• Ingen resultater fundet

Aktieselskabet ManufaktnrlageretNørre- gade

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Aktieselskabet ManufaktnrlageretNørre- gade "

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1920. No. 10.

København.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, livor Anmel­

delserne findes.) Andersen, Ebbesøn, & Co.,

203.

Andersen, Jens, & Sønner, 201.

Andersen-Høyer, A. Th., 202.

Andreasen & Lachmann, 203.

Arbejdernes Strømpefor- syning ved Dagmar Nielsen, 201.

Auto-Lakereriet ved J.

P. Madsen, 200.

Auto-Pneu, J. Mørch Hansen, 202.

Anto-Tneu ved J. Mørch Hansen Æ Ing. H.

Funch- Thomsen, 202.

Bayer, Carl., 203.

Bostrup & Co., 201.

Brunchmann, V., 201.

Brødrene Hansen, Tri- nitas, 201.

Christensens, M., Efterf., 203.

Christy & Co., 201.

Cigarfabrikken U. S. A.

ved O. Petersen, 201.

Columbia Musikhus ved S. Mortensen, 204.

Dahl, Oscar J., 200.

Dansk Flygel- og Piano­

lager ved Th. Graven- gaard, 204.

Dansk Forsikringssel­

skab, gensidigt Andels­

selskab, 204.

Dansk Lædervarefabrik, Jj. Knappeis, 204.

Dansk Oleomagarinfa- brik Johs. P. L^arsen, 203.

Dansk Ondo ved Aage H. Bendix, 200.

Divan- og Møbelfabrikken Ideal ved Einar F. L.

Halvorsen, 203.

Dons, Poul, & Co, 204.

Dreyer, C. ,7., c& Co., 202.

Dunne, Charles B., 202.

Espana Mondega-Tmport ved Emil Mammen, 201.

Europæisk Handelshus, O. Jørgensen, 204.

Fabricius, L. P., 203.

Fabriken Haarvæxt, N.

P. Jensen, 202.

Fester & Andersen, 200.

Furches Ostelager, 203.

Gtddmann, Hans, 204.

Hald, Sophus, 203.

Hansen & Hansen, 204.

Hansen, Sophus, & Søn, 203.

Henriques&Zoylner, 200.

Hill Trading Agency ved Ernst Scherer, 201.

Jennoiv & Lauritzen, 202.

Jennoio & Maage, 202.

Jensen og Christensens Møbelsnedkeri, 202.

Jensen, Ferd., 202.

Jensen, Julius, 202.

Jessen,V. H., & Co., 201.

Johansen <& Wied, 202.

Kar mark, C. W. M., 201.

Københavns ny Brænd­

selsforsyning ved Chr.

Jørgensen, 202.

Klenoivs, TV., Sønner, 203.

Kristiansen, O. Rye, 204.

Larsen, Carl, 204.

Larsen, Karl, & Co., Elektro-Ingeniør forret­

ning, 200.

Larsen, P. C., 201.

Lassen, Olaf, & Co., 204.

Lassen, Olaf, & Co. (Fi­

lial i Esbjerg), 204.

Lassens, Carl, Filial ved C. Chr. Holten-Nielsen, 201.

Lauritzen, Harald, 202.

Lille Varehus, Det, v.

H. Nielsen, 204.

Lundby, Hans, 200.

Løioe, Carl, 202.

Magasin Excellent, C.

V. V. Sørensen & Co., 20L

Magasin Spar v. Axel Thyboe, 202.

Manufakturlageret Nør­

regade, Aktieselskabet, 200.

Manufakturlageret Nør­

regade ved Pa%d Chr.

Petersen, 200.

Marqvor-Hansen & Co., 203.

Metalvarefabrikken Thor ved H. Andersson, 204.

Mogensen, C., & Co., 202.

Mohr & Weien, 200.

Møller, Waage, 202.

Nathan, Harry, Neder­

landsk Handelshus, 203.

Neckelmann & Svedstrup, 203.

Nielsen & Jespersen, 200.

Nielsen, E., 203.

Nielsen, Louis, & Holger Schouboe, 203.

Nielsen, Magnus Vilhelm Emil, 204.

Nielsen, Robert, 203.

Nordisk Jern & Kul Compagni ved Jens Jensen, 203.

Nordisk Korsetfahrik ved Buhl & Co., 202.

Nyhavns Kaffebod v. M.

G. Tørner, 201.

Oesterreichisches Export- Biiro ved Aage H.

Bendix, 204.

Olsen, Emil, 203.

Parfumerie Osborne, Ak­

tieselskabet, 200.

Partivare-Lageret ved J.

R. Jensen, 204.

Petersen, Storm, Films Compagni, 201.

Plato. H. 201.

Prisfalds-Lageret ved J.

R. Jensen, 204.

Rasmussen, A., & Co., 204.

Rating, H., 201.

Reffs, Carl TI", 201.

(2)

Rosted, JoJis., 201.

Sausefabrikken Dana ved Sara Petersen, 204.

Scandinavian Steel &

Shipping Ag ene y ved A. Th. Poidsen, 201.

Schelhase, A., & C. Bech, 203.

Schønberg & Lykkeberg, 203.

Sick & Klein, 202, SkandinaviskFAektr o-Im­

port ved V. Friis-Niel­

sen, 203.

Skandinavisk Selefabrik ved Joh. L. Torp, 200, Skibshypotekbanken, F.

Fro 'da, 201.

Skjortehuset, C. Vilh.

Bruhn, 20i.

Skov, N. F., 202.

Sort Hest, Skotøjsnia- gasinv. Christian Louis Lønberg, 200.

Sorte Hest, Skotøjsmaga- sin ved Frede Henrik­

sen, 201.

Stausholm,M. V.Jensen, 202.

Strand, Villiam, 200.

Teller S Co. 204.

Thiele, F. A., 201.

Træcompagniet Kjøben­

havns Frihavn, Aktie­

selskabet, 203.

Tørsleff, H. Chr., <& Co., 200.

XJlhnann, J., & Co., 200.

Vaisenhus Apotek Ma­

terialhandelen ved V.

Dehlhobyi, 203.

Vaisenhus Matherialhan- delen ved V. Dehlholm, 203.

Vesterbros Olieimport ved J. Andersson, 204.

Vestindisk Handelskom- jmgni (The West-Indi- an Trading Coy.) ved S. Dethlefsen & Hjorth Andersen, 200.

Viktoria Handels-Kom- p>agni ved Viggo Ras­

mussen & Co., 204.

Volck, Vilhelm, 203.

Welling, Poul, & Co.,200.

Wolff, Wald., 204.

Ørsteds-Parkens Kur an­

staltved Nicolai Bjerre, 200.

Ørsteds-Parkens Kuran­

stalt ved Peter Svend­

sen, 200.

Firmaet

Molir

& Weieu har meddelt Adolph Thorvald Johnsen og Marie Meyer Prokura i Forening.

Firmaet

Fester & Andersen

har med­

delt Wladimir v. Lukowitsch Prokura.

Aktieselskabet ManufaktnrlageretNørre- gade

er hævet.

Paul Christian Petersen af Frederiks­

berg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Manufakturlageret Nørregade ved Paul €lir. Petersen.

Pro­

kura er meddelt Olga Elisabeth Sigrid Petersen, født Petersen.

Firmaet

H. Clir. TørsletF & Co.

har med­

delt Olga Fehrmann Prokura.

Firmaet

Ørsteds-Parkens Kiiranstalt ved Nicolai Bjerre

er hævet.

Peter Otto Svendsen driver Fabrikation som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

ørstedsparkens Kuranstalt ved Peter Svendsen.

Jens Peter Madsen driver Haandværk

som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Auto-Lakereriet ved J. P. Madsen.

Under Firma

Karl Larsen & Co., Elektro­

ingeniørforretning,

drives Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlig Indehaver er Karl Marius Larsen.

Firmaet

Skandinavisk Selefabrik ved Joh. L. Torp

har meddelt Albert Richard Rasmussen Prokura.

Aktieselskabet Parfumerie Osborne

er hævet.

Hans Søren Sørensen Lundby, der var Indehaver af Firmaet

Hans Lundby,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke, Ebba Maria Mandrupbine Lundby, født Hansen, som eneste ansvarlig Indehaver.

Oscar Jidiiis Dahl driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Oscar J. Dahl.

Firmaet

Vestindisk Handelskompagni (The West-Indian Trading Coy.) ved S.

Dethlefsen & Hjorth Andersen

har med­

delt Reinhold Rasmus Nissen Prokura.

I Firmaet

Henriques & Ziiylner

er ved­

kommende Kommanditist udtraadt.

Adolf Erhardt Nielsen er udtraadt af Firmaet

Nielsen & Jespersen,

der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Svend Reenberg Jespersen.

Firmaet

J. Ullmann & Co.

har tilbage­

kaldt den Arved Joseph Ikert givne Pro­

kura.

Aage Hans Bendix driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Dansk Ondo ved Aage H. Bendix.

Firmaet

„Sort Hest", Skotøjsmagasin v.

Christian Louis Lønberg

^er hævet.

Under Firma

Poul Welling & Co.

dri­

ves Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er Po^d Wel­

ling af Frederiksberg.

Firmaet

Villiam Strand

har meddelt Theodor Peter Ludvig Schmidt Prokura.

(3)

Firmaet

V. H. Jessen &Co.

driver Haand- værk. Vollert Heinrich Jessen af Hare­

skov og Anton Frederik Carl Henriksen Birkemose er de ansvarlige Deltagere.

Ernst Scherer af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Hill Trading Ageiicy ved Ernst Scherer.

Harriet Gerda Plato, født Jensen, dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

H. Plato.

Firmaet F.

A. Thiele

har meddelt Johan Frederik Axel Thiele Prokura.

Under Firma

Storm Petersen Film Com- pagni

drives Haandværk af et Komman­

ditselskab, hvis eneste ansvarlige Inde­

haver er Robert Storm Petersen af Søllerød.

Under Firma

Jens Andersen & Sønner

drives Haandværk af et Kommanditsel­

skab, hvis eneste ansvarlige Indehaver er Jens Andersen.

Carl Wilhelm Maritis Karmark driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C.

W.

M.

Karmark.

Valdemar Brunchmann driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet V.

Brunchmann.

Prokura er med­

delt Albert Lassen.

Firmaet

Scandinavian Steel & Shipping Agency ved A. Th. Poulsen

har meddelt Ejnar Bohertson Zester Prokura.

Firmaet

Bostrup & Co.

har tilbagekaldt den Siegfried Branner givne Prokura.

Laurits Beter Leopold Møller af Frede­

rikshavn er indtraadt i Firmaet

Christy

& €o.

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Frede Henriksen driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

„Sorte Hest", Skotøjsmagasin ved Frede Henriksen.

Firmaet

Brødrene Hansen „Trinitas"

driver Handel. Heinrich Beter Hansen af Gislinge, William. Emil Hansen af Holte og Valentin Carl Hansen af Frederiksberg

er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Ingeborg Worm Beck.

Firmaet

Carl Lassens Filial ved

C.

Chr.

Holten-Nielsen

har meddelt Alfred Frede­

rik Oxholm Holck Prokura.

Johannes Peter Møller Bosted af Frede­

riksberg driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet

Johs. Rosted.

Prokura er meddelt Beter Berthinus Be­

dersen.

Emil Ijttssen Mammen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

„Espana Mondega-Import" ved Emil Mammen.

Dagmar Kristine Vilhelmine Nielsen dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

„Arbejdernes Strømpe- forsyning" ved Dagmar Nielsen.

Mikael Christian Georg Tørner driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Nyhavns Kaffebod" v. M.

Gr.

Tørner.

Heinrich Bating driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

H. Rating.

Karl Vilhelm Larsen Willumsen er ud- traadt af Firmaet

Magasin Excellent,

C.

V. V. Sørensen & €o.,

der fortsættes ufor­

andret af de hidtidige Deltagere Carl Viggo Valdemar Sørensen og Henry Cle­

ment Marott, sidstnævnte af Odense.

Beder Christian Larsen, der var Med­

indehaver af Firmaet

P.

C.

Larsen,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Beder Hansen.

Firmaet

Skibshypothekbanken, F. Froda,

er hævet.

Oskar Christian Frederik Betersen dri­

ver Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet

Cigarfal)rikken

„U. S. A."

ved 0. Petersen.

Firmaet

Carl W. Reffs

har tilbagekaldt den Bovel Georg IJtson Buch givne Pro­

kura.

(4)

Firmaet

Aiito-Pneii, J. Mørch Hansen,

er bævet.

Firmaet

Auto-Pneii ved J. Mørcli Han­

sen & Ing. H. Fnnch-Tliomsen

driver Han­

del, Johannes Mørch Hansen og Henrik Funch-Thomsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

€arl Løwe

har tilbagekaldt den Herman de Wetter givne Prokura.

Anders Christian Eiler Jørgensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Købenliavns ny Brændselsfor­

syning ved €lir. Jørgensen.

Firmaet

Sick & Klein

driver Haand- værk. Thora Therlteline Klein, født Pe­

dersen, og Wilhelm Carl Sick er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet

Jensen og Christensens Møhel- snediveri

driver Haandværk. Aage Nicolai Jensen og Villiam Greger Christensen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Nordisk Korsetfahrik ved Buhl

& (Jo.

driver Haandværk. Otto llichard Buhl af Cbarlottenliind og Carl Richard Sigersted af Rungsted er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

Waage Møller

bar meddelt Hertha Caroline Søhorg og Ove Rasmus­

sen Prokura i Forening.

Firmaet

Jennow & Lauritzen

driver Handel. Andreas Gerhard Jennoiv og Carl Philip Harald Lauritzen sidstnævnte af Frederiksberg er de ansvarlige Deltagere.

Andreas Gerhard Jennoiv er indtraadt i Firmaet

Harald Lauritzen

som ansvar­

lig og til Underskrift berettiget Deltager.

Halion Wied er udtraadt af Firmaet

Johansen & Wied,

der fortsættes ufor­

andret af den bidtidige Deltager Frederik Ernst Johansen.

Charles Burkett Bunne af Charlotten­

lund driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Charles B. Dunne.

Prokura er meddelt Andreas Karl Hugo Otto Wild.

Niels Peder Jensen driver Fabrikation som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

„Fabriken Haarvæxt", N. P. Jensen.

Poul Erik Jensen er indtraadt i Fir­

maet

Ferd. Jensen

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Niels Søren Julius Jensen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Julius Jensen.

Firmaet

C. Mogensen & Co.

driver Han­

del. 6W/o Emil Mogensen og Max Wil­

liam Andersen - Høyer er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Max William Andersen-Høyer er ind­

traadt i Firmaet

A. Til. Andersen-Høyer

som ansvarlig og til Underskrift beretti­

get Deltager.

Gunhilda Hansine Henriette Skov, født Bojesen, er udtraadt af Firmaet

N. F.

Skov,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ellen Hansine Marie

Axel Christian Joseph Thyhoe driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Magasin Spar" v. Axel Thy- boe.

Prokura er meddelt Axel Rasmussen.

I Statstidende Nr. 96 for 31. Juli d. A.

er ved en Bekendtgørelse vedrørende Fir­

maet

C. J. Dreyer & Co.

Firmaets Navn fejlagtig skrevet

C. J. Drejer & Co.,

lige­

som den ene af Deltagernes Navn fejl­

agtig er anført som Carl Johan Brejer i Stedet for Carl Johan Breyer.

Københavns Magistrat, den 15. Oktober 1920.

Firmaet

Jennow & Maage

driver Han­

del og Spedition. Andreas Gerhard Jen­

noiv, Carl Peer Kurt Maage og Axel Jo­

hannes Poulsen, sidstnævnte af Frederiks­

berg, er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Edmon Alexander des Fontaines.

Henry Ludvig Stausholm, der var Inde­

haver af Firmaet

M. V. Jensen Staus- holni,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke, Ka­

ren Louise Stausholm, født Hygom, som eneste ansvarlig Indehaver.

(5)

FAnar Ferdinand Lauritz Halvorsen dri­

ver Haaudværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firnaaet

Divan- Og Møbelfabriii- ken „Ideal" ved Einar F. L. Halvorsen.

llohert Vilhelm Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

Robert Nielsen.

Prokura er med­

delt Aage Hugo Nielsen.

Firmaet

Sophus Hald

har tilbagekaldt den Erna Birgitte Nielsen givne Prokura og meddelt Iver Adolph Selgen Bjerring Prokura.

William Man er indtraadt i Firmaet

E. Nielsen

som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager.

Firmaet

Marqvor-Hansen & (Jo.

er hævet.

Firmaet

L.

W

Fabricius

har meddelt Kai Johan Frederik Johansen Prokura.

Adolf Verner Friis-Nielsen af Frede­

riksberg driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet

Skandina­

visk Elektro Import ved V. Friis Nielsen.

Prokura er meddelt Else Friis-Nielsen, født Ingwersen.

Christian Emil Albert Olsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Emil Olsen.

Firmaet

Vaisenhus Apotek 3Iateriallian- delen ved V. Delilholm

er hævet.

Valdemar Dehlholm driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Vaisenhus Materialhandelen ved V. Dehl holm.

Firmaet

Carl Hayer

har tilbagekaldt den lleinhard Miiller og Ludvig Adolf Nielsen i Forening givne Prokura.

Hans Sophus Hansen er udtraadt af Firmaet

Sophus Hansen & Søn,

der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Deltager Stephan Andreas Peter Janus Hansen som eneste ansvarlig Indehaver.

Firmaet A.

Schelhase

& C.

Bech

er hævet.

Under Firma

Nordisk Jern & Kul Com-

pagni ved Jens Jensen

drives Handel af et Kommanditselskab, hvis eneste ansvar­

lige Deltager er Jens Marinus Jensen.

Firmaet

Louis Nielsen & Holger Schou- boe

driver Handel. Petter Louis Edmun Nielsen og Holger Schouboe er de ansvar- hge Deltagere.

Firmaet

Neckelniann & Svedstrup

har meddelt Uno Schlosrich-Jensen Prokura.

Firmaet

Harry Nathan Nederlandsk Han­

delshus

er hævet.

Peter Ludvig Vilhelm Schulstad driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet M.

€liristensens Efterf.

Niels Ebbesøn Andersen^ der var Med­

indehaver af Firmaet

Ebbesøn Andersen

& Co.,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Niels Emil Nielsen som eneste an­

svarlige og til Underskrift berettiget Inde­

haver.

Poul Johannes Koefoed Schønberg er udtraadt af Firmaet

Schønberg & Lykke­

berg,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Aage Lyhkeberg.

Firmaet

Dansk Oleomargarinfabrik Jobs.

P.

Larsen

har tilbagekaldt den Karen So­

phie Andersen givne Prokura.

Vilhelm Volch driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Vilhelm Volck.

Frederik Lorentsen Brinch er indtraadt i Firmaet

W. Ivlenows Sønner

som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Aktieselskabet Træcompagniet Kjøben­

havns Frihavn

er hævet.

Bertha Andrea Frederikke Charlotte Clarabella Furche, født Ibsen, driver Handel som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet

Furches Ostelager.

Jidius Lachmann, der var Medindehaver af Firmaet

Andreasen & Lachmann,

er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl

(6)

Albert Andreasen i Forening med Axel Lachmann^ der er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager.

Firmaet

Teller & Co.

er hævet.

Firmaet

Poul Dons & Oo.

er hævet.

Firmaet

Vesterbros OJieimport ved J.

Andersson

har tilbagekaldt den Andreas Pedersen givne Prokura.

Carl Larsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Carl Larsen.

Sara Petersen driver Fabrikation som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

Saucefabrikken Dana ved Sara Petersen.

Hans Louis Marius Nielsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet

„Det lille Varehus", v. H. Nielsen.

Firmaet

0. Rye Kristiansen

har tilbage­

kaldt den HotJier Frit^ - Rasmussen givne Prokura.

Firmaet

„Prisfalds-Lageret ved J. R.

Jensen

er hævet.

Jens Pasmus Jensen af Ordrup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Partivare - Lageret ved J. R.

Jensen.

Thorvald Alexander Gravengaard af Hel­

lerup driver Handel som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet

Dansk Flygel- og Pianolager ved Tli. Gravengaard.

Hans Viggo Rasmussen er udtraadt af Firmaet

„Viktoria Handels-Konipagni" ved Viggo Rasmussen & Co.,

der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Jo­

han Anton Vilhelm Barteis.

Oluf Emil Jørgensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Europæisk Handelshus, 0. Jørgensen.

Firmaet

Oesterreichisches Export-Biiro ved Aage H. Bendix

er hævet.

Nicolai Christian Asmus Guldmann er indtraadt i Firmaet

Hans (juldmann

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager, hvorved den ham i Forening med

Charles Gustav Vilhelm Winclder givne Prokura bortfalder. Prokura er meddelt Sidstnævnte og Aage Sophus Pernhard Jacobsen i Forening.

Sophie Augusta Wolff, født Andre-sen, driver Handel, idet hun fortsætter den af hendes afdøde Mand Julius Ludvig Wal­

demar Wolff under uanmeldt Firmanavn

Wald. Woiif

drevne Forretning. Inger Emilie Augusta Melanie Wolff er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager.

Sophie Jørgine Mortensen, født Jensen, med J. Roepstorff som Lavværge, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Columbia Musikhus ved S. Mor­

tensen.

Prokura er meddelt Edith Eleo­

nora Sophie Mortensen.

Firmaet

Olaf Lassen & Co.

har under Firma

Olaf Lassen & Co. (Filial i Esbjerg)

oprettet en Filial i Esbjerg. Jens Larsen af Esbjerg er Filialens Bestyrer og teg­

ner Firmaet pr. prokura.

Lipa Gidelev Knappeis driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Dansk Lædervarefabrik, L. Knap­

peis.

Magnus Vilhelm Emil Nielsen,

der dri­

ver Handel, har givet Aage Alfred Stø- rup Stilling Prokura.

Firmaet

Hansen & Hansen

driver Haand- værk. Hans Hansen og Hans Henrik Hansen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet

A. Rasmussen & Co.

driver Haandværk. Axel Emil Rasmussen og Niels Emil Nielsen er de ansvarlige Del­

tagere.

Henning Robert Andersson driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

Metalvarefabrikken „Thor" ved H. Andersson.

Carl Vilhelm Bruhn driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Skjortehuset", C. Vilh. Bruhn.

Under Firma

„Dansk Forsikringssel­

skab", gensidigt Andelsselskab,

drives Forsikring mod Skade paa Marker og

(7)

faste Ejendomme med Tilbehør, Brand­

skade undtaget, at" et Selskab med be­

grænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 28.

Juli 1919, og hvis Bestyrelse bestaar af Niels Jens Møller af Højreby, Lars Chri­

stian Hansen Friis af Glostrup, Johan Carl Marius Hansen af Frederiksberg, liasmus Peter Ipsen af Nakskov, Karl Jaelsen af Glud, Hans Madsen Kamper af Elngholm pr. Nysted og Anders Christian Petersen af Glostrup. Selskabet tegnes af Johan Carl Marius Hansen alene, af Lars Christian Hansen Friis og An­

ders Christian Petersen i Forening, eller af den øvrige Bestyrelse i Forening.

Den i Selskabet indskudte Garantikapital udgør 500 000 Kr. i Andele paa 10 000 Kr.; heraf er 30 000 Kr. indbetalt. Et­

hvert Medlem hæfter i Forhold til sin Forsikring for Opfyldelsen af Selskabets Forpligtelser, forsaavidt Selskabets Midler ej maatte tilstrække. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i Berlingske Tidende eller ved Brev.

Københavns Magistrat, den 30. Oktober 1920.

Kjøbenhavns Amt.

Frederiksberg Birk.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt;

„Elektricitetsselskabet Thor" ved Olaf Johan Andersen o^ Carlo Stokkebro Hansen

anmelder at sidstnævnte er ud- traadt af Firmaet.

Den Anders Peter Thorvald Nielsen i Firmaet

„R. P. Hansen"

meddelte Pro­

kura er tilbagekaldt.

Under Firma

„Dansk Plisseringsan- anstalt" ved Carl Th. Møller

driver Carl Th. Møller^ boende Niels Ebbesensvej 24, som eneste og ansvarlige Indehaver Haandværk i Frederiksberg Kommune, Norsvej 5.

Prokura er meddelt Fru Kathrine Møl­

ler^ Niels Ebbesensvej 24.

Charly Johnsen er udtraadt af Firmaet

„Schrøder & Jørgensens Efterfølger",

der fortsættes uforandret af Henry Bjørn Henriksen.

Bekendtgørelsen i Statstidende 27. f.

M. vedrørende A/S

Importøren

berigti­

ges saaledes: A/S

Importøren,

der Ve 1^09 anmeldte Handel med Vin og Spirituosa Frederiksberg Allé 52 er slettet af Han­

delsregistret.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 12.

Oktober 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

A

/S

P. Hansens Entreprenørforretning

er hævet.

Firmaet

Rammefabrikken „Skandia"

ved (xjerlang og Dige

er hævet.

Niels Vilhelm Hansen, boende Marien- dalsvej 50 B, driver som eneste og an­

svarlig Indehaver af Firmaet

„J. A. Wal­

lins Efterfølger", Forniklingsanstalt ved N. V. Hansen

Haandværk

i

Frederiks­

berg Kommune, Norsvej 5.

Ingen Prokura.

Under Firma

„Holger Diges Ramme- fabrik og Maskinsnedkeri"

driver Holger Busbridge Dige, boende Godthaabsvej 53, som eneste ansvarlig Indehaver Haand­

værk i Frederiksberg Kommune, Guld­

borgvej 23.

Ingen Prokura og ingen Komman­

ditister.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 19.

Oktober 1920.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Arnold Joseph Sophus Gliickstadt, Hol­

lændervej 9, St., under Firma:

American- House ved A. Gliickstadt.

Prokura er ikke anmeldt.

Under Firma

„Nordisk Lædervarefa­

brik" ved A. Andersen og H. Y. Frede­

riksen

driver Andreas Andersen, boende Bispeengen 7, og Harald Vilhelm Frede­

riksen, boende Hillerødgade 10, som eneste og ansvarlige Deltagere Haand­

værk i Frederiksberg Kommune, Brede­

gade 6.

Deltagerne hver for sig tegner Firmaet.

(8)

Ingen Prokura og ingen Komman­

ditister.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 20.

Oktober 1920.

J. Parher.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet

Københavns Møllesten- og Ma­

skinfabrik ved Ferd. Jensens Enke

af­

meldes herved.

Politimesteren i Frederikeberg Birk, den 21.

Oktober 1920.

J. Farher.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Henry Andreas Olsen, Havnegade 13 B, og Lauritz Johan Schmidt Henrihsen, Samosvej 17 ^ i Sundby, driver som eneste og ansvarlige Deltagere Haand- værk i Frederiksberg Kommune, Allé­

gade 12, under Firma:

Frederiksberg Metalindustri ved H.

A.

Olsen og L. Hen­

riksen.

Deltagerne hver for sig tegner Fir­

maet.

Ingen Prokurister og ingen Komman­

ditister.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 23.

Oktober 1920.

J. Farher.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt: at Søren Martinus Christensen Møller er indtraadt som Medindehaver af Firmaet

Skotøjsfabriken Jens Friis's Eft.

sammen med C. A. Holm. Firmaet teg­

nes af hver af Indehaverne for sig.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, d. 27.

Oktober 1920.

J. Farher.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Under Firma

„K. Munk"

driver Kri­

stian Munh, boende Kastanievej 7 paa Frederiksberg, Handel sammesteds som eneste og ansvarlige Indehaver. Ingen Prokura og ingen Kommanditister.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 28.

Oktober 1920.

J. Farher.

Amager Birk.

Til Handelsregisteret for Amager Birk er Dags Dato indgaaet saalydende An­

meldelse:

Under Firma

„Københavns Halnivare- fabrik ved Orover Nielsen"

driver Niels Hamilton Grover Nielsen, boende St.

Kongensgade Nr. 122, som eneste an­

svarlig Indehaver Haandværk fra Fir­

maets Forretningskontor, Kastrupvej Nr.

135, under Taarnby Kommune.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. V., den 9. Oktober 1920.

Harpøth.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Til det herværende Handelsregister har Firmaet

„Søren Berg"

anmeldt, at det har tilbagekaldt den Alfred Etnil Berg meddelte Prokura.

Politimesteren i Københavns Amts Nordre Birk, den 6. Oktober 1920.

Gemzøe.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet:

„Jean M. Andersen

& Poul E. Funch"

i Lyngby er hævet.

Politimesteren i Københavns Amts Nordre Birk, den 13. Oktober 1920.

Gemzøe.

Roskilde,

Roskilde Maskinfabrik ved Jørgensen og Lund

anmelder, at Frode Hjorth Lund er udtraadt af Fimaet, der fremtidig drives under Firmanavn

Roskilde Ma­

skinfabrik ved Søren Marinus Jørgensen,

med Søren Marinus Jørgensen som eneste ansvarlig Indehaver.

Politimesteren i Roskilde m. v., d. 21. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

Danske Landboforeningers Frøforsyning

anmelder, at den Alfred Bernhard Got­

fred Bagge-Ander sen og Edvard Jensen Hjelmar tilkommende Fællesprokura er ophørt.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 21. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

(9)

Træskomagerne Niels Nielsen af Ros­

kilde og Rudolf Rasmussen af Hede­

gaardene driver som eneste ansvarlige Indehavere Haandværk under Firmanavn

N. Nielsen og R. Rasmussen

med Forret- ningskontor i Roskilde og vil tegne Fir­

maet i Forening.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 21. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

Firmaet

Anton Petersen og Søn

an­

melder, at Firmaet er hævet.

Politimesteren i Roskilde m, v., den 21. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

Roskilde Brugsforening

anmelder: at Christian Ferdinand Alexander Levinshj, Marie Christiane Nielsen^ f. Bertelsen, og Christian Johannes Christiansen ere iidtraadte af Bestyrelsen, at i deres Sted er indtraadt Arbejder Gunnar Hansen, Fyrbøder Feter Jørgensen og Maskinsned- ker Niels Peter Nielsen.

Bestyrelsen bestaar herefter af:

1. Typograf William Ijaurits Willum­

sen.

2. Bestyrer Jens Peter Hansen, Formand.

3. Arbejder Gunnar Hansen.

4. Husejer Jacoh Nielsen.

5. Fyrbøder Peter Jørgensen.

6. Maskinsnedker N. P. Nielsen.

7. B'yrbøder Hans Andersen.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 21. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

Under Firma

C. A. Lassen og Søn

driver som eneste ansvarlige Deltagere Carl Adolph Lassen og Laurits Christian Plambeck Lassen Fabriksvirksomhed med Forretningskontor i Roskilde. De tegner hver for sig Firmaet.

Carl Adolph Lassen vil tegne Fir­

maet saaledes: C. A. Lassen og Søn ved C. A. Lassen.

Laurits Christian Plambeck Las­

sen vil tegne Firmaet saaledes: C. A.

Lassen og Søn ved L. C. Lassen.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 23. Ok­

tober 1920.

Fabricius Hansen.

Frederiksborg Amt.

Frederiksværk.

Til Handelsregistret for Frederiksværk Købstad er anmeldt, at Charles Dujardin Weimann er udtraadt af Firmaet

„Moe

Og

Weimann"

af Frederiksværk, der her­

efter fortsættes uforandret under samme Firmanavn med den hidtidige Medinde­

haver ved Ejnar Johannes Moe som eneste og ansvarlige Indehaver.

8. Politikreds, Frederiksværk Købstad m. v., den 27. Septbr. 1920.

E. B. Larsen.

Helsingør.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for undertegnede Magistrat anmeldt, at Niels Ferdinand Bodel­

sen er udtraadt af, og Niels Helge Vejby- Nielsen, boende i Helsingør er indtraadt i Firmaet

Bodelsen og Vejby-Nielsen,

der fortsættes uforandret med Ole Christian Olesen og Niels Helge Vejby-Nielsen som ansvarlige Indehavere.

Hver især af Indehaverne tegne Fir­

maet.

Helsingør Magistrat, den 25. Oktober 1920.

I. Lyngbye.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Hans Claudius Broneé er udtraadt af Firmaet H. (J.

Bronee og Søn,

hvis eneste avsvarlige Indehaver herefter er Kurt Poul Broneé af København.

Helsingør Magistrat, den 25. Oktober 1920.

L. Lyngbye.

Hillerød.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt: Under Firma

„0. Hansens Maskin­

fabrik Hillerød" ved 0. Hansen og 1. €.

Poulsen

drives Fabrikationsvirksomhed i Hillerød.

Fabrikant Ole Hansen og Generaikon-

(10)

sul Johan Christian Poulsen er eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Indehavere.

Politimesteren i Hillerød, Frederiksborg Birk og Kronborg vestre Birk, Hillerød, den 8. April 1920.

Kampmann,

cst.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Bogtrykker Anders Jørgen An­

dersen af Hillerød under Firma:

Hillerød Bogtrykkeri ved A. J. Andersen

driver Bogtrykkeri-Haandværk i Hillerød. An­

melderen er Eneindehaver af Firmaet, som han alene tegner.

Politimesteren i Hillerød, Frederiksborg Birk og Kronborg vestre Birk, Hillerød, den 15. April 1920.

Kampmann,

cst.

Frederiksborg Birk.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

Claes Arnidf Larsen som eneste og ansvarlige Indehaver driver Handel i Ullerød pr. Hillerød under Firma:

„Ulle- rød Planteskole og Frøhandel ved (J. A.

Larsen".

Politimesteren i Hillerød, Frederiksborg Birk og Kronborg vestre Birk, Hillerød, den 26de Oktober 1920.

Kampmann.

cst.

Hørsholm Birk.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at Fabrikant Steffen Jensen driver Fabrikation i Usserød pr. Hørsholm un­

der Firma

„Hørsholm Ludpulverfabrik"

(Steffen Jensen).

6. Politikreds, Kontorafdelingen, Hørsholm, den 28. September 1920.

Eng eistoft,

Fm.

Prokura er meddelt Fru Petra Niels­

sine Haahr, Hørsholm, til at underskrive

og tegne Firmaet

„Haahrs mekaniske Værksted", Hørsliolm.

Hørsholm Politikontor, den 5. Oktober 1920.

Eng eistoft,

Fm.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Caroline Jensine Johansen, født Jensen, Enke efter Møller M. Johan­

sen, Hørsholm, fortsætter den af sin Mand drevne Møllerivirksomhed i Hørs­

holm under Firma:

M. Johansen, Hørs­

holm Mølle.

Prokura er meddelt Svend Ernst Jo­

hansen, Carl Frederik Johansen.

6. Politikreds, Kontorafdelingen, Hørsholm, 20. Oktober 1920.

Eng eistoft,

Politifuldmægtig.

Holbæk Amt.

Holbæk.

Til det her førte Firma- og Handels­

register er D. D. sket saalydende An­

meldelse:

Niels Albert Nielsen og Charles Dujardin Weimann anmelde, at de under Firma:

„Maskinudsalget ved Nielsen og Wei­

mann"

driver Fabrikation og Handel med Forretningskontor i Holbæk.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 16. Ok­

tober 1920.

Hosen.

Kallundborg.

Til Kallundborg Købstads Handels­

register er indgaaet saalydende Firma­

anmeldelse:

Undertegnede Snedker Cardorf Frede­

rik Hansen af Kallundborg anmelder herved, at jeg under Firma

„Kallund­

borg Møbelmagasin"

driver Haandværk i Kallundborg som eneste ansvarlig Inde­

haver. Der er ikke meddelt nogen Pro­

kura og ejheller anmeldt nogen Kom­

manditist i Firmaet.

Kallundborg, den 22. Oktober 1920.

Cardorf F. Hansen.

(11)

Merløse og Tusse Herreder.

Til det førte Firma- og Handelsregi­

ster er Dags Dato sket saalydende An­

meldelse:

»Undertegnede Snedkermester Jens FolJcmann og Carl Johan FolJcmann an­

melder herved, at vi under Firmanavn

„Jyderu]) Møbel magasin & Møbelsnedkeri ved J. Folkmann & Søn",

agter at drive Fabriksvirksomhed med Forretningsted:

Jyderup.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 19. Ok­

tober 1920.

Hosen.

Sorø Amt.

Ringsted.

Bekendtgørelse af 19. Marts d.

A.

an- gaaende Firmaet

„Dansk Kupe Reklame (Fotografireklamen) ved Arkitekt, Brand­

direktør S. Knudsen Pedersen"

berigtiges derhen, at Søren Knudsen Pedersen driver Handel i Ringsted som eneste og [an­

svarlig Indehaver af det nævnte Firma.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 14. Ok­

tober 1920.

Hjelmer.

Slagelse.

Til Handelsregistret for Slagelse Køb­

stad er i Henhold til Handelsministeriets Skrivelse af 21. September modtaget be­

rigtigende Anmeldelse af Firmaet

„Sla­

gelse Maskinsnedkeri".

Anmeldelsen er saalydende:

Den af

Slagelse Maskinsnedkeri

tid­

ligere indgivne Anmeldelse berigtiges i Henhold til Handelsministeriets Skrivelse af 21. September 1920 til Politimesteren i Slagelse, saaledes at Firmaets Navn er

„Slagelse Maskinsnedkeri ved Aage Olsen og Rasmus Madsen".

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 26. Oktober 1920.

A. Biilirsch.

Til Handelsregisteret for Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Afmeldelse:

Aktieselskabet „Slagelse Byggeforening"

anmelder, at Selskabet i Henhold til Ge­

neralforsamlingsbeslutning af 20. April 1919 er opløst.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 26. Oktober 1920.

A. BiÅhrsch.

Antvorskov Birk.

Til Handelsregistret for Antvorskov Birk er modtaget saalydende Anmeldelse:

Gaardejer Niels Madsen af Gerlev er udtraadt af Bestyrelsen for

Lundforlund og Ujerlev Sognes Spare- og Laanekasse,

og i hans Sted er indvalgt Gdr. Marinus Madsen ligeledes af Gjerlev.

Prokura har fremdeles J. P. Sørensen.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 26. Oktober 1920.

A. Biihrsch.

Sorø Birk.

I Continuation af tidligere Anmeldel­

ser, senest af 21. Juli d. A., har Ma- skinfabrikant Jens Christian Jensen af Lynge Sogn pr. Sorø under Dags Dato til det herværende Handelsregister an­

meldt, at han driver Handel og Fabriks- virksomhed i Lynge Sogn pr. Sorø som eneste ansvarlig og til Underskrift beret­

tiget Indehaver af Firmaet

Sorø Oplands Maskinfabrik ved Jens Christian Jensen.

Sorø Birks Politikammer, den 13. Oktober 1920.

Schiørring,

kst.

Præstø Amt.

Vordingborg nordre Birk.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse

(12)

om, at Gaardejer Rasmus Nielsen, Orup, er udtraadt af Bestyrelsen for

Roholte Sogn og Omegns Spare- og Laanekasse,

og at i Stedet for ham er indtraadt Gaardejer Lars Nielsen, Roholte, saaledes at den samlede Bestyrelse nu bestaar af:

1. Sognefoged Jens Hansen, Roholte.

2. Gaardejer Jens Chr. Jensen, Roholte.

3. Godsfuldmægtig H. C. Knudsen, Vindbyholt.

4. Gaardejer Otto Larsen, Roholte.

5. Gaardejer Lars Nielsen, Roholte.

Politimesteren i Præstø m. v., den 26. Ok­

tober 1920.

M. M. Langsted.

Vordingborg søndre Birk.

Til Handelsregistret er anmeldt føl­

gende:

For

Kjøng Sogns Sparekasse

anmel­

des, at Gaardejer Niels Jensen, Svinø, er udtraadt af og Gaardejer Niels Peter Pe­

tersen af Svinø, er indtraadt i Bestyrel­

sen, hvorefter denne bestaar af: Fhv.

Gaardejer P. N. Andersen, Kjøng, Gaard­

ejer Hans Hansen, Kjøng, fhv. Gaardejer Hans Jacobsen, Satterup, Gaardejer Peder Andersen, Kjøng, Gaardejer Anders Chri­

stian Rasmussen, Kostræde, og Gaardejer Niels Peter Petersen, Svinø.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 7. Ok­

tober 1920.

Julius Meyer.

Bornholms Amt.

Aakirkeby.

Til det herværende Handelsregister har Henry Andersen af Aakirkeby anmeldt, at han under Firma;

„Aakirkeby Bog­

handel ved Henry Andersen"

som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aakirkeby Købstad.

Politimesteren i Rønne m. v., den 9. Oktober 1920.

Fogh.

Allinge.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Smedemester Carl Petersen af Alhnge er udtraadt af og Stenhugger Karl Julius Jørgensen af Allinge i Stedet er indtraadt i Bestyrelsen for

Allinge Brugsforening,

der iøvrigt forbliver ufor­

andret.

Politimesteren i Rønne m. v., den 28. Sep­

tember 1920.

Fogh.

Odense Amt.

Odense.

Til det herværende Handelsregister har Firmaet

„Pyens Støbegodsforretning ved H. €. Hansen"

anmeldt, at det har med­

delt Thorvald Andreas Andersen af Odense Prokura.

Magistraten i Odense, den 29. September 1920.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Enkefru Maren Kirstine Ja­

cobsen er udtraadt af Firmaet

„H.

C.

Ja­

cobsen & €o.",

af hvilket Arthur Jacobsen herefter er eneste ansvarlige og til Un­

derskrift berettigede Indehaver.

Magistraten i Odense, den 30. September 1920.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

1. Under Firma

„H. Hansen & Co."

drives Handel i Odense af Laurits Theodor Valentin Winther og Hans Peter Hansen som ansvarlige Inde­

havere. Firmaet tegnes af begge Indehavere i Forening.

2. Under Firma

„Bieler & Hansen"

dri­

ves Handel i Odeuse af Otto Osvald Bieler og Anders Julius Hansen som ansvarlige og til Underskrift hver for sig berettigede Indehavere.

Magistraten i Odense, den 5. Oktober 1920.

Bloch.

(13)

Svendborg Amt.

Svendborg,

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

24 Svendborg Købstad m. v., er modtaget saalydende Anmeldelse:

Underskrevne Enke

Maren Margrethe Tlasmine Pedersen

af Svendborg, der hen­

sidder i uskiftet Bo efter min den 9.

Juli d. A. afdøde Mand Sadelmager­

mester

Carl August Petersen

af Svend­

borg, anmelder, at jeg uforandret fort­

sætter den af min Mand under Firma

„0.

A.

Petersen"

hidtil drevne Haand- værkervirksomhed i Svendborg, idet jeg er Forretningens eneste og fuldt ansvar­

lige Indehaver.

Prokura er meddelt min Søn, Sadel­

mager

Niels Christian Petersen

af Svend­

borg.

Politikontoret i Svendljorg, den 13. Oktober 1920.

Krarup.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

24, Svendborg Købstad m. v., er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Peter Christian Petersen

driver Handel, Møllergade 21 i Svendborg, under Firma:

„H. Chr. Larsens Efterllg. ved P. Chr.

Petersen".

Politikontoret i Svendborg, den 13. Oktober 1920.

Krarup.

Nyborg.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Købmand

Otto Nielsen,

Nyborg, har an­

taget Købmand

Carl Jonathan Nielsen

som Prokurist i Firmaet.

Politikontoret i Nyborg, den 18. Oktober 1920.

Harhorn.

fred Hansen & Co.

driver Haandværk i Rudkøbing.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 1. Ok­

tober 1920.

6r.

Bjerregaard.

Marstal,

Til Handelsregistret er anmeldt, at Firmaet

Ærø Telel'onaktieselskab

i Hen­

hold til Generalforsamlingsbeslutning af 24. Januar 1919 er ophævet.

Politimesteren i Rudkøbing m. v., den 13.

Oktober 1920.

G. Bjerregaard.

Salling Herred.

Den 26. ds. er anmeldt, at Firmaet

„Sangsted Danipsnedkeri ved F. Larsen og

A.

Nielsen"

er hævet.

Politimesteren 1 Faaborg Købstad m. v., den 27. Oktober 1920.

Axel Piafael.

Maribo Amt.

Nakskov.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato anmeldt:

Købmand

Ove Ejner Petersen

driver Handel i Nakskov med Manufaktur, Tricotage m. m. under Firma:

„Det gule Hus",

som eneste ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 20. Ok­

tober 1920.

A. Becher.

Rudkøbing.

I'il Rudkøbing Købstads Handelsregi­

ster er indgaaet saalydende Anmeldelse:

Snedkermestrene

Wilfred Hansen

og

Orla Alexander Jensen,

begge af Rudkø­

bing, anmelder, at de under Firma

Wll-

Stubbekøbing Herred.

Til herværende Handelsregister er fra Bestyrelsen for

„Bregninge og Omegns Brugsforening"

nemlig Førstelærer

Frede­

rik Hansen,

Formand, Smed

Laurits Ja­

cobsen,

Husejer

Georg Petersen,

Gaardejer

Basmus Gammel,

alle af Bregninge, Hus­

(14)

ejer

Hans Peter Jensen^

Halskov, Gaard- ejer

Hans Bavn,

Bønned, og Parcellist

Hans Peter Nielsen, Skjoldrup,

modtaget Anmeldelse om, at Brugsforeningen un­

der nævnte Firma driver Handel i Hor- belev Kommune i Henhold til Vedtægter af 14. SeptemVjer 1920.

Foreningen tegnes af 4 Bestyrelses­

medlemmer.

Medlemmerne hæfter solidarisk for For­

eningens Forpligtelser.

Politimesteren i 19. Politikreds Nykøbing F.

Købstad m. v., den 18. Oktober 1920.

Grum Schwensen.

Aalborg Amt.

Aalborg,

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

1. den

Uffe Bjørnhalt

af Firmaet: „€.

W. Obels Oplag, Haderslev"

meddelte Prokura er tilbagekaldt.

2. den

Jens Pomp

af Firmaet:

Christian Nielsen"

meddelte Prokura er tilbage­

kaldt.

3. Enkefru

Sophie ScJiochert,

født Ey- sen, af Aalborg fortsætter som ene­

ste ansvarlige Indehaver den af hen­

des afdøde Mand

Thomas Ferdinand Schochert

uden Anmeldelse i Aalborg drevne Handelsforretning under Fir­

ma:

Thomas Schockert«. Thomas Eyser Schockert

af Aalborg har Pro­

kura.

Aalborg Magistrat, den 12. Oktober 1920.

F. Bornemann.

Til det herværende Handelsregister har

Carl Sophus Petersen

og

Karl Frederik Lynghye,

begge af Aalborg, anmeldt, at de under Firma:

„Lyngbye & Petersen"

driver Handel og Fabrikation med Hjem­

sted i Aalborg, at de begge er fuldt an­

svarlige, og at hver især af dem tegner Firmaet.

Aalborg Magistrat, den 23. Oktober 1920.

F. Bornemann.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Til herværende Handelsregister har

Johs. Lauritsen

af Hjørring anmeldt, at han under Firma

Johs. Lauritsen

driver Handel i Hjørring med Anmelderen som eneste og ansvarlig Indehaver.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 18. Oktober 1920.

J. Funch.

Børglum Herred.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Bestyrelsen for

Jerslev-Helium Pasto­

rats Spare- og Laanekassc

anmelder, at

Thomas Larsen Abildgaard

er udtraadt af Bestyrelsen. I hans Sted er

Peter Jensen

Abildgaard

indvalgt i Bestyrelsen.

Politimesteren Hjørring Købstad m. v., den 21. Oktober 1920.

J. Funch.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Fabrikant

Jens Carsten Carstensen

an­

melder, at han under Firma:

Hans Th.

Carstensens Efterfølger, Jens Carstensen,

driver Fabriksvirksomhed i V. Brønders­

lev By og Kommune som eneste og an­

svarlig Indehaver.

Prokura har Frk.

Elisabeth Carstensen

af V. Brønderslev.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 25. Oktober 1920.

J. Funch.

Thisted Amt.

Thisted.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse:

Landbosparekassen for Thy

anmelder, at Gaarde jer

N. Leegaard,

Fuglsang pr.

Bedsted, og Lærer

J. P. Pedersen,

Kjel­

strup er udtraadte af Bestyrelsen og i

(15)

deres Sted er indtraadte: Partikulier

Jens Matthiasen,

Vestervig, Lærer P.

Pedersen,

Brond og Gaardejer

Jakob Odgaard^

Hvid­

bjerg.

Samtidig anmeldes, at Proprietær

N.

Sloth

Styvelgaard pr. Hvidbjerg er ud- traadt af Bestyrelsen og i Stedet for valgt til Direktør.

Politimesteren i Thisted m. v., den 11. Okto­

ber 1920.

A. J. Andersen,

cst.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse:

Firmaet

E. B. Møller & Co.,

Thisted, Indehaver

E. B. Møller

og

S. KuJin- miinch,

driver i Fællesskab et Ford Agen­

tur, Automobilhandel i Thisted.

Indehaverne tegner hver for sig Fir­

maet.

Politimesteren i Thisted m. v., den 25. Okto-

ber 1920.

A. J. Andersen,

cst.

Viborg Amt,

Viborg.

Til Handelsregistret for Viborg Køb­

stad er anmeldt, at

Anton Heshe

af Skals under Firma

„Viborg billigste Møbel­

magasin ved Anton Heshe"

som eneste og ansvarlig Indehaver driver Handel med Møbler i Ejendommen St. Set, Pe­

derstræde Nr. 10, Viborg.

Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 27. September 1920.

Tvermoes.

Skive.

Til Handelsregistret for Skive Købstad er anmeldt:

Fabrikant

Charles Fetersen,

Skive, Ge­

neralkonsul

Johan Christian Potdsen,

Kø­

benhavn, og Bankdirektør

Christian War- thoe,

Silkeborg, eneste og ansvarlige In­

dehavere af Firmaet

„Skive Klædefabrik, Charles Petersen, Ponlsen & Warthoe"

har anmeldt, at nævnte Firma er traadt

i Likvidation under Firmanavn

„Skive Klædefabrik, Charles Petersen, Poulsen &

Warthoe i Likvidation",

hvorefter Fir­

maet alene kan tegnes af Fabrikant

Char­

les Petersen

i Forening med enten Over­

retssagfører

Ludvig Salomonsen,

Køben­

havn, eller Overretssagfører

Carl Vilhelm Borch Jacobsen,

Skive. Prokura er ikke meddelt.

Politikreds Nr. 56, Skive Købstad m. v., den 25. Oktober 1920.

P. Volkersen.

Til Handelsregistret for Skive Købstad er anmeldt:

1. Indehaveren af Firmaet

„Hans Lud­

wigsen & Cleniann, Skive",

Købmændene

Hans Ludwig sen

og

Jens Bing Lottrup Clemann

har anmeldt, at fornævnte Hans Ludwigsen er udtraadt af Firmaet, og at dette under uforandret Firmanavn fort­

sættes og tegnes alene af nævnte Cle­

mann som eneste personligt ansvarlige Indehaver. Prokura er ikke meddelt,

2.

Jens Nielsen

og

Helge Jakob­

sen

driver som eneste og ansvarlige Del­

tagere af Firmaet

„Nielsen & Jakobsen, Automobilværksted",

Haandværk i Skive Købstad. Hver af Deltagerne tegner Fir­

maet, Prokura er ikke meddelt.

3. Fabrikanterne

Siliam Martin Bjerre

og

Søren Mehlsen

driver som eneste og ansvarlige Deltagere af Firmaet

„Skive Jernstøberi & Maskinfabrik Siliam Bjerre og Søren Mehlsen"

Fabriksvirk- somhed i Skive Købstad. Hver af Del­

tagerne tegner Firmaet. Prokura er ikke meddelt.

4.

Hans Frederik Valdemar Hansen,

eneste og ansvarlige Indehaver af Fir­

maet

„Skive Damp-Savværk & Møbelfa­

brik, Valdemar Hansen",

Skive, har med­

delt Prokura til

Peter Møller.

5.

Axel Severin Marius Nielsen

og

Lars Christian Toftensberg

driver som eneste og ansvarlige Deltagere af Firmaet

„Nielsen & Toftensberg"

Handel i Skive Købstad. Hver af Deltagerne tegner Fir­

maet. Prokura er ikke meddelt.

Politikreds Nr. 56, Skive Købstad m. v.

P. Volkersen.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Ejvind Henry Larsen af Gladsaxe driver handel i Gladsaxe kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Combi-print vj E. Prokura er meddelt Henny Larsen af

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian

Bent Christensen af Esbjerg driver handel og udøver industridrift i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. »Scania-Plast ved

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

eneste og ansvarlige Indehaver og til at tegne Firmaet berettigede. Til det herværende Handelsregister er Dags Dato anmeldt, at Hans Hansen og Emil Halberg

Carl Henrik Nielsen af Svendborg kommune driver handel i Svendborg købstad som eneste ansvarlig inde­.. haver af firmaet „Triko ved Corl