• Ingen resultater fundet

Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart. "

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

15^

Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.

925.

Fetiroar

No. 2

Købenliavii.

Anmeldelserne angaarfølgende Firmaer:

De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.

Albumin, Aktieselskabet, 24.

Albumin ved V. Petersen, 24.

^mager Sækkekompagni, limit.., 28.

Amager Sækkekompagni ved K. O. Christensen, 28.

Andersen & Vilmann, 29.

Andersen, Hans, 25.

Andersen, J. P., & A.

M. El. Morteyisen, 29.

.Ara, vj Carl Lange, 24.

.Arboe, O. H., 24.

.Arnholdt, A. F., 29.

-Banankajfe-Kompagniet ved David Metz, 26.

Jlarfoed, A., & Keil, 27.

JBerendt, S A., .30.

iBorch, Yiggo, & Co., 28.

iBuhncke, W., & Co , 28.

\Bruun, Jørqen, & Co., 28.

brødrene Heinr. og .Tohs.

Petersen, 25.

^usck, Arnold, 30.

^utiksmontøren vi Ferd.

Hindsgaul, 26.

^hriatensen, Chas. H., SO.

^yldeforretningen > Svea*

ved P. M. Carlsson, 27.

Dansk Akkumulatorin du stri ved H. Andersen, 25.

Dansk Presenningindu­

stri ved Otto Jørgen­

sen, 26.

Dansk Schioeizer Com-

2)agni v' J. Chr. Sø­

rensen & Co., 30.

Danske Mejeriforenhi- gers, De, Mælke Eks­

port, 29.

Deiimer, A. F., og Brdr.

Madsen, 25.

Ellegaard, H., 27.

Engelhardt & Lohse, 27.

English Motor Co. ved F. Tarp & K. Dindler Rasmussen, 29.

Etablissem en ts Hutchin- son. General agentur for Skandinavien, ved P. M. Budtz, 29.

Fabriken > Tanny <, P.

M. Jensen cfc Th Pon­

toppidan, 25.

Fabriklcen Zero ved I"

Nielsen og L. G. Jjar- sen, 28.

Falck, J. S., (fe Co., 30.

Falcks, J. S., Skotøjs- magasin, 30.

Fetterlein & Mortensen, 29.

La Fleuriste ved Ander- • sen og Mortensen, 80. \ Flødecentralen ved J.

Ulrich, 31.

Ford Company. The J. | B., Manufacturers of ^ Chemicals, Wyandotte, Mich. U. S. A. General' Agency for Scandina- i , via ved Poul Kjers- \

j gaard og Andr. Jacob- '•

; sen, 26.

' Fragtselskabet ^Biem, \ Vognmands- og Spedi- ' tionsforretning v; Bech !

; Nielsen & Co., 25. \

\ Fragt- og Speditionsfir- \ maet Bien ved Oluf j Christian Nielsen, 25.

Frimodt, Joh., 27. '

j Galvatek Radio, K. Lav,- \ ritzen, 30.

} Gaulois ved Rud. Jensen, \

i 26. '

j Gleesen, H. J., 26.

Gliemann, V., 30.

Grafisk Compagni vj I Svend Simmelkicer, 28. : I Gress & Co., 27.

; Gætjes,Valdemar, Efter­

følgere, 26.

Haahr, Richard, 27.

Haastrup, Johann, c6 Son, 29.

Handelskompiagniet Sne­

hvide ved Jensen og Sorgenfryd, 28.

Handelsselskabet > Sveda- niai-, Christensen og Plum, 30.

Hansen <& Brodersen, 25.

Hansen, Alf., 30.

Hansen, Astrid, & Co., 27.

Hansen, Johan, & Søn, 28.

Hansen, J^asmus, 28.

Hansen, S. A., 24.

Hansen, Vilh., Fabriken Ara, 24.

Heimann, Tsidor, & Co., 26.

Henriksen & Kjellerup, 28.

Henriksen, Emmerik, Æ Co., 25.

Herløv, Frode, Agentur­

forretning, 30.

lioUesens, Vilh., Eftf., 28.

Holm, C., 28.

Holm, P. C., 24.

Houlberg, A., 29.

Hvide Flip, Den, ved Charles Olsen, 24.

Hvide Flip, Den, Knud Olsen, 24.

Installation s for retning en Bella ved Thomsen og Frigaard, 29

Invulner ved Cai Cas­

persen cC: Co., 30.

Israel, Harry, 27.

Jagtvejens Sæbefabriker ved C. Schlichting &

Co., 26.

Jensen, P. M., Æ E. TI'.

Irgens, 25.

Jespersen, Karl, 26.

Juel, A. V., & Co., 27.

Jørgensen, Johs., Æ Co., 29.

Karll S Co., 24.

Kattrnp, Frederik, 24.

KiJdstrøm (t- Kofoed, 26.

(2)

Københavns Vincentral ved A. C. Kjelsgaard, 27.

Knudsen, H. I'., & Co., 26.

Kritgers, F. C., Skjorte­

fabrik, 29.

Lageret »Gormf, Gorm- Petersen, 25.

De la Lainq, M., & Co., 27.

Tvang <& Lang, SO.

Tjangreuters, W., Efter­

følger, HO.

Larsen, f/., & Co.s Eftf.

25.

iMrsen, Niels Christian, 25.

Larsens, Johan, Efter­

følger, 27.

Maag, Midler Æ Krog, 24.

Maison de Paris ved Mundfeld, SO.

Max-Arnborq, J., & Co., 28.

Meisner, Carl, Æ Co., 28.

Melbye, Alfred

ir.,

30.

Meltzer, Poul, 40.

Messerschmidt & Co., 26.

Metz, David, 26.

Miner alvandsfabriken

>Alsi, Ijorentzen Persson, 29.

Monies, S., Æ Co., 25.

Møllers, Chr., Efterføl­

gere, 29.

Nielsen & L^arsen, 27.

Nielsen & L^indvad, 29.

Nielsen & Rievers, SO.

Nielsen, Alfred & Co.,28.

Nielsen, Carl, og Søn, 25.

Nielsen, P. A., & Co.,SL Nissen & Grønbech, 25.

Nordisk Sækkeindiistri ved Johs. Folker, 26.

Ni/bnrg-Lassetis, Chr., Eftfg., 27.

Nyborg-Lassens, Chr.

Wifg s Siicc. 27.

Nøhrmann, G., Æ Co., 25.

Odense Lædervarefabrik red Arne Jensen, 29.

Olsen & Salskov Tversen, SO.

Olsen, Alex., SO.

Olsen, K. J., & Co., 25.

(Jverstykke-Magasinet

> Ctfy <, G orm-Petersen, 25.

Pedersen, Hagen, RF- P.

Larsen, 25.

Pedersen, Jens Øster­

gaard, 25.

Pelsvare & Konfektions Magasinet ved Aage Carl Petersen, 27.

Pelsvare og Konfektions Magasinet v ' C. Peter­

sen, 27.

Petersen & Uttenreitter, 30.

Petersen, A. N., 25.

Pilestrædes K^affebod vj Limul Petersen, 30.

Pilestrædes Kaffebod Carl Sørensen, SO.

Poulsen, Mark, & Rønne, 26.

Prior og Sørensen, 29.

Rasmussen, A., Æ Co., 27.

Rasmussen, Alex., 28, 30.

Rasrmissen, Jens, 27.

Ryesgades Manvfaktur-

& Trikotageforretning ved Clark & Rasmus­

sen, 26.

Rønne tfc Christensen, 27.

Sankt Nicolaj Varehus ved Charles Olsen, 24.

Sankt Nikolaj Varehus, Kmul Olsen, 24.

* Sinumbra< v; Ingeniør IF. Ijarsen, 27.

Skiltefabriken s Wava«, H. A.V. Ahlgren, 26.

Skovby, Viggo, 28.

Slagteriernes Central ved V. S. Jensen og J. M.

Holst, 26.

Snedker-Centralen, H. C.

Nielsen Hedemand, 27.

Snehvide ved P. Grayibye, 28.

Strøm & Poulsens Sæbe-

& kemiske Fabrik, 28.

Thomsen & Nielsen, 27.

Thomsen, Osvald, 26.

Thorbæk, Viggo, SO.

Tinvarefabrikken Kronen ved Christian Christi­

ansen, 27.

Tofte Co., 29.

Trier, Adolph, & Gold­

schmidt, 28.

Valeryd, Frederik, 30.

Vesterbros Køkkenudstyr, Møller og Olsen, 27.

Vincentralen ved lAido- vikd Hadsund, 28.

Viola, S., Wien, Filial i Ivøbenhavn, 29.

Vollmond, A., & Co., 28.

M'iistenberg, August, 28.

Otto Henrik Arboe, der var ansvarlig Indehaver af Firmaet 0. H. Arboe, er af- gaaet ved Døden. Firmaet fortsættes ufor­

andret af hans Enke Caroline Arboe, født Nielsen, hvorhos Moses Metjs er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet Sankt Nicolaj Varehus ved Charles Olsen er hævet.

Knud Hjalmar Olsen af Hellerup dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet „Sankt Nikolaj Vare­

hus", Knud Olsen.

Firmaet Den hvide Flip ved Charles Olsen er hævet.

Knud Hjalmar Olsen af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Den hvide Flip", Knud Olsen.

Firmaet S. A. Hansen har meddelt Otto Frithiof Barind Prokura.

Svend Anthony Holm af Gentofte er indtraadt i Firmaet F. C. Holm som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Under Firma Karll & Co. drives Han­

del af et Kommanditselskab, i hvilket Paul Hans Friedrich Karll af Frederiks­

berg er eneste ansvarlig Deltager.

Aktieselskabet Albumin er hævet.

Valdemar Frederih Vilhelm Petersen j driver Handel og Fabrikation som eneste ( ansvarlig Indehaver af Firmaet „Albu- - min" ved V. Petersen. Prokura er meddelt d Axel Frederilv Edvard Hansen.

Firmaet Vilh. Hansen, Fabriken „Ara" • er hævet.

Carl Theobald Thye Lange driver Han- del som eneste ansvarlig Indehaver af i Firmaet „Ara" ved Carl Lan^e.

Firmaet Frederik Kattrup er hævet.

Firmaet Maag, Mtiller & Krog er traadt dl i Likvidation. Hugo Adler, Peter Henriks Mohr og Arent Laurits Frants DragstedA^

(3)

25 er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvidationen Firmaet 2 i Forening.

Anders Niels Petersen driver Spedition som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet A. N. Petersen. Prokura er meddelt Paul Joachim Albrecht.

Firmaet A. F. Dettnier og Brdr. Mad­

sen driver Handel. Aage Johan Frederih Fischer Dettmer af Frederiksberg, Ger­

hard Peter Madsen og Johannes Oscar Madsen er de ansvarlige Deltagere.

Karl Holger Clausen er udtraadt af Fir­

maet H. Larsen & €o.'s Eftf., der fort­

sættes uforandret af den bidtidige Del­

tager Vilhelm. Schnahenhurg.

Carl Andreas Fratiø Nissen er udtraadt af Firmaet Nissen & Grønbech, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Poul Grønbech.

Firmaet Emmerik Henriksen & €o. er traadt i Likvidation. William Nielsen og Pasmus Nielsen Rasmussen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvida­

tionen Firmaet i Forening.

Jens Østergaard Pedersen driver Han­

del som eneste ansvarlig Lidehaver af Firmaet Jens Østergaard Pedersen.

Firmaet K. J. Olsen & Co. driver Han­

del. Kmid Jakob Olsen og Karlo Lauvritz PtønshoU Mortensen er de ansvarlige Del­

tagere.

Hans Andersen, der var Indehaver af Firmaet Hans Andersen, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke Inger Marie Andersen., født Larsen.

Firmaet Brødrene Heinr. og Johs. Pe­

tersen driver Haandværk. Heinrich Hans Petersen og Johannes Valentin Petersen 3r de ansvarlige Deltagere.

Henrili, Schwanenfliigel er udtraadt af firmaet (j. Nøhrmann & €o., der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Gustav Vilhehn Emil Nøhrmann.

Hemming Hans Andersen af Frederiks- oerg driver Haandværk som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Dansk Ak- kumnlatorindnstri ved H. Andersen.

Carl Nielsen og Tage Damgaard Niel­

sen er udtraadt at Firmaet Carl Nielsen og Søn, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Heinrich Frederik William Hellenher g, hvorhos Jørgen Axel Vilhelm Larsen er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift beretti­

get Deltager.

Niels Christian Larsen, der driver Haandværk, har meddelt Johannes Lar­

sen Prokura.

Firmaet Fragtselskahet „Bien", Vogn­

mands og Speditionsforretning v/ Bech Nielsen & Co. er hævet.

Oluf Christian Nielsen af Hellerup dri­

ver Spedition som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Fragt- og Speditions­

firmaet Bien ved Oluf Christian Nielsen.

Firmaet Hansen & Brodersen driver Haandværk, Kai Kristian Frederik Han­

sen og Niels Jessen Brodersen er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet Fabriken „Tanny" P. M. Jen­

sen & Th. Pontoppidan driver Haandværk.

Poid 3£ax Lidau Jensen og Børge Thorolf Pontoppidan, sidstnævnte af Frederiks­

berg, er de ansvarlige Deltagere og teg­

ner Firmaet i Forening.

Firmaet Hagen Pedersen & P. Larsen er hævet.

Firmaet P. M. Jensen & E. W. Irgens er hævet.

Firmaet S. Monies & Co. er hævet.

Frederik Albert Gorm-Petersen, som var Indehaver af Firmaet Overstykke- Magasinet „City'S Gorm-Petersen, er af­

gaaet ved Døden og Firmaet er hævet.

Firmaet Lageret „Gorm", Gorm-Peter­

sen, der midlertidig har været drevet af Frederik Albert Gorm-Petersens Dødsbo, fortsættes nu af afdødes Enke Hulda Amalie Frederikke Gorm-Petersen, født Petersen, som eneste ansvarlig Inde­

haver. Den Lars Peter Reimann Jensen givne Prokura er tilbagekaldt.

(4)

Firmaet Messerschinidt & Co. er hævet.

Firmaet The J. H. Ford Company, Ma- iinfactnrers of Chemicals, AVyandolte, Micli., U. S. A. (Teneral Agency for Scandinavia ved PonI Kjersgaard og Andr.

Jacobsen driver Handel. Fovl Kjersyaarcl og Andreas Jacobsen, sidstnævnte af Hel­

lerup, er de ansvarlige Deltagere.

Carl Olof Viggo Sørensen er udtraadt af Firmaet Jagtvejens Sæbefabriker ved 0. Sehlichting & Co., der fortsættes ufor­

andret af den bidtidige Deltager Julius Tlndolph Carl Schlichting.

Laura Caroline Kihlstrøm, født Hen­

riksen, er udtraadt af Firmaet Kihlstrøm

& Kofoed, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ilse CMothilde Sophie Kofoed.

Arnold Marius Hansen af Frederiks­

berg er indtraadt i Firmaet Valdemar (iætjes Efterfølgere som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet Ryesgades Manufaktur- & Tri­

kotageforretning ved Clark & Rasmussen driver Handel. Georgine Clarie, og Maren Marie Basmtissen er de ansvarlige Delta­

gere og tegner Firmaet i Forening.

Osvald Villiam Victor Tho?nsen af Charlottenlund driver Vexelerer og Bank­

forretning som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Osvald Thomsen.

Otto Emil Jørgensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Dansk Presenningsindnstri ved Otto Jørgensen.

Firmaet II. P. Knudsen & Co. driver Handel. Hans Peter Knudsen og Hans Christian Nielsen er de ansvarlig Del­

tagere.

Firmaet Isldor Heimann & Co. har til­

bagekaldt den Valdemar Hofland givne Prokura og meddelt Hans Peter Ingerslev Nielsen og Kate Nielsen Prokura i For­

ening eller hver især i Forening med den tidligere anmeldte Prokurist Anton Chri­

stian Haunstrup.

David Mets er udtraadt af Firmaet Banankaffe-Kompagniet ved David Metz, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Kay Mets. Den Patd Mets givne Prokura er tilbagekaldt.

David Metz er udtraadt af Firmaet David Metz, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Kay Metz. Den Patd Mets givne Prokura er tilbagekaldt.

I Statstidende Nr. 142 for 19. Septem­

ber f. A. er i Bekendtgørelsen vedrørende Firmaet Slagteriernes Central ved V. S.

Jensen og J. M. Holst ved en Trykfejl deu ene Indehavers Navn i Firmanavnet angivet som T. M. Holst, medens Navnet skal være J. 31. Holst.

Mark Johannes Poulsen er udtraadt af Firmaet Mark Poulsen & Rønne, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Carl Emil Piønne, hvorhos Karl Axel Westergaard af Hellerup er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet Nordisk Sækkeindustri ved Johs. Folker har tilbagekaldt den Anna 31arie Moltesen givne Prokura.

Firmaet Butiksniontøren ved Ferd.

Hindsgaul liar tilbagekaldt deu Erling Hemming Petter Richardt Andersson givne Prokura og meddelt Harald Alfred Val­

demar Jensen Prokura i Forening med den tidligere anmeldte Prokurist Ejnar • Jørgensen.

Herman Adolf Vilfred Ahlgren driver : Haandværk som eneste ansvarlig Inde- • haver af Firmaet Skiltefabriken „Hava", . H. A. Y. Ahlgren.

Kristian Kaj Pedersen er indtraadt i i Firmaet (lanlois ved Rud. Jensen som i ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes frem- -i tidig af Deltagerne i Forening.

Karl Jespersen driver Handel som ene--j ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Karl F Jespersen.

Knud Mogens Gleesen er indtraadt i i Firmaet H. J. Gleesen som ansvarlig og^i til Underskrift berettiget Deltager.

(5)

27 Firmaet Eligeliiai'dt & Lohse har til­

bagekaldt den Theodor Andreas Spelling givne Prokura og meddelt Carla Anette Dagmar Larsen Prokura.

Firmaet Jolian Larsens Efterfølger har meddelt Karen Laura Sofie ILansen Pro­

kura,

Hans Ellegaard driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver a^ Firmaet H. Ellegaard.

Firmaet (h'ess & Oo. er hævet.

Firmaet Vesterbros Køkkenudstyr, Møl­

ler og Olsen driver Handel. Johannes Nicolai Møller og Otto Alfred Olsen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Jens Basmussen af Frederiksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Jens Rasmussen, Pro­

kura er meddelt Astrid Vittrup.

William Woldemar Larsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Sinumbra" v/ Ingeniør W. Lar­

sen. Prokura er meddelt Johan Feter Win- stedt.

llichard Villiam Haahr driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Richard Haahr.

Firmaet A. Rasmussen & €o. er hævet.

Astrid Nielsine Lngeborg Hansen, der var ansvarlig Indehaver af Firmaet Astrid Hansen & Co., er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Universalarving A^ina Marie EUsaheth Hansen som eneste ansvarhg Indehaver.

Firmaet Pelsvare & Konfektions Maga­

sinet v/ 0. Petersen er hævet.

Svend Aage Carl Fetersen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Pelsvare & Konfektions Maga­

sinet V/ Aage Carl Fetersen.

Firmaet M. de la Laing & Co., har med­

delt Karen Rasmussen Prokura.

Hans Christian Nielsen-Hedemand dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig

Indehaver af Firmaet Snedker-Centralen H. C. Nielsen Hedemand.

Firmaet Joh. Frimodt, der driver Assu­

rancevirksomhed, driver fremtidig tillige Handel.

Adolf Richard Thomsen er udtraadt af Firmaet Thomsen & Nielsen, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Emil Johannes Nielsen.

Niels Feter Nielsen er udtraadt af Fir­

maet Nielsen & Larsen, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Lars Feter Larsen.

Under Firma A. V. Juel & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Axel Valdemar Carl Juel er eneste ansvar­

lige Deltager.

Fer Manfred Carlsson driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Cj'kleforretningen Svea" ved P.

M. Carlsson.

Axel Pfaff, som var Indehaver af Fir­

maet Chr. Nyborg-Lassens Eftfg., er af- gaaet ved Døden og Firmaet er hævet.

Ove Holger Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Chr. Nyborg Lassens Eftf.s Suce.

Firmaet A. Barfoed & Keil er hævet.

Anton Carl Kjelsgaard driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Københavns Vincentral ved A. C.

Kjelsgaard.

Christian Christiansen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Tinvarefabrikken Kronen ved Christian Christiansen.

Firmaet Rønne & Christensen driver Handel. Erilc Steenstrup Rønne og Jør­

gen Edtiard Christensen, førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Prokura er meddelt Johanne Mathilde Christensen, født Olufs son.

Harry Lsrael driver Handel som eneste

i ansvarlig Indehaver af Firmaet Harry ' Israel.

(6)

Claus Holm af Charlottenlimd driver Haandværk som eneste aDsvarlig Inde­

haver af Firmaet €. Holm.

Firmaet Amager Hækkekompagiii, limit, er hævet.

Under Firma Amager Sækkekompagiii ved K. 0. Christensen drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Kaj Os­

vald Christensen af Frederiksberg er eneste ansvarlige Deltager.

Firmaet Handelskompagniet Sneiivide ved Jensen og Sorgenfryd er hævet.

Feter Tordenslcjold Hannibal Gramhye driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Snehvide ved P. Gram- bye.

Firmaet VV. Hahncke & (Jo. har tilbage­

kaldt den Johannes Larsen givne Pro­

kura.

Firmaet A. VoHmond & (Jo. har med­

delt Carl Axel Vollmond Prokura.

Ida Eline Jidie Schrøder, født Dall, der var ansvarlig Deltager i Firmaet Alex. Rasmussen, er afgaaet ved Døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager John Schrøder, hvorhos Aage Bolf Høy er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes fremtidig af Deltagerne i Forening.

Firmaet Viggo Skovby har tilbagekaldt den Edvard Oskar Larsen og Agnete Louise Lassen givne Kollektivprokura.

liasmus Hansen driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

Kasiiins Hansen.

Københavns Magistrat, den 3. Februar ]925.

Erik Carl Julius Hansen er udtraadt af Firmaet Johan Hansen & Son, der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Johan Christian Hansen.

Jørgen Fenger er indtraadt i Firmaet Strøm & Poulsens Sæbe- & kemiske Fa­

brik som ansvarlig og til Underskrift be­

rettiget Deltager.

Firmaet Fabrikken Zero ved V. Nielsen og L. (1. Larsen driver Fabriksvirksomhed.

Viggo Nielsen og Laurits Gustav Larsen er de ansvarlige Deltagere og tegner Fir­

maet i Forening.

Firmaet Adolph Trier & (joldschmidt er traadt i Likvidation. Arthur Henriques og Axel Simonsen er valgt til Likvidatorer og tegner under Likvidationen Firmaet i Forening. Den Viggo Bøge Aage Schmidt og Victor Frederik Tetdaff givne Prokura er tilbagekaldt.

Firmaet August Wiistenberg har med­

delt Axel August Wiistenberg Prokura.

Firmaet Carl Meisner & Co. har med­

delt Martha Kirstine Marie Clausen og Olga Meisner Prokura i Forening.

Ludovica Hadsund, født Miirsch, dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Vincentralen ved Ludo­

vica Hadsund. Prokura er meddelt Johnny Miirsch.

Firmaet Jørgen Bruun & Co. driver Handel. Jørgen Christian Hansen Bruun og Otto Hansen Bruun, førstnævnte af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere.

Erik Vilhelm Rønning Jensen er ind­

traadt i Firmaet Alfred Nielsen & Co.

som ansvarlig og til Underskrift beretti­

get Deltager.

Firmaet Henriksen & Kjellerup er Jiæ vet.

Johanne Basmussen er udtraadt af Fir­

maet Viggo Borch & Co., der fortsættes i uforandret af den hidtidige Deltager Viqqo ( Olaf Borch.

I Firmaet J. Max-Arnborg & Co. er • vedkommende Kommanditist udtraadt. . Den Otto Emil Bock givne Prokura er -j tilbagekaldt.

Johannes August Ludvig Martens af i Lyngby er indtraadt i Firmaet Vilh. Hol- - lesens Eftf.. som ansvarlig og til Under- -•

skrift berettiget Deltager.

I Firmaet Gralisk Compagni v/ Svend h Simmelkiær er vedkommende Komman- -j ditists Indskud forhøjet.

(7)

29 Firmaet Andersen & Vilniann bar til­

bagekaldt den Jens Anders Jensen givne Prokura og meddelt Helge Theophilus Christian Maare Prokura i Forening med en af de tidligere anmeldte Prokurister Ivar von der Lieth og Marie Sara Liido- viha Olsen.

Magnus Fersson er udtraadt af Firmaet Mineralvandsfabriken „Als", Lorenzen &

Persson, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Feter Lorensen.

Firmaet S. Viola, der driver Handel i Wien, har oprettet en Filial i København under Firma S. Viola, Wien. Filial i Kø­

benhavn. August Balsløw er Filialens Be­

styrer og tegner dennes Firma pr. pro­

kura.

Faid Maurice Budtz driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Etablissements Hutcliinson, Generalagen- tur for Skandinavien v/ P. M. Badtz.

Firmaet Fetterlein & Mortensen driver Haandværk. Orla Fetterlein og Kaj Mor­

tensen, førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Frits Carl Kriiger driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet F. €. Kriigers Skjortefabrik.

Firmaet Tofte & Co. driver Assurance- forretning. Knud Tofte., Johan Hermann Zobel og Viggo Axel Gustav Heuser er de ansvarhge Deltagere.

Firmaet A. Houlberg har tilbagekaldt den Walde^nar Søren Christensen givne Prokura.

Aksel Frigaard er udtraadt af Firmaet installationsforretningen Bella ved Thom­

sen og Frigaard, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Harald Frederik Edvard Thomsen.

Niels Bendtsen, Jens Feter Thomsen Møller, Jens Lyngherg, Kristian Peter Iversen, Henrik Jensen, Basmus Ander-

• sen Jørgensen, Fiasmus Laursen og Hans Feder Federsen er udtraadte af Bestyrel- 1 sen for Firmaet De danske Mejeriforenin- (gers Mælke Export. Selskabet er traadt i

Likvidation. Svenning Krag Nielsen Byt­

ter, Frits Toxiverdt Biiloiv, Johannes Carl Christian Kyed, Carl Bertel Henri­

ques, Niels Nielsen og Foid Basmussen er valgt til Likvidatorer, de to førstnævnte som henholdsvis Formand og Næstfor­

mand for Likvidationsudvalget. Firmaet tegnes under Likvidationen afjFormanden og Næstformanden i Forening eller af en af disse i Forening med en af de øvrige Likvidatorer. Den Niels Bask Olessøn Forse og Jacoh Knudsen Jacobsen givne Prokura er tilbagekaldt.

Firmaet Ohr. Mollers Efterfølgere dri­

ver Handel. Martha Emmy Elkjær, født Larsen, og Magda Adoljine Basmussen, født Hansen-Humle, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet English Motor (Jo. ved F. Tarp

& K. Dindler Rasmussen driver Handel.

Frits Albert Tarp og Kai Holger Dindler Basmussen, sidstnævnte at Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Jolis. Jørgensen & €o. er hæ­

vet.

Firmaet Prior og Sørensen driver Haandværk. Viggo Frior og Carl Johan­

nes Sørensen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet J. P. Andersen & A. M. E.

Mortensen driver Handel. Jørgen Feter Andersen og Anton Marinus Envad Mor­

tensen, begge af Frederiksberg, er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Albert Ferdinand Arnholdt driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. F. Arnholdt.

Arne Schandoryh Jensen af Frederiks­

berg driver Haandværk som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Odense Læ­

dervarefabrik ved Arne Jensen. Prokura er meddelt Christian Emil Jensen.

Firmaet Jilelsen & Lindvad har tilbage­

kaldt den Aage Feter Bybøl givne Pro­

kura.

Firmaet Johan Haastrup & Søn driver Haandværk. Johann Christian Haastrup og Leo Schertiger Haastrup er de ansvar­

lige Deltagere.

(8)

Simon August Berendt af Frederiksberg driver Haadel som eneste ausvarlig Inde­

haver af Firmaet S. A. Berendt.

Firmaet Petersen & Utteiireitter driver Handel. Oluf Emil Feter sen og Henning Christian Uttenreitter, sidstnævnte af Fre­

deriksberg, ør de ansvarlige Deltagere.

Blrmaet Olsen & Salskov Iversen driver Handel. Adolf Christian Olsen og Povl SalsJcov Iversen er de ansvarlige Delta­

gere.

Arnold Andreas Bvll Ahrensen Busck af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Arnold Busck. Prokura er meddelt Søren Daniel Hilarius Sørensen.

Firmaet Lang & Lang driver Haand- værk. Knud Lang og Sophus Lang er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt

Salomon Lang.

John Schrøder er udtraadt af Firmaet Alex. Rasmussen, der fortsættes uforan­

dret af den hidtidige Deltager Aage Bolf Høy. Den Lauritz August Hermann Schrøder givne Prokura er tilbagekaldt.

Firmaet Chas. H. Christensen har med­

delt Johannes Balieu og Allan Scott Chri­

stensen Prokura i Forening.

Firmaet V. (Ilieuianil har tilbagekaldt den Frederik August Leffler og Axel Georg Jørgensen givne Kollektivprokura og meddelt nævnte A. G. Jørgensen Prokura alene.

Firmaet Poul Meltzer er hævet.

Firmaet La Fleuriste ved Andersen og Mortensen er hævet.

Firmaet Jnvulner ved Cai Caspersen &

Co. er hævet.

Firmaet Frode Herløv, Agenturforret ning har meddelt Aage Lindhardt Nielsen Bytter Prokura.

Likvidationen i Firmaet Alfred W.

Melbye er sluttet, og Firmaet er hævet.

Firmaet J. S. Falcks Skotojsmagasin er hævet.

Firmaet J. S. Falck & Co. driver Haand værk. Jens Sørensen Falch og Tor- vold Tjellesen er de ansvarlige Deltagere.

Karla Johanne Marie Frederikke Han­

sen, født Keller, er udtraadt af Firmaet Alf. Hansen, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Elith Vogel Han­

sen,

Jens Christian Sørensen er udtraadt af Firmaet Dansk Schweitzer Compagni v/

,1. Clir. Sørensen & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Svend Aage Juid Hansen.

Knud Hedeman Lauritsen driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet (jalvatek Radio, K. Lauritzen.

Maren Kirstine Mundfeld driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Maison du Paris ved Mundfeld.

Firmaet Pilestrædes Kaffebod. Carl Sø­

rensen er hævet.

Knud Laurits Brandt Stadsen Petersen driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Pilestrcedes Kaffebod v/ Knud Petersen.

Alexander Hartvig Olsen driver Handel J som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Alex. Olsen.

Frederik Ejvind Harald Valeryd driver*

Handel som eneste ansvarlig Indehaver*:

af Firmaet Frederik Valeryd.

Harald Caj Carl Hein af E'rederiksberg^

er indtraadt i Firmaet W. Langreutersg Efterfølger som ansvarlig og til Under-- skrift berettiget Deltager.

Firmaet Handelsselskabet „Svedania'S, Christensen & Plum er hævet.

Viggo Sørensen Thorhek af Frederiks-e berg driver Fabrik virksomhed som eneste3, ansvarlig Indehaver af Firmaet Viggos) Thorhek.

Alfred Hecht Nielsen er udtraadt ail/

Firmaet Nielsen & Rievers, der fortsættesj^

uforandret af den hidtidige Deltager Vitutw Bievers.

(9)

Johannes Sigismund Simmelhag Ul­

rich af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Flødecentraleii ved J. Ulricli.

Feter Asbjørn er indtraadt i Firmaet I'. A. Mielseii & Co. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Købenbavns Magistrat, den 17. Februar 1925.

Kjøbenhavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt: Firmaet „Erslevs Eftf., Kemisk Laboratorium ved Korsgaard & Foersom"

er afmeldt.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 5.

Februar 1925.

ParJicr.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt.

„Knlkompagniet Sydhavnen ved Aage Dahl & Co." driver Handel i Frederiks­

berg Kommune Blytsvej 5 med Aage Carl Emil Dahl, boende sammesteds, som eneste og ansvarhg Indehaver.

Prokura meddeles Carl Axel Bertelsen Nrdr. Fasanvej Nr. 16. Firmaet er et Kommanditselskab.

Firmaet „Skotejsfahrlkken Sprogø, Niel­

sen & Fliigge" driver Haandværk i Fre­

deriksberg Kommune, Sprogøvej 1, med Laurits Thorvald Nielsen, boende Jupiter­

vej 13, og Kristen Fliigge, boende Flens­

borggade 28, som eneste og ansvarlige Deltagere, der underskriver for Firmaet hver for sig. Prokura er ikke anmeldt.

Enkefru Walhorg Garrigues, født Fa­

biansen, anmelder, at hun fortsætter den af hendes afdøde Mand, Manufaktur­

handler Gustav Carl Louis Garrigues, GI.

Kongevej 142 i Frederiksberg Kommune drevne Handelsvirksomhed under det af Manden benyttede ikke anmeldte Firma:

„Carl Garrigues". Ingen Prokura.

Carl Christian Vilhelm Nicolaisen, bo­

ende Holger Danskesvej 108, og Vilhj

Aage Nicolaisen, boende sammesteds, dri­

ver som eneste og ansvarlige Deltagere i Firmaet „Nicolaisen & Søn" Haandværk i E'rederiksberg Kommune, Kong Georgs- vej 81. Deltagerne hver for sig tegner Firmaet. Prokura er ikke anmeldt.

„Taagerup & Christiansen" har udstedt Prokura til Viggo Olsen.

Firmaet „Skotøjsfahriken „Fire" ved A.

Hansen" afmeldes herved.

Firmaet „K. K. Knudsen & Co., (ralvani- seringsfabrik" er hævet.

Charles Ernst Christian Dahlmann, Store Kongensgade 55, driver Handel som eneste og ansvarlig Indehaver, under Firma

„Frederiksberg Kunst & Rammeforretning, Charles Dahlmann", N. Fasanvej Nr. 177 i Frederiksberg Kommune. Prokura er ikke anmeldt.

„C. Alme & Co.", Biilowsvej 34 i Fre­

deriksberg Kommune driver Handel med Carsten Alme, Falkouersgaardsvej Nr. 2, og Hans Christian Reifenstein, F'yens- gade Nr. 1, som eneste og ansvarhge Indehavere, der begge tegner Firmaet hver for sig. Ingen Prokura.

Kay Thomsen driver Fabrikation som eneste og til Underskrift berettiget Inde­

haver af Firmaet „Rosendals Farve- og Lakfabrik, Indehaver Kay Thomsen". Pro­

kura er ikke anmeldt. Forretningskontor Vodrofsplads 3.

„Johannes Nielsens Efterfølger ved Erik S. Sabroe" driver Handel H. C. Ørsteds­

vej 21 i Frederiksberg Kommune. Eneste og ansvarlige Indehaver er Erih S. Sa­

broe, boende Godthaabsvej 92, Frederiks­

berg. Prokura har Leif Westy Stephen­

sen, Carl Johansgade 14.

Feter Noe, Frederiksberg Allé 32, dri­

ver under Firmanavn „Peter Noe & Søn"

Handel, Vodrofsvej 55-57 i Frederiksberg Kommune som eneste og ansvarlige Inde­

havere. Ingen Prokura. Firmaet er flyt­

tet fra Kjøbenhavn.

Knud Hugo Rasmus Bjerregaard, Vester Fælledvej 42^, og Robert Wally Tngvar Feter sen, Gerdasgade 2, driver under

(10)

Firmanavnet „A/S Max Kleiiisoi'gs Efter­

følgere Bjerregjaard og Petersens Kunst- og Kobbertrykkeri" Haandværk i Frede­

berg Kommune Forliaabningsholms Allé 47, som eneste og ansvarlige Indehavere.

Ingen Prokura.

rolitimestereii i Frederiksberg I3irk, den G.

Februar 1925.

J. Farhev.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Firmaet „Viggo Thorbek" er afmeldt som flyttet til Kjøbenhavn.

l'olitimesteren i Frederiksberg Birk, den lo.

Februar 1925.

J. Parker.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Bjørn Gotfred Scliioldann, der under uanmeldt Firmanavn „B. (j. Schioldann"

driver Haandværk i Frederiksberg Kom­

mune, GL Kongevej 136-138, har givet Fru Agnes Bodil Schioldann Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, Howitz- vej, den 26. Februar 1925.

J. Parker.

Politikreds Nr. 2,

Den C. V. Jensen af Firmaet J. VVen- delbo-Madsen, Teknisk Bureau meddelte Prokura er tilbagekaldt, hvorhos der er meddelt Ingeniør Rudolph Helms Prokura.

Købenbavns Amts nordre Birks Politikammer, den 4. Februar 1925.

Gemzøe.

Under Firma Buddiuge Trælasthandel, Indehaver Aage H. Boldsen, driver Aage Hans Boldsen, Nordre Fasanvej 200, Han­

del i Gladsaxe Kommune, Matr. Nr. 16 di af Buddinge, som eneste og fuldt ansvar­

lig Indehaver.

Der er ingen Prokurister og ingen Kom­

manditister.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 4. Februar 1925.

Gemzøe.

Vognmand Harald Valdemar Basmus- sen er udtraadt af og Husejer Povl Chri­

stian Hermami Pedersen indtraadt i Be­

styrelsen for Holte og Omegns Brugsfor­

ening.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 4. Febrnar 1925.

(remsøe.

Den Niels Poid Krogstrup Mathiasen i Firmaet Herman Nielsen & Co. meddelte Prokura er tilbagekaldt.

Kommanditisten er udtraadt af Firmaet, der fortsættes uforandret af den hidti­

dige ansvarlige Indehaver, Ernst Herman Nielsen.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 4. Februar 1925.

Firmaet Prytz, Berthelsen & Co. er hævet.

Københavns Amts nordre Birks Politikannner, den 14. Februar 1925.

Gemsøe.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Carl Ludvig Richard Conradi, Albert Gotfred Christiansen og Nels Peter Nelson er udtraadt af og Tobias Tobias­

sen, Clarence Victor Andersen og Hans Einar Eriksen indtraadt i Bestyrelsen for Skandinavisk filantropisk Selskab.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 23. Februar 1925.

Gemzøe.

Politikreds Nr. 3.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse:

I Bestyrelsen for Brøndbyvester For­

brugsforening er sket følgende Forandring:

Af Bestyrelsen er udtraadt Husejer Rasmus Peter Rasmussen, og i hans Sted er valgt Barber Otto Andreas Sofis Peter­

sen af Brøndbyvester.

Bestyrelsen bestaar herefter af fornævnte nyvalgte Medlem samt af Lærer Ole An­

dersen Ham-en, Formand, Proprietær Jo­

hannes Evald Christophersen, Arbejdsmand Hans Knud Jensen og Tømrer Hans Oluf Sørensen, alle af Brøndbyvester.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 4. Februar 1925.

Harj)øth.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse:

(11)

33

1 Bestyrelsen for Ballei'ui) og Omegns Forbrugsforening er sket følgende For­

andring:

Af Bestyrelsen er udtraadt Fyrbøder Anders Frederih Olsen og Pladsmand Jens Jensen, og i disses Sted er valgt Bore­

formand Anders Thunø Jensen Thunø og Jordformand Karl Frederih Lundberg, begge af Ballerup.

Bestyrelsen bestaar herefter af de to fornævnte nyvalgte Medlemmer samt af Gaardejer Niels Feter Jensen, Formand, forh. Kedelpasser, Pensionist Christian Jen­

sen Thunø og Bankassistent Karl Marius Behrendt Larsen, alle af Ballerup.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 14. Februar 1925.

Harpøth.

Roskilde.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser:

Firmaet „Kolonialhuset" ved E. Ani- l)Org er hævet.

Hans Mikkelsen Hansen af Slagelse dri­

ver Handel i Roskilde som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet Kolonialhuset v/ li. M. Hansen. Prokura er meddelt Vilhelm Jensen.

Jørgen Jens Feter Nielsen af Roskilde driver Handel sammesteds som eneste ansvarhg Indehaver af Firmaet Jydske Strikiieriers Udsalg v J. J. [\ ^sielsen.

Firmaet 31oritzen & Heinesen driver Handel i Roskilde. Karl Feter Kristian Moritzen og Johan Rasmus Godfred Hei­

nesen, begge af Roskilde, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Eoskilde m. v., den o. Fe­

bruar 1925.

^•1. Fabricius Hanhen.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser:

Lars Feter Jensen er udtraadt af Fir­

maet h. P. Jensen & Son, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Johan Sofus Larsen som eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet Moritzen & Heinesen tegnes fremtidig af hver af Deltagerne for sig.

Firmaet Maglekilde Maskinfabrik og Jernstøberi ved K. Høyer og Chr. Knudsen er hævet.

Kjiiud Rudolph Køhlert Høyer af Ros­

kilde driver Fabrikation og Handel samme­

steds som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet iMaglekilde Maskinfabrik og Jern­

støberi ved K. Høyer.

Politimesteren i Roskilde, den 23. Februar 1925.

A. Fabricius Hansen.

Til det herværende Firmaregister er modtaget følgende Anmeldelser:

Carl Jakob Nielsen af Roskilde driver Fabrikation sammesteds som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet Importøren ved €arl Nielsen.

Firmaet Hans Winther har tilbagekaldt den Jørgen Frederik Winther meddelte Prokura.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 26. Fe­

bruar 1925.

A. Fabricius Hansen.

Frederiksborg Amt.

Hillerød.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Oskar Christian Zimmermann, Niels Juelsgade 10, København, under Firma „Hillerød Messe ved 0. Zimmer­

mann" driver Handel i Hillerød Købstad med Forretningslokale samme Sted.

Anmelderen er eneste ansvarlige Inde­

haver og har alene Ret til at tegne Fir­

maet.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 2. Februar 1925.

H. W. Hutzen.

Helsingør,

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at det af Sophus Børge Hansen

(12)

og Lars Jensen, begge aJ Helsingør, i Forening drevne Firma „S. Hansen og Jj. Jensen" er hævet.

Politimesteren i Helsiugør ui. v., den 3. Fe­

bruar 1925.

K. Fetri.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at Lars Christian Alfred Jensen, Helsingør, som eneste ansvarlige Indeha­

ver driver Handel i Helsingør under Firma „Cigarforretningen Mexico ved Clir.

A. Jensen".

Politimesteren i Helsingør m. v., den 17. Fe bruar 1925.

K. Petri.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt, at den af Hans Hansen Brenøe under Firma „€igar- og Tobaksfabrikken Mexiko ved H. Hansen Brenøe" i Helsingør drevne Fabriks virksomhed er hævet.

Politimesteren i Helsingør m. v., den 17. Fe­

bruar 1925.

K. Petri.

Politikreds Nr. 6.

Georg Otto Valdemar Holm og Feter Boysen, begge af Kvistgaard, anmelder, at de som eneste ansvarlige Indehavere driver Handel i Kvistgaard, Tikøb-Horn- bæk-Hellebæk Kommune under Firma

„P. Boysen & Co.".

Politimesteren i Helsingør m. v., den 17. Fe­

bruar 1925.

K. Fetri.

Politikreds Nr. 8.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Ingeniør Knud Carl af Lille Rørbæk under Firma: „Stenlejet Fryden­

dal ved Knud Carl" driver Handel og Fabriksvirksomhed i Lille Rørbæk som Firmaets eneste og ansvarlige Indehaver.

Prokura er ikke meddelt.

8. Politikreds, Frederiksværk Købstad m. v., den 17. Februar 1925.

E. B. Larsen.

8orø Amt.

Ringsted.

Det bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Hans Alfred Larsen driver Haandværk og Fabrikation s virk­

som hed i Ringsted som eneste og ansvar­

lig Indehaver af Firmaet „No nanie" ved H. A. Larsen.

Politimesteren i Kingsted m. v., den 25. Fe­

bruar 1925.

Hjelmer.

Slagelse.

Til Handelsregisteret for Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Undertegnede Indehaver af Firmaet

„Vilhelm Lange" tilbagekalder herved den Christen Martinus Jacobsen og Frk. Laiira Nielsen under 20. August 1924 meddelte Prokura samt meddeler Frk. Laura Niel­

sen og Ejnar Magnus Poidsen kollektiv Prokura, saaledes at de i Forening kan tegne Firmaet.

Politimesteren i Slagelse Købstad in. v., den 30. Januar 1925.

A. Biihrsch.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Valdemar Otto Poulsen er ud- traadt af Firmaet Vald. Poulsen & Søn, Slagelse, hvis eneste Indehaver herefter bliver Louis Valdemar Tystgaard Poulsen.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 31. Januar 1925.

A. Biihrsch.

Politikreds Nr. 13.

Til det herværende Handelsregister er under D. D. af Allan Eiigen Borum af Sorø Landsogn anmeldt, at han under Firma „Charles Borum" som eneste og ansvarlig Deltager driver Haandværk og Handel i Sorø Landsogn. Der er med­

(13)

35 delt Anmelderens Hustru Fru Kirstine Borum Prokura.

Sorø By og Birks Politirnesterkontor, den 10.

Februar 1925.

Schjørring, cst., Fm.

Præstø Amt.

Præstø,

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at iMaskinfabrikant Otto Andreas Christiansen, Præstø, der hidtil under Firma „Præstø Maskinfabrik ved 0. A.

Christiansen" har drevet Fabriksdrift i Matr. Nr. 7 og 8 Præstø Købstads Adel­

gade som eneste ansvarlig Deltager, nu som eneste ansvarlig Deltager under Firma

„Præstø Jærnstøberi og Maskinfabrik ved 0. A. Christiansen" driver Fabriksdrift i ommeldte Ejendom.

l'olitimesteren i Præstø Købstad iri. v., den 19.

Februar 1925.

M. M Langsted.

Næstved.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Henning Frederiksen i Næstved driver Handel sammesteds som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet „i\age W. Mad­

sens Efterfølger ved Henning Frederik­

sen-'.

Politimesteren i Næstved Købstad in. v., den 4. Februar 1925.

TF. Sclunit.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Ih Christian VaJeiir i Næstved driver Handel sammesteds som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet: Varemessen

„Røde Lygte" ved Ib Cliristian Valeur.

Politimesteren i Næstved Købstad ni. v., den 4. Februar 1925.

TI'. Schmit.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt;

Kai Marius Ditlevsen i Næstved driver Handel sammesteds som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet: „Jjæstved (TQinmidepot ved Kai Ditlevsen".

Politikontoret i Næstved Købstad m. v., den

•i. Februar 1925.

W. Schmit.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

1) at Firmaet „Flensborg Lageret ved Ci«r.

Valeur" i Næstved er hævet, og 2) at Charles Christiansen af Næstved

som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Flensborg Lageret ved Char­

les Christiansen" driver Handel i Næst­

ved.

Politimesteren i Næstved Købstad m. v., den 7. Februar 1925.

W. Schmit.

Storehedinge.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Sparekassen for Storehedinge og Omegns Vedtægter er ændrede, at disse er stadfæstede af Handelsministeriet den 31. Januar 1921, samt at et Tillæg til Vedtægterne er stadfæstet af samme Mi­

nisterium den 9. April 1924.

Politimesteren i Storehedinge, den 21. Februar 1925.

Bavn.

Vordingborg.

Til herværende Handelsregister er ind­

givet følgende Anmeldelse:

Det anmeldes herved, at Firmaet „Flens­

borg Lageret", „Den blaa Butik" ved Ib Christian Valeur er hævet.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 25.

Februar 1925.

Blitger.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

Detailhandler Ejner Valdemar Høstrup af Vordingborg anmelder herved til Han­

delsregisteret, at han som eneste ansvar­

lige Indehaver driver Handel i Vording­

borg Købstad under Firmaet „Flensborg

(14)

Lageret", „Den blaa Bntik" ved Ejner Valdemar Høstrnp.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 25.

Februar 1925.

Blitger.

Politikreds Nr. 17.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

Det anmeldes herved til Handelsregi­

steret, at der den 24. Januar 1921 er ud­

færdiget Vedtægter for nedennævnte Spare­

kasse, og at disse Vedtægter er stad­

fæstede af Handelsministeriet den 1. Juni 1921.

Samtidig anmeldes, at D'Herrer fhv.

Gaardejer Niels Basmussen og Gaardejer Søren Hansen, begge af Skovhuse, samt Gaardejer Peter Hansen af Rødstofte er udtraadt af Bestyrelsen for Øster Eges­

borg Sogns Spare- og Laanekasse, og at i disses Sted Gaardejer Jacob Hansen og Gaardejer Christian Hansen, begge af Skovhuse, samt Gaardejer Feter Jacobsen, Rødstofte, er indtraadt i Bestyrelsen, der iøvfigt er uforandret.

Politimesteren i Vordingborg, den 25. Februar 1925.

Blitger.

Boraliolms Amt.

Rønne,

Til det herværende Handelsregister have Snedkerne Aksel Johannes Peder Nielsen og Ludvig Andreas Johansen^ begge af Rønne, der under Firma: Nielsen & Jo­

hansen have drevet Haandværk i Rønne Købstad, anmeldt, at Firmaet er hævet.

Politimesteren i Rønne m. v., den 12. Februar 1925.

Fogh.

lil det herværende Handelsregister har Snedker Ludvig Andreas Johansen af Rønne anmeldt, at han som eneste og ansvarlig Indehaver driver Haandværk i

Rønne Købstad under Firma: „L. Johan­

sens Tømrer- og Snedkerforretning".

Politimesteren i Rønne m. v., den 12. Februar 1925.

Fogh.

Sandvig,

Til det herværende Handelsregister har Fabrikant Karl Edvard Sonne Koefoed af Sandvig anmeldt, at han som eneste og ansvarlig Indehaver driver Fabrika­

tion i Sandvig Købstad under Firma:

„Mineralvandsfabriken Bornholm ved K.

E. S. Koefoed".

Politimesteren i Rønne m. v., den 20. Februar 1925.

M. Lund, cst.

Odense Amt

Odense.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „Engelsk Beklædningsniagasin ved F. B. Laursen"

drives Handel i Odense, Nørregade 24, af Frederih Buch Laursen af Odense som eneste ansvarlig Indehaver.

Magistraten i Odense, den 31. Januar 1925.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet „Engelsk Beklæd- ningsmagasin ved M. Ijanrsen" er hævet.

Magistraten i Odense, den 31. Januar 1925.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „Nizza ved D. Holme" drives Handel i Odense, Nørre­

gade 43, af Frøken Anna Borthea Holme af Odense som eneste ansvarlig Indehaver.

^lagistraten i Odense, den 5. Februar 1925.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at der under Firma „Odense ny Støbegodsforretning, Andersen og Larsen"

(15)

37 drives Handel i Odense, Overgade 74, af Thorvald Andreas Andersen og Johan Lar­

sen, begge af Odense, som eneste ansvar­

lige Indeliavere. Firmaet tegnes af begge Deltagere i Forening.

Magistraten i Odense, den 20. F'ebrnar 1925.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister har Firmaet „Fynske Mølleres Fællesindkøbs- forretning limitt" anmeldt, at Søren Chri­

stian Christensen, Agernæs, og Christian Kjærgaard, Pilevad, er udtraadt af Be­

styrelsen, og at i deres Sted er indtraadt Simon Simonsen, Emmelev, og Niels An­

dersen Nielsen Ploug, Grubbehus. Ny Vedtægter indeholdende ændrede Bestem­

melser vedrørende tiltrædende Medlem­

mers Indskud og Omfanget af samtlige Medlemmers solidariske Ansvar ere ved­

tagne den 24. Januar 1925.

Magistraten i Odense, den 21. Februar 1925.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt af Firmaet „Villi. Andersens Eftllg., Petersen 02; Kirkegaard", at Fir­

maets Navn er ændret til „Vil11. Ander­

sens Eftflg.. Petersen og Kirkegaard- Nielsen".

Magistraten i Odense, den 23. Februar 1925.

Bloch.

Politikreds Nr. 28.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Firmaet „P. Jeppesens Cenient- varefabriks Eftl: J, K. Jakobsen og €arl Nielsen" fra den 14. Januar d. A. er hævet.

Politimesteren i Odense Herred m. v., den 5.

Februar 1925.

Sophus Aagaard.

Politikreds Nr. 31.

Til herværende Handelsregister har Be­

styrelsen for „Nellemose og Omegns Brugs­

forening" anmeldt, at Boelsraand Niels Nielsen, Skovkrogen, er udtraadt af Be­

styrelsen, samt at Boelsraand Lars Bjerg

Larsen, Skovkrogen, i hans Sted er ind­

valgt i Bestja'elsen.

Politikontoret i Assens, den 7. Februar 1925.

Villi. Jensen.

Svendborg Amt.

Svendborg.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

24 Svendborg Købstad m. v., er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Jørgen Johannes Jørgensen er udtraadt af Firmaet „Oscar Nielsen & Co.", Svend­

borg.

Oscar Nielsen er Iierefter ene og an- svarhge Indehaver.

Politikreds Nr. 24 Svendborg Købstad ni. v., den 17. Februar 1925.

Kranij).

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

24 Svendborg Købstad m. v., er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Firmaet „C. V. Nielsen & (Jo.s Væve­

rier" driver Fabrikation i Svendborg.

Christian Vilhelm Nielsen og Hans Omme Mogensen af Svendborg er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Politikreds Nr. 24 Svendborg Købstad m. v., den 17. Februar 1925.

Krarup.

Til Handelsregistret for Svendborg Køb­

stad m. V., er modtaget saal,ydende An­

meldelse :

Detaillist Jens Christian Andersen af Svendborg driver som eneste og ansvar­

lige Indehaver Handel i Svendborg under Firma: „J. C. Andersen", Svendborg.

Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 25. Februar 1925,

Krarup.

Til Handelsregistret for Svendborg Køb­

stad m. V. e r modtaget saalydende An­

meldelse:

Detaillist Jens Christian Andersen af Svendborg, Indehaver af Firmaet „F. Cliri-

(16)

stiaiisens Efterfølger", anmelder herved, at Firmaet er hævet.

Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den 25. Februar 1925.

Krarup.

Nyborg.

Autocentralen ved J. Krnse og Felir Jensen, Nyborg, anmelder, at Christian Hansen har Prokura.

Politikontoret, Nyborg, den 16. Februar 1925.

Harhorn.

Maribo Amt.

Nakskov.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse:

Arbejdernes Andelsforetagende", Nak­

skov, anmelder, at Selskabets Bestyrelse ifølge Generalforsamling af 9. December 1924 bestaar af

Lærer Alfred Date, Nakskov, Formand, Arbejdsmand Feter Winther, Nakskov, Forsørgelsesinspektør Alhert Nielsen, Nak­

skov, Næstformand,

Kontorbestyrer Anders Peter Kragh, Nak­

skov,

Kontorbestyrer Ejner Clausen, Nakskov, Kontorist Johannes Hesselgreen, Nakskov, Mælkehandler Alfred Andersen, Nakskov, Repræsentant Bendtsen, Nakskov, og Kondenseringsmester Carl Schlander, Nak­

skov.

Ret til at tegne Firmaet har Forman­

den og Regnskabsføreren Aksel Olsson, Nakskov, i Forening. — Den Arbejds­

mændene Niels Hansen og Jens Peter Hornhæk meddelte Prokura er tilbage­

kaldt.

Lovene er af 13. Marts 1923.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 7. Februar 1925.

Johs. Becker Olsen.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse:

Hans Peter Nielsen, Strandvej Nr. 4,

Nakskov, anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Nak­

skov, Østergade Nr. 18 under Firma „Bro­

derimagasinet ved fl. P. Nielsen."

Politimesteren i Nakskov m. v., den 17. Februar 1925.

Johs. Becker Olsen.

Nykøbing F,

Til herværende Handelsregister er mod­

taget Anmeldelse om, at Firmaet „Lol­

land Falsters Børste- og Kostefabrik ved Andr. Rasmussen", Nykøbing F., er hævet.

Politi kontoret i Nvkøbing F., den 26. Januar 1925.

Aage H. Jørgensen.

Politikreds Nr. 19.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget Anmeldelse om, at Parcellist Ole Christian Simonsen, Særslev, Parcellist Ole Larsen, Horbelev, og Gdr. Hans Peter Marius Mortensen, Særslev, er udtraadt af og Gdr. Jørgen Thorsen, Horbelev, Murermester Carl Edvard Olsen, Horbe­

lev, og Gdr. Hans Georg Skaaning, Særs­

lev, indtraadt i Bestyrelsen for Horbelev Sogns Brugsforening, idet Bestyrelsen iøv- rigt forbliver uforandret.

Politikontoret i Nvkøbing F., den 26. Januar 1925.

Aage H. Jørgensen.

Politikreds Nr. 22.

Til herværende Handelsregister er Dags Dato indgaaet saalydende Anmeldelse:

Hans Peder Hansen, Ryde, Indehaver af Firmaet Ryde og Ki'agenæs Savværker ved H. P. Hansen, anmelder, at der er meddelt hans Søn Harry Ipsen Hansen, Ryde, Prokura.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 17. Fe­

bruar 1925.

Johs. Becker Olsen.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. Anmeldelser, lifclieii(il||i)rle i Slalslideiiije i april måoel

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. k Aftenbladets Bladtrykkeri r/ Hedvig Bærentzen,

Carl Henrik Nielsen af Svendborg kommune driver handel i Svendborg købstad som eneste ansvarlig inde­.. haver af firmaet „Triko ved Corl

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

ter Albinus Jørgensen som fuldt ansvarlige Deltagere, der er berettiget til hver for sig at tegne Firmaet. Niels Laurits Felsby af Odense driver Handel i Odense

Københavns Slagterivare Éxporl ved Vilhelm Borcher &amp; Jørgen Miilvad, 178.. Mineralvandsfabriken &gt;Saxof vj