• Ingen resultater fundet

Køber Anmeldelserne

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Køber Anmeldelserne"

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1011. No. 9.

Køber

Anmeldelserne angaa

(De vedføjede Tal angiv delserne A. E. G. Dansk El^k-

triciiets Aktieselskab, 232, 289.

Aaf/aard & Co-, Akiie- selskab, 233.

Alex ved Jolis. Thomsen, 239.

A llianz Forsikring s-A k- tieselskah. Maskinaf­

deling, 235.

Allnidnna Liffdrsdkrings- bolageti Stockholm, 236.

A Imindelige Livsforsik­

ringsselskab, (Almdn- na Lifforsdkrings-Bo- laget) i Stockholm, Det, 233.

Amagerbrogades Sæbeud- salq. Aktieselskabet, 236.

Anstral, Aktieselskabet, 236.

Bakteriologisk Laborato­

rium Ratin, Aktiesel­

skabet, 235.

Bauer & Co., Akticsel skabet, 236.

Beckmann & Jørgensen, 23i.

Bonnesens, A. Modema­

gasin, 232.

Borring & Olsen, 239.

British Crorcn Assurance Corporation lim., The, Aktieselskabet, 235.

a Y i i .

følgende Firmaer:

er Siderne, hvor Anrael- findes)

Christiansen, H. H., Ak­

tieselskabet, 235.

Cotisol, Aktieselskabet, 234.

Danahøj, Aktieselskabet, 239.

Dansk Beklædnings- Kompagni, Aktiesel­

skabet, 232.

Dansk Beton-Bjælke Compagni (Ingeniør- kaptejn MøJds Patent) Aktieselskabet, 233.

Dansk Hus-Telefonsel­

skab, Aktieselskabet, 239.

Dansk Java Camp. ved Anton Madsen, 237.

Dansk Java Comp. ved Victor Pandrup, 237.

Dansk Privat-Telefonsel­

skab ved H. Gjetting, 239.

Dansk Skotøjs-Export ved L. Valdemar Niel­

sen, 239.

Danske Mejeriers Ma­

skinfabrik, De, 237.

Dreyers, A. V., Melim- portforretning, 239.

Ecce Ego Cigar-Aktiesel­

skab, 234.

Engelsk Bluselager, Ak­

tieselskabet, 237.

Fabriken Alex ved V.

G. F. Soldath, 239.

Fabr iken Dansk Maskin- pakning. Aktieselskab, 235.

Fabriken Howat, Aktie­

selskab, 232.

Filial af Budtz Mullers Efterfølgere, Odense, 238.

Forenede Danske Livs­

forsikrings-Aktiesel­

skab Hafnia, Det, 236.

Forenede Glarmestres GI asfor sikringsselskab i Danmark, De, Aktie­

selskabet, 234.

Forenede Mineralvands­

fabriker, De, Aktiesel­

skabet, 237.

Forenede Stilladsforret­

ninger, De, Aktiesel­

skabet, 234.

Forhen A. P. Melchior­

sens Boghandel ved Olaf Thykier, 236.

Fotografisk Forlag ved J. R. Christensen, 233.

Frugtkornpagniet, Aktie­

selskab, 238.

Gallol-Depot ved Eicald Orth, 238.

Grand Magasin, Aktie­

selskabet, 2-34.

Haandværkerbanken (Creditforeningen for Haandcærkere og In­

dustridrivende) Aktie­

selskab, 238.

Hannibal, Lauritz, 232.

Hansens M. W. Efter­

følger, Aktieselskabet, 237.

Heegaard, Anker, 237.

Heimann, Isidor, & Co., 235.

Hendriksetis, F., Repro­

duktions-A telier, 238.

Herre-Lingerimagasin Moderne ved Carl Pe­

tersen, 237.

Holbechs, J. P., Efter­

følger, 234.

Holmes, Victor, Efter­

følger, 234.

Holten, Carl, 234, 236.

Holten. Carl, Aktiesel­

skab, 234.

Hurwitz, Jul., 239.

Jensens, H. P. Efterføl­

ger, Einer Kragh, 234.

Jyden, Aktieselskabet, 235.

Kastoft, F., 238.

Kastofts, A., Efterfølger, 238.

Københavns Forniklings- anstalt, P. Chr. Mad­

sen, 239.

Københavns Forniklings- anstalt ved H. Lauritz Rasmussen, 239.

Kjøbenhavns KoloniaIfor- syning, Christjansen, 235. '

Kjøbenhavns Kolonialfor­

syning, Larsen, 235.

Kjøbenhavns private Laa- nebank, Aktieselskabet, 233.

Kjøbenhavns Trælasthan­

del, Aktieselskabet, 233.

Klæbel, Viggo, 237.

Kommissionforlaget, M.

M. J. Larsen, 239.

Kristiansgades Fiskefor-

(2)

232

syning, Aktieselskabet, 238. '

Kroyiesølv-Fabrikkerne s Udsalg, Aktieselskabet, 235.

Larsen, Hans, 235.

Lehmann, Carl JJ., 235.

Meincke & Co., 232.

Meyer, F, <& Co., 233.

Mullers, Budtz, Efter­

følgere. 237, 238.

Møller, C. B., & Co., 234.

Neuhert, Aug., 239.

Noe, P., & Co., Aktie­

selskabet, 232.

Nordisk Elektro- & Ma- skinkomjmgni, Ing. Alf.

Olsen, 238.

Kordisk Vareimport, J.

LJ. Beiter, 232.

Nyeboe & Nissen, 233.

Odd-Felloiv-Palæets Pi­

ano Udsalg, Schwanen- fliigel tfi Mexdengracht, . ^238.

Olesen & Jørgensen, 232.

Papirhandlernes Kom- missionsanstalt, Aktie­

selskabet, 238.

Pay & Co., 237.

Perfecto, Aktieselskabet, 238.

Permins, Carl, Vinhan­

del, 233.

Petersen, F., og Chr.

Christensen, 234.

Petersen, Th., 233.

Petersen, Th., Aktiesel­

skab, 233.

Petersens, Aage, Bage­

rier, Aktieselskabet, 237.

Pindstof tes, Anders A., Maskinfabrik, Aktie­

selskab, 234

Plum, N, (& Paul, 238.

Podlech, P. H., & Co., 237.

Provi^is-Snedkermestre­

nes Møbeludsalg, Sned­

kermester Olaf Un-

mack, Aktieselskabet, 236.

Prøvehandlen, Aktiesel­

skabet, 239.

Prøvehandlen ved G. Jyl- lerup, 239.

Radiv, Aktieselskabet, 232.

Rajff'el, Hermann, 233.

Rasch, C J. F., 233, 231.

Rosenlunds Vin Import, Aktieselskabet, 236.

Rotwitt, Aktieselskabet, 238.

Rutzou, Poul, 238.

Sahl, r., Aktieselskabet, 238.

Samson, Hartvig, 237.

Schannongs Monument­

forretning, 232.

Schannongs, P., Efter­

følger Vigand Mollers Monumentfor ret ni7ig, 232.

Serritslev, Chr. M., 236.

Ski7idfabriken Unicum, Kr. Bendixen, P. Ben dixea og Co., 233.

Smith, Valdemar, 239.

Stawn limited, Aktiesel­

skabet, 233.

Strøm, Th., & Co., 234.

Svendsens, Sigfred B.

Bogtrykkeri, Aktiesel­

skab, 237.

Sygeplejea rtikelforretn i n - gen Hygæa, V. Joelsson, 234.

Sæbehuset, Aktieselskabet, 236.

Termonaalen, Aktiesel­

skabet, 236.

Tysk- Ska ndinavisk Her- reskrædfri ved S. Kutt- ner, 239.

Vilna, Aktieselskabet, 235.

With, Svend, 236.

Wittstock, IJCO, 233.

Worm, Anthony, 235, (3 Anm.).

Firmaet Aktieselskabet Dansk Heklæd- niiigs-Koiiipagiii har under 1. Juli 1911 vedtaget Lovændringer, hvorefter der i Bestyielsen kun er 1 Direktør, der tegner birmaet.

Carl Frederik Larsen

er derhos udtraadt af Bestyrelsen.

Firmaet A. E. O. Dansk Elektricitets Aktieselskal) har meddelt de 2 Direktører 1 Bestyrelsen Kollektivprokura. Aktie-

bXlt

S^'liarmongs MonumeiilfoiTet- iiiiig er hævet.

Vignnd Andreas Møller

driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af i Firmaet T. Seliannoiigs Efterfølger Vigand J

>1 oliers .Mon n nien t for re 1 n i ng.

Firmaet )leineke & Co. driver Bank- - og Vexellerforretning.

Johannes Sophus •<

Veiersen.

boende i lleLsingør, og

Fritz "<

Viggo Villy Meincke,

boende paa Frede- - riksberg, ere de ansvarlige Deltagere.

Lauritz Vilhelm Hannibal

driver Ilaand- - værk som eneste ansvarlig Indehaver af 1 Firmaet Lauritz Hannibal.

Under Firma Fabrikken Howat, Aktie- - selskab, drives Fabrikation og Forhånd- - ling af Toiletartikler af et Aktieselskab, ,(

hvis Vedtægter ere af 15. Juli 1911, og * hvis Bestyrelse bestaar af

August Holm, Axel Biitzoiv Holstehroe, Otto AcMon We- stergaard,

begge sidstnævnte boende i i

Aarhus, og

Anthon Thunho,

der 2 i For- -•

ening tegne Firmaet. Kaj)italen udgør i 2000 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende 9 })aa Navn; 25 pCt. er indbetalt. Resten u skal indbetales senest den 1. Oktober T 1911. Bekendtgørelser til Medlemmerne ø skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Jørgen Thomsen Jørgensen

er udtraadt Ji af Firmaet tllesen & Jørgensen, der fort- -j sættes af den hidtidige Deltager

Anton n Olesen.

Jens Frik Johan Friberg

er udtraadt jf af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kadiv 7 og

Oscar Valdemar Jxeimann

indtraadt i

i

Bestyrelsen.

Feder Noe

er udtraadt af Best\'relsen/!•

for Aktieselskabet I*, ^oe & Co. og Holger^'i

Gutson Moth-Børglum

tegner Firmaet som

m

Ene bestyrer.

Jxasmine Ane Kirstine Bonnesen,

fødtJf Rasmussen, boende paa Frederiksberg, driver Handel som eneste ansvarlig Inde--9

haver af Firmaet A. Bonnesens Mode--s, magasin.

Anton Bonnesen

har Prokura..ij'

Johan Ljelnnann Beiter,

boende })aa£/j Frederiksberg, driver Handel som enesteo^

ansvarlig Indehaver af Firmaet Nordisk>l<

Vareinii)ort, J. I;. Heiter.

Axel Jens Jacob Meyer,

som var Del-is

(3)

tager i Firmaet F. Meyer & Co., er af- gaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager

Henrih Christian Formann.

Den

Johanne Valger da Meyer,

født Fugl, givne Prokura er tilbagekaldt,

Leo Wittstocli

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Leo Witt- Stock.

John Jacohsohn

har Prokura.

Under Firma Aktieselskabet Stawii Ilnii- ted drives Handel med Maskiner og Værktøj af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 12. Juli 1911 og hvis Be­

styrelse bestaar af

Hans Henrih Schou,

boende paa Frederiksberg, som Formand,

Frits Henrik Johannes liambusch, Ludvig Christen Christensen, Georg Daniel Garde

og

Foid Sehested Harald Larsen,

begge sidstnævnte boende paa Frederiksberg;

Firmaet tegnes af Formanden i Forening med et af de andre Medlemmer af Be­

styrelsen. Kapitalen udgør 50,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn;

deraf er 10 pCt. indbetalt, Resten skal indbetales efter Bestyrelsens Paakrav.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Aktieselskaliet Daiisk Beton- Bjælke-Coinpagni (liigeiiiørkapt. Melils Pa­

tent) har under 23. Juni 1911 vedtaget Lovændringer, hvorefter Bestyrelsen frem­

tidigt bestaar af 2 Medlemmer, der i For­

ening tegne Firmaet.

Louis Salomon Levin, William Otto Frederik Boas, Wilhelm Christian Hansen

og

Carl Frederik Mo­

zart Lehmann

ere udtraadte af Bestyrelsen og

Johan Konrad Holberg Møhl,

boende i Svendborg, indtraadt i denne.

Laiie Feter 3Iøller

er indtraadt i Fir­

maet Carl Perniins Vinhandel som an svarlig og til Underskrift berettiget Del­

tager.

Firmaet Fotografisk Forlag ved Il, Christensen er hævet.

Fmil Anton Gustav Rasch

og

Otto Rasch

ere indtraadte i Firmaet €. J. F.

Rascli som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

Niels Jespersen Thomsen,

som var Med­

lem af Bestyrelsen for Aktieselskabet

Kjøbenhavns Trælasthandel, er afgaaet ved Døden. Selskabet er traadt i Likvi­

dation, under hvilken Firmaet tegnes af

Otto Henry Bærentzen,

boende i Fuglevad pr. Lyngby,

Christian Liitzen, Holger Rasmus Sørensen,

sidstnævnte boende paa Frederiksl)erg, og

Johannes Frederik Fenger,

2 i Forening.

Under Firma Aagaard & Co., Aktiesel­

skab, drives Kommissionshandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2.

September 1911, og hvis Bestyrelse be­

staar af

Anton Martin Aagaard

og

Lsidor Nadehnann;

den førstnævnte tegner Fir­

maet. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Ak­

tier paa 100 Kr, lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offent­

lig Tidende.

Firmaet Nyeboe & Nissen har tilbage­

kaldt den

Frederik Carl Leonhard Sode- mann

og

Cathrine Abélone Korsgaard

givne Kollektivprokura og meddelt den sidstnævnte Eneprokura og den først­

nævnte Prokura i Forening med

Hanni­

bal Juul Petersen.

Under Firma Skindfabriken Unicnni, Kr. Bendixen, P. Bendixen og Co. drives Fabriksvirksomhed af et Kommanditsel­

skab, i hvilket

Kristian Bendixen

og

Fe­

ter Bendixen

ere de ansvarlige Deltagere.

Den af Firmaet Hermann Raft'el for Det Almindelige Livsforsikrings-Selskab (Allmiinna Litforsiikrings Bolaget) i Stock­

holm drevne Agentur er hævet.

Firmaet Aktieselskabet Kjøbenliavns j»rivate Laanebank har ifølge Lovændring af 6. Maj 1911 forøget sin Aktiekapital fra 4,000,000 Kr. lil 5,000,000 Kr., hvil­

ket Beløb er fuldt indbetalt.

Firmaet Th. Petersen er hævet.

Under Firma Th. Petersen, Aktiesel­

skab, drives Slagternæring af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter ere af 24. Au­

gust 1911, og hvis Bestyrelse bestaar af

Ernst Wilhelm Carl Specht, Fernanda Anna Elisabeth Specht,

født Thorup, og

Christian Peter Bernhard Olsen,

sidst­

nævnte boende paa Frederiksberg, der 2 i Forening tegne Firmaet; den først­

(4)

234 nævnte har tillige Prokura. Kay)italen udgør 2500 Kv. i Aktier paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa Iliændehaver og fuldt indbetalte. P,ekeudtgørelser Med­

lemmerne ske i »Herlingske Tidende«, eller ved Brev.

Firmaet Akliesclskiibct (Jriiiid er hævet.

Firmaet Tli. Sti'øiil & Co. driver Haand- værk;

Thorvald Louis Lfonard Sfrøni

og

Svend Aage Thim Jordan,

sidstnævnte boende i Hellerup, ere de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Ecce Figo CifJ^cir-Aktipsclskab har nnder 1. September 1911 vedtaget Lovændringer. Al' Aktiekaj)italen, der er fuldt indbetalt, er nu ;i0,000 Kr. i Præferenceaktier paa 1000 Kr., Ilesten i almindelige Aktier paa 500 Kr., alle ly­

dende paa Navn; Bestyrelsen bcstaar fremtidigt af 2 Medlemmer, der i For­

ening tegne Firmaet; Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i olVentlig Tidende. Derhos ere

MartJiin Lothar Emil Hentschel

samt

Emil Christopher Hilhert

udtraadte af Bestyrelsen og

Au­

gusta Vilhelmine Clarie Hune,

født Plan ten er, indtraadt i denne.

Marie Kirstine Christiane Henser,

født Sørensen, er udtraadt af Firnjaet C. 1{.

iMøIier & Co., der fortsættes af den hid­

tidige Deltager

Olaf Michael Frørup.

Viggo Joelsson

driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet plejeartlkelforretiiliiseii Hygæa, V. Joels son.

Ingjald Ole Tønder Lange Gjerulff

er udtraadt at Firmaet J. P. liolltechs Ét'ter- lølger, der fortsættes af den hidtidige Deltager

Ernst Viggo Gjerulff.

Carl Henrich Andreas Schnor

er ud­

traadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet De torenede (ilaniiestres (ilasforsikriii^ijs- selskab 1 Dainiiark og

Ludivig Eriedrich Ferdinand Wriedt

indtraadt i Bestyrelsen

Victor Rasmus Andersen Fals

er ud­

traadt af Bestyrelsen for Aktieselskabet lOHSOl og

Aage Holst Andersen Pals

ind­

traadt i Bestyrelsen.

Firmaet Aktieselskabet De forenede StiIladsforretnin^?er har forøget sin Aktie­

kapital til 94,400 Kr., hvilket Boløb er fuldt indbelalt

C((rl Frederik Stegematin

samt

Feter Fetersm Gram

ere udtraadte af Bestyrelsen og

Claus Jørgen Olsen

samt

Feter Vilhelm Jensen

indtraadte i denne.

Tjudvig Conrad Finer Kragh

driver Hundel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet 11. P. Jensens Efterfolj^er, Einer Kra;:;li.

Firmaet Victor Holmes' Efterfølger har meddelt

Johst Gerhard Trainpe

Prokura.

Firmaet lleekniann & Jørgensen har • meddelt

]\[ax Bechnann

Prokura.

Christen Christensen

er udtraadt af Fir- - maet F. Petersen og Clir. Cliristensen.

Firmaet Carl Holten er hævet

Under Firma Carl IDdten, Aktieselskab, , drives Fabrikation af Ilerreklæder af et i Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 2. . September 191J, og hvis Bestyrelse be- - staar af Ca?'l

Christopher Holten

og

Hans -i Carl Holten,

sidstnævnte boende paa Fre- - deriksberg, der hver for sig tegne Fir- -•

maet. Kapitalen udgør 400,000 Kr. i i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; [i Aktierne ere indbetalte, dog ikke kon- -j tant, men som Vederlag for Værdier. .•

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske ved []

Brev eller eventuelt i »Berlingske Ti- -i dende.

Under Firma Anders A. Pindstoftes Maskinfabrik, Aktieselskal>, drives Ma- -/

skinfabrikation af et Aktieselskab, hvis g]

Veiltægter ere af 7. Sept. 1911, og hvis ei Bestyrelse bestaar af

Anders Andersen « Findstofte,

boende ])aa P>ederiksberg, som n Direktør,

Christian Carl Christiansen, Axel Marius Jørgensen

og

Johan Lindvig Na-

-v

thansen,

begge sidstnævnte boende paa Frederiksberg. Firmaet tegnes af Direk- -i torea alene eller af 2 af Bestyrelsens ei andre Medlemmer i Forening;

C. C. Chri-

-V

stiansen

og

A. i)/. Jørgensen

have tillige oj Prokura, hver for sig. Kapitalen udgør le 450,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., ly- doude paa Navn; Aktierne ere indbetalte, ,9 dog ikke kontant, men som Vederlag for ic

(5)

Værdier. Bekendtgørelser til Medlem­

merne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Firmaet Kiebeiiliavns Kolonialforsyiilng, C'hristJjiiiseii, er liævet.

Hans Aage Larsen

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Hans Larsen.

Hans Aage Larsen

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjobeiiliaviis Kolonialforsyiiiiig, Larsen.

Firmaet Aktieselskabet H. H. Cliristi ansen har tilbagekaldt den

Antoinette Jør- gine Andersen

og

Thorvald Frederih Jo­

hansen

givne Kollektivproknra.

Af Aktiekapitalen i AktieseJskabet Kroiiesølv-Fabrikkernes Udsalg er der yderligere indbetalt 5000 Kr, ialt ind­

betalt 10,000 Kr. Derhos er

Hans Vil­

helm Friderichsm

udtraadt af Bestyrelsen og

Raphael Martin Jacobsen

indtraadt i denne. Den Bestyrelsens Medlem

Jens Bernth Jensen

givne Prokura er tilbage­

kaldt.

Anna Aurora Lehmann,

født Gottfred­

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet €arl L. Leluuann.

Christian Fester

har Prokura.

Anthony Worm,

som var Deltager i Firmaet Anthony Worm, er afgaaet ved Døden. Forretningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager

Christian August Worm.

Den for Firmaet Allianz, Forsikrings- Aktieselskab, Maskinafdeling, i Berlin af Firmaet Anthony Worm drevne Agentur er hævet.

Anthony Worm,

som var Deltager i Firmaet Anthony Worm, der driver Agen tur for Aktieselskabet The Kritish Crown Assurance Corporation lim., er afgaaet ved Døden. Agenturen fortsættes under samme Firma af dettes hidtidige Deltager

Christian August Worm,.

Under Firma Aktieselskabet Vilna drives Detailhandel med Fødevarer af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 9.

September 1911, og hvis Bestyrelse be-

staar af

Hans Frederik Petersen, Sofus Andreas Greifetiherg

og

Carl Heinerich Jens Schepler;

sidstnævnte, der hor i Lyngb}^ tegner Firmaet. Kapitalen ud­

gør 2000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., 500 Kr. og 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Fabrikken Dansk Maskin- pakning, Aktieselskab, drives Fabrikation af og Handel med Maskin- og Kedel­

pakning m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. April og 11. Sep­

tember 1911, og hvis Bestyrelse bestaar af

Waldemar Frederik Ferdinand Fieron Jacobsen

som Formand,

Hans Christian Thistrup Heegaard

og

Søren Madsen,

alle boende paa Frederiksberg, der 2 i For­

ening tegne Firmaet; Kollektivprokura er meddelt Formanden og

Niels Feter Giersing.

Kapitalen udgør 40,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr., lydende paa Ihændehaver; deraf er 25,000 Kr.

kontant indbetalt, Resten givet som Ve­

derlag for udført Arbejde. Bekendtgø­

relser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Emil Knud Levy

er udtraadt af Besty­

relsen for Aktieselskabet Bakteriologisk Laboratorium Ratin og

Emil Heniiis

ind­

traadt i Bestyrelsen.

Under Firma Aktieselskabet Jyden drives Høkerhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 11. September 1911, og hvis Bestyrelse bestaar af

Mar­

tin Wilhelm Andreas Feter Nielsen,

boende paa Frederiksberg, og

Else Kirstine Sø­

rensen,

der i Forening tegne Firmaet.

Kapitalen udgør 1000 Kr. i Aktier paa 100 Kr. og 25 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørel­

ser til Medlemmerne ske i »Berlingske Tidende«.

Holger Scliehye,

der var Deltnger i Fir­

maet Isidor Heimann & Co.. er afgaaet ved J.)øden. Forretningen fortsættes un­

der samme Firma af den hidtidige Del­

tager

Jacob Isidor Heimann,

der nu tegner Firmaet alene. Den

Henry Isidor Hei

mann

i Forening med hver af Firmaets Deltagere givne Prokura er bortfalden og Prokura meddelt ham alene.

(6)

230 Under Firma Aktieselskabet Austral drives Detailhandel af et Aklieselskal), hvis Vedtægfer ere af 20. Angnst 1011, og hvis Bestyrelse bestnar af

(Jhdvks J^ieJs Hansen

og

Adolf Laurits Andreas Nielsen,

der i Forening tegne Firmaet.

Kapitalen udgør JlOO Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Navn og fuldt ind­

betalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne j skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet Bauer &

Co. drives Konimissionshandel af et Ak­

tieselskab, hvis \'edtægter ere af 12.

Sei)tember 1911, og hvis Ficstyrelse be- staar af

Søren Carl Bnuei- og Jens Jlas- mnssen Mogensen,

sidstnævnte som admi­

nistrerende Direktør; Firmaet tegnes af Direktøren. Kapitalen udgør 20,000 Kr.

i Aktier paa 1000 Kr., lydende ])aa Iliændehaver og fuldt indbetalte. Be­

kendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet Proviiis- Snedkermeslrenes Mobeludsal^?, Snedker­

mester Olaf iJiiniaek, drives Handel med Møbler m, m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 11. September 1911, og hvis Bestyrelse bestnar af

Olaf Vn- mach

som Formand og

Victor Sofus Nielsen;

Formanden tegner Firmaet. Ka­

pitalen udgør 10,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende ])aa Ihændehaver; 50 Y)Ct. er indbetalt, Resten indbetales senest 1. Marts 1912. Bekendtgørelser til Med­

lemmerne s-kulle ikke ske i offentlig Ti­

dende.

Olaf Thylner

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Forhen A. P. Melcliiorseiis BogliaiideJ ved Olaf Thykier.

Købenbavns Magistrat, den 15. September 1911.

I^iimaet l|et forenede Danske Livsfor- sikrings-Aktieselskab Hafnia har meddelt hver af Selskabets Direktører Prokura i Forening med

Jens Ole Christian Bayer

eller

Holger Fritz

eller

Ivar Andj'eas Nicolai Nyholm

samt de 3 sidstnævnte Prokura, 2 i Forening.

Firmaet Carl ll„lu.ii, Ak(ifselskal), driver foruden Skrædernæring tillige Man­

del med Herreklæder.

Christen Andreas Ednard Andersen,

som var Medlem af liestyrelseu for Ak- tieselskal»et Sælteliiiset, er afgaaet ved Døden og

Lauritz Kjellerup Bøyyild Schou

indtraadt i Bestyrelsen som dens For­

mand.

Christen Andreas Eduard Andersen,

som var Medlem af Bestyrelsen for Aktiesel­

skabet Ania^:;erbrof?ades Sæbeudsalg, er afgaaet ved Døden. Selskabets Firn^ia tegnes fremtidigt af Bestyrelsens Medlem

Lauritz Kjellerup Bøggild Schou,

og

Olnf Einar Scliou

er indtraadt i Bestyrelsen.

Under Firma Aktieselskabet liosenhinds Vin-hn\)ort drives Vinhandel af et Aktie­

selskab, hvis Vedtægter ere at 14. Sej)- tember 1911, og hvis Bestyrer er

Henry

Amandus August Schramm,

der tegner Firmaet. Ka|>italen udgør 4000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Ihænde­

haver og fuldt indbetalte. Bekendtgørel­

ser til Medlemmerne ske i »Berlingske f Tidende« eller ved Brev.

Gustav Leo Halherstadt,

som var For- - n)and i Bestyrelsen for Aktieselskabet ) Ternjonaalen. er afgaaet ved Døden, Hol- -

ger William Andersen

indtraadt i Besty- - reisen og dennes Medlem

Carl Frederik Jarl

valgt til dens Formand.

Firmaet Svend Witb ved Indehaveren

n Svend l'^rili Norkjær Mith

driver Livs- -f forsikringsagentur for Allnianiia Littorsiik- -i rin^rsbola^et i Stoekbolni og har Ret til li at undertegne Selskabets Firma;

Christian

st

Lars Johan Larsen

har Prokura. Sel- -I skabets \'edtægtei* ere af 30. December T 1905; den indskudte Kapital udgør 000,000 O' Kr, i Andele paa 000 Kr., Ij'dende paa tu Navn; af Kapitalen er indbetalt, Re- -ø sten kan af Bestyrelsen opkræves i 3 t Gange med et Mellemrum af O Maaneder. .i Medlemmerne hæfte ikke for Selskabets eJ For])ligte]ser. Bekendtgørelser til Med--b lemmerne ske i »Post- och Inrikes-Tid--L ningar« i Stockholm.

Oluf Andreas Serritslev

er indtraadt i i Firmaet Clir. M. Serritslev som ansvarlig^!

og til Underskrift l)erett)get Deltager, hvorved den ham af Firmaet givne Pro-o- kura er bortfaldet.

Carl Søren Petersen

driver Handel somoK

(7)

eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Herre Lingerimagasiii Moderne ved Carl Petersen.

Under Firma Aktieselskabet Engelsk l^luselager drives Handel med Bluser m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 15. September 1911, og hvis Be­

styrelse bestaar af

Niels Søren Waldemar Karenelilis Buchtrup

som Formand,

Louise Clausen,

født Nielsen, og

Biidolf Sigfred Louis Biæhtrtip Sand;

Formanden tegner Firmaet. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., der ere fuldt ind­

betalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekendtgørel­

ser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet M. W.

Hansens Efterfølger drives Mejerivirksom­

hed med Hokerhandel af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 22. August 1911, og hvis Bestyrer er

John Heine,

der teg­

ner Firmaet. Kapitalen udgør 2000 Kr- 1 Aktier paa 200 Kr., l3^dende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma P. H. Podlecli & Co. dri­

ves Handel af et Kommanditselskab, i hvilket

Paid Hermann Podlech,

boende i Hellerup, er eneste ansvarhg Deltager.

Firmaet Hartvig Samson har meddelt

Vidor Hugo Frederik Haugaard

og

Chri­

stian Christiansen Bæhrents

Kollektivpro­

kura.

Firmaet Aktieselskabet Aage Petersens Bagerier er hævet.

Anders Nielsen

er udtraadt af Besty­

relsen for Selskabet De danske Mejeriers Maskinfabrik og

Jens Christian Rasmus­

sen,

boende i Lemmer, indtraadt i Be­

styrelsen. Derhos ere de

Karl Feter Sø­

rensen, Anna Dorthea Sørensen,

født Klau­

sen, og

Niels Peter Nielsen Haftas

givne Prokuraer tilbagekaldte og Prokura med­

delt Bestyrelsens Formand

Torhen Jensen, Karl Kristian Konstantin-Hansen, Jens Peter Schrøder og Jens Birlnld Pedersen,

2 i Forening.

Firmaet Viggo Klæbel har meddelt

Axel Thorvald Klæbel

Prokura.

Firmaet Aktieselskabet De forenede Mineralvandsfabriker liar under 31. Ok­

tober 1910 og 29. Marts 191J vedtaget Lovændringer. Den tegnede Aktiekapital er udvidet til 13,800 Kr. i Aktier paa 1000, 500, 100 og 50 Kr.; deraf er 11,800 Kr. indbetalt. Resten skal indbetales in­

den 1. Juli 1912. Derhos ere

Torhen Steen Bille Drechsel

samt

Poid Kring Hansen Vinding

udtraadte af Bestja-elsen og

Ferdinand Alhinms Larsen,

boende paa Skodsborg,

Aage Paulli, Jørgen Mimer,

boende i Gentofte, samt

Jens Peter Elmer,

boende paa Frederiksberg, indtraadte i denne, og der er givet den sidstnævnte Prokura i Forening med et af Bestyrel­

sens andre Medlemmer.

Vilhelm Johan Størher Ihenfeldt,

som havde Prokura for Firmaet Anker Hee- gaard, er afgaaet ved Døden, og Firmaet har meddelt

Ove Petersen

Prokura.

Llemine Cecilie Masch,

født Lange, er udtraadt a^ Firmaet C. J. F. Rascll, der fortsættes af de hidtidige Deltagere

Emil Anton Gustav Liasch

og

Otto Rasch.

Firmaet Dansk Java-Comp. ved Victor Pandrnp er hævet.

Under Firma Dansk Java Conip. ved Anton Madsen drives Handel af et Kom­

manditselskab, i hvilket

Anton Martin Madsen

er eneste ansvarlig Deltager.

Astrid, Helene Theodora Madsen,

født Jensen, har Prokura.

Jens Peter Christensen Steenhro,

der var Dellager i Firmaet lUidtz Miillers Efter- folgere, er afgaaet ved Døden. Forret­

ningen fortsættes under samme Firma af den hidtidige Deltager

Martin Abraham­

sen.

Firmaet Pay & Co. har tilbagekaldt den

Cort Knudsen

givne Prokura og meddelt

Harriet Sophie Margrethe Bentzen,

født La s se s en. Prokura.

Under Firma Sigfred B Svendsens Bogtrykkeri, Aktieselskab, drives Bog­

trykkernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 19. September 1911, og

(8)

238 hvis Bestyrelse bestaar af

Albert Edvin Leonhard 'jacohsen, Carl Otto Jidius Olsen

og

Sigfred Bernhard Svendsen,

sidstnævnte boende paa Frederiksberg, der i Forening tegne Firmaet; den sidstnævnte har td- Hge Prokura. Kapitden udgør 7900 Kr.

i 'Aktier paa 500 Kr. og 100 Kr., lydende pna Ihændehaver; deraf" er 900 Kr. kon­

tant indbetalt, Uesten Vederlag ior en Forretning m. m. liekendtgørelser til Medlemmerne ske i »Berlingske '^lidende«.

Ewald Bruno Ludvig Orth,

boende i Hellerup, driver Handel som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet (Jallol-l>ei>()t ved EAvald Orth.

Firmaet lUidtz Miillers Et'tert'olf^ere har under Firma Filiul uf i^>iidt7> Miillprs Kt- tei'folgere oprettet en Filial i Odense.

Feter Holger Adolph Nielsen,

boende i Odense, bestyrer Filialen og har Prokura.

Holger Simon Hendriksen,

boende ])aa Frederiksberg, og

Knud Hendriksen

ere indtraadle i Firmaet F. lleiidriksens Ke- prodiiktioiis Atelier som ansvarlige og til Underskrirt berettigede l^eltagere.

Firmaet Aktieselskabet l'ai)irliandlenies Koiimnssionsaiistalt er hævet.

Under Firma Aktieselskabet V. Sahl drives Detailhandel, især med Kalfe, af et Aktieselskab, hvis \'edtægter ere af 19. September 1911 og hvis liestyrer er

Viggo Georg Sahl,

der tegner Firmaet.

Kapitalen udgør 2000 Kr. i .Aktier ])aa 500 Kr. og 100 Kr , lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i ollentlig Tidende.

Under Firma Aktieselskabet Kristians- gades Mskeforsyiiiiig drives Handel med I^isk at et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 16. Septeniber 1911 og hvis Be styrelse bestaar af

Jens Beter Adamsen

og

Johan Henrik Klingherg Krehs Wengel,

der i l^orening tegne Firmaet. Kapitalen udgør 5000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlenjmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Chi istian I^rcderik Adolph Boisen,

som var Indehaver af Firmaet Poul Uiitzoii,

er afgaaet ved Døden.

Bonl Thorvald Benedict Biiitzou

er indtraadt i Firmaet som eneste ansvarlig Indehaver, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden.

Firmaet har meddelt

Lauritz Beter Thor­

vald (irundtvig

Prokura.

Kaspar Søren Villiam Biostrup,

som var NIedlem af Bostyreben for llaaiid- værkerbankeiMl'redilf'oreiiingen for llaaiid- værkere og liidiistridriveiide). Aktiesel­

skab, er afgaaet ved Døden og

L^udvig Christen Christensen

indtraadt i Bestyrel­

sen (liestyrelsesraadet).

Firmaet Odd-Fellow-Palæets IMaiio-Ud- salg, Sehwaiieiilliigel & Meuleiigracht.

driver Handel;

Victor Georg Schwanen- Jtiigel

boende paa Frederiksberg, og

Knud

Harboe Meulengracht

ere de ansvarlige Deltagere.

Under Firma Aktieselskabet Perfeeto drives Skomagernæring af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 21. Sept. 1911 og iivis Best3n'else bestaar af

Hans Nicolai Brummer

og

Sojdius Emil Botivitt]

den førstnævnte tegner Firmaet. Kapitalen udgør 3000 Kr. i Akiier paa 500 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i oll'entlig Tidende.

Firmaet Aktieselskabet Uotwitt er hævet.

Firmaet Fruglkompagniet, Aktieselskab. . er hævet.

Marie Dorthea Nielsen,

der var Inde- - haver af Finuaet A. Kaslofts Fiftertolger, , er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet. .

Elora Othilia Kastoft

driver Handel i som eneste ansvarlig Indehaver af Mr- - maet F. Kasloft.

Jens Beter Kastoft

har -i Prokura.

Theodor Lmmanuel

Baul

Eerdinand Blum,

som var Indehaver af F'irmaet N. & Paul li, Plum, er afgaaet ved Døden. Forretnin- -n gen fortsættes under samme Firma af Ju

Paul ]\Iunk Blum,

som eneste ansvarlig Indehaver.

Under Firnui Nordisk Elektro- & jMa--i]

skinkompagni, lug. Alf. (lisen drives eo

(9)

Handel af et Kommanditselskab, i hvilket

Oluf Alfred Olsen

er eneste ansvarlig Deltager.

Julius Htmvits

driver Handel som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet Jul.

llurwitz.

Simon Kuttner

driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver at' Firmaet Tysk-Skaiidiiiavisk Herreskræderi ved S.

Knttner.

Firmaet Prøvcliaiidlen ved (T. Jylleriij) er hævet.

Under Firma Aktieselskabet Prøveliand- leil drives Detailhandel med Mannfaktur- varer m. m. af et Aktieselskab, hvis Ved­

tægter ere af 26. Sept. 1911 og hvis Be­

styrelse bestaar af

Jens Henrik Hemming­

sen

som Direktør og

Pål Jonsson]

Direk­

tøren tegner Firmaet. Kapitalen udgør 4000 Kr. i Aktier paa 500 Kr., lydende paa Navn; 50 pCt. er indbetalt, Resten skal indbetales efter Best3Telsens Bestem­

melse. Bekendtgørelser til Medlemmerne ske ved Brev, eventuelt i »Berlingske Tidende«.

Under Firma Aktieselskabet Dansk Hus- Telefonselskab drives Forretning ved In­

stallation af Hustelefoner m. m. af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 18.

Sept. 1911 og hvis Bestyrelse bestaar af

Heinrich Herz

og

Harry Fuld,

sidst­

nævnte boende i Frankfurt am Main, der hver for sig tegne Firmaet. Kapi­

talen udgør 50,000 Kr. i Aktier paa 500 Kr. lydende paa Navn; 15,000 Kr. er indbetalt, Resten kan indkaldes helt eller delvis efter Bestyrelsens Bestemmelse.

Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

Under Firma Dansk Privat-Telefonsel skab ved II. (ijetting" drives Haandværk af et Kommanditselskab, i hvilket

Harry Hjalmar Gjetting

er eneste ansvarlig Del­

tager.

Valdemar

Georg

Frits Soldath,

som var Indehaver af Firmaet Fabriken Alex ved V. G. F. Soldath, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Johannes Carl Sigfred xhomsen

driver

Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Alex ved Jolis. Thomsen.

Firmaet A. E. (r. Dansk Elektricitets Aktieselskab har under 27. Juni 1911 vedtaget Lovændringer.

Firmaet Borring & Olsen driver Handel;

Halfdan Hroar Eistein Borring,

boende i Humlebæk, og

Carl Ingolf Olsen

ere de ansvarlige Deltagere.

Laurits Valdemar Nielsen

driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Dansk Skotøjs-Export ved L.

Valdemar Nielsen.

Under Firma Aktieselskabet Danahøj drives Handel med Fødevarer af et Ak­

tieselskab, hvis Vedtægter ere af 26.

September 1911, og hvis Bestyrelse be­

staar af

Lauritz Valdemar Heitrilcsen,

boende i Hellerup, som Formand,

Carl Christian Henriksen,

boende paa Frede­

riksberg, og

Jens Peter Madsen;

Forman­

den tegner Firmaet. Kapitalen udgør 1500 Kr. i Aktier paa 100 Kr., lydende paa Ihændehaver og fuldt indbetalte.

Bekendtgørelser til Medlemmerne ske i

»Berlingske Tidende«.

Firmaet Kjøbenhavns Forniklingsanstalt ved H. Lauritz Kasmussen er hævet.

Anders Peter Christian Bladsen

driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Køl»enhavns Fornik­

lingsanstalt, P. Chr. Madsen.

3Iarta Marie Jensine Larsen

driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kouiniissionsforlaget, M. M.

J. Larsen.

Christian Richard Smith

er udtraadt af Firmaet Valdemar Smith.

Theodor Gustav Neuhert,

som var Del­

tager i Firmaet Aug. Neubert, er afgaaet ved Døden og

Anna Elisabeth Helene Neuhert,

født Hans s en, indtraadt i Fir­

maet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Eivy Charlotte Winstedt

er indtraadt i Firmaet A. V. Dreyers Mel importforret-

i-L

(10)

som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Københavns Magistrat, den 29. Sopt. 1911.

Xøbciiliaviis Amt.

Frederiksberg Birk.

I Henbold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

iiiteriiatloiial Tradiiii; (N). A S driver paa Frederiksberg med Forretningskon- tor Frederiksberg Alle 23 Forretning med Udnyttelse af Patenter og Patentar­

tikler. Vedtægternes Dato er af 18. Marts 1911. Bestyrelsen bestaar af 1)

Olaf Major llorén,

boende Frederiksberg Allé 23, som Formand, 2) Ingeniør

Knud Valdemar Jlotzov

af Malmø og 3) cand.

jur.

Poul Carl Aage Madsen.,

boende Hortensiavej 6. Firmaet tegnes af For­

manden alene. Der er ingen, der har Prokura Aktiekapitalen er 20,000 Kr., fordelt i 40 Aktier å 500 Kr, pr. Stk.

Aktierne lyde paa Ihændehaveren. Af Aktiekapitalen er 50 pCt. indbetalt kon­

tant. Resten skal indbetales efter I^e- styrelsens Bestemmelse. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i Berlingske Ti­

dende.

Frederikaberg Birk, den 7. Juni 1911.

Hugo Carstensen,

kst.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an meldt:

Koinmanditselskabet „Viggo P. Sanne

& do." driver paa Frederiksberg Handel.

Firmaets eneste ansvarlige Indehaver er Repræsentant

Viggo Feter Sanne,

boende Falkonerallé 126. Firmaet tegnes af den ansvarlige Indehaver og pr. })rocura af

Niels liudolph Jens Hjalmar Hans An­

dersen.

Der er een Kommanditist. For­

retningslokalet er Falkonerallé 12G.

Frederikeberg Birk, den 17. Jnni 1911.

S^jloiV.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mis er an­

meldt:

Johan Nielsens Fourageforretninfi: ved M. Krnuses Efterfolgere Angnst Mellen- tin & Vif?go IJosenij) driver Handel i Frederiksberg Kommune, Grundtvigs Sidevej 5. Firmaets ansvarlige Indeha- vei'e ere 1)

yrederilc August Hermann Mellentin,

boende Sigridsvej 9, Hellerup, og 2)

y^iggo Christian Faaborg Boserup,

boen(le Sagasvej 4. Firmaet tegnes enten af begge Indehaverne i Forening eller pr. prokura af en af Indehaverne og Bogholder

Frederik Andersen.

Frederiksberg Birk, den 11. Juli 1911.

Sglow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Firmaet „Pansk Kunstforlag ved 11.

K. IMllzig og Til. Saueriterg'^ er den ene ansvarlige Indehaver

Theodor Sauerherg

udtraadt af Firmaet, der fortsættes af

Hans Christian Biltzing

som eneste an­

svarlige Indehaver under Firmanavn

„Hansk Knnstfoiiag ved II. K. liiltzing."

Frederiksberg Birk, den 11. Augiist 1911.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts-1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Aktieselskal>et Vesterbroes Hiisliold- ningsinagasin driver paa Frederiksberg Handel en detail med Sæber og andre Husholdnings - Artikler. Vedtægternes Dato er af 17. August 1911. Bestyrelsen bestaar af 1) Handlende

Frederik Ltidvig Voidsen,

boende Nyelandsvej 2 B, 2) Hand­

lende

Feder Christian Poulsen,

boende Classensgade 55, og 3) Købmand

Jacob i

Bjerre,

boende Nørrebrogade 122.

Firmaet tegnes af Frederik Ludvig t Poulsen. Der er ingen, der har Pro- • kura. Aktiekapitalen er 4000 Kr. fordelt t paa 40 Aktier a 100 Kr. pr. Stk. Aktie- - kapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne s lyde paa Ihændeliaveren. Bekendtgørel- - ser til Medlemmerne sker i Berlingske s Tidende.

Frederiksberg Birk, den 17. August 1911.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be- -s kendtgøres det, at det for mig er an- -/

meldt:

(11)

I „Aktieselskabet Dansk Blikeniballage- fabrik" er Aktiekapitalen i Henhold til Beslutning fattet paa en den 16. August d. A. at'lioldt ekstraordinær Generalfor­

samling forøget med 6000 Kr. fordelt i 30 Aktier a 200 Kr. pr. Stk. Aktierne l3'de paa Ihændehaveren. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Frederiksberg Birk, den 23. August 1911.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Aktieselskabet „Fabrikken Imitation"

driver med Forretningslokale Alhambra- vej 12 Fabrikation af Imitation af Smyk­

ker m. m. Vedtægternes Dato er af 5.

Sept. 1911. Bestyrelsen bestaar af Inge­

niør

Maqnus Hertil,

boende Alhambra- vej 12.

B6st3^reren tegner alene Firmaet. Der er ingen, der har Prokura. Vedtægternes Dato er af 5. Sept. 1911. Aktiekapitalen bestaar af 5000 Kr. fordelt i 10 Aktier å 500 Kr. pr. Stk. Af Aktiekapitalen er Halvdelen kontant inebetalt; Resten er Vederlag for Overdragelse af Patenter.

Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i Berlingske Tidende.

Frederiksberg Birk, den 8. September 1911.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt;

A/S n. P. Madsen driver med Forret­

ningslokale Falkonerallé 67 Høkernæring.

Vedtægternes Dato er af 8. September 1911. Best3^relsen bestaar af 1)

Ella Kir­

stine Madsen,

boende Holger Danskes Vej 6, som Formand, og 2)

Hans Chri­

stian Olsen,

boende Thingvej 14, Sund­

byerne. Firmaet tegnes af Bestyrelsens Formand. Der er ingen, der har Pro­

kura. Aktiekapitalen bestaar af 600 Kr.

fordelt paa Aktier å 50 Kr. pr. Stk, Ak­

tierne lyde paa Ihændehaveren. Aktie­

kapitalen er fuldt indbetalt. Bekendt­

gørelser til Medlemmerne sker i Berling­

ske Tidende.

Frederiksberg Birk, den 8. September 1911.

Syloiv.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

I Henhold til Beslutning fattet paa en i „Aktieselskabet Sæbeltuset" den 31. Au­

gust d. A, afholdt ekstraordinær Gene­

ralforsamling er Fabrikant

Lauritz Kjelle­

rup Bøggild Schou

, boende H. O. Jen- sensvej 41, Kbhvn. valgt til Formand for og Medlem af Bestyrelsen i Stedet for Grosserer

Eduard Andersen,

der er afgaaet ved Døden. Firmaet tegnes af ovennævnte Fabrikant Lauritz Schou.

Frederiksberg Birk, den 13. Sei^tember 1911.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

„Villakvarterets Magasiner Aktiesel­

skab" driver paa Frederiksberg med For­

retningslokale Kongensvej 18 Handel en detail med Købmandsvarer. Vedtægter­

nes Dato er af 11. September 1911. Be­

styrelsen bestaar af Forretningsfører

Gunnar Faher,

boende Kongensvej 18.

Denne tegner Firmaet alene. Der er in­

gen, der har Prokura. Aktiekapitalen ud­

gør 8000 Kr. fordelt paa 16 Aktier k 500 Kr. pr. Stk Aktierne lyde paa Navn. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ved anbefalet Brev.

Frederiksberg Birk, den 13. September 1911.

Sylow.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt:

Urtekræmmer

Johan Lauritz Cornelius Andersen,

boende Rosenvængets Allé 7, driver om eneste og ansvarlige Indelia- ver af Firmaet „Kolonial en gros Lager" ved Lauritz Andersen Handel i Frederiksberg Kommune. Anmelderen er eneberettiget til at tegne Firmaet. Der er ingen, der har Prokura.

Frederiksberg Birk^ den 14. September 1911.

Syloiv.

(12)

Københavns Amts nordre Birk,

Til Handelsregistret er aniDeldt, nt den tidligere Bestyrelse for

Søborg er afgaaet, og at den nuværende Bestyrelse bestaar af:

Christian Hansen^

Feter Petersen,

Ludvig Frederik Andersen, Christian Andersen,

Hans Christian Nielsen, Emil Fonisen,

Anders Marius Petersen,

alle af Søborg, Gladsaxe Sogn.

Kjøbenhavns Amts nordre IJirk, den 7. Sep­

tember 1911.

Valeur.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Skandinavisk - Amerikansk Petrolennis- Aktieselskab har vedtaget Lovændringer, og at

Edvard Feter Theobald

er udtraadt af og

Haggart Sinclair Cochrane

af Ham­

borg er indtraadt i Bestyrelsen samt at Aktiekapitalen er udvidet til 2,000,000 Kr., fordelt paa Aktier ii 500 Kr., ly­

dende paa Navn og fuldt indbetalte.

Kjøbenhavns Amts nordre Birk, den 7. Sep­

tember 1911.

Valeur.

Køge,

Dags Dato er til herværende Ihuulels- register modtaget saalydende Anmel­

delse:

Johannes Rasmus Andersen

af Koge anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel med Forret- ningskontor i Køge under Firma „Pari­

ser Bazaren ved J. R. Andersen".

By- og Birkekontoret, Kjøge, den V2. Septem­

ber 1911.

Chr. Ferslev.

Dags Dato er til heværende Handels­

register modtaget saalydende Anmel­

delse :

Bestyrelsen for Aktieselskabet „Ost- sjfellauds Damp vaskeri'^ anmelder, at Ak­

tieselskabet ved Generalforsamlingsbeslut uing af 30. Juli d. A. er opløst.

By- og Birkekontoret, Kjøge, den 12. Septem­

ber 1911.

Chr. Ferslev.

!

4

For mig er anmeldt til Handelsregi- ; stret af l)estyrelsen for Aktieselskabet .

„Ostsjadiaiids Avis", at følgende Besty- ; relsesmedlemmer ere døde eller udtraadte, nemlig fhv. Apoteker

Laurits Alfred An- ' dresen,

Garvermester

Hatis Feter Chri- \ stoffer sen,

Godsforvalter

Joachim Christian Danclcert,

Murermester

Lars Petersen

og Stiftsforvalter

Laurids Ferdinand Has- mussen,

og at i Stedet ere indtraadte i Bestyrelsen Proprietær

Niels Møller,

Thu- negaard, Overretssagfører

Jalcoh Galshjøt,

Koge, Greve

Aage Wilhelm Christian MoWce,

Tryggevælde, Branddirektør

Eh- ler Ham Fermin,

Storehedinge, og Lærer

Jens J^eter Carl Ilenriicsen,

Magleby.

Overretssagfører Galskjøt er Bestyrel­

sens Formand.

Bv- og liirkekontoret, Kjøge, den 28. Septem­

ber 1911.

Chr. Ferslev.

Roskilde.

Til Handelsregistret er sket Anmeldelse ; om, at

Hans Jjudvig Larsen

og

Carl

F«/-

begge af Jvoskilde, der har • overtaget den af

Andreas Jørgensen

af Boskilde og efter hans Død af hans i i uskiftet Bo hensiddende Eiike

Karen,

født j

Nielsen, under Firma Andreas Jor^^en- sen i Roskilde drevne Forretning, driver • Handel i Roskilde som eneste ansvarlige f Deltagere under Firma: „Andreas Jørgen- - sens Eftert'olgere, Larsen og Jørgensen". .

Ivoskilde Byfogedkontor, den 31. August 1911.

K. Hammerich.

Til Handelsregistret er sket Anmeldelse 6 om, at der under Firma „Aktieselskabet 1 Hoskilde Mælkel'orsyning" drives Mejeri- - virksomhed og Forhandling af Mejeri- -, produkter i Roskilde og Omegn af et J Aktieselskab, hvis \'^edtægter er af 14.

Januar 1911, og hvis Bestyrelse bestaar i af

Jens Christian Nielsen

af Tofthøj,

Jo- -(

hannes Jensen

af Kamstruj) og

Feder •<

Alhrech Pedersen Staal

af Roskilde. Fir- -•

maet tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i i Forening; der kan meddeles Aktiesel- -]

skabets Bestyrelses Formand og dets e Direktør Prokura til i Forening at tegne 9 Firmaet. Aktiekajntalen bestaar af 15,800 O Kr. i 10 Aktier å 1000 Kr., 10 Aktier

r.

(13)

å 500 Kr. og 10 Aktier å 100 Kr., alle lydende paa Navn; Kapitalen er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Medlem­

merne sker ikke offeiitlig.

Roskilde Købstads Magistrat, den 11. Sep­

tember 1911.

K. Hammerich.

Til Handelsregistret er sket Anmeldelse om, at der under Firma „Roskilde BlilgS- foreiiiiig" med Forretningskontor i Ros­

kilde drives Handel af et Selskab, hvis Vedtægter er af 15. August 1910 med Tillæg af 19. Juli 1911, og hvis Besty­

relse bestaar af

Valdemar Nørregaard

(Formand),

Niels Feter Andreas Nielsen, Niels Jensen, AntJion Villiam Lemme, An­

ders Feter Nielsen, Niels Feter Mogensen

og

Niels Feter Jørgensen,

alle af Roskilde.

Bestyrelsen i Forening tegner Firmaet.

Hvert Medlem forpligter sig ved sin Ind­

træden i Foreningen tit at betale 10 Kr., hvoraf de 2 Kr. straks betales, medens Restbeløbet, hvis det ikke senere ind­

betales, afskrives paa vedkommendes An­

del i Foreningens eventuelle Overskud.

Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for alle Foreningens Forpligtelser og kan ikke ved at udtræde af Foreningen fri sig for Ansvar, for saa vidt angaar For­

pligtelser paadragne Foreningen, inden de ophørte med at være Medlemmer.

Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

Roskilde Købstads Magistrat, den 19. Sep tember 1911.

K. Hammerich.

Ramsø og Tune Herreder.

Fil herværende Fij maregister er an­

meldt, at Fabrikant

Lars Federsen

og Skræddermester

Ole Feter Olsen

af Hau- drup Ulvemose driver Haandværk under Firma „Haudrup Stigeiabrik ved L. Pe derseil og 0. Olsen" med Forretnings- kontor paa Haudrup Ulvemose, Haudrup- Solrød Kommune. Firmaet tegnes af

begge Interessenter i Forening.

Ramsø-Tune Herreder, den 30. Ang. 1911.

Ricard.

Frederiksborg Amt.

Helsingør.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for under­

tegnede Magistrat anmeldt, at

Theodor Dahl,

Helsingør, driver Handel samme­

steds som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet „Ki'0ul)0i'gkælderen ved Tli. I>a]jl".

Helsingørs Magistrat, den 7. September 1911.

J. Lynghye.

1 Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Tømrermester

Carsten Jespersen

og Tømrermester

Jens Feter Jensen Bregn,

begge af Helsingør, driver Haandværk sammesteds under Firma „Jespersen & Bregn". Hver af Deltagerne ere berettigede til at tegne Firmaet.

Helsingørs Magistrat, den 7. September 1911.

J. Lynghye.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Handelsgart­

ner

Søren Henrichsen,

Helsingør, er ind- traadt i Firmaet „A. Zeiiiei'-Lassens Plante­

skoler" som ansvarhg og til Underskrift berettiget Deltager.

Helsingørs Magistrat, den 25. September 1911.

J. Lynghye.

Frederiksborg Birk.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres det, at det for mig er an­

meldt: Lillered Savværk og Stolefabrik i Lillerød ved A. A. Pedersen og Clir.

E. liansen driver Træskæreri og Sned­

keri i Lillerød med

Axel August Federsen

og

Christian Edvard Hansen

som eneste Indehavere. Hver af Indehaverne tegne Firmaet. Ingen har Prokura og der er ingen Kommanditister.

A. A. Pedersen boer i Kjøbenhavn, C. E. Hansen i Lillerød.

Frederiksborg Birk, den 21. September 1911.

O. Neumann.

(14)

244

Kronborg østre Birk.

I TJISIIltning til den d. 15. Maj d. A.

optagne Bekendtgøreise angaaende en Anmeldelse til Handelsregistret af Fir­

maet „liiuiilebæk. Hotel" bekendtgøres herved, at Firmaets Navn rettelig er

„A/S llumlebæk Hotel".

Kronborg østre Birk og Heilehæk Kirk, Fre densborg, den 11. September 19li.

]l. Jorh.

For mig er anmeldt, at Firmaet „Horii- l>a'k iiy 3Iatei'ia]- Kolo)iiall)ajMlp], Hornbæk ved Mary Ogilvie" er hævet.

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk, Fre­

densborg, den II. September 1911.

7i'. Jorh.

llolba^k Amt.

Holbæk.

I Henhold til Firmaloven bekendtgøres herved, at det for mig er anmeldt, at Sagfører

Volmer Lind

i Holbæk er ud- traadt af Bestyrelsen af Aktieselskabet Theodor Petersens El'terlli;. Holbæk, og at Forretningsfører

Aage Lind

har fra- traadt sin Stilling som Forretningsfører.

Til Bestyrelsesmedlem er i Stedet valgt Forretningsfører

S. F. S. Treppendahl

i Villakvarteret, Merløse Sogn. Bestyrel­

sens Formand, Købmand

Martin Jeppe­

sen,

Villakvarteret, Merløse Sogn, og For­

retningsfører Treppendahl har Ret til hver især at tegne Firmaet ])r. procura.

Den Forretningsførerne Lind og Tre})- pendahl givne Bemyndigelse til i For­

ening at tegne Firmaet er tilbagekaldt.

Holbæk Borgmesterkontor, den 25. Septem­

ber 1911.

N. E. Hansen.

Merløse og Tusse Herreder.

Til Handelsregistret er anmeldt, at der Kier B'irma „Aktieselskabet Meerløsc

Meerløse, Tostrup Sogn, af et Aktiesel­

skab med Vedtægter af 5. ds.

Bestyrelsen bestaar af Formanden, i)am])møller

Jens Feter Hansen,

Meer­

løse, Tostrup Sogn, som tegner Firmaet.

Kapitalen, som er 200 Kr., fordelt paa 5 Aktier a 40 Kr., lydende paa Navn, er fuldt indbetalt. Bekendtgørelser sker ikke i offentlige Tidender.

Meerløse og Tudse Herreder, den 13. Septem­

ber 1911.

F. Ingerslev.

Sorø Amt.

nn

l^ørstenbiuderi" drives Børstenbinder ri 1

Skjelskør.

I Henhold til l^ov om Handelsregistre 9 m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres, at jeg under Gaars Dato har modtaget i' Anmeldelse om, at Garver

Jens ThorvaJdh Hartvig Fetersen

som eneste og ansvarlig g Indehaver fortsætter den af ham i Forening g med Garver af Skjelskør

Niels Fetersen, ,h

der er afgaaet ved Døden, hidtil drevnes Forretning (Garveri), der har været dre--s vet under Firma N. Petersen & Søn, hvil--!

ket Firmanavn vedbliver.

Magistraten i Skjelskør, den 12. Septemben?

1911.

F. Biilow.

I Henhold til Lov om Handelsregistres!

m. m. af 1. Marts 1889 bekendtgøres,,?

at jeg under Gaars Dato har modtagetis Anmeldelse fra Købmand af Skjelskøne Anders .lespersen om, at han meddelene sin Hustru Fru

Juliane Jespersen

Fuld-f) magt til at underskrive pr. Prokura.

Magistraten i Skjelskør, den 12. Septembenai 1911.

L\ Biilow.

Slagelse.

I Henhold til Lov af 1. Marts 1889 OIOK Handelsregistre m. m. bekendtgøres dersf herved at det for mig er anmeldt, al7j

Hans Feter Philipsen

af Slagelse, soucuc hidtil har drevet Fabrikdrift og Hånde9[

i Slagelse under anmeldt Firma „H. P*J

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jens Peter Martin Jensen, boende paa Frederiksberg, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Kjøbenhavns Bolte- og Møttrik-Fabrik ved Martin

MANN BRUHN. Firmaet KAY DYHR er hævet. Svend Zinck Dyhr af Gentofte driver I Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I Firmaet SV. Firmaet FREDERIK VALERYD er I

sen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HANS PETERSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hen­.. des afdøde Ægtefælle Hans Petersen

ansvarlig Indehaver af Firmaet Leicester ved E. Poul Carl Lauridsen driver Handel som eneste an- - AB svarlig Indehaver af Firmaet Poul Lauridsen. Firmaet Brodrene

Kaj Petersen af Gentofte driver håndværk i Gentofte Kommune som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kaj Petersen.. Prokura er meddelt Aase Forsberg af

haver af Firmaet Dansk Trykknapfabrik ved J. Louis Christel Poepstorff Lohse driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Lohses Korsetlager ved Louis

svarlige Deltagere. Axel Hermansen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ingeniør A. Kai 3Iolboe Glent har Prokura.. Carl Martinus Madsen driver

en nævnte af Hellerup, er de ansvarlige Del- tagere og tegner Firmaet i Forening. Ove Herbert Svensson driver Haand- 6V værk som eneste ansvarlig Indehaver af