• Ingen resultater fundet

Politikreds Nr. 1.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Politikreds Nr. 1. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Udgivet ved Foranstaltning at Ministeriet for Handel, Industri og Søtart.

København.

Anmeldelserne a n g n a r følgende

Firmaer:

(De vedføjede Tal angiv-er Siderne, hvor An­

meldelserne findes.)

tAbiim vj Baxin & Co., 67.

Alkema, Import- og Han delsfirma vj Joks. Niel­

sen, 68.

Askvold, H., & Søn Par­

fumeri tCuges<, 69.

Buch, Hans, & Co., 69.

Byens Konserves Maga­

sin vi S. Edelsteen, 67.

Bruun, E., <& Co., 67.

Brdr. Friis Hansen, 67.

Chemi-Pharma vj cand.

pjtarm. Jac. Christen­

sen, 67.

Christensen & Winther, 66.

Christensen, Eske, og Schynidt, 66.

Coutinho & Co , Agentur i København ved C.

Hecht-Nielsen & Co., 6 8 .

Coutinho, Caro & Co.

Agentur i København ved C. Hecht-Nielsen, 68.

Dani-Pharma vi cand.

pharm. Jac. Christen­

sen, 67.

Dansk Silkefarveri vi

Knud Abildgaard-El­

ling, 67.

Dansk Silkevæveri vi Knud Abildgaard-El­

ling, 67.

Dansk Smykkesmedie ved Knudsen og Petersen, 68.

Driicko v! Uffe Josephsen,

66. I

Fabriken Tropan vi Mar- j grethe Larsen, 67. \ Forlagshuset Gyldahl <& .

Hansen, 68. j

Fuga Musikforlag ved ; Poul London, 67. ] Gerstra vj P. Gerdan, I

69.

Green, Chr., 69. | Griin, Hugo, & Co., 69. i

Harter & Marsing, 66.

T,Hatai- Pelsimport ved Artur Tagø, 68.

Hesse, Georg, & Govert Nielsen (Re-Dress), 67.

Horwitz, Alfred, & Co., 69.

Jacobsen, Lauritz, 68.

Jacobsens, Chr., Eftf., 6 6 .

Jacobsens, Lauritz, Eftf.

Volmer Jensen, 68.

Jensen, E., & Co., 6S.

Københavns Røghætte-Fa brik og Jernvare-Fa­

brik, Julius Frandsen, 68.

Københavns Røghætte Fa- brik og Lager ved Ju- \ Hus Frandsen, 68. \ 1 Kjøbenhavns Strompema-1 I gasin, F. Haastrup, 1

; Kristensen, Karl K., & j i Søn, Skotøjsfabrik, 6S. .

Kunsthandler Anton Hansens Efterfølger, j

I 69. i

Kurlandsgades Pakkasse- i

i fabrik og Savskæreri ' ved Per Pfeiffer, 68. j

1 Langhoffs, S. L., Efter­

følger, 69.

Legeiøjsfabriken Mento vj Arne Hamyner, 68.

Lohynanns, Chr. H., Eftf.

Spiralsenge og Madras­

fabrik, 67.

Marsboll & Co., 67.

Maskiyifabriken Nordro-

pa V . O. Grauballe,

69.

Maskiyfabriken Nordro- pa vi H. Hoelgaard Nielsen, 69.

yMiyierva* Jyigeniør- og Handelsfirma vj Ing.

Sv. Jensen, 68.

Melchior & Voltesen, 68.

Moller, Valeyitin Aage, Møller & Pedersen, 66.

Møller, J. Birger, 69.

Møllers, Chr., Efterf.

Skibsproviantering, 69.

Nissen, Erik C., 69.

Nielsen, Lucas, 66.

Nordstrøm, Eryist, Pensel og Børstefabrik, 66.

Nørrebros Boligmonte ring ved J. Poulmann, Parfumeri -^Cugesi ved

H. Askvold, 69.

I Petersen & Reehoffs Ef- I terfølger, 69.

1 Rahr, Chr. C., c f e Co., 68.

I Robbert, R. A., 68.

Rosenborg Biscuitfabrik

\ L. Jacobsen, 66.

i Salatfabrikken 1942 vi I Holger Christensen &

1 Co., 67168.

Salomon, C. H'., 66.

Schandorffs, N., Eftf. ved Børge Jensen, 69.

Schledermann, E., 68.

Schledermayin, E., & Co., 68169.

Sivertsen, Otto, & Søn, 67.

i Skandinavisk Agricul- tur < ved T ilh. P. Schrø­

der, 66.

Skrædereyis Indkøbscen­

tral vi Kublitz, 66.

Skræderens Indkøbscen­

tral V. Kublitz, 66.

(2)

6 6

»Standard Møbelfabrik«

ved Viggo Einfeldt, 66.

Systema og Checker Com- pagni, 66.

Sølvkælderen ved Th. H.

Jensen, 66.

Sølvkælderen vj T. Stef­

fensen, 66.

Thøgersen & Co., 66.

Iropan ved C. C. Rie hårdt, 67.

Ullmann og Christiatisen, 67.

Veit, Simon, 66.

Weilbach, Iver C., & Co., 66.

Willco vj W. Godiksen, 67.

Østerbros Gentleman-Ser­

vice vi J. T. Rex, 68.

Østerbros Gentleman-Ser­

vice vj H. Tvilling og Co., 68.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Karen Emma Qeorgina Hansen, født Rannow, e r indtraadt i Firmaet CHR. JA­

COBSENS EFTF. som ansvarlig og til Un­

derskrift berettiget Deltager. Firmaet, der hidtil har udøvet Industridrift, driver frem­

tidig Handel.

Helene Benedicte Moller, der e r ansvar­

lig Deltager i Firmaet VALENTIN AAGE MOLLER, fører efter indgaaet Ægteskab Navnet Heineke, saaledes a t hendes fulde Navn e r Helene Benedicte Heineke, født Moller.

Ane Christine Salomon, født Larsen, er udtraadt af Firmaet C. W . SALOMON, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Georg Valdemar Salomon.

Petrea Villadsen Nordstrøm, født Gade, der var eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet ERNST NORDSTRØM, PENSEL OG BØRSTEFABRIK, e r afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Søn Kaj Gade Nordstrøm.

Uffe Josephsen driver Handel som ene­

s t e ansvarlig Indehaver af Firmaet DRt)- CKO v/ UFFE JOSEPHSEN.

Firmaet CHRISTENSEN & WINTHER e r hævet.

Firmaet ESKE CHRISTENSEN OG SCHMIDT er hævet.

Hermann Hald er indtraadt i Firmaet IVER C. WEILBACH & CO. som ansvar­

lig og til Underskrift berettiget Deltager.

Carl Lauritz Møller e r indtraadt i Fir­

maet MØLLER & PEDERSEN som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Axel Leo Jacobsen af Rungsted Kyst driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ROSENBORG BI- SCUITFABRIK L. JACOBSEN.

Firmaet SYSTEMA OG CHECKER COMPAGNI h a r tilbagekaldt den Carl Holberg Haugan i Forening med Axel Egmont-Petersen givne Prokura og med­

delt sidstnævnte Prokura i Forening med Harald Cock-Clausen.

Firmaet »SKANDINAVISK AGRICUL- TUR« ved VILH. P . SCHRØDER har meddelt Arthur Richard Petersen Schrøder Prokura.

Firmaet SIMON VEIT har meddelt Ar­

thur Richard Petersen Schrøder Prokura.

Firmaet SØLVKÆLDEREN v/ I. STEF­

FENSEN er hævet.

Thorvald Hermann Jensen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SØLVKÆLDEREN ved TH. H JENSEN.

Firmaet LUCAS NIELSEN har meddelt Børge Christian Georg Nielsen Prokura.

Firmaet SKRÆDERENS INDKØBS­

CENTRAL V . KUBLITZ er hævet.

Israel Iskowitch Kublitz driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKRÆDERENS INDKØBSCENTRAL v/

KUBLITZ.

Firmaet HARTER & MARSING er hæ­

vet.

Firmaet THØGERSEN & CO. driver Haandværk. Kristian Hillebert Thøgersen og Oskar Fritzer Waldau er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Viggo Valdemar Einfeldt af Gentofte dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet «STANDARD MØBEL­

FABRIK« ved VIGGO EINFELDT.

Københavns Magistrat, den 10. April 1942.

(3)

67

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet TROPAN ved C. C. RI­

CHARDT er hævet.

Margrethe Larsen udøver Industridrift som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet FABRIKEN TROPAN v/ MARGRE­

THE LARSEN. Prokura er meddelt Johan Povl Otto Richardt.

Firmaet ULLMANN og CHRISTIAN­

SEN driver Haandværk. Heinrich Joseph Ullmann og Peter Thorvald Christiansen, sidstnævnte af Frederiksberg, er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Volmer Oskar Christian Jensen er ud- traadt af Firmaet »ABUN« v/ BAUN éc CO., der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Peter Nielsen Baun.

Firmaet CHEMI-PHARMA v/ CAND.

PHARM. JAC. CHRISTENSEN e r hævet.

Jacob Christensen udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANI-PHARMA v/ CAND. PHARM. JAC.

CHRISTENSEN. Prokura er meddelt Peter Børge Hjelm Nielsen.

Firmaet DANSK SILKEVÆVERI v/

KNUD ABILDGAARD-ELLING har med­

delt Frederik Nielsen Prokura.

Firmaet DANSK SILKEFARVERI v/

KNUD ABILDGAARD-ELLING har med­

delt Frederik Nielsen Prokura.

Willy Peter Godiksen udøver Handel og Industridrift som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet WILLCO v/ W . GODIK­

SEN. Prokura er meddelt Carl Graversen.

Frederik Ferdinand Larsen, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet CHR.

H. LOHMANNS EFTF., SPIRALSENGE OG MADRASFABRIK, er afgaaet ved Dø­

den. Firmaet fortsættes uforandret af af­

dødes Enke Karen Agnes Johanne Larsen, født Brusvang.

Firmaet GEORG HESSE & GOVERT NIELSEN (RE-DRESS) driver Handel.

Carl Oscar Georg Sparrewardt Hesse og

Govert Anthony Vilhelm Nielsen, sidst­

nævnte af Borup pr. Skævinge, e r de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet BRDR. FRIIS-HANSEN har meddelt Anker Kristen Engelbrecht Kri­

stensen Prokura i Forening med hver især af Firmaets ansvarlige Deltagere enten Ejnar Friis-Hansen eller Svend Friis- Hansen.

Poul Max London driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FUGA MUSIKFORLAG ved POUL LON­

DON.

Firmaet E. BRUUN 6c. CO. er afmeldt af Handelsregistret.

Peter Otto Christian Edvard Sivertsen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet OTTO SIVERTSEN & SØN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Kai Otto Sivert­

sen, hvorhos afdødes Enke Inger Cathrine Sivertsen, født Bruun, er indtraadt i Fir­

maet som ansvarlig og til Underskrift be­

rettiget Deltager.

Jonna Gudrun Poulmann af Søborg dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet NØRREBROS BOLIG­

MONTERING ved J. POULMANN.

Firmaet KJØBENHAVNS STRØMPE­

MAGASIN, F. HAASTRUP, har tilbage­

kaldt den Carla Elinora Elisabeth Lemb- cke givne Prokura.

Svend Aage Edelsteen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet BYENS KONSERVES MAGASIN v/ S.

EDELSTEEN.

Firmaet MARSBØLL 6: CO. driver Vek­

selerervirksomhed. Aage Peter Marsbøll, Benjamin Ingerslev Petersen og Preben Francis Maximilian Raymond Thierry, sidstnævnte af Charlottenlund, er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet SALATFABRIKKEN 1942 v/

HOLGER CHRISTENSEN & CO. driver Haandværk. Holger Richardt Mørch Chri­

stensen og Peter Henry Nielsen er de an-

(4)

68

svarlige Deltagere. Prokura er meddelt Gunnar Oskar Reinhold Ryden.

Firmaet FORLAGSHUSET GYLDAHL &

HANSEN driver Mandel. Anders Christian Gyldahl af Hellerup og Michael Thomas Hansen, Steensgaard pr. Stensgaard, er de ansvarlige Deltagere.

Efter a t Carl Anker Kristensen er blevet eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KARL K. KRISTENSEN & SØN, SKO­

TØJSFABRIK, jfr. Bekendtgørelse i S t a t s ­ tidende Nr. 303 for den 31. Marts 1942, er den ham givne Prokura bortfaldet.

Københavns Magistrat, den 18. April 1942.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet KURLANDSGADES PAKKAS- SEFABRIK OG SAVSKÆRERI VED PER PFEIFFER har meddelt Hans Hoff Pfeiffer Prokura.

Hans Kristian Artur Tagø driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »HATA« PELSIMPORT ved AR­

TUR TAGØ.

Firmaet E. JENSEN én CO. er hævet.

Firmaet ØSTERBROS GENTLEMAN­

SERVICE v/ H. TVILLING & CO. er hæ­

vet.

Jørgen Tage Rex driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ØSTERBROS GENTLEMAN-SERVICE v/

J. T. REX.

Firmaet CHR. C. RAHR & CO. har med­

delt Egon Stallbaum Schwartz og Oscar Christian Øelund Prokura i Forening.

Svend Jensen af Frederiksberg, der hid­

til under Firma »MINERVA«, INGENIØR- 0 ( j HANDELSFIRMA v/ ING. SV. JEN­

SEN har drevet Handel under Frederiks­

berg Birks Jurisdiktion, har overflyttet Forretningskontoret her til Staden, hvor han driver Handel under nævnte Firma.

Firmaet KØBENHAVNS RØGHÆTTE- FABRIK OG LAGER ved JULIUS FRANDSEN er hævet.

Julius Kristian Frandsen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS RØGHÆT­

TE-FABRIK OG JERNVARE-FABRIK.

JULIUS FRANDSEN.

Firmaet R. A. ROBBERT har meddelt Ebbe Robbert Prokura.

Lauritz Johan Jacobsen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet LAURITZ JACOBSEN, e r afgaaet ved Døden, og Fir­

maet er hævet.

Volmer Oskar Christian Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet LAURITZ JACOBSENS EFTF.

VOLMER JENSEN.

Viggo Sørensen er indtraadt i Firmaet MELCHIOR & VOLTELEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Arne Harry Hammer udøver Industri­

drift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet LEGETØJSFABRIKEN MENTO v/ ARNE HAMMER.

Johannes Gustav Nielsen af Frederiks­

berg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ALKEMA, IMPORT- OG HANDELSFIRMA v/ JOHS. NIEL­

SEN.

Firmaet COUTINHO, CARO & CO.

AGENTUR I KØBENHAVN ved C.

HECHT-NIELSEN er hævet.

Firmaet COUTINHO & CO. AGENTUR I KØBENHAVN ved C. HECHT-NIELSEN

& CO. driver Handel. Carsten Hecht- Nielsen af Hørsholm og Ervin Christensen af Søborg er de ansvarlige Deltagere. Pro­

kura e r meddelt Jørgen Betaque Humle og Kaj Julius Melchiorsen i Forening.

Ejvind Knud Petersen e r udtraadt af Firmaet DANSK SMYKKESMEDIE ved KNUDSEN OG PETERSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ernst Willy Knudsen.

Firmaet E. SCHLEDERMANN e r hævet.

Firmaet E. SCHLEDERMANN & CO.

driver Assuranceagentur. Einar William

(5)

69

Andreas Schledermann og Svend Aage Herluf Madsen er de ansvarlige Deltagere.

Prokura er meddelt Edith Elisabeth Schle­

dermann, født Jensen.

Firmaet ERIK C. NISSEN er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at Eorretningskontoret er overflyttet til Fre­

deriksberg Birks Jurisdiktion.

Firmaet CHR., MØLLERS EFTF.

SKIBSPROVIANTERING har tilbagekaldt den Alf Nilsson givne Prokura.

Firmaet ALFRED HORWIIZ &. CO. har tilbagekaldt den Carl Frank Appel givne Kollektivprokura.

Firmaet J. BIRGER MØLLER har til­

bagekaldt de Kai Erik Hansen, Mathias Carstensen og Johanne Jensen givne Pro­

kuraer.

Firmaet PETERSEN & REEHOFFS EF­

TERFØLGER har meddelt Ole Petersen Prokura i Forening med hver især af de tidligere anmeldte Prokurister enten Ka­

ren Margrete Jørgensen eller Svend Mae­

gaard Nielsen.

Firmaet S . L. LANGHOFFS EFTER­

FØLGER har meddelt Ole Petersen Pro­

kura i Forening med hver især af de tid­

ligere anmeldte Prokurister enten Karen Margrete Jørgensen eller Svend Maegaard Nielsen.

Firmaet PARFUMERI »CUGES« ved H.

ASKVOLD er hævet.

Firmaet H. ASKVOLD & SØN PARFU­

MERI CUGÉS udøver Industridrift. Hans Anders Askvold og Bjarne Gerhardt Kri­

stian Herland Askvold er de ansvarlige Deltagere.

Helge Buch er udtraadt af Firmaet HANS BUCH & CO., der fortsættes ufor­

andret af de hidtidige Deltagere Hans Jo­

hannes Buch og Christian Svennevig.

Paula Gerda Astrid Gerdan driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet GERSTRA v i P . GERDAN.

Firmaet HUGO GRON &. CO. har med­

delt Olaf Salomon Griin Prokura i Fore­

ning med hver især af de tidligere an­

meldte Prokurister enten Einar Esaias Abrahamsen eller Aage Christensen.

Christian Johannes Green af Gentofte driver Handel som eneste ansvarUg Inde­

haver af Firmaet CHR. GREEN.

Firmaet N. SCHANDORFFS EFTF. ved BØRGE JENSEN er hævet.

Carl Anton Koch Hansen er indtraadt i Firmaet »KUNSTHANDLER ANTON HAN­

SENS EFTERFØLGER« som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet MASKINFABRIKEN NORDRO- PA v. O. GRAUBALLE er hævet.

Hans Hoelgaard Nielsen af Frederiks­

berg udøver Industridrift som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet MASKINFA­

BRIKEN NORDROPA v/ H. HOELGAARD NIELSEN.

Københavns Miif,nstrat, den 24. April 194^3.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Firmaet »KJØBENHAVNS ISOLE- RINGSKOMPAGNI ved OTTO JENSEN

&. CO.« af Frederiksberg er afmeldt.

Paul Emil Mathiesen, Aalekistevej 44, driver Haandværk, Peter Bangsvej 25 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »»HERA­

TRYK« ved PAUL MATHIESEN«.

Firmaet »MØBEL-CENTRALEN v/ SØ­

RENSEN« af Frederiksberg er afmeldt.

Firmaet »MØBEL-CENTRALEN v. S . CHR. SØRENSEN OG A. HELLIGSØE«

driver Haandværk Frederiksberg Allé 32 i Frederiksberg Kommune. Søren Christian Sørensen, Frederiksberg Allé 19 A, og Adolph Christensen Helligsøe, Frederiks­

berg Allé 19 A, e r de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Prokura

(6)

70

har Orla Alexander Hilmand, Danas- plads 21.

Børge Henrik Vinord Ehlers, Johan Kel- lersvej 61, driver Handel Lykkesholms- allé 14 A i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »J.

JENSEN, INDEHAVER BØRGE EHLERS«.

Firmaet »SVEND HANSENS SELEFA­

BRIK« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Gentofte Kommune.

Firmaet »C. A. BACKHAUSEN, LITO- (jRAF'ISK ETABL.« af Frederiksberg er afmeldt.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 30. Marts 1942.

y. Parker.

Firmaet »INTERNATIONAL HANDELS­

KOMPAGNI, CHRISTIAN NIELSEN, GRAM PEDERSEN« driver Handel Kron- prinsensvej 7 i Frederiksberg Kommune.

Christian Nielsen, Kronprinsensvej 7, og Henning Gram Pedersen, Kronprinsensvej 16, er de ansvarlige Deltagere og tegner I Firmaet hver for sig.

Oluf Martin Bjelgaard, Jul. Valentiners- vej 1 driver Handel Jul. Valentinersvej 1 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »DANSK SKIND V . M. BJELGAARD«. Prokura er meddelt Kaj Larsen, Palægade 6.

Firmaet »E. F. P . JUUL & CO.« driver Haandværk Falkonerallé 100 i Frederiks­

berg Kommune. Emanuel Frederik Poul Juul, Falkonerallé 96, og Karl Oluf Sabin- sky, Holger Danskesvej 3 B, er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening.

Kommanditisten er udtraadt af Firmaet KEMIKALIE KOMPAGNIET ved NIC.

ROSSEN 6: CO.« af Frederiksberg.

Firmaet »HELLE v. BRUUN & GRAN- ' DAHL« driver Haandværk Vesterbrogade 194 i Frederiksberg Kommune. Gudrun Marie Helene Sophie Bolvig Grandahl, : Rathsacksvej 6, og Paula Dinesen Bruun, i

Stubmøllevej 12, er de ansvarlige Delta­

gere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren 1 P'rederiksberg Birk, den 93. April 1942.

J. Parker.

Hans Christian Pedersen, Maglekildevej 8, driver Handel Maglekildevej 8 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »H. CHR. PEDER­

SEN«.

Firmaet »TH. RUSE & FINN MERVILD«

af Frederiksberg er afmeldt som overflyt­

tet til Københavns Kommune.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 24. April 1942'.

J. Parker.

^ Berigtigelse: Holger Pontoppidan, Kong Georgsvej 15, driver Haandværk Kong Georgsvej 15 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»VvTPLA LABORATORIUM v H. PON­

TOPPIDAN«.

Børge Hollesen, Lindebugten 61, 1., dri­

ver Handel GI. Kongevej 152 A i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »»GOLF FILM« v.

BØRGE HOLLESEN«.

Meta Hylleborg Skou, f. Jensen, Holger Danskesvej 52, driver Haandværk Holger Danskesvej 52 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»FREDERIKSBERG SY- OG TILSKÆ­

RERATELIER V M. SKOU«.

Gunnar Lorentz Holst, Valby Langgade 204, udøver Industridrift Lykkesholms- allé 21 i Frederiksberg Kommune, idet han som eneste ansvarlig Indehaver fortsætter sin afdøde Fader Charles Victor Holst's hidtil uanmeldte Firma »V. HOLST'S KORKVAREFABRIK«.

Firmaet »MINERVA, INGENIØR OG HANDELSFIRMA ved INGENIØR SVEND JENSEN« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Københavns Kommune.

Firmaet »»KARENA« ved H. J. HAN­

SEN« har tilbagekaldt den Dagmar Ørum givne Prokura.

(7)

71

Krik Sofus Wiberg, Amalievej 6, driver Handel Amalievej 8 i Frederiksberg Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »REX-YARN TRADINQ COMP.

v/ ERIK WIBERG«, der er overflyttet fra Københavns Kommune. Prokura har Poul Johannes Rasmussen, Amalievej 8.

Karl Peter Vilhelm Steinmann, Vodroffs­

vej 5, driver liandel H. C. Ørstedsvej 22 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »ARNE SØ­

RENSEN éc CO'S EFTF.«, der er overflyt­

tet fra Københavns Kommune.

Politimesteren i Frederiksberg" Birk, den 27. April 1942.

y.

Parker.

Politikreds Nr. 2.

Svend Olaf liansen af København udøver Industridrift i (ientofte Kommune som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet:

SVEND FIANSENS SELEFABRIK.

Niels Nielsen Holst af Hellerup udøver Industridrift i Lyngby-Taarbæk Kommu­

ne som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet (jLASVÆRKET DANMARK v/

NIELS HOLST.

Firmaet: JOHS. KOFOED v/ JOHS. KO­

FOED og SVEN KOFOED, driver Handel i Gentofte Kommune. Johannes August Ko­

foed og Sven Kofoed begge af Gentofte er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet: FABRIKEN EXALTO v/ K. &

V. LEVINSEN udøver Industridrift i Gen­

tofte Kommune. Kaj Mikael Immanuel Le­

vinsen og Vagn Erik Levinsen begge af Gentofte er de ansvarlige Deltagere.

Hans Christian Helweg-Mikkelsen er ud- traadt af Firmaet »HELMIG« v/ H. C.

HELWEG-MIKKELSEN. Firmaet fortsæt­

tes uforandret af den hidtidige Deltager, Caspar Francois Holsted.

Firmaet: KNUD JØRGENSEN, HELLE­

RUP VINHANDEL, af Hellerup har med­

delt Svend Børge Neertoft af Hellerup Prokura. De tidligere meddelte Prokuraer

til Francois Caspar Holsted, hvis rette Navn er Caspar Francois Holsted, af Hel­

lerup og Asger Jarl Jørgensen af Helle­

rup, er stadig gældende.

I Firmaet: SKANDINAVISK PELSBE­

REDERI 0 ( j FARVERI v/ A. MØNSTER er indtraadt Karlo Lund Mønster af (ien­

tofte, Stjernhild Caroline Alfhild Toft af Søborg og Regner August Mønster af Rud­

købing som ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes alene af den hidtidige Indehaver Alfred Emanuel Mønster.

Firmaet: CAND. PHARM. J. H. LEVIN­

SEN OG GAM af Gentofte er hævet.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 4. April 1942.

Aage Seidenfaden.

Roskilde og Politikreds Nr. 4.

Firmaet »FR. ANDERSEN &. SØN« dri­

ver Haandværk i Himmelev. Frederik An­

dersen og Kristian Gerhard Bay Andersen, begge af Himmelev, er de ansvarlige Del­

tagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 9. April 1942.

Aage Sørensen.

Firmaet »ANDREAS JØRGENSENS EFTERFØLGER, HANS LARSEN« af Roskilde er hævet.

Viggo Kjær Larsen af Jyllinge driver Haandværk i Jyllinge som eneste Indeha­

ver af Firmaet »JYLLINGE BAGERI ved V. K J Æ R LARSEN«.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 27. April 1942.

Aage Sørensen.

Frederiksborg Amt.

Hillerød.

Enkefru Andrea Meta Larsen af Frede­

riksborg Slotssogns Kommune anmelder,

(8)

7 2

a t hun under Firma: »HILLERØD ME­

TALSTØBERI« v/ ANDREA LARSEN dri­

ver Haandværk i Frederiksborg Slotssogn med Forretningskontor samme Sted. An- melderinden er eneste ansvarlige Indeha­

ver af Firmaet og tegner dette. Prokura er meddelt Forretningsfører Wilmar Lyne- gaard Kragh, Frederiksborg Slotssogn.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 21. April 1942'.

Knud Lassen.

Helsingør.

Fru Anna Elisabeth Sørensen, f. Hansen tidl. gift Nielsen, Helsingør, har overdra­

get det af hende hidtil drevne Firma:

»INTERNATIONALT SKOTØJSMAGASIN ved MAGNUS NIELSEN« til Hans Sig- vard Sørensen, Helsingør, der driver Haandværk i Helsingør som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet »INTERNATIO­

NALT SKOTØJSMAGASIN ved MAGNUS NIELSENS EFTERFØLGER S . SØREN­

SEN«.

Politimesteren i Helsingør m. v., den 9. April 1940.

Wineken.

Politikreds Nr. 6.

Amtsraadsmedlem, Gaardejer Hans Jør­

gen Nielsen, Humlebæk, Mejeriejer Gun­

ner Vilholm Nielsen, Helsingør, og Mejeri­

ejer Johannes Johansen, Humlebæk, driver Industridrift (Mejeri) i Humlebæk, Asmin­

derød-Grønholt Kommune, under Firma:

»HUMLEBÆK MÆLKEFORSYNING ved HANS NIELSEN, J. JOHANSEN OG G.

VILHOLM NIELSEN«. Firmaet tegnes af to Interessenter i Forening.

Politimesteren i Helsingør m. v., den 27. April 1942.

Wineken.

Politilcreds Nr. 8.

INTERESSENTSKABET LØKKE &

BREITING af Asserbo, Melby Sogn, er hævet.

8. Politikreds, Kontorafdeling, Frederiks­

værk, den 11. April 194fi.

Harck.

Holbæk Amt.

Holbæk.

Firmaet »SKOTØJSHUSET ved M.

CHRISTENSEN« af Holbæk er hævet.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 23. April 1940.

Rosen.

Sorø Amt.

Ringsted.

Firmaet »SØRENSEN & NEUMANN« v/

LAURITS SØRENSEN OG HARALD AL­

FRED NEUMANN er hævet.

Christian Herman Heggov og Harald Al­

fred Neumann, Nørregade 39, Ringsted, driver Handel i Ringsted under Firma­

navnet »HEGGOV & NEUMANN« med Christian Herman Heggov og Harald Al­

fred Neumann som eneste, ansvarlige In­

dehavere.

Dommeren i Ringsted m. v., den 13. April 1942.

Carl J. Hansen.

Slagelse.

Hans Victor Olaf Christensen af Slagelse driver Industri i Slagelse Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:

»METALINDUSTRIEN »WEDIA» ved V.

CHRISTENSEN«. Prokura er meddelt

(9)

Orete Ingeborg Elisabet Christensen, født Hansen, af Slagelse.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 31. Marts 194i2.

Ove Jensen.

Berigtigelse: Paul Aagaard, København, og Laurids Peder Hansen, Antvorskov, anmelder, at de under Firmanavnet

»ANTVORSKOV TEOLVÆRK ved PAUL AAGAARD 0 (j LAURIDS HANSEN«, som eneste ansvarlige Deltagere, driver Indu­

stridrift i Slagelse Set. Peders Landsogn.

Firmaet tegnes af begge Deltagere i Forening.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 14. April 1942.

Ove Jensen.

Frederik Emil Bernhard .lægerholm af Slagelse anmelder, at han som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »SLAGEL­

SE PAPIR INDUSTRI v/ FR. JÆGER­

HOLM« driver Industri og Handel i Sla­

gelse Købstad.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 28. Ajjril 1942.

Ove Jensen.

Præstø Amt.

Stege.

MØENS SPARE- OG LAANEKASSE AF 1827 anmelder, at Sagfører Mads Meinke Madsen, Stege, e r indtraadt som Medlem af Direktionen i Stedet for Bog­

holder P. Palsøe, der er afgaaet ved Do- den.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 20. April 1942.

Borberg.

Odense Amt.

Odense.

Firma J. J. LARSEN v/ FRU SOLVEIG LARSEN, født Modeli, af Faaborg, med Filialkontor i Odense, hæves.

Faaborg, den 4. April 1942.

Politimesteren.

Firmaet ODENSE PAKHUSFORRE F- NING ved N. P. HANSEN & CO., driver Handel i Odense Købstad. Niels Peter Han­

sen og Carl Valdemar Hansen, begge af Odense, er de ansvarlige Deltagere og teg­

ner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Odense, den 8. April 1942'.

Seldorf.

Firmaet »JØLBÆK OG THORHAUGE«

driver Industri og Handel i Odense Køb­

stad. Poul Henry Marcher Jølbæk og Eyvind Thorhauge, begge af Odense, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA.

SCHOU NISSEN«.

Politimesteren i Odense, den 16. April 1942.

Seldorf.

Carl Christian Petersen af Odense dri­

ver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »OSTE BØRSEN ved C. C. PETERSEN«.

Politimesteren i Odense, den 32. April 1942.

Seldorf.

GARTNERNES SALGSFORENING (An­

delsselskab med begrænset Ansvar) af Odense Købstad anmelder, a t Gartner Carl Jensen, Bullerup, er udtraadt af Bestyrel­

sen, og at Gartner Christian Arnold Peder Fischer, Otterup, e r indtraadt i Bestyrel­

sen. Der er meddelt Werner Jens Ole Persson af Odense Prokura.

Aage Jens Bang Dreyer af Odense dri­

ver Haandværk i Odense Købstad som

(10)

74 eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»FYENS STIFTSBOGTRYKKERI ved AAGE DREYER«.

Der er meddelt Carl Rasmussen og Frk.

Julie Banzon, begge af Odense, Prokura.

Politimesteren i Odense, den 24. April 1942.

Seklorf.

Svendborg Amt.

Rudkøbing.

Regner August Mønster, der som eneste ansvarlige Indehaver driver Industridrift i Rudkøbing under Firmanavn »NORDISK SKINDGARVERI ved R. MØNSTER, RUD­

KØBING«, anmelder, a t Direktør Alfred Emanuel Mønster, Strandvej 4 H, Køben­

havn, Fru Stjernhild Caroline Alfhild Toft, født Mønster, Frødings Alle 16, Søborg, og Direktør Karlo Lund Mønster, Dysse- gaardsvej 41, Gentofte, e r optaget som medansvarlige Deltagere i Firmaet, der iøvrigt fortsætter under uforandret Firma­

navn. Firmaet tegnes alene af Regner August Mønster.

Politimesteren 1 Rudkøbing m. v., den 31. Marts 1942.

E. Madsen,

Maribo Amt.

Nykøbing F.

Helge Bernhard Larsen, Nykøbing F., anmelder, a t han som eneste ansvarlige og tegningsberettigede Indehaver driver liandel i Nykøbing F. Købstad under Fir­

ma »NYKØBING LÆDERHANDEL ved HELGE LARSEN«.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 15. April 1942.

Aage t i . Jørgensen.

Vedrørende Firmaet »GEORG KNUD­

SEN, VINIMPORTEN, NYKØBING F.«, anmeldes, at Indehaveren Georg Iver Knudsen, Nykøbing F., e r afgaaet ved Dø­

den, og at Firmaet fortsættes med hans Enke Mary Hansine Nicoline Knudsen, f.

Hansen, som eneste ansvarlige og teg­

ningsberettigede Indehaver.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 26. April 1942.

Aage t i . Jørgensen.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Købmand Evan Glob Berthelsen af Aal­

borg udtræder af Firmaet: »BRØDRENE BERTHELSEN« af Aalborg.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 31. Marts 1942.

C. L. Bach.

»Firmaet: »GRAMMOFONPLADEFA­

BRIKKEN CORONA ved K. RAUPACH«

af Aalborg er hævet.«

»Firmaet: »HYGIAL v/ K. RAUPACH«

af Aalborg er hævet.«

»Sven Cordes af Aalborg udtræder af Firmaet: »RAUPACH 6: CO.« af Aalborg.«

»Firmaet »I/S DANSK TÆTNINGSLI­

STE FABRIK v/ K. RAUPACH & R.

RASMUSSEN« af Aalborg er hævet.«

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 1. April 1942.

C. L. Bach.

Firmaet »JYDSK LAK- & FARVEFA­

BRIK, AALBORG, v/ SVEND OVER­

GAARD« er hævet.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 7. April 1942.

C. L. Bach.

Evan Glob Berthelsen af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet: »AALBORG

(11)

7 5

TKKNISK FORRETNING vi EVAN BER­

THELSEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 17. April 11)42.

C. L. Bach.

Nørresundby.

Ellen Neel Flindt af Nørresnndby Kom­

mune driver Haandværk i Nørresundby som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet »SUNDBY SALONEN ved ELLEN FLINDT«.

Nørresundby Politikammer, den 30.

Marts 1942.

R. Arurn.

Politikreds Nr. 45.

ALS SOGNS SPARE- OG LAANEKAS- SE anmelder, at i Henhold til Spare- og Laanekassens Vedtægter, der er ændret den L Februar 1939 og stadfæstet af Mi­

nisteriet for Handel, Industri og Søfart un­

der 27. Februar 1939, ledes Spare- og Laanekassen fremtidigt af et Tilsynsraad bestaaende af 13 Medlemmer og af en Direktion. Tilsynsraadet bestaar af Gaard- ejer Peter Carl Gade, Buddum, Formand, Gaardejer Christian • Hansen Ladefoged, Helberskov, Husmand Christian Andersen, Als Brohuse, Gaardejer Hans Peter Chri­

stensen Buus, Helberskov, Mejeribestyrer Jens Jacob Larsen, Als, Gaardejer Jeppe Nielsen, Haslevgaarde, Boelsmand Anders Christian Pedersen, Fruerlund, Gaardejer Søren Sørensen, Sellegaarde, Gaardejer Søren Kristian Vestergaard, Helberskov, Rentier Niels Helman Lybek, Odde, Gaard­

ejer Niels Kristian Bager, Hurup, Gaard­

ejer Peter Marinus Thygesen, Als og Gaardejer Christen Schifter, Buddum, sidstnævnte er udnævnt af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Direktionen be­

staar af Rentier Jens Nielsen Hvirvelkær, Als, og Husmand Niels Marinus Mikkelsen, Als. Spare- og Laanekassens Firma tegnes af Direktionens og Tilsynsraadets Med­

lemmer, 2 i Forening. For Spare- og Laa­

nekassens Forpligtelser hæfter foruden Kassens Aktiver 100 Garanter med et kon­

tant indbetalt Beløb paa tilsammen 1000 Kr. Skulde Garanternes Antal nogen Sinde gaa ned under 100, har Tilsynsraadet sna­

rest at give Indberetning til Handelsmini­

steriet ledsaget af Forslag til Ordning af den fremtidige Garanti. Aarsregnskabet samt Meddelelser til Medlemmerne be­

kendtgøres i Aalborg Amtstidende.

Politimesteren i Hadsnnd, den 9. April 1942.

Th. Jørgensen.

Bestyrelsen for STORE BRØNDUM OG OMEGNS BRUGSFORENING anmelder, at Gaardejer Rasmus Jensen, Store Brøn­

dum, og Gaardejer Anders Theodor Jen­

sen, Store Brøndum Hede, er udtraadt af Bestyrelsen, og at Mejeribestyrer Alfred Morten Løkkegaard, Store Brøndum, og Gaardejer Knud Michael Sørensen, Store Brøndum Hedegaard, er indvalgt i de ud- traadtes Sted. Samtidig anmeldes, at Mejeribestyrer Alfred Morten Løkkegaard, Store Brøndum, er valgt til Bestyrelsens

Formand.

Politimesteren i Hadsund, den 28. April 1942.

Th. Jørgensen.

Politikreds Nr. 47.

AARS-HAVBRO SPARE- OG LAANE- KASSE, hvis Hjemsted er Aars, anmelder:

at Rentier J. Kr. Nielsen, Aars, e r ud­

traadt af og Rentier Peter Jeppesen af Aars er indtraadt i Direktionen, samt at Gaardejer Lars Madsen, Gislum, og Gaardejer Egidius Nielsen, Pisselhøj, e r udtraadt af Tilsynsraadet; i Stedet for disse er indtraadt Gaardejer Niels Niel­

sen, Havbro, og Gaardejer Chr. Christen­

sen, Kongens Thisted.

Politimesteren i Nibe m. v., Nibe, den 14. April 1942.

S. Føg-Petersen.

Politikreds Nr. 48.

; Forsinket Meddelelse: Ebbe Lindbjerg Jensen Mørup af Hasseris driver Handel li Hasseris Kommune som eneste ansvar-

(12)

76

lig Indehaver af Firmaet: »EBBE MØ­

RUP«. Fru Anna Edith Mørup, født Olsen, af Hasseris, har Prokura,

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 16. Februar 1942.

C. L. Bach.

Aage Henry Vitting af Hasseris driver Industrivirksomhed i Hasseris Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet: »CHEMODAN, CHEM. PHARM FABRIK ved CAND. PHARM. AAGE VILTINQ.« Prokura har Fru Rigmor Hau- broe Vilting af Hasseris.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 7. April 1942.

C. L. Bach.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Axel Hørup Møller af Hjørring driver Haandværk i Hjørring Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»NELLY« ved AXEL MØLLER. Prokura er meddelt Fru Nelly Marie Hjorth Møller, født Pedersen, af Hjørring.

Politimesteren i Hjørring Købstad, den 20. April 1940.

Olaf Kam.

Frederikshavn.

Fru Astrid Christine Andersen, f. Knud­

sen, Frederikshavn, anmelder, a t hendes Mand, Detailhandler Verner Alexius An­

dersen, der var eneste Indehaver af Fir­

maet CHR. ANDERSEN & SØN, Frede­

rikshavn, er afgaaet ved Døden, og at hun som eneste og ansvarlige Indehaver fort­

sætter Firmaet.

Politimesteren i Frederikshavn, den 15. April 1942.

Platon.

Skagen.

Anton Cecilius Boesen, Skagen, Hag­

bart Boesen, Frederikshavn, Magius Chri­

stian Sandvad, Klampenborg, og Kjeld Erik Sandvad, Charlottenlund, anmelder, at de som eneste ansvarlige Indehavere driver Handel i Skagen under Firma: »I/S A. BOESENS FISKEOPKØB, SKAGEN«, ved A. BOESEN &. CO. Firmaet tegnes af Anton Cecilius Boesen, Skagen.

Politimesteren i Frederikshavn, Skagen

m. V . , den 1. April 1942..

Platou.

Politikreds Nr. 50.

AGERSTED BRUGSFORENING anmel­

der, at følgende Bestyrelsesmedlemmer er afgaaet: Gaardejer Peter Christensen, Eng- gaarden, Gaardejer Chr. Sørensen, Skov­

gaard, Husmand Martin Søndergaard, Søndergaard. Nyvalgte er: Gaardejer Chr. Jensen Christensen, Mellerkær, Gaard­

ejer Jens Christensen, Aggersholt, og Gaardejer Thomas Nørgaard, Mosegaar- den, alle af Agersted.

Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 21. April 1942.

Schibhye, . kst.

Politikreds Nr. 51.

BRUGSFORENINGEN FOR AALBÆK OG OMEGN anmelder, at Husmand Jens Jensen, Klitlund, Aalbæk, udtræder af Be­

styrelsen. Istedet indtræder Gaardejer Niels Olsen, Raabjerg gi. Præstegaard, Aalbæk.

Politimesteren i Frederikshavn Købstad m. v., den 7. April 1942.

Platon.

Politikreds Nr. 52„

»Af Direktionen for SINDAL OG OM­

EGNS SPARE- OG LAANEKASSE er forhv. Lærer Peter Kristian Nielsen af Sindal afgaaet ved Døden, og i hans Sted

(13)

77

er som Direktør ansat hidtilværende For­

mand for Tilsynsraadet, Gaardejer Chri­

sten Skrubbeltrang af Bindslev.

Som nyt Medlem af Tilsynsraadet er herefter indtraadt (jaardejer og Sogne­

foged Ole Bernhardt Nielsen af Hørmested pr. Sindal.«

Politimesteien i Hjørring Købstad m. v., den 4. April 194i2.

Olaf Karm.

Janus Sigurd Espersen af Hirtshals dri­

ver Handel i Hirtshals, Horne-Asdal Kom­

mune, med Filial i Tyborøn, Vestervig- Agger Kommune, som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »SKAGERAK^ FI­

SKEEKSPORT«. — Som Bestyrer af Filia­

len i Tyborøn er ansat Jeneker Esphavn af Tyborøn, der tegner Firmaet ifølge Fuldmagt.

Politimesteien i Hjørring Købstad m. v., den 24. April 1942.

Olaf Kcinn.

Thisted Amt.

Thisted.

Jens Johan Hartmann Handest af Thi­

sted driver Haandværk i Thisted Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »JENS HANDEST v/ JENS HAN­

DEST«.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 11. April 194i2.

E. Brix.

Politikreds Nr. 53.

Af Bestyrelsen for ØSTERILD OG OM- ECjNS BRUGSFORENING, Østerild, er udtraadt Skovbetjent Mikkel Jensen, Østerild, og i Stedet er indtraadt Hus­

mand Jens Sørensen Jensen, Østerild.

Gaardejer Søren Christian Madsen, Øster­

ild, og Gaardejer Jens Boesen, Hovsør, er

henholdsvis Bestyrelsens Formand og Næstformaand.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 15. April 1942.

E. Brix.

Viborg Amt.

Politikreds Nr. 56.

PRIMAX-KOMPAGNIET ved BRØ­

DRENE PRIESS udøver Industridrift i Nautrup-Sseby-Vile Kommtme. De ansvar­

lige Deltagere e r Prokurist Henning Carl Hausgaard Priess, Glyngøre, og Direktør Tage Hausgaard Priess, Nykøbing M.

Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 7. April 1942.

K. Paulsen.

Politikreds Nr. 57.

Rentier Peder Nørskov Nielsen, Thor­

ning, er udtraadt af og Gaardejer Anders Almind Andersen, Ungstrup, indtraadt i Tilsynsraadet for THORNING SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE.

Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 14. April 1940.

Vilh. Lund.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Firmaet »FRISØR-LA(jERET ved AA.

STENSGAARD PETERSEN OG H. G.

GRØNLUND« udøver Industridrift i Aar­

hus Købstad. Aage Stensgaard Petersen og Hans Georg Grønlund, begge af Aar­

hus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Aarhus Købstad, den 8. April 1942.

Hocck.

(14)

7 8

Berigtigende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for Firmaet »ØSTJYDSK SMØREXPORTFORENING« af Aarhus er udtraadt Mejeribestyrer Christen Jørgen­

sen Storm og Gaard€jer Frederik Møller, og i Stedet for er indtraadt Qaardejer Jens Jensen Dalgaard, Selling pr. Hadsten, og Qaardejer Søren Marius Andersen, Laen pr. Glæsborg. Qaardejer Søren Jen­

sen Arentoft, Kysing pr. Odder, er valgt til Formand for Bestyrelsen.

PoMtimesteren i Aarhus Købstad, den 14. April 1942.

Hoeck.

Firmaet »DANSK TUBE INDUSTRI ved H. WERMUTH JENSEN & CO.« udøver Industridrift i Aarhus Købstad. Harald Wermuth Jensen, Aage Henry Andersen og Jens Børge Madsen, alle af Aarhus, e r de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Aarhus Købstad, den 17. April 1942.

Hoeck.

Firmaet »GULDSMEDEGADES PØL­

SEFABRIK v/ P. A. PEDERSEN & SØN«

driver Haandværk i Aarhus Købstad.

Peder Andreas Pedersen og Aage Arndt Pedersen, begge af Aarhus, er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Aarhus Købstad, den 28. April 1942.

hoeck.

Jens Laurids Jensen af Aarhus udøver Industridrift i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KUNST- HONNINGFABRIKEN DANZIMANN ved JENS LAURIDS JENSEN«.

Politimesteren i Aarhus Købstad, den 27. April 1942:.

Hoeck.

Politikreds Nr. 39.

Fabrikant Hans Christian Ernst, Bram- mersgade 11, Aarhus, og Fabrikant Jacob Theodor Ernst, Nordre Strandvej 45, Ris­

skov, driver Industrinæring i Risskov un­

der Firmanavn »BRDR. ERNST« ved CHR. ERNST OG TH. ERNST.

Firmaet tegnes af hver af Indehaverne.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m. V , Aarhus, den 31. Marts 1942.

Poul Jensen.

Bestyrelsen for SKOVBY BRUGSFOR­

ENING anmelder, a t Qaardejer Alfred Ja­

kobsen, Skovby, Qaardejer Erik Sørensen, Skovby, og Landpost Voetmann Enevold­

sen, Skovby, er udtraadt af Bestyrelsen og i deres Sted er indtraadt: Qaardejer Sigvald Andersen, Skovby, Mejerist Hol­

ger Christensen, Skovby, og Qaardejer Ole Nielsen, Skovby.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder

m. V . , Aarhus, den 15. April 1942.

Poul Jensen.

Bestyrelsen for HAMMEL OG OM­

EGNS BRUGSFORENING, HAMMEL, meddeler, at Pølsemager Einar Skou, Hammel, er udtraadt af Bestyrelsen, og i Stedet er indtraadt Husejer Laurs Marius Nielsen, Hammel.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder

m. V . , Aarhus, den 20. April 19i42:.

Poul Jensen.

Skanderborg Åmt.

Horsens.

Firma I. CHR. MIKKELSEN af Horsens er hævet.

Politimesteren i Horsens Købstad, den 13. April 1942.

R. Krause.

Politikreds Nr. 37.

Firmaet »KØBMANDSGAARDEN« HO- VEDGAARD v/ E. BOVING, e r hævet.

Politimester i Voer og Nim Herreder

m. V . , den 28. April 1942.

Borchorst.

(15)

7 9

Randers Amt.

Hobro.

Firmaet I/S HOSTRUP TEGLVÆRK

^ved (JAMMELOAARD-CARLSEN 0 0 A.

[RICHARDT i Hobro er hævet.

Politimesteren i Hobro in. v., den 13.

April 194^2.

Andr. Barfod.

Politikreds Nr. 42.

Af Bestyrelsen for HELGENÆS BRUGS- [ FORENING er iidtraadt Gaardejer Chri-

; stian Jakobsen af Stødov, Gaardejer Ras- I mus Johnsen af Øsby, Gaardejer Christian [ Holst af Rugdal og Smedemester Otto I Hansen af Esby, og i Stedet for er ind-

t traadt: Gaardejer Christian Sørensen Ny- I kjær af Stødov Mark, Gaardejer Anker

; Rudolf Olsen af Ørby, Gaardejer Thomas : Peter Jørgensen af Esby og Maler Peter , Johannes Petersen af Esby.

Politimesteren i Grenaa, den 31.

Marts 1942.

A. P. Andersen.

Ribe Amt.

Esbjerg.

Firmaet BRØDRENE NISSEN v/ HANS NISSEN (Filial) af Holstebro er hævet.

Esbjerf? Politikammer, den 21. April 1942.

Hebo.

Ringkøbing Amt.

Holstebro og Politikreds Nr. 60.

Af Bestyrelsen for »MOGENSTRUP BRU(jSFORENING« i Sevel Kommune er udtraadt: Christian Laursen, Bers, Karl Jacobsen, Trandum, Mogens Christian Ja­

cobsen, Bersholm, og Jens Christian Gre­

gersen, Trandum, og i Stedet for er ind­

valgt: Mejeribestyrer Adeler Jørgensen, Trevad, Gdr. Kristian Hofmann, Trandum, Gdr. Jacob Jensen, Trandum, og Gdr.

Christian Frederiksen, Mogenstrup, Gdr.

Hofmann er Foreningens Formand.

Fru Nielsine Kolding, f. Gade, af Holste­

bro driver Handel i Holstebro Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet; »GADES MAGASIN, INDEHAVER NIELSINE KOLDING«.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 31. Marts 194i2.

N. A. Hallimd.

Firmaet VEMB MASKINBØDKERI OG TRÆVAREFABRIK ved H. CHR. CHRI­

STENSEN OG SØN driver Haandværk i Gørding-Vemb-Bur Kommune. Hans Chri­

stian Christensen og Laurits Viggo Chri­

stensen, begge af Vemb, er de ansvarlige Indehavere. Firmaet tegnes af enhver af de ansvarlige Indehavere for sig.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 14. April 1942.

N. A. Hallnnd.

Jens Dahl Andersen af Holstebro driver Handel i Holstebro Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: »J.

DAHL ANDERSEN«.

Firma: »BRDR. TINDBÆK NIELSEN v/

BØRGE OG OVE TINDBÆK NIELSEN«

driver Haandværk i Holstebro Købstad.

Ove Tindbæk Nielsen og Børge Tindbæk Nielsen, begge af Holstebro, er de ansvar­

lige Deltagere.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 27. April 194i2.

N. A. Hallund.

Vejle Amt.

Vejle.

I Firmaet: P . CHRISTIANSENS SØNNER I er hævet.

j Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 23. April 1948.

1

N. S . Schmidt.

(16)

80

Fredericia.

Firmaet »FREDERICIA GARVERI ved THURE SCHACHNER OQ CH. LYTH«

udøver Industridrift i Fredericia Købstad.

Thure Wilhelm Schachner af Skærbæk og Charles Emil Roar Lyth af Fredericia er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Fredericia Købstad m. v., den 18. April 1942.

Sv. Schaklemose-Nielsen.

Kolding og Politikreds Nr. 34.

Firma »CENTRALMEJERIET, KOL­

DING« anmelder, a t Gaardejer Jens Han­

sen Hoyer, Nr. Bjært er udtraadt af og Gaardejer Knud Daugaard-Hansen, Nr.

Bjært, indtraadt i Bestyrelsen, og a t Gaardejer Johannes Johansen, Nr. Bjært, er valgt til Næstformand i Stedet for Gdr. Jens Hansen Hoyer.

Samtidig berigtiges tidligere anmeldt Prokura for Mejeribestyrer Martin Arnold Jensen, Kolding, saaledes a t denne har Kollektiv-Prokura i Forening med Forman­

den Gdr. Hans Hansen Bygvraa, Bram- drupdam eller Næstformanden Gdr. Jo­

hannes Johansen, Nr. Bjært.

Gunnar Christensen af Firmaet »MØL­

LER & KNUDSENS EFTF., INDEHAVE­

RE H. IVERSEN OG GUNNAR CHRI­

STENSEN« er afgaaet ved Døden, og i hans Sted er hans Enke Gerda Deleuran Christensen samt Købmand Ejnar Karl Kristian Yde, begge af Kolding, indtraadt som ansvarlige Indehavere. Firmaet tegnes af Iver Henrik Iversen og Ejnar Karl Kri­

stian Yde i Forening.

Berigtigende Anmeldelse: »I/S BØR- STEFABRIKEN »DAN« ved A. NIELSEN OG R. NIELSEN«, driver Industridrift i Eltang. Albert Theodor Nielsen og Lau­

rits Richard Nielsen, begge af Nr. Bjært, er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­

maet hver for sig.

Berigtigende Anmeldelse: Købmand Ole Hans Peter Bondesen, Proprietær Chri­

stian Emanuel Freiesleben Hansen, Pro­

prietær Niels Nielsen og Proprietær Jør­

gen Raffnsøe, alle af Sdr. Stenderup pr.

Varmark, som eneste ansvarlige Indeha­

vere, anmelder, a t de under Firmanavnet

»INTERESSENTSKABET SDR. STENDE­

R U P MØLLE ved Købmand O. H. P . BON­

DESEN & CO.«, driver Industrivirksomhed i Sdr. Stenderup Kommune. Firmaet teg­

nes af 2 af Interessenterne i Forening.

Politimesteren i Kolding m. v., den 9. April 1942.

T halbit zer.

Berigtigelse: »Firmaet »KOLDING VAF­

FELBAGERI ved P . PETERSEN« driver Haandværk og ikke som tidligere bekendt­

gjort Handel i Kolding.«

Politimesteren i Kolding m. v., den 31. April 1942.

Thaibit zer.

Politikreds Nr. 35.

Firmaet RANDBØL SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE er hævet.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 15. April 1942

N. S . Schmidt.

Supplerende Anmeldelse fra THYRE­

GOD OG VESTER SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE: For Sparekassens For­

pligtelser hæfter foruden Sparekassens Aktiver 100 Garanter med et Beløb, der for hver Garant andrager mindst 100 Kr.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 15. April 1942i

jV. s. Schmidt.

Haderslev Amt.

Haderslev.

Jørgen Frederik Peter Wind af Haders­

lev driver Haandværk i Haderslev Køb­

stad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »SØNDERJYLLANDS BOGFOR­

LAG ved JØRGEN WIND«.

Prokura er meddelt Martin Wind, Ha­

derslev.

(17)

l i a n s Andersen af Haderslev driver IHaandværk i Haderslev Købstad som ene- este ansvarlige Indehaver af Firmaet »H. C.

^ANDKRSKNS KFTKRFØLGER, BAGERI- )()(] BRØDFABRIK, HADERSLEV, ved IH ANS ANDERSEN«.

Politimesteren i Haderslev Kobstad ni. v., den 2i(K April 1942.

Hctrtmami.

Aabenraa-Sønderborg Amt.

Aabenraa.

Hans Lansten Hansen, Aabenraa, driver Handel i Aabenraa Købstad som eneste a n ­ svarlige Indehaver af Firmaet »HANS L.

HANSEN«. Prok ura e r meddelt Lorenz Jessen Hansen.

Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., den 11. April

A. Agersted.

Firmaet: »MASKINVÆRKSTEDET FROM & ULDERUP« driver H a a n d v æ r k i Aabenraa Kommune. P e t e r Rasmussen From, Aabenraa, og Søren Petersen, Ulde-

rup, Aabenraa, e r d e ansvarlige Indeha­

vere o g tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Aabenraa Kobstad m. v., den 2i7. April 1!)4^>.

A. Agersted.

Sønderborg.

Jørgen Petersen Skovmand, Aisgade 34, L, Sønderborg, driver Handel i S ø n d e r ­ borg Købstad som eneste ansvarlige In­

dehaver af F i r m a e t : SØNDERBORG MA­

SKINHANDEL ved JØRGEN P . SKOV­

MAND.

Politimesteren i Sønderborg Købstad, den 17. April 1942.

L. Siindorph.

Politikreds Nr. 70.

Snedker Jacob P e t e r Rossen og Karet­

m a g e r P e t e r Laursen Johanning e r ud- t r a a d t af Firmaet »TRAASBØL MØBEL O G MASKINSNEDKERI ved N. C H R . OLESEN & CO.«, d e r f o r t s æ t t e s uforan­

d r e t af den hidtidige 3. Deltager Niels Christian Olesen af Traasbøl, Felsted, un­

d e r Betegnelsen »TRAASBØL MØBEL OG MASKINSNEDKERI ved N. CHR.

OLESEN«.

Politimesteren i Uraasten, den 3<).

Marts 1942.

Bjerre.

(18)

- m h . . j i , ^ r j é

mmi " 'Éféi*' t!*-'

.c:;«Miiiiii:i^^

(19)

8 3

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart,

udgaar maanedlig og koster

10 Kroner om Aaret.

Samlingen forsynes aarlig med

faldstæiidigt Firmaregister,

tillige omfattende samtlige tidligere Aargange.

Abonnement tegnes paa

alle Posthuse og i alle Boglader.

(20)

8 4

Nr. 4 for 1942, 2V2 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 17. Juni. 1942.

Udgiver: Departementsctief G. Busck-Nielsen, Hovedkommissionær: V.Thaning & Appels Ef tf

Øster-Søgade 8. Kjøbmagergade 7.

Kjøbenhavn 1942 — C e n t r a l t r y k k e r i e t .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

stian Hansen, hver for sig. Firmaet LARSEN &amp;. LEMBERQ driver Handel og Industrivirksomhed i Assens Købstad i Strandgade Nr. Edvard Christian Larsen, Damgade

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

handel ved Henry Andersen&#34; som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aakirkeby Købstad. Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Smedemester Carl

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

Eiler Ohlin af Viborg Kommune driver Handel og udøver Industridrift i Viborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: EILER OHLIN ETUIFABRIK ved EILER

tagere, der hver for sig tegner Firmaet. Der er meddelt Albert Christian Remmert af Odense Prokura. KNUDSEN« driver Haandværk i Odense, Kongensgade 62, anmelder,