• Ingen resultater fundet

1893. Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i October Maaned. N° 10.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1893. Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i October Maaned. N° 10. "

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1893. Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i October Maaned. N° 10.

Kjøbenliavn.

Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

(De vedføjede Tal angive Siderne, hvor Anmeldel­

serne findes).

„Allmånna Liffdrsåk- ringsbolaget" i Stock­

holm, Actieselskabet, 100.

Alstrup, Søren Theodor, (2 Anm.), 100, 101.

Andersen, Carl II, 100.

Bendix, A. IL, 101.

Blaunfeldt, Maximilian Fransislcus, 100.

Carl, L. H. (3 Anm.), 100.

Christensen, N. A., &

Søn, 100 Dampskibsselskabet

„ Carl11, Actieselskabet, 100.

Dampskibsselskabet

„ Gorm".Actieselskabet, 100.

Dampskibsselskabet ,, SkjoldActieselska­

bet, 100.

Dansk Textil-Lagers Ve­

sterbro - Afdeling ved Jes Kønig & Co., 101.

Erichsen, C., & Co., 100.

Gamst, F. C., & Søn, 101.

Hanseatischer Lloyd, Ac­

tieselskabet [2 Anm.), 100, 101.

Hansen, Carl, {2 Anm.\

100, 101.

Hansen, Carl, & Gisse- mann, 100.

Holckenhus Magasin, F.

Specht, 101.

Kalckar, M N., (2 Anm.), 100.

Kjøbenhavns Bolte- og Møttrik - Fabrik ved Martin Jensen, 101.

Knudsens, A. W., Efter­

følger^ Anm), 99,100.

Larsen, Axel, 100.

Levins, Adolph, Efter­

følgere, 100.

Liebmann & Co., 100.

Lifforsåkrings- Actiebola- get Victoria (2 Anm.), 100, 101.

Madsen, P., & Co, 101.

Madsen, P., & Co.s Ef­

terfølger, 101.

Madsens, M D, Efter­

følger, 100.

Messens Vesterbro Ud­

salg ved C. C. Ander­

sen, 99.

Meyer & Schou, 100.

Nielsen & Jensen, 101.

Påhlman, Otto Ottosson, v , 101.

Petersen, Anton Peter, 100.

Petersens, C. F, Efter­

følger, 100.

Skandinavisk Filfabrik ved Fieron, 100.

Stausholm, Chr , 101.

Svampe Import - Forret­

ningen Excelsior ved Ed. F. Philipsen, 101.

Sørensen, Peter, & Co., 101.

Vinforretningen „ Veri- tas , L. H. Jensen, 99

Voigt, D., & Co, 99.

Wilkens & Sigersted, 101.

Carl Christian Andersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Messens Vesterbro Udsalg ved C. C. An­

dersen.

Firmaet D. Voigt & Co. har meddelt Sophus Bernhard Larsen og Emil Thor­

vald Julios Moller Fuldmagt til i For­

ening at undertegne pr. procura.

Lauritz Harald Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Vinforretningen »Veritas«, L. H. Jensen.

Albert Holger August Schrader er indtraadt i Firmaet A. AV. Knudsens Efter­

følger som ansvarlig og til Underskrift be­

rettiget Deltager. Firmaet har tilbagekaldt den Antlion Wilhelm Knudsen givne Pro­

cura.

li

(2)

Firmaet N. A. Christensen & Son har meddelt Johan Jørgen Christian August Storm Hellstrom Procura.

Den af Søren Theodor Alstrup drevne Agentur for Actieselskabet Hanseatischer Lloyd i Hamburg omfatter tillige Trans­

portforsikring.

Firmaet Meyer & Schou driver Handel;

Martin David Meyer og Harald Wilhelm Schou ere de ansvarlige Deltagere.

Johan Christian Bruun driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet M. D. Madsens Efterfølger. John Hugo Hildeslieim har Procura.

Maxiinilian Fransiskus Blaunfeldt dri­

ver Livsforsikrings agentur for Actieselskabet

»Almiinna Lifforsåkringsbolaget« i Stock­

holm, hvis Vedtægter ere af 1ste April 1887, og hvis Capisal udgjør 600,000 Kr., fordelt i Actier paa 600 Kr., lydende paa Navn. 1/6 af Capitalen er indbetalt, Resten kan paa Anfordring af Bestyrelsen opkræves i 2 Gange med et Mellemrum af 6 Maa- neder. Bekjendtgjørelser ske i de alminde­

l i g e B l a d e i S t o c k h o l m . M a x i m i l i a n Fransiskus Blaunfeldt er Selskabets Bestyrelse for Danmark og har Bet til at undertegne. Ferdinand Frederik Hansen har Procura.

Lindhard Hansen Carl, der som Del­

tager i Firmaet L. H. Carl var correspon- derende Rheder for Actieselskabet Damp­

skibsselskabet »Gorm«, er afgaaet ved Døden; Adolph Peter Antonius Carl er nu som Indehaver af førstnævnte Firma eneste corresponderende Rheder for Actieselskabet.

Lindhard Hansen Carl, der som Del­

tager i Firmaet L. H. Carl var correspon­

derende Rheder for Actieselskabet Damp­

skibsselskabet »Skjold«, er afgaaet ved Døden; Adolph Peter Antonius Carl er nu som Indehaver af førstnævnte Firma eneste corresponderende Rheder for Actieselskabet.

Lindhard Hansen Carl, der som Del­

tager i Firmaet L. H. Carl var Directeur for Actieselskabet Dampskibsselskabet

»Carl», er afgaaet ved Døden; Adolph Peter Antonius Carl er nu som Indehaver af førstnævnte Firma Ene-Directeur for Actie­

selskabet.

Gustav Fieron er udtraadt af Firmaet Skandinavisk Filfabrik ved Fieron, der

fortsættes af den hidtidige Deltager Carl Emil Christian Fieron.

Firmaet Liebmaun & Co. er hævet og den Hulda Liebmann af Firmaet meddelte Procura tilbagekaldt.

Firmaet C. Erichsen & Co. driver Han­

del; Carl Frederik Erichsen og Oskar Johan Sabinsky ere de ansvarlige Del­

tagere.

Johann Christian Hermann Petersen er indtraadt i Firmaet Carl Hansen som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Firmaet Carl Hansen & Gissemann driver Handel; Carl Hans Nicolai Hansen og Ole Johan Julius Gissemann ere de an­

svarlige Deltagere.

Michael Kjær driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C. F. Pe­

tersens Efterfølger.

Jacob Frederik Simon Kalckar er indtraadt i Firmaet M. N. Kalckar som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager, hvorved den ham af Firmaet med­

delte Procura er boitfalden.

Kjøbenhavns Magistrat, den 13de Octbr. 1893,

Carl Heinrich Otto Ulrichsen er ud­

traadt af Firmaet A. W. Knudsens Efter­

følger.

Emma Kalckar er udtraadt af Firmaet M. N. Kalckar.

Axel Thorvald Larsen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Axel Larsen. Emil Thorvald Joseph Valdemar Larsen har Procura.

Den af Anton Peter Petersen anmeldte Agentur for Liffiirsakrings - Actiebolaget Victoria i Stockholm er tilbagekaldt.

Carl Christian Hendrik østerby An­

dersen di iver Vexellererforretning som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Carl H. Andersen. Bernhard Guttmann har Procura.

Martin Julius Levin, som var Inde­

haver af Firmaet Adolph Levins Efter­

følgere, er afgaaet ved Døden. Forret­

(3)

ningen fortsættes under samme Firma af Hulda Levin, født Lundstrøm. Firmaet har meddelt William Levin Procura.

Fanny Johanne Conradine Speclit dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Holckenlius Magasin, F. Speclit.

Ernst Vilhelm Carl Speclit har Procura.

Carl Hans Nicolai Hansen er udtraadt af Firmaet Carl Hansen, der fortsættes af den hidtidige Deltager Johann Christian Hermann Petersen.

Eduard Frederik Philipsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Svampe Import-Forretningen Excel- si or ved Ed. F. Philipsen.

Gustav Simon Bendix er indtraadt i Firmaet A. H. Bendix som ansvarlig og til Underskrift oerettiget Deltager, hvorved den ham af Firmaet meddelte Fuldmagt er bortfalden.

Frederik Christian Gamst, der var Deltager i Firmaet F. C. Gamst & Søn, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Del­

tager Christian Frederik Gamst.

Firmaet Wilkens & Sigersted driver Handel; Heinrich Gerhard Wilkens og Carl William Sigersted ere de ansvarlige Deltagere.

Jens Peter Martin Jensen, boende paa Frederiksberg, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Bolte- og Møttrik-Fabrik ved Martin Jen­

sen.

Alexander Valdemar Albert Nielsen er udtraadt af Firmaet Nielsen & Jensen.

Otto Ottossen v. Påhlman driver Livs- og Livrenteforsikringsagentur for Liftor- sakrings-Aktiebolaget, Victoria i Stock­

holm, hvis Vedtægter ere af 22de September 1882. Capitalen udgjør 2,000,000 Kroner, fordelte paa 1,000 Actier, lydende paa Navn; 25 pCt. er indbetalt, Resten kan efter Generalforsamlingsbeslutning indkaldes med 3 Maaneders Varsel. Bekjendtgjørelser ske i de almindelige svenske Tidender.

Otto Ottosson v. Påhlman er Fir­

maets Bestyrelse for Danmark og har Ret til at undertegne.

Den af Søren Theodor Alstrup for Aktieselskabet »Hanseatiseher Lloyd« i Hamburg anmeldte Agentur omfatter nu tillige Uheldsforsikring.

Firmaet P. Madsen & Co. er hævet.

Nicolai Heinrich Thomsen driver Fa- briksvirksomhed som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet P. Madsen & Co.s Efter­

følger.

Carl Johan Oscar Adamsen er ind­

traadt i Firmaet Chr. Stausllølin som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager, hvorved den ham af Firmaet med­

delte Procura er bortfalden.

Johan Heinrich Madsen er indtraadt i Firmaet Peter Sørensen & Co., som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Under Firma Dansk Textil-Lagers Vesterbro-Afdeling ved Jes Kønig & Co.

drives Handel af et Commanditselskab, i hvilket Jes Peter Julius Kønig er eneste ansvarlig Deltager.

Kjøbenhavns Magistrat, den 30te Oetbr. 1893.

Kjøbenhavns Amt.

Frederiksberg Birk.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. er anmeldt, at Thøger Grønborg Jungersen og Eilert Segelcke drive Handel paa Frederiksberg under Firma »De danske Andelsslagteriers Lager, limited«. An­

melderne hæfte kun med den i Forretningen indskudte Sum 5,000 Ki\ og ere hver for sig berettigede til at tegne Firmaet.

Frederiksberg Birk, den 16de Octbr. 1893.

G. Ingerslev.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. er anmeldt, at Firmaet »De danske Andelsslagteriers Lager ved T. G. Junger­

sen og E. Segelcke« er ophævet.

Frederiksberg Birk, den 16de Octbr. 1893.

C. Ingerslev.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. v. er anmeldt her paa Birkecontoiret,

(4)

at Aetiesel skabet »J>e danske Korkvare- fabriker« agter at drive Fabriksvirksomhed paa Frederiksberg. Bestyrelsen bestaar af Grosserer Chr. S. Krøldrup og Bygmester L. J. Wilhelmsen af Frederiksberg samt G. Zetterberg af Kjøbenhavn. Sidstnævnte er alene berettiget til at tegne Firmaet, tillige som Procurist. Vedtægterne ere af 13de September 1893, Actiecapitalen er 80,000 Kr., fordelt paa 400 Actier a 200 Ivr., der skulle være fuldt indbetalte den 1ste Decbr. d. A. Actierne lyde paa Ihændehaveren, men kunne paa Forlangende noteres paa Navn. Bekjendtgj øreise til Medlemmerne skal ske i Berlingske Ti­

dende.

Frederiksberg Birk, den 10de Octbr. 1893.

C. Ingerslev.

Roeskilde.

Under Dags Dato er det for mig an­

meldt, at Morten Andersen Gralberg og Peter .Julius Hansen, Begge af Roskilde drive Handel i Roskilde under Firma:

Galberg & Hansen.

Iloskilde Byfogedcontoir, den 23de Octbr. 1893.

Aagaard.

Kjøge.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Firmaer m. m. bekjendtgjøres herved, at jeg G. D. har modtaget Anmeldelse om, at Georg* Heger af Kjøge vil drive Handel i Kjøge under Firma »Eneudsalg fra Messen ved Georg Heger«, samt at han er eneste ansvarlig Deltager og alene er be­

rettiget til at tegne Firmaet.

By- og Birkecontoiret i Kjøge, den 21de Octbr.

1893.

A. Bræstrup.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Overensstemmende med Loven af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre in. v. be­

kjendtgjøres herved, at jeg under Dags Dato har modtaget Anmeldelse om, at Firmaet

»Ordrup Messe ved H. Nielsen« i Ordrup By og Sogn er hævet.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 7de Octbr.

1893.

V. Oldenburg.

Overensstemmende med Loven af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. be­

kjendtgjøres herved, at jeg under Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra Detail­

handler William Nicolai Peter Mouritzen af Ordrup By og Sogn om, at han under Firmaet »Ordrup Messe ved William Mou­

ritzen«, driver Handel sammesteds som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 7de Octbr.

1893.

V. Oldenburg.

Frederiksborg Amt.

Kronborg vestre Birk.

Ifølge modtagen Anmeldelse fra »Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk«

i Helsinge bekjendtgjøres herved, at der i bemeldte Sparekasses Vedtægter er sket Forandring saaledes, at nu to af Direc- tionens Medlemmer kunne tage Bestem­

melser i alle Sparekassens Anliggender og med deres Underskrifter forpligte Spare­

kassen, at Bestyrelsesmedlemmerne, Pro­

prietair Jens Nielsen af Petershvile og Sognefoged N. Hansen af Slettelt ere af- gaaede ved Døden, at Sognefoged Hans Madsen af Holt er udtraadt af Bestyrelsen, og at Proprietair M. F. J. Grønbech af Pibe Mølle og Gaardeier Lars Ole Nielsen af Nellerød ere indtraadte som Medlemmer af Bestyrelsen.

Den under 9de Juni d. A. udstedte og i »Berlingske Tidende« Nr. 132 for den 10de s. M. bekjendtgjorte Anmeldelse er samtidig annulleret.

Ivronberg vestre Birk, den 18de Octbr. 1893.

Hammerich.

Holbæk Amt.

Dragsholm Birk.

I Bestyrelsen for Vig-Asmindrup Sog­

nes Spare- og Laanekasse er indtraadt Gaardeier Niels Jensen, Vig, og Husmand Jens Peter Madsen, Jyderup, i Stedet for

(5)

Gaardeier Hans Nielsen af Jyderup og Parcellist Andr. Andresen af Lille Ege­

bjerg.

Dragsholm Birks Contoir, den 14de Octbr. 1893.

Jacobsen.

Samsø Birk.

Det bekjendtgjøres lierved, at ifølge derom sket Anmeldelse er Gaardeier Tho- mas Kornmaaier af Nordby indtraadt i Bestyrelsen for Samso Spare- og* Laane- kasse i Stedet for afdøde Gaardeier M. M.

Visser, ibidem.

Samsø Birks Contoir, den Ode Octbr. 1893.

Rothe.

Det bekjendtgjøres lierved, at Bestyrel­

sen for »Actieselskahet Todhøisminde«, der driver Møllenæring i Besser, for Tiden bestaar af Sadelmager M. J. Rasmussen og Capitajn A. A. Fabricius, begge af Besser, samt Bmd. Jørgen Olsen af Sildeballe, med Førstnævnte som Formand.

Samsø Birks Contoir, den 10de Octbr. 1893.

Rothe.

Sorø Amt.

Sorø.

I Overensstemmelse med Lov om Han­

delsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 be­

kjendtgjøres lierved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at Hans Christian Hviid i Sorø Købstad som eneste Indehaver fort­

sætter den af hans Fader, afdøde Kjøbmand Søren Christian Nielsen Hviid ibid. drevne Handel, ifølge samtlige Arvingers Samtykke, som tidligere under Firmanavn »N. C. Hviid«.

Sorø Borgmestercontoir, den 6te Octbr. 1893.

F. Kattrup.

Skjelskør.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget Anmel­

delse om, at Kjøbmand i Skjelskør Hans Carl Hansen, som under Firma: »Skjelskør Contant Manufacturforretning ved Carl

Hansen« har drevet Handel i Skjelskør, hans Bo under 19de ds. er taget under Konkursbehandling af Skjelskør Kjøbstads Skifteret.

Borgmestercontoiret i Skjelskør, den 24de Octbr.

1893.

H. Fabricius.

Slagelse.

Overensstemmende med Lov 0111 Han­

delsregistre m. 111. af 1ste Marts 1889 be­

kjendtgjøres herved, at det for mig er an­

meldt, at Hans Peter Philipsen af Slagelse under Firmaet »H. P. Philipsen, Casino, Slagelse« driver en Maskinforretning og technisk Materialhandel i Slagelse; H. P.

Philipsen er Forretningens eneste Inde­

haver, hvorhos A. E. G. Theill har Procura.

Slagelse Byfogedcontoir, den 3die Octbr. 1893.

C. Bang.

Antvorskov Birk.

Fra Bestyrelsen for Sparekassen for Skjørpinge og Faardrnp Sogne er Dags Dato modtaget Anmeldelse 0111, at Gnid.

Niels Larsen af Halkevad er udtraadt af og Gnid. Peter Hansen af Skjørpinge er indtraadt i Bestyrelsen for nævnte Spare­

kasse.

Antvorskov Birk, Slagelse, den 21de Octbr.

1893.

Bech.

Præstø Amt.

Næstved.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse 0111, at Frøken Augusta Charlotte Løve af Odense udøver Fabriksdrift med Forretningscontoir i Næstved under Firma­

navnet »Næstved Sukkervarefabrik ved Løve«.

Ferdinand Christian Love af Næstved har Procura.

Næstved Byfogedcontoir, den 21de Octbr. 1893.

C. Salicath.

(6)

Storehedinge.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekjendtgjøres herved, at det D. D. for mig er anmeldt, at der er meddelt Louis Christian Hansen og Anton Georg Petersen Procura til i Forening at tegne Firmaet »Clir. Richter«, som driver Kjøbmandshandel i Storehedinge.

Storehedinge Byfogedcontoir, den 24de Octbr 1893.

Fr. Klauman.

Bornholm.

Rønne.

At jeg Dags Dato har modtaget An­

meldelse om, at Firmaet »Dansk Textil Lager, Til. Andresen« er hævet, og at De­

tailhandler Carl Erik Olsen som eneste ansvarlig Indehaver driver Handel i Rønne Kjøbstad under Firma: »Dansk Textil Lager, Karl Olsen«, bekjendtgjøres herved.

Rønne Byfogedcontoir, den 24de Octbr. 1893.

Olivarius.

Kasserer C. A. Jensen og Cand. pharm.

P. (le Neergaard Collectivprocura, saa- ledes, at to af Dhrr.s Underskrifter i For­

ening forbinde Firmaet.

Magistraten i Odense, den 27de Octbr. 1893.

S. J. Warberg, const.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at »Odense Margarine­

fabrik, Actieselskab« under dette Firma­

navn driver Fabrikation i Odense. Ved­

tægterne ere af 8de Oetober 1893. Besty­

relsen bestaar af Grosserer Anton Nicolaj Nielsen, Kjøbmand Niels Christian Anton Christiansen og Kjøbmand Niels Hansen, Alle af Odense. Bestyrelsen har Signatur.

Grosserer Anton Nielsen, Kjøbmand A.

C h r i s t i a n s e n , K j ø b m a n d N . H a n s e n og Forretningsfører Clir. Høegh have Col- lectiv-Procura, saaledes, at Underskrift af de 2 af disse Herrer forbinder Firmaet.

Actiecapitalen er 60,000 Kr., fordelt paa Actier å 1,000 Kr., lydende paa Navn.

Den er fuldt indbetalt, og Bestyrelsen er bemyndiget til at forøge den til 100,000 Kr. Bekjendtgjørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Magistraten i Odense, den 12te Octbr. 1893.

6r. Koch.

Odense Amt.

Odense.

Under D. D. har jeg modtaget Anmel­

delse om, at der i Firmaet C. T. & P. Jen­

sen fra 1ste Januar 1894 foregaar den Forandring, at Niels Christian Jensen ud­

træder af, og Carl Jensen indtræder i Fir­

maet som ansvarlig og til Underskrift be­

rettiget Deltager. Fra samme Tid tilbage­

kaldes den Sidstnævnte givne Procura.

Hvilket herved bekjendtgjøres i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889.

Magistraten i OdeDse, den 7de Octbr. 1893.

Gr. Kocli.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg har modtaget Anmeldelse om, at den Cand. pharm. Carl Kjerullf for Firmaet Gustav Lotze med­

delte Procura er ophævet, og at der istedet- for er meddelt Cand. pharm. Vilhelm Lind,

Bogense.

Overensstemmende med Lov om Han­

delsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 be­

kjendtgjøres herved som Supplement til Bekjendtgjørelse af 9de Juni d. A., at Hans Peter Valdemar Fick, boende i Kjøben- havn, har anmeldt, at det af ham her i Byen drevne Haandværk under Firma

»Dansk Textil Lager« nu drives under Firma »Dansk Textil Lager. Peter Fick«.

Bogense Borgmestercontoir, den 27de Octbr.

1893.

J. Jiirgens.

Svendborg Amt.

Svendborg.

Det er idag for mig anmeldt, at Val­

demar Rasmussen driver Handel i Svend-

(7)

borg under Firma »Dansk Industriudsalg ved Valdemar Rasmussen«, som eneste Indehaver af dette Firma,

Borgmcstercontoiret i Svendborg, den 7de Octbr.

1893.

Christensen, const.

Lolland og Falster.

Nykjøbing paa Falster.

I Forbindelse med Bekjendtgjøreise af 23de Mai d. A. om, at der er oprettet et Actieselskab under Navn af Lollands-Fal­

sters Venstreblade, bekjendtgj øres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse om, at Firmanavnet er rettet til »Actie- selskabet Lollands-Falsters Venstreblade«.

Nykjøbing p. F. Borgmestercontoir, den 5te Octbr. 1893.

Holch.

Aalborg Amt.

Aars og Slet Herreder samt Løgstør Birk.

Under Dags Dato har jeg fra Farstrup Sogns Sparekasse modtaget Anmeldelse om, at der i Bestyrelsen er foregaaet For­

andring, idet denne nu bestaaraf: 1) Lærer Jacob Hansen Sandvad i Farstrup, For­

mand, 2) Gaardeier Niels Nielsen (Sønder) i Kjølby, 3) Niels Pedersen Sahl i Far­

strup, 4) Niels Peter Skytte i Staun, 5) Christen Jensen Valsted i Kjølby, samt at nu Formanden i Forbindelse med et Bestyrelsesmedlem har Ret til at tegne Firmaet; hvilket herved bekjendtgjøres.

Herreds- og Birkecontoiret i Løgstør, den 16de Octbr. 1893.

O. Neumann.

At den af Hans Valdemar Schwartz under Firmanavnet Vett & Wessels Udsalg, II. V. Schwartz i Løgstør, drevne Handels­

forretning i Løgstør ifølge modtagen An­

meldelse er hævet, bekjendtgjøres herved.

Birkecontoiret i Løgstør, den 16de Octbr. 1893(

O. Neumann.

Kjær Herred.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekjendtgjøres det herved, at Aaby-Bursted Pastorats Spare- og Laanekasse for mig har anmeldt, at Gaardeier Thomas Jensen af Torngaard i Aaby er indtraadt som Medlem af Besty­

relsen i Stedet for Gaardeier Niels Jensen Nørgaard af Aaby.

Kjær Herred, den 10de Octbr. 1893.

C. A. Ramsing.

I Heuhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. m. bekjendtgjøres det herved, at Bestyrelsen for Hals Sogns Spare- og Laanekasse for mig liar anmeldt, at Gaardeier Ferdinand Als af Hals er indtraadt som Medlem af Bestyrelsen iste- detfor fhv. Gaardeier Til. Spliid af Skovs­

gaard.

Kjær Herred, den 20de Octbr. 1893.

C. A. Ramsing.

Hjørring Amt.

Øster Han Herred.

I Henhold til Firmaloven af 1ste Marts 1889 har »Langgaard & Olesen« at Agger­

sund den 30te f. M. hertil anmeldt, at om­

meldte Firmanavn bortfalder, idet den eneste og ansvarlige Deltager Mads Chr. Olesen fremtidig vil benytte sit eget Navn.

Han Herredernes Contoir, den 2den Octbr. 1893.

M. Kjeldsen.

Viborg Amt.

Viborg.

Firmaet »Sørensen & Møller« i Viborg har hertil anmeldt, at Kjøbmand Christian Møller er død, og at hans Enke Karen Moller, f. Jensen, boende i Viborg, er indtraadt i hans Sted som ansvarlig Del­

(8)

tager i Forretningen. Firmaet tegnes af Jacob Sørensen alene.

Viborg Kjøbstads Magistrat, den 18de Octbr.

1893.

Bruhn.

Middelsom og Sønderlyng Herreder.

Efter Anmeldelse af Bestyrelsen for Yorning og Omegns Spare- og Laane- kasse ere Gaardeierne Chr. Espersen, Yor­

ning, og Jens Peter Sørensen, Hvidding, udtraadte af Bestyrelsen og i disses Sted valgte Gaardeierne Henrik Christensen Lade, Hvidding, og Mikkel Jensen Flarup, Vorning.

Middelsom-Sønderlyng Herreder, Viboig, den 30te Septbr. 1893.

C. Faber.

Hindborg, Nørre, Harre og Rødding Herreder.

Det bekjendtgjøres herved, at jeg D.

D. liarmodtaget saalydende Firmaanmeldelse:

Kjøbmand Valdemar S. Henrichsen, Sognefoged Jens Christensen, Gaardeier L. A. Frøstrup, Gaardeier Chr. Christensen Sohn, Gaardeier Thomas Mikkelsen og Gaardeier Thøger Christensen, Alle af Fuur Sogn, anmelde, at de nu danne Bestyrelsen for Fuur Øes Spare- og Laanekasse, samt a t b e m e l d t e K j ø b m a n d V a l d e m a r S . Henrichsen er Formand og Kasserer i Stedet for afdøde forhenværende Kjøbmand N. E. Henrichsen.

13y- og Herredscontoiret i Skive, den 2den 0:tbr.

1893.

Just Thiele.

Aarhus Amt.

Aarhus.

D. D. er anmeldt, at Daniel Peter Møller Hang af Aarhus driver Handel sammesteds under Firma »Daniel Bangs

Boghandel«.

A arhus Magistrat, den 30te Septbr. 1893.

I). D. er anmeldt, at Willes Christian Nielsen Juel af Aarhus er optaget som Deltager i Firmaet »Daniel Bangs Bog­

handel«. Indehaverne Daniel Peter Møller Bang og Willes Christian Nielsen Juel tegne i Forening Firmaet.

Aarhus Magistrat, den 30te Septbr. 1893.

G. 1). er anmeldt, at Daniel Peter Møller Bang er udtraadt som Deltager af Firmaet »Daniel Bangs Boghandel«.

Aarhus Magistrat, den 3die Octbr. 1893.

D. D. er anmeldt, at Enken Mette K i r s t i n e J e n s e n , f . P e d e r s d a t t e r , a f Galten Mark, der under eget Navn driver Handel i Aarhus, har meddelt Niels Tho­

mas Jensen Procura,

Aarhus Magistrat, den 19de Octbr. 1893.

Horsens.

Overensstemmende med Firmaloven af 1ste Marts 1889 er anmeldt, at Fabrikant Christian Iversen Aggerbeck er udtraadt af Firmaet »C. J. iVggerbeck« i Horsens, og at dette under samme Navn fortsættes af Medinteressenten, Fabrikant Iver Madsen Aggerbeck i Horsens som eneste og an­

svarlig Indehaver.

Horsens Borgmestercontoir, den 27de Octbr. 1893.

Lendrop.

I Henhold til Firmaloven af 1ste Marts 1889 er anmeldt: Den af Christian Mouritz Rasmussen i Horsens under Firma »Th.

Wolfs Efterfølger« drevne Handelsforret­

ning er overdraget til Kjøbmand Alex- Frederiksen, som fortsætter den under samme Firma som eneste og ansvarlig Indehaver.

Horsens Borgmestercontoir, den 10de Octbr.

1893.

Lendrop.

Hads Herred.

For mig er idag anmeldt, at Forpagter Jens Peter Sejersen, Handlev, Gaardeier Christen Christensen, ibd., Snedker Morten Pedersen, Halling, og Gaardfæster Hans Christensen, Fenster, ere udtraadte af, og at Gaardeierne Anders Johan Rasmussen, Smederup, og Morten Pedersen, Randlev, Tømrer Anders Mortensen, ibd., og Lærer

(9)

Mads Laursen, Bjerager, ere indtraadte i Bestyrelsen for Actieselskal>et Bryggeriet

»Boulstrup«, der er anmeldt den 27de Mai 1892. Formanden er Gaardeier Anders Mikkelsen, Halling.

Ilails Herreds Politikammer, den 2Gde Octbr.

1893.

Nanke.

For mig er idag anmeldt, at Bager Peder Pedersen, Oldrup, er udtraadt af, og at Smed Mads Pedersen, ibd., er indtraadt i Bestyrelsen for »Hundslund Sogi!S Spare- og Laanekasse«, der er anmeldt den 23de Septbr. 1889. Formand er Gaardeier An­

ders Chr. Jørgensen, Trustrup.

Hads Herreds Politikammer, Odder, den 4de Octbr. 1893.

, Tolderlund, const.

Tyrsting og Vrads Herreder.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1ste Marts 1889 § 21 bekjendt- gjøres det herved, at jeg idag fra Besty­

relsen for »Spare- og Laanekassen for Ring og Føvling Sogne« har modtaget Anmeldelse om, at ved den Dags Dato af­

holdte Generalforsamling er til Bestyrelse valgt Gdr. Rasmus Jensen, Bræstrup, For­

mand, Kjøbmand og Farver Ferd. v. Essen, Bogholder og Kasserer, Gdr. Anders Peter Christensen, Ring, Gdr. Henning Mikkel­

sen, Haarup, og Gdr. Jens Christian Pe­

dersen, Føvling, samt at Vedtægterne ere ændrede saaledes, at af Bestyrelsen frem­

tidig et Medlem skal være Formand og et andet Bogholder og Kasserer, og at tvende af Bestyrelsens Medlemmer ved deres Un­

derskrifter i Forening tegne Firmaet. For­

andringerne træde strax i Kraft.

Tyrsting-Vrads Herreder, den 26de Octbr. 1893.

P. Bøviny.

Frijsenborg-Faurskov Birk.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget Anmel­

delse fra Aetieselskabet »Foldby Sogns Forbrugsforening« om, at ved General­

forsamlingen den 15de October d. A. ere Husmændene Mikkel Rasmussen og Jens Mikkelsen, begge af Tinning, samt Anders Danielsen og Jens Christian Madsen, begge af Foldby, udtraadte af Bestyrelsen, og ere Gaardeier Søren Pedersen og Husmand

Abraham Thomsen af Tinning samt Hus­

mændene Peder Christiansen og Jens Peter Olsen, begge af Foldby, indtraadte i deres Sted.

Frijsenborg-Faurskov Birks Contoir, Hammel, den 19de Octbr. 1893.

L. Olrik.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 om Handelsregistre m. v. bekjendtgjøres herved, at jeg D. D. har modtaget Anmel­

delse fra »Foldby Sogns Spare- og Laane­

kasse« om, at ved Generalforsamlingen den 1ste October d. A. er Husmand Rasmus Rasmussen Topholm, Tinning Mark, ud­

traadt af Bestyrelsen og Husmand Niels Nielsen Vad af Tinning indtraadt i hans Sted.

Frijsenborg-Faurskov Birks Contoir, Hammel, den 19de Octbr. 1893.

L. Olrik.

Randers Amt.

Randers.

Detaillist og Photograph Morten Peter Larsen i Randers har under Dags Dato berigtiget sin til Handelsregistret den 7de Juli d. A. gjorte Anmeldelse derhen, at han driver photographisk Forretning i Ran­

dørs under Firma: »Torvegades photogra- phiske Atelier ved Larsen«, at Forretnin­

gens Beskaffenhed er Haandværk, og at han er Forretningens Indehaver.

Randers Magistrat, den 2den Octbr. 1893.

Stemann.

Gjerlev og Onsild Herreder.

Det bekjendtgjøres herved i Henhold til Lov al 1ste Marts 1889, at jeg har mod­

taget Anmeldelse om, at der i Bestyrelsen for Øster Tørslev Spare- og Laanekasse er foregaaet følgende Forandring: Gaardeier Ole Jensen Juul, 0. Tørslev, Gaardeier Niels Peter Nielsen, 0. Tørslev Mark, og Gaardeier Frederik Jensen, Tørring, ere udtraadte, medens i deres Sted ere ind­

traadte i Bestyrelsen: Gaardeier Jens Hjar­

sen Rasmussen (Toft), 0. Tørslev, Gaard­

eier Jens Kristian Kristensen, 0. Tørslev

(10)

Mark, og Gaardbestyrer Jens Nielsen Krag, Tørring Mark.

By- og Herredsfogedcontoiret i Mariager, den 5te Octbr. 1893.

J. Larsen,

Mols og endel af Sønder Herred.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 bekjendtgjøres herved, at jeg Dags Dato har modtaget Anmeldelse fra Bestyrelsen for Kolind Ebdrup Skarresø Sognes Spare- og Laanekasse om, at Gaardeier Mads Ras- llinssen af Tjerrild er udtraadt af Bestyrel­

sen, og at Gaardeier Christian Andersen af Mesballe i hans Sted er indtraadt i samme.

Ilerredscontoiret i Æbeltoft, den 10de Octbr.

1893.

Meyn.

Rougsø, Sønderhald og Øster­

lisbjerg Herreder.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889

§ 16 har Kjøbmand Steen Hasselbalch an­

meldt, at han, der under 1ste ds. har løst Næringsbevis som Detaillist i Hornslet Commune, under Firmaet »Dampvæveriernes Udsalg ved Hasselbalch« agter at drive Handel med Manufacturvarer ved Hornslet Station. Anmelderen er eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.

Rongsø m fl. Herreders Contoir, Randers, den 12te Octbr 1893.

Honnens.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 har Bestyrelsen for Hornslet og Omegns Spare- og Laanekasse anmeldt, at ved Generalforsamling af Repræsentanterne den 25de September 1893 bleve Lensbaron H.

C. 0. Rosenkrantz af Rosenholm, Gaard- eierne Jørgen Glavind Jørgensen af Ten- drup og P. Mikkelsen af Svinbo samt Uhrmager Andersen af Hornslet indvalgte i bemeldte Bestyrelse, førstnævnte tillige som Formand, i Stedet for Hofjægermester P. C. Rosenkrantz af Balskov og Gaard- eierne Anton Nielsen af Tendrup, Rasmus Peter Sørensen af Aastrup og Mads Lau­

ritz Nielsen af Balskov, der udtraadte efter Tour.

Rougsø m. fl. Herreders Contoir, den 5te Octbr. 1893.

Honnens.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 har Bestyrelsen for Hvilsager-Lihme Sog­

nes Spare- og Laanekasse anmeldt, at ved Generalforsamling den 10de Mai 1893 ind­

valgtes i bemeldte Best3Telse Gaardeier Jens Pedersen af Lemmer i Stedet for Gaardeier Peder Jensen Johnsen af Bend- strup, der er afgaaet ved Døden.

Rougsø m. fl. Herreders Contoir, den 16de Octbr. 1893.

Honnens.

I Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 har Bestyrelsen for Rodskov-Eskerod For­

brugsforening anmeldt, at ved excraordinair Generalforsamling den 17de September 1893 blev Gaardeier Søren Jensen af Rodskov indvalgt i nævnte Bestyrelse istedetfor den hidtidige Formand, Gaardeier L. Rasmussen af Louisenlund, der udsattes af Bestyrel­

sen. Som Formand valgtes i et Bestyrel­

sesmøde det hidtidige Bestyrelsesmedlem, Gaardeier Konrad Pedersen af Rodskov.

Rougsø m. fl. Herreders Contoir, den 5te Octbr.

1893.

Honnens.

Ribe Amt.

Varde.

Bestyrelsen for Actieselskabet »Actiesel- skabet Arbeidernes Fællesbageri i Varde«

har Dags Dato for nedentegnede Contoir anmeldt, at Arbeidsmand Christen Chri­

stensen og Snedker Poul Andersen, Begge af Varde, ere udtraadte, og at Slagteri- arbeider Christen Christensen og Tobaks- arbeider Hans Christian Hansen, Begge af Varde, ere indtraadte som Medlemmer af Actieselskabets Bestyrelse fra den 20de dennes at regne.

Varde Byfogedcontoir, den 25de Octbr. 1893.

Borberg.

Harald Theodor Frederik Erik Niel­

sen og Jens Frederik v. Lasson, Begge af Varde, har Dags Dato anmeldt for neden­

tegnede Contoir, at de under Firma »J. W.

Palludans Efterfølgere«, drive Kjøbmands- handel med Hjemsted i Varde. — Anmel­

derne ere Firmaets eneste ansvarlige Inde­

havere, og een Deltager kan tegne Firmaet.

Varde Byfogedcontoir, den 27de Octbr. 1893.

Borberg.

(11)

Theodor Erik Schmidt af Varde har Dags Dato anmeldt for nedentegnede Con- toir, at han under Firma »Theodor Schmidt«

driver Detailhandel i Aarre By og Sogn, at han er Firmaets eneste ansvarlige Inde­

haver, og at Niels Thomsen Jerne har Procura.

Varde Byfogedcontoir, den 27de Octbr. 1893.

Borberg.

Øster og Vester Herreder.

Dags Dato har jeg modtaget saaly- dende Anmeldelse: Kjøbmand Thomas Chri­

stian Jensen af Lindbjerg Mølle i Ølgod Sogn og Detaillist Hans Peder Sindberg af Ølgod By anmelde herved, at de under Firmaet »Ølgod Tømmerhandel limiteret«

agte at drive Tømmerhandel, derunder indbefattet Handel med Cement, Kalk, Tag­

pap, Taglak, Tjære, Skifer, Tagsten, glas- serede Rør samt Støbegods, med Hjemsted i Ølgod By og Sogn. Firmaets Indehavere bestaa kun af ovennævnte tvende Anmel­

dere. Til Tegning af Firmaet udfordres Underskrift af begge nævnte Anmeldere i Forening. Firmacapitalen andrager ifølge Interessentskabscontract af 12te Septbr.

1893 med Paategning af 14de Septbr. s. A.

10,000 Kr., skriver Ti Tusinde Kroner, af hvilke Anmelderen T h. C. Jensen har indskudt 7,500 Kr. og Anmelderen H. P.

Sindberg 2,500 Kr., hvilken Capital er fuldt indbetalt. For Firmaets Forpligtelser hæfte Indehaverne kun med den indskudte Capital uden noget personligt Ansvar for nogen af dem.

Hvilket herved bekjendtgjøres.

Øster og Vester Herreders Contoir i Varde, den 14de Septbr. 1898.

Kcdko.

Skads Herred.

Bestyrelsen for Firmaet »Tjæreborg Sogns Forbrugsforening« har anmeldt, at kun Formanden er berettiget til at tegne Firmaet ifølge Vedtagelse af 21de f. M.

Firmaet Esbjerg Kul Import Compagni ved Carl Emil Møller har endvidere givet Jens Nielsen af Esbjerg Procura,

Skads Herreds Contoir, Esbjerg, den 6te Octbr.

1893.

Jespersen.

Gjørding og Malt Herreder.

Idag har jeg modtaget Anmeldelse om, at Actieselskabet »Lindknud og Omegns Brugsforening« i Henhold til Vedtægt af 8de August 1893 driver Handel med Hjem­

sted i Lindknud under Brørup-Lindknud Commune. Actiecapitalen er 1,850 Kr., fordelt i 74 paa Navn lydende Actier å 25 Kr., der kan kræves indbetalte paa An­

fordring. Der skal ikke ske Bekjendtgjø- relse til Medlemmerne i offentlige Tidemier.

Bestyrelsen er: Lærer Andreas Pedersen Lustrup, Lindknud, Formand, Gaardmæn- dene Graves Nielsen, Debel, Jørgen Chri­

stensen, Oxlund, Jørgen Mortensen, Vit­

trup, Husmand Klaus Jensen, Oxlund, Gaardmand Christian Poulsen, Skoutrup- gaard og Gaardmand Knud Hansen Møller, Gildbjerggaard. Den samlede Bestyrelse tegner Firmaet.

Gjørding-Malt Herreder, Holsted, den 2den Octbr.

1893.

F. Friis.

Ringkjøbiiig Amt.

Hjerm og Ginding Herreder.

Fra Bestyrelsen for <Spare- og Laane- kassen for Sahl Sogn« har jeg modtaget Anmeldelse om, at Lærer Majgaard er af­

gaaet ved Døden og Gaardeier Knud Laur­

sen indtraadt i Bestyrelsen i hans Sted.

By- og Herredsfogedcontoiret i Holstebro, den 20de Octbr. 1893.

Hånschell.

Skodborg og Vandfuld Herreder.

Bestyrelsen for »Harboøre Sogns Spare­

kasse« har D. D. anmeldt for mig, at Gaardeier Lars Sand Pedersen af Kirke­

gaard i Harboøre er indtraadt i Bestyrelsen for nævnte Sparekasse i Stedet for Gaard­

eier C. Sørensen Larsen, der er afgaaet ved Døden.

Herredscontoiret i Lemvig, den 3die Octbr. 1893.

Lund.

(12)

Veile Amt.

Veile.

For mig er anmeldt, at Detaillist Wil­

helm Flacli, boende i Yeile, driver Handel under Firma »Dansk Textil Lager Veile Afdeling* ved Wilhelm Flaeh« som eneste ansvarlig Indehaver med Forretningscontoir i Yeile.

Veile Borgmestercontoir, den 29de Septbr. 1893.

Ørsted.

For mig er anmeldt, at Frederik Carl Madsen, boende i Yeile, driver Haandværk under Firma »Yeile Stoleforretning en gros ved F. C. Madsen« som eneste an­

svarlig Indehaver. Forretningscontoiret er i Veile.

Veile Borgmestercontoir, den 29de Septbr. 1893.

Ørsted.

Kolding.

Det bekjendtgjøres herved, at Medlem af Bestyrelsen for Actieselskabet »Kolding Laane- og Diseontokasse« Ole Christian Hirth er afgaaet ved Døden, og at Kjøb- mand Jes Jeppe Christensen af Firmaet J. J. Christensen & Co. er valgt til Med­

lem af ovennævnte Bestyrelse.

Kolding Borgmestercontoir, den 29de Septbr.

1893.

Schjørring.

Det bekjendtgjøres herved, at Carl Hendrik Melier og Andreas Carl Sørensen, begge her af Byen, i Henhold til Lov af 1ste Marts 1889 have anmeldt, at de under Firma -»Moller & Sørensen« drive Haand­

værk her i Byen, og at de begge ere an­

svarlige og til Underskrift berettigede Del­

tagere.

Kolding Borgmestercontoir, den 4de Octbr. 1893.

Schjørring.

Nr. 10 for 1893, V h Ark, færdigt fra Trykkeriet den Ilte November.

Udgiver: Assistent i Justitsministeriet M. P. Friis, St. Kongensgade 60. K.

Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel, Kjøbmagergade 16. K.

Kjobenbavn 1893. — Trykt hos J. E. Schultz.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian

Hans Peter Nielsen af Holbæk Købstad driver Haandværk i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet.. »HOLBÆK AMTS HANDELSTRYKKERI ved

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

deren driver Handel under uforandret Eir- ma som eneste ansvarlig Indehaver. Eirmaet »NIELSEN &amp; ØROM« driver Haandværk i Gentofte Kommune. Niels Kristian Nielsen af

ter Firmaet SØRENSEN OG ANDERSEN som eneste ansvarlige Indehaver. Til herværende Handelsregister er an—n meldt, at Lokomotivfører Jens Frederik)?li Anton Jensen og