• Ingen resultater fundet

Politikreds Nr. 1.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Politikreds Nr. 1. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1941. No. 8,

København.

mneldelserne angaar følgende

Firmaer:

)e vedføjede Tal angiv-er Siderne, hvor An­

meldelserne findes.)

Imdal, C., 142.

ndersen, Anders J., liS.

ndcrseti, Edith, 145.

imyi- ved Ida Hye- Knudsen og Thyra Jo hanne Jansen.^ 148.

ntikvariat oq Skolebogs- forretningen Nørreport ved Joh. Easnmssen, 142.

'entzen,A.P.^ Æ Co., 142.

'laagaards Bygningsma terialer ved F. Kampler., 145.

Uoch, T., & Co., 145.

Wage-Andersen, Niels Érik, 145.

h'øgger, E., & Co., 143.

iunde, Peter, & C o., 14H.

Børresen, N., 143.

larlé og Esbensens Eftf., 144.'

Ihristensen, TJffe Skibye, 145.

Christiansen, L., og Søn, 142.

Dansk Frugtpulp & Pec- tin Industy-i, Kaj Lund­

by, 146.

Dansk Gymnasfiksko In­

dustri, Poul Christof­

fer S(n, 146.

Dansk Handels Ctnfral I/S ved Ths Sonne og Cai E. Kjær, 145.

•»Dansk Hydro«- ved T.

Møller Sørensen, 143.

Dansk Telefon Kartotek vi S. Aa. Vestergaard, 143.

Elling, Oscar, 144.

Evensen, O., 142.

Fabriken Savon v/ Ring

& Co., 143.

Forenede Protokolfabrik­

ker, De, ved M. Kirch- heiner, Sven Hartvig Thomsen og Carl Ho.rt- vig Thomsen, 142.

Forenede Profokolfabrik- ker, De, ved T. Hartvig Thomsen, M. Kirchhei- ner og Sven Hartvig Thomsen, 142.

fh. Halfdan Dittmanns Efterfølger vi Claes Grammeyis, 141.

Fh. P. A. Jensens Eftf.

J. Munk, 142.

Fliv. Levin & Sønners Efterfølgere, Aktiesel­

skab, Anders J. Ander­

sen, 143.

G-K ved Gargani og Kri­

stiansen, 146.

^ Gazellen-Handske og SkindvarefabrikvI Olaf Nørgaard, 144.

i Gazelle«. Handske og Skindvarefabrik vi Olaf Nørgaard og Ellen Ber­

thelsen, 144.

Gjerulffs, Th., Eftf, Alb.

Schjøldberg, 145.

Golf, Benni, 144.

Gry, Alfred, 144.

Guldsteens, R.,Eftf.,142.

Gundorph. V., Æ Co., 144.

Haagensen & Co., 145.

Handelskompagniet Om- nia IIS (Textil & Isen­

kram en gros) ved Hans F. Madsen & Børge Gaardhøje, 146.

Hansen, Å. B. C., 142.

Hansen, A. B. C., Cornp.

142.

Harder,Hans Berlin.145.

Harms & Funder, 146.

Hidett, H., & Co., 144.

Høeg-Petersen, C.B., 144.

Jacobsen, Hans Paulin, 145.

Jakobsen & Sørensen, 146.

Kalkbrænderihavnens Savværk ved H. Lucas

& V. Vanggaard, 143.

Karnøe & Madsen, 143.

Kemas IIS ved Tiis. Son­

ne og Cai E. Kjær, 145.

Kjøbenhavns Pensel- Bør­

ste- og G ad ek ostefabrik, 144.'

Kobenhavns Pensel- Bør­

ste- og Gadekostefabrik ved Axd Hansen & Co., 144.

Korset fabrik Z. Z., H.

Ørrifeli, 146.

Kruse og Petnsen, 145.

L'indau, C., & Søn, 145.

Latexa ved E. Jørgensen

& E. Axholt, 146.

Laursen, Henrik, 144.

»Malerfirmaet Otto Ben­

dix«, 143.

»Marie« ved E. Bastian­

sen, 143.

Mohns Bogtrykkeri, 145.

»Murermester Chr. F.

Hansen & Søn, 1451146.

Møller, A. P., 142.

Nielsen & 144.

Nielsen, Johannes, &

Falck, 145.

Nordisk Sprog- og Kul­

turforlag ved Arthur M.

Jensen og Jørgen M.

Andersen, 146.

Nordisk Sprog- og Kultur- forlag ved Arthur M.

Jensen og F. Bengtsson, 146.

Nyt Nordisk Forlag, Ar­

nold Busck, 143.

Parfumeri »Osme^ vi O.

Mehder, 145.

Pedersen, Niels, & Søn, 143.

(2)

Pedersen, N.,oj Aa. Step­

hansen, Bygningssned- ki-ri, 143.

Petersen, Arnold, 145.

Pyroieknik ved F. L. Te­

tens, 146.

Rosengaard, Marius Pe­

ter Frisvad, 146.

Schrøder, Johaji N., 143.

Skandinavisk Skotøjs Ma­

gasin N. Christensen, 143.

Skindmagasinet »Gazel­

le a. ved Ellen Berthel­

sen, 141.

Smør- og Æi/kompagniet Avika vj Aage Johan­

sen & Sønner, 142.

Stoflageret ved Uffe Ski- hye Christensen, li5.

Svendsen, C. E., & Co, 146.

Svensk Herrekonfektion

ved M. Eidemack, 142, 144.

Sygekassernes Optik, In- dch.: Robert Delfer, 116.

»Syntol < Fabrik for orga­

nisk kemiske Produkter vj P. Øllqaard, 142.

Sørensens, Poul L., Eft- fgr. vj Brdr. Kr. &

P. Kreilqaard, 144.

> T. II. Margarine-Indu- strit Th. Hårdt, 146.

T. H. Margarine-Industri vj Fr. Simonsen Æ Co., 146.

Valby Sæbefabrik vj O.

Mehder, 145.

Værktøjsfabrikken »Nor- Dan« vj Henning Røn­

neberg, 144.

Winkel & Co., 146.

Wørishøffer, H. P. & Co., 143.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende AnnieMelser:

Jamon Rikard Munk, der var eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet FH. P. A.

JENSENS EFTF. J. MUNK, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Agnete Emilie Munk, født Andersen.

Albert Bernhard Christian Hansen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. B. C, HANSEN COMP., er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Albert Bernhard Christian Hansen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. B. C. HANSEN, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Henry Peter Jørgensen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet R. GULDSTEENS EFTF.

Thomas Julius Hartvig Thomsen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet DE FOR­

ENEDE PROTOKOLFABRIKKER ved T.

HARTVIG THOMSEN, M. KIRCHHEI- NER OG SVEN HARTVIG THOMSEN er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Firmaet DE FORENEDE PROTOKOL­

FABRIKKER ved M. KIRCHHEINER, SVEN HARTVIG THOMSEN OG CARL HARTVIG THOMSEN driver Haandværk.

Magnus Martinus Løvenbalk Kirchheiner

og Sven Hartvig Thomsen, begge af Helle- • rup, samt Carl Hartvig Thomsen af Char- • lottenlund er de ansvarlige Deltagere og : tegner Firmaet to i Forening.

Firmaet A. P. MØLLER har meddelt j Georg Engen Robert Andersen Prokura i i Forening med hver især af de tidligere ; anmeldte Prokurister Viggo Lindhard, , Niels Bonnesen og Carl Anker Jørgensen. . Valdemar Camillo Almdal af Frederiks-'- berg udøver Handel og Industridrift somji eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C.'.

ALMDAL. Prokura er meddelt Paul Louis <

Nielsen.

Ole Evensen driver Spedition som ene- - ste ansvarlig Indehaver af Firmaet O. . EVENSEN. Prokura er meddelt Kaj Chri- - stensen.

Johan Carl Christian Rasmussen af Gen-,- tofte driver Handel som eneste ansvarligt Indehaver af Firmaet ANTIKVARIAT OO i SKOLEBOGSFORRETNINGEN NØRRE- i - PORT ved JOH. RASMUSSEN. I

Preben Øllgaard af Frederiksberg ud-|;- øver Industridrift som eneste ansvarlig In-|- dehaver af Firmaet »SYNTOL« FABRIK FOR ORGANISK KEMISKE PRODUKTER v/ P. ØLLGAARD.

I Firmaet L. CHRISTIANSEN OG SØNIt driver Haandværk. Ludvig Christiansen og ? Axel Georg Christiansen, førstnævnte af \ Holte, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet f tegnes af fornævnte L. Christiansen alene. . Anders Peter Bentzen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. P.

BENTZEN & CO., er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Sofie Margrete Harriet Bentzen, født Lassesen, hvorhos vedkommende Komman­

ditist er udtraadt af Firmaet.

Firmaet SVENSK HERREKONFEK- - TION ved M. EIDEMACK, der hidtil har i udøvet Industridrift, driver fremtidig tillige 3 Handel.

Firmaet SMØR- OG ÆGKOMPAGNIET: 1 AVIKA v/ AAGE JOHANSEN & SØNNER; 5 driver Handel. Aage Taaning Johansen, ,i

(3)

Mogens Taaning Johansen og Børge Taa- ning Johansen er de ansvarlige Deltagere.

Tage Møller Sørensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»DANSK HYDRO« ved T. MØLLER SØ­

RENSEN. Proknra er meddelt Ellen Søren­

sen, født Ankerstjerne.

Københavns Magistrat, den 5. August IMl.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Under Firma H. R WØRISHØFFER &

CO. drives Handel af et Kommanditsel­

skab, i hvilket Henning Pultz Wørishøffer er eneste ansvarlig Deltager.

William Hans Jacob Hansen, der var an­

svarlig Deltager i Firmaet JOHAN N.

SCHRØDER, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Torben William Hansen Hem­

meshøj.

Niels Ejner Børresen af Hellerup er ind- traadt i Firmaet N. BØRRESEN som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Niels Peter Christensen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKANDI­

NAVISK SKOTØJS-MAGASIN N. CHRI­

STENSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke, In­

geborg Sophie Christensen, født Hansen.

Firmaet har tilbagekaldt den Carl Mogens Torp og Sofus Johannes Villiam Christen­

sen givne Kollektivprokura og meddelt begge de nævnte Prokura hver for sig.

Under Firma E. BRØGGER & CO. dri­

ves Handel af et Kommanditselskab, i hvil­

ket Eva Brøgger af Asserbo pr. Frederiks­

værk er eneste ansvarlig Deltager.

Firmaet NIELS PEDERSEN OG SØN driver Haandværk. Niels Laursen Peder­

sen og Børge Denis Alexander Pedersen er de ansvarlige Deltagere.

Svend Aage Vestergaard af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet DANSK TELEFON KAR­

TOTEK v/ S. AA. VESTERGAARD.

Otto Frederik Bendix driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»MALERFIRMAET OTTO BENDIX«.

Firmaet »MARIE« ved E. BASTIANSEN er hævet.

Firmaet NYT NORDISK FORLAG, AR­

NOLD BUSCK er afmeldt af Handelsre­

gistret.

Firmaet FHV. LEVIN & SØNNERS EF­

TERFØLGERE, AKTIESELSKAB, AN­

DERS J. ANDERSEN er hævet.

Anders Jørgen Leif Willer Andersen af Nærumgaard pr. Nærum driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ANDERS J. ANDERSEN. Prokura er med­

delt Svend Christian Andersen og Georg Peter Hansen i Forening.

Firmaet N. PEDERSEN OG AA. STE­

PHANSEN, BYGNINGSSNEDKERI er hæ­

vet.

Firmaet »AMY« ved IDA HYE-KNUD- SEN OG THYRA JOHANNE JANSEN er hævet.

Firmaet PETER BUNDE & CO. udøver Industridrift. Rolf Reinhard Peter Bunde, Rasmus Hemmingsen Bunde, begge af Nøddebo pr. Fredensborg, og Josephine So­

phie Nissen, født Bunde, af Kgs. Lyngby, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af fornævnte R. R. P. Bunde og R. H.

Bunde i Forening. Prokura er meddelt oft- nævnte ansvarlige Deltager R. R. P.

Bunde.

Firmaet KALKBRÆNDERIHAVNENS SAVVÆRK ved H. LUCAS & V. VANG­

GAARD driver Handel. Herold Wedel Lu­

cas og Vagn Vanggaard, førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet FABRIKEN SAVON v/ RING

& CO. udøver Industridrift. Johannes Ring, Christen Møller Nielsen og Svend Kristian Harald Østrup Schønberg er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af fornævnte J.

Ring alene.

Likvidationen i Firmaet KARNØE &

MADSEN er afsluttet, og Firmaet er hæ­

vet.

(4)

Berigtigende Bekendtgørelse, cfr. Stats­

tidende Nr. 104 for 7. August 1941: Firmaet SVENSK HERREKONFEKTION ved M.

EIDEMACK, der hidtil har drevet Haand- værk og Handel, udøver fremtidig Handel og Industridrift. Moritz Eidemack, der ved kongelig Bevilling af 23. Juli 1936 fik Til­

ladelse til at føre Efternavnet Eidemak, og som var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Ester Maria Eidemak, født Kvist, af Char­

lottenlund. Prokura er meddelt Ernst Ha­

rald Valter Eidemak.

Københavns Magistrat, den 13. August 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet NIELSEN & WULFF er hævet.

Firmaet OSCAR ELLING har meddelt Orla Nissen Riisberg Prokura.

Firmaet BENNI GOLF har tilbagekaldt den Lizzie Nielsen, født Kinné, givne Pro­

kura og meddelt Poul Nystrøm Prokura.

Firmaet FH. HALFDAN DITTMANNS EFTERFØLGER v/ CLAES GRAMMENS har meddelt Diva Grammens, født Krasi- novskaya, Prokura.

Firmaet HENRIK LAURSEN, der hidtil har drevet Assuranceagentur, driver frem­

tidig tillige Handel.

Firmaet SKINDMAGASINET »GAZEL­

LE« ved ELLEN BERTHELSEN er hævet.

Firmaet »GAZELLE« — HANDSKE- OG SKINDVAREFABRIK v/ OLAF NØR­

GAARD er hævet.

Firmaet »GAZELLE« HANDSKE OG SKINDVAREFABRIK v/ OLAF NØR­

GAARD OG ELLEN BERTHELSEN dri­

ver Haandværk. Olaf Johannes Nørgaard og Ellen Berthelsen, førstnævnte af Helle­

rup, er de ansvarlige Deltagere.

Christian Balthazar Høeg-Petersen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C. B. HØEG-PETERSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af

afdødes Enke Thekla Anna Louise Høeg- Petersen, født Reitzel, af Holte, hvorhos Sven Olaf Richard Larsen er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Fir­

maet tegnes af nævnte S. O. R. Larsen alene.

Henning Levin Rønneberg udøver Indu­

stridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VÆRKTØJSFABRIKKEN »NOR- DAN« v/ HENNING RØNNEBERG. Pro­

kura er meddelt Erling Rønneberg.

Firmaet POUL L. SØRENSENS EFTFLGR. v/ BRDR. KR. & P. KREIL- GAARD driver Handel. Anders Kristian Sørensen Kreilgaard og Peder Sørensen Kreilgaard, begge af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Frederik Emil Theodor Ilg Esbensen dri­

ver Haandværk som ansvarlig Indehaver af Firmaet CARLÉ OG ESBENSENS EFTF., hvilket fejlagtigt ikke tidligere er anmeldt til Handelsregistret. Axel Hansen er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Likvidationen i Firmaet KJØBENHAVNS PENSEL- BØRSTE- OG GADEKOSTE- FABRIK er afsluttet, og Firmaet er hævet.

Firmaet KØBENHAVNS PENSEL- BØR­

STE- OG GADEKOSTEFABRIK ved AXEL HANSEN & CO. driver Haandværk.

Axel Marius Christian Hansen, Gustav Emil Sørensen og Emilie Augusta Olesen, førstnævnte af Lyngby, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet to i Forening.

I Firmaet V. GUNDORPH & CO er ved­

kommende Kommanditist udtraadt.

Firmaet H. HULETT & CO er hævet. j Agnes Gry, født Bahr, af Holte, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ALFRED GRY, idet hun fortsæt­

ter den af hendes afdøde Ægtefælle, Alfred Verner Gry, under nævnte hidtil uanmeldte Firma drevne Virksomhed. Prokura er meddelt Jørgen Gry.

(5)

Firmaet TH. GJERULFFS EFTF., ALB.

5CHJØLDBERQ har meddelt Kristian Qyl- ing Prokura.

Københavns Magistrat, den 15. August 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod- aget følgende Anmeldelser:

Firmaet KRUSE 0 0 PETERSEN, der iidtil har været tegnet af de ansvarlige )eltagere Carl Henry Kruse og Asger Jernhård Petersen i Forening, tegnes remtidig af Deltagerne hver for sig.

Uffe Peter Skibye Christensen af Char- Dttenlund driver Handel som eneste an- varlig Indehaver af Firmaet STOFLAOE- lET ved UFFE SKIBYE CHRISTENSEN.

Uffe Peter Skibye Christensen af Char- ottenlund driver Handel som eneste an- varlig Indehaver af Firmaet UFFE SKI­

BYE CHRISTENSEN.

Oskar Vibe Simon Peter Mehder ud­

iver Industridrift som eneste ansvarlig In- [ehaver af Firmaet VALBY SÆBEFA­

BRIK v/ O. MEHDER.

Oskar Vibe Simon Peter Mehder udøver ndustridrift som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet PARFUMERI »OSME« v/

). MEHDER.

Firmaet DANSK HANDELS CENTRAL /S ved THS. SONNE 0 0 CAI E. KJÆR iriver Handel. Thomas Sonne og Cai Emil (jær, førstnævnte af Frederiksberg, er de insvarlige Deltagere.

Firmaet KEMAS I/S ved THS. SONNE 3 0 CAI E. KJÆR udøver Handel og Indu-

;tridrift. Thomas Sonne og Cai Emil Kjær, ørstnævnte af Frederiksberg, er de an­

svarlige Deltagere.

EDITH ANDERSEN, født Pedersen, der iriver Handel her i Staden, har tilbagekaldt 3en Niels Erik Brage Andersen givne Pro­

kura. Begge de paagældende fører efter jpnaaet Navnebevilling nu Familienavnet Brage-Andersen.

NIELS ERIK BRAGE-ANDERSEN af Frederiksberg, der driver Handel her i Sta­

den, har meddelt Edith Brage-Andersen, født Pedersen, Prokura.

Karl Albert Jeremias Niels Rønsø er ud- traadt af Firmaet MOHNS BOGTRYK­

KERI, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Gustav Adolf Storm­

lund.

Firmaet T. BLOCH & CO. har tilbage­

kaldt den Povl Erik Jensen givne Prokura.

Hans Christian Paulin Jacobsen driver Handel sorn eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PAULIN JACOBSEN.

Paul August Andreas Halek er indtraadt i Firmaet HAAGENSEN &. CO. som an­

svarlig Deltager. Firmaet tegnes fremti­

dig af den hidtidige Deltager Anker Chri­

stian Garde og fornævnte P. A. A. Halek i Forening.

Firmaet JOHANNES NIELSEN &

FALCK har tilbagekaldt den Arne Munch givne Prokura.

Gertrud Charlotte Harder, født Weber, driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet HANS BERLIN HAR­

DER, idet hun fortsætter den af hendes af­

døde Ægtefælle Hans Berlin Harder under nævnte, hidtil uanmeldte, Firma drevne Forretning.

Valdemar Einar Gotlieb Andersen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet C. LAN- DAU &. SØN, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Arnold Petersen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet AR­

NOLD PETERSEN.

Petra Marie Antoinette Valborg Kampler af Frederiksberg driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet BLAA- GAARDS BYGNINGSMATERIALER ved V. KAMPLER.

Københavns Magistrat, den 18. August 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet »MURERMESTER CHR. F.

HANSEN & SØN« driver Haandværk. Chri­

(6)

stian Ferdinand Hansen og Ib Qyldstoff Hansen er de ansvarlige Deltagere.

MARIUS PETER FRISVAD ROSEN­

GAARD af Hellerup, der driver Handel her i Staden, har meddelt Knud Ernst Ja­

cob Marius Bruhn Rosengaard Prokura.

Firmaet NORDISK SPROG- OG KUL­

TURFORLAG ved ARTHUR M. JENSEN OG JØRGEN M. ANDERSEN er hævet.

Firmaet NORDISK SPROG- OG KUL­

TURFORLAG ved ARTHUR M. JENSEN OG F. BENGTSSON driver Handel. Ar­

thur Jens Marinus Jensen af Hellerup og Frants Leo Edgar Bengtsson af Klampen­

borg er de ansvarlige Deltagere.

Carl Edvard Svendsen, der var ansvar­

lig Deltager i Firmaet C. E. SVENDSEN

& CO., er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Firmaet WINKEL & CO. driver Handel.

Else Winkel og Niels Winkel, begge af Fre­

deriksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Prokura er meddelt Svend Winkel.

Firmaet PYROTEKNIK ved F. L. TE­

TENS er hævet.

Firmaet JAKOBSEN OG SØRENSEN driver Haandværk. Anders Peter Jakob­

sen og Karl Kristian Gotfred Sørensen er de ansvarlige Deltagere.

Edvin Arthur Thorvald Alfred Jørgen­

sen og Anders Arthur Engelhard Axholt, der hidtil under anmeldt Firma LATEXA ved E. JØRGENSEN & E. AXHOLT har udøvet Industridrift under Frederiksberg Birks Jurisdiktion, har overflyttet Forret- ningskontoret her til Staden, hvor de ud­

øver Industridrift under nævnte Firma. Fir­

maet tegnes af Deltagerne i Forening.

Hildegard Helene Ørnfelt, født Neubauer, udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KORSETFABRIK Z Z, H. ØRNFELT.

Theodor Hårdt, der var eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet »T. H. MARGA­

RINE-INDUSTRI.« TH. HÅRDT, er af­

gaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Firmaet T. H. MARGARINE-INDUSTRI v/ FR. SIMONSEN & CO. udøver Industri­

drift. Frederik Simonsen og Henry Karl Burmeister, førstnævnte af Søborg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet HANDELSKOMPAGNIET OM- NIA I/S (TEXTIL & ISENKRAM EN GROS) ved HANS F. MADSEN & BØRGE GAARDHØJE driver Handel. Hans Fried­

rich Madsen og Børge Sigurd Gaardhøje, sidstnævnte af Charlottenlund, er de an­

svarlige Deltagere.

Kaj Lundby af Charlottenlund driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK FRUGTPULP & PECTIN INDUSTRI. KAJ LUNDBY.

Firmaet G —K ved GARGANI OG KRI­

STIANSEN er hævet.

Firmaet SYGEKASSERNES OPTIK, IN- DEH.: ROBERT DELFER er afmeldt af Handelsregistret.

Firmaet HARMS & FUNDER driver Handel. Carl Johan Harms og Christian Funder er de ansvarlige Deltagere.

Poul Emil Christoffersen af Frederiks­

berg, der hidtil under anmeldt Firma DANSK GYMNASTIKSKO INDUSTRI, POUL CHRISTOFFERSEN har drevet Haandværk under Frederiksberg Birks Ju­

risdiktion, har overflyttet Forretningskon- toret her til Staden, hvor han driver Haandværk under nævnte Firma.

Københavns Magistrat, den 26. August 1941.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Firmaet »BENDSEN & SCHACK PE­

TERSEN, INSTALLATION« af Frederiks­

berg tegnes fremtidigt af Deltagerne hver for sig.

Firmaet »BANG & PINGEL, INDEHA­

VER RUDOLPH SCHMIDT« af Frederiks-

(7)

)erg har tilbagekaldt den givne kollektive

i^rokura og givet Carl Johannes Rasmus­

sen, Jakob Danefærdsvej 5, og Gunnar Vlatzen Bjørn, Danasplads 23, kollektiv

?^rokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 5. August 1941.

P . C . T i l l i s c h , cst.

Til herværende Handelsregister er an- neldt:

Firmaet »A. C. L. NIELSEN« af Frede-

•iksberg er afmeldt som overflyttet til Gen-

;ofte Kommune.

Firmaet »LAUR. FRESE &. SØN« driver Elaandværk H. C. Ørstedsvej 39 A i Frede­

riksberg Kommune. Vilhelm Laurits Frese Dg Mogens Frese, begge boende H. C. Ør­

stedsvej 39 A, er de ansvarlige Deltagere :>g tegner Firmaet hver for sig.

Erik Anund Schnell, Sandbygaardvej 26, driver Haandværk Nyelandsvej 13 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig [ndehaver af Firmaet »FREDERIKSBERG BILLEDCENTRAL, E. SCHNELL«.

Enkefru Gerda Petersen, Kochsvej 8, og Arvid Holm, Carit Etlarsvej 8, driver Haandværk Mørk Hansensvej 26 i Frede­

riksberg Kommune under Firmanavn »PHI­

LIP PETERSEN & ARVID HOLM«, idet de som ansvarlige Deltagere fortsætter den af Fruens afdøde Mand Philip Petersen i Forbindelse med Arvid Holm drevne, men ikke anmeldte Virksomhed. Deltagerne teg­

ner Firmaet hver for sig.

Firmaet »BOUILLONCENTRALEN v/

G. BIILMANN« af Frederiksberg er af­

meldt.

Firmaet »ØSTERBY & KORST« driver Haandværk L. I. Brandesallé 1 i Frederiks­

berg Kommune. Jørgen Østerby, Værne- damsvej 17, og Niels Korst, L. I. Brandes­

allé 1, er de ansvarlige Deltagere og teg­

ner i Forening Firmaet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 11. August 1941.

Poul Joachim Foltmar er .udtraadt af Firmaet »POUL FOLTPVIAR & CO.« af Frederiksberg, Firmaet fortsættes uforan­

dret af den hidtidige Deltager Poul Aren- dorf Wiederquist, Frederiksgaardsallé 5.

Den 3. Juli 1941 har Carl Adolph Back- hausen, Ingemannsvej 26 A, anmeldt, at han driver Haandværk Fuglevangsvej 12 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »C. A. BACKHAU- SEN, LITOGRAFISK ETABL.« Prokura er givet Carla Christensen, Sønder Boule­

vard 52,

Axel Valdemar Arlet Henriksen, Nordre Fasanvej 7, driver Industrinæring Nordre Fasanvej 7-9 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»RAP-LAP, INDEHAVER A. HENRIK­

SEN«.

Firmaet »LATEXA v. E. JØRGENSEN

&- E. AXHOLT« af Frederiksberg er af­

meldt som overflyttet til Københavns Kom­

mune.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 12. August 1941.

Peter Anton Valdemar Jakobsen, der var Indehaver af Firmaet »LABORATO­

RIUM FORTUNA V. P. A. V. JAKOBSEN«

af Frederiksberg, er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke Anna Marie Elisfibeth Jakobsen, f. Barckhan, Mariendalsvej 32, som eneste og ansvarlig Indehaver.

Firmaet »ANTI-KIK v/ WINTHER« af Frederiksberg er afmeldt.

Politim.esteren i Frederiksberg Birk, den 14. August 1941.

Firmaet »DANSK GYMNASTIKSKOIN­

DUSTRI, POUL CHRISTOFFERSEN« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Københavns Komm.une.

Svend Jensen, Borups Allé 112, driver Handel Borups Allé 112 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »DANSK KEMISK-TEKNISK INDUSTRI ved INGENIØR SVEND JEN­

SEN«.

Firmaet »MICHELSEN OG KNUDSEN, HERREKONFEKTION, MASCOTSLIPS,

I EN GROS« af Frederiksberg er afmeldt.

(8)

Fru Alfa Edith Michelsen, f. Moes, Ca­

milla Nielsens Vej 2, driver Handel Ca­

milla Nielsens Vej 2 i Frederiksberg Kom­

mune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »A. MICHELSEN, HERREKON­

FEKTION, MASCOTSLIPS, EN GROS«.

Firmaet »TAFFELÆG-DEPOTET ved TH. KÅHLER« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Københavns Kommune.

Aage Andreas Juul Schou, Sehestedvej 3, driver Industrinæring Ærøvej Nr. 1 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »DANSK SUKKERVAREINDUSTRI ved A. J.

SCHOU«.

Firmaet »NORDISK INDUSTRI OG HANDELS CO. ved K. HASSELSTRØM«

af Frederiksberg er afmeldt.

Firmaet NORDISK INDUSTRI OG HANDELS KOMP. v. K. HASSELSTRØM OG HANS ØDEGAARD« driver Industri­

næring Sankt Knuds Vej 7 i Frederiksberg Kommune. Knut Ivar Hasselstrøm, GI.

Kongevej 148, og Hans Arne Rolf Bjørn Ødegaard, Hostrups Have 14, er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i F'orening.

Politimesteren* i Frederiksberg Birk, den 20. August 1941.

J . P a r k e r .

Under Firma »THE COPENHAGEN RA- ZOR BLADE COMP., M. ROTWITT« dri­

ves Handel Prinsesse Mariesallé 16 i Fre­

deriksberg Kommune af et Kommanditsel­

skab, i hvilket Marius Rotwitt, Phisters- vej 2, er eneste ansvarlige og til Under­

skrift berettigede Deltager.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 21. August 1941.

y.

P a r k e r . Johannes Vilhelm Jensen, der var ene­

ste Indehaver af Firmaet »J. V. JENSEN«

af Frederiksberg er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke Karoline Jensen, f. Damsgaard, GI. Kongevej 135 B, som eneste ansvarlig Indehaver,

Firmaet »V. MALLING OLSENS ENKE«

af Frederiksberg afmeldes.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 26. August 1941.

J . P a r k e r .

Politikreds Nr. 2.

Berigtigelse: Ernest William Schmedes af Gentofte, der har fortsat den af hans af­

døde Fader Gotfred Philip Oscar Schme­

des af Hellerup under uanmeldt Firma

»OSCAR SCHMEDES« drevne Virksom­

hed, driver under Firma: OSCAR SCHME­

DES, INDEHAVER ERNEST SCHMEDES, Handel i Gentofte Kommune, som eneste ansvarlig Indehaver. (Stats. 22. Febr. 1941).

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 14. August 1941.

A a g e S e i d e n f a d e n . Firmaet POVL NIELSEN & FINN PE­

TERSEN driver Haandværk i Søllerød Kommune. Povl Nielsen af Vedbæk og Finn Ring Petersen af Frederiksberg er de an­

svarlige Deltagere.

Harald Frederik Rasmussen af Lyngby driver Haandværk i Lyngby-Taarbæk Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: MØBELDOKTOREN ved H.

RASMUSSEN.

Johannes Edvard Raaskou, der var Med­

indehaver af Firmaet E. RAASKOU &

SØN af Charlottenlund, er afgaaet ved Dø­

den; Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Sejlidt Edvard Ivan Raaskou af Charlottenlund.

Carl Marthinus, der var Medindehaver af Firmaet MAGASIN DU NORD'S GEN­

TOFTE AFDELING ved C. MARTHINUS

&. J. SKOVGAARD, af Gentofte, er ud- traadt af Firmaet, som fortsættes uforan­

dret af den hidtidige Deltager Jørgen Emil Flach Skovgaard af København.

Valdemar Oluf Hans Christian Haarbye af Gentofte driver Haandværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VALD. HAARBYE. Prokura er meddelt Eli Scharff-Haarbye af Gentofte.

(9)

Knud Verner Jørgensen af Lyngby dri- ved Haandværk i Lyngby-Taarbæk Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: TENGBERGS FARVERI OG KE­

MISKE TØJRENSNINGSANSTALT, IN­

DEHAVER KNUD JØRGENSEN.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 15. August 1941.

A a g e S e i d e n f a d e n .

Roskilde.

Poul Martin Jørgensen Bank af Svend­

borg driver Handel i Roskilde Købstad som eneste ansvarlig og til Underskrift beretti­

get Indehaver af Firmaet »MARTIN BANK«.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 1. August 1941.

A a g e S ø r e n s e n .

Firmaet »ROSKILDE BRYGGERI ved S. JOKUMSEN« af Roskilde er hævet.

Firmaet »MINERAL VANDSFABRIKEN

»ROAR« ved SVEND JOKUMSEN« af Roskilde har ændret Firmanavnet til

»»ROAR« BRYGGERI- OG MINERAL­

VANDSFABRIK ved SVEND JOKUM­

SEN«.

Politimesteren i Roskilde m. v., den IG. August 1941.

E. B r i x , cst.

Firmaet »KAMSTRUP TEGLVÆRK ved J. STENTORP & CO.« af Roskilde er hævet.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 21. August 1941.

A a g e S ø r e n s e n .

Firmaet »N. C. MORTENSEN & SØN«

driver Haandværk i Roskilde Købstad.

Niels Christian Mortensen og Carl Bern­

hard Mortensen, begge af Roskilde, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 27. August 1941.

A a g e S ø r e n s e n .

Mogens Bank af København er indtraadt i Firmaet »MARTIN BANK« af Roskilde som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 28. August 1941.

A a g e S ø r e n s e n .

Frederiksborg Amt.

Hillerød og Politikreds Nr. 7.

Sadelmagermestrene Holger Bernhard Sauermilch Larsen og Kaj Gustav Larsen, begge Hillerød, anmelder, at de som ene­

ste ansvarlige Indehavere fortsætter den af deres den 20/9 1939 afdøde Fader, Sadel­

magermester Georg Juel Larsen og dem tidligere anmeldte Firma: »G. JUEL LAR­

SEN OG SØNNER I/S, SADELMAGER- OG TAPETSERERFORRETNING«.

Firmaet tegnes som hidtil af hver af In­

teressenterne for sig.

Erik Jakobsen af Græsted driver Indu­

stridrift i Græsted under Firma: »GRÆ­

STED MOSTFABRIK ved ERIK JAKOB­

SEN«. Anmelderen er eneste ansvarlige In­

dehaver af Firmaet og tegner alene dette.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 6. August 1941.

Knud L a s s e n .

Firmaet »TOFAN« I/S, Hillerød, er hæ­

vet.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 14. August 1941.

Knud L a s s e n .

Niels Poul Jensen af Frederiksborg Slotssogn og Aksel Kultoft Lorentsen af Hillerød anmelder herved, at de under Fir­

ma: »NORDSJÆLLANDS AUTO-OPHUG OG PRODUKTHANDEL« v/ JENSEN OG LORENTZEN driver Handel i Frederiks­

borg Slotssogn med Forretningskontor samme Sted. Anmelderne er eneste ansvar­

lige Indehavere af Firmaet og tegner hver

(10)

især dette. Prokura er meddelt Erna Han­

sen.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 22. August 1941.

G e n i z ø e , cst..

Sorø Amt.

Sorø.

SORØ STAKITFABRIK, Frederiksberg­

huse, Lynge Sogn, anmelder, at Medinde­

haver af Firmaet: Læderhandler Jacob Pe­

tersen af Holbæk er død, og at Firmaet fortsættes uændret med Holger Fich som eneste ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Ringsted, Sorø m. v., den 9. August 1941.

C a r l J . H a n s e n .

R i n g s l e d .

Medlem af Tilsvnsraadet for »SPARE­

KASSEN FOR RINGSTED OG OMEGN«

Proprietær Erik Nielsen, Hømbgaarden ved Ringsted er udtraadt af Tilsynsraadet og i hans Sted er valgt Gdr. Niels Emil An­

dersen, Skaaningegaarden Valsømagle pr.

Ringsted.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 18. August 1941.

C a r l J . H a n s e n .

Slagelse.

»SLAGELSE KAFFERISTERI ved CHR.

POULSEN« anmelder herved, at Hans Gu­

stav Poulsen, Slagelse, er indtraadt i Fir­

maet, hvis ansvarlige Indehavere herefter er Niels Christian Poulsen og Hans Gustav Poulsen, som hver for sig tegner Firmaet.

Den Hans Gustav Poulsen tidligere med­

delte Prokura bortfalder herefter.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 5. August 1941.

O v e J e n s e n .

Det anmeldes herved, at Firmaet: FA- BRIKEN KARSO ved SOPHUS PETER­

SEN OG THORVALD LARSEN« er hæ­

vet.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 26. August 1941.

O v e J e n s e n .

Præstø Amt.

Vordingborg.

Svend Aage Damgaard Olsen og Axel Damgaard Olsen, begge af Vordingborg Købstad, driver Haandværk i Vordingborg Købstad under Firmanavn: »BRØDRENE DAMGAARD OLSEN«. Svend Aage Dam­

gaard Olsen og Axel Damgaard Olsen er de ansvarlige Indehavere. Firmaet tegnes af begge Indehavere i Forening.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 8. August 1941.

B o r b e r g .

Bornholms Amt.

Rønne.

Emil Hans Peter Nielsen af Rønne driver Handel i Rønne Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »BOLIG­

MONTERINGEN« ved EMIL NIELSEN.

Politimesteren i Rønne m. v., den 1. August 1941.

C. N . H o l m , cst.

Politikreds Nr. 18.

»GUDHJEM OG OMEGNS SPARE- OG LAANEKASSE«, Gudhjem, anmelder, at den Sparekassekasserer Julius Peder Chri­

stiansen af Gudhjem meddelte Prokura er tilbagekaldt, og at der samtidig er med­

(11)

delt Sparekassekasserer Johannes Koch af Gudhjem Prokura. Sparekassekasserer Jo­

hannes Koch tegner Firmaet pr. Prokura i Forening med enten en Direktør eller et Medlem af Tilsynsraadet.

Politimesteren i Rønne m. v., den 11. August 1941.

C.

N . H o l m , cst.

Odense Amt.

Odense.

Firmaet LANGELANDS KORN-, FO­

DERSTOF- OG GØDNINGSFORRET- NING v/ BENDIX HANSEN, Odense Fi­

lialen, anmelder, at Prokurist Emil Hans Jacobsen er afgaaet ved Døden.

Prokura 2 i Forening er foruden til den tidligere anmeldte Prokurist Alexander Christian Gottlieb Miersch Johansen, yder­

ligere meddelt Hans Tegner, Christel Max Satz, Vilhelm Alfred Carl Tegner og Knud Vestergaard, alle af København.

Politimesteren i Odense, den 2. August 1941.

S e l d o r f .

LANDBO-SPAREKASSEN FOR FYN, Odense, anmelder, at Medlemmerne af Sparekassens Tilsynsraad, Godsejer Jes Rasmussen Jessen, Løgismose Haarby, og Landstingsmand Johannes Veistrup, Fru­

ens Bøge, er afgaaet ved Døden, og at Møl­

ler Anders Peter Andersen, Øxnebjerg, Gamtofte Sogn, og Amtsfuldmægtig Axel Lorck-Madsen, Odense, er indtraadt som Medlemmer af Tilsynsraadet, sidstnævnte udnævnt af Handelsministeriet.

Politimesteren i Odense, den 8. August 1941.

. t i . R a s m u s s e n , cst.

Firmaet SYSTEM »REGA« ved T. F.

JENSEN er ophævet.

Politimesteren i Odense, den 19. August 1941.

H. R a s m u s s e n , cst.

P. Rye Jørgensen af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »PARFU­

MELAGERET LYON« ved OLAF RYE SVEND PETER JØRGENSEN.

P. Rye Jørgensen af Odense driver In­

dustri i Odense Købstad som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »FYNS GUMMIVARE FABRIK« ved OLAF RYE SVEND PETER JØRGENSEN.

P. Rye Jørgensen af Odense driver Han­

del i Odense Købstad som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet »FYGI GUMMI­

VARE IMPORT« ved OLAF RYE SVEND PETER JØRGENSEN.

B e r i g t i g e n d e A n m e l d e l s e : Under Firma JOHS. EISTRUP &. CO. drives Handel i Odense Købstad af Johannes Eistrup, Kø­

benhavn, Albert Frederiksen, Aarhus, og Carl Vilhelm Møller Nielsen, Odense, som eneste ansvarlige Indehavere, der hver for sig tegner Firmaet.

Firmaet »SYGEKASSERNES OPTIK«

ved ROBERT DELFER er ophævet.

Politimesteren i Odense, den 19. August 1941.

H. R a s m u s s e n , cst.

Kaj Henry Jensen af Odense udøver In­

dustridrift i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »DANSK PAPFILTFABRIK« ved KAJ HENRY JEN­

SEN.

Politimesteren i Odense, den 23. August 1941.

S e l d o r f . Firmaet »JOHANNES NEYES UDSALG I ODENSE ved KNUD NEYE« er afmeldt.

Politimesteren i Odense, den 21. August 1941.

S e l d o r f . Vilhelm Bøttcher Petersen af Odense driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»MESTER-PRESS« ved V. BØTTCHER PETERSEN.

Firma »ODENSE FRØKONTOR ved A.

KROGH ANDERSEN OG H. CHR. HAN-

(12)

SEN« anmelder, at Niels Westergaard Hansen af Dalum er indtraadt som ansvar­

lig Deltager. Berettiget til at tegne Firmaet er Anders Krogh Andersen og Hans Chri­

stian Hansen, hver for sig.

Politimesteren i Odense, den 28. August 1941.

S e l d o r f .

Assens.

Firmaet LARSEN &. LEMBERQ driver Handel og Industrivirksomhed i Assens Købstad i Strandgade Nr. 14.

Edvard Christian Larsen, Damgade Nr.

36, Assens, og Børge Frithjof Lemberg, Ramsherred Nr. 57 A, Assens, er de an­

svarlige Deltagere.

Assens Politikammer, den 6. August 1941.

V. E w a l d .

Kerteminde.

»DET DANSKE QARNTJÆRE-KOM- PAGNI I/S, KERTEMINDE, v/ K. ULRIK THYGESEN OG NIELS MARIUS MOR­

TENSEN« har anmeldt, at førstnævnte er traadt ud af Selskabet og afløses af Frk.

Nanna Nielsen af Kerteminde, som alene kan tegne Selskabet.

Politimesteren i Kerteminde m. v., den 19. August 1941.

V o l d b o r g , cst.

Firma CHR. THYGESEN & CO. ved CHR. THYGESEN OG AXEL DAMKJÆR anmelder, at det agter at drive Handel i Kerteminde Købstad. Chr. Thygesen og Axel Damkjær er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Kerteminde m. v., den 20. August 1941.

V o l d b o r g , cst.

Svendborg Amt.

Rudkøbing.

Sadelmager og Tapetserer Carl Johan Larsen, Rudkøbing, anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Rudkøbing under Firma: »RUDKØBING MØBELFORRETNING ved C. J. LAR­

SEN«.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 11. August 1941.

E . M a d s e n .

Politikreds Nr. 25.

SPARE- OG LAANEKASSEN FOR BREGNINGE OG SØBY SOGNE, Alberts- lykke pr. Ærøskøbing, har anmeldt, at fhv.

Gaardejer Hans Madsen af 0 . Bregninge er udtraadt af Tilsynsraadet og i hans Sted er valgt Rentier Bæhrend Andersen af Leby.

Politimesteren i Ærøskøbing m. v., den 27. August 1941.

E . M a d s e n .

Maribo Amt.

Nykøbing F.

Vedrørende Firmaet »LOLLAND-FAL­

STERS KAFFE- OG TEHANDEL ved J.

P. JEPPESEN«, Nykøbing F., anmeldes herved, at Medindehaver Jens Peter Jep­

pesen, Nykøbing F., er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes med hidtilværende Medindehaver Ernst Petry Jeppesen som Eneindehaver. Firmanavnet ændres til »J.

P. JEPPESEN, LOLLAND-FALSTERS KAFFE- OG TEHANDEL«, Nykøbing F.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 23. August 1941.

A a g e l i . J ø r g e n s e n .

(13)

Aalborg Amt.

A a l b o r g .

Frode Jakobsen Kristensen af Aalborg er udtraadt af Firmaet »KO-KA v/ FRODE KRISTENSEN & CO.« af Aalborg, og Kaj- Juhl Pedersen af Aalborg er indtraadt som fuldt ansvarlig Deltager.

Jens Lauritz Larsen af Aalborg er af- gaaet ved Døden, og Firmaet »JENS LAR­

SEN & SØNNER« af Aalborg fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere. Ha­

rald Larsen af N. Uttrup og Aksel Ejnar Larsen af Aalborg.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg den 14. August 1941.

C. L. B a c h . Niels Christian Christensen og Alfred Theodor Johansen anmelder, at Firmaet

»CHRISTENSEN & JOHANSEN« D. D. er ophævet.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg den 26. August 1941.

C. L . B a c h .

N o r r e s u n d b y o g P o l i t i k r e d s Nr. 49.

HVETBO HERREDS SPAREKASSE, Pandrup, anmelder, at Gaardejer Frands Poulsen, Østrup pr. Nr. Saltum, er valgt som Medlem af Tilsynsraadet i Stedet for Partikulier Peder Madsen Poulsen, Østrup, der er afgaaet ved Døden.

Friedrich Fuchs og Ludwig Heinrich Grone, Haderslev anmelder, at de er ene­

ste ansvarlige Indehavere af Firmaet:

»FUCHS éc GRONE« der udøver Industri­

drift i Nørresundby Købstad.

Nørresundby Politikammer, d. 6. Aug. 1941.

R . A r i i m .

Hjørring Amt.

F r e d e r i k s h a v n .

Til Handelsregisteret for Frederikshavn Købstad er anmeldt: Konsul Jacob Petry,

Frederikshavn, og Landsretssagfører Franz Btilow, Bredgade 3, København, som exe- cutores testamenti efter Konsul Christian Cloos, Frederikshavn, anmelder, at Konsul Cloos, der som eneste ansvarlige Indeha­

ver drev HANDELSFIRMAET CLOOS &

CO., Frederikshavn, er død den 25, Juni d.

A., og at Firmaet nu er under Likvidation af Boet og under Likvidationen kan tegnes af enhver af Executorerne.

Det anmeldes hermed til Handelsregiste­

ret for Frederikshavn, at Hans Peter Lar­

sen af Firmaet H. LARSEN, J. THORSØES EFTFLQ., er afgaaet ved Døden. — Som ansvarlige Interessenter er indtraadt Fir­

maets tidligere Prokurister:

1) Købmand Poul Andreas Larsen og 2) Købmand Knud Oluf Richard Leo Lar­

sen, begge boende i Frederikshavn.

Politikontoret i Frederikshavn, den 1. August 1941.

S t o r m , cst.

Oluf Gunnar Thomsen, Hjørringvej 27, Frederikshavn, er indtraadt som Medinde­

haver af Handelsfirmaet »C. M. THOM­

SENS HANDELSGARTNERI OG BLOM­

STERFORRETNING«, Frederikshavn. De fuldt ansvarlige Indehavere af Firmaet er herefter Mads Christian Kjærulff Thomsen, Thomas Viggo Thomsen og Oluf Gunnar Thomsen, alle af Frederikshavn.

Politikontoret i Frederikshavn, den 26. August 1941.

P l a t o n .

P o l i t i k r e d s Nr. 5 2 .

Af Tilsynsraadet for SERRITSLEV SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE er udtraadt Lærer Hans Kristian Larsen af Hjelmsted, og i hans Sted er indvalgt Gaardejer Jens Andres Jensen, Ulvhøj­

gaard, Serritslev pr. Brønderslev.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 20. August 1941.

E . L a n d a u , cst.

Af Tilsynsraadet for SPARE- OG LAA- NEKASSEN FOR LØKKEN OG OMEGN

(14)

er iidtraadt fhv. Qaardejer Niels Christen­

sen Nielsen af Vrensted, og i hans Sted er indtraadt Qaardejer Peder Bonnerup af Vrensted.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 25. August 1941.

E . L a n d a i i , cst.

Thisted Amt.

N y k ø b i n g M.

Axel Christian Mathiassen af Nykø­

bing M. Købstads Kommune driver Handel i Nykøbing M. Købstads Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet:

MORSØ FJERRENSERI v/ AXEL MA­

THIASSEN.

Firma BRDR. MATHIASSEN ved AXEL 0 0 VILHELM MATHIASSEN AF NYKØ­

BING M. er hævet.

Axel Christian Mathiassen af Nykøbing M. Købstads Kommune driver Handel i Ny­

købing M. Købstads Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: NORD- JYDSKE SYMASKINEIMPORT v/ AXEL MATHIASSEN.

Politimesteren i Nykøbing M. m. v., den 11. August 1941.

A n t o n F r e d e r i k s e n .

P o l i t i k r e d s N r . 54„

Tilsynsraadet for HVIDBJERG-ØRUM SPAREKASSE anmelder, at fhv. Vejassi­

stent J. P. Pedersen, Lærer Niels Christian Bundgaard og Rentier Laurits Palle Møl­

ler Søndergaard er udtraadt af Tilsynsraa­

det. I Stedet er indtraadt Smedemester Martin Nielsen, Mørup Mølle, som For­

mand, samt Gaardejer Marius Frederik Andersen, Lyngholm Mark, og Mejeribe­

styrer Jens Marius Friis, Morup Mølle.

Direktionen er uforandret, Laurids Lau­

ridsen som Bogholder og Jens Nicolaj

Knudsen, som Kasserer. Firmaet tegnes af 2 Medlemmer af Tilsynsraadet eller Direk­

tionen ligegyldig hvilke.

Hassing-Refs Herreders Politikontor, Hurup, den 14. August 1941.

C. P . K o e f o e d . SØNDERHAA-HØRSTED SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at efter stedfun­

den Generalforsamling den 27. Juni 1941 bestaar Tilsynsraadet af følgende Medlem­

mer:

Gdr. Kristoffer Holm, Hørsted,

Gdr. Jens Nicolaj Nicolajsen, Sønderhaa, Gdr. Thomas Thomsen ibd.,

Gdr, Niels Knattrup Sørensen, ibd., Gdr. Poul Christian Holm, ibd.,

Gdr. Karl Emil Juul og Uddeler Jens Chri­

stian Nielsen.

Direktionen bestaar af Gaardejer Niels Christian Nielsen Bach, Sønderhaa. Fir- m.aet tegnes af Direktøren sammen med 2 Tilsyns raadsmedlemmer.

Hassing-^Refs Herreders Politikontor, Hurup, den 21. August 1941.

C. P . K o e f o e d .

P o l i t i k r e d s N r . 5 5 .

Af Tilsynsraadet for ASSELS PASTO­

RATS SPAREKASSE er fhv. Uddeler Jens Christian Jensen afgaaet ved Døden og Rentier Jesper Pedersen, Sillerslev, af­

gaaet paa Grund af Alder. I deres Sted er valgt Gaardejer i Øster Assels Jeppe Mark Glintborg og Gaardejer i Sillerslev Carl Overgaard.

Politimesteren i Nykøbng M. m. v., den 20. August 1941.

A n t o n F r e d e r i k s e n .

Viborg Amt.

P o l i t i k r e d s Nr. 57o

Af Tilsynsraadet for KJELLERUP OG OMEGNS SPARE- OG LAANEKASSE er udtraadt Gaardejer Mikael Mikkelsen,

(15)

Kjellerup Mark, og i Stedet for er ind- traadt Boelsmand Christian Kaastrup, Kjel­

lerup Mark.

Direktør Peter Fastrup, Kjellerup, er af- gaaet ved Døden, og i hans Sted er ansat Gaardejer Mikael Mikkelsen, Kjellerup Mark.

Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den (i. August 1941.

V i l h . L u n d .

Firmaet »JOHS. M. PETERSEN OG VERNER HARTMANN PETERSEN« ud­

øver Industridrift i Aarhus Købstad. Jo­

hannes Marius Petersen og Donal Verner Hartmann Petersen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 25. August 1941.

E . S v e n d s e n , cst.

Firmaet »KOLONIAL-MAGASINET ved P. SECHER LAURSEN« af Aarhus er hæ­

vet.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Firmaet »JAKOB JEPSEN & CO.« dri­

ver Handel i Aarhus Købstad.

Jakob Jepsen af Aarhus og Carl Mag­

nus V\^alther Dietrich af København er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig,

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 4. August 1941.

E . S v e n d s e n , cst.

DAGMAR KRØYER, født Andersen, af Aarhus, der uden anmeldt Firma driver Handel i Aarhus Købstad, har meddelt Karl Kristian Kobs Krøyer af Aarhus Fuldmagt til at underskrive pr. procora.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 11. August 1941.

E . S v e n d s e n , cst.

Olaf Rye Svend Peter Jørgensen af Odense driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»FYGI HYGIEJNE DEPOT ved RYE JØR­

GENSEN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 21. August 1941.

E. S v e n d s e n , cst.

Erik Winther af Aarhus udøver Industri­

drift i Aarhus Købstad som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet »DANSK DEKO­

RATIONS-INDUSTRI ved E. WINTHER«.

Laurids Laursen af Aarhus driver Han­

del i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KOLONIAL-MA­

GASINET ved LAURIDS LAURSEN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 27. August 1941.

E . S v e n d s e n , cst.

Horsens.

Til Berigtigelse af Anmeldelse af 10. Fe­

bruar 1941 vedrørende Firmaet »B. SVEND­

SEN, GØRTLER« meddeles, at Firmaet driver Haandværk i Horsens Købstad.

Politimesteren i Horsens Købstad, den 14. August 1941.

E j l e r s e n , cst.

Thorvald Cortsen af Horsens anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver agter at fortsætte den af hans afdøde Fa­

der hidtil drevne Handelsvirksomhed i Hor­

sens under det af ham anmeldte Firma­

navn: »LAURITZ MØLLER & CORTSEN«.

Politimesteren i Horsens Købstad, den 22. August 1941.

R . K r a u s e .

Politikreds Nr. 38.

ALLING OG TULSTRUP SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at dens Vedtægter er ændrede den 17. Marts 1 1938 og stadfæstede af Handelsministeriet

(16)

den 8. April 1938. Sparekassens Ledelse varetages af et Tilsynsraad paa 7 Mand og en Direktør. Tilsynsraadet bestaar af følgende Medlemmer:

Sognefoged Jens Jensen, Alling (Formand), Qdr. Anders J. Sørensen, Jaungyde, Qdr, Jens Marius Mikkelsen, Tørring, Sognefoged Alfred Bernh. Johansen, Jaun­

gyde,

Gdr. Søren Peter Sørensen, Jaungyde, Gdr. Erik Rasmussen, Tulstrup, og Qdr. Niels Elsborg, Kielsgaard,

sidstnævnte som Ministeriets Repræsen­

tant. Direktør er Gaardejer Jens Skødt Rasmusjsen, Alling. Sparekassens Firma tegnes af Direktionen sammen med 2 af Tilsynsraadets Medlemmer. Bekendtgø­

relse af Meddelelser til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 7. August 1941.

N . P . N i e l s e n .

VENGE SOGNS SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder, at Rentier Niels Sø­

gaard, Søballe, er udtraadt af Tilsynsraa­

det, og at Gaardejer Jens Eriksen, Venge, er indtraadt i samme.

RYE SOGNS SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder, at Gaardejer Søren Pe­

ter Sørensen, Rye, er udtraadt af Tilsyns­

raadet, og at Mejeribestyrer Jens Isager, Rye, er indtraadt i samme.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 19. August 1941.

N . P . N i e l s e n .

Politikreds Nr. 39.

SABRO BRUGSFORENING anmelder, at følgende Medlemmer er udtraadt af Be­

styrelsen: Gaardejer Jens Kjeldsen, Sabro, Gaardejer Jens Mathiesen Pedersen, Sa­

bro, Gaardejer Niels Christiansen, Sabro, Gaardejer Marius Adamsen, Sabro, Gaard­

ejer Jens Thomsen, Sabro. I Stedet for er indtraadt: Boelsmand Frederik Laier, Sa­

bro, Gaardejer Henry Lindskov, Sabro, Gaardejer Arne Rasmussen, Sabro, Gaard-1

ejer Rasmus Jensen, Sabro, Arbejdsmand Jens Berthelsen, Sabro.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus d. 18. August 1941.

P o u l J e n s e n .

Politikreds Nr. 40.

BESTYRELSEN FOR ØRTING—FAL­

LING SOGNES SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder:

Gdr. Simon Rørby Nielsen, Aalstrup, er udtraadt af Tilsynsraadet. I hans Sted er indtraadt Lærer Niels Thorvald Ladefoged, Aalstrup.

Politimesteren i Hads-Ning Herreder, Odder, den 5. August 1941.

Å r f f m a n n , BESTYRELSEN FOR RANDLEV OG BJERAGER SOGNS SPARE- OG LAA- NEKASSE anmelder:

Efter at Gdrj. Rasmus Jørgensen, Dyng- by, er afgaaet ved Døden, bestaar Tilsyns­

raadet for Spare- og Laanekassen af føl­

gende Medlemmer:

1) Gaardejer Albert Marius Madsen, Hes­

selbjerg, Randlev pr. Boulstrup, For­

mand.

2) Gaardejer Rasmus Jensen, Dyngby pr.

Boulstrup, Næstformand.

3) Gaardejer Rasmus Steffen Mikkelsen, Dyngby pr. Boulstrup.

4) Gaardejer Søren Peter Hansen, Hes­

selbjerg pr. Boulstrup.

5) Gaardejer Jens Møller Petersen, N.

Randlev St.

6) Gaardejer Aksel Sigurd Sørensen, Bjer­

ager pr. Randlev.

7) Murermester Marius Jørgen Nielsen, Hesselbjerg pr. Boulstrup.

8) Husmand Laurits Marinus Laursen, Boulstrup Mark pr. Boulstrup St.

9) Sadelmagermester Svend Svendsen, Boulstrup St.

10) Gaardejer Knud Jørgen Jacobsen, Rørth pr. Odder.

Tilsynsraadet har antaget Lærer Chri­

stian Vang Sørensen, Randlev pr. N. Rand­

lev som Forretningsfører.

Politimesteren i Hads-Ning Herreder, Odder, den 5. August 1941.

Å r f f m a n n ,

(17)

Randers Amt.

Randers.

Af Bestyrelsen for »ARBEJDERNES BRANDFORSIKRINQSSELSKAB« af Ran­

ders er iidtraadt Viceborgmester Frederik Andresen Jørgensen af Aabenraa, og i hans Sted er indtraadt Typograf Christian Dide­

riksen af Næstved.

Politimesteren i Randers m. v., den 2. August 1941.

V o l q u a r t z . Niels Erik Kold, boende i Randers, dri­

ver Handel i Randers som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet »RANDERS TRÆ- OG FINÉRHANDEL ved NIELS ERIK KOLD«.

Politimesteren i Randers m. v., den 26. August 1941.

V o l q u a r t z .

Politikreds Nr. 44.

VOLDUM-RUD SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at Medlem af Tilsynsraadet, Gaardejer Laurits Nielsen Jacobsen, Rigtrup, er afgaaet ved Døden.

I Stedet er indtraadt Gaardejer Alexander Alexandersen, Rigtrup.

Politimesteren i Randers m. v., den 2. August 1941.

V o l q u a r t z .

Politikreds Nr. 46.

Gaardejer Søren Christian Christensen, Thostrup, der var Medlem af Tilsynsraadet for RINDS, FJENDS OG NØRLYNG HER­

REDERS LANDBO-, SPARE- OG LAA­

NEKASSE i Skals, er afgaaet ved Døden og Rentier Niels Nielsen Gade, Skals, ud- traadt af Tilsynsraadet.

Sognefogederne Christen Christensen.

Thostrup, og Ole Christian Olesen, Laa- strup, er i deres Sted indtraadt i Tilsyns­

raadet.

Til Formand for Tilsynsraadet er valgt Fabrikant Thomas Carstensen, Skals.

Politimesteren i Hobro Købstad m. v., den 2. August 1941.

A n d r . B a r f o d .

Ribe Amt.

Ribe.

Poul Mogens Kofod af Ribe driver Han­

del i Ribe Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »RIBE BOGHAN­

DEL ved MOGENS KOFOD«.

Politimesteren i Ribe, den 14. August 1941.

S t r ø b e c h .

Esbjerg.

Firmaet »DANSK KRONE-SILD COM- PAGNI« v/ N. JØKER, JOHS. LAURIT­

ZEN OG P. RØNTVED driver Handel i Es­

bjerg Købstad. Nicolaj Nissen Jøker, Sæd- ding pr. Esbjerg, Johannes Lauritzen, Es­

bjerg, og Peter Røntved, Skagen, er de an­

svarlige Deltagere. Firmaet tegnes af to af Indehaverne i Forening.

Esbjerg Politikammer, den 9. August 1941.

H e b o . Firmaet BRØDRENE KØHLER AF ES­

BJERG er hævet.

Esbjerg Politikammer, den 28. August 1941.

H e b o .

Ringkøbing Amt.

Ringkøbing.

Fru Augusta Mikkelsen, f. Hansen, af Ringkøbing, driver Handel i Ringkøbing Købstad under Firma »SØREN MIKKEL­

SEN, RINGKØBING« som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet, der er en Fort­

sættelse af det af hendes afdøde Mand hid­

til drevne Firma. Prokura er meddelt Knud Mikkelsen, Ringkøbing.

Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 15.

August 1941.

S e e r u p .

Herning.

Jens Peder Johannsen og Poul Christian Nielsen, begge af Herning, anmelder, at

(18)

Poul Christian Nielsen er ndtraadt af Fir­

maet KONFEKTIONSFABRIKEN HEDE- BO ved JOHANNSEN OG NIELSEN der herefter fortsættes af Jens Peder Johann­

sen som eneste og ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Herning m. v., den 16.

August 1941.

P a u l H a n s e n .

Lemvig.

»SPARE- OG LAANEKASSEN FOR LEMVIG KØBSTAD OG OMEGN« anmel­

der: Sparekassens Direktion bestaar af:

Landinspektør C. P. Aaberg, Lemvig (For­

mand), Proprietær N. B. Agger, »Sdr. Vin­

kel«, Heldum pr. Lemvig. Tilsynsraadet be­

staar af: Sagfører Johan Buch, Lemvig (Formand), Sparekassebogholder Thor Brøgger, Humlum (Næstformand), Amt­

mand A. Karberg, Ringkøbing (valgt af Handelsministeren), Gdr. Chr. Karstoft, »V.

Vinkel«, Houe pr. Klinkeby, Gdr. Sogne- raadsformand Peder Futtrup, Nørlem, pr.

Lemvig, Gdr. Chr. Christensen, »Stamp­

høj«, Dybe pr. Bonnet. Sparekassens Fir­

ma tegnes af 2 Direktører i Forening, eller af en Direktør i Forening med Tilsynsraa- dets Formand.

Politimesteren i Lemvig m. v., den 14. August 1941.

P r e b e n B u h l , cst.

pesen, Gaardejer Erik Risum og Gaard- ejer Laurits Grønkjær Lind, alle af Ejsing Sogn pr. Vinderup.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 30. Juli 1941.

K . F e n g e r - E r i k s e n , cst.

Politikreds

Nr. 62.

SKJERN SOGNS SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder, at Christian Gade er ud- i traadt af Tilsynsraadet, og i Stedet er ind- traadt Snedker Christian Risvig, Skjern. .

Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 26. August 1941.

S e e r u p .

Vejle.

Jørgen Christian Rasmussen, Vejle, ud­

øver Industridrift i Vejle Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet: »VEJ­

LE TRÆSKOFABRIK v/ J. C. RASMUS­

SEN«.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 13. August 1941.

N . S . S c h m i d t .

Struer og Politikreds Nr. 60.

Bestyrelsen for »STRUER OG OMEGNS VAREINDKØBSFORENING«, Struer, an­

melder, at Gaardejer Kristian Bjerre, Vej­

rum, og Gaardejer Bernhard Jensen, Vej­

rum, er udtraadt af Bestyrelsen, og i Ste­

det for er indvalgt: Gaardejer Otto Sloth, Vejrum, og Gaardejer Kjeld Halgaard, Vej­

rum.

Bestyrelsen for »EJSING OG OMEGNS FORBRUGSFORENING«, Ejsing, anmel­

der, at Kristian Jensen Strøm, Jens Peder Østergaard og Hans Jensen er udtraadt af Bestyrelsen, og i Stedet for er indtraadt i Bestyrelsen: Boelsmand Niels Mejdahl Jep­

Kolding.

Berigtigende Anmeldelse.

Under Firma »ANDELSSELSKABET KOLDING HØRFABRIK« drives Industri­

næring i Kolding af et Selskab med be­

grænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 5/12 1939. Den i Selskabet indskudte Kapital er O Kr. Medlemmerne hæfter i Forhold til Trediemand solidarisk for Selskabets For­

pligtelser.

Selskabets Bestyrelse bestaar af For- - pagter Anders Peter Lunden, Dyrehave- i gaard, Kolding, Formand; Proprietær Pe- j ter Schmidt, Kajbjerggaard pr. Ødis, Næst­

(19)

formand; Proprietær Vilhelm Balslev, Bro­

gaard, Harte, Proprietær Christian Jessen Petersen, Haurballe, Viuf, Proprietær Chri­

stian Thomsen Sevelsted,, Kellerup pr. Dal­

ager, Proprietær Thomas Wind Thomsen, Vejstrupgaard pr. Sjølnnd, Proprietær Magnus Dahl Thomsen, Egelund pr. Sdr.

Bjært.

Selskabet tegnes af Formanden eller Næstformanden i Forening med et andet Bestyrelsesmedlem.

Bekendtgørelse til Medlemmerne sker enten ved Skrivelse til Andelshaverne el­

ler ved Bekendtgørelse i »Kolding Folke­

blad«.

Prokura er meddelt Selskabets Direktør Ejnar Pedersen, Dalbygade 65, Kolding.

Politimesteren i Kolding m. v., den 6. August 1941.

A r e n b r a n d t , cst.

Politikreds Nr. 33.

»ERRITSØ SOGNS SPARE- OG LAA- NEKASSE, af Erritsø, anmelder, at Gaard- ejer Jens Kristian Housted, Erritsø, er ud- traadt af Sparekassens Tilsynsraad, og i hans Sted er indtraadt Gaardbestyrer Sø­

ren Baungaard Jensen Housted, Erritsø.

Politimesteren i Fredericia m. v., den 13. August 1941.

E l l e g a a r d , cst.

Politikreds Nr. 34.

I »GJESTEN SPAREKASSE« er C. Løwe Jensen udtraadt af Bestyrelsen, og i hans Sted er indtraadt Hans Christian Lund af Gjesten.

Politimesteren i Kolding m. v., den 6. August 1941.

A r e n b r a n d t , cst.

Firmaet »INTERESSENTSKABET SDR.

STENDERUP MØLLE« udøver Industri­

drift i Sdr. Stenderup Kommune. Købmand Ole Hans Peter Bondesen, Proprietær Christian Emanuel Freiesleben Hansen,

Proprietær Niels Nielsen og Proprietær Jørgen Raffnsøe, alle af Sdr. Stenderup pr.

Varmark, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet tegnes af 2 af Interessenterne i Forening.

Politimesteren i Kolding m. v., den 26. August 1941.

T h a l b i t z e r . Elektroinstallatør Niels Morten Nielsen, Kolding, driver Haandværk i Egtved Kom­

mune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »EGTVED INSTALLATIONS­

FORRETNING«.

Politimesteren i Kolding m. v., den 28. August 1941.

T h a l b i t z e r .

Haderslev Amt.

Haderslev.

Ellen Bondesen Egholm, Enke efter Erik Møller Egholm, fortsætter det af hendes afdøde Ægtefælle drevne Haandværk i Haderslev Kommune under Firma:

BRØDRENE EGHOLM.

Prokura er meddelt Ingeniør Henry Ohlsen og Hans Gadeberg kollektivt.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d.

6. August 1941.

L ø n b o r g , cst.

Politikreds Nr. 66.

SPAREKASSEN FOR CHRISTIANS­

FELD OG OMEGN anmelder, at Rentier Christian Nørgaard, Christiansfeld, er ud­

traadt af Tilsynsraadet og at Købmand Otto Jørgensen, Christiansfeld, er ind­

traadt i Tilsynsraadet.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d.

5. August 1941.

L ø n b o r g , cst.

(20)

Aabenraa-Sønderborg Amt.

Aabenraa og Politikreds Nr. 68.

Tilsynsraadet for BJOLDERUP SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at Medlem af Tilsynsraadet, Gdr. Hans Ma­

thiesen er afgaaet ved Døden. I hans Sted er Gdr. Mathias Peter Mathiesen, Raved, indtraadt i Bestyrelsen.

Til Berigtigelse af den i Statstidende Nr.

288 for 10/3 1941 optagne Bekendtgørelse vedrørende Firmaet »HAMAG«, Aabenraa, anmeldes, at Firmaet »HAMAG« v/ TH.

MATHIESEN OG CLAUS MØLLER dri­

ver Industrivirksomhed i Aabenraa Køb­

stad.

Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., d.

8. August 1941.

Å . A g e r s t e d .

Sønderborg.

SØNDERBORG BYS SPAREKASSE i Sønderborg har anmeldt, at Sønderborg Købstad Kommunes Reservefondsbevis,

stort 609.934,04 Kr. pr. 1, April 1941 er nedskrevet til 552.115,27 Kr.

Politimesteren i Sønderborg Købstad m. v., d.

30. Juli 1941.

L . S i i n d o r p h .

Politikreds Nr. 70.

Der er til herværende Handelsregister anmeldt følgende: KETTING OG OM­

EGNS SPAREKASSE i Ketting anmelder herved følgende Ændring af Tilsynsraa­

det idet Peter Thomsen, Hundslev, udgaar og i Stedet for indtræder Jørgen Hansen Gudemoos, Hundslev.

Politimesteren i Sønderborg Købstad m. v., d.

11. August 1941.

L . S i i n d o r p h .

Politikreds Nr. 69.

»GRAASTEN MASKINFABRIK ved PAULSEN OG JUNKER« driver Industri­

drift i Graasten. Jes Georg Paulsen, Graa- sten, og Carl Emil Junker, Kværs, er de ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Lundtofte og Nybøl Her­

reder, den 11. August 1941.

B j e r r e .

Nr. 8 for 1941, 2^/2 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 13. Oktober 1941.

Udgiver: Departementschef G. Busck-Nielsen, Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf.,

Øster-Søgade 8. Kjøbmagergade 7.

Kjøbenhavn 1941 — Centraltrykkeriet.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian

litikreds Nr. 69) er modtaget Anmeldelse om, at Elektromekanikerne Johan Jørgen Jensen og Helge Gunnar Hansen, begge af Aabenraa, driver Haandværk i Aabenraa Købstad,

NING« driver Handel i Kolding Købstad. Firmaet tegnes alene af Indehaveren. Der er ikke meddelt Prokura, og der er ingen Kommanditister. Til herværende

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

kaldt den Ludvig Christian Birch givne Prokura og meddelt Karen Pedersen og Grete Poulsen Prokura i Forening. Firmaet JØRGEN ØSTBY &amp; CO. Jørgen Pedersen Østby

haver. Ingen Prokura er meddelt. Struer og Politikreds Nr. NEERGAARD«, Struer, er hævet.. i Handlende Christian Børge Neergaard I bif Struer anmelder, at han som

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

riette Pedersen, 224. Skandinavisk Glasbøieri ved Chr. Vesterbro Røgeri ved Vendsyssel, 223. Firmaet Københavns Pelsvarefabrik, Bnrstein og Møller er hævet. Under Firma