• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

STAMTAVLE

OVER

JENS BERTELSEN BRUUN s EFTERKOMMERE

UDARBEJDET AF H. C. BRUUN

VEJLE

SCHWEITZERS BOGTRYKKERI

1909

(3)

D

en foreliggende Stamtavle er udarbejdet paa Orundlag af en Del af Kaptajn C. F. Bruun samlede Oplysninger, hvis Rigtighed det ikke har været muligt i alle Enkeltheder at kontrollere. Efter en Familietradition skal Slægten i sin Tid være indvandret fra Polen, men naar dette skal være sket, vides ikke. For at faa Oplysninger om Stamfaderen, Jens Bertelsen Bruun, og hans Fader, Johan Bertel Bruun, er Undersøgelse foretaget i forskjellige Arkiver og Kirkebøger, uden at det har været muligt at oplyse mere end anført.

Ligeledes har alle Efterforskninger om den til Rusland ud­

vandrede Oren afSlægten, Cathrina Bruun, gift med von Haven, været forgjæves. Trods al anvendt Umage, tør jeg ikke inde- staa for, at ikke flere Fejl ere indløbne. Jeg vil sætte Pris paa, at Familiens Medlemmer vil meddele mig mulige Uover­

ensstemmelser og navnlig fremtidige Forandringer ved Fødsel, Giftermaal og Dødsfald m. v., der kan have Betydning ved Revision af Stamtavlen.

Familiens Medlemmer vil jeg bringe min Tak for deres Bidrag, ligesom jeg ogsaa retter en Tak til Bestyrelsen for Konsistorialraad Lambert Daniel Bruuns Familielegat for Under­

støttelse til Stamtavlens Udgivelse.

Vejle, i Maj 1909.

H. C. BRUUN.

(4)

Jens Bertelsen Bruun

(Søn af Johan BertelBruun, som skal have levet fra c. 1670 til c. 1730 og formentlig har været Landmand paa Sjælland) er født 1705; han har vistnok været Forpagter eller Bestyrer paa den Postmester Johan Jørgen Lassen tilhørende Ejendom Holtegaard i Søllerød Sogn. Paa Auktion 4. Marts 1754 over Avlingen af Bonderupgaard, Tostrup Sogn, tilhørende Gehejme- raad von Holstein, forpagtede B. Gaarden i 3 Aar fra 1. Maj

1754 til 1. Maj 1757. B. skal have været en meget kyndig Landmand, og efter en Familietradition skal han under en Ildebrand have forløftet sig paa en tung Kiste med Sølvtøj og Penge og døde pludselig; han blev g. Juni 1759 begravet paa Uggerløse Kirkegaard. Den 30. November 1759 afholdtes i Tostrup Mølle Auktion over Boets Efterladenskaber; der efter­ lodes meget lidt til Børnene, hvis Forsørgelse maatte foran­ staltes af Fadderne. - B. var 2 Gange gift, 1. Gang med Dorthea Lassen (sandsynligvis i Slægt med ovennævnte Johan Jørgen Lassen af Holtegaard), f. c. 1710, j* 1756; 2. Gang

med Anna Kirstine..., f. 1723, begravet 20. Oktober 1758 paa Uggerløse Kirkegaard. 6 Børn (I-VI).

1.

Maria Barbara Jensdatter Bruun,

f. c. 1742, konfirmeret 1757 i Uggerløse Kirke, f (?).

li.

Elisabeth Bruun,

f. 1751, f 1831. Ugift.

III.

Cathrina Bruun,

f. 1752, f i St Petersborg, gift med . . . von Haven, som indkaldtes til St. Petersborg for at anlægge en Fløjelsfabrik. Der efterlodes flere Børn, hvoraf 2 vare Officerer i Armeen i Kurland.

IV.

Johan Jørgen Bruun,

født 1753, f 6. September 1791, bisat i Petri Kirke. B. stod i Lære hos Franz H.

Vogel fra Mikkelsdag 1767 til 1774, fra 4. December 1781

(5)

indskreven som Kjøbmand i Silke- og Klædekræmmerlavet, fik Borgerskab som saadan 2. Januar 1782 og drev Handel i Børsen Nr. 1 i Kjøbenhavn; gift 17. December 1783 med Else Margrethe Henrichsen, f. c. 1763, f 1. Decem­ ber 1829 (Datter af Brygger Johan Christan Henrichsen og Cathrina Fincke). Hun fortsatte Mandens Handel og lejede 1815 af det kgl. Finanskollegium Bod Nr. 3 b paa Børsen for en aarlig Leje af 40 Rdl. 4 Børn (a 1 - a 4).

a 1. Johan Christian Bruun, f. 1785, døbt 29. November i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, f 1806. Styrmand paa Østasiatisk Kompagnis Skibe.

a 2. Anne Kirstine Bruun, f. 11.Juni 1787, døbt 30. Juni i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, f sammesteds 5.

Januar 1864; deltog sammen med Moderen i Klæde­ handelen i Børsen. Ugift. Tilbragte sine sidste Aar hos Frøken Sophie Ove i Kjøbenhavn.

a 3. Cathrine Elisabeth Bruun, f. 20. Februar 1790 i Kjøbenhavn, f sammesteds 7. Marts 1820. Ugift.

a 4. Johan Jørgen Bruun, f. 26. Februar 1792 i Kjøben­ havn, f sammesteds 31. Januar 1868; 1810 overtallig Kancellist i Generalstabens Bureau, 1811 Kancelli­ sekretær, s. A. virkelig Kancellist, 1813 Krigsassessor, 1823 Krigsraad, 1831 Fuldmægtig, 1832 Justitsraad, 1836 R*, 1835 Expeditionssekretær, 1838 Etatsraad, Kontorchef, afskediget 1843. B. blev 25. Marts 1812 efter kgl. Bevilling af 20. Marts s. A. af Præsten i Taarnby, Hr. Bruun, hjemmeviet til Johanne Margre­

the Brünniche, f. 1792, f 22. Juni i860 (Datter af Kancelliraad, Historie- og Portrætmaler Peder Briin- niche og Inger Karoline Egerod). 3 Børn (bi-b3).

bi. Frantz Christoffer Bruun, f. 26. November 1812 i Kjøbenhavn, f sammesteds 11. Januar 1882.

1830 Student, 1835 Cand. jur., 1836 Volontær i Kancelliet, 1839 tillige Auditør i Armeen, 1841 Kancellist i Kancelliet, 1847 Fuldmægtig, 1848 Departementssekretær og Kontorchef i Kultus­ ministeriet, 1851 Kancelliraad, 1852 Justitsraad, 1854 R*, 1866 Dbmd., tillige 1873 Repræsentant i det almindelige Brandassurancekompagni for Varer og Effekter; 16. Maj 1845 gift med Niko-

(6)

line Elisabeth Redsted, f. 22. April 1823 i Kjø- benhavn, f sammesteds 20. Maj 1870 (Datter af Oberstløjtnant, Udskrivningschef i Aalborg Johan Frederik v. Redsted og Ane Kirstine Bolette Quist).

6 Børn (c 1- c 6).

c 1. Johanne Sofie Bruun, f. 19. April 1847 i Kjøbenhavn. Ugift.

c 2. Polly Margrethe Bruun, f. 21. Marts 1848 i Kjøbenhavn, f sammesteds 18. December

1884. Ugift

c3. Oskar Frederik Bruun, f. 1850 i Kjøben­ havn, f sammesteds som Barn.

c 4. Charlotte Augusta Bruun, f.5. Oktober 1854 paa Frederiksberg, 25. Maj 1877 gift med Bianco Boeck, f. 14. Oktober 1850 paa Stafsjö Kanonstøberi i Sverrig, (Søn af Oberst i Artilleriet P. C. B. Boeck og Zelma Virginia Moberg), 30. Juli 1869 Sekondløjtnant, 1. Maj 1872 Premierløjtnant, 14. December 1875 an­

sat ved Livgarden, 3. April 1882 Kaptajn, 14. Oktober 1895 Oberstløjtnant, 11. Decem­ ber 1901 Oberst og Chef for 8. Regiment i Aarhus, 10. December 1889 til 14. Oktober 1895 Adjudant hos Kong Christian IX, 7.

April 1877 Kammerjunker, 21. Februar 1885 R*, 26. Maj 1892 Dannebrogsmand, 1892 Erindringstegn om Kong Christian IX.s og Dronning Louises Guldbryllup, 1894 Russ.

Stanislausorden 2. Kis., 1896 Lippeske Æres- kors, Kmd. af Sværd-Orden, 1901 Ital. Krone- orden, Russ. St Anna Orden 3. Kis., Port.

Såo Bento d'Aviz Orden 3. Kis., 1890 Kgl.

Preus, røde Ørns Orden 3. Kis., Mecklen- borgske Griforden, Græsk Frelserens Orden 4. Kis., Officer af Æreslegionen, afgaaet fra Hæren 18. September 1907. 6 Børn (d 1 - d 6).

d 1. Peter Christian Bianco Boeck, f. 27.April 1878 i Kjøbenhavn, 1897 Student, 20.

Februar 1904 Cand. jur., Fuldmægtig ved Hjermslev-Gern Herreder og Skander-

(7)

8

borg, i. November 1907 Assistent i Sø- og Handelsretten, 1. April 1908 tillige Assistent i Skattedepartementet, 7. Juni 1905 gift med Ingeborg Bée, f. 22. Marts 1881 i Kjøbenhavn (Datter af Fabrikant Herman Ludvig Rée og Harriet Helene, f. Hechsher). 3 Børn (e 1 -eß).

e 1. Kirstine Ragnhild Bianco Boeck, e 2. Karen Margrethe Bianco Boeck, begge

f. 17. Juni 1906 i Skanderborg.

e 3. Peter Christian Bianco Boeck, f. 12.

December 1907 i Kjøbenhavn.

d 2. Thorvald Boeck, f. 21. Marts 1879 i Kjøbenhavn, f sammesteds 28. Marts1879.

d 3. Frantz Christoffer Bianco Boeck, f. 4.

Oktober 1881 i Kjøbenhavn, 1899Student, 31. Maj 1905 Cand. juris, Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt, 1. Maj 1908 tillige Assistent i Landbrugsministeriet.

d 4. Harriet Ida Nicoline Bianco Boeck, f. 9.

Januar 1884 i Kjøbenhavn, f 8. Januar 1889 i Aarhus.

d 5. Zelma Sofie Margrethe Bianco Boeck, f.

4. Juni 1884 i Kjøbenhavn.

d 6. ChristianeLouise Charlotte Bianco Boeck, f. 2. Januar 1893 i Kjøbenhavn.

c 5. Emilie Francisca Bruun, f. paa Frederiksberg, f som Barn.

c 6. Thorvald Frederik Bruun, f. 11. Marts 1861 paa Frederiksberg, Løjtnant i Artilleriet, tid­ ligere Ejer af Bregningegaard ved Kallund- borg, Politiassistent i Valø Birk, boer i Kjøge, 20. Oktober 1883 gift med Magdalene Augusta Christiansen, f. 5. April 1863 i Kjø­

benhavn (Datter af Viktualiehandler Christian Christiansen og Jørgine Jørgensen). 7 Børn (d i-d7).

d 1. Nikotine Elisabeth Augusta Bruun, f. 8.

Januar 1885 i Bregninge Sogn, Med­

(8)

hjælper paa Grevinde Danners Stiftelse i Jægerspris.

d 2. Frantz Christoffer Bruun, f. 24. Decem­ ber 1885 i Bregninge Sogn, Maskin­ assistent

d 3. Johan Jørgen Bruun, f. 4. Februar 1888 i Bregninge, f 20. Oktober 1889.

d 4. Ida Caroline Bruun, f. 24. Januar 1890 i Bregninge Sogn, f 16. November 1905.

d 5. Johanne Sofie Bruun, f. 19. April 1892 i Bregninge Sogn, f 1. Januar 1895.

d 6. Thorvald Frederik Bruun, f. 1o. Marts 1894 i Bregninge Sogn.

d 7. Peter Eiler Bruun, f. 6. Januar 1896.

b2. En Datter, f. og f 21. November 1818 paa Frederiksberg.

bß. Ida Caroline Bruun, f. 27. Marts 1820 i Kjøben­ havn, f sammesteds 24. April 1898. Ugift.

V.

Lambert Daniel Bruun,

f. 8. Oktober 1755 paa Bonderupgaard, f 24. Februar 1839 i Taarnby, 1769 kon­

firmeret i Stenmagle, blev af Degn Thomas Madsen Neer- gaard, som med faderlig Kjærlighed tog sig af hans Op­

dragelse, sat i Slagelse lærdeSkole, 1775 Student, ernærede sig ved Informationer, 1781 Cand, theol, 24. September

1784 Præst i Buddum og Udbye, 27. Juli 1785 Præst ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, ejede en lille Gaard i Kannikkestræde; efter 6 Aars Forløb ansøgte B.om Tilladelse til at bytte Embedet med Præsten Paludan for at komme paa Landet, og 23. Maj 1791 blev han kaldet til Sogne­ præst i Taarnby paa Amager, 24. September 1834 fejrede B. sit Embedsjubilæum, i hvilken Anledning han udnævn­ tes til Konsistorialraad og modtog af Sognets Beboere en meget stor Sølvpokal, der er i Forf.s Besiddelse. B. var gift 3 Gange, 1. Gang med Regise Elisabeth Sophie Wilgaard af Slagelse, f. 1757, f 17^7 ’ Kjøben­ havn, begravedes 21. August fra Trinitatis Kirke, 2. Gang 16. Maj 1788 gift med Dorthea Marie Mossin, f. 14. September 1765, f 26. Maj 1798 (Datter af Isen­ kræmmer Berthel Mossin), 3. Gang 23. Oktober 1798 gift

(9)

med Anna Margrethe Mackeprang, f. 2. Marts 1781, f 20. December 1831 i Taarnby. 16 Børn (ai-ai6).

a 1. Johanne Bertheline Marie Bruun, døbt 8. Marts 1786 i Trinitatis Kirke, begravet 18. Maj 1786.

a 2. Jens Christian Bruun, døbt 28. August 1787 i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn f 14. Februar 1848 i Varde, 1805 Student, 1815 Cand. juris, Fuldmægtig i det afrikanske Konsulats Direktion, 1820 tillige Underkancellist i Højesterets Justitskontor, Herreds­ foged i Skads Herred, 1829 Cancelliraad, entlediget

1842. Ugift.

a 3. Pauline Regize Bruun, f. 1789 i Kjøbenhavn, begravet 26. Marts 1789, 8 Dage gi., fra Trini­

tatis Kirke.

a 4. Pauline Regize Bruun, f. 20. Juni 1790 i Kjøben­ havn, f 20. Marts 1838, 26. April 1819 gift med Rasmus Ussing, Sognepræst i Uldum og Langskov, f.

9. Juli 1778, f 12. Maj 1861 i Kolding (Søn af Hospitalsforstander i Ribe Niels Ussing og Johanne Lovise Bruun). 5 Børn (b 1 -b 5).

b 1. Johan Daniel Ludvig Ussing, f. 22. April 1820 i Uldum, f 15. Januar 1888 i Ribe, Kjøbmand i Dollerup ved Kolding, 1878 gift med Asminde Birgitte Asmussen, f. 12. November 1847 ’ Flens­

borg, f 1887 i Dollerup. 2 Børn (c 1 c 2).

c 1. Lambert Rasmus Carl Ussing, f. 23. Juli 1880 i Dollerup, f sammesteds 23. April 1887.

c 2. Niels Theodor Christian Ussing, f. 24. De­ cember 1881 i Dollerup, Handelskommis i Chicago.

b 2. Louise Dorthea Margrethe Ussing, f. 16. August 1822 i Uldum, f 21. Marts 1827 sammesteds.

b3. Niels Christian Carl Ussing, f. 7. Juni 1825 i Uldum, Guldsmed i Ribe, 18. November 1862 gift med Eulalia Ussing, f. 11. Marts 1824 i Ribe, t 17. Oktober 1905 sammesteds (Datter af Sned­ ker Peder Ussing og Bolette Kirstine Lund).

b4. Arnold Theodosius Ussing, f. 11 Oktober 1827 i Uldum, f 12. Februar 1907 i Kjøbenhavn,

(10)

Snedkermester sammesteds, 11. Januar 1868 gift med Emma Amalie Vallentin, f. 23. Februar 1843 (Datter af Maskinmester Valentin i Kjøbenhavn og Caroline Birgitte Møller). 3 Børn (c 1 - c 3).

c 1. Clara Pouline Vssing, f. 8. Februar 1869 i Kjøbenhavn. Ugift. Fotograf

c 2. Geo/g Rasmus Ussing, f. 21. Januar 1872 i Kjøbenhavn, 1893 Examinatus juris, 27. Ok­

tober 1898 Sagfører i Kjøbenhavn.

c 3. Sofie Caroline Ussing, f. 4. August 1874 i Kjøbenhavn. Ugift Forstanderinde ved Fin- sens Lysinstitut

b5. Eliceus Christian Emil Ussing, f. 12. August 1831 i Uldum, Grosserer i Kjøbenhavn, 23. Juli 1877 gift med Dagmar Emilie Eugenie Wasmann, f 29. Oktober 1853 i Lyngby (Datter af Skrædder­

mester Carl Ludvig Wasmann, Lyngby, og Niko- line Claudine Petersen). 2 Børn (ci-c2).

c 1. Christian Emil TJssing, f. 3. Maj 1878 i Kjøbenhavn, Grosserer sammesteds.

c 2. Dagmar Elisabeth Ussing, f. 27. Februar 1883 i Kjøbenhavn, ansat ved Statsprøvean­

stalten. Ugift.

a 5. Ane Sophie Bruun, f. 31 Oktober 1791 i Taarnby, f 7. August 1877 i Sæby, 21. April 1826 gift med Bogislaus Mathiasen, f. 16. Januar 1772 i Nyborg, f 23. August 1832, i 1802 Sognepræst i Gudme (Han gift 1. Gang 28. September 1803 med Bolette Marthine Engelbrecht, f. 3. Maj 1773 i Tronhjem, j* 16. Februar 1825). Ingen Børn.

a 6. Berthel Georg Bruun, f. 23 November 1793 i Taarnby, f 6. Maj 1797 sammesteds.

a 7. Carl Friederich Bruun, f. 8. Maj 1796 i Taarnby, t 20. Februar 1892 paa Frederiksberg, 1809 Artilleri­

kadet, 1811 Stykjunker, 1813 SekondløjtnantiArtilleriet, 1816 à la suite, opholdt sig fra Juli 1815 til Novem­ ber 1818 med det iste Auxiliarkorps i Tyskland, Hol­

land, Belgien og Frankrig, 1828 Premierløjtnant, 1830 Karakt. Kaptajn, 1S32 Sekondkaptajn og Batterikom-

(11)

12

mandør, 1833 Regimentskvartermester ved Artilleri­

korpset, 1842 Regnskabsfører ved 1. Artilleri Regiment, 1849 Afsked; ejede Forhaabningsholm; fejrede 1. December 1891 80-Aars Officersjubilæum, R*, 23.

December 1823 gift med Collette Maria Becker, f. 23.

Oktober 1798 i Kjøbenhavn, f 29. Juli 1855 paa Forhaabningsholm (Datter af Etatsraad, Professor, Hofapotheker Gottfried Becker og Nicolette Adriane Burman). 7 Børn (b 1 -b 7).

bi. Nicolette Françoise Bruun, f. 26. Februar 1825 i Kjøbenhavn, f 27. Marts 1879 paa Frederiksberg.

Ugift.

b2. Gottfrid Daniel Carl Bruun, f. 2. Marts 1826 i Kjøbenhavn, 1843 Student, Cand, juris, f 1. Au­ gust 1897 Paa St. Hans Hospital.

b3. Gottfrid Becker Bruun, f. 11. November 1828 i Kjøbenhavn, f 10. Januar 1830.

b4. En Son, dødfødt 30. Juni 1830.

b5. Christian Walther Bruun, f. 9. December 1831 i Kjøbenhavn, f 28. Februar 1906 paa Frederiks­

berg, 1850 Student, 25. Juni 1857 Cand, phil., 1858 Assistent ved det kgl. Bibliothek, 7. April i860 tredje Bibliothekssekretær, 26. April 1861 Underbibliothekar, 20. Marts 1863 Bibliotekar, 14. Juli 1865 Justitsraad, 21. November 1867 Medlem og fra 1882 Forstander for det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, 1871 Medlem af det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem, 24. Maj 1873 Ridder af Nordstjerne Orden, 16. December 1873 R*, 5- Juni 1879 Dr. phil. h. c., 28. Juni 1879 Ridder af St. Olafs Orden, 22. Januar 1886 Dannebrogsmand, 21. Juli 1886 Ridder af Æreslegionen, 14. December 1891 Kommandør II af St. Olafs Orden, 6. Juni 1892 Medlem af det geografiske Selskab i Lisabon, 18.

April 1893 Kommandør II af Dannebrog, 25.

Marts 1898 Medlem af Videnskabernes Selskab i Christiania, historisk Forfatter, 13. Marts 1901 entlediget og 25. April 1901 Kmd af DL, 13.

Oktober 1859 gift med Charlotte Justiniane Bruun,

(12)

13

f. 23. September 1833 paa Ormholt, f 5. Januar 1892 paa Frederiksberg (Datter af Proprietær Hans Christian Bruun til Ormholt og Elisabeth Cathrine Bente Rudolphine Deichmann, se ndf.).

3 Børn (c 1 - c 3).

c 1. Collette Marie Bruun, f. 24. December 1861 i Kjøbenhavn. Ugift.

c 2. Hans Christian Sophus Bruun, f. 5. Maj 1863 i Kjøbenhavn, 1881 Student, 16. Juni 1887 Cand. juris, 1887 Volontær paa Kjøben­ havns Amts nordre Birk, 2. Januar 1888 Fuldmægtig paa Byfogedkontoret i Vejle, 1.

September 1893 Fuldmægtig paa Nørvang- Tørrild Herreders Kontor i Vejle, 29. Maj 1894 gift med Selma Boldsen, f. 13. Maj 1866 i Flade (Datter af Pastor Henrik Car­ sten Boldsen og Marie Louise Budtz). 3 Børn (di-d3).

d i. Kaj Burman Bruun, f. 8. Maj 1895 i Vejle.

d 2. Eva Burman Bruun, f. 24. Oktober1898 sammesteds.

d 3. Eigil Burman Bruun, f. 28. Oktober 1903 sammesteds.

c 3. Elisabeth Cathrina Bruun, f. 10. Maj 1866 i Kjøbenhavn. Ugift.

b6. Valdemar Emil Bruun, f. 29. December 1835 i Kjøbenhavn, f 10. Januar 1872 i Chicago. Koffardi- kaptajn.

b7. Ernst Ludvig Bruun, f. 10. Marts 1838 i Kjø­

benhavn, f 25. Februar 1885 i Solrød, Land­ mand, 1. Oang 16. Februar 1870 gift med Laura Martine Slamberg, | 5. Februar 1872 paa Carlsro, 2. Gang 15. Marts 1873 gift med Birgitte Thom­ sen, f. 27. Juli 1842 i Nakskov, f 4. Januar 1886 i Kjøbenhavn (Datter af Kordegn Johannes Kox Thomsen og Petrea Johansen). 3 Børn (c 1 - c 3).

c 1. Valdemar Johannes Bruun, f. 27. December 1873 i Kjøbenhavn, Bogholder, 8. Oktober

(13)

14

18gg gift med Meria Jensine Larsen, f. 25.

Juli 1872 i Kjøbenhavn (Datter af Assistent i Marinen Daniel Theodor Larsen og Caro­ line Sophie Amalie Meyer). 2 Børn (d 1 - d 2).

d 1. Carl Johannes Bruun, f. 28. Juli igoo i Kjøbenhavn.

d 2. Soend Walther Bruun, f. 17. Oktober igo3 sammesteds.

c2. Laura Nicolette Bruun, f. J1. November 1875 i Kjøbenhavn. Ugift. Hylke Præstegaard.

c 3. Anna, Petrea Bruun, f. 18. Januar 1878 i Kjøbenhavn. 1 go4 Almuelærerindeexamen, igo7 Lærerinde ved Horsens lærde Skole.

Ugift.

a 8. Hans Christian Bruun, f. 24. Januar 1800 i Taarnby, t 13. Oktober 186g paa Ormholt. Ejer af Ormholt 24. Januar 1828 gift med Elisabeth Cathrine Bente Rudolphine Deichmann, f. 21. Januar 1807 i Torslev, t 4. Februar 1876 i Sæby (Datter af Amtsprovst Knud Schott Deichmann og Johanne Finderup). 6 Børn (b i -b 6).

bi. Knud Schott Deichmann Bruun, f. 13. Januar 182g paa Ormholt, f 13. Maj 184g i Fredericia.

b2. Lambert Daniel Bruun, f. 24. Maj 1830 paa Orm­

holt, f sammesteds 21. November igo5. Ejede Tveden, senere Ormholt; 25. November 1862 gift med Marie Elisabeth Aabel, f. 28. Marts 1842 i Sæby (Datter af iMøller Christian Aabel og Marie Nielsine Lund), g Børn (ci-cg).

c 1. Elisabeth Cathrine Benedikte Rudolphine Bruun, f. 27.Marts1864 PaaTveden ; 2g. Okto­

ber 188ggift med Heinrich Friderich Erhardi, f. g.Februar 1857 paaDybvad. Ejeraf Kringel- hede. (Søn af Hans PeterSeverin Erhardi til Kringelhede og Lefina Henriette Honig). 7 Børn (d 1 - d7).

d 1. Marie Elisabeth Erhardi, f. 24. Marts i8gi paa Kringelhede.

(14)

d 2. Hans Peter Severin Erhardi, f. 25. Maj 1893 sammesteds.

d 3. Anna Margrethe Erhardi, f. 27. Sep­ tember 1897 sammesteds, f 14. April

1899.

d 4. Knud Schott Erhardi, f. 22. Oktober 1898 sammesteds.

d 5. Betty Johanne Charlotte Erhardi, f. 13.

April 1901 sammesteds.

d 6. Selma Dorthea Erhardi, f. 28. Februar 1904 sammesteds.

d 7. Elisabeth Cathrine Benedikte Erhardi, f.

3. Januar 1906 sammesteds.

c 2. Hans Christian Aabel Bruun, f. 2. April 1866 paa Tveden. 1892 Exam, juris, 1896 Sagfører i Brønderslev. 15. September 1898 gift med Flora Henriette Petersen, f. 24.

September 1878 i Frederikshavn (Datter af Bundtmager Lars Peter Petersen og Andrea Christiane Larsen). Ingen Børn.

c 3. Niels Marinus Bruun, f. 19. September 1869 paa Tveden. Ejer af Ormholt. 20. Juni 1906 gift med Dagmar Hansen, f. 19. November 1883 i Mariager (Datter af Stationsforstander Jacob Hansen, Aalbæk, og Else Marie Han­

sen). 1 Barn (d 1).

d 1. Marie Elisabeth Bruun, f. 15. Maj 1908 paa Ormholt.

c 4. Knud Schott Bruun, f. 5. Juli 1871 paa Tveden, f 17. Maj 1873 paa Ormholt.

c 5. Charles Lud,vig Bruun, f. 22. August 1873 paa Ormholt, f 26. December 1875 samme­ steds.

c 6. Oscar Henrik Bruun, f. 4. September 1875 paa Ormholt. Manufakturhandler i 0. Vraa.

3. Oktober 1905 gift med Regine Vilhelmine Olesen, f. 27. Januar 1884 i Viborg (Datter af Træ- og Læderhandler Christen Olesen og Regine Hvass). 2 Børn (d 1 - d 2).

(15)

d i. Lambert Daniel Christian Bruun, f. 29.

Juni 1906 i 0. Vraa.

d 2. Karl Aage Bruun, f. 30. Juli 1907 i 0. Vraa.

c 7. Jacob Rasmus Peter Bruun, f. 11. Juli 1879 paa Ormholt. 1904 Maskinistexamen, Maskin­ mester i Kjøbenhavn. 14. Juni 1908 gift med Laura Agnes Leonia Jensen, f. 7. August 1882 i Kjøbenhavn (Datter af Maskinmester Kristen Jensen og Anna Christine Jensen, Kjøbenhavn).

c 8. Knud Schott Deichmann Bruun, f. 28. No­

vember 1880 paa Ormholt, f 3. November 1888 sammesteds.

c9. Aage Walther Bruun, f. 23. April 1882 sammesteds. Handelsfuldmægtig paa St. Tho­

mas.

b 3. Anna Margrethe Bruun, f. 17. September 1831 paa Ormholt, f 14. Februar 1901 i Sæby. Ugift.

b4, Charlotte Justiniane Bruun, f. 23. September 1833 paa Ormholt, f 5. Januar 1892 paa Frede­

riksberg. 13. Oktober 1859 gift med Christian Walther Bruun (se Side 12).

b 5. Johan Carl Frederik Bruun, f. 6. Oktober 1835 paa Ormholt, f 1844 sammesteds.

b6. Johanne Georgia Bruun, f. 9. Januar 1839 samme­ steds, 7. November 1867 gift med Even Breyn Bronnum, f. 9. September 1839 Paa Lengsholm, t 29. Juli 1907. Ejer af Krogens Mølle, senere af Ravnsholt, Skæve Sogn, (Søn af Chr. Severin Brønnum og Kirstine Jørgine Skaarup). 1 Barn (c 1).

c 1. Ilans Christian Bronnum, f.4. Februar 1869 paa Krogens Mølle, Ejer af Ravnsholt og Lille Nejsum, Skæve Sogn, 7. November 1893 gift med Christiane Marie Elise Busch, f. 8.

Januar 1875 paa Tveden (Datteraf Proprietær Georg Ditlev Hieronimus Busch, Tveden, og Anna Dorthea Jørgine Schunck). 4 Børn (di-d4).

(16)

d i. Anna Johanne Brønnum, f. 20. Novem­ ber 1894 i Lille Nejsum, f 31. Juli 1904 sammesteds.

d 2. Erik Busch Brønnum, f. 3. April 1897 sammesteds.

d 3. Ingeborg Gerda Brønnum, f. 22. August 1900 sammesteds.

d 4. Ingrid Hedvig Brønnum, f. 7. April 1906 sammesteds.

a 9. Dorthea Maria Bruun, f. 7. December 1801 i Taarnby, f 7. Februar 1871, 7. Juli 1828 gift med Rasmus Severin Deichmann, f. 17. Marts 1798 i Torslev, f 27. November 1879 i Aalborg (Søn af Amtsprovst Knud Schott Deichmann af Torslev og Johanne Finderup), 1817 Student i Aalborg, 1823 Cand.

theol., 1828 Sognepræst til Lime, 1838 Sognepræst i Ferslev, 1850 Provst for Fleskum og Hornum Herreder, 1862 R*, 1869 entlediget, Stifter af «Legat for ældre ugifte Præstedøttre i Viborg Stift«. Ingen Børn.

a 10. Anna Cathrine Bruun, f. 11. Januar 1804 i Taarnby, f 1. Juli 1863, 18. September 1839 gift med Johan Henrich Vilhelm. Sally, f. 14. April 1804 i Kastrup, t 1870, (Søn af Møller Friderich Vilhelm Sally af Kastrup og Hustru Dorothea Lafrentz), Ejer af Kastrup Mølle paa Amager. 1 Barn (b1).

bi. Nikolaj Christian Sally, f. 22. August 1842 i Kastrup Mølle, rejste 1863 til Amerika, hvor han antog Navnet Smith og er Landmand i Visla (?).

Ugift.

a 11. Peter Johan Wilhelm Bruun, f. 17. December 1805 i Taarnby, f 14. Juni 1891 i Kjøbenhavn, 1824 Student, 1831 Cand, theol., 1833 -47 personel Kapellan til Oure og Veistrup. Ugift. Stifter af «Konsistorialraad Lambert Daniel Bruuns Familielegat".

a 12. Emarenzia Johanne Bruun, f. 1. November 1807 i Taarnby, f 25. Juni 1889 i Kjøbenhavn. Ugift.

a 13. Henrich Georg Bruun, f. 4. November 1809 i Taarnby, f 29. Juli 1892 i Aarhus. 1827 Student,

1835 Cand, theol., 1835 Lærer ved Opfostringshuset,

(17)

1836 Lærer ved Waisenhuset, 1843 Præst til Øster- larsker paa Bornholm, 1858 Sognepræst i Saxild, 1883 entlediget, 10. September 1843 gift med Emma Sophie Monster, f. 6. September 1813 i Kjøbenhavn, j* 13.

December 1892 i Aarhus (Datter af Pakhusforvalter Hans Peter Rosenkvist Mønster og Jakobine Martine Kolding). 4 Børn (b 1 —b 4).

bi. Ida Elina Sophie Bruun, f. 27. Januar 1846 i Østerlarsker, 5. Juli 1871 gift med Niels Christian Nørgaard, f. 16. Maj 1846 i Nykjøbing p. M.

(Søn af Kjøbmand Peder Christian Nørgaard og Lagonia Cathrine Wedel), Lærer, 1. November 1905 entlediget, Klasselotterikollektør i Nibe. 5 Børn (c 1 -c 5).

c 1. Emma Lagonia Nørgaard, f. 2. Marts 1873 i Nibe.

c 2. Henrik Georg Nørgaard, f. 11. Januar 1875 sammesteds, f 3. December 1893.

c 3. Asta Nørgaard, f. 10. Januar 1877 samme­ steds. Ugift. Husbestyrerinde Jomfrubakken ved Mariager.

c4. Rasmus Severin Deichmann Nørgaard, f. 1.

Februar 1878 sammesteds. Kjøbmand i Qjed- sted. 23. August 1905 giftmed Agnes Aagaard, f. 14. Februar 1876 i Ring (Datter af Læge Henry William Aagaard og Emma Marie Cecilie Adrian). 1 Barn (d 1).

d 1. Henrik Georg Deichmann Nørgaard, f.

11. Januar 1907 i Qjedsted.

c 5. Aage Nørgaard, f. 22. Februar 1883 i Nibe.

Bankassistent i Hjørring.

b2. Oscar Ludvig Bruun, f. 14. September 1848 i Østerlarsker, f 30. November 1898 i Esbjerg.

1868 Student, 1875 Cand. med. & chir., Distrikts­

læge i Esbjerg, 10. November 1886 Dr. med., 28.

Juni 1893 R*, 28. November 1878 gift med Ca­

thrine Pedersen, f. 5. December 1853 i Kolding, t 25. April 1895 i Esbjerg (Datter af Proprietær

(18)

19

J. Pedersen af Viufgaard og Regine Graff). 4 Børn (c 1 -c 4).

c 1. Karen Bruunf f. 19. December 1879 i Es­ bjerg, 8 November 1902 gift med Christian Fabricius, f. 4. September 1875 paa Char- lottendal. Bogholder ved Sukkerraffinaderiet i Store Larsbjørnstræde i Kjøbenhavn. (Søn af Forpagter L. P. Fabricius af Charlottendal

og Laura Lang). 3 Børn (d 1 - d3).

d 1. Erik Bruun Fabricius, f. 15. November 1903 i Kjøbenhavn, f 16. December 1907.

d 2. Helge Bruun Fabricius, f. 15. Januar 1905 sammesteds.

d 3. Tage Bruun Fabricius, f 17. Novem­ ber 1908 i Kjøbenhavn.

c 2. Gerda Helene Bruun, f. 10. Oktober 1881 i Esbjerg, 7. Oktober 1901 gift med Frederik Cold, f. 25. Marts 1868 i Kjøbenhavn (Søn af Direktør for Kunstflidslotteriet Christian Magdalus Cold af Kjøbenhavn og Margrethe Vilhelmine Foss). Kaptajn i Marinen.

c 3. Einar Valdemar Bruun, f. 9. December 1883 i Esbjerg, f 9. Marts 1887 sammesteds.

c 4. Astrid Bruun, f. 12. November 1886 samme­ steds, f 7. Marts 1891 sammesteds.

b3. Valdemar Daniel Bruun, f. 27. Maj 1850 i Øster- larsker, f10. August 1883, Billedskærer ogSnedker.

b4. Maja Camilla Bruun, f. 1. Maj 1852 i Øster- iarsker, 31. Juli 1883 gift med Erik Rosenkvist Mønster, f. 21. Marts 1855 i Kjøbenhavn, f 17.

Maj 1892 (Søn af Artillerikaptajn Hans Peter Valdemar Mønster og Hansine Marline Spang),

1872 Student, 1879 Cand. med., i 2 Aar Læge ved Kryolitbrudene i Grønland, Læge i Malling og fra 1886-1892 i Hasle. 2 Børn (ci-c2).

c 1. Kaj Valdemar Rosenkvist Mønster, f. 2. April 1885 i Malling. Snedker i Kjøbenhavn.

c 2. Eli Esther Rosenkvist Mønster, f. 29. Sep­ tember 1886 i Hasle. Ugift. Kjøbenhavn.

(19)

a 14. Ludvig Jacob Bruun, f. 13. December 1811 i Taarnby, f 30. Maj 1882 i Kjøbenhavn. 1828 Student, 1833 Cand. juris, 1835 Volontør i Admiralitetet, 1839 ansat under den adm. Direktion for Fattigvæsenet i Kjøbenhavn, 1843 konst., 1846 fast ansat Fuldmægtig i bemeldte Direktion, 1850 Kontorchef (fra 1858 i Kjøbenhavns Magistrat), 1869 Kancelliraad, 1875 Justitsraad, 1881 entlediget og R*. Ugift.

a 15. Nikolaj August Bruun, f. 6. April 1814 i Taarnby, t 14. September 1815 i Kastrup.

a 16. Nikolaj August Bruun, f. 24. Juni 1816 i Taarnby, f 29. Marts 1879, Ejer af Aalborggaard i Torslev Sogn. Ugift.

vi.

Dorthe Lovise Bruun,

døbt i Uggeriøse 8. Ok­

tober 1758, begravet 5. Juni 1759 sammesteds.

(20)

Oplysninger over de indgiftede Familier findes i følgende Stamtavler :

F. C. Hunderup: Stamtavle over de fire Roskilde-Familier Borch, Bruun, Brünnicke og Kornerup, 2. Udg. 1888.

J. G. Burman Becker: Geschlechts-RegisterderFamilie Becker, 1847 og 1875.

J. G. Burman Becker: Notices historiques et généalogiques sur la Famille Burman.

Poul Bredo Grandjean: StamtavleoverPeder Jacobsen Deich­

manns Efterkommere, 1905.

Tage Algreen Ussing: Stamtavle over Slægten Ussing, 1885.

Lengnick: Stamtavle over Familien Budtz.

Lengnick: Stamtavle over Efterkommere efter Thore Cold.

Personalhistoriske Samlinger: Slægthaandbogen p. 105.

Cold p. 209 Foss.

(21)

Fortegnelse over indgiftede Familier.

Aabel... 14 Jørgensén ... 8

Aagaard... 18 Kolding... 18

Adrian ... 18 Lafrentz... 17

Asmussen... 10 Lang... 19

Becker ... 12 Larsen... 14, 15 Boeck... 7, 8 Lassen... 5

Boldsen ... 13 Lund ... 10, 14 Brün niche... 6 Mackeprang .. 10

Brønnum... 16, 17 Mathiasen .... 11

Budtz... 13 Meyer... 14

Burman ... 12 Moberg... 7

Busch... 16 Mossin... 9

Christiansen ... 8 Møller ... 11

Cold... 19 Mønster... 18, 19 Deichmann ... • >3, 14, 17 Nørgaard .... 18

Egerod... 6 Olesen... 15

Engelbrecht . . 11 Petersen... •• 11, 15. 18 Erhardi ... 14, 15 Redsted... 7

Fabricius... 19 Rée... 8

Fincke ... 6 Quist... 7

Finderup... 14, 17 Sally... 17

Foss... 19 Schunck ... 16

O raff... 19 Skaarup... 16

Hansen... 15 Slamberg .... 13

von Haven... . 5 Spang ... 19

Hechscher .. .. 8 Thomsen .... 13

Henrichsen ... 6 Ussing... 10, 11 Honig... 14 Vallentin... 11

Hvass... 15 Wasmann .... 11

Jensen ... 16 Wedel... 18

Johansen ... 16 Wildgaard ... 9

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Slægtsforskernes

Slægtsforskernes

I disse montrer er fremlagt forskellige prøver på de kirkebøger, som præsterne anlagde, da det ved kongebreve 1645-46 blev påbudt at der skulle anlægges kirkebøger med oplysninger

I 1771 døde Christen Bruuns ældre broder Jens Bruun, der havde overtaget fæstet efter faderen i 174-6, og det blev Christen, der nu blev mand i gården og samtidig

Søn af læge Jens Carl Jensen og Anna Petrea Johanne Kirstine

Sammen- ligner vi i stedet på tværs af arbejdssteder, ser vi igen, at medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen oplever mindre indflydelse på organisatoriske forhold end ansatte

Legatets Bestyrere ere: Fabrikejer Bertel Bruun til Bruunshaab, Grosserer Oskar Bruun Muus i København og cand. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet Frederik

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen