• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
37
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

.«itiiilfnrni..

Nykøbing M.

Skatte- og Adressebog

for Skatteaaret 1957/58

Denne Bog indeholder Fortegnelse over samtlige Skatteydere i Nykøbing, ordnet gadevis. Tallet foran Navnet er Hus­

nummeret, og Tallene bagved angiver, hvor meget hver især skal betale i per­ sonlig Kommune-og Kirkeskat. Lignings­

procenten 12,4: Kirkeskat 0,6, ialt 13,0

(3)

Ligningsskala for Nykøbing M. Kommune.

Ved Udregning af den Indtægt, hvoraf Skatten beregnes, fradrages der for Familier med Børn, der den 1. Januar 1957 ikke var fyldt 16 Aar, 550 Kr. for 1 Barn, 1150 Kr. for 2 Børn og yderligere 700 Kr. for hvert Barn mere.

ForHustruindtægter ved Selverhverv ydes et Fradrag paa Halvdelen af Hustruindtægten. Fradraget kan dog højst være 2000 Kr. Efter at Fra­ dragene er foretaget, afrundes den udfundne Indtægt til et med 50 deleligt Tal.

2

Indtægt efter Indtægt etter

Hustru- og Det Beleb, hvoraf Hustru- og Det Belob, hvoraf Bornefradrog Skat beregnes Bornefradrog Skat beregnes 1500

Gifte 200

Ugifte 200 6300

Gifte 5200

Ugifte 6950

1600 300 300 6400 5400 7100

1700 350 350 6500 5500 7250

1800 400 400 6600 5600 7400

1900 500 500 6700 5700 7550

2000 600 600

6800 6900

6900 6100

7700 7850 2100

2200

650 650

700

800 7000 6300 8000

2300 700 900 7100 6400 8200

2400 750 1050 7200 6500 8400

2500 800 1200 7300 6700 8600

2600 850 1350 7400 6900 8800

2700 900 1500 7500 7100 9000

2800 1000 1650 7600 7200 9200

2900 1100 1800 7700 7400 9400

3000 1200 1950

7800 7900

7600 7800

9600 9800 3100

3200

1250 1350

2100

2250 8000 8000 10000

3300 1400 2400 8100 8200 10200

3400 1500 2600 8200 8300 10400

3500 1600 2800 8300 8400 10600

3600 1700 2950 8400 8600 10800

3700 1800 3100 8500 8800 11000

3800 1900 3250 8600 8900 11200

3900 2000 3400 8700 9000 11400

4000 2100 3600 I

8800 i 8900

9100 9300

11600 11800 4100

4200 4300

2200 2400 2600

3750 3900

4000 9000 9500 12000

4400 2700 4150 9100 9600 12300

4500 2800 4250 9200 9800 12400

4600 2900 4400 9300 10000 12600

4700 3000 4550 9400 10200 12800

4800 3100 4700 9500 10400 13000

4900 3300 4850 9600 10500 13200

5000 3400 5000

9700 9800 9900

10600 10800 11000

13400 13600 13800 5100

5200 5300

3600 3700 3800

5150 5300

5450 10000 11200 14000

5400 3900 5600 10100 11300 14200

5500 4100 5750 10200 11500 14400

5600 4200 5900 10300 11700 14600

5700 4300 6050 10400 11900 14800

5800 4400 6200 10500 12100 15000

5900 4600 6400 10600 12200 15200

6000 4800 6600 10700 12400 15400

6100 4900 6700 10800 12600 15600

6200 5000 6800 10900 12800 15800

(4)

Indtægt efter Indtægt efter

Hustru- og Det Belob, hvoraf Hustru- og Det Belob, hvoraf Bomefradrag Skat beregnes Barnefradrag Skat beregnes

Gifte Ugifte Gifte Ugifte

11000 13000 16000 , 15000 21000 4-50$!

11100 13200 16200 15100 21200

11200 13400 16400 1 15200 21400

11300 13600 16600 15300 21600

11400 13800 16800 15400 21800

11500 14000 17000 15500 22000

11600 14200 17200 15600 22200

11700 14400 17400 15700 22400

11800 14600 17600 15800 22600

11900 14800 17800 15900 22800

12000 15000 + 50% ' 16000 23000

12100 15200 1 16100 23200

12200 15400 1 16200 23400

12300 15600 ■ 16300 23600

12400 15800 1 16400 23800

12500 16000 16500 24000

12600 16200 16600 24200

12700 16400 16700 24400

12800 16600 16800 24600

12900 16800 16900 24800

13000 17000 17000 25000

13100 17200 17100 25200

13200 17400 17200 25400

13300 17600 17300 25600

13400 17800 17400 25800

13500 18000 17500 26000

13600 18200 17600 26200

13700 18400 17700 26400

13800 18600 17800 26600

13900 18800 17900 26800

14000 19000 18000 + 50 %

14100 19200

14200 19400

14300 19600

14400 19800

14500 20000

14600 20200

14700 20400

14800 20600

14900 20800

Kommunale Kontortider:

Borgmesterkontoret er aabent... fra 11—12 og 14,30—15,30 Lørdag 11—12

Kæmnerkontoret er aabent... fra 9—12 og 13—14 Lørdag 9—12 Socialkontoret er aabent ... fra 8,30—12,30

Lørdag 8,30—12 Kommuneingeniørens Kontor er aabent... fra 11,30—12 Boliganvisningen (Kæmnerkontoret) Tirsdag og Fredag fra 17—18

3

(5)

Kommunale Udvalg og Udvalgsformænd:

Bevillingsnævnet...

Boliganvisningsudvalget...

Brandkommissionen...

Bygningskommissionen...

Byplanudvalget...

Børneværnet ...

Ejendomsudvalget ...

Elektricitetsudvalget...

Flagudvalget...

Gade- og Vejudvalget ...

Gas- og Vandværksudvalget ...

Havneudvalget...

Kasse- og Regnskabsudvalget ...

Legatudvalget...

Mælkeudvalget...

Plantageudvalget...

Renovationsudvalget...

Rotteudvalget...

Skoleudvalget...

Skolekommissionen...

Slagtehusudvalget...

Socialudvalget...

Sportsudvalget...

Sundhedskommissionen...

Sygehusinspektionen...

Borgmester Axel Ivan Pedersen Maskinmester Juul Nielsen Politimesteren

Borgmester Axel Ivan Pedersen Samme

Fru Gertrud Haurum Maskinmester Juul Nielsen Sygekassekasserer Ths. Have Borgmester Axel Ivan Pedersen Samme

Typograf Ole Petersen

Borgmester Axel Ivan Pedersen Samme

Fru Gertrud Haurum

Opkræver Engelhardt Thomsen Typograf Ole Petersen

Forretningsfører S. T. Nielsen Fru Gertrud Haurum

Typograf Ole Petersen

Borgmester Axel Ivan Pedersen Opkræver Engelhardt Thomsen Samme

Samme Politimesteren Rektor Brudsig

4

(6)

3 5 9 11 13 15 17

19

21 23 25 27 29 31 33 35 39 41 43 2 4

8

10

12 14 18 20 24 26 28

Aagade.

Postass. Anna S. Lorentzen 1716,00 Arbm. Knud Petersen 247,00 Møbelpolstrer A. Sørensen 429,00 Arbm. Sv. Aa. Thomassen 559,00 Arbm. Emil Christensen 637,00 Slagteriarb. Boe Chr. Boesen 936,00 Tømrer Chr. Storgaard 832,00 Arbm. Osvald Jensen 104,00 Arbm. Jacob J. Tilsted 403,00 Maler Ove Tilsted 91,00 Anna Grete Tilsted 78,00 Arbm. Jørgen Plum 234,00 Arbm. Jens Peter Jensen

Medhjælper Henning Jensen Sømand Arne Jensen 942,50 Husass. Grethe Jensen 214,50 Husass. Birthe Jensen 234,00 Andrea Vestergaard 214,50 Chr. K. Christensen

Lagerf. B. E. Søndergaard 871,00 Lærling Flemming Søndergaard Niels P. Schmidt

Lagerarb. Mads P. Jensen 546,00 Husbest. Petrea Madsen 156,00 Peter Christiansen 39,00 Arbm. Harald B. Hvass 297,60 Niels Mikkelsen 45,50 Johanne M. Hansen

Dorthea Kathrine Christensen Vognmand Chr. Ustrup 624,00 • Chauffør Jens Udstrup 136,50 Mekaniker Alfred Frank 403,00 Formei* Holger Sørensen 624,00 Lærling Ole Chr. Sørensen 52,00 Mariane Larsen

Smed Ib Johan Hansen 364,00 Slagteriarb. E. B. Nielsen 1118,00 A. Kirstine Larsen

Frisørmester H. Kjærulf 845,00 Frisørsvend Poul Kjærulf 591,50 Lærling Jørn Kjærulf 214,50 Matros Peder Johs. Nielsen 481,00 Skomager N. Chr. Lysgaard 235,60 Anna M. Wolff 702,00 Handelsm. A. K. Andersen 39,00 Husass. Alice N. Andersen

Lærling Jørgen N. Andersen Husass. Grethe N. Andersen Vaskeriass. J. Christensen 221,00 Sygepl. Kathrine Christensen 858,00 Fabrikant Harry V. Hansen Lærling Kjeld V. Hansen

Vejass. Ejvind Reimer 1924,00 Købmand Arnold Fink 1846,00 Stationsarb. Orla K. Bro 598,00 Pølsemager Egon Nielsen 292,50 Servitrice Anna Andersen 611,00 Smed Mads Chr. Jepsen 819,00 Vognm. Søren Christensen 442,00 Mekaniker Otto Nielsen 1404,00 Radiotekn. Henry Madsen 507,00 Rentier Anna M. Vie 143,00 Husbest. Dagmar Petersen 292,50 Forretningsf. M. Petersen 1742,00 Handlende Hilda Blaabjerg 942,50 Medhj. Knud Erik Jensen 175,50 Guldsmed Axel Jensen 988,00 Skomager Eli Christoffersen 247,00 Postbud Svend Mikkelsen 1040,00 Typograf Leif Hansen 559,00 Augusta K. Thomsen

Rentier Maren Andersen 104,00 30 Slagter Chr. B. Sørensen 1066,00 32 Marie Nielsen

34 Lagerarb. Frederik Boli 390,00 36 Johan Johnsen

Husbest. Marie Justesen

38 Chauffør Alfred Korsgaard 91,00 Spindemester Chr. Nielsen 1300,00 40 Lagerarb. Johs. Dalgaard 992,00

Maskinarb. Bent Dalgaard

Bud Emst Dalgaard 39,00 Handelsm. Henry Dalgaard 208,00 Støberiarb. Peter Andersen 845,00 Lærling Jørgen Andersen 52,00 Tove Andersen 136,50 42 Arbm. Søren Wittrup 1092,00

Medhjælper Jørgen Wittrup Aakjærsvej.

Bankass. Jens O. D. Jensen 1092,00 Lagerarb. J. P. Christensen 637,00 Ekspdtr. Bente Aarestrup 786,50 Vognm. A. C. K. Christensen 624,00 Elev Ragnhild Christensen 65,00 Former Knud Johansen 1014,00 Vognm. Anders Ladefoged 676,00 Produkthdl. Chr. Sterring 1846,00 Arbm. John Sterring 78,00 Lagerarb. Jens Glintborg 624,00 Kontorass. Ingrid Nielsen 786,50 Andrea K. Andersen

Arbm. Sv. Aa. Justesen 572,00 Algade.

1 Kobm. Thorvald Jensen 1170,00 Toffelmager Erik Jensen 598,00 Rentier Chr. Bjerregaard 630,50 Arbm. Thomas Kristensen

Arbm. Carl Chr. Sorensen

Banehaandv. A. Petersen 988,00 3 Farvehdl. Henry Aarestrup 2860,00

Malerm. Soren Josefsen Husbest. Dagmar Nielsen 5 Rasmine Nielsen

Johannes Paarup Nielsen 39,00 Forretningsf. E. Nisolaisen

Politiass. Højer Jespersen 1742,00 Adjunkt Thomas Jørgensen 3666,00 Tekstilarb. Alfr. Eriksen 364,00 Købmand Emst Damgaard 546,00 7 Musiker Valdemar Johansen 483,60 Syerske Birtha Johansen 167,40 Maren Petersen Boe

9 Gertrud Christensen 351,00 Skotøjshdl. P. Vestervig 1040,00 Lærerinde Agnes Hansen 1560,00 Syerske Ottilia Christensen 175,50 Skibstømrer S. P. Sørensen 260,00 11 Handelsm. C. Vestergaard 429,00

Lærling Jørgen Vestergaard Cigarmager Hans Marxen 273,00 Konfekturehdl. V. Olesen 234,00 Eksp. Else B. Olesen 292,50 Huass. Inger Olesen 26,00 Johanne K. Jensen

Lærling Kaj Bruslund 65,00 Arbm. Jens Thomsen Jensen 110,50 Husass. Henny Aase Jensen

13 Tandtekniker Gudrun Blach 624,00 Telefonforst. M. Laursen 1924,00 15 Boghandler Niels Schmidt 1794,00 5

(7)

17 Købmand Poul A. Andersen 3357,30 Ane V. Olesen

21 Købmand Jens A. Andersen 5489,25 Biografejer Erica Thomsen

Eksp. Werner Nielsen 3695,25 Kontorass. Valther Kisling 1092,00 Husbest. Marie Falkenberg

Eksp. Jørgen Overgaard 832,00 Lærling Ove Sørensen 104,00 Damefrisør Johanne Nielsen 507,00 25 Konditor H. Christensen 2730,00

Eksp. Lissi Christensen 312,00 Husass. Ingrid Christensen 175,50 Bagei’ Poul Erik Seerup 1378,00 Arbm. Ejnar Nielsen 533,00 27 Glarmester Jørgen Tolmer 1573,00 4 Købmand Andreas Halse 1716,00

Anders Chr. Halse Husass. Karen Halse

Husbest. Ottilde J. Toft 383,50 6 Bagermester V. E. Krabbe 4163,25 Kathrine V. Christensen 923,00

Anna Nielsen 591,50

Husass. Bente Vestergaard 384,40 Husass. Ebba E. Jensen 214,50 Kioskejer Benny Klastrup 1092,00 Husass. Gerda Dalgaard 234,00 Bager Vagner Pedersen 962,00 Servitrice Edith M. Hansen 273,00 Rørlægger Peter S. Kvist 260,00 Marie Dorthea Have

Else Marie Damgaard

Broderihdl. Frida Josefsen 247,00 Brodcrihdl. E. K. Jensen 383,50 10 Boghandler Harald Nielsen 3354,00

Elev Henning B. Nielsen

Konditor Henry V. Jensen 1040,00 Husass. Emma Christensen 195,00 12 Hotelejer Johs. Mikkelsen 4260,75

Husass. Vera S. Jensen 175,50 Husass. Mariane Jakobsen 312,00 Sadelmagerm. Sv. Kj el s trup 14 Købmand Johannes Jensen 468,00

Eva Jensen

Frisørmester H. V. Højberg 624,00 16 Bundtmager J. Th. Jacobsen

Husass. Olga M. S. Jensen 364,00 Fhv. Toldf. O. C. Johansen 1742,00 18 Købmand Søren Hornbak 2834,00 20 Købm. Magnus W. Petersen 1014,00

Slagterm. C. V. Christensen

Husass. Anna B. Pedersen 292,50 Slagterm. L. S. Christensen 2808,00 Tømrer E. Krogh Pedersen 62,00 22 LRS. Chr. D. Graversen 6698,25

Husass. Dorthea Johnsen 487,50 22a Købmand Jens Thøgersen 1157,00 Skotøjshdl. A. Kjeldgaard 4884,75 Husass. Ida Kankelborg 175,50 Handelsm. Theodor Nielsen

Arbm. P. Dissing Hansen 793,00 Elev Roland B. Mikkelsen 312,00 Elev Carl P. B. Mikkelsen 292,50 Arbm. Johannes Mikkelsen 832,00

Astrid Søe 364,00

24 Rentier Dagmar Jensen 2574,00 Overpostbud F. C. Leicht 1157,00 Modehandler M. Spanggaard 117,00 Gdr. Mette K. Lauritsen

Lærerinde E. Rønn-Nielsen 2210,00 Trikotagehdl. S. Thomsen 1846,00 Tobakshdl. Arvid Jepsen 767,00

Chauffør Børge Jensen Toft 676,00 Købmand Aksel Eriksen 1235,00 Lærling Bent K. Eriksen

26 Købmand Axel Holt 9106,50 Husass. Margrethe Vejle 148,80 Apoteker Poul A. Kjær 5070,00 Læge H. Friis-Rasmussen 9155,25 Elev Klavs Borch-Madsen

Husass. Gerda J. Røjh 117,00 Provisor Sven K. Eibye 3198,00 Guldsmed Hugo Cortsen 1794,00 Restauratør H. C. Poulsen 4270,50 28 Husass Erna Jensen 273,00 Husass. Anna Andersen 611,00 Fotograf E. N. Pedersen 468,00 a Købmand Hagb. Møgelvang 5401,50 Husass. Karen Dahlgaard 520,00 Materialhdl. Chr. Boller 1170,00 Arbm. Jes P. Jessen 546,00

Asylgade.

2 Lagerforvalter Martin Holm 4 Fiskehdl. Niels P. Jørgensen 377,00

Elev Else H. Jørgensen 338,00 Støberiarb. Viggo Hansen 442,00 6 Marie Jensen

Niels Chr. Jensen 1092,00 Murer Anker Hald 624,00 8 Vognmand Herman Gutheil

Kirstine Christensen

Kontorass. E. Vangsgaard 1196,00 Husass. Merethe Vangsgaard 10 Arbm. Carlo P. Jensen 130,00

Kristiane Jacobsen 12 Ane P. Christensen

Arbm. E. Godtfred Jensen 559,00 Nielsine P. Jensen

Arbm. E. Gammelg. Jensen 78,00 Fabriksarb. Elly N. Jensen 507,00 Fabriksarb. Ingrid Jensen 487,50 Lærling Henning G. Jensen 52,00 Husass. Else G. Jensen 292,50 Bud Axel G. Jensen 65,00 14 Maskinformer Sv. Andersen 260,00

Arbm. Martin Sørensen

Mekaniker Wilhelm Jensen 78,00 Anine K. Espersen

16 Maren Graversen

Møbelsnedker P. Graversen 1001,00 Støbemester Fritz Nielsen 715,00 20 Kirsten Bünger

Pens. Sygepl. E. Mortensen 195,00 28 Tømrer Svend A. Pedersen 650,00 Vognm. Chr. Sørensen 793,00 Husass. Gundhild Sørensen 273,00 Kusk Hartvig E. Jensen 1040,00 Arbm. Frode M. Petersen 429,00

Kurt Nielsen 507,00

30 Ingeborg Primdahl

Syerske Carla Primdahl 234,00 32 Arbm. Jens J. Laustsen 728,00 Støberiarb. Frode Pedersen 793,00 Arbm. Bruno Nielsen 715,00 Arbm. Gunnar Trans 559,00 Arbm. Ejner K. Hansen 65,00 34 Jens P. Jensen

Industriarb. Anna K. Jensen Vulkaniser Anders Hansen 546,00 36 Frørenser Sv. Aage Nielsen 637,00 Kontorass. J. Chr. Nielsen 756,40 38 Rentier Signe Marie Jensen 40 Bødkerm. Christian Tang 1950,00 6

(8)

42 44

3 5 2 4 6 8 10 12

1 3

5 7 7 9 11 13

2 4 6

8

10

1 5 7 9 15

4

Kontorist Rita Tang 591,50 Emilie Jensen

Smed Hans P. Johansen 715,00 Dekoratør Bent S. Larsen 786,50 Urmager Villy Jensen 1274,00 Christian Christensen

Kontrolass. Jens Kibsgaard Bangsgade.

Peter A. Petersen Maren Petrea Andersen

Husmoderafl. Joh. Andersen 507,00 Emaillearb. H. Christensen 546,00 Lærling Bent Christensen 26,00 Støberiarb. Jens Petersen 1092,00 Tømrer Sv. Aage Brusgaard 897,00 Frisørmester Ib V. Jensen 1248,00 Peter Aggerholm 45,50 Slagter Bemh. Petersen 338,00 Arbm. Søren Chr. Poulsen 793,00 Rebslager S. Chr. Mikkelsen 650,00

Bryggergade.

Baadfører Valdemar Hansen Else Kathrine Buhk 104,00 Jensine Gade

Arbm. God tf red Holm

Husmoderafl. Klrst. Petersen 728,00 Handelsmand N. Chr. Toft 390,00 Kirstine Kjærgaard

Fisker Carl Chr. Madsen 741,00 Baadfører Jens P. Pedersen 897,00 Inger L. Sørensen 78,00 Overtoldbetj. M. Andersen 819,00 Arbm. Chr. Andersen 871,00 Fisker Poul G. Poulsen 97,50 Sømand Poul E. Poulsen 468,00 Arbm. Axel Jensen 1235,00 Anna M. Jensen 422,50 Husass. Birthe Jensen 117,00 Thomas Thomsen

Skibstømrer Ivan Nielsen 1001,00 Skibstømrer Laurits Nielsen 49,60 Fyrbøder Orla Nielsen 1365,00 Murer Christian Jensen 65,00 Fisker Julius Nielsen

Fisker Knud Nielsen 2340,00 Fisker Peter Nielsen 1768,00 Skibstømrer Ejler Andersen 598,00 Husass. Rita Andersen 45,50 Arbm. Carl R. Jahns 377,00 Arbm. Alex Jahns 487,50 Arbm. Ejnar Mikkelsen 819,00 Sømand Evan Sørensen

Slagteriarb. Erh. Petersen 767,00 Arbm. Arne Petersen 468,00 Skibstømrer V. Vestergaard 533,00 Bager Henry Vestergaard 136,50 Lærling Niels Vestergaard

Skibtømrer Peter Jæger 1170,00 Husass. Thomine P. Thomsen

Danavej.

Snedkerm. Jes H. Thiesen Handlende Josef Thøgersen Vognmand Henry Petersen Lærling Bente I. Petersen Optiker Henning Cortsen Kontorass. Sv. Kyndesen Trykker Charles Jensen Lærling Ib L. Jensen

1326,00 1586,00 1794,00

136,50 1092,00 2028,00 1300,00

117,00

Overass. Helga Jensen 2132,00 12 Blikkenslager J. C. Petersen 2132,00

Lærling Torben Petersen

14 Trikotagehdl. Andrea Jensen 884,00 Trikotagehdl. Maren Jensen 1222,00

Drossel vej.

1 Elektriker Svend Hansen 715,00 Arbm. Alfred H. Jensen 104,00 5 Dyrpasser Ole Chr. Riis 845,00 7 Væver Knud B. Dahl 741,00 9 Skibstømrer H. P. Madsen 508,40 11 Væver Villy Nielsen 260,00 13 Traktorfører Fr. Jensen 676,00 15 Arbm. Aage Jørgensen 494,00 17 Arbm. Harry M. Bech 182,00 19 Chauffør Herluf Høj riis 702,00 8 Støberiarb. A. Chr. Nielsen 832,00

Karl Marinus Nielsen

10 Arbm. Rikardt Jensen 832,00 12 Maler Svend H. Petersen 572,00 14 Arbm. Søren From Jensen 84,50 Arbm. Peter Kvist 84,50 Aase Margrethe Kvist 507,00 Husass. Ingerlise Kvist 104,00

Dueholm gade.

1 Niels J. Mikkelsen 130,00 Værkf. Sønderg.Mikkelsen 2905,00 3 Murermester J. Jørgensen 78,00

Dagny J. Lundberg

5 Christian Christensen 52,00 Repr. Egon S. Nielsen 741,00 7 Overtrafikass. Sofus Olesen 1898,00

Lærer Torben Olesen Ingrid Olesen

4 Murer Christen Christensen 195,00 Antoinette Krognos 403,00 6 Maskinmester Erik Madsen 1274,00

Møbelkonstr. E. Madsen 1508,00 8 Pastor E. Gjærulf Larsen 3880,50

Dueholm Mark.

Landmand Kristen Andersen Landbr. Bernhard Bruun 377,00 Landarb. Poul Bruun 273,00 Arbm. Tage E. Bruun 572,00 Husass. Else Bruun 52,00 Medhj. Mogens Christiansen 195,00 Arbm. Anders Jensen Bæk 162,50 Landmand Robert Furbo 403,00 Arbm. Aksel Graversen 559,00 Landbr. Ejner Hunnerup ' 715,00 Husass. Karen M. Hunnerup 312,00 Husass. Hanne P. Hunnerup 273,00 Elisabeth Jensen 65,00 Landbr. C. Kjeldsm. Jensen 533,00 Handelsgartner W. Jensen 364,00 Landbr. Arne Knudsgaard 364,00 Landpostbud Roland Larsen 481,00 Gartnermedhj. C. Pedersen 26,00 Entreprenør Karl Poulsen 1040,00 Landbr. Jens Steffensen 195,00 Husass. Ida S. Steffensen 253,50

Dyrskuevej.

1 Rentier And. Svenningsen 689,00 3 Mathilde Sørensen

5 Pensionist Kathr. Sørensen 351,00 Laust Poulsen Krogh

7 Rentier Ane Johanne Jensen 7

(9)

Jens C. Agesen Else K. Nielsen 9 Kristine Lobbe

11 Støberiarb. H. S. Pedersen 546,00 17 Maskinarb. Alf. Sørensen 1430,00

Lagerarb. Aksel R. Laursen 793,00 19 Fisker Anders Andersen

Ejner S. Andersen

Arbm. Carl E. Berg Petersen 715,00 Lærling Sv. Aage Pedersen 292,50 21 Murer Niels Chr. Andersen 110,50 Montør Ingvard Hvid 942,40 2 Formand Aage Larsen 1378,00 4 Formand Senius Nielsen 1378,00 Arbm. Carl S. Nielsen 260,00 Tarmrenser E. Christensen 1495,00 8 Maskinformer A. Mogensen 1066,00 Gartnermedhj. M. Mogensen 234,00 Amalie Hansen

10 Arbm. Henry E. Larsen Arbm. Søren Chr. Jensen

Bud Hagbarth E. Jensen 39,00 Emllievej.

1 Kasserer Karl Madsen 2158,00 3 Cigarmager Kaj Mouritsen 624,00

Inkassator Henry Nielsen 468,00 5 Rentier Ane K. Jørgensen 39,00

Defektrice Margit Nielsen 442,00 Husass. Laurine Pedersen 507,00 7 Elektriker Mik. Steffensen 1118,00

Sygeplejeelev Mary Toft 552,50 9 Gymnasiel. O. Mathiasen 3656,25 9 Maskinmester G. Stoltze 2236,00 13 Smed Svend Chr. Johansen 962,00 Lærling Bent B. Johansen 156,00 Eksp. H. T. Christensen 988,00 15 Frisørm. Sv. Aarestrup 702,00

Husass. Grethe Aarestrup Hans J. Jensen

Maskinarb. Valter Mouritsen 962,00 17 Smed Aage Søvsø Nielsen 1079,00

Husass. Dagny S. Nielsen 175,50 Mekaniker Aksel S. Nielsen Tømrer Karl G. Hansen 1079,00 19 Tømrer Carl Th. Jensen 1638,00

Kommis Ove Simonsen 1001,00 23 Tømrer Chr. Holm 1430,00 Kontorelev Elin M. Rais 468,00 Disponent W. F. Petersen 1872,00 2 Bestyrerinde J. Ladefoged 1664,00 Husass. Ebba K. Bull 292,50 Husass Grethe K. Bull 292,50 Husass. Anna Hansen 175,50 Husass. Ele M. Jensen 175,50 Husass. Agnes Marie Larsen 253,50 Husass. Ester Majgaard 234,00 Husass. Meta Mark 611,00 Husass. Ellen Mortensen 403,00 Vaskeriass. Karen Nielsen 650,00 Husass. Karen Smedegaard 175,50 Husass. Betty I. Thomsen 403,00 Morten Chr. Andersen

Valdemar A. Andersen Martin Bach

Mette C. Boesen Ellen M. Buchhave Anna M. Christensen Else M. Christensen Inger H. Christensen Jens Chr. Christensen Johanne Christensen

Karen Dalgaard Niels Dahlgaard Niels Nielsen Dam Bodil M. Drejer Johan Chr. Egholm Kirstine M. Eriksen Oline Eriksen Marie Graversen Andreas Petersen Have Sørine Iversen

Petrea N. K. Jacobsen Ane Marie Jensen Anna M. Jensen Farsine K. Jensen Jens Jensen Johanne Jensen Karen Jensen Karen J. Jensen Kirstine Jensen Martin Jensen Helene Jeppesen Bodil Kibsgaard Martine K. Kjeldstrup Karelie Kjær

Ane Larsen Kirsten Leicht Caroline Lorentsen Jens Peter Madsen Mikkel K. Mark Christen Mikkelsen P. Christian Mortensen Amalie Nielsen

Hans Have Nielsen Helene Nielsen J. Marie Nielsen Jensine Nielsen Jenslne M. Nielsen Niels Graves Nielsen Sidsel K. Nielsen Jens Ny by Cecilie Odgaard Anna Olesen Else J. Olesen Jenny C. Petersen Jens P. Pedersen Jens Peter Petersen Jokumine Pedersen Jens Jensen Poulsen Poul Chr. Poulsen Ane K. Rasmussen Maren Kirstine Rasmussen Mikkel i ne Sondergaard Ane K. Sørensen Dorthea Sørensen Mariane Sørensen Jensine K. Thomsen Martin Thomsen Maren Vangsgaard Jens Chr. Vendelbo Kathrine B. Vester Peder N. Vigsø Nielsine Viingaard

Enghavevej.

1 Arbm. August Frederiksen 162,50 3 Arbm. Osvald V. Pedersen 247,00 5 Støberiarb. Rlc. Christensen 1092,00 7 Tarmrenser Chr. Nielsen 897,00 9 Maler Frederik J. Brink

11 Arbm. Hans Dooleweerdt Maren Jacobsen

13 Jensine Brændstrup 8

(10)

15 17 19 21 27 29 31 37 39 41 45 47 4 6 12 14

16 20 22

24 26 28 30 32 34 36

14 16 18

3

5

Overass. Gertrud Haurum 1742,00 Købmand Peter Dahlgaard 403,00 Husass. Birthe Dahlgaard 338,00 Arbm. Chr. H. Pedersen

Eksp. Anna I. Pedersen 234,00 Ølhandler Ejnar Johansen 384,40 Brødkusk Harald Thomsen 624,00 Lærling Hans Thomsen 104,00 Opkræver Valdemar Olsen 1326,00 Maler Helge Olsen 747,50 Murer Peter D. Damgaard 481,00 Arbm. Niels Kristensen 715,00 Medhj. Holger Kristensen 1040,00 Medhj. Peder Kristensen 728,00 Snedker Kresten N. Kusk 620,00 Tømrer Carl Jørgensen 572,00 Arbm. Alfred Wittrup 1404,00 Bager Arne Jørgensen 715,00 Husmoderafl. Carol. Nielsen 312,00 Vognmand Victor Nielsen 650,00 Musiker Laurits Bach 403,00 Fabrikant Elv. Petersen 3250,00 Købmand Anders Nygaard 97,50 Mælkehdl. Jens Bro 1235,00 Agnes Louise Nielsen

Repr. Carl Sørensen 1638,00 Arbm. Frederik Gregersen 429,00 Lærling Hans Gregersen 383,50 Stuepige Jenny M. Gregersen 292,50 Pouline Jensen

Vognmand J. C. Vendelbo 2028,00 Eksp. Sonja Vendelbo 630,50 Arbm. Arnold M. Jensen 572,00 Helge H. Jensen 273,00 Bud Frede H. Jensen 403,00 Fisker Odin H. Poulsen 84,50 Lærling Gerner Poulsen 175,50 Husass. Henny Poulsen 494,00 Husass. Sonja Poulsen 234,00 Husass. Ruth Poulsen 136,50 Arbm. Aksel M. Jensen 572,00 Arbm. Jens Bach Petersen 286,00 Husass. Bente B. Pedersen 175,50 Fisker Peter E. Petersen 364,00 Chauffør Harald Petersen 715,00 Skibstømrer Poul H. Madsen 793,Q0 Bud Agner Pedersen

Arbm. Chr. B. Rasmussen 650,00 Husass. Birgit S. Rasmussen 234,00 Chauffør Henry Petersen 741,00 Husass. Lis Pedersen 572,00 Bud Kaj Pedersen 65,00 Vulkaniser A. Jensen Kvist 494,00 Lis Jensen Kvist

Fasanvej.

Arkitekt Ed vin Ravn 3802,50 Husass. Ellen Andersen 45,50 LRS. Gunnar Nielsen 6337,50 Skibsfører Sv. R. Jørgensen 6162,00 Husass. Ebba J. Hansen 253,50 Elev Carl K. Jakobsen

FUtenborgsgade.

Værtinde Elisab. Mikkelsen 175,50 Smed Carl Jensen Bech 942,50 Anna C. Outzen

Elev Carl Garder Jensen 195,00 Snedker Niels Kr. Nielsen 84,50 Barnepl, Ruth E. Nielsen 234,00

Postbud Jens E. Thomassen 1872,00 7 Sliber Anders Chr. Jensen 494,00

Medhj. J. Carlo Jensen 962,00 9 Støberiarb. Chr. N. Poulsen 871,00

Bankass. Aase M. Poulsen 884,00 11 Husbest. Kirstine O. Jensen 247,00

Annine Nielsen

13 Maskinformer Sev. Andersen 377,00 Fisker Niels C. Christensen

Bud Hans J. Christensen 195,00 15 Former Jens Chr. Andersen

Cigarmager Hartvig Johnsen 182,00 17 Jensine Petra Nielsen

Tømrer P. Krogh Jensen 897,00 19 Arbm. Sv. Aa. Johannesen 1716,00

Bud Ole Johannesen 52,00 21 Anna Fredberg

J. Andrea Ladefoged

23 Pens. Togf. And. Rasmussen 832,00 Husass. Tove M. Rasmussen 25 Snedkerm. Vilh. Horning 442,00

Eksp. Hans Horning 1222,00 27 Former P. Chr. Sorensen 1300,00 Bud Jorgen Chr. Sorensen 611,00 Karen M. Sorensen

Husass. Grethe Sorensen 91,00 35 Pensionist Signe Christensen 546,00

Knudsine Vad

37 Maskinhdl. Aa. Clemmensen 3016,00 Husass. Vera A. Andersen 214,50 39 Mathilde Bach

41 Dagny Larsen 421,60 Medhj. Karl Larsen 43,40 Slagter Ingv. Jorgensen 338,00 43 Arbm. Lars Larsen 598,00 45 Politibetj. H. Ronde Larsen 1573,00

2 Smedemester Knud Larsen 1144,00 Bogholder Laurits Andersen 1638,00 Knud F. Andersen 45,50 Niels Krogh Andersen

Medhj. Kristian O. Andersen 78,00 Skibsfyrboder Kr. Foldberg 1365,00 4 Pelsdyravler J. Sondergaard 2730,00

Ane K. Jensen (Knudsen) Snedker Villy Knudsen

6 Edith Koch 26,00

Gunhild S. Gudjansson

8 Arbm. Henry Jeppesen 871,00 Bud Benny E. Jeppesen 539,50 Jorgen F. Jeppesen 26,00 Fisker Harald Hansen 182,00 10 Maskinarb. Robert Staalhof 845,00

Arbm. Soren Nielsen Hogh 1092,00 Bud Axel Nielsen Hogh 507,00 Husass. Ruth L. N. Hogh 78,00 12 Arbm. Oscar Chr. Petersen 182,00

Bud Jørgen Pedersen

Bud Poul K. Pedersen 45,50 Slagteriarb. A. Christensen 637,00 Jytte Christensen 78,00 Bud Poul E. Christensen

Eksp. Kirsten Christensen 175,50 Gasværksarb. E. Sørensen 1352,00 Emaillearb. Leif Knudsen 1079,00 Bager Soren G. Kjærulf 494,00 14 Chauffør Aage Jensen Krogh 458,80 16 Nattevagt Marie P. Sørensen 162,50 18 Rentier Inger Rogen

Slagterm. Rob. Pedersen 1352,00 20 Talepædagog Rigmor Schade 52,00 22 Helga Vinifred Nielsen 26,00

Arbm. Aksel Christensen 214,50 9

(11)

Fjordgade.

1 Jensine la Cour

Husass. Margit Sørensen 91,00 3 Kirstine Dahl

Arbm, Poul A. Dahl 253,50 Fisker Jens Andersen Dahl 78,00 Fisker Johs. Andersen Dahl 78,00 Bud Frits Andersen Dahl

Arbm. Jens Torp Sørensen

Grethe Jørgensen 130,00 Repr. Tage Juli Jacobsen 533,00 5 Fiskehandler Niels Hansen 552,50

Husbest. Mette Boli Petersen 78,00

Mary Sørensen 65,00

Tekstilarb. Grethe Sørensen 136,50 7 Arbm. Charles Hansen 507,00

Vognmand N. P. Jørgensen 507,00 Lagerforvalter Alf. Nielsen 1599,00 9 Arbm. Severin Sørensen 84,50

Gartner Ejner Sørensen 1014,00 Handelsmand S. R. Petersen 260,00 Slagteriarb. Holger Jensen 832,00 11 Peder Iversen Pedersen

Montør Axel M. Hansen 182,00 Esther D. Andersen

13 Agent Søren Chr. Sørensen 338,00 Bud Arent Sørensen 45,50 Fabriksarb. Vagn Sørensen Pensionist Marie Rønn 741,00 Fisker Carl Hansen

Fisker Johannes Hansen 15 Mads S. Brejner

Handlende Herman Hansen 312,00 Typograf Ole Hansen 117,00 Elev Kirsten H. Hansen

Arbm. Bernhard Nielsen 546,00 Arbm. Ove Kjeldsen 65,00 Gartner Johs. Mouritsen 689,00 17 Ekstraarb. Anton Sørensen 819,00

Husass. Agnes Knudsgaard

Typograf Bjarne V. Eriksen 832,00 21 Vaskeriass. Marie Iversen 312,00

Arbm. Chr. Berg Madsen 468,00 23 Arbm. Martin Jæger 559,00

Maler Erling Jæger 832,00 25 Poul K. P. Kærgaard 65,00 2 Købmand Martin Lef fers 2106,00 Bestyrer Christian Jensen 364,00 Fyrbøder Chr. Christiansen 1235,00 Redder Johannes Harbo 923,00 4 Thomine M. Rasmussen 468,00

Elvilda Christensen 598,00 Ekspdtr. Inga Christensen 1248,00 Frugthdl. Niels Sønderskov 1040,00 Elev Poul E. K. Sønderskov 253,50 Rigmor Sørensen 377,00 Lærling Ole Chr. Sørensen 78,00 Bud Johannes Sørensen 45,50 Viggo Christensen 221,00 Ekspdtr. Elly Christensen 338,00 Former Niels Christensen 1222,00 4a Fisker Lars Chr. Petersen 1300,00

Fisker August Andersen 923,00 Lærling Knud Erik Andersen 39,00 Ismester Jens Damgaard 923,00 6 Købmand Verner Andersen 1456,00

Husass. Edith Pedersen 383,50 10 Mine Christiansen

Sørvine Jensen Theodora Nielsen

Arbm. Carl C. Bach 221,00 Lærling Werner S. Bach 253,50

Maler Harald Bach 130,00 12 Fabrikant Aksel Nielsen 3198,00

Lærling Torben D. Nielsen

Arbm. Chr. Christensen 253,50 Maler Werner Nielsen 494,00 14 Else Margrethe Nielsen

Kontorass. Gerda Nielsen 1326,00 16 Formand Chr. Vad Sørensen 1612,00 18 Blikkenslager Johan Carlson 598,00 22 Ingeborg Svendsen

Anders Colding

24 Fiskeeksportør M. Graversen Bestyrer Oskar Graversen 1235,00 26 Kirstine Andersen

Lærling Sv. Aa. Andersen 117,00 Ekspdtr. Inger Andersen 78,00 Lærling Carl Christensen 78,00

Floravej.

Direktør Olaf Hilden 9282,00 Husass. Mette K. Pedersen 364,00 6 Bogtrykker Carl Nielsen 1716,00 16 Mekaniker Niels P. Laursen 962,00 18 Laurids Poul Laursen

20 Repræsentant P. Witting 390,00 Frisør Hermann Kr. Jensen 195,00 22 Lektor Svend H. Sporring 3432,00 24 Købmand Jørgen Prip 45,50 Toldbetjent Hans E. Jensen 1209,00

Fredensvej.

Prokurist Erik Larsen 4787,25 Else Jøi’gensen 338,00 Lærling Ingrid Jørgensen 234,00 Elev Gerda Madsen 214,50 Elev Dagny Jokumsen 292,50 Elev Gerda Nielsen 273,00 Kommis Erhardt S. Larsen 1456,00 Elev Rikke Toft 403,00 Adjunkt Knud Hansen 3068,00 Togforer Jens Kr. Olesen 1573,00 Husass. Grethe Jensen 383,50 Snedker Børge Chr. Kjelde 1118,00 Elev Bjorn Erik Kjelde 403,00 Montør Ejnar T. Poulsen 1976,00 Montør Vagn Olesen 832,00 Gymnasielærer Viggo Halse 2574,00 Købmand Aksel Mathiassen 3617,25 Eksp. Ansgar Mathiassen 741,00 Husass. Sine Nielsen 253,50

Frederi ksvej.

1 Carl Emil Dyhr

Radiohdl. Kaj H. Bach 1170,00 3 Snedker Jens Kr. Tousig 715,00 5 Entreprenør M. Henriksen 1638,00 7 Arbm. Svend O. Sørensen 347,20

Kontorass. Betty Sørensen 818,40 11 Væverske Ingrid Kjærgaard 136,50

Husass. Ruth Kjærgaard 175,50 13 Redder Gunnar E. Larsen 897,00

Lærling Erik Larsen 156,00 15 Blikkenslager H. Schyum 1664,00 17 Skipper Lars Chr. Dyhr 403,00

Maler Henning Larsen 559,00 19 Anderslne Skovbo

Pensionist Ane Bro 21 Jens Chr. Petersen

Typograf Ernst D. Petersen 1196,00 23 Smed Ejnar Jacobsen 832,00

Peder Balle Poulsen 10

(12)

2 Syerske Anna Sørensen 97,50 Arbm. Ejvind Wittrup 624,00 4 Arbm. Chr, Lemvig Petersen 819,00

Blikkensl. C. A. L. Petersen 1248,00 Marie Tværgaard

6 Tømrer Erling Degn 962,00 Bud Jørgen Degn

8 Laboratoriearb. Ing. Krogh 728,00 10 Glarmester Arthur Tolmer 26,00

Husass. Ebba J. Poulsen

12 Industriarb. Mathilde Jensen 273,00 Husass. Mariane Jensen 104,00 Tømrer Karl Kr. Jensen 156,00 14 Mette C. Nielsen

Elektriker Carlo Christensen 988,00 Fruevej.

1 Rentier Thomas Andersen

Landbruger Aksel Andersen 650,00 3 Vognm. Otto Thomsen

7 Fhv. Smedem. P. Pedersen 104,00 9 Bogholder Ejner Rolving 1846,00 11 Pens. Distriktsm. L. Larsen 988,00 13 Chauffør A. C. Sondergaard 669,60 15 Arbm. Marinus S. Vilsgaard 892,80 Former Ejgild Vilsgaard 694,40 Elev Benny Vilsgaard

17 Kristine M. Christensen 273,00 Bud Ejner M. Christensen 117,00 Sømand Anker H. Andersen 247,00 19 Kristine Kudsk

Fabrikant Egon Hvass 572,00 21 Signe Sondergaard 1040,00 23 Vulkanisorm. Carl Pedersen 2574,00

Maskinarb. Knud Pedersen

25 Slagtermester Borup Jensen 1235,00 Disponent Hans H. Møller 923,00 Revisorass. Jørgen Bach 1326,00 Ekspdtr. Lis Christensen 52,00 Maler Hans P. Larsen 650,00 Mariane Andersen

Hilda Andersen 1378,00 27 Repr. Laurits Thomsen 2002,00 33 Rentier Carl Christiansen 117,00 35 Ducolakerer Torben Blom 2574,00 Bogbinder M. G. Houmann 988,00 37 Tarmmester Fr. Dornhoff 2080,00

Tarmsvend W. Dornhoff 650,00 Lærling Jens P. Dornhoff 156,00 41 Købmand Gerhard Bach 2626,00 45 Jens G. J. Futterup 52,00 49 Jens Larsen

Ingeborg Larsen 39,00 51 Murer Jens O. Hald 793,00 Bud Poul Erik Hald 39,00 Ekspdtr. Inger Hald 45,50 53 Former Hjalmar Larsen 1144,00

Hans Larsen

55 Rentier Martin Fladeland 429,00 Lektor Marie Paulsen 2934,75 57 Vilhelm Bang 364,00 Bibliotekar Cecilie Bang 858,00 61 Lagerarb. Arne Nielsen 741,00 Gartner Andreas Nielsen 819,00 63 Bager Aksel Thomsen 1092,00

Husass. Margit L. Thomsen 253,50 Inspektør Per André Jensen 1404,00 Snedker Kaj Svenningsen 728,00 65 Martin Nielsen 117,00 67 Sygepl. Katrine Mikkelsen 1196,00 69 Tømrerm. H. K. Jørgensen 819,00

Kontorelev Karen Jørgensen.

71 Smed Knud Erik Bach 832,00 73 Marie Kristensen

Arbm. Bjarne Christensen 52,00 75 Tove Majgaard 39,00 Murer Bent E. Knudsen 117,00 77 Chr. Christensen 65,00 79 Gartner Chr. Sondergaard 84,50 81 Arbm. P. Vester Nielsen 260,00 83 Matros Otto Hansen 871,00 85 Kirsten Nielsen

87 Inger Marie Haid

93 Landbr. Johannes Andersen 95 Overbetj. Kristen Laursen 1495,00 97 Jens A. Snedker 84,50 99 Lagerarb. Grethe R. Nielsen 507,00 Tarmsvend Hans Nielsen 1222,00 101 Karetmager Karl Johnsen 832,00 103 Tomrer Aage Svenningsen 988,00

Erik Svenningsen 91,00 105 Lagerarb. O. Sondergaard 1456,00

Stoberiarb. Alfred Moller 871,00 Arbm. Ejner Moller 1274,00 109 Bager Bruno Jacacobsen 1274,00 111 Slagteriarb. G. Madsen 1235,00 113 Maskinsmed A. K. Jensen 624,00 115 Avlsbr. Jens E. Jensen

117 Landbr. Chr. A. Gade Landbr. Marius Chr. Gade 119 Maskinformer A. G. Nielsen 832,00 121 Gartner Oskar Buchholtz 611,00

Servine Pedersen

Frisør Niels Chr. Petersen 1430,00 123 Vognm. Martin C. Jensen 1352,00

Maskinarb. Jens O. Jensen 572,00 129 Politibetj. A. P. Hermansen 936,00 Bogholder Axel Andersen 676,00 131 Bestyrer Gunnar Kvorning 1872,00 Landm. Niels Djernæs 728,00 2 Planteskoleejer Oskar Bang 312,00 Gartner Carl Frederik Bang 273,00 4 Rentier Kirstine Riis 312,00

Eksped. Elna Thorstensen 832,00

6 Louise Hjuler 91,00

Bankelev Erik Hjulei* 45,50 8 Maskinmester Rob. Nielsen 338,00 10 Murer Niels Søndcrgaard 91,00

Johanne O. Søndergaard

12 Pens. Niels Larsen 104,00 14 Maskinformer Poul Nielsen 312,00 Elev Karen Marie Nielsen 422,50 Lærling Gunnar Nielsen 136,50 16 Snedker Søren Johansen 62,00 18 Syerske Poullne Pedersen

20 Vognmand Otto Hansen 2314,00 Kontorelev Karen Hansen

Haandvæver E. Østergaard 1196,00 a Fabrikant Carl Andersen 533,00

Kommis Peter Andersen 403,00 Niels P. Jensen

22 Handelsm. Hans Andersen 871,00 Lilli Andersen

Forvalter Svend Aa. Hansen 936,00 26 Kontorass. J. Søndergaard 1079,00 28 Fhv. Vognm. Magnus Petersen

Maler Fritz Pehrson 689,00 42 Johanne K. Vestergaard

Møbelpolstrer E. Graugaard 1456,00 Mejerist Egon Laursen 1014,00 Arbm. Axel P. Jensen 273,00 Husass. Betty Jensen 273,00 46 Svend Lysdahl Nielsen 1066,00 Lærling Birthe L. Nielsen 156,00 11

(13)

Lærling Jørgen L. Nielsen 65,00 48 Handlende Johanne Krogh 508,40 Drejer Max A. Steffensen 572,00 Vaskeriass. Lilli Steffensen 552,50 50 Thomine K. Sørensen

Pakhusarb. Børge Sørensen 1144,00 Smed Eilif N. Sørensen 364,00 52 Købmand Holger Pedersen 1183,00

Cyklehdl. V. Mortensen 715,00 Smed Jørgen S. Larsen 234,00 54 Arbm. Jens Chr. Balle 312,00

Industriarb. Mathilde Balle 442,00 Husass. Annette Balle 253,50 Slagter Herman F. Jensen 624,00 Bud Jørgen Friis Jensen

Chauffør And. Christensen 716,00 56 Landbr. Jens Poulsen 52,00 62 Smed K. J. Smedegaard 1066,00 64 Landm. Andreas Hansen 715,00 66 Søren Sørensen Overgaard

Husass. Petrea K. Jensen

a Slagteriarb. Otto Andersen 988,00 c Arbm. Thorvald Olesen 598,00

Husass. Ellen M. Olesen 104,00 d Prokurist Thork. Gravesen 1547,00 Montør Søren V. Sørensen 676,00 68 Støberiarb. Marinus Gade 468,00 70 Lagerarb. Henrik Kristensen

Frydsbrøndvej.

3 Lektor Johannes Vejstrup 4719,00 5 Former Villy Andersen 1066,00

Sparekasseass. K. Høgholm 1222,00 7 Murer Marius Larsen 409,20 9 Arkitekt Erling Sejersen 3172,00 11 Direktør Haagen P. Nielsen 4173,00 13 Stadsdyrlæge S. Kristensen 4397,25 15 Købm. H. Sloth Møller 3861,00 Sygepl. Lise Sloth Møller 689,00 Lærling Niels Sloth Møller 136,50 Kommis Aage Sloth Møller 442,00 17 Toldforvalter J. L. Schmidt 2600,00 19 Maskinmester G. Thybo 1690,00 21 Slagter Heinrich Meyer 715,00 2 Snedker Magnus fP. Have 897,00 4 Murerm. Alfred Jørgensen 1300,00

Kontorass. Sonja Jørgensen 962,00 6 Vognmand Ole Pedersen 312,00

Købmand A. Chr. Andersen 3792,75 Husass. Ingrid V. Jensen 364,00

Fuglebakken.

5 Lagerarb. Viggo E. Madsen 559,00 14 Maskinpasser Har. Nielsen 1300,00

Lærling Karen M. Nielsen

16 Fyrbøder O. Damg. Pedersen 715,00 20 Maskinp. A. P. Brændstrup 1300,00 24 Bestyrer Anders K. Lindum 546,00

Fælledvej.

1 Peter Chr. Johansen

3 Bager Georg Stausholm 936,00 5 Støberiarb. Magnus Dissing 390,00

Lærling Børge Dissing 253,50 Bente K. Dissing 214,50 7 Konstruktør Anker O. Hønge 84,50

Johan F. Johansen

9 Støberiarb. Ejgil Olsen 676,00 11 Cementstøber P. Mikkelsen 117,00 13 Maren K. Kibsgaard

15 Peder L. Ginnerup 78,00

Arbm. Egon Kvols 84,50 17 Købm. Ingemann Pedersen 442,00 Musiker Vagn Aa. Laursen 741,00 2 Smed Robert Jensen 533,00

Væver Aage Madsen 1157,00 4 Husmoderafl. Kr. Petersen 487,50 6 Rentier Søren Andersen 117,00 8 Støberiarb. Jørgen Lyngholm 741,00 10 Pølsemager Evald Poulsen 923,00 12 Maren Jensen

Færkenstræde.

3 Arbm. Karsten Borg 84,50 Kontorelev Knud Erik Borg 234,00 5 Maren K. Jensen

7 Maren Andersen

9 Arbm. Sigvald Thøgersen 247,00 11 Hansine Vandrich

Husass. Erna Vandrich

13 Arbm. Svenning Jespersen 377,00 Lærling Alfred Jespersen 52,00 15 Arbm. Alfred Mikkelsen

Bud Chr. O. Mikkelsen 52,00 17 Cigarmager Rudolf Jespersen

Gartner Laur. C. Jespersen Thorvald Hansen 39,00 Ejgil N. Steffensen

Arbm. Richardt E. Thomsen 286,00 Arbm. Niels S. Steffensen

21 Damefrisør Marie Halse 338,00 Damefrisørass. Olga Halse 1274,00 Husbest. Margrethe Halse 214,50 2 Johanne Hansen

Chauffør Ritto Hansen 650,00 Chauffør Bjarne Hansen 195,00 Matros Marius Chr. Madsen 39,00 Arbm. Jens Peter Nielsen

Arbm. Vilhelm Rumphf 234,00 Medhj. Carl Emil Madsen 39,00 10 Husmoderafl. Maren Jepsen 162,50 12 Skomager Chr. Mikkelsen 845,00

Dorthea M. Larsen Gasværksvej.

1 Murer Otto Mouritsen 1170,00 5 Rentier Johanne Madsen

Væver Villiam Volche 7 Martha Christensen

Snedker Odd Christensen 1066,00 Sadelmager E. Christensen

9 Tømrer Jens Madsen 429,00 11 Stationsbetj. Ejner Jensen 728,00 13 Støberiarb. B. Mart i nussen 494,00 15 Maren K. Jensen

17 Enevold Mortensen 78,00 19 Kirsten M. Kristensen

21 Bager Robert Nilsson 1235,00 23 Støberiarb. E. Berg Pedersen 494,00 25 Tømrer H. Bak Sørensen 1040,00 27 Skibsfører Chr. A. Madsen 2808,00

Carl Chr. Willadsen

33 Smedemester Aage S er up 1690,00 51 Savskærer G. Wittrup 624,00 Arbm. Ernst P. Resen 624,00 Slagteriarb. Henry Madsen 793,00 53 Kirsten Marie Wittrup

Fisker Sv. Aa. Christensen 338,00 55 Arbm. Niels Kr. Borg 364,00 57 Skomagerm. Charles Jensen 442,00

Lagerarb. Carl E. Sørensen 793,00 59 Pens. Chr. Pedersen 1079,00

Lærerinde Edith Rasmussen 884,00 12

(14)

61 63 65 2 4 6 12 14 22 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 58 60 76

5 9 11 13 15 17 21 23 25 31

2 10 14 16 18 20 22 24 26

Tømrer Johan Jensen 91,00 Husbest. Maren Larsen 175,50 Chauffør Aksel Holm 923,00 Eksp. Karen R. Holm 611,00 Skrædder P. Hvalsø Hansen 221,00 Pens. Jens P. Nielsen 936,00 Rentier Niels B. Nielsen

Redder Harald Larsen 1950,00 Kontorass. Carl Mortensen 1664,00 Arbm. Jens Poulsen

Værkfører Aage Møller 1183,00 Bankdirektør C. Noring Riis 4065,75 Mariane P. Krogh 45,50 Arbm. Peder Thomsen 507,00 Købmand Jeppe L. Ginnerup Smed H. G. Steffensen 702,00 Kommis Alfred H. Petersen 1300,00 M. Dusine Bjerregaard

Købmand Poul E. Thomsen 1404,00 Pouline Pedersen

Former Jens Nør Sørensen 442,00 Martin Nielsen

Signe Christensen

Skrædder H. R. Christensen 162,50 Lærling Hans Christensen 234,00 Martin Chr. Larsen

Husbest. Petrine Petersen Dagny I. Jørgensen

Arbm. Johannes Larsen 383,50 Arbm. Henry Larsen 351,00 Former Peter Ginnerup 546,00 Lærerinde Margrethe Serup 1456,00 Karoline N. Andersen

Smed Bent Andersen 234,00 Medhj. Reinholdt Jensen 702,00 Landbr. Anders Hansen

Husbest. Petra Hansen 136,50 Traktorfører Aage Justesen 442,00 Skomager E. Christoffersen 793,00 Lærling Ib Christoffersen 78,00 Gasværksbest. H. Petersen 2496,00 Driftsbest. Andreas Atzen 3198,00 Gartner Gunnar Rasmussen 962,00

Grøndalsvej.

Repr. Poul Andersen 741,00 Arbm. Alfred Sørensen 234,00 Bager Anton H. Nielsen 793,00 Matros Jens Chr. Jensen 819,00 Murer Andreas Petersen 559,00 Teglværksarb. Chr. Sørensen 338,00 Murer Martinus C. Petersen 208,00 Overpostbud Rob. Sørensen 1365,00 Arbm. Gunnar Bülow 819,00 Arbm. Willy S. Bach 351,00 Slagteriarb. A. Christensen 702,00 Støberiarb. Erik Christensen 468,00 Tømrer Verner Hansen 312,00 Slagteriarb. L. C. Pedersen 390,00 Telefonmontør A. Haugstrup 624,00 Ungmand H. Haugstrup 669,50 Husass. Tove Haugstrup 234,00 Møbelhdl. Chr. E. Nielsen 624,00 Arbm. Ludvig Christensen 702,00 Matros Villy V. Nielsen 936,00 Matros Frank Vilhelmsen 1495,00 Arbm. Jens Chr. Pedersen 728,00 Mekaniker Hans Geertsen 923,00 Tømrer Chr. H. Larsen 598,00 Lærling Anna M. Larsen 91,00 Chauffør Chr. Hvid Eriksen 1144,00 Arbm. Peder Sørensen 1274,00

28 Snedker Jens J. Thomsen 1352,uO 30 Arbm. Christian M. Thomsen 494,00

Husass. Else Thomsen 403,00 34 Matros Rasmus J. Vind 936,00

Gartner P. G. Mortensen 351,00 Styrmand Thomas Panduro 1116,00

Grønmarken.

Gdr. Sv. Skovbo Andersen 1144,00 Medhj. Niels J. Andersen 195,00 Forpagter Alfred Bovbjerg 880,40 Arbm. Peter K. BUlow 273,00 Slagteriarb. Kristen BUlow 1196,00 Landbr. Chr. B. Christensen 273,00 Gdr. Magnus Dalgaard 598,00 Arbm. Frederik Filtenborg Else Frøslev

Rentier Niels Frøslev Husbest. Marie Frøslev

Gdr. Svend Frøslev 49,60 Konsulent Herman Hansen 1326,00 Landbrugsmedhj. Sv. Hansen 45,50 Arbm. Olaf Rye Hansen 162,50 Teglv.best. Morten Hansen 3120,00 Eksp. Tove D. Hansen 292,50 Kontorass. Grethe D. Hansen 91,00 Mælkehdl. Svend Hansen 481,00 Fisker Søren Hansen

Arbm. Erik Hansen 234,00 Arbm. Knud Hansen 422,50 Arbm. Jens Kr. Have 559,00 Frørenser J. P. Jacobsen 533,00 Arbm. Ejner Jensen 559,00 Landbr. Kristen Johnsen 78,00 Maren Knudsen

Arbm. Henry A. Koch 195,00 Arbm. Svend Aage Kvols 91,00 Emaillebrænder V. Laursen 494,00 Landbr. Aage Madsen 1736,00 Husbest. Sigrid Christensen 78,00 Landm. Frode Madsen 223,20 Gdr. Sigurd Mikkelsen 2340,00 Husass. Anna K. Mikkelsen 104,00 Landbr. Anders Nielsen 624,00 Medhj. Niels Chr. Nielsen 487,50 Gdr. Johs. S. Nørgaard 1430,00 Medhj. Preben K. Madsen

Arbm. Victor Overgaard 377,00 Landbr. Kristian Pedersen 819,00 Lærling Ole Pedersen 65,00 Arbm. Jens Chr. Pedersen 468,00 Anders Brogaard

Landbr. Laurits Pedersen 494,00 Landbr. Aage H. Poulsen 819,00 Elektriker Ejner Poulsen 65,00 Fyrboder Aage Rasmussen 390,00 Kontorass. Kj. Rasmussen 1118,00 Hønseriejer Hel. Steffensen 273,00 Ejendomshdl. P. K. Søholm 312,00 Landbr. Søren Sondergaard 871,00 Lærling Sv. O. Sondergaard 442,00 Medhj. J. K. Sondergaard 292,50 Landbr. Soren Sondergaard 39,00 Drejer Karl Sorensen 572,00 Landbr. Karl Th. Sørensen 442,00 Husass. Inga Lise Sørensen 45,50 Husmand Søren M. Sørensen 351,00 Modist Vera M. Sørensen

Arbm. Aksel Larsen Thybo 390,00 Murer Alfred L. Thybo 471,20 Gdr. Johs. Ostergaard 2653,60 Medhj. Jorgen Ostergaard 861,80

13

(15)

Medhj. Karl Aage Hansen 403,00 Medhj. Anders Andersen 487,50

Grønnegade.

1 Kredslæge Aksel Stigaard 7068,75 Husass. Inga J. Harring 39,00 13 Kørelærer Henry Sørensen 273,00 Motorhdl. Sv. O. Sørensen 234,00 Kommis Ib E. Svenstrup 747,50 Toldelev Erik Hald 292,50 Overtjener P. Wennerwald 1742,00 Kontorass. Birthe Wennerwald 52,00 15 Overbetj. N. C. Karstensen 2106,00 23 Inspektør Aage Jensen 988,00 Elektriker Jens Andersen 897,00 Kontorass. Car. Voetmann 1066,00 Gartner Pedel’ C. Andersen 429,00 Husass. Birthe M. Andersen 27 Fiskeribetj. Svend Larsen 1066,00

Overlærer Thora Klausen 2236,00 Agnes V. Poulsen 377,00 Disponent Aage Hornbak 4056,00 Kontorass. Thv. Mortensen 1456,00 33 Slagteriarb. Magnus Pamim 1300,00 S. Th. Falksen 143,00 Ane Marie Jensen 572,00 Arbm. Kristen Kristensen 84,50 35 Marthinus Jensen

Anna H. Jacobsen 37 Kathrine Andersen

Arbm. Sv. Aage Jensen 273,00 39 Andrine C. Krogh

41 Lektor P. Stetkær-Hansen 3354,00 43 Maren D. Christensen

Johanne Madsen 104,00 45 Elna Laursen

47 Skomager Chr. Jensen 117,00 Lærling Poul Graversen

Frisørm. Thomas Rasmussen 637,00 49 Bankdir. P. Grupe Sørensen 5723,25

Husass. Ella Rasmussen

51 Magnus Ladefoged 403,00 Lærling Erling Ladefoged 156,00 Kontorass. Solv. Ladefoged 175,50 Kontorelev Birtha Ladefoged 442,00 Arbm. Folmer Ladefoged 65,00 55 Overlærer Rasmus Skriver 2002,00 57 Skrædder H. Hvalsø Hansen 364,00

Uldhdl. Chr. Have Christensen Elin Christensen

Former Børge Nielsen 1118,00 Murer Poul Jørgensen 1573,00 Osvald Pedersen 897,00 Lærling Anna E. Pedersen 39,00 2 Rebslager And. Andersen 819,00

Husass. Marie Pedersen 364,00 4 Maskinhandler Jeppe Mark 2626,00

Lærling Asger O. Mark 156,00 Eksp. Arne Svenningsen 942,50 8 Vulkaniser C. Christensen 1092,00

Elektriker Oskar Andersen 429,00 Skrædder E. A. Andersen 84,50 Viktualiehdl. Frank Larsen 1014,00 Medhj. Eli Tonsgaard 390,00

10 Jens Jensen 84,50

Varmemester Frede Olesen 1300,00 Telefonist Jørgine Petersen 786,50 Arbm. Lars P. Larsen 767,00 Pedel Gerhardt Petersen 1235,00 Lærling Hans P. Pedersen 39,00 Pedel Carl G. Andersen 871,00 12 Ducolakerer Kr. Damgaard 162,50

Journalist Søren Damgaard 39,00 Kontorass. Ane Damgaard 442,00 Lagereksp. H. Dahlsgaard 702,00 14 Jensine Kibsgaard

Mælkehdl. Niels Kibsgaard 728,00 16 Jensine Schmidt 91,00

Julie Schmidt Anine Nielsen

Syerske Mariane Sørensen Jens Berg Petersen

18 Installatør Frederik Quist 1209,00 Installatør Erling Quist 715,00 Slagterm. P. G. Suhl 650,00 Dekoratør Niels Mortensen 1209,00 Pensionist Jenny E. Bolwig 1157,00 Musiklærerinde F. C. Bolwig 539,50 Frisørm. H. Rasmussen 702,00 Husass. Aase Rasmussen 117,00 20 Trikotagehdl. K. Thøgersen 1898,00

Erik Thøgersen 52,00 Forvalter Erik E. Andersen 1586,00 22 Støberiarb. G. E. Kjelde 1326,00 Eksp. Rasmus Rasmussen 1300,00 24 Gymnasiel. Rasm. Bønnerup 2652,00 26 Tømrerm. Georg Christensen 923,00

Petrea S. Mortensen

Baadfører Niels Chr. Larsen 1079,00 Kontorass. Bente A. Larsen 234,00 Husass. Ruth Larsen 117,00 Pens. Peder Pedersen 1040,00 28 Bagerm. Henry Lund 715,00

Eksp. Aage L. Christensen 962,00 30 Prokurist Alfred Larsen 2860,00

Kontorelev Erik R. Larsen 136,50 Husbest. Elvine Sørensen 175,50 32 Viceskoleinsp. O. B. Jensen 2184,00 34 Skoleinsp. Hans C. Bakbo 2418,00 Lærling Bendt Bakbo 253,50 36 Gymnasiel. J. Christensen 3753,75 38 Provisor Hans A. Larsen 2496,00

Per L. Anker Larsen

40 Politimester A. Frederiksen 3987,75 42 Købm. Holger Clemmensen 4124,25

Marie S. Krogh

44 Klinikejer C. Aa. Henriksen 819,00 46 Opsynsm. H. Spanggaard 1274,00

Ib Spanggaard 52,00 b Frisørm. Vald. Sørensen

Dameskrædder Inger Balle 286,00 48 Sadelmager Henry Krogh 715,00

Chauffør Viggo Sørensen 767,00 50 ORS. G. K. Petersen 468,00 51 Rentier Peder N. Bech 117,00

Anna Pedersen

56 Dyrlæge Thorkild Katholm 5801,25 Husass. Bodil S. Madsen 86,80 60 Murerm. Jørgen Larsen 1144,00

Forretningsf. C. C. Larsen 1664,00 62 Murer Jens Holm 845,00 Lærling Kaj E. Holm 65,00 64 Rentier Anders Chr. Post

Arbm. H. Stadil Petersen 273,00 Maler Poul Kr. Andersen 234,00

Havnegade.

3 Købmand A. Chr. Andersen 1768,00 Fisker Aage E. Nielsen 1196,00 Laboratoriearb. Th. Bach 923,00 Elev Jytte Bach

Mekaniker H. Schou Jensen 832,00 5 Skotøjshdl. Vilh. Mikkelsen 1235,00 14

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For det tredje viser tabellen, at udvik- lingen i den positive kapitalindkomst (renteindtægter, aktieindkomst mv.) inde- bærer, at den disponible indkomst er re- duceret med 0,3

• Health - Institutternes tilbagemeldinger på processer vedrørende medinddragelse og ledelsesdelegering og - nærvær.. Til orientering: Aarhus Universitets Udviklingskontrakt

Vil det være en ide at skære ned og på den måde få mere studenterinvolverende un- dervisning og undervisning i mindre hold? Det har været drøftet i fagmiljøet på Insti- tut

I undersøgelsen er de studerende også blevet spurgt til deres oplevelse af de tekniske løsninger, som Aarhus Universitet tilbyder. Med tekniske løsninger forstås både

• Health - Institutternes tilbagemeldinger på processer vedrørende medinddragelse og ledelsesdelegering og - nærvær.. Til orientering: Aarhus Universitets Udviklingskontrakt

Styrelsen for Forskning og Innovation 15 skabelige praksis og videnskabelig uredelighed er der således et gråt område med (større eller mindre) brud på god videnskabelig praksis,

Simulationsmaterialet kan være genbrug, men emner eller spørgsmål/vinkler eller indhold/cases skal varieres fra gang til gang.. Ved opgavebanker med mindst 200 opgaver: Der

Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende koordineringen, forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin..