• Ingen resultater fundet

Politikreds Nr. 1.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Politikreds Nr. 1. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Sefart.

København.

Anmeldelserne angaur følgende

Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor An­

meldelserne findes.) Albeck, C. E., & Søns

Efterfølgere, 134.

Amager Opvarmnings- kompagni ved Møller

<£ Møller, 135.

Andersen & Glint, 138.

Andersen & Taube, 135.

Andersen, J. Chr., 137.

Andersen, J. P., 136.

Baby Golf Kompagniet (The Miniature Golf Company) ved Mogen­

sen & (jo., 136.

Bacher, J. P., 134.

Behrens, C., Bitsch's Eftf, 135.

Brostrøm, 0., & Co., 137.

Brdr. Dahls Tapetfabrik, 135.

Biiloiv <& Nørregaard, 136.

Bidow, Henning, 136.

Centralværkstedet ved S.

Skau Isaksen og Palle Skånstrøm, 137.

Centralværkstedet forJu- velerere ved Skau Isak sen og Skånstrøm, 137.

Christensen, A., og K.

Schnipper, 137.

Cosmetica vj Johs. Ras mussen, 13S.

Cycle og Motorfabriken Kjøbenhavn ved Carl Nielsen, 138.

Dansk Bygnings Entre­

prise ved Stener M.

Aars dal, 135.

Dansk Bygnings Entre­

prise vi Ove Clausen Nielsen, 135.

Dansk Frugtpulp & Pec- tin Industri Kaj Lund­

by, 135.

Danske Frugtplantagers Salgskontor IjS. ved Bernh. Frederik Han­

sen og Jeppesen, 138.

•* Eléktroværk« ved C. J.

Vestergaard, 135.

»Er ges« Papirforretning ved Robert Gundorph, 134.

Erichsen, Kai, 135.

Flindihoff, 0., & Co., 135.

Forenede danske Cigar­

fabriker , Jansen, Holst

& Co. og Viggo Chri­

stiansen & Co., 136-37.

Forhen Merwedes Meka­

niske Værksteder, 136.

fhv. J. Chr. Nielsens Eftf.

ved Holger Mikkelsen, 137.

forh. C. Ørbeck's Eftf.

137.

Fyldepenne- Antikvaria­

tet ved Gunnar Clau­

sen, 138.

Gaulois ved Rud. Jensen, 137.

Geologisk Efterforsk­

nings Selskab v/ S. A.

Andersen & Co , 138.

Gillco ved Iniehaver C.

Krebs, 134.

Halkiers, Jørgen, Bog­

handel, 135.

Handelsselskabet Jacob­

sen & Dantzer, 138.

Hansen & Jeppesen, 138.

Hansen, A. L, og Søn, 137.

Hansen, Gordon, Spedi­

tions Co., 136.

Hansen, Sv., og 0. Lar­

sen, 136.

van Hauen, Reinh., 136.

*Heba« A. Hald & E.

Braune, 138.

Hempels, J., E.vport Agentur, 136.

Henningsen, Andreas &

Co., 134.

Herko vj Robert le Fev- re & Poul Saaby, 135.

I/S Glusin v. Sindberg

& Co., 136.

Il S. Inventar depot et v/

Poul E. Jensen &

Willy Mandorf, 134.

IjS. Maskin fabriken

» Twingbo« vj Jacobsen og Christensen, 136.

»I/S. Pharmasan Labo­

ratoriet« Mogens Kaa- røe, August Pedersen og Hans Lund, 137.

Johansen, Kaj, 137.

Jørgensen, Chr. Fr., 136.

Kierulff & Bjerre, 136.

Københavns Dekorations- service vj Eilert Søren­

sen, 135.

Københavns nye Pakkas- sefabrik, Carl Chri­

stensen, 137.

Københavns Tricotage Magasin, V. 0. Jes­

sens Efterfølger v. Th.

Nielsen, 136.

Knudsen & Myrekjær, 136.

Koch, Julius, 135.

Larssons, L. P., Eftf., 136.

Lassens, Carl, Filial ved C. Chr. Holten-Nielsen, 136.

»Laursen, Pedersen &

Co., Maskinværksted«, 135.

Lehmann, T. A., 138.

Madsen, Rud., 134.

Mauritz ens, Hans M., Sønner, 137.

»Merwedes mekaniske Værksteder«., 136.

MidtjydskÆg eksport, Sil keborg (Filial af Kaj Johansen København), 137.

(2)

Milliplan ved Sv. H.

Knudsen, 137.

Nielsen, Charles, 135.

Nielsens, J. Chr., Eftf.

ved Muller og Nielsen, 137.

Nissen, Viggo, & Co., 134.

Nordisk Special-Bor Fa­

brik ved Per Pfeiffer, 137.

Northern Dental Bur Works. Prop : Per Pfeiffer, 138.

Nyegaard, V., & L. Cas- se, 137.

»Nørrebros Plisséforret­

ning, Marie Rechen- dorff, 138.

Nørregaard & Co136.

Pantheon Forlag v/ Ove Boesdal, 136.

Pedersen, Niels, 137.

Pedersens, Jens, Sække- forretning, 134.

Petersen, Lauritz, 134.

Pfeiffers, Karsten, Eftf., ' 134.

Rasmussen, A. J & C o., 136.

Skotøjsfabriken »Rex«

ved Johs. Christiansen, 135.

Smith, Coninck, 137.

Solhusets Colonialvare- og Materialhandel ved Zobel, 136.

Sports Huset vi Ravn­

holt Jepsen, 135.

Teknisk Service N. Zach- rau, 134.

Termo-Danica vj Aage Hempel, 136.

Thomsen & Mathiesen, 137.

Tip - Top ved Holst og Top, 134.

»Trio-Pels« vj C. Brat­

ved & Co., 134.

» Tuco« ved Oronemann

& Tulinius, 136.

Veropa ved Aage Eigil Hansen, 135.

Vesterbros Radio -Meka nik. Opfindernes Byt tecentral v/ S. Gundel 135.

Vesterbros Radiomeka nik. Opfindernes Byt- tecentral ved G. Hasen- fuss, 135.

Wies & Co., 138.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Conrad Krebs driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet QILLCO ved INDEHAVER C. KREBS. Prokura er meddelt Henning August Valdemar Brend- strup.

Jørgen Palm Bacher driver Handel og Haandværk som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet J. P. BACHER.

Nielsine Petersen, f. Pedersen, af Frede­

riksberg driver Haandværk som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet LAURITZ PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hendes afdøde Ægtefælle Lauritz Petersen under nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne Virksomhed.

Robert Emil Gundorph driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»ERGES« PAPIRFORRETNING ved RO­

BERT GUNDORPH.

Firmaet I/S INVENTARDEPOTET v/

POUL E. JENSEN & WILLY MANDORF driver Handel. Poul Eli Jensen og Laurits

Willy Mandrup Mandorf, førstnævnte af Glostrup, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet TIP-TOP ved HOLST OG TOP driver Haandværk. Børge Viktor Holst ag Karl Valdemar Jakobns Top er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening.

Jens Pedersen, der driver Handel under det hidtil uanmeldte Firma JENS PEDER­

SENS SÆKKEFORRETNING, har optaget Peder Morten Pedersen i Firmaet som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Delta­

ger. Firmaet tegnes alene af fornævnte P.

M. Pedersen.

Firmaet TEKNISK SERVICE N. ZACH- RAU har meddelt Knud Jacobsen Prokura.

Hermann Wilhelm Schmidt, der var an­

svarlig Deltager i Firmaet ANDREAS HENNINGSEN (5c CO., er afgaaet ved Dø­

den. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Paul Richard Schmidt (i tidligere Bekendtgørelse anført som Paul Schmidt) og Kaj Edgar Schmidt.

Firmaet »TRIO-PELS« v/ C. BRAT­

VED & CO. driver Haandværk. Carl Chri­

stian Gert Agner Bratved og Ponl Henry Bloch er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Adolf Johannes Butenschøn, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C.

E. ALBECK & SØNS EFTERFØLGERE, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af Afdødes Enke Inger Margre­

the Butenschøn f. Haldkjær, af Charlotten­

lund.

Rasmus Rudolf Ditlef Madsen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet RUD. MAD­

SEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fort­

sættes uforandret af den hidtidige Deltager Einer Rudolf Madsen.

Esther Magnhild Elisif Nissen, f. Viking, er udtraadt af Firmaet VIGGO NISSEN &

CO., der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Robert Valdemar Lamber.

Firmaet KARSTEN PFEIFFERS EFTF.

har tilbagekaldt den Dagmar Sofie Pfeiffer, f. Smith-Hoff, givne Prokura og meddelt

(3)

135

Martha Kristine Tourlin Kolte, f. Jensen, Prokura.

Firmaet KAI ERICHSEN har meddelt John Juul Andersen Prokura.

Firmaet »LAURSEN, PEDERSEN & CO., MASKINVÆRKSTED« er hævet.

Firmaet ANDERSEN & TAUBE er hæ­

vet.

Firmaet SKOTØJSFABRIKEN »REX«

ved JOHS. CHRISTIANSEN er hævet, Københavns Magistrat, den 27. Maj 1944.

Til Kobenhavns Handelsregister er mod­

taget folgende Anmeldelser:

Firmaet DANSK BYGNINGS ENTRE­

PRISE ved STENER M. AARSDAL er hæ­

vet.

Ove Clausen Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK BYGNINGS ENTREPRISE v/

OVE CLAUSEN NIELSEN. Prokura e r meddelt Henning Lomholt.

Firmaet HERKO v/ ROBERT LE FEV- RE &. POUL SAABY udover Industridrift.

Robert le Fevre og Poul Christian Ander­

sen Saaby, sidstnævnte af Charlottenlund, er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­

maet i Forening.

Firmaet O. FLINDTHOFF & CO. ud­

øver Industridrift. Ove Flindt Flindthoff og Johannes Marius Emil Hugger er de an­

svarlige Deltagere.

Hans Henrik Nielsen af Hellerup driver Handel under Firma CHARLES NIELSEN, idet han uforandret fortsætter den af hans afdøde Fader Charles Nielsen under nævn­

te, hidtil uanmeldte Firma drevne Virk­

somhed. Alfred Wladislaw von Lukowicz af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes af Deltagerne i Forening.

Holger Lykke Ravnholt Jepsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SPORTS HUSET v/ RAVNHOLT JEPSEN.

Jørgen Halkier driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet JØR­

GEN HALKIERS BOGHANDEL. Prokura er meddelt Inger Halkier, født Molich.

Svend Emil Gundel, der var eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet VESTER­

BROS RADIO-MEKANIK. OPFINDERNES BYTTECENTRAL v/ S. GUNDEL, er af- gaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Sven Gunnar Hasenfuss af Frederiksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VESTERBROES RA­

DIOMEKANIK. OPFINDERNES BYTTE­

CENTRAL ved G. HASENFUSS.

Aage Eigil Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VE-

ROPA ved AAGE EIGIL HANSEN.

Eilert Sørensen af Hvidovre driver Haandværk, som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet KØBENHAVNS DEKO- RATIONSSERVICÉ v/ EILERT SØREN­

SEN.

Carl Johan Ammentorp Vestergaard af Charlottenlund driver Haandværk som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »ELEK- TROVÆRK« ved C. J. VESTERGAARD.

Prokura er meddelt Bodil Vestergaard, født Richter.

Olesse Carl Behrens e r udtraadt af Fir­

maet C. BEHRENS, BITSCH'S EFTF., der fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Harald Tolstrup-Møller.

Sofus August Dahl og Karl August Theofil Dahl, sidstnævnte af Hellerup, er indtraadt i Firmaet BRDR. DAHLS TAPETFABRIK som ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes som hidtil alene af Aage Carl Emil Dahl.

Viggo Møller e r udtraadt af Firmaet AMAGER OPVARMNINGSKOMPAGNI ved MØLLER 6c MØLLER, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Tho­

mas Christian Møller.

Firmaet DANSK FRUGTPULP & PEC- TIN INDUSTRI KAJ LUNDBY har meddelt Henry Allenby Prokura.

Firmaet JULIUS KOCH har meddelt Volmer Krægmer Sørensen Prokura.

(4)

Firmaet J. P. ANDERSEN er hævet.

Thomas Nielsen, der var eneste ansvarli­

ge Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS TRICOTAGE MAGASIN, V. O. JESSENS EFTERFØLGER v. TH. NIELSEN, er af- gaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Firmaet BABY GOLF KOMPAGNIET (THE MINIATURE GOLF COMPANY) ved MOGENSEN &. CO. er hævet.

Firmaet SV. HANSEN OG O. LARSEN er hævet.

Firmaet TERMO-DANICA v/ AAGE HEMPEL er hævet.

Firmaet A. J. RASMUSSEN &. CO. er hævet.

Firmaet CARL LASSENS FILIAL ved C. CHR. HOLTEN-NIELSEN er hævet.

Firmaet HENNING BULOW har tilbage­

kaldt den Kaj Otto Nørregaard givne Pro­

kura.

Firmaet BULOW & NØRREGAARD er hævet.

Firmaet NØRREGAARD & CO. driver Handel. Kaj Otto Nørregaard af Virum og Hans Georg Edvard Nielsen af Frederiks­

berg er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet »TUCO« ved GRONEMANN &

TULINIUS udøver Industridrift. Hans Ro­

bert Gronemann og Kai Tulinius er de an­

svarlige Deltagere.

Københavns Magistrat, den 10. Juni 1944.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Jørgen Kristian Hempel af Nærum dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet J. HEMPELS EXPORT AGEN­

TUR.

Firmaet I/S MASKINFABRIKEN

»TWINGBO« v/ JACOBSEN OG CHRI- S FENSEN udøver Industridrift. Kai Martin Jacobsen og Oluf Johannes Christensen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet I/S GLUSIN v. SINDBERG &

CO. driver Handel. Helmut Glunk og An­

gelo Nahnsen Sindberg, sidstnævnte af Hellerup, e r de ansvarlige Deltagere.

Ove Dahl Boesdal af Kgs. Lyngby dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet PANTHEON FORLAG v/ OVE BOESDAL.

Julius Eric Seiffert van der Merwede, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDER«, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Kaj Christian Norden af Charlottenlund driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FORHEN MERWE­

DES MEKANISKE VÆRKSTEDER. Pro­

kura er meddelt Ole Skytte Palsbo.

Firmaet KIERULFF & BJERRE har til­

bagekaldt den Knud Georg Brøndberg-Jør­

gensen og Arne Johannes Brøndberg-Jør­

gensen givne Kollektivprokura og meddelt førstnævnte Prokura alene.

Erik Jørn Hansen er udtraadt af Firmaet GORDON HANSEN SPEDITIONS CO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Paul Gordon Hansen.

Carl Egon Andreas Larsen er udtraadt af Firmaet L. P. LARSSONS EFTF., der fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Paul Frederik Blixt.

Børge van Hanen er indtraadt i Firmaet REINH. VAN HAUEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet tegnes fremtidig af Børge van Hanen i For­

ening med den hidtidige Deltager Leo Mac van Hauen.

Firmaet CHR. FR. JØRGENSEN har til­

bagekaldt den Olga Hermine Johansen, f.

Brorstrøm, givne Prokura.

Firmaet KNUDSEN & MYREKJÆR er hævet.

Firmaet SOLHUSETS COLONIALVA- RE- OG MATERIALHANDEL ved ZOBEL er hævet.

Firmaet FORENEDE DANSKE CIGAR-

(5)

137

FABRIKER, JANSEN, HOLST & CO. OG VIGGO CHRISTIANSEN & CO. e r hævet.

Firmaet V. NYEGAARD & L. CASSE er hævet.

Firmaet CONINCK SMITH er hævet.

Københavns Magistrat, den 17. Juni 1944.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Svend Helmar Knudsen udøver Industri­

drift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet MILLIPLAN ved SV. H. KNUD­

SEN.

Firmaet A. CHRISTENSEN OG K.

SCHNIPPER -driver Haandværk. Asger Christensen og Kurt Ryan Schnipper, sidst­

nævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet FORH. C. ØRBECK'S EFTF.

driver Haandværk. Laurents Sørensen og Viggo Frederik Kristensen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet O. BROSTROM & Co. driver Handel. Ole Brostrom og Otto Schot Ahl­

mann-Olsen, sidstnævnte af Charlotten­

lund, e r de ansvarlige Deltagere.

Firmaet J. CHR. NIELSENS EFTF. ved MULLER OG NIELSEN er hævet.

Holger Mikkelsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FHV. J. CHR. NIELSENS EFTF. ved HOLGER MIKKELSEN.

Firmaet CENTRALVÆRKSTEDET ved S. SKAU ISAKSEN OG PALLE SKÅN- STRØM er hævet.

Firmaet CENTRALVÆRKSTEDET FOR JUVELERERE ved SKAU ISAKSEN OG SKÅNSTRØM driver Haandværk. Sigurd Skau Isaksen og Palle Måge Skånstrøm, førstnævnte af Hvidovre, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Prokura er meddelt Søren Julius Hansen Hoffmeyer i Forbindelse med hver især af de ansvarlige Deltagere.

Firmaet KØBENHAVNS NYE PAKKAS- SEFABRIK, CARL CHRISTENSEN, har

meddelt Hans Mogens Christensen Pro­

kura.

Firmaet J. CHR. ANDERSEN har tilba­

gekaldt den Theodor Sofus Jørgensen og Marie Christine Borggren givne Kollektiv­

prokura.

Niels Bradshave Pedersen er udtraadt af Firmaet NIELS PEDERSEN, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Anders Peter Emil Pedersen og Svend Aage Joel Pedersen.

Henry Albert Carl Mathiesen er udtraadt af Firmaet THOMSEN & MATHIESEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ejnar Louis Thomsen.

Firmaet KAJ JOHANSEN har under Fir­

ma MIDTJYDSK ÆGEKSPORT, SILKE­

BORG (FILIAL AF KAJ JOHANSEN KØ­

BENHAVN) oprettet en Filial i Silkeborg.

Ole Nielsen er Filialens Bestyrer og tegner Filialens Firma pr. procura.

Albert Johannes Georg Mauritzen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet HANS M.

MAURITZENS SØNNER, e r afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Magnus Emil Mauritzen, hvorhos Hans Mauritzen af Fre­

deriksberg er indtraadt i Firmaet som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Firmaet A. L. HANSEN OG SØN er hævet.

Firmaet GAULOIS ved RUD. JENSEN er hævet.

Oscar Wandel er indtraadt i Firmaet

»I/S. PHARMASAN LABORATORIET«

MOGENS KAARØE, AUGUST PEDERSEN OG HANS LUND som ansvarlig og til Un- skrift berettiget Deltager.

Kobenhavns Magistrat, den 22. Juni 1944.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Per Pfeiffer af Frederiksberg udøver In­

dustridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NORDISK SPECIAL-BOR FA­

BRIK ved PER PFEIFFER. Prokura er

(6)

meddelt Martha Kristine Tourlin Kolte, født Jensen.

Per Pfeiffer af Frederiksberg udøver In­

dustridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NORTHERN DENTAL BUR WORKS. PROP: PER PFEIFFER. Proku­

ra er meddelt Martha Kristine Tourlin Kol­

te, født Jensen.

Firmaet HANDELSSELSKABET JA­

COBSEN & DANTZER driver Handel. Mo­

gens Jacobsen og Jørgen Dantzer, sidst­

nævnte af Frederiksberg, e r de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Kaj Larsen.

Niels Gunnar Emil Clausen af Frederiks­

berg driver Haandværk som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet FYLDEPEN­

NE-ANTIKVARIATET ved GUNNAR CLAUSEN.

Rasmus Erik Bille Pedersen er udtraadt af Firmaet GEOLOGISK EFTERFORSK­

NINGS SELSKAB v/ S. A. ANDERSEN &

CO., der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Svend Aage Andersen.

Robert Vilhelm Wies, der var eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet WIES & CO., er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Else Frederik­

ke Wies, født Nielsen.

. Harriet Lehmann, der havde Prokura i Firmaet T. A. LEHMANN, er afgaaet ved Døden.

Firmaet CYCLE OG MOTORFABRI- KEN KJØBENHAVN ved CARL NIELSEN er hævet.

Firmaet HANSEN & JEPPESEN er hævet.

Christen Jeppesen er udtraadt af Firmaet DANSKE FRUGTPLANTAGERS SALGS­

KONTOR I/S ved BERNH. FREDERIK HANSEN OG JEPPESEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Bern­

hart Frederik Hansen.

Firmaet ANDERSEN & GLINT er hævet.

Firmaet »HEBA« A. HALD & E. BRAU- NE er hævet.

Fimaet »NØRREBROS PLISSÉFOR­

RETNING, MARIE RECHENDORFF« er hævet.

Firmaet COSMETICA v/ JOHS. RAS­

MUSSEN er hævet.

Københavns Magistrat, den 27. Juni 1944.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Under Firma »NIELSEN & MIKKELSEN«

drives Haandværk Rolfsvej 14 i Frederiks­

berg Kommune. Frk. Anna Marie Lilly Mik­

kelsen, C. N. Petersensvej 28, og Fru Ka­

ren Dorothy Nielsen, f. Sørensen, Frede- rigsborggade 48 A, er de ansvarlige Del­

tagere, der tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 15. Maj 1944.

J. Parker.

Firmaet »TONI ved HANS WAAGØ« af Frederiksberg er afmeldt.

Alf Jens O'lsen, Østerbrogade 17, udøver Industridrift GI. Kongevej 109 i Frederiks­

berg Kommune som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet »TONI v. ALF OLSEN«.

Firmaet »BERG OG ABILDGAARD<

Frederiksberg er afmeldt.

af

Firmaet »PARKETGULVE-EXPERTEN I GULVBELÆGNING CHR. H. PETER­

SEN« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Hvidovre Kommune.

Firmaet »HEGA« SKO ved ARNE LARS­

SON & CO.« udøver Industridrift Hospi­

tals vej 8 i Frederiksberg Kommune. Arne Johan Edvard Larsson, Holsteinborgvej 7, og Kaj Askar Larsson, Guldbergsgade 23, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Fir­

maet hver for sig.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 30. Maj 1944.

J. Parker.

Fru Anna Julie Josephine Green, født Estrup, Smallegade 52A, driver Haand-

(7)

1

39 værk Ql. Kongevej 147 i Frederiksberg Kommune, idet hun som eneste ansvarliig Indehaver fortsætter det af hendes afdøde Mand Anton Green hidtil drevne uanmeldte Firma »GREENS OPTIK«. Der er givet Ole Viggo Estrup Green, Amicisvej 8, Pro­

kura.

Fru Karna Rasmine Jung, f. Richter, Vodroffslund 1, driver Handel Vodroffs- lund 1 i Frederiksberg Kommune som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »HAN­

DELSFIRMA C.E.B.I., JUNG«, Prokura har Vilhelm Herman Gerlach Jung, Vor- droffslund 1.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 6. Juni 1944.

J. Parker.

Frits August Christian Neubert, Strand- højsvej 13, Charlottenlund, udøver Indu­

stridrift Finsensvej 6 D i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FRITS NEUBERT«. Prokura har Severin Emil Ditlevsen, Jernbaneallé 93, Vanløse.

Therkild Erik Ulrichsen, Peter Bangsvej 43, driver Handel Peter Bangsvej 43 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FREDERIKSBERG KUNSTHANDEL v. T. E. ULRICHSEN«.

Firmaet »MON DÉSIR v. A. MØLLER

& E. TRYGGE« af Frederiksberg er af­

meldt.

Hans Eiler Wolf Martens, Nordre Fa­

sanvej 29, driver Handel og udøver Indu­

stridrift Peter Bangsvej 55 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »MON DÉSIR v. HANS MAR­

TENS«.

Firmaet »NORDISK KUNSTINDUSTRI v. SV. LYKKE RASMUSSEN« af Frede­

riksberg er afmeldt.

Firmaet »NORDISK KUNSTINDUSTRI v. LYKKE RASMUSSEN OG LINDEMARK JØRGENSEN« udøver Industridrift Værne- damsvej 7 i Frederiksberg Kommune.

Svend Erik Lykke Rasmussen, Forhaab- ningsholmsallé 43, og Paul Lindemark Jør­

gensen, Vangedevej 209, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Harald Alexander Ellyton, Aalholmsvej 64, udøver Industridrift Mariendalsvej 5 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »DANSK DE­

KORATIONS SERVICE v. H. ELLYTON«.

Prokura er givet Harald Mortensen, Slan­

gerupgade 29.

Frederiksberg, den 13. Juni 1944.

J. Parker.

Firmaet »BRØDR. SEIBÆK« driver Handel Værnedamsvej 15 i Frederiksberg Kommune. Johannes Seibæk, Blidahlund 1, og Erik Seibæk, Værnedamsvej 15 er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Firmaet »E. & H. JENSENS SKOTØJS­

FABRIK« udøver Industridrift Hospitals- vej 4 i Frederiksberg Kommune. Egon An­

ton Jensen, GI. Mosevej 253, Lyngby, og Harry Valentinus Smidth Jensen, Vibe­

vænget 52, Søborg, er de ansvarlige Del­

tagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Firmaet »S. SKOTNER« af Frederiks­

berg er afmeldt.

Under Firma »S. SKOTNER's EFTF.«

drives Handel Amalievej 14 i Frederiksberg Kommune. Otto Kristian Bendixen, Flak­

holmen 20, og Malte Frederik Christensen, Amalievej 14, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Anders Emil Schou Nielsen, Ole Niel- sensvej 13, driver Handel Vesterbrogade 169 i FYederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »WAGN PETERSENS BOGHANDEL, INDEHAVER A. SCHOU NIELSEN«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 20. Juni 1944.

J. Parker.

Politikreds Nr. 2.

Hans Erik Yhman af Charlottenlund dri­

ver Handel i Gentofte Kommune som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet NOR­

DISK IMPORT ved H. E. YHMAN.

Nielsine Petersen, f. Pedersen, af Frede­

riksberg, der fortsætter den af hendes af­

(8)

døde Mand Laurits Petersen i Lyngby- Taarbæk Kommune under hidtil uanmeldt Firma »CENTRUM« ved LAURITS PE­

TERSEN drevne Forretning, driver under Firma »CENTRUM« ved LAURITS PE­

TERSEN Haandværk i Lyngby-Taarbæk Kommune som eneste og fuldt ansvarlige Indehaver. Prokura er meddelt Ingeborg Petersen af Lyngby.

Johan Caspar Karl Kestler, der var ene­

ste Indehaver af Firmaet HELLERUP MØ­

BELFABRIK ved K. KESTLER af Hellerup, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Albert Ernst Max Kestler af Charlotten­

lund driver Haandværk i Gentofte Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HELLERUP MØBELFABRIK ved A. KESTLER.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 3. Juni 1944.

Aage Seidenfaden.

Firmaet ELEKTRO-KEMISK-KRYSTAL- INDUSTRI v/ E. M. TYBRING af Gentofte har meddelt Henning Willy Clausen af Kø­

benhavn Prokura.

Firmaet HEINRICH HANSEN & SØN af Hellerup har meddelt Helge Rasmussen af København Prokura.

Firmaet INTEX ved C. F. LAALDRUP af Lyngby har tilbagekaldt den Tage Løv­

schall af Lyngby meddelte Prokura.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 17. Juni 1944.

Aage Seidenfaden.

Politikreds Nr. 3.

Emmy Elisabeth Loholt, født Andersen, af København, driver Haandværk i Høje Taastrup Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »TAASTRUP KERA­

MIK ved ELISABETH LOHOLT«.

Frederik Louis Carlsson, der var ansvar­

lig Deltager i Firmaet »I/S CARLTORP ved CARLSSON OG HOLTORP« e r ud-

traadt af nævnte Firma, der derefter er af­

meldt.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 12. Juni 1944.

E. Reinstrup.

Bengta Svendsen, født Hansson, af Rød­

ovre, -driver Handel i Rødovre Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»RØDOVRE BARNEVOGNSUDSALG ved B. SVENDSEN«.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 20. Juni 1944.

E. Reinstrup.

Af Bestyrelsen for »FORBRUGSFOR­

ENINGEN FOR HØJE TAASTRUP OG OMEGN« er udtraadt Banearbejder Peder Simon Jensen, og i hans Sted er ind- traadt Salgschauffør Rikard Henry Georg Nielsen, Høje Taastrup.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 27. Juni 1944.

E. Reinstrup.

Roskilde og Politikreds Nr. 4.

Adolf Hansen af Karlslunde udøver Indu- stridrift i Karlslunde som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KARLSLUNDE MØBELFABRIK OG MASKINSNEDKERI ved ADOLF HANSEN«.

Firmaet »I. M. CARLSEN 6c SØN« driver Haandværk i Roskilde Købstad. Iver Ma­

thias Carlsen og Carl Verner Carlsen, beg­

ge af Roskilde, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Firmaet »HANSEN OG ROLDER« dri­

ver Haandværk i Roskilde Købstad. Poul Ludvig Hansen og Eigil Horup Rolder, begge af Roskilde, er de ansvarlige Delta­

gere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 5. Juni 1944.

Aage Sørensen.

Politikreds Nr 5.

SPAREKASSEN FOR AVERSI OG OM­

EGN anmelder, at Gaardejet Laurits Ed­

(9)

141

vard Lundsager, Aversi, er udtraadt af Direktionen og i hans Sted er indvalgt Hus­

ejerske Anna Lundsager, Aversi. Af Til- synsraadet er udtraadt Tømrer Hans Fre­

derik Nielsen, Gaarde jer Carl Hansen, Køb­

mand Vilhelm Sørensen, og Godsejer Lem- vigh, alle af Aversi, og i Stedet for er ind­

valgt Lærer Martin Hansen, Smedemester Carl Nielsen, Gaardejer Sigfred Dyhr Pe­

dersen og Gaardejer Jørgen Mortensen, alle af Aversi. Under 19. Maj 1938 er ny Vedtægt stadfæstet for Sparekassen, hvor­

efter denne fremtidig tegnes af: 2 Direk­

tører i Forening eller af een Direktør i Forbindelse med eet Medlem af Tilsynsraa- det.

Politimesteren i Køge, Haslev m. v., den 21. Juni 1944.

Vagn Bro.

Frederiksborg Amt.

Helsingør.

Indehaveren af Handelsfirmaet WRIGHT

& SVENDSEN, Helsingør, Grosserer Knud Otto Madsen e r afgaaet ved Døden, hans Enke Kirsten Schiellerup Madsen, født An­

dersen, Sdr. Strandvej 78, Helsingør, fort­

sætter som eneste ansvarlige Indehaver Forretningen under uforandret Firma.

Politimesteren i Helsingør Købstad m. v., den 30. Maj 1944.

Wineken.

Politikreds Nr. 6.

Erik Knud Kjær Nørgaard, Kildegaards- vænge 9. Hellerup, og Bent Løve Røder, Ordrup Jagtvej 42 A, Charlottenlund, dri­

ver Haandværk i Hørsholm Kommune paa Bukkeballevej 49, Rungsted, under Firma NØRGAARD OG RØDER, TØMRERME­

STER OG MURERMESTER, INGENIØ­

RER.

Politimesteren i Helsingør Købstad m. v., den 26. Juni 1944.

Wineken.

Holbæk Amt.

Holbæk og Politikreds Nr. 9.

I Firmaet »PHØNIX ved N. P. JENSEN«, der driver Handel i Holbæk Købstad med Fru Gertha Ophelia Nielsine Jensen, født Poulsen, af Holbæk som eneste ansvarlige Indehaver, er indtraadt Gunner Brodersen Jensen og Erik Linus Brodersen Jensen, begge af Holbæk som ansvarlige og teg­

ningsberettigede Medindehavere, saaledes at Firmaet fremtidig tegnes af 2 af Inter­

essenterne i Forening.

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved H. P. NIELSEN«.

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»HANDELSTRYKKERIET ved H. P. NIEL­

SEN«.

Firmaet »BOGTRYKKERIET NY - PA - LA ved C. NYGAARD LILLESAND OG H. P. NIELSEN« er hævet.

Svend Aage Bollerup Bork af Holbæk har overdraget Firmaet »N. J. HAMME­

RICHS EFTF.« til Hans Axel Petersen af Holbæk, der herefter driver Handel i Hol­

bæk Købstad som eneste ansvarlige Inde­

haver af Firmaet »N. J. HAMMERICHS ANDEN EFTF. ved H. A. PETERSEN«.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 31. Maj 1944.

C. Arbøl.

Berigtigelse af den i »Statstidende« for 22. Februar d. A. indrykkede Firmaan­

meldelse fra »GISLINGE BRUGSFOR­

ENING«, Gislinge Kommune. Udtrædende Medlemmer hæfter solidarisk for Selska­

bets Forpligtelser til det Halvaars Afslut­

ning, hvori de er indtraadt.

Jens Christian Christensen af Holbæk har overdraget Firmaet »HOLBÆK BRØD­

FABRIK« til Niels Rikard Jensen af Hol­

bæk Købstad, der herefter driver Haand­

værk i Holbæk Købstad som eneste ansvar­

(10)

lige Indehaver af Firmaet HOLBÆK BRØDFABRIK ved RIKARD JENSEN«.

Politimesteren i Holbæk m. v.3 den 13. Juni 1944.

C. Arbøl.

HOLBÆK AMTS SPAREKASSES Direktør, Carl Emil Ulrich, fratræder den 30. Juni 1944 sin Stilling som Direktør for bemeldte Sparekasse, og Inspektør ved Sparekassetilsynet, cand. polit. Otto Blin-

kenberg Nielsen er fra og med 1. Juli 1944 ansat som Direktør for Sparekassen.

Firmaet »JUL. MORTENSEN & CO.«, Holbæk, der ejes af Grosserer C. Holmen, har meddelt Bogholderske Frk. Lizzi Bruus Jensen og Procurist Ingemann Sørensen, begge af Holbæk, Procura til at tegne Fir­

maet i Forening.

Politimesteren i Holbæk m. v.. den 22. Juni 1944.

C. Arbøl.

Sorø Amt,

Ringsted.

Fa. »I/S DANSK BAANDFILM« driver Haandværk i Ringsted — Teglovnsvej 44 - med Niels Carl August Larsen, Algade 34, Roskilde, Knud Mylius Giegler Reidl, Bøgevej 7, Roskilde, og Gunnar Lunde- gaard Nielsen, Teglovnsvej 44, Ringsted, som ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 27. Juni 1944.

Carl J. Hansen.

Politikreds Nr. 12.

Firmaet »BAADEBYGGERNE BRDR.

RASMUSSEN ved CHRISTIAN OG LUD­

VIG RASMUSSEN« driver Haandværk i Agersø Kommune, Rasmus Christian Holst Rasmussen og Hans Ludvig Holst Rasmus­

sen, begge af Agersø, er de ansvarlige Del­

tagere.

Politimesteren i Skælskør m. v., den 30. Maj 1944.

Griiner.

Præstø Amt.

Stege.

Malermester Christian Danielsen, Stege, driver Haandværk i Stege Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:

»MALERMESTER CHR. DANIELSEN ved CHRISTIAN DANIELSEN«.

Firmaet JOHANSEN & DANIELSEN er ophævet, og Firmabetegnelsen Johansen &

Danielsen udgaar.

Politimesteren i Vordingborg, Stege m. v., den 19. Juni 1944.

Brix, cst.

Vordingborg.

Firmaet »J. ALFR. OLSEN & SØN« dri- ved Haandværk i Vordingborg Købstad.

Murermestrene Jacob Alfred Olsen og Stig Jacob Anton Olsen, begge af Vordingborg er de ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Vordingborg Købstad m. v., den 21. Juni 1944.

Brix, cst.

Firmaet »KONTANTFORRETNINGEN OG MESENBORG ved N. CHR. RASMUS­

SEN«, Vordingborg, er hævet.

Politimesteren i Vordingborg Købstad m. v., den 22. Juni 1944.

Brix, cst.

Bornholms Amt.

Ronne.

Af Bestyrelsen for BORNHOLMS AN­

DELS-SVINESLAGTERI e r udtraadt Gaardejer Harald Larsen Blem, Knudsker, og i Stedet er indtraadt Avlsbruger Johan­

nes Andreas Poulsen, Snogebæk pr. Neksø.

Politimesteren i Rønne m. v., den 7. Juni 1944.

d'Auchamp.

(11)

143

Odense Amt.

Odense.

Firma »SYGEPLEJEN i ODENSE« an­

melder, at Tømrer Ove Chr. Lindenskov af Odense er udtraadt, øg at Tømrer Kri­

stian Geertsen af Odense er indtraadt i Bestyrelsen.

Politimesteren i Odense, den 1. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Eirma »CHR. I. HEY« af Odense anmel­

der, at den hidtidige Indehaver Købmand Christian Johannes Hey af Odense er af- gaaet ved Døden, og at Firmaet fortsættes uforandret af dennes Datter Fru Inge Bug­

ge Klint, f. Hey, af Odense, som eneste ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Odense, den 3. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Verner Guido Christensen af Odense driver Handel i Odense Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet SALA­

MANDER SKOTØJSMAGASIN v/ VER­

NER CHRISTENSEN.

Politimesteren i Odense, den 7. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Firmaet DANSK EJENDOMSTILSYN v/

ROBERT FREDERIKSEN er afmeldt.

Valdemar Fjeldsted-Olsen af Odense dri­

ver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »VARE­

DEPOTET« v/ V. FJELDSTED-OLSEN.

Politimesteren i Odense, den 12. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Tage Stenstrup-Jensen af Odense, der under uanmeldt Firma T. STENSTRUP­

JENSEN, Odense, driver Handel i Odense Købstad, anmelder, at der er meddelt Max Aage Hoborg af Odense Prokura.

Politimesteren i Odense, den 17. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Frode Skovgaard af Odense driver Han­

del i Odense Købstad som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet SENGEFABRI- KEN »ODIN« ved FRODE SKOVGAARD.

Der er meddelt Valdemar Skovgaard af Odense Prokura.

Politimesteren i Odense, den 19. Juni 1944.

Sv. Schaldemose-Nielsen, cst.

Assens.

Fru Ingrid Plum, født Hvenegaard, As­

sens, har anmeldt, at Thorvald Sophus Bretteville Plum, Indehaver af Firmaet N.

M. & F. PLUM, Assens, er afgaaet ved Døden, og at hun som hensiddende i uskif­

tet Bo efter Afdøde under det af ham an­

meldte Firmanavn: N. M. &. F. PLUM fort­

sætter Forretningen som eneste ansvarlig Deltager. Der er meddelt Carl Arne Chri­

stian Frederik Bretteville Plum af Assens Prokura.

Assens Politikammer, den 22. Juni 1944.

Ewald.

Politikreds Nr. 30.

Af Bestyrelsen for HASMARK BRUGS­

FORENING er udtraadt Gaardejer Hans Kruuse, Hasmark Mark, og i Stedet for er indtraadt Gaardejer Aage Hansen, Has­

mark Mark.

Politimesteren i Bogense m. v., den 13. Juni 1944.

E. Thomsen.

Anders Boysen af Stige driver Handel i Lumby Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »INTERNA TRA- DING ved A. BOYSEN«.

Politimesteren i Bogense m. v., den 24. Juni 1944.

E. Thomsen.

(12)

Svendborg Amt. Maribo Amt.

Svendborg.

Firmaet »BERGENHAMMER MØLLER

& AAGAARD« driver Handel i Svendborg Købstad. Marius Bergenhammer Møller og Sverre Elm Aagaard, begge af Svendborg, er de ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Svendborg Købstad m. v.} den 22. Juni 1944.

Krarup.

Firmaet »AUTO COMPAGNIET ved PEDERSEN OG BRUNØ« driver Haand- værk i Svendborg Købstad. Kaj Pedersen og Kaj Brunø, begge af Svendborg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Svendborg Købstad m. v., den 27. Juni 1944.

Krarup.

Faaborg.

SYDFYNS SPAREKASSE, Faaborg, an­

melder, at Malermester Carl Hermann Knippel af Faaborg er udtraadt af Direk­

tionen, at Sparekassen tegnes af 2 Direk­

tører eller p.p. af 1 Direktør og Bogholde­

ren, at der eir meddelt Bogholder Erhardt Møller Prokura, at Garantikapitalen ud­

gør 30.000 Kr., og at Bekendtgørelse til Medlemmerne ikke skal ske i de offentlige Tidender.

Politimesteren i Faaborg, den 26. Maj 1944.

Axel Rafael.

Nyborg

Christian Wilhelm Krøytzer, Tage Jør­

gen Doré Krøytzer og Emil Christian Wil­

helm Doré Krøytzer, alle af Nyborg, driver under Firma: MALERFIRMAET CHR. W KRØYTZER & SØNNER Haandværk i Ny­

borg som eneste ansvarlige Deltagere.

Firmaet tegnes af hver især af Delta­

gerne.

Politikontoret i Nyborg, den 22. Juni 1944.

Harhorn.

Nykobing F.

Rasmus Harry Gammelgaard, Nykøbing F., driver Handel i Nykøbing F. Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »PAKETTERNES EKSPEDITION v.

H. GAMMELGAARD«, Nykøbing F.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 17. Juni 1944.

Aage H. Jørgensen.

Politikreds Nr. 19.

Vedrørende SPAREKASSEN FOR AA­

STRUP SOGN OG OMEGN er anmeldt:

Udtraadt af Tilsynsraadet: Fhv. Gaard- ejer Ole Peter Larsen, Sortenshave og Gaardejer Lars Peter Larsen, Sortenshave.

Den Frk. Ruth Nielsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Frk.

Kirsten Anthonsen af Aastrup.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 3. Juni 1944.

Aage U. Jørgensen.

Firmaet »HASSELØ FODER- OG JORD­

BRUGSKALKVÆRK, INDEHAVER OLGA AMALIE SCHAFLER-PETERSEN« er hæ­

vet.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 9. Jnni 1944.

Aage li. Jørgensen.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Berigtigende Anmeldelse, der træder i Stedet for Anmeldelse optaget i Statsti­

dende for 4. Marts 1944: Firmaet »E.

GRUNBECKEN NIELSEN & CO.« af Aal­

borg driver Industrivirksomhed i Aalborg Købstad. Olaf Thorbjørn Andersen og Erik Otto Griinbecken Nielsen, begge af Aal­

borg, er de ansvarlige Deltagere, der teg­

ner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 31. Maj 1944.

C. L. Bach.

(13)

145

Enkefru Augusta Rasmussen, født Pe­

dersen, af Aalborg, der hensidder i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Niels Christian Rasmussen af Aalborg, fortsætter som ene­

ste ansvarlig Indehaver den af hendes Mand tidligere under uanmeldt Firma drevne Industrivirksomhed i Aalborg Køb­

stad under Firmanavn: »N. CHR. RAS­

MUSSEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 3. Juni 1944.

C. L. Bach.

Peter Jørgensen af Aalborg har Prokura i Firmaet »I. P . JENSEN« af Aalborg.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 6. Juni 1944.

C. L. Bach.

Lilly Meyer, født Nielsen, af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet:

»NORDJYSKE LANDBRUGSPRODUK­

TER ved L. MEYER«.

Hans Meyer af Aalborg har Prokura.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 12. Juni 1944.

C. L. Bach.

»AALBORG BYS OG OMEGNS SPA­

REKASSE« af Aalborg anmelder, at Pro­

kura e r meddelt Johan Richard Thomsen af Nørresundby.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 13. Juni 1944.

C. L. Bach.

Svend Aage Engesgaard af Aalborg ind­

træder i Firmaet: »M. ENGESGAARD« af Aalborg som fuldt ansvarlig og tegnings­

berettiget Deltager.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 14. Juni 1944.

C. L. Bach.

Vilhelm Fischer From Løvstrøm af Aal­

borg driver Haandværk i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:

»FOTOANSTALTEN ved V. FROM LØV­

STRØM«.

Prokura har Fru Martha Løvstrøm, født Grøndahl, af Aalborg.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 17. Juni 1944.

C. L. Bach.

Firmaet: »SØRENSEN OG BAADS­

GAARD« af. Aalborg driver Haandværk i Aalborg Købstad. Holger Lybeck Sørensen og Svend Arne Baadsgaard, begge af Aal­

borg, e r de ansvarlige Deltagere, der teg­

ner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 22. Juni 1944.

C. L. Bach.

Firmaet: »KOLMAN & CO.« af Aalborg driver Industridrift i Aalborg Købstad.

Knud Erik Kolman af Troldhede, Berg Pe­

ter Bach og Kjeld Egmose af Aalborg er de ansvarlige Deltagere, der tegner Fir­

maet hver for sig.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 27. Juni 1944.

C. L. Bach.

Nørresundby.

Bestyrelsen for »NORDJYDSKE AN­

DELSSLAGTERIERS FABRIKKER, AN­

DELSSELSKAB« (N.A.F.A.) Nørresundby, anmelder, at Selskabet udøver Industridrift i Nørresundby. Medlemmer af Bestyrelsen er:

Gaardejer Søren Christian Jungersen, Fri- strup pr. Birkelse (Formand),

Gaardejer Anders Nielsen, Skjellerup pr.

Hobro (Næstformand),

Proprietær Kristian Røhr Lauritzen, Dem- strupgaard pr. Sjørslev,

Direktør Mads Erik Kristian Jensen, Løg­

stør (Sekretær),

Husmand Kristian Andreas Søndergaard, Outrup, Nykøbing M., og

Direktør Aron Overgaard Arentsen, Thi­

sted.

Vedtægtens Dato er 5. Maj 1936 og 29.

November 1941.

Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender. Kollektiv­

prokura e r meddelt Driftslederen, (Direk­

tør, Civilingeniør Laurits Nellemann), Formanden (Gaardejer Søren Christian Jungersen) og Fru Gerda Krarup, saaledes at 2 af ovennævnte 3 Personer i Forening tegner Firmaet. Firmaet kan iøvrigt tegnes enten af Forretningsudvalget, der bestaar af Formanden. Næstformanden og Sekretæ­

ren, eller af Driftslederen i Forbindelse med

(14)

2 Medlemmer af Bestyrelsen. Ved Køb, Af­

hændelse og Pantsætning af fast Ejendom kræves dog Underskrift af alle Bestyrel­

sesmedlemmer. Overfor Trediemand hæf­

ter Andelshaverne solidarisk for Selskabets Forpligtelser.

Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v., den 9. Juni 1944.

R. Arum.

Politikreds Nr. 48.

Firmaet »WRIGHT, THOMSEN &

KIER« af Hasseris er hævet.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg den 14. Juni 1944.

C. L. Bach.

Politikreds Nr. 49.

Firmaet »JENSEN & STØRUP« udover Industridrift i Sundby-Hvorup Kommune.

Christian William Jensen og Karl Ankjær Størup, begge af Aalborg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v..

8. Juni 1944.

R. Arum.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Firmaet »HANSEN & AAGAARD« ud­

øver Industridrift i Hjørring Købstad. Ak­

sel Vilhelm Hansen og Hans Peter Aagaard, begge af Hjørring, er de ansvarlige Del­

tagere.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 1. Juni 1944.

Olaf Kann.

Frederikshavn.

Kommanditselskabet BERTEL HALD 6;

Co. ophæves fra og med 1. J u n i 1944.

Politimesteren i Frederikshavn Købstad m. v., den 3. Juni 1944.

Platou.

Sæby.

Firmaet »HARALD CARSTENS« af Sæby Købstad anmelder, at den Kaj Tack-

mann meddelte Prokura er tilbagekaldt.

Eneprokura er meddelt Svend Aage An­

chersen af Sæby Købstad.

Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 22. Juni 1944.

Ehlern.

Installatør Carl August Justesen, Sæby, driver Handel i Sæby Kommune som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»SÆBY MINKFARM ved C. AUGUST JUSTESEN«.

Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 26. Juni 1944.

Ehlern.

Installatør Carl August Justesen, Sæby, driver Handel i Sæby Kommune som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet »KEN­

NEL SÆBY ved C. AUG. JUSTESEN«.

Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 26. Juni 1944.

Ehlern.

Politikreds Nr. 52.

Hidtilværende Medlem af Direktionen for SERRITSLEV SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE, Gaardejer Hans Peter We­

stergaard af Serritslev pr. Brønderslev, er udtraadt af samme. I hans Sted er som Medlem af Direktionen udnævnt hidtilvæ­

rende Medlem af Tilsynsraadet, Gaardejer Søren Christian Larsen af Thygaard, Ser­

ritslev, og til nyt Medlem af Tilsynsraadet er herefter va'gt Sognefoged og Gaardejer Lars Christian Moltsen, Melhaven, Ser­

ritslev.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 13. Juni 1944.

Olaf Kann.

Thisted Amt.

Politikreds Nr. 53.

BROVST SOGNS SPAREKASSE, Brovst, anmelder, at der af Tilsynsraadet er ud-

(15)

147

traadt fhv. Sognefoged Niels Larsen, Brovst, og i Stedet er indtraadt Lands­

tingsmand og Gaardejer Niels Christian Nielsen Mann, Arentsminde.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 7. Juni 1944.

Thomsen, cst.

HAN HERREDERS SPAREKASSE, Fjer­

ritslev, anmelder, at Medlem af Direktio­

nen, Rentier Anders Klemmensen, Fjer­

ritslev, er fratraadt og i hans Sted ind­

traadt Direktør Hans Chr. Schierup Las­

sen, Fjerritslev. Firmaet tegnes af 2 Di­

rektører i Forening, en Direktør i Forbin­

delse med 1 Ti'.synsraadsmedlem samt pr.

Prokura en Direktør i Forbindelse med Fuldmægtig-en. Da Bogholder Hans Chr.

Schierup Lassen er indtraadt i Direktionen, er Kollektivprokura i Stedet meddelt Spa­

rekassens nuværende Fuldmægtig Alberta Laura Albrechtsen, Fjerritslev, i Forbin­

delse med en Direktør.

Medlem af Tilsyn.sraadet J. P. Jensen, Brovst, er afgaaet ved Døden, i Stedet er indtraadt Sogneraadsformand Anders Iversen Andersen, Tranum Enge.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 16. Juni 1944.

Thomsen, cst.

Politikreds Nr. 54.

Bestyrelsen for SPARE- OG LAANE- KASSEN I HELLIGSØ-G JETTRUP SOGNE anmelder, at Bestyrelsen bestaar af:

I. Et Tilsynsraad bestaaende af Boels- mand Lars Christensen, Kobberø, Gmd.

Knud Graversen, Gjettrup, Gmd. Isak Isak­

sen, Kobberø, Gmd. Marius Christensen, Helligsø, Slagter Peder Troelsgaard, Gjet­

trup, Rentier Thomas Søndergaard, Hellig- sø, og Rentier Anton Toft, Gjettrup.

II. En Direktion bestaaende af: Gmd.

Mads Hviid, Gjettrup, Gmd. Poul Peder­

sen, Gundtoft, og Tømrer Lars Larsen, Gjettrup.

Politimesteren i Hassing-Refs Herreder, Cai li er ting.

Viborg Amt.

Politikreds Nr. 56.

Af Bestyrelsen for THISE OG OMEGNS BRUGSFORENING er udtraadt Otto Si­

monsen.. Thise, og Karl Madsen, Thise, og i Stedet er indtraadt Laurits Gammel og Harald Sørensen, begge af Thise.

Politimesteren i Skive in. v.5 den 13. Juni 1944.

K. Poulsen.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Firma »JULIUS KYSTERS EFTERF.«

er hævet.

Aarhus Politikammer, den 30. Maj 1944.

Glente, cst.

Henning Gram Pedersen og Andreas Jørgen Møller, begge af Aarhus, driver Handel i Aarhus Købstad under Firma

»GRAM PEDERSEN OG MØLLER«. In­

dehaverne tegner Firmaet hver for sig.

Firmaet »STECKHAHN, GRAM PE­

DERSEN OG MØLLER« er hævet.

Børge Norby af Aalborg driver Industri­

drift i Aarhus Købstad under Firma

»DANSK TÆTNINGSLISTE-FABRIK ved B. NORBY«.

Aarhus Politikammer, den 1. Juni 1944.

Glente, cst.

Johan Caspar Liebetrau Hansen af Aar­

hus driver Handel i Aarhus Købstad under Firma »AARHUS SKADEDYRS-CEN­

TRAL ved LIEBETRAU HANSEN«.

Aarhus Politikammer, den 6. Juni 1944.

Glente, cst.

A. Nordentoft er udtraadt af Firmaet

»NORDENTOFT & JØNSSON« der fort­

sættes under samme Firmanavn med Jøns­

son som eneste ansvarlige Indehaver.

(16)

Firmaet »N. HOLSI & CO.« er hævet.

I den i »Statstidende« d. 31. December 1943 optagne Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse af Firmaet »NORDENTOFT &

JØNSSON v/ A. NORDENTOFT & S.

JØNSSON« ændres Firmanavnet til »NOR­

DENTOFT & JØNSSON.«

Aarhus Politikammer, d. 9. Juni 1944.

Glente, cst.

Olaf Johannes Poulsen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad under Firma

»AABAKKEN v/ OLAF POULSEN«.

Aarhus Politikammer, den 12. Juni 1944.

Glente, cst.

Svend Aage Jørgensen og Ernst Jørgen­

sen, begge af Aarhus, driver Industridrift i Aarhus Købstad under Firma »LEGE- TØJSFABRIKEN ØRNHØJ v/ ERNST &

S. A. JØRGENSEN«. Begge er de ansvar­

lige Indehavere og tegner Firmaet hver for sig.

Alexander Schiøler Gottlieb og Bjarna Vagner Østerby Mathiasen, begge af Aar­

hus, driver Handel og Industridrift i Aar­

hus Købstad under Firma »FABRIKEN HENPA v/ GOTTLIEB & ØSTERBY MA­

THIASEN«. Begge er de ansvarlige Inde­

havere og tegner Firmaet hver for sig.

Aarhns Politikammer, den 14. Juni 1944.

Glente, cst.

Martin Langberg Poulsen og Henry Ful­

sang Poulsen driver Handel og Industridrift i Aarhus Købstad under Firma: »LANG­

BERG POULSEN OG SØN (JYDSK POR- CELÆNSMALERI)«. Begge er de ansvar­

lige Indehavere og tegner Firmaet hver for sig.

Aarhus Politikammer, d. 17. Juni 1944.

Glente, cst.

Estrid Valborg Marie Skipper af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad under Fir­

ma »PARFUMEN ved ESTRID SKIPPER«.

Aarhus Politikammer, d. 27. Juni 1944.

Glente, cst.

Politikreds Nr. 39.

Firmaet »KARL LARSEN«, Hadsten, er afmeldt.

Johannes Jensen, Pilevej 16, Risskov, driver Haandværk i Vejlby-Risskov Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »AARHUS INDRIGGERVÆRFT«

v/ JOHANNES JENSEN.

HØVER BRUGSFORENING anmelder, at Husmand Rasmus Andersen, Boelsmand Carl Sørensen, Arbejdsmand Edvard Niel­

sen og Smed Jens Hansen er udtraadt af Bestyrelsen, og i Stedet for er indtraadt:

Boelsmand Arne Madsen, Boelsmand Ma­

rinus Andersen, Husejer Michael Nielsen og Gaardejer Aksel Bøje, alle af Høver.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m. v., Aarhus, den 13. Juni 1944.

Poul Jensen.

Bent Lund Sørensen af Risskov driver Handel i Vejlby-Risskov Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»DANA-OST« v/ B. LUND SØRENSEN.

Politimesteren i Hasle m. fl. Herreder m. v., Aarhus, den 19. Juni 1944.

Skanderborg Amt.

Horsens.

Firmaet BJERREGAARD THOMSEN &

CHRISTENSEN af Horsens er hævet.

Firmaet BJERREGÅRD & CHRISTEN­

SEN driver Haandværk i Horsens Købstad.

De ansvarlige Deltagere er Kristen Bjerre­

gaard Bjerregård og Thorvald Johannes Christensen, begge af Horsens, der tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 16. Juni 1944.

R. Krause.

Børge Vilhelm Mørk Petersen af Horsens anmelder herved, at jeg som eneste ansvar­

lige Indehaver agter at fortsætte det af min afdøde Fader, Martin Frederik Vilhelm

(17)

149

Petersen drevne Firma: EDVARD PETER­

SEN, der -driver Handel i Horsens.

Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 28. Juni 1944.

R. Krause.

Randers Amt.

Grenaa.

Firmaet »CHR. LAURITSEN OG SØN«

driver Haandværk i Grenaa Købstad. Chri­

stian Marius Lauritsen og Erik Helge Lau­

ritsen, begge af Grenaa, or de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af Christian Ma­

rius Lauritsen.

Politimesteren i Grenaa m. v., den 23. Juni 1944.

A. P. Andersen.

Politikreds Nr.

4 2 ,

VISTOFT SOGNS SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder, at Gaardejer Rasmns Rasmussen af Begtrup er udtraadt af og Gaardejer Jens Johnsen af Strands er ind- traadt i Direktionen, og at Gaardejer Jens Johnsen af Strands, Gaardejer Jens Peter Jensen af Vistoft, Sognefoged Anders Jen­

sen Høegh af Begtrup, Gaardejer Otto Sø­

rensen Dam af Vistoft, Gaardejer Joachim Nikolajsen af Fuglsø er udtraadt af Til- synsraadet og i Stedet er indtraadt Gaard­

ejer Kristian Jensen af Strands, Gaardejer Hans Petersen af Strands, Gaardejer Jens Olsen af Vistoft, Gaardejer Jokum Jørgen­

sen af Begtrup og Gaardejer Niels Jensen af Begtrup.

Politimesteren i Grenaa m. v., den 16. Februar 1944.

A. P. Andersen.

Politikreds Nr. 43.

Sofus Scavenius Nellemann og Robert Scavenius Nellemann, begge Kristrup, an­

melder, at de driver Handel i Kristrup, Kristrup Kommune, som eneste ansvarlige

Deltagere i Firmaet: »I/S SOFUS NELLE­

MANN«.

HORNSLET OG OMEGNS BRUGSFOR­

ENING anmelder, at Sognefoged Chr.

Nielsen og Arbejdsmand Julius Petersen, begge Hornslet, er udtraadt af Bestyrelsen og i deres Sted er indvalgt Boelsmand Otto Pedersen og Arbejdsmand Anders Nielsen, begge Hornslet.

RODSKOV-ESKEROD BRUGSFOR­

ENING anmelder, at Gaardejer Svend Niel­

sen, og Fru Karen Sørensen, begge Rod­

skov, er udtraadt af Bestyrelsen, og i deres Sted er indvalgt Landmand Jørgen Glad.

Balskov, og Husmoder, Fru Margrete Mo­

gensen, Rodskov.

KARLBY BRUGSFORENING anmelder, at Gaardejer Søren Peder Nielsen, Skovly, og Gaardejer Sigvard Rasmussen, Karlby, er udtraadt af Bestyrelsen. I deres Sted er indvalgt Gaardejer Rasmus Frederik Rasmussen, Sortemosegaard, og Arbejds­

mand Albert Marinus Jensen, Karlby.

Politikreds Nr. 43 Rougsø Herred m. v., den 6. Juni 1944.

J. Leerbeck.

Ribe Amt.

Esbjerg og Politikreds Nr. 64.

Firmaet PEDER JESSEN & SØN driver Haandværk i Jerne Kommune. Peder Jes­

sen og Peder Sterndorff Jessen, begge af Jerne, er de ansvarlige Deltagere og teg­

ner Firmaet hver for sig.

Hans Lauritz Matthesen af Esbjerg dri­

ver Handel i Esbjerg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: ALT TIL KONTORET v/ H. MATTHESEN.

Hans Lauritz Matthesen af Esbjerg dri­

ver Handel i Esbjerg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: ES­

BJERG KONTORFORSYNING v/ H.

MATTHESEN.

Esbjerg Politikammer, den 15. Juni 1944.

Mebo.

(18)

BØRGE RASMUSSEN 6: CO. driver Handel i Esbjerg Købstad. Børge Søren Rasmussen og Karl Erik Sejersen, begge af Esbjerg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Esbjerg Politikammer, den 19. Juni 1944.

Hebo.

Ringkøbing Amt.

Herning.

Ludvig Jacob Dittmann, der var eneste Indehaver af Firmaet HERNING LÆDER­

HANDEL ved LUDVIG J. DITTMANN, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Aage Dittmann, Herning, driver Handel i Herning Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet HERNING LÆDER­

HANDEL ved AAGE DITTMANN.

Tage Marius Nielsen og Poul Martin Is­

raelsen, Herning, driver Handel i Herning Købstad som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet NIELSEN & ISRAELSEN.

Firmaet tegnes af Indehaverne hver for sig.

Politimesteren i Herning m. v., den 13. Juni 1944.

Paul hansen.

Politikreds Nr. 62.

Firmaet K. ATTERMANN & SØN, Tarm, fortsættes af Fabrikanterne Svend Aage Sønderby Christensen og Knud Sønderby Christensen, begge af Tarm, der under Firmanavn »K. ATTERMANN & SØNS EFT.«, udøver Industridrift i Egvad Kom­

mune som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet, som de tegner hver for sig.

Fabrikanterne Svend Aage Sønderby Christensen og Knud Sønderby Christen­

sen udøver Industridrift i Egvad Kommune ved Fortsættelse af det af deres Fader hidtil drevne uanmeldte Firma »H. SØN­

DERBY (5c CO.« som eneste ansvarlige In­

dehavere af Firmaet, som de tegner hver for sig.

Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 15. Juni 1944.

Seerup.

Vejle Amt.

Vejle.

Knud Tage Christensen er udtraadt af Firmaet: VEJLE KAFFERISTERI v/ TA­

GE CHRISTENSEN & TH. E. MADSEN, og Firmaet er ændret til: VEJLE KAFFE­

RISTERI v/ TH. E. MADSEN med Theodor Ender Madsen som eneste ansvarlige In­

dehaver.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 21. Juni 1944.

N. S. Schmidt.

Firmaet N. FR. PETERSEN & SØN med ansvarlige Indehavere Niels Frederik Pe­

tersen og Niels Frederik Petersen driver Handel i Vejle Købstad under Firma:

TECHFIRMAS ved N. FR. PETERSEN &

SØN.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 24. Juni 1944.

N. S. Schmidt.

Firmaet: MARTENSENS FABRIK er hævet.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 28. Juni 1944.

N. S. Schmidt.

Kolding.

I Firmaet »DANSK KUNST-MØLLE- STENS FABRIK, LAURITS JEPSEN, KOLDING«, er Jens Nørby Jepsen afgaaet ved Døden, og i hans Sted er indtraadt hans Enke, Anna Johanne Marie Jepsen af Kolding.

Prokura er meddelt Lauritz Kristian

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ver af Firmaet H. Axel Christian Søby driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CENTRALAUTOVÆRKSTEDET ved AXEL SØBY. Hans Jørgensen, Svend Rasnnis

Jens Peter Martin Jensen, boende paa Frederiksberg, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Bolte- og Møttrik-Fabrik ved Martin

handel ved Henry Andersen&#34; som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aakirkeby Købstad. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Smedemester Carl

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian

litikreds Nr. 69) er modtaget Anmeldelse om, at Elektromekanikerne Johan Jørgen Jensen og Helge Gunnar Hansen, begge af Aabenraa, driver Haandværk i Aabenraa Købstad,

ne driver industridrift i Hedehusene, Høje Tåstrup kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Nil- tex v / Hans Kristian Nielsen&#34;.. Politimesteren i

Carl Henrik Nielsen af Svendborg kommune driver handel i Svendborg købstad som eneste ansvarlig inde­.. haver af firmaet „Triko ved Corl

Eiler Ohlin af Viborg Kommune driver Handel og udøver Industridrift i Viborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: EILER OHLIN ETUIFABRIK ved EILER