• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Danmarks Kunstbibliotek

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København/ Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

UDSTILLING

A F

GAMLE DANSKE KOBBERSTIK

2 6 N D E O K T O B E R — 1 4 D E N O V E M B E R

H. HVENEGAARD

WIN K E L & M A G N U SSEN S K U N ST H A N D E L H Ø JBRO PLADS 7

K Ø BEN H A V N K.

(4)

F O R T E G N E L SE

O VER

EN SA M LIN G G A M LE D A N SK E K O B B E R S T IK

HVOR IB L A N D T M A N G E SJÆ L D E N H E D E R I PO R­

T R Æ T T E R , T O P O G R A F ISK E B L A D E OG B R A N D ­ B IL L E D E R , D ER V IL V Æ R E U D S T IL L E D E F R A D E N 26. O K TO BER T IL 14. N O V EM BER 1925

H. HVENEGAARD

W IN K E L & M A G N U SSEN S K U N ST H A N D E L H Ø JBRO PLADS 7

K Ø B E N H A V N K.

(5)

Kr.

i. Ba g g e: Tyge R o th e ... io,—

* 2. Ba u re n fein d: Grev A. G. Moltke,

Sortkunst... 125,—

3. Be r n ig e r o t h: Lovisa, Fr. V.s Dronning... 15,—

4. Bo l l in g e r: Marie, Fr. VI.sDronn. 20,— 5. Ch e v il le t: Ludvig Holberg . . . 40,

6. Ch r etien: J. W. Hornemann . . 5,—

7. Cl e m e n s: Grev Rosencrone, i gi. Ramme ... 115 ,—

8. — Johannes Mandelberg, i Ram­ me, sjæ ldent... 150,—

9. — Müller ... 30,—

i o. — i o Profiler... 35,—

II. — Sophia Friderica... 85,—

[ 3 ]

(6)

12. Cl e m e n s: C. A. D., i Ramme . 45»—

!3. — A. P. Bernstorff, i Ramme. . 225,—

14. — Fredericus V I ... .. 30,

x [j. — Christianus V I I ... 75»“

16. — L o u is a ... 75»

17. — Juliane Maria... 85,—

18. — Fredericus... 75»

19. — Fredericus (rund)... 75»

20. __ Justus de Berger, i Ramme. 75»— 21. — Skuespiller Schw artz... 20,—

22. — Chr. Colbjørnsen... 100,—

23. — Christianus Fridericus, i gi. Ramme... 4°»

24. — Louisa A u g u sta ... 200,

25. — Fridericus Wilhelmus... 75»—

26. — Johannes E w a ld ... 10,

27. — Bonaparte ... IO“ 28. — Børge Risbrigh... 35»“

29. — Andreas Schytte... 10,

30. — Erasmus G arboe... 20,

31. Du r e t: Christian V I I ... I5»~ 32. Dr e v e t: Christian Gyldenløve. . 75»

33. Ec k e r s b e r g: Ludvig Holberg.. 15»

34. Fa l c o n e t: Christian V I I ... 12,—

[6]

(7)

35- Ha a s: Fridericus, i Ramme . . . .

36. — Prof. med. Kratzenstein. . . . 25

37. Ha e l w e g: Birgitte T o tt... 3o 38. — Joannis Schelderup... 39. — Christian IV, i gi. Ramme . 350 40. — Fridericus III... 41. Ho r n em a n n: Fr. Kuhlau... \ ^ 43. Ke n k e l: Fridericus I V ... 43. Kl e i n: Christian I V ... 25,

44. Kl e v e: Christianus VII, i Ramme 125, 45« — Caroline Walther, i gi. Ramme, sjældent... 125,

46. — Grev Schimmelmann... 150,

47. — Struensee... 30,

48. La h d e: Frederik Christian... 45,

49. Lo d e: Fridericus V ... 15,

50. N E G G E S : ChristianusVII,iRamme 115, 51. E. Po u l se n: Johannes Ewald, Li- thografii... 10,

52. Pr e i s l e r: Christian I ... 12,

53. — Christian III... 12.

54. Frederik I ... 12,

55. — Frederik I I ... 12,

56. — Charlotte Amalie Piessen . . 75, [7]

(8)
(9)

Nr. 13 1. Clemens: Ewalds Minde.

__. Dm sicl.<liie \\x r d , störe S a n i e r ! knx'ver, A i c*n oviy; 1 ,aui'l);vr ordupes'

'0111 die ardlo Navn

(10)

57- Pr e i s l e r: Christian u s VI, i Ramme...

58. — Henricus Gerner...

59. — Henricus S tam p e ...

60. Re i n: I. F. Struensee...

6 1. Ri e t e r: Lassen, Chef for Prøve­

stenen ...

62. — Braun, Chef for Dannebrog 63. — Krabbe, Chef for Freja . . . . 64. — Kofoed, Chef for Charlotte

A m alie...

65. — W illem oes...

66. — Lars B a g g e ...

67. Sc h u l e: Stads-Chirurgus Reiser.

68. Sihouet, Sophie Frederikke...

69. Silhouet, Frederik V I ...

70. J. Sm it h: George, Prince of Den­

mark ...

71. Sy s a n g: Christianus III ...

72. Te g n e r: Peter Griffenfeldt, Li- thografi...

73. — J. F. Classen, Lithografi . . . 74. Tr o t t e r: Frederik V I ...

70, i5>‘

12,“

15 - 1 5 - 15 ~

15, i5, i5,- 40, 25,12,

85, 20,

25, 50, 100,

[ 10]

(11)

75* Ve r m e u l e n: Meyercron... 75,—

76. Wa t so n: Caroline Mathilde, i gammel Ramme, sjældent . . 1000,—

BRANDBILLEDER:

77. Bl u c k: Copenhagen during the Bombardement 1807, kol., me­

get sjældent... 450,—

78. Cl e m e n s: Den rædsomste Nat,

coll., i gi. R am m e... 400,—

79. Fl i n t: Københavns Brand Anno

1796, meget sjældent ... 150,—

80. La h d e-Ec k e r s b e r g : Branden set

fra Langebro, kol., i Ramme 400,—

81. — Vor Frue Taarns Brand, i gi. Ramme, kol... 300,—

82. La i i d e: ChristiansborgSlotsBrand

1794, coll. 100,—

83. — Christiansborg Slots Brand, i

Ramme... 85,—

84. — Branden i København 1795 set fra Amagertorv, kol., i Ramme... 125,—

[ i i ]

(12)

Nr. 79. Flint: Københavns Brand Anno 1796.

i

(13)
(14)

85. La h d e: Branden i København 1795 set fra Holmens Bro, kol., i Ramme... 125,—

86. — do. set fra Nybrogade, kol.,

i Ram m e... 12 5,—

87. — do. set fra GI. Torv, kol., i Ramme... 125,—

88. — do. set fra Volden, kol., i

Ramme... 125,—

89. RUGENDAS: Københavns Belejring

1807, kol., gi. Ramme... 400,—

90. TRUSLEW: Bombardementets ræd- selsfuldeste Nat, sjældent, i Ramme... 250,—

SLAGET PAA KØBENHAVNS RED OG SØKRIGEN MOD ENGLAND:

9 1. Ba i l e y: Destruction of the Danish Fleet, engelsk Farvestik i gi.

Ramme. ... 95,—

92. Cl e m e n s: Slaget paa Københavns

Red, i gi. R am m e... 225,—

(15)

93- Cl e m e n s: Englændernes sidste Daad i København 1807, i Ramme... 125,—

94- Do d d: Passage of the Sound. . 95- — Attaque on the Danes before

Copenhagen, tilsammen . . . . 600,—

96. Do dt: Briggen Lougen ved St.

Thomas, Ramme I—II. . . ä 125,—

97. Fi t t l e r: The Battle of Copen­

hagen, i Ramme... 60,- 98. Fl a m a n d: Mindeblad om Dan­

marks Hædersdag 1 8 0 1 . . . . 45, 99. FRIDRICH: Den engelske Flaades

Gennemgang gennem Sundet 1 8 0 1 ... 75»“

100. — Slaget paa Københavns Red,

kok, i Ramme... 100,—

10 1. Ha a s: Den engelske Nations

Skændsel 1 8 0 7 ... 150,—

102. Kampen ved Sjællands Odde, gi.

Aquarel, i Ram m e... 225,—

j03- Ku n t z: Fregatten Freja i Atta-

ø que med 4 engelske Fregatter 175,—

(16)
(17)

104- La h d e: Hæders Minde, kol., i

Ramme ... ioo,—

105. POLLARD: The Battle of Copen­

hagen 1801, kol... 350,—

106. — Destruction of the whole Danish Line of Defence, i gl. Ramme... 300,- 107. Slaget paa Reden, gl. Aquarel,

i Ram m e... 300,—

108. St a d l e r: Lord Nelsons glorius Victory, sjældent engelsk P"arvestik, i Ram m e... 5°°>—

109. Su t h e r l a n d: Destruction of the Danish Fleet, engelsk Farve- stik, i gl. Ramme... 95r 1 10. Tr u s l e w: Hestetyveriet, kol.,

meget sjældent... 75r 1 1 1 . — Britternes Selvbevaringsmid-

ler, kol., meget sjældent. . . 200,—

1 1 2. — Briggen Lougens Kamp uden­

for Christianssand, kok, i Ramme... 250,—

1 1 3. WEELS: The Battle of Copen­

hagen 1801, sjældent... 450, -

(18)

HISTORISKE OG TOPOGRAFISKE BILLEDER:

1 14. Arvehyldningen den 18. Oktober

1860, gi. Træ snit... 100,—

1 1 5. Br a d t: Prospekt af den nye an­

lagte Vej udenfor Nørre Port, i Ram m e... 200,—

116. Illuminations Decoration for­

an Stadens R aad h u s... 1 25,—

1 1 7. — Illuminations Decoration ved

B ø rse n ... 75,—

1 1 8. — Hofballet i Christiansborg

Riddersal, sjældent... 300,—

1 19. — Dekorationer ved Baron

Knuths Gaard . >... 75,—

120. Cl e m e n s: F'ælles Glæde, i gi.

Ramme, kol... 75,—

1 2 1. — Holbergs Sarkofag... 25,—

122. — Fr. V Gravmæle ... 125,—

123. — Københavns Skilderie 1 —6 å 5,—>

124. — Frihed, Lighed, Broderskab 1 5,—

125. — Landskab med Badende . . . 50,—

126. — Christus i E m au s... 10,

(19)

127. Cl e m e n s: Menneskets Aldre . . 5, 228. Le Sort des Artistes... 15?

129. Lodtrækning af den atheni­

ensiske Ungdom... 20, 130. Templum Fortunæ, i gi.

Ramme, kok, meget sjældent 275, 131. Ewalds Minde, meget sjæl­

dent, i gi. Ram m e... 300, 132. Fr id r ic h: Dyrehauge Forlystel­

ser, meget sjæ ldent... 125,—

133. Fr i e s: Prospekt af Æreporten ved Admiralitetet 14. Sept.

1790, kok, meget sjældent. 225,- 134. Prospekt af Æreporten ved

Holmens Bro 1790, meget sjældent... 100, 135. Ga r n e r ay: Prospekt af Børsen,

i Ram m e... ... 200, 136. Ge b a u e r: Postvognen, meget

sjældent... 5°>—

137. Gro sch: Emilias Kilde, i Ram­

me, sjæ ldent... 3 50, 138. Ha a s: Wolmar Slaget... 15,

(20)

139* Ha a s: Illuminationen i Schwer- mandals Have 1778, meget sjældent... 50,- 140. Ha a s: Frederic Prince Royal

faisant manouvrer le Regi­

ment des Gardes du Corps, i R am m e... 350, 141. Hafnia Anno 1 5 8 7 ... 25,—

142. H. G. F. Holm: Udsigt fra Runde Taarn, i Ramme, kol.,

sjæ ldent... 250,-- 143. Sorgenfri, i Ramme, kol... 25, 144. — Christiansholm, kol., i Ramme 25, 145. — Dronninggaard, kol., i Ramme 25, 146. — Raadvaddam, kol., i Ramme 25,—

147» — Charlottenlund Slot, kol., * i R am m e... 25,—

148. Hu sm a n: Slaget i Køge Bugt

1. Juli 16 7 7 ... 150,—

149. Indskibningen til Skaane 24.

Juni 1676... 150,- 150. Københavns Havn ca. 1830,

Aquarel, i gi. R am m e... 75,

(21)

1 5 1 . La h d e : Herkules-Logen i Ro­

senborg Have, kok, i Ramme 200, 152. La h d e-Ec k e r s b e r g: Udfaldet i

Classens Have, kol., i Ramme 250, 153* S. L. La n g e: Aborrebjerget, kok 40, 154. — Et Kapel ved Liselund, kok 40, 155. — Udsigt af en Del af Kridt-

Bjergene paa Møen, kok. . . 45, 1 56. — Christiansøe, i Ramme, kok . 90,- 157. P. Lu n d: Universitetet... 15, 158. Maleren, k o k ... 25, 159.

E.

Me y e r: Kirsebæ rgangen... 65, 160. S. H. Pe t e r s e n: Udsigt over

København fra Frederiksberg Bakke, kok, i Ram m e... 150, 16 1,, — København set fra Reden,

i Ramme, kok... 40, 162. — København set fra Nørrebro,

i R am m e... 45, 163. — Kronborg, kok, sjældent. . . 100,- 164. Pr o b s t: Christiansborg Slot, kok 35, 165. Ro q u e: Christian V is Ankomst

til Moss 1 7 3 3 ... 100,

(22)

1 66. Tr u s l e w: De norske Troppers Bivouakeripg, kol., sjældent 300, 167. — Cort Adeler, kol... 75>

168. — Christian IV i Slaget ved Fe­

mern, kol., i gi. Ramme. . . 125, 169. Udsigt over Frederiksdal 1820,

Aquarel, i gi. Ram m e... 45, 170. We s t p h a e l: ThorvaldsensHjem-

komst ... 25,

Mange af Bladene er indrammede i smukke, gamle Rammer.

(23)

Stort Lager af

G A M LE KO BBERSTIK

Landskaber — Genrebilleder — Engelske Sortkunstblade — kol. Kobberstik — Danske Blade — Gamle Rammer.

Udvalgssendinger paa Forlangende.

Kobberstik indrammes.

Vi er altid Købere til gode, gamle Kobberstik og Raderinger af danske og udenlandske Kunstnere.

Vurdering af Kobberstik besørges.

(24)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk