Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

39  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

o j \ 8

,

tylOlrULuß+Jl*

l&koAlodhtuQrMA]

OUo&vi-^ïlüi, [M'IlsJ

(4)

ILUNG

CHARtÔTTENBORG

29 O U T - 1 5 NOV.

D A G L IG 1 0 — 4

a r r a n g e r e t A r

KUNSTNERFORENINGEN A F * 1 8 * N O V E M B E R

"judimwi) Jfolip

(5)
(6)

U D S T I L L I N G

PAA CHARLOTTENBORG

29. OKTOBER—IS. NOVEMBER ■ DAGLIG KL. 10—4

ARRANGERET AF

KUNSTNERFORENINGEN AF 18. NOVEMBER

©

(7)

J . Jørgensen & Co. * Ivar Tantzen

(8)

ARKITEKTUR

1

G. B. H A G E N

H ingsten B runo. T ilh ø rer H r . G odsejer Sø ren 2

H ald, Sauntegaard.

H estehoved. Studie. 200

3 Halskov K om m uneskole i K orsør. 2 R am m er med

4

Fotografier.

S Y L V I U S K N U T S E N T aarupgaard.

5 Do.

6 Do. i7 5

7 Do. i7 5

8 Skovbæk Mølle. i7 5

9 Roskilde. St. Jø rgen sb jæ rg. i7 5

10 H jø rrin g . St. K irkestr. 175

i i Do. Lille K irkestr. 175

12

A . M E H R E N L U D V I G S E N

V esterbrogade. Fo rsla g til en O rdning ved F r i ­ 13

hedsstøtten.

Do.

14 Do.

15

C A JU S N O V I

Staldgaarden ved Constantia. 100

16 F ru g t e r i Lampelys. 7 5

16a Selvportræt. P rivateje.

(9)

E I N A R R O S E N S T A N D 17 Plan.

18 Perspektiv.

ip Beliggenhedsplan.

20 Plan. Alternativt Forslag.

21 H ele Broen.

22 M idterpartiet.

BILLEDHUGGERKUNST

G R E V I N D E E . A R M F E L T

2j Gubben. M aleri. 150

24 F isk ere. M aleri. 150

H E R M A N A N D E R S E N

25 Dans. R elief i Gibs. 200

26 Portrætbuste. T ilh ø rer H r . Fabrikant lu l. W edell.

27 P ortræ trelief. T ilh ø rer K unstneren.

28 Portrætbuste. T ilh ø rer K unstneren.

C A R L I . B O N N E S E N

29 Græsk S e jrh e rre . B ronce. 2700

j o Svæ rddanserinde. B ronce. j j o

j i Studiehoved. Brændt L er. 500

E L N A B O R C H

J 2 B arnefigur. B æ rer a f et Solur. Gibs. 500

Do. B ronce. 1200

3 3 H ygæ a. R elief. M arm or. 1800

L. B R A N D S T R U P

J 4 Literat F . L. L ieb enb erg. Statue i B ronce. jooo J 5 B ry g g e r Carl Jacobsen. Skitse i B ronce. 600 j 6 Skitse til Portræ t af H r . og F r u Jacobsen.

B ræ ndt L er.

J7 To R elief skitser.

j 8 Fantasibuste over K reuzer-Sonaten.

j p Skitse i B ronce. Sturm und D rang.

40 Skitse til Ole R øm er Statuen. Brændt L er.

(10)

1. J. B R E G N Ø 41 G ravengel.

42 N aaleskrin. 400

43 Springm usen. 600

44 H jortepincher. 1500

4 5 Diana. 600

46 Sangfuglen. 400

4 7 M or og B arn. Paduk. 800

48 Faunfontæ ne. 4000

4 9 N ilens F ru g ter. 3000

5 0 Kuldbøtten. 400

51 Storkedans. 500

52 Baccus. 600

53 Susanna. M arm or. 700

54 Spejlet. 500

5 5 Djævledans. 550

5 6 A skebæ ger.

5 7 Susanna i Styrtebad. Fontæne. 3000

5 7a Portræt. Bronce.

H E L E N D O H L M A N N

5 8 P rofessor V ictor K u h r. Buste. Gibs. 400

Do. M arm or. 1200

Do. B ronce. 800

5 9 Studiehoved. Gibs. 300

Do. M arm or. 1000

Do. B ronce. 600

60 Studiehoved. Gibs. 300

Do. M arm or. 1000

Do. B ronce. 600

Y 1 SMUKKE TRÆLYSEKRONER

L A M P E R O S L A M P E T T E R REELT ARBEJDE - BILLI6E PRISER '■ b i l l e d s k æ r e r

B E H R E N D T

AABOULEVARD 5 LADE6AARDENS HOVEDPORT

(11)

E R I K C O H R T 62 Springvandsgruppe. Gibs.

Do. B ronce. 4000

63 Buste. Selvportræt. Gibs. 500

Do. B ronce. 800

64 Statuette. B ronce. 2 7 5

65 Crusifix. Gibs. 500

Do. M oseeg. 1000

T H O D . E D E L M A N N 66 C. F . T ietgen. Portrætstatuette. Gibs

Do. B ronce.

67 Barnebuste i brændt L er.

68 Søster og B roder i forgyldt B ronce.

E L O dp Portrætstudie,

j o Do.

j 2 Portrætbuste. Tilh. H r . K øbm and Jensen.

J 2 Do. T ilh. H r . Gross. T h o r P etersen.

74 Do. T ilh. H r . Disponent O. Deichm ann.

75 P ortræ tter af smaa M enneskebørn.

B E T T Y G R A V E S E N

j 6 Læ sende P ig e. B ronce. E t E kspl. tilh. Ribe S tifts­

museum . 3 5 °

77 U ng K vinde m ed Som m erfugl. Statuette. B ronce. 500 (F o r E fterb estillin g; det udstillede E ksem plar ikke til S a lg .)

j 8 Fuchia. Farvelagt T eg n in g . 200

E L N A S T E E N - H E R T E L 7P U ng P ig e, nat. S tø rr. Tilh. H r . B ogh. Gad.

80 A ve M aria. Gibs. 250

81 Barnestatuette. Gibs. 300

82 Slangedanserinde. Gibs. 123

83 B uste af kgl. K a m m ersanger Cornelius. Gibs. 400 600 P r. Ekspl. 60

400

(12)

L A U R I T Z J E N S E N

84 T ig e r over sit Bytte. Skitse i brændt L er.

(U n icu m .) 1 5 °

85 N y m fe m ed H jo rt. B ræ ndt L er. Skitse.

(U n icu m .) 200

86 »E fte r K a m p en «. Skitse i brændt L er. (U n icu m .) 15 0

87 »T ig er« . Skitse i brændt L er. (U n icu m .) 200 88 »Ondt L une«. Skitse i ubrænd L er. (T y r .)

(U n icu m .) 200

89 »T yr«. Skitse i ubrændt L er. (U n icu m .) 200 90 »Storvask«. Statuette i B ronce. 5 0 0

91 »Adonis D ød«. Skitse i Gibs. (U n icu m .) 200 92 V enus sørgende ved A donis’ L ig . Skitse i brændt

L er. (U n icu m .) 250

97 E uropa og Z eus. Skitse i brændt L er. (U n icu m .) 250 94 H avørn over Byttet. Skitse i brændt L er. 200 p5 Tvekam p. Skitse i brændt L er. (U n icu m .) 150 96 Ulv angriber en H jo rt. Skitse i brændt L er.

(U n icu m .) 200

97 Grand Danois. Skitse i brændt L er. (U n icu m .) 150 J U L I E M A R S T R A N D

98 Lille Satyr. Studie. 100

99 M oder m ed B arn. B ronce. P r. Ekspl. 300 100 Ramme m. T egn .

101 Do.

A N N A W I T T E R - N E R V I L

102 B ørn m ed D ukker. 165

103 P ig e d er fletter H a a r 135

104 P ig e m ed Bold. 100

V A L D E M A R B R Ø N N U M

K O N D I T O R I og K A F É

Tordenskjoldsgade 1. Hjørnet af Kongens Nytorv Telefon: Central 365

(13)

106 107 108 iop 110 111

112 113 114 1 1 5 116 117 118 u p 120 121 122 123 124 125 126 127 128 12p

130 131

MALERKUNST

C H R . A S M U S S E N Sandflugt.

F r a Skovlunde.

K irsebæ rstam m e. T idligt Foraar.

D en gam le Pil.

Sidste Løv.

F ra Fa k se Kalkhavn.

E R I K A N D E R S E N V ed Dam hussøen.

F r a Sønderm arken.

Strandparti (F re d e ric ia ).

E L L E N H O F M A N -B A N G Dam eportræt.

Barneportræ t. Tilh. H r . In gen iø r Christiani.

Do. T ilh. Pir. In gen iø r Christiani.

C H R . F . B E C K Som m eraften ved V oldgraven.

Foraarsdag. K ongens H ave.

R osenborg. N ovem ber.

Løven ved In d ga n gen til Rosenborg.

Skræ pperne ved Voldgraven. Rosenborg.

B roen over Graven ved Rosenborg.

N . P. B O L T

P arti fra H avnen. (F reg a tten lyiland.) D en gam le K ra n paa H olm en

Do. Tilh. H r . G rosserer Ostenfelt.

U ng P ige ved Vinduet. Tilh. H r . D irektør Em il Demant.

Lille P ig e. Tilh. H r . Toldinspektør Halland.

Blomsterbillede. Tilh. H r . G rosserer Engholm . P R O F E S S O R O T T O B A C H E Kronvildt henad A ften.

M adammen er hentet.

m

250 1 5 0 150

100

150 100

2 0 0

po 7 5

poo 400 600 500 600 300

1500 600

3 5o o 1500

(14)

FO LM ER B O N N É N

132 Blomsterkrans. 1500

133 Do. 1500

134 Landskab. Wedellsborg. 1200

135 Do. Kjærlingebjerg. 1200

136 Hejren. 1500

137 Blomsterbuket. 1 5 0 °

I. H. B R A N D T

138 Landskab. Bornholm. 7 5 0

139 Brænding ved Bornholm. 200

140 T ordenluft. 200

A X E L BR ED SD O R FF

141 Figurstudie. 800

142 Børn ved Havedøren. 600

1 43 Paaskeliljer. 200

144 Ved Havnen. Løgstør. 300

i45 Gade i Løgstør. 200

146 Julelys. 500

A L F R E D BROGE

i4 7 Uroligt Vejr. Rørvig. 500

148 Ved Klaveret. 400

i49 Ved Vinduet. 400

150 Indgang til Huset. Tibirke. 3 5 0

<§rfp

t o G E O R G J E N S E N 5

I SØLV

og

GULD

Ø ST ER G A D E 29 B R E D G A D E 21

(15)

FR ID A BUGGE

131 Interiør. F red erik sb o rg M useet. 350

132 »Rosen«. Frederiksborg. joo

133 F ra F red erik sb o rg M useet. Interiør m. rød K iste. 265 134 F r a Gangen i Prinsessefløjen. F rederiksb org. 250

133 Ræbild B akker 300

136 F red erik sb o rg, set fra lille Sø. 230 P . B U S C H

x 37 Fo ra a r i Lellingeskov. 150

138 T horsø, V irkelund. ¡5°

139 Thorsø, Virkelund. 110

160 R uin, P om peji. 7 5°

H . C. B A R E N H O L D T

161 Fyrretræer, Eftermiddagssol. 1400 162 E g etræ ved Landet K irk e, T aasinge. 200 163 S ten h u ggeren ved Præstedam m en, Taasinge. 250 164 U denfor en gam m el Gaard i V inderød. 173 165 Store T ræ er, A asen ved GI. K ø g e gaard 100 166 Ram m e m ed E x libris.

K A Y C H R I S T E N S E N

167 Æ b ler. 200

168 Landskab. 500

ié p Skitse. Blom m eplukkere. 400

N I E L S C H R I S T I A N S E N

170 Septem berm orgen. 600

171 V interdag. D yrehaven. 400

172 Oktoberdag. 25°

P R O F E S S O R G O D F R E D C H R I S T E N S E N 173 F ra Gribskov i N æ rheden af Kildeport 1920.

P rivateje.

174 G ranvej i H ornbæ k. 1923. 223

173 M inde om Rom fo r over 30 A a r siden. 1926. 230

(16)

C L E M M E N C L E M M E N S E N

176 Gammel Stubmølle i T ejn . Motiv fra Bornholm.

Tilh. H r . S n ed k er M ortensen.

177 Gade i Sandvig. Tilh. H r . H o telejer H . H ansen.

178 H avnen i Sandvig. Tilh. H r . D irektør Demant.

180 Opstilling. Tilh. H r . P rokurist C. Sørensen. 300 181 Grønlands gade paa A m ager. Tilh. H r . Prokurist

C. Sørensen. 300

A U G. D E N C K E R

182 L øvspring ved Srandmølleaaen. 2100

R IP C K E - E D S B E R G

183 B ø g i Granskov. M øen. 1000

184 Sol i Granskov. M øen. 400

185 G raavejrsdag i Granskov. M øen. 400

186 Stem ning i Granskov. M øen. 200

187 »Polakhuset« i Klintholm Skov. 200

188 Ø rnebjergdalen. Klintholm. 200

189 A b o rreb jerg . M øen. 200

190 Ungskov i Klintholm 200

C A R O L IN E V A N D E U R S 191 To Søstre. Tilh. H r . Fabrikant F riis.

192 M in Frokost.

193 »N u n gsi N ubra«.

194 Vasken.

» S T U D I O «

T E G N E * OG M A L E R S K O L E

FREDE AAMODT 1885 NIELS V . RASMUSSEN

Forbereder til Kunstakademiet, Porcellænsfabrikerne, M odcb og Reklameskolen (samt Landskabsmaling)

PALÆ GA D E 3

Telt. Palæ 2419 x Telf. Byen 1526 y

(17)

G R E T H E F A B E R 193 In teriø r af en Stue. (E g e t B illede.)

196 F r a B uegangene. E n R egn v ejrsd a g i Oktober.

(E g e t B illede.)

197 Lille P ige. Interiør. 1 2 5

198 F ra Sorø. D anneskjolds A lléen. E n Solskinsdag. 125 199 Fuldm æ gtig i U denrigsm inisteriet G. M ogensen.

Tilh. H r . P e r Fa ber.

L A U R A F L I N D T

200 G raavejrsstem ning ved Esrom sø. 250

201 H ornbæ k Plantage. 200

202 Japanske A nem oner. 7 5

H A N S F L Y G E N R I N G

20^ B ag K losterm uren. San Cataldo. 3 5°

204 Piazzaen i Ravello. 3 5°

203 Udsigt over Ravello. M onte Avocato i B a ggr. 325 206 M aurerkvinde. Buste i P orcelæ n. 300

C H A R L O T T E F R I M O D T

207 » F ra Domprovstens H a v e«. Roskilde. 200

208 Kommunehospitalet. 200

209 »E t K ig gennem P orten«. K allundborg. 175 J O H A N N E S G LO B

210 P ig e ved Stranden. 600

211 Studie til Stefanus. 400

212 Studiehoved. 300

213 D en unge P ige. 3 5°

214 Studiehoved. 300

215 D en lille P ig e m ed Svovlstikkerne. Sortkunst paa

Sten. 4°

215a Loke og Sigyn.

G EO R G G LU D

216 Opstilling. 6 ° °

217 V e j i Sne.

(18)

218 Portræt. 300

219 Portræt. 300

220 Ram m e m ed T egn in ger. Uden Ramme, pr. Stk. 25

221 Ram m e m ed T egn in ger. Do. Do. 25

222 Ram m e m ed T egn in ger. Do. Do. 25

E J N A R G J E S S I N G

2 2 3 Ræbild Bakker. 2 7 5

224 A aens Udløb i H avet ved Voersaa. 300

2 2 5 V ed Voersaa. A a Solskin. 250

A . G. G R A U L E F F

226 T idlig V interdag. Motiv fra V angede. 700 227 E fte r Solnedgang. Motiv fra Valby. 400 228 F ra en gam m el H a v e i Valby. 250

A N E M A R IE H A N S E N

229 K økkeninteriør. 250

2 3 0 Interiør. 250

231 Interiør. 250

2 3 2 Interiør.

H A N S H A N S E N

2 3 3 Udsigt fra K lostret. San Sataldo hen mod A ften. 500

2 3 4 Helligdom sklippen ved Rø. 300

2 3 5 D yrehaven ved E ftera a r. 300

236 F ø r U vejret bryder løs ved L yngby Sø. 250

Andreasen & Lachmann

G a d e p l a k a t e r F a r v e t r y k

H E S T E M Ø L L E S T R Æ D E 6

(19)

— — — —

K N U T H A N S E N

237 P ierette. Tilh. H r . K onsul T a g e Jespersen.

238 Paa Jagt. Tilh. H r . K onsul T a g e Jespersen.

2 39 Cor.so. Tilh. Overstinde H ansen.

240 M aaneskin. Tilh. Overstinde H ansen.

241 H erretegn in g. Tilh. Oberstinde H ansen.

242 Konstantinopel. Tilh. F r u 0. K nut H ansen . 2 43 Det blaa H av. T ilh. F r u 0. K nut H ansen.

244 O pgør. T ilh. F r u 0. K nut H ansen.

2 4 5 Portræ t af Etatsraad N issen Som m erstedt. Tilh.

■ F r u 0. K nut H ansen.

246 P rofessorinde von H avezy. K unstnerens sidste A r ­ bejde. T ilh. F r u 0. K n u t H ansen.

V IG G O C H R . H A N S E N

2 4 7 Gadeparti i Segovia. 800

248 T yrefæ gtning. 800

2 49

F R U F L O R A H E I L M A N N

Pæ oner. 5 2 5

250 G eorginer. 3 5 0

25i Svam pe. 125

252 A urikler. 80

2 5 3 T jø rn . 100

2 5 4 Gadeparti. Brantome. 7 5

2 5 5

H E L G E H E L M E

B arnehoved. 100

256 P ig e m ed sort H ue. 100

2 5 7 In teriø r fra et B ry ggers. 300

258 Graavejrslandskab ved Damhussøen. 150

2 5 9 R ygende gam m el M and. 250

260 T r e B ø rn i et K økken. 1500

261 U ng P ig e i blaa K jole. 200

262 P ig e ved V u g g e. 200

263 Opstilling. 7 5

264 D anserinde. 8 5

265 I Havestolen. 400

(20)

V IG G O H E L S T E D

266 Stiv østlig K uling. Oktoberdag udfor Grenaa H avn. 600 267 Septem ber E fterm iddag. H elsingørs H avn 700

268 M arine. Vesterhavet. 300

269 Strandbillede fra Klitmøllen. 300

V I L H . H E N R I Q U E S

270 Gade i H undested. 250

271 A rbejdsm andens H us. 200

272 B a g Købm andsbutiken. 1 7 5

273 Gaard ved Spodsbjerg. 200

274 Som m er paa Spodsbjerg. 300

275 F iskerhuse, H undested. 200

V A L B O R G H E N R I K S E N 276 Dam eportræt. Tilh. Skoleinspektør E . Gehl.

2 7 ? Portræ t af en D ren g. T ilh. M urerm ester C. Bendt- sen.

278 Portræt af en D reng. T ilh. B oghandler K . H e n ­ riksen.

G U D M U N D H E N T Z E 279 D r. Louise B ro. 1911. P rivateje.

280 D rengeportræ t. 1916. P rivateje.

281 H a v fru en s Spaadom. 1916. P rivateje.

282 H a v fru en s Spaadom. 1916. P rivateje.

283 H a v fru en s Spaadom. 1916. P rivateje.

284 Ulla. 1918. Tilh. Gross. P . A sm ussen.

285 In g e. 1918. Tilh. Gross. P. Asm ussen.

286 M arsk S tigs D øtre. 1919. Tilh. Gross. P . A sm ussen.

J U S T A N D E R S E N S

S Ø L V S M E D I E

v O u s t N

*

6L. KONGEVEJ 3 - KØBENHA VN B.

(21)

287 M arsk S tigs D øtre. 1919. T ilh. Gross. P. Asmussen.

288. M arsk Stigs D øtre. 1919. T ilh. Gross. P. Asm ussen.

289 Barneportræt. T eg n in g . 1924. T ilh. Gross. Schwa- nendugel.

290 Portræt. 1927. Tilh. Gross. P erm in.

291 M agdalene. 1906. T ilh. Gross. P erm in.

292 Barneportræt. 1906. Tilh. Gross. P erm in.

297 Barneportræt. 1906. T ilh. Gross. Perm in.

294 U ng K vinde. 1899. T ilh. Gross. P erm in.

295 D et forheksede P æ retræ (B ocaccio). 1908. 1000 296 Portræt. Tilh. 1927 F in n Lorentzen.

297 Portræt. 1924. T ilh. D irektør A . Garde.

298 Portræt. T ilh. F r u W ickstrøm.

299 D rengeportræ t. T ilh. Sølvsm ed K a i B ojesen.

800 Dam eportræt. 1919. 1500

701 D rengeportræ t. 1924. Tilh. A rkitekt F . W agner.

702 Portræ t a f en u n g P ige. 1926. Tilh. Gross.

K r oyer C hristensen.

707 Portræt. Tilh. D irektør F red erik H egel.

704 Portræt. Tilh. D irektør F red erik H egel.

705 K vinde i Interiør. 1911. Tilh. D irektør F red erik H eg el.

706 Portræt. 1916. T ilh. O verretssagfører M unck-Pe- tersen.

707 Selvportræt. 1907. T ilh. K unshandler Grosell.

7 0 8 Portræt. 1904. Tilh. K unsthandler Grosell.

709 H a v fru en s Spaadom. 1901. Tilh. Toldinspektør Iv a r B erendsen.

710 H agbarth og S ign e. Folkevise. 1906. Tilh. D i­

rektør A ugust B a gge.

711 Portræt. 1907. T ilh. F o rf. H e n r i Nathansen.

712 Portræt. 1915. Tilh. S kib sredder Robbert.

717 Portræt. 1919. T ilh. V e x e le re r Siesbye.

714 Portræt. 1921. T ilh. V e x e le re r Siesbye.

715 Portræt. 1924. Tilh. V e x e le re r Siesbye.

716 Salome. 1916— 17. Tilh. K onsul H . V icander.

717 Giovana. 1921— 22. Tilh. K onsul H . V icander.

718 Portræt. 19x6. Tilh. K a m m erh erre C ederfeldt de Sim onsen.

(22)

jzp Portræt, 1917. Tilh. K a m m erh erre Cederfeldt de Sim onsen.

320 Portræt. Tilh. K a m m erh erre C ederfeldt de S i­

monsen.

321 S a n g uden Ord. 1905. P rivateje.

322 S tjern ern e. 1918. 2000

323 M iniatur (B ocaccio). 1926. Tilh. Gross. Scheelke.

324 M oder m ed B arn. 1903. Tilh. F r u Lone Rathsack.

323 In d i M ørket. 1903. Tilh. M aleren Vald. A n d er­

sen.

326 M iniatur (B o ca ccio ). 1926. 600

327 1001 N at. 2 B illeder. Tilh. Gross. Schw anenßügel.

3 2 8 Portræt. Tatjana. 1926. 300

329 Svend. P rivateje.

330 Folkevise. Tilh. Gross. Follender.

331 M inatur. Tilh. V e x eler er Philipsen.

332 T egn in g. Tilh. F r u Gia T ang.

333 1001 N at. 9 B illeder. P r. Stk. 330 334 Barneportræt. T ilh. F r u A rkitekt A ase B ruhn.

333 Barneportræ t. Tilh. F rk . K irsten Kalko.

336 Skulpur i Gibs. 2000

Do. i B ronce. 4000

L U D V IG H O L M

331 F ra Skovlunde. 400

332 G udhjem H avn. 400

F O T O i K U N S T i A T E L I E R

F otosKunstblade Skitser Pasteller Haandtegninger

etc.

KØBM AGERGADE 22, 1. SAL <• CENTRAL 11298

(23)

353 Dra D yrehavsbakken.

354 K irsten P ils K ilde. E ftera a r. Dyrehaven.

F R K . C E C I L I E IA C O B Æ U S . f 1925 355 4 Blomst er billeder.

G A B R I E L I E N S E N 356 2 H este paa Stald.

353 A ften ved en gi. Bondegaard.

358 E n lille K alv fa a r Mælk.

359 L yserøde T idipaner.

360 F lø j elsblomst er.

C. H O R N U N G I E N S E N 361 »N ø d en «

362 Foraaret. Fred erik sb ergh a v e 363 Svam pe.

364 Svam pe.

365 V e jle F jo rd . Tirsbæ k.

366 H aveselskabets H ave.

E R I K I E N S E N 361 Sædem anden.

368 Gethsemanebillede.

369 Landskab.

3 ‘/ o Blom ster i K rukke.

331 D anserinde. ( F r u Allan D ahl).

372 In teriø r m ed F ig u r.

H E N R I K I E S P E R S E N 333 H ed e og K litter.

3 / 4 V ed et Gadekær.

3 / 5 I H ø jfjeld et. B ern er Oberland.

P O U L IØ R G E N S E N 3 / 6 Gammel bornholmsk B ondegaard.

3 7 7 Sydfynsk Landskab.

378 T igerhoved.

300 300

900 800 500 300 250

1000 125 1 4 5 145 125 125

400 200 200 250

200

800 4 5 0 400

2 7 5

(24)

3 7 9 Lappedykker. 130

380 Digesm utte. 1 3 0

3 8i M aager. 130

382 T a n gen køres hjem . Bornholm. 130

3 8 3 F r a Tisvilde H eg n . 130

384

M O U R IT Z V . K L I I M

Opstilling. 285

3 8 5 Interiør. 8 5

386 387

P E T E R K L I T Z U denfor Hønsehuset.

Som m erdag i D yrehaven. 900

388

H . IC O FO ED J E S P E R S E N

Interiør. 800

389 Model. 300

3 9 0 Landskab. 4 5 0

3 9i

F R I T Z R R A U L

Landskab. R aageleje. 3 5 0

3 92 Landskab. H esselb jerg. 250

3 9 3 V ed Sm idstrup Strand. 250

!V ilh : pa £HTS V IL H . P A C H T S

i -

ih KU NSTNER-TUBEFARVER

f r e m s t il l e s u d e lu k k e n d e a f f i n e s t e R a a v a r e r

fåW 1

©

T U S E F A R V ? f i F a a s h o s alle F a rv e h a n d le re

(25)

E M I L K R A U S E

3 9 4 L egen d e B ørn. 1100

395 F r a Gammel Strand. 400

396 Dam i Lyngby. 400

397 Selvportræt. 500

398 E n A nholter. 500

V IG G O L A N G E R

399 S en E fterm iddagsbelysning i Septbr. K irke-

gaardsporten i Stenløse. 550

400 Septem berdag i Stenløse. 700

401 G aardinteriør m ed Gæs og H øns. August. 400 402 Søllerød P ræ stegaard. Som m erdag. 550

A L F . L A R S E N .

403 G aardinteriør fra V estergade i Faaborg. 300 404 G aardinteriør fra Ø stergade i Faaborg. 275 405 G aardinteriør fra H alkegade i Faaborg. 300

C A R L M A T H O R N E

406 Rigshospitalet. 400

407 P ernand (B o u rg o g n e). 300

408 Oliventræ fra en H a v e i N izza. 300 I U U L M Ø L L E R

409 Ram m e m ed farvelagte T eg n in g er. P r. Stk. 50

410 A llé i Sønderm arken. 150

O S C A R M A T T H I E S E N

411 K ro n b o rg set fra M arienlyst. 1200 412 Kølvand paa Atlanterhavet. Tilh. H r . D r. med.

dent. Ove Lund.

W E N D T & J E N S E N

CLICH ÉA N S TA LT

FARVERGADE 10 o TELEFON C. 7482

(26)

413 H este ved N ym inde gab. (P ast el). 300

414 H udson R iver ved N ew Y ork. 300

415 Sol over Søen. 250

416 H a r e f æ ngeren. 2000

417

H J O R T H - N I E L S E N

Selvportræt. 300

418 Selvportræt. 200

419 420 421

Dame. P rivateje.

Landskab. Privat.

R adering. E t T ræ . JO

422 R adering. K o. 15

4 2 3 R adering. Selvportræt. ¡ 5

424 R adering. K old V aar. 3 M ennesker. 20

4 2 5

A R T H U R N I E L S E N

Januardag. D yrehaven. 500

426 D en sidste Sne. 400

4 27 V ed den gam le O verkørsel. Erm elundsengen. 300

428 I D yrehaven. Feb ru a r. 300

4 2 9

H E L G E N I E L S E N

D e Gamle. 600

4 3 0 B egonie. 100

431 K a nde m ed Blomster. 200

4 3 2 Gammel K one. 300

4 3 3

L . S C H M I D T N I E L S E N

I T anker. 600

434 V ia M aggiore. Anticoli. 300

Otto Meyers Møbelsnedkevi

er flyttet til

B r e d g a d e 3 3.

(27)

4 3 5 F n Fritta. Anticoli.

436 V ia A ppia antica.

437 Tem plet. M onte Pincio.

K N U D H . O L S E N 438 Skoven hviler. D yrehaven.

4 3 9 H ø je T ræ er. D yrehaven.

440 V in ter D ag. D yrehaven.

441 Februarsol. D yrehaven.

A L B . P E T E R S E N

442 A m agerbønder paa T orvet i K øbenhavn 1820, Forstudie til Billedet i A m agerbanken. (U dst.

i L e grand Salon, P aris 19 2 5 ).

443 Blom strende K irsebæ rtræ , K ongens H ave.

444 Strikkende K one i K litterne, S k agen.

H U G O V . P E D E R S E N 446 T y p er fra Østen.

447 T y p er fra Østen.

448 T y p er fra Østen.

449 T y p er fra Østen.

H A N S R A S M U S S E N 450 G r aave j r , T ønder. Gouache.

431 Indkørslen til Schackenborg. A quarel.

432 T randerup K irk e, Æ rø . A quarel.

433 K alundborg K irk e. A quarel.

200 300 200

500 4 5 0 400 300

2000 4 5 0 3 5 0

1200 1200 1200 1200

200 165 100 100

(28)

N I E L S V . R A S M U S S E N

4 5 4 Landskab. 200

4 5 5 Opstilling. 200

4 5 6 S øb org M ose.

M A R X R E E S E

100 4 5 7 K apsejlads om Genuapokalen. 29. Juli I925- 250

4 5 8 Svanem øllebugten. 200

4 5 9 E n gam m el Ulk. 250

460 L ergaarden i H elsingør. 3 5 0

461 F risk K u lin g i Østersøen.

J . F . G EO R G S C H E P E L E R

250

462 Pæ oner. 1 7 5

463 M arkblom ster. 1 7 5

464 Rhododendron. 1 5 0

465 Som m erdag i H aven. 150

466 A ftensol. H østerkøb.

E L I S A B E T H S C H I Ø T T

150

467 Efteraarsbillede fra H ornbæ k. 500

468 M ark m ed hvide Blom ster. H ornbæ kegnen. 3 5 0 469 T ræ gru p p e paa en Strandeng. Frederiksvæ rk-

egnen. 300

470 Bakken ved H avreholm .

S IG U R D S C H O U

300

471 Lynæs K linter. 1000

472 Landskab. Bram snæs. 300

4 7 3 Landskab. Bram snæs. 150

474 Landskab. Bramsnæs. 150

4 7 5 Landskab. Bram snæs. 150

B L Æ N D R A M M E R

1. KL. A R B E J D E

R A A M A L E R I R A M M E R C. 8027 H. L I L L E L U N D

Sværtegade 5 10. G.

C. 8027

(29)

E R N S T S T A A C K

476 Jagthunde i Stand R ye. 1926 300

4 7 7 Udsigt over Gudensø og A a og Mossø. 300

478 Landskab.. Rye. 200

4 7 9 R ye M ølle. 7 5

C. S T I L L I N G

480 U ng P ig e ordner V in d ru er. 600

481 V iolinbygger. 300

482 Pigehoved. 150

4 8 3 Forstaden til Sydfran k rig. 200

484 H avnen. S ydfrankrig. 120

485 A gave. 120

M . B A N G -S Ø R E N S E N

486 Høstblæst. Landskab ved Vedbæk. 200

487 V iby K irk e ved A arhus. 250

488 K alø Slotsruin. 200

489 S a n d b jerg H ø je. 175

490 GI. H olte. 175

M . T H E R K I L D S E N . f 1925

491 K ø er. Skum ring. T ilh. H r . Gross. H ans Lystrup.

492 Landevejen. Tilh. H r . D irektør E jn e r G. Guildal.

493 L andevejen. Tilh. H r . D irektør E jn e r G. Guildal.

494 L andevejen. Tilh. H r . D irektør E jn e r G. Guildal.

495 K ø e r ved et K æ r i Skoven. Tilh. H r . Boghdl. H . C. E ngelsen.

496 K ø er. T ilh. H r . O verretssagfører Chr. H ede.

497 Løse H este. Tilh. B illed h u gger A x e l H ansen.

498 Landskab. Tilh. F r u P . W inding.

A/s

S T E N H U G G E R IE T »NORDEN«

D irektør: Stenhuggerm ester L . M. W . Krestensen

Omøgade26.Telf.Strand238 * Strandvej 159.Telf.Helr.922y anbefaler sig med Levering af Stenhugger­

arbejde til Monumenter og Bygningsbrug, at udføre i alle Stenarter. Tilbud udføres gratis.

(30)

499 Interiør. Tilh. F r u P . W inding.

j oo E n hvid K o. Tilh. B illedhugger A x e l H ansen.

E M M Y T H O R N A M

501 F red erik d V .s M onum ent i B regentved H ave. 300 502 »Thekilden« i B regentved Skov. 150

503 Sneeboller. 150

504 Efteraarsbuket. 100

303 K a p rifo lier og Skovjordbæ r. 80

E M I L T O R G N Y

506 A ugustefterm iddag ved H østerkjøb. 300

507 Tidligt F oraar. O rdrup K rat. 300

308 V ed Rudeskov. Oktober. 200

E . C. U L N IT Z

309 M arechal N iel Roser. 300

310 G eorginer. 300

P R O F E S S O R A L B E R T ¡V A N G

3 1 1 A ftenstem ning. H ansted A a. 830

312 V interaften ved Lundehusslusen. 630

313 Gamle P iletræ er ved L yngbyvejen. 700 S . V E R M E H R E N

314 Portrait.

313 E n M orgenhilsen. 400

316 V ed Toilettet. 300

317 K irkestræ de, K allundborg.

G A M L E F O T O G R A F I E R

O M FO T O G R A FER ES I A LLE STØ RRELSER T IL M O D E R A T E PRISER

F O T O G R A F KAREN KLITGA A RD .N IELSEN

ØSTERGADE 35 — KØBENHAVN K.

(31)

518 Studiehoved.

319 M ellem sine Blom ster. 300

C. S T O N O V W E R N E R

520 Æ sel. A ssisi. 1924. 300

521 Solnedgang. A ssisi. 1924. 230

522 Udsigt fra mit V indue. 1924. 300

323 Gadeparti. 1923. 300

324 Motiv. 1923. 300

323 Motiv. 1924. 300

T H O R V A L D W I E B E N

326 Strandgaard, H vidovre, Som m eraften. 130 327 V ed V igerslev Gadekær, K vas af brændes. 123 328 V e j i N æ rheden a f K ø g e L andevej. E fte r aar. 123 329 N ed en fo r B røndbyvester. Gamle K irk e. 130

I. M A D S E N - W I E S N E C H

330 U ng P ige. 600

331 Blom ster. 300

332 Portræ t af min D atter. 300

333 P ortræ t. 1000

334 Stilleben. 800

O SC A R W IL L E R U P

333 H olløse. V e je n m ed Tisvilde H eg n . 1923. 200 336 K ign æ s ved Jæ g e r s pris. 1924. 200 337 Udsigt over F rederikslund Skov og Bidstrup

H eg n . 1924. 200

P O R C E L A I N S M A L I N G

I . M Ø L G A A R D

P U G G A A R D SG A D E 8 1 TELF. B Y E N 5069 v Undervisning. Dag og Aftenhold.

Bestillinger paa Julegaver modtages.

(32)

P E T E R H . W IL H A R D T

538 V ed »GI. Bellevue« i M a j, fø r Solnedgang. 1800 539 D et sidste Løv falder. M otiv fra Taarbæk. 300

540 F ra K ulien. K lippeparti. 130

541 F r a K ulien. F y rreskov. 136

542 F ra K idlen. Klippeparti. 130

M O G E N S Z I E L E R

543 Dameportræt. 200

344 N ature morte. 100

343 N ature morte. 100

346 T eg n in g . 50

547 T egning. 50

348 T egning. 30

549 T egning. 30

550 T egning. 30

F OR K U N S T N E R H J E M

T y r k is k D iv a n , a r r a n g e r e t s o m d o b b e lt S e n g , o r ig in a lt b e ­ t r u k k e t f r a K r. 7 5 . — A lm in d e ­ lig D iv a n f r a K r. 3 5 . — D e ­ k o r a t io n s s to f fe r f r a 6 0 Ø r e p r.

M e t e r . K o m b in e r e d e M ø b le r , S a r d in e r , H v id e v a r e r , G u lv ­ t æ p p e r e tc . — K a ta lo g g r a tis .

N O L F I

NØRRE VOLD 18 AMAGERBROGADE 17

VESTERVOLDGADE 21 VESTERBROGADE108 GRIFFEN FELDTSGADE 50, 50 A

(33)

DEKORATIV KUNST

L A M B E R G P E T E R S E N

552 Springvandskum m e. 600

555 To H avekrukker.

E R I K C O H R T

554 C rucidx. Gibs. H alv nat. Størr. 500

Do. M oseeg. 1000

KLICHE

FABRIK

M e s s i n g s C l i c h é e r t i l K a t a l o g a r b e j d e .

(34)

KUNSTNERADRESSER

A ndersen, H erm an, Sundholm svej 32.

A ndersen, E rik , Chr. B erg s A llé 7, Valby.

A sm ussen, C hr., R olighedsvej 9. F .

A rnfelt, G revinde E ., Tordenskjoldsgade 32.

Bache, Otto, P ro f., K m dl af D ., Dm d. p. p., St. K o n gen s­

gade 72. K . T lf. Palæ 1461.

B ang-Sørensen, M ., Sam fundsallé 2p3. F . T lf. Godth. 3849 x.

B eck, C hr. F ., O vergade o. V . 96*. C.

Bolt, N . P ., R osenvængets A llé 43. 0. Bonnén, Fo lm er, Gothersgade 49 E . K . Bonnesen, Carl J ., Stockholm sgade 21.

B orch, E lna, Malmø gade 12. A telier: V estervoldgade 86.

T lf. B yen 2303 y.

Brandstrup, L ., B jerreg a a rd s S id ev ej 4, Valby.

B redsdorff, A x el, B irkerød.

B regn ø , I. F ., Raadmandsgade 34. L.

B ro ge, A lfred , Ir is v e j 10. B rh. T lf. Bella 84.

B u g g e, F rid a , K rp . Sofiesvej 23. F . T lf. Godthaab 1504 u.

B usch, P ., Paludan M iillersvej 7 1. V .

B ærenholdt, H . C ., N ø rrega d e 32, Frederiksvæ rk.

Clemmensen, Clem m en, V odrofs T væ rgade 154. V . Christensen, K ay, B ergen sga d e 3. 0.

Christensen, G odfred, P ro f., R. af. D ., G othersgade 143. K . T lf. B yen 7 0 8 u.

Cristiansen, N iels, Gladsaksevej 70, Søborg. T lf. S ø b o rg 320.

Cohrt, E rik , S o lv ej 13, Holte.

(35)

D encker, A u g ., D yrehavevej 2, K lam penborg. T lf. Ordrup

i565-

D eurs, Caroline van, R osenvængets A llé 14. 0. T lf. Øbro 1763 *•

Dohlmann, H elen , Paludan M ullersvej 7 4. V . T lf. V ester 1190 x.

Edelm ann, Thod., B red ga d e 65 A . K . T lf. Palæ 489 y.

E d sb erg, R ipche, G othersgade 54 2. K . Elo, E n gto ftev ej 7. V .

F a b er, G rete, V est ervold gade 904. B . T lf. B yen 3316 v.

Flindt, L aura, K astanievej 16, Charlottenlund.

Flyg'enring, H ans, P ors gru n d , N orge.

Frim odt, Charlotte, D osseringen 30. N . T lf. N ora 530 x.

G jessing, E jn a r, G jessinggaard pr. Svendstrup ved A alborg.

Glob, Johannes, M osegaarden, Lyngby.

Glud, G eorg, Rosenørns A llé 34.

Grauleff, A . G., -»Rolighed«., V albyvej, Valby.

Gravesen, Betty, R osenvængets A llé 22.

H a gen , G. B ., Raadhusstræde 3 2. B . T lf. B yen 3634.

H ansen, A ne M arie, W ebersgade 24. 0. H ansen, H ans, F red erik ssu n d sv ej 66. L.

H ansen, V ig g o C hr., R osenvængets H o v ed v ej 18 A . T lf.

Øbro 3453.

H eilm ann, Flora, H ollænderdybet 3 7 5. C. T lf. A m a ger 3029 y.

H elm e, H elg e, Ø sterbrogade 7. T lf. Øbro 4838 x.

H elsted, V ig g o , Villa »K ig ud«, K o n gev ejen , H elsingør.

H enriques, V ilh., C hr. W inthersvej 19.

H enriksen, V alborg, Istedgade 42.

Flentse, Gudmund, Godenslund pr. K vistgaard. T lf. H u m le­

bæk 200. V in te r: T lf. Øbro 2424 x .

H ofm ann-B ang, E llen, H ofm annsgave, Ollerup.

H olm , L udvig, E m ilievej 2 St. V . T lf. N ora 707 v.

Jensen, E rik , K ongedybsallé 12. S . T lf. A m ager 1353 x . Jensen, Gabriel, G othersgade 1435. K .

Jen sen , H o rn u n g C ., GI. Jern ba n ev ej 17, Valby. T lf. Valby 954 y-

Jensen, L aur., G othersgade 143V K .

Jesp ersen , H en rik , Rathsacksvej 4. T lf. V ester 502 y.

(36)

] espersen, H . K o f oed, Corneville, Brøndbyvester.

Jø rgen sen , Poul, B lytsvej 18. F . T lf. Godth. 532 y.

K liim , M ourits V iggo , Falkonerallé 67. F . T elf. Godth. 1565 y.

K lits, P eter, S d r. Boulevard 54*. B. T lf. V ester 5954 x.

K nutzen, Sylvius, Slagelsegade 183. 0. T lf. Øbro 1095 y.

K raul, F rits , I . E . O hlsensgade n 2. 0. T lf. Øbro 1912 v.

K rause, E m il, A aboulevard 11. V . T lf. N ora 2 1 3 5 y.

L a n ger, V ig g o , Villa Iris, V e jle S ø v ej, H olte. T lf. H olte 69.

L arsen, A lfred , Carit E tla rsv ej 8. V . T lf. V ester 1035 x.

Ludvigsen, M eh ren A ., F red erik sb erg A llé 19 A . M arstrand, Julie, K astelsvej 23. 0.

M athorne, Carl, G uldbergsgade 2S. N . T lf. N ora 2467 x . M atthiesen, Oscar, P ro f., Lille M ølle, Christianshavns Vold.

T lf. A m a ger 6892.

M øller, Juul, Sm alle gade 3 4 2. F . N erv il, A nna W itter, V odroffslund i 4.

N ielsen, A rth u r, V in ra n k ev ej 4, H ellerup. T lf. H elru p 302.

N ielsen, H elg e, Joakim L a rsen sv ej 64. F .

N ielsen, L . Schm idt, F red en sv ej, Strøm m en, Randers.

N ielsen, H jo rt, Set. A nnæ Plads 18. K .

N ovi, C ajus, T horvaldsensvej 12. V . T lf. V ester 1223 y.

Olsen, K nud H ., Søndre B oulevard 59. T lf. V ester 3876 v.

Poulsen, O scar Ju l., H e rlu f Trollesgade 185. K .

P edersen, H ugo V ., Villa »H egn sto ft«, Holte. A telier: V e- stervoldgade 9 0 3. B.

P etersen, A lb., A abenraa 3 3 5. K . T lf. B yen 1678 x . P etersen, L am berg, G lentevej 69.

Rasmussen, H ans, Faaborg. T lf. 380.

Rasmussen, N iels V ., Palæ gade 3.

R eese, M a rx, K a p elv ej 33. N .

Rosenstand, E in er, H olseinsgade 31. 0. S ch ep eler, G eorg J . F ., M anøgade 14.

Schiøtt, Elisabeth, Skjoldsgade 7 4. 0. T lf. Øbro 1603.

Schou, S igu rd , Bakkehuset, Lynæs. T lf. H undested 33.

Staack, E rnst, H a rega d e 18.

Steen-H ertel, Elna, Toftegaardsallé 9, Valby. T lf. Valby 70 y.

Stilling, C., B renderupslund, B renderup St.

Stonov W ern er, C., K irkestien, Farum .

(37)

T herkildsen, M .

T hornam , E m m y, B legdam svej 78. 0. T o rgny, E m il, V . Voldgade 13. B.

Ulnitz, E . C., G riffenfeldtsgade 9 A*. N . V erm eh ren , S ., M athildevej 82. F .

W ang, A lb., P ro f., Søm arksvej 17, H ellerup. T lf. H elru p 790.

W ieben, Thorvald, Møllealle 6, Valby.

W icsneck M adsen, J ., Aaboulevard i o 1. N .

W ilhardt, P eter H ., E delslundsvej 8, Taarbæk, K lam penborg.

T lf. Bellevue 159.

W illerup, Oscar, M athildevej 3. F . Z ieler, M ogens, H avnegade 11.

(38)

A T E L IE R S AABENRAA 24 • V Æ R K S T E D : G O TH ERSG A D E 101 • T L F . 3572

JVI ålerpxjttén

DEKORATION • SKILTE • REKLAME OG MALERARBEJDE

I N D E H A V E R E : T H O R B Ø G E L U N D O G G E O R G N I E L S E N

(39)

G a r a n t i S k i l t

/. J ø rg tn itn * C». ( I v ir Janlran) K ^ *rin « vrt

Figure

Updating...

References

Related subjects :