• Ingen resultater fundet

Slægtsforskernes Bibliotek 2

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Slægtsforskernes Bibliotek 2"

Copied!
582
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

2

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special- bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek — Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om

fordele og sponsorat her: https:/ /www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF- filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegtdk

(2)
(3)

Kongelig Dansk

Hof= og Statskalender,

Statshaandbog

for Kongeriget Danmark

Aaret 1889.

Udgivet med Kongeligt Privilegium

af

S. Hennings,

Etatsraad, Cabinetssecretair hos Hds. Maj. Dronningen.

Redigeret

af

Udgiveren og Cand. politices G. L. Mad.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof- Bogtrykkeri (F. Dreyer).

(4)

Hans Majestæt Kongen

allerunderdanigst tilegnet.

(5)

Indhold.

Side I. Det danske Kongehuus

II. Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse m. m., udenlandske Magters Gesandter og Consuler i Danmark IX— LII.

III. De Kongelige danske Ridderordener1.

IV. Hofstaterne m. m., de 3 første Rangklasser m. m. 173.

V. Danmarks Riges gjennemsete Grundlov af Ste Juni 1849 201.

VI.

Rigsdagen og de i Forbindelse med samme staaende Institutioner ...3... 211.

VII.

Statsraadet 221

VIII.

Staten og Communernes Embedsmænd, Communernes Repræsentanter m. Fl.:.

Ministerierne

A. * 285

Embedsmænd

B. m. fl. under Udenrigsministeriet 245.

C.

Hæren 255.

Søværnet

D. 2 2 * 322

E. Embedsmænd m. fl. under Finantsministeriet

339.

F.

Embedsmænd m. fl. under Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Ministeriet for Kirke= og Under¬

viisningsvæsenet 369.

G. Færøerne 619.

IX.

IX. Grønland 631

XI.Colonierne i Vestindien. 633.

Institutioner, Foreninger, doterede Stiftelser m. Fl. til at understøtte og fremme XII.

det Almindeliges og Enkeltes Tarv og Nytte i forskjellige Retninger 3...637.

Banker 637.

A. 2 * * 2 * * A * 2 * * 2 * * *2 * * 2 * * 2 * * A * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * *2* * 647.

B. Creditkasser og Creditforeninger

Sparekasser

C. * 2 ** A * 659.

Forsikkringsforeninger

669.

D. d*2

E.——G.

Det store nordiske Telegraph =Selskab. Det forenede Dampskibsselskab m. m. Sporveisselskaber

Kjøbenhavn

2 2 2 * 685.

H. Lærde og Oplysning fremmende Selskaber samt Institutioner til Kunstens, Industriens, Vindskibe¬

lighedens, Arbeidsomhedens,

Agerbrugets, Fiskeriets m. m. Fremme 689.

Klostre

I. * A * * 2 * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * 739.

K. Hospitaler udenfor Kjøbenhavn

* 2 * * 6 2 * * 2 * * 2 * 787.

L. Andre Stiftelser og Selskaber i humane og veldædige Øiemed, Forsørgelsesanstalter, Understøttelses¬

selskaber, Legater og Enkekasser797.

XIII. Fideicommisser883.

.—II. Gods= Fideicommisser. Penge= Fideicommisser, som controlleres af Staten. Den danske Adel

901.

Tillæg: I. Sædegaarde i Kongeriget Danmark samt Eiendomme af og over 12 Tdr. Hartkorn, disses Be¬

siddere og Hartkorn

s— I.

Rangfølgen“

* 2 * * 2 * * 2 * * *2* * * 2 * * 2 * * *2 * 33.

B III.

Tidstavle for Kongeriget Danmark for Aaret 1888

39.

s— IV. Fortegnelse over i Aaret 1888 afdøde Embedsmænd m. Fl. 47.

Personal= Register 55.

Real= Register 157.

(6)

Forklaring over forkortede Betegnelser.

Indenlandske Ridderordener og Hæderstegn.Nederlandske Løve Orden N. L. 1. .3.

Norske St. Olafs Orden N. St. O. †.2. 12. 23.

Ridder af Elephanten betegnes ved RE.

Oldenborgske Huus= og Fortjeneste Orden O. H.& .1. .34. 14.

Storcommandeur af Dannebrog Ordenen S. C.*

Persiske Sol¬og Løveorden P. S. & L. 12. .4. 5.

Storkors af Dannebrog, Ordenen S. K.

Portugisiske

Taarn= og Sværd Orden P. T. & S. 1.“ 1. 2. 3.

Commandeur af samme Ordets 1 ste og 2 den Grad C. 1 og C. 2

Undfangelses Orden af Villa Vicosa P. V. V. 1. .3.

Ridder af samme Orden R.*

Christus Orden P. Chr. 1. 2. 3.

Dannebrogsmændenes Hæderstegn D. M.

São Bento dAAviz Orden P. S. B. A. .2. “2. 3.

Fortjenestemedaillen F. M.

Preussiske Sorte Ørns Orden Pr. S. O.

Medaille for ædel Daad M. f. æ. D.

Orden pour te mérite (Fredsklassen) Pr. pr. mer.

Medaille for Druknedes Redning M. f. D. R.

Røde Ørns Orden Pr. R. H. 1. 1. 2. “2. 3. 4.5 0s—

Udenlandske Ridderordener og Hæderstegn. Krone Orden Pr. Kr. 1. 2. 2. 3.“ 34.“ 4.

(De ved flere Ridderordener anførte Tal betegne Ordensklas¬

Jernkors Pr. I. K. 1.“ 1. 2.

serne“ og mindre Tal særegne Afdelinger af disse. Louise Orden Pr. L.

Hvor kun 3 Klasser ere anførte, betegner 1. .3. i Reg¬

S

Johanniter Orden Pr. J.

len resp. Storkors, Commandeur og Ridder; hvor 5

Rumæniske

Krone Orden Rum. Kr. 1. 2. .4. 5.

(eller

Klasser ere anførte resp. Storkors, Storofficeer Stjerne Orden Rum. St. 1. 2. 3. 4. 5.

Storcomthur), Commandeur, Officeer og Ridder.)

Jernkors Rum.) Albrecht der Bär Orden A. .B. .2. 12. 23.

Anhaltske

Russiske

St. Andreas Orden R. St. Andr.

Troskabs Orden B. T

Badenske

St. Alexander Newsky Orden R. .N.

Berthold 1 af Zähringens Orden B.. .Z Hvide Ørns Orden R. H. O.

Zähringer Løve Orden BZ. L. 1. .12. 23.“ 3. 13.“

St. Anna Orden R. St. A. 1. 2.“ 2. 3.“ 3. 4. 5

9 0 Hellige Michaels Orden B. H. M. 1. .313. 24. 14.“ H

Bayerske St. Stanislaus Orden R. St. Stan. 1. 2. “2. 3.

milit. Fortjeneste Orden B. M. F. 1. .3414. 5 St. Wladimir Orden R. W. 1. .3. 4.

H

s—

Theresia Orden B. Thor.

røde Kors Rex. K.

Belgiske Leopolds Orden

B. .1. .34. 5.

Kongerig

detSachsens Albrechts Orden S. A. 1. .12. 231324.

Brasilianske Rosa OrdenBrR. .2. .4. 5. 6.

* 0) Sachsiske

Ernestinske Huus Orden S. EII 1. 2. 12. 23. 4. 5.

Henrik Løve Orden Br. H. L. 1. 2. 2. 3. 13.“

Brunsvigske Sachsen= Weimarske Hvide Falke Orden SH. F. 1. .3.

Bulgariske Alexander Orden Bulg. A. 1. .12. 23. 13.“ San Marino Orden S. M. .2. .4. 5.

Serbiske

Orden Ch. .2. .4. 5.

Cambodge Takowa Orden S. T. .2. .4. 5

Chinesiske Orden af den keiserlige Stjerne Chin. St. 1. 2. 3. 4.

Tapperhedsmedaille S. T. M.

M Dobbelte Drage Orden Chin. D. D. 1. 2. .4. 5. SiamesiskeHvide Elephant Orden S. .E. 1. .3. .5.

Æreslegions Orden F. E. L. 1. .34. 5.

Franske

Sicilianske Frants den Førstes Orden S. F. .1. .3.

te inérite militaire F. M. M. 1. .3. SpanskeOrden af den Gyldne Vlies Sp. G. V.

Orden pour

—1 officier de l ’instruction publique I Carl d.3 dies Orden Sp. C. III. .2. 2. 3.

off. de l ’instr. publ.

Decoration

Isabella

den Katholskes Orden Sp. I. K. 1. 2.“ .3.

officier d ’académie F. off. d ’acad. militaire

Fortjeneste Orden Sp. M. F. 1. 2. .4

mérite agricole F. M. A. Marine Orden Sp. M. 1. .34

s— Æresmedaille F. E. 31. St. Johannes af Jerusalems Ordenen Sp. J.

—S

Helena Medaille F. HM. StorbritanniskeBath Orden Stb. B. 1. .3.

Frelserens Orden Gr. Fr. 1. 2. .4. 5.

Græske

Dronning Victorias Jubilæums Medaille

HannoverskeGuelphe Orden HG. .2. “2. .4 Dr. V. Jub. M.

Kamehameha Orden H. K. .2. 3.

Hawaiiske Svenske Seraphimer Orden S. Sph

Kalakaua Orden H. Kat. 1. 2. .4 B Sværd Orden S. Sv. 1. 2. 1 2. 2 3.

Ludevigs Orden H. L. 1. 2.“ 2. 3. 13.“ Nordstjerne Orden S. N. 1. 2. 1 2. 2 3.

Hessiske

Gyldne Løve Orden HG. L.

—S

Philip den HøimodigesOrden H. Ph. d. 11. 1. 2. 12. 23. 13.“

Carl XIII 's Orden S. CarlXIII.

H Wilhelms Orden H. W. 1. 2. 3. Sværdmand S. Sv. M.

Japanesiske Opgaaende Sols Orden JRO. S. .2. .4. 5

Tunesiske

Nichani Iftichar Tun. N.. .2. 3. 4. 5.

Annunciata Orden I. A. Tyrkiske

Italienske

Osmanieh Orden T. O. .2. .4. 5

St. Mauritius= og St. Lazarus Orden I. M.& L. Medjidieh Orden T. M. .2. .4. 5.

St.

1. .3. .5. Ungarske

Stephans Orden U. St. Steph. 1. 2. 3.

Krone Orden I. Kr. 1. 2. .4. 5.

Venezuelaske

Orden El Busto del Libertador V. E. .d. L Liberiske Orden The African Redemption □.A. R. 1. .3. 1. .3. .5. (forhen Simon Bolivars Orden V. SB.).

Lippeske Æreskors (Huusorden) L. E. K. 1. .3. Würtembergske Krone Orden W. Kr. 1. 2. 3.

Luxemborgske Egekrone Orden L. E. Kr. .2. 3. .5.

Frederiks Orden W. F. 1. 2. 12. 23. 13.

Meklenborgske Huusorden af d. Vendiske KroneM. V. Kr. 1. 2. .4.Österrigske Leopolds Orden Ö. L. 1. .3.

Meklenborg= Schwerinske Grif Orden M. Gr. 1. .34. 5. Jernkrone Orden Ö. J. Kr. 1. .3.

*0

Mexikanske Guadelupe Orden MG. .2. .45 Frantz Josephs Orden Ö. F. J. .2. 2. 3.

Militair= Fortjenestekors Ö. M. F. K.

Huusorden af den Gyldne Løve N. G. L.

Nassauske

Adolph af Nassaus Militair= og Civilfortjeneste¬ Civil= Fortjenestekors Ö. C. F. K.

Orden N. A. 1. .3.

FuldeFornavne og Titel findes som almindelig Regel kun anførte paa det Sted i Haandbogen, hvor Ved¬

kommende første Gang nævnes. — Af de i Parenthes anførte Tal antyderRomertallet den Rangklasse og det derefter

følgende arabiske Tal det Nr. i Klassen, Vedkommende indtager.

(7)

2.

3.

4.

5.

6.

Det danske Kongehuus.

Kong Christian IX til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, født 8 April 1818, succederede 15 November

1863, formælet 26 Mai 1842 med

Dronning Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie, Prindsesse af Hessen, født

7 September 1817.

Børn:

1.

Kronprinds Christian Frederik Vilhelm Carl, født 3 Juni 1843, formælet 28 Juli 1869

med Kronprindsesse Louise Josephine Eugenie, Prindsesse af Sverig og Norge, født 31

October 1851. Børn:

1. Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm, født 26 September 1870.

2. Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, født 3 August 1872.

3. Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga, født 17 Februar 1875.

4. Harald Christian Frederik, født 8 October 1876.

5. Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise, født 2 August 1878.

6.Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth, født 14 Marts 1880.

7.

Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustav, født 4 Marts 1887.

Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie, født 1 Decbr. 1844, formælet 10 Marts 1863 med Albert Edward, Prinds af Wales, Hertug af Cornwall og Rothesay, født 9

November 1841 (see Storbritannien).

Georg I, Hellenernes Konge (Christian Vilhelm Ferdinand Adolph Georg), født 24 Decbr.

1845, formælet 27 Octbr. 1867 med Olga Konstantinovna, Storfyrstinde af Rusland, født

3 Septbr. 1851 (see Grækenland).

Maria Sophie Frederikke Dagmar (Maria Feodorovna), født 26 Novbr. 1847, formælet 9 Novbr. 1866 med Storfyrste Alexander Alexandrovitch af Rusland, Storfyrst= Thronfølger og Cæsarewitch, født 10 Marts 1845, Keiser under Navn af Alexander III Alexandrovitch 13 Marts 1881 (see Rusland).

Thyra Amalie Caroline Charlotte Anna, født 29 Septbr. 1853, formælet 21 Decbr. 1878

med Ernst August Vilhelm Adolph Georg Frederik, Hertug af Cumberland og Brunsvig¬

Lüneborg, født 21 September 1845 (see Storbritannien).

Valdemar, født 27 October 1858, formælet 22 October 1885 med Marie Amélie

Françoise Héléne, Prindsesse af Orléans, Datter af Hertug Robert af Chartres, født 13

Januar 1865. Sønner:

1. Aage Christian Alexander Robert, født 10 Juni 1887.

2. Axel Christian Georg, født 12 August 1888.

Oldefaders Sønnesøn Kong Frederik VI 's Datter:

Wilhelmine Marie, født 18 Januar 1808, Enke efter Hertug Carl af Slesvig= Holsten¬

Sønderborg= Glücksborg.

Januar 1889.

(8)

3.

1.

2.

3.

Kongens og Dronningens Slægt.

Kongens Søskende:

Friederike Caroline Juliane, født 9 October 1811, Enke efter Hertug Alexander Carl af Anhalt= Bernburg.

† Carl, Hertug af Slesvig= Holsten= Sønderborg= Glücksborg (født 30 September 1813, død 24 October 1878), formælet 19 Mai 1838 med Wilhelmine Marie, Prindsesse af Danmark, født 18 Januar 1808.

† Friedrich, Hertug af Slesvig= Holsten= Sønderborg= Glücksborg (født 23 October 1814, død 27 November 1885),

formælet 16 October 1841 med Adelheid Christine Juliane Charlotte, Prindsesse af Schaumburg= Lippe, født 9 Marts 1821. Børn:

1)

Maria Caroline Auguste Ida Louise,; født 27 Februar 1844, formælet 6 December 1884 med Wilhelm Friedrich Ernst, Prinds af Hessen= Philippsthal= Barchfeld, født 3 October 1831.

2)

Friedrich Ferdinand Georg Christian Carl Wilhelm, født 12 October 1855, Hertug af Slesvig= Holsten¬

Sønderborg= Glücksborg, succederede 27 November 1885, formælet 19 Marts 1885 med Victoria Friederike Auguste Marie Caroline Mathilde, Prindsesse af Slesvig= Holsten= Sønderborg= Augustenborg, født 25 Januar 1860. Døttre:

(1) Victoria Adelheid Helena Louise Marie Friederike, født 31 December 1885.

(2) Alexandra Victoria Auguste Leopoldine Charlotte Amalie Wilhelmine, født 21 April 1887.

(3) Helene Adelheid Victoria Marie, født 1 Juni 1888.

3)

Louise Caroline Juliane, født 6 Januar 1858.

4) Marie Wilhelmine Louise Ida Friederike Mathilde Hermine, født 31 Aug. 1859.

5) Albert Christian Adolph Carl Eugen, født 15 Marts 1863.

4.Wilhelm, født 19 April 1816, Generallieutenant a la suite.

5. Louise, født 18 November 1820, Abbedisse for det adelige Convent i Itzehoe.

6. Julius, født 14 October 1824, Generalmajor a la suite, formælet 2 Juli 1883 med Elisabeth Henriette

Grevinde Røst, født von Ziegesar (født 18 Juni 1856, † 20 November 1887).

7. Johan, født 5 December 1825, Generalmajor a la suite.

Dronningens Søskende:

1.

Marie Luise Charlotte, født 9 Mai 1814, Enke efter Prinds Friedrich August af Anhalt= Dessau.

† Friedrich, Landgreve af Hessen (født 26 November 1820, død 14 October 1884), formælet første Gang 28 Januar

2.

1844 med Alexandra Nikolajevna, Storfyrstinde af Rusland (født 24 Juni 1825, død 10 August 1844), anden Gang 26 Mai 1853 med Anna Marie Friederike, Prindsesse af Preussen, født 17 Mai 1836. Børn:

1) Elisabeth Charlotte Alexandra Maria Luise, født 13 Juni 1861, Enke efter Leopold, Arveprinds af Anhalt.

2) Alexander Friedrich Wilhelm Albrecht Georg, Landgreve af Hessen, født 25 Januar 1863, succederede 14 October 1888.

3)

Friedrich Carl Ludwig Constantin, født 1

Mai 1868.

4) Sibylle Margarethe Christa Thyra HedwigCatharina, født 3 Juni 1877.

Auguste Sophie Frederikke Marie Caroline Julie, født 30 October 1823, Enke efter Carl Frederik Axel Bror, Baron Blixen= Finecke til Stamhuset Dallund.

H

(9)

Den oldenborgske Fyrsteslægt.

Efterat den oldenborgske Greveslægt siden Christian I 's Valg i Aaret 1448 havde beklædt

den danske Kongethrone, deelte den sig med Kong Frederik I 's Sønner, Kong Christian III og Hertug Adolph. af Gottorp, i to Grenc. Den ældste af disse deeltes atter med Kongens Sønner, Kong Frederik II og Hertug Hans af Sønderborg, i to: det senere kongelige danske Arvehuus, hvis Mandsstamme uddøde med Kong Frederik VII, og det sønderborgske Huus, af

2*

hvilket endnu to Linier blomstre: Augustenborg og Glücksborg. Huset Gottorp deeltes senere i tre Linier: det nuværende russiske Keiserhuus, det indtil 1809 regjerende svenske Kongehuus og

det storhertugelige Huus, som regjerer i Slægtens Stammeland Oldenborg.

Kong Christian III 's Slægt.

I. Sønnen, Kong Frederik II 's Slægt:

Hertuginde Wilhelmine Marie, født 18 Januar 1808, Datter af Kong Frederik VI (see det danske Kongehuus).

II. Sønnen, Hertug Hans af Slesvig= Holsten= Sønderborgs Slægt:

A. Huset Sønderborg= Augustenborg.

Hertug Ernst Günther, født 11 Marts 1863, succederede 14 Januar 1880

Søstre:

Keiserinde Auguste Victoria Friederike Luise Feodora Jenny, født 22 October 1858, Dronning af Preussen

1.

(see Preussen).

Victoria Friederike Auguste Marie Caroline Mathilde, født 25 Januar 1860, Hertuginde af Slesvig= Holsten¬

2.

Sønderborg= Glücksborg (see foran under Kongens Søskende).

Feodora Luise Sophie Adelheid Henriette Amalie, født 8 April 1866.

3.

Feodora Adelheid Helena Luise Caroline Gustave Pauline Alice Jenny, født 3 Juli 1874.

4.

Moder:

Enkehertuginde Adelheid Victoria Amalie Luise Marie Constanze, født Prindsesse af Hohenlohe= Langenburg, født 20 Juli 1835, Enke 14 Januar 1880 efter Hertug Friedrich.

Faders, Hertug Friedrichs Søskende:

Caroline Amalie, født 15 Januar 1826.

1.

Friedrich Christian Carl August, født 22 Januar 1831, formælet 5 Juli 1866 med Helena Auguste Victoria,

2.

Prindsesse af Storbritannien og Irland, født 25 Mai 1846. Børn:

1) Christian Victor Albert Ludwig Ernst Anton, født 24 April 1867.

2) Albert Johann Carl Friedrich Alfred Georg, født 6 Februar 1869.

3) Victoria Luise Sophie Auguste Amélie Helena, født 3 Mai 1870.

4) Francisca Josepha Luise Augusta Marie Christiane Helena, født 12 August 1872.

3. Caroline Christiane Auguste Emilie Henriette Elisabeth, født 2 August 1833.

(10)

Huset Sønderborg= Glücksborg.

B.

See: Det danske Kongehuus.

Grækenland.

Kongens Søskende.

Hertug Adolph af Gottorps Slægt.

I. Det russiske Keiserhuus.

Keiser Alexander III, født 10 Marts 1845 (see Rusland).

II. Det forhenværende svenske Kongehuus.

Caroline, Dronning af Sachsen, født 5 August 1833 (see Sachsen).

III. Det storhertugelige Huus Oldenborg.

Storhertug Peter, født 8 Juli 1827 (see Oldenborg)

(11)

II.

E

A. Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse.

B. Disses Gesandter og Consuler i Danmark.

A. 1. I Europa.

Anhalt.

30 Aars Alder; Kamrene samles hvert 2 Aar. — Hører

til det tydske Rige.

Hertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

Storhertugdømmet Baden indeholder 15263 □ Km.

kammer (Landdag) paa 36 Medlemmer, hvoraf 2 udnævnes

med ,601, 255 Indv.

Hertugen, 8 vælges af de høistbeskattede Grundbesiddere

af Hovedstaden Karlsruhe 61, 171 Indv., Mannheim 61, 273,

2 af de høistbeskattede Handlende og Næringsdrivende, 24

Freiburg 41, 340, Pforzheim 27, 201, Heidelberg 26, 928.

af de øvrige Vælgere (14 af Byerne og10 af Landet)

alt ved indirekte Valg.—

Hører til det tydske Rige. Storhertug Friedrich, født 9 Sept. 1826, Regent 24

2347 □ Km. med 248166 Indv. April 1852, succ. 22 Januar 1858, formælet 20 Septbr.

Hovedstaden Dessau 27766 Indv. 1856 med Luise, Prindsesse af Preussen, født 3 Decbr.

1838. Børn:

Hertug Friedrich, født 29 April 1831, succ. 22 Mai

1. Friedrich Wilhelm, Arvestorhertug, født 9 Juli 1857, 1871, form. 22 April 1854 med Antoinette, Prindsesse

formælet 20 Septbr. 1885 med Hilda, Prindsesse af

af

Sachsen= Altenburg, født 17 April 1838. Børn:

Nassau, født 5 Novbr. 1864.

Arveprinds Leopold, født 18 Juli 1855, død 2 Febr.

1.

Victoria (see Sverig og Norge).

1886, form. 26 Mai 1884 med Elisabeth, Prindsesse

2.

Søskende:

af Hessen, født 13 Juni 1861. Datter:Antoinette Anna, født 3 Marts 1885.

9

Alexandrine (see Sachsen= Coburg og Gotha).

2.Wilhelm, født 18 Dec. 1829, formælet 11 Febr. 1863 2.Friedrich, Arveprinds,

født 19 August 1856.

med Maria Maximilianovna Romanoffska, Prindsesse

3.

Elisabeth (see Mecklenborg= Strelitz).

afLeuchtenberg, født 16 Octbr. 1841.Børn:

Eduard, født 18 April 1861.

4.

1)

Marie, født 26 Juli 1865.

5. Aribert, født 18 Juni 1864.

2) Maximilian, født 10 Juli 1867.

6. Alexandra, født 4 April 1868.

Carl, født 9 Marts 1832.

Søstre:

3.

4.Marie, født 20 Nov. 1834, formælet 11 Septbr. 1858 1. Agnes (see Sachsen= Altenburg).

med Ernst, Fyrste af Leiningen, født 9 Nov. 1830.

(see Preussen).

2. Maria

H—

Cæcilie (see Rusland).

Faders, Hertug Leopolds Brødre:

1. †Georg (født 21 Febr. 1796, død 16 Octbr. 1865). Datter: Faders. Storhertug Leopolds Helbroder:

Luise, født 22 Juni 1826.

Wilhelm (født 8 April 1792, død 11 Octbr. 1859).

Døttre:

2.† Friedrich (født 23 Septbr. 1799, død 4 Decbr. 1864),

formælet 11 Septbr. 1832 med Marie, Prindsesseaf 1.Sophie (see Lippe =Detmold).

Hessen= Cassel, født 9 Mai 1814. Døttre: 2Elisabeth, født 18 Dec. 1835.

Adelheid (see Nassau)

3.

1) Leopoldine, født 22 Febr. 1837, formælet 24 Septbr.

2)

Bathildis (see Schaumburg= Lippe). 1862 med Hermann, Fyrste af Hohenlohe= Langen¬

3) Hilda, født 13 Dec. 1839.

burg, født 31 Aug. 1832.

Faders Halvbroders Søn:

1

Den paa Mandslinien uddøde Linie Storhertug Carl (født 8 Juni 1786, succ. 10 Juni

Anhalt= Bernburg. 1811, død 8 Decbr. 1818). Datter:

Josephine, født 21 Octbr. 1813, Enke efter Carl Enkehertuginde Friederike, Prindsesse af Slesvig¬

Anton, Fyrste af Hohenzollern= Sigmaringen.

Holsteen= Sønderborg= Glücksborg, født 9 Octbr. 1811, Enke efter Hertug Alexander Carl af Anhalt= Bernburg.

Bayern.

Baden.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

Storhertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi.

med:Rigsraadet bestaaende af de myndige Prindser af Tokammer. 1 ste Kammer: Prindserne af det storhertuge¬ Kongehuset, Kronembedsmændene, Hovederne for de mediati¬

lige Huus, Hovederne for de mediatiserede Standesherre¬serede fyrstelige og grevelige Slægter, de to Erkebiskopper slægter, den katholske Erkebiskop, en af Storhertugen valgtog en af Kongen paa Livstid valgt Biskop, Formanden for det protestantiske Overkonsistorium samt andre af Kongen evangelisk Prælat, 8 valgte af Landadelen (paa 8 Aar), 2

fra Universiteterne og høist 8 af Storhertugen paa Livstid paa Grund af deres Fortjenester, Fødsel eller Rigdom arve¬

valgte. 2 det Kammer: 20 Deputerede fra visse bestemteligt eller livsvarigt udnævnte Medlemmer, og Deputeret¬

Byer og 43 fra Landet valgte paa 4 Aar; indirekte Valg; kammeret bestaaende af f. T. 156 Medlemmer, valgte for ingen Census; til Valgret kræves 25 Aars, til Valgbarhed6 Aar ved indirekte Valg (1 for hver 31, 500 Indv.); Census;

2 — 1— — — H — — 2 — — 5 —

—N — — H — — 1 * — H — —* H — * 5 * — 5 * — H —

*) Kongeriget Danmarks Fladeindhold og Indvaanerantal, de enkelte Amters og Stæders Indvaanerantal, see Side 396 —397, 416 v. fl. — En geogr. □ Miil = 55062 □ Kilometer (□ Km.).

(12)

2.

3.

2)

XI Udenlandske Magter

— H —

* H — * H * — 2 * — 2 —

— 5 * * 2 —

til Valgret kræves 21 Aars, for Valgmænd 25 Aars, til Valgbarhed 30 Aars Alder.Kamrene samles hvert 3 Aar.

Hører til det tydske Rige, men har selvstændig Forvaltning af Hær=, Post= og Telegraphvæsenet.

Kongeriget Bayern indeholder 75864 □ Km. med 5, 420, 199 Indv.

Hovedstaden München 261, 981 Indv., Nürnberg 114, 891, Augsburg 65, 905, Würzburg 55010, Regensburg 36093.

I. Den kongelige Linie af Huset Wittelsbach.

Kong Otto I, født 27 April 1848, succ. 13 Juni 1886 Moder

Enkedronning Maria,født Prindsesse af Preussen, født Octbr. 1825, Enke

15. efter Kong Maximilian II.

Faders, Kong Maximilian I 's Søskende:

1. Luitpold Regent født 12 Marts 1821, form.15 April 1844 med Augusta Erkehertuginde af Østerrig (født April 1825, død 26 April 1864). Børn:

Ludwig, født 7Jan. 1845, form. 20Febr. 1868 1

med Maria Theresia, Erkehertugindeaf Østerrig, 2 Juli 1849. Børn

født

Rupprecht, født 18 Mai 1869.

(1)

Adelgunde,

2° født 17 October 1870.

(3)

Maria, født6 Juli 1872

4

Karl, født 1 April 1874.

Franz, født 10 October 1875.

5)

(6

Mathilde, født 17 Aug. 1877.

(7 Wolfgang, født 2 Juli 1879 (8 Hildegarde,født 5 Marts 1881.

(9) Wiltrud, født 10 Nov. 1884

født 22 Mai 1886.

10) Helmtrudis

(11) Dietlinde, født 2 Januar 1888

Leopold, født 9 Febr. 1846, form. 20 April 1873 med Gisela, Erkehertuginde af Østerrig, født 12

1856. Børn:

Juli

Elisabeth, født 8 Jan. 1874.

(1)

(2) Augusta, født 28 April 1875.

3) Georg, født 2 April 1880.

4) Konrad, født 22 Novbr. 1883.

3 Therese født 12 Novb. 1850

4) Arnulph, født 6 Juli 1852, form. 12 April 1882 med Theresia, Prindsesse af Liechtenstein, født 28 Juli 1850. Søn

Heinrich, født 24 Juni 1884.

Adelgunde (see Østerrig= Ungarn)

Septbr. 1875) Adalbert (født 19 Juli 1828, død 21

form. 25 August 1856 med Amalie,Infantinde af Spanien, født 12 Octbr. 1834. Børn:

1) Ludwig Ferdinand, født 22 Octbr. 1859, form.

2 April 1883 med Maria della Paz, Infantinde af Spanien, født 23 Juni 1862. Sønner:

(1) Ferdinand, født 10 Mai 1884.

(2) Adalbert født 3 Juni 1886.

2) Alphons født 24 Jan. 1862.

3Isabella (see Italien 4)Elvira, født 22 Novbr. 1868.

5) Clara, født 11 Octbr. 1874.

Farfaders, Kong Ludvig I 's Søster:

Ludovica (see nedenfor)

II. Den hertugelige Linie af Huset Wittelsbach.

Carl Theodor, Hertug i Bayern, født 9 August 1839 succ. 15 Novbr. 1888, form. 1. Gang11 Febr.

1865 med Sophie, Prindsesseaf Sachsen (født 15 Marts 845, død 9 Marts 1867), 2.Gang 29 April 1874 med Maria Josepha, Infantinde af Portugal, født 19 Marts 1857. Børn:

Amalie født 24 Decbr. 1865.

1.

2. Sophie født 22 Febr. 1875.

3. Elisabeth, født 25 Juli 1876.

2.

regjerende Fyrstehuse.

XII

— *5 * — H * * 2 —

4. Marie født 9 Oct. 1878

Ludwig Wilhelm, født 17 Jan. 1884 5.

Frantz Joseph, født 23 Marts 1888.

6.

Søskende 1.Ludwig, født 21 Juni 1831.

Helene, født 4 April 1834, Enke efter Prinds Maximilian 2.

af Thurn og Taxis.

3. Elisabeth (see Østerrig= Ungarn) 4. Marie (see Familien Bourbon III).

5. Mathilde (see Familien Bourbon III).

6.

Sophie (see Familien Bourbon

I).

Maximilian, født 7 Decb. 1849, form. 20 Sept. 1875 7.

med Amalie, Prindsesse af Sachsen= Coburg og Gotha, Sønner:

1848.

født 23 Octbr.

1)

Siegfred

født10 Juli 1876.

22 April 1879.

2) Christoph,født Moder:

Enkehertuginde Ludovica, født Prindsesse af Bayern, født 30 August 1808, Enke efter Hertug Maximilian.

Belgien.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

med: Senatet bestaaende af Thronarvingen og halvt saa¬

mange Medlemmer som Repræsentanternes Kammer, valgte paa 8 Aar, og Repræsentanternes Kammer, paa f. T.

138 Medlemmer (1 for hver 40000 Indb.), valgte paa 4 Aar, samtlige udgaaede af direkte Valg. Census; til Valg¬

ret kræves 21 Aars, til Valgbarhed for Senatet 40 Aars, og Repræsentanternes Kammer 25 Aars Alder. Udelukkede fra at vælges ere Geistlige og Embedsmændene (undt. Mini¬

strene). Kamrene samles hvert Aar.

Belgien indeholder 29457 □ Km. med 5, 974, 743 Indv.

ifølgeFolketællingen af 31 December 1887.

Hovedstaden Bryssel 177523 Indv., Antverpen 210, 534 Gent 147, 912, Lyttich 140, 260, Mecheln 48, 950, Molenbeck St. Jean 47706, Brygge 46821, Verviers 47744, Ixelles 43, 486.

Kong Léopold II, født 9 April 1835, succ. 10 Decbr.

1865, form. 22 August 1853 med Marie Henriette Erkehertuginde af Østerrig, født 23 August 1836. Døtre

Louise (see Sachsen= Coburg og Gotha).

1

2. Stéphanie (see Østerrig= Ungarn) Clémentine, født 30 Juli 1872.

3.

Søskende:

Philippe, Greve af Flandern, født 24 Marts 1837, form. 25 April 1867 med Maria, Prindsesse af Hohen¬

Novbr. 1845. Børn:

zollern, født 17

2Baudouin født 3 Juni 1869.

2)Henriette, født 30 Novbr. 1870.

2 Joséphine født 18 Octbr. 1872.

8 April 1875.

4) Albert, født

Charlotte (se Østerrig= Ungarn)

Huset Bourbon.

I. Linien Orléans, forhen regjerende i Frankrig

Philippe Greve af Paris, født 24 August 1838,

ormælet 30 Mai 1864 med Isabelle, Prindsesse af

Orléans, Datter af Hertug Antoine af Montpensier, født 21 Septbr. 1848. Børn.

1.Amélie (se Portugal)

Louis Philippe, Hertug af Orléans, født 6 Febr.

2.

1869.

3 Héléne, født 16 Juni 1871.

4.Isabelle, født 7 Mai 1878.

5. Louise, født 24 Februar 1882.

6. Ferdinand, født 9 Septbr. 1884.

Broder

Robert, Hertug af Chartres, født 9 Novbr. 1840,

(13)

2 4 2.

3.

5.

3.

4.

XIII Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse. XII'

* 1 — — 1 — — 2 — * A — * 2 — — 2 *

form. 11 Juni 1863 med Francoise Prindsesse af Or¬ 26 Novbr. 1871), form. 14 Mai 1868 med Isabella, dans, Datter af Prinds François af Joinville, født 14 August Infantinde af Spanien, født 20 Decbr. 1851.

1844. Børn: 5. Pasquale Greve af Bari, født 15 Septbr. 1852.

Marie (see det danske Kongehuus).

1. Faders, Kong Ferdinand II' s Søskende:

Henri, født 16 Octbr. 1867.

2. 1. Antonietta (see Østerrig= Ungarn)

3. Marguerite, født 25 Jan. 1869. 2.

Teresa (see Brasilien)

Jean, født 4 Septbr. 1874.

4. 3 Luigi, Greve af Aquila, født 19 Juli 1824,form

Søskende Faders, Hertug Ferdinand af Orléans

28 April 1844 med Januaria Prindsesse af Bra¬

Louis, Hertug af Nemours, født 25 October 1814

1. silien, født 11 Marts 1822. Sønner:

form. 27 April 1840 med Victoria Prindsesseaf 2

Luigi, født 18 Juli 1845 Sachsen= Coburg og Gotha (født 16 Febr. 1822, død

2) Filippo født 12 Aug. 1847

10 Novbr. 1857). Børn: 4.

Francescode Paola, Greve af Trapani, født 13 Aug.

Louis, Greve af Eu, født 28 April 1842, form.

1) 1827, form. 10 April 1850 med Marie Isabella,

15 Octbr. 1864 med Isabella, Kronprindsesse af

Erkehertuginde af Østerrig, født 21 Mai 1834. Døttre:

Brasilien, født 29 Juli 1846. Sønner:

1)Antonietta (see ovenfor).

(1) Pierre, Prinds af Grao Park, født 15 Oct. 1875. 2 Carolina, født 20 Marts 1856, form. 19 Novbr.

(2) Louis, født 26 Jan. 1878.

1885 med Andreas Greve Zamoyski, født 10

(3) Antoine, født 9 August 1881.

Juli 1852.

Ferdinand, Hertug af Alencon, født 12 Juli 1844,

2)

form. 28 Sept. 1868 med Sophie, Hertuginde i IV. Den forhen i Parma regjerende Linie.

Bayern, født 22 Febr. 1847. Børn:

Roberto, forhen Hertug af Parma, født 9 Juli 1848, (1) Louise, født 9 Juli 1869.

succ. 27 Marts 1854, afsat 18 Marts 1860, form. 1. Gang

(2) Emanuel, født 18 Jan. 1872.

5 April 1869 med Pia, Prindsesse af Begge Sicilierne (født 3 Marguerite, født 16 Febr. 1848, form. 15 Jan.

2 August 1849, død 29 Septbr. 1882). 2. Gang15 Octbr.

1872 med Ladislaus, Prinds Czartoryski, født

1884 med Maria Antonia, Infantinde afPortugal, 3 Juli 1828.

født 28 Novbr. 1862. Børn:

Blanche, født 28 Octbr. 1857.

4

1. Maria Luisa født 17 Jan. 1870.

Clémentine (see Sachsen= Coburgog Gotha).

2. Annunziata, født 24 Marts1872.

François, Prinds af Joinville,

født 14 August 1818,

3. Enrico født 13 Juni 1873.

form. 1 Mai 1843 med Francoise, Prindsesse af

4. Maria Immacolata, født 21 Juli 1874.

Brasilien, født 2 August 1824. Børn:

5. Guiseppe, født 30 Juni 1875.

Francoise (see ovenfor).

1)

6. Maria Teresa, født 15 Octbr.1876.

2) Pierre, Hertug af Penthiévre,født 4 Nov. 1845.

7. Pia, født 9 Octbr. 1877.

16 Jan. 1822, form.

Henri Hertug af Aumale, født

8Beatrice, født 9. Jan. 1879.

Prindsesse af Begge 25 Novbr. 1844 med Caroline

Elia, født 23 Juli 1880.

6 Decbr. 1869). 9.

Sicilierne (født 26 April 1822, der

10. Adelaide, født 5 August 1885.

Antoine, Hertug af Montpensier født 3 Juli 1824

11. Sixto født 1 August 1888.

Louise,Infantinde form. 10 Octbr. 1846 med Marie

Søskende Spanien, født 30 Jan. 1832. Børn:

af

1. Margherita (see Spanien) Isabelle (see ovenfor).

1

2.Alice (see Østerrig= Ungarn).

2 Antoine, født 23 Febr. 1866, form. 6 Marts 1886

3. Enrico Greve af Bardi,

født 12 Febr. 1851, form

med Eulalia, Infantinde af Spanien,f. 12 Febr.

Gang 25 Novbr.

1. 1873 med Luisa, Prindsesse af 1864. Sønner

Begge Sicilierne (født 21 Jan. 1855, død 23 Aug. 1874), 1) Alphonse, født 12 Novbr. 1886.

2 Gang 15 Octbr. 1876 med Adelgunde, Infantinde (2) Louis, født 5 Novbr. 1888

af Portugal, født 10 Novbr. 1858 II. Den spanske Hovedlinie (see Spanien).

Bremen.

III. Den neapolitanske Linie.

Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet, Francesco II, forhen Konge af BeggeSicilierne,

der bestaaer af 16 Medlemmer (paa mindst 30 Aar), født 16 Januar 1836, succ. 22 Mai 1859, afsat 17 Dec.

hvoraf mindst 10 Retslærde og 3 Kjøbmand, der vælges 1860, form. 3 Februar 1859 med Marie, Hertuginde

paa Livstid af Valgmænd som Senatet og „Borgerskabet“

Bayern, født 4 Octbr. 1841.

kalder; 2 Borgmestre valgte paa 4 Aar af og i Senatet.

Søskende Den lovgivende Magt deler Senatet med Borgerskabet

† Luigi Greve af Trani, født 1 August 1838, død

1. o: en Forsamling af 150 paa 6 Aar valgte Borgere.

10 Juni 1886, form. 5 Juni 1861 med Mathilde,

Hører til det tydske Rige.

Hertuginde i Bayern, født 30 Septbr. 1843. Datter:

Størrelse 255 □ Km. med 165628 Indv hvoraf Byen Maria Teresa, f. 15 Jan. 1867.

Bremen med Forstæder 130, 101.

Alfonso, Greve af Caserta, født 28Marts 1841, form. 8 Juni 1868 med Antonietta Prindsesse af

Børn:

Begge Sicilierne, født 16 Marts 1851. Brunsvig.

1)Ferdinando født 25 Juli 1869.

Hertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

2° Carlo, født 10 Novbr. 1870

kammer, bestaaende af 46 Medlemmer deraf 21 valgte af Maria, født 30 Octbr. 1874.

3

de Høistbeskattede, 10 fra Byerne, 12 fra Landet og3 Repræ¬

Christina, født 10 April 1877.

4)

entanter for Geistligheden. Indirekte Valg¬ Hører til August 1878.

Maria della Grazia, født 12

det tydske Rige.

3

Maria Giuseppina født 25 Marts 1880.

Brunsvig indeholder 3690 □ Km. med 372, 452 Indv.

9

Gennaro, født 24 Jan. 1882

Hovedstaden Brunsvig 85, 174 Indv.

8) Ranieri, født 3 Decbr. 1883.

Regent: Prinds Albrecht af Preussen, født 8 Mai 9) Filippo født 10 Decbr. 1885.

1837, valgt af den brunsvigske Landdag d. 21 Octbr. 1885 Maria Immacolata (see Østerrig= Ungarn)

(see Preussen).

Gaetano, Greve af Girgenti (født 12 Jan. 1846, der

(14)

XV Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse. XVI

* d * — *2 * * H —

* d * * 2 — * *2 * * 5 * * 2 * * 2* * — H * — H —

— A —

H—

Stand og Fødsel, dels af 12 af Storhertugen for Livstid

Frankrig.

valgte Medlemmer. 2 det Kammer af 50 Deputerede, deraf Republik. Den lovgivende Magt er hos et Tokammer;

Byer og Landet, 10 fra de større Byer, 40 fra de mindre

et Senat paa 300 mindst 40 Aar gamle Medlemmer

valgte for 6 Aar. Indirecte Valg; Census; 25 Aars hvoraf oprindelig 75 livsvarige, valgte af Senatet

Alder baade for Valgret og Valgbarhed. Kamrene samles Senatorerne for Departementerne vælges af særlige Valg¬

hvert3 die Aar.s— Hører til det tydske Rige.

mandskorps (bestaaende af de Deputerede, Generalraadene,

7682 □ Km. med 956611 Indv.

Arrondissementsraadene og Delegerede, valgte blandt Kom¬

Hovedstaden Darmstadt 50609 Indv., Mainz 65852, munernes Vælgere af Kommunalraadene, 1 for hvert Kom¬

Offenbach 31528, Worms 21839.

munalraad) for 9 Aar Siden 1884 skulle samtlige

Storhertug Ludwig IV, født 12 Septbr. 1837, succederede Medlemmer vælges paa sædvanlig Maade, hvilken Ord¬

13 Juni 1877, form. 1 Juli 1862 med Alice, Prindsesse ning dog først træder i Kraft, efterhaanden som de livsvarige

af Storbritannien (født 25 April 1843, død 14 Decbr. 1878).

Medlemmer uddøe. Et Deputeretkammer hvis 584 Medlemmer vælges for 4 Aar ved direkte Valg efter Børn

1. Victoria, født 5 April 1863, form. 30 April 1884 Arrondissementer. Til Valgret til Deputeretkammeret kræves

21 Aars, til Valgbarhed 25 Aars Alder, men ingen med Ludwig, Prinds af Battenberg, født 24 Mai 1854.

Census. Aktive Militaire ere hverken valgberettigede eller

valgbare. Statens Embedsmænd ere ligeledes for en stor2. Elisabeth (see Rusland) Irene (see Preussen).

Deel udelukkede fra at faae Sæde i Deputeretkammeret. 3

Kamrene samles hvert Aar.Den udøvende Magt er hos 4. Ernst Ludwig, Arvestorhertug,født 25 Novbr. 1868.

en Præsident der vælges for 7 Aar af begge Kamre,5. Alix, født 6 Juni 1872.

Brødre forenede til „Nationalforsamling“.

Det egentlige Frankrig udgjorde 30 Mai 1886 528, 854 1. Heinrich, født 28 Novbr. 1838.

□ Km. med 38218, 903 Indb. Dets Colonier og Skyts¬ 2.Wilhelm, født 16 Novbr. 1845.

stater udgjorde tilsammen 3, 112, 110 □ Km. med 30, 138000

Ikke regjerende Sidelinier af Huset Hessen:

Indb., deraf Algerien 667000 □ Km. med 3, 950400 Indb.,

Kochinchina 59, 800 □ Km. med 1, 795000 Indb., Kambodja I. Den forhen kurfyrstelige Linie.

275300

100000 □ Km. med 1500000 Indb., Annam Sidste Kurfyrste: Friedrich Wilhelm (født 20 August Km. med 6000000 Indb.. Tonkin 90000 Km. med

1802, ucc. 20 Novbr. 1847, afsat 20 Sept. 1866, død ,500000

9000000 Indb., Tunis 116000 □ Km. med 1

Jan 1875) Indb.

Indb Madagaskar 591, 964 □ Km. med 350000(

Farfaders, Kurfyrste Wilhelm I 's Broder;

Paris 2344550 Indb., Lyon 401, 930 Marseille

† Landgreve Frederik (født 11 Septbr. 1747, død 29 Mai 376143, Bordeaux 240582, Lille 188272 Toulouse

2 1837 Born

Le Havre 147617, Nantes 127482, St. Etienne 117875,

† Landgreve Wilhelm (født 24 Decbr. 1787, død 5 Septbr.

112074, Rouen 107163, Roubaix 100, 299. 1.

1867) Børn, see foran: Det danske Kongehuus og Præsident: François Marie Greve Carnot, født 11 Dronningen af Danmarks Søskende.

August 1837, valgt 3 Decbr. 1887.

2 Auguste (see Storbritannien og Irland).

Grækenland. II. Hessen= Philippsthal.

Eet¬

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Landgreve Ernst II, født 20 Decbr. 1846 kammer, bestaaende af 150 ved almindelige direkteValg Broder

og 4 Aar valgte Deputerede. Carl, født 3 Febr. 1853.

Størrelse 64689 □ Km. med 1, 979561 Indv.

III. Hessen= Philippsthal= Barchfeld.

Hovedstaden Athen 84, 903 Indvaanere, Patras 25, 494,

Landgreve Alexis, født 13 Septbr. 1829, form. 27 Hermupolis 21, 245, Piræus 21055.

Juni 1854 med Luise, Prindsesse af Preussen, født 1 Marts Georgios I, Hellenernes Konge, født 24 Decbr. 1845

1829, skilte 6 Marts 1861.

af det danske Kongehuus), modtog Valg til Konge 6 Juni

Broder

1863, form. 27 Octbr. 1867 med Olga Konstantinovna,

Wilhelm, født 3 Octbr. 1831, form. 1. Gang 27 Decbr.

Storfyrstinde af Rusland, født 3 Septbr. 1851. Børn:

1857 med Marie Auguste Prindsesse af Hanau født Constantinos, Kronprinds, Hertug af Sparta, født

1.

22August 1839, skilt 18 Mai 1872, udnævnt til Prind¬

2 August 1868.

esse af Ardeck, 2. Gang 16 August 1873 med Juliane, Georgios født 24 Juni 1869.

2.

Prindsesse af Bentheim= Bentheim og Bentheim= Steinfurt 3. Alexandra, født 30 August 1870.

født 5 Jan. 1842, død 29 April 1878), 3. Gang 23 4.Nicolaos, født 21 Jan. 1872.

August 1879 med Adelheid, Prindsesse af Bentheim¬

5. Maria, født 3 Marts 1876.

Bentheim og Bentheim= Steinfurt (født 17 Mai 1840, 6.Andreas, født 1 Februar 1882.

død 31 Jan. 1880), 4. Gang 6 Decbr. 1884 med Au¬

7. Kristoforos, f. 10 August 1888.

guste, Prindsesse af Slesvig= Holsten= Sønderborg =Glücks¬

borg, født 27 Febr. 1844. Børn Hamborg.

1.Elisabeth, født 8 Juni 1864, form. 11 Septbr. 1886 Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet med Ferdinand Greve af Isenburg= Philipps¬

der bestaaer af 18 Medlemmer paa mindst 30 Aar, hvora

eich, født 15 Octbr. 1841.

mindst 9 juridisk dannede og 7 Kjøbmand, der vælges for

2. Bertha, født 25 Octbr. 1874.

Livstid af Valgmænd, som Senatet og „Borgerskabet“ kalder

3.

Clodwig, født 30 Juli 1876.

den lovgivende hos dette og Borgerskabet der bestaaer af

4. Christian født 15 Juni 1887.

160 Medlemmer hvoraf 80 vælges ved almindelige direkte

Valg. I Spidsen for Senatet staaer 2 Borgmestre, valgte Italien.

for Aar af og i Senatet.HHører til det tydske Rige.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokamner, Størrelse 409 □ Km. med 518620 Indv., hvoraf selve

nemligSenatet, der bestaaer af de kgl. Prindser og af kon¬

Byen Hamborg med Forstæder 305690.

gen for Livstid udnævnte Medlemmer der maa høre til visse bestemte Kategorier af Notabler og være mindt 40 Hessen.

Aar gamle (1877: 317 Medl.), og Deputeretkamneret Storhertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. 2 paa 508 for 5 Aar valgte Medl. Valgret tilkommer alle 25 Kamre hvoraf 1 ste bestaaer dele af Medlemmer i Kraft af aarige Mænd der have modtaget en hoiere Underriisning

(15)

2

XVII

Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse.

XVIII

—3

1

* 2 * * 1 — (Professorer, Embedsmænd, Advokater osv.) eller haveen

(1) Franzisca, født 21 August

1866.

vis forholdsvis ikke ringe Census, naar de kunne læse og (2) Franz, født 25 Jan. 1868.

skrive. Til Valgbarhed kræves 30 Aars Alder. Embeds¬ 3Aloys, født 17 Juni 1869.

mand, der modtage Løn af Staten, Cultusfondene og Civil¬

(4)

Therese, født 9 Octbr. 1871.

listen, ere med enkelte Undtagelser udelukkede fra at faa (5)Johann, født 6 Jan. 1873.

Sæde i Deputeretkammeret. Kamrene samles hvert Aar.

(6) Alfred, født 6 April 1875.

296, 323 □ Km. med 30, 260065 Indv.

(7) Heinrich, født 21 Jan. 1877.

Hovedstaden Rom 273, 268 Indv., Neapel 463, 172. 8) Carl, født 16 Septbr. 1878.

Mailand 295543, Turin 230, 183, Palermo 205712, Genua

(9) Georg, født 22 Febr. 1880.

138081, Florenz 134, 992, Venedig 129445, Bologna 2)

Aloys, født 18 Nov. 1846, form.

27 Juni 1872 103, 998.

med Mary For (født 21 Decbr. 1850, død 26 Decbr.

Kong Umberto født 14 Marts 1844, succ. 9 Jan 1878), Adoptivdatter af Lord Holland. Døttre:

1878, formælet 22 April 1868 med Margherita, Prind¬ (1)Sophie, født 29 Marts 1873.

sesse af Savoyen, født 20 Nov. 1851 (see nedenfor). Søn: (2) Julie, født 24 Juli 1874.

Vittorio Emmanuele, Kronprinds, Prinds af Neapel,

3) Henriette, født 6 Juli 1875.

født 11 Novb. 1869. 4) Marie, født 21 Aug. 1877.7—

3

Søskende:

Heinrich, født 16 Novbr. 1853.

1 2

1.Clotilde, f. 2 Marts 1843, form. 30 Jan. 1859 Carl (født 14 Juni 1803, død 12 Octbr. 1871).Søn:

med Prinds Napoléon (Bonaparte), født 9 Septbr Philip, født 17 Juli 1837, formælet medGrev¬

1822.

inde Mariane Marcolini (†4 Juni 1868).

Søn:

Carl, født 27 Septbr. 1862.

Amedeo, født 30 Mai 1845, Hertug af Aosta, Konge

3. Eduard (født 22 Febr. 1809, død 27 Juni 1864). Søn Spanien fra 4 Decbr. 1870 til 11 Febr. 1873, form.

1 Aloys (født 25 Juni 1840, død 29 Marts 1885), 1. Gang 30 Mai 1867 med Maria, Prindsesse dal

form. 26 Nov. 1870 med Anna, Grevinde Degenfeld=

Pozzo della Cisterna (født 9 Aug. 1847, død 8 Novbr.

Schonburg, født 13 Mai 1849. Sønner:

1876), 2. Gang 11 Sept. 1888 m. Marie Létizia

(1) Friedrich, født 12 Septbr. 1871.

Prindsesse Bonaparte, født 20 Dec. 1866. Sønner:

(2) Eduard, født 2 Septbr. 1872.

1)Emmanuele, Hertug af Apulien, født 13 Jan. 1869.

1 Vittorio Greve af Turin, født 24 Novb. 1870. Farfaders, Fyrst Johan I' s Farbroders Sønnesøn:

3)Luigi, født 31 Jan. 1873. Carl (født 23 Oct. 1790, død 7 April 1865). Børn:

Pia (see Portugal).

3. 1. Anne, født 25 August 1820, Enke efter Ferdinand,Fyrste

Faders, Kong Vittorio Emmanuele I 's Broder; af Trauttmansdorff= Weinsberg.

† Ferdinando, Hertug af Genua (født 15 Novbr. 1822 2. Carl, født 19 April 1827.

død 10 Febr. 1855), form. O April 1850 med Elisabeth,0 3. Elisabeth, født 13 Novbr. 1832, form. 12 Juni 1858 Prindsesse af Sachsen, født 4 Febr. 1830. Børn: med Hugo Fyrste af Salm= Reifferscheidt, født

Margherita (see ovenfor). 9 Novbr. 1832.

1.

Tomaso, Hertug af Genua, født 6 Febr. 1854, form. 4. Franzisca, født 30 Octbr. 1833, form. 14 Aug. 1865 2.

14 April 1883 med Isabella, Priudsesse af Bayern, med Joseph, Prinds af Arenberg, født 8 August

født 31 Aug 1863. Søn: 1833

Marie, sødt 19 Septbr. 1835, form. 5 April 1856 med 5.

Ferdinando, født 21 April 1884.

Fyrst af Kinsky, født 22 Octbr. 1834.

Ferdinand,

18 April 1838.

Rudolf, født 6.

Liechtenstein.

Farfaders Farbroders Søn:

Constitutionelt arveligt Monarchi.

Fyrstendømme. Moritz (født 21 Juli 1775, død 24 Marts 1819). Datter:

Landdag paa 15 Medlemmer (3 valgte af Fyrsten, 12 ved Leopoldine, født 4 Novbr. 1815, Enke efter Ludwig,

indirecte Valg. Prinds af Lobkowitz.

157 □ Km. med 9124 Indv.

Lippe.

Fyrst Johann II, født 5 Oct. 1840, succ. 12 Nov. 1858.

Lippe= Detmold.

Søskende:

Constitutionelt arveligt Monarchi. En Fyrstendømme

Maria, født 20 Septbr. 1834, form. 29 Octbr. 186(

1. med Ferdinand, Greve af Trauttmansdorff, fødtLanddag, bestaaende af 21 Deputerede, hvoraf 7 valgte af de lavere Beskattede, 7 af andre af

de Høistbeskattede ,7 27 Juni 1825.

Hører til det tydske Rige.

Valg — Undersaatter. Direkte Juli 1837, form. 4 Mai 1863 med

Sophie, født11

2. Størrelse 1215 □ Km. med 123, 212 Indv., deraf Byen

Fyrste af Löwenstein= Wertheim= Rosen¬

Carl,

Detmold 8, 916.

berg, født 21 Mai 1834.

født 18 April 1824, succ. 8 Decb.

Fyrst Woldemar, Aloysia, født 13 August 1838, Enke efter Heinrich

3 Greveaf Fünfkirchen 1875, form. 9 Novbr.1858 med Sophie, Prindsesse af 1834.

Baden, født 7 August

Ida, født 17 Septbr. 1839, form. 4 Juni 1857 med

4.

Søskende:

Fyrste af Schwarzenberg, født

Adolf Joseph,

+ Fyrst Leopold (født 1 Septbr. 1821, succ. 1 Jan. 1851.

18 Marts 1832. 1.

død 8 Dec. 1875), form. 17 April 1852 med Elisabeth, Henriette (see nedenfor)

5.

Prindsesse af Schwarzburg= Rudolstadt, født 1 Octb. 1833.

Anna, født 26 Febr. 1846, form. 22 Mai 1864 med

6.

Friederike født 1 Decbr. 1825.

Georg Christian, Fyrste af Lobkowitz, født 14

2.

Alexander født 16 Jan. 1831.

Mai 1835. 3.

4. Pauline, født 2 Octbr. 1834.

Theresia (see Bayern)

7.

de Paula, født 28 August 1853.

Franz 8.

Faders, Fyrst Aloys IIs Brødre: Schaumburg= Lippe.

April 1887

H—død 1 1 Franz, født 25 Februar 1802,

1.

form. 3 Juni 1841 med Julie, Grevinde Potocka, født

Fyrstendømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

kammer, bestaaende af 15 Medlemmer, hvoraf 2 udnævnte

5 Dec. 1818. Sønner:

af Fyrsten. Direkte Valg. - Hører til det tydske Rige.

Alfred, født 11 Juni 1842, form. 26 April 1865

1

med Henriette, Prindsesse af Liechtenstein, født

Størrelse 340□ Km. med 37204 Indv., hvoraf Byen Bückeburg 5, 206.

6 Juni 1843 (see ovenfor). Børn:

D 4 Januar 1889.

(16)

3.

4.

5.

6.

1.

3.

4.

5.

Udenlandske Magter,

XIX

succ. 21 Nov. 1860.

Fyrst Adolf, født 1 Aug. 1817

Prindsesse af Waldeck form. 25 Oct. 1844 med Hermine

Børn:

og Pyrmont, født 29 Sept. 1827.

Hermine (see Würtemberg

1.

form. 16 Apri

Georg, Arveprinds, født 10 Oct. 1846,

2. 1882 med Maria Anna, Prindsesse afSachsen= Alten¬

Sønner:

burg, født 14 Marts 1864.

1883.

Adolf, født 23 Februar 1)

1884.

2)Moritz, født 11 Marts Wolrad, født 19 April 1887.

3

Hermann født 19 Mai 1848.

Ida (see Reuß= Greiz) Otto, født 13 Sept. 1854.

1859.

Adolf, født 20 Juli Søskende:

Mathilde (see Würtemberg)

af Danmarks Slægt).

Adelheid (see foran, Kongen Ida, født 26 Mai 1824.

Wilhelm, født 12 Dec. 1834, form. 30 Mai 1862 med

født 29 Decbr.

Bathildis, Prindsesse af Anhalt, 1837. Børn:

1) Charlotte (se Würtemberg.

2 Friedrich, født 30 Jan. 1868.

3 Albrecht, født 24 October 1869.

4 Maximilian, født 13 Marts 1871.

5 Bathildis, født 21 Mai 1873.

6)Adelheid, født 22 Septbr. 1875.

7)

Alexandra, født 9 Juni 1879.

Elisabeth, født 5 Marts 1841, form. 30 Jan. 1866 med Wilhelm, Prinds af Hanau, separerede i Juni 1868

Lübeck.

Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet,

bestaaende af 14 livsvarige Medlemmer hvoraf mindst G

Jurister og 5 Kjøbmand den lovgivende hos Senatet og Borgerskabet, bestaaende af 120 Medlemmer valgte paa 6 Aar. En Borgmester, valgt paa 2 Aar af og i Senatet, staaer i Spidsen for Senatet — Hører til det tydske Rige.

Størrelse 298 □ Km. med 67658 Indv., deraf selve Staden Lübeck 55, 399.

Mecklenborg.

Mecklenborg= Schwerin.

Storhertugdømme. Indskrænket arveligt Monarchi.

Fælleds Stænder for begge Storhertugdømmer, der bestaae af Ridderskabet (700 Riddergodsbesiddere) og Landskabet (47 Byers Borgmestre). Bønderne ere ikke repræsenterede.

Hører til det tydske Rige

13, 304 □ Km. med 575152 Indv.

Hovedstaden Schwerin 31, 528 Indv., Rostock 39356.

Storhertug Friedrich Franz III, født 19 Marts 1851, succ. 15 April 1883, form. 24 Jan. 1879 med Anastasic Mikhailovna, Storfyrstinde af Rusland, født 28 Juli 1860. Børn

1.Alexandrine, født 24 Decbr. 1879.

2.Friedrich Franz. Arvestorhertug, født 9 April 1882.

3. Cäcilie, født 20 Septbr. 1886.

Søskende:

1. Paul Friedrich født 19 Septbr. 1852, form 5 Mai 1881 med Marie, Prindsesse af Windisch= Grätz, født

11 Decbr. 1856. Børn:

1) Paul Friedrich, født 12 Mai 1882.

2)Marie Antoinette født 28 Mai 1884.

3)

Heinrich Borwin, født 16 Decbr. 1885 2 Marie (see Rusland)

3

Johann Albrecht, født 8 Decbr. 1857,

form.6 Novbr. 1886 med Elisabeth, Prindsesse af Sachsen¬

Weimar, født 28 Febr. 1854.

4. Elisabeth, født 10 August 1869.

5. Friedrich Wilhelm, født 5 April 1871.

4 1.

regjerende Fyrstehuse

XX

— H— * 1* —

— H — — H — * 1

— 2 *

10 Octbr. 1873.

Friedrich født Adolph

6.

1876.

Heinrich, født 19 April

7.

Stifmoder:

Enke= Storhertuginde Marie, født Prindsesse af Schwarz=

Januar 1850 Enke efter Stor¬

burg= Rudolstadt, sødt 29 Franz Friedrich

II.

hertug

Friedrich Franz II 's Moder:

Faders, Storhertug

Enke= Storhertuginde Alexandrine født Prindsesse af Preussen, født 23 Febr. 1803, Enke efter Storhertug Paul

Friedrich.

Faders Broder:

Wilhelm (født 5 Marts 1827, død 28 Juli 1879), form. 9 Decbr. 1865 med Alexandrine Prindsesse af

Febr. 1842. Datter:

Preussen, født 1

Charlotte (see Reuß= Schleiz= Köstritz).

Mecklenborg= Strelitz.

Storhertugdømme; er ved Arveforlig af 1755 nøie for¬

bundet med Mecklenborg= Schwerin, og har samme Statsform

om dette. Ratzeburg har en egen stændersk Forfatning (21

Hører til det tydske Rige.

Medlemmer).

2, 929 □Km., 98371 Indv. Hovedstaden Neu= Strelitz 9, 366 Indv.

født 17 Oct. 1819, Storhertug Friedrich Wilhelm,

1843 med Auguste uacc. 6 Septbr. 1860, form. 28 Juni

Juli 1822. Søn.

Prindsesse af Storbritannien, født 18

født 22 Juli 1848 Adolf Friedrich, Arvestorhertug,

Prindsesse af An¬

form. 17 April 1877 med Elisabeth, halt, født 7 Septbr. 1857. Børn:

Marie, født 8 Mai 1878.

1.

Jutta, født 24 Jan. 1880.

2.

Friedrich, født 17 Juni 1882.

3.

Søn, født 10 Okt. 1888.

4.

Broder

1824, død 20 Juni 1876), form.

+ Georg (født 11 Jan.

arina Mikhailovna, Stor¬

16 Febr. 1851 med Kathe

Børn:

28 August 1827.

født fyrstinde af Rusland

1857.

Helene, født 10 Jan.

1.

2. Georg Alexander, født 6 Juni 1859.

Carl Michael, født 17 Juni 1863.

3.

Monaco.

Fyrstendømme. Uindskrænket arveligt Monarchi. 21 □ Km. med 13, 394 Indv., deraf Hovedstaden Monaco 3, 292.

Fyrst Carlo III, født 8 Dec. 1818, succ. 20 Juni 1856, form. 28 Sept. 1846 med Antoinette, Grevinde af Merode

født 28 Septbr. 1828, død 10 Febr. 1864). Søn:

Alberto, Arveprinds, født 13 Novbr. 1848, form. 21 Septbr. 1869 med Marie, født 10 Decbr. 1850, Datter af Hertugen af Hamilton og Chatellerault, skilte 3 Jan.

1880. Søn:

Luigi, født 12 Juli 1870 Søster:

Florestina, født 22 Octb. 1833, Enke efter Wilhelm, Greve af Würtemberg, Hertug af Urach.

Montenegro.

Fyrstendømme. Fyrsten har næsten uindskrænket, patri¬

archalsk Magt. Et Senat paa 12 Medlemmer, dog væsentlig kun med dømmende Myndighed. Under særlige Forhold ind¬

kaldes Folkeforsamlingen (Skupschtina), hvortil alle voxne Mænd have Adgang.

9030 □ Km. med 236000 Indv., deraf Hovedstaden

Cettinje 1200 Indv.

Fyrst Nicolai l, født 7 Octbr. 1841, succ. 13 August 1860, form. 22 Octbr. 1860 med Milena Vukotic, født

Mai 1847. Børn:

Zorka født 23 Dec. 1864, form. 12 Aug. 1883 med

Peter Alerandrovitch, Prins Kara Georgebitch, født 11 Juli 1844.

(17)

XXII

Udenlandske Magter,

— —2 * — 1— * 1— — — H —

2. Militza, født 26 Juli 1866 3. Anastasia, født 4 Jan. 1868.

4. Danilo Arveprinds, født 29 Juli 1871.

5 Helena, født 8 Jan. 1873.

6.Anna, født 17 August 1874.

7.Mirko, Prindsaf Zeta, født 17 April 1879.

Xenia, født 22 April 1881.

8.

9. Vera, født 22 Februar 1887 Farbroder

1Fyrst Danilo I (født 29 Decbr. 1827, succ. 8 Jan 1852, død 13 August 1860), form. 26 Jan. 1855 med Darinka Kuckvich, født 31 Decbr. 1837. Datter:

Olga, født 23 Mai 1859

Nederlandene.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

mer (Generalstater): 1 ste Kammer best. af 39 mindst 30 aarige Medlemmer, der vælges for 9 Aar af Provindsial¬

stænderne blandt de resp. Provindsers Høistbeskattede, 2 det Kammer af 86 ved direkte Valg for 4 Aar valgte Med¬

lemmer. Høi Valgretscensus. Til Valgbarhed kræves 23, til Valgret 30 Aars Alder.

I Personalunion med Nederlandene staaer Storher¬

tugdømmet Luxemborg, dog med særlig Forfatning under en af Kongen indsat Statholder. Stænderforsamling paa 42 Deputerede valgte ved direkte Valg for 6 Aar samles hvert Aar. Census; 25 Aars Alder baade til Valg¬

ret og Valgbarhed.

Nederlandene udgjøre 33000 □ Km. med 4450, 870 Indv.; Storhertugdømmet Luxemborg udgjør 2587□ Km.

med 213, 283 Indv. De nederlandske Colonier i Asien og Amerika udgjøre et Fladeindhold af c. 1, 980000 □ Km.

med c. 29450000 Indv

Amsterdam 390016 Indv., Rotterdam 193658, Haag 149, 447, Utrecht 81, 398, Groningen 53, 050. — Luxemborg 17, 964.

Kong Willem III, født 19 Febr. 1817, succ. 17 Marts 1849, formælet 1. Gang 18 Juni 1839 med Sophie, Prind¬

sesse af Würtemberg (født 17 Juni 1818, død 3 Juni 1877), 2. Gang 7 Jan. 1879 med Emma, Prindsesse af Waldeck ogPyrmont, født 2 August 1858. Datter:

Willemina, Kronprindsesse, født 31 August 1880.

Søster:

Sophie (see Sachsen= Weimar).

Faders, Kong Vilhelm II 's Broder;

† Frederik (født 28 Febr. 1797, død 8 Septbr. 1881).

Datter:

Maria, født 5 Juli 1841, formælet 18 Juli 1871 med Wilhelm, Fyrste af Wied født 22 August 1845

Den forhen i Nasssau regjerende Linie.

Hertug Adolf, født 24 Juli 1817, succ. 20 August 1839, afsat 20 Sept. 1866, form. 1. Gang 31 Jan. 1844 med Elisabeth Mikhailovna, Storfyrstinde af Rusland (født 26 Mai 1826, død 28 Jan. 1845), 2. Gang 23 Apri 1851 med Adelheid, Prindsesse af Anhalt= Dessau, født 25 Decbr. 1833. Børn:

1.Wilhelm, født 22 April 1852.

2. Hilda (see Baden).

Søskende:

1. Marie, født 29 Jan. 1825, Enke efter Hermann, Fyrste af Wied

Nicolaus, født 20 Septbr. 1832.

2.

Sophie (see Sverig og Norge).

3.

Oldenborg.

Storhertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi.

Eetkammer: Landdag, hvis 34 Medlemmer vælges for 3 Samles hvert 3 Aar. Ingen Aar ved indirekte Valg.

Census; 25 Aars Alder Betingelse baade for Valgret og Valgbarhed. Fyrstendømmerne Lübeck og Birkenfeld have særlige Provindsialraad. Hører til det tydske Rige.

regjerende Fyrstehuse.

XXII

* 1— —

H

6423 □ Km. 341525 Indv.

Hovedstaden Oldenborg21438 Indv.

Storhertug Peter født8 Juli 1827, succ. 27 Febr.

1853, form. 10 Febr 1852 med Elisabeth, Prindsesse af Sachsen= Altenburg født 26 Marts 1826. Sønner:

1. August, Arvestorhertug, født 16 Novbr. 1852, form 18 Febr. 1878 medElisabeth, Prindsesse af Preussen, født 8 Febr. 1857. Datter:

Sophie, født 2Febr. 1879.

2. Georg, født 27 Juni1855.

Søskende Friederike, født 8

1. Juni 1820 form. 15 Aug. 1855

med Maximilian,

Friherre af

Washington, født 2 Aug. 1829

Elimar, født

2. 23 Jan. 1844.

Faders, Storhertug Augusts Brodersøn:

+ Peter (født 26 Aug. 1812, død 14 Mai 1881). Børn:

1. Alexandrasee Rusland).

2. Alexander født 2 Juni 1844, form. 19 Jan. 1868 med EugenieMaximilianovna Romanoffska, Prindsesse

af Leuchtenberg født 1 April 1845.Søn:

Peter, født21 Novbr. 1868.

3.Constantin,født 9 Mai 1850.

Pave.

Leo XIII (Joachim Pecci), født 2 Marts 1810, valgt til Pave 20 Februar 1878.

Portugal.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Repræ¬

sentationen (Cortes) bestaaer af 2 Kamre: Pairskamret bestaaende af 154 af Kongen paa Livstid udnævnte Medlem¬

med ogDeputeretkamret af 173 for 4 Aar valgte Medlemmer

Europæisk Fastland og Øer 92, 075 □ Km. med 4708, 178 Indv. Besiddelser udenfor Europa 1, 825, 220 □ Km. med

4, 98 ,900 Indv.

Hovedstaden Lissabon 243010 Indv., Oporto 105838.

Kong Ludvig I, født 31 Octbr. 1838, succ. 11 Nov.

1861, formælet 6 Oct. 1862 med Maria Pia, Prindsesse

af

Italien, født 16 Octbr. 1847. Sønner:

1. Carl, Kronprinds, Hertug af Braganza, født 28 Sept.

1863, form. 22 Mai 1886 med Amélie, Prindsesse af Orleans, Datter af Greven af Paris, født 28 Septbr.

1865. Søn:

Ludvig, Prins af Beira, Hertug af Barcellos, født 21 Marts 1887.

Alfons, Hertug af

2. Oporto, født 31 Juli 1865.

Søskende:

1.Antonia (see Hohenzollern)

2.August, Hertug af Coimbra, født 4 Nov. 1847.

Morfaders, Keiser Peter I 's Broder;

Miguel (født 26 Octb. 1802, død 14 Nov. 1866), form. 24 Septbr. 1851 med Adelaide, Prindsesse af Løwenstein= Wertheim= Rosenberg, født 3 April 1831. Børn:

1.Maria das Neves (see Spanien).

2. Miguel, født 19 Sept. 1853, form. 17 Nov. 1877 med Elisabeth, Prindsesse af Thurn og Taxis (født 28 Mai 1860, død 7 Febr. 1881). Børn:

1) Miguel, født 22 Sept. 1878.

2) Frants Joseph, født 7 Sept. 1879.

3) Maria Theresia, født 26 Jan. 1881.

3. Maria Theresia (see Østerrig= Ungarn).

Maria Josepha (see Bayern 4

Adelgunde (see Familien Bourbon IV).

5.

6. Maria Anna, født 13 Juli 1861.

7.Maria Antonia (see Familien Bourbon IV).

Preussen.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi.Tokam¬

mersystem: 1 ste Kammer (Herrenhaus) bestaaende af

(18)

2.

3

Udenlandske Magter,

XXIII

de kongelige Prindser, som Kongen kalder dertil, arvelige Med¬

lemmer (Hovederne for den fyrstelige Familie Hohenzollern, de mediatiserede Standesherrer og nogle kongevalgte Adels¬

mænd) og livsvarige Medlemmer, nemlig Indehaverne af Kon¬

geriget Preussens 4 store Landsembeder, Personer, valgte Kraft af særlig kongelig Tillid, og en Deel Medlemmer valgte af Kongen efter Præsentation af vedkommende Corpo¬

rationer (de 3 evangeliste Domstifter, Universiteterne visse adelige Slægter og Jordegodsbesiddere samt enkelte Byer) og 2 det Kammer (Haus der Abgeordneten) be¬

staaende af 432 af Folket for 3 Aar valgte Medlemmer.

Valgene ere indirekte, idet Vælgerne deles i 3 Klasser hvoraf hver repræsenterer ⅓ af den samlede Skatteydelse, og hver Klasse vælger lige mange Valgmænd. Ingen Census.

GTil Valgret kræves 24 Aars, til Valgbarhed 30 Aars Alder. Kamrene samles hvert Aar. Præsidialstillingi det tydske Rige, see dette.

Preussen udgjør 348, 354 □ Km. med 28, 318, 470 Indv Berlin 1315, 287, Breslau 299640, Köln 161, 260 Frankfurt am Main 154, 504, Magdeburg 143471, Königs¬

berg 151, 157, Hannover 139, 330, Danzig 114822, Altona 104 ,719, Barmen 103, 165, Stettin 99550.

Den kongelige Linie af Huset Hohenzollern.

Preussen Wilhelm II, tysk Keiser og Konge af

født 27 Jan. 1859, succederede 15 Juni 1888 formælet 27 Febr. 1881 med Auguste Victoria,

Prindsesse a

Slesvig= Holsten= Sønderborg= Augustenborg, født 22 Octbr 1858. Sønner

Kronprinds, født 6 Mai 1882.

1. Wilhelm,

Friedrich, født 7 Juli 1883.C 2.

3. Adalbert, født 14 Juli 1884.

August, født 29 Jan. 1887.

4.

5. Oscar, født 22 Juli 1888.

Søskende:

1. Charlotte (see Sachsen= Meiningen).

Heinrich, født 14 Aug. 1862, form. 24 Mai 1888 2.

med Irene, Prindsesse af Hessen, født 11 Juli 1866 Victoria, født 12 April 1866.

3.

Sophie, født 14 Juni 1870.

4.

5. Margarethe, født 22 April 1872.

Moder

Enkekeiserinde og Enkedronning Victoria, født Prind¬

sesse af Storbritannien ogIrland, født 21 Nov. 1840, Friederich III.

Enke efter Keiser og Konge Faders Søster:

Luise (see Baden

Faders Moder:

Enkekeiserinde og Enkedronning Augusta, født Prind¬

født11

sesse af Sachsen= Weimar. Juni 1811, Enke efter Keiser og Konge Wilhelm I 9 Marts 1888.

Farfaders Søskende:

1.

† Carl (født 29 Juni 1801, død 21 Januar 1883).

Børn

1) † Friedrich Carl (født 20 Marts 1828,“ død 16 Juni 1885), form. 29 Novb. 1854 med Marie, Prindsesse

Anhalt, født 14 Sept. 1837.

af Børn:

Elisabeth (see Oldenborg) (1

Luise Margarethe (see Storbritannien og

(2)

Irland).

(3) Friederich Leopold, født 14 Novbr. 1865.

2)

Luise (see Hessen= Philippsthal= Barchfeld).

3)

Anna (see foran, Dronningen af Danmarks Søskende).

Alexandrine (see Mecklenborg= Schwerin)

Albrecht (født 4 Octbr. 1809, død 14 Octbr. 1872). Børn:

1) Albrecht, født 8 Mai 1837,Regent i Brunsvig (see Brunsvig), form. 19 April 1873 med Marie Prindsesse af Sachsen= Altenburg, født 2 August 1854.

Sønner:

Friedrich Heinrich, født 15 Juli 1874.

(1)

(2) Joachim Albrecht, født 27 Septb. 1876.

3) Friederich Wilhelm, født 12 Juli 1880.

2) Alexandrine (see Mecklenborg= Schwerin).

2

3

1

2

2

regjerende Fyrstehuse.

XXIV

Farfaders Farbroder Ludwigs Søn Friedrichs Sønner:

Alexander, født 21 Juni 1820.

Georg, født 12 Febr. 1826.

Farfaders Farbroder Wilhelms Datter:

Marie (see Bayern).

Den fyrstelige Linie af Huset Hohenzollern.

Leopold, Fyrste af Hohenzollern, født 22 Sept. 1835, succ. 2 Juni 1885, form. 12 Sept. 1861 med Antonia

Infantinde af Portugal, født 17 Febr. 1845. Sønner:

Wilhelm, født 7 Marts 1864.

1.

2 Ferdinand, født 24 August 1865.

3. Carl Anton, født 1 Sept. 1868.

Søskende.

Carl (see Rumænien

Friedrich, født 25 Juni 1843, form. 21 Juni 1879 med Luise, Prindsesse af Thurn og Taxis, født 1Juni 1859.

Maria (see Belgien) Moder:

Enkefyrstinde Josephine, født Prindsesse af Baden, født 21 October 1813, Enke efter Carl Anton, Fyrste af Hohenzollern.

Faders Stifmoder:

Enkefyrstinde Catharine, født Prindsesse af Hohenlohe¬

Waldenburg= Schillingsfürst, født 19 Jan. 1817, Enke efter Fyrste af Hohenzollern= Sigmaringen.

Carl,

Reuß.

Fyrstendømmer. Constitutionelle arvelige Monarchier.

Høre til det tydske Rige

I.Ældre Linie (Reuß= Greiz).

Landdag paa 12 Medlemmer, hvoraf 3 vælges af Fyr¬

ten, af Besidderne af Riddergodserne, 3 af Byerne, 4 af Landetved indirekte Valg, alt paa 6 Aar.

Størrelse 316 □ Km. med 55, 904 Indv. Hovedstaden Greiz 17288 Indv.

Fyrst Heinrich XXII, født 28 Marts 1846, succ.

8 Novbr. 1859, form. 8 Octbr. 1872 med Ida, Prindsesse født 28 Juli 1852. Børn:

Schaumburg= Lippe af

Heinrich XXIVArveprinds, født 20 Marts 1878.

1.

2. Emma, født 17. Jan. 1881.

3 Marie, født 26 Marts 1882.

Caroline, født 13 Juli 1884.

4.

5. Hermine, født 17 Decbr. 1887.

Søstre:

Hermine født 25 Decbr. 1840 formælet 29 April 1.

1862 med Hugo Prinds af Schönburg= Walden=

burg, født 29 Aug. 1822

Marie, født 19 Marts 1855, formælet 20 Juli 1875 med Friederich, Greve af Isenburg= Meerholz,

født 10 Aug. 1847.

II. Yngre Linie (Reuß= Schleiz).

Repræsentationen bestaaer af 16 Deputerede, hvoraf 12 vælges ved almindelige, direkte Valg, 3 af de Høistbeskattede, paa 3 Aar.

Størrelse 825 □ Km. med 110598 Indv. Hovedstaden Gera 34, 152 Indv.

Fyrst Heinrich XIV født 28 Mai 1832, succ. 14

Juli 1867, form. 6 Febr. 1858 med Agnes, Hertuginde af Würtemberg, født 13 Octbr. 1835, død 10 Juli 1886 Børn:

Heinrich XXVII Arveprinds født 10 Novbr. 1858, 1.

form. 11 November 1884 med Elise, Prindsesse af Hohenlohe= Langenburg, født 4 Septbr. 1864

Elisabeth, født 27 de Octbr. 1859, form. 17 Novbr.

2.

1887 med Hermann, Prinds af Solms= Braun¬

fels, født 8 Oktober 1845.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

(Jens Peter Adolph Madsen, Grosserer, Christine Marie Fred. Johan Frederik Vilhelm Holm f. Johanne Frederikke Vilhelmine Holm f. Johan Frederik Vilhelm Holm f.. Bindseil,

Baumgarten, Hans Christian Peter Heinrich: Født 10... Femmer, ingen

Pedersen Jens Peter Petersen Jens Jensen Poulsen Poul

Petersen 2,68 Jens Peter Petersen 2,81 Marie Antoinette Petersen 2,68 Caroline Petersen 2,81 Jens Jensen Poulsen 2,81 Husbest... Margrethe Petersen 2,81

Schou, Cathrine Jensine Georgine 16 Schou, Jens Henrik Dankwart 16 Schou, Johan Carl Frederik 16 Schousboe, Laurentia Christine 58 Schousboe-Jensen, Johannes 58 Schovsbo,

Peter Heinrich Vilhelm Koch, Adjutant, Harald Carl Gustav Gunnersen Harboe, Christian Peter Martin Hansen, Johan Frederik Emanuel Lowsen, Hans Corfixen Lau¬.. Otto Lindegaard

Hansen Andreas Petersen Have Peter Henriksen Maren Jacobsen Anders Jensen Ane Kristine Jensen Ane Marie Jensen Jens Jensen Karen Jensen Lene K.. Jensen Anna Jepsen

Mortensen, Julius Peter, Jensen, Jens Peter, Kloster, Christen Pedersen, Frederiksen,Frederik Andreas, Nielsen, Rasmus, (S.Sv.T.), Jensen, Niels Christian, Christensen, Anders,