• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
376
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

FORTEGNELSE

OVER

STUDENTERNE FRA AARET 1916.

UDGIVET PAA

FORANSTALTNING AF UNDERVISNINGSMINISTERIET

AF

GAI HEGERMANN-LINDENCRONE,

ASSISTENT I MINISTERIET.

KØBENHAVN

I KOMMISSION HOSTH. LINDS EFTERFØLGERS FORLAG(HANS FRANDSEN)

CENTRALTRYKKERIET

1916

(3)

Til Studentereksamen Sommeren 1916 indstillede sig ialt 964 stude- rende, hvoraf 888 bestod, nemlig:

Som Skoledisciple 759, deraf ved højere Almenskoler i Kongeriget:

735, ved Reykjavik højere Almenskole: 24. Som Privatister 129, deraf 125 indstillede for Eksamenskommissionen og 4 ved Reykjavik Skole.

Af Skoledisciplene i Kongeriget har 52 taget Studentereksamen efter den klassisk-sproglige, 396 efter den nysproglige og 287 efter den mate­

matisk-naturvidenskabelige Linie.

Indenfor Privatister, indstillede for Eksamenskommissionen, er de tilsvarende Tal: 10, 64 og 51.

Af de 888 Studenter er 173 Kvinder, 150 dimiterede fra Skolerne i Kongeriget (4 efter den klassisk-sproglige Linie, 126 efter den nysprog­

lige og 20 efter den matematisk-naturvidenskabelige), 5 dimiterede som Elever fra Reykjavik Skole og 18 Privatister, indstillede for Eksamens­

kommissionen (12 efter den nysproglige og 6 efter den matematisk-natur­

videnskabelige Linie).

Ekstraordinær Studentereksamen er i Januar Maaned 1916 bestaaet af ialt 9 studerende: Af disse var 3 Skoledisciple (2 efter den nysprog­

lige og 1 efter den matematisk-nnturvidenskabelige Linie) og 6 Priva­

tister (1 efter den klassisk-sproglige Linie, 2 efter den nysproglige og 3 efter den matematisk-naturvidenskabelige). — Blandt de her omhandlede Eksaminander var 2 Kvinder (1 Skolediscipel og 1 Privatist, begge til­

hørende den matematisk-naturvidenskabelige Linie).

(4)

Oversigt over Studentereksamen 1916.

Skole eller Dimissor.

Bestaaet Eksamen.

Ikke bestaaet eller forladt

Eksamen.

Den klassisk­

sproglige Linie.

Den nysprog­

lige Linie.

Den matemat. -

naturv. Linie. lait.

A. Dimitterede fra Skolerne.

Aalborg Katedralskole... 2 18 8 28

Aarhus Katedralskole... 2 11 8 21 >

H. Adlers Fællesskole... > 4 2 6 >

St. Andreas Kollegium... 2 > 3 5 1

Birkerød Kostskole... » 2 4 6 >

Borgerdvdskolen i Helgolandsgade... > 8 3 11 >

Borgerdyd skolen i København... » 9 9 18 1

Efterslægtselskabets Skole... > 13 10 23 1

L. Engelhardts højere Almenskole... > 5 > 5 >

Esbjerg Gymnasium... » 17 » 17

Fredericia høiere Almenskole... ... » 9 > 9 1

Frederiksberg Gymnasium... » 17 17 34

Frederiksborg Statsskole... > 7 5 12 5>

Hass’ Skole... > 8 5 13 >

Hellerup Gymnasium... . .. > 12 5 17 3

Helsingør højere Almenskole... > 2 6 8 >

Herlufsholm Skole... 3 3 3 9 >

Hjørring højere Almenskole... > 9 > 9 >

Horsens Statsskole... 15 5 20 »

Ingrid Jespersens Skole... » 8 4 12 1

Karen Kjærs Skole... > 15 > 15 1

Kolding højere Almenskole... > 17 > 17 >

At overføre... 9 209 97 315 9

4-

(5)

O

Skole eller Dimissor.

Bestaaet Eksamen.

Ikke bestaaet eller forladt

Eksamen.

Den klassisk­

sproglige Linie.

Den nysprog­

lige Linie.

Den matemat.-

naturv. Linie. Ialt.

Overført... 9 209 97 315 9

M. Kruses højere Almenskole... 6 3 9

Th. Langs Skole... > 10 5 15

Henrik Madsens Skole... 9 10 10 20 9

Marselisborg højere Almenskole... » 8 4 12 9

Metropolitanskolen... 8 11 13 32 Nvkøbing Katedralskole... > 4 12 16

Odense Katedralskole... 8 11 21 40 1 Ordrup Gvmnasium... » 12 11 23

JL

Plockross’ Skole... > 5 10 15

Randers Statsskole... » 18 10 28 7 Ribe Katedralskole... 9 17 26

Roskilde Katedralskole... » 8 12 20 9

Rungsted Kostskole og Gvmnasium... 9 9 3 12 2

Rønne Statsskole... 9 9 4 13

Schneekloths Skole... 9 17 17 34 2

Sorø Skole og Opdragelsesanstalt... 7 12 7 26 1

Svendborg Realskole og Gymnasium... 9 12 9 12 5

Vejle højere Almenskole... 9 4 10 14 i Viborg Katedralskole... 8 9 10 18

JLo L. Wintelers Skole... » 6 6 » N. Zables Skole... » 12 4 16

Østersøgades Gvmnasium... 3 3 7 13 3

52 396 287 735 34 '

Reykjavik højere Almenskole... 24

Ialt... 759 34

(6)

Bestaaet Eksamen.

Skole eller Dimissor. Den klassisk­

sproglige Linie.

Den nysprog­

lige Linie.

Den matemat-.-

naturv. Linie. Ialt.

Ikke bestaaet Eksamen.

B. Privatister, indstillede for Eksamenskommissionen.

I.

a. Fra anerkendte Kursus:

Bogø private Realskoles Kursus...

Døckers Kursus...

Høng Kursus .. . . ...

Marie Jørgensens Kursus...

Lang og Hjorts Kursus...

Lyngby højere Almenskoles Kursus...

Wedels Kursus...

b. Forskellige Dimissorer... 1 10

1 27 5 3 7

>

9 11 63

1 2

>

13 5 5 25 51

1 37 7 3 20 6 14 37 124

1 3

>

>

2

>

1 34 41

C. Privatister, indstillede for Eksamenskommissionen.

II.

(> Modenhedsprøven <.)

Forskellige Dimissorer... » 1 I). Privatister, indstillede ved Reykjavik højere Almenskole...

Dimitterede fra Skolerne...

Privatister...

759 129 888

(7)

Eksamens- og Aarskarakterer

ved

Studentereksamen 1916.

EK betyder den samlede Eksamenskarakter.

AK < xA arsk arakter.

(8)

8

Eksaminandernes Navne.

Fødested, Fødselsaar og

-dag.

Faderens Stilling.

Naar optaget i Skolen og i hviken

Klasse?

1SkriftligDansk.|| MundtligDansk. 1SkriftligEngelsk.|| MundtligEngelsk.

Aalborg Katedralskole.

Den klassisk-sproglige Linie.

Ek Ak Ek Ek Ak Ek

Kinch, Gustav Frederik... Læsø 7„ 97 Afd. Provst. Jan. 15 2 G. 5 6 4 > ; 6 9 Møller, Ella Marie...

Den nysproglige Linie.

K jettrup ”/u 99 Herredsfm. Aug. 13 1 — 4 5 5 > 1 5 »

Carstensen, Svend-Aage Richard... Søndersø 270 98 Læge Aug.09 IM. 5 5 6 5 5 5 Harms, Edith Marie Kjølbv... Aalborg 7, 97 Postekspdt. - 09 1 — 4 4 5 3 5 5 Hvorup, Anna Louise... — **/. 98 Købmand. — 091 — 4 6 5 4 5 5 Jensen, Aage Martin Jacob Charles... København *7, 97 Frugtha ndir. — 091 — 5 6 6 5 6 6 Kjærdal, Rigmor Kirstine Kathrine ... Aalborg 27b 98 Arkitekt. — 091 — 4 4 4 4 5 4 Larsen, Frida Merete...

Lassen, Poul Riis... Gudumholm 7498 Læge. - 091- 4 5 5 4j 5 5 Hjørring 8/1 97 Afd. Brygger. — 081 — 5 5 5 4 5 6 Linde, Jørgen Christian Riegels... Aalborg 7498 Oberstløjtn. - 091 — 5 5 6 4 5 6 Nielsen, Ole... Øksenhede 7.98 Gaardejer. — 131 G. 6 5 6 5 6 6 Pedersen, Aage Birkkjær... Aalborg 90/4 97 Partikulier. - 09 1 M 3 4 n O 5 5 5 Pedersen, Ellen Marie...

Poulsen, Anker...

— 711 97 Afd. Fabrikt. Maj 101 — 4 4 6 2 4 5 Thisted 7597 Købmand. Aug. 13 1 G. 4 5 5 3 5 4 Rosendal, Helga... Aalborg 7„ 97 Købmand. — 12 4M. 5 5 5 3 4 5 Skov, Jens Vilhelm Carl... Gudme ’7., 98 Stationsfst. — 12 4 — 5 5 5 5 5 5 Tu gel, Karen Marie... Aalborg 19/; 98 Direktør. - 091 — 4 5 5 4 5 4 Vuust, Peder Christian...

Wiese, Isabella Brownlee...

K jettrup ’ 7. 98 Gaardejer. — 13 1 G. 5 6 G G G G Aalborg '7b 98 Grosserer. - 09 1 M. 4 5 6; G G 5 Wraae, Jørgen Peter Christian...

Den matem.-naturv. Linie.

Skjørping 78 98 Købmand. — 102 — 5 5 6! p G 6

Albrektsen, Anders Larsen... Sulsted *7« 96 Gaardejer. Aug. 13 1 G. 5 6 6 1 * G » Beck, Gotfred Møller... Borris ”/i, 96 Fhv. G rde jer. - 131- 5 6 6 i > 6 » Colding, Andreas... Krabbesbro 11/, 98 Fhv Propriet. — 09 1 M. 5 5 4 j » 6 >

Cortes, Kaj Ove...

Hjærtholm, Poul... Aalborg '7h 98 Sagfører. - 091- 3 5 4 i * 5 i Hjermitslev 20/, 96 Gaardejer. — 13 1 G. 5 5 5 » 6 » Jonsbak, Valdemar Emil... Arden 273 98 Mejeri hest. - 131- 4 5 5 » 6 » Mørch, Edvard... Aalborg ä7i. 97 Afd. Fabrikt. — 09 1 M. 3 5 5 » 6 >

Schultz, Ellen Kirstine...

Aarhus Katedralskole.

Den klassisk-sproglige Linie.

27897 Afd. Boghldr. April 12 3 — 5 5 6 * 5 »

Krarup-Hansen, Asbjørn...

Vestergaard, Harald...

Den nysproglige Linie.

0. Nykirke 21/)2 96 Provst. Aug. 13 1 G. 5 5 4 >

Aarhus 7, 98 Sagfører. — 09 1 M. 5 6 G » » >

Christensen, Ingvar Anthon... Aarhus *7, 98 Købmand. Aug. 091 M. 4 5 5 4 4 5 Hansen, Hans Aage Nikolaj... Trustrup ‘7„ 97 Bogholder. -- 091 — 5 6 6 5 0 G Kristensen, Ingrid... Korsør *7« 98 Lærer. — 09 1 — 5 5 6 5 5 5 Lindhardt, Valdemar Bent Vincentz .. Aarhus 7o 97 Stiftsprovst. - 09 1 — 5 5 4 5 4 6 Lottrup, Mogens Christian... — ”/s 98 Afd. Fabrikt. — 091 — 2 5 6 4 5 5 Lunddahl, Astrid Johanne Frederikke. — ’7,, 97 Amtslægo. — 09 1 — 4 5 5 4 5 5 Nielsen, Axel Bernhard Asbeck... Framlev 2-’/., 98 Mejeriejer. — 09 1 - - 5 1 5 5 15

i

5 5

(9)

9

ISkriftligTysk.Il MundtligTysk. Fransk. LatinskVersion. MundtligLatin. Græsk. Historie. Geografi ogNaturhistorie. Oldtidskundskab. Naturlære. Fysik medAstronomi. Kemi. SkriftligMatemat. MundtligMatemat. Ordenmedskr.Arb. AntalafKarakterer.| Kvotient. Legemsøvelser. Sang. Sløjdellerandet Legemsarbejde.

Ek Ak Ek Ak Ek Ek Ak Ek AkEk Ak Ek Ak Ek Ak Ek Ak Ek Ak Ek Ak Ek Ek Ak Ek Ak Ak Ak Ak Ek

> > 7 6 6 5 6 6 6 5 5 2 5 » 7 7 5 4 7 7 7 7 7 6 5 6 24 5,25 5 5 7 7

> » » 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 » 7 7 4 4 7 7 7 7 7 4 4 5 24 4)38 » 5 7 7

4 5 5 5 > > 5 5 > » 5 4 5 7 6 6 5 5 7 7 7 7 4 3 5 28 4,89 5 7 7 7

5 5 5 5 » » 5 3 » » 4 5 5 > 6 5 5 5 7 7 7 7 7 4 3 6 28 4rt,G4 7 6 7 7

5 6 5 6 » > 6 6 3 7 5 3 6 » 6 6 6 6 7 7 » 7 7 5 6 6 23 5,32 7 5 7 7

5 6 6 6 » » 6 6 » » 6 6 6 3 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 28 5

J79 7 7 7 7

3 5 5 5 > » 5 5 7 7 4 2 5 7 5 6 5 5 7 7 7 7 7 5 3 6 28 4,50 5 5 7 7

4 5 4 5 > » 5 0 » » 6 5 5 > 6 5 5 4 7 7 7 7 7 5 5 6 28 4 “,3 ß 7 6 7 7

5 5 6 5 » > 0 4 7 7 5 5 5 7 6 6 5 4 7 7 7 7 7 5 6 5 28 5,04 5 7 7 7

6 6 6 6 > > 6 6 » 7 5 5 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 5 6 6 28 5,ßj 6 6 7 7

5 6 6 6 > » 6 5 » 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 » 7 6 6 6 28 ^J79 6 5 7 7

5 5 4 5 > * 5 4 > > 4 2 5 » 5 4 5 4 7 7 7 7 7 3 2 6 28 4 ^>86 6 5 7 7

2 4 5 5 » > 4 3 7 7 4 4 5 » 6 6 5 5 7 7 7 7 7 4 4 6 28 4.82 7 5 7 7

3 4 5 5 4 3 > » 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 5 5 6 28 4)54 6 5 7 7

3 5 5 5 > > 5 5 7 7 6 5 5 7 6 6 5 6 7 7 7 7 7 5 5 6 28 4,89 7 > 7 7

5 5 5 5 7 » 5 5 » > 5 4 6 » 6 5 6 5 7 7 7 7 7 5 6 6 28 5,2l 4 5 7 7

4 5 5 6 » » Ô 3 S » 4 5 5 7 5 4 5 5 7 7 7 7 7 5 5 6 28 4,75 6 7 7 7

6 6 6 6 > 6 6 » » 6 6 6 » 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 28 ^>93 6 5 7 7

5 6 6 5 » > 5 4 7 » 5 3 5 6 6 5 5 7 7 7 7 7 4 4 6 28 5.U 7 5 7 7

5 5 6 6 > > 6 6 » 7 4 4 6 > 6 6 6 6 7 7 7 » 4 6 6 28 ^,50 7 » 7 7

> » 6 6 > » > 7 7 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6 24 5,79 6 7 7 7

> > > 6 6 > > > < 7 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6 24 5,79 7 6 7 7

> » > 6 5 > » » > 5 3 6 6 5 6 7 7 6 5 6 4 5 6 5 6 24 5,29 5 4 7 7

7 > » 3 3 » > > » > 4 5 6 6 5 5 7 7 5 6 5 5 5 5 4 6 24 4)75 6 7 7 7

> » > 5 0 > > > » 7 5 4 6 5 6 6 7 7 5 6 5 5 5 5 0 6 24 *^>29 6 5 7 »

> » » 6 6 > > 7 » 6 6 6 6 5 5 7 7 6 5 6 6 6 6 7 6 24 ^,63 5 5 7 7

» > 6 6 » > » 7 > 6 6 6 5 5 5 7 7 5 5 5 5 2 4 6 6 24 4,96 6 7 7 7

» » » 4 5 » » » » > 6 5 6 5 6 6 7 7 5 6 6 6 3 5 6 5 24 0)17 7 5 7 7

* 5 5 4 5 n

O 5 5 5 5 5 » 5 > 7 7 6 5 7 7 7 » 7 4 5 5 24 4,75 4 5 7 7

> 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 > 6 > 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 5 6 24 5,71 4 5 7 7

6 6 6 5 4 7 5 5 » » 5 > 6 > 5 5 6 5 7 7 7 7 7 5 5 5 28 5,04 4 6 7 7

6 6 6 5 5 » 5 6 > > 5 > 6 » 5 6 6 4 7 7 7 7 7 5 6 6 28 ^,50 5 6 7 7

4 5 5 5 6 » 5 6 > » 4 » 6 > 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 5 5 28 5,2 1 5 6 7 7

5 5 6 5 5 » 5 5 » > 5 > 6 » 5 5 6 3 7 7 7 7 7 1 5 6 5 28 5)07 7 5 7 7

5 5 6 5 5 » 5 5 » > 5 > 5 7 5 5 6 6 7 7 7 7 7 5 6 5 28 4

^,89 5 ; 5 7 >

5 5 5 4 4 s 5 4 » » 5 » 6 7 5 51 6 6 7 7 7 7 1 7 6 6 5 28 4,96 6 . 5 7 7

5 5

i

5 4 5 »

1 !

5 5 > 5 15 » 6 7 5 4 5 5 7 * 7 7 •

1 7 6

1

3 5 28 4,96 5 i »

! i

, 7 1

7

(10)

10

Eksaminandernes Navne.

Fødested, Fødselsaar og

-dag.

Faderens Stilling.

Naar optaget i Skolen og i hvilken

Klasse ?

Petersen, Aage Vester... Aal sø 7* 98 Gaardejer. Aug. 13 1 G.

Smith, Elisabeth ... Fredericia 97 7., 98

Maler. — 12 4M.

Smith, Thora Antonie... Aarhus Sagfører. - 131 G.

Sørensen, Karen Margrethe Hammer.. — 7» 97 Fabrikant. — 09 1M.

Den matem.-naturv. Linie.

Brandt, Søren Axel Jensen... Hasselager ",7 97 Dyrlæge. Aug. 09 1 M.

Enevoldsen, Adrianus van der Sterren. Skovby *73 97 Malermst. — 13 1 G.

Kroyer, Carl...

Larsen, Knud Sten... Kjærte 7» 97 Bogholder. — 08 1 M.

Malling s7,. 98 Forstander. — 13 1 G.

Lunddahl, Ove... Aarhus ’7Û 97 Amtslæge. - 08 1 M.

Løvschall, Aage Christian... Skødstrup '7.2 96 Gæstgiver. - 09 1 — Nordentoft, Iver... Thisted 3% 98 Overlæge. — 09 1 — Pedersen, Jens... Aarhus 72 98 Direktør. — 09 1 -

H. Adlers Fællesskole.

Den nysproglige Linie.

Drachmann, Bodild... København 27o 98 Professor. Okt. 02 Bh.

Gram, Karen... — 23/.o 98 Højesterets­

assessor. Sept. 04 1 U.

Hansen, Hans Edvard Halberg... — •’7, 98 Grosserer. Okt. 03 Bb.

Wandall, Erik Adolph... — ,s/3 98 Overlæge. — 05 1U.

Den matem.-naturv. Linie.

Gormsen, Else Marie... København V298 Skole­

inspektør. Sept. 04 1 U.

Riis, Asa... ”/o 97 Fængsels­

læge. — 04 1 -

St Andreas Kollegium.

Den klassisksproglige Linie.

Engstrøm, Terry...

Larsen, Egede... Sjöbo, S verrig 2/4 97 Charlotten-

Maskinarb. Apr. 11 2 M.

lund ’7* 99 Postbud. Aug. 04 1 U.

Den matem.-naturv. Linie.

Borges, Poul Oskar Johannes... Borreby 27o 98 Godsforvalt. Aug. 09 1M.

Elbo, Max Johannes Melskens... Esbjerg 29/.t 98 Overretssagf. Apr. 06 1 U Olsen, Max William ... Helsingør ■7.0 98 Overbanem. Aug. 10 2 M.

Birkerød Kostskole.

Den nysproglige Linie.

Bøgholm, Karl... København “/7 98 Docent. Aug. 13 1 G.

Gabe, Svend Ebbe Ernst Angel... — 7o96 Ingeniør. Jan.13 1 — Den matem.-naturv. Linie.

Francis, John Gordon... København 7. 97 Smedemst. Aug. 12 1 G.

Lauridsen, Herman Peter... — '/.o 98 Teglværks­

ejer. — 07 4Fb.

Prior, Aage...

Thuesen, Svend Erik Madsen...

Aarhus ’7» 97 Læge. — 14 2 G.

København *7.2 99 Grosserer. | — 06 3Fb.

>14 M

Ek

5 6 5 5 5 4 3 5 4 4 6 5

5 6 6 5

5 4

4 5 5 4 4

5 3 2 4 5 5

44 OQ G G Q ebp TJ G å

44 cn bD G

W

bo 44

CC o bo G K ebp

’S G G g

Ak

5 6 5 5

Ek

6 6 5 6

Ek

5 6 5 4

Ak

5 5 5 5

Ek

6 6 6 6 5

5 5 5 5 5 6 5

6 6 5 6

5 4

4 5 4 4 5

6 5 4 5 5 5

5 5 4 6 5 6 6 4

6 5 5 6

5 4

>

»

»

>

s

6 5 4 5 5 4

»

»

>

»

»

>

»

»

5 5 4 5

>

»

>

>

>

»

6 4

>

>

>

>

»

»

>

>

>

>

5 o 5 5

6 4

»

>

»

»

>

6 4 3 4 5 4

»

>

»

»

»

>*

6 6 6 6

»

>

>

>

>

>

>

6 5 3 4 5 5

(11)

11

SkriftligTysk.

OQ .00 TJ S S

Fransk. LatinskVersion.

0 3 bp

H

g §

Græsk. Historie. Geografi ogNaturhistorie,i Oldtidskundskab. Naturlære. Fysik medAstronomi. Kemi. SkriftligMatemat. 03a

.bO 4->

”O Ö 1

Ordenmedskr.Arb. AntalafKarakterer. Kvotient. Legemsøvelser.| Sang. J Sløjdellerandet Legemsarbejde.

Ak 5

Ak 6

Ek 6

Ak 5

Ek 5

Ek I

>

Ak 6

Ek 6

Ak

<

Ekl

>

Ak 6

Ek Al.

6 Ek

>

Ak 5

Ekl 5

Ak 6

Ek 6

Ak

» Ek

>

Ak

>

Ak

» Ek

» Ak 5

Ek 6

Ak

5 28 5,43 Ak

4 Ak

5 Ak

>

Ek

» 6 5 6 5 5 > 5 6 > > 5 > 6 » 4 6 6 6 » > > > > 5 6 5 28 5,57 5 6 > >

5 5 6 6 6 > 5 6 > > 5 6 > 6 6 6 6 > > » > > 6 5 5 28 5,43 > 6 > >

6 5 5 5 5 > 5 5 > » 5 » 5 » 5 5 5 5 » > » > > 4 5 5 28 5,04 > > > >

> 5 5 5 5 » > > » 4 > 5 6 4 4 » > 5 5 5 6 4 5 6 5 24 4,g8 5 > »

» 4 4 4 4 > » » 4 » 5 6 4 6 2 » 5 3 5 3 4 5 4 5 24 4. *)42 5 6 > >

> 5 5 4 5 » > > •» » 5 » 6 6 5 5 > > 5 6 6 6 5 6 6 5 24 5)04 > » > >

> 6 5 5 5 > » » » > 5 > 6 6 5 6 > > 5 6 6 6 6 6 > 5 24 5)50 5 > » >

> 5 5 4 5 > > » > > 4 > 6 6 5 3 > > 6 6 5 5 5 5 4 5 24 4,83 5 > » »

» 5 5 5 5 > » > > > 5 > 5 5 5 6 > > 5 6 5 5 4 5 3 6 24 4,96 6 » » >

» 6 5 5 5 » > » » > 6 > 6 6 5 6 > > 6 6 5 6 5 5 6 5 24 5)58 5 > > >

» 5 5 4 4 > > > » > 5 > 5 5 5 4 > > 5 5 5 6 5 5 4 6 24 4)92 6 > > >

4 5 5 5 5 > 5 > > > 6 6 6 > 6 6 6 6 > > > > > 6 6 5 28 5)39 4 > >

5 4 6 5 6 > 6 » > > 6 5 6 > 5 6 5 5 > > > > 6 6 4 28 5)39 4 > > >

3 4 6 4 4 > 5 > > > 6 6 5 5 5 5 6 > > » > > 5 6 5 28 4,90 6 » > >

4 5 6 5 5 » 5 > » » 6 6 6 > 6 5 6 6 > > > > » 6 6 4 28 5)32 5 > » »

> > » 6 6 > » > » > 5 5 5 6 5 5 > » 5 5 5 6 6 6 6 6 24 5)50 3 > > >

« > n O 4 > > 7> » 5 4 5 5 3 5 > > 4 5 4 5 5 4 5 4 24 4)29 > > > >

» 5 5 6 6 3 5 5 4 3 4 2 5 3 > 5 » > * > > » 4 4 5 24 4,29 5 > > >

> 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 » > 6 > > » > » » 6 5 6 24 5,71 4 > > >

> 4 4 3 4 > > > > » 3 2 4 6 5 5 > » 3 2 3 3 5 g 5 5 24 4)12 5 > > »

> 4 4 4 5 > > > > > 4 4 5 6 5 6 > 3 4 3 4 3 3 3 5 24 4)12 » > > » 5 5 5 6 » > > > > 5 5 5 6 5 6 > » 4 5 4 5 3 4 3 6 24 4,75 6 » >

6 6 6 6 6 » 6 6 » > 6 6 6 6 6 6 6 » > > » » 6 6 5 28 5)80 > > > >

4 4 5 5 5 > 3 4 » > 4 4 5 5 5 6 5 » > » > » > 5 4 5 28 4)40 6 6 » >

> » > 3 2 > > > » > 4 2 5 4 5 4 > » 5 4 5 5 2 4 4 5 24 3,07 5 » >

> ■» » 5 5 » > » > 6 5 6 6 6 6 » » 6 (> 6 6 3 6 G 5 24 ’•’>18 » > >

> » > 5 0 > » > > > 5 5 6 5 6 6 > 5 5 5 3 2 4 5 5 24 4,75 > > > »

» » > 5 5 » » » » > 5 5 6 6 6 5 > > 6 6 5 6 4 6 5 5 24 5,13 > > > >

(12)

Eksaminandernes Navne.

Borgerdydskolen i Helgolandsgade.

Den nysproglige Linie.

Carlsen, Bent Haakon Knud Egil..

Christensen, Immanuel...

Jans, Knud Henrik Christian Jørgensen, Gunnar Sølling ..

Jørgensen, Halfdan Albert Frederik...

Larsen, John Bøgholm...

Lütken, Andreas Joachim...

Sebbelov, Henning

Den matem.-naturv. Linie.

Saxild, Erik...

Smid th, Jørgen Edvard...

Wissen berg, Dines Jørgen Johannes...

Borgerdydskolen i København.

Den nysproglige Linie.

Albeck, Erik...

Andersen, Carl Frederik Gerner . Clausen, Kai Alfred...

Jensen, Kai Lacoppidan...

Nielsen, Knud Steen...

Sandholt, Kai Kristian Frederik Simonsen, Carl Ove

Warburg, Carsten ..

Westergaard, Steffen

Den matem.-naturv. Linie.

Brandt, Carl Lennart...

Hertz, Jørgen...

Køhier, Povl Arne Sibbern...

Lissner, Ove...

Malling, Kai Terpager...

Møller, Hans Axel...

Nielsen, Poul Emil...

Petersen, Ove...

Schon, Oluf...

Efterslægtselskabets Skole.

Deu nysproglige Linie.

Helt, Aage Axel...

Hesselholdt, Aage Emanuel . ...

Hilbert, Carl Aage...

Holm, Eli... ...

12

Fødested, Fødselsaar og

-dag.

Faderens Stilling.

Naar optaget i Skolen og i hvilken

Klasse?

QQ

G c3 P

3

cz?

København

København

København

København København Frdriksberg København

Tübingen, Tyskland

Odense København Frdriksberg København

Charlotten- lund København Frdriksberg København

Ek

27s 98 Kaptajn. Febr.O6 2 U.

*7o 97 Kommune­

lærer. Aug. 13 1 G.

272 98 Urtekræmm. - 13 1 — 31/„ 98 Overretssagf. — 09 1M.

27c 99 Massør. - 13 1 G.

: 7» 97 Forvalter. — 13 1 — 72 98 Sekretær i

Privatbanken Jan. 05 1 Ü.

%98 Fabrikbest. Maj 06 2 — 7s 98 Amtmand. Aug. 04 1 U.

• 27„ 97 Afd. Ingeniør. - 06 3 — 7» 97 Sekretær. — 13 1 G.

7s 98 Grosserer. Aug. 09 1 M.

7J2 97 Told kon troll. — 05 lFb.

’7« 98 Bankdirekt. - 05 2 — 7„98 Departe­

mentschef. — 09 1M.

7o 97 Grosserer. Okt. 113 — 7« 98 Distrikts­

assistent. Aug. 11 3 — 7c 98 Direktør. — 04 lFb.

*’/, 98 Overretssagf. - 11 4M.

76 98 Professor. - 10 2 —

7h Oberstløj tn. Apr. 06 2Fb.

78 98 Direktør. Aug. 09 1 M.

28/7 97 Murermester. — 04 lFb.

”/o 98 Dampskibsf. — 09 1M.

7. 98 Læge. — 04 1 Fb.

’/io 98 Ingeniør. Okt. 05 2 — 72 98 Rentier. Aug. 04 1 — 71S 97 Professor. — 09 1M.

22/7 98 Kaptajn. — 09 1 -

78 99 Assistent. Aug. 13 1 G. -

■7,o 97 Snedker. - - 13 1 — ;

99 Sagfører. - 131—1

7» 97 Skolebetjent. Sept. 13 1 — ‘ 4

5 5

5

5 6 4 3 4

3 5 5 4 4

5 5 5 5 4 4 3 4

5 4 4 6

44

» G S3 p b£)

+5 G

Ak

5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

5 6 5 5 5 4 6 4 6

4 6 4 6 6 5 4 5 3

5 G G G

Ek

5 3 4 5 4 6 4 3 5 4 3

5 6 5 o 5 5 5 4 6

5 6 5 6 4 5 4 6 4

3 5 5 5

44 CQ

'o tUD

C w

44

<Z2

Ek

4 4 4 4 4 5 4 5

»

4 6 5 4 5 5 4 3 5

4 5 5 5

44 'o bb G H .bfl

G G

Ak

5 3

5

5 4 5 4 5 6 4 4

5 6 5

5 6 4 6

4 6 5 5 5 4 5 6 4

5 5 G 5

Ek

6 4 4 4 4

6

5 4 5 2n O

4 6 5 o 5 5 6 3 6

Ü

6 5 6 6 5 4 6 4

4

5 G

4

(13)

13

1SkriftligTysk.|| MundtligTysk. Fransk. LatinskVersion.| i MundtligLatin.

34CQ æ

Historie.. GeografiI ogNaturhistorie.| Oldtidskundskab. i Naturlære. ! Fysiki medAstronomi. Kemi. SkriftligMatemat.i _.i MundtligMatemat.| Ordenmedskr.Arb.I AntalafKarakterer.11 Kvotient.| Legemsøvelser,

j

W) a X

SløjdellerandetI

O

’37 Sæ S<D

<Dbf)

Ek Ak Ek Ak Ek Ek AkEkkk Ek Ak Ek Ak Ek Ak Ek Ak Ek AkEk (I A.

li

Ek Ek Ak Ek Ak Ak Ak Ak Ek

6 5 5 5 5 > 5 4 > 5 5 5 4 5 5 5 > 3 > > 3 » 4 5 6 28 4)93 4 3 3 3 3 4 4 4 4 > 4 4 > > 4 3 4 4 4 3 4 > 3 > » » » 4 5 6 28 6 3 3 3 5 5 5 5 5 > 4 5 » 3 5 4 5 3 5 5 5 » > > » 3 3 5 5 5 28 4,61 5 3 3 3 2 5 5 5 4 > 5 4 3 > 5 4 5 6 5 3 5 > » > » 3 3 5 5 6 28 4,54 3 3 » 3 4 5 5 5 5 » 4 4 3 > 5 5 5 5 5 5 5 > > > > 3 3 4 3 0 28 4,89 5 3 3 3

4 5 5 5 4 > 4 3 » » 4 5 5 5 5 5 5 > 3 s » 3 3 4 4 6 28 4,71 4 3 3 3

2 5 5 5 4 > 4 3 > > 5 3 4 5 , 4 4 4 > 3 » » 3 > 3 3 6 28 4,u 5 3 3 3

4 5 5 5 5 > 5 5 3 > 4 4 5 4 0 4 5 > » » 3 3 4 4 6 28 4*,64 3 3 3 3

> > > 5 5 > > » 3 > 5 5 5 5 i 4 6 > > 5 5 5 5 4 5 6 6 24 5,00 3 3 3 3

> > » 4 5 > » > 3 » 5 5 5 5 5 6 > 5 6 5 5 5 5 6 5 24 4 *G7 3 3 3 3

> > > 3 3 > » > 3 > 3 5 4 4 5 4 » > 4 5 4 4 3 4 i

3 5 24 .^,38 4 3 3 3

3 4 5 5 4! t 4 3j 3 > 4 3 4 5 1 6 4 4 > > > >

1 1

3 4 3 6 28 4,21 3 3 3 3

5 G 5 6 5 » 6 5 > » 6 6 6 6 6 G 6 » > » » > 3 5 3 G 28 5,68 G 3 3 3 4 5 5 5 5 » 4 4 > » 5 4 5 5 G 5 5 > > » 3 3 4 3 1 Ö 28 4 *>79 3 » 3 4 6 5 5 5 » 5 4 > 5 5 5 5 0 G 5 Ö » » > i » 11 ’ 3 6 3 G 28 5,01 5 O 3 3 4 5 4 5 5 » 5 51 > 3 |5 5 5 5 6 G 5 > » > » 111 * 3 5 3 5 28 5,01 6 6 3 » 3 4 5 4 0 4 4 > > !5 5 5 5 6 4 5 » > 3 3 3 5 3 4 28 4,61 5 5 3 3 n O 5 4 5 5 > 6 51 >!6 6 6 4 6 4 6 > > 3 3 3 5 3 5 28 4,96 3 3 > 3 2 3 4 4 4 > 4 3 » » 5 5 4 4 5 4 4 » > > > 3 3 0 3 5 28 3,93 5 3 3 3

5 6 6 6 5 » 6 5 3 6 6 6 5 6 6 6 » » 3 3 6 3 G 28 5,75 6 3 3 3

> . > » 4 4 > » » 3 » 4 5 5 6 6 > > > 5 5 6 4 3 5 4 5 24 4 *,63 G 5 3 3

> i > > 5 5 > > > ) 3 ?i6 6 G 6 6 » » > 6 6 6 6 6 6 3 5 24 5,75 4 3 3 3

> ! » >i 4 3 > i 3 » 4 3 0 5 5 > > > 4 5 3 4 2 5 5 5 24 4,29 4 4 3 3

> • » > 1 5 6 > i » » > 5 5 6 5 6 » » 6 6 5 5 6 6 3 5 24 5,46 5 6 3 3

> » > 5 5 » » > 1 3 » 6 6 6 6 6 > » » 6 6 6 0 5 G 6 5 24 5,50 5 3 3 3

» > » 4 4 » » » > » 5 5 Ö 6 6 > > > 5 6 5 5 2 6 G 5 24 4 *,79 6 3 3 3

> > > 4 3 > » > » » 4 4 5 5 6 » > 3 4 5 8 5 2 5 5 5 24 4,29 5 4 » 3

> » > 6 4 » > > 3 > G 5 6 6 6 » 3 ï G 6 6 6 6 6 3 5 24 5,67 6 3 3 3

i > > 4 3 » >

i

» > 4 4 5 6 6 » 3 X* 5 6 6 5 4 6 6 4 24 4*,63 6 6 3 3

3 4 oO 4 4 4 » > 6 5 6 6 4 3 G » > » » > 3 5 5 6 28 4,50 5 5 3 3

4 6 5 6 5 > 6 » 3 > G 6 6 6 5 0 6 > > » 3 3 3 6 5 6 28 5,43 3 5 3 3 5 G Ô G 6 > 6 > » » 6 5 6 6 6 5 6 » > » 3 3 3 6 6 6 28 5,71 3 3 3 3 3 6 6 5 5 > 5 > 3 > 5 4 6 6 5 4 6 > » » 3 3 3 6 61 6 28 5,07 5 6 3 3

(14)

Eksaminandernes Navne.

Jørgensen, Aage...

Kjersgaard, Eiler Bruno Søren Nissen.

Knutzen, Per Thor Brockdorff...

Maagaard, Jens Axel Louis Tange ....

Rasmussen, Jens Carlo Erhard...

Rosenberg, Kai...

Schlütter, Harald Jørgen Christian ....

Sørensen, Hans Corfitz...

Tørning, Kjeld...

Den matem.-naturv. Linie.

Engelhardt, Poul...

Høeberg, Ove...

Kiærulff, Helge...

Krause, Harald Bertel Braszel...

Maare, Hans Christian Charles Con­

stantin Hansen...

Oxholt-Hove, Hemming...

Pedersen, Jens Juhl...

Ravn, Johannes André Bernhard...

Rønnow, Svend Aage...

Schiellerup, Carl Christian Frederik...

L. Engelhardts højere Almenskole.

Den nysproglige Linie.

Holst, Nina Elise...

Kyhl, Elisabeth...

Lund, Ellen Margrethe...

Olsen, Severine Marie...

Weber-Sørensen, Betty Antonie...

Esbjerg Gymnasium.

Den nysproglige Linie.

Clausen, Gudrun...

Esmann, Ebba...

Esmann, Georg...

Gregersen, Niels Jessen...

Hansen, Peder Marinus...

Hansen, Peter Tobiassen...

Jakobsen, Helga...

Jæger, Poul...

Jørgensen, Karen Lilly Ohristianna ...

Larsen, Hans Herluf...

Mortensen, Anna Marie Nielsine...

Oldager, Gerda...

Riis, Anna Frederikke Amalie...

14

Fødested, Fødselsaar og

-dag.

Frdrikshavn '/9 97 København 2G/n 98 Odense 22/4 97 København 7,9 97

2%

u/4 98 7h 99

- 27c 99

København 7, 98

■27// G 98

— 7; 98

1 5 / ' 498

_ 20/.7 98

2l/'W/li 99

15//o 97

Ørum ,77 97

København 7.t 99 Flovlev 1 /a 97

København f76 96 19/7 96 Rudsvedby 10/10 97 København 24/3 98 Køge n/8 96

Esbjerg Viborg Aarhus Spangsberg

Randbøl Holsted Esbjerg

7,. 98 Landskrona 1,/'s 98 Middelfart 1:’/7 98 Gammelbv 4/4 97 Varde " 27/2 98 Esbjerg 27/l2 97

Faderens Stilling.

Naar optaget i Skolen og i hvilken

Klasse?

SkriftligDansk. MundtligDansk. SkriftligEngelsk.I MundtligEngelsk.

Menigheds­

forstander. Aug. 13 1 G.

Ek

5

Ak

6

Ek

5

Ek

5

Ak

6

Ek

5 Grosserer. - 09 1 M. 6 6 6 5 6 6 Inspektør. Febr. 14 1 G. 5 5 4 4 5 3 Sagfører. Aug. 09 1 M. 4 5 4 3 4 n O Vognmand. — 13 1 G 5 6 5 6 6 5 Komponist. — 09 IM. 5 5 4 4 5 4 Overpostbud. - 13 1 G. 5 6 5 5 6 5

Ministerial-

bud. Maj 06 2 U. 4 6 3 5 5 4 Kommune

lærer. Sept. 07 4 — 5 6 5 5 6 6 Inspektør. Aug. 09 1 M. 4 5 4 » 5 5

Kammer

musikus. - 09 1 — 5 5 5 > 5 4 Afd. Bank­

fuldmægtig. - 15 3 G. 6 6 5 > 6 5 Kunstmaler. - 14 2 — 5 6 6 » 6 6 Afd. Faktor. - 08 5 U. 4 5 4 > 4 3 Cand, pharm. — 12 2M. 5 6 4 > 5 5 Købmand. - 13 1 G. 4 5 4 > 5 5 Afd. Sogne­

præst. - 11 3M. 5 6 5 » 5 5

Sned kennst. Sept. 04 1 U. 4 5 5 x> 6 6 Afd. Dyrlæge. Aug. 12 1 G. 3 4 5 > 4 4

Grosserer. Aug. 14 2 G. 5 6 6 6 6 6 Isenkræmm. - 09 7 KI. 4 5 4 3 5 5 Ingeniør. - 09 7 — 4 5 3 5 6 6 Vognmand. - 13 1 G. 3 5 4 4 4 5

Etatsraad. - 03 1 KI. 5

i5 5 5 6 6

Arkitekt. Aug. 06 3 Eb.

I

4 5 5 5 5 5 Herred sfgd. - 12 1 G. 4 5 6 4 5 4 Bankdirekt. - 04 lFb. 5 4 6 4 5 4 Gaardejer. - 11 3M. 5 5 5 5 5 5 Maskinarb. - 13 1 G. 6 6 6 4 5 6

Husejer. - 14 2 - 6 6 5 3 5 5

Kommune­

lærer. - 13 1 — 6 6 6 5 6 6

Sagfører. — 13 1 — 5 6 5 5 5 6 Farvermst. — 13 1 — 6 6 6 6 6 6 Overlærer. — 13 1 — 4 5 5 4 4 4 Gaardejer. - 13 1 — 3 4 4 4 5 4 Sagfører. — 13 1 - 5 5 6 5 5 5 Malermester. Nov. 13 1 — 5 4 5 4 5 5

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

(Andreas Petersen, Bødker, Marie Elisabeth Poulsen). Carl Ludvig Müller db. Anna Petrine Henriette Müller f. Helene Lisbeth Müller db. Karen Marie Cæcilia Müller, g. Johan

Carl Hendrik Andreas Bjerregaard, Frederik Christian Peschardt, Johan Heinrich Petersen, Jens Jensen Grundahl. Anders Peter Thorvald

Marie Sophie Frederikke Hansen 38 år, f» Svendborg, Væver, søn af Anne Sofie og Jens Peter Hansen g.m. Oure, Former hos Carl Ax

Ellen Margrethe Bach Jensen (Blik- kenslagermester Hans Peter Christian J. og Johanne Marie Cathrine Bach).. Kunay, Niclas (Kongsbonde Hans Kristoffer

(Jens Peter Adolph Madsen, Grosserer, Christine Marie Fred. Johan Frederik Vilhelm Holm f. Johanne Frederikke Vilhelmine Holm f. Johan Frederik Vilhelm Holm f.. Bindseil,

af Skomager Jens Peter Jensen og Hustru Karen Marie J.. af

Pedersen Jens Peter Petersen Jens Jensen Poulsen Poul

Petersen 2,68 Jens Peter Petersen 2,81 Marie Antoinette Petersen 2,68 Caroline Petersen 2,81 Jens Jensen Poulsen 2,81 Husbest... Margrethe Petersen 2,81