• Ingen resultater fundet

Københavns Amt.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Københavns Amt. "

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

IvøbeiihaYii,

L Anmeldelserne angaa følgende Firmaer:

1) (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.)

Aladdin, Damp- og Haandvaskeri ved C.

J. Hansen, 207.

Aladdin, Damp- og Haandvaskeri, Hansen (É Norrhy, 207.

Apothekernes Laborato­

rium, Droge- og Kemi­

kalieforretning, Aktie­

selskabet, 206.

Appel, Fr., 204.

Asbest- og Oliekompag­

niet, Aktieselskab, 208.

Automat- og Kautions- forsikringen, Aktiesel­

skabet, 208.

Baadh & Winthers Ef­

terfølger, 206.

Berg, Chr., & Søn, 204.

Bergmann og Huttemeier, Aktieselskabet, 207.

Berni, Aktieselskabet, 205.

Blyantsfabriken Viking, Aktieselskab., 207.

Blyantsfahrikken Viking, ved H. Madsen, 206.

Borring, Kruuse & Ol­

sen, 206.

Brugsforeningeri Lygte­

kvarteret, 210.

Brødrene Borring, 205.

Chinin, Chr. E. Emborg oq Henrij Warthoe, 204.

Colonial-Pakhuset Kron­

borg, Carl Petersen, 209.

Dagbladet Politiken, Ak­

tieselskabet, 210.

Damernes engros Lager, dansk Kjoleindustri, Aktieselskabet, 204.

Dayisk Kjolenet- & Pos- sementfabrik. Aktiesel­

skab, 209.

Dansk Præcisions- Værk tøjsfabrik ved H. F.

Jensen, 206.

Dansk Trykknapfabrik ved J. F. Jensen, 208.

Eile^-t, Emil, Vilh. Jen­

sens Efterfi-lger, 207.

Ejendomsaktieselskabet, Hollænderhus, 211.

Elektricitets-Aktieselska­

bet, Asea, 209.

English Import Æ Ex- port ved R. V. Niel­

sen, 210.

Entreprenøren, Aktiesel skabet, 205.

Fransk-Dansk Vinim­

port ved J. M. Helm- bæk, 206.

Fransk-Dansk Vinim­

port ved J. M. Helm- bæk og J. Petersen 206.

Fransk Modei'are Itu-

port. Aktieselskabet, 210.

Gabs & Kørber, 209.

Gosch, H. E., & Co.s Tændstikfabriker og A ktietændstikfabriken Godthaab, Aktieselska­

bet, 207 {2 Anm.).

Hansen & Appel, Bog­

trykkeri, 204.

Hansen, C. B., & Søn, 210.

Hansen, C. R., & Sønner, 210.

Hansen, P., 204.

Heegaard, Aug., Eng quist <& Co., 206.

Hertz, Emil, 209.

Hertz, Jørgen, 204.

Hessel, N. Steenberg, 209.

Il-Eypressen, Aktiesel­

skabet, 209.

Importers <& Exporters, Aktieselskab, 205.

Installationsforretningen Alliance, Aktieselska­

bet, 207.

Jensens, Vilh., Efterføl­

ger, Emil Eilert 207.

Kehlet & Co., 211.

Kinografen, Aktieselska­

bet, 205.

Kino-Scandia, N. F.

Matthiesen, 208.

Københavns Fajancefa­

brik, Aktieselskab, 210.

Københavns Fonds- og Vexelbank, Aktiesel­

skabet, 210.

Københavns Kontoroplys- ninq, Aktieselskabet, 206.

Københavns Sæbeudsalg, Aktieselskabet, 204.

Københavns Vexelkontor, O. Rye, 204.

Klokker, Th., & Co., Ak­

tieselskab, 205.

Kløver-Byggryn-Fabri- ken Danmark, Aktie­

selskabet, 205.

Kai. Hofbaqer Olsens Søn, 204.

Kongelige Porcellains- fabrik og Fajancefa- briken Aluminia, Den, Aktieselskab, 210.

Korchs, Morten, Forlag, Aktieselskabet, 209.

Krohn & Thomsen, 211.

Kronprinsensgades ny Materialhandel, 208.

Langgades Magasiner, Valby, Aktieselskabet, 207.

Langhoffs, S. L., Efter­

følger, 204.

Lassens, Carl, Filial ved C. Chr. Holten-Niel- sen, 206, 209.

Lohses Korsetlager ved Louis Lohse, 208.

Løser, E. C., 206.

Markfrøforretningen Bredgade 40, 208.

Mende, Chr. V, Co., 208.

Meyer, Carl F., 211.

Møller, Alexis, 205.

Mørch, Vilh., & Co., 204.

N. O. V. I. ved L. Sa­

lomonsen, 204.

Nebelong, M. S., & Co., 208.

Nilsson, Ernst V. 208,

(2)

Xissen & Co., 206.

Nordisk Import- Compag- ni, Aktieselskabet, 205.

Nordisk Inhalator Co., Aktieselskabet, 209.

Nordisk Kværnfabrik ved Otto Jensen, 206.

Nordisk Samlermærke Forlag, S. Minder- mann, 210.

Norske Lloyd, Aktiesel­

skabet, 207.

Olsen, Nikolai, 207.

Pehrsons, A., Skotøjsfa­

brik, Aktieselskab, 208.

Petersen & Reéhoffs Efterfølger, 204.

Petersen, Kuhnel, &

Bøytler, 211.

Philipsen & Co., 206.

Randal, A., & Co., 211.

Rehnés, A., Efterfølger, 210.

Rehnés, A., Farveri og kemisk Tøjrensnings- etablissement, Aktiesel­

skabet, 210.

Revisionsbanken iKjøben- havn. Aktieselskab, 206, 210.

Rist & Co., 210.

Romlund, Chr., & C., 208.

Salomon, Sigvardt, 210.

Schou, Martin, Aktiesel­

skabet, 205.

Schreiber & Carl Peter­

sen jun.s Fabriker, Aktieselskabet, 207.

Seligmann, Rxdolph, 210.

Skandinavisk Isolerings- forretning, Aktiesel­

skabet, 207.

Skandinavisk Isolerings- forretning ved G.

Miicke, 207.

Skandinavisk Patentbu,- reau Aktieselskabet, 208.

Skind og Læder, Aktie­

selskabet, 206.

Snedkermestrenes Møbel­

magasin, Aktieselska­

bet, 209.

Spar Tid, J. H. Jensen, 205.

Sundby Kolonial-Lager, J. C. Olsen, 204.

Svendstrup Teglværker, Aktieselskabet, 205.

Thomasens, Carl, Efter­

følgere, 210.

Thorballs, J., Efterføl­

ger, 209.

Thorballs, J., 'Efterføl ger, Aktieselskabet, 209.

Turion, Aktieselskabet, 208.

Tvede <& Tvede, 207.

Unica, Aktieselskabet, 207.

Yerbo, Aktieselskabet, 207.

Viqen, Aktieselskabet, 210.

Wessel, Th., & Vett, Aktieselskabet, 209.

Firmaet Cliiiiiu, €lir. E. Emborg og Henry Warthoe, driver Handel; Christian Edvard Emhwg, boende paa Frederiks­

berg, og Henry William Wartlioe, boende i Ordrup, ere de ansvarlige Deltagere.

JRasmiis Jørgen Peter Laurits Hansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet P. Hansen.

Nicolai Frederik Severiti Api^el driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Fr. Appel.

Under Firma Yillielni Mørch & Co. dri­

ves Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Marinus August Vilhelm Mørch er eneste ansvarlig Deltager.

Laurits Villiam Salomonsen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet X. 0. V. 1. ved L. Salomonsen.

Viggo Meyer bnr Prokura.

Jens Christian Olsen driver Handel somni eneste ansvarlig Indehaver af Firmaetta Sundby Kolonial-Lager, J. C. Olsen.

Plrmaet Kobenliavns Vexelkontor, 0.,0 Rye er hævet.

Oscar Christian Berg er udtraadt af'ifi Firmaet Clir. Berg & Søn, der fortsættes afie den hidtidige Deltager Vilhelm Emil Berg..\^

Firmaet S. L. Langliofls Efterfølger harix tilbagekaldt den Gunnar Christoffer Jen--i^

sen og Adam Andreas ^luller Behrendh^

givne Kollektivprokura og meddelt sidst--Ji nævnte i Forening med Albert Bohert\^

Hjalmar Hansen Prokura.

Waldemar Olsen, der var Medlem af'lf Administrationen for Firmaet Kgl. Hof -I bager Olsens Søn, er afgaaet ved Døden, .r Firmaets Administration fortsættes af If dennes hidtidige Medlemmer Georg Vil- -V;

helm Tegner og Ljars Larsen, der tegne 9i Firmaet i Forening.

Under Firma Aktieselskabet Københavns 8i Sæbendsalg drives Detailhandel af et Ak- -2 tieselskab, hvis Vedtægter ere af 30. Juli il 1913, og hvis Bestyrer er Je^ts Hansen, der tegner Firmaet. Kapitalen er 1000 O Kr. i Aktier paa 200 Kr., der lyde paa b

Ihændehaver, men kunne noteres paa £ Navn og ere fuldt indbetalte. Bekendt- -J gørelser til Medlemmerne ske ved sær- skilt Meddelelse eller i »Berlingske Ti- -i dende«.

Julie Magdalene Constance Herts, født Jl

v. Eggers, der var Deltager i Firmaet J;

Jørgen Hertz, er afgaaet ved Døden og § Oluf Hertz udtraadt af Firmaet. F'irmaet i;

fortsættes af den hidtidige Deltager Emil \\

Christian Herts.

Firmaet Petersen & Keeiioff's Efterfølger 'i har tilbagekaldt den Gunnar Christoffer \ Jensen og Adam Andreas Muller Behrend , ^ givne Kollektivprokura og meddelt sidst- • -i nævnte i Forening med Albert liohert j V

Hjalmar Hansen Prokura. ;

Firmaet Hansen & Appel, Bogtrykkeri, er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Damernes en gros Lager, dansk Kjoleindustri, dri-

(3)

)v ves Forfærdigelse af Damebeklædnings- )§ genstande af et Aktieselskab, hvis Ved- sj tægter ere af 28. Juli 1913, og hvis Be- ia styrer er Hilly Elisabeth Hansen, der tegner

"i Firmaet. Kapitalen er 5000 Kr. i Aktier iq })aa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa VI Navn og fuldt indlDetalte. Bekendtgørelser ii til Medlemmerne skulle ikke ske i offent-

|il lig Tidende.

Jan Peter Nielsen er udtraadt af Be­

ta styrelsen for Aktieselskabet Svendstrup T Teglværker og Alfred Jensen indtraadt i 8 Bestyrelsen.

Firmaet Th. Klokker & Co., Aktieselskab, d har meddelt Bestyrelsesmedleminerne^^^re/

3 Christensen og Vilhelm Frederik 3£øller d hver for sig Prokura i Forening med A Herman Bindeshøll Schiønnemann.

Aktieselskabet Kinografeii har tilbage- il kaldt de hver af Selskabets Direktører

i i Forening med Alexander Christian givne

^ Prokuraer.

Firmaet Brødrene Borriiig er hævet.

Firmaet Alexis Møller har tilbagekaldt b den Emanuel Frederik Ersgaard givne

^ Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Nordisk il Import-Compagiii drives Handel og Kom- II missionsforretniog af et Aktieselskab, hvis V Vedtægter ere af 28. Juh 1913, og hvis H Bestyrer f. T. er Budolf Ferdinand Hein- vt rich Keil, boende i Herløv, der tegner

"i Firmaet. Kapitalen er 50,000 Kr. i Aktier iq paa 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver, TI men kunne noteres paa Navn; deraf er li intet indbetalt, men Indbetaling skal ske }9 efter Bestyrelsens Skøn. Bekendtgørelser

iJ til Medlemmerne ske ved Brev eller i [« »Berlingske Tidende«.

Under Firma Importers & Exporters A Aktieselskab drives Handel en gros af et A Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 30.

rL Juh 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af A Frederih Carl Eolojf og Georg Carl Lud- VS vig Gregersen, der i Forening tegne Fir- rn maet. Kapitalen er 5000 Kr. i Aktier

;q paa 500 Kr., lydende paa Navn; deraf 19 er 2500 Kr. kontant indbetalt. Resten 7 Vederlag for overdragne Rettigheder. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i »Ber­

lingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet Martin Schou drives Fabrikation af Papirsposer og Automathylstre af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 18. Juli 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Martin Schou og Sven Nielsen, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen er 8000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn; deraf er 5000 Kr. kontant indbetalt. Resten Vederlag for Overtagelse af Værdier. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet Entrepre­

nøren drives Entreprenørvirksomhed af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2.

Aug. 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Nids Christian Nielsen Macholm, Anders Peter Macholm og Jens Christian Macholm, alle boende paa Frederiksberg, der 2 i Forening tegne Firmaet; den sidstnævnte har tillige Prokura. Kapitalen er 10,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihændehaver; deraf er 10 pGt. indbetalt.

Resten kan indkræves af Bestyrelsen. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i »Ber­

lingske Tidende« eller ved Brev.

Under Firma Aktieselskabet Kløver- Byggryn-Fabriken Danmark drives Fa­

brikation af og Handel med Gryn m. m.

af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 13. Juni 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Søren Christian Petersen Kaarup, boende i Charlottenlund, som Formand, og Niels Gerl Holmen, boende paa Frederiksberg;

Firmaet tegnes af Bestyrelsens Medlem­

mer i Forening eller af Formanden alene.

Kapitalen er 20000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn og i 2 Serier, A. og B., hver paa 10,000 Kr.; Serie A.

er kontant indbetalt, Serie B, Vederlag for forskellige Rettigheder. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« eller ved særlig Meddelelse.

Jens Hans Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Spar Tid, J. H. Jensen.

Under Firma Aktieselskabet Berni drives Detailhandel af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 5. Aug. 1913, og hvis Be­

styrelse bestaar af Peter Andersen Peder­

(4)

sen, Lars Peter Henriksen og Astrid Wil- helniine Kristiane Pedersen, født Larsen, (ler 2 i Forening tegne Firmaet; den sidst- nifivnte har tillige Prokura. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende« eller ved Brev.

Firmaet Borriiig, Kruuse & Olsen dri­

ver Handel; Halfdan Hroar Eistein Bor­

ring, boende i Humlebæk, Carl Ingolf Olsen og Peder Abraham Kruuse, sidst­

nævnte boende i Odense, ere de ansvar­

lige Deltagere. Firmaet tegnes kun af den sidstnævnte i F'orening med en af de andre Deltagere.

Under Firma Aktieselskabet Skind og Læder drives Skind- og Læderhandel m.m.

af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 5. Aug. 1913, og hvis Bestyrer er Otto

Pfaffstetter, boende i Gentofte, der tegner Firmaet; Francesco Ludvig Antonius Grugni har Prokura. Kapitalen er 25,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørel­

ser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Hans Frederih Jensen driver Fabriks- virksomhed som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet Dansk Præeisions-Værktøjs- fabrik ved K. F. Jensen.

Otto Kristian Jensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indeliaver af Firmaet Gordisk Kværnfabrik ved Otto Jensen.

Laura Sophie Alexandra Løser er ud- traadt af Firmaet E. 0. Løser, der fort­

sættes af den hidtidige Deltager Ellen J alentine Christensen.

I.ars Andersen er udtraadt af Firmaet Ihilipsen & Co., der fortsættes af den incltidige Deltager Louis Frederik Conrad dentzsch.

Jens Hassing Jørgensen er udtraadte af at BesWrelsen !or Firmaet Revisionslian- keii I kjobenliavii, Aktieselskab, og Chri- i Bestyrelsen som Direktør.

Engquist & Co., er afgaaet ved Døden og g Ijudvig Hartvig Nathansen, boende paa £ Frederiksberg, indtraadt i Firmaet som ansvarhg og til LTnderskrift berettiget {i' Deltager, hvorved den ham af Firmaet U;

meddelte Prokura er bortfalden. Firmaet, har givet David Mendel Nathansen Prokura, i .j

Ca^i Christian Holten-Nielsen er udtraadt | J I af Firmaet (Jarl Lassens Filial ved €. Chr. /

Holten-Nielsen. j

Firmaet Aktieselskabet Københavns

i

8 Kontoroplysning har under 4. August U:

1913 vedtaget en Lovændring, hvorefter {i Aktiekapitalen er forøget fra 2000 Kr. 1 .••

til 5000 Kr.; deraf er 3000 Kr. indbetalt i 1 kontant. Resten skal indbetales efter;!

Generalforsamlingens Bestemmelse. Ole j s' Larsen er derhos udtraadt af Bestyrelsen ri og Hans Helmtdh Krarup indtraadt i i denne.

Under Firma Aktieselskabet Apotheker- nes Laboratorium, Droge- og Kemikalie- forretning, drives Fabrikation af Droguer og Kemikalier af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 4. Aug. 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Hans Jørgen Vilhelm Trojel, boende i Ordrup, og Victor Hans Meyer, der hver for sig tegne Firmaet.

Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

i 1

^ 8 i e

i

i'!

I (i

i

Axel Wienberg Rohde, boende paa Fre­

deriksberg, og Johan Gudmann Bohde ere indtraadte i Firmaet Baadlt & Winthers Efterfølger som ansvarlige og til Under­

skrift berettiget Deltagere, hvorved de dem af Firmaet meddelte Prokuraer ere bortfaldne.

Aage Georg Peter Wiingaard er udtraadt af Firmaet Nissen & Co.

Firmaet Fransk-Dansk Vinimport ved J. M. Helmbæk og J. Petersen er hævet.

Jens Marius Helmbæk driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet FranskDansk Vinimport ved J. M.

Helmbæk.

som Firmaet Blyantsfabrikken Viking ved Deltagei i l.,rmaet Ang. lleegaar(\, H. Madsen er hævet.

(5)

Firmaet Aktieselskabet H. E. (joscli &

owo.s Tændstikfabriker og Aktietæiidstik- fc'fabriken (jodtliaal) har uuder 17. Juli GJ1913 vedtaget Lovændringer, hvorefter o53eIskabet kan drive anden Fabrikations- fiwirksoinhed.

Aktieselskabet H. E. (jioschCo.sTæiidstik- ij'Jt'abrikei' og Aktietændstikfabrikeii (lodt- Bdbaab driver tilHge Blyantsfabrikation under i'^Firnia Blyaiitsfabrikeii Viking, Aktiesel- /laskab.

Firmaet Aktieselskabet Iiistailations- otforretningen Alliance har tilbagekaldt 3b den Feter Harald Larsen givne Prokura

^0 og meddelt Charles Immanuel Tønnesen Prokura.

Firmaet Aktieselskabet Langgades Ma- gasiner, Valby, er hævet.

Firmaet Aktieselskabet Unica har under 'I 17. Juli 1913 vedtaget en Lovændring, (I hvorefter Selskabets Aktier udstedes paa 11 Ihændehaveren, men kunne noteres paa VI Navn. Derhos er Gustav Grevilli, som y var Medlem af Bestyrelsen, afgaaet ved G[ Døden og Peter Johannes Steffen udtraadt i] af Bestyrelsen, i hvilken Alfred Elinus T Wcerum, boende paa Frederiksberg, og L Aage Christian Faurschou ere indtraadte, )'i førstnævnte som Brormand.

Firmaet Vilh. Jensens Efterfølger, Emil I Eilert, er hævet.

Emil Christian Gabriel Eilert driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver e af Firmaet Emil Eilert, Villi. Jensens I Efterfølger.

Firmaet Skandinavisk Isoleringsforret- i ning ved U. Mueke er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Skandina- f visk Isoleringsforretning drives Isolations- 8 arbejde af et Aktieselskab, hvis Vedtæg- j ter ere af 8. August 1913, og hvis Be- 3 styrelse bestaar af Georg Otto Miiche og

Aage Moltke Leth, sidstnævnte boende paa I Frederiksberg, der hver for sig tegne Fir- I maet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier I paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt i indbetalte. Bekendtgørelser til Medlem- I merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Aladdin, Damp- og Haand- vaskeri, Hansen & Norrby, er hævet.

Lauritz Carl Johan Hansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Lide- haver af Firmaet Aladdin, Damp- og llaand- vaskeri ved C. J. Hansen.

Firmaet Tvede & Tvede driver Fabriks- virksomhed; Hans Henrik Andreas Jens Tvede og Svend Axel Tvede ere de an­

svarlige Deltagere.

Under Firma Aktieselskabet Verbo dri­

ves Detailhandel med Damehatte, Hatte- pynt m. m. af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 9. August 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Verner Frederik Boe­

sen som Formand og Georg Ludvig Chri­

stian Dahlbom', Formanden tegner Fir­

maet. Kapitalen er 25,000 Kr. i Aktier paa 5000 Kr., lydende paa Ihændehaver;

Beløbet er indbetalt, dog ikke kontant, men som Vederlag for Varer. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske ved Brev eller i »Berlingske Tidende«.

Niels Christian Jarnøe (Jørgensen) som var Medlem af Bestyrelsen for Aktiesel­

skabet Bergmann og Hiittemeier, er af­

gaaet ved Døden.

Anna Cathrine Tetra Olsen, født Peder­

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nikolai Olsen.

Joachim Vilhelm Haase driver Assurance­

agentur for Brand- og Driftstab for Aktie­

selskabet Norske Lloyd i Kristiania og har som Repræsentant Ret til at under­

tegne for Selskabet. Dettes Love ere sidst af 29. Maj 1912. Kapitalen er 3,000,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; 20 pCt. er indbetalt, Resten kan indkaldes efter Beslutning af Repræsen­

tantskab og Direktion i Forening, dog kun med 20 pCt. ad Gaugen og med mindst 3 Maaneders Mellemrum. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i »Mor­

genbladet« og »Verdens Gang«.

Under Firma Aktieselskabet Scbreiber

& Carl Petersen jun.s Fabriker drives Fa­

brikation af Sæbe, Parfumer m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 3. Juli 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af en Kontrolkomité, f. T. Johannes Theodor

(6)

Heyiriques, Arnold Theodor 3Iichaelsen, begge boende paa Frederiksberg, og Feter Frederih Christian Larsen, samt en Di­

rektion, I T. Adolph Martin Emanuel Schreiher og Carl Niels Jtml Petersen;

Direktørerne tegne Firmaet hver for sig, Christian Georg Petersen har Prokura.

Kapitalen er 250,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn; deraf er 120,000 Kr. indbetalt kontant. Resten Vederlag for en fast Ejendom m. m. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselska1)et Automat- og Kautiousforsikringeu drives Automat- og Kautionsforsikring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 31. Juli 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Christian Emil Pallis, boende i Aarhus, Holger Vilhelm Nyholm, boende paa Frederiksberg, Holger FrederiJc Willer og Valdemar Lauritz Chri­

stian Palslev; den sidstnævnte tegner Fir­

maet. Kapitalen er 100,000 Kr. i Aktier paa 5000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Navn; 10 pCt. er indbetalt, og Resten, for hvilken der er givet Forskrivninger, kan indkræves af Bestyrelsen med en Maaneds Varsel. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne skulle ikke ske i offentlig Ti­

dende.

Firmaet Asbest- og Oliekompagniet, Aktieselskab, har under 11. Aug. 1913 vedtaget en Lovændring, hvorefter Be­

styrelsen bestaar af 1 Medlem, der tegner Firmaet. Selskabet driver Detailhandel, ikke en gros Plandel. Peder Hansen Øster- hye, som var Medlem af Bestyrelsen, er afgaaet ved Døden.

Under Firma Aktieselskabet Turiou dri­

ves Forretning ved Forarbejdelse af Papir og Papirvarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 12. Aug. 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af JaUoh Christian hecher og Jens Adolf Frederiksen, der hver for sig tegne Firmaet. Kapitalen er 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., ly­

dende paa Ihændehaver og fuldt indbe- talte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske 1 »Berhngske Tidende«.

Firinaet A. Pelirsous Skotøjsfabrik, Ak­

tieselskab, har tilbagekaldt den Axel Pehr- son givne Prokura og meddelt hvert af

Bestyrelsens Medlemmer Prokura i For­

ening med Jidius Jensen.

Københavns Magistrat, den 15. August 1913.

Niels Frederik 3Iatthiesen, boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kino- Scandia, N. F. Matthiesen. Wilhelmine

Amalie Matthiesen, født Lauritzen, har Prokura.

Firmaet Olii*. Romlund & Co. har til­

bagekaldt den Laurits Hjalmar Andrup og Frederikke Louise Christiane Kissmeyer givne Kollektivprokura og meddelt den sidstnævnte Eneprokura.

Likvidationen af Firmaet Markfrøfor­

retningen Bredgade 40 er afsluttet og Firmaet hævet.

Likvidationen af Firmaet M. S. Nebe- long & Co. er afsluttet og Firmaet hævet.

Firmaet Aktieselskabet Skandinavisk Patentbureau har under 13. August 1913 vedtaget en Lovændring, hvorefter Selska­

bets Firma tegnes af Bestyrelsens For­

mand alene. Det hidtidige Medlem af Bestyrelsen Charles Christian Hude er valgt til Formand, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden, og der er meddelt Vilhelm Valdemar Martens Pro­

kura.

Firmaet Kronprinsensgades ny Material­

handel er hævet.

Firmaet Clir. V. Mende & €o. driver Fa- briksvirksomhed ; Christian Vihelm Mende, boende i Hellerup, og Adolph Georg Golter- mann ere de ansvarlige Deltagere. Lud­

vig Christen Andersen har Prokura.

Johan Frederik Jensen driver Fabriks- virksomhed som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. F. Jensen.

Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis Lohse.

Firmaet Ernst V. Nilsson har tilbage-

(7)

l/jxaklt den Henning Waage Ewald Rothe /ijjivne Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Morten o/iorclis Forlag drives Forlagsforretuiug af iot Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 1.

jlvVIaj 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af

"f^Feter Andreas Rosenberg, Carl Frederih KXThomassen, Erich Anton Erichsen, sidst- Bnævnte boende paa Frederiksberg, og 'ihArne Holger Hammer, der 2 i Forening p;:egne Firmaet; Mor len Luiher Gudmund

)ÅKorch har Prokura. Den tegnede Aktie- i5>iapital er 10,000 Kr. i Aktier paa 100 [>]Kr., lydende paa Ihændehaver; deraf er 8U800 Kr. indbetalt kontant. Resten Veder-

^r>jag for en overtaget Forretning. Bekendt- Q^t^ørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske iTTidende«,

Firmaet Carl Lassens Filial ved C. Chr.

)UHolten-Nielsen har meddelt Aage Wis- mmann Prokura.

Firmaet Dansk Kjolenet- & Possement- Blfabrik, Aktieselskab, har under 1. x\pril 311913 vedtaget Lovændringer. Julius Mel- Æentin er udtraadt af Bestyrelsen og Louis UKold Christensen, boende i Gentofte, ind- nJtraadt i denne.

Firmaet Aktieselskabet Th. Wessel &

>7 Vett har meddelt Jørgen Frederih Schihler 1*^1 Prokura i Forening med hver af Selska- bd bets hidtidige Prokurister.

Firmaet Aktieselskabet Snedkermestre m nes Møbelniagasin er traadt i Likvidation, [0 under hvilken Firmaet tegnes af Emil 0 Christopher Hilhert, boende paa Frederiks-

>d berg, i P'orening med Christian Carl Jens (\) Jensen eller Ola Olsson.

Reter Carl Petersen driver Handel som 19 eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

>0 €olonial-Pakhiiset Kronborg, €ari Petersen.

Carl Christian Nielsen Gabs er udtraadt tj3 af Firmaet Gabs & Kørber, der fortsættes tB af den hidtidige Deltager Heinrich Kørber.

\ Ljeopold Arthur Loerche, som havde Pro- 1 kura for Firmaet, er afgaaøt ved Døden,

|0 og der er meddelt Heinrich Wilhelm Kør- ber jun. Prokura.

Firmaet Aktieselskabet ll-Expressen har u under 3. August 1913 vedtaget en Lov­

ændring, hvorefter Bestyrelsen fremtidigt bestaar af 2 Medlemmer, der i Forening tegne Firmaet. Derhos er Carl Emil Jen­

sen udtraadt af Bestyrelsen og Alfred Brown, boende i Hellerup, samt Ludvig Bay Schnith indtraadt i denne.

Under Firma Elektricitets-Aktieselska- bet Asea drives Forretning ved Udførelse af elektriske Anlæg, Handel med elek­

triske Maskiner m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 17. Juli 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Otto Frederih Rasmus Kier, Jens Lassen la Cour, Albert Elfstrom, begge sidstnævnte boende i Vesterås, Hans Christian Petersen, Karl Stodberg, sidstnævnte boende i Stockholm, og som Suppleant Nils Erik Emanuel Andersson, boende i Malmø; Firmaet teg­

nes af 2 af Bestyrelsens Medlemmer i Forening, Hans Christian Petersen har tillige Prokura. Kapitalen er 200,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; deraf er 50,000 Kr. indbetalt, Re­

sten kan indkaldes efter Bestyrelsens nær­

mere Bestemmelse. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker ved Brev eller i »Ber­

lingske Tidende«.

Firmaet Emil Hertz har tilbagekaldt den Kaii Sophus Appel givne Prokura.

Firmaet ,1. Tliorballs Efterfølger er hævet.

Under Firma Aktieselskabet J. Thor- balls Efterfølger drives Sadelmager- og Tapetsererforretning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. August 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Johan Au­

gust Jensen, boende i Charlottenlund, og Jacob Vilhelm Hansen, der i Forening tegne Firmaet. Kapitalen er 10,000 Kr.

i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn;

deraf er Halvdelen indbetalt. Resten skal indbetales 4. September 1913. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i ol?entlig Tidende.

Niels Steenberg Hessel, boende paa Fre­

deriksberg, driver Handel som eneste an- ansvarlig Indehaver af Firmaet N. Steen­

berg Hessel.

Under Firma Aktieselskabet Nordisk Inhalator Co. drives Forretning ved at fremstille og udnytte et Inhalationsapparat

(8)

af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. August 1913, og hvis Bestyrelse be- staar af Frederik Joachim Prahl, Iwan

Owe Glatisen, sidstnævnte boende i sted, og Kai Viben Tersling, der 2 i for­

ening tegne Firmaet; Svend Erik Clausen har Prokura. Kapitalen er 3000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Preben Ib Joseph Pist er udtraadt af Firmaet Rist & Co., der fortsættes af de hidtidige Deltagere Harald Oscar Rist og Lauritz Julius Adelheid Madsen, der frem­

tidigt tegne Firmaet hver for sig.

Firmaet €. R Hansen & Sønner er hævet.

Firmaet C. R. Hansen & Søn driver Haandværk; Carl Rudolph Hansen og Rudolph Carl Hansen ere de ansvarlige Deltagere.

Sarauw Leon Mindermann driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordisk Samlermærke Forlag, S. Mindermann.

Firmaet Den kongelige Poreellainsfa- brik og Fajancefal)riken Alnminia, Aktie­

selskab, driver tiUige Fabrikation af Fa­

jance m. m. under Firma Københavns Fajancefabrik, Aktieselskab.

Under Firma Aktieselskabet Vigen dri­

ves Handel med Smør m. m. af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter ere af 22, Au­

gust 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Alfred Nielsen, som Direktør, Johan Godt- fred Nielsen og Anton Sørensen, alle bo­

ende i Lyngby; Direktøren tegner Fir­

maet. Kapitalen er 1500 Kr. i Aktier paa 500 Kr,, lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Firmaet Sigvardt Salomon har meddelt Thorvald Becher Prokura.

Jørgen Absalon Porde er indtraadt i Bestyrelsen for Firmaet Revisionsbanken i Kjobenhavn, Aktieselskab, som Suppleant, Jørgen Stampe, som var Medlem at Bestyrelsen for Aktieselskabet Fransk

Modevare Import, er afgaaet ved Døden , og Vilfred Emanuel Jensen, boende i Helle- ^ rup, indtraadt i Bestyrelsen,

Firmaet Aktieselskabet Københavns Fonds- og Vexelbank har under 29. Juli 1912 vedtaget Lovændringer, og Isidor Nathanson er udtraadt af Bestyrelsen,

Asger Nyrop er udtraadt af Firmaet

€arl Thomasens Efterfølgere, der fort­

sættes af den hidtidige Deltager Rolf Clemen Thomasen.

Firmaet A. Relinés Efterfølger er hævet.

Under Firma Aktieselskabet A. Rehnés Farveri og kemisk Tøj rensningsetablisse- ment drives Farveri og Tøjrensning af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 18, j August 1913, og hvis Bestyrelse bestaar | af Jacob Petersen, boende paa Frederiks­

berg, og Jens Peter Petersen, der i For­

ening tegne Firmaet. Kapitalen er 30,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr,, lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte. Bekendt­

gørelser Jil Medlemmerne ske i »Ber­

lingske Tidende« eller ved Brev,

Robert Vilhelm Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet English Import & Export ved R.

Nielsen.

Christian Otto Ketelsen er indtraadt i Firmaet Rudolpli Seligniann som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager,

Selskabet Brugsforeningen Lygtekvar­

teret har under 19. Juni 1913 vedtaget Lovændringer, hvorefter Bestyrelsen be­

staar af en Formand, en Kasserer og 5 Repræsentanter, og Firmaet tegnes af Formanden og Kassereren i Forening.

Derhos ere Peter Jensen^ Jens Hjortshøj, Niels Peter Olsen samt Ole Christensen udtraadte af Bestyrelsen og Christen Niel­

sen, Peter Sørensen, Hans Peter Nielsen, Johanne Vilhelmine Larsen, født Jensen, Karoline Kirstine Jensen, født Eriksen, samt Niels Jørgen Gjerlund indtraadte i Bestyrelsen, den førstnævnte som For­

mand, og Bestyrelsens hidtidige Medlem Lars Christian Nielsen er valgt til Kasserer, Firmaet Aktieselskabet Dagbladet Foli-

(9)

tiken har tilbagekuklt den Carl NiJwlaj Jespersen givne Prokura.

Firmaet Krolm & Thomsen driver Haand- værk; Koj Berg Krohn og Emil Thomsen ere de ansvarlige Deltagere. Firmaet teg­

nes af Deltagerne i B'orening eller af den førstnævnte alene.

Carl Adolph Evald Bøytler er ndtraadt af Firmaet Kiihnel Petersen & Bøytler.

Firmaet Ejendomsaktieselskabet Hol­

lænderhus har under 1. August 1913 ved­

taget en Lovændring, hvorefter Selskabets Firma tegnes af 2 af Bestyrelsens Med­

lemmer i Forening. Aktiekapitalen er udvidet med 20,000 Kr. til 25,000 Kr., hvilket Beløb er fuldt indbetalt.

Alfred Kehlet, som var Deltager i Fir­

maet Kehlet & Co., er afgaaet ved Døden og Borthea Kehlet, født Jensen, indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager.

Johan Emil Meyer, som var Deltager i Firmaet Carl F. Meyer, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager Jens Peter Carl Meyer.

Under Firma A. Randal & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket August Christian Vilhelm Ilandal, boende paa Frederiksberg, er eneste ansvarlig Indehaver.

Københavns Magistrat, den 29. August 1913.

Københavns Amt.

Frederiksberg Birk.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt :

Firmaet „Køhmandshiiset, Frederiks­

berg Specialforretning i Linoleum ved Charles Christensen" har ændret Navn til „Frederiksberg Specialforretning i Linoleum ved Charles Christensen".

Frederiksberg Birk, den 29. Juli 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Oscar Christian Berg er udtraadt af Firmaet „Clir. Berg & Søn".

Frederiksberg Birk, den 31. Juli 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

I Henhold til en i A/S Siva den 11.

Juni d. A. afholdt ekstraordinær General- forsamhng driver A/S Siva Detailhandel under Firma „Aktieselskabet Irma".

Aktiekapitalen er forhøjet med 10,000 Kr., der er fuldt indbetalt og fordelt paa 2 Aktier ii 100 Kr., 1 paa 200 Kr., 1 paa 600 Kr. og 10 å 900 Kr. Aktie- )3revene lyde paa Ihændehaverne. Be­

styrelsesmedlem Vognfabrikant Hans Fre­

derik Petersen har faaet Navneforandring til LimhæJc. Forretningskontoret er Ja­

cob DanefærdsveJ 1.

Frederiksberg Birk, den 11. August 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

Ifølge Vedtægter af 6. August d. A.

driver Aktieselskabet „Dansk Produkt­

forening" Handel med Forretningslokale Prinsesse Maries Alle 1. Bestyrelsen be- staar af Grosserer James Meyer, Biilows- vej 2, Overretssagfører Laurits Heine, Vester Boulevard 37 og Trafikinspektør Arnold Jensen, Vesterbrogade 4. Fir­

maet tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Prokura har Grosserer James Meyer og Direktør Moses Sam­

son. Aktiekapitalen er 40,000 Kr., for­

delt paa Aktier h 500 Kr., der lyde paa Ihændehaveren. 30,000 Kr. er fuldt ind­

betalt, Resten anbringes efter Bestyrel­

sens nærmere Bestemmelse. Bekendt­

gørelse sker i Berlingske Tidende eller ved rekommanderet Brev.

Frederiksberg Birk, den 11. August 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

I Aktieselskabet „P. Hansens Entre-

(10)

lu'euørforretiiiiig" er Marermester Hans Hansen iidtraadt af Bestyrelsen i Hen­

hold til Beslutning affattet paa en den 25de April 1911 afholdt ekstraordinær Generalforsamling. Murermester Valde­

mar Hansen, Klingseyvej 18, Vanløse, er indtraadt.

Frederiksberg Birk, den 20. August 1913.

Gad.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Aktieselskabet ,,P. Hansens Entre­

prenørforretning" er [Murermester V. Han­

sen udtraadt af Bestyrelsen. Paa en den 13. August 1913 afholdt ekstraordinær Generalforsamling vedtoges det, at Aktie­

selskabet skulde træde i Likvidation og fremtidig tegnes af Likvidatorerne: de Herrer Direktør Aage Emil Simonsen Havn og Bankbestyrer Robert Carl Dam, boende Nørrebrogade 200 og Enighedsvej 1.

Firmaet tegnes af Likvidatorerne hver for sig. Firmaets Navn er A/S „P. Han­

sens Entreprenørforretning i Likvidation."

Frederiksberg Birk, den 20. August 1913.

Gad.

Det for mig anmeldte Firma, der fand­

tes indrykket i Statstidende for 15. ds.

under Firmanavnet Aktieselskabet „Dansk Prodnktforening" bærer Navnet „Aktie­

selskabet Dansk Prodnktforretning".

Fiederiksberg Birk, den 23. August 1913.

Gad.

Amager Birk.

lil det herværende Handelsregister er

anmeldt, at ^

Købmand Georg Vilhelm Møller af Dragør,

''tf ^'"-^oesgaard

af prp , u° n ' Kommune, séLka w h® Bestyrelsen tor Aktie- l-eréfter fr vaigt"®

Fabrikejer Heinrich Lauritz Valdemar Andersen,

Murermester Søren Langhjær og Birkefuldmægtig Niels Levinsen,

alle af Sorø.

Amager Birks Kontor, den 9. August 1913.

Øllgaard.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk.

Til Handelsregistret er anmeldt, at

„Aktieselskal)et Lune Boliger", hvis Ved­

tægter er af 5. August 1911 og som har Forretningskontor i Gentofte Kommune, driver Virksomhed med Køb af Bygge­

grunde og Opførelse af Beboelsesbyg­

ninger.

Aktiekapitalen er 15,000 Kr., fordelt i 10 Aktier a 1000 Kr. og 10 Aktier å 500 Kr., der lyde paa Navn og ere fuldt indbetalte.

Bestyrelsen bestaar af Knud Christian Borring, Søgaardsvej 23 i Gentofte, og Niels Krebs, Marstalsgade 26 i Køben­

havn. Førstnævnte tegner Firmaet.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske ikke i offentlige Tidender.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 5. August 1913.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Mads Peter Mourits Madsen, Venusvej 13, Søborg, og Esten Ejner Jensen, Neu- mannsvej 2, Frederiksberg, drive Haand- værk vinder Firma „Mouritz Madsen &

Ejner Jensen" i Gladsaxe Kommune som ansvarlige Indehavere.

Firmaet tegnes af begge Interessenter i Forening.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 8. August 1913.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Otto Carl Louis Streclier og Carl Her­

mann Pettersson Palm ere udtraadte af Bestyrelsen for „Brugsforeningen Helle­

rup" og Carl Andersen og Constantin Hagen, begge af Hellerup, indtraadte i Bestyrelsen.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 20. August 1913.

Valeur.

(11)

Roskilde,

Til Handelsregistret er anmeldt, at In- jj toressentskabet „Daiisk Haarvaskei'i, Kos- A kilde", har udvidet Interessentskabskapi- 3t talen med 12,000 Kr. ved Udstedelse af

I 12 paa Navn lydende Partbreve å 1000

>1 Kr., Kapitalen udgør herefter ialt 18,000 3 Kr., der er kontant indbetalt, at Gros- ja serer Louis Simon af Roskilde er ud- i) traadt som Medlem af Forretningsudval-

§ get og at i haus Sted er indvalgt Gros-

»a serer E. Wiener af Lybæk; Forretnings- u udvalget bestaar herefter af Proprietær T W. Wieck, Iledegaardene, og Grosserer 3 E. Wiener, Lybæk.

Roskilde Byfogedkontor, den 19. August 1913.

P. Buch.

Frederiksborg Amt.

Frederiksborg Birk.

1 Henhold til Lov 1. Marts 1889 be- i kendtgøres herved at det til Handels- T registret er anmeldt, at følgende Personer 1 nu udgør Bestyrelsen for Aktieselskabet

„Slangerupbaneiis Oplands Bank" i Fa- T rum:

Gaardejer, Sognefoged Anders Christian Andersen, Gandløse, Gaardejer Hans An- a der sen, Uggeløse, Læge Feter Michael

) Christian Arup, Slangerup, Sognefoged L Lars Feter Andersen, Uvelse, Direktør L Holger V. Boserup, København, Dyrlæge

^3 Jørgen Frederiksen, Bagsværd, Gaardejer,

^ Sognefoged Jacoh Feter Jacobsen, Hjør- I lunde, Gaardejer, Sognefoged Hans Feter j Jensen, Lynge, Dyrlæge Carl Marke, Fa- I rum, Distriktslæge Christen Juel Ørum L Mørch, Frederikssund, Lærer Carl Severin Nielsen, Lille Værløse, Savværksejer Jens L Feter Olsen, Slangerup, Proprietær Victor L F. Bay liasmussen, Farum, og Proprietær L H. F. Hoffmeyer, Lystrup.

Formand er Proprietær H. P. Hoff- I mejser, Lystrup, Næstformand er Sogne- i foged H, P. Jensen, Lynge.

Kontrolkomiteen bestaar af: Direktør [ H. V. Boserup, København, Dyrlæge J. Frederiksen, Bagsværd, Proprietær I H. P. Hoffmeyer, Lystrup, og Sogne- t foged H. P. Jensen, Lynge.

Samtidig er anmeldt, at Aktieselskabet har Filialkontor i Søborg.

løvrigt ingen Forandring siden sidste Anmeldelse.

Frederiksborg Birk, den 5. August 1913,

O. Neumann.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk,

Det bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at der under Firma

„Aktieselskabet Hornbæk Gasværk" dri­

ves Produktion og Salg af Gas i Horn­

bæk, Tikøb Kommune, af et Aktiesel­

skab, hvis Vedtægter er af 8. Februar 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer, for Tiden Kaptajn Svend Nielsen Fii, Murermester Hans Jeppe Hatisen, Købmand Feter Charles Foidsen, Sognefoged Hans Feter Nielsen og Køb­

mand Ludvig Johannes Hahnemann, alle af Hornbæk, sidstnævnte som Formand.

Firmaet tegnes af Formanden og 2 Med­

lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ingen Prokura. Bekendtgørelse til Medlem­

merne skal ske i Berlingske Tidende og i de i Helsingør udkommende Aviser.

Aktiekapitalen skal bestaa af 42,000 Kr.

i Aktier å 250 Kr., 40,000 Kr. heraf er tegnet og indbetalt. Aktierne lyde paa Ihændehaveren.

Kronborg øslre Birk og Hellebæk Birk, Fre­

densborg, den 9. August 1913.

B. Jork.

Holbæk Amt.

Løve Herred.

I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura bekendtgøres herved, at Aktieselskabet Sukkerfabrikken „Vestsjælland" i Gjør- lev har anmeldt, at Kontorchef Christian Fabricius af København er udtraadt af Bestyrelsen og i hans Sted valgt til Be­

styrelsesmedlem Ingeniør Foid Sehested Harald Larsen, Christian Winthersvej

1 Nr. 7, Frederiksberg, der tillige er valgt

(12)

som Formand i Stedet for Godsejer Carl Anton Nikolaj Laivets til Kalluiidborg Ladegaard.

Løve Herreds Kontor pr. Høng, den 26. Au­

gust 1913.

Vilh. Flensborg.

Samsø Birk.

Til herværende Handelsregister er der i Medfør af Lov 1. Marts 1889 § 20 Dags Dato modtaget Anmeldelse om, at Andelsselskabet „Ørby og Omegns Brugs­

forening" driver Handel med Forretnings- kontor i Ørby. Bestyrelsen bestaar af:

1) Lærer E. Gydesen, Ørby, Formand, 2) Boelsmand Lauritz Larsen, Ørby^ 3) Husmand Niels Peter Larsen, Ørby, 4) Hnsmimå Niels Basjnussen, Ørby, 5) Gaard- ejer Hans Hansen, Ørby Mark, 6) Hus­

mand MiJilæl Egeriis, Ørby, 7) Skomager Johannes Nielsen, Ørby. Vedtægterne ere af 11. Februar 1911. Bestyrelsen tegner Firmaet. Formanden har Pro­

kura. Der er ingen Kapital indskudt i Selskabet, hvis Medlemsantal er veks­

lende og hvis Medlemmer hæfte soHda- risk. Udtrædende Medlemmer hæfte for Foreningens ForpHgtelser, indtil den nær­

mest paafølgende Opgørelse af Status og for Forpligtelser, der indtil da er paa- dragne Foreningen. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offenthge

Blade. ^

Samsø Birk, Tranebjerg, den 30. Juli 1913.

BiihrscJi.

Sorø Amt.

Sorø,

„Haandværker- og Land- nobdiiken i Sorø" anmelder, at Skomager­

mester Lritz Høyer af Sorø er indvalgt 1 Bestyrelsen 1 Stedet for Købmand Hans af Sorø, der er afgaaet ved Døden, og at nævnte Fritz Høyer er .\æstformand i Bestyrelsen. I øvrigt som

tidhgere anmeldt. ^

Sorø Byfogedkontor, den 22. August 1913.

ThorJcilsen,

kat.

Ringsted,

Til det herværende Handelsregister er modtaget Anmeldelse fra A/S Banken for Ringsted og Omegn i Ringsted om, at Propr. H. Madsen, Slangenipgaarden, og Forretningsfører Sophus Laursen, Ring­

sted, ere udtraadte af Bestyrelsen og i Stedet for er indtraadt Gmd. Chr. Ulr.

Hansen i Haugbyrd og Urmager H. I.

Klint af Ringsted, samt at ethvert af Bestyrelsens Medlemmer i Forening med Sophus Laursen har Kollektivprokura.

Ringsted Købstads Magistrat, den 20. August 1913.

H. Frahl.

Holsteinborg Birk.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt af S})arekassen for (xrevskabet Hol­

steinborg og Omegn, at den Sparekassens Bogholder, Sagfører /. C. Paulsen med­

delte Prokura er tilbagekaldt, at Kasserer G. Ghr. Schrøder, der ogsaa havde Pro­

kura, er afgaaet ved Døden samt at Sparekassen nu har meddelt sin Bog­

holder, Sagfører, cand. juris Knud E.

Møhl og sin Kasserer M. A. Albrechtsen Prokura hver for sig.

Holsteinborg Birks Kontor, den 16. August 1913.

Hyrup.

Præstø Amt.

Vordingborg.

Til herværende Handelsregister er D.

D. anmeldt, at Fisker Frederik Petersen af Masnedsund er udtraadt af Bestyrelsen for Masnedsund og Omegns Husholdnings­

forening, og at i hans Sted Husejer Jens Peter Larsen, Masnedsund, er indtraadt i nævnte Bestyrelse, der iøvrigt er ufor­

andret.

Byfogedkontoret i Vordingborg, den 18. Au­

gust 1913.

Sporsén.

(13)

Til herværende Handelsregister er D.

D. anmeldt, at Maskinfabrikaut HaJcon Fischer af Vordingborg som eneste og ansvarlig Indehaver under Firma: „Vor- (lingl)org Jernstøberi og Maskinfabrik ved H. Fischer" driver Maskinfabrikation i Vordingborg.

Byfogedkontoret i Vordingborg, den 21. Au gust 1913.

Sporsén.

Vallø Birk.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be kendtgøres herved, at det til Handels­

registret er anmeldt, at „A/S Dansli Af- vulkaniseringsfabrik" har flyttet sit Hjemsted og Forretningskontor til Ølby By, Højelse Sogn, Vallø Birk og Bjever- skov Herred, hvor det fortsætter sin hid­

til i Køge drevne Virksomhed med Fa­

brikation i Gummibranchen, samt at der under 2. Marts d. A. er foretaget Æn­

dringer i Selskabets Love af 28. Januar 1910, hvorefter Bestyrelsen kun bestaar af eet Medlem, for Tiden cand. polyt.

Albert Echiard Jens Valdemar Johan Theilgaard af Ølby. Ret til at tegne Firmaet har nævnte Albert Theilgaard.

Aktiekapitalen udgør 75,000 Kr. fuldt indbetalt og fordelt paa Aktier å 1000 Kr., lydende paa Navn. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offent­

lig Tidende.

Bv- og Birkekontoret, Kjøge, den 15. August 1913.

Valentiner,

kwt.

Vordingborg søndre Birk.

Til herværende Handelsregister er D.

D. anmeldt, at Firmaet „Andelssavværket Langebæk" 20. d. M. er hævet.

Vordingborg søndre Birks Kontor, den 21. Au­

gust 1913.

Sporsén.

Til herværende Handelsregister er D.

D. anmeldt, at Frøken Ida 3Iarie Suhr, Petersgaard, som eneste og ansvarlig Indehaver driver Savskæreri og Trævare­

fabrikation ved Langebæk Station under

Firma: „Langebæk Savværk ved Frøken Sllbr". Skovrider Carl Henrik Thymann, Petersværft, har Prokura.

Vordingborg søndre Birks Kontor, den 21. Au­

gust 1918.

Sporsén.

Bornholms Amt

Nexø,

Til Handelsregistret er anmeldt, at den Arthur Kronmann meddelte Prokura i Firmaet P.

i

^erg er tilbagekaldt.

Nexø Købstads Magistrat, den 16. August 1913.

Boas.

Rønne.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Købmand Johannes Erthmann og Etats- raad Jens Hansen Bertheas Lyngherg, begge af Rønne, ere valgte til Medlem­

mer af Bestyrelsen for Aktieselskabet

„Klnbben" i Rønne i Stedet for Niels Carl August Petersen og Johannes Lau­

rentius Kofoed, der ere udtraadte af samme, og at Johannes Erthmann nu er Formand i Bestyrelsen.

Rønne Byfoged kontor, den 25. August 1913.

Knud Wøldihe.

Odense Amt.

Odense.

Magistraten har modtaget følgende An­

meldelse i H, t. § 32 i Lov om Handels­

registre, Firma og Prokura:

Under Firma Snowdrift Olie Co., A/S.

drives i Odense, Kongensgade 3G, Han­

delsvirksomhed (specielt Handel med Olie) af et Aktieselskab med Love af 28.

Juni 1912 og 3. Juli 1913. Selskabets

(14)

Bestyrelse bestaar af 1 Mand, f. T. Hr.

Svend Eihye, Kongensgade 36, Odense.

Ret til at tegne Firmaet har Driftslederen Hr. Svend Eibye, Kongensgade 36, Odense. Aktiekapitalen er nomineret til 10,000 Kr. Af Aktiekapitalen er tegnet 1700 Kr., der er fuldt indbetalt og for­

delt paa 2 Stk. Aktier a 500 Kr., 1 k 200 Kr., 2 å 100 Kr., 4 a 75 Kr. Be­

styrelsen er bemyndiget til at søge Resten af den nominerede Aktiekapital tegnet.

Indbetalingen sker efter Bestyrelsens nær­

mere Bestemmelse.

Magistraten i Odense, den 30. Juli 1913.

Bloch.

Magistraten har modtaget følgende An­

meldelser:

1. Den Georg Grønning meddelte Pro­

kura for Firmaet Rasni. Ilolbeck &

Søn er tilbagekaldt.

2. 1 Kommanditselskabet „Vestergades Jenuidsalg ved Anton Jørgensen &

Co." er Kommanditisten udtraadt og Firmaets Navn forandret til „Vester­

gades Jernndsalg ved Anton Jørgen­

sen, Eigil Christoffersen og Oeorg Grønning"; Købmændene Eigil Ernst Christen CJiristofersen og Georg Fre- derih Christian Grønning, begge af Odense, er indtraadt som fuldt an­

svarlige Deltagere i Firmaet, der for­

pligtes ved Underskrift af to af dets Deltagere.

3. Under Firma „Aktieselskabet Rasm.

Holheck & Søn" drives Handel her i Byen, Nørregade Nr. 69, af et Sel­

skab, hvis Vedtægter er af 18. Juli 1913, og hvis Bestyrelse bestaar af Grosserer Alfred Holhech, Formand, Bankdirektør Viggo Berg og Sagfører Martinus Sørensen, alle af Odense, af hvilke, to i Forening tegne Firmaet, medens Direktør Carl Frederik Niel­

sen har Prokura. Aktiekapitalen, der er fuldt tegnet og indbetalt, andrager 250,000 Kr. i Aktier å 1000 Kr., der lyde paa Ihændehaver. — Bekendt­

gørelser til Medlemmer indrykkes i

»tyns Stiftstidende« og to audre Dagblade i Odense efter Bestyrelsens Valg.

Magistraten i Odense, den 13. August 1913.

Magistraten har modtaget Anmeldelse om at Tobaks- og Cigarfabrikant Hans Hansen af Odense, Nørregade 87—89, driver Fabrikation sammesteds under Firma: „Odense Skraatobaksfabrik ved H. Hansen", i hvilket han er eneste an­

svarlige og til Underskrift berettigede Deltager.

Magistraten i Odense, den 22. August 1913.

J. C. Madsen,

kst.

Odense Herred.

Fra „Kaarnp og Omegns Forbrngsfor- ening" har jeg til Plandelsregistret mod­

taget Anmeldelse om, at af Foreningens Bestyrelse er udtraadt Gaardejer Peder Madsen, Frugthandler Hans Madsen og Gartner Christian Carlsen, alle af Naarup, og i deres Sted indtraadt Gaardejer Has- mus Hansen, Naarup, Skovfoged Jørgen Brud, Grøften, Orsted Sogn, og Hus­

mand Hans Christensen, Tommerup Femt- ning.

Lars Beter Larsen er fremdeles For­

mand.

Odense Hen'eds Kontor, den 30. Juli 1913.

Steen Andersen,

kst.

Svendborg Amt.

Faaborg.

Til Handelsregistret er modtaget saa- lydende Anmeldelse:

»Undertegnede Købmand Jacoh Frede- rih Ferdinand von Hemm af Faaborg an­

melder herved, at jeg under Firma

„Kontantforretningen v. Fr. v. Ilemm"

som eneste ansvarlig Indehaver driver Handel med Forretningskontor i Faaborg Købstads Kommune.«

Faaborg Købstads Magistrat, den 13. August 1913.

STiouenhorg.

Bloch.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

„Røde Mølle ved Andr. Wissing&#34; driver Handel i Slagelse. Anmelderen er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Prokura er ikke meddelt. Til det herværende

MANN BRUHN. Firmaet KAY DYHR er hævet. Svend Zinck Dyhr af Gentofte driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I Firmaet SV. Firmaet FREDERIK VALERYD er I

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hen­.. des afdøde Ægtefælle Hans Petersen

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

Bent Christensen af Esbjerg driver handel og udøver industridrift i Esbjerg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet.. »Scania-Plast ved

Carl Henrik Nielsen af Svendborg kommune driver handel i Svendborg købstad som eneste ansvarlig inde­.. haver af firmaet „Triko ved Corl

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af