. (Frels. Kb).

f som Barn.

c 6. Anne Kirstine Margrethe („Annestine“) Beyer f. 4 Mai 1795 Kbhvn. (Frels. Kb), j- 4 Aug. 1884 sst. (R.D.). Skole­ bestyrerinde ugift.

c 7. Frederikke Christiane Beyer f. 7 Okt. 1798 Kbhvn. (Frels.

Kb), f 10 Ap. 1876 sst.

g. 18 Novb. 1819. ingen Børn. Peter Gottmann Henrik Ludvig Salicath f. 23 Januar 1794, Skovlyst v. Fredbg.

j- 31 Decb. 1864 Kbhvn. Stud. 1811 Fredbg., Kand. jur.

1815, Højesteretsadvokat, Stænderdeputeret Etrd. (Joh. Fred.

Salicath, Holzførster, Anne Marie Lidemark Sælboe). biogr.

Lex.

c 8. Inger Marie Beyer f. 7 Okt. 1798 Kbhvn. (Frels. Kb), f ugift.

b 4. Anne Margrethe Beyer f. 1751—2 Glumsø (Kb. br.) j- 23 Ap. 1819 Skjelskjør (Kb).

g. o. 1772. 7 Børn. (Kvindelinie IX.) Ludvig Johan Grandjean db. 31 Okt. 1745 Vemmetofte (Kb), f 26 Decbr.

1801 Kbhvn. (Frue Kb). Stud. 1764 Kjøge, Kand. theol.

1767. Forpgt. senereArvefæster af Fuglebjerggd. Landvæsens- kom. Kmrd. (Jochim Augustinus Grandjean, Skovridder, Anne Helvig Høyer.) St. i Fml. Grandjean.

b 5. Hedvig Beyer f. 29 Aug. 1755 Glumsø j- 18 Feb. 1834 Aal­ borg.

g. 10 Ap. 1776 Glumsø. 7 Børn (Kvindelinie X.) OleHansen f. 8 Okt. 1742 Gurreby (Kb). Lolland f 13 Juli 1823 Aalborg. Godsforvalter paa Næsbyliolm, Restrup, Nør- lund, Torstedlund. (Hans Olufsen, Gaardmd. Hustruens Navn nævnes ikke).

b 6. Charlotte Elisabeth Beyer f. 1757 Glumsø (Kb), f 21 Aug. 1817. Ørslev (Kb).

g. o. 1780. 8 Børn. (Kvindelinie XI). Elias Grüner f.

10 Jan. 1754 Odense f 30 Juli 1818 Ørslev (Kb). Stud.

1774 Odense, Kand. theol. .1777, Præst i Toxværd 1781,

(17)

9

Ørslev 1798. (Christian Eliasen Grüner, Præst, Anne Soph. Chari. Heye).

b 7. Andreas Frederik Beyer f. 9 Juni 1765 Glumsø f 9 Juli 1847. Frederiksgaard (R. D.) Stud. 1783 Slagelse, Kand.

theol. 1786. Sukkerraffinadeur, Grosserer, Ejer af Frederiksgd.

Islegd.

g. 25 Mai 1796 Smidstrup 14 Børn (cl—c 14) Elise Høst f. 2 Decbr. 1774 St.Thomas f 2 Mrts. 1851 Fredgd. (Georg Hjersing Høst, Etrd., Birgitte Henrikke Kragh). Vahl. Chr.

Nielsens Slægtebog.

cl. Peder Georg Grove Beyer f. 12 Decb. 1796 Kbhvn. (Frels.

Kb), f 1802 sst.

c 2. Anne Birgitte Beyer f. 24 Ap. 1798 Kbhvn. (Frels. Kb).- f 3 Okt. 1862 Fredgd.

g. 28 Mrts. 1820 Fredgd., 4 Børn. (Kvindelinie XII.) Andreas Petrus Høst f. 12 Juni 1787 Kbhvn. f 25 Mai 1829 Nordby. Stud. 1804 Odense, Kand. jur. 1817. Birke­ dommer p. Fanø 1823. (Georg Hjersing Høst, Etatsr., Birgitte Henrikke Kragh).

c 3. Henrikke Kirstine Beyer db. 23 Decb. 1799 Kbhvn. (Frels.

Kb), f 1802.

c 4. Alfred Beyer db. 13 Jan. 1802 Kbhvn. (Frels. Kb), j- 1802.

c 5. Sille HenrikkeKirstine Beyer f. 25 Aug. 1803 Kbhvn. (Frels.

Kb), f 10 Sept. 1861 Fred.gd (R.D.) Forfatterinde, ugift.

(Biogr. Lx.).

c 6. Peder Georg Grove Beyer f. 30 Juli 1805 Kbhvn. 24 April 1891 Frederiksgaard, Dyrlæge i Grenaa, Ejer af Kirialdgaard.

g. 13Okt. 1837 Glücksborg, 8 Børn (d 1—d 8). Emma Helene Claudine Eleonora Høst f. 6 Mai 1812 Kbhvn. f 12 Okt.

1896 Brøndshøj. (Marcus Gerhard Høst, Dr. med., Anne Cathrine Lund).

d 1. Vilhelm Johannes Schønherr Beyer f. 16 Okt. 1838 Lottes­ minde f 3 Mrts. 1848 Kirialdgd.

d 2. liti Elise Beyer f. 22 Juni 1840 Islegaard.

g. 25 Mai 1866. Brøndshøj. 5 Børn (Kvindelinie XIII.) Christian Ludvig Frantzen f. 16 Juni 1834. Kastrup, f 1 Sept. 1890. Grenaa. Ejer af Marielyst v. Herløv, Nye­ gaard v. Grenaa. (Niels Frantzen, Proprietær, Johanne . Madsen).

d 3. Frederik Gerhard Beyer f. 17 Sept. 1842 Islegaard j- 18 Okt.

1844. Kirialdgd.

d 4. Peder Georg Grove Beyer f. 28 Aug. 1844 Islegaard f 1 Okt. 1901 Grenaa. Detaillist i Grenaa, ugift.

Lb.

80

85

(18)

10

90

95

100

d5. Frederik Gerhard Beyer f. 30 Okt. 1846 Kirialdgaard f 4Juli 1887. Grenaa (R.D.) Dyrlæge i Grenaa.

g. 7 Mai 1880 Odense 5 Børn (e 1—e 5).

Henriette Louise Frydendahl f. 4 Ap. 1856 Odense.

(Niels Chr. Frydendahl, Kbmd., Louise Allerup.)

e 1. Peter Georg Beyer f. 5 Feb. 1881 Grenaa. Jernbaneassistent e 2. Herman Beyer f. 1 Mai 1882 Grenaa f 7 Juni 1883 Grenaa.

e 3. Herman Beyer f. 4 Juni 1883 Grenaa Veterinairelev.

e 4. Louise Beyer f. 1 5 Aug. 1884 Grenaa.

e 5. Frederik Gerbordt Beyer f. 8 Sept. Grenaa 1887.

d 6. Vilhelmine Alvilda Beyer f. 22 Mrts. 1851 Kirialdgd. f 18 Novb. 1851 sst.

d 7. Valida Augusta Beyer f. 22 Aug. 1853 Kirialdgd. f 23 Novb. 1858 sst.

d 8. Herman Valentin Høst Beyer f. 27 Ap. 1856. Kirialdgd.

Assist, og Kolonibestyr, i Grønland, Chef for Kbhvns kommun.

Arbejdsanvisningskontorer, g. 28 Mrts. 1890 Kblivn. (Trin.).

3 Børn (el—e 3). Cecilie Wivet KaryPouline Sandholti. 9 Jan.

1869. (Poul Anton Sandholt, Kemiker, Karen Andreasen).

e 1. Paul Petrus Herman Beyer f. 11 Mai 1893 Kbhvn.

e2. Alfred Vilhelm Sandholt Beyer f. 11 Novb. 1894 Kbhvn.

e3. Kaj Kristian Frederik Beyer f. 3 Juni 1898 Kbhvn.

c 7. Alfred Beyer f. 13 Novb. 1807 Kbhvn. (Helligg. Kb), f 10 Decbr. 1881 Herlufmagle. (R.D.) Stud. 1825, Kand. theol.

1831, Sognepræst i V og 0 Egede 1833, Herlufmagle 1849.

g. 17 Juni 1836 Nestved, 4 Børn (dl—d 4). Cecilia Lovisa Crone f. 30 Mai 1815 Nyborg f 25 Sept. 1900 Kbhvn.

(Rasmus Crone, Amtsforvalter, Anna Frederikke Lønborg).

St. i Fini. Crone.

d 1. Frederik Bajer f. 21 Ap. 1837 V. Egede. Kadet 1854.

Ski. i Rytteriet 1856, Prit. 1864, Afsked 1865. Translatør 1871, Medlem af Folkethinget 1872—95. Forfatter, Præsi­

dent for Verdens-Fredsbureauet (siden 1891), (biogr. Lex.) g. 8 Okt. 1867. Herlufmagle, 7 Børn (e 1—e 7). Pouline Mathilda Theodora Schlüter* f. 4 Jan. 1840 Frederikseg.

(Philip Vilh. Schlüter, Proptr., Pouline Cath. Gäthgens).

el. Asfred Bajer f. 11 Mrts. 1870 Kbhvn.

Dansk Generalkonsulatssekretær i Hamborg, Antwerpen, ugift, e 2. Sigrun Elisabeth Bajer f. 9 Febr. 1872 Kbhvn. ugift.

e 3. Ragnhild Bajer f.28 Ap. 1874Kbhvn. f 26Juli 1903Nordrach, g. 1 Aug. 1895Nordrach, 1 Barn (Kvindelinie XIV). Otto Wal­

ther f. 1 Aug. 1855 Leipzig. Stud. 1876, Kand. med. 1878, Dr. med. 1880, Ejer og Leder af Sanatoriet i Nordrach- colonie i Baden. (Julius Walther, Grosserer,EmiliePøschmann).

(19)

11

é’4. Helge Bajer f. 8 Juni 1876 Kbhvn. -f 13 Mai 1877 sst.

e 5. Tordis Bajer f. 31 Aug. 1877 Kbhvn. f 29 Decbr. 1897 sst.

eG. Gunnar Bajer f. 20 Mrts. 1879 Kbhvn. Stud. 1899, Kand.

phil. 1900.

e 7. Frode Bajer f. 17 Sept. 1880 Kbhvn. Kand. ing. (Techni- cum v. Mithweide, Kngr. Sachsen).

d 2. Elisabeth Beyer f. 8 Aug. 1841 i V. Egede f 2 Decbr.

1854 Kbhvn.

d 3. Carl Emil Beyer f. 18 Jan. 1845 V. Egede. Stud. 1863 Herlufsh., Kand. jur. 1870, 1872 Herredsfuldm. i Lemvig, 1875 Sagfører i Næstved, 1878 Overretssagfører, 1899 i Kbhvn.

g. 13 Novb. 1873 Herlufmagle, 9 Børn (e1—e 9). Marie Helene Bilsied f. 24 Okt. 1845, Fredericia. (Carl Jacob Truels Bilsted, Regim entskvarterm., Anne Marie Feilberg).

el. Elisabeth Bilsted Beyer f. 22 Sept. 1874 Lemvig f 19 Mai 1897 Nestved.

e2. Ellen Bilsted Beyer f. 2 Novb. 1875 Nestved -f 1 Mrts.

1877 sst.

e 3. Anna Marie Bilsted Beyer f. 10 Jan. 1877 Nestved j- 29 Juni 1892 sst.

e4. Ellen Bilsted Beyer f. 21 Mrts. 1878 Nestved.

e 5. Margrethe Bilsted Beyer f. 14 Juni 1879 Nestved.

e 6. Ove Bilsted Beyer f. 3 Juni 1880 Nestved. Stud. 1899 Herlufsh., stud. med. & cliir.

e 7. Carl Emil Bilsted Beyer f. 12 Aug. 1881 Nestved *j-14 Okt.

1881 sst.

e 8. Bodil Bilsted Beyer f. 12 Sept. 1882, Nestved.

e 9. Ester Bilsted Beyer f. 14 Feb. 1887, Nestved.

d 4. Andreas Frederik Crone Beyer f. 23 Sept. 1848 V. Egede.

Stud. 1868 Kbh. Kand. phil. (Skåne) ugift.

c 8. Elise Frederikke Beyer f. 3 Decbr. 1809 Kbhvn. (Helligg.

Kb) 2 Sept. 1896. Fred. gd.

g. 2 Sept. 1841, ingen Børn.

Peder Beder f. 2 Sept. 1804 Kbhvn. ‘['25 Jan. 1883Lyngby, exam, jur., Intendant v. 6 Bataillon. Afsked 1864. (Peder Beder, kgl. Assistent v. Auctionskontoret, Marie Christine Bachstrøm).

c 9. Andreas Frederik Beyer f. 25Decbr. 1811 Kbhvn. (FrueKb.) f 10 Okt 1900, Taastrup, Valby. Ejer af Mulebjerggaard.

g. 11 Ap. 1840 6 Børn (dl—d 6).

Edle ChristineAugust f. 17 Marts 1807. Kbhvn. 27 Juni 1862, Mulebjerggaard (R. D.) (Henning August, Kancelrd., Ellen M. Mørch).

Lb.

105

110

115

120

(20)

12 dl.

Lb. M Andreas Frederik Beyer f. 15 Jan. 1841, Bogholdergd. For-

125

130

135

140

valter v. Sindssygeanstalten i Viborg, Sparekassedirektør.

g. 28 Sept. 1878 Viborg. 12 Børn (e 1—e 12).

Marie Louise Jørgensen f. 28 Sept. 1858, Hjulby v. Nyborg.

(Anders Fred. Jørgensen, Prokurator, Frederikke Lütken).

e 1. Andreas Frederik Beyer f. 19 Aug. 1879, Viborg. Premierlt.

af Artilleriet 1899.

e 2. Christian Theodor Axel Beyer f. 17 Novb. 1880, Viborg.

Assistent v. Sindssygeanstalten i Aarhus.

e 3. Christian August Beyer f. 21 Aug. 1882 Viborg, f 22 Novbr. 1889 sst.

e 4. Carl Petrus Alfred Beyer f. 7Okt. 1884Viborg, -j- 20 Decbr.

1889 sst.

e5. Aage Beyer f. 28 Feb. 1886 Viborg.

e 6. Carl Herman Beyer f. 28 Ap. 1887 Viborg, j- 12 Decb.

1887 sst.

e 7. Gerda Amalie Beyer f. 10 Juli 1888, Viborg.

e 8. Edie Elisa Maria Beyer f. 7 Mrts. 1891, Viborg.

e 9. Christian August Beyer f. 22 Novb. 1894, Viborg.

e 10. Charlotte Marie Frederikke Beyer f. 14 Deb. 1896, Viborg, e 11. Paula Beyer f. 24 Novb. 1898, Viborg.

e 12. Alfred Beyer f. 3 Mai 1900, Viborg.

d 2. Henning August Beyer f. 2 Mrts. 1843 Mulebjerggd., f 24 Feb. 1856 sst.

d 3. Elise Frederikke Beyer f. 21 Jan. 1845 Mulebjerggd., f 10 Okt. 1846 sst.

d4. Georg Christian Alfred Beyer f. 10 Okt. 1846 Mulebjerggd.

Fiskeriforpagter ved Sorø.

g. 16 Mai 1882 Gjentofte, ingen Børn. Inger Elisabeth Hedegaard f. 19 Novbr. 1847, Sundbyøter. (Peter Christian Hedegaard, Proprietær.)

d 5. Paul Herman Petrus Beyer f. 24 Novb. 1849, Mulebjerggd.

Stud. 1869 Kbhvn., Kand. med. 1878, prak. Læge i Kbhvn.

Storsire fer Odd Fellow Ordenen.

g. 8 Okt. 1903 Kbhvn.

Ella Louise David, f. 7 Novbr. 1882, Rughavevænget.

(Joh.s Hage Chr.David, Overing., Magdalene Juliane Hagen.) d6. Anna Elise Cathrine Beyer f. 21 Feb. 1852, Mulebjerggd.,

•f 1 Novb. 1865 sst. (R. D.)

c 10. Herman Valentin Beyer f. 13 Feb. 1814 Kbhvn. (Frue).

-|“ 10 Aug. 1814 sst.

cil. Hermine Valentine Beyer f. 21 Mai 1815 Kbhvn. (Frue),

•f 1 Juli 1815 sst.

(21)

13

c 12. Hermine Valentine Beyer f. 28 Juni 1816 Kbhvn. (Frue Kb). Lb.

ugift.

c 13. Alvilda Elfride Beyer f. 2 Juli 1818 Kblivn., j* 2 Sept.

1890 Fred.gd (R. D.), ugift.

c 14. Valida Augusta Beyer f. 30 Äug. 1821 Fred.gd ugift. 144

<K->C

Oversigt.

Valentin

Hermansen

Beyer.

a1 (Nr.2). a3 (Nr. 3). a3 (Nr. 4). a4 (Nr. 5). as (Nr. 36). ac (Nr. 37).

b1... b*. b1...b6.

(Nr. 6—35). (Nr 38—144).

Betegnelser og Kilder.

(Kb) Sognets Kirkebog, Skifteprotokoller, (R.D.) Richters Døds­ fald, Erslevs Forfa tterlexk. o.1. Navnene i Parenthesen under de Ind­ giftedes Personalia betegner Forældrene. Hvor ingen Kilde er anført, haves Oplysningerne fra Vedkommende selv, hans Nærmeste, eller fra

„Erindringer vedkommende Slægterne Beyer m. m.“ Kjøbenhavn 1902—4.

H.

Grandjean.

--- ---

Navneliste.

Lb. M

Aarøe ... 57

Allerup ... 87

Andreasen... 95

August... 121

Bachstrøm... 120

Bastholm... 9

Battum ... 26

Beder... 120

Bilsted... 109

Lb. Bisgaard... 36

Blok-Tøxen... 67

Borch... 52

Brendstrup... 56

Buchholz... 8

Clausen... 5, 37 Crone... 99

Cruuse... 57

David... 139

Lb. Due... 27

Egede ... 40

Estrup... 68

Evans... 40

Feilberg... 109

Fjord... 8

Fogh... 37,38 Frantzen... 84

Fromberg... 21

(22)

Lb. M

Frydendahl... 87 Fugl... 38 Grand... 56 Grandjean... 73 Grove... 1 Grüner... 44,75 Guldberg... 53 Gäthgens... 100 Hagen .... ... 139 Hansen . .. . .. 40,74 Harder. . . . ... 50 Hedegaard. ... 137 Henrichsen ... 37 Heye... ... 75 Hjordt .... ... 67 Hoffmann . ... 57 Hopmann . ... 38 Hum(b)le. . ... 2 Hyphoff . . . ... 31 Høst... 76, 78, 82 Høyer .... ... 73 Jensen... 41 Junghans... 60

14

Lb. -U

Jørgensen... 122 Kragh... 76, 78 Kühl... 56 Lang... 3 Lerche... 5, 37 Lovis... 57 Lund... 82 Lyngsøe... 36 Lütken... 122 Lønborg... 99 Madsen... 84 Mancin ... 7 Meyer... 51 Molschou... 2.5 Montagne, de Fine 8 Munchgaard .... 1 Müller... 38 Møller... 53 Mørch... 121 Mørk... 52 Nielsen ... 15 Nyboe... 25 Olufsen... 74

Lb. -li

Petersen ... 41 Pøsclimann... 103 Qvistgaard... 26 Rolfsen ... 37 Rosenstand-Goiske 9 Salicath... 71 Sandegaard... 21 Sandholt... 95 Schavenius .... 25, 31 Schlüter... 100 Scliou... 7 Schow ... yO Siersted... 31 Sælboe... 71 Thomsen... 68 Tidemand... 25 Walther... 103 Vesuup ... 57 Wiborg... 25 Wie... 2 Wium ... 10 Vogel... 49 Wærner... 27

Efterskrift.

I„Erindringer vedk.SlægterneBeyer, Høst o. s.v.“, anføres Her­

man Beyer, Præst paa Møen som Fader til Herredsfoged Valentin Her- mansen Beyer. Ifølge Viborgs Præstelexikon anføres som Præst i Borre Herman Hansen Steen eller Beyer, men i Borre Kirkebog anføres han kun med Navnet Herman Hansen, og begraves den 8 Novbr. 1655, 37 Aar gi., død af Pest, som han paadrog sig i Stege Præstegaard. Hans Hustru hed Margrethe og var vistnok en Datter af Mag. Anders Hege- lund, idet dennes Hustru Karen bærer Præsten Herman Hansens eneste Barn „Hans“, døbt 8 S.eft. Trin. 1654 i Borre, over Daaben. Hvis Præ­ sten Herman Hanseu, der vistnok er Student fra Kjøge, har havt Til­ navnet Beyer, er han mulig en Søn af enFelbereder Hans Beyer i Kjøge.

I Norge findes en Oberstlieutenant Valentin Beyer f. 12 Feb.

1692 i Bergen. Hans Fader nævnes som Søkapitain, men han findes ikke i Marineministerets Fortegnelse over Søofficerer. Det fælles sjeldne Fornavn tyder paa et Slægtskab.

---o—*—«---

(23)

TILLÆG

TIL

STAMTAVLE OVER

YÄLENTIN HERMANSEN BEYER S

EFTERKOMMERE

(KVINDELINIER NEDSTAMMENDE

FRA PRÆSTEN PEDER GROVE REVER SAMT 3 AHNETAVLER)

--- ---

KJØBENHAVN A. ROSENBERGS BOGTRYKKERI

1904

(24)

Oversigt

Peder

Grove

Beyer.

___________________________ L___________________________

SeyerM.B. I. S. B., H.P. B., A. M. B., H. B., C. E. B., A. F.B.

8* 8* 8- 8- 8* 8* 8*

Hopinann Kühl Aarøe Grandjean Hansen Grüner Høst Kvi. I—VI. Kvi. VII. Kvi.VIII. Kvi.IX. Kvi. X. Kvl.XI.Kl.XII-XIV Side 1 —23 Side 25 Side 25 Side 26 Side 34 Side 54 S. 63—64

(25)

Lb.-Nr.

Kvindelinie I. (Se Stamtv. Beyer Lb.-Nr. 41).

d 1. Vilhelmine Louise Beyer g. m. Jørgen Jensen, Kordegn i :

Skjelskør. 3 Børn (el—e3). |

el. Jensine Marie Elisabeth Jensen f. 18—8—1827 Skjelskør (Kb). . g.1 2—8—1854. Skjelskør (Kb). 8 Børn (f 1—f 8). !

Christian Ludvig Holgersen f. 30—10—1828 Magleby (Kb). ' f 1—8—1873 sst. Uhrmager i Skjelskør. (Niels Jensen Holgersen, Tømrer, Kirstine Corfitsdt).

g.2 19—9—1877 Skjelskør. Ingen Børn.

Peter Laurits Enemark f. 17—3—1835 Thiset, f 13—10—1888 Skjelskør, Uhrmager. (Kristen Lauritsen Enemark, Skræder, Marie Elisab. Vindsberg).

fl. Adolph Vilhelm Holgersen f. 12—12—1854 Skjelskør, Maski- I nist. g. 17—12—1882 Kbhvn. (Trin.), ingen Børn. j Karen Marie Larsen f. 21—1—1853 Thorup. (Lars Petersen, Gaardbestyrer, Anna Rasmussen).

f2. Wilhelmine Mathilde Marie Holgersen f. 1—9—1856 Skjelskør g. 5—6—1881 Kbhvn. (Joh.). 3 Børn (gi—g 3);

Hans Peter Bentzen f. 20—11—1852 Rønne, Viktualiehandler i Kbhvn. (Jens Christiansen Bentzen, Koholder, Magdalene Wiebe.).

1. Magdalene Elisabeth Mathilde Bentzen f. 24—12—1881 Kbhvn.

2. Carl Christian Bentzen f. 6—1—1883 Kbhvn.

1

rJzao.ooooooooi-baoaoao

3. Elna Dorthea Bentzen f. 4—3—1884 Kbhvn.

3. Niels Jørgen Holgersen f. 11—3—1859 Skjelskør, Farver i Kbhvn. g. 10—8—1879 Kolding. 9 Børn (gl—g9).

Anna Hansine Nielsen f. 24—3—1859 Kolding. (Niels Peter Nielsen, Farver, Dorthea Christine Schmidt).

1. Almert Theodor Jørgen Christian Holgersen f. 11—11—1878 Kolding, Kellner.

2. Helga Dorothea Camilla Holgersen f. 13—11 —1883 Kbhvn.

3. Christian Laurits Vilhelm Holgersen f. 29—10—1885 Kbhvn. 10 4. Jørgen Charles Holgersen f. 16—10—1888 Kbhvn.

5. Sejer Malling Beyer Holgersen f. 29—12—1890 Kbhvn.

6. Aage Beyer Holgersen f. 31—5—1894 Kbhvn.

7. Anna Jørgine Elvine Holgersen f. 18—2—1896 Kbhvn.

g 8. Marenta Ducinie Holgersen f. 5—11—1897 Kbhvn. 15 g 9. Rosa Alexandra Holgersen f. 5—7—1901 Kbhvn.

1

(26)

2

Lb.-Nr. I

20 I

25

30

35 I

40

f4. Seyer Mailing Holgersen f. 30—3—1861 Skjelskør, Skræder- înester i Kbhvn. g. 3—3—1885 Elberfeld. 5 Børn (g 1—g 5).

Elisabeth Birkenhaiier f. 3—7—1861 Hüstemühle, Hessen.

(Emanuel Birkenhauer, Proptr., Maria Scholl).

g 1. Elisabeth Marie Louise Holgersen f. 22—8—1886 Elberfeld.

g2. Adolph Vilhelm Holgersen f. 20—6—1889 Kbhvn.

g3. Carl Heinrich Emanuel Holgersen f. 27—9 1891 Kbhvn.

g 4. Charles Sejer Malling Beyer Holgersen f. 13—11—1894 Kbhvn.

g 5. Melanie Hermine Elisabeth Birkenhauer Holgersen f. 17—<8

—1898 Kbhvn.

f5. Hans Peter Holgersen f. 11—8—1863 Skjelskør, Skomagerm.

i Kbhvn. g. 28—12—1890 Kbhvn. (Jakobs). 4 Børn (gl— g4).

Ane Kirstine Jensen f. 15—2—1864 Egeslevmagle. (Jørgen Jensen, Husmand, Karen Hansen).

g1. Henry Holgersen f. 8—4—1891 Kbhvn.

g 2. Gerda Holgersen f. 25—2—1893 Kbhvn.

g 3. Nancy Holgersen f. 18—8—1895 Kbhvn.

g 4. Ester Holgersen f. 26—5—1903 Kbhvn.

f6. Ludvig Beyer Holgersen f. 11—8—1863 Skjelskør, Uhrmager i Kbhvn. g. 2—11 —1888 Kbhvn. (Frelsers). 3 Børn(gl—g3).

Anna Caroline Marie Larsen f. 19—4—1866 Kbhvn. (Hans Larsen, Maskinfører, Maren Nielsen).

g 1. Holger Axel Beyer Holgersen f. 20—9—1889 Kbhvn.

g 2. Edith Gudrun Beyer Holgersen f. 26—12—1891 Kbhvn.

g 3. Inga Caroline Beyer Holgersen f. 22—12—1899 Kbhvn.

f7. Kirsten Dorthea Holgersen f. 6—9—1865 Skjelskør. g. 29—9 1893 Oshkosch Amerika. 2 Børn (g 1—g 2).

Hans Peter Andersen f. 21—9—1868 Thisted, Tømrer i Rock Island. (Anders Chr. Andersen, Kommissionær, Ane Elisab.

Petersen).

g 1. Betty Andersen f. 10—7—1895 Oshkosch Amerika.

g 2. Christian Andersen f. 14—10—1897 Mountein Wisconsin.

f8. Nielsine Caroline Holgersen f. 26—6—1868 Skjelskør. g. 11 -10—1896 Kbhvn. (H. Kors). 2 Børn (gl—g2).

Andreas Nielsen f. 22 — 6—1871 Tovlundehede, Cigarmager i Kbhvn. (NielsChr.Jensen,Husmand, AneKirstineAndersen), g 1, Betty Christiane Andrea Nielsen f. 19- 2—1898 Kbhvn.

g 2. Mary Kirstine Nielsen f. 14—2 —1901 Kbhvn.

e 2. Seyer Mahling Beyer Jensen f. 10—9—1829 Skjelskør (Kb.), t 12—4—1831 sst. (Kb.).

e 3. Harald Emil Jensen f. 1—2- 1832 Skjelskør (Kb.), Uhrmager i Skjelskør. g. 5 - 11—1858 Tikjøb. 3 Børn (f. 1 — 1’3).

Birthe Marie Nielsen f. 25—7—1832 Tikjøb. (Niels Jensen, . Gaardejer, Bodil Marie Christensen).

f 1. Jens Harald Marius Jensen f. 3—2—1864 Skjelskør, Seminarist 1884 Jonstrup, Lærer i Hov, Thisted 1888, Lærer og Kirke­

(27)

3

sanger i Mosevraa 1900, g. 16—4—1889 Sennels. 5 Børn i Lb;'Nr (g 1—g 5).

Kirstine Hansen f. 28—12—1857 Bellinge, Lærerinde. (Hans ! Kristensen, Gartner, Maren Madsdt). ! g 1. Maren Louise Agnes Jensen f. 19—1—1890 Hov.

g 2. Marie Elisabeth Evans Jensen f. 4—6—1891 Hov.

. Berthe Marie Jensen f. 22-5 -1893 Hov.

. Harald Emil Jensen f. 31—5—1895 Hov.

CTQao.ao. vocn4^ce

Sigrid Emilie Jensen f. 10-6—1898 Hov.

Nielsine MarieJensen f. 9-6- 1866 Skjelskør, g. 14—3—1890 Skj elskør.

Jørgen Nielsen f. 3—6—1859 Lyng, Parcellist i Kjelstrup.

f3. Jørgen Hans Peter Jensen f. 20—1—1871 Skjelskør, Maskinist, I g. 17—6—1901 Honolulu. 1 Barn (gi). j Maud Shop f. Kalifornien.

g1. Mand Elisabeth Jensen.

Kvindelinie II. (Se Stamtv. Beyer Lb.-Nr. 49).

c 3. Eggardine Louise Beyer g. m. Johan David Vogel, Brygger, Grosserer. 12 Børn (dl-d 12), g.1 ingen Børn.

Barbara Cath. Enghaven f. 1742, j- 3—8—1790 Kbhvn.

dl. Joachim Christian Vogel f. 12- 9—1791 Kbhvn. (Frels. Kb.), | 50

7 — 5—1795 sst. i

d2. Seyer Mahling Vogel f. 17 2—1793 Kbhvn. (Frels. Kb.), f i i Vestindien før Faderens Skifte). Bestyrer i Vestindien, ugift.

d3. Gundel Vogel f. 27—3—1794 Kbhvn. (I?rels. Kb.), f før Faderen.

d4. Joachim Christian Vogel f. 29—8—1795 Kbhvn. (Frels. Kb.), 1

j- føl’ Faderen. |

d5. Gundel Vogel db. 17—2—1797 Kbhvn. (Frels. Kb.), g. ; 1 Barn (e 1). Christen Andersen f. , f , Gaardejer. j e 1. Johan David Christensen f. -|- , j 55

Gaardejer, ugift.

d6. Wilhelmine Augusta Vogel f. 23—8—1798 Kbhvn. (Frels. Kb ), t 1 — 12—1863 Kbhvn. (Kb.), g. 1835. 3 Børn (el — e3).

Poul Niels Rasmussen f. 14—12 — 1784. f —8—1858 Kbh., |

Bogholder og Kasserer. j

el. Johan Christian Rasmussen f. 5- 10—1835 Kbhvn., f 27—3 1903 sst., Stadsfæstemand i Kbhvn. g. 11—10—1859 Kb.

(Trin.). 4 Børn (f1—f4).

Julie Frederikke Kjær f. 15 — 10—1840 Kbhvn. f 7—4—1895 sst. (Jens Peter Kjær, Sadelmager). ,

r

(28)

4

fl. Poul Peter Georg Rasmussen f. 23-12—1860 Kbhvn. (Trin.), t 9-3 —1900. St. Hans Hosp. (Kb.).

60

65

70

75

I f2. Valdemar Bahnsen Rasmussen f. 14—4—1864 Kbhvn. f 21 I -6-1899 sst. (Trin.), Kontorist, g. 31—8-1884 Kbhvn. 4 I Børn (gi—g 4).

Caroline Amalie Poulsen f. 28—6 1866 Kbhvn. (Thorvald ' Poulsen, Skorstensfejermester, Laura Petrine Rose).

i g 1. Julie Frederikke Rasmussen f. 7—11—1885 Kbhvn.

I g 2. Flora Marie Rasmussen f. 29 —3—1887 Kbhvn.

i g 3. Carl Marius Rasmussen f. 25—9—1889 Korsør.

j g4. Gudrun Camilla Rasmussen f. 24-4 — 1892 Kbhvn.

I f3. Carl Marius Rasmussen f. 23—6-1866 (Frdbg.), Vexelerer.

; «gift-

f4. Peter Julius Rasmussen f. 29 -11 —1869 Frdbg., Handels­ rejsende. ugift.

e 2. Poul August Rasmussen f. 22—10—1838 Kbhvn., Theaterdi- rektør i Bergen, Odense, Casino, g. Odense, ingenBørn, skilt.

Laura Emilie Fred. Tychsen f. 25—11—1840 Odense, f 1890? (Valentin Tychsen, Kbmd., Elisabeth Amalie Bro- dersen), g. 2° 19—2—1896 Lumbye, ingen Børn.

' Valborg Emilie Hansen f. 29 — 10—1872 Kbhvn. (Niels Tønne Hansen, ved Hærens Laboratorium, Emilie Beck;.

e 3. Rasmus Ludvig Rasmussen f. 3—9—1840 Kbh., f —5—1902 St. Petersborg, Lektor ved det theologiske Fakultet i St.

Petersborg, ugift.

d7. Johan David Vogel db. 6—2—1800 Kbh. (Frels. Kb.), f 15— 3—1800 sst.

d8. Johan David Vogel db. 15—5—1801 Kbh. (Frels. Kb.), -[- paa Kysten af Afrika Decbr. 1825, Styrmand, ugift.

d9. Hans Peter Vogel f. 21-8-1802 Kbh., , Kon­ torist, Kvartermester ved aim. Hospital, g. Børn? Vimfe.

dlO. Ane Christine Vogel f. 21 — 4—1804 Kbh. (Frels. Kb.), f 24 — 5—1872 Kbhvn., Institutbestyrerinde, ugift.

d. 11. Fred. Louise Vogel f. 19—9 -1805 Kbh. (Frels. Kb.), ugift.

d. 12. Frederik Vilhelm Vogel f. 21—4—1807 (Frels. Kb.), f ugift.

Kvindelinie III. (Se Stamtv. Beyer Lb.-Nr. 50).

c4. Regine Beyer g. m. Poul Harder, Farver i Skjelskør. 4 Børn (dl -d4), g. 1785. 1 Datter.

Kirstine Westine Teisen db. 6—6-1757 Nyborg, f 12—8

—1798 Skjelskør. (Hans Teisen, Farver, Kirstine Sabine Riisbrich Schiøt).

dl. Thomas Chr. Harder f. 16—6—1800 Skjelskør (Kb.), -j- 27

(29)

o

12-1881 Slagelse Kloster, Farver i Skjelskør, g. 31—10 LI, Nr-

—1831. 4 Børn (el—e4).

Frederikke Margrethe Man f. 4 — 9 —1805 Odense, f 17—6—

1863 Skjelskør. (Carl Henrik Mau, Kbmd., Kæmner, Juliane Marie Feveile).

el. Regine Caroline Harder f. 31—7—1832 Skjelskør (Kb.), f 1 4—2—1867 Ringkjøbing, g. 29—7—1857 Nykjøb. F. 4 Børn

(11-f 4). ' ’ 1

Ludvig Thomas Erhardl Larsen f. 29—11—1832 Them, Farver i Ringkjøbing, Herning. (Gregers Larsen Kirk, Skolelærer, Sara Langhoff).

fl. Elise Frederikke Nathalie Larsen f. 29—8—1858 Ringkjøbing,

Kommunelærerinde, ugift. i

12. Sara Larsen f. 14—9—1860 Ringkjøbing, ugift.

f3. Gregers Larsen f. 19—8—1863 Ringkjøbing, f 7—4—1866 ssl.

1’4. Gregers Larsen f. 28—1 — 1867, Kreditforeningskasserer i Her- 80 ning, ugift.

c 2. Carl Edvard Julias Harder f. 15—12—1834 Skjelskør (Kb.), Købmand i Karrebæksminde, ugift.

e 3. Techla Eleonora Pouline Harder f. 2—7—1838 Skjelskør (Kb.), Lærerinde, ugift.

e4. Juliane Adolphine Harder f. 25—7—1842 Skjelskør (Kb.), g.

28-8-1873 Skjelskør, ingen Børn.

Frederik Julius Heilmann f. 7—2—1837 Skjelskør, -j- 20 — 5 1874 sst., Købmand i Skjelskør. (Henrik Ernst Heilmann, Kancelliraad, Henriette Bøtteher).

d 2. Seger Malling Beger Harder f. 25—4—1802 Skjelskør (Kb.), 17—11—1867 Nykjbg. F., Farver i Nykjbg. F., g. 27—5

—1831 Skjelskør (Kb.), 4 Børn (el—e4).

Elise Georgine Vallentin f. 26—5—1812 Skjelskør, f 3-8 1883 Kallundborg. (Otto Vallentin, Kbmd., Anne Marie Nielsen).

el. Paul Johan Harder f. —269—1832 Nykj. F., Student 1853, Kand. phil. 1854, Maskinfabrikant, g. 24—10—1876 Hornum.

4 Børn (f1—f4).

Agnes Ingeborg Elisabeth Liitzhøft f. 15—5 — 1858 Kallundbg.

(Laurits Nie. Liitzhøft, Prokurator, Agnes Lipelius).

fl. Elise Harder f. 23—8—1877 Kallundbg.

f2. Ernst Harder f. 28—7—1878 Kallundbg.

f3. Georg Harder f. 10—6—1882 Kallundbg.

f4. Emil Harder f. 28- 8—1883 Kallundbg.

e2. Ane Marie Harder f. 31—7— 1841 Nykj. F. (Kb.), f 7—2—1863 90 sst., ugift.

e 3. Jacob Vallenlin Harder f. 18—1— 1845 Nykj. F. (Kb.), j-2—4 1852 sst.

(30)

6

95

100

105

e4. Jacob Vallenlin Harder f. 5—1—1854 Nykj. F., Hotelejer i Illinois, g. . 2 Sønner.

Josephine

(13. Frederikke Louise Harder f. 9 — 2—1805 Skjelskør (Kb.), y 21 — 3—1884 Kbhvn., g. 19—9—1831 Skjelskør (Kb.). 7 Børn (e 1—e 7).

Jacob Vallentin f. 13—8—1804 Skjelskør, f 10—2—1872 Spentrup, Stud. 1821, Kand. theol. 1826, Sognepræst i Tvede, Spentrup 1847. (Otto Vallentin, Kbmd., AnneMarie Nielsen), e 1. Johan Otto Vallentin f. 30—6—1833 Tvede, Forpagter paa Buderupholm til 1875, g. 19—9—1869 Buderup, ingen Børn.

Christine Dahl f. 6—1—1849 Buderupholm, j- 15—2—1893, Kbhvn. (Frederik Dahl, Godsejer, Kathrine Bay).

e2. Seier Malling Vallentin f. 2—11—1836 Tvede, Skibsfører, g. 13—10—1877 Kbhvn. (Joh. K.). 2 Børn (fl—12).

Marie Vilhelmine Søeberg f. 3—7—1847 Malmø. (Frederik Søeberg, Inspektør, Magdalene Lindberg).

fl. Jakob Frederik Malling Vallentin f. 13 — 12—1880, Kbhvn., Kontorist.

12. Frederik Jakob Marius Vallentin f. 14—12—1882 Kbhvn., Kontorist.

e 3. Pauline Marie Regine Vallentin f. 2—9—1838 Tvede, aut.

Fæstekontor i Aalborg, ugift.

e4. Poul Georg Vallentin f. 15—4—1840 Tvede, Grosserer i Aal­ borg, Kbhvn., g. 18-11— 1870 Kbhvn. 4 Børn (fl—f4).

Johanne Marie Bag f. 27—1—1852 Aalborg. (Herman Rudolf Bay, Mægler, Julie Nisted).

fl. Julie Frederikke Vallentin f. 12—9—1871 Aalborg, g. 25— 1 - 1895. 3 Børn (gi—g 3)

Holger Utke Ramsing f. 13—3—1868 Kbhvn., Sekondi. 1888, Prit, i Ing. 1888, Kpt. 1901. (Peter Erhard Marius Ramsing, Oblt., Sophie Utke).

gi. Estrid Ramsing f. 2—12 — 1895 St. Croix, g 2. Ingrid Ramsing f. 1—2—1897 St. Croix, g 3. Erik Ramsing f. 30—6—1898 St. Croix

f2. Johanne Georgia Vallentin f. 30—8 — 1875 Aalborg, g. 16-10

—1896 Kbhvn. (Math.), ingen Børn.

Albert Ludvig Thue f. 22—9—1859 Tønsberg, Statsadvokat i Christiania. (Thue, Skibsrhedeij.

f3. Jacob Bay Vallentin f. 9—11—1876 Aalborg, Stud. 1895.

f 4. Ebba Bay Vallentin f. 27-2-1878 Aalborg, f 13-5-1887 Kbhvn.

e 5. Nanna Louise Vallentin f. 15—8—1842 Tvede, ugift.

e 6. Octavia Frederikke Elise Vallentin f. 12—10—1844 Tvede, f 16-3-1881, Thustrup, g. 2-12 1874 Træden. 4 Børn (f 1 -f 4).

(31)

7

Jens Laursen Hjorth f. 26- 10 - 1844 Thustrup, Ejer af Ll)-Nr Thustrup. (Jens Chr. Hjort, Kmrd., Agathe Kjeldsen), g.2 22—6—1888 Aalborg (Frue K.).

Elisabeth Bierberg f. 9-1-1850 Aalborg, 18—11-1894 Thustrup. (Emil Siegt. Vald. Bierberg, Kapt., Emma Lau­ rentia Lund.)

fl. Agathe Frederikke Hjorth f. 12—10 — 1875 Thustrup, g. 14

— 12—1899 Thustrup. 1 Barn (g 1).

Thomas Westenholz f. 18—12—1859 Refsnæs, Ejer af Refsnæs.

(Ragner Westenholz, Godsejer, Kirstine Hjorth).

gi. Elisabeth Octaoia Westenholz f. 15—6—1900 Refsnæs. 110 f2. Jacob Vallentin Hjorth f. 14—11—1876 Thuslrup, Inspektør

p. Raakildegd.

f 3. Jenny Victoria Hjorth f. 27—2 - 1878 Thustrup.

f4. Anna Kirstine Hjorth f. 13—6—1879 Thustrup.

e 7. Hans Peter Vallentin f. 17—1 — 1846 Tvede, Amerika 1869.

(14. Hans Peter Harder f. 6—1—1813 Skjelskør (Kb.), f før 1848 115 St. Jan, Stud. 1853, Kand. med. 1841 , Læge p. St. Jan, ugift.

Kvindelinie IV. (Se Stamtv. Beyer Lb.-Nr. 51).

c 5. Conradine Ditleoine Augusta Beyer g. m. Johan Frederik Meyer, Urtekræmmer, 7 Børn (d 1—d 7). (Jacob Friederik Meyer, Bogholder, Birgitte ....).

dl. Jacobine Birgitte Meyer f. 20—1 —1802, f —6 — 1880 Rosk., ugift, Duebrødrckloster i Roskilde.

(12. Vilhelmine Augusta Meyer f. 12— 8—1803 Kbhvn. (Trin. Kb.), 1 t 27—12 — 1874 Kbhvn., g. 12-10-1821 Kbhvn. 10 Børn i

(el—elO). i

Jørgen Nis Holm f. 3—8—1796 Nakskov, f 16-10—1866 Roskilde, Stud. 1815, Kand. jur. 1820, By- og Raadstueskriver i Roskilde, Justitsraad. (Henrik Holm, Godsinspekt., Knu- 1

thenborg, Cathr. Thorsen). I

el. Henriette Augusta Cathrine Holm f. 20—6—1822 Lejbøllegd., I

ugift. '

e 2. Johanne Frederikke Vilhelmine Holm f. 2-10—1823 Lejbølle- gaard, f 19—1—1853 Kbhvn., g. 17—3—1843 Kbhvn. (Frue).

6 Børn (fl—f6). j 120

Jørgen Peter Herman Bech f. 12—2—1810 Kbhvn., f 9—10

— 1870 Kbhvn., Tobaksfabrikant. (Peter Bech, Fabrikant,

Frederikke Schor). 1

fl. Peter Frederik Bech f. 10-1-1844 Kbhvn., f 30-11—1891 >

sst., Grosserer, g. 19—4—1873 Aalesund. 9 Børn (g 1--g 9). I Elisabeth Marie Rønneberg f. 19—4—1853Aalesund. (Rasmus I

Rønneberg, Kbmd., Anna Holmboe). |

(32)

8

Lb.-Nr.

125

130

135

140

gl. Jørgen Peter Herman Pech f. 14 1—1874 Kbhvn., Student 1892, Kand. med. 1899, Læge, ugift.

g 2. Anna Margrethe Bech f. 23—5 — 1876 Kbhvn.

g 3. Margit Bech f. 24—4—1878 Kbhvn., g. 20-10-1899 Kbhvn.

(Emmanuel K.). 2 Børn (h 1—h 2).

Olaf Ostenfeld Barfod f. 16—5—1871 Kbhvn., Forlagsbog­ handler. (Hans Peter Birkedal Barl’od, Læge, Mine Ostenfeld), h 1. Elisabeth Barfod f. 14—8—1900 Kbhvn.

h2. Mogens Barfod f. 16—9—1902 Kbhvn.

g 4. Inga Bech f. 15—6—1880 Kbhvn.

g 5. Elisa Bech f. 29—8—1882 Kbhvn., 16—2—1895 sst.

g 6. Rasmus Rønneberg Bech f. 9—6—1884 Kblivn., Maskinlærling.

g 7. Borghild Bech f. 21 — 6—1886 Kbhvn.

g 8. Erling Bech f. 3—10—1888 Kbhvn.

g 9. Øjoind Bech f. 5—6—1891 Kbhvn.

f2. Frederikke Bech f. 10—2—1846 Kbhvn., f 10—3—1882, g.

3—6—1869. 5 Børn (se Lb.-Nr. 220—24).

Johan Fred. Vilhelm Holm f. 27—9—1837, Stud. 1857 Ros­ kilde, Kand. jur. 1865, Inspektør i Klasselott. (se Lb.-Nr. 219).

f 3. Vilhelmine Augusta Bech f. 25—1 —1847 Kbhvn.,g. 21—6—1867 Kbhvn. (Frue K.), ingen Børn.

Julius Adolph Halberg f. 8—10—1833 Kblivn., Grosserer i Kbhvn. (Niels Andr. Halberg, Garver, Emilie Nord).

f4. Jørgen Bech f. 28—3—1848 Kbhvn., Grosserer, Tobaksfabri­

kant, g. 24—5—1876 Kbhvn. (St. Joh.), ingen Børn.

Dagmar Hermann f. 30—3—1853 Kbhvn. (Johan Hermann, Jernstøber, Maria Hermann).

15. Johan Henrik Bech f. 10—6—1849 Kbhvn., fhv. Landmand, g. 18—10—1890 Kbhvn. (Garn. K.), ingen Børn.

Anna Margrethe Poulsen f. — - 1867 Kbhvn.

16. Johanne Elisabeth Bech f. 23-11—1852 Kbhvn., g. 12-2 1878 Kbhvn. (Vartov), ingen Børn.

Hans Philip Selmer f. 12—2—1853 Odense, Kand. phil., Landmand, Dyrlæge. (Georg Anton Selmer, Præst, Cath.

Math. Elisab. Rasmussen .

e 3. Betty Camilla Holm f. 16-2—1825 Lejbølle, f 3—12—1826 sst.

e 4. Henrik Georg Holm f. 1 —12-1829 Lejbølle, f 19—11—1899, Egelund, Forpagter af Lejbøllegaard, g. 24—10—1857 Ond- løse. 6 Børn (f 1—f6).

Johanne Emilie Rørdam f. 23—8—1834 Glenstrup, f 18—4 1883 Lejbølle. (Hans Nicolai Kellermann Rørdam, Præst, Valdemarine Charl. Birkedal).

fl. Johannes Rørdam Holm f. 12—4—1859 Lejbølle, j- 1884 Aalborg, Postfuldmægtig i Aalborg, ugift.

f2. Thomas Skat Rørdam Holm f.30—7—1861 Lejbølle, Forpagter paa Egelundsgaard, g. 12—8 — 1891 Varde. 5 Børn (g 1—g 5).

(33)

9

Lb.-Nr.

0£ 145

Nicoline Maria Kjølsen f. 28.—4—1867 Faurebo. (Jens Chri- | slian Kj ølsen, Landmand, Sofie Alex. Petra Holm). i

g 1. Seier Henrik Rørdam Holm g2. Carl Gustav Holm

3. Else Johanne Sofie Holm 4. Sven Rørdam Holm g 5. Einar Skat Rørdam Holm

1’3. Jørgen Nis Rørdam Holm f. 21 —1—1863 Lejbølle, f 1870.

1’4. Vita Wilhelmine Augusta Rørdam Holm f. 2—11 —1864 Lej- , bølle, g. 1—12—1894 Kbhvn. (Math.), ingen Børn.

Frederik Hans Matthison-Hansen f. 14—4—1864 Nykj. F., Organist. (Waage Matthison-Hansen, Domorganist, Anna

Fred. Friis). '

1’5. Henrik Georg Rørdam Holm 1‘. 23—1—1867 Lejbølle, For­ pagter paa Bregnegaard, g. 26—4—1902 Everdrup.

Astrid Schlotfeldt f. 11—7—1875 Everdrup. (Jac. Frederik ; Schlotfeldt, Læge, Adelheid Grønbech). >

f6. Johanne Charlotte Emilie Rørdam Holm f. 22—12—1870 Lej­

bølle, g. 23—9—1898. 1 Barn (g1). ’ i Valdemar Nielsen f. 28—3—1864 Nykj. F., Skovrider, Hol- | stenhus. (Leonhard Nielsen, Dyrlæge, Andrea Sørensen).

g 1. Henning Holger Nielsen f. 5—5—1900 Egelund. ! e 5. Seyer Mahling Emil Holm f. 29—6—1828 Lejbølle, Stud.

1846, Kand. jur. 1855, Borgmester i Præstø, Klasselolteri- kollektør i Odense, g. 15—12—1872 Nestved. 7 Børn (fl—f7). ’ Axeline Sophie Schack f. 28—7—1848 Farum. (Fred. Regn. ! Jul. Schack, Major, Postmester, Charl. Amal. Aagaard).

f1. Carl Frederik Schack Holm f. 21—9—1873 Præstø, Brænderi- . bestyrer ved Spritfabrikerne i Roskilde, g. 27—10—1901 Bramdrup, ingen Børn.

Ellen Strange Friis f. 4—10—1879 Kolding. (A. Friis, Tand- i læge, Marie Strange).

1’2. Ingrid Holm f. 23—4—1876 Præstø.

f3. Seier Malling Holm f. 6—9—1877 Præstø, Assistent i Handels- j hanken, ugift.

1’4. Gerda Holm f. 29—4—1879 Præstø.

1’5. Helga Holm f. 16—11—1881 Præstø.

1’6. Axel Malling Holm f. 20—7—1887 Svendborg.

1’7. Ebba Malling Holm f. 10—2—1890 Svendborg,

e 6. Alfred Hartvig Holm f. 25—11—1829 Lejbølle, f 18—4—1903 Kbhvn., Mægler i Kbhvn., g. 15—5—1858 Kbhvn. 13 Børn (1'1-1'13).

Augusta Weldingh f. 3—12—1836 Kbhvn. (se Lb.-Nr. 256).

fl. Jørgen Nis Holm f. 21—5—1859 Kbhvn., Kand. pharm., As­ sistent ved Klasselotteriet, g. 28—5—1897 Kbhvn. 2 Børn (gi—g2).

150

155

160

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Johanne Frederikke Inger Benedikte Sø- Anders Kristian Sø- Ellen Margrethe Sø- Marie Sofie Søren- Karl Vilhelm Søren- Sørensen, f.. Anna Kathrine Sørensen ’g6 .™ 94

Nakskov, Kand. Ida Louise Sopli. Marie Louise Emilie Aarestrup f. Johanne Ottilia Vilhelmine Aarestrup f. Ida Karoline Magdalene Aarestrup f. Gustav Emil Hammerich Aarestrup

Januar 1874 i Kbh.; Søn af Grosserer Peter Frederik Bech og Hustru Elisabeth Marie f.. August 1878 i Nakskov, Datter af

Frederikke Louise Dahlerup, f. Sognepræst til Stenløse og Vexø Joachim Vilhelm Bang, f. Hans Frederik Oluf Bang, f.. og Christiane Møl ­ ler. Marie Frederikke Christiane Bang,

Hofsnedker, Borgerrepræsentant Jens Gustav Lund (F. Johan Carl Emil Thaning, f. Emilie Augusta Maria Seyer, f. April 1923 i Kjøbenhavn, Datter af Johan Frederik

Christian Fred. Jens Thomas Thaning, Spr. Frederik Thaning, Brændeviinsbrænder i St. Maria Elisabeth Margrethe Gram, f.. Julius Severin Vilhelm Lassen, f. Terkel Julius Gram, Prof.

VL a. Frederik Christian Ludvig Valeur, f. Jens Christian Gleerup Valeur, f. Niels Foss Möller Munck, f.. Frederik Ludvig Christian Munck, f. Charlotte Dorthea Gottholdine

Peter Heinrich Vilhelm Koch, Adjutant, Harald Carl Gustav Gunnersen Harboe, Christian Peter Martin Hansen, Johan Frederik Emanuel Lowsen, Hans Corfixen Lau¬.. Otto Lindegaard