• Ingen resultater fundet

1936. Anifleldelser, lelenillprle i SlalslÉiide i Decemier Maaned. !| No. 12.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1936. Anifleldelser, lelenillprle i SlalslÉiide i Decemier Maaned. !| No. 12. "

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1936. Anifleldelser, lelenillprle i SlalslÉiide i Decemier Maaned. !| No. 12.

København.

Anmeldelserne angaar følgende

Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor An­

meldelserne findes.) Aasø, P., Isoleringsfor-

retning, 260.

»Aqnes*, B. Michaelsen, 262.

Amager Assuranceagen tur vj Wni. Borup 261.

Andelsselskabet Danske A nclelsslagteriers Tarmsalg, 261.

Andersen og Carlsen, 260.

Andersen, H. F., og J.

Nielsen, 259.

A nglo-Scandinavian Tra- ding Company ned E.

A. Fjelstrup, 260.

i>Anker's Ure<'. ved V.An­

ker Christensen, 258.

Atlas Film Company vJ Dam og Meyer, 261.

Benzon Trading Compa­

ny, 260.

Biscuitsfabrikken Twins ved Viktor B. Strand, 268.

Blomsterforretningen Co- rnna vj E. Christensen, 261.

Borgquist, O., & Co., 262.

Borka ved Borker Lar­

sen, 260.

Bredholf, Kai, 262.

Bruhn, Hermann, 261.

Clausens, H., Trælast­

handel, 263,

Dacall vj Daniel Calli­

sen, 260.

Dacall-Import vj Daniel Callisen, 260.

Dampvaskeriet Absalon og Soignering sforret- ningen Éxpres ved Carl Andersen, 259.

»Dansk Brillantine Fa­

briks, Gustav Hansen, 258.

Dansk Konserveslager ved Knud Poulsen, 262.

Dansk Spare-Selskab, 259.

Danske Provinsslagter­

mestres Hudeauktions- salg ved Søren Jensen og Holger Meyer, 260.

Danske Slagteriers Hude­

salg vj Chr. L. Chri­

stensen, 260.

Divan-Stel og Madras- fabriken *Nora<i- K.

Kjær, 261.

Dyhr, Kay, 261.

Dyhr, Sv., 261.

Eliasen, Oskar, 260.

»Engelsk Manufaktur Import 1. M.Nørby,261.

Eskildsen, J. K., 259.

Europa-Bøgerne ved Arne Sørensen, 262.

Fabriken Isoler (Skandi­

navisk Isolationsfa- brik) v! Erik Herman­

sen, 263.

Fabriken Isolér (Skandi­

navisk Isolationsfa- brik) ved O. H. Sven- né, 263.

Fang, Walter, 260.

fh. Aargaards Vaffelfa­

brik ved Vigqo jensen, 264.

Frederiksberg Papirfor­

syning ved V. O. Klein I og J. Molner, 258.

! Frederiksen, M., og C o., 262.

Fuchs, Carl, & Søn, 263.

Gløde, F., jun., 262.

Guhle, K., 259.

Hansen, Eyvind og Frithiof, 258.

Hansen, Hans, 262.

Hansen, Karl I., og Søn, 258.

Hansen, P., 259.

Harlø, P. & Søn, 263.

Henriksen & Co., 260.

Hofman-Bang & Bou- tard, 259.

Eovedoplag for Metzsch' Patent ved O. H. Sven- né, 263.

Installationsforretningen Centrum, S. Edelsteen, 262.

Internationalt Bureau, 259.

Jacobsen og Hansen, 262.

y.Iacolli. vi Erling Ber­

thelsen, 259.

Jensen, P. og Chr., 261.

Jessen, Carl, 259.

Johansen, Claudius, 261.

»Joska Keramiks Svend Nielsen, Karen Kar­

berg og Jonna LUtz- høft, 259.

Jørgensen, Knud, 260.

Kahn, E. 259.

Kahn, Josef, 259.

Kjær, Bernhard, 260.

Københavns Vaffelfabrik ved Vigqo Jensen, 258/

259.

Københavns Vaff'elfabrik vj Viggo Jensen, 262.

Klausen, Laur., 259.

Klenz, Carl H., 262.

Korkvarefabriken Dana (Th. Andersen), 262.

Korkvarefabrikken »Da- na* vi F. Svendsen, 262.

»Kunstporten ved U.

Binger og R. Nielsen, 263.

Lakjer & Rinkel, 258.

Langelands Korn-, Fo­

derstof & Gødnings- forretning ved Bendix Hansen, Filial i Oden­

se, 258.

Larsen & Christensen, Axel Lachmanns Eftf., 263.

Larsen, Frederik, 260.

Larsen, P. Dam, Knud Jørgensens Eftf., 260.

L a y b o u r n s , J u l , E f t f , 260.

Lippert, C.E , og Søn, 262.

^Lykkens Sko<^ ved Karl­

sen, 263.

(2)

f ManufaJdurhuset Hel- la<s- ved Hfhner har­

sen, 259.

Møller & Landschultz, 264.

Xilsson, Arvid, 262.

Nissen, E. V. A., & Co., 263.

Nørrebros Centraltrykke­

ri ved P. Østergaard Holm, 261.

Olsen, Hans, <£• Go., 262.

Farfumerie ^ Madame ved Ellen Lassen., f.

Løjmar, 258.

Pedersen, E. & Co , 262.

Pedersens, Fr. E. Forlag, 261.

Petersen, Villy, & Hol- lesen, 263.

Philip, Edm., & Søns Eftf., 259.

Poldihiitte København Poul Kriiger, 259.

Qivist & Bjerre, 260.

Radiometer, Fabrik for elektriske Apparater vi B. Aagaard Nielsen, 261.

Radiometer, Aagaard Nielsen & Schrøder, 261.

Rasch, Hans Chr., 260.

Rasmussen og Holm, 258.

Rasmussen, H., Nordisk Korkflaad- og Korkva- refabrik, 262.

Rasmussen, H., Nordisk Korkflaad og Korkva- refahrik's Eftf., 262.

Redskabs-Kompagniet vj Erik Hermansen, 263.

Redskabs-Ko mpagniet ved O. H. Svemié, 263.

Ritzau., Hans, & Co., 261.

Rosings, Roar, Eftg., 260.

Rugaard, P., 260.

Salgskontoret for Korn­

sorteringsmaskinen

» Viking 1. ved O. H.

Svenné, 263.

•»Saloyi Bouclé<.< ved M.

Christensen og A. Si­

vertsen, 259.

Saust, TF. & H., 259.

Stentrykkeriet »Trans- fersv- ved Palle Lyngsaa, 259.

Strand, Bekmand, 263.

Strand, Viktor B., 263.

Strøgets Gentleman-Ser­

vice (Mester presser selv) ved H. Nalbandi- an, 258.

Svenné, O. H. 263.

Sønderup & Christensen, 261.

Sørgemagasinet ved J. P.

N. Schmock, 260.

Søstrene D. Mangaard og L. Hansen, 263.

Textilatelieret Texa vj Kaj Nielsen, 258.

Valeryd, Frederik, 261.

» Vena«. vi J. Holm, 259.

Venndt, Th., 261.

Zinck, Edith, 260.

Øbro Ovn Magasin L. F.

Darling Nielsen, 262.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Valdemar Georg Klein og Jørgen Peter Rasmus Molner, begge af Charlottenlund, der hidtil under anmeldt Firma FREDE­

RIKSBERG PAPIRFORSYNING ved V.

G. KLEIN OG J. MOLNER har drevet Handel under Frederiksberg Birks Juris­

diktion, har overflyttet Forretningen her til Staden, hvor de udøver Industridrift og Handel under nævnte Firma. Firmaet teg­

nes af fornævnte J. P. R. Molner alene.

Haik Hakon Nalbandian driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet STRØGETS GENTLEMAN-SER­

VICE (MESTER PRESSER SELV) ved H.

NALBANDIAN.

at Forretningskontoret er overflyttet til Københavns Amts søndre Birks Juris­

diktion.

Villiam Ernst Rasmussen, der var ansvar­

lig Deltager i Firmaet RASMUSSEN OG HOLM, er afgaaet ved Døden. Firmaet er stillet under Administration. Landsretssag­

fører Johan Adolf Melchior er valgt til Ad­

ministrator og tegner under Adnrinistra- tionen Firmaet alene.

Viktor Anker Christensen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »ANKER'S URE« ved V. ANKER CHRISTENSEN.

Ellen Paula Margrethe Lassen, født Løj­

mar, udøver Industridrift og Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PARFUMERIE »MADAME« ved ELLEN LASSEN, f. LØJMAR.

Den i Statstidende Nr. 268 for den 18.

Februar 1936 bekendtgjorte Ændring ved­

rørende Firmaet LANGELANDS KORN-, FODERSTOF- & GØDNINGSFORRET- NING ved BENDIX HANSEN, FILIAL I ODENSE, bestaar i, at Firmaet har tilbage­

kaldt den Rasmus Christian Andreasen giv­

ne Bemyndigelse til at tegne Firmaets Fi­

lial i Odense per procura.

Kaj Kristian Nielsen af Frederiksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TEXTILATELIERET TEXA v/ KAJ NIELSEN.

Firmaet KARL I. HANSEN OG SØN dri­

ver Haandværk. Karl lohan Hansen og Frithiof Eigild Hansen, sidstnævnte af Hel­

lerup, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet EYVIND OG FRITHIOF HAN­

SEN driver Haandværk. Eyvind Rasmus Peter Hansen og Frithiof Eigild Hansen, begge af Hellerup, er de ansvarlige Del­

tagere.

Gustav Juul Erthmann Hansen udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet »DANSK BRILLANTINE FABRIK«, GUSTAV HANSEN.

Firmaet LAKJER &, RINKEL er afmeldt Aage Haure-Petersen er indtraadt i Fir- af det herværende Handelsregister, efter maet KØBENHAVNS VAFFELFABRIK

(3)

ved VIGGO JENSEN som ansvarlig og ti!

Underskrift berettiget Deltager.

Carl Rasmus Andersen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Eirmaet DAMP­

VASKERIET ABSALON OG SOIGNE- RINGSEORRETNINGEN EXPRES ved ('ARL ANDERSEN, er afgaaet ved Døden.

Eirmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Ellen Mary Andersen, født Hansen.

Eirmaet »JACOLL« v/ ERLING BER­

THELSEN er hævet.

Eirmaet POLDIHUTTE KØBENHAVN POUL KROGER er hævet.

Otto Hansen af Erederiksberg, der hid­

til under anmeldt Eirma P. HANSEN har drevet Haandværk under Erederiksberg Birks Jurisdiktion, har overflyttet Forret­

ningen her til Staden, hvor han udøver In­

dustridrift under nævnte Eirma.

Kaj Joakim Guhle af Roskilde driver Haandværk som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet K. GUHLE. Prokura er meddelt Johannes Søndergaard Hansen.

Københavns Magistrat, den 28. Novbr. 1936.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet J. K. ESKILDSEN har tilbage­

kaldt den Ane Kirstine Jensen givne Pro­

kura og meddelt Edith Røtting Prokura.

Josef Kahn driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Eirmaet JOSEF KAHN.

Elje Kahn driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet E. KAHN.

Valdemar Kjørboe er udtraadt af Besty­

relsen for Eirmaet DANSK SPARE-SEL- SKAB, i hvilken Hans Henrik Bruun og Frederik Lønborg Crone er indtraadt.

Eirmaet W. & H. SAUST driver Haand­

værk. Willy August Saust og Hilmer Louis Jakob Saust er de ansvarlige Deltagere.

Karen Marie Jessen, født Jensen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet CARL JESSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hendes af­

døde Ægtefælle Carl Julius Frederik Jes­

sen under nævnte, hidtil uanmeldte Firma, drevne Forretning.

Helmer Larsen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »MA­

NUFAKTURHUSET HELLA« ved HEL­

MER LARSEN.

Gunnar Olander Fløe Abildtrup er ind­

traadt i Firmaet LAUR. KLAUSEN som ansvarlig Deltager.

Firmaet »JOSKA KERAMIK«. SVEND NIELSEN, KAREN KARBERG OG JONNA LUTZHØFT driver Haandværk. Svend Aage Julius Nielsen, Jonna Julie Liitzhøft og Karen Margrete Karberg, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Del­

tagere.

Peder Hofman-Bang, der var ansvarlig Deltager i Firmaet HOFMAN-BANG &

BOUTARD, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Axel Holger Olivier Hofman- Bang og Holger Sigurd Hjalmar Erichsen.

Peder Hofman-Bang, der var ansvarlig Deltager i Firmaet INTERNATIONALT BUREAU, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Del­

tagere Axel Holger Olivier Hofman-Bang og Holger Sigurd Hjalmar Erichsen.

Jørgen Holm driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»VENA« v/ J. HOLM.

Firmaet »STENTRYKKERIET »TRANS­

FERS« ved PALLE LYNGSAA er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at Forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg Birks Jurisdiktion.

Firmaet FDM. PHILIP & SØN'S EETF.

er hævet.

Firmaet »SALON BOUCLÉ« ved M.

CHRISTENSEN OG A. SIVERTSEN er hævet.

Firmaet H. P. ANDERSEN OG J. NIEL­

SEN driver Haandværk. Hans Peter An­

(4)

dersen og Johannes Nielsen er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening.

Charles Borker Ferdinand Larsen dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet BORKA ved BORKER LARSEN.

Edith Zinck, født Jensen, driver Ffaand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet EDITH ZINCK.

Oskar Eliasen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet OSKAR ELIASEN. Prokura er meddelt Eigil Jakob Nielsen.

Firmaet KNUD JØRGENSEN er hævet.

Peter Dam Larsen af Frederiksberg dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet P. DAM LARSEN, KNUD JØRGENSENS EFTF.

Firmaet DANSKE SLAGTERIERS HU­

DESALG v/ CHR. L. CHRISTENSEN har meddelt Olivia Auguste Reese Prokura.

Firmaet »DACALL« v/ DANIEL CAL­

LISEN er hævet.

Daniel Callisen driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet DA- CALL-IMPORT v/ DA'NIEL CALLISEN.

Firmaet P. RUGAARD har tilbagekaldt den Antonia Marie Hansen, født Mirna, og Hans Wilhelm Rasmussen givne Kollek­

tivprokura.

Firmaet SØRGEMAGASINET ved J. P.

N. SCHMOCK er afmeldt af det herværen­

de Handelsregister.

Firmaet JUL. LAYBOURNS EFTF. er afmeldt af det herværende Handelsregi­

ster.

Firmaet HENRIKSEN & CO. driver Haandværk. Kristine Karoline Henriksen, født Christiansen, og Sofie Vilhelmine Ma­

rie Kristine Sørensen, født Berentzen, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet ANDERSEN OG CARLSEN, der liidtil har været tegnet af de ansvarlige Deltagere Sigurd Nyholm Andersen og Ca- millo Sejer Carlsen hver for sig, tegnes fremtidig af de nævnte Deltagere i For­

ening.

Firmaet HANS CHR. RASCH har med­

delt Svend Aage Rasch og Emilie Nielsine Jensen Prokura hver for sig.

Rogerta Gunhilde Marie Rosing, født Ar- stad, er udtraadt af Firmaet ROAR RO­

SINGS EFTG., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Mogens Willum Christian Olsen.

Firmaet FREDERIK LARSEN har med­

delt Aage Emil Bencke Prokura.

Bernhard Hannibal Kjær, der var an­

svarlig Deltager i Firmaet BERNHARD KJÆR, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Knud Ove Kjær, Firmaet har til­

bagekaldt den Karen Margrethe Kjær giv­

ne Prokura.

Firmaet »WALTER FANG« har med­

delt Agnes Wegener, født Rangooen, Pro­

kura.

Firmaet BENZON TRADING COM­

PANY er afmeldt af det herværende Han­

delsregister, efter at Forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg Birks Ju­

risdiktion.

Firmaet P. AASØ, ISOLERINGSFOR- RETNING er hævet.

Firmaet ANGLO-SKANDINAVIAN TRA­

DING COMPANY ved E. A. FJELSTRUP har tilbagekaldt den Knud Schott Deich- mann Frandsen givne Prokura.

Eduard Valdemar Ingemann, der havde Prokura i Firmaet DANSKE PROVINS­

SLAGTERMESTRES HUDEAUKTION- SALG ved SØREN JENSEN OG HOLGER MEYER, er afgaaet ved Døden.

Firmaet OWIST &. BJERRE driver Han­

del. Preben Qwist og Andreas Bjerre, sidstnævnte af Frederiksberg, er de an­

(5)

svarlige Deltasere og tegner Firmaet i Forening.

Firmaet P. OG CHR. JFNSFN driver Haandværk. Jens Peder Jakob Kristian Jensen og Niels Christian Jensen er de an­

svarlige Deltagere.

Hermann Bruhn driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet HER­

MANN BRUHN.

Firmaet KAY DYHR er hævet.

Svend Zinck Dyhr af Gentofte driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I Firmaet SV. DYHR.

Firmaet FREDERIK VALERYD er I hævet.

Karla Nikoline Hansen Kjær, født Lim- -{ kilde, driver Haandværk som eneste an- g svarlig Indehaver af Firmaet DIVANSTEL ) (X; MADRASFABRIKEN »NORA« K.

i KJÆR.

Einar Christensen driver Handel som 3 eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet 3 BLOMSTERFORRETNINGEN CORONA / v/ E. CHRISTENSEN, Prokura er med- b delt Sophie Georgia Christensen, født Sø- 1 rensen.

Firmaet HANS RITZAU & CO. driver -I Haandværk. Hans Cornelius Ritzau og 3 Grethe Juncker Jensen, begge af Frede- 1 riksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Københavns Magistrat, den 9. Decbr. 193G.

Til Københavns Handelsregister er mod- jf taget følgende Anmeldelser:

Firmaet RADIOMETER, FABRIK FOR 3 ELEKTRISKE APPARATER v/ B. AA- D GAARD NIELSEN er hævet.

Firmaet RADIOMETER, AAGAARD Vi NIELSEN 6c SCHRØDER driver Haand-

;v værk. Børge Aagaard Nielsen af Frederiks- )d berg og Karl Schrøder af Charlottenlund 19 er de ansvarlige Deltagere.

Jens Martin Peter Sigfred Nørby driver H Handel som eneste ansvarlig Indehaver af

Firmaet »ENGELSK MANUFAKTUR IM­

PORT«. M. NØRBY.

Aksel Thomas Peter Christensen er ud- traadt af Firmaet SØNDERUP &. CHRI­

STENSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Holger Thorstein Sofus Sønderup.

Firmaet ATLAS FILM COMPANY v/

DAMM OG MEYER har meddelt Erik Thorberg Hansen Prokura i Forening med Firmaets ansvarlige Indehaver Stella Klau- dine Frederikke Meyer, født Olsen.

Poul Henry Østergaard Holm, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NØRREBROS CENTRALTRYKKERI ved P. ØSTERGAARD HOLM, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er afmeldt af det her­

værende Handelsregister.

Anna Nielsine Venndt, født Olsen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TH. VENNDT, idet hun uforan­

dret fortsætter den af hendes afdøde Æg­

tefælle Theodor Venndt under nævnte, hid­

til uanmeldte. Firma drevne Forretning.

Prokura er meddelt Astrid Venndt.

Christen William Borup driver Assu­

ranceagentur som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet AMAGER ASSURANCE­

AGENTUR v/ WM. BORUP.

Elisabeth Martine Johansen, født Erik­

sen, driver Haandværk som eneste ansvar­

lig Deltager i Firmaet CLAUDIUS JO­

HANSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hendes afdøde Ægtefælle Claudius Frederik Carl Johansen under nævnte, hid­

til uanmeldte, Firma drevne Forretning, hvorhos Axel Ejner Gerhard Jensen er ind- traadt i Firmaet som ansvarlig og til Un­

derskrift berettiget Deltager.

^ Firmaet FREDERIK E. PEDERSENS FORLAG er afmeldt af det herværende Handelsregister.

Jens Peter Christian Pedersen, der var Medlem af Bestyrelsen i Firmaet ANDELS­

SELSKABET DANSKE ANDELSSLAG­

TERIERS TARMSALG, er afgaaet ved Døden. Niels Christian Emanuel Høeberg

(6)

af Skanderborg er indtraadt i Firmaets Be­

styrelse.

Christian Knud Skriver Poulsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Mrmaet DANSK KONSERVESLAGER ved KNUD POULSEN.

Harald Erederik Christian Jørgen Ras­

mussen, der var eneste ansvarlig Indeha­

ver af Eirmaet H. RASMUSSEN, NOR­

DISK KORKFLAAD- OG KORKVARE- P'ABRIK, er afgaaet ved Døden, og Eir­

maet er hævet.

Erits Kristian Svendsen af Frederiks­

berg udøver Industridrift som eneste an­

svarlig Indehaver af Eirmaet H. RAS­

MUSSEN, NORDISK KORKELAAD- OG K'ORKVAREEABRIK'S EETE.

Harald Erederik Christian Jørgen Ras­

mussen, der var eneste ansvarlig Indeha­

ver af Eirmaet KORKVAREEABRIKKEN

»DANA« (TH. ANDERSEN) er afgaaet ved Døden, og Eirmaet er hævet.

Erits Kristian Svendsen af Frederiksberg udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Eirmaet »KORKVAREEA­

BRIKKEN »DANA« v/ E. SVENDSEN.

Under Firma M. FREDERIKSEN OG CO. drives Handel af et Kommanditsel­

skab, i hvilket Johan Martin Christian Fre­

deriksen er eneste ansvarlig Deltager.

Friedrich Franz Carl Alexander Gløde af Holte driver Handel som eneste ansvar­

lig Indehaver af Eirmaet F. GLØDE JUN.

Under Firma HANS OLSEN & CO. ud­

øves Industridrift og Handel af et Kom­

manditselskab, i hvilket Hans Peter Phi­

lip Olsen af Charlottenlund er eneste an­

svarlig Deltager.

Børge Michaelsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Eirmaet

»AGNES«, B. MICHAELSEN.

Københavns Magistrat, den 12. Decbr. 1936.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Carl Hugo Klenz driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Eirmaet CARL H. KLENZ.

Firmaet G. BORGQUIST & CO. driver Haandværk. Gustav Oskar Herslet Borg­

quist og Louis Paul Georg Ketner, sidst­

nævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Eirmaet JACOBSEN OG HANSEN dri­

ver Haandværk. Jens Peter Jacobsen og Svend Erik Hvidtfeldt Hansen er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet E. PEDERSEN & CO. driver Haandværk. Edmund Johannes Pedersen og Elton Vilhelm August Petersen er de ansvarlige Deltagere og tegner Eirmaet i Forening.

Firmaet EUROPA-BØGERNE ved ARNE SØRENSEN har tilbagekaldt den Kaj Børge Julius Petersen givne Prokura og meddelt Erich Øhrgaard Prokura.

Carl Emil Lippert, der var ansvarlig Deltager i Eirmaet C. E. LIPPERT OG SØN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Viktor Emil Lippert.

Svend Aage Edelsteen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet INSTALLATIONSFORRETNIN­

GEN CENTRUM. S. EDELSTEEN. Pro­

kura er meddelt Frank Bjarne Jensen.

Eirmaet KAI BREDHOLT er hævet.

Firmaet ARVID NILSSON har meddelt Svend Elsass og Holger Nilsson Prokura, hver for sig.

Anker Kristian Vilhelm Hansen Helsing er indtraadt i Firmaet HANS HANSEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet ØBRO OVN MAGASIN. L. E.

DARLING NIELSEN, har tilbagekaldt den Ejnar Møller Christiansen givne Prokura.

Viggo Jensen er udtraadt af Firmaet KØBENHAVNS VATFABRIK ved VIGGO

(7)

JENSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Aage Haure-Petersen.

Christine Svenné, født 7'ortzen, der var eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet O.

H. SVENNÉ, er afgaaet ved Døden, og Fir­

maet er hævet,

Christine Svenné, født Tortzen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HO­

VEDOPLAG FOR METZSCH' PATENT ved O. H. SVENNÉ, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Christine Svenné, født Tortzen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SALGSKONTORET FOR KORNSORTE­

RINGSMASKINEN »VIKING« ved O. H.

SVENNÉ, er afgaaet ved Døden, og Fir­

maet er hævet.

Christine Svenné, født Tortzen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FA- BRIKEN ISOLÉR (SKANDINAVISK ISO- LATIONSFABRIK) ved O. H. SVENNÉ, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Erik Hermansen af Charlottenlund ud­

øver Industridrift og Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FABRIKEN ISOLÉR (SKANDINAVISK ISOLATIONS- FABRIK) v/ ERIK HERMANSEN. Prokura er meddelt Yelva Cornelia Charlotte Su­

zanne Neergaard, født Penner, og Carl Oscar Lindquist, hver for sig.

Christine Svenné, født Tortzen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet REDSKABS-KOMPAGNIET ved O. H.

SVENNÉ, er afgaaet ved Døden, og Fir­

maet er hævet.

Under Firma REDSKABS-KOMPAG­

NIET v/ ERIK HERMANSEN udøves In­

dustridrift og Handel af et Kommanditsel­

skab, i hvilket Erik Hermansen af Charlot­

tenlund er eneste ansvarlig Deltager. Pro­

kura er meddelt Yelva Cornelia Charlotte Suzanne Neergaard, født Penner, og Carl Oscar Lindquist, hver for sig.

Firmaet VILLY PETERSEN & HOLLE- SEN er liævet.

Firmaet »KUNSTPORTEN« ved U. BIN­

GER OG R. NIELSEN driver Handel. Ulrik

I

Alvin Binger og Johannes Richard Niel­

sen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet P. HARLØ & SØN driver Haandværk. Hans Peter Hariø og Kurt Ingemann Harlø, sidstnævnte af Frede­

riksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Karl Kristian Karlsen driver Haandværk som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »LYKKENS SKO« ved KARLSEN.

Firmaet H. CLAUSENS TRÆLAST­

HANDEL har meddelt Lagoni Drejs Pro­

kura.

Firmaet E. V. A. NISSEN 6: CO. dri­

ver Haandværk. Eli Valdemar Amandus Nissen og Conrad Ernst Matschowsky, førstnævnte af Søborg, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af fornævnte E.

V. A. Nissen alene. Prokura er meddelt Erna Nissen, født Monty, og Ernst Hein­

rich Knauerhase i Forening.

Firmaet LARSEN & CHRISTENSEN, AXEL LACHMANNS EFTF. er hævet.

Carl Wilhelm Fuchs er udtraadt af Fir­

maeet CARL FUCHS & SØN, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Georg Bernhard Fuchs.

Firmaet SØSTRENE D. MANGAARD OG L. HANSEN driver Haandværk. Dag­

ny Karen Mangaard, født Jensen, og Lilli Adelhejd Hansen, født Jensen, førstnævn­

te af Søborg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Viktor Emanuel Bekmand Strand af Hellerup driver Handel som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet VIKTOR B STRAND.

Viktor Emanuel Bekmand Strand af Hel­

lerup udøver Industridrift som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet BEKMAND STRAND.

Viktor Emanuel Bekmand Strand af Hellerup udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet BISCUITS- FABRIKKEN TWINS ved VIKTOR B STRAND.

(8)

Viggo Jensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FH.

AARGAARDS VAFFFLFABRIK ved VIG- C;() JFNSFN.

Firmaet MØLLFR 6: LANDSCHULTZ har meddelt Sven Jørgen Landschultz Prokura.

KøV)enhavns Mag'istrat, den 17. Decbr. 1936.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Otto Markussen, Finsensvej 64, driver Handel GI. Kongevej 132 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FRFDFRIKSBFRG FYLDF- PFNNFMAGASIN v. OTTO MARKUS- SFN«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk.

den 1. J)ecbr. 1936.

J . P a r k e r .

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Lars Jørgen Hansen, Borupsallé 141, driver Haandværk Borupsallé 141 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »AAENS MØBEL­

FABRIK ved LARS HANSEN«. Prokura har Fru Petra Christine Hansen, Borups­

allé 141.

Firmaet »JOHAN KJÆR & CO.« driver Handel H. C. Ørstedsvej 39 C i Frederiks­

berg Kommune. Johan Gotlib Frederik Kjær, H. C. Ørstedsvej 40, og Jørgen Emil Kjems, Falkonerallé 23, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 2. Decbr. 1936.

J . P a r k e r .

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firma »LITO TRYK TRANSFERS v.

LYNGSAA, LUNDGREN OG LANG­

BERG« driver Haandværk Edisonsvej 3 i

Frederiksberg Kommune. Palle Lyngsaa, Edisonsvej 3, Niels Walther Langberg, P.

G. Rammsallé 7, og Kjeld Gilbert Lund­

gren, Kochsvej i Glostrup, er de ansvar­

lige Deltagere og tegner 2 i Forening Fir­

maet.

Emil Ernst Petersen, Koldinggade 9, dri­

ver Handel Kronprinsesse Sophiesvej 6 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »FREDE­

RIKSBERG FUGLE- OG AKVARIEHAN- DEL ved ERNST PETERSEN«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 17. Decbr. 1936.

J . P a r k e r . Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Arne Robert Frøjdenlund Frederiksen, Falkonerallé 126, driver Handel og Indu- strinæring Engtoftevej 5 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »GUBAMA ved ARNE FRE­

DERIKSEN«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 22. Decbr. 1936.

J . P a r k e r . Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Kristen Nielsen Overgaard, Aalborg, dri­

ver Industrinæring Roskildevej 33 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »NORDISK LAASE INDUSTRI V . K. N. OVERGAARD«. Pro­

kura har Svend Aage Overgaard, Roskilde­

vej 33.

Christian Albert Hansen, Danasvej 1, driver Industrinæring Biilowsvej 34 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »ALBERT HAN­

SEN«. Prokura har John Erik Liisberg Hansen, Høeghsmindevej 62 i Gentofte.

Enoch Valdemar Philip Larsen, der var eneste Indehaver af Firmaet »BRØDRENE LARSEN« af Frederiksberg, er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes ufor­

andret af hans Enke Dagmar Holga Pou- line Larsen, Hostrupvej 4, som ansvarlig Indehaver med Lavværge Vilhelm Nielsen, Howitzvej 49, hvem der samtidig medde­

les Prokura.

(9)

Carl Frederik Larsen, Ternevej 11, er indtraadt i Firmaet OTTOMANSPECIA- LJSTEN ved G. ØSTRUP LARSEN« af Frederiksberg som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager.

Firmaet »MØLNITZ & KLENZ, MA­

SKINSNEDKERI«, driver Indiistrinæring Jacob Danefærdsvej 17 i Frederiksberg Kommune. Holger Vilhelm Mølnitz, Fre- deriksgaardsallé 3, og Carl Hugo Klenz, Østerbrogade 70, er de ansvarlige Delta­

gere og tegner Firmaet i Forening.

Martin Christian Frederiksen, Dan- marksgade v5, driver Industrinæring Schøn- bergsgade 20 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»FRE-TEX SKILTEFABRIK M. SPRØJ­

TELAKERER! V. M. CHR. FREDERIK­

SEN«.

Willy Valdemar Emil Hylsberg, Gam­

borgvej 15, og Mogens Edmund Oluf Hyls­

berg, Lighedsvej 2, er indtraadt i Firmaet

»EMIL HYLSBERG« af Frederiksberg som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 24. Decbr. 1936.

J . P a r k e r .

Politikreds Nr. 2.

Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget følgende Anmeldelser:

Fru Helga Amelie Pejdal af Hellerup dri­

ver Haandværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet;

»HELLERUP BOGTRYKKERI v/ H. PEJ­

DAL«.

Henrik Julius Hansen af Hellerup driver Industridrift i Lyngby-Taarbæk Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet; »LYNGBY VÆVERI v/ HENRIK J HANSEN«.

Firmaet »E. STANGERUP & CO.« dri­

ver Handel i Gentofte Kommune. Edith Ellen Armgard Stangerup af Lyngby og

'Aage Philip Heyman af Charlottenlund er 'de ansvarlige Deltagere.

I Politimesteren i Københavns Amts nordre ' Birk.den 9. December 193(>.

i A a g e S e i d e n f a d e n .

I I

Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget følgende Anmeldelser;

Firmaet »THOMSEN OG SØRENSEN«

driver Haandværk i Gentofte Kommune.

Arthur Kristian Thomsen af Charlottenlund og Christian Sigvard Sørensen af Gentofte er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­

maet i Forening.

Johannes Schou af Charlottenlund dri­

ver Handel i Gentofte Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»CHARLOTTENLUND BOGHANDEL v.

JOHS. SCHOU«.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk. den 21. December 1936.

A a g e S e i d e n f a d e n .

Politikreds Nr. 3.

fil herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser;

Firmaet »REGNAR RASMUSSEN &

CO.« udøver Haandværk i Taarnby Kom­

mune.

Kristian Regnar Rasmussen af Hellerup og Valdemar Christensen af Kastrup er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af Regnar Rasmussen alene.

Firmaet LAKJER & RINKEL driver Haandværk i Glostrup Kommune. Vilhelm August Lakjer af Frederiksberg og Carlo Heinrich Rinkel af Gentofte er de ansvar­

lige Deltagere.

Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk m. v., den 30. Novbr. 1936.

H a r p ø t h .

Firmaet FOLKER OG TRUELSEN ud­

øver Industridrift i Rødovre Kommune.

Johannes Kristian Folker af Gentofte og Frederik Ferdinand Truelsen af København er de ansvarlige Deltagere.

(10)

Firmaet FOLKER OG SØN driver Indu­

stri, Haandværk og Handel i Rødovre Kom­

mune. Johannes Kristian Folker og Car­

sten Folker, begge af Gentofte, er de an­

svarlige Deltagere. Prokura er meddelt Anna Margrethe Galvard, f. Larsen.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 3. Decbr. 1936.

H a r p ø t h .

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

Den i Statstidende Nr. 27 for 5/5 1922 optagne Anmeldelse af Firmaet »AMAGER METALSTØBERI ved BRØDR. VOHN- SEN, KASTRUP«, berigtiges saaledes, at Anmeldelsen vedrører »AMAGER METAL­

STØBERI ved BRØDR. VOGNSEN, KA­

STRUP«. Rasmus Vognsen og Vogn Chri­

stian Vognsen er de ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 9. Decbr. 1936.

H a r p ø t h . Til herværende Handelsregister er ind- gaaet saalydende Anmeldelse:

Firmaet A. HANSEN AF TAARNBY KOMMUNE har meddelt Torsten Hansen Prokura.

Politimesteren i Københavns Amts Søndre Birk m. v., den 23. Decbr. 1936.

H a r p ø t h .

Køge.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Ar­

nold Hans Jeppesen og Halvor Christian Trøj Frederiksen, begge af Køge, driver Fabrikation og Handel i Køge under Firma:

FABRIKEN POLLUX ved JEPPESEN &

FREDERIKSEN, CAND. PHARM. som eneste og ansvarlige Indehavere.

Politimesteren i Køge m. v., den 15. Decbr.

1936.

V . R i t z a u .

Roskilde.

Til Handelsregistret for Roskilde Køb­

stad m. V . (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse:

Firmaet »BERNHARD GUHLE« af Ros­

kilde har meddelt Frøken Else Marie An­

dersen af Roskilde Prokura.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 1. December 1936.

F r i t s c h e . Til Handelsregistret for Roskilde Køb­

stad m. V . (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse:

Søren Thomas Larsen af Roskilde dri­

ver Handel i Roskilde Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »THO­

MAS LARSENS KONTANTFORRETNING (ENEUDSALG FRA CROME & GOLD­

SCHMIDT)« i Roskilde.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 2. December 1936.

F r i t s c h e . Til Handelsregistret for Roskilde Køb­

stad m. V . (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse:

Carl Werner Soelberg Petersen af Valby driver Handel i Roskilde Købstad som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »»RIO«

ved CARL WERNER PETERSEN«.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 29. December 1936.

F r i t s c h e .

Politikreds Nr. 5.

Til Handelsregistret her er anmeldt, at Medlem af Tilsynsraadet for SPAREKAS­

SEN FOR GREVSKABET BREGENTVED OG OMEGN Malermester Wilhelm Kruse af Haslev er afgaaet ved Døden og Fabri­

kant Johannes Johannessen af Haslev ind- traadt i hans Sted.

Sparekassen fører som Undertitel til sit Navn: (HASLEV SPAREKASSE).

Politimesteren i Køge m. v., den 10. Decbr.

1936.

V . R i t z a u .

Frederiksborg Amt.

Frederikssund.

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet følgende Anmeldelse:

(11)

SPAREKASSEN FOR FREDERIKS­

SUND OG OMEGN anmelder:

Af Bestyrelsen er udtraadt r3randdirek- tør Kristian Hendriksen, Onsved, og Tøm­

rermester Hans Peter Andersen, Frederiks­

sund. I deres Sted er indtraadt Gaardejer Hans Peter Hendriksen, Onsved, og Lands­

retssagfører Kristian Tilsted Baadsgaard, l^Yederikssund.

Politimesteren i Frederikssund m. v., den 11. December 1936.

H a r c k .

Sorø Amt.

Politikreds Nr. 11.

Til det her førte Handelsregister er D.

D. modtaget saalydende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for »FORBRUGSFOR­

ENINGEN I HEJNINGE SOGN« er ud­

traadt: Gaardejer Hans Peter Hansen, Hejninge, og Boelsmand Jens Peter Jør­

gensen, Hejninge, og i deres Sted er ind­

traadt: Smed Hans Martinsen, Hejninge, og Gaardejer Georg Demant, Hejninge.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 16. Decbr. 1936.

O v e J e n s e n .

Politikreds Nr. 12.

Til Handelsregisret for Politikreds Nr.

12 er modtaget følgende Anmeldelse:

SPAREKASEN FOR GREVSKABET HOL­

STEINBORG OG OMEGN meddeler her­

ved:

at Direktør, Gaardejer Martin Andersen er afgaaet ved Døden,

at Gaardejer Peder Andersen, Lundby, er valgt til Medlem af Tilsynsraadet, at Bogholder Mads Andresen Albrechtsen,

er antaget som Direktør,

at den Tømrermester Frederik Randløv, Fuglebjerg, meddelte Prokura tilbage­

kaldes.

Samtidig er der meddelt Kasserer Val­

demar Henriksen Prokura.

Under 11/9 1936 er vedtaget nye Vedtæg­

ter for Sparekassen, hvorefter Firmaet

fremtidig tegnes af to Bestyrelsesmedlem­

mer i Forening eller af et Bestyrelsesmed­

lem i Forening med en i Sparekassen med Prokura udstyret Funktionær.

Politimesteren i Skælskør m. v., den 21. December 1936.

G r i i n e r .

Præstø Amt.

Præstø.

Til Handelsregistret for Præstø Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Købmand Anton Petersen, der under Firma »ANTON PETERSEN, FORHEN R. GRØNVOLDS EFTERFØLGER«, dri­

ver Handel i Præstø, anmelder, at han fremtidig driver Firmaet under Navn »AN­

TON PETERSEN«.

Politimesteren i Præstø Købstad m. v., den 16. Decbr. 1936.

V a g n B r o . Til Handelsregistret for Præstø Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Købmand Hans Frederik Carøe af Præstø er indtraadt i Firmaet »ANTON PETERSEN« af Præstø som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Den H. F. Carøe under 18/11 1919 med­

delte Prokura tilbagekaldes.

Politimesteren i Præstø Købstad m. v., den 17. December 1936.

V a g n B r o .

Vordingborg og Politikreds Nr. 17.

Til Handelsregistret for Vordingborg Købstad (Politikreds 17) er modtaget føl­

gende Anmeldelser:

Lars Aage Clausen af Vordingborg dri­

ver Haandværk i Vordingborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »AAGE CLAUSEN«.

Enke Svinninggine Kirstine Andersen, Langebæk, driver Handel i Langebæk, Kalvehave Kommune, som eneste ansvar­

(12)

SEN«.

Prokura har Peter Andersen.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 22. December 1936.

B o r b e r g .

Odense Amt.

Odense.

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet følgende Anmeldelse:

Under Firma »LA ROBE ved AAGE HANSEN« drives Handel i Odense Køb­

stad af Hans Aage Hansen som eneste an­

svarlige Indehaver.

Politimesteren i Odense, den 1. Decbr. 1936.

S e l d o r f . Til herværende Handelsregister er m.od- taget følgende Anmeldelser;

Firmaet »FYNS MARMORIT ved A. P.

RASMUSSEN« er ophævet.

I Firmaet FYNS CYKLE DEPOT (CARL ERIKSENS EFTF.) ved H. CHRISTENSEN OG A. J. DIDERIKSEN, Odense, er sket følgende Ændring:

Direktør Harald Ejner Christensen er lidtraadt af Firmaet, der herefter fortsæt­

tes med A. J. Dideriksen af Odense som eneste ansvarlige Indehaver under Firma­

navn FYNS CYKLE DEPOT (CARL ERIK­

SENS EFTF.) V . A. J. DIDERIKSEN, Odense.

Politimesteren i Odense, 10. Decbr. 1936.

S e l d o r f . Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

I Tilslutning til tidligere anmeldte Pro­

kuraer i Firmaet THOMAS B. THRIGE, INDEHAVER THOMAS B. THRIGES FOND, anmeldes herved, at den Boghol­

derske Fru Karen Elna Kirstine Larsen tid­

ligere meddelte kollektive Prokura til­

bagekaldes ved Virkning af 31. December 1936.

I Tilslutning til tidligere anmeldte Pro­

kuraer i Firmaet THOMAS B. THRIGE,

FOND, anmeldes herved Prokura for Bog­

holder Henry Wilhelm Martinsen, der fremtidig maa underskrive selvanden i For­

bindelse med en af nedennævnte, der i For­

vejen har kollektiv Prokura: Prokurist Peter Steensen Jacobsen, Bogholderske Prk. Marie Roulund og Fuldmægtig Chri­

stian Emil Skjerk Christensen.

Politimesteren i Odense, den 17. Decbr. 1936.

S e l d o r f .

Bogense og Politikreds Nr. 30.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser: i Erk. Ebba Ingeborg Ada Venge af Otte­

rup driver Handel i Otterup Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»JYDSK ULDTØJSLAGER ved EBBA VENGE«.

Af Tilsynsraadet for SPARE- OG LAA- NEKASSEN FOR BOGENSE OG OMEGN er udtraadt Købmand Sophus Frederik Mario Jensen af Bogense, der er afgaaet ^ ved Døden, og i Stedet for er indtraadt Husmand Lars Christian Gregersen af

Skovby Nymark. «

i Fru Karna Adolphine Sofie Jensen, f. | Werenberg, af Bogense driver Handel i ? Bogense Købstad som eneste ansvarlig In- | dehaver af Firmaet »SOPHUS JENSEN, j BOGENSE, ved KARNA JENSEN«. |

Prokura er meddelt Aksel Edvard Jo- | hannes Christiansen af Bogense. " ]

Firmaet »JYDSK ULDTØJSLAGER ved ' P. GROTH«, Otterup, er hævet.

Bogense Politikammer, den 28. Novbr. 1936.

P . K l i n g b e r g .

Svendborg Amt.

Svendborg.

Til Handelsregistret for Svendborg Køb­

stad er modtaget følgende Anmeldelser:

Firmaet »BRØDR. H. MADSEN« af ' Svendborg er hævet.

(13)

Firmaet »SVENDBORG SKOTØJSMA- GASIN ved ODA LAKSEN« af Svend­

borg er hævet.

Fru Betty Larsen, f. Larsson, Svend­

borg, driver Handel i Svendborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »SVENDBORG SKOTØJSMAGASIN ved BETTY LARSEN«. Prokura har Fru Oda Lydia Mary Flolmquist, f. Larsen, Svendborg.

Rasmus Andersen og Anders Jens An­

dersen, begge af Svendborg, driver Haand- værk i Svendborg Købstad under Firma

»RASMUS ANDEI^SEN & SØN«, saaledes at hver af Indehaverne selvstændigt kan tegne Firmaet.

Hans Peder Christensen, Adolf Georg William Christensen og Thorvald Hannibal Christensen, alle af Svendborg, driver Haandværk i Svendborg under Firma »H.

P. CHRISTENSEN & SØNNER« og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Svendborg Købstad m. v., den 11. December 1936.

K r a r u p .

Faaborg.

Til Handelsregistret for Faaborg Køb­

stad m. V. er modtaget saalydende An­

meldelse :

Max Boye Hansen af Faaborg anmelder, at han driver Handel i Faaborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet: IMPORTØREN v/ M. BOYE HAN­

SEN.

Politimesteren i Faaborg Købstad m. v., den 8. December 1936.

A x e l R a f a e l .

Rudkøbing.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

i 25, Rudkøbing Købstad m. v., er Dags Dato I modtaget saalydende Anmeldelse.

Bestyrelsen for »DEN LANGELANDSKE I LANDBOSTANDS SPAREKASSE«, Rud- -1 købing, anmelder, at den administrerende , Direktør, Overretssagfører Eli Kingo Har­

der, Rudkøbing, er afgaaet ved Døden, samt at Landsretssagfører Erik Hinrichsen.

Rudkøbing, er antaget som eneste admini­

strerende Direktør.

Prokura har den administrerende Direk­

tør, Landsretssagfører Erik Hinrichsen, i Forening med Frøken Marie Cathrine Pe­

tersen eller Frøken Johanne Kirstine Funch.

løvrigt ingen Ændringer i det tidligere anmeldte.

Politimesteren i Rudkøbing m. v.. den 3. December 1936.

E . M a d s e n .

Aalborg Amt.

Aalborg.

Firmaet: »FRK. LILLY HELSTRUP OG FRK. MARIA HAUGAARD NIELSEN« af Aalborg driver Haandværk i Aalborg Køb­

stad. Frk. Lilly Helstrup og Frk. Maria Haugaard Nielsen, begge af Aalborg, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 5. December 1936.

A . C a r s t e n s e n , ost.

Knud Erik Sørensen af Aalborg driver Haandværk i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet: »GEFF- REKLAMEN v/ KN. E. SØRENSEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 8. December 1936.

A . C a r s t e n s e n , cst.

Firmaet »WESTA, VESTERGAARD AN­

DERSEN« af Aalborg er hævet.

Aage Vestergaard Andersen af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet »WE­

STA, AAGE VESTERGAARD ANDER­

SEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 15. December 1936.

A . C a r s t e n s e n . cst.

(14)

Firmaet; »ANDERSEN & OLSEN« af Aalborg er hævet.

Politimesteren i Aalborg in. v., Aalborg, den 17. December 1936.

A . C a r s t e n s e n , cst.

Nørresundby.

Skræddermestrene Niels Peter Larsen og Christian William Larsen, boende Tor­

vegade 4, Nørresundby, anmelder, at Niels Peter Larsen ophører at drive Skrædder­

forretning, og at Christian William Larsen som eneste ansvarlige Indehaver fortsæt­

ter Forretningens Drift under Firmanavnet

»N. P. LARSENS SKRÆDDERFORRET­

NING ved CHR. WILLIAM LARSEN, NØRRESUNDBY«.

Nørresundby Politikammer, den 16. Decbr.

1936.

R . A r i i m .

Politikreds Nr. 45.

Gaardejer Laust Skifter og Købmand Holger Andersen, begge af Gjerlev, har til herværende Handelsregister anmeldt, at de i Forening under Firma »I/S GJERLEV TØMMERHANDEL ved L. SKIFTER OG HOLGER ANDERSEN« driver Handel i Gjerlev-Enslev Kommune og med Forret- ningskontor i Gjerlev.

Anmelderne er Selskabets eneste og an­

svarlige Deltagere, og Firmaet kan kun tegnes af begge Interessenterne i Forening.

Politimesteren i Hadsund, den 11. Decbr. 1936.

T h . J ø r g e n s e n . Bestyrelsen for DALBYOVER BRUGS­

FORENING har til herværende Handels­

register anmeldt, at Statshusmand Kristen Møller Madsen, Dalbyover, og Statshus­

mand Christian Bay Smidt, Vinstrup, er udtraadt af Bestyrelsen, og at Statshus­

mand Aksel Emil Kristian Nielsen, Dalby­

over, og Gaardejer Oluf Ejner Andersen Bugge, Vinstrup, er indvalgt i Bestyrelsen i de udtraadtes Sted.

Politimesteren i Hadsund, den 22. Decbr. 1936.

T h . J ø r g e n s e n .

Bestyrelsen for HAVNDAL OG OM- 'EGNS BRUGSFORENING har til hervæ­

rende Handelsregister anmeldt, at Boels- mand Anders Marinus Sørensen Buch af Klattrup er udtraadt af Bestyrelsen, og at i hans Sted er indvalgt Gaardejer Anton Sørensen Bech, Klattrup.

Politimesteren i Madsund, d. 28. Decbr. 1936.

T h . J ø r g e n s e n .

Thisted Amt.

Thisted.

Til Handelsregistret for Thisted Købstad

m. V . (Politikreds Nr. 53) er modtaget saa-

lydende Anmeldelse:

Firmaet »WILHELM HELSTRUPS VIN­

FORRETNING«, Thisted, ved S. W. Vøhtz, Indehaver: Enkefru Johanne Vøhtz, Thi­

sted, anmelder, at den Sofus Vøhtz i For­

bindelse med Aage Leerhøj meddelte Pro­

kura er tilbagekaldt, og at Prokura er med­

delt Sofus Vøhtz af Thisted.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 17. Decbr. 1936.

E . B r i x .

Viborg Amt.

Viborg.

Til Viborg Købstads Handelsregister er modtaget Anmeldelse om, at Firmaet

»SKOW &, CO.« af Viborg er hævet.

Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 30. November 1936.

V i l h . L u n d .

Politikreds Nr. 56.

Til Handelsregistret for Salhnglands Herreder (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse:

Af Bestyrelsen for »BALLING OG OM­

EGNS BRUGS- OG VAREINDKØBSFOR-

(15)

ENING« er udtraadt Boelsmand Anton Nielsen af Volling, og i Stedet for er ind- traadt Boelsmand Martin Pedersen af Vol- ling.

Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 23. December 1936.

P . V o l k e r s e n .

Aarhus Amt.

Aarhus.

'l^il Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser:-

Af Bestyrelsen for »JERNBANEFUNK­

TIONÆRERNES BRUGSFORENING I AARHUS« er udtraadt Overassistent Sofus Nielsen, og i Stedet for er indtraadt Assi­

stent Kristen Ejstrup Thorvald Nielsen af Aarhus.

Firmaet »NORDISK AUTO-FJEDERFA­

BRIK ved THURØ BRANDT« af Aarhus er hævet.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 30. November 1936.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Firmaet »NORDISK AUTO-FJEDERFA­

BRIK ved BORCHERSEN OG ANDREA­

SEN« driver Haandværk i Aarhus.

Harald Borchersen og Harald Andrea-

; sen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Del­

tagere og tegner Firmaet hver for sig.

Aarhus kgi. Borgmesterkontor, den 2. December 1936.

Hol c h.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad ) er modtaget følgende Anmeldelser:

Christian Martinus Jensen af Aarhus dri- ' ver Haandværk i Aarhus som eneste an-

? svarlig Indehaver af Firmaet »P. JENSEN 1) & SØN«, idet han fortsætter den af ham i i Forbindelse med hans afdøde Fader un- ) der nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne I Forretning.

Viggo Marius Madsen og Christian Gam 1 Madsen, begge af Aarhus, driver Haand- / værk i Aarhus som eneste ansvarlige Inde­

havere af Firmaet »N. J. MADSEN OG SØNNER«, idet de fortsætter den af dem i Forbindelse med deres afdøde Fader un­

der nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne Forretning.

F"irmaet tegnes af Indehaverne hver for sig.

Jens Christjan Møller af Aarhus driver Handel og udøver Industridrift i Aarhus som eneste ansvarlige Indehaver af Firma

»J. CHR. MØLLER«.

Karoline Pedersen Kruse af Aarhus og Jens Christian Marius Jensen af Aarhus tegner pr. Prokura i Forening Firmaet.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 7. Decbr. 1936.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Morten Storgaard af Aarhus udøver In­

dustridrift i Aarhus som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »AARHUS PØLSE- FABRIK« ved M. STORGAARD«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 8. Decbr. 1936.

H o l c h . Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Anna Sørihe Møller Nielsen af Aarhus driver Handel i Aarhus som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »TOBAKS- MAGASINET ved A. MØLLER NIELSEN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 10. December 1936.

H o lch . Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Viggo Dall Østergaard af Aarhus, der som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»VIGGO ØSTERGAARD« driver Handel i Aarhus, anmelder herved, at den af ham oprettede Filial i København »VIGGO ØSTERGAARD (FILIAL)« er ophævet,

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 11. December 1936.

Holch.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser:

Hans Jørgen Hansen af Aarhus driver Handel i Aarhus som eneste ansvarlig In­

(16)

dehaver af Firmaet »AARHUS FORKET- NINGS-BUREAU ved H. J. HANSEN«.

Fritz Christian Harpøth Jakobsen af Aar­

hus driver Haandværk i Aarhus som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »AAR­

HUS VARMECENTRAL ved HARPØTH JAKOBSEN«.

Aarhus kg'l. Borgmesterkontor, den 14. December 1936.

Hol dl.

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser:

Viggo Henry Sørensen Schmidt er ud- traadt af Firmaet »AARHUS SØLVVARER ved HENRY SCHMIDT & CO.« af Aarhus.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Thomas Evald Engelbredt af Aarhus.

Viggo Henry Sørensen Schmidt er ud- traadt af Firmaet »AARHUS SØLV ved HENRY SCHMIDT &. CO.« af Aarhus,

Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Thomas Evald Engel­

bredt af Aarhus.

Firmaet »DANSK SLOTSØLV ved O.

W. BORK & E. ENGELBREDT« driver Handel i Aarhus.

Peter Otto Walther Bork af Brabrand og Thomas Evald Engelbredt af Aarhus er de ansvarlige Deltagere, og Thomas Evald Engelbredt af Aarhus tegner Firmaet alene.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 17. Decemlter 1936.

H o l c h . Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser:

Firmaet »H. BRUHN & CO.« driver Handel i Aarhus.

Hans Leschen Bruhn og Johanne Marie Charlotte Rygaard, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Sander Gudmund Vessø af Aarhus dri­

ver Handel i Aarhus som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »WESSANO ved G.

VESSØ«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 19. December 1936.

Hol ch .

Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Carl Egon Burdé af Aarhus driver Haandværk i Aarhus som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet »AARHUS CHROM-INDUSTRI ved EGON BURDÉ«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 23. December 1936.

H o l c h . Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse:

Arne Ignatius Lund af Aarhus er ind- traadt i Firmaet »SKOTØJSMESSEN ved N. M. LUND« af Aarhus som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 28. December 1936.

H olc h .

Silkeborg.

Til Handelsregistret for Silkeborg Køb­

stad m. V. (Politikreds Nr. 38) er modtaget følgende Anmeldelser:

Firmaet »SILKEBORG MATERIALHAN­

DEL ved AAGE JUST« af Silkeborg Køb­

stad er hævet.

Andreas Kruse af Silkeborg driver Han­

del i Silkeborg Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »SILKE­

BORG MATERIALHANDEL, A. KRUSE«.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v..

den 11. December 1936.

N . P . N i e l s e n . Til Handelsregistret for Silkeborg Køb­

stad m. V . (Politikreds Nr. 38) er modta­

get følgende Anmeldelser:

Firmaet »PHØNIX-TRYKKERIET, JØR­

GENSEN 6: ERNSTSEN« af Silkeborg Købstad er hævet.

Jens Cilius Ernstsen af Silkeborg driver Haandværk i Silkeborg Købstad som ene­

ste ansvarlige Indehaver af Firmaet »PHØ­

NIX TRYKKERIET v/ J. ERNSTSEN«.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 15. December 1936.

N . P . Nielsen.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

rich af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Flødecentraleii ved J. Feter Asbjørn er indtraadt i Firmaet I'. som ansvarlig og til

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

Svend Aage Jensen af Them driver håndværk i Them Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet.. „Them tømrer- og snedkerforretning vi Svend Aage

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hen­.. des afdøde Ægtefælle Hans Petersen

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og