• Ingen resultater fundet

Københavns Amt.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Københavns Amt. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

1941. No. 10.

København.

Ånm(ddelserne angaar følgende

Firmaer:

(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor An­

meldelserne findes.)

Andersen, L. Chr., 187.

Atelier Elektra ved A.

Højring, 186.

Backhausen, C. A. (C.

Olsens Eftf.), 188.

Becker & Eibys Maskin- sætteri I/S, 189.

Becker og Henmars Ma- skinsætteri, 189.

Berthelsen & Huld, 187.

Brændselsforretningen Sterling ved T. J. Han­

sen, 189.

Brændselsimporten Haf­

nia ved H. Christen­

sen, 188.

Brødr. Schliintz, 188.

Bucka & Nisseyi, 186.

Carlsens Lauritz, Eft.

S. D. Sørensen, 187.

Cellograf Comp. ved Knud oq Axel Hansen, 187.

y> Dansk Centralagentur i.

ved Rietbergen og Schierbeck, 189.

»Dansk Centralsekretari- at< vi Rietbergen, 186.

Dansk-Hollandsk Kaffe- Compagni, 187.

Dansk Importkonipagn i (Danish Import Com­

pany) vedjby A. C. Han­

sen & Co., 188.

^ Dansk Møbelpolstring <

ved Georg Larsson, 188.

^Dansk Oilskin Fabriks ved Georg Lehrniann, 186.

Dansk Oilskin- & Kon­

fektionsfabrik ved Ge­

org Lehrniann, 186.

Dansk Trækul Kompag­

ni, C. T. Christiansen, 189.

iDeco<i vj Axel Larsen, 188.

Doberck, F. ir., Æ Søns Efterfølger, C. Amun- din, 188.

Eiby & Jørgensen, 189.

Fabriken >Nilwa^(Dansk Bijouterifabrik) ved J.

Krohn, 187.

Fabrikernes Salgskontor ved Carl Jør (jensen, 189.

Fabrikernes Salgskon­

tors vj Carl Jørgensen

& Søn, 189.

Fotografisk Specialforret­

ning, J. Bruun, 186.

Friedlænders, S., Eftf., 188.

Fyldepenne-Experten vj Clausen & Milbrat, 186.

Fyldepenne-Experten vj Gunnar Clausen, 186.

Graae & Henrichsen, 186.

Harter & Marsing, 189.

Haslunds, Ole, Hus ved Haslund & Heuman, 187.

Heimann, F., & Co., 188.

Hermann, C. C., 186.

Herreskræderiet * Re­

cord ^ ved Herman Scheinbaum. 189.

Jacobsen & Koch, 189.

Jarl & Blom, 189.

Johansen, L., & Søn, 187.

Jørgensen, Holger, 186.

Keller, Joh., & Co, 187.

Kiilerich, V., & Co., 187.

Kjærgaard - Jensens, N.

tekn.kem. Fabrik, Eftf., 188.

Klædeskofabriken »Bjør­

nen« S. D. Sørensen, 187.

Koefoed-Johnsen & Co., 187.

y>Krigsforsikring af Landbrugsjord, 186.

Larsson, Georg, 187.

Madsen, Carl C., 187.

^Malerfirmaet Otto Ben­

dix*, 186.

Maskinfabriken »Skan­

dia^ ved A. Mortensen, 188.

Moickes, H. E , Papir­

varefabrik Hempa, 189.

Meyer & Schou, 187.

Musikforlaget Dacapo vedEvald Boilesen, 188.

Nafta O il. Th. V. Peter­

sen, 186.

Oehlenschldgers, O., Ef­

terfølger, 186.

Ottesen, Cornelius, 186.

Peschardt, Ditz, 188.

Petersen, Hans, 187.

Plesit • Kompagniet ved Elver Hansen & Co., 187.

Purella r/ Thorvald Mol­

kjær Andersen. 188.

Rasmussen, Carl H., 188.

Rosenbergs, A., Bogtryk­

keri, 186.

Rosling, G., & Co., 188.

Schmidts, C. B., Eft.

Kn. B. Hansen, 187.

Schou, Emil, 187.

Schou s, Emil, Eftf., 187.

Schous Bog- og Papir­

handel, 188.

Sele- & Bæltefabriken

^Kalui ved Kaj Lund, 188.

Sigi Gnmmivare Import 'ved S. Vogel, 188.

Sims Modeller Indehav^r A. Simshåuser, 189.

Sørensen, Hermann, 187.

Vanløse Mejeri, J. P Jensen, 188.

i:r i t

I •

(2)

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet HOLGER JØRGENSEN har meddelt Severin Marcus Andersen Pro­

kura.

Firmaet C. C. HERMANN har tilbage­

kaldt den Helge Willy Sigurd Hansen i Forening med enten Aage Carl Vilhelm Hermann eller Vagn Aage Hermann givne Prokura og meddelt sidstnævnte Prokura alene.

Johannes Ottesen af Virum driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CORNELIUS OTTESEN, idet han uforandret fortsætter den af hans afdøde Fader Cornelius Paulus Theodor Ottesen under nævnte, hidtil uanmeldte Firma drev­

ne Virksomhed.

Firmaet »DANSK OILSKIN FABRIK«

ved GEORG LEHRMANN er hævet.

Georg Valdemar Hansen Lehrmann af Klampenborg udøver Industridrift og Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK OILSKIN- & KONFEK­

TIONSFABRIK ved GEORG LEHRMANN.

Christian Johannes Neve Rietbergen dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet »DANSK CENTRALSE­

KRETARIAT« v/ RIETBERGEN.

Kaj Ove Højring af Hellerup er indtraadt i Firmaet ATELIER ELEKTRA ved A.

HØJRING som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Otto Frederik Bendix er udtraadt af Fir­

maet »MALERFIRMAET OTTO BENDIX«, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Marius Klokker.

Jens Andreas Bech Bruun, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet FOTO­

GRAFISK SPECIALFORRETNING, J.

BRUUN, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Ludvig Jacob Nicolaj Nissen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet BUCKA &

NISSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Del­

tagere Hans Henrik Nissen og Erik Hans Marcus Nissen.

Einar Carl Rosenberg er udtraadt af Firmaet A. ROSENBERGS BOGTRYK­

KERI, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Georg Adolph Rosen­

berg.

Bertha Margrethe Lassen, født Goll, der var ansvarlig Deltager i Firmaet O.

OEHLENSCHLAGERS EFTERFØLGER, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Paul Christian Bernt Lassen.

Under Firma »KRIGSFORSIKRINGEN AF LANDBRUGSJORD« drives Forsik­

ringsvirksomhed af et gensidigt Forsik- ringsforbund, stiftet ved Lov Nr. 280 af 30.

Juni 1941 om Krigsforsikring af Land­

brugsjord. Forbundet ledes af »Krigsfor- sikringen af Landbru'gets Løsøre«. Med Hensyn til Forbundets Bestyrelse henvises til det angaaende »Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre« anmeldte. Firmaet tegnes af de til enhver Tid til Tegning af

»Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre«

berettigede Personer. Prokura har den eller de til enhver Tid for sidstnævnte Firma anmeldte Prokurister. Der er ikke indskudt nogen Kapital i Selskabet. Medlemmerne hæfter ikke overfor Kreditorerne for For­

bundets Forpligtelser. Overfor Forbundet hæfter Medlemmerne solidarisk indenfor et Beløb, svarende til 2 pCt. af vedkommende Medlems Forsikringssum. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Firmaet NAFTA OIL. TH. V. PETER­

SEN er hævet.

Firmaet GRAAE & HENRICHSEN ud­

øver Industridrift og Handel. Søren Julius Winkel Graae og Axel Prip Henrichsen, førstnævnte af Charlottenlund, er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet FYLDEPENNE-EXPERTEN v/

CLAUSEN & MILBRAT er hævet.

Niels Gunnar Emil Clausen af Frederiks­

berg driver Haandværk som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet FYLDEPENNE- EXPERTEN v/ GUNNAR CLAUSEN.

Københavns Mag'istratj den 7. Oktober 1941.

(3)

187 Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet MEYER & SCHOU har tilbage­

kaldt den Niels Staal Wanting givne Pro­

kura.

Firmaet BERTHELSEN & HULD driver Handel. Christian Marinus Berthelsen og Robert Erling Huld er de ansvarlige Del­

tagere og tegner Firmaet i Forening.

Skat Sune Bojsen Møller er udtraadt af Firmaet JOH. KELLER & CO., der fort­

sættes uforandret af den hidtidige Delta­

ger Mogens Schwartz-Sørensen.

Sofie Marie Emilie Petersen, født Thom­

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hen­

des afdøde Ægtefælle Hans Petersen un­

der nævnte hidtil uanmeldte Firma drevne Virksomhed.

Knud Bernhard Hansen af Hvidovre dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet C. B. SCHMIDTS EFT. KN. B.

HANSEN.

Knud Møller af Charlottenlund er ind- traadt i Firmaet DANSK-HOLLANDSK KAFFE-COMPAQNI som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Fir­

maet, der hidtil har drevet Handel, udøver fremtidig tillige Industridrift.

Firmaet KLÆDESKOFABRIKEN »BJØR­

NEN«, S. D. SØRENSEN er hævet.

Firmaet LAURITZ CARLSENS EFT. S.

D. SØRENSEN er hævet.

Carl Hermann Elberlin Sørensen af Helle­

rup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HERMANN SØREN­

SEN.

Niels Pauli Lauritz Johansen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet L. JOHAN­

SEN & SØN, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager John Jørgen Johansen.

Emil August Schou, der var eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet EMIL

SCHOU, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Georg Christian Lund af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet EMIL SCHOU'S EFTF.

Lars Christian Andersen driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet L. CHR. ANDERSEN.

Firmaet FABRIKEN »NILWA« (DANSK BIJOUTERIFABRIK) ved J. KROHN er hævet.

Knud Søren Hansen er udtraadt af Fir­

maet CELLOGRAF COMP. ved KNUD OG AXEL HANSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Axel Johannes Hansen.

Firmaet OLE HASLUNDS HUS ved HASLUND & HEYMAN er afmeldt af Handelsregistret.

Georg Alfred Larsson driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet GEORG LARSSON. Prokura er meddelt Ole Larsson.

Firmaet PLESIT-KOMPAGNIET ved ELVER HANSEN & Co. er afmeldt af Han­

delsregistret.

Københavns Magistrat, den 9. Oktober 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Carl Christian Madsen driver uforandret Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CARL C. MADSEN, hvilket Fir­

ma ved en Fejltagelse er udslettet af Han­

delsregistret i Medfør af Lov Nr. 72 af 27.

Marts 1929, jfr. Bekendtgørelse i Statsti­

dende Nr. 150 for den 30. September d. A.

Københavns Magistrat, den 11. Oktober 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Henry Octavius Fisker, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet V. KIILE­

RICH & CO., er afgaaet ved Døden, og Firmaet er afmeldt af Handelsregistret.

Firmaet KOEFOED-JOHNSEN 6: CO.

har meddelt Viggo Karl Andreas Hansen Prokura.

(4)

Carl Adolph Backhausen, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet C. A.

BACKHAUSEN (C. OLSENS EFTF.), er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet.

Niels Axel Henrik Larsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»DECO« v/ AXEL LARSEN. Prokura er meddelt Elisabeth Larsen, født Jacobsen.

Peer Abrahamson af Hellerup er ind- traadt i Firmaet F. HEIMANN & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet.

Firmaet N. KJÆRGAARD-JENSENS TEKN. KEM. FABRIK, EFTF. er afmeldt af Handelsregistret.

Firmaet BRØDR. SCHLUNTZ driver Handel. Ove Schluntz og Axel Bernhardt Schliintz er de ansvarlige Deltagere.

Andreas Christian Hansen og Aage Chri­

stian Valdemar Michelsen, der var ansvar­

lige Deltagere i Firmaet DANSK IMPORT- KOMPAGNI (DANISH IMPORT COM­

PANY) ved/by A. C. HANSEN & CO., er afgaaede ved Døden, og Firmaet er hævet.

Carl Gustav Dohm Schou er udtraadt af Firmaet SCHOUS BOG- OG PAPIRHAN­

DEL, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Flemming Dohm Schou.

Firmaet CARL H. RASMUSSEN har til­

bagekaldt den Gerda Rasmussen givne Prokura.

Firmaet »DANSK MØBELPOLSTRING«

ved GEORG LARSSON er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at For- retningskontoret er overflyttet til Frede­

riksberg Birks Jurisdiktion.

Thorvald Molkjær Andersen udøver In­

dustridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PURELLA v/ THORVALD MOLKJÆR ANDERSEN.

Hilleborg Alfrida Christine Christensen, født Olsen, af Bagsværd driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet BRÆNDSELSIMPORTEN HAFNIA ved H.

CHRISTENSEN. Prokura er meddelt Svend Carl Christensen.

Axel Evald Julius Germanius Mortensen af Søborg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet MASKIN- FABRIKEN »SKANDIA« ved A. MORTEN­

SEN.

Sigismund Vogel driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet SIGI GUMMIVARE IMPORT ved S. VOGEL.

Prokura er meddelt Henrik Hansen.

Efter at Johan Hendrik Ditz Peschardt, der var eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet DITZ PESCHARDT, er afgaaet ved Døden, er Firmaet fejlagtigt udslettet af Handelsregistret i Medfør af Forskrifterne i Lov Nr. 72 af 27. Marts 1929, jfr. Bekendt­

gørelse i Statstidende Nr. 304 for den 28.

Marts 1941 og Nr, 134 for den 11. Septem­

ber 1941. Firmaet, der driver Handel, fort­

sættes uforandret af afdødes Søn Edgar Ditz Syplie Peschardt som eneste ansvar­

lig Indehaver.

Svend Hans Emil Amundin er indtraadt i Firmaet F. W. DOBERCK & SØNS EFTERFØLGER, C. AMUNDIN som an­

svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Københavns Magistrat, den 21. Oktober 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Evald Gunnar Lauritz Boilesen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet MUSIKFORLAGET »DACAPO«

ved EVALD BOILESEN.

Firmaet G. ROSLING &. CO. driver Handel. Gunnar Rosling og Henning Hau­

gaard Larsen, begge af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet SELE & BÆLTEFABRIKEN

»KALU« ved KAJ LUND, der hidtil har drevet Handel og Haandværk, udøver frem­

tidig Handel og Industridrift.

Firmaet S. FRIEDLÆNDERS EFTF. har meddelt Jens Jensen Prokura.

Otto Peter Jensen er indtraadt i Fir­

maet VANLØSE MEJERI, J. P. JENSEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

(5)

189 Firmaet FABRIKERNES SALGSKON­

TOR ved CARL JØRGENSEN er hævet.

Firmaet »FABRIKERNES SALGSKON­

TOR« v/ CARL JØRGENSEN & SØN ud­

øver Industridrift. Carl August Jørgensen af Frederiksberg og Poul Herlev Jørgensen af Charlottenlund er de ansvarlige Delta­

gere.

Anna Mathilde Auguste Simshåuser, født Bødker, af Hellerup udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet SIMS MODELLER INDEHAVER A.

SIMSHÅUSER. Prokura er meddelt Frie­

drich Heinrich Albert Johann Simshåuser.

I Firmaet DANSK TRÆKUL KOMPAG­

NI, C. T. CHRISTIANSEN er vedkommen­

de Kommanditist udtraadt.

Alfred Henrik Koch er udtraadt af Fir­

maet JACOBSEN &. KOCH, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ver­

ner Jacobsen.

Hans Einar Mencke udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet H. E. MENCKES PAPIRVAREFABRIK HEMPA, Prokura er meddelt Carl Wilhelm Kanstrup.

Firmaet HARTER åa MARSING driver Handel. Alf Agerbeck Boe Harter og John Marsing, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Thorvald Johannes Hansen, der var ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet BRÆNDSELSFORRETNINGEN STER­

LING ved T. J. HANSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Ely Marie Kathrine Hansen, født Eskildsen.

Firmaet EIBY & JØRGENSEN er hævet.

Firmaet BECKER OG HENMARS MA- SKINSÆTTERI er hævet.

Firmaet BECKER & EIBYS MASKIN- SÆTTERI I/S driver Haandværk. Kjeld Becker og Vagn Aage Eiby er de ansvar­

lige Deltagere.

Firmaet JARL & BLOM er hævet.

Herman Scheinbaum, der var eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet HERRE- SKRÆDERIET »RECORD« ved HERMAN SCHEINBAUM, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af afdødes Enke Cilla Scheinbaum, født Unterschlak.

Københavns Magistrat, den 24. Oktober 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelse:

I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 150 for den 30. September 1941 vedrørende Fir­

maet »DANSK CENTRALAGENTUR« ved RIETBERGEN OG SCHIERBECK er den ene ansvarlige Deltagers Navn fejlagtigt angivet som Riebergen. Paagældendes rette

Navn er Rietbergen.

Københavns Magistrat, den 30. Oktober 1941.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Christian Andreas Mørup-Petersen, der var Eneindehaver af Firmaet »ARNICIN, TEKNISK FABRIK ved MØRUP PETER­

SEN & SONNE HANSEN«, er afgaaet ved Døden, hvorefter hans Enke Fru Marie Sonne Mørup-Petersen, f. Hansen, Nors- vej 8, som eneste ansvarlige Indehaver fort­

sætter Firmaet uforandret. Prokura er meddelt Ludvig Garby-Hansen, Sundvæn­

get 13, Charlottenlund.

Christian Andreas Mørup-Petersen, der var Eneindehaver af Firmaet »ARNISAN CO. ved MØRUP-PETERSEN OG SONNE­

HANSEN« er afgaaet ved Døden, hvorefter hans Enke Fru Marie Sonne Mørup-Peter­

sen, f. Hansen, Norsvej 8, som eneste an­

svarlige Indehaver fortsætter Firmaet uforandret.

Alfred Christoffer Mortensen, der var Medindehaver af Firmaet »RØDER OG MORTENSEN« er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes uforandret

(6)

med Laurits Domitius Røder, som eneste ansvarlige Indehaver.

Arvin Ernst Krusbo, Howitzvej 39, dri­

ver Industrinæring Hortensiavej 2 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet »FREDERIKS­

BERG LÆDERVAREFABRIK, ARVIN KRUSBO«.

Den Robert Willi Christensen i Firmaet

»CHRISTEN CHRISTENSEN« af Frede­

riksberg meddelte Prokura er bortfaldet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 29. September 1941.

J. Parker.

Fru Astrid Dusine thor Straten, boende N. Jespersensvej 4, driver Handel Qodt- haabsvej 46 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»THOR STRATEN KAFFE«. Prokura har Harald thor Straten, N. Jespersensvej 4.

Carl August Niels Pedersen, Mariendals- vej 18, driver Haandværk Mariendalsvej 18 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »APOLLO­

FILM V. CARL PEDERSEN«.

Firmaet »MODELUNER«, HAGEN HA­

GENSEN &. CO.« driver Industrinæring Frederiksberg Allé Nr. 51 i Frederiksberg Kommune. Fru Louise Marie Hagensen, As- gaardsvej 10, og Nicolaj Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé 51, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Prokura meddeles Fru Karen Else Hagen­

sen, f. Sundvig, Frederiksberg Allé 51.

Firmaet »DANSK VAREKREDIT SEL­

SKAB LOUISE HAGENSEN I/S« driver Handel Frederiksberg Allé 51 i Frederiks­

berg Kommrrne. Fru Louise Marie Hagen­

sen, Asgaardsvej 10, og Nicolaj Hagen Ha­

gensen, Frederiksberg Allé 51, er de an­

svarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig.

Firmaet »FREDERIKSBERG VAREKRE­

DIT SELSKAB LOUISE HAGENSEN I/S«

driver Handel Frederiksberg Allé 51 i Fre­

deriksberg Kommune. Fru Louise Marie Hagensen, Asgaardsvej 10, og Nicolaj Ha­

gen Hagensen, Frederiksberg Alle 51, er

de ansvarlige Deltagere, der tegner Fir­

maet hver for sig

I den i Statstidende den 11. September d. A. indrykkede Bekendtgørelse vedrøren­

de Firmaet »SPEEDOMASK ved AA. J.

SCHOU« af Frederiksberg rettes Indeha­

verens Bopæl til Sehestedsvej Nr. 3.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 4. Oktober 1941.

J. Parker.

Christian W^olthers, Rathsacksvej Nr. 28, driver Handel Vodroffsvej Nr. 61 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »CHR. WOL- THERS«, der er overflyttet fra Køben­

havns Kommune. Prokura har Niels Chri­

stian Frederiksen, Danas Plads Nr. 11.

Ejnar Høgsbro,der var Medindehaver af Firmaet »DANSK T R Æ I/S HANSEN OG HØGSBRO« er afgaaet ved Døden, hvor­

efter Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Knud Marius Hansen, Frederiksborgvej 15, Lillerød.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 13. Oktober 1941.

J. Parker.

Firmaet »»MARIE LOUISE« DAMER­

NES MAGASIN V. INTERESSENTSKABET LOUISE HAGENSEN« driver Industri og Handel Frederiksberg Allé 51 i Frederiks­

berg Kommune. Fru Louise Marie Hagen­

sen, Asgaardsvej 10, og Nicolaj Hagen Ha­

gensen, Frederiksberg Allé 51, er de an­

svarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig. Prokura meddeles Fru Karen Else Hagensen, født Sundvig, Frederiks­

berg Alle 51.

I den i Statstidende den 27. Maj d. A. ind­

rykkede Bekendtgørelse vedrørende Fir­

maet »JOOST & LOHMANN« rettes Inde­

haverens Navn til Viggo Alfred Lohmann.

Firmaet »KØBENHAVNS BUDDING- PULVERFABRIK H. E. MENCKE« af Fre­

deriksberg er hævet.

Firmaet »H. E. MENCKES PAPIRVARE­

FABRIK« af Frederiksberg er afmeldt som overflyttet til Københavns Kommune.

Kommanditisten er udtraadt af Firmaet

(7)

191

»THE COPENHAGEN RAZOR BLADE COMP. M. ROTWITT« af Frederiksberg.

Firmaet »KRYDSFINER-LAGERET ved PAUL HØFFER & CO.« af Frederiksberg er afmeldt.

Firmaet »»CARMENTA« ved LAURA NYMANN« af Frederiksberg er hævet.

Hans Langhoff, der var Deltager i Fir­

maet »H. LANGHOFF & SØN« af Frede­

riksberg er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Thor Langhoff, Hoff- meyersvej 18.

Firmaet »SKOTØJS-HYTTEN, H.

LARSEN« af Frederiksberg er hævet.

L.

Carl Adolph Backhausen, der var Inde­

haver af Firmaet »C. A. BACKHAUSEN, LITOGRAFISK ETABL.« af Frederiksberg, er afgaaet ved Døden, hvorefter Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke, Ma­

riane Charlotte Backhausen, f. Cortsen, Haraldsgade 22, som eneste og ansvarlig Indehaver. Prokura er meddelt Fru Inger Nordahl Nielsen, (iodhavnsvej 27, Hellerup.

Firmaet »WIPLA LABORATORIUM v.

MARTINUS SCHMIDT« af Frederiksberg er afmeldt.

gekaldt den Laurits Theodor Vøldike Ja­

cobsen givne Prokura.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 18. Oktober 1941.

y.

Parker.

Firmaet »UNION PETROLEUM COM­

PANY ved GUYLER-BERGH & NIE- POORT« af F"rederiksberg er afmeldt.

Erling Guyler-Bergh, Strandvej Nr. 16 D, driver Handel Vodroffsvej Nr. 26 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »UNION PETRO­

LEUM COMPANY«, HEADOFFICE FOR SCANDINAVIA v. GUYLER-BERGH«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 24. Oktober 1941.

J. Parker.

Poul Anker Peter Bruun, Emil Slo- mannsvej 6, driver Handel Emil Slomanns- vej 6 i Frederiksberg Konrmune som eneste

ansvarlig Indehaver af Firmaet »POUL BRUUN«.

Firmaet »HOLM SØRENSEN & CO., KUNSTSMEDIE« driver Haandværk I. M.

; Thielesvej 3 i Frederiksberg Kommune.

I Svend Aage Holm Sørensen, Hovmester- I vej 49, og Frk. Anna Marie Olsen, Allégade

4, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Holger Pontoppidan, Kong Georgsvej 15, i „ c- v i i ah- r driver Haandværk Kong Georgsvej 15 i i J ' " ' '

Frederiksberg Kommune som eneste an-! Schlegels Alle 6 i Frederiks­

svarlig Indehaver af Firmaet »WIPLA-LA-j Koinmune soni eneste ansvar ig Inde- BORATORIET v. H. PONTOPPIDAN«.

Firmaet »CHRISTEN CHRISTENSEN«

af Frederiksberg har givet Fru Anna Inge­

borg Olsen, f. Christensen, Nyvej 10, Pro­

kura.

Firmaet »ANTON PETERSEN & HE- NIUS EET. H. A. ARNTZ« af Frederiks­

berg har givet Georg Faursholt, Strandvej 221, Charlottenlund, og Kai-Erik Hansen, Baunegaardsvej 13, kollektiv Prokura.

Firmaet »DANSK AFBRYDERFABRIK V. HELGE M. DESSAU« af Frederiksberg er hævet.

haver af Firmaet »F. HARDER HANSEN<

Firmaet »THOR STRATENS KAFFE<

Frederiksberg er afmeldt.

af

Harald thor Straten, Niels Jespersensvej 4, driver Handel Godthaabsvej 46 i Frede­

riksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »THOR STRATENS KAFFE«.

Ib Arne Petersen, Haveselskabetsvej 5 A, I driver Industrinæring Haveselskabetsvej 5 A i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »CILOL i ved IB A. PETERSEN«.

Firmaet »ANTON DAM, MØBELETA-' Knud Jørgensen, Nørrelund, Grøndalsvej BLISSEMENT« af Frederiksberg har tilba- 20, driver Haandværk Smallegade 46 i Fre-

(8)

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KNUD NØRRE- LUND«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 25. Oktober 1941.

J. Parker.

Politikreds Nr. 2.

Erik Ejner Erhard Eriksen af Gentofte driver Industridrift i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»HEME MARKISER« v/ EJNER E. ERIK­

SEN.

Ejnar Emil Palmqvist af Hellerup dri­

ver Handel i Gentofte Kommune som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »RO- TA-FYR« v/ E. PALMQVIST.

Jørgen Skouby Jensen af Hellerup dri­

ver Handel i Gentofte Kommune som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet CEN­

TRALKONTORET FOR SALG AF JYSKE BRUNKUL v/ JØRGEN SKOUBY JEN­

SEN.

Firmaet NORDISK ISENKRAM INDU­

STRI v/ EJNAR RASMUSSEN OG NO- CHIM DEMSCHITZ er hævet.

I Firmaet »FABRIKEN AMBI« ved TH.

AMMENTORP-SCHMIDT, Gladsaxe Kom­

mune, er Prokura meddelt Oluf Ludvig Hooge af Frederiksberg.

PolitimesteTen i Københavns Amts nordre Birk, den 30. Oktober 1941.

Aage Seidenfaden.

Roskilde.

Af Bestyrelsen for »ROSKILDE BRUGS­

FORENING« af Roskilde er udtraadt Ju­

lius Christensen, afgaaet ved Døden, og i hans Sted er indtraadt Laurits Hans Lar­

sen af Roskilde.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 3. Oktober 1941.

Aage Sørensen,

Hans Esmarch Poulsen af Frederiksberg, der var Medindehaver af Firmaet »HANS E. POULSEN« af Roskilde, er afgaaet ved Døden, og i hans Sted er indtraadt hans Enke Fru Alma Henriette Poulsen, f. Ma­

thiesen, åf Frederiksberg. Tegningsretten er ændret, idet Firmaet fremtidig tegnes af begge Deltagerne i Forening. Firmaet fortsættes iøvrigt uforandret.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 8. Oktober 1941.

Aage Sørensen.

Hans Esmarch Poulsen af Frederiksberg, der var Medindehaver af Firmaet »HANS E. POULSEN & CO.« af Roskilde, er af­

gaaet ved Døden, og i hans Sted er ind­

traadt hans Enke Fru Alma Henriette Poul­

sen, f. Mathiesen, af Frederiksberg. Teg­

ningsretten er ændret, idet Firmaet frem­

tidig tegnes af begge Deltagerne i For­

ening. Firmaet fortsættes iøvrigt uforan­

dret.

Politimesteren i Roskilde m. v., den 8. Oktober 1941.

Aage Sørensen.

Frederiksborg Amt.

Frederiksværk.

Berigtigelse: SPAREKASSEN FOR FRE­

DERIKSVÆRK OG OMEGN, Frederiks­

værk, har anmeldt: I Stedet for afdøde Di­

rektør Laurids Hansen indtræder Spare­

kassefuldmægtig Andreas Hansen, Hille­

rød, fra 1. Juni 1941 i Bestyrelsen som ad­

ministrerende Direktør. Sparekassen teg­

nes fremtidig tillige af et Tilsynsraads- medlem i Forbindelse med en Prokurist eller af den administrerende Direktør i For­

bindelse med en Prokurist. Prokura er meddelt Kasserer Victor Eliasen, Frede­

riksværk.

8. Politikreds Kontorafdeling, Frederiksværk, den 15. Oktober 1941.

Ebbe Tønnesen, cst.

(9)

1(

Holbæk Amt.

Holbæk.

SPARE- OG LAANEKASSEN FOR HOLBÆK KØBSTAD OG OMEGN anmel­

der, at Direktør Niels Arnold den 1. No­

vember 1941 fratræder som administre­

rende Direktør for Sparekassen, og at Bog­

holder Carl Marins Jørgensen fra samme Dato tiltræder som administrerende Di­

rektør.

Samtidig tilbagekaldes den Bogholder Carl Marius Jørgensen under 17. Maj 1939 meddelte Prokura.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 29. Oktober 1941.

Rosen.

Politikreds Nr. 9.

Berigtigelse: Vedrørende GREVINGE SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE er anmeldt, at Sparekassens Firma tegnes af et Medlem af Direktionen i Forbindelse med et af Tilsynsraadets Medlemmer. — Gdr. Niels Peter Nielsen, Prejlerup, er ud- traadt af Tilsynsraadet og Grd. Johannes Jensen, Gundestrup, er indtraadt i hans Sted.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 16 Oktober 1941.

Rosen.

Sorø Amt.

Slageise.

Poul Martin Jørgensen Bank af Svend­

borg driver Handel i Slagelse Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»MARTIN BANK«.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 10. Oktober 1941.

Ove Jensen.

Politikreds Nr. 11.

Af Tilsynsraadet for »LUNDFORLUND OG GERLEV SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE« er udtraadt Gdr. Jens Ma­

rius Madsen, Gerlev, og nyvalgt Gdr. An­

ton Jensen, Serdrup. Mejeribestyrer Chri­

stian Anton Christiansen, Serdrup, er af- gaaet som Forretningsfører, og i Stedet for er valgt (jdr. Jens Marius Madsen, Gerlev.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 7. Oktober 1941.

Ove Jensen.

Paul Aagaard, København, og Laurids Peder Hansen, Antvorskov, anmelder, at de under Firmanavn »ANTVORSKOV TEGLVÆRK«, som eneste ansvarlige Del­

tagere, driver Fabriksdrift i Slagelse Set.

Peders Landsogn.

Firmaet tegnes af begge Deltagere i For­

ening.

Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse, den 28. Oktober 1941.

Ove Jensen.

Bornholms Amt.

j Rønne.

j Frits Christoph Leopold Vilhelm Wei-

• nrann, København, er afgaaet ved Døden, I og Oluf Einar Emil Jensen, Frederiksberg,

i fortsætter herefter Firmaet INTERES- ' SENTSKABET »FABRIKEN SØHOLM, i HOLST 0 ( j KNUDSEN 0 ( j KERAMISK FORBUND« af Rønne sonr eneste ansvar-

i lig Indehaver. Prokura er meddelt den an.~

I svarlige Indehaver Oluf Einar Emil Jensen,

j Frederiksberg, og Hovedkasserer Valdemar Oluf Martin Larsen, Thyborøn Allé 65, Kø- j berrhavn, i Forening. Endvidere er Prokura [meddelt Frederik Ravnild og Agnete Fran- izine Gilbro, begge af Rønne, i Forening,

i Politimesteren i Rønne ni. v., don

! 3. Oktober 1941.

' d'Anchamp,

(10)

Politikreds Nr. 18.

Firmaet »P. CHRISTIANSEN & SØN«

driver Haaiidværk i Vestermarie Kommu­

ne. Jacob Peter Christiansen og Svend Aage Nielsen Christiansen, begge af Ve­

stermarie, er de ansvarhge Deltagere.

Politimesteren i Rønne m. v., den 15. Oktober 1941.

d'Åiichamp.

Odense Amt.

Odense.

Frode Ejnar Nielsen af Odense driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »ELE- (JANTF« ved FRODE EJNAR NIELSEN.

Politimesteren i Odense, den 26. Sefjtember 1941.

Seldorf.

Firmaet »NORDISK RADIO ABONNE­

MENT ved PETER ADOLF LAUTRUP OG POUL EQUN ANDERSEN« driver Haand­

værk i Odense Købstad. Peter Adolf Lau­

trup og Poul Egun Andersen, begge af Kol­

ding, er de ansvarlige Deltagere, der teg­

ner Firmaet i Forening.

Politimesteren i Odense, den 4. Oktober 1941.

Seldorf.

Kai Adolf Hansen af Odense driver Han­

del i Odense Købstad som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firrrraet »MERINO ved KAI ADOLF HANSEN«.

Poul Martin Jørgensen Bank af Svend­

borg driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»MARTIN BANK«.

Politimesteren i Odense, den 9. Oktober 1941.

Seldorf.

Under iMrma »DANSK EJENDOMSTIL- SYN ved R. FREDERIKSEN OG C. CHRI­

STENSEN« drives Haandværk i Odense Købstad af Robert Frederiksen og Carl Christensen, begge af Odense, som eneste

ansvarlige Indehavere, der tegner Firmaet i Forening. Bogholder Marius Madsen af Odense har Prokura.

Politimesteren i Odense, den 15. Oktober 1941.

Seldorf.

Harry Nyhave Christiansen af Odense udøver Industridrift i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet:

»HARRY CHRISTIANSEN«. Der er med­

delt kollektiv Prokura til Børge Carl Ja­

cobsen og Fru Emma Christiansen, begge af Odense.

Politimesteren i Odense, den 22. Oktober 1941.

Seldorf.

Assens.

Firmaet ASSENS MATERIALHANDEL ved Anthoii Poulsen af Assens er hævet.

Materialist, cand. pharm. Harald Joa­

chim Paul Christian Paulsen af Assens dri­

ver som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »ASSENS MATERIALHANDEL ved HARALD PAULSEN Handel og Indu­

strivirksomhed i Assens Købstad.

Assens Politikammer, den 24. Oktober 1941.

V. Ewald.

Svendborg Amt.

Svendborg.

Berigtigende Bekendtgørelse: Firmaet MARTIN BANK, Svendborg, anmelder, at Firmaet ikke driver Filialer i Odense Kom­

mune, Slagelse Kommune og Roskilde Kommune.

Politimesteren i Svendborg' Købstad m. v., den 8. Oktober 1941.

Krarup.

Firmaet »SVENDBORG TEXTILFA- BRIK ved J. H. NIELSEN, Svendborg, er hævet.

Fabrikant Juul Johansen af Odense Kom­

(11)

195 mune udøver Industridrift i Svendborg Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »SVENDBORG TEKSTILFA­

BRIK ved JUUL JOHANSEN«. Prokura er meddelt Direktør Anders Christian Jo­

hansen af Odense Kommune.

Politimesteren i Svendborg Købstad m. v., den 10. Oktober 1941.

Kramp.

Maribo Amt.

Nykøbing F.

Dina Wolf, Nykøbing F., anmelder, at hun som eneste ansvarlige Indehaver dri­

ver liandel i Nykøbing F. Købstad under Firma »DET RUNDE VINDUE ved DINA WOLF«.

Polilimesteren i Nykøbing F. m. v., den 3. Oktober 1941.

Aage t i . Jørgensen.

Svend Holst, Næstved, anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Nykøbing F. Købstad under Fir­

ma »LOLLAND-FALSTERS KONTOR­

FORSYNING ved SVEND HOLST«. — Prokura er meddelt Jørgen Bagger Søren­

sen, Nykøbing F.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 8. Oktober 1941.

Aage H. Jørgensen.

Politikreds Nr. 21.

Industridrivende Arne Lund Jørgensen, Fejø, har anmeldt, at være eneste ansvar­

lige Indehaver af MASKINFABRIKKEN

»ARNI«, FEJØ, samt at Pi'okura er med­

delt Fru Kirsten E. Lund Jørgensen.

Politimesteren i Rødby m. v., den 17. Ok­

tober 1941.

Ewald.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Holger Christian Theodor Christensen af Aalborg driver Haandværk i Aalborg Købstad under Firma; »DEN GAMLE MØ- BELGAARD v. HOLGER CHRISTENSEN«

som eneste ansvarlig Indehaver.

MOU SOGNS BRUGSFORENINGS Be­

styrelse bestaar nu af:

Gaardejer Niels Christian Jensen, Mou, Formand,

Gaardejer Thomas Jensen, Mou,

Husmand Johannes Peter Nielsen, Mou Hede,

Lærer Helge Niels Harald Pedersen, Egense,

Arbejdsmand Anton Christian Olsen, Mou, Arbejdsmand Jens Erland Jakobsen, Mou,

og

Gaardejer Søren Marinus Jensen Flou, Mou Skel.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 3. Oktober 1941.

Viggo Ehlern, cst.

Povl Dahlgaard Gudiksen af Padborg driver Handel i Aalborg Købstad som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firnraet DANSK KONTOR TEKNIK POVL D. GUDIKSEN.

Knud Harald Bisgaard af Aalborg har Pro­

kura.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 6. Oktober 1941.

C. L. Bach.

Firmaet: »RENO ved EDVARD JENSEN OG MARTIN CHRISTIANSEN« af Aalborg driver Industridrift i Aalborg Købstad. Ed- 1 vard Jensen af Aalborg og Martin Christi-

jf ansen af Aalborg er de ansvarlige Delta-

I gere og tegner Firmaet hver for sig.

' Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 22. Oktober 1941.

C. L. Bach.

I Nørresundby.

Jens Simon Larsen og Herluf Neder- I gaard Jensen af Nørresundby driver Han-

(12)

del i Nørresundby under Firma »NORD- JYDSK HUDEKOMPAGNI v/ S. LARSEN OG H. NEDERGAARD JENSEN«. De nævnte er eneste ansvarlige Indehavere, medens Niels Nielsen af Nørresundby er Kommanditist med Indskud 20.000 Kr. Niels Nielsen har Prokura,

Firmaet tegnes af de 2 Indehavere i For­

ening eller af 1 Indehaver i Forbindelse med 1 Prokurist. Ved Køb, Salg eller Pant­

sætning af fast Ejendom tegnes Firmaet dog af 2 Indehavere og Kommanditisten i Forening.

Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v., den 22. Oktober 1941.

R. Arum.

Hjørring Amt.

Frederikshavn.

Fru Adeline Sundberg, f. Leer, af Ska­

gen anmelder, at hendes Ægtefælle, Bror Sundberg, eneste Indehaver af Firmaet S.

SØRENSEN LEER'S FISKEEKSPORT, Skagen, er afgaaet ved Døden, og at Fir­

maet fortsættes uforandret med Enkefru Adeline Sundberg som eneste ansvarlige Indehaver.

Politimesteren i Frederikshavn, Skagen m. v., den 2. Oktober 1941.

Platon.

Skagen.

Jens Petersen Wyff Krogh, Emanuel Hesselholt Christiansen og Johannes Berg Nielsen, alle af Skagen, anmelder, at de som eneste ansvarlige Deltagere driver Handel og Industri i Skagen under Firma­

navn I/S RØGERIET »NORDLYSET« ved JENS KROGH & CO. SKAGEN.

Politimesteren i Frederikshavn, Skagen m. v., den 29. September 1941.

Platon.

Viborg Amt.

Politikreds Nr. 56.

INTERESSENTSKABET: GLYNGØRE FISKEINDUSTRI v/ E. JACOBSEN & CO., Glyngøre, anmelder, at Grosserer Svend Jørgensen, København, er udtraadt.

Politimesteren i Skive m. v., den 10. Oktober 1941.

P. Volkersen.

Under Firma »ROSLEV FODERSTOF- OG GØDNINGSFORENING« drives Han­

del i Roslev Kommune af et Selskab med begrænset Ansvar.

Vedtægternes Dato er 12. Oktober 1941.

Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, for Tiden Husmand Jens Tværbæk af Ilbjerg, der er Formand, Gaardejer Aage Justesen af Ilbjerg, Gaardejer Jørgen Lund af Il­

bjerg, Gaardejer Sigfred Sørensen af Ros­

lev og Husmand Peder Kristian Kristensen af Roslev.

Firmaet tegnes af den samlede Besty­

relse.

Der er ikke indskudt Kapital i Selskabet, men Medlemmerne hæfter alle solidarisk for Selskabets Forpligtelser.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skal ske i 2 af de lokale Blade. For Tiden be­

nyttes Skive Folkeblad og Skive Venstre­

blad.

Politimesteren i Skive m. v., den 28. Oktober 1941.

P. Volkersen.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Firmaet »BRDR. ADELØRN« driver Handel i Aarhus Købstad. Viktor Emanuel Adelørn og Poul Martin Adelørn, begge af Risskov, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig.

Olaf Friis Nielsen af Aarhus er ind- traadt i Firmaet »F. RYBNER PETER­

SENS BOGHANDEL ved NIELSEN &

TØRSLEFFS EFTERFØLGER EMIL NI­

ELSEN« af Aarhus som ansvarlig og til Un­

(13)

197 derskrift berettiget Deltager. Firmanavnet er samtidig ændret til F. RYBNER PETER­

SENS BOGHANDEL ved NIELSEN &

TØRSLEFFS EFTERFØLGERE, EMIL NIELSEN OG OLAF FRIIS NIELSEN.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 4. Oktober 1941.

Holten, cst.

Peter Emanuel Jensen af Risskov driver Handel i Aarhus Købstad som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »DANSK AGURK-KULTUR ved EMANUEL JEN­

SEN«.

Knud Mogens Stær Henriksen af Aarhus udøver Industridrift i Aarhus Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»KEMOL ved M. STÆR HENRIKSEN«.

Fru Magda Lovise Funkov-Andersen, der var Medindehaver af Firmaet »RISTE­

RIET »DA-CA« ved M. FUNKOV-ANDER­

SEN OG I. J. OLESEN« af Aarhus, er ud-!

traadt af Firmaet, der fortsættes af den ; hidtidige Deltager Immanuel Johannes Ole­

sen, hvorhos Firmanavnet samtidig er æn­

dret til RISTERIET »DA-CA« ved I. J.

OLESEN«.

Rasmus Emil Hvid, der var Medindeha­

ver af Firmaet »RASMUSSEN HVID &

SØNNER« af Aarhus, er udtraadt af Fir­

maet, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Niels Hansen Hvid.

Jens Peter Jensen er udtraadt af Fir­

maet »VIGGO NIELSENS SNEDKERI ved VIGGO NIELSEN OG PETER JENSEN« af Aarhus, der fortsættes af den hidtidige Deltager Niels Peder Viggo Nielsen. Fir­

manavnet er samtidig ændret til »VIGGO NIELSENS SNEDKERI«.

Aarhus k^l. Borgmesterkontor, den 6. Oktober 1941.

Holten, cst.

Georg Walther Thomsen, der var Med­

indehaver af Firmaet »NELLEMANN &

THOMSEN« af Aarhus, er afgaaet ved Dø­

den. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Johan Thøger Thomsen, hvorhos Enkefru Christiane Jo­

hanne Thomsen, født Rasmussen, af Aar­

hus, er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 7. Oktober 1941.

Holten, cst.

Af Bestyrelsen for Firmaet »BLIKKEN­

SLAGERNES COOPERATIVE FORRET­

NING« af Aarhus er Edward Andersen ud­

traadt, og i Stedet for er indtraadt Blik­

kenslager Oluf Michaelsen af Aarhus.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 8. Oktober 1941.

Holten, cst.

Carl Marius Laursen af Risskov driver Handel i Aarhus Købstad som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »AARHUS ELEKTRISKE SPILLEKORT-RENSERI ved C. M. LAURSEN.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 27. Oktober 1941.

Holten, cst.

Horsens.

STANDARD MØNSTERFORRETNING V. BRANDT, Horsens, er hævet.

INTERESSENTSKABET K. MADSENS TRIKOTAGEFABRIK OG K. MADSENS GARN- OG TRIKOTAGEFORRETNING i Horsens har meddelt Knud Otto Madsen af Horsens Prokura.

Af Tilsynsraadet for LANDBOSPARE­

KASSEN I HORSENS er udtraadt S. Mos­

sin af Tørring, og i Stedet er indtraadt Gaardejer Sofus Hansen af Aale.

løvrigt uforandret.

Politimesteren, Horsens Købstad, den 3. Oktober 1941.

R. Krause.

Fru Mette Marie Erikka Sofie Steffensen

I af Horsens driver Handel i Horsens Køb-

I stad som eneste ansvarlig Indehaver af

I Firmaet L. STEFFENSEN, idet hun uforan- j dret fortsætter den af hendes afdødeÆgte- i fælle under nævnte hidtil uanmeldte Fir­

(14)

ma drevne Forretning. Prokura har Chri­

stian Davyd Nicolaj Steffensen og Oluf Vilhelm Aage Hansen, begge af Horsens, hver for sig.

Politimesteren, Horsens Købstad, den 24. Oktober 1941.

R. Krause.

Silkeborg.

Theodor Fuglsang Jegsen af Silkeborg udøver Industridrift i Silkeborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»MØBELPAKHUSET ved THEODOR F.

JEGSEN«.

Firmaet »SILKEBORG BRYGHUS ved KALHAUGE OG NISSEN«, der driver In­

dustridrift i Silkeborg, meddeler herved Peter Rud Schouenborg Nissen af Silke­

borg Prokura.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 11. Oktober 1941.

hl. P. Nielsen.

Politikreds Nr. 37.

Bestyrelsen for AASTRUPLUND BRUGS­

FORENING anmelder, at af denne er ud- traadt: Mejeribestyrer Carl Otto Madsen, Aastruplund, Gaardejer Kristian Johannes Petersen, Aastiup, og Boelsmand Herman Hansen, Aastrup. I Stedet for er indtraadt:

Bestyrer Svend Aage Andersen, Aastrup- gaard, Formand, Gdr. Jørgen Peter Peter­

sen, Aastrup, og Frugtavler Frands Ejnar Frandsen, Aastrup.

Tilsynsraadet for SPARE- OG LAANE- KASSEN FOR KLOVBORG SOGN anmel­

der, at af dette er udtraadt: Gaardejer Jens | Nielsen Jensen, Klovborg, og Snedkerme­

ster Hans Christian Hansen, Klovborg. I i Stedet for er indtraadt: Gaardejer Laurits Hansen, Gribstrup, og Gaardejer Oskar Pe-1 dersen, Nørskov.

Af Direktionen er udtraadt: Gaardejer i

Kristian Peter Christensen og Sognefoged • Karl Stoustrup, begge af Klovborg. j Direktører: Gaardejer Jens Nielsen Jen-1

sen og Snedkermester Hans Christian Han­

sen, begge af Klovborg.

Politimesteren i Voer og Nim Herreder m. v., Horsens, den 24. Oktober 1941.

Borchorst.

Politikreds Nr. 39.

BRUGSFORENINGEN »FREMAD« Sjel­

le, anmelder, at Boelsmand Laurids Nielsen, Herskind Mark, er udtraadt af Bestyrelsen.

Boelsmand Anton Jensen, Herskind Mark, og Boelsmand Søren Sørensen, Herskind Mark, er indtraadt i Bestyrelsen.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m. v., Aarhus, den 27. Oktober 1941.

Poul Jensen.

Politikreds Nr. 40.

Bestyrelsen for BJERAGER BRUGS­

FORENING har anmeldt, at Husmoder Birthe Kristine Laursen, født Askgaard, Bjerager, er udtraadt af Bestyrelsen. I hendes Sted er indtraadt Husmoder Lilly Helga Christensen, født Nielsen, Bjerager Mark.

Fra TISET SOGNS SPARE- OG LAA- NEKASSE er til Hads-Ning Herreders Firmaregister modtaget følgende Anmel­

delse: Tils'ynsraadet for nævnte Spare­

kasse bestaar nu af:

Gaardejer Hans Kaa, Tiset pr. Hørning, Formand,

Gaardejer Morten Sørensen, Solbjerg pr.

Aarhus. Valgt af Handelsministeriet.

Gaardejer Kristian Mikkelsen, Tingskov pr, Tranbjerg.

Mølleejer Thorvald Fogh, Ingerslev Mølle pr. Tranbjerg,

Gaardejer Knud Vestergaard, Ravnholt pr.

Tranbjerg,

Husejer Søren Mikkelsen, Ravnholt pr.

Tranbjerg, og

Gaardejer Hans Knudsen, Battrup pr.

Maarslet.

Direktionen bestaar af:

Gaardejer Aage Knudsen, Ravnholt pr.

Tranbjerg, Formand,

(15)

199 Oaardejer Marius Mikkelsen, Solbjerg pr.

Aarhus, og

Lærer Niels Andersen, Ingerslev pr. Has­

selager.

Politimesteren i Hads-Ning Herreder, Odder, den 17. Oktober 1941.

A. Rudkjøbing.

Vagn Bay Jacobsen, Enghavevej 36, Viby J., og Johannes Theodor Frederiksen, Livjægergade 44, København 0 , har an­

meldt, at de under Firma »CIMBRIA BRÆNDSELS CO. ved BAY JACOBSEN 0 0 JOHANNES TH. FREDERIKSEN« dri­

ver Handel i Viby J. Kommune som eneste og ansvarlige Indehavere af Firmaet.

Politimesteren i Hads-Ning Herreder, Odder, den 24. Oktober 1941.

Å. Rudkjøbing.

Randers Amt.

Randers.

Harald Hartogsohn af Randers driver Industri i Randers Købstad som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »E. HAR­

TOGSOHN«, idet han med samtlige Ar­

vingers Samtykke fortsætter den af hans afdøde Fader Eduard Hartogsohn under nævnte uanmeldte Firma hidtil drevne Virksomhed.

Alfred Jonas Hartogsohn af Randers har Prokura.

Politimesteren i Randers m. v., den 4. Oktober 1941.

Vokfiiartz.

Hobro.

Garver Wilhelm Jensen, Hobro, der var Medlem af Tilsynsraadet for SPARE- OG LAANEKASSEN FOR HOBRO OG OM­

EGN, er afgaaet ved Døden. I hans Sted er Gaardejer Niels Christian Jensen Bøgh, Mejlby, indtraadt i Tilsynsraadet.

Politimesteren i Hobro m. v., den 7. Oktober 1941.

Andr. Barfod.

Politikreds Nr. 42.

THIRSTRUP-FUGLSLEV SOGNS SPA­

RE- OG LAANEKASSE anmelder, at den har faaet nye Vedtægter af 6. Marts 1938, der er stadfæstet af Handelsministeriet den 14. Marts 1938.

Direktionen bestaar nu af Gaardejer Pe­

ter Andreasen, Fuglslev, Formand, Gaard­

ejer Rasmus Hvitved, Thirstrup, og Gaard­

ejer Jens Kjeldsen, Thirstrup.

Tilsynsraadet bestaar af Købmand Sø­

ren Christian Sørensen, Thirstrup, For­

mand, Dommer Ejnar Riis, Grenaa, Gaard­

ejer Anders Mogensen, Thirstrup, Gaard­

ejer Rasmus Hvitved, Thirstrup, Gaardejer Jens Kjeldsen, Thirstrup, Gaardejer Jens Rasmussen, Gravlev, og Gaardejer Jens Poulsen, Gravlev Møllegaard,

Firmaet tegnes af Formanden, et Med­

lem af Tilsynsraadet og Regnskabsføreren i Forening. Regnskabsføreren er Gaardejer Peter Andreasen, Fuglslev.

Prokura er meddelt Gaardejer Peter An­

dreasen og et Medlem af Tilsynsraadet i Forening.

Den i Selskabet indskudte Kapital er O, mindst 25 Garanter hæfter solidarisk med et Beløb, der til enhver Tid andrager 10 pCt. af Sparekassens samlede Forpligtel­

ser, dog ikke ud over 200 Kr. for hver Ga­

rant.

Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender.

Regnskabet bekendtgøres i Aarhus Amts­

tidende.

Politimesteren i Grenaa m. v., den 6. Oktober 1941.

A. P. Andersen.

Politikreds Nr. 43.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

43, Rougsø Herred m. v. er modtaget føl­

gende Anmeldelser:

Civilingeniør Lars Arnbak anmelder, at han driver Industrivirksomhed med For- retningskontor i Auning, Fausing-Auning Kornmurre som eneste arrsvarlige Indehaver af Firmaet JYDSK GENKUL v. LARS ARNBAK. Prokura er meddelt Civilinge­

niør Klaus Karsten Pedersen,

KOED OG OMEGNS BRUGSFORENING anmelder, at paa en den 24. Februar 1941

(16)

afholdt Generalforsamling udtraadte af Bestyrelsen Gaardejer Georg Johnsen, Koed Mark og i hans Sted indvalgtes Gaardejer Niels Bager Jensen, Højvang.

RANDERS ANDELS-SVINESLAGTERI anmelder, at paa en den den 24/5 1941 af­

holdt Generalforsamling udtraadte af Be­

styrelsen Gaardejer J. Randrup, Taanum, Gdr. N. Skovfoged Bach, Venning, og Gdr, H. Davidsen, Birkeholm, og i deres Sted indvalgtes Gdr. Kristen Brøndum Kristen­

sen, Venning, Gdr. Christian Aagaard Chri­

stensen, Kousted, og Husmand Holger Christensen, Voldum.

AARSLEV-HØRNING KOMMUNES SPAREKASSE anmelder, at paa en den 15/7 1940 afholdt Generalforsamling ud­

traadte af Tilsynsraadet Gdr. Niels Jen­

sen, Lund, og i hans Sted indvalgtes For­

pagter Ejnar Christian Christensen Møl­

ler, Hørning. Paa en den 5/5 1941 afholdt Generalforsamling udtraadte af Direktio­

nen Gdr. Jens Ludvigsen, Hørning, og i hans Sted indvalgtes Førstelærer Marius Johnsen Overgaard Madsen, Hørning. Af Tilsynsraadet udtraadte Gdr. Indgard Hel­

les, Krogsager, og i hans Sted indvalgtes Gdr. Jens Marius Jensen, Lund.

ROUGSØ-SØNDERHALD HERREDS ANDELS-SVINESLAGTERI, anmelder, at Firmanavnet Rougsø-Sønderhald Herreders Andels-Svineslagteri er ændret til ALLING- AABRO ANDELS-SVINESLAGTERI. End­

videre er der paa Generalforsamlingen den 28/5 41 udtraadt af Bestyrelsen Gaardejer Søren Skjødt, Udby, og Gaardejer Jacob Neimann, Tørslev, og i deres Sted ind­

valgtes Gaardejer Søren Christensen Mol­

bo, Udby, Inspektør Jens Østergaard Toll- bøll, Estruplund, ligesom Gaardejer Henrik Boldsen, Floes, blev nyvalgt som Bestyrel­

sesmedlem. Den Kassererske Frida Jakob­

sen meddelte Prokura er tilbagekaldt og overført til Kasserer Knud Johansen, der herefter tegner Firmaet i Forening med Bogholder Edmund Kotyza.

Politikreds Nr. 43, Rougsø Herred m. v., den 6. Oktiober 1941.

Henry Colind.

Fm.

Politikreds Nr. 44.,

Firmaet »M. LANGE &. CO ved M.

BRØNNICHE-LANGE OG K. FR. DAL« af Vorup er hævet.

Mogens Brønniche-Lange af Randers driver Haandværk i Vorup Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »M. LANGE«.

Politimesteren i Randers m. v., den 3. Oktober 1941.

Volquartz.

Ribe Amt.

Esbjerg.

Firmaet »FISKEEXPORTEN NORDEN v/ EJNER PETERSEN OG CO.« driver Handel i Esbjerg Købstad, Einer Petersen, Alfred Jørgensen, Harald Steen, Hans Pe­

tersen, Harald Samsing, Hans Mortensen, Anders Færgemand, Hans Christensen, Harry Christiansen, Alfred Devantier, Georg Rønn, Niels Hansen Andersen, Chri­

stian Larsen, Arthur Bachmann, Cloos Lo­

rentzen, Mads Henriksen Madsen, Fischer Jensen, Hans Jensen, Oscar Wilhelmsen, Niels Hansen Enevoldsen, Jens Madsen, Thorvald Jensen, Johannes Lauridsen, Sø­

ren Kolle og Niels Ager Hansen, alle af Esbjerg, samt Thøger Jensen af Bolles­

ager, Jerne Sogn, Ingemann Jørgensen af Hjerting, Guldager Sogn, og Nicolaj Jøker af Sædding, Guldager Sogn, er de ansvar­

lige Deltagere. Firmaet tegnes af Einer Pe­

tersen, Harald Steen og Alfred Jørgensen to i Forening.

Esbjerg Politikammer, den 29. September 1941.

Hebo.

Firmaet NORDBY BRUGSFORENING af Nordby Sogn er hævet.

Esbjerg Politikammer, den 8. Oktober 1941.

Hebo.

(17)

201 Firmaet M. H. SKOV af Esbjerg er hæ­

vet.

Esbjerg Politikammer, den

20. Oktober 1941. H e b o .

Ringkøbing Amt.

Ringkøbing.

Købmand Valdemar Lange, Ringkøbing, driver Handel i Ringkøbing som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »VALDE­

MAR LANGE, RINGKØBING«. Prokura er meddelt Prokurist Knud Lange og Proku­

rist Valdemar Lange jun., begge af Ring­

købing.

Politimesteren i Ringkøbing- m. v., den 22. Oktober 1941. A. Krag,

C S t .

Herning.

Christian Imanuel Christensen og Ej­

ner Sørensen, begge af Herning, anmelder, at de under Firma MIDT JYDSK BRØD­

FABRIK I/S ved CHRISTENSEN OG SØ­

RENSEN driver Industri i Herning Køb­

stad med Anmelderne som eneste ansvar­

lige Indehavere, der hver for sig tegner Firmaet.

Politimesteren i Herning m. v., den

29. Oktober 1941. Paul Hansen.

Holstebro.

Firmaet: »VALDEMAR BIRN OG BRØ­

DRE« af Holstebro er ophævet.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 6. Oktober 1941. N . A. UaUlUUl.

Struer.

Firmaet: »M. A. SCHOUS SØNNER ved F. OG J. SCHOU« af Struer er ophævet.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 18. Oktober 1941.

N. A. Hallund.

Politikreds Nr. 60.

»SEVEL SOGNS SPARE- OG LAANE- KASSE«, Sevel, anmelder, at Rentier Jens Jeppesen, Mejeribestyrer Martin Pedersen og Gaardejer Jens Hald er udtraadt af Til- synsraadet, og i Stedet for er indvalgt Gaardejer Jens Svejdal, Sevel, Forstassi­

stent Jens Jensen, Søgaard, og Sognefoged Peder Hedegaard, Sevel.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 15. Oktober 1941.

N. A. Hallund.

Vejle Amt.

Vejle.

Firma »PAPYRUS ved HANS HAMMER­

STEIN« er ændret til PAPYRUS (VEJLE BOGHANDEL)« ved HANS HAMMER­

STEIN.

Politikontoret i Vejle Købstad m. v., den 27. September 1941.

V . Sletten, cst.

Ole Jensen Terp og Kaj Engelhardt Zoffmann Terp, begge af Vejle, driver som eneste ansvarlige Indehavere Haandværk i Vejle Købstad under Firma: »O. J. TERP

& SØN«.

Politikontoret i Vejle Købstad m. v., den 7. Oktober 1941.

N. S . Schmidt.

Gottfried Becker-Christensen af Vejle, Kaj Becker-Christensen og Erik Becker- Christensen, begge af Mølholm, driver som eneste ansvarlige Indehavere Handel i Vejle Købstad under Firma: »BECKER­

CHRISTENSEN v/ G. BECKER-CHRI­

STENSEN, K. BECKER-CHRISTENSEN OG E. BECKER-CHRISTENSEN«. Firmaet tegnes af Gottfried Becker-Christensen alene eller af Kaj Becker-Christensen og Erik Becker-Christensen i Forening.

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 11. Oktober 1941.

N. S . Schmidt.

(18)

Firmaet »SOPHUS WARBURG ck SØN«

har anmeldt, at Sophus Warburg er af- gaaet ved Døden, og at Firmaet fortsættes uforandret med Holger Warburg som ene­

ste ansvarlige Indehaver,

Politimesteren i Vejle Købstad m. v., den 22. Oktober 1941.

N. S . Schmidt.

Kolding.

Under Firma »CENTRALMEJERIET KOLDING«, drives Industri og Handel i Kolding Købstad af Selskab med begræn­

set Ansvar, hvis Vedtægter er af 11. Juni 1941. Indehaverne »Bramdrupdam Andels­

mejeri« og »Andelsmejeriet Kildedyb«, Nr.

Bjært, hæfter i Forholdet 2/3 og 1/3 for Selskabets Forpligtelser.

Selskabets Bestyrelse bestaar af Gdr.

Hans Hansen Bygvraa, Bramdrupdam, Formand, Gdr. Jens Hansen Hoyer, Nr.

Bjært, Næstformand, Gdr. Andreas Mari­

nus Hansen og Gdr. Mathias Tojsen Jen­

sen, begge af Bramdrupdam, samt Gdr. Jo- hamies Johansen, Nr. Bjært.

Selskabet tegnes af Formanden eller af Næstformanden i Forening med et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer eller i For­

ening med Mejeribestyrer Martin Arnold Jensen, Kolding.

Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Mejeribestyrer Martin Arnold Jensen, Kolding, har Prokura.

Under Firma »ANDELSMEJERIET KIL­

DEDYB«, Nr. Bjært, drives Industri og Handel i Kolding Købstad af Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 16. Marts 1939. Medlemmerne hæfter soli­

darisk for Selskabets Forpligtelser.

Selskabets Bestyrelse bestaar af Gdr.

Jens Hansen Hoyer, Formand, Gdr. Niels Peter Iversen, Gdr. Jens Holger Engelbret Kjeldsen, Gdr. Knud Daugaard-Hansen, Gdr. Johannes Johansen, Gdr. Jørgen Som­

mer Daugaard, Gdr. Mads Fogt, Gdr. Aage Clement Clemmensen, Gdr. Gregers Ber­

thelsen, alle af Nr. Bjært.

Selskabet tegnes af Formanden i For­

ening med et af de øvrige Bestyrelsesmed­

lemmer.

Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Under Firma »BRAMDRUPDAM AN­

DELSMEJERI« drives Industri og Handel i Kolding Købstad af Selskab med begræn­

set Ansvar, hvis Vedtægter er af 15. Au­

gust 1927. Medlemmerne hæfter solidarisk for Selskabets Forpligtelser.

Selskabets Bestyrelse bestaar af Gdr.

Hans Hansen Bygvraa, Formand, Gdr.

Torvald Augustinus, Gdr. Jørgen Madsen, Gdr. Mathias Tojsen Jensen, Gdr. Andreas Marinus Hansen, Gdr. Hans Jensen, Gdr.

Johannes Ditlevsen, Gdr. Niels Alfred Niel­

sen og Gdr, Rikard Madsen, alle af Bram­

drupdam.

Selskabet tegnes af Formanden i For­

ening med et af de øvrige Bestyrelsesmed­

lemmer,

Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Politimesteren i Kolding m. v., den 8. Oktober 1941.

Thalbitzer.

Niels Peter Korch Johnsen af Kolding udøver Industridrift i Kolding som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »ORION ved N. P. JOHNSEN«.

Politimesteren i Kolding m. v., den 25. Oktober 1941.

Thalbitzer.

Christian Andersen Christiansen af Kol­

ding udøver Industridrift i Kolding Kom­

mune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »VESTERLYKKE ved CHR. A.

CHRISTIANSEN«. Prokura er meddelt Petra Marie Christiansen af Kolding.

Af Tilsynsraadet for »ØDIS SOGNS SPARE- & LAANEKASSE« er Frits Las­

sen Schmidt og Nis Nissen udtraadt, og i deres Sted er indtraadt Gaardejer Aage Schmidt, Ødis, og Forpagter Holger Bran­

dorff, Fovslet.

Politimesteren i Kolding m. v., den 27. Oktober 1941.

Thalbitzer.

(19)

203

Politikreds Nr. 34.

I Firmaet »JOHS. SCHOU, VAMDRUP«, er der meddelt Knud Bertel Schou af Vam­

drup, Prokura.

Politimesteren i Kolding m. v., den 1. Oktober 1941.

Thalbitzer.

I »JORDRUP SOGNS OQ OMEGNS BRUGSFORENING« er Ejnar Dam ud- traadt af Bestyrelsen, og i hans Sted er Peder Jørgen Elvig Holm af Jordrup ind- traadt.

Politimesteren i Kolding m. v., den 3. Oktober 1941.

Thalbitzer.

I/S BØRSTEFABRIKKEN »DAN« Nr.

Bjært pr. Kolding driver Industridrift i El- tang Kommune. Albert Theodore Nielsen og Laurits Richard Nielsen, begge af Nørre Bjært, er de ansvarlige Deltagere og teg­

ner Firmaet hver for sig.

Politimesteren i Kolding m. v., den 6. Oktober 1941.

Thalbitzer.

Haderslev Amt.

Haderslev.

Firmaet »WESTPHAL & MEYER«, Ha­

derslev, driver Handel i Haderslev Køb­

stad. Fru Henny Dorothea Cathrine West- phal, Haderslev, og Købmand Helmer Meyer,, Aabenraa, er de ansvarlige Delta­

gere. Prokura er meddelt Købmand Peter Jacob Westphal, Haderslev.

Firmaet NORDISK REMBER ved MAX PETER JASPERSEN er hævet.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., den 9. Oktober 1941.

Lindhardt sen, cst.

Berigtigende Anmeldelse: Jørgen Frede­

rik Peter Wind af Haderslev driver Haand-1

værk i Haderslev som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet »WINDS BOGTRYK­

KERI ved JØRGEN WIND«. Prokura er meddelt Martin Wind, Haderslev.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., den 13. Oktober 1941.

Lindhardtsen, cst.

j Grosserer Carl Faaborg af Haderslev

I driver Handel i Haderslev Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

!»CARL FAABORG, HADERSLEV«. Pro-

! kura er meddelt Hans Heinrich Ohlsen og Carl Faaborg jun., begge af Haderslev.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., den

i 24. Oktober 1941.

I Hartmann.

Politikreds Nr. 67.

i Firmaet NISSEN OG SØN, ARNUM, ved HANS WENTZEL NISSEN OG CHRI­

STIAN MARTIN NISSEN driver Haand-

; værk i Arnum, Højrup Sogn, og Hans Wentzel Nissen og Christian Martin Nis- , sen, begge af Arnum, er de ansvarlige Del­

lagere og tegner Firmaet hver for sig.

Af Bestyrelsen for LANGETVED BRUGSFORENING er udtraadt Gaardejer Otto Christensen af Langetved, og i Ste­

det for er indtraadt: Gaardejer Mathias Jensen af Langetved. Til Formand i Ste­

det for Lærer Jens Preben Lund, Langet­

ved, er valgt Gaardejer Anders Gamborg, Langetved.

Politimesteren i Toftlund, den 22. Oktbr. 1941.

Schack.

Aabenraa-Sønderborg Amt.

Aabenraa.

Mathias Mortensen og Ferdinand Have af Aabenraa driver Haandværk i Aaben­

raa Købstad som eneste ansvarlig Indeha­

(20)

ver af Firmaet »HAVNEMØLLEN I AABENRAA« v/ M. MORTENSEN OG F.

HAVE. Indehaverne er hver for sig beret­

tigede til at tegne Firmaet.

Af Bestyrelsen for ANDELSSELSKA­

BET SØNDERJYLLANDS HØJSPÆN­

DINGSVÆRK, Aabenraa, er udtraadt føl­

gende: Gaardejer Jørgen Petersen Møller, Tiset, Bygmester Hans Ahrndt, Sillerup, Forpagter Peter Mussmann, Hjerndrup, Grosserer Mathias Nielsen, Aabenraa. Føl­

gende Bestyrelsesmedlemmer er indtraadt:

Proprietær Hans, Henrik Jessen, Peber­

bjerg pr. Kirkehørup, Direktør Lauritz Hansen, Sønderborg, Gaardejer, Digegreve Truels Stavning Jensen, Rejsby, Gaardejer, Folketingsmand Jørgen Gram, Gabøl, Gaardejer Nis Refslund, Bovlund, Gaard­

ejer Jens Schultz, Højrup pr. Stepping, Gaardejer Martin Simonsen, Flovt pr.

Øsby, Borgmester, Landsretssagfører An­

dreas Thulstrup, Haderslev, Bagermester Thorvald Petersen, Tønder, Sadelmager Johannes Weiss, Aabenraa, Lærer Hans Krogh, Sønderborg. Bestyrelsesmedlem Direktør Peter Oksen har forandret Adres­

se til Skærbæk. Kollektiv Prokura er med­

delt Direktøren i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.

Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., den 9. Oktober 1941.

A. Agersted.

Politikreds Nr. 68.

Alfred William Ovesen, Rødekro, driver Haandværk i Rødekro som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet »RØDEKRO SAVVÆRK OG PAKKASSEFABRIK« v/

ALFRED OVESEN.

Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., den 8. Oktober 1941.

A. Agersted.

»LØJT SOGNS SPAREKASSE« i Løjt- kirkeby anmelder: Sparekassens Direk­

tion bestaar af: fhv. Skibsfører Carl Sta- benow og Fru Marie Schmidt, begge af Løjtkirkeby. Sparekassens Firma tegnes af en Direktør i Forening med et Medlem af Tilsynsraadet.

Politimesteren i Aabenraa Købstad m. v., den 20. Oktober 1941.

A. Agersted.

Politikreds Nr. 69.

Firmaet »ALS LAKRIDS- OG SUKKER­

VAREFABRIK«, Havnbjerg, (Eneindeha­

ver: Fabrikant L. Jessen, Havnbjerg) har anmeldt, at der er meddelt Ingeniør Bror August Esche Kruuse af Nordborg Procura.

Politimesteren i Sønderborg Købstad m. v., d.

16. Oktober 1941.

Dueholm.

cst.

Nr. 10 for 1941, 272 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 15. December 1941

Udgiver: Departementschef G. B u s c k - N i e l s e n , Hovedkommissionær: V . T h a n i n g & A p p e l s Ef tf

Øster-Søgade 8. Kjøbmagergade 7.

Kjøbenhavn 1941 — Centraltrykkeriet.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

MANN BRUHN. Firmaet KAY DYHR er hævet. Svend Zinck Dyhr af Gentofte driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I Firmaet SV. Firmaet FREDERIK VALERYD er I

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

Svend Carl Hansen af Herlev udøver industridrift og driver handel i Gladsaxe • kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet S.. Firmaet Jens Andersen og

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet* TO- ROTOR v/ NIELS HANSEN. Axel Sigurd Transø af Gentofte driver Handel i Søllerød Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af

deren driver Handel under uforandret Eir- ma som eneste ansvarlig Indehaver. Eirmaet »NIELSEN &amp; ØROM« driver Haandværk i Gentofte Kommune. Niels Kristian Nielsen af

Aarhus udtranler af Firmaet »JACOB ZEUNEE«, der fortsættes uforandret af den anden Deltager Knud Pihl Olsen af Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver. 'Til