• Ingen resultater fundet

I • 1932. No. 8

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "I • 1932. No. 8 "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri.

I • 1932. No. 8

København.

m V ^ n m e l d e l s e r n e a n g a a r følge7ide

Firmaer:

sCIXDe vedføjede Tal angiver Siderne, hvor An­

meldelserne tindes.)

thi^l-Ayidemen, Chr., (6 X.

Jensen^ 106.

\\)iK^An(lersen, fun. <£• Co.,

•d\ 167.

sd-i Ivl rbejåernes Livsforsik- Aldiesej skabet, 164.

M rhejdsgivernes Ulykkes- (o\ forsikring, 166. !

M ssuran ce-Co mpagniet \ i l •!>Dania<i, Wahl & \

• f f W e s c h e , 1 6 7 . j

^^'fs'Æageriet» Taga^ v. Thorn-1 sen & Larsen, 168. | t'iWÆotved, A P., 165. \ m - \ ' 3 B r a n d t r f - T u x e n , 1 6 6 . j nvCÆrmm, H. H., Skrue-'

•}) & Møtrikfabrik, 167. [ nw\<Sirnuns, H. H., Efter- \ k \ følgers Skrue- & Mø-1

trikfabrik, 167.

\\i\'{Oentralautoværkstedet im ved Axel Søby, 166. j u-\\ZJhristensen, T. Møll- '

DS« mark, 167. !

zv\}Ohristophersen, Villiam, fcSV 164.

\w.(^ZJomforta Sko Compagni .•( v. Bekten & Co., 167.

Danish Maritime Ser- loVf vicea Poul Bøgvad, Vdl 167.

_%nf,(Dansk Bi-Honning Cen- iD-<^ tral ved Niels Mørch

^0 og Th. Stangebye, 166.

Da nsk Yin-F) •odu ktion v. Chr. F. Petri, 167.

Dansk Økonomi Skærm vj G. Falk-Sørensen, 167.

Eberts, Hermann, Efter­

følger, 167.

English hat magazin, Valdemar Petersen, 165.

Etablissements Bozon- Verduraz's Filial i København, 164.

Foki ved A. Lindegaard, 164.

Forhen Avgust Bangs • Forlag ved Ejvind | Christensen, 165. j Forsikringsselskahet \ Dansk Husbukke Assu- i rance ved Erik Bøn- j tiow & Co., 164.

Funders Blomster- og , Bladefabrik, 165. \ Færøsk Produkt-Forret- ! ning ved Evald Høgh | Bowman, 168. ' Handelshuset C. J. Ja- j c o b s e n , 1 6 6 . i Hansen, William, Ex i portforretning, 167. \ Harms, C., 165. i Hofmun-Bang tf- Bon- i

tard, 165.

I

Imperial Permanent Conip. ved C. Finne- berg-Sørenseti og T.

Beneke, 165.

Internationalt Bureau, 165.

Jessen, V. A., Co., 168.

Kanter, N., 166.

Kaiiffmann, H., Æ Co., 165.

Kjøbenhavns Pensel-, Børste og Gadekoste- fabrik, 168.

Københavns Smørrebrøds- fabrik, N. H. Thing- vad, 167.

Kleinert, 1. B., Rubber Company Scandinavi- an Office Nicolai Kan­

ter, 164, 168.

Knudsen, Axel, og Ellen Jørgensen, 168.

Korkvarefabrikken Dana (Th. Andersen) 168.

Købler rf- Krogh, 166.

Larsen, J., Æ Th. Jør­

gensen, 168.

Lehmanns, Carl L., Ef­

terfølger H. P. Mad­

sen, 166.

Liebing og Olver, 167.

Liebing, O., cf- Co., 167.

Lund, I. P., & Son, 165.

D Luxor'i, Synør-Kaffe­

lager ved A. Eriksen, 168.

Læsøbageriet ved Klit teng Maxen, 168.

Madsens, Olaf C., Eftf., 166.

Martins Forlag, 164.

Meilstrup, Vilhelm, 168.

I Melchior, Ger son, & Co.

i 164.

I Meyers, H., Bogtrykkeri I ved Holger Meyer, 166.

I

Miirer & Co., 167.

\ Møllers Sønner, 166.

j Nielsen, Alma, 165.

j Nielsen, H. N. V., 166.

j Nielsen, Harry, 165.

I Nielsens, P. A., Bogtryk- I ker i, 164.

j Nørrebros Bogtrykkeri, i Kr. Eriksen, 167.

1 Nørrebros liadiolabora- I torium ved K. C. Lar- I sen, 167.

j Odontologisk Lahoratori- I um Dentano ved Viggo 1 Andresen, 168.

j Ohm, J. L., 165.

\ Olsen, Tornøe, & Co.,

166.

I Pedersen, H. O., & Co., j 168.

: Preislers optiske Institut, I 1661167.

D Record Grammofoner Æ Plader Ravn Peter­

sen & H. Hartz, 165.

\ Riisgaards, Vilh., Ef j terf. A. Schou, 168.

I

Romlund, Chr., & Co., j 166.

Scheelke, L., 165.

Schumacher, C., og Co., 167.

Selskabs-Sandkage-Bage- riet ved Hjalmar Høgs- borg, 166.

Skandinavisk »Perolin«

Fabrik ved Frank Nor­

don, 164.

Skandinavisk Perolin-

n

(2)

164

fabrik ved Sven Schultz, 16 å.

Skotøjsfabriken » Absa­

lon ved F. Hoben- haus og Richard Niel­

sen, 166.

Skotøjsfabriken y>Absa­

lon <•< ved Richard Nielsen, 166.

Solfjeld & Pilsborg, 164.

•»Start« ved Hans Kri­

stiansen, 165.

Store Koloniallager, Det, ved Vilhelm Meilstrup, 168.

y> Stritter Haaret<i vj Hans Jørgensen & Co., 166.

Tabula danica A. Yil­

strup, 167.

»Telavox Radio« Kle- men Jørgensen, 164.

Torpedo-Adelg. Afd. In­

dehaver H. Jensen, 165.

Tjørnelund, N., & P.

Rossum, 168.

Vaskeriet og Strygeriet

»Neiv-York« Im. Pe­

tersen, 167.

Worlds Import ved Sven Schultz, 164.

y>Zølivi Trading<i. ved H. Zøllner, 165.

Østergaard & Co., 164.

Østergaard, R., 164.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser;

Axel Lindegaard driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FOKI ved A. LINDEGAARD. Prokura er meddelt Svend-Erik Tranberg.

Frederik Ellenius Østergaard, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet ØSTER­

GAARD & CO., er afgaaet ved Døden, hvor­

efter Firmaet er hævet.

Agnes Ragnhild Østergaard, født Keel, dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet R. ØSTERGAARD.

Peter Alfred Aggebo-Nielsen, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet P. A.

NIELSENS BOGTRYKKERI, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af af­

dødes Enke Nanna Amalia Florentine Agge­

bo-Nielsen, født Larsen, af Frederiksberg.

Ivan Metz, der havde Prokura i F'irmaet GERSON MELCHIOR & CO., er afgaaet ved Døden.

David Nison (Nicolai) Kanter driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet I. B. KLEINERT RUBBER COM­

PANY SCANDINAVIAN OFFICE NICOLAI KANTER.

Ingeborg Anna Margrethe Martin, f. Hu­

sum driver Handel som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet MARTINS FORLAG, idet hun uforandret fortsætter den af hendes af­

fløde Ægtefælle Johannes, kaldet John, Mar­

tin, under ovennævnte, hidtil uanmeldte Fir-

!ma, drevne Forretning. Prokura er meddelt Richard Høeg-Hansen.

Firmaet ETABLISSEMENTS BOZON-VER-

; DURAZ'S FILIAL I KØBENHAVN er hævet.

I I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 264 Ifor den 13. Februar f. A. vedrørende Firmaet SOLFJELD & PILSBORG er den ene an­

svarlige Deltagers Navn anført som Jørgen Alfred Klæboe Andersen Solfjeld. Hans rette Navn er Jørgen Alfred Klæboe Andreasen Solfjeld.

Firmaet FORSIKRINGSSELSKABET DANSK HUSBUKKE ASSURANCE ved ERIK RØNNOW & CO. driver Aussurance- virksomhed. Erik Joachim Getreuer Rønnow og Svend Clausen er de ansvarlige Del­

tagere.

Sven Schultz, der var eneste, ansvarlig Indehaver af Firmaet SKANDINAVISK PE- ROLINFABRIK ved SVEN SCHULTZ, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Frank Nordon af Gentofte driver Fabriks- virksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKANDINAVISK »PEROLIN«

FABRIK ved FRANK NORDON. Prokura er meddelt Hans Bonde Schultz.

Sven Schultz, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet WORLDS IMPORT ved SVEN SCHULTZ, er afgaaet ved Dø­

den, og Firmaet er hævet.

Klemen Jørgensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »TE-

I

LAVON RADIO« KLEMEN JØRGENSEN. | Prokura er meddelt Jacob Axel Christensen. | ITrniaet AKTIESELSKABET ARBEJ­

DERNES LIVSFORSIKRING har under 3.

Juni d. A. foretaget Ændring i Vedtægterne.

Selskabets Kapital er forhøjet til 60,000 Kr., der er fuldt indbetalt. Af Kapitalen er ||

14,652 Kr. fordelt paa Andele å 66 Kr., over­

taget af danske Fagforeninger, ko-operative Foretagender og Syge- og Begravelseskas- ser, m e d e n s R e s t e n , 4 5 , 3 4 8 Kr., e r o v e r f ø r t fra Selskabets Reservefond.

Martin Friedrich Emil William Chri­

stophersen er indtraadt i Firmaet VILLIAM CHRISTOPHERSEN som ansvarlig Delta-

(3)

165

^er. Firmaet tegnes fremtidig af fornævnte

\L M. F. E. Christophersen og den hidtidige (I Deltager Jens Martin Ludvig Villiam Chri-

stopliersen i ?\)rening.

Carl Funder, der var ansvarlig Deltager i i Firmaet FUNDERS BlvOMSTER- 0(5 BLA- (I DEFABRIK, er afgaaet ved Døden. Firmaet oi fortsættes uforandret af den hidtidige Del- iii tager Carl Christian Peetz Funder.

Hanne Harms, født Olsen driver Handel 08 som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet .0 C. HARMS, idet hun uforandret fortsætter il) den af hendes afdøde Ægtefa^lle Carl Lud- iv vig Vilhelm Harms under nævnte, hidtil t>u uanmeldte Firma drevne Forretning. Pro- fyl kura er meddelt Agnes Henriette Harms.

Københavns Magistrat, den 5. August 1932.

Til Københavns Handelsregister er mod- rJ taget følgende Anmeldelser:

Firmaet IMPERIAL PERMANENT COMP.

9/ ved C. FINNEBERG-SØRENSEN OG T.

IH BENEKE driver ILmndværk. Christian Fin- 911 neberg-Sørensen og Tom Erling Beneke er yb de ansvarlige Deltagere.

Alma Anine Marie I^irsen, født Nielsen, ib driver Handel som eneste ansvarlig Indeha- 9V ver af Firmaet ALMA NIELSEN, idet hun du uforandret fortsætter den af hende før Æg- isi teskabets Indgaaelse luider ovennævnte, hid-

lif til uanmeldte Firma, drevne Forretning.

Johanne Louise Merkel, født Ohm, driver fiH Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver Ib af Firmaet J. L. OHM, idet hun uforandret tol fortsætter den af hende før Ægteskabets

•ni Indgaaelse under ovennævnte, hidtil uan- din meldte Firma, drevne Forretning.

[ Harriet Lydia Jensen driver Handel som )fi9 eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TOR- aq PEDO-ADELG. AFD. INDEHAVER H. JEN- 38 SEN.

' Thenui Elise Hansine Scheelke og Nina yH Helene Andrea Scheelke er indtraadt i Fir- Bin maet L. SCHEELKE som ansvarlige og til nlJ Underskrift berettigede Deltagere. Den hid- biJ tidige ansvarlige Indehaver Laura Oline eH Hedvig Scheelke fører efter indgaaet Ægte-

•rAs skab Navnet Laura Oline Hedvig Brun-Pe- lei) dersen, f. Scheelke.

Axel John Franck er udtraadt af Firmaet H. KAUFFMANN & CO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hanni­

bal Frode Kauffmann.

Harry William Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HAR­

RY NIELSEN.

Firmaet »START« ved HANS KRISTIAN­

SEN er hævet.

Ejvind Aage Christensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af PTrniaet FORHEN AUGUST BANGS FORLAG ved EJVIND CHRISTENSEN.

Ernest Desiré Charles Boutard, der var ansvarlig Deltager i Firmaet HOFMAN­

BANG & BOUTARD, er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af de hidti­

dige Deltagere Peder Hofnuin-Bang, Axel Holger Olivier Hofman-Bang og Holger Si­

gurd Hjalmar Erichsen.

Ernest Desiré Charles Boutard, der var ansvarlig Deltager i Firmaet INTERNATIO­

NALT BUREAU, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af de liidtidige Deltagere Peder Hofnuin-Bang, Axel Holger Olivier Hofman-Bang og Holger Sigurd Hjalmar Erichsen.

Firmaet »ZøLWT TRADING« ved H.

ZØLLNER har tilbagekaldt den Carl Henry rarj) meddelte Prokura.

Anders Peter Botved af Charlotteidund driver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet A. P. BOTVED.

Firmaet »RECORD« GRA:\LM0F0NER &

PLADER RAVN PETERSEN & H. HARTZ driver Handel. Bodil Marie Ravn Petersen, født Petersen, og Harry Tage Hartz, først­

nævnte af Frederiksl)erg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Urmaet i Forening.

Firmaet 1. LUND & SØN driver Haand­

værk. lens Peter Lund og Axel Lund er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet ENGLISH HAT MAGAZIN, VAL­

DEMAR PETERSEN har meddelt Orla Fritz Carl Petersen Prokura.

i

(4)

166 Firmaet CHR. ANDERSEN & N. JENSEN driver Haandværk. Ole Christian Andersen og Niels Andreas Bertinius Jensen, først­

nævnte af Bagsværd, er de ansvarlige Del­

tagere.

Axel Holger Larsen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet »OLAF C. MADSENS EFTF.« som ansvarlig Deltager. Firmaet teg­

nes fremtidig af fornævnte A. H. Larsen i Forening med den hidtidige Deltager Kai Laudinus Madsen.

Firmaet IL MEYERS BOGTRYKKERI ved HOLGER MEYER har meddelt Erik Emil Meyer Prokura.

Københavns Magistrat, den 9. August 1932.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet SKOTØJSFABRIKEN »ABSA­

LON« ved F. HOHENHAUS OG RICHARD NIELSEN er hævet.

Hans Richard Emil Nielsen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet SKOTØJSFABRIKEN »ABSALON«

ved RICHARD NIELSEN.

Firmaet KØBLER & KROGH har meddelt Axel Krogh, Børge Købler og Sonja Flindt- Larsen, født Sørensen, Prokura, 2 i Forening- eller hver især i Forening med en af de an­

svarlige Deltagere Christian Georg Peter Købler eller Vilhelm Lorenz Krogh.

Lars Jørgen Wendelboe Larsen, der var Medlem af Bestyrelsen for Firmaet AR­

BEJDSGIVERNES ULYKKESFORSIKRING er afgaaet ved Døden. Hans Christian Ma­

rius Langkjær er udtraadt af Bestyrelsen, i hvilken Vilhelm Fibiger af Snedsted, Hjal­

mar Madsen af Hellerup og Julius Madsen er indtraadt, sidstnævnte som Formand.

Firmaet CHR. ROMLUND & CO. har til­

bagekaldt den Frode Christensen givne Pro­

kura.

Hans Anton Tønnesen er indtraadt i Fir­

maet MØLLERS SØNNER som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes fremtidig af for­

nævnte H. A. Tønnesen i Forening med en af de hidtidige Deltagere Robert Hjalmar

Harald Møller eller Christian Sophus Jens Møller.

Meta Marie Augusta Madsen, født Ras­

mussen, er udtraadt af Firmaet CARL L.

LEHMANNS EFTERFØLGER H. P. MAD­

SEN, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Svend Overgaard.

Firmaet TORNØE OLSEN & CO. driver Handel. Wentzel Tornøe Olsen og Adam Madsen, begge af Frederiksberg, er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet N. KiVNTER er liævet.

Firmaet DANSK BLHONNING CENTRAL ved NIELS MØRCH OG TH. STANGEBYE driver Handel. Niels Dorotheus Mørch og Thormod Stangebye er de ansvarlige Del­

tagere.

Harald Niels Victor Nielsen af Taarbæk driver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet H. N. V. NIELSEN.

Axel Christian Søby driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CENTRALAUTOVÆRKSTEDET ved AXEL SØBY.

Firmaet »STRITTER HAARET« v/ HANS JØRGENSEN & CO. driver Haandværk.

Hans Jørgensen, Svend Rasnnis Jørgensen, Arne Hans Jørgensen og Anna Pouline Høegh Jensen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet tegnes af Hans Jørgensen i For­

ening med en af de øvrige Deltagere.

Hjalmar Hans Peter Høgsborg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SELSKABS-SANDKAGE-BAGE- RIET ved HJALMAR HØGSBORG.

Carl Julius Jacobsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HA^- DELSHUSET C. J. JACOBSEN. Prokura er meddelt Anna Boraks.

Firmaet BRANDT & TUXEN driver Haandværk. Carl Erik Brandt og Harry Viggo Tuxen, begge af Hellerup, er de an­

svarlige Deltagere.

I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 57 for 12/6 f. A. og Nr. 131 for 7/9 f. A. vedr.

(5)

167 iiinirniaet PREISLERS OPTISKE INSTITUT

»b (len ene ansvarlig-e Deltag-ers Navn an- som Leif Gertsen. Hans rette Navn er iiseif Geertsen.

I«>I Kø})enhavns Miigistrat, den 16. August 1032.

{

[iT Til herværende Handelsregister er mod- Js^^iget følgende Anmeldelser:

lil Firmaet NØRREBROS BOGTRYKKERI,' Mli. ERIKSEN, er hævet.

ni Firmaet COMFORTA SKO COMPAGNI v.

^SEKSTEN & CO. driver Fabriksvirksomhed.

Bvbdvard Bertin Kaspersen Reksten, Johan j'^nugiist Augustsson Ståle og Holger Baltser igirørgensen, sidstnævnte af Glostrui), er de :y8msvarlige Deltagere og tegner Firmaet 2 i [øioorening.

li^ Firmaet H. IL BRUUN, SKRUE- & MØT- HHRIKFABRIK er hævet.

bJ Lars Iversen driver Haandværk som ene- i 9oe ansvarlig Indehaver af Firmaet H. H.

UHRUUNS EFTERFØL(}EHS SKRUE- &

TrøTTRIKFABRIK.

bA Aage Foss Vilstrup af Hellerni) driver bnii'andel som eneste ansvarlig Indehaver af imiirmaet TABULA DANICA A. VILSTRUP.

fiji Kay Louis Andersen og Louis Carl Al- b9"ed Willadsen er indtraadt i Firmaet 1. AN- H^i«ERSEN JUN, & CO. som ansvarlig og til abn'nderskrift berettigede Deltagere. De Hol- [ Tjer Kristoffer Frederik Hjorth, Theodor Jo­

nian Frederik Andreas Holm, Martin Georg liinrmil Tews, Louis Harald Østrui) og Albert )J'ji'ictor Jeppesen givne Kollektivi)rokuraer (ij T tilbagekaldt.

iH Firmaet KØBENHAVNS SMØRREBRØDS- aA'ABRIK, N. H. THINGVAD, er hævet.

[i'i Firmaet O. LIEBING & CO. er hævet.

n i Firmaet LIEBING OG OLVER driver lis/jlaandværk. Carl Otto Liebing og Carl Os- ) liiar Olver, begge af f>ederiksberg, er de an-

h f i A'arlige Deltagere og tegner Firmaet i For- j/ii/ming.

ri'I Firmaet T. MØLLMARK CHRISTENSEN ) TJinr tilbagekaldt den Orla Carl Svend Jonas­

næn givne Prokura og meddelt Carl Hein- d'jiich Hansen Prokura.

Jens Theodor Glaring er udtraadt af Fir­

maet C. SCHUMACHER OG CO., der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Sofus Schumacher.

Kay Christen Larsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NØRREBROS RADIOLABORATORIUM ved K. C. LARSEN.

Georg Falk-Sørensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK ØKONOMI SKÆRM v/ G. FALK­

SØRENSEN. Prokura er meddelt Lars Lar­

sen.

Paul Erik Gønss-Jensen af Charlottenlund er indtraadt i I^irmaet MURER & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Poul Erhard Christian Bøgvad af Charlot­

tenlund driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »DANISH MARITIME SERVICE«, POUL BØGVAD. Prokura er meddelt Elisal)eth Hansen.

I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 89 for den 16. Juli 1929 vedrørende Firmaet WIL­

LIAM HANSEN, EXPORTFORRETNING, er det ved en P^ejltagelse udeladt, at Prokura er meddelt Ednmnd Petersen.

Firmaet ASSURANCE - COMPAGNIET

»DANIA«, WAHL & WESCHE, driver As­

surancevirksomhed. Christian Peter Marius Wahl og Oskar Wesche, førstnævnte af Hel­

lerup, er de ansvarlige Deltagere.

Københavns Magistrat, den 18. August 1932.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Christian Frederik Petri driver Fabriks- virksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK VIN-PRODUKTION v.

CHR. F. PETRI.

Immanuel Petersen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VASKERIET OG STRYGERIET »NEW YORK« IM. PETERSEN.

Povl Harald Pedersen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet HERMANN EBERTS EFTERFØLGER som ansvarlig og til Un­

derskrift berettiget Deltager.

(6)

168 Firmaet AXEL KNUDSEN OG ELLEN JØRGENSEN driver Haandværk. Axel Knudsen og Ellen Theodora Nielsine Niel­

sen Jørgensen, født Hamnierbak, er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening.

Firmaet H. O. PEDERSEN & CO. driver Haandværk. Harald Otto Pedersen og Soplms Jens Sørensen, førstnævnte af Hvid­

ovre, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet KJØBENHAVNS PENSEL-BØR­

STE- OG GADEKOSTEFABRIK har med­

delt Niels Børge Strøyberg Wulff Prokura.

Firmaet BAGERIET »TAGA« v. THOM­

SEN OG LARSEN driver Haandværk. Pe­

der Nortvig Thomsen og Martin Ingvard Ivarsen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Jens Frederik Vilhelm Meilstrup, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet VIL­

HELM ^lEILSTRUP, er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af Afdødes Enke Minka Hansine Meilstrup, født Han­

sen, af Hellerup.

Jens Frederik Vilhelm Meilstrup, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet DET STORE KOLONIALLAGER ved VILHELM MEILSTRUP, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af Afdødes Enke Minka Hansine Meilstrup, født Hansen, af Hellerup.

Firmaet 1. B. KLEINERT RUBBER COM­

PANY SCANDINAVIAN OFFICE NICOLAI KANTER har meddelt Mary Kanter, født Paboritz, Prokura.

Ewald Høgh Bowman driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FÆR­

ØSK PRODUKT-FORRETNING v/ EWALD HØGH BOWMAN.

Thomas Christian Andersen er udtraadt af Firmaet KORKVAREFABRIKKEN DANA (TH. ANDERSEN), der fortsættes uforan­

dret af den hidtidige Deltager Harald F"re- derik Christian Jørgen Rasmussen.

Firmaet N. TJØRNELUND & P. ROSSUM driver Handel. Niels Juel Christian Tjørne­

lund og Peter Rossum er de ansvarlige Del­

tagere.

Firmaet LÆSØBAGERIET ved KLIT- TENG & MAXEN driver Haandværk. Johan Laurits Christian Klitteng og Minna Petra Maxen, født Unkerskov, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Einar Pedersen er indtraadt i Firmaet

»VILH. RIISGAARDS EFTERF. A. SCHOU«

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Under Firma V. A. JESSEN & CO. drives Haandværk af et Kommanditselskab, i hvil­

ket Villiam Jens Adolf Jessen er eneste an­

svarlige Deltager.

Firmaet J. LARSEN & TH. JØRGENSEN driver Haandværk. Jens Frederik Larsen og Thorkild Jørgensen er de ansvarlige Del­

tagere.

Firmaet ODONTOLOGISK LABORATO­

RIUM DENTANO ved VIGGO ANDRESEN har meddelt Inger Elise v. Clauson-Kaas, født Andresen, Prokura.

Firmaet »LUXOR«, SMØR- & KAFFELA­

GER V. A. ERIKSEN er hævet.

Københavns Magistrat, den 26. August 1932.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt;

Kresten Møller, Hillerødgade 84, driver Haandværk Smallegade 18 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »SKOTØJSFABRIKEN »PARIS«

V. KRESTEN MØLLER.

Carl Ulrik Fohrmann Krag Hansen, Hol- lændervej 24, driver Haandværk Fugle- vangsvej 2 i Frederiksberg Konnnune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»OSTEFABRIKEN »BUKO« v. KRAG HANSEN«. Prokura har Fru Alice Krag Hansen, Hollændervej 24.

(7)

1 )nl liuleliaveren af Firmaet »KATTY ECKEl.«

I haf Frederiksber«?, der fortsættes uforandret, II isr nu gift Ahlgren.

Il-I Enkefru Karen Kirstine Jansen, f. I^eder- jiasen, Biilowsvej 44, driver Haandværk Bii- av^oowsvej 44 i Frederiksberfi^ Kommune som

g'iiieneste ansvarlifj^ Indehaver af Firmaet )r/^<!>A'I(TG() A. JANSEN«, under hvilket Navn f)ii')nendes afdøde Mand Vifif^o Alexander Jati- I ii'Men drev iianMite Virksomhed.

Martinus Thomsen, Joachim Larseiisvej f) ,181, driver Handel i Frederiksberg Kommune, OBotoachim Larseiisvej 31, som eneste ansvar- I -niig Indehaver af Firmaet »LIVETS BOGS

H'JSUREAU ved MARTINUS THOMSEN«.

liT Firmaet »M. & M. JENSP^N« driver Haand- ylTB^aM'k Nordre Fasanvej 44 i Frederiksberg iiiioXommune. Marie Valborg Jensen og Mary ghi'W^ielsine Rasmine Jensen, begge boende Nor- I yi.re Fasanvej 44, er de ansvarlige Deltagere 9t •^g tegner Firmaet hver for sig.

li'-I Firmaet» BRØDR. BERNTH« driver iifijilaandværk Borupsallé 150 i Frederiksberg iiiiolommune. Ejnar Mikkelsen Bernth, Borups-

sllllé 144, og Christian Mikkelsen Bernth,

»goiOrosselvej 81, er de ansvarlige Deltagere og øni^sgner Firmaet hver for sig.

loL Johannes Vilhelm Jensen, GI. Kongevej a g83o B, driver Haandva^rk GI. Kongevej 135 B Frederiksberg Kommune som" eneste an- ihBwarlige Indehaver af Firmaet »J. V. JEN-

»Z'^EN«. I'rokura meddeles Richardt Jensen, lg;lr>'akskovvej 11.

Carl Henrik Lindegaard, Australievej tb driver Handel Allégade 25 i Frederiks-

:oT£rg Kommune som eneste ansvarlig Tnde- i97faver af Firmaet »TERME v. C. H. LINDE- lAAAARD«. Prokura har Holger Christensen, i9ini]imersgade 13.

>liiH Enkefru Camilla Olivia Eleonora Kryger, loH Boltvig, St. Kongensgade 76, der driver jbrifiandel Alhambravej 17 i Frederiksberg riiiioomniune, fortsætter som eneste ansvarlig ulshidehaver Firmaet »ANTON KRYGER« ef- [ig i:r sin afdøde Mand Georg Kryger, der i n9doøbenhavn har været anmeldt som Inde-

israver af Firmaet.

';9

ETHELBERG & KROGH« af Frederiksberg, som fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Sigurd Jørgensen Ethelberg, Hoff- meyersvej 2.

Firmaet »NIELS MADSEN« af PVederiks- berg har tilbagekaldt den Carl Asmus Chri­

stian Rølling givne Prokura.

Carl Johan Ravn, Birkerød, driver Fabri­

kation, Biilowsvej 34 i Frederiksberg Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KØBENHAVNS ESSENSFABRIK, C. J. RAVN«. Prokura meddeles Georg Arm- feldt Ravn, I. M. Thielesvej 2.

Firmaet »OSCAR MEYER« af Frederiks­

berg har givet Frk. Inger Emma Hansen, Broderskabsvej 7, Prokura.

Firmaet »RIO RITA ved OSTERMANN

& CO.« driver Handel i Falkonerallé 10 i

?>ederiksberg Kommune. Irniond Leon Ostermann, Vesterbrogade 35, og Tobias Epel, Amagerbrogade 2(5, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet »LARSEN & HANSEN« driver Handel H. C. Ørstedsvej 40 i Frederiksberg Kommune. Jens Søren Larsen, H. C. Ørsteds­

vej 44, og Aage Hans Peter Hansen, Falko- nergaardsvej 5, er de ansvarlige Deltagere, der begge i Forening tegner Firmaet.

Firmaet »ELOF OHLSP]N'S EFTFL.« dri­

ver Haandværk St. Knudsvej 39 i Frede­

riksberg Kommune. Heinrich August Jessen og Harry Asmus Vollert Jessen, begge boen­

de Brønshøjholnisallé 45, er de ansvarlige Deltagere og tegner hver for sig Firmaet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 28. Juli 1932.

Bardenfleth, kst.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet »AN'^FON BONNESEN« har til­

bagekaldt den Frk. Agnes Petersen meddel­

te Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk. den 18. August 1932.

J . Parker.

n9H Henry Krogh er udtraadt af ?lrmaet »I/S

(8)

170

Roskilde og Politikreds Nr. 4.

Til Handelsregisteret for Ramsø-Time Herreder (Politikreds Nr. 4) er modtaget følgende Anmeldelse:

Jørgen Erik Ingemann Ponlsen og Aksel Frederik Rask, begge af Solrød, anmelder, at de Tinder Firmanavn »POULSEN OG RASK« driver Haandværk i Solrød som eneste ansvarlige Indehavere af nævnte Firma.

Til Handelsregistret for Roskilde Kø}3stad (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse;

Elna Johanne Christine Gregersen Søren­

sen af Roskilde driver Handel i Roskilde som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»ELITE ved ELNA SØRENSEN«.

Christian Gustav Odense, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »ROSKIL­

DE TIDENDE ved CHR. G. ODENSE«, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes af afdødes Enke, Fru Emerentze Birgitte Kir­

stine Odense, f. Nielsen, som eneste ansvarli­

ge Indehaver.

Politimesteren i Koskilde Købstad ni. v., den 29. Jnli 1932.

Fritsche.

Til Handelsregistret for Roskilde Købstad (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse:

Jens Aniandns Jensen Blichkilde og Kir­

sten Hansen, begge af Roskilde, driver som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet

»BLICHKILDE OG HANSEN« Haandværk i Roskilde.

Peter Robert Jørgensen og Peter Ewald Dyling, begge af Roskilde, driver som ene­

ste ansvarlige Indehavere af Firmaet »JØR­

GENSEN OG DYLING« Haandværk i Ros­

kilde.

Til Handelsregisteret for Lejre Herred (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse:

Otto Klarskov Vilby og Osvald Klarskov Vilby, begge af Gevninge, driver under Fir­

manavn »BRDN. KLARSKOV VILBY« Han­

del i Gevninge.

Politimesteren i Roskilde, 17. August 1932.

Fritsche.

Frederiksborg Amt. I!

Hillerød.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse: j Grosserer L. E. Andersen anmelder, at • Firmaet: »HILLERØD ÆGEXPORT ved L.

E. ANDERSEN« er hævet.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 8. Au­

gust 1932.

1. C . Buch Petersen.

Holbæk Amt.

Politikreds Nr. 9.

Til Handelsregistret for Nykøbing Sj. Køb­

stad og Dragsholm Birk er modtaget føl­

gende Anmeldelse:

Under Firma »L. P. LARSEN & SØN«

drives Fabriksdrift i Vejleby, Hørve Sogn, af Lars Peter Larsen og Aksel Larsen som ansvarlige Indehavere, der hver for sig teg­

ner Firmaet.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 6. August 1932.

Ilosen.

Til Handelsregistret for Nykøbing Sj.

Købstad og Dragsholm Birk er modtaget saalydende Anmeldelse:

Bestyrelsen for FRENDERUP BRUGS­

FORENING anmelder, at der i Bestyrelsens Sammensætning er sket den Forandring, at Gaardejer Harald Jensen, Piejerup, og Par­

cellist Laurits Larsen, Atterup, er udtraadt af Bestyrelsen, og at i disses Sted er ind- traadt Karetmager Peter Adolf Sørensen, Frenderup, og Gaardejer Lars Axel Larsen, Piejerup.

Bestyrelsens Formand er Gaardejer Hans Christian Nielsen, Piejerup.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 24. Au­

gust 1932.

Rosen.

(9)

1 7 1

Sorø Amt.

Ringsted.

r Til (let herværende Handelsrejj^ister er iin- T)l)der 1). I), anmeldt, at Fni Margrethe Ziir- .nsasen, Nørregade 84, Riiijj:sted, som eneste an- Bv3svarli<^ Indehaver driver Handel linder Fir- Kffima »RINGSTED FOTO-MAGASIN« ved [jriFRU MARGR?]TIIE ZIIRSEN.

Prokura er meddelt K. Ziirsen.

'I Politimesteren i Ringsted m. v., den 28. Juli 1932.

Sch iorring, cst.

Slagelse.

T Til Handelsregistret for Slagelse Købstad T)er modtaget Anmeldelse om, at Firmaet MI«»I)ANSK KAFFEKOMPAGNI« i Slagelse er ysiDiævet.

)1 Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 17. August 1932.

A . Bil fir sch.

Politikreds Nr. 12.

T Til Handelsregistret for Løve Herred er boifiiiodtaget saalydende Anmeldelse:

il Firmaet »F. JENSEN OG SØN« driver fifjlHa^andværk i Ruds Vedby By og Kommune.

; '((De ansvarlige Deltagere er Hans Ferdinand iuøUensen og Svend Aage Jaeobi Jensen, begge H laf Ruds Vedby. Fjrmaet tegnes af begge Del- 9:!ii;tagere i Forening.

o'I Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 30. Juli 1932.

A. Biihrsch.

iT Til Handelsregistret for Antvorskov Birk II isr modtaget saalydende Anmeldelse;

F)estyrelsen for KIRKE STILLINGE LFflffiRUGSFORENING anmelder, at Foreningen yiiMriver Handel i Stilliiige Kommune med noTorretningslokale i Kirke Stillinge. Vedtæg-

»uTicerne er af 17. August 1932. Foreningen n:gyuegnes af Bestyrelsen. Medlemmerne hæfter bilosolidarisk. Intet Kapitalindskud. Bekendtgø- 98l9?else til Medlemmerne skal ikke ske i offent-

ø^i.ige Tidender. Bestyrelsen bestaar af:

Mejeribestyrer Hans Poul Hansen, Kirke Stillinge, ?\)rmand, Gaardejer Hans Chri­

stian Nielsen, Kirke Stillinge, Slagter Thor­

kild Petersen, Kirke Stillinge, Gaardejer Ole Laurits Jespersen, Øster Stillinge, og Gaard­

ejer Christen Peter Ottosen, Øster Stillinge.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 29. August 1932.

P. P. V.

A . Benzon, Fm.

Præstø Amt.

Stege.

Til Handelsregistret for Stege Købstad (Politikreds Nr. 17) er modtaget følgende Anmeldelse:

Christian Petersen, Stege, driver Handel i Stege Købstad, som eneste ansvarlige In­

dehaver af Firmaet «ULDVAREHUSET« ved CHR. PETERSEN, Stege.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 29. Juli 1932.

Møller Hansen, kst.

Odense Amt.

Odense.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse;

Firmaet »KRØYER & NIELSENS VIN­

HANDEL v/ E. KRØYER OG J. C. G. NIEL­

SEN« driver Handel i Odense Købstad.

Esther Johanne Krøyer af København og Johannes Carl Gunnar Nielsen af Odense er de ansvarlige Deltagere. Johannes Carl Gunnar Nielsen tegner Firmaet alene.

Politimesteren i Odense, den 11. August 1932.

Seldorf.

(10)

1 Til herværende Handelsregister er mod- tag-et følgende Anmeldelse:

Hotlier Lorens Brønuer af Faaborg driver Handel i Odense som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet »FONDIN« v/ H. BRØN- NEK.

Politimesteren i Odense, den 11. August 1932.

Seldorf.

Kerteminde,

Til Handelsregistret for Kerteminde Køb­

stad er anmeldt;

Carl Christian Larsen og Valdemar Aage Eggebrecht, begge af Kerteminde, driver som eneste ansvarlige Deltagere Haandværk i Kerteminde under Firma »OTTO KIRST'S EFTERFØLGERE ved LARSEN OG EGGE­

BRECHT«.

l'olltimesteren i Kerteminde, den 2(5. August 1932.

/ / . B a s m u s s e n , cst.

Politikreds Nr. 28.

Til Handelsregistret for Odense Herred m. V. (Politikreds 28) er modtaget følgende Anmeldelse;

OJ)ENSE STAALMØBELFABRIK, NÆS­

BY, ved EJNAR JOHANNES GRAVE OG JENS MARIUS NIELSEN, begge af Næsby, anmelder, at de som ansvarlige Indehavere driver Fabrikation nnder ovenstaaende Fir­

ma i Allesø Næsbyliovedbroby Kommune.

Retten til at tegne Firmaet tilkommer beg­

ge i Forening.

Politimesteren i Odense Herred m. v., den 5. August 1932.

Sophus Aagaard.

Politikreds Nr. 30.

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet følgende Anmeldelse fra OTTERUP BRUGSFORENING;

Det anmeldes herved, at Gdr. R. Lund­

gren, Hjorslev, er udtraadt af Bestyrelsen og i hans Sted er indtraadt Husmand K.

Jeppesen, Nislev.

Bogense Politikammer, den 12. August 1932.

F . KUngberg.

( 2

Svendborg Amt.

Svendborg.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24 (Svendborg- Købstad) er modtaget saalyden- de Anmeldelse:

Vognmand Hans Pedersen af Svendborg driver Haandværk, VogTimandsforretning, i Svendborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af PTrniaet SVENDBORG FLYT­

TEFORRETNING ved VOGNMAND HANS PEDERSEN.

Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 11. August 1932.

K r a r u p . Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, (Svendborg Købstad) er modtaget saalyden- de Anmeldelse;

Firmaet »SVENDBORG ÆSKEFABRIK ved FREDERIKSEN & ANDERSEN« driver Fabriksdrift i Svendborg Købstad. Carl Fre­

deriksen og Poul Alsing Vend Andersen, begge af Svendborg, er de ansvarlige Delta­

gere og har hver for sig Ret til at tegne firmaet.

Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v.

den 22. August 1932.

K r a m p . Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., er modtaget saa- lydende Anmeldelse:

Under Firmaet SVENDBORG KALK­

VÆRK ved J. P. BAAGØE RIBER driver Købmand Jens Peter Baagøe Riber Handel i Svendborg Kommune som eneste ansvarli­

ge Indehaver af »SVENDBORG KALK­

VÆRK«.

Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 22. August 1932.

K r a r u p .

Faaborg.

Til Handelsregistret for Faaborg Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Carl Christian Alexander Jensen af Faa­

borg, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FAABORG JERNSTØBERI MASKINFABRIK ved C. C. JENSEN«, er død.

(11)

niTirniaet fortsættes uforandret af den i

»Jlixiftet Ko liensiddende Enke, Petra Jensen Faaborg, do^ at Firmanavnet aMidres til;

HA.ABOHd .lEHNSTØBEKI & MASKINFA- c. c. jensen.

5')80scar Jensen af Faaborg;' liar Prokura i

»fiitnnaet.

tiIo"olitimesteren i P^aahorg Købstad m. v., den 28. Juli 1932.

A x e l E a f a p l .

Rudkøbing.

liTil IIandelsrej]^istret for Riulkøbinji; Køb-

II lil in. V. (Politikreds Nr. 2o) er der den

•sf) ds. inodtag'et føljrende Anmeldelse:

Kt')Oetaillist Niels Nielsen, Sdr. Loiif^else, og stn.ntz A^ri, Rudkøbing, der som eneste an-

^>il'irlif2: Indehavere driver Handel under Fir- )A A(;H1 (X; NIELSEN med Forretninj^^s- loiitor i Kudkøbinf^, anmelder, at Firmaet /"fiihaivet.

ililoolitimesteren i Ku(lkøbin<^ in. v., den 29.

Juli 1932.

/ / . O p p e r m u n n , ost.

Politikreds Nr. 24.

a liil Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, jjjiindborg Købstad, er modtaget saalydeude jlgimeldelse:

'jViilfred Peter Rudolf Knudsen af Ringe dri- bH Handel i Ringe Kommune som eneste hfivarlig Indehaver af Firma »ALFRED id'UDSEN«. Prokura er meddelt Kaj Knud-

ililolitikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 23. August 1932.

K r a r u p . 5 lil Handelsregistret for Svendborg Køb- .III . m. V. er modtaget saalydende Anniel-

:')e:

^nnirmaet MAX ELTZHOLTZ CO. driver lybdel i Ringe Kommune. Max Leo Eltz-

>0 sz og Axel P^ltzholtz, begge af Ringe, er

/gimnsvarlige Deltagere og tegner Firmaet fl9i»rening.

[itilolitikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v..

den IL August 1932.

Krarup.

Maribo Amt.

Stubbekøbing.

Til Handelsregistret for Nykøbing F. Køb­

stad (19. Politikreds) er modtaget følgende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for STUBBEKØBING BRUGSFORENING er udtraadt; Peter Ma­

rius Panton og Oskar Isidor Tjørnkvist og istedetfor er indtraadt: Overlærer Rasmus Brændeskov og Landi)0stbu(I Christian Jør­

gensen, I)egge af Stubbekøbing.

Politimesteren i Nykøbing F., den 12. August 1932.

Aage H . Jørr/ense?/.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Firmaet: »MERKUR ved PETER JEN­

SEN« af Aalborg er hævet.

Detaillist Karl Jensen af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet: »MERKUR, KARL JENSEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v. Aalboig, den 28. Juli 1932.

A . Carstensen, cst.

Bager Arne Myrdal af Aalborg indtra^der i Firmaet: »LAURITS I^ETERSENS BAGE­

RI OG KONDITORI«, af Aalborg som fuldt ansvarlig Deltager; Firmaet tegnes af hver is<ær af Deltagerne.

Politimesteren i Aalborg in. v., Aalborg, den 8. August 1932.

C . L . Bach.

P'irmaet: »H. W. HANSEN & CO.« af Aal­

borg er luevet.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 26. August 1932.

C . L . Bach.

(12)

174

Politikreds Nr. 45.

Bestyrelsen for GJERLEV BRUGSFOR­

ENING har til herværende Handelsregister anmeldt, at Gaardejer Peder Sørensen, Gjer­

lev, Boelsmand Frederik Magnus Herman Grell Rosborg, Gjerlev, og Husmand Jens Sø­

rensen, Blenstrup, er udtraadt af Bestyrel­

sen, og at Boelsmand Jens Peter Olesen Nordmand, Statshusmand Niels Peter Thul- strup og Gaardejer Kristen Pedersen Kri­

stensen, alle af Gjerlev Mark, er indvalgt i Bestyrelsen i de udtraadtes Sted.

Politikontoret i Hadsund, den 10. Aug. 1932 S. Bo Lassen Bestyrelsen for OVE OG OMEGNS BRUGSFORENING har til herværende Han­

delsregister anmeldt, at Fisker Hans Peter Klitgaard Jensen, 'Stinesminde, og Boels­

mand Holger Nielsen og Gaardejer Niels Christian Viggo Petersen, begge af Ove, er indvalgt i Bestyrelsen i de udtraadtes Sted.

Politikontoret i Hadsund, den 10. Aug. 1932.

S. Bo Lassen.

Bestyrelsen for HELLUM-HINDSTED HERREDERS SPAREKASSE har til hervæ­

rende Handelsregister anmeldt, at Tegl­

værksejer Carl Christian Rasmus Bech, Smi- die, er udtraadt af Bestyrelsen og at i hans Sted er indvalgt Gaardejer Christen Jakob­

sen af Nørre Kongerslev.

Politikontoret i Hadsund, den 19. Aug. 1932.

S. Bo Lassen.

Bestyrelsen for SKIBSTED-LYNGBY PA­

STORATS SPARE- OG LAANEKASSE har til herværende Handelsregister anmeldt, at Formanden, Gaardejer Jacob Severin Chri­

stensen, Krastrup Søgaard, er udtraadt af Bestyrelsen og at i hans Sted er indvalgt Gaardejer Anthon Andersen Nyvang, Svan- folk, der samtidig er valgt til Bestyrelsens Formand.

Politikontoret i Hadsund, den 19. Aug. 1932.

S. Bo Lassen.

Politikreds Nr. 48.

Under Firma: »ØSTER SUNDBY OG OM­

EGNS BRUGSFORENING« drives Handel i Nørre Tranders Kommune af et Selskab

uden solidarisk Ansvar, hvis Vedtægter er v af 7/2 1897, 23/8 1908 og 10/2 1929. Besty- reisen bestaar af:

Kristian Peter Pedersen, Øster Sundby, For- -i mand,

Christen Andersen Stavad, Øster Sundby, Regnskabsfører,

Søren Christian Sørensen, Øster Sundby, Kasserer,

Peter Emil Vester, Øster Sundby, og Niels Peter Sørensen, Øster Uttrup.

Selskabet tegnes af Formanden og et Be- -f styrelsesmedlem i Forening. Bekendtgørelser v til Medlemmerne sker i Aalborg Amtstiden- -i de, Aalborg Stiftstidende og Nordjyllands 8.

Social- Demokrat.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den u 16. August 1932.

C . L . Bach.

Hjørring Amt.

Frederikshavn. |

Til Handelsregistret for Frederikshavn | ri Købstad (Politikreds Nr. 51) er modtaget ) følgende Anmeldelse:

Holger Peter Hansen af Frederikshavn ii driver Handel i Frederikshavn Købstad som i:

eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FRE­

DERIKSHAVN MATERIALHANDEL ved I HOLGER HANSEN«.

Politikontoret i Frederikshavn, den 30. Juli i 1932.

C h r . F r . Bang.

Skagen.

Til Handelsregistret for Skagen Købstad [ (Politikreds Nr. 51) er modtaget saalydende g Anmeldelse:

Fiskeeksportørerne Søren Nielsen Gaih^' de og Jens Møller Hansen, begge af Skagen, driver Handel i Skagen Købstad som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet: »P. LEL' MANN'S EFTFLG. ved SØREN GAlHEDt OG JENS M. HANSEN«.

Politikontoret i Frederikshavn, den 24. Au- -j gust 1932.

C h r . F r . Bang-

(13)

175

Politikreds Nr. 50,

'jH Bestyrelsen for IIELLEVAD-ØKUM I'A- [O^rrORATS SPARP:- OO LAANP:KASSE liar fl 11 herværende Handelsregister anmeldt, at iKB-aardejer Niels Christian Sørensen, Øster- nfijaard, Røgelhede, er iidtraadt af Bestyrel-

,fisn, of? i hans Sted er indtraadt i Bestyrel- nen Mannfaktiirhandler Anton Chemnitz, yloillokkerholm.

lo'I Politimesteren i Sæby Købstad o<? Dronninf^- lund Herred, den 17. August li)32.

VøUuxj.

Politikreds Nr. 52.

fiT Til herværende Handelsregister er ind- (or.taaet saalydende Anmeldelse;

Ti'I Firmaet SINDAL BRYGGERI ved BR DR.

OHIIOMSEN af Sindal er hævet.

HA Alfred Thomsen af Sindal driver Fabrika- ii(K)n i Sindal som eneste ansvarlig Indeha- : lær af Firmaet SINDAL BRYGGERI, AL- la^IRED THOMSEN.

0*1 Politimesteren i Hjørring, den 1>. August 1932.

J . Funch.

Viborg Amt.

Viborg.

liT Til Yiborg Købstads Handelsregister er :tI)oodtaget saalydende Anmeldelse;

\U »MIDTJYDSKE TEGLY.ERKERS SAL(iS- 'ZOONTOR, YIBORG«, anmelder herved, at f) lar den 14. Jidi 1932 er foretaget Ændrin-

isr i Selskabets Vedtægter af 30. Aj)ril .£8032.

ilo'I Politimesteren i Vil)org Købstad m. v.. den 26. August 1932.

V i l h . Lund.

Politikreds Nr. 56.

liT Til Handelsregistret for Sallinglands Her- leb^der (Politikreds Nr. 56) er modtaget føl- gbnende Anmeldelse;

Af Bestyrelsen for »DURUP BRUGSFOR- P^NING« er udtraadt Sognefoged Anders An­

dersen af Dnrup, Husmand Marinus Jensen af Nantrnj), Grdj. Hans Yilladsen af Dnrup og Grdj. Jens Kjær af Dnrnp, og i Stedet for er indtraadt Grdj. Yillads Vestergaard af Durnplnnd, Grdj. Jens Bertelsen af Glyn- ge, Grdj. Jepi)e Nielsen af Naiitrnp og Grdj.

Niels Erhardtsen af Toustrup.

Politimesteren i Skive Købstad m. v.. den 3. August 1932.

P . V a l k e r sen.

Til Handelsregistret for Sallinglands Her­

reder (Politikreds Nr. 56) er modtaget føl­

gende Anmeldelse;

Under Firma »RAMSINCJ LOKAL?X)R- ENING« drives Handel i Haasum-Ramsing Kommnne af et Selskab med begrænset An­

svar, hvis Vedtægter er af 9. Jannar 1915.

Der er ingen Kai)ital indskudt i Selskabet.

Medlemmerne hæfter solidarisk for Selska­

bets Forpligtelser.

Selskal)ets Bestyrelse bestaar af; Grdj. In­

gemann Prinulal (Formand), Grdj. Julius Dal­

gaard, Husnuind Søren Madsen, (irdj. Anton Børsting, alle af Ramsing, og Grdj. Sven- ning Svenningsen af Volling.

Bekendtgørelser til Medlemmerne sker i det paa Egnen mest udbredte Dagblad, for IMdeti Skive Folkeblad, eller ved skriftlig Henvendelse til de enkelte Medlemmer.

Selskabet tegnes af den samlede Besty­

relse.

Politimesteren i Skive Køl)Stad m. v., den 3. August 1932.

P . V a l k e r sen.

Til Handelsregistret for Sallinglands Her­

reder (Politikreds Nr. 56) er modtaget føl­

gende Anmeldelse;

Af Bestyrelsen for »ODDENSE BRUGS­

FORENING« er udtraadt Rentier Gudike Yestergaard af Oddense og Grdj. Ingvard Jensen Kolding af Frammeslev, og i Stedet for er indtraadt Grdj. Jens Gndiksen af Od­

dense og Grdj. Jesper Tranbjerg af Saug- strup.

Politimesteren i Skive Købstad m. v,. den 13. August 1932.

P . V a l k e r sen.

Til Handelsregistret for Sallinglands Her reder (Politikreds Nr. 56) er modtaget føl­

gende Anmeldelse;

(14)

176 Af Bestyrelsen for »THOKUM OG OM­

EGNS BRUGSiFORENING« er udtraadt Koelsmand Anton Jensen, Boelsniand Jens Nielsen, begge af Tliorum, Gdr. Kristian Krogh af Lille Tlionim, Gdr. Poid Rasmus­

sen og Gdr. Peder Pedersen, begge af Hin­

nerup, og i Stedet for er indtraadt Lærer Søren Olsen og Boelsniand Jens Elkjær, beg­

ge af Thoruni, Gdr. Iver Mikkelsen Iversen af Hinnerup, Gdr. Henrik Kristen Henriksen og Gdr. Kristen Larsen, begge af Møgeltho- runi.

Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 25 August 1932.

K . Foulsen, cst.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad or modtaget følgende Anmeldelse;

Firmaet »OVE CHRISTENSEN & KNUD PREETZMANN« af Aarhus er hævet.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 29. Juli 1932.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Harry Edvard Nielsen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Urmaet »SOPHUS NIELSENS SØN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkoutor i Aarhus, den 30. Juli 1932.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Carl Møller Rasnnissen af Aarhus er ind­

traadt i PTrmaet »AARHUS MALT-KAFFE KOMPAGNI ved C. E. CHRISTENSEN &

CO.« af Aarhus som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 2. August 1932.

Holch.

Til Firmaregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Jens Frederik Vilhelm Meilstrup, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »DET STORE KOLONIAL-LAGER ved VILH.

MEILSTRUP« af Aarhus, er afgaaet ved Dø­

den. Firmaet fortsættes uforandret af Afdø­

des Enke Minka Hansine Meilstrup, f. Han­

sen, af Hellerup.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 18. Au­

gust 1932.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Eiuer Frederik Denman af Aarhus driver Fabrikation i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FABRIK­

KEN DUXA ved E. DENMAN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 23. Au­

gust 1932.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Poul Marius Georg Petersen af Aarhus er indtraadt i Firmaet »V. MEINCKES EF­

TERFØLGER, GEORG PETERSEN« af Aar­

hus, som ansvarlig og til Underskrift beret­

tiget Deltager.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 27. Au- gus 1932.

O. M a l t a Muller, cst.

Horsens.

Til Firmaregistret for Horsens Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Firmaet »OSCAR CHRISTENSEN«, Hor­

sens, er overtaget af Emil Frederik Grunth, L. E. Bruhnsvej 40, Charlottenlund, og Ed­

vard J. Hvidt, Jakob Erlandsensvej 11, Kø­

benhavn, der som eneste ansvarlige Indeha­

vere agter at drive Handel i Horsens under Firma »OSCAR CHRISTENSENS EFTFLG.

V. E. F. GRUNTH og E. J. HVIDT«.

Indehaverne tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre- Hatting Herreder, Politikreds Nr. 36, Horsens, den 28. Juli 1932.

R . Krause.

(15)

iT Til Firmaregistret for Horsens Købstad er

^^Liiiiidgaaet følgende Anmeldelse:

bO Gaardejer L. Eusch Stefansen, Hansted, qoiTroprietaT E. Bojsen, Lethenborg (Find.), iBfiGaardejer J. Møller, Gribstrni), Gaardejer [ .H. Kaiser, Vrønding, Gaardejer Kristian j«iiXristensen, Tønning, Gaardejer Jørgen Pile- niiBXaard, Stouby, og Gaardejer Jacob Jacob- .n'i.en, Hedensted, er udtraadt af Bestyrelsen I U HORSENS ANDELSSVINESLAGTERI,

\ i '<4«g i deres Sted er indtraadt Proi)rietær Mar-

%ijiiiinus Nielsen, Lystrnpgaard (I'nid.), Gaard- . leijer Jens Iversen, Stensballe Bjerge, Gaard- I loyer Ole Olsen, Engebjerggaard, Nr. Snede, HBfiSaardejer Jens P. Jensen, Unnerup, Gaard-

Tjyer Rasmus Dalgaard, Føvling, Gaardejer i.njilans Bendtsen, Stouby, og Boelsmand Niels jnl'jiTielsen, T^øsning.

ilo'I Politimesteren, Horsens Købstad, Bjerre-Hat­

ting Herreder, Politikreds Nr. 36, Hor­

sens, (len 2. August 1932.

Krause.

liT Til Firmaregistret for Horsens Købstad er ifi^obidgaaet følgende Anmeldelse:

9781 ,Svend Møller Petersen, Søndergade 19, urfif.arhus, anmelder, at han som eneste an- iibR^arlig Indehaver agter at drive Handel i i'j^Kiorsens under Firnui: »TØJBØRSEN v.

73VEND MØLLER PETERSEN«.

iHo'IPolitiniesteren, Horsens Købstad, Bjerre-Hat­

ting Herreder, Politikreds Nr. 3B, Hor­

sens, den 4. August 1932.

E . Krause.

I liTTil Firmaregistret for Horsens Købstad er ,fJbodtaget saalydende Anmeldelse:

inlFru Mette Hansine Peschardt Jørgensen, neaiorsens, har overtaget den hidtil af Sofie iieb'iederikke Hansine Jacobsen drevne For-

•onincning og driver som eneste ansvarlige Hi- 97Ji(Iluiver Handel under Firma »MODE-BAZA- / ZSN ved M. PESCHARDT JØRGENSEN«

>1 bid Forretning Søndergade 83 i Horsens.

;hilo9olitiinesteren i Horsens Købstad m .v.. Hor­

sens, den 4. August 1932.

R . Krause.

1 liTil Firmaregistret for Horsens Købstad er

•i6£^;lgaaet følgende Anmeldelse:

Biini'irmaet »JØRGEN JENSEN OG SØN« er ivjfitiertaget af Christian Dahlsgaard Jensen,

der som eneste ansvarlig Hidehaver agter at drive Haandværk under samme Firma.

Politimesteren i Horsens Købsad, Bjerre-Hat- ting Herreder, Politikreds Nr. 3(5, Hor­

sens, den 17. August 1932.

R . Krause.

Silkeborg.

Til Handelsregistret for Silkeborg Købstad er modtaget:

Mads Peter Jørgensen, Silkeborg, anmel­

der som eneste Indehaver af Firmaet »RY- DAHL PEDERSEN & JØRGENSEN« med Handel i Silkeborg Købstad, at Firmaet er oiihævet og Prokura for Chr. Rydahl Peder­

sen bortfaldet.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m v., den 23. August 1932.

V a g n Mouridsen, cst.

Politikreds Nr. 36.

Til Firmaregistret for Bjerre Herred er indgaaet følgende Anmeldelse:

Smed Anders Andreas Andersen og Gaard­

ejer Hans Offersen, begge af Klakring, er udtraadt af Bestyrelsen for KLAKRING BRUGSFORENING, og Gaardejer Harald OtTersen og Arbejdsmand Hans Hansen, l)eg- ge af Klakring, er indtraadt i deres Sted.

Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre- Hatting Herreder, Politikreds Nr. 3(), Horsens, den 28. Juli 1932.

Krause.

Politikreds Nr. 38.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 38 Silkeborg Købstad m. v. er modtaget føl­

gende Anmeldelse:

Bestyrelsen for NR. VISSING BRUGS­

FORENING anmelder, at ^ledlem af Besty­

relsen Christen Marius Rasmussen Møller af Nr. Vissing er afgaaet ved Døden, og at Boelsmand Rasmus Hansen Fejer, Husmand Jakob Bentin Jacol)sen og Møller Laurs Laursen alle af Nr. Vissing er udtraadt af Bestyrelsen, og at Gaardejer Johannes Aarup Rolskov, (Jaardejer Niels Berntsen, Boels-

(16)

178 mand Rasmus Rasmussen Møller og Tømrer Peter Nielsen Petersen, alle af Nr. Vissing, er indtraadt i Bestyrelsen i de afgaaedes Sted.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 6. August 1932.

V a g n Mouridsen, ost.

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet saalydende Anmeldelse:

Bestyrelsen for THEM SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at af Besty­

relsen er udtraadt Gaardejer Rasmus Laur­

sen, Rustrup, og i Stedet for ham er ind­

valgt Gaardejer Laurs Laursen, Rustrup.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 29. August 1932.

N . P . Nielsen.

Politikreds Nr. 40.

Til Handelsregisteret for Politikreds Nr.

40, Hads og Ning Herreder, er modtaget føl­

gende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for GOSMER OG HAL­

LING SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE er udtraadte Smed Anders Nielsen, Gosmer, Gaardejer Simon Peter Hansen, Fensten, og Gaardejer Jørgen Peter Jensen, Halling.

I deres Sted er indtraadte Gaardejer Kri­

sten Nielsen, Fensten, og Gaardejer Laurs Henriksen, Halling.

Hads-Ning Herreders Politikontor i Odder, den 18. August 1932.

iV Auchamp.

Randers Amt.

Randers.

Til Handelsregistret for Randers Købstad (Politikreds Nr. 44) er modtaget følgende Anmeldelse;

Ane Laurine Hansen, f. Pedersen, af Ran- ers, driver Handel i Randers Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»DUKKEKLINIKEN »BITTEN« ved A. f

HANSEN«. p

Politimesteren i Randers m. v., den 30. Juli |

1932. i

K . W . Gautier, |

cst. I

Politikreds Nr. 43.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 43, Rougsø m. fl. Herreder er modtaget følgen­

de Anmeldelse:

Enkefru Kirstine Gerstrøm som Indeha­

ver af Firmaet C. F. GERSTRØM, Auning, anmelder herved, at den Disponent Axel Jo­

han Gerstrøm og Bogholderske Anna Slc-i^h meddelte Prokura til i Forbindelse med Dis- l)onent Carl Valdemar Madsen at tegne Fir-i maet er tilbagekaldt og at Disponent Carl Valdemar Madsen herefter alene har Fuld­

magt til at underskrive ])r. Prokura.

Politimesteren i Rougsø Herred m. v., denH

12. August 1932. H

H e n r y Colind, Fm.

Til Handelsregistret' for Politikreds Nr. 43, Rougsø m. fl. Herreder, er modtaget saaly-'j I dende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for MARIE MAGDALENE- I KOED og OMEGNS SPAREKASSE udtraad­

te paa en den 30. Juni 1932 afholdt General- forsanding Lærer Søren Andersen af Marie Magdalene og i hans Sted indvalgtes Sned­

kermester Peder Rasmus Pedersen af Marie j

Magdalene. Gaardejer Jens Poulsen Jensen af Koed valgtes til Formand og tidligere Gaardejer af Kærende Søren Jørgensen, nu Sognefoged og boende i Attrup, valgtes til j Kasserer.

Politikreds Nr. 43, Rougsø Herred m. v., de^i |

23. August 1932. ,

Henry Colind,

1

Fm.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 4!i | Rougsø Herred m. v., er modtaget følgende j!

Anmeldelse:

I

Af Bestyrelsen for VIRRING-ESSENBÆK | SOGNS SPAREKASSE udtraadte paa en den

1/8 d. A. afholdt Generalforsamling Jens ; [!

Peter Bording og Skrædermester Christian |

(17)

eiig-sø Sørensen, bej^^e af Assentoft, og- i gøiæres Sted indvalj^tes Soj^niefog-ed Christen 9l)de og Gaardejer Anton Caspersen, begg-e

•iA ! Assentoft.

lo'I Politikreds Nr. 43, Rougsø Herred m. v., den 28. August 1982.

Jlenry Colind, Fm.

Politikreds Nr. 44.

liT Til Handelsregistret for Randers Købstad JiIo"olitikreds Nr. 44) er modtaget følgende sraiiimeldelse:

lAAf Bestyrelsen for ØDUM BRUOSFOR- ZIWING er iidtraadt Gaardejer Andreas 98(iRnsen, Vognmand Niels Peter Petersen og flaJfatshusmand Bernhard Nielsen, alle af iiniHum Sogn, og i Stedet for er indtraadt Ma-

^eiirmester Søren Koch Bjerregaard, Gaard- /i ler Niels Rasmussen Nielsen og Gaardejer

yibadreas Meinert Christian Andreasen, alle rbf) Ødum.

lilo?olitiniesteren i Randers ni. v., den 6. August 1932.

Volquartz.

li'lTil Handelsregistret for Randers Købstad iJilælitikreds Nr. 44) er modtaget følgende [øfflimeldelse;

i l/-\f Bestyrelsen for »SPAREKASSEN VOM '8(1aI)STEN og omegn« er udtraadt Gaard- Z i r Niels Jensen Wester, Galten, og i Ste- lo'i . for indtraadt Gaardejer Magnus Nielsen fi'j^lnulgaard, sammesteds.

itiIo"olitiniesferen i Randers m. v., den 6. August 1982.

Volquartz.

Ribe Amt.

Esbjerg.

3 Ii"il Handelsregistret for Esbjerg Købstad boffmodtaget følgende Anmeldelser;

ifiJfilathias Nielsen Mathiasen af Esbjerg

; f9ver Handel i Esbjerg Købstad som ene- 'gnB ansvarlig Indehaver af Firmaet: »C. J.

MATHIASEN«, idet han fortsætter den af hans afdøde Fader Claus Jessen Mathiasen under nævnte, hidtil uanmeldte. Firma drev­

ne Forretning.

Esbjerg I'olitikiuniner, den 10. August 1982.

Iløjriis, cst.

Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget følgende Anmeldelse;

Peder Christian Pedersen af Esbjerg dri­

ver Handel i Esbjerg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: »MYREN«

v/ P. C. PEDERSEN.

Esbjerg Politikannner, den 12. August 1982.

Højris, cst.

Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Firmaet; »NIELSEN & KNUDSEN« af Es­

bjerg er hævet.

Esbjerg Politikaiiinier. den 15. August 1982.

Højris, cst.

Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget følgende Anmeldelser:

Firmaet LILLEBIL-KOMPAGNIET ved V.

H. JENSEN af Esbjerg er hævet.

Firmaet; »LILLEBIL-KOMPAGNIET v/

J. (fe H. VILLADSEN« driver Handel i Es- ))jerg Købstad.

Jakob Villadsen af Sneum Sogn og Ha­

rald Villadsen af Esbjerg er de ansvarlige I )eltagere.

Esbjerg Politikauinier, den 17. August 1932.

Neergaard.

Varde.

Til det her førte Handelsregister er nu)d- taget saalydende Anmeldelse:

Af Tilsynsraadet for »SPARE- 0(; LAA- NEKASSEN F(M{ V.ARDE BY OG OMECJN«

er udtraadt Gaardejer Carl Jensen af Vit- tarp i Outrup Sogn og i hans Sted er ind­

traadt Gaardejer Frands Bennetsen af Jan- derup By og Sogn.

Ligeledes er udtraadt af Tilsynsraadet

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

Veiersen. Lauritz Vilhelm Hannibal driver Ilaand- - værk som eneste ansvarlig Indehaver af 1 Firmaet Lauritz Hannibal. Bekendtgørelser til Medlemmerne ø skulle ikke